Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

118. zk., 1998ko ekainaren 25a, osteguna

N.º 118, jueves 25 de junio de 1998


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Presidencia del Gobierno
2891
2891

14/1998 LEGEA, ekainaren 11koa, Euskadiko kirolarena.

LEY 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco.

Eusko Legebiltzarrak ondoko legea onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei:

Se hace saber a todos/as los/las ciudadanos/as de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la siguiente:

EKAINAREN 11KO 14/1998 LEGEA, EUSKADIKO KIROLARENA

LEY 14/1998, DE 11 DE JUNIO, DEL DEPORTE DEL PAÍS VASCO

ZIOEN ADIERAZPENA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.– Euskal Autonomia Erkidegoak erabateko eskumena du kirol-gaietan, Autonomi Estatutuaren 10.36. artikuluak dioenaren arabera. Eskumen horren babesean Legebiltzarrak, kirolak gure egungo gizartean, hezkuntzan, osasunean eta ekonomian duen garrantzia ikusirik, otsailaren 19ko 5/1988 Legea, Soin Kulturarena eta Kirolarena, onartu zuen. Kirolaren arlo ugariak antolatzeko beharraren ondorioz sortu zen legea, ordura arteko arauketa eta egituraketa urriak ziren eta.

I.– La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene, a tenor del artículo 10.36 del Estatuto de Autonomía, la competencia exclusiva en materia deportiva. Al amparo de dicha competencia, este Parlamento, reconociendo la indudable relevancia sociológica, educativa, sanitaria y económica del fenómeno deportivo en nuestra sociedad actual, aprobó la Ley 5/1988, de 19 de febrero, de la Cultura Física y del Deporte. Dicho texto legal nació en un contexto caracterizado por la necesidad de ordenación del deporte en sus múltiples manifestaciones, hasta entonces sometidas a una escasa regulación y estructuración.

Hala ere, kirolaren ezaugarriak dinamismoa eta etengabeko aldaketak izan dira betidanik. Kirol-mundua aldakorra da bere ezaugarrietan eta ezin ditu eduki betirako printzipioak eta inoiz indarra galtzen ez duten arauak, ordenamendu juridikoaren beste zenbait sektoretan gertatzen den modura. Hori dela eta, argi dago 5/1988 Legea onartu zenetik kirolean izugarrizko aldaketak gertatu direla, Estatuan nahiz nazioarteko eremuan. Horrenbestez, legea gizarteko errealitate berrira egokitzeko beharra ikusi da.

Sin embargo, el sector deportivo, lejos de caracterizarse por la existencia de unos principios y circunstancias permanentes que postulen la longevidad de sus normas, tal y como ocurre en otros sectores del ordenamiento jurídico, se ha caracterizado desde siempre por su dinamismo y por los constantes cambios que se experimentan en su seno. En este sentido, resulta evidente que desde la aprobación de la Ley 5/1988 el deporte está viviendo, en el ámbito estatal o el internacional, un acelerado proceso de transformaciones de tal dimensión que se venía sintiendo la necesidad de adaptar dicho texto legal a la nueva realidad social.

Eztabaidaezina da 5/1988 Legeak izan duen egiteko garrantzitsua. Gehienek aitortu diote kalitate teknikoa eta balio politikoa nahiz kirol arlokoa. Hala ere, lege hori indarrean egon den bitartean, antzeman da kirolaren zenbait arlori emandako tratamendua ez dela guztiz egokia izan. Urteetan zehar, halaber, ikusi da arazo larriak gertatu direla eta ez zegoela araurik arazo horiei aurre egiteko. Beraz, ezinbestekoa da arazoei ahalik eta azkarren legearen bidez erantzuna ematea.

No pudiéndose discutir en ningún momento el relevante papel desempeñado por la Ley 5/1988, cuya calidad técnica y validez político-deportiva ha sido reconocida mayoritariamente, debe constatarse que su período de vigencia ha evidenciado que el tratamiento normativo proporcionado a determinados aspectos del deporte vasco no ha resultado enteramente satisfactorio. Asimismo, el discurrir de los años ha constatado numerosos silencios normativos ante graves problemas que demandan urgentemente una respuesta legal.

Esandako guztiak nahikoa arrazoi dira etapa berri bati ekiteko eta indarrean dagoen kirolari buruzko legedia berritzeko, izan diren aldaketetara egokitzeko eta, horrezaz gain, urrutirago doan ikuspegia harturik etortzekoak diren aldaketetarako prestatzeko. Gauza jakina da euskaldunek jarrera ona izaten dutela edozein kirol-jardueratan parte hartzeko eta gaitasun handia dutela kirol-ekintzak antolatzeko, eta horrek lege-esparru berria eskatzen du eta behin betiko bultzada, une honetan Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen egiturari eusteko.

Todos estos apuntes constituyen razones suficientes en favor de la apertura de una nueva etapa y en favor de la reforma de la legislación deportiva vigente, no sólo para adaptarse a los cambios producidos, sino también para prepararse, con una perspectiva ambiciosa, a los cambios que se avecinan. La acreditada predisposición de los ciudadanos vascos a participar activamente en cualquier manifestación deportiva y su extraordinaria capacidad para organizar eventos deportivos precisan un nuevo escenario legal y un empuje definitivo para apuntalar la actual estructura deportiva existente en el País Vasco.

Gorabehera horiek kontuan hartuta, arau-mailarik gorenaren bidez antolatu da kirola, hots, lege baten bidez. Legea gainerako autonomia-erkidegoetako arauak baino harago doa, hainbat arazo bildu ditu eta arau-esparru bat egituratu du euskal kirolak dituen errealitate guztietarako.

En este contexto, se ordena el deporte con el rango normativo máximo en forma de ley, la cual va más allá de los aspectos abordados por otras Comunidades Autónomas. La ley se adentra en numerosas cuestiones problemáticas y diseña un marco normativo para las distintas realidades que se cobijan dentro del deporte vasco.

II.– Orain aldarrikatzen den legearen I. titulua aplikazio-eremuari eta printzipioei buruzkoa da, eta hartan aurreko testua errespetatu da funtsean. Proposatu diren aldaketak teknika juridikoari eta edukiari buruzkoak dira. Teknika juridikoaren aldaketei dagokienez, ahalik eta gehien sinplifikatu da herri-agintarien jardueraren printzipio gidariak biltzen dituen apartatua. Nabarmentzekoa da, bereziki, herri-aginteek kirol-praktika bermatu beharra dutela laguntza pribatua sustatuz. Kirolerako ekonomi baliabideak eskuratzeko, sektore pribatutik lortu behar da finantzazioa, ekintza publikoaren osagarri izan dadin. Printzipio gidari berriak sartu dira, halaber, kiroletik indarkeria erauzteko, emakumea kirolean maila guztietan sartu ahal izateko baldintzak bultzatzeko, dopatzea zigortzeko edo, adibidez, unibertsitatean kirola sustatzeko.

II.– En el Título I de la ley que ahora se promulga, referente al ámbito de aplicación de la ley y a sus principios generales, se respeta básicamente el texto anterior. Las modificaciones que se proponen se centran en cuestiones de técnica jurídica y de contenido. Entre las modificaciones de técnica jurídica se ha optado por simplificar al máximo el apartado introductorio de los principios rectores de la actuación de los poderes públicos en el campo deportivo. Resalta fundamentalmente la obligación de los poderes públicos de garantizar la práctica del deporte mediante la incentivación del patrocinio privado. La obtención de recursos económicos para el deporte debe realizarse a través de una financiación desde el sector privado que complemente la acción pública. Asimismo, se han incluido nuevos principios rectores atinentes a la erradicación de la violencia en el deporte, a la promoción de las condiciones que favorezcan la integración de la mujer en la práctica deportiva en todos los niveles, a la represión del dopaje o, por ejemplo, a la promoción del deporte de la Universidad.

III.– II. tituluak, Estatuaren eta gainerako autonomia-erkidegoen legeen egitura jarraituz, kirolaren lehiaketa-antolaketaz dihardu, azaroaren 25eko 27/1983 Legearen ondorioz onartutako jarraibideetatik abiatuta (lege hori Autonomia Elkarte Osorako Erakundeen eta bertako Kondaira Lurraldeetako Foruzko Jardute Erakundeen Arteko Harremanei buruzkoa da). Oraingo legeak aurreko legearen ildo beretik sakondu du eta eskumeneko arloak zehatz-mehatz mugatu ditu, 5/1988 Legearen indarraldian izan diren interpretazio-desadostasun ugariak ekiditeko.

III.– El Título II, siguiendo la estructura de las leyes deportivas del Estado y de las restantes Comunidades Autónomas, aborda la vertebración competencial del deporte a partir de las pautas aceptadas en la Comunidad Autónoma tras la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos. El presente texto legal, profundizando en la línea de la anterior ley, delimita de forma pormenorizada las áreas competenciales al objeto de evitar las numerosas diferencias interpretativas surgidas durante la vigencia de la Ley 5/1988.

IV.– III. titulua euskal kirolaren elkartze-egitura antolaketa-arlo guztietan arautzeari buruzkoa da. Hainbat gauza berri dakartza araudi berriak. Aipagarria da, lehenik eta behin, kirol-sozietate anonimoei egiten zaien beren-beregizko aitorpena. Bigarrenik, federazio-sarea berregituratzea pentsatu dugu, orain arte neurri desegokikoa izan baita eta arazo bereziak izan baititu. Federazioen atomizazio kezkagarriari konponbidea bilatu nahi izan diogu, kirol-federazio asko baititugu Euskal Autonomia Erkidegoan ia ezarpenik gabekoak eta kirol-jarduera urria kudeatu dutenak, altxor publikorako onartezinak diren kostuekin. Horrenbestez, baldintza berriak ipini dira kirol-federazioak sortzeko, eta behar bezalako ezarpenik ez duten kirol-motek ez dute aukerarik izango kirol-federazio bihurtzeko. Horrezaz gain, lege-mailako hainbat mekanismo jaso dira kirol-federazio batzuk sortarazteko izan ziren arrazoiak desagertzean aitorpen ofiziala ezeztatzeko. Kirol-federazioei esleitutako egiteko garrantzitsuak aintzat harturik, herri-administrazioaren ordezkari laguntzaileak baitira bakoitzari dagokion kirol-mota antolatzeari dagokionez, hainbat manu sartu dira parte hartzeko eta kontrolatzeko, bai eta babesteko eta laguntzeko ere. Lege berriak, halaber, kirol-federazioetako xedapenak aldizkari ofizialetan argitaratzeko nahitaezkotasuna jaso du. Bestalde, kirol-elkartearen nozioa berritu egin da, aurreko legean izandako esperientzia txarra kontuan hartuta.

IV.– En el Título III se afronta la regulación de la estructura asociativa del deporte vasco en sus distintos segmentos organizativos. El nuevo marco normativo introduce numerosas novedades. En este sentido cabe señalar, en primer lugar, el reconocimiento expreso de las sociedades anónimas deportivas. En segundo lugar, se ha contemplado la reestructuración del entramado federativo, hasta la fecha con una dimensión inadecuada y con una problemática singular. Se ha tratado de dar solución a la preocupante atomización federativa, como consecuencia de la cual nos encontramos en el País Vasco numerosas federaciones deportivas con una implantación casi inexistente y que han venido gestionando una actividad deportiva mínima con unos costes inaceptables para el erario público. Por ello, se han establecido nuevas condiciones para la creación de federaciones deportivas, de forma que las modalidades que no tengan una adecuada implantación no puedan constituirse en federaciones deportivas. Además, se han recogido con rango legal diversos mecanismos para revocar el reconocimiento oficial de aquellas federaciones deportivas por la desaparición de los motivos que dieron lugar al mismo. En consonancia con el importante papel atribuido a las federaciones deportivas, como agentes colaboradores de la Administración pública en orden a la organización de su respectiva modalidad deportiva, se incluyen diversos preceptos de intervención y de control así como de protección y apoyo. Asimismo, la nueva ley contempla la obligatoria publicación en el boletín oficial correspondiente de las disposiciones de las federaciones deportivas. Por otra parte, la noción de agrupación deportiva se reforma tras tenerse en consideración la negativa experiencia de la ley anterior.

V.– IV. titulua kirol-lehiaketei buruzkoa da, eta lehiaketen sailkapen koherentea egin du kirolaren lehiaketa-eremuak kontuan hartuta. Testuak, halaber, garrantzi handiko ezaugarri bat jaso du: baimen-motek izan behar duten izaera arautu esplizitua eta baimen horien gutxieneko edukia eta eraginak.

V.– El Título IV, dedicado a las competiciones deportivas, realiza una clasificación de las competiciones coherente con los diversos ámbitos competenciales que concurren en el deporte. El texto aborda asimismo un aspecto trascendental: el explícito carácter reglado de las distintas clases de licencias así como su contenido mínimo y efectos.

VI.– V. tituluak kirol-sistema guztien euskarrietako batez dihardu: eskola-kirolaz. Kirola garrantzitsua da eskolako ikasleen heziketa osorako, nortasunaren garapen harmonikorako eta baldintza fisiko eta prestakuntza egokiak lortzeko, gerora begira ere kirola egiten jarraitu ahal izan dadin. Hori da legeak kontuan hartu duena eta ez du aldaketa handirik ekarri. Eskola-kirola arautzen duen kapitulua legearen beste titulu batzuetan eskola-kirolaz bildu diren aurreikuspenekin osatu da.

VI.– El Título V se ocupa de una de las piedras angulares de todo sistema deportivo: el deporte escolar. La regulación contempla, sin significativas innovaciones, una manifestación del deporte que está llamada a desempeñar una función trascendental para la educación integral de los escolares, para el desarrollo armónico de su personalidad y para la consecución de unas condiciones físicas y una formación que posibiliten la práctica continuada del deporte en edades posteriores. Este capítulo que regula el deporte escolar se complementa con las previsiones sobre deporte escolar contenidas en otros títulos de la ley.

Arreta berezia eskaini zaio, halaber, unibertsitate-kirolari, unibertsitatearen autonomia errespetatuta beti ere. Kirola gizarteratzeko edozein prozesutan ezin dugu unibertsitatea alde batera utzi. Kirol eta gizarte garapen handiko herrietako esperientziak erakusten digunez, unibertsitatea erakunde aproposa da kirol-jarduera hedatzeko erronka bere gain hartzeko, kirol-jardueraren jarraipena ziurtatzeko adin egokian dagoen biztanleria baitauka bere baitan.

Asimismo, se presta una especial atención al deporte universitario desde el respeto a la autonomía universitaria. En cualquier proceso de incorporación del deporte a la sociedad no puede prescindirse de la Universidad. La experiencia de los países de gran desarrollo deportivo y social nos enseña que la institución universitaria es idónea para asumir el reto de la extensión de la práctica deportiva en un segmento de la población con una edad adecuada para asegurar la continuidad de dicha práctica.

VII.– Kirol-teknikarien prestakuntzaren eta titulazioen gaia da legearen kezkarik nagusienetako bat. Jarraibide asko diseinatu dira arlo horretan: batetik, legezko babesa eman zaio kirol-teknikari tituludunak izan beharrari, irakasteko, zuzentzeko eta bestelako jarduerak burutzeko; bestetik, bertan behera utzita dagoen kirol-teknikarien prestakuntzaren gaian sakondu da eta Kirolaren Euskal Eskola sortzea jaso da.

VII.– El tema de la formación de técnicos deportivos y de las titulaciones se presenta en la ley como una de sus más importantes preocupaciones. Son diversas las líneas de actuación que en esta área se diseñan: por un lado, se da cobertura legal a la exigencia de técnicos deportivos titulados para la realización de actividades de enseñanza, dirección, etc.; por otro, se profundiza en el abandonado tema de la formación de técnicos deportivos, contemplándose el funcionamiento de una Escuela Vasca del Deporte.

VIII.– VII. tituluan kirolarien asistentziaren eta babesaren arazoaz dihardu legeak. Titulu horretan nabarmentzekoa da kirolarien segurtasunaren eta osasunaren babes orokorra, edozein jarduera burutzen dutela ere. Horrekin batera, oinarrizko euskarriak dira arriskuen estaldura eta erantzukizun zibilaren sistema. Goi-mailako kirolak leku berezia dauka legean, funtsezko faktorea baita Autonomia Erkidegoko kirolaren garapenerako; eta funtsezko faktorea da bizigarria delako oinarriko kirolarentzat eta ordezkaritza-funtzioa betetzen duelako Estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetan.

VIII.– Aborda la ley en su Título VII la problemática de la asistencia y protección del deportista. Destaca en él la protección general de la integridad y salud de los deportistas con independencia de la actividad que realicen. Asimismo, aparece como pilar básico la cobertura de riesgos y el sistema de responsabilidad civil. El deporte de alto nivel ocupa un especial espacio en la ley en tanto que constituye un factor esencial para el desarrollo deportivo de la Comunidad Autónoma por el estímulo que supone para el deporte de base y por su función representativa en las competiciones deportivas de ámbito estatal e internacional.

Legeak kontuan hartu du dopatzearen gaia ere. Agintari publikoek eta kirol-antolakundeek erantzukizun osagarriak dituztela abiapuntutzat hartuta, legeak kontuan hartu du dopatzearen arazoa diziplina-bidetik kanpo ere.

Tampoco pasa desapercibido en la ley el tema del dopaje. Partiendo de la consideración de que los poderes públicos y las organizaciones deportivas tienen responsabilidades complementarias, la ley también contempla la problemática del dopaje fuera de la vía disciplinaria.

Kirol-medikuntzaren eta osasun-laguntzaren arloan xehetasun handiagoz zehaztu dira Administrazioaren eskumenak, bai eta diru publikoen konturako osasun-prestazioak ere. Eusko Jaurlaritzak eskumena du, halaber, pertsonen osasunerako arriskutsuak diren kirol-jarduerak debekatzeko. Horrekin batera, kirolarientzako osasun-txartela eratzeko aukera jaso da, beste herrialde batzuetan egiten den modura.

En el campo de la medicina del deporte y de la asistencia sanitaria se han delimitado con mayor precisión las competencias administrativas así como las distintas prestaciones sanitarias con cargo a los fondos públicos. Asimismo, se faculta al Gobierno Vasco para prohibir la organización de aquellas actividades deportivas peligrosas para la salud de las personas y se contempla, al igual que en otros países, la creación de una cartilla sanitaria para los deportistas.

IX.– VIII. tituluan legeak kirol-ekipamenduen eta zerbitzuen arloa jorratu. Kirol-jarduerak ekipamendu ez arruntetara ere jo duenez, gomendagarria zen horien aipamen bereizia egitea legean. Bestalde, kirol-instalazioen erabiltzaileei legeak ematen dien babesa jaso da, eta gutxieneko kalitatea, garbitasuna eta segurtasuna ziurtatzeko baldintzak finkatu dira. Lege berriak kirol-instalazioen izaera pribatua zehaztu du, finantzazioari begira. Kirol-ekipamenduen erroldak osatzeko eta eguneratzeko betebeharrak ezarri dira, bide batez. Kirol-zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresen arazo kezkagarria ere aipatu da lehenengo aldiz, arazo hori arautu gabe zegoen-eta orain arte.

IX.– La ley aborda mediante el Título VIII el campo de los equipamientos y servicios deportivos. La evolución de la práctica deportiva hacia los equipamientos no convencionales recomendaba su inclusión específica dentro de la ley. Por otra parte, se contempla legislativamente la protección de los usuarios de las instalaciones deportivas, garantizando una condiciones que aseguren unos niveles mínimos de calidad, higiene y seguridad. La nueva ley matiza el carácter privado de las distintas instalaciones deportivas en orden a su financiación. Se aprovecha la ocasión para establecer diversas obligaciones de elaboración y actualización de censos de equipamientos deportivos. Asimismo, se aborda por primera vez el preocupante problema de las empresas que prestan servicios deportivos, problema que hasta la fecha se encontraba huérfano de regulación legal.

X.– Kirol-lehiaketetan edo horien inguruan sortzen den indarkeriari aurre egiteko baliabideak ezartzea sustatu nahi izan du legeak. Gizartea gero eta kezkatuagoa dago indarkeriaren gorakadagatik orokorrean. Kirolarekin zerikusia duen indarkeria gizartean dagoenaren isla baino ez dugu, baina beharrezkoa da neurri batzuk hartzea kirol-jarduera garatzen den ingurunea kontuan hartuta. Kirolak heziketari eta osasunari egiten dizkion mesedeak aldarrikatzen dituen lege batek kontuan hartu behar ditu kirolaren baitako indarkeria aurrezaintzeko, kontrolatzeko eta zigortzeko neurriak. Europako Kontseiluak indarkeriari buruz landutako Europako Hitzarmenean azaltzen diren printzipioetara egokitzea izan da legearen xedea.

X.– La ley impulsa el establecimiento de instrumentos de lucha ante la violencia en las competiciones deportivas o en torno a las mismas. Existe una creciente preocupación social por el incremento de la violencia en general, no siendo la relacionada con el deporte más que una manifestación singular de la que existe en la sociedad, pero que precisa determinadas medidas particulares en atención al medio donde se desarrollan las actividades deportivas. Una ley que proclama las bondades educativas y sanitarias del deporte debe contemplar medidas de prevención, control y represión de la violencia en el seno de aquél. La ley trata de ajustarse a los principios contenidos en el Convenio Europeo sobre la violencia elaborado por el Consejo de Europa.

XI.– Legeak arreta handia eskaini dio kirol-diziplinako araubideari, eta hori kirol-egitura pribatuen bitartez gauzatuko da. X. tituluak diziplina-gaiez dihardu eta zenbait berritasun jaso ditu: azkenaldi honetan azaldu diren jokabide gaitzesgarri batzuk arau-haustetzat jotzea edo kirolaren baitatik indarkeria edo dopatzea erauzteko zigor-neurriak sartzea. Gogoan izan behar da, halaber, aurreko 5/1988 Legeak arau-hauste gutxi batzuentzat baino ez zuela jaso zigor-ahalmena; horren ondorioz, kirol-federazioetako gobernu eta ordezkaritza organoetako kideen hainbat egintza edo ez-egite inolako zigorrik gabe geratu ohi ziren. Egoera horren aurrean, lege berriak zehaztu egin du, zabaldu egin du kirol-diziplinaren kontzeptua. Hala, behar bezala bete da legezkotasunaren printzipioa eta ezinbestekoak diren oinarrizko elementuak ezarri dira, eta horietatik abiatuta zehaztuko da araudi bidez kirol-diziplinaren eduki osoa.

XI.– La ley dedica una atención básica al régimen disciplinario deportivo que se materializa a través de las propias estructuras deportivas privadas. El Título X se ocupa de la materia disciplinaria con diversas novedades: la incorporación como infracciones de numerosas conductas reprobables que se han venido manifestando en los últimos tiempos o la incorporación de medidas disciplinarias para erradicar las manifestaciones de violencia o de dopaje en el seno del deporte. Asimismo, debe recordarse que en la anterior Ley 5/1988 el ámbito de la potestad disciplinaria deportiva se circunscribía a unas pocas infracciones, lo que venía significando la impunidad de numerosas acciones u omisiones de los miembros de órganos de gobierno y de representación de las federaciones deportivas. Ante esta situación, la nueva ley delimita el concepto de disciplina deportiva ampliándolo, cumpliendo suficientemente con el principio de legalidad y estableciendo los elementos básicos e imprescindibles a partir de los cuales se detallará reglamentariamente el contenido íntegro del régimen disciplinario deportivo.

XII.– XI. tituluan zigorren lege-esparru berria jaso da. Era horretara, bete egin da Konstituzioak herri-administrazioaren zigor-ahalmena lege-mailako arau batez babesteko duen beharkizuna. Kirola gizartean oso sartuta dagoenez, aginte publikoek gero eta parte-hartze handiagoa izan ohi dute kirol-ekitaldiak arautzen. Arautze horren beharra onartzen bada, ezinbestez eduki behar da zigor-araubide zehatza, kirolean jarraitu beharreko arauak maiz hausten baitira. Horrela, bada, arau-hausteen larritasunaren sailkapen berria egin da eta zigorren zenbatekoak eguneratu egin dira. Otsailaren 19ko 5/1988 Legean jasota ez zeuden hainbat jokabide ere arau-hauste gisa tipifikatu dira lege berrian.

XII.– El nuevo marco legal del régimen sancionador, dando cumplimiento a la exigencia constitucional de una norma con rango de ley que ampare la potestad sancionadora de la administración pública, se recoge en el Título XI. La extraordinaria implantación social del deporte ha determinado que los poderes públicos vayan interviniendo con mayor intensidad en la regulación de las distintas manifestaciones del deporte. Si se acepta la necesidad de dicha regulación resulta imprescindible contar con un riguroso régimen sancionador frente a la frecuente infracción de las normas reguladoras del deporte. Así, se ha procedido a una nueva clasificación de la gravedad de las infracciones y a la actualización del importe de las sanciones. También se ha aprovechado la reforma para tipificar como infracciones numerosas conductas que no se hallaban recogidas en la Ley 5/1988, de 19 de febrero.

Horrenbestez, legeak bete egin du konstituzio-jurisprudentziak mugatzen duen legezkotasun-printzipioa, zigor-araubideari buruzko kapituluan bezalaxe. Era berean, oinarrizko eta ezinbesteko elementuak ezarri ditu, horietatik abiatuta zigor-araubidearen eduki osoa araudi bidez zehazteko.

La ley cumple así, al igual que en el capítulo anterior sobre el régimen disciplinario, con el principio de legalidad acotado por la jurisprudencia constitucional, estableciendo los elementos básicos e imprescindibles a partir de los cuales se detallará reglamentariamente el contenido íntegro del régimen sancionador. XIII.– El Título XII, dedicado a la justicia deportiva, incorpora fórmulas extrajudiciales para la resolución de los conflictos que se manifiestan en el seno del deporte. La creciente judicialización de dichos conflictos y el dinamismo del deporte de competición colisionan con el insatisfactorio funcionamiento de la Administración de Justicia. Por dicha razón, tanto la Ley estatal 10/1990 como las distintas leyes autonómicas han apostado por institucionalizar con rango legal el arbitraje en el deporte. Hasta la fecha, la legislación deportiva del País Vasco no contenía ninguna previsión, y resultaba preciso acometer una reforma legal tendente a propiciar la incorporación de tal fórmula extrajudicial. En la redacción del texto legal se ha tratado de corregir la confusión entre el arbitraje y la conciliación, manifestada en otras leyes autonómicas, y se han eliminado las injustificadas restricciones reflejadas en las mismas. Como novedad, las federaciones deportivas quedan obligadas a prever y regular las fórmulas arbitrales para los conflictos que se susciten entre sus miembros.

XIII.– XII. titulua kirol-justiziari buruzkoa da, eta formula estrajudizialak jaso ditu kirolaren baitan azaltzen diren gatazkak erabakitzeko. Gatazka horiek gero eta maizago ari dira judizialak bihurtzen eta lehiaketako kirolaren dinamismoa ez da ondo moldatzen Justizi Administrazioaren jarduera ez oso egokiarekin. Horregatik, kiroleko arbitratzeari lege-mailako instituzionalizazioa ematearen aldeko apustua egin dute Estatuko 10/1990 Legeak eta erkidegoetako legeek. Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-legediak ez zuen aurreikuspenik orain arte eta beharrezkoa zen legea berritzea, legean formula estrajudiziala sartzeko. Legearen testua idazterakoan, zuzendu nahi izan da arbitratzearen eta kontziliazioaren artean dagoen nahastea, beste erkidegoetako lege batzuetan gertatu dena, eta ezabatu egin dira lege horietan azaltzen diren justifikaziorik gabeko murrizketak. Berritasun gisa, kirol-federazioak derrigortuta daude arbitratze-formulak aurreikustera eta arautzera beren kideen artean sortzen diren auzietarako.

Otro problema que aborda este título es la ampliación del estrecho ámbito competencial del actual Comité Vasco de Disciplina Deportiva, que sólo se circunscribía a cuestiones disciplinarias, renunciado a resolver conflictos deportivos de otra naturaleza. Esta ley cumple la vieja aspiración del movimiento deportivo en nuestra Comunidad Autónoma por disponer de un Comité Vasco de Justicia Deportiva competente para conocer cuestiones relacionadas con procesos electorales, con la tramitación de licencias federativas, con los ascensos y descensos de categoría, etc.

Titulu honetan jorratu den beste arazoetako bat oraingo Kirol Diziplinako Euskal Batzordearen eskumen-eremu murritza zabaltzea izan da; lehen diziplina-gaiak hartzen zituen bakarrik eta ezin zituen erabaki bestelako kirol-auziak. Lege honek kirol-mugimenduaren aspaldiko nahia bete du gure Autonomia Erkidegoan: Kirol Justiziako Euskal Batzordea edukitzea, eskumena izango duena hauteskunde-prozesuekin, federazio-lizentzien tramitazioarekin, maila igoerekin eta jaitsierekin eta abarrekin zerikusia duten gaietan erabakitzeko.

XIV.– Por último, debe destacarse que estamos ante una «ley marco», en la medida en que no pretende sino establecer una cobertura amplia para que en el futuro se puedan ir disponiendo reglamentariamente las sucesivas adaptaciones a la realidad deportiva cambiante. La extensa regulación contenida en la ley se explica por cuanto aborda de forma básica múltiples aspectos y problemas del fenómeno deportivo, regulación básica que se verá precisada de una extraordinaria complementación por vía reglamentaria. En definitiva, se ha apostado por una norma abierta y flexible que resulte útil ante la reconocida dinámica del deporte.

XIV.– Azkenik, «esparru-lege» baten aurrean gaudela nabarmendu behar da. Legearen helburua estaldura zabala ezartzea izango da, etorkizunean kirolean gerta daitezkeen aldaketetara unean-unean araudi bidez egokitu ahal izateko. Legearen arauketa zabala izan da, hain zuzen kirolari buruzko gai eta arazo asko jorratzen dituelako oinarrizko mailan, baina oinarrizko arauketa horrek ezinbestekoa izango du araudi bidez osatzea. Azken finean, arau ireki eta malguaren aldeko apustua egin dugu, kirolak hain ezaguna duen dinamismorako egokia izan dadin.

TÍTULO I

I. TITULUA

DISPOSICIONES GENERALES

XEDAPEN OROKORRAK

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

1. artikulua.– Helburua eta aplikazio-eremua. Euskal Autonomia Erkidegoan kirola arautzea da lege honen helburua.

El objeto de la presente ley es la regulación del deporte en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. artikulua.– Printzipio gidariak.

Artículo 2.– Principios rectores.

1.– Kirola interes publikoko gizarte-jarduera da, pertsonak bete-betean prestatzeko eta garatzeko, bizi-kalitatea hobetzeko eta norbanakoak eta gizartea ondo izateko lagungarria.

1.– El deporte constituye una actividad social de interés público que contribuye a la formación y al desarrollo integral de las personas, a la mejora de su calidad de vida y al bienestar individual y social.

2.– Pertsona guztien funtsezko eskubidea da kirola askatasunez eta norbere borondatez egitea.

2.– Se reconoce el fundamental derecho de todas las personas a la práctica del deporte de forma libre y voluntaria.

3.– Aginte publikoek, zeinek bere eskumen-esparruaren barruan, eskubide hori behar bezala gauzatzea bermatuko dute. Horretarako, burutuko duten kirol politikak printzipio hauek izango ditu oinarrian:

3.– Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán el adecuado ejercicio del citado derecho mediante una política deportiva basada en:

a) Hezkuntza-sisteman kirolari eta gorputz-hezkuntzari lekua ematea.

a) La efectiva presencia del deporte y de la educación física en el sistema educativo.

b) Kirol-elkarteak bideratzea eta sustatzea, bai eta kirol arloko antolakuntza-egitura pribatuak onartzea eta babestea ere.

b) La ordenación y el fomento del asociacionismo deportivo así como el reconocimiento y protección de las estructuras organizativas privadas del deporte.

c) Goi-mailako kirola bideratzea eta sustatzea kirol-federazioen parte-hartzearekin.

c) La ordenación y el fomento del deporte de alto nivel con la participación de las federaciones deportivas.

d) Kirol-jarduera gizarte-maila guztietara, batez ere ahulenetara, zabaltzeko programa bereziak onartzea eta burutzea.

d) La aprobación y ejecución de programas especiales para la extensión de la práctica del deporte a todos a los sectores sociales, especialmente a los más desfavorecidos.

e) Lehiaketa-kirola bideratzea eta sustatzea.

e) La ordenación y el fomento del deporte de competición.

f) Kirol arloan ikerkuntza zientifikoa bultzatzea, kirolaren kalitatea hobetzeari begira.

f) El impulso de la investigación científica en el campo del deporte para la mejora de su calidad.

g) Kirol-teknikarien prestakuntza bideratzea eta bultzatzea Soin Hezkuntzako Euskal Erakundearen eta kirol-federazioen parte-hartzearekin.

g) La ordenación y el impulso de la formación de las y los técnicos deportivos con la participación del Instituto Vasco de Educación Física y las federaciones deportivas.

h) Kirolarientzako mediku-laguntzako sistema espezializatua bideratzea eta bultzatzea.

h) La ordenación y el impulso de un sistema de atención médica especializada para las y los deportistas.

i) Kirol-instalazioetan segurtasuna eta higienea aurrezaintzeko eta kontrolatzeko sistema bat bideratzea eta bultzatzea, ezinduak modu errazean sartu-irtetea bermatuz.

i) La ordenación y el impulso de un sistema de prevención y control en materia de seguridad e higiene de las instalaciones deportivas, garantizando el fácil acceso de las personas con minusvalías.

j) Behar diren neurriak hartzea kirola eta kirolariak helburu politiko, ekonomiko edo bestelakoen gehiegizko esplotaziotik babesteko.

j) La adopción de las medidas necesarias para proteger al deporte y a las y los deportistas de toda explotación abusiva con fines políticos, económicos o de otra naturaleza.

k) Indarkeria kirol-mundutik erauzteko beharrezkoak diren neurriak hartzea.

k) La adopción de las medidas pertinentes para erradicar la violencia en el deporte.

l) Kirol-ekitaldietan parte hartzen dutenei arriskuen estaldura egokia bermatzeko neurriak hartzea.

l) La adopción de medidas que garanticen una adecuada cobertura de riesgos a los participantes en las distintas manifestaciones deportivas.

m) Lankidetza arduratua izatea kirol arloan herri-administrazioen artean eta herri-administrazioen eta kirol-federazioen eta/edo beste edozein kirol-erakunderen artean.

m) La colaboración responsable en materia deportiva entre las distintas Administraciones públicas y entre éstas y las federaciones deportivas y/o cualesquiera otras entidades deportivas.

n) Ezintasun fisiko, psikiko, sentsorial edo mistoak dituzten herritarren artean kirol-ekintzak sustatzea, zeharo gizarteratu daitezen laguntzeko.

n) El fomento de las actividades deportivas entre la ciudadanía que padezca minusvalías físicas, psíquicas, sensoriales o mixtas al objeto de contribuir a su plena integración social.

ñ) Emakumea maila guztietako kirol-praktikan sartzea erraztuko duten egokierak sustatzea.

ñ) La promoción de las condiciones que favorezcan la integración de la mujer en la práctica deportiva en todos los niveles.

o) Kirol-jardueretan naturaz modu egokian baliatzea bultzatzea, ingurugiroaren babesarekin bateragarria izan dadin.

o) La promoción del aprovechamiento adecuado del medio natural para la actividad deportiva haciéndolo compatible con la protección del medio ambiente.

p) Kirol-instalazioen ahalik sarerik onena planifikatzea eta sustatzea.

p) La planificación y promoción de una óptima red de instalaciones deportivas.

q) Kirola aisialdi-aukera eta osasun-ohitura modura sustatzea, helburu hori lortzeko egokiak diren kirol-ekintzak aldeztuz.

q) El fomento del deporte como opción del tiempo libre y hábito de salud, apoyando aquellas manifestaciones deportivas que lo propicien.

r) Oinarriko kirola, batez ere eskola-kirola, bideratzea eta sustatzea, euskal kirola maila guztietan garatzeko eragilea den neurrian.

r) La ordenación y fomento del deporte de base, especialmente el de los escolares, como motor para el desarrollo del deporte vasco en sus distintos niveles.

s) Euskal kirolari laguntzea Estatuan nahiz atzerrian.

s) El apoyo al deporte vasco en el ámbito estatal e internacional.

t) Euskal Herriko kirol-motak babestea eta sustatzea.

t) La protección y fomento de las modalidades deportivas autóctonas.

u) Kirola kultur osagaitzat eta gizarte-bateratzailetzat aitortzea.

u) El reconocimiento del deporte como elemento integrante de la cultura y como elemento de cohesión social.

v) Ideario olinpikoa onartzea eta babestea, eta dopatzea eta osasunaren nahiz pertsonaren duintasunaren aurkako beste edozein jokabide kiroletik erauzteko neurriak hartzea.

v) El reconocimiento y protección del ideario olímpico y la adopción de medidas para erradicar el dopaje en el deporte y cualesquiera otras prácticas atentatorias contra la salud y la dignidad de la persona.

w) Kirolaren babesle pribatuak sustatzeko neurriak hartzea jardun publikoaren osagarri gisa.

w) La adopción de medidas que incentiven el patrocinio privado del deporte como complemento de la actuación pública.

x) Unibertsitate-kirola bideratzea eta sustatzea.

x) La ordenación y el fomento del deporte universitario.

y) Espetxeetan kirol-programak sustatzea, presoen gizarteratzea lortzeko.

y) El fomento de programas deportivos para los internos en establecimientos penitenciarios en orden a conseguir su rehabilitación social.

II. TITULUA

TÍTULO II

ADMINISTRAZIO ANTOLAKUNTZA

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

3. artikulua.– Xedapen orokorrak.

Artículo 3.– Disposiciones generales. La organización institucional del deporte en el País Vasco se inspirará en los principios de descentralización, coordinación y eficacia de las Administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias, con la colaboración y participación de las federaciones deportivas, de los clubes y de cualesquiera otras entidades públicas y privadas. Las federaciones deportivas, como agentes colaboradores de las Administraciones públicas, participarán con ellas de forma activa en la organización y desarrollo del deporte en Euskadi.

Euskadiko kirolaren antolakuntza instituzionala herri-administrazioen deszentralizazio, koordinazio eta eraginkortasun printzipioetan oinarrituko da bakoitzari dagozkion eskumenak erabiltzerakoan, kirol-federazioen, kluben eta beste edozein erakunde publiko edo pribaturen lankidetzarekin eta parte-hartzearekin. Kirol-federazioek, herri-administrazioen ordezkari laguntzaile diren aldetik, haiekin aktiboki hartuko dute parte Euskadin kirola antolatzen eta garatzen.

Artículo 4.– Instituciones comunes.

4. artikulua.– Erakunde komunak.

1.– Las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma ejercen en materia deportiva todas las competencias que, correspondiendo a la Comunidad Autónoma en virtud del Estatuto de Autonomía, no se atribuyan a los órganos forales de los territorios históricos, a los municipios y a las demás entidades locales en la presente ley o en el resto del ordenamiento jurídico.

1.– Autonomia Erkidegoko erakunde komunek kirol arloan Euskal Autonomia Erkidegoari Autonomi Estatutuaren indarrez dagozkion eskumen guztiak erabiliko dituzte, salbu eta lege honetan edo gainontzeko antolamendu juridikoan lurralde historikoetako foru-organoei, udalei edo gainontzeko toki-erakundeei ematen zaizkienak.

2.– En particular, corresponde a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma el ejercicio de las siguientes competencias:

2.– Autonomia Erkidegoko erakunde komunei dagozkien eskumenak hauek izango dira zehazki:

a) La regulación y gestión del Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

a) Euskadiko Kirol Erakundeen Erregistroa arautzea eta kudeatzea.

b) La regulación del régimen disciplinario deportivo.

b) Kirol-diziplinako arauak finkatzea.

c) La ordenación y promoción del deporte de alto nivel.

c) Goi-mailako kirola bideratzea eta sustatzea.

d) La aprobación de las federaciones deportivas, así como su asistencia, financiación, intervención y control para garantizar el cumplimiento de sus funciones públicas, sin menoscabo de su actividad privada.

d) Kirol Federazioak onartzea, laguntzea, finantzatzea, ikuskatzea eta kontrolatzea beren egiteko publikoak bete ditzatela bermatzeko, beren jarduera pribatuaren kalterik gabe.

e) La regulación de los reconocimientos médicos de aptitud, obligatorios para la práctica del deporte.

e) Kirola egiteko derrigorrezkoak diren gaitasun-azterketa medikoak arautzea.

f) La regulación y organización del Consejo Vasco del Deporte.

f) Kirolaren Euskal Kontseilua arautzea eta antolatzea.

g) La regulación y organización del Comité Vasco de Justicia Deportiva.

g) Kirol Justiziako Euskal Batzordea arautzea eta antolatzea.

h) La regulación, reconocimiento oficial e impulso de los centros de formación de personal técnico deportivo, así como de sus enseñanzas y títulos.

h) Kirol-teknikariak prestatzeko zentroak eta horietako irakaskuntzak eta tituluak arautzea, ofizialki onartzea eta bultzatzea.

i) La regulación del régimen de las federaciones deportivas, clubes deportivos y demás entidades deportivas. j) La regulación de las declaraciones de utilidad pública de los clubes deportivos.

i) Kirol-federazioen, kirol-kluben eta gainontzeko kirol-erakundeen araubidea finkatzea.

k) La regulación del régimen de las licencias deportivas.

j) Kirol-klubak interes publikoko izendatzearen arautzea.

l) La regulación de la construcción, uso y mantenimiento de instalaciones deportivas.

k) Kirol-lizentzien araubidea finkatzea.

m) La regulación de las bases y principios generales del deporte escolar, de su régimen disciplinario deportivo y de sus competiciones.

l) Kirol-instalazioen eraikuntza, erabilera eta mantenimendua arautzea.

n) La regulación de los centros deportivos.

m) Eskola-kirolaren oinarriak eta printzipioak, kirol-diziplinako araubidea eta lehiaketak finkatzea.

ñ) La aprobación de criterios uniformes para la elaboración de los censos de equipamientos deportivos por las distintas administraciones públicas.

n) Kirol-zentroak arautzea.

o) La aprobación de un estatuto para el personal directivo de las entidades deportivas.

ñ) Era bereko irizpideak onartzea herri-administrazioek kirol-ekipamenduen erroldak egin ditzaten.

p) La aprobación y actualización de un censo de equipamientos deportivos de la Comunidad Autónoma.

o) Kirol-erakundeen zuzendaritzako kideentzako estututua onartzea.

q) La regulación de la prevención, control y represión del dopaje.

p) Autonomi Erkidegoko kirol-ekipamenduen errolda onartzea eta eguneratzea.

r) La regulación de la organización de actividades deportivas de riesgo en el medio natural.

q) Dopatzea aurrezaintzea, kontrolatzea eta zigortzea.

s) La regulación de la prevención, control y represión de la violencia.

r) Naturan egiten diren kirol-ekintza arriskutsuen antolakuntza arautzea.

t) La aprobación de los criterios y condiciones para el reconocimiento de nuevas modalidades deportivas.

s)Indarkeria aurrezaintzeko, kontrolatzeko eta zigortzeko arauak ezartzea.

u) La calificación de una actividad como modalidad deportiva.

t) Kirol-mota berriak onartzeko irizpideak eta baldintzak onestea.

v) La regulación de la cartilla sanitaria de las y los deportistas.

u) Jarduera jakin bat kirol-motatzat kalifikatzea.

w) La ordenación y coordinación de las actividades deportivas interuniversitarias y la regulación del Comité Vasco de Deporte Universitario.

v) Kirolariaren osasun-txartela arautzea.

x) La regulación de la organización de eventos deportivos.

w) Unibertsitateen arteko kirol-ekintzak bideratzea eta koordinatzea, eta Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordea arautzea.

Artículo 5.– Órganos forales de los territorios históricos.

x) Kirol-ekitaldien antolakuntza arautzea.

Corresponde a los órganos forales de los territorios históricos en su respectivo ámbito territorial el ejercicio de las siguientes competencias:

5. artikulua.– Lurralde historikoetako foru-organoak.

a) El desarrollo normativo y la ejecución, esta última en coordinación con la Administración municipal, de la normativa de la Comunidad Autónoma en materia de deporte escolar.

Lurralde historikoetako foru-organoei dagokie, zeini bere lurralde-esparruan, eskumen hauek erabiltzea:

b) La aprobación y ejecución, esta última en coordinación con la Administración municipal, de la política deportiva dirigida a la promoción del deporte para todos.

a) Euskal Autonomia Erkidegoko eskola-kirolaren arloko arauak garatzea eta udal-aministrazioaren lankidetzarekin gauzatzea.

c) La aprobación de los Planes Territoriales Sectoriales de Equipamientos Deportivos.

b) Kirola guztientzat sustatzeko kirol-politika onartzea eta udal-administrazioaren lankidetzarekin gauzatzea.

d) La aprobación y actualización de un censo de equipamientos deportivos del respectivo territorio histórico.

c) Kirol-erakipamenduen arlokako lurralde-planak onartzea. d) Lurralde historikoko kirol-ekipamenduen errolda onartzea eta eguneratzea.

e) La aprobación y ejecución de planes para la financiación de la construcción, ampliación y reforma de equipamientos deportivos.

e) Kirol-ekipamenduak eraikitzeko, zabaltzeko eta eraberritzeko finantzaketa-planak onartzea eta gauzatzea.

f) La asistencia técnica y la ayuda económica a las y los deportistas promesas con expectativas de acceder al deporte de alto nivel.

f) Goi-mailako kirolean etorkizun oparoa izan dezaketen kirolariei laguntza teknikoa eta ekonomikoa ematea.

g) La asistencia técnica y ayuda económica a clubes y demás asociaciones deportivas domiciliadas en su territorio, concediendo al efecto las subvenciones oportunas y controlando la adecuación de su actividad a la finalidad subvencional.

g) Lurraldean helbidea duten klubei eta gainontzeko kirol-elkarteei laguntza teknikoa eta ekonomikoa ematea. Horretarako, diru-laguntzak eskainiko dira eta elkarteek beren ekintzak diru-laguntzen helburuetara egokitzea kontrolatuko da.

h) La aprobación de las federaciones deportivas territoriales, así como su asistencia, financiación, intervención y control para garantizar el cumplimiento de sus funciones públicas, sin menoscabo de su actividad privada.

h) Lurraldeko kirol-federazioak onartzea, laguntzea, finantzatzea, ikuskatzea eta kontrolatzea beren egiteko publikoak bete ditzatela bermatzeko, beren jarduera pribatuaren kalterik gabe.

i) La coordinación y asistencia de los servicios deportivos municipales y el impulso de la gestión mancomunada de aquellos servicios.

i) Udalaren kirol-zerbitzuak koordinatzea eta laguntzea eta zerbitzu horien kudeaketa bateratua bultzatzea.

j) El ejercicio de cuantas otras competencias y funciones les estén atribuidos en virtud de la presente ley y de las normas que la desarrollen, así como todas las que les puedan ser transferidas o delegadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre.

j) Lege honen eta legea garatzen duten arauen indarrez dagozkien gainerako eskumenak eta egitekoak baliatzea, baita eta azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 12. artikuluan zehaztutakoaren arabera eskualdatu edo eskuordetu daitezkeenak ere.

Artículo 6.– Municipios.

6. artikulua.– Udalak.

Corresponde a los municipios, en su respectivo ámbito territorial, el ejercicio de las siguientes competencias:

Udalei dagokie, zeini bere lurralde-esparruan, eskumen hauek betetzea:

a) La ejecución de los programas de deporte escolar aprobados por los órganos forales de los territorios históricos, en coordinación con estos últimos.

a) Lurralde historikoetako foru-organoek onartutako eskola-kiroleko programak burutzea, haiekin koordinatuta jokatuz.

b) La construcción, ampliación y mejora de los equipamientos deportivos municipales así como su gestión y mantenimiento.

b) Udalaren kirol-ekipamenduak eraikitzea, zabaltzea eta hobetzea, eta orobat kudeatzea eta mantentzea ere.

c) La aprobación y ejecución de instrumentos de planeamiento urbanístico en materia de equipamientos deportivos.

c) Kirol-ekipamenduen hirigintza-plangintza egiteko tresnak onartzea eta gauzatzea.

d) La aprobación de las ordenanzas reguladoras del uso de los equipamientos deportivos municipales.

d) Udalaren kirol-ekipamenduen erabilera arautzeko ordenantzak onartzea.

e) La ejecución de los programas aprobados por los órganos forales de los territorios históricos para la extensión del deporte para todos.

e) Lurralde historikoetako foru-organoek kirola guztientzat zabaltzeko onartutako programak gauzatzea.

f) La aprobación y actualización de un censo de equipamientos deportivos del municipio.

f) Udalaren kirol-ekipamenduen errolda bat onartzea eta eguneratzea.

g) El ejercicio de cuantas otras competencias y funciones les estén atribuidas en virtud de la presente ley y demás disposiciones legales y de las normas reglamentarias que la desarrollen, así como el ejercicio de todas las competencias y funciones que les puedan ser delegadas.

g) Lege honen, gainontzeko legezko xedapenen eta lege hau garatzeko arauen indarrez dagozkien eskumen eta egitekoak baliatzea, bai eta eskuordetzan eman dakizkiekeenak ere.

Artículo 7.– Consejo Vasco del Deporte. 1.– El Consejo Vasco del Deporte es un órgano superior de asesoramiento, consulta, seguimiento y debate sectorial de las Administraciones públicas en asuntos que afecten a la política deportiva en la Comunidad Autónoma del País Vasco y está adscrito al Departamento del Gobierno Vasco con competencias en materia deportiva.

7. artikulua.– Kirolaren Euskal Kontseilua.

2.– El Consejo Vasco del Deporte estará integrado por representantes del Gobierno Vasco, Administraciones forales y municipales del País Vasco y federaciones deportivas vascas. Asimismo, formarán parte del mismo personas de reconocido prestigio en el mundo del deporte designadas por el titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en

1.– Kirolaren Euskal Kontseilua Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-politikari eragiten dioten gaietan aholkularitza emateko, kontsulta eta jarraipena egiteko eta eztabaidatzeko herri-administrazioen arlo-organo nagusia izango da, eta Eusko Jaurlaritzan kirol-eskumenak dituen sailari atxikita egongo da.

materia de deporte.

2.– Eusko Jaurlaritzaren, Euskadiko foru nahiz udal administrazioen eta euskal kirol-federazioen ordezkariek osatuko dute Kirolaren Euskal Kontseilua. Halaber, Eusko Jaurlaritzan kirol-eskumena duen saileko titularrak kirol-munduan ospe handia dutenen artean izendatutako pertsona batzuk ere kontseiluko kide izango dira.

3.– La composición, el sistema de designación, el régimen de funcionamiento y las funciones del Consejo Vasco del Deporte serán establecidos reglamentariamente. En cualquier caso, será preceptiva su intervención en los proyectos de disposiciones de carácter general relacionadas con el deporte.

3.– Kirolaren Euskal Kontseiluaren osaera, izendapen-sistema, jarduera-arauak eta egitekoak araudi bidez ezarriko dira. Nolanahi ere, nahitaezkoa izango da kontseiluak esku hartzea kirolarekin lotutako xedapen orokorren proiektuetan».

Artículo 8.– Comité Vasco de Promoción Olímpica.

8. artikulua.– Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordea.

1.– El Comité Vasco de Promoción Olímpica es un órgano independiente adscrito al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de deportes, cuyo objeto consiste en el desarrollo del movimiento olímpico, en la difusión de los ideales olímpicos y en promover la preparación, participación y representación de los deportistas vascos en los Juegos Olímpicos. 2.– El Comité Vasco de Promoción Olímpica estará compuesto por un Presidente cuyo cargo recaerá en el titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de deporte, representantes de las federaciones deportivas vascas con modalidades olímpicas, y personas relevantes en el mundo del deporte.

1.– Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordea Eusko Jaurlaritzan kirol-eskumena duen sailari atxikita dagoen organo independentea da. Bere helburua da mugimendu olinpikoa garatzea, ideal olinpikoak zabaltzea eta euskal kirolariak Joko Olinpikoetarako presta daitezen, haietan parte hartu eta ordezkaritza izan dezaten sustatzea.

3.– El Comité Vasco de Promoción Olímpica, que contará con la participación de las federaciones vascas, fomentará la promoción de los deportes autóctonos de Euskal Herria.

2.– Honako hauek izango dira Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordeko kideak: Eusko Jaurlaritzan kirol-eskumena duen saileko titularra, batzordeko lehendakari; kirol-mota olinpikoak dituzten euskal kirol-federazioen ordezkariak eta kirol-munduko pertsona garrantzitsuak.

4.– El Comité Vasco de Promoción Olímpica se regirá en todas las cuestiones relativas a su constitución, organización y funcionamiento por las normas de la presente ley y disposiciones que la desarrollen reglamentariamente.

3.– Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordeak euskal federazioen partaidetza izango du eta Euskal Herriko kirolen sustapena bultzatuko du.

TÍTULO III

4.– Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordeak, bere erakuntzari, antolakuntzari eta jardunbideari buruzko gorabehera guztietarako, lege hau eta berau araudi bidez garatzen duten xedapenak izango ditu araubide.

ENTIDADES DEPORTIVAS

III. TITULUA

CAPÍTULO I

KIROL ERAKUNDEAK

DISPOSICIONES GENERALES

9. artikulua.– Kirol-erakunde motak.

Artículo 9.– Clases de entidades deportivas.

Lege honen ondorioetarako, kirol-erakunde motak hauek izango dira: kirol-klubak, kirol-elkarteak, kirol-sozietate anonimoak, kirol-federazioak eta Euskal Kirol Federazioen Batasuna.

A los efectos de la presente ley, las entidades deportivas se clasifican en clubes deportivos, agrupaciones deportivas, sociedades anónimas deportivas, federaciones deportivas y la Unión de Federaciones Deportivas Vascas.

10. artikulua.– Izenak.

Artículo 10.– Denominaciones.

Kirol-kluba, kirol-elkartea eta kirol-federazioa izenak lege honetan izen horiekin arautu diren erakundeek erabiliko dituzte bakar-bakarrik. Debekatuta dago nahasbide gerta daitekeen izen berdin edo antzeko oro erabiltzea.

Las denominaciones de club deportivo, agrupación deportiva y federación deportiva quedan reservadas exclusivamente a las entidades que con tal denominación se regulan en la presente ley. Queda prohibida cualquier denominación idéntica o análoga que pueda inducir a confusión.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

KIROL-KLUBAK

CLUBES DEPORTIVOS

11. artikulua.– Kontzeptua eta araubide juridikoa.

Artículo 11.– Concepto y régimen jurídico.

1.– Lege honen ondorioetarako, kirol-klubak elkarte pribatuak izango dira, irabazi-asmorik gabekoak eta nortasun juridikodunak. Pertsona fisiko edo juridikoek osatuko dute, kirol-mota bat edo gehiago sustatzea edo praktikatzea helburu dutenak, lehiaketa ofizialetan parte hartzen duten kontuan hartu gabe.

1.– A los efectos de la presente ley, se consideran clubes deportivos las asociaciones privadas, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica, integradas por personas físicas o jurídicas, que tengan por objeto la promoción o la práctica de una o varias modalidades deportivas, participen o no en competiciones oficiales.

2.– Kirol-klubek, eratze, inskribitze, iraungitze, antolatze eta jarduteari dagokionez, lege honetako arauak eta legea garatzeko xedapenak, kluben beren estatutuak eta araudiak, eta kluben organoek balio osoz hartutako erabakiak izango dituzte jarraibide.

2.– Los clubes deportivos se regirán en todas las cuestiones relativas a la constitución, inscripción, extinción, organización y funcionamiento por las normas de la presente ley y disposiciones que la desarrollen, por sus estatutos y reglamentos y por los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos.

3.– Atxikita dauden kirol-federazioen estatutuak eta araudiak aplikatu ahal izango zaizkie klubei.

3.– Serán aplicables a los clubes los estatutos y reglamentos de las federaciones deportivas a las que estuviesen adscritos.

4.– Kirol-kluben estatutuek araudi bidez zehaztutako gaiak arautu beharko dituzte. Era berean, demokrazia eta ordezkaritza printzipioen arabera finkatuko dute beren barne-egitura eta jarduera-arauak, eta ordezkaritza eta administrazio organo guztien hautaketa bazkide guztien boto aske, zuzen, berdin eta sekretuz egitea zehaztuko dute.

4.– Los estatutos de los clubes deportivos, que deberán regular los extremos que reglamentariamente se determinen, configurarán su estructura interna y régimen de funcionamiento de acuerdo con principios democráticos y representativos y establecerán la elección de todos los órganos de representación y administración mediante sufragio libre, directo, igual y secreto de todas las personas asociadas.

5.– Kirol-klubek eratze beretik izango dute nortasun juridikoa, eta erregistroan inskribitzeak, bakar-bakarrik, lege honen ondorioetarako onarpen ofiziala adieraziko du.

5.– Los clubes deportivos adquieren personalidad jurídica desde su constitución, y la inscripción registral simplemente comportará su reconocimiento oficial a los efectos de esta ley.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

KIROL-ELKARTEAK

AGRUPACIONES DEPORTIVAS

12. artikulua.– Kontzeptua eta araubide juridikoa.

Artículo 12.– Concepto y régimen jurídico.

1.– Pertsona juridikoak Kirol Erakundeen Erregistroan sartu ahal izango dira baldin eta beren helburu nagusiaren osagarri gisa burutzen badituzte kirol-ekintzak, lehiaketa ofizialetan parte hartzen duten kontuan hartu gabe. Horretarako, nortasun juridikorik gabeko kirol-elkarteak sortu ahal izango dituzte beren baitan.

1.– Las personas jurídicas podrán acceder al Registro de Entidades Deportivas cuando desarrollen actividades deportivas de carácter accesorio en relación con su objeto principal, participen o no en competiciones oficiales. Para ello, podrán constituir en su seno agrupaciones deportivas sin personalidad jurídica.

2.– Kirol-elkarteek, eratze, inskribitze, iraungitze, antolatze eta jarduteari dagokionez, lege honetako arauak eta legea garatzeko xedapenak, erakunde nagusien menpeko gisa dituzten arauak eta beren organoek legez hartutako erabakiak izango dituzte jarraibide.

2.– Las agrupaciones deportivas se regirán en todas las cuestiones relacionadas con la constitución, inscripción, extinción, organización y funcionamiento por las normas de la presente ley y disposiciones que la desarrollen, por sus normas en virtud de la pertenencia a los entes matrices y por los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos.

3.– Atxikita dauden kirol-federazioen estatutuak eta araudiak aplikatu ahal izango zaizkie kirol-elkarteei.

3.– Serán aplicables a las agrupaciones deportivas los estatutos y reglamentos de las federaciones deportivas a las que estuviesen adscritas.

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

KIROL-SOZIETATE ANONIMOAK

SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS

13. artikulua.– Araubide juridikoa.

Artículo 13.– Régimen jurídico.

Euskal Autonomia Erkidegokoan helbidea duten kirol-sozietate anonimoek arlo honetan Estatuan dagoen berariazko legedia izango dute jarraibide.

Las sociedades anónimas deportivas con domicilio en la Comunidad Autónoma del País Vasco se regirán por la legislación estatal específica en la materia.

14. artikulua.– Kirol Erakundeen Erregistroan inskribitzea.

Artículo 14.– Inscripción en el Registro de Entidades Deportivas.

1.– Elkarte-helbidea Euskal Autonomia Erkidegoan duten kirol-sozietate anonimoek, lege honetatik eta ondorengo araudietatik eratorritako onura bereziak jaso nahi baldin badituzte, Eusko Jaurlaritzaren Kirol Erakundeen Erregistroan inskribitu beharko dute.

1.– Las sociedades anónimas deportivas con domicilio social radicado en el ámbito territorial del País Vasco que deseen disfrutar de los beneficios específicos derivados de esta ley y de sus disposiciones reglamentarias deberán inscribirse en el Registro de Entidades Deportivas del Gobierno Vasco.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta egonik Kirol Erakundeen Erregistroan inskribitzen diren kirol-sozietate anonimoak kirol-klubtzat joko dira kirol-federazioetan inskribitzeari eta parte-hartzeari dagokionez.

2.– Las sociedades anónimas deportivas radicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco que se inscriban en el Registro de Entidades Deportivas se considerarán clubes deportivos a los efectos de su inscripción y participación en las federaciones deportivas. 3.– Reglamentariamente se determinará el procedimiento y los requisitos para su inscripción.

3.– Inskribitzeko jardunbidea eta baldintzak araudi bidez zehaztuko dira.

CAPÍTULO V

V. KAPITULUA

FEDERACIONES DEPORTIVAS

KIROL-FEDERAZIOAK

Artículo 15.– Concepto y régimen jurídico.

15. artikulua.– Kontzeptua eta araubide juridikoa.

1.– Se entiende por federaciones deportivas, a los efectos de la presente ley, las entidades privadas, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica, que reúnen a deportistas, técnicos, jueces, asociaciones y otros colectivos dedicados a la promoción o la práctica de una misma modalidad deportiva dentro de su ámbito territorial.

1.– Lege honen ondorioetarako, kirol-federazioak erakunde pribatuak izango dira, irabazi-asmorik gabekoak eta nortasun juridikodunak, beren lurralde-esparruan kirol-mota bera sustatzen edo praktikatzen duten kirolari, teknikari, epaile, elkarte eta taldeak bilduko dituztenak.

2.– Las federaciones deportivas se rigen por la presente ley, por las disposiciones que la desarrollen, por sus estatutos y reglamentos y por los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos.

2.– Kirol-federazioek lege hau, legea garatzeko xedapenak, beren estatutuak eta araudiak, eta beren organoek balio osoz hartutako erabakiak izango dituzte jarraibide.

3.– Las federaciones deportivas, además de sus propias atribuciones, ejercen por delegación funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de la Administración pública.

3.– Kirol-federazioek, beren eskurantzez gain, administrazio-egiteko publikoak ere burutuko dituzte eskuordetzan. Kasu horretan, herri-administrazioaren ordezkari laguntzaile gisa arituko dira.

Artículo 16.– Organización del deporte federado.

16. artikulua.– Kirol federatuaren antolakuntza.

1.– Las federaciones deportivas del País Vasco se organizan en federaciones territoriales y en federaciones vascas.

1.– Euskadiko kirol-federazioak lurralde-federazioetan eta euskal federazioetan antolatuko dira.

2.– Las federaciones territoriales impulsan, califican, autorizan y ordenan las actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito territorial de su modalidad deportiva.

2.– Lurralde-federazioek lurraldean beren kirol-motan ofizialak diren kirol ekintza eta lehiaketak bultzatu, kalifikatu, baimendu eta bideratuko dituzte.

3.– Las federaciones vascas impulsan, califican, autorizan y ordenan las actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito comunitario de su modalidad deportiva.

3.– Euskal federazioek beren kirol-motako Erkidego-esparruko kirol ekintza eta lehiaketa ofizialak bultzatu, kalifikatu, baimendu eta bideratuko dituzte.

4.– Las federaciones territoriales y vascas también deberán asumir la promoción de la práctica deportiva recreativa correspondiente a su modalidad.

4.– Aisialdiko kirol-jarduera ere bultzatu beharko dute lurralde-federazioek eta euskal federazioek, zeinek bere kirol-motan.

5.– Las federaciones territoriales ostentan la representación de sus estamentos deportivos en las federaciones vascas. 6.– La federación vasca de cada modalidad deportiva será la única representante del deporte federado vasco en el ámbito estatal e internacional. Las federaciones vascas deberán fomentar e instrumentar la participación de sus selecciones deportivas en actividades y competiciones deportivas estatales e internacionales.

5.– Lurralde-federazioek izango dute beren kirol-estamentuen ordezkaritza euskal federazioetan.

7.– Las federaciones territoriales deberán integrarse en las federaciones vascas de su modalidad deportiva.

6.– Euskal federazioei baino ez dagokie euskal kirol federatua Estatuan eta atzerrian ordezkatzea, zeini bere kirol-motan. Beren kirol-selekzioek Estatuko eta nazioarteko kirol ekintza eta lehiaketetan parte hartzea sustatu eta bideratu beharko dute euskal federazioek.

8.– En las federaciones vascas estarán representados todos los estamentos deportivos existentes de las federaciones territoriales.

7.– Lurralde-federazioek beren kirol-motako euskal federazioetan sartu beharko dute.

Artículo 17.– Estructura interna y funcionamiento.

8.– Euskal federazioetan lurralde-federazioetako kirol-estamentu guztiak egongo dira ordezkatuta.

1.– Las federaciones deportivas regularán su estructura interna y funcionamiento en sus estatutos y reglamentos de acuerdo con principios democráticos y representativos.

17. artikulua.– Barne-egitura eta jarduera.

2.– Los estatutos de las federaciones deportivas deberán regular, como mínimo, los siguientes extremos:

1.– Kirol-federazioek demokrazia eta ordezkaritza printzipioei loturik arautuko dute beren barne-egitura eta jarduera beren estatutuetan eta araudietan.

a) Denominación, objeto y fines.

2.– Kirol-federazioen estatutuek gutxienez puntu hauek arautu beharko dituzte:

b) Domicilio social.

a) Izena, egitekoa eta helburuak.

c) Modalidad deportiva.

b) Helbidea.

d) Estructura orgánica.

c) Kirol-mota.

e) Sistema de elección y cese de los titulares de los órganos federativos.

d) Egitura organikoa.

f) Régimen de funcionamiento en general y, en particular, adopción de acuerdos de sus órganos colegiados.

e) Federazio-organoetako titularren hautatzeko eta kargu-uzteko sistema.

g) Estamentos que integran la federación.

f) Jarduera-arau orokorrak eta, bereziki, beren organo kolegiatuek erabakiak hartzeko modua.

h) Régimen económico-financiero.

g) Federazioa osatzen duten estamentuak.

i) Régimen documental.

h) Ekonomi eta finantza arauak.

j) Régimen disciplinario deportivo.

i) Dokumentuen araubidea.

k) Causas de extinción y disolución.

j) Kirol-diziplinako arauak.

l) Procedimiento para la aprobación y reforma de sus estatutos y reglamentos.

k) Iraungitze eta desegite arrazoiak.

3.– Son órganos de gobierno y representación de las federaciones deportivas, con carácter necesario, la Asamblea General y el Presidente, además de los que puedan preverse en sus estatutos.

l) Beren estatutuak eta araudiak onartzeko eta aldatzeko jardunbidea.

a) La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno y representación de las federaciones deportivas. En ella estarán representados los diferentes estamentos deportivos, cuya elección se efectuará mediante sufragio libre, igual, directo y secreto, por y entre los componentes federados de todos los estamentos de su modalidad deportiva, de acuerdo con los porcentajes que reglamentariamente se establezcan.

3.– Batzar Nagusia eta lehendakaria izango dira kirol federazioen ezinbesteko gobernu eta ordezkaritza organoak; organo horiez gain, estatutuek beste batzuk ere aurreikusi ahal izango dituzte.

b) El Presidente es el órgano ejecutivo de la federación, ostenta su representación legal y preside los órganos de representación y gobierno ejecutando los acuerdos de los mismos. Será elegido mediante sufragio libre, igual y secreto, por y entre los miembros de la Asamblea General. En ningún caso se podrá ser simultáneamente presidente de una federación y de un club deportivo, agrupación deportiva o sociedad anónima deportiva.

a) Batzar Nagusia izango da kirol-federazioen gobernu eta ordezkaritza organo gorena. Batzarrean kirol-estamentu guztiek izango dute ordezkaritza. Batzarkideen hautaketa boto aske, berdin, zuzen eta sekretuz egingo da. Kirol-mota bakoitzaren estamentu guztietako kide federatuak izan daitezke hautatzaile eta hautagai. Araudian ezarriko dira ordezkaritza-ehunekoak.

4.– Para la elección de sus órganos, las federaciones deportivas realizarán sus procesos electorales de acuerdo con su propio reglamento electoral, dentro de los plazos y de acuerdo con la normativa que a tal efecto disponga el Gobierno Vasco.

b) Lehendakaria federazioko organo betearazlea izango da, federazioaren legezko ordezkaritza edukiko du, ordezkaritza eta gobernu organoen burua izango da eta organoen erabakiak betearaziko ditu. Boto aske, berdin eta sekretuz aukeratuko da eta batzarkideak hautatzaile eta hautagai izan daitezke. Inola ere ezin izango da aldi berean federazioko eta kirol-klubeko, kirol-elkarteko edo kirol-sozietate anonimoko buru izan.

Artículo 18.– Reconocimiento de modalidades y disciplinas deportivas.

4.– Bere organoak hautatzeko, kirol-federazio bakoitzak bere hauteskunde-araudi propioaren arabera egingo du hauteskunde-prozesua, Eusko Jaurlaritzak horretarako finkaturiko epearen barruan eta arauei lotuta.

1.– El Gobierno Vasco, por razones de interés público inherentes a la necesidad de ordenar el deporte en el País Vasco, determinará los criterios y condiciones a cuyo tenor se podrá calificar de modalidad deportiva cualquier actividad y las disciplinas que habrán de considerarse como integrantes de una misma modalidad deportiva. Asimismo, el Gobierno Vasco podrá revocar la calificación de modalidad deportiva a las actividades que no cumplan los requisitos que motivaron su reconocimiento.

18. artikulua.– Kirol-motak eta azpimotak onartzea.

2.– Corresponde al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de deportes calificar a una actividad como modalidad deportiva y determinar las disciplinas que la integran, previo informe del Consejo Vasco del Deporte.

1.– Eusko Jaurlaritzak, Euskadin kirola antolatu beharrak duen interes publikoa dela eta, jarduerak kirol-motatzat kalifikatu ahal izateko irizpideak eta baldintzak eta kirol-mota berekotzat joko diren azpimotak finkatuko ditu. Era berean, Eusko Jaurlaritzak ezeztatu egin ahal izango die kirol-mota kalifikazioa onarpen hori egitea ekarri zuten baldintzak betetzen ez dituzten jarduerei.

Artículo 19.– Inexistencia de federaciones territoriales.

2.– Eusko Jaurlaritzaren barruan kirol arloko eskumenak dituen sailari dagokio jarduerak kirol-motatzat kalifikatzea eta kirol-mota horren azpimotak zehaztea, Kirolaren Euskal Kontseiluaren txostena aztertu eta gero.

Si en un determinado territorio histórico no existiera federación deportiva de una modalidad deportiva todas las funciones serán asumidas por la respectiva federación vasca. Si no existiera federación vasca, la Diputación Foral correspondiente podrá habilitar por un período máximo de dos años, con carácter renovable, a una entidad deportiva para el ejercicio de funciones públicas propias de las federaciones territoriales, previo informe del Consejo Vasco del Deporte.

19. artikulua.– Lurralde-federaziorik ez dagoenean.

Artículo 20.– Inexistencia de federaciones vascas.

Lurralde historiko batean kirol-mota bateko kirol-federaziorik ez badago, dagokion euskal federazioak bereganatuko ditu egiteko guztiak. Euskal federaziorik ez badago, dagokion foru-aldundiak gaitasuna eman ahal izango dio kirol-erakunde bati, gehienez bi urterako, behin edo gehiagotan, lurralde-federazioei dagozkien egiteko publikoak burutzeko.

Si en una determinada modalidad deportiva no existiera federación vasca, el Gobierno Vasco podrá habilitar por un período máximo de dos años, con carácter renovable, a una federación territorial o, en su defecto, a cualquier otra entidad deportiva para la asunción de funciones públicas propias de las federaciones vascas.

20. artikulua.– Euskal federaziorik ez dagoenean.

Artículo 21.– Constitución de nuevas federaciones deportivas.

Kirol-mota batean euskal federaziorik ez badago, Eusko Jaurlaritzak gaitasuna eman ahal izango dio lurralde-federazio bati edo, ez badago, edozein kirol-erakunderi, gehienez bi urterako, behin edo gehiagotan, euskal federazioei dagozkien egiteko publikoak burutzeko.

1.– El reconocimiento de una federación deportiva se puede producir:

21. artikulua.– Kirol-federazio berriak eratzea.

a) Por su nueva creación.

1.– Kirol-federazio bat onartua izateko abiapuntuak hauek izan daitezke:

b) Por su segregación de otra.

a) Sortu berria izatea.

c) Por la fusión de dos o varias preexistentes.

b) Beste batetik banatzea.

2.– Para la constitución de nuevas federaciones deportivas vascas y territoriales se requerirá la aprobación administrativa respectiva del Gobierno Vasco y de los órganos forales de los territorios históricos, que la concederán o denegarán según los siguientes criterios:

c) Lehendik zeuden bi edo gehiago bat egitea.

a) Interés público de la actividad.

2.– Kirol arloan euskal federazio eta lurralde-federazio berriak eratzeko, beharrezkoa izango da, hurrenez hurren, Eusko Jaurlaritzak eta lurralde historikoetako foru-organoek onartzea. Administrazio-onarpen hori emateko edo ukatzeko, irizpide hauek hartuko dira kontuan:

b) Suficiente implantación de la actividad.

a) Jarduerak interes publikoa izatea.

c) Existencia de modalidad deportiva oficialmente reconocida.

b) Jarduerak nahikoa ezarpen-maila edukitzea.

d) Viabilidad económica de la nueva federación.

c) Kirol-mota ofizialki onartuta egotea.

e) Capacidad organizativa de la nueva federación.

d) Federazio berria ekonomikoki bideragarria izatea.

Artículo 22.– Constitución de federaciones territoriales.

e) Federazio berriak antolakuntza-gaitasuna edukitzea.

La constitución de una federación territorial estará supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

22. artikulua.– Lurralde-federazioak eratzea.

a) Presentación del acta fundacional y de los estatutos en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Lurralde-federazio bat eratzeko, baldintza hauek bete beharko dira:

b) Informe del Consejo Vasco del Deporte.

a) Sorrera-akta estatutuak araudi bidez ezarritakoari lotuz aurkeztea.

c) Aprobación por la Diputación Foral competente.

b) Kirolaren Euskal Kontseiluaren txostena.

d) Inscripción en el Registro de Entidades Deportivas.

c) Foru-aldundi eskudunak onartzea.

Artículo 23.– Constitución de federaciones vascas.

d) Kirol Erakundeen Erregistroan inskribitzea.

La constitución de una federación vasca estará supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

23. artikulua.– Euskal federazioak eratzea.

a) Presentación del acta fundacional y de los estatutos en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Euskal federazio bat eratzeko, baldintza hauek bete beharko dira:

b) Informe del Consejo Vasco del Deporte.

a) Sorrera-akta eta estatutuak araudi bidez ezarritakoari lotuz aurkeztea.

c) Aprobación por el Gobierno Vasco.

b) Kirolaren Euskal Kontseiluaren txostena.

d) Inscripción en el Registro de Entidades Deportivas.

c) Eusko Jaurlaritzak onartzea.

Artículo 24.– Reconocimiento oficial y exclusividad.

d) Kirol Erakundeen Erregistroan inskribitzea.

1.– Sólo podrá reconocerse dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco una federación vasca por cada modalidad deportiva. Asimismo, sólo podrá reconocerse por cada modalidad una federación territorial en cada territorio histórico.

24. artikulua.– Onarpen ofiziala eta bakarra izatea.

2.– Se exceptúan de esta regla general las siguientes federaciones polideportivas que agrupan a deportistas con minusvalías físicas, psíquicas, sensoriales y mixtas:

1.– Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan euskal federazio bakarra onartu ahal izango da kirol-mota bakoitzeko. Lurralde historikoetan ere lurralde-federazio bakarra onartu ahal izango da kirol-mota bakoitzeko.

– Federación Territorial de Araba de Deporte para personas con minusvalías.

2.– Arau orokor horretatik kanpo geldituko dira ezintasun fisiko, psikiko, sentsorial edo mistoak dauzkaten kirolariak biltzen dituzten kirol anitzeko federazio hauek:

– Federación Territorial de Bizkaia de Deporte para personas con minusvalías.

– Ezinduentzako Kirolen Arabako Lurralde Federazioa.

– Federación Territorial de Gipuzkoa de Deporte para personas con minusvalías.

– Ezinduentzako Kirolen Bizkaiko Lurralde Federazioa.

– Federación Vasca de Deporte para personas con minusvalías.

– Ezinduentzako Kirolen Gipuzkoako Lurralde Federazioa.

Artículo 25.– Funciones públicas de carácter administrativo.

– Ezinduentzako Kirolen Euskal Federazioa.

1.– Las federaciones vascas y las federaciones territoriales ejercerán las siguientes funciones públicas de carácter administrativo:

25. artikulua.– Administrazio-egiteko publikoak.

a) La calificación, ordenación y autorización de las competiciones oficiales.

1.– Euskal federazioek eta lurralde-federazioek administrazio-egiteko hauek beteko dituzte:

b) La ordenación de la representación del deporte vasco en las competiciones estatales e internacionales.

a) Lehiaketa ofizialak kalifikatzea, bideratzea eta baimentzea.

c) La emisión y tramitación de las licencias federativas.

b) Euskal kiroleko ordezkaritza bideratzea Estatuko eta nazioarteko lehiaketetan.

d) La prevención, control y sanción de la violencia en la práctica del deporte.

c) Federazio-lizentziak ematea eta tramitatzea.

e) La prevención, control y sanción del dopaje.

d) Kirol-jarduerako indarkeria aurrezaintzea, kontrolatzea eta zigortzea.

f) El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva.

e) Dopatzea aurrezaintzea, kontrolatzea eta zigortzea.

g) La ejecución de las resoluciones del Comité Vasco de Justicia Deportiva.

f) Kirol arloko diziplina-ahalmena erabiltzea.

h) La aprobación de sus estatutos y reglamentos.

g) Kirol Justiziako Euskal Batzordearen ebazpenak betetzea. h) Beren estatutuak eta araudiak onartzea.

i) La participación y colaboración con la Administración pública en el desarrollo de sus programas deportivos, en especial en los programas para las y los deportistas de alto nivel y en los programas de deporte escolar.

i) Herri-administrazioarekin batera parte hartzea eta elkarlanean aritzea kirol-programak garatzen, batez ere goi-mailako kirolarientzako programetan eta eskola-kiroleko programetan.

j) El control de los procesos electorales federativos.

j) Federazioetako hauteskunde-prozesuak kontrolatzea.

k) Cualesquiera otras funciones públicas que puedan ser objeto de delegación por vía reglamentaria.

k) Araudi bidez eskuordetzan eman daitekeen beste edozein egiteko publiko.

2.– En ningún caso las federaciones deportivas podrán delegar, sin autorización de la Administración competente, el ejercicio de las funciones públicas encomendadas.

2.– Kirol-federazioek ezingo dute inoiz beren gain dituzten egiteko publikoak eskuordetzan eman, administrazio eskudunak horretarako baimena ematen ez badie.

3.– Las federaciones territoriales y las federaciones vascas desarrollarán sus funciones en colaboración con los órganos forales de los territorios históricos y del Gobierno Vasco respectivamente. A tal efecto, suscribirán entre sí convenios de colaboración al objeto de determinar los objetivos, programas deportivos, presupuestos y demás aspectos directamente relacionados con las funciones públicas delegadas. Tales convenios tendrán naturaleza jurídico-administrativa.

3.– Lurralde-federazioek eta euskal federazioek, hurrenez hurren, lurralde historikoetako foru-organoen eta Eusko Jaurlaritzaren lankidetzarekin burutuko dituzte beren egitekoak. Horretarako, lankidetza-hitzarmenak izenpetuko dituzte elkarren artean, eskuordetzan emandako egiteko publikoekin zuzenean lotutako helburuak, kirol-programak, aurrekontuak eta gainontzekoak zehazteko. Lankidetza-hitzarmen horiek izaera juridiko-administratiboa edukiko dute.

4.– Quedará fuera del control de los órganos forales de los territorios históricos y del Gobierno Vasco la actividad federativa controlable por el Comité Vasco de Justicia Deportiva en los términos previstos de esta ley.

4.– Lege honetan aurreikusitakoaren arabera Kirol Justiziako Euskal Batzordeak kontrola ditzakeen federazio-ekintzak lurralde historikoetako foru-organoen eta Eusko Jaurlaritzaren babesetik kanpo geratuko dira.

Artículo 26.– Adscripción federativa.

26. artikulua.– Federazioei atxikitzea.

1.– La integración de las personas físicas y jurídicas en las federaciones deportivas se producirá mediante la expedición de la correspondiente licencia federativa.

1.– Pertsona fisiko eta juridikoak kirol-federazioetan sartzeko beharrezkoa izango da dagokion federazio-lizentzia ematea.

2.– La integración de las personas físicas y jurídicas en las federaciones deportivas es requisito necesario para la participación en competiciones federadas oficiales.

2.– Ezinbestekoa izango da pertsona fisiko eta juridikoak kirol-federazioetan sartuta egotea federazio-lehiaketa ofizialetan parte hartu ahal izateko.

3.– La licencia federativa en cada modalidad deportiva será única en el País Vasco y supondrá la doble adscripción de su titular a la federación territorial y vasca de la correspondiente modalidad.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoan federazio-lizentzia bakarra izango da kirol-mota bakoitzeko. Lizentzia horrekin, titularra dagokion kirol-motako lurralde-federazioari eta euskal federazioari atxikita egongo da. 27. artikulua.– Euskal federazioak eremu handiagoko federazioetan sartzea.

Artículo 27.– Integración de las federaciones vascas en federaciones de ámbito territorial superior.

Euskal federazioak eremu handiagoko kirol-federazioetan sartu ahal izango dira. Nolanahi ere, eta parte-hartze hori bermatzeko, Euskadin federatutako pertsona fisiko edo juridikoek eskubidea izango dute, nahi izanez gero, eremu handiagoko kirol-federazioetan sartzeko, euskal federazioek federazio horietan ez sartzea erabakitzen badute.

Las federaciones vascas podrán integrarse en las correspondientes federaciones deportivas de ámbito superior. En cualquier caso, y al objeto de garantizar dicha participación, siempre se respetará el derecho de las personas físicas o jurídicas federadas en el País Vasco a integrarse voluntariamente en dichas federaciones deportivas de ámbito territorial superior en el supuesto de que las federaciones vascas acuerden la no integración en dichas federaciones.

28. artikulua.– Babes-neurriak.

Artículo 28.– Medidas cautelares.

1.– Euskal federazioen eta lurralde-federazioen esku utzitako egiteko publikoak benetan betetzen direla bermatzeko, Eusko Jaurlaritzak eta foru-aldundiek, zeinek bere eskumen-esparruaren barruan, ekintza hauek burutu ahal izango dituzte, beti ere zigor-helbururik gabe:

1.– Con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones públicas encomendadas a las federaciones vascas y territoriales, el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales podrán llevar a cabo, en el ámbito respectivo de sus competencias, las siguientes actuaciones, que en ningún caso tendrán naturaleza sancionadora: a) Inspeccionar los libros y documentos federativos.

a) Federazioen liburuak eta dokumentuak ikuskatzea.

b) Convocar a los órganos colegiados para el debate y resolución de todas las cuestiones relacionadas directa o indirectamente con el ejercicio de funciones públicas delegadas cuando aquéllos no hayan sido convocados.

b) Organo kolegiatuei dei egitea eskuordetzan emandako egiteko publikoekin zuzenean edo zeharka lotutako gaiak eztabaidatzeko eta erabakitzeko, aurretik deia egin ez bazaie.

c) Suspender motivadamente de forma cautelar al presidente y a los demás miembros de los órganos colegiados cuando se incoe contra los mismos expediente disciplinario como consecuencia de presuntas infracciones administrativas y disciplinarias de carácter grave y muy grave relacionadas directa o indirectamente con el ejercicio de funciones públicas delegadas.

c) Badaezpada eta arrazoiak emanez, eginkizunak kentzea organo kolegiatuetako buruari edo gainontzeko kideei, baldin eta, eskuordetzan emandako egiteko publikoekin zuzenean edo zeharka lotutako administraziozko edo diziplinazko ustezko arau-hauste larrien edo oso larrien ondorioz, kide horien aurka diziplina-espedientea irekitzen bada.

d) Suspender motivadamente de forma cautelar al presidente y a los demás miembros de los órganos de gobierno en los supuestos de abandono en el cumplimiento de las funciones públicas delegadas.

d) Badaezpada eta arrazoiak emanez, gobernu-organoetako buru edo gainontzeko kideei beren eginkizunak kentzea, baldin eta eskuordetzan emandako egiteko publikoak bertan behera utzi badituzte.

e) Exigir que la contabilidad y la gestión se sometan a auditorías u otros tipos de fiscalización.

e) Kontabilitatea eta kudeaketa kontu-ikuskatzeen edo bestelako ikuskatzeen menpe jar dezaten eskatzea.

f) Habilitar provisionalmente para el ejercicio de determinadas funciones públicas de carácter administrativo a otras entidades deportivas reguladas en esta ley, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, para garantizar el desarrollo de esas funciones públicas.

f) Lege honetan araututako beste kirol-erakunde batzuei zenbait administrazio-egiteko publiko burutzeko gaitasuna ematea, baldin eta egiteko publiko horien garapena bermatzeko aparteko behar larria badago.

g) Adoptar cualesquiera otras medidas cautelares que resulten necesarias para garantizar el correcto ejercicio de las funciones públicas delegadas.

g) Eskuordetzan emandako egiteko publikoak zuzen betetzen direla bermatzeko beharrezkoak diren bestelako babes-neurriak hartzea.

2.– En los supuestos de suspensión del presidente y de los demás miembros de los órganos colegiados de las federaciones deportivas, el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales podrán nombrar provisionalmente interventores y administradores.

2.– Kirol-federazioetako organo kolegiatuen buruari eta gainontzeko kideei beren eginkizunak kentzen bazaizkie, Eusko Jaurlaritzak eta foru-aldundiek behin-behingo kontu-hartzaileak eta administratzaileak izendatu ahal izango dituzte.

Artículo 29.– Publicidad de las normas federativas.

29. artikulua.– Federazioen arauen berri ematea.

1.– Los estatutos de las federaciones vascas, así como sus modificaciones, se publicarán, una vez aprobados administrativamente, en el Boletín Oficial del País Vasco.

1.– Euskal federazioen estatutuak, bai eta estatutuotan izan litezken aldaketak ere, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira dagokion administrazioak onartu eta gero.

2.– Los estatutos de las federaciones territoriales, así como sus modificaciones, se publicarán, una vez aprobados administrativamente, en el Boletín Oficial del correspondiente territorio histórico.

2.– Lurralde-federazioen estatutuak, bai eta estatutuotan izan litezken aldaketak ere, dagokion lurralde-historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira dagokion administrazioak onartu eta gero.

3.– Los reglamentos de las federaciones territoriales y de las federaciones vascas, así como sus modificaciones, una vez aprobados administrativamente, se inscribirán en el Registro de Entidades Deportivas.

3.– Lurralde-federazioen eta euskal federazioen araudiak, bai eta horietan izan litezken aldaketak ere, Kirol Erakundeen Erregistroan inskribituko dira dagokion administrazioak onartu eta gero.

Artículo 30.– Personal directivo.

30. artikulua.– Zuzendaritzako kideak.

1.– El Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales promoverán la formación permanente de personal directivo de las federaciones y el asesoramiento técnico gratuito para el correcto desempeño de sus funciones.

1.– Eusko Jaurlaritzak eta foru-aldundiek federazioen zuzendaritzako kideak etengabe prestatzea eta doako aholkularitza teknikoa ematea sustatuko dute, zuzendariek beren egitekoak behar bezala bete ditzaten. 2.– Eusko Jaurlaritzak, Kirolaren Euskal Kontseiluaren eta kirol-federazioen laguntzarekin, kirol-erakundeen zuzendaritzako kideentzako estatutua onartuko du.

2.– El Gobierno Vasco, con el asesoramiento del Consejo Vasco del Deporte y de las federaciones deportivas, aprobará un estatuto para el personal directivo de las entidades deportivas.

3.– Kirol-federazioen zuzendaritzako kideek lansaria jaso ahal izango dute. Lansari hori ezin izango da diru-laguntza publikoen kontura ordaindu eta agintaldia amaitzearekin batera bukatuko da.

3.– El personal directivo de las federaciones deportivas podrá ser remunerado. Dicha remuneración no podrá ser satisfecha con cargo a subvenciones públicas y concluirá con la finalización del mandato.

4.– Kirolaren Euskal Eskolak zuzendaritzako kideak etengabe prestatzea sustatuko du bere zerbitzuekin zerikusia duten gaiei buruzko kurtsoak antolatuz.

4.– La Escuela Vasca del Deporte promoverá la formación permanente del personal directivo a través de la organización de cursos en las materias relacionadas con sus servicios. Artículo 31.– Régimen económico-patrimonial.

31. artikulua.– Ekonomi eta ondare araubidea. 1.– Kirol-federazioek zeinek bere aurrekontuak eta ondarea administratzeko eta kudeatzeko arauak izango dituzte.

1.– Las federaciones deportivas tendrán su propio régimen de administración y gestión de presupuesto y patrimonio.

2.– Kirol-federazioek araudi bidez zehazten diren kontabilitate printzipio eta arauak aplikatuko dituzte. Halaber, finantza eta kudeaketa ikuskaritzak onartu beharko dituzte araudi bidez zehaztuko den eran.

2.– Las federaciones deportivas aplicarán los principios y normas de contabilidad que reglamentariamente se determine. Asimismo, deberán someterse a auditorías financieras y de gestión en la forma que reglamentariamente se determine.

3.– Euskal federazioek eta lurralde-federazioek ezin izango dute aurrekontu defizitariorik onartu, salbu eta Eusko Jaurlaritzak eta foru-aldundiek, hurrenez hurren, baimendutako aparteko kasuetan.

3.– Las federaciones vascas y territoriales no podrán aprobar presupuestos deficitarios, salvo en los supuestos excepcionales en que así se autorice por el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales respectivamente.

4.– Kirol-federazioek ezin izango dute urte anitzeko gasturik konprometitu dagokion administrazioaren baimenik gabe, baldin eta gastu horiek araudiz ezartzen den portzentaia baino handiagoak badira eta federazioko buruaren agintaldia gainditzen badute.

4.– Las federaciones deportivas no podrán comprometer gastos de carácter plurianual sin la autorización administrativa correspondiente, cuando dichos gastos superen el porcentaje que se establezca reglamentariamente y rebasen el periodo de mandato del presidente.

5.– Euskal kirol-federazioek eta lurraldekoek industri, merkataritza edo lanbide ekintzak burutu ahal izango dituzte, baina lortutako irabaziak federazioen kirol-helburuetarako erabili beharko dituzte.

5.– Las federaciones deportivas vascas y territoriales podrán ejercer actividades de carácter industrial, comercial o profesional, pero deberán destinar los rendimientos económicos de las mismas a los fines deportivos propios.

32. artikulua.– Herri-onurakotzat jotzea.

Artículo 32.– Declaración de utilidad pública.

1.– Euskal federazioak eta lurralde-federazioak herri-onurako erakundeak izango dira.

1.– Las federaciones vascas y territoriales son entidades de utilidad pública.

2.– Herri-onurakotzat jotzeak ondorio hauek izango ditu:

2.– La declaración de utilidad pública conllevará:

a) Erakundearen izenaren ondoren «herri-onurakoa» kalifikazioa erabiltzeko eskubidea.

a) El derecho a usar de la calificación de «utilidad pública» a continuación del nombre de la respectiva entidad.

b) Kreditu ofizialak jasotzeko lehentasuna.

b) El acceso preferente al crédito oficial.

c) Kirol-ekipamenduetarako laguntzak jasotzeko eta diru-laguntza programetan sartzeko lehentasuna.

c) Prioridad en el acceso a ayudas y programas subvencionales en materia de equipamientos deportivos.

d) Lurralde historikoetako foru-organoek herri-onurako erakundeen alde erabaki ditzaketen zerga-hobariak.

d) Aquellos beneficios de carácter tributario que los órganos forales de los territorios históricos puedan acordar en favor de las asociaciones de utilidad pública.

e) Beste xedapen batzuetan ezarritako onurak.

e) Aquellos otros beneficios que establezcan otras disposiciones.

f) Kirolarekin zerikusia duten xedapen orokorrak prestatzeko orduan entzunak izateko eskubidea.

f) Derecho a ser oídas en la preparación de disposiciones de carácter general relacionadas con el deporte.

33. artikulua.– Desegitea.

Artículo 33.– Disolución.

Kirol-federazioak Batzar Nagusiaren erabakiz eta epailearen ebazpenez desegingo dira.

Las federaciones deportivas se disolverán por decisión de la Asamblea General o por resolución judicial.

34. artikulua.– Ondarea zertan erabili.

Artículo 34.– Aplicación del patrimonio.

Kirol-federazio bat desegiten denean, haren ondare garbia, egonez gero, antzeko ekintzetan erabili beharko da. Euskal federazio bat desegiten bada, Eusko Jaurlaritzak erabakiko du zertan erabili zehatz-mehatz, eta lurralde-federazio bat desegiten bada, foru-aldundiak.

En caso de disolución de una federación deportiva, su patrimonio neto, si lo hubiera, se aplicará a la realización de actividades análogas. La determinación del destino se verificará por el Gobierno Vasco en caso de que se disuelva una federación vasca y por las Diputaciones Forales en caso de que se disuelva una federación territorial.

35. artikulua.– Kirol-federazioen onarpena ezeztatzea.

Artículo 35.– Revocación del reconocimiento de federaciones deportivas.

1.– Eusko Jaurlaritzak eta foru-aldundiek ezeztatu egin ahal izango dute euskal federazioen eta lurralde-federazioen onarpena baldin eta lege honetako 21. artikuluan onarpen ofiziala izateko ezarritako baldintzaren bat betetzeari uzten badiote. Euskal federazioen edo lurralde-federazioen onarpena ezeztatzeko, beharrezkoa izango da Kirolaren Euskal Kontseiluaren txostena.

1.– El Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales podrán revocar el reconocimiento de aquellas federaciones vascas y federaciones territoriales que en un determinado momento dejen de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 21 de la presente ley para su reconocimiento oficial. Para la revocación del reconocimiento de las federaciones vascas y de las federaciones territoriales se precisará el informe del Consejo Vasco del Deporte.

2.– Kirol-federazioen onarpena ezeztatzeak ondorio hauek izango ditu:

2.– La revocación del reconocimiento de las federaciones deportivas comportará:

a) Kirol Erakundeen Erregistroko inskripzioa ofizioz ezeztatzea.

a) La cancelación de oficio de su inscripción en el Registro de Entidades Deportivas.

b) Lege honetan beren esku utzitako eskubide eta egiteko guztien titularitatea galtzea.

b) La pérdida de la titularidad de todos los derechos y funciones encomendados por esta ley.

c) Desegin beharra.

c) La obligación de disolución.

3.– Kirol-federazioa desegiten ez bada, erantzukizun pertsonalak eskatu ahal izango dira; gainera, dagokion administrazio-organoak desegite judiziala eskatzeko eskubidea edukiko du.

3.– El incumplimiento del deber de disolver la federación deportiva dará lugar a la exigencia de responsabilidades personales, sin perjuicio del derecho del correspondiente órgano administrativo a instar la disolución judicial.

VI. KAPITULUA

CAPÍTULO VI

EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA

UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS Y SELECCIONES VASCAS

36. artikulua.– Euskal Kirol Federazioen Batasuna.

Artículo 36.– Unión de Federaciones Deportivas Vascas.

1.– Euskal Kirol Federazioen Batasuna nortasun juridikodun kirol-erakundea izango da. Batasunaren helburua Euskal Autonomia Erkidegoko kirola hobetzeko eta garatzeko oinarri komunak bilatzea, bere kirol-helburuak babestea eta hobeto betetzea eta kirol-federazioen administrazio-egitura edo laguntza teknikoa emateko egitura komunak ezartzea izango da. Halaber, bere eskumenen barruan, aholkularitza-eginkizunak edukiko ditu Euskadiko kirol-administrazioan, kirol-federazio bakoitzak bere kirol-esparruan duen berariazko aholkularitza-gaitasunaz gainera.

1.– La Unión de Federaciones Deportivas Vascas es la entidad deportiva, con personalidad jurídica, que tiene por objeto la búsqueda de bases comunes para la mejora y el desarrollo del deporte, la defensa y mejor cumplimiento de sus fines deportivos y el establecimiento de comunes estructuras administrativas o de asistencia técnica de las federaciones deportivas. Asimismo podrá ejercer, dentro de su ámbito competencial, una función asesora de la Administración deportiva de Euskadi, sin perjuicio de la capacidad asesora específica de cada federación deportiva en su ámbito deportivo.

2.– Euskal Kirol Federazioen Batasunak euskal kirol-federazioak eta lurraldeetako kirol-federazioak ordezkatuko ditu, kirol-federazio bakoitzak bere kirol-esparruan duen berariazko ordezkaritzaren kalterik gabe.

2.– La Unión de Federaciones Deportivas Vascas será la entidad representativa del conjunto de las federaciones deportivas vascas y territoriales, sin perjuicio de la representatividad específica de cada federación deportiva en su ámbito deportivo.

37 artikulua.– Euskal selekzioak.

Artículo 37.– Selecciones vascas.

1.– Euskal Kirol Federazioen Batasunak behar hainbateko laguntza eta erraztasunak emango dizkie euskal federazioei, euskal selekzioek Estatuko eta nazioarteko lehiaketetan parte hartzea sustatu eta bultzatu ahal dezaten federazio horiek.

1.– La Unión de Federaciones Deportivas Vascas dará el apoyo y la cobertura necesarios a las federaciones vascas para que éstas puedan promover e impulsar la participación de las selecciones vascas en las competiciones estatales e internacionales.

2.– Euskal federazioen egitekoa izango da dagozkien kirol-motetan haietako bakoitzaren selekzioaren ordezkari izango diren kirolariak hautatzea.

2.– Corresponderá a las federaciones vascas la elección de los deportistas que representarán a sus respectivas selecciones en las modalidades deportivas de su competencia.

38. artikulua.– Araubide juridikoa.

Artículo 38.– Régimen jurídico.

1.– Eratze, inskribitze, iraungitze, antolatze eta jarduteari dagokionez, Euskal Kirol Federazioen Batasunak lege hau, legea garatzen duten xedapenak, bere estatutuak eta araudiak, eta bere organoek balio osoz hartzen dituzten erabakiak izango ditu jarraibide.

1.– La Unión de Federaciones Deportivas Vascas se regirá, en todas las cuestiones relativas a la constitución, inscripción, extinción, organización y funcionamiento, por las normas de la presente ley y disposiciones que la desarrollen, por sus estatutos y reglamentos y por los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos.

2.– Euskal Kirol Federazioen Batasunaren estatutuek araudi bidez zehazten diren puntuak arautu beharko dituzte, demokrazia eta ordezkaritza printzipioen arabera finkatuko dituzte bere barne-egitura eta jarduera-arauak, eta bere kideak kirol-federazio elkartu guztien boto aske, zuzen, berdin eta sekretuz hautatzeko modua zehaztuko dute.

2.– Los estatutos de la Unión de Federaciones Deportivas Vascas deberán regular los extremos que reglamentariamente se determinen, configurarán su estructura interna y régimen de funcionamiento de acuerdo con principios democráticos y representativos y establecerán la elección de todos sus miembros mediante sufragio libre, directo, igual y secreto de todas las federaciones deportivas asociadas. 3.– Los estatutos de la Unión de Federaciones Deportivas Vascas deberán ser aprobados por el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de deportes y serán objeto de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas.

3.– Euskal Kirol Federazioen Batasunaren estatutuak Eusko Jaurlaritzaren barruan kirol-eskumenak dituen sailak onartu beharko ditu eta Kirol Erakundeen Erregistroan inskribituko dira.

CAPÍTULO VII

VII. KAPITULUA

REGISTRO DE ENTIDADES DEPORTIVAS

KIROL ERAKUNDEEN ERREGISTROA

Artículo 39.– Naturaleza.

39. artikulua.– Izaera.

El Registro de Entidades Deportivas, adscrito orgánicamente al Departamento del Gobierno Vasco con competencia en materia deportiva, es un servicio que tiene por objeto la inscripción de las entidades deportivas con domicilio en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Kirol Erakundeen Erregistroaren Eusko Jaurlaritzan kirol arloko eskumena duen sailari atxikitako zerbitzua izango da eta Euskal Autonomia Erkidegoan helbidea duten kirol-erakundeak inskribitzea izango du helburu.

Artículo 40.– Registro público. El Registro de Entidades Deportivas es público y toda persona tiene derecho a consultar el mismo. La publicidad se hará efectiva por los medios que se determinen reglamentariamente.

40. artikulua.– Erregistro publikoa.

Artículo 41.– Actos objeto de inscripción.

Kirol Erakundeen Erregistroa publikoa izango da eta edozein pertsonak edukiko du eskubidea kontsultatzeko. Publikotasuna araudi bidez zehazten den moduan gauzatuko da.

Serán objeto de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas los siguientes actos:

41. artikulua.– Erregistroan jaso beharreko egintzak.

a) La constitución de clubes deportivos, agrupaciones deportivas y federaciones deportivas.

Kirol Erakundeen Erregistroan egintza hauek jaso beharko dira:

b) La constitución de la Unión de Federaciones Deportivas Vascas.

a) Kirol-klub, kirol-elkarte eta kirol-federazioen eratzea. b) Euskal Kirol Federazioen Batasunaren eratzea.

c) La aprobación y modificación de sus estatutos y reglamentos.

c) Kirol-erakundeen estatutuen eta araudien onartzea eta aldatzea.

d) El nombramiento y cese de los miembros electos de los órganos de representación y administración de las entidades deportivas.

d) Kirol-erakundeen ordezkaritza eta administrazio organoetarako hautatutako kideen izendatzea eta kargu-uztea.

e) La declaración de utilidad pública de los clubes deportivos.

e) Kirol-klubak herri-onurakotzat jotzea.

f) La disolución y liquidación de las entidades deportivas.

f) Kirol-erakundeen desegitea eta likidazioa.

g) La revocación del reconocimiento de las federaciones deportivas.

g) Kirol-federazioen onarpenaren ezeztatzea.

h) En general, los actos cuya inscripción prevean otras disposiciones.

h) Orokorrean, beste xedapen batzuek inskribitzeko agintzen dituzten egintzak.

Artículo 42.– Beneficios y colaboración.

42. artikulua.– Onurak eta lankidetza.

1.– La inscripción de una entidad deportiva en el Registro de Entidades Deportivas comportará su reconocimiento oficial a los efectos de la presente ley, siendo requisito imprescindible para optar a las ayudas públicas de programas específicamente deportivos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para participar en competiciones deportivas oficiales y para disfrutar de los demás beneficios contenidos en la legislación deportiva.

1.– Kirol-erakunde bat Kirol Erakundeen Erregistroan inskribitzeak onarpen ofiziala ekarriko dio lege honen ondorioetarako. Erregistroan inskribituta egotea ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko berariazko kirol-programen diru-laguntzak jaso ahal izateko, kirol-lehiaketa ofizialetan parte hartzeko eta kirol-legedian jasotako gainontzeko onurez baliatzeko.

2.– El Registro de Entidades Deportivas dará protección a la denominación y a los símbolos de las entidades inscritas, de manera que ninguna persona pueda utilizar una denominación y sus símbolos idénticos o análogos. 3.– El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva ofrecerá el asesoramiento técnico y la colaboración precisa que se le solicite por quienes acometan cualquier proyecto de creación de entidades deportivas.

2.– Kirol Erakundeen Erregistroak babestu egingo ditu inskribitutako erakundeen izena eta sinboloak, izen eta sinbolo horiek edo antzekorik beste inork erabil ez ditzan.

Artículo 43.– Desarrollo reglamentario. Reglamentariamente se determinará la estructura, funciones y régimen de funcionamiento del Registro de Entidades Deportivas, así como el sistema de intercambio de información con otros registros.

3.– Eusko Jaurlaritzan kirol arloko eskumena daukan sailak eskatzen zaion aholkularitza teknikoa eta laguntza emango die kirol-erakundeak sortzeko edozein proiektu martxan jarri nahi dutenei.

TÍTULO IV

43. artikulua.– Araudi bidezko garapena.

COMPETICIONES DEPORTIVAS

Araudi bidez zehaztuko dira Kirol Erakundeen Erregistroaren egitura, egitekoak eta jarduera-arauak, bai eta beste erregistro batzuekin informazioa trukatzeko sistema ere.

Artículo 44.– Clasificación de competiciones.

IV. TITULUA

1.– A los efectos de la presente ley, las competiciones deportivas a celebrar en la Comunidad Autónoma del País Vasco se clasifican de la siguiente forma:

KIROL LEHIAKETAK

a) En competiciones oficiales y competiciones no oficiales. b) En competiciones de ámbito internacional, competiciones de ámbito estatal, competiciones de ámbito autonómico y competiciones de ámbito territorial inferior.

44. artikulua.– Lehiaketen sailkapena.

c) En competiciones de carácter profesional y competiciones de carácter aficionado.

1.– Lege honen ondorioetarako, Euskal Autonomia Erkidegoan izango diren kirol-lehiaketak honela sailkatuko dira:

d) En competiciones de deporte federado, competiciones de deporte escolar y competiciones de deporte universitario.

a) Lehiaketa ofizialak eta lehiaketa ez ofizialak.

2.– A los efectos de la presente ley, tendrán la consideración de competiciones oficiales aquellas que previamente sean calificadas como tales por las federaciones en el calendario anual correspondiente.

b) Nazioarteko lehiaketak, Estatuko lehiaketak, Erkidegoko lehiaketak eta eremu txikiagoko lehiaketak.

3.– A los efectos de la presente ley, tendrán la consideración de competiciones oficiales de carácter profesional las establecidas con tal carácter por el Gobierno Vasco.

c) Profesionalentzako lehiaketak eta amateurrentzako lehiaketak.

Artículo 45.– Ordenación, organización, calificación y autorización de competiciones deportivas.

d) Kirol federatuko lehiaketak, eskola-kiroleko lehiaketak eta unibertsitate-kiroleko lehiaketak.

1.– Las funciones de ordenación, calificación y autorización de las competiciones oficiales corresponden a las federaciones territoriales y vascas. Dichas federaciones deberán coordinar sus funciones garantizando una correcta estructura piramidal de las competiciones deportivas.

2.– Lege honen ondorioetarako, federazioek dagokion urteko egutegian ofizialtzat jotako lehiaketak izango dira lehiaketa ofizialak.

2.– Las competiciones, oficiales o no oficiales, podrán ser organizadas por cualesquiera personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

3.– Lege honen ondorioetarako, Eusko Jaurlaritzak profesionaltzat jotako lehiaketak izango dira lehiaketa profesional ofizialak.

3.– Las funciones de ordenación, calificación y autorización de las competiciones escolares de ámbito territorial corresponden a las Diputaciones Forales, y las relativas a las competiciones escolares de ámbito autonómico corresponden al Gobierno Vasco.

45. artikulua.– Kirol-lehiaketak bideratzea, antolatzea, kalifikatzea eta baimentzea.

4.– Las funciones de ordenación, calificación y autorización de las competiciones universitarias corresponden a cada Universidad. En las competiciones interuniversitarias tales funciones serán ejercidas por el Gobierno Vasco con la colaboración del Comité Vasco de Deporte Universitario.

1.– Lehiaketa ofizialak bideratzea, kalifikatzea eta baimentzea lurralde-federazioei eta euskal federazioei dagokie. Federazioek elkarlanean aritu beharko dute kirol-lehiaketek egitura piramidal egokia izango dutela bermatzeko.

5.– Las entidades citadas en los apartados anteriores serán las únicas facultadas para otorgar los correspondientes títulos oficiales.

2.– Lehiaketak, ofizialak izan ala ez, edozein pertsona fisiko edo juridikok, publiko edo pribatuk, antolatu ahal izango ditu.

Artículo 46.– Necesidad de licencia.

3.– Foru-aldundiei dagokie lurraldeko eskola-lehiaketak bideratzea, kalifikatzea eta baimentzea, eta Eusko Jaurlaritzari, Erkidegoko eskola-lehiaketen kasuan.

Para participar en las competiciones deportivas de carácter oficial enumeradas en el artículo anterior será necesario estar en posesión de la licencia federativa, universitaria o escolar, de acuerdo con las condiciones que se establezcan en las disposiciones de desarrollo de esta ley.

4.– Unibertsitate-lehiaketak bideratzea, kalifikatzea eta baimentzea unibertsitateei dagokie. Unibertsitateen arteko lehiaketetan egiteko horiek Eusko Jaurlaritzak beteko ditu Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordearen laguntzarekin.

Artículo 47.– Expedición de licencias.

5.– Aurreko zenbakietan aipatutako erakundeek izango dute, bakarrik, kasuan kasuko titulu ofizialak emateko gaitasuna.

1.– Para tramitar la licencia federativa, escolar o universitaria será preciso acreditar la obtención del correspondiente reconocimiento médico de aptitud en aquellas modalidades deportivas que se determinen reglamentariamente y de acuerdo con las condiciones que se establezcan en dichas disposiciones, las cuales deberán establecer distintos tipos de reconocimiento médico según la modalidad deportiva, categoría, edad y otras circunstancias análogas.

46. artikulua.– Lizentziaren beharra.

2.– La expedición de las licencias tendrá

Aurreko artikuluan aipatutako lehiaketa ofizialetan parte hartzeko, beharrezkoa izango da unibertsitateko edo eskolako federazio-lizentzia izatea, lege hau garatzeko xedapenetan ezarritako baldintzekin bat etorriz.

carácter reglado, no pudiendo denegarse su expedición cuando el solicitante reúna las condiciones necesarias para su obtención. <P ALIGN="JUSTIFY">3.– Transcurrido el plazo que se determine reglamentariamente desde la solicitud de la oportuna licencia, se entenderá otorgada.

47. artikulua.– Lizentziak ematea.

Artículo 48.– Contenido de las licencias.

1.– Eskolako edo unibertsitateko federazio-lizentzia tramitatzeko, beharrezkoa izango da osasun-azterketan gaitasun nahikoa dela erakustea araudi bidez zehazten den kirol-motetan eta xedapen horietan ezarritako baldintzei loturik. Araudiek osasun-azterketa mota ezberdinak ezarri beharko dituzte kirol-mota, kategoria, adin eta antzeko beste ezaugarri batzuen arabera.

Las licencias federativas, escolares y universitarias llevarán aparejado un seguro que garantice la cobertura de los siguientes riesgos:

2.– Lizentziak arau batzuen arabera emango dira, eta ezin izango da ematea ukatu eskatzaileak beharrezkoak diren baldintzak betetzen baditu.

a) Responsabilidad civil.

3.– Dagokion lizentzia eskatu denetik araudi bidez zehaztutako epea pasatu bada, lizentzia emanda dagoela ulertuko da.

b) Indemnización para supuestos de pérdidas anatómicas o funcionales o de fallecimiento.

48 artikulua.– Lizentzien edukia.

c) Asistencia sanitaria para aquellos supuestos y ámbitos en que no exista cobertura gratuita del sistema público sanitario cuando el deportista no tenga cubiertas las contingencias a través de otro seguro.

Federazio, eskola eta unibertsitate lizentziek aseguru bat izango dute berekin, arrisku hauek estalduko dituena:

Artículo 49.– Licencias federativas.

a) Erantzukizun zibila.

1.– Las federaciones vascas y las federaciones territoriales son las entidades competentes en la Comunidad Autónoma para emitir y tramitar, respectivamente, las licencias federativas.

b) Kalte-ordainak, gorputz-atalak edo funtzioak galduz gero edo hilez gero.

2.– Reglamentariamente se determinarán las condiciones económicas y procedimentales atinentes a la tramitación y expedición de dichas licencias.

c) Osasun-laguntza, osasun-sistema publikoak bere gain hartzen ez dituen kasuetan eta arloetan, baldin eta kirolariak beste aseguru baten bidez ez baditu estalduta arriskuak.

3.– Las licencias que emitan las federaciones vascas habilitarán a sus titulares a competir a nivel oficial.

49. artikulua.– Federazio-lizentziak.

4.– Es obligación de los deportistas federados asistir a las convocatorias de las selecciones vascas y territoriales para la participación en competiciones deportivas o para la preparación de las mismas.

1.– Euskal federazioei eta lurralde-federazioei dagokie, hurrenez hurren, Euskal Autonomia Erkidegoan federazio-lizentziak egitea eta tramitatzea.

5.– Las licencias escolares serán equivalentes a las licencias federativas a los efectos que se determinen reglamentariamente.

2.– Araudi bidez zehaztuko da zeintzuk diren ekonomi eta jardunbide baldintzak lizentzia horiek tramitatzeko eta emateko.

Artículo 50.– Errores arbitrales y rectificaciones.

3.– Euskal federazioek emandako lizentziek maila ofizialean lehiatzeko gaitasuna emango diete lizentzia horien titularrei.

1.– La facultad de dirección de las competiciones deportivas corresponde a las distintas categorías de jueces previstas en las modalidades deportivas.

4.– Kirolari federatuek euskal selekzioen eta lurralde-selekzioen deialdietara joan beharra edukiko dute lehiaketa ofizialetan eta ofizialak ez direnetan parte hartzeko edo lehiaketa horiek prestatzeko.

2.– Las decisiones de dichos jueces en el ejercicio de la citada facultad de dirección de las competiciones deportivas se presumen correctas y sus actas constituirán medio documental necesario para el normal desenvolvimiento de las competiciones.

5.– Eskola-lizentziak federazio-lizentzien baliokideak izango dira araudi bidez zehaztutako ondorioetarako.

3.– No obstante lo anterior, las federaciones deportivas deberán regular aquellos medios de prueba que acrediten la existencia de errores arbitrales susceptibles de rectificación según las propias características de la modalidad deportiva.

50. artikulua.– Epaileen hutsak eta zuzenketak.

Artículo 51.– Alteración de resultados de las competiciones.

1.– Kirol-lehiaketak zuzentzeko ahalmena kirol-motetan aurrikusitako epaile-kategoriei dagokie.

Los órganos disciplinarios podrán alterar los resultados de las competiciones deportivas cuando las infracciones sancionadas así lo determinen, y especialmente por causa de acciones u omisiones encaminadas a predeterminar los resultados de la competición.

2.– Kirol-lehiaketak zuzentzeko ahalmena erabiliz epaile horiek hartutako erabakiak zuzentzat joko dira, eta epaileen aktak lehiaketak behar bezala garatzeko beharrezko dokumentuak izango dira.

Artículo 52.– Participación de clubes y agrupaciones en competiciones de otros territorios históricos.

3.– Aurrekoa gorabehera, kirol-federazioek epaileen hutsak egiaztatzen dituzten proba-bideak arautu beharko dituzte, baldin eta kirol-motaren ezaugarrien arabera zuzentzeko modukoak badira.

1.– En aquellos casos en que un club o una agrupación hubiese venido compitiendo tradicionalmente en un territorio histórico distinto al de su domicilio social podrá mantener su inscripción en la federación deportiva correspondiente al territorio donde ha desarrollado dicha actividad competitiva.

51. artikulua.– Lehiaketen emaitzak aldatzea.

2.– Los clubes y agrupaciones que a la entrada en vigor de esta ley quieran adscribirse por primera vez a la federación deportiva de un territorio histórico distinto al del domicilio social deberán contar con la autorización de la federación deportiva correspondiente a su domicilio social y de la federación deportiva en la que se pretende la inscripción.

Diziplina-organoek aldatu ahal izango dituzte kirol-lehiaketen emaitzak baldin eta zigortutako arau-hausteek horretarako bide ematen badute, eta, bereziki, lehiaketaren emaitzak, zerbait eginez edo ez eginez, aurretiaz erabakitzea bilatu bada.

TÍTULO V

52. artikulua.– Klubek eta elkarteek beste lurralde historikoetako lehiaketetan parte hartzea.

DEPORTE ESCOLAR Y DEPORTE UNIVERSITARIO

1.– Badira klub edo elkarte batzuk beren helbidekotik kanpoko lurralde historiko batean aintzinatik lehiatu direnak. Halako kasuetan, bidezkoa izango da lehiaketa-jarduera hori burutu duten lurraldean dagokion kirol-federazioaren barruan jarraitzea.

CAPÍTULO I

2.– Lege hau indarrean jarri eta gero klub eta elkarte batzuek beren helbidekotik kanpoko lurralde historiko bateko kirol-federazio batean sartu nahi badute, beren helbideari dagokion kirol-federazioaren baimena eta sartu nahi duten federazioaren baimena beharko dute.

DEPORTE ESCOLAR

V. TITULUA

Artículo 53.– Concepto.

ESKOLA ETA UNIBERTSITATE KIROLA

Se considera como deporte escolar, a los efectos de esta ley, aquella actividad deportiva organizada que es practicada por escolares en horario no lectivo durante el periodo de escolarización obligatorio.

I. KAPITULUA

Artículo 54.– Funciones y características del deporte escolar.

ESKOLA-KIROLA

La práctica del deporte escolar será preferentemente polideportiva y no orientada exclusivamente a la competición, de tal manera que se garantice que toda la población escolar conozca y desarrolle la práctica de diversas modalidades deportivas de acuerdo con su voluntad, aptitud física y edad.

53. artikulua.– Kontzeptua.

Artículo 55.– Programas de deporte escolar.

Lege honen ondorioetarako, ikasleek nahitaezko eskolatze-aldian irakas-orduetatik kanpo egiten duten kirol-jarduera antolatua izango da eskola-kirola.

1.– Los programas sobre deporte escolar serán aprobados anualmente por los órganos forales de los territorios históricos y estarán orientados a complementar la educación escolar integral, al desarrollo armónico de su personalidad, a la consecución de unas condiciones físicas y de salud y a una formación que posibiliten la práctica continuada del deporte en edades posteriores.

54. artikulua.– Eskola-kirolaren egitekoak eta ezaugarriak.

2.– Los programas de deporte escolar deberán promover la integración de la población escolar con minusvalías con sus compañeros y compañeras de estudios. En aquellos casos en que ello no sea posible, deberán contemplar actividades específicas para los diversos colectivos con minusvalías.

Eskola-kirolean, ahal dela, kirol anitz praktikatuko da eta lehiaketa-kirola ez da izango helburu bakarra. Horrela, ikasle guztiek hainbat kirol-mota ezagutu eta horietan aritzea lortu nahi da, zeinek bere borondate, gaitasun fisiko eta adinaren arabera.

3.– Las competiciones deportivas para escolares menores de quince años, como regla general, serán las contempladas en los programas anuales de deporte escolar.

55. artikulua.– Eskola-kirolerako programak. 1.– Lurralde historikoetako foru-organoek urtero onartuko dituzte eskola-kirolari buruzko programak. Programen helburuak hauek izango dira: ikasleei osotasuneko eskola-heziketa osatzea, ikasleen nortasuna modu orekatuan garatzea, gorputz eta osasun ezaugarri jakin batzuk lortzea, eta geroago kirola egiten jarraitzea posible egingo duen prestakuntza ematea.

4.– No obstante, siempre que se cumplan los requisitos que se establecerán reglamentariamente, las Diputaciones forales autorizarán la organización de competiciones deportivas no contempladas en los programas anuales de deporte escolar para los escolares menores de quince años, la participación de los mismos en competiciones federadas y el desarrollo de unidades de tecnificación en algunas modalidades deportivas.

2.– Bideak jarri beharko dira eskola-kirolerako programetan ezintasunak dituzten ikasleek beren ikaskideekin batera jarduteko modua izan

Artículo 56.– Estructuración.

dezaten. Batera jardutea ezinezkoa denean, ekintza bereziak antolatu beharko dira ezintasunak dituzten taldeentzat.

1.– La práctica deportiva en edad escolar se estructurará básicamente a través de los centros escolares con la colaboración activa de clubes y agrupaciones deportivas y asociaciones de padres de alumnos.

3.– Eskola-kiroleko urteko programetan sartuta daudenak izango dira, orokorki, hamabost urtetik beherako ikasleentzako kirol-lehiaketak.

2.– Las federaciones deportivas serán las entidades básicamente encargadas de la asistencia técnica y colaboración en la organización y ejecución de tales programas.

4.– Alabaina, araudiz ezarriko diren baldintzak betetzen badira, foru-aldundiek baimena emango dute 15 urtetik beherako ikasleentzat eskola-kiroleko urteko programetan sartuta ez dauden kirol-lehiaketak antolatzeko, ikasle horiek federazio-lehiaketetan parte hartzeko, bai eta zenbait kirol-motatan teknifikazio-unitateak garatzeko ere.

3.– Los Ayuntamientos colaborarán, fundamentalmente mediante la cesión de uso de los equipamientos deportivos municipales, con los centros escolares y con las Diputaciones Forales para la satisfactoria ejecución de los programas de deporte escolar.

56. artikulua.– Egituraketa.

CAPÍTULO II

1.– Eskola-garaian egiten den kirola, funtsean, ikastetxeen bitartez egituratuko da kirol klub eta elkarteetako ikasleen guraso-elkarteen lankidetza aktiboarekin.

DEPORTE UNIVERSITARIO

2.– Kirol-federazioak, funtsean, laguntza teknikoa emateaz arduratuko dira eta horrelako programak antolatzeko eta aurrera eramateko laguntza emango dute.

Artículo 57.– Concepto.

3.– Udalak elkarlanean ariko dira ikastetxeekin eta foru-aldundiekin eskola-kirolerako programak egoki garatzeko. Horretarako, batipat, udalaren kirol-ekipamenduak erabiltzen utziko dute.

Se considerará deporte universitario, a los efectos de esta ley, toda actividad deportiva, competitiva o recreativa practicada exclusivamente por la población universitaria en el seno de los programas deportivos de las Universidades.

II. KAPITULUA

Artículo 58.– Autonomía universitaria.

UNIBERTSITATE-KIROLA

1.– En el marco de su autonomía, corresponde a las Universidades, públicas o privadas, la organización y fomento de la actividad deportiva en su propio ámbito universitario de acuerdo con los criterios y a través de la estructura organizativa que estimen adecuados.

57. artikulua.– Kontzeptua.

2.– Sin perjuicio de dicha autonomía, el Gobierno Vasco dictará las disposiciones necesarias para ordenar y coordinar las actividades deportivas universitarias que se realicen entre las Universidades ubicadas en la Comunidad Autónoma. A tal efecto, el Gobierno Vasco creará un Comité Vasco de Deporte Universitario, como órgano de asesoramiento, cuya composición, sistema de designación, régimen de funcionamiento y funciones serán establecidos reglamentariamente.

Lege honen ondorioetarako, unibertsitate-elkarteko kideek, berek bakarrik, unibertsitateen kirol-programen barruan burutzen dituzten kirol-jarduera guztiak, aisialdikoak nahiz lehiakoak, joko dira unibertsitate-kiroltzat.

Artículo 59.– Colaboración de los poderes públicos.

58. artikulua.– Unibertsitateen autonomia.

Los poderes públicos colaborarán con las Universidades en aquellos programas dirigidos a la extensión de la práctica deportiva en el ámbito universitario.

1.– Unibertsitateei dagokie, publikoei zein pribatuei, beren autonomi esparruaren barruan, unibertsitatean kirol-jarduerak antolatzea eta sustatzea egoki deritzen irizpideen eta antolakuntza-egituraren arabera.

Artículo 60.– Participación en competiciones oficiales federadas.

2.– Autonomia horri kalterik egin gabe, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako unibertsitateen artean burutzen diren unibertsitate-kiroleko ekintzak bideratzeko eta koordinatzeko beharrezkoak diren xedapenak emango ditu Eusko Jaurlaritzak. Horretarako, Eusko Jaurlaritzak Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordea sortuko du. Batzorde hori aholkularitza-organoa izango da, eta osaera, izendapen-modua, jarduera-arauak eta egitekoak araudi bidez zehaztuko dira.

Las agrupaciones deportivas que se constituyan en el ámbito universitario, si desean participar en competiciones oficiales de ámbito federado, deberán inscribirse en el Registro de Entidades Deportivas del Gobierno Vasco y afiliarse a la federación correspondiente.

59. artikulua.– Aginte publikoen lankidetza. Aginte publikoek laguntza emango diete unibertsitateei beren eremuan kirol-praktika zabaltzeko programetan.

TÍTULO VI

60. artikulua.– Lehiaketa ofizial federatuetan parte hartzea.

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DEPORTIVO

Unibertsitate-eremuan eratzen diren kirol-elkarteek, lehiaketa ofizial federatuetan parte hartu nahi badute, Eusko Jaurlaritzaren Kirol Erakundeen Erregistroan inskribitu beharko dute eta dagokion federazioan kidetu.

Artículo 61.– Investigación.

VI. TITULUA

Los poderes públicos impulsarán el desarrollo de la investigación científica en las distintas áreas relacionadas con el deporte para la mejora de su calidad y promoverán la divulgación y aplicación de los resultados obtenidos.

IKERKETA ETA KIROL TEKNIKARIEN PRESTAKUNTZA

Artículo 62.– Exigencia de titulaciones.

61. artikulua.– Ikerketa.

1.– Para la realización de servicios de enseñanza, dirección, gestión, entrenamiento, animación y cualesquiera otros directamente relacionados con el deporte, los poderes públicos exigirán, en el ámbito propio de sus competencias, la posesión del correspondiente título oficial. A través de las disposiciones de desarrollo de la presente ley se efectuará, en los distintos ámbitos, la concreta delimitación del alcance de la obligatoriedad de las titulaciones.

Aginte publikoek, kirolaren kalitatea hobetzeari begira, ikerketa zientifikoaren garapena bultzatuko dute kirolarekin zerikusirik daukaten arloetan. Halaber, lortutako emaitzen zabalkundea eta erabilpena sustatuko dute.

2.– Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma, así como las federaciones deportivas, velarán de forma efectiva por el cumplimiento de la exigencia establecida en el apartado anterior.

62. artikulua.– Titulazioak eskatzea.

Artículo 63.– Titulaciones requeridas por federaciones deportivas.

1.– Kirolarekin zuzenean lotutako zerbitzuak, hots,

Las federaciones deportivas que impongan condiciones de titulación para el desarrollo de actividades federativas de carácter técnico deberán aceptar los títulos expedidos por los centros reconocidos oficialmente.

irakaskuntza, zuzendaritza, kudeaketa, entrenamendu, sustapen eta bestelakoak, eskaini ahal izateko, aginte publikoek, beren eskumen-esparruaren barruan, dagokion titulu ofiziala eskatuko dute. Lege hau garatzeko xedapenen bidez zehaztuko da norainokoa izango den bateko eta besteko eremuetan titulazioen nahitaezkotasuna.

Artículo 64.– Formación de personal técnico deportivo.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko aginte publikoak, bai eta kirol-federazioak ere, aurreko zenbakian ezarritako eskakizuna behar bezala betearazteaz arduratuko dira.

1.– El Gobierno Vasco impulsará, con la participación de las federaciones deportivas y del Instituto Vasco de Educación Física, la formación de personal técnico en materia deportiva. Asimismo, dictará las normas sobre enseñanzas y titulaciones deportivas.

63. artikulua.– Kirol-federazioek eskatutako titulazioak.

2.– La formación del personal técnico deportivo deberá llevarse a cabo en centros, públicos o privados, reconocidos por el Gobierno Vasco.

Ofizialki aitortutako zentroek emandako tituluak onartu beharko dituzte federazioen esparruan ekintza teknikoak burutzeko titulazio-baldintzak jartzen dituzten kirol-federazioek.

Artículo 65.– Escuela Vasca del Deporte.

64. artikulua.– Kirol-teknikarien prestakuntza.

1.– La Escuela Vasca del Deporte es un servicio administrativo del Gobierno Vasco, adscrito al Departamento con competencias en materia deportiva, a quien se atribuyen las siguientes funciones:

1.– Eusko Jaurlaritzak, kirol-federazioen eta Soin Hezkuntzako Euskal Erakundearen parte-hartzearekin, kirol arloko teknikarien prestakuntza bultzatuko du. Era berean, kirol irakasketei eta titulazioei buruzko arauak emango ditu.

a) Planificar y coordinar los programas de formación de técnicos deportivos.

2.– Kirol-teknikarien prestakuntza Eusko Jaurlaritzak aitortutako zentro publiko edo pribatuetan burutuko da.

b) Planificar y coordinar los programas de formación de directivos y jueces, en función de los programas específicos de las federaciones deportivas.

65. artikulua.– Kirolaren Euskal Eskola.

c) Promover e impulsar programas de investigación técnico-deportiva.

1.– Kirolaren Euskal Eskola Eusko Jaurlaritzaren administrazio-zerbitzua izango da eta kirol arloko eskumenak dituen sailari atxikita egongo da. Eskolak egiteko hauek izango ditu:

d) Crear y gestionar un registro de cursos, centros, titulaciones y demás informaciones de interés.

a) Kirol-teknikariak prestatzeko programak planifikatzea eta koordinatzea.

e) Divulgar estudios en materia deportiva.

b) Zuzendariak eta epaileak prestatzeko programak planifikatzea eta koordinatzea, kirol-federazioen berariazko programen arabera. c) Kirol arloko ikerketa teknikoen programak sustatzea eta bultzatzea.

f) Organizar un servicio de documentación deportiva. g) Organizar o realizar cursos, seminarios, conferencias y demás programas de tecnificación deportiva.

d) Kurtso, zentro, titulazio eta bestelako informazio

h) Asesorar a las federaciones deportivas y a otros centros en sus programas de formación de técnicos y jueces.

interesgarrien erregistroa sortzea eta kudeatzea.

i) Cualesquiera otras que se le atribuyan reglamentariamente.

e) Kirol arloko azterlanak ezagutaraztea.

2.– La Escuela Vasca del Deporte deberá coordinarse con el Instituto Vasco de Educación Física, el Centro de Perfeccionamiento Técnico y las federaciones deportivas vascas al objeto de optimizar sus recursos humanos y materiales.

f) Kirol-dokumentazioko zerbitzua antolatzea.

3.– Reglamentariamente se determinará la organización, competencias y funcionamiento de la Escuela Vasca del Deporte.

g) Kirol-teknifikazioko kurtsoak, mintegiak, hitzaldiak eta gainerako programak antolatzea edo egitea.

TÍTULO VII

h) Kirol-federazioei eta beste zentro batzuei aholkularitza ematea teknikariak eta epaileak prestatzeko programetan.

ASISTENCIA Y PROTECCIÓN DE LAS

i) Araudi bidez egotzitako bestelako egitekoak.

Y LOS DEPORTISTAS

2.– Kirolaren Euskal Eskolak Soin Hezkuntzako Euskal Erakundearekin eta Teknika Hobekuntzarako Zentroarekin eta euskal kirol-federazioekin batera jokatuko du bere giza baliabideak eta baliabide materialak ahalik ondoen erabiltzeko.

CAPÍTULO I

3.– Araudi bidez zehaztuko da Kirolaren Euskal Eskolaren antolakuntza, eskumenak eta jarduera.

DISPOSICIONES GENERALES

VII. TITULUA

Artículo 66.– Deportistas.

KIROLARIAK LAGUNTZEA ETA BABESTEA

1.– Se consideran deportistas, a los efectos de esta ley, todas aquellas personas que practiquen algún deporte, aun cuando no estén federadas o no participen en competiciones deportivas.

I. KAPITULUA

2.– Los poderes públicos y las entidades privadas promoverán la integración de todas las personas deportistas en las

XEDAPEN OROKORRAK

estructuras federativas reguladas en esta ley, al objeto de su mejor asistencia y protección.

66. artikulua.– Kirolariak.

Artículo 67.– Derechos de retención.

1.– Lege honen ondorioetarako, kirola egiten duen edozein pertsona joko da kirolaritzat, nahiz eta federatuta ez egon edo kirol-lehiaketetan parte ez hartu.

1.– No podrán exigirse derechos de retención, de prórroga, de formación, de compensación o análogos por los deportistas menores de dieciséis años, entre entidades radicadas en la Comunidad Autónoma.

2.– Aginte publikoek eta erakunde pribatuek kirolari guztiak lege honetan araututako federazio-egituretan sartzea sustatuko dute, kirolariek laguntza eta babes egokiena eduki dezaten.

2.– Para los deportistas mayores de dieciséis años, y para el resto de los casos no previstos en el apartado anterior, se podrán establecer derechos de tal naturaleza según los criterios, requisitos, límites y efectos previamente regulados por el Gobierno Vasco.

67. artikulua.– Atxikipen-eskubideak.

3.– Los poderes públicos y las federaciones deportivas deberán articular medidas de incentivación para que todas las asociaciones deportivas realicen una importante labor en el deporte de base. Asimismo, deberán adoptarse medidas de protección al objeto de evitar que se explote abusivamente dicha labor de fomento del deporte de base de dichas asociaciones.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako erakundeen artean ezin izango da atxikipen, luzapen, prestakuntza, konpentsazio edo antzeko eskubiderik eskatu hamasei urtetik beherako kirolariengatik.

CAPÍTULO II

2.– Hamasei urtetik gorako kirolarientzat, eta aurreko zenbakian aurreikusi gabeko gainontzeko kasuetan, horrelako eskubideak ezarri ahal izango dira, Eusko Jaurlaritzak aurretiaz araututako irizpide, baldintza, muga eta ondorioei lotuta.

DEPORTE DE ALTO NIVEL

3.– Aginte publikoek eta kirol-federazioek sustapen-neurriak hartu beharko dituzte kirol-elkarte guztiek oinarriko kirolean lan handia egin dezaten. Halaber, babes-neurriak hartu beharko dira elkarte horiek oinarriko kirola sustatzeko egiten duten lana neurriz gainekoa izan ez dadin.

Artículo 68.– Interés público.

II. KAPITULUA

El deporte de alto nivel se considera de interés público en tanto que constituye un factor esencial en el desarrollo deportivo de la Comunidad Autónoma por el estímulo que supone para el fomento del deporte de base y por su función representativa en las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal e internacional.

GOI-MAILAKO KIROLA

Artículo 69.– Calificación.

68. artikulua.– Interes publikoa.

El Gobierno Vasco ejercerá la ordenación, el impulso y el control del deporte de alto nivel en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Para ello establecerá, previo informe del Consejo Vasco del Deporte y con el asesoramiento de las federaciones correspondientes, los criterios y condiciones que permiten calificar a un deportista, juez o técnico de alto nivel.

Goi-mailako kirola herriaren interesekotzat joko da Euskal Autonomia Erkidegoaren kirol-garapeneko funtsezko faktorea den aldetik, eragingarria handia baita oinarriko kirola sustatzeko eta ordezkaritza-egiteko garrantzitsua baitu Estatuko eta atzerriko kirol-lehiaketa ofizialetan.

Artículo 70.– Programas de apoyo.

69. artikulua.– Kalifikazioa.

1.– Los programas de apoyo al deporte de alto nivel que apruebe el Gobierno Vasco dispensarán preferente atención a los deportistas no profesionales e irán dirigidos primordialmente a procurar a los deportistas, jueces y técnicos que merezcan tal calificación los medios adecuados para su preparación deportiva así como el apoyo científico, educativo y médico y aquellas otras medidas que faciliten su plena integración social y profesional.

Eusko Jaurlaritzari dagokio Euskal Autonomia Erkidegoan goi-mailako kirola bideratzea, bultzatzea eta kontrolatzea. Horretarako, kirolari, epaile edo teknikariak goi-mailakotzat jotzeko irizpideak eta baldintzak jarriko ditu, Kirolaren Euskal Batzordeak aurretiaz txostena eginda eta dagokien federazioen aholkularitza izanik.

2.– Los programas de apoyo del deporte de alto nivel incluirán también ayudas a deportistas con minusvalías físicas, psíquicas, sensoriales o mixtas que participen en la élite competitiva correspondiente a su condición.

70. artikulua.– Laguntza-programak.

3.– Tales programas se complementarán con los planes de apoyo a deportistas promesas aprobados por las Diputaciones Forales. Se considerarán deportistas promesas, a los efectos de esta ley, aquellos deportistas que, sin haber alcanzado el alto nivel competitivo, tienen fundadas expectativas de llegar al mismo.

1.– Eusko Jaurlaritzak goi-mailako kirola laguntzeko onartutako programek lehentasuna emango diete profesionalak ez diren kirolariei, eta beren funtsezko helburua goi-mailako kalifikazioa lortzen duten kirolari,

Artículo 71.– Centro de Perfeccionamiento Técnico.

epaile eta teknikariei beren kirol-prestakuntzarako baliabide egokiak eskaintzea izango da, baita eta zientzia, hezkuntza eta osasun laguntza egokia ematea eta beren lanbide eta gizarte integrazioa erraztuko duten bestelako neurriak hartzea.

El Centro de Perfeccionamiento Técnico es un servicio administrativo del Gobierno Vasco, adscrito al Departamento competente en materia de deportes, a quien se atribuye el asesoramiento, evaluación y control integral de los deportistas federados, en especial de deportistas de alto nivel.

2.– Goi-mailako kirola laguntzeko programetan laguntzak jasoko dira ezintasun fisiko, psikiko, sentsorial edo mistoak izanik beren egoerari dagozkion lehiaketetako elitean parte hartzen duten kirolarientzat ere.

Los cometidos específicos del centro se determinarán y desarrollarán reglamentariamente.

3.– Etorkizun handiko kirolarientzat foru-aldundiek onartutako laguntza-planekin osatuko dira programa horiek. Lege honen ondorioetarako, lehiaketetan goi-maila lortu ez arren horretarako gaitasuna erakusten duten kirolariak joko dira etorkizun handiko kirolaritzat.

Artículo 72.– Centros deportivos de alto nivel.

71. artikulua.– Teknika Hobekuntzarako Zentroa.

Para la preparación de deportistas de alto nivel, el Gobierno Vasco, directamente o a través de convenios con cualesquiera entes públicos y privados, impulsará la creación y el funcionamiento de centros deportivos de alto nivel. Los programas de tecnificación y planes especiales de entrenamiento serán elaborados por los centros deportivos, con la colaboración de las federaciones deportivas. Dichos programas deberán ser autorizados por el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de deportes.

Teknika Hobekuntzarako Zentroa Eusko Jaurlaritzaren administrazio-zerbitzua izango da eta kirol arloko eskumenak dituen sailari atxikita egongo da. Zentroaren egitekoa kirolari federatuak, batez ere goi-mailakoak, osotasunean aholkatzea, ebaluatzea eta kontrolatzea izango da. Araudi bidez zehaztuko eta garatuko dira zentroaren berariazko eginkizunak.

Artículo 73.– Beneficios de los deportistas de alto nivel.

72. artikulua.– Goi-mailako kirol-zentroak.

La calificación de deportista de alto nivel podrá conllevar la posibilidad de acceder a los siguientes beneficios:

Goi-mailako kirolariak prestatzeko, Eusko Jaurlaritzak, zuzenean edo edozelako erakunde publiko edo pribatuekiko hitzarmenen bitartez, goi-mailako kirol-zentroak sortzea eta jardutea bultzatuko du. Teknifikazio-programak eta entrenamendu-plan bereziak kirol-zentroek egingo dituzte, kirol-federazioen laguntzarekin. Programa horiek Eusko Jaurlaritzan kirol arloko eskumenak dituen sailaren baimena izan beharko dute.

a) La concesión de ayudas económicas.

73. artikulua.– Goi-mailako kirolarientzako onurak.

b) Su inclusión en los programas de los centros de perfeccionamiento técnico y en los programas deportivos de los centros deportivos de alto nivel.

Goi-mailako kirolaritzat jo izanak onura hauek jasotzeko aukera ekarri ahal izango du:

c) La consideración de esa calificación como mérito evaluable para el acceso a puestos de trabajo de las Administraciones públicas relacionados con la actividad deportiva.

a) Diru-laguntzak eskuratzea.

d) La reserva de un cupo adicional de plazas para el acceso a los estudios universitarios o no universitarios, siempre que reúnan los requisitos académicos necesarios.

b) Teknika hobetzeko zentroen programetan eta goi-mailako kirol-zentroen kirol-programetan sartzea.

e) La compatibilización de los estudios y de la actividad deportiva mediante la adopción de medidas académicas especiales.

c) Kalifikazio hori merezimendu ebaluagarritzat jotzea administrazio publikoetan kirol-jarduerarekin zerikusia daukaten lanpostuetan sartzeko.

f) La exención de los requisitos que reglamentariamente se determinen para las pruebas de acceso a estudios conducentes a la obtención de títulos de técnicos deportivos.

d) Toki-kopuru gehigarri bat gordetzea ikasketa unibertsitarioetan edo ez unibertsitarioetan sartzeko, beti ere baldintza akademikoak betez gero.

g) Todos aquellos que puedan derivarse de convenios que pueda suscribir el Gobierno Vasco con entidades de carácter público o privado para su integración laboral.

e) Ikasketak eta kirol-jarduera bateragarriak egitea, neurri akademiko bereziak hartuz.

h) Todos aquellos que el Gobierno Vasco pueda establecer reglamentariamente.

f) Kirol-teknikari tituluak lortzeko ikasketetan sartzeko probetarako araudi bidez zehaztutako eskakizunetatik salbuetsita gelditzea.

Artículo 74.– Estatuto del deportista de alto nivel.

g) Eusko Jaurlaritzak erakunde publiko edo pribatuekin kirolari hauek lanbideratzen laguntzeko izenpetzen dituzten hitzarmenetatik datozen guztiak.

El Gobierno Vasco, con el asesoramiento de las federaciones deportivas y del Consejo Vasco del Deporte, aprobará un estatuto para los deportistas de alto nivel.

h) Eusko Jaurlaritzak araudi bidez ezartzen dituenak.

Artículo 75.– Condiciones de empleo.

74. artikulua.– Goi-mailako kirolariaren estatutua.

1.– Los poderes públicos impulsarán la adopción de disposiciones y acuerdos tendentes a facilitar a los deportistas de alto nivel unas condiciones de empleo compatibles con su entrenamiento y participación en competiciones oficiales.

Eusko Jaurlaritzak, kirol-federazioen eta Kirolaren Euskal Batzordearen aholkularitzaz, goi-mailako kirolarientzako estatutua onartuko du.

2.– Todas las Administraciones públicas considerarán la calificación de «deportista de alto nivel» como mérito evaluable tanto en las pruebas de selección a plazas relacionadas con la actividad deportiva correspondiente como en los concursos para la provisión de puestos de trabajo relacionados con aquella actividad, siempre que esté prevista la valoración de méritos específicos.

75. artikulua.– Enplegu-baldintzak.

CAPÍTULO III

1.– Aginte publikoek laguntza emango dute goi-mailako kirolariek beren enplegua entrenamenduei eta lehiaketa ofizialei egokitzeko modua izan dezaten, horretarako behar diren xedapen eta akordioak hartuz.

COBERTURA DE RIESGOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL

2.– Administrazio publiko guztiek merezimendu ebaluagarritzat joko dute «goi-mailako kirolaria» kalifikazioa dagokion kirol-jarduerarekin lotutako lanpostuak betetzeko hautatze-prozesuetan eta lehiaketetan, beti ere berariazko merezimenduak baloratzea aurreikusita baldin badago.

Artículo 76.– Obligación de los poderes públicos.

III. KAPITULUA

Los poderes públicos y las federaciones deportivas del País Vasco adoptarán, en el marco competencial correspondiente, las normas y acuerdos pertinentes para garantizar la adecuada seguridad y la cobertura de los riesgos en el desarrollo de cualesquiera actividades deportivas.

ARRISKUEN ESTALDURA ETA ERANTZUKIZUN ZIBILA

Artículo 77.– Seguro de responsabilidad civil.

76. artikulua.– Aginte publikoen betebeharra. Euskadiko aginte publikoek eta kirol-federazioek, beren eskumen-esparruaren barruan, edozein kirol-jarduera burutzerakoan izan daitezkeen arriskuetatik behar bezala babesteko arauak eta erabakiak hartuko dituzte.

La explotación de centros deportivos, la organización de actividades deportivas y la prestación de servicios deportivos estarán sujetas a la obligatoria suscripción de un contrato de seguro de responsabilidad civil por los daños que pudieran ocasionarse a usuarios, a participantes y a cualesquiera otras personas como consecuencia de las condiciones de las instalaciones o la actividad en las mismas. Las coberturas mínimas de dichas pólizas se determinarán reglamentariamente en función de las características de las instalaciones y de las actividades.

77. artikulua.– Erantzukizun zibileko asegurua.

CAPÍTULO IV

Kirol-zentroak ustiatzeko, kirol-jarduerak antolatzeko eta kirol-zerbitzuak eskaintzeko, ezinbestekoa izango da erantzukizun zibileko aseguru-kontratu bat egitea, erabiltzaileek, parte-hartzaileek eta beste edozeinek instalazioen egoeraren ondorioz edo instalazioetan burututako jardueraren ondorioz izan litzaketen kalteei erantzun ahal izan dakien. Poliza horien gutxieneko babesak araudi bidez ezarriko dira instalazio eta jardueren ezaugarrien arabera.

ASISTENCIA SANITARIA Y MEDICINA DEL DEPORTE

IV. KAPITULUA

Artículo 78.– Asistencia sanitaria.

OSASUN-LAGUNTZA ETA KIROL-MEDIKUNTZA

1.– La asistencia sanitaria de primera instancia de carácter urgente e inespecífica derivada de la práctica deportiva celebrada en la Comunidad Autónoma de Euskadi por los ciudadanos de la misma, cuyo aseguramiento obligatorio no esté previsto en el artículo 48 de esta ley, será prestada por el sistema sanitario público.

78. artikulua.– Osasun-laguntza.

2.– Quedan fuera de dicho sistema sanitario público los servicios de medicina del deporte, y en especial los consistentes en:

1.– Osasun-sistema publikoak emango du euskal herritarrek Autonomia Erkidegoan egindako kirol-jarduerari erantzuteko lehen mailako larritasuneko osasun-laguntza orokorra, baldin eta lege honen 48. artikuluan aurreikusita ez badago jarduera horretarako nahitaezko asegurua.

a) La realización de reconocimientos médicos y la expedición de informes y certificados sobre la aptitud y la idoneidad para la práctica del deporte.

2.– Osasun-sistema publikotik kanpo geldituko dira kirol-medikuntzako zerbitzuak, eta bereziki hauek:

b) La planificación, el control y el seguimiento médico derivados de los procesos de preparación de deportistas de distintos niveles.

a) Osasun-azterketak egitea eta kirola egiteko gaitasunari eta egokitasunari buruzko txostenak eta ziurtagiriak prestatzea.

c) La planificación, gestión y realización del control antidopaje.

b) Maila bateko edo besteko kirolariak prestatzeko prozesuek eskatutako osasun plangintza, kontrola eta jarraipena.

d) La rehabilitación y recuperación funcional de deportistas consecutiva a lesiones deportivas y cuantas otras prestaciones sanitarias carezcan de carácter urgente e inmediato o que excedan la extensión de las prestaciones sanitarias del sistema público de salud.

c) Dopatzearen aurkako kontrola planifikatzea, kudeatzea eta burutzea.

e) La prevención de lesiones.

d) Kirolariak birgaitzea, kirol-lesioen ondorioz galdutako funtzioak berreskuratzea, eta presaka eta berehala eman beharrekoak ez diren prestazioak edo osasun-sistema publikoaren prestazioetatik kanpo gelditzen direnak.

f) La ergonomía del deporte.

e) Lesioei aurrea hartzea.

Todo ello sin perjuicio de poder establecer convenios y conciertos con centros públicos y privados.

f) Kirol-ergonomia.

3.– Los servicios de medicina del deporte serán financiados, total o parcialmente, por las distintas Administraciones públicas con competencia en materia deportiva.

Horrez gainera, hitzarmenak eta itunak izenpetu ahal izango dira zentro publikoekin eta pribatuekin.

Artículo 79.– Prohibición de actividades deportivas y protección de la salud.

3.– Kirol arloko eskumena duten administrazio publikoek osorik edo zati batean finantzatuko dituzte kirol-medikuntzako zerbitzuak.

El Gobierno Vasco, por razones de interés público inherente a la necesidad de proteger la salud de las personas, podrá prohibir de forma general la organización en la Comunidad Autónoma de determinadas actividades deportivas.

79. artikulua.– Kirol-ekintzak debekatzea eta osasuna babestea.

Podrá exigir, asimismo, para aquellas modalidades deportivas de riesgo y no prohibidas, la suscripción de seguros obligatorios de responsabilidad civil, indemnización por invalidez y fallecimiento y asistencia sanitaria del participante.

Eusko Jaurlaritzak, pertsonen osasuna babestu beharra herri-intereseko kontua denez gero, modu orokorrean debekatu ahal izango du Euskal Autonomia Erkidegoan zenbait kirol-ekintza antolatzea.

Artículo 80.– Investigación y especialización.

Era berean, arriskua dakarten eta debekatuta ez dauden kirol-moten kasuan, nahitaezko aseguruak egitea eskatu ahal izango du erantzukizun zibila, ezintasun eta heriotzagatiko kalteordainak eta parte-hartzailearen osasun-laguntza estaltzeko.

Los poderes públicos del País Vasco promoverán la investigación y la especialización en el campo de la medicina del deporte con los siguientes objetivos:

80. artikulua.– Ikerketa eta espezializazioa. Euskadiko aginte publikoek kirol-medikuntzaren arloko ikerketa eta espezializazioa sustatuko dute, helburu hauek lortzeko:

a) Controlar adecuadamente la aptitud física para la práctica del deporte al objeto de proteger la salud de las personas.

a) Kirola egiteko gaitasun fisikoa egoki kontrolatzea, pertsonen osasuna babesteko.

b) Orientar a las personas en la práctica de actividades deportivas.

b) Kirola egiten dutenei aholkuak eta argibideak ematea.

c) Prevenir los accidentes deportivos por causas intrínsecas o extrínsecas a los practicantes.

c) Kirolariek kirola egitean beren kausaz edo bestelako kausaz istripuak izateari aurrea hartzea.

d) Mejorar el rendimiento de los deportistas.

d) Kirolarien errendimendua hobetzea.

Articulo 81.– Centro Vasco de Medicina del Deporte.

81. artikulua.– Kirol Medikuntzaren Euskal Zentroa.

El Centro Vasco de Medicina del Deporte es un servicio administrativo del Gobierno Vasco adscrito al Departamento competente en materia de deportes a quien se atribuyen las siguientes funciones:

Kirol Medikuntzaren Euskal Zentroa Eusko Jaurlaritzaren administrazio-zerbitzua izango da eta kirol arloko eskumenak dituen sailari atxikita egongo da. Zentroak egiteko hauek izango ditu:

a) La realización de controles médicos a los deportistas de alto nivel.

a) Goi-mailako kirolariei osasun-kontrolak egitea.

b) La investigación en el campo de la medicina del deporte.

b) Kirol-medikuntzaren arloan ikertzea.

c) El asesoramiento técnico a las distintas entidades públicas y privadas para la realización de programas deportivos de distinta naturaleza, especialmente en lo relativo al deporte de alto nivel.

c) Erakunde publiko eta pribatuei aholkularitza teknikoa ematea era bateko edo besteko kirol-programak egiteko, batez ere goi-mailako kirolari dagokionez.

d) La colaboración en actividades docentes relacionadas con la medicina del deporte, especialmente en el campo de la formación de técnicos deportivos.

d) Kirol-medikuntzarekin zerikusia duten irakas-lanetan laguntzea, batez ere kirol-teknikarien prestakuntzan.

e) La planificación y gestión del control antidopaje en la Comunidad Autónoma.

e) Euskal Autonomia Erkidegoan antidopin-kontrola planifikatzea eta kudeatzea.

f) Cualesquiera funciones que le atribuya reglamentariamente el Gobierno Vasco.

f) Eusko Jaurlaritzak araudi bidez ematen dizkion eginkizunak.

Artículo 82.– Unidades asistenciales especializadas en medicina del deporte.

82. artikulua.– Kirol-medikuntzan espezializatutako laguntza-unitateak.

El Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos impulsarán la creación y el funcionamiento de unidades asistenciales especializadas en medicina del deporte. A los efectos de asegurar la plenitud de la asistencia médico-deportiva, dichas Administraciones públicas podrán establecer convenios o conciertos con los centros privados.

Eusko Jaurlaritzak, foru-aldundiek eta udalek kirol-medikuntzan espezializatutako laguntza-unitateak sortzea eta jardutea

Artículo 83.– Reconocimientos médicos y cartilla sanitaria del deportista.

bultzatuko dute. Osasun eta kirol laguntza erabat bermatzeko, administrazio publiko horiek hitzarmenak edo itunak izenpetu ahal izango dituzte zentro pribatuekin.

1.– El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva regulará la exigencia y el cumplimiento de la práctica de reconocimientos médicos obligatorios de los deportistas, que serán preceptivos para el otorgamiento de licencias federativas, escolares y universitarias al objeto de controlar su aptitud física.

83. artikulua.– Osasun-azterketak eta kirolariaren osasun-txartela.

2.– Con el primer reconocimiento médico-deportivo de aptitud se expedirá a la persona deportista una cartilla individual para anotar los reconocimientos médicos, informaciones médico-sanitarias o deportivas y otros datos de interés. El contenido y régimen de dicha cartilla se establecerá reglamentariamente.

1.– Eusko Jaurlaritzan kirol arloko eskumena duen sailak kirolariei nahitaezko osasun-azterketak egin beharra eta behar hori betetzea arautuko ditu. Azterketa horiek ezinbestekoak izango dira federazio, eskola eta unibertsitate lizentziak emateko, kirolarien gorputz-gaitasuna kontrolatu dadin.

3.– La información contenida en la documentación médico-deportiva queda sometida a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 14/1986, General de Sanidad.

2.– Kirolerako gaitasuna neurtzeko lehen osasun-azterketa egitearekin batera, osasun-txartel bat emango zaio kirolariari, hartan osasun-azterketak, kirol edo osasun argibideak eta beste datu interesgarri batzuk jasotzeko. Txartelaren edukia eta araubidea araudi bidez ezarriko da.

Asimismo, la información que puedan trasladarse las Administraciones sanitaria y deportiva sobre los datos derivados de los reconocimientos médicos tendrá carácter confidencial, estando sujetas las personas que los utilicen al deber de secreto profesional, garantizando el debido respeto a los derechos a la intimidad y a la dignidad de los deportistas.

3.– Kirol eta osasun dokumentazioan jasotako informazioa 14/1986 Legearen, Osasunaren Lege Orokorraren, 10. artikuluan zehaztutakoaren menpe geldituko da.

4.– Las Administraciones competentes en materia sanitaria y de deporte podrán establecer los oportunos acuerdos de colaboración para la fijación de los criterios a aplicar en los reconocimientos médicos determinantes de la aptitud de los deportistas.

Halaber, osasun-azterketen datuei buruz osasun eta kirol administrazioek bata besteari pasatzen dioten informazioa isilpekoa izango da, eta datu horien erabiltzaileek sekretu profesionala gorde beharko dute, kirolarien intimitate eta duintasun eskubideak behar bezala bermatzeko.

CAPÍTULO V

4.– Osasunaren eta kirolaren arloan eskumena daukaten administrazioek lankidetza-itunak erabaki ahal izango dituzte kirolarien gaitasuna zehazteko osasun-azterketetan erabili beharreko irizpideak finkatzeko.

DOPAJE

V. KAPITULUA

Artículo 84.– Lista de sustancias y métodos.

DOPATZEA

El Gobierno Vasco, de conformidad con lo dispuesto en los convenios internacionales sobre la materia, elaborará, actualizará y publicará una lista de sustancias y métodos prohibidos destinados a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a modificar los resultados de las competiciones.

84. artikulua.– Sustantzien eta metodoen zerrenda.

Artículo 85.– Medidas de prevención, control y represión del dopaje.

Eusko Jaurlaritzak, osasun eta kirol arloan nazioarteko hitzarmenetan zehaztutakoa jarraituz, kirolarien gorputz-gaitasunak artifizialki areagotzeko edo lehiaketen emaitzak artifizialki aldatzeko sustantzia debekatuen eta metodoen zerrenda bat egin, eguneratu eta argitaratuko du.

1.– El Gobierno Vasco, en colaboración con las federaciones deportivas, promoverá e impulsará las medidas de prevención, control y represión en el campo de las sustancias y métodos prohibidos a que se refiere el artículo anterior.

85. artikulua.– Dopatzea aurrezaintzeko, kontrolatzeko eta zigortzeko neurriak.

2.– El Departamento del Gobierno Vasco con competencia en materia deportiva velará por la normalización de los procesos de control del dopaje. A tal efecto, el Gobierno Vasco aprobará un

1.– Eusko Jaurlaritzak, kirol-federazioen laguntzarekin, aurrezaintza, kontrol eta zigor neurriak sustatu eta bultzatuko ditu aurreko artikuluan aipatutako sustantzia eta metodo debekatuen arloan.

reglamento en el que, como mínimo, se regulará todo lo relativo a:

2.– Eusko Jaurlaritzan kirol arloko eskumena duen sailak dopatzea kontrolatzeko prozesuen normalizazioaz arduratuko da. Horretarako, Eusko Jaurlaritzak araudi bat onartuko du, eta araudian, gutxienez, puntu hauek zehaztuko dira:

a) Las salas de toma de muestras.

a) Laginak hartzeko gelak.

b) Los procesos de recogida y envío de muestras.

b) Laginak hartzeko eta bidaltzeko prozesuak.

c) Los análisis y comunicación de resultados. d) Los laboratorios de análisis de muestras.

c) Emaitzen analisiak eta zabalkundea.

e) Los derechos y obligaciones de los intervinientes en el control antidopaje.

d) Laginak aztertzeko laboratorioak.

Artículo 86.– Obligatoriedad del control antidopaje.

e) Dopatzearen aurkako kontrolean parte hartzen dutenen eskubideak eta betebeharrak.

Todos los deportistas con licencia federativa para participar en competiciones oficiales tendrán obligación de someterse a los controles antidopaje durante las competiciones o fuera de ellas, a requerimiento del Departamento del Gobierno Vasco con competencias en materia deportiva, de las federaciones deportivas o de otras entidades con competencia en la materia. Artículo 87.– Laboratorios de control de dopaje.

86. artikulua.– Dopatzearen aurkako kontrola egin beharra.

Los análisis de las muestras tomadas en los controles antidopaje deberán realizarse en laboratorios reconocidos oficialmente por el Departamento del Gobierno Vasco con competencias en materia deportiva.

Federazio-lizentzia duten kirolari guztiek, lehiaketa ofizialetan parte hartzeko, dopatzearen aurkako kontrola pasatu beharko dute lehiaketetan edo lehiaketetatik kanpo, Eusko Jaurlaritzan kirol-eskumenak dituen sailak, kirol-federazioek edo arlo horretan eskumena duten beste erakundeen batzuek hala eskatuz gero.

TÍTULO VIII

87. artikulua.– Dopatzea kontrolatzeko laboratorioak.

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DEPORTIVOS

Dopatzearen aurkako kontroletan hartutako laginen azterketak Eusko Jaurlaritzan kirol arloko eskumenak dituen sailak ofizialki aitortutako laboratorioetan egin beharko dira.

Artículo 88.– Planificación.

VIII. TITULUA

1.– La planificación de los equipamientos deportivos en la Comunidad Autónoma del País Vasco se llevará a cabo a través de los correspondientes instrumentos de ordenación del territorio y de ordenación urbana. Dicha planificación se realizará con especial atención a los criterios técnico-deportivos.

KIROL EKIPAMENDUAK ETA ZERBITZUAK

2.– En la elaboración de los citados instrumentos, en la que deberá promoverse la participación de las federaciones deportivas correspondientes, se tendrán en cuenta los siguientes principios:

88. artikulua.– Plangintza.

a) Deberán garantizar la creación y el mantenimiento de áreas recreativo-deportivas y espacios deportivos no convencionales al objeto de facilitar la práctica deportiva de toda la población.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-ekipamenduen plangintza dagozkion lurralde-antolamendurako eta hiri-antolamendurako tresnen bidez egingo da. Plangintza hori egiterakoan arreta berezia eskainiko zaie kirol arloko irizpide teknikoei.

b) Deberán dar prioridad a la creación de equipamientos de carácter polideportivo.

2.– Tresna horiek egiterakoan, dagozkion kirol-federazioen partaidetza sustatuko da, eta printzipio hauek hartuko dira kontuan:

c) Deberán orientar las inversiones hacia las áreas con mayor déficit de infraestructuras para lograr un equilibrio territorial como área funcional, contemplando infraestructuras deportivas supramunicipales que puedan dar servicios a amplios núcleos de población.

a) Aisialdi eta kirol eremuak eta kirol-gune ezohikoak sortzea eta mantentzea bermatu beharko dute, herritar guztiek kirola egiteko modua izan dezaten.

d) Deberán dimensionar y ubicar las instalaciones deportivas en estrecha conexión con los centros educativos.

b) Lehentasuna eman beharko diote kirol anitzeko ekipamenduak sortzeari.

Artículo 89.– Equipamientos deportivos en centros de enseñanza no universitarios.

c) Azpiegitura-defizit handiena duten esparruetan egin beharko dituzte inbertsioak, lurralde-oreka lortzeko gune funtzionalen artean. Horretarako, udalaz gaineko kirol-azpiegiturak egin beharko dira, herrigune hainbati zerbitzuak emateko modukoak.

La Administración educativa promoverá, en colaboración con los centros privados y los Ayuntamientos, que los equipamientos deportivos radicados en los centros escolares y universitarios tengan un carácter polideportivo y dispongan de los recursos humanos que garanticen su plena utilización tanto dentro del horario lectivo como fuera del mismo.

d) Kirol-instalazioen neurria eta kokapena zehazterakoan oso kontuan hartu beharko dira ikastetxeak.

Artículo 90.– Equipamientos deportivos en centros universitarios.

unibertsitateaz besteko ikastetxeetan.

1.– Los centros universitarios deberán estar dotados de los equipamientos deportivos y de los servicios complementarios precisos para la práctica deportiva de los miembros de aquellos.

Hezkuntza-administrazioak, zentro pribatuen eta udalen laguntzarekin, unibertsitateaz besteko ikastetxeetako kirol-ekipamenduak kirol anitz egiteko baliagarriak izan daitezen eta irakas-orduetan nahiz irakas-orduetatik kanpo erabiltzea bermatzeko giza baliabideak izan ditzaten sustatuko du.

2.– El Gobierno Vasco determinará reglamentariamente los equipamientos deportivos y servicios con que deberán contar los centros universitarios.

90. artikulua.– Kirol-ekipamenduak unibertsitateetan.

Artículo 91.– Política deportiva en materia de equipamientos deportivos.

1.– Unibertsitateko kideek kirola-egiteko beharrezkoak dituzten kirol ekipamenduak eta zerbitzu osagarriak eduki beharko dituzte unibertsitateek.

1.– Al Gobierno Vasco le corresponde definir el marco general de la política deportiva en materia de equipamientos deportivos, en especial de aquellos equipamientos de interés autonómico.

2.– Eusko Jaurlaritzak araudi bidez zehaztuko du zein kirol ekipamendu eta zerbitzu eduki beharko dituzten unibertsitateek.

2.– Los Planes Territoriales Parciales y/o Planes Territoriales Sectoriales serán los instrumentos de ordenación del territorio que deberán ocuparse de la implantación territorial de los equipamientos deportivos.

91. artikulua.– Kirol-ekipamenduen arloko kirol-politika.

Artículo 92.– Normativa de equipamientos deportivos.

1.– Eusko Jaurlaritzari dagokio kirol-ekipamenduen arloan, eta bereziki Erkidegoaren intereseko ekipamenduetan, jarraitu beharreko kirol-politikaren esparru orokorra zehaztea.

1.– El Gobierno Vasco dictará unas disposiciones en materia de equipamientos deportivos en lo referente a:

2.– Zatikako lurralde-planak eta/edo arlokako lurralde-planak izango dira kirol-ekipamenduen lurralde-ezarpena erabakiko duten lurralde-antolamendurako tresnak.

a) Tipología.

92. artikulua.– Kirol-ekipamenduen araudia.

b) Características técnico-deportivas.

1.– Eusko Jaurlaritzak kirol-ekipamenduei buruzko xedapen batzuk emango ditu puntu hauek arautzeko:

c) Condiciones de seguridad e higiene.

a) Tipologia.

d) Condiciones constructivas.

b) Kirol arloko ezaugarri teknikoak.

e) Criterios para su ubicación e impacto ambiental. f) Criterios para el acceso y utilización por personas con minusvalías.

c) Segurtasun eta higiene baldintzak.

g) Puesta en funcionamiento, uso y mantenimiento.

d) Eraikitze-baldintzak.

h) Cualesquiera otras cuestiones que se consideren necesarias.

e) Kokatze-irizpideak eta ingurune-eragina.

2.– Los equipamientos deportivos deberán ser accesibles y sin barreras u obstáculos que dificulten la libre circulación de personas con minusvalías. Asimismo, los espacios deportivos deberán estar equipados para su normal utilización por estas personas, siempre que lo permita la naturaleza de los deportes a que se destinen dichos espacios.

f) Ezintasunak dituzten pertsonak sartzeko eta baliatzeko irizpideak.

3.– Los equipamientos, públicos o privados, de uso público deberán cumplir la normativa anterior. Los Ayuntamientos velarán por el cumplimiento de la citada normativa en todas las instalaciones deportivas radicadas en el término municipal.

g) Abian jartzea, erabiltzea eta zaintzea.

4.– Sin perjuicio de las competencias de inspección atribuidas a los municipios y las que correspondan al Departamento de Interior en materia de espectáculos y actividades recreativas, el Servicio vasco de salud-Osakidetza velará por el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias de los equipamientos deportivos.

h) Arautu beharra ikusten den beste edozein puntu.

Artículo 93.– Plan Territorial Sectorial de Equipamientos Deportivos.

2.– Kirol-ekipamenduek sarbide erosoak izan beharko dituzte eta ez dute edukiko ezinduak arazorik gabe ibiltzea galaraz lezakeen hesirik edo oztoporik. Era berean, ezinduek arazorik gabe erabiltzeko hornituta egon beharko dute kirol-guneek, beti ere gune horietan egiteko diren kirolen ezaugarriek posible egiten badute.

1.– Los órganos forales de los territorios históricos, en función de las necesidades y peculiaridades de cada territorio histórico, serán competentes para aprobar, en desarrollo de las Directrices de Ordenación del Territorio, los Planes Territoriales Sectoriales de Equipamientos Deportivos con los siguientes objetivos:

3.– Herritarrek erabiltzekoak diren ekipamenduek, publikoek nahiz pribatuek, aurreko araudia bete beharko dute. Udalak araudi hori udalerrian kokatutako kirol-instalazio guztietan bete dadin arduratuko dira.

a) Configurar, previo análisis individualizado de todos los municipios y comarcas del respectivo territorio histórico, un mapa de equipamientos deportivos básicos.

4.– Udalek ikuskatzeak egiteko eskumenak izango dituzte, eta Herrizaingo Sailak ere ikuskizunen eta aisialdiko jardueren ikuskatzeak egiteko eskumenak izango ditu. Horiez gainera, Osakidetza kirol-ekipamenduen higiene eta osasun baldintzak bete daitezen arduratuko da.

b) Completar, una vez alcanzado el equipamiento deportivo básico, el proceso al objeto de disponer de una red idónea de equipamientos deportivos.

93. artikulua.– Kirol Ekipamenduen Arlokako Lurralde Plana.

c) Potenciar la construcción de equipamientos de cada área e impulsar la gestión mancomunada de los servicios deportivos.

1.– Lurralde historikoetako foru-organoek, lurralde historiko bakoitzaren beharren eta berezitasunen arabera, kirol-ekipamenduen arlokako lurralde-planak onartzeko eskumena izango dute Lurralde Antolamendurako Norabideak garatzeko. Planen helburuak hauek izango dira:

2.– Asimismo, dichos órganos forales serán competentes para aprobar los planes de financiación para la ejecución de dichos planes.

a) Oinarrizko kirol-ekipamenduen mapa bat taxutzea, dagokion lurralde historikoko udalerri eta eskualde guztiak banan-banan aztertu eta gero.

Artículo 94.– Planes municipales de equipamientos deportivos.

b) Oinarrizko kirol-ekipamendua bermatu ondoren, prozesua osatzea, kirol-ekipamenduen sare egokia edukitzeko.

Los municipios deberán aprobar instrumentos de planeamiento en materia de instalaciones deportivas con arreglo a las directrices contenidas en los Planes Territoriales Sectoriales de Equipamientos Deportivos.

c) Eskualde bakoitzean ekipamenduak eraikitzea sustatzea eta kirol-zerbitzuen kudeaketa bultzatzea.

Artículo 95.– Centros deportivos.

2.– Era berean, aipatutako planak burutzeko finantzaketa-planak onartzeko eskumena izango dute foru-organoek.

1.– Son centros deportivos las instalaciones deportivas abiertas al público en las que sus titulares se dedican mediante precio a proporcionar a terceros el disfrute de las mismas o a prestar servicios deportivos relacionados con la enseñanza, entrenamiento, animación y cualesquiera otros de carácter análogo o complementario. Dichos centros serán objeto de regulación reglamentaria por el Gobierno Vasco.

94. artikulua.– Kirol-ekipamenduetarako udal-planak.

2.– Los centros deportivos de carácter mercantil deberán diferenciarse claramente de los clubes deportivos. No podrá existir ningún club deportivo que posea una denominación similar o un mismo domicilio que un centro deportivo de carácter mercantil.

Udalek plangintza-tresnak onartu beharko dituzte kirol-instalazioen arloan, eta horretarako, kirol-ekipamenduen arlokako lurralde-planetan jasotako norabideak jarraitu beharko dituzte.

3.– Sin perjuicio de la prohibición anterior, en el seno de los centros deportivos se podrán crear, al objeto de que sus usuarios puedan participar en actividades federadas, agrupaciones deportivas de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de esta ley.

95. artikulua.– Kirol-zentroak.

4.– Los centros deportivos, cualquiera que sea la entidad titular, deberán disponer en lugar preferente y visible la siguiente información mínima:

1.– Kirol-zentroak jendearentzat zabalik egongo diren kirol-instalazioak izango dira, eta zentroen titularrek prezio baten truke instalazioen erabilera eskainiko die beste batzuei edo irakaskuntzarekin, entrenamenduarekin eta sustapenarekin lotutako kirol-zerbitzuak eta horien antzekoak edo osagarriak diren beste zerbitzu batzuk emango dituzte. Zentro horiek Eusko Jaurlaritzak arautuko ditu araudi bidez.

a) Titularidad de la instalación y, en su caso, de la explotación si está disociada de aquélla.

2.– Merkataritza-izaerako kirol-zentroak argi eta garbi bereizi beharko dira kirol-klubetatik. Kirol-klubek ezingo dute merkataritza-izaerako kirol-zentroen antzeko izena edo helbide bera eduki.

b) Licencias administrativas concedidas.

3.– Aurreko debekua gorabehera, kirol-zentroen baitan kirol-elkarteak sortu ahal izango dira lege honen 12. atalean ezarritakoari lotuta, erabiltzaileek zentroen jarduera federatuetan parte hartu ahal izan dezaten.

c) Características técnicas de la instalación.

4.– Kirol-zentroek, erakunde titularra edozein dela, gutxienez argibide hauek eman beharko dituzte leku ageri eta nabarmen batean: a) Instalazioaren titularitatea eta, bereizita dauden kasuan, ustiaketaren titularitatea.

d) Aforo máximo permitido.

b) Emandako administrazio-lizentziak.

e) Nombres y titulaciones de las personas que presten servicios deportivos.

c) Instalazioaren ezaugarri teknikoak.

f) Servicios deportivos ofertados.

d) Onartutako gehienezko edukiera.

g) Cuotas o tarifas por dichos servicios.

e) Kirol-zerbitzuak ematen dituzten pertsonen izenak eta titulazioak.

h) Normas de uso y funcionamiento.

f) Eskainitako kirol-zerbitzuak.

i) Cobertura de riesgos.

g) Zerbitzu horien kuotak edo tarifak.

j) Cualesquiera otras menciones que se establezcan reglamentariamente.

h) Erabiltzeko eta jarduteko arauak.

5.– Será objeto de una disposición reglamentaria especial la organización de actividades deportivas de aventura en el medio natural.

i) Arriskuen estaldura.

Artículo 96.– Censos de equipamientos deportivos.

j) Araudi bidez ezartzen den beste edozein jakingarri.

1.– El Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos deberán elaborar y actualizar anualmente un censo de los equipamientos deportivos públicos y privados de sus correspondientes ámbitos territoriales, con unos criterios comunes que se aprobarán reglamentariamente por el Gobierno Vasco.

5.– Naturgunean egiten diren abenturako kirol-jarduerak araudi-xedapen berezi batez arautuko dira.

2.– Las entidades, públicas y privadas, titulares de dichos equipamientos deportivos deberán aportar todos aquellos datos que les sean requeridos para la elaboración y actualización del censo correspondiente.

96. artikulua.– Kirol-ekipamenduen erroldak. 1.– Eusko Jaurlaritzak, foru-aldundiek eta udalek beren

Artículo 97.– Subvenciones.

lurralde-esparruko kirol-ekipamendu publiko eta pribatuen errolda egin eta eguneratu beharko dute urtero. Horretarako, Eusko Jaurlaritzak araudi bidez onartu dituen irizpide komunak erabiliko dira.

La concesión de subvenciones públicas para la construcción, reforma, ampliación, mantenimiento o explotación de equipamientos deportivos estará supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

2.– Kirol-ekipamendu horien titularitatea duten erakundeek, publikoek nahiz pribatuek, dagokion errolda egiteko eta eguneratzeko eskatzen zaizkien datu guztiak eman beharko dituzte.

a) Que los equipamientos cumplan lo establecido por la normativa aprobada por el Gobierno Vasco.

97. artikulua.– Diru-laguntzak.

b) Que no se destinen a un uso exclusivamente privado. No se considerará como uso exclusivamente privado el de los equipamientos deportivos de las asociaciones deportivas declaradas de utilidad pública.

Kirol-ekipamenduak eraiki, eraberritu, handitu, mantendu edo ustiatzeko diru-laguntza publikoak jaso ahal izateko, baldintza hauek bete beharko dira:

c) Que se asuma el compromiso de cesión gratuita para los programas deportivos de interés general con los límites que se fijen reglamentariamente.

a) Ekipamenduek Eusko Jaurlaritzak onartutako araudian ezarritakoa betetzea.

d) Que estén incluidos dentro de los criterios de equipamiento básico adoptados por los órganos competentes.

b) Erabilera pribatu hutserako ez izatea. Herri-onurako aitorpena duten kirol-elkarteen kirol-ekipamenduen erabilera ez da erabilera pribatu hustzat joko.

e) Que se ajusten al programa de prioridades contenido en los Planes Territoriales Sectoriales de Equipamientos Deportivos.

c) Denen intereseko kirol-programetarako ekipamenduak doan erabiltzen uzteko hitza ematea, araudi bidez zehaztuko diren mugekin.

Artículo 98.– Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

d) Organo eskudunek oinarrizko ekipamenduetarako onartutako irizpideen barruan sartuta egotea.

El Gobierno Vasco determinará reglamentariamente los centros deportivos que necesariamente deberán contar con los servicios de un licenciado o licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte así como sus condiciones, funciones y responsabilidades.

e) Kirol-ekipamenduen arlokako lurralde-planetan jasotako lehentasun-programari egokitzea.

TÍTULO IX

98. artikulua.– Gorputz Jardueraren eta Kirolaren Zientzietan lizentziatuak.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LAS COMPETICIONES DEPORTIVAS

Eusko Jaurlaritzak araudi bidez zehaztuko du zein kirol-zentrok eduki beharko dituen ezinbestean Gorputz Jardueraren eta Kirolaren Zientzietan lizentziatua den baten zerbitzuak, bai eta lizentziatu horren baldintzak, egitekoak eta erantzukizunak ere.

Artículo 99.– Comité contra la violencia en el deporte.

IX. TITULUA

1.– Bajo la dependencia orgánica del Departamento competente en materia de deporte del Gobierno Vasco se crea el Comité contra la violencia en el deporte, integrado por representantes del Gobierno Vasco, de las Diputaciones forales, de los municipios y de las federaciones deportivas y por personas de reconocido prestigio en el ámbito del deporte y de la seguridad así como del ámbito científico universitario vasco.

KIROL LEHIAKETETAN INDARKERIARI AURREA HARTZEA

2.– Las funciones del comité son las siguientes:

99. artikulua.– Kiroleko indarkeriaren aurkako batzordea.

a) Recoger y publicar anualmente los datos sobre la violencia en las competiciones deportivas celebradas en el País Vasco.

1.– Eusko Jaurlaritzan kirol arloko eskumenak dituen sailaren egituraren barruan, Kiroleko Indarkeriaren Aurkako Batzordea eratuko da. Eusko Jaurlaritzaren, foru-aldundien, udalen eta kirol-federazioetako ordezkarien eta kirol eta segurtasun esparruan izen handia duten pertsonek, baita euskal unibertsitateko zientzi arlokoek ere, osatuko dute.

b) Realizar informes y estudios sobre las causas y los efectos de la violencia en el deporte.

2.– Hauek izango dira batzordearen eginkizunak:

c) Promover acciones de prevención.

a) Euskal Autonomia Erkidegoan burutzen diren kirol-lehiaketetan gertatutako indarkeriari buruzko datuak urtero jasotzea eta argitaratzea.

d) Elaborar recomendaciones a clubes, agrupaciones, federaciones deportivas y demás entidades o personas organizadoras de competiciones deportivas y titulares de instalaciones deportivas.

b) Kiroleko indarkeriaren eragileei eta ondorioei buruz txostenak eta ikerketak egitea.

e) Informar sobre aquellos proyectos de disposiciones en materia de competiciones deportivas, de disciplina deportiva y de instalaciones deportivas.

c) Aurre-hartze ekintzak sustatzea.

f) Cualesquiera otras funciones que colaboren en la erradicación de la violencia en el deporte.

d) Klubei, elkarteei, kirol-federazioei eta kirol-lehiaketak antolatzen dituzten gainontzeko erakundeei edo pertsonei eta kirol-instalazioen titularrei aholkuak ematea.

3.– Dentro del ámbito de sus respectivas competencias, el comité contra la violencia en el deporte y el Consejo Vasco de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas articularán las medidas de colaboración necesarias para el mejor desempeño de las funciones que tienen encomendadas.

e) Kirol-lehiaketei, kirol-diziplinari eta kirol-instalazioei dagozkien xedapen-proiektuei buruz iritzia ematea.

Artículo 100.– Medidas de prevención en instalaciones deportivas.

f) Indarkeria kiroletik erauzteko lagungarri den beste edozein egiteko.

1.– Todas las instalaciones deportivas de la Comunidad Autónoma del País Vasco en que se disputen competiciones oficiales de carácter profesional deberán incluir un sistema informatizado de control y gestión de entradas, así como de acceso al recinto. Asimismo, en dichas instalaciones existirá una unidad de control organizativo situada en una zona estratégica y dotada de los medios técnicos necesarios.

3.– Kiroleko Indarkeriaren Aurkako Batzordeak eta Ikuskizun Publikoen eta Aisialdiko Jardueren Euskal Kontseiluak, zeinek bere eskumenen esparruan, behar diren lankidetza-neurriak hartuko dituzte aginduta dauzkaten eginkizunak hobeto betetzeko.

2.– En las instalaciones deportivas señaladas en el apartado anterior las localidades deberán ser numeradas y disponer de asientos para todos los espectadores.

100. artikulua.– Kirol instalazioetako aurre-hartze neurriak.

Artículo 101.– Comunicación de la celebración de competiciones oficiales de carácter profesional. El personal organizador de las competiciones citadas en el artículo anterior deberá comunicar al Departamento del Gobierno Vasco con competencia en materia policial, con antelación suficiente, la celebración de las mismas en los términos que reglamentariamente se determinen.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoan lehiaketa ofizial profesionalak jasotzen dituzten kirol-instalazio guztiek sarrera-txartelak eta sarbidea bera informatikaren bidez kontrolatzeko eta kudeatzeko sistema eduki beharko dute. Halaber, instalazio horietan antolakuntza kontrolatzeko unitate bat egongo da, toki estrategiko batean kokatuta eta behar diren baliabide teknikoekin hornituta.

Artículo 102.– Coordinador de seguridad.

2.– Aurreko zenbakian aipatutako kirol-instalazioetan ikuslekuak zenbatuak izango dira eta ikusle guztientzako eserlekuak edukiko dituzte.

Reglamentariamente se regulará la figura del coordinador de seguridad en competiciones deportivas. Esta figura, enmarcada en la estructura del Departamento del Gobierno Vasco con competencias policiales, asumirá las tareas de coordinación y organización de la seguridad en las competiciones deportivas.

101. artikulua.– Lehiaketa ofizial profesionalen berri ematea.

Artículo 103.– Prohibiciones.

Aurreko artikuluan aipatutako lehiaketen antolatzaileek, aurretiaz eta nahiko denboraz, araudi bidez zehaztuko den eran, lehiaketen berri eman beharko diote Eusko Jaurlaritzan polizi arloko eskumenak dituen sailari.

Queda prohibida en las instalaciones en que se celebren competiciones deportivas:

102. artikulua.– Segurtasun-koordinatzailea.

a) La introducción y venta de toda clase de bebidas alcohólicas.

Araudi bidez zehaztuko da kirol-lehiaketetako segurtasun-koordinatzailearen kargua. Kargu hori Eusko Jaurlaritzan polizi eskumenak dituen sailaren egituran txertatuko da eta kirol-lehiaketetan segurtasuna koordinatzea eta antolatzea izango du eginkizun.

b) La introducción y exhibición de símbolos, leyendas o emblemas que impliquen incitación a la violencia, impidiéndose la entrada a todas aquellas personas que infrinjan tal prohibición.

103. artikulua.– Debekuak.

c) La introducción de toda clase de armas e instrumentos arrojadizos, impidiéndose la entrada a todas aquellas personas que intenten introducir tales objetos.

Kirol-lehiaketak jasotzen dituzten instalazioetan debekatuta egongo da:

d) La introducción de bengalas o fuegos de artificio, impidiéndose la entrada a todas aquellas personas que intenten introducir tales objetos.

a) Edari alkoholdunak sartzea eta saltzea.

Artículo 104.– Medidas de seguridad y responsabilidades.

b) Indarkeriara bultzatzen duten sinboloak, esaldiak edo ikurrak sartzea eta erakustea. Debekua hausten dutenei galarazi egingo zaie instalazioetan sartzea.

1.– Los organizadores de eventos deportivos y propietarios de instalaciones deportivas deberán garantizar las necesarias medidas de seguridad en los recintos deportivos, de acuerdo con lo legal y reglamentariamente establecido al efecto.

c) Arma eta jaurtigai oro sartzea. Halako gaiak sartu nahi dituztenei galarazi egingo zaie sarrera.

2.– El Gobierno Vasco determinará reglamentariamente las instalaciones deportivas que deberán contar necesariamente con un plan de emergencia y los contenidos mínimos del mismo.

d) Bengalak edo su artifizialak sartzea. Halako gaiak sartu nahi dituztenei galarazi egingo zaie sarrera.

3.– El incumplimiento de las prescripciones en materia de seguridad se considerará infracción administrativa y dará lugar a la exigencia de responsabilidades administrativas, sin perjuicio de la adopción de las correspondientes medidas disciplinarias deportivas y de la correspondiente responsabilidad civil y penal.

104. artikulua.– Segurtasun-neurriak eta erantzukizunak.

TÍTULO X

1.– Kirol-ekitaldien antolatzaileek eta kirol-instalazioen jabeek beharrezko segurtasun-neurriak bermatu beharko dituzte kirol-esparruetan, horretarako legez eta araudiz ezarritakoari lotuz.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

2.– Eusko Jaurlaritzak araudi bidez zehaztuko ditu larrialdietarako plana ezinbestean izan beharko duten kirol-instalazioak eta plan horren gutxieneko edukiak.

Artículo 105.– Ámbito de aplicación.

3.– Segurtasun arloko aginduak ez betetzea administrazio arau-haustetzat joko da eta administrazio-erantzukizunak eskatzea ekarriko du. Horrez gainera, kirol-diziplinako neurriak hartu eta erantzukizun zibil eta penala eskatu ahal izango dira.

1.– El régimen disciplinario se extiende a las infracciones de las reglas de juego o de competición y a las infracciones de las normas de las federaciones deportivas tipificadas en esta ley, en sus disposiciones reglamentarias y en los estatutos o reglamentos de las federaciones deportivas debidamente inscritos en el Registro de Entidades Deportivas.

X. TITULUA

2.– La potestad disciplinaria de los clubes sobre sus miembros se regirá por sus propias normas y no será susceptible de recurso ante las federaciones deportivas y ante el Comité Vasco de Justicia Deportiva.

DIZIPLINA ARAUAK

3.– Las infracciones cometidas con ocasión de competiciones deportivas de ámbito estatal se regirán por las normas disciplinarias de ámbito estatal.

105. artikulua.– Aplikazio-eremua.

4.– El régimen disciplinario deportivo se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o de otra naturaleza, que se regirá por sus propias normas.

1.– Diziplina-araubideak joko eta lehiaketa arauen hausteak eta kirol-federazioen arauen hausteak hartuko ditu bere baitan. Horretarako, arau-hausteok jasota egon beharko dute lege honetan, legearen araudi-xedapenetan eta kirol-federazioek dituzten eta Kirol Erakundeen Erregistroan behar bezala inskribituta dauden estatutuetan eta araudietan.

Artículo 106.– Potestad disciplinaria. 1.– La potestad disciplinaria deportiva es la facultad que se atribuye a determinados órganos para investigar y, en su caso, sancionar a las personas sometidas a su disciplina deportiva.

2.– Klubek bazkideekiko duten diziplina-ahalmenean beren arauak izango dituzte jarraibide; gainera, ahalmen hori dela-eta ezin izango da errekurtsorik jarri kirol-federazioetan eta Kirol Justiziako Euskal Batzordean. 3.– Estatu-eremuko kirol-lehiaketak direla-eta egindako arau-hausteek Estatu-eremuko diziplina-arauak izango dituzte jarraibide.

2.– El ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde: a) A las federaciones deportivas sobre todas las personas físicas o jurídicas federadas.

4.– Kirol arloko diziplina-araubidea bada ere, erantzukizun zibila, penala edo bestelakoa eskatu ahal izango da eta erantzukizun-motari dagozkion arauak izango ditu jarraibide.

b) A los órganos competentes en el ámbito del deporte escolar y del deporte universitario sobre sus participantes.

106. artikulua.– Diziplina-ahalmena.

c) Al Comité Vasco de Justicia Deportiva sobre las mismas personas y entidades anteriores.

1.– Kirol arloko diziplina-ahalmenak esku ematen die zenbait organori beren kirol-diziplinaren menpean dauden pertsonak ikertzeko, eta, hala badagokio, zigortzeko.

3.– No se considerará ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva la facultad de dirección de las pruebas o encuentros atribuida a los jueces mediante la aplicación de las reglas técnicas de cada modalidad deportiva.

2.– Antolakunde hauek balia daitezke diziplina-ahalmenaz:

Artículo 107.– Disposiciones disciplinarias.

a) Kirol-federazioak; federatutako pertsona fisiko edo juridiko guztien gainean dute eskumena.

El Gobierno Vasco en el ámbito del deporte escolar y universitario, así como las federaciones deportivas del País Vasco, aprobarán los correspondientes reglamentos disciplinarios que deberán contemplar las siguientes cuestiones:

b) Eskola eta unibertsitate kirolaren eremuan eskumenak dituzten organoak, kirol-esparru horietako parte-hartzaileen gainean.

a) Un sistema tipificado de infracciones graduándolas en función de su gravedad.

c) Kirol Justiziako Euskal Batzordea, gorago aipatutako pertsonen eta erakundeen gainean.

b) Un sistema de sanciones, así como las circunstancias que atenúen o agraven la responsabilidad de la persona infractora y los requisitos de extinción de la responsabilidad disciplinaria.

3.– Proben edo partiden zuzendaritza-ahalmenaz baliatzea ez da kirol arloko diziplina-ahalmentzat joko, zuzendaritza-ahalmen hori jarduera-epaileei baitagokie kasuan kasuko kirol-motaren arau teknikoak aplikatuz.

c) Unas normas que garanticen la inexistencia de una doble sanción por los mismos hechos, la proporcionalidad de las sanciones, la retroactividad de las normas cuando resulten favorables a la persona inculpada y la prohibición de sancionar por infracciones no tipificadas con anterioridad al momento de su comisión.

107. artikulua.– Diziplina-xedapenak.

d) Unos procedimientos disciplinarios para la imposición de sanciones.

Eusko Jaurlaritzak eskola eta unibertsitate kirolaren eremuan, eta Euskadiko kirol-federazioek, diziplina-araudiak onartuko dituzte. Puntu hauek jaso beharko dira araudietan:

e) Un sistema de recursos contra las resoluciones dictadas. Artículo 108.– Clases de infracciones y tipificación.

a) Arau-hausteen sistema tipifikatua, larritasunaren arabera mailakatuta.

1.– Las infracciones pueden ser muy graves, graves y leves. 2.– Además de las infracciones descritas en este título, los reglamentos de las distintas entidades podrán tipificar, de acuerdo con los principios y criterios generales establecidos en esta ley y en su desarrollo reglamentario, aquellas conductas que deban constituir infracciones muy graves, graves y leves, en función de las particularidades de los distintos deportes y organizaciones.

b) Zigor-sistema, bai eta arau-hauslearen erantzukizuna arintzen edo astuntzen duten inguruabarrak eta diziplina-erantzukizuna iraungitzeko baldintzak ere.

Artículo 109.– Infracciones muy graves. Se considerarán, en todo caso, infracciones muy graves las siguientes:

c) Zenbait arau, puntu hauek bermatzeko: egitate berberagatik bi zigor ez ezartzea, zigorren proportzionalitatea, erruztatuaren alde denean arauek atzeraeraginkortasuna edukitzea eta hautsi baino lehen tipifikatu gabe zeuden arau-hausteengatik ez zigortzea.

a) La utilización de ayudas y subvenciones para fines distintos de los establecidos en las respectivas bases o acuerdos de concesión.

d) Zigorrak ezartzeko diziplina-jardunbideak.

b) La alteración sustancial de los datos reales y documentos exigidos para la concesión de ayudas y subvenciones.

e) Hartutako erabakien aurkako errekurtso-sistema.

c) La usurpación ilegítima de atribuciones o competencias.

108. artikulua.– Arau-hauste motak eta tipifikazioa.

d) El incumplimiento muy grave de las obligaciones de los miembros de los órganos disciplinarios o electorales.

1.– Arau-hausteak oso larriak, larriak eta arinak izan daitezke.

e) El incumplimiento de las normas federativas relativas a la seguridad e higiene de las instalaciones deportivas cuando supongan un riesgo muy grave para las personas asistentes a las mismas.

2.– Titulu honetan zehaztutako arau-hausteez gainera, erakundeetako araudiek, lege honetan eta legearen araudi-garapenean ezarritako printzipioei eta irizpide orokorrei lotuz, arau-hauste oso larri, larri eta arintzat jo beharreko jarrerak tipifikatuko dituzte kirol eta antolakunde bakoitzaren berezitasunen arabera.

f) El reiterado y manifiesto incumplimiento de las normas estatutarias y reglamentarias y de los acuerdos de las federaciones deportivas. g) La organización de actividades deportivas que incumplan las normas de seguridad y de cobertura de riesgos cuando la realización de la actividad genere riesgos muy graves para terceros.

109. artikulua.– Arau-hauste oso larriak.

h) La agresión, intimidación o coacción a jueces, deportistas, técnicos, autoridades deportivas y otros intervinientes en los eventos deportivos.

Edozein kasutan arau-hauste oro larriak izango dira hauek: a) Laguntzak eta diru-laguntzak jasotzeko oinarrietan edo erabakietan ezarritakoak ez diren beste helburuetarako erabiltzea laguntza edo diru-laguntza horiek.

i) Los abusos de autoridad.

b) Laguntzak eta diru-laguntzak jasotzeko eskatzen diren benetako datuetan eta dokumentuetan funtsezko aldaketa egitea.

j) La protesta o actuación colectiva que impida la celebración de un encuentro, prueba o competición o que obligue a su suspensión temporal o definitiva.

c) Eskurantzak edo eskumenak legez kontra usurpatzea.

k) La no ejecución de las resoluciones del Comité Vasco de Justicia Deportiva.

d) Diziplina edo hauteskunde organoetako kideek dagozkien beharkizunak oso larrikiro ez betetzea.

l) Las declaraciones públicas y demás acciones de deportistas, técnicos, jueces y directivos que inciten a la violencia.

e) Kirol-instalazioetako segurtasun eta higieneari buruzko federazio-arauak ez betetzea, baldin eta ez betetze horiek arrisku oso larria badira instalazioetan dauden pertsonentzat.

m) La no expedición o el retraso, sin causa justificada, de las licencias federativas, siempre que medie mala fe.

f) Estatutuetako eta araudietako arauak eta kirol-federazioen erabakiak behin eta berriro nabarmenki ez betetzea.

n) La deliberada utilización incorrecta de fondos públicos asignados al desarrollo de la actividad deportiva.

g) Segurtasunari eta arriskuen estaldurari buruzko arauak betetzen ez dituzten kirol-jarduerak antolatzea, baldin eta jarduera horiek egiteak arrisku oso larriak sortu ahal badizkio jendeari.

ñ) La promoción, incitación y consumo de sustancias prohibidas o la utilización de métodos prohibidos y cualquier acción u omisión que impida su debido control.

h) Kirol-ekintzetan parte hartzen duten epaile, kirolari, teknikari, kirol-agintari eta bestelakoak erasotzea, beldurtzea eta hertsatzea. i) Agintekeriak.

o) Las acciones u omisiones tendentes a predeterminar el resultado del juego o de la competición.

j) Partida, proba edo lehiaketa egitea galarazten duen edo aldi baterako edo behin betiko geldiaraztea behartzen duen protesta edo jarduna.

p) El quebrantamiento de sanciones impuestas por infracción grave o muy grave.

k) Kirol Justiziako Euskal Batzordearen ebazpenak ez betetzea.

q) La reincidencia en la comisión de infracciones graves.

l) Kirolariek, teknikariek, epaileek eta zuzendaritzakoen adierazpen publikoak eta bestelako ekintzak, indarkeriarako bultzagarri direnean.

Artículo 110.– Infracciones graves.

m) Bidezko arrazoirik gabe federazio-lizentziak ez ematea edo atzeratzea, beti ere tartean asmo txarra badago.

Se considerarán en todo caso infracciones graves las siguientes:

n) Kirol-jarduera aurrera eramateko diren diru publikoak nahita oker erabiltzea.

a) El quebrantamiento de sanciones impuestas por falta leve. b) La inactividad o dejación de funciones de los miembros de los órganos disciplinarios o electorales que no supongan incumplimiento muy grave de sus deberes.

ñ) Debekatutako sustantziak sustatzea, hartzera bultzatzea eta hartzea, edo debekatutako metodoak erabiltzea eta horien gainean behar den kontrola izatea galarazten duen edozein egintza edo ez-egite.

c) La injustificada falta de asistencia a las convocatorias de las selecciones de las federaciones deportivas vascas y territoriales.

o) Jokoaren edo lehiaketaren emaitza aldez aurretik erabakitzeko eragingarri diren egintzak edo ez-egiteak.

d) La no tramitación o expedición o el retraso, sin causa justificada, de las licencias federativas.

p) Arau-hauste larriak edo oso larriak direla-eta ezarritako zigorrak haustea.

e) La protesta que altere el normal desarrollo del juego, prueba o competición, sin causar su suspensión.

q) Arau-hauste larrietan berriro erortzea.

f) Los insultos y ofensas a jueces, técnicos, entrenadores, autoridades deportivas, jugadores o público asistente.

110. artikulua.– Arau-hauste larriak.

g) La realización de actividades propias de jueces y técnicos sin la debida titulación o autorización.

Edozein kasutan arau-hauste larriak izango dira hauek:

h) La reincidencia en la comisión de infracciones leves.

a) Arau-hauste arinak direla-eta ezarritako zigorrak haustea.

i) La organización de actividades, pruebas o competiciones deportivas con la denominación de oficiales sin la autorización correspondiente.

b) Diziplina edo hauteskunde organoetako kideek ez jardutea edo beren eginkizunak bertan behera uztea, baldin eta beren eginbeharren ez betetze oso larria ez badakar.

j) El ejercicio de actividades públicas o privadas declaradas incompatibles con la función o actividad desempeñada. k) La actuación notoria o pública de forma claramente atentatoria contra la dignidad o decoro que exige el desarrollo de la competición deportiva.

c) Arrazoirik gabe euskal kirol-federazioen eta lurraldeetako kirol-federazioen selekzioen deialdietara ez joatea.

l) El incumplimiento de las normas federativas relativas a la seguridad e higiene en las instalaciones deportivas cuando supongan un riesgo grave para las personas asistentes a las mismas.

d) Bidezko arrazoirik gabe federazio-lizentziak ez tramitatzea edo ez ematea edo atzeratzea.

m) El simple incumplimiento de las normas estatutarias y reglamentarias y de los acuerdos de las federaciones deportivas.

e) Joko, proba edo lehiaketaren garapen normala oztopatzen duen protesta, beti ere ekitaldia geldiarazi gabe.

n) La organización de actividades deportivas que incumplan las normas de seguridad y de cobertura de riesgos cuando la realización de la actividad no genere riesgos para terceros.

f) Epaileei, teknikariei, entrenatzaileei, kirol-agintariei, jokalariei edo bertaratutako jendeari irainak edo laidoak egitea.

ñ) La participación en el incumplimiento de la prohibición contenida en el artículo 67 de esta ley relativa a los derechos de retención, de prórroga forzosa, de formación o análogos.

g) Epaileei eta teknikariei dagozkien jarduerak behar den titulazio edo baimenik gabe burutzea.

Artículo 111.– Infracciones leves.

h) Arau-hauste arinetan berriro erortzea.

Se considerarán, en todo caso, infracciones leves las siguientes:

i) Ofizial izendapena daramaten kirol jarduerak, probak edo lehiaketak behar den baimenik gabe antolatzea.

a) La formulación de observaciones a jueces, técnicos, autoridades deportivas, jugadores o público asistente de manera que suponga una incorrección.

j) Burutu behar den eginkizunarekin edo jarduerarekin bateraezintzat jo diren jarduera publiko edo pribatuak burutzea.

b) La adopción de una actitud pasiva en el cumplimiento de las órdenes e instrucciones recibidas de jueces y demás autoridades deportivas en el ejercicio de sus funciones.

k) Kirol-lehiaketa burutzeko izan behar den duintasunaren edo lotsaren aurka nabarmenki edo jendaurrean jardutea.

c) La inactividad o dejación de funciones de los miembros de los órganos disciplinarios o electorales que supongan un leve incumplimiento.

l) Kirol-instalazioetako segurtasun eta higiene baldintzei buruz federazioek emandako arauak ez betetzea, baldin eta ez betetze hori arrisku larria bada instalazioetan dauden pentsonentzat.

d) Aquellas conductas claramente contrarias a las normas deportivas que no estén incursas en la calificación de muy graves o graves.

m) Estatutuetako eta araudietako arauak eta kirol-federazioen erabakiak ez betetzea.

Artículo 112.– Sanciones.

n) Segurtasunari eta arriskuen estaldurari buruzko arauak betetzen ez dituzten kirol-jarduerak antolatzea, baldin eta jarduera horiek ez badiote arriskurik sortzen jendeari.

1.– Las sanciones que se podrán aplicar por la comisión de las infracciones enunciadas en los artículos precedentes serán las siguientes:

ñ) Lege honetako 67. artikuluan atxikipen, nahitaezko luzapen, prestakuntza eta antzeko eskubideen inguruan jasotako debekua hausten parte hartzea.

Infracciones muy graves:

111. artikulua.– Arau-hauste arinak.

a) Suspensión de licencia por plazo de más de un año y hasta un máximo de cinco años.

Edozein kasutan arau-hauste arinak izango dira hauek:

b) Privación de licencia.

a) Epaileei, teknikariei, kirol-agintariei edo bertaratutako jendeari modu desegokian oharrak egitea.

c) Multa de cuantía comprendida entre 1.000.001 y 10.000.000 de pesetas.

b) Epaileek eta gainerako kirol-agintariek beren eginkizunen barruan emandako aginduak eta jarraibideak betetzean jarrera pasiboa hartzea.

d) Clausura de recinto deportivo desde tres partidos hasta un máximo de una temporada.

c) Diziplina edo hauteskunde organoetako kideek ez jardutea edo beren eginkizunak bertan behera uztea, baldin eta ez betetze arina bada.

e) Inhabilitación para el desempeño de cargos y funciones por plazo de más de un año y hasta un máximo de cinco años.

d) Kirol-arauen aurkakoak nabarmenki diren jarrerak, baldin eta oso larritzat edo larritzat kalifikatuta ez badaude.

f) Descenso de categoría.

112. artikulua.– Zigorrak.

g) Expulsión definitiva del juego, prueba o competición.

1.– Aurreko artikuluetan azaltzen diren arau-hausteak direla-eta zigor hauek ezarri ahal izango dira:

h) Expulsión temporal del juego, prueba o competición.

Arau-hauste oso larriak:

i) Prohibición de acceso a las instalaciones deportivas durante la celebración de pruebas o competiciones por plazo de más de un año y hasta un máximo de cinco años.

a) Lizentziarik gabe uztea, gutxienez urtebetean eta gehienez bost urtean.

j) Celebración de juegos, pruebas o competiciones a puerta cerrada.

b) Lizentzia kentzea.

k) Pérdida de puntos, partidos o puestos clasificatorios equivalentes a más de una jornada o prueba.

c) 1.000.001 eta 10.000.000 pezeta bitarteko isuna.

Infracciones graves:

d) Kirol-instalazioa ixtea, gutxienez hiru partidarako eta gehienez denboraldi baterako.

a) Suspensión de licencia por plazo de más de un mes y hasta un máximo de un año.

e) Kargurik eta eginkizunik ezin izana, gutxienez urtebetean eta gehienez bost urtean.

b) Multa de cuantía comprendida entre 100.001 y 1.000.000 de pesetas.

f) Kategoriaz jaistea.

c) Clausura de recinto deportivo hasta dos partidos.

g) Joko, proba edo lehiaketatik behin betiko kanporatzea.

d) Inhabilitación para el desempeño de cargos y funciones por plazo de hasta un año.

h) Joko, proba edo lehiaketatik aldi baterako kanporatzea. i) Probak edo lehiaketak egiten diren bitartean kirol-instalazioetan sartzea debekatzea, gutxienez urtebeterako eta gehienez bost urterako.

e) Expulsión definitiva del juego, prueba o competición.

j) Joko, proba edo lehiaketak ateak itxita egitea.

f) Expulsión temporal del juego, prueba o competición.

k) Jardunaldi edo proba bati baino gehiagori dagozkien puntu, partida edo sailkapen-postuak galtzea.

g) Prohibición de acceso a las instalaciones deportivas durante la celebración de pruebas o competiciones por plazo de hasta un año.

Arau-hauste larriak:

h) Celebración de juegos, pruebas o competiciones a puerta cerrada.

a) Lizentziarik gabe uztea, gutxienez hilabetean eta gehienez urtebetean.

i) Pérdida de puntos, partidos o puestos clasificatorios equivalentes a una jornada o prueba.

b) 100.001 eta 1.000.000 pezeta bitarteko isuna.

j) Amonestación privada.

c) Kirol-instalazioa ixtea, gehienez bi partidarako.

k) Amonestación pública.

d) Kargurik eta eginkizunik ezin izana, gehienez urtebetean. e) Joko, proba edo lehiaketatik behin betiko kanporatzea.

Infracciones leves:

f) Joko, proba edo lehiaketatik aldi baterako kanporatzea. <P ALIGN="JUSTIFY">g) probak edo lehiaketak egiten diren bitartean kirol-instalazioetan sartzea debekatzea, gehienez urtebeterako.

a) Suspensión de licencia por plazo de hasta un mes. <P ALIGN="JUSTIFY">b) Multa de hasta 100.000 PTA.

h) Joko, proba edo lehiaketak ateak itxita egitea.

c) Expulsión definitiva del juego, prueba o competición.

i) Jardunaldi edo proba bati dagozkion puntu, partida edo sailkapen-postuak galtzea.

d) Expulsión temporal del juego, prueba o competición.

j) Ohartarazpen pribatua.

e) Amonestación privada.

k) Ohartarazpen publikoa.

f) Amonestación pública.

Arau-hauste arinak:

2.– Sólo se podrá poner la sanción de multa económica a deportistas, personal técnico y jueces cuando perciban remuneraciones o compensaciones por su actividad y a las personas jurídicas.

a) Lizentziarik gabe uztea, gehienez hilabetean.

3.– Las sanciones impuestas a través del correspondiente expediente disciplinario serán inmediatamente ejecutivas, sin perjuicio de las facultades de suspensión cautelar de que disponen los órganos federativos, administrativos o jurisdiccionales que deban conocer de los recursos pertinentes.

b) 100.000 PTArainoko isuna.

Artículo 113.– Circunstancias modificativas de la responsabilidad.

c) Joko, proba edo lehiaketatik behin betiko kanporatzea.

1.– Las circunstancias que modifican la responsabilidad disciplinaria pueden ser atenuantes y agravantes.

d) Joko, proba edo lehiaketatik aldi baterako kanporatzea. <P ALIGN="JUSTIFY">e) Ohartarazpen pribatua.

2.– Son circunstancias atenuantes:

f) Ohartarazpen publikoa.

a) La de haber precedido, inmediatamente a la comisión de la infracción, una provocación suficiente.

2.– Beren jardueragatik ordainsariak edo konpentsazioak jasotzen dituzten kirolari, teknikari eta epaileei, eta pertsona juridikoei, ezarri ahal izango zaizkie bakarrik diruzko isunak.

b) La del arrepentimiento espontáneo.

3.– Kasuan kasuko diziplina-espedientearen bidez jarritako zigorrak berehala betearaztekoak izango dira. Dena den, aurkeztutako errekurtsoak ebatzi behar dituzten federazio, administrazio edo jurisdizkio organoek kautelaz bete gabe uzteko dituzten ahalmenak erabili ahal izango dituzte.

3.– Son circunstancias agravantes:

113. artikulua.– Erantzukizuna aldatzen duten inguruabarrak.

a) La reiteración.

1.– Administrazio-erantzukizuna aldatzen duten inguruabarrak aringarriak eta astungarriak izan daitezke.

b) El precio.

2.– Inguruabar aringarriak hauek izango dira:

4.– En el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva los órganos disciplinarios podrán imponer la sanción en el grado que estimen oportuno, atendiendo a la naturaleza de los hechos, la personalidad de la persona responsable, las consecuencias de la infracción y la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes. Artículo 114.– Causas de extinción de la responsabilidad.

a) Probokazio nahikoa izan eta berehalaxe egitea arau-haustea.

1.– La responsabilidad disciplinaria deportiva se extingue en todo caso:

b) Arau-hauslea berez damutzea.

a) Por cumplimiento de la sanción.

3.– Inguruabar astungarriak hauek izango dira:

b) Por prescripción de la infracción.

a) Berriro egitea.

c) Por prescripción de la sanción.

b) Prezioa.

d) Por fallecimiento del inculpado o sancionado.

4.– Kirol-diziplinaren ahalmenaz baliatzean, diziplina-organoek bidezko deritzen graduan jarri ahal izango dute zigorra, beti ere kontuan hartuta nolako egitateak diren, zein den erantzulearen nortasuna, nolako ondorioak izan dituen arau-hausteak eta inguruabar astungarririk eta aringarririk izan den.

e) Por extinción de la entidad deportiva inculpada o sancionada.

114. artikulua.– Erantzukizuna iraungitzeko arrazoiak.

f) Por condonación de la sanción.

1.– Kirol arloko diziplina-erantzukizuna arrazoi hauengatik iraungiko da:

2.– La pérdida de la condición de federado, aun cuando pueda afectar en algunos casos a la efectividad de las sanciones impuestas, no será causa de extinción de la responsabilidad disciplinaria.

a) Zigorra betetzeagatik.

Artículo 115.– Prescripción de infracciones y sanciones.

b) Arau-haustearen indarraldia amaitzeagatik.

1.– Las infracciones prescribirán a los tres años, al año o al mes, según se trate de infracciones muy graves, graves o leves, comenzándose a contar el plazo de prescripción el día en que la infracción se hubiere cometido. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto con que la infracción se consuma. 2.– El plazo de prescripción se interrumpirá en el momento en que se notifique la iniciación del procedimiento sancionador. Si este procedimiento permanece paralizado durante más de un mes, por causa no imputable a la persona o entidad responsable sujeta a dicho procedimiento, volverá a correr el plazo correspondiente.

c) Zigorraren indarraldia amaitzeagatik.

3.– Las sanciones prescriben a los tres años, al año o al mes según se trate de infracciones muy graves, graves o leves, comenzándose a contar el plazo de prescripción desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impuso la sanción o desde que se quebrante su cumplimiento si éste hubiera comenzado.

d) Erruztatua edo zigortua hiltzeagatik.

Artículo 116.– Procedimientos disciplinarios.

e) Erruztatutako edo zigortutako kirol-erakundea iraungitzeagatik.

1.– La depuración de responsabilidades disciplinarias se realizará a través del procedimiento ordinario y del procedimiento extraordinario.

f) Zigorra barkatzeagatik.

2.– El procedimiento extraordinario, basado en los principios de preferencia y sumariedad, será fundamentalmente aplicable a las infracciones de las reglas de juego o de competición.

2.– Federatu-izaera galtzea, ezarritako zigorrak betetzerakoan eragina izan badezake ere zenbait kasutan, ez da diziplina-erantzukizuna iraungitzeko arrazoia izango.

Artículo 117.– Concurrencia de responsabilidades disciplinarias y penales.

115. artikulua.– Arau-hausteen eta zigorren indarraldia amaitzea.

1.– Los órganos disciplinarios deportivos deberán, de oficio o a instancia de parte interesada, comunicar al Ministerio Fiscal aquellos hechos que pudieran revestir carácter de delito o falta penal. En este caso, los órganos disciplinarios deportivos acordarán la suspensión del procedimiento hasta que recaiga la correspondiente resolución judicial.

1.– Arau-hauste oso larrien indarraldia arau-haustea egin den egunaren biharamunetik kontatzen hasi eta hiru urte pasatzean amaituko da, arau-hauste oso larriena urtebete pasatzean eta arau-hauste arinena hilabete pasatzean. Jarduera jarraietatik etor litezkeen arau-hausteetan, berriz, jarduera amaitu den eguna edo arau-haustea burutu duen azken egintzaren eguna izango da indarraldi-epearen hasiera.

2.– No obstante lo anterior, los órganos disciplinarios deportivos podrán adoptar las medidas cautelares necesarias.

2.– Zigor-jardunbidearen hasiera jakinarazten denean eten egingo da indarraldia amaitzeko epea. Aipatutako jardunbidearen menpean dagoen pertsonari edo erakundeari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik jardunbidea geldirik badago hilabete bat baino gehiago, dagokion epeak aurrera jarraituko du.

Artículo 118.– Concurrencia de responsabilidades disciplinarias y administrativas.

3.– Arau-hauste oso larrien, larrien edo arinen zigorren indarraldia hiru urte, urtebete edo hilabete pasatzean amaituko da, eta indarraldia amaitzeko epearen hasiera zigorra ezarri zuen ebazpenak behin betikotasuna hartu eta biharamuna izango da.

1.– En el supuesto de que un mismo hecho pudiera dar lugar a las responsabilidades administrativas reguladas en el Título XI de esta ley y a responsabilidades disciplinarias, los órganos disciplinarios deportivos deberán, de oficio o a instancia de parte, comunicarlo al órgano administrativo competente, todo ello sin perjuicio de la tramitación del procedimiento disciplinario.

116. artikulua.– Diziplina-jardunbideak.

2.– Cuando los órganos disciplinarios deportivos tuvieran conocimiento de hechos que pudieran dar lugar exclusivamente a responsabilidad administrativa darán traslado de los antecedentes a los órganos administrativos competentes.

1.– Diziplina-erantzukizunak eskatzeko, ohiko jardunbidea eta ohiz kanpoko jardunbidea erabiliko dira.

TÍTULO XI

2.– Ohiz kanpoko jardunbideak lehentasun eta sumariotasun printzipioak izango ditu oinarri, eta batez ere joko edo lehiaketa arau-hausteei ezarriko zaie.

INSPECCIÓN DEPORTIVA Y RÉGIMEN

117. artikulua.– Diziplina-erantzukizunak eta erantzukizun penalak aldi berean gertatzea.

SANCIONADOR

1.– Kirol arloko diziplina-organoek, ofizioz edo alderdi interesdunaren eskariz, ministerio fiskalari jakinarazi beharko dizkiote delitu edo hutsegite penal izan daitezkeen egitateak. Horrelakoetan, kirol arloko diziplina-organoek jardunbidea etetea erabakiko dute harik eta epaileak bere ebazpena eman arte.

CAPÍTULO I

2.– Aurrekoa gorabehera, kirol arloko diziplina-organoek behar diren babes-neurriak har ditzakete.

INSPECCIÓN DEPORTIVA

118. artikulua.– Diziplina-erantzukizunak eta administrazio-erantzukizunak aldi berean gertatzea.

Artículo 119.– Funciones.

1.– Baldin eta egitate berbera dela-eta, batetik, lege honetako XI. tituluan araututako administrazio-erantzukizunak eta, bestetik, diziplina-erantzukizunak eskatu ahal badira, kirol arloko diziplina-organoek, ofizioz edo alderdi interesdunaren eskariz, horren berri eman beharko diote administrazio-organo eskudunari, eta horrez gainera diziplina-jardunbidea tramitatu ahal izango da.

El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de deportes ejercerá las funciones de inspección deportiva, controlando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia deportiva, especialmente el cumplimiento de aquellas que hacen referencia a los centros deportivos y a las titulaciones relativas al deporte. Artículo 120.– Competencia inspectora. La inspección de instalaciones y actividades se efectuará, en principio, por la Administración competente para el otorgamiento de las licencias o autorizaciones. El Gobierno Vasco podrá suplir la actividad inspectora de los Ayuntamientos cuando suscriba un convenio con los mismos.

2.– Baldin eta diziplina-organoek jakiten badute badirela administrazio-erantzukizuna baino ez dakarten egitateak, horren berri emango diete administrazio-organo eskudunei.

Artículo 121.– Personas habilitadas.

XI. TITULUA

Dichas funciones se llevarán a cabo por aquellas personas que, con la especialización técnica requerida en cada caso, resulten habilitadas para la inspección por el Gobierno Vasco.

KIROL IKUSKATZEA ETA ZIGOR

Artículo 122.– Facultades.

ARAUAK

1.– En el ejercicio de sus funciones los inspectores, debidamente acreditados, tendrán carácter de agentes de la autoridad, y gozarán como tales de la protección y facultades que a los mismos dispensa la normativa vigente.

I. KAPITULUA

2.– Cuando lo consideren preciso para el mejor cumplimiento de sus funciones, los inspectores podrán recabar la intervención de personas y de servicios dependientes de otras instituciones.

KIROL-IKUSKATZEA

Artículo 123.– Obligaciones ante la inspección deportiva.

119. artikulua.– Eginkizunak.

El personal titular de centros deportivos y cualesquiera personas o entidades que presten servicios en el campo del deporte estarán obligados a permitir a los inspectores el acceso a sus dependencias y el control y examen de documentos y bienes, así como a prestar la colaboración necesaria en la inspección.

Eusko Jaurlaritzaren barruan kirol arloko eskumenak dituen sailak beteko ditu kirol-ikaskatze eginkizunak, eta kirol arloko lege-xedapenak eta araudi-xedapenak betetzea kontrolatuko du, batez ere kirol-zentroei eta kirol-titulazioei buruzko xedapenak betetzea.

Artículo 124.– Asesoramiento y asistencia técnica.

120. artikulua.– Ikuskatzeko eskumena.

1.– La inspección deportiva asumirá asimismo el asesoramiento sobre requisitos para la apertura o funcionamiento de centros deportivos y en todas aquellas materias reguladas en esta ley al objeto de garantizar el correcto cumplimiento de la misma.

Lizentziak edo baimenak emateko eskumena duen administrazioak ikuskatuko ditu instalazioak eta jarduerak. Eusko Jaurlaritzak ordeztu ahal izango du udalen ikuskatze-ahalmena, udalekin hitzarmen bat sinatuz.

2.– Los Ayuntamientos que no cuenten con los servicios adecuados podrán solicitar de la inspección deportiva del Gobierno Vasco la asistencia técnica necesaria.

121. artikulua.– Gaituriko pertsonak.

CAPÍTULO II

Ikuskatze-eginkizunak betetzeko, ezinbestekoa izango da kasuan kasuko espezializazio teknikoa edukitzea eta Eusko Jaurlaritzak gaituak izatea ikusketa-lanetarako.

RÉGIMEN SANCIONADOR

122. artikulua.– Ahalmenak.

Artículo 125.– Ámbito de aplicación.

1.– Beren eginkizunak betetzean, ikuskatzaileak, behar bezala kreditatuta, agintaritzaren agente izango dira, eta indarrean dagoen araudiak agintaritzaren agenteei ematen dizkien babesaz eta ahalmenez baliatu ahal izango dute.

Las disposiciones de este capítulo serán de aplicación a las acciones u omisiones que tengan lugar en el ámbito de la Comunidad Autónoma y con independencia de que se produzcan con ocasión de competiciones deportivas de ámbito estatal o internacional.

2.– Eginkizunak hobeto betetzeko egokitzat jotzen badute, ikuskatzaileek beste erakunde batzuen menpeko pertsonen eta zerbitzuen laguntza eskatu ahal izango dute.

Artículo 126.– Infracciones administrativas y responsables.

123. artikulua.– Kirol-ikuskatzearekiko betebeharrak.

1.– Constituyen infracciones administrativas en materia de deporte las acciones u omisiones tipificadas en el presente título, siendo responsables de las mismas las personas físicas o jurídicas que incurran en ellas.

Kirol-zentroetako titularrek eta kirol arloan zerbitzuak eskaintzen dituzten pertsonek edo erakundeek utzi egin beharko diete ikuskatzaileei lokaletan sartzen, dokumentuak eta ondasunak kontrolatzen eta aztertzen; halaber, behar den laguntza emango diete ikuskatze-lanetan.

2.– Las infracciones administrativas en materia deportiva se clasifican en muy graves, graves y leves.

124. artikulua.– Aholkularitza eta laguntza teknikoa.

Artículo 127.– Infracciones muy graves. Se considerarán infracciones muy graves:

1.– Kirol-ikuskaritzak bere gain hartuko du kirol-zentroak ireki eta jardunean jartzeko betebeharrei buruzko aholkularitza, eta berari dagokio, halaber, lege honetan araututako gai guztiei buruzko aholkularitza ere, legea zuzen beteko dela bermatzeko.

a) La realización de actividades y la prestación de servicios relacionados con el deporte en condiciones que puedan afectar gravemente a la salud y a la seguridad de las personas.

2.– Udalek, ikuskatze-zerbitzu egokirik ez badute, behar den laguntza teknikoa eskatu ahal izango diote Eusko Jaurlaritzako kirol-ikuskaritzari.

b) La participación violenta en desórdenes públicos en las instalaciones deportivas o en sus accesos cuando puedan ocasionar graves riesgos a las personas o a los bienes.

II. KAPITULUA

c) El incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene en materia de instalaciones deportivas que suponga un grave riesgo para las personas o para sus bienes.

ZIGOR-ARAUAK

d) El incumplimiento de los deberes relacionados con la obligación de disolver una federación deportiva una vez revocado su reconocimiento oficial.

125. artikulua.– Aplikazio-eremua.

e) Las declaraciones y actos que inciten peligrosamente a la violencia.

Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan gertatzen diren egintzei edo ez-egiteei ezarriko zaizkie kapitulu honetako xedapenak, Estatu edo nazioarte eremuko kirol-lehiaketetan gertatzen diren kontuan hartu gabe.

f) Las actuaciones dirigidas a predeterminar mediante precio, intimidación u otras formas análogas los resultados de encuentros, pruebas o competiciones.

126. artikulua.– Arau-hauste administratiboak eta erantzuleak.

g) La participación en manipulaciones o alteraciones del material o equipamiento deportivos en contra de las reglas técnicas de cada deporte al objeto de predeterminar los resultados de encuentros, pruebas o competiciones.

1.– Titulu honetan jasotako egintzak edo ez-egiteak izango dira kirol arloko arau-hauste administratiboak, eta arau-hausteak egiten dituzten pertsona fisikoak edo juridikoak izango dira erantzuleak.

h) La promoción, la incitación o la colaboración en materia de consumo de sustancias prohibidas o utilización de métodos prohibidos y cualquier acción u omisión que impida el debido control de aquellas sustancias y métodos.

2.– Kirol arloko arau-hauste administratiboak oso larriak, larriak eta arinak izan daitezke.

i) La reincidencia en la comisión de faltas graves. j) El quebrantamiento de sanciones impuestas por infracciones graves o muy graves.

127. artikulua.– Arau-hauste oso larriak.

Artículo 128.– Infracciones graves.

Arau-hauste oso larriak hauek izango dira:

Se considerarán infracciones graves:

a) Pertsonen osasunean eta segurtasunean ondorio larriak ekar ditzaketen eran burutzea kirol-jarduerak eta eskaintzea kirol-zerbitzuak.

a) El encubrimiento del ánimo lucrativo de actividades empresariales y profesionales a través de entidades deportivas sin ánimo de lucro.

b) Kirol-instalazioetan edo instalazioen sarbideetan istilu publikoetan indarkeria erabiliz parte hartzea, baldin eta istiluak oso arriskugarriak badira pertsonentzat eta ondasunentzat.

b) La realización dolosa de daños en las instalaciones deportivas y en el mobiliario o equipos deportivos.

c) Kirol-instalazioetako segurtasun eta higiene baldintzak ez betetzea, baldin eta ez betetzea oso arriskugarria bada pertsonentzat eta ondasunentzat.

c) La negativa o resistencia a facilitar cualquier actuación de inspección, de control o de fiscalización.

d) Behin onarpen ofiziala ezeztatutakoan kirol-federazioa desegin beharrarekin loturiko beharkizunak ez betetzea.

d) La utilización de denominaciones o la realización de actividades propias de las federaciones deportivas.

e) Indarkeriarako bultzagarri arriskutsuak diren adierazpenak eta egintzak.

e) La organización o participación en actividades deportivas de escolares no autorizadas por las Diputaciones Forales.

f) Prezio, beldur edo antzeko beste era batzuk erabiliz partida, proba edo lehiaketen emaitzak aldez aurretik erabakitzeko ekintzak.

f) La reincidencia en la comisión de faltas leves.

g) Kirol bakoitzeko arau teknikoen kontra kirol materiala edo ekipamendua manipulatzen edo aldatzen parte hartzea, aldez aurretik erabakitzeko partida, proba edo lehiaketen emaitzak.

g) El quebrantamiento de sanciones impuestas por faltas leves.

h) Debekatutako sustantzien kontsumoa edo debekatutako metodoen erabilera sustatzea, bultzatzea edo laguntzea, eta sustantzia eta metodo horiek behar bezala kontrolatzea galarazten duen edozein egintza edo ez-egite.

Artículo 129.– Infracciones leves.

i) Hutsegite larrietan berriro erortzea.

Se considerarán infracciones leves:

j) Arau-hauste larriak edo oso larriak direla-eta ezarritako zigorrak haustea.

a) La falta de respeto de los espectadores, deportistas y demás usuarios de las instalaciones deportivas cuando no produzca una alteración del orden público.

128. artikulua.– Arau-hauste larriak.

b) El incumplimiento de la obligación de información establecida en el artículo 98 de la presente ley.

Arau-hauste larriak hauek izango dira:

c) El descuido o abandono en la conservación y cuidado de las instalaciones deportivas y en el mobiliario o equipos deportivos.

a) Irabazi-asmorik gabeko kirol-erakundeen bidez enpresa eta lanbide jardueren irabazi-asmoa ezkutatzea.

Artículo 130.– Efectos.

b) Kirol-instalazioetan eta kirol altzarietan edo ekipoetan engainuz kalteak egitea.

1.– Toda infracción administrativa podrá dar lugar a:

c) Ikuskatze, kontrol edo fiskalizazio lanetan laguntza ez ematea edo trabak jartzea.

a) La imposición de sanciones, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier otro orden.

d) Kirol-federazioek bereak dituzten izenak erabiltzea edo jarduerak burutzea.

b) La obligación de reparar los daños y perjuicios causados.

e) Eskola-umeen kirol-jarduerak foru-aldundiek baimendu gabe antolatzea edo jarduera horietan parte hartzea.

c) La adopción de cuantas medidas se precisen para restablecer el orden jurídico infringido y anular los efectos producidos por la infracción.

f) Hutsegite arinetan berriro erortzea.

2.– Independientemente de las sanciones que pudieran imponerse, el órgano administrativo competente podrá acordar la restitución de las ayudas y subvenciones indebidamente percibidas.

g) Arau-hauste arinak direla-eta ezarritako zigorrak haustea.

Artículo 131.– Sanciones.

129. artikulua.– Arau-hauste arinak.

1.– La comisión de las infracciones descritas en los artículos anteriores podrá ser objeto de las siguientes sanciones:

Arau-hauste arinak hauek izango dira:

a) Multa económica.

a) Ikusle, kirolari eta kirol-instalazioetako gainerako erabiltzaileen begirunerik eza, baldin eta ordena publikoan eragiten ez badute. b) Lege honetako 98. artikuluak ezarritako informazio-beharkizuna ez betetzea.

b) Suspensión de actividad.

c) Arretarik eza edo utzikeria izatea kirol-instalazioak eta kirol altzariak edo ekipoak mantentzen eta zaintzen.

c) Revocación de autorización administrativa. d) Clausura de instalaciones deportivas.

130. artikulua.– Ondorioak.

e) Pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas.

1.– Arau-hauste administratibo orok ondorio hauek izan ditzake:

f) Prohibición de acceso a instalaciones deportivas. g) Inhabilitación para organizar actividades deportivas.

a) Zigorrak ezartzea, bestelako erantzukizunak ahaztu gabe. b) Eragindako galerak eta kalteak konpondu beharra.

2.– Las infracciones leves podrán ser sancionarán con multa de 10.000 a 100.000 PTA, las graves con multa de 100.001 a 1.000.000 PTA, y las muy graves con multas de 1.000.001 a 10.000.000 PTA.

c) Hautsitako ordena juridikoa berriro ezartzeko eta arau-hausteak eragindako ondorioak deuseztatzeko behar diren neurri guztiak hartzea.

3.– Las sanciones accesorias mencionadas en las letras b), c), d), e), f) y g) podrán imponerse por las infracciones muy graves hasta un máximo de cuatro años.

2.– Ezar litezkeen zigorrak gorabehera, emandako laguntzak eta diru-laguntzak itzultzea erabaki ahal izango du administrazio-organo eskudunak.

4.– Las sanciones accesorias mencionadas en las letras b), c), d), e), f) y g) podrán imponerse por las infracciones graves hasta un máximo de dos años.

131. artikulua.– Zigorrak.

5.– Tanto el importe de las sanciones como el de las responsabilidades a que hubiere lugar podrán ser exigidos por la vía administrativa de apremio.

1.– Aurreko artikuluetan adierazitako arau-hausteak egiteak zigor hauek ekarri ahal izango ditu:

Artículo 132.– Circunstancias modificativas de la responsabilidad.

a) Diru-isuna.

1.– Las circunstancias que modifican la responsabilidad administrativa pueden ser atenuantes y agravantes.

b) Jarduera debekatzea.

2.– Son circunstancias atenuantes:

c) Administrazio-baimena ezeztatzea.

a) La de haber precedido, inmediatamente a la comisión de la infracción, provocación suficiente.

d) Kirol-instalazioak ixtea.

b) La de arrepentimiento espontáneo.

e) Diru-laguntza edo laguntza publikoak eskuratzeko eskubidea galtzea.

3.– Son circunstancias agravantes:

f) Kirol-instalazioetara sartzea galaraztea.

a) La reiteración.

g) Kirol-jarduerak antolatzeko gaitasuna kentzea.

b) El precio.

2.– Arau-hauste arinak 10.000 eta 100.000 PTA bitarteko isunarekin zigortu ahal izango dira, larriak 100.001 eta 1.000.000 PTA bitarteko isunarekin, eta oso larriak 1.000.001 eta 10.000.000 PTA bitarteko isunarekin. 3.– Arau-hauste oso larriak direla eta, b), c), d), e), f) eta g) letretan aipatutako zigor osagarriak ezarri ahal izango dira, gehienez ere lau urtera arte.

4.– Además, en la imposición de las sanciones se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

4.– Arau-hauste larriak direla eta, b), c), d), e), f) eta g) letretan aipatutako zigor osagarriak ezarri ahal izango dira, gehienez ere bi urtera arte.

a) Los daños ocasionados.

5.– Ezar litezkeen zigorren eta erantzukizunen zenbatekoa behartze-bide administratibotik eskatu ahal izango da.

b) Los riesgos producidos.

132. artikulua.– Erantzukizuna aldatzen duten inguruabarrak.

c) La existencia de advertencias previas.

1.– Administrazio-erantzukizuna aldatzen duten inguruabarrak aringarriak eta astungarriak izan daitezke.

d) La intencionalidad.

2.– Inguruabar aringarriak hauek dira:

e) El beneficio ilícito obtenido.

a) Probokazio nahikoa izan eta berehalaxe egitea arau-haustea.

f) El volumen económico de la actividad de la entidad.

b) Arau-hauslea berez damutzea.

Artículo 133.– Compatibilidad de sanciones.

3.– Inguruabar astungarriak hauek dira:

1.– En ningún caso se producirá una doble sanción por los mismos hechos y en función de los mismos intereses protegidos.

a) Berriro egitea.

2.– La imposición de sanciones por las infracciones previstas en este título no impedirá, en su caso, y atendiendo a su distinto fundamento, la depuración de responsabilidades disciplinarias de índole deportiva.

b) Prezioa.

Artículo 134.– Prescripción.

4.– Gainera, zigorrak ezartzean, inguruabar hauek hartuko dira kontuan:

1.– Las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves al año y las leves a los seis meses, comenzándose a contar el plazo de prescripción el día en que la infracción se hubiera cometido. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto con el que la infracción se consuma.

a) Eragindako kalteak.

2.– El plazo de prescripción se interrumpirá en el momento en que se notifique la iniciación del procedimiento sancionador. Si este procedimiento permanece paralizado durante más de un mes, por causa no imputable a la persona o entidad sujeta a dicho procedimiento, volverá a transcurrir el plazo correspondiente.

b) Sortutako arriskuak.

3.– Las sanciones por infracciones muy graves prescriben a los tres años, las sanciones por infracciones graves al año, y las sanciones por infracciones leves a los seis meses.

c) Aurretiazko ohartarazpenak izatea.

Artículo 135.– Medidas provisionales. 1.– Los órganos competentes para incoar el expediente sancionador podrán en cualquier momento acordar motivadamente las medidas provisionales adecuadas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer y para garantizar la seguridad de bienes y personas.

d) Nahita egitea.

2.– Dichas medidas, que no tendrán carácter de sanción, podrán consistir en:

e) Legez kanpo lortutako onura.

a) La prestación de fianzas.

f) Erakundearen jardueraren bolumen ekonomikoa.

b) La suspensión temporal de servicios, actividades o autorizaciones.

133. artikulua.– Zigorren bateragarritasuna. 1.– Egitate berberak direla medio eta babestutako interes berberengatik ezin izango da sekula bi zigor ezarri.

c) El cierre de instalaciones deportivas.

2.– Nahiz eta titulu honetan aurreikusitako arau-hausteak direla-eta zigorrak ezarri, kasua bada kirol arloko diziplina-erantzukizunak ere ezarri ahal izango dira, bestelako izate-arrazoia baitute.

Artículo 136.– Potestad sancionadora. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá, en la esfera de sus competencias, al Gobierno Vasco, a las Diputaciones Forales y a los Ayuntamientos.

134. artikulua.– Arau-hausteen indarraldiaren amaiera.

TÍTULO XII

1.– Arau-hauste oso larrien indarraldia arau-haustea egin den egunaren biharamunetik kontatzen hasi eta hiru urte pasatzean amaituko da, arau-hauste larriena urtebete pasatzean, eta arinena sei hilabete pasatzean. Jarduera jarraietatik etor litezkeen arau-hausteetan, berriz, jarduera amaitu den eguna edo arau-haustea burutu duen azken egintzaren eguna izango da indarraldi-epearen hasiera.

JUSTICIA DEPORTIVA

2.– Zigor-jardunbidearen hasiera jakinarazten denean, eten egingo da indarraldia amaitzeko epea. Aipatutako jardunbidearen menpean dagoen pertsonari edo erakundeari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik jardunbidea geldirik badago hilabete bat baino gehiago, dagokion epeak aurrera jarraituko du.

CAPÍTULO I

3.– Arau-hauste oso larriengatik ezarritako zigorren indarraldia hiru urte pasatzean amaituko da, arau-hauste larrien kasuan urtebete pasatzean, eta arau-hauste arinen kasuan sei hilabete pasatzean.

COMITÉ VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA

135. artikulua.– Behin-behineko neurriak.

Artículo 137.– Naturaleza.

1.– Zigor-espedientea irekitzeko eskumena duten organoek behar diren behin-behineko neurriak hartu ahal izango dituzte, arrazoiak emanda, edozein unetan, balizko ebazpenaren eraginkortasuna ziurtatzeko eta ondasunen eta pertsonen segurtasuna bermatzeko.

1.– El Comité Vasco de Justicia Deportiva es el órgano administrativo superior en materia de justicia deportiva en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Neurri horiek ez dute edukiko zigor-izaerarik, eta hauek izan daitezke:

2.– El Comité Vasco de Justicia Deportiva, adscrito orgánicamente al Departamento del Gobierno Vasco que ostente competencias en materia deportiva, actúa con total independencia del mismo y decide en última instancia administrativa sobre las cuestiones de su competencia. Artículo 138.– Competencias.

a) Diru-bermeak jartzea.

Son competencias del Comité Vasco de Justicia Deportiva las siguientes:

b) Zerbitzuak, jarduerak edo baimenak aldi baterako etetea.

a) El conocimiento y resolución de los recursos que se deduzcan contra los acuerdos de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria deportiva.

c) Kirol-instalazioak ixtea.

b) El conocimiento y resolución de los recursos que se deduzcan contra los acuerdos de las juntas electorales de las federaciones deportivas.

136. artikulua.– Zigortzeko ahalmena.

c) Conocer y resolver cualesquiera recursos contra acuerdos federativos relativos a la ordenación, calificación y autorización de competiciones oficiales y a la tramitación y emisión de licencias.

Eusko Jaurlaritzari, foru-aldundiei eta udalei dagokie, zeini bere eskumenen esparruan, zigortzeko ahalmena erabiltzea.

d) Conocer y resolver los conflictos que se puedan suscitar entre las federaciones en el ejercicio de sus funciones de carácter administrativo.

XII. TITULUA

e) El conocimiento y resolución de cuantas cuestiones sobre las materias precedentes estime tratar de oficio o a instancia de la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco.

KIROL JUSTIZIA

Artículo 139.– Resoluciones.

I. KAPITULUA

1.– Las resoluciones del Comité Vasco de Justicia Deportiva agotan la vía administrativa y sólo son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

KIROL JUSTIZIAKO EUSKAL BATZORDEA

2.– Las resoluciones del Comité Vasco de Justicia Deportiva se ejecutarán en primera instancia a través de la correspondiente entidad titular del evento deportivo, que será responsable de su efectivo cumplimiento. En su defecto, será el propio comité quien asuma dicha ejecución.

137. artikulua.– Izaera.

Artículo 140.– Composición.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-justiziaren arloan administrazio-organo nagusia Kirol Justiziako Euskal Batzordea izango da.

1.– El Comité Vasco de Justicia Deportiva estará integrado por seis miembros titulares, licenciados en Derecho y con una reconocida experiencia en materia jurídico-deportiva. Serán designados por el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva. Además de los seis miembros titulares, el Departamento nombrará dos miembros suplentes.

2.– Eusko Jaurlaritzan kirol arloko eskumenak dituen sailari atxikiko zaio Kirol Justiziako Euskal Batzordea. Dena den, beregaina izango da sailarekiko, eta azken administrazio-auzialdian erabakiak hartuko ditu bere eskumeneko gaiei buruz.

2.– El Comité Vasco de Justicia Deportiva podrá actuar en pleno y en secciones.

138. artikulua.– Eskumenak.

3.– Serán aplicables a los miembros del comité las causas de abstención o de recusación previstas en la legislación vigente.

Kirol Justiziako Euskal Batzordearen eskumenak hauek izango dira:

4.– Los miembros del Comité Vasco de Justicia Deportiva deberán elegir, de entre ellos, un Presidente y un Vicepresidente. El Secretario del comité será nombrado por el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva de entre sus funcionarios.

a) Kirol-diziplinako ahalmena duten kirol-organo titularren erabakien aurka jarritako errekurtsoak aztertzea eta ebaztea.

5.– Los cargos de miembros del comité no serán remunerados, devengando tan sólo las dietas que en razón de la actividad tuvieran lugar.

b) Kirol-federazioetako hauteskunde-batzarren erabakien aurka jarritako errekurtsoak aztertzea eta ebaztea.

Artículo 141.– Desarrollo reglamentario.

c) Lehiaketa ofizialak bideratu, kalifikatu eta baimentzeari eta lizentziak tramitatu eta emateari dagozkien federazio-erabakien aurka jarritako errekurtso guztiak aztertzea eta ebaztea.

Las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la presente ley concretarán la composición y el funcionamiento del Comité Vasco de Justicia Deportiva.

d) Administrazio-eginkizunak betetzean federazioen artean sor litezkeen auziak aztertzea eta ebaztea.

CAPÍTULO II

e) Batzordeak, ofizioz edo Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzaren eskariz, gorago aipatutako gaien artetik aztertu beharreko ikusten dituenak aztertzea eta ebaztea.

ARBITRAJE

139. artikulua.– Ebazpenak.

Artículo 142.– Previsiones estatutarias y reglamentarias.

1.– Kirol Justiziako Euskal Batzordearen ebazpenek administrazio-bidea agortuko dute, eta administrazioarekiko auzitarako jurisdikzioaren aurrean errekurritu ahal izango dira bakarrik.

1.– Las normas estatutarias y reglamentarias de las federaciones deportivas deberán prever y regular, respectivamente, fórmulas de arbitraje para resolver extrajudicialmente las diferencias que puedan plantearse entre sus miembros. La aplicación de dichas fórmulas se verificará en los términos, condiciones y efectos de la legislación general sobre arbitraje.

2.– Kirol Justiziako Euskal Batzordearen ebazpenak, hasiera batean, kirol-ekintzaren titularra den erakundearen bidez betearaziko dira, eta titularra izango da ebazpenak zuzen betetzearen erantzulea. Titularrik ez badago, batzordeak berak betearaziko ditu ebazpenak.

2.– Dichas normas reglamentarias deberán contemplar los siguientes aspectos:

140. artikulua.– Osaera.

a) Relación de cuestiones que puedan ser objeto de arbitraje.

1.– Sei kide titularrek osatuko dute Kirol Justiziako Euskal Batzordea; Zuzenbidean lizentziatuak eta kirol arloko lege-gaietan esperientzia handikoak izan beharko dute. Eusko Jaurlaritzan kirol arloko eskumenak dituen sailak izendatuko ditu. Aipatutako sei kide titularrez gain, sailak bi ordezko izendatuko ditu.

b) Formas de aceptación de tales fórmulas de arbitraje por las personas afectadas.

2.– Kirol Justiziako Euskal Batzordeak osoko bilkuran eta sekzioetan jardun ahal izango du.

c) Procedimiento de aplicación de dichas fórmulas arbitrales, respetando en todo caso los principios de contradicción e igualdad.

3.– Indarrean dagoen legedian aurreikusitako abstentzio edo ezespen zioak aplikatu ahal izango zaizkie batzordeko kideei.

d) Órganos o personas encargadas de resolver las diferencias y procedimiento para su designación.

4.– Kirol Justiziako Euskal Batzordeko kideek lehendakaria eta lehendakariordea aukeratu beharko dituzte beren artetik. Eusko Jaurlaritzan kirol arloko eskumena duen sailak izendatuko du, bere funtzionarioen artetik, batzordeko idazkaria.

e) Fórmulas de ejecución de los laudos.

5.– Batzordeko kide karguek ez dute ordainsaririk izango, eta jarduna dela-eta dagozkien dietak jasotzeko eskubidea izango dute bakarrik.

Artículo 143.– Sumisión voluntaria.

141. artikulua.– Araudi bidezko garapena.

La sumisión a sistemas de arbitraje en derecho o de equidad tendrá en cualquier caso carácter voluntario, quedando prohibidas cualesquiera normas o acuerdos que obliguen a jueces, a técnicos, a deportistas y a demás personas o entidades deportivas a resolver sus conflictos mediante fórmulas arbitrales.

Lege hau garatzen duten araudi-xedapenek finkatuko da Kirol Justiziako Euskal Batzordearen osaera eta jarduera.

Artículo 144.– Promoción del arbitraje.

II. KAPITULUA

Los poderes públicos del País Vasco deberán promover la creación de entidades con funciones arbitrales y divulgar entre los miembros del movimiento deportivo la cultura del arbitraje como fórmula adecuada para la resolución de los conflictos que se manifiesten en el seno del deporte.

ARBITRATZEA

DISPOSICIONES ADICIONALES

142. artikulua.– Estatutuen eta araudien aurreikuspenak.

Primera.– Declaración de utilidad pública de clubes.

1.– Kirol-federazioen estatutuetako eta araudietako arauek arbitratze-formulak aurreikusi eta zehaztu beharko dituzte, hurrenez hurren, beren kideen artean gerta litezkeen desdostasunak auzitegietatik kanpo ebazteko. Arbitratzeari buruzko legedi orokorraren zehaztasunei, baldintzei eta ondorioei lotuz aplikatuko dira formula horiek.

1.– Los clubes deportivos contemplados en la presente ley podrán ser declarados de utilidad pública por acuerdo del Gobierno Vasco, previo informe de la Diputación Foral correspondiente, cuando cumplan los siguientes requisitos:

2.– Araudietako arauek puntu hauek zehaztu beharko dituzte: a) Arbitratzearen helburu izan daitezkeen gaien zerrenda.

a) Cuando contribuyan al interés general de Euskadi. b) Cuando su número de asociados no se encuentre limitado, salvo por razones de capacidad física o aforo de las instalaciones deportivas.

b) Ukitutako pertsonek arbitratze-formula horiek onartzeko moduak.

c) Cuando las cuotas de los socios no excedan de las cantidades que reglamentariamente se determinen.

c) Arbitratze-formula horiek aplikatzeko jardunbidea, beti ere kontraesan eta berdintasun printzipioak errespetatuta.

2.– La declaración de utilidad pública comportará los beneficios establecidos en el artículo 32 de la presente ley.

d) Desadostasunetan erabakitzeko ardura duten organoak edo pertsonak, eta horiek izendatzeko jardunbidea.

Segunda.– Convenios de colaboración en deporte escolar.

e) Laudoak betearazteko formulak.

En orden a posibilitar la extensión, en materia de deporte escolar, de los convenios de colaboración entre los centros integrados en la escuela pública vasca, las asociaciones deportivas y demás entidades públicas o privadas, los directores de los citados centros quedan autorizados para suscribir los citados convenios de colaboración con los límites y condiciones que, en su caso, determine reglamentariamente el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia educativa.

143. artikulua.– Borondatezko men egitea.

Tercera.– Normalización lingüística de las federaciones deportivas.

Zuzenbidearen araberako edo ekitatezko arbitratze-sistemei men egitea borondatezkoa izango da beti. Debekatuta egongo dira, beraz, epaileak, teknikoak, kirolariak eta gainerako pertsonak edo kirol-erakundeak beren arteko auziak arbitratze-formulen bidez konpontzera behartzen dituzten arauak edo erabakiak.

Las federaciones deportivas adoptarán las medidas oportunas para la normalización del uso del euskera en el desarrollo de sus actividades. En especial, promoverán el uso del euskera en los catálogos, programas, carteles anunciadores y demás material gráfico o sonoro que utilicen en sus actividades y competiciones deportivas.

144. artikulua.– Arbitratzea sustatzea.

Cuarta.– Plan general de inspecciones.

Euskal Autonomia Erkidegoko aginte publikoek arbitratze-eginkizunak dituzten erakundeak sortzea bultzatu beharko dute. Halaber, arbitratzearen kultura hedatu beharko dute kirol-mugimenduko kideen artean, kirol-munduan sortzen diren gatazkak konpontzeko formula egoki gisa.

Al objeto de garantizar el eficaz cumplimiento de las previsiones contenidas en la presente ley, el Gobierno Vasco aprobará en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor un plan general de inspecciones. Dicho plan fijará como mínimo los objetivos generales, las prioridades y el calendario de las inspecciones a desarrollar. Quinta.– Plan estratégico para el herri-kirolak, la pelota vasca y el remo.

eskola-kirolaren arloan lankidetza-hitzarmenak zabaldu daitezen, aipatutako ikastetxeen zuzendariek lankidetza-hitzarmenak izenpetzeko baimena izango dute, Eusko Jaurlaritzan hezkuntza arloan eskumena daukan sailak, bere kasuan, araudi bidez zehazten dituen mugekin eta baldintzekin.

Con el fin de impulsar el desarrollo del herri kirolak, la pelota vasca y el remo en banco fijo en la Comunidad Autónoma, el Gobierno Vasco aprobará en el plazo de un año un plan estratégico. Dicho plan, en el que intervendrá las federaciones vascas implicadas, el Consejo Vasco del Deporte y demás agentes relacionados con dichas modalidades, contendrá, al menos, las siguientes determinaciones:

Hirugarrena.– Kirol-federazioen hizkuntz normalkuntza.

a) Objetivos del plan.

Kirol-federazioek beren jardunean euskararen erabilera normaltzeko egokiak diren neurriak hartuko dituzte. Bereziki, katalogoetan, programetan, iragarpen-hormirudietan eta beren kirol jardueretan eta lehiaketetan erabiltzen duten gainontzeko irudizko edo entzutezko materialean bultzatuko dute euskararen erabilera.

b) Medidas para la consecución de dichos objetivos. c) Responsabilidades de las diferentes entidades públicas y privadas en orden a la ejecución de dichas medidas.

Laugarrena.– Ikuskatze-plan orokorra.

d) Plazos de ejecución del plan.

Lege honetan aurrikusitakoak behar bezala betetzea bermatzeko, Eusko Jaurlaritzak lege hau indarrean jarri eta urtebeteko epean ikuskatze-plan orokor bat onartuko du. Plan horrek, gutxienez, egin beharreko ikuskatzeen helburu orokorrak, lehentasunak eta egutegia zehaztuko ditu.

e) Procedimiento y plazos para la revisión del plan. f) Promoción exterior.

Bosgarrena.– Herri-kiroletarako, euskal pilotarako eta arraunketarako plan estrategikoa.

Sexta.– Convenios de las federaciones deportivas para el desarrollo de actividades y competiciones deportivas comunes.

Euskal Autonomia Erkidegoan herri-kirolen, euskal pilotaren eta tosta finkoko arraunketaren garapena bultzatzeko, Eusko Jaurlaritzak plan estrategiko bat onartuko du urtebeteko epean. Ukitutako euskal federazioek, Kirolaren Euskal Kontseiluak eta kirol-mota horiekin zerikusia daukaten gainontzeko agenteek parte hartuko dute planean. Planak zehaztasun hauek jasoko ditu gutxienez:

Las federaciones deportivas podrán suscribir convenios de colaboración o cooperación con las entidades deportivas públicas o privadas radicadas dentro o fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el desarrollo de actividades y competiciones deportivas comunes. En especial, las federaciones deportivas promoverán fórmulas de colaboración con aquellas entidades deportivas de otros territorios vascos y comunidades que fomenten la práctica y el desarrollo de los deportes autóctonos de Euskal Herria.

a) Planaren helburuak.

Séptima.– Obligados al pago.

b) Helburu horiek lortzeko neurriak.

Conforme a lo previsto en el artículo 83 de la Ley General de Sanidad, en la disposición adicional 22 del texto refundido de la ley General de la Seguridad Social y en las demás disposiciones que resulten de aplicación, la asistencia sanitaria prestada por el dispositivo asistencial público o concertada por el Departamento de Sanidad a los deportistas federados, no incluida en lo dispuesto en el artículo 78.1 de la presente ley, será facturada y exigida según dispone el Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, y con subsidiariedad a las federaciones deportivas, conforme a los precios públicos vigentes en cada momento o de acuerdo a los convenios o conciertos que se establezcan.

c) Neurri horiek burutzerakoan erakunde publiko eta pribatu batzuek eta besteek izango dituzten erantzukizunak.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

d) Plana burutzeko epeak.

Primera.– Adaptaciones estatutarias.

e) Plana berraztertzeko jardunbidea eta epeak.

Las disposiciones estatutarias y reglamentarias de los clubes, agrupaciones y federaciones se adaptarán, en su caso, a la nueva normativa dentro de los plazos que establezcan las disposiciones de desarrollo de esta ley. Mientras no se proceda el desarrollo reglamentario citado se continuarán aplicando todas aquellas disposiciones estatutarias y reglamentarias que no se opongan a la presente ley, quedando sin efecto las normas contrarias a la misma.

f) Kanpo-sustapena.

Segunda.– Centros deportivos.

Seigarrena.– Kirol-federazioen hitzarmenak kirol jarduera eta lehiaketa komunak egiteko.

Todos los centros deportivos regulados en el artículo 98 de la presente ley que se encuentren en funcionamiento en el momento de entrada en vigor de esta ley se adaptarán a lo dispuesto en la misma dentro de los plazos y condiciones que establezcan sus normas de desarrollo. Dichas normas reglamentarias podrán prever un régimen transitorio diferenciado para que el personal titular de los centros proceda a las adecuaciones correspondientes y obtenga las autorizaciones, teniendo en cuenta factores de riesgo, de coste de las reformas y demás circunstancias análogas.

Kirol-federazioek lankidetza edo laguntza hitzarmenak egin ahal izango dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko edo kanpoko kirol-erakunde publiko edo pribatuekin, kirol jarduera eta lehiaketa komunak egiteko. Bereziki, kirol-federazioek lankidetza-formulak bultzatuko dituzte beste euskal lurralde batzuetan eta beste erkidego batzuetan Euskal Herriko bertako kirolen praktika eta garapena sustatzen duten kirol-erakundeekin.

Tercera.– Registro de Entidades Deportivas.

Zazpigarrena.– Ordaindu beharra dutenak.

En tanto no se dicten las disposiciones pertinentes para la nueva organización y funcionamiento del Registro de Entidades Deportivas, sus funciones serán desempeñadas con arreglo al Decreto 94/1990, de 3 de abril.

Osasunaren Lege Orokorraren 83. artikuluan, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateratuko 22. xedapen gehigarrian eta aplikatzekoak diren gainontzeko xedapenetan zehaztutakoa jarraituz, zerbitzu-sare publikoak edo Osasun Sailak itundutakoak kirolari federatuei ematen dien osasun-laguntza lege honen 78.1 artikuluan xedatutakoan sartuta ez baldin badago, ekainaren 4ko 849/1993 Errege Dekretuak zehaztutakoaren arabera fakturako eta eskatuko da, eta besterik ezean kirol-federazioei fakturako eta eskatuko zaie, unean-unean indarrean dauden prezio publikoen arabera edo egiten diren hitzamenei edo itunei lotuz.

Cuarta.– Expedientes disciplinarios y sancionadores.

ALDI BATERAKO XEDAPENAK

Los expedientes disciplinarios y sancionadores incoados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley seguirán tramitándose conforme a la normativa sustantiva anterior, sin perjuicio de la aplicación de las previsiones de esta ley cuando resulten más favorables al expedientado.

Lehenengoa.– Estatutuen egokitzapenak.

Quinta.– Funcionamiento del Comité Vasco de Justicia Deportiva.

Klub, elkarte eta federazioen estatutuetako eta araudietako xedapenak arautegi berriari egokitu beharko zaizkio lege hau garatzeko xedapenetan zehaztutako epeen barruan. Araudi-garapen hori egiten ez den bitartean, lege honen aurka ez doazen estatutu eta araudi xedapenak aplikatzen jarraituko da, eta indarrik gabe geldituko dira legearen aurkakoak direnak.

El Comité Vasco de Disciplina Deportiva, en tanto no se aprueben las disposiciones reguladoras del Comité Vasco de Justicia Deportiva, continuará con su actual composición y régimen de funcionamiento con la nueva denominación de Comité Vasco de Justicia Deportiva.

Bigarrena.– Kirol-zentroak.

Sexta.– Agrupaciones deportivas con personalidad jurídica.

Lege honen 98. artikuluan araututako kirol-zentro guztiak, jardunean badaude lege hau indarrean sartzen denean, lege horretan zehaztutakoari egokitu beharko zaizkio legea garatzeko arauek ezartzen dituzten epeak eta baldintzak betez. Garapen-arau horiek aldi baterako araubide bereizia aurreikusi ahal izango dute, zentroen titularrek dagozkion egokitzapenak egin eta baimenak lor ditzaten, arrisku-faktoreak, berrikuntzen kostua eta antzeko beste gorabehera batzuk kontuan hartuz.

1.– Las agrupaciones deportivas con personalidad jurídica constituidas al amparo del artículo 33.1.c) de la Ley 5/1988 deberán transformarse en clubes deportivos.

Hirugarrena.– Kirol Erakundeen Erregistroa.

2.– La transformación se verificará dentro de los plazos que establezcan las normas de desarrollo de la presente ley.

Kirol Erakundeen Erregistroa modu berrian antolatzeko eta jarduteko beharrezkoak diren xedapenak ematen ez diren bitartean, erregistroaren egitekoak apirilaren 3ko 94/1990 Dekretuaren arabera burutuko dira.

3.– La transformación de las agrupaciones deportivas en clubes no supondrá cambio de la personalidad jurídica, que se mantendrá bajo la nueva forma social.

Laugarrena.– Diziplina eta zigor espedienteak.

4.– Las agrupaciones deportivas que se transformen podrán mantener su denominación actual.

Lege hau indarrean sartu baino lehen hasitako diziplina eta zigor espedienteak edukizko aurreko arautegiaren arabera tramitatuko dira. Dena den, lege honetan aurreikusitakoak aplikatu ahal izango dira espedientatuaren aldekoago direnean.

5.– Los órganos de administración de las agrupaciones deportivas quedan autorizados para acordar y tramitar la transformación.

Bosgarrena.– Kirol Justiziako Euskal Batzordearen jarduera.

6.– Transcurrido el plazo fijado reglamentariamente, no se inscribirá en el Registro de Entidades Deportivas documento alguno hasta tanto no se haya inscrito la transformación. Se exceptúan los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa competente.

Kirol Diziplinako Euskal Batzordeak, Kirol Justiziako Euskal Batzordea arautzeko xedapenak onartzen ez diren bitartean, oraingo osaera eta jarduerarekin jarraituko du, baina Kirol Justiziako Euskal Batzordea izen berriarekin.

Séptima.– Desarrollo reglamentario.

Seigarrena.– Nortasun juridikoa duten kirol-elkarteak.

En tanto que el Gobierno Vasco no haga uso de la potestad reglamentaria en los supuestos previstos en esta ley, se aplicarán las disposiciones hasta ahora vigentes en todo lo que no se oponga a la misma.

1.– 5/1988 Legearen 33.1.c) artikuluaren babespean sortutakoak diren nortasun juridikodun kirol-elkarteek kirol-klub bihurtu beharko dute.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

2.– Eraldaketa hori lege hau garatzeko arauetan ezartzen diren epeen barruan burutuko da.

Primera.– Ley 5/1988, de 19 de febrero, de la Cultura Física y del Deporte.

3.– Kirol-elkarteak klub bihurtzeak ez du ekarriko nortasun juridikoa aldatzerik; aurreko bera izango da formal sozial berriarekin ere.

Queda derogada íntegramente la Ley 5/1988, de 19 de febrero, de la Cultura Física y del Deporte.

4.– Eraldatzen diren kirol-elkarteek beren egungo izenarekin jarraitu ahal izango dute.

Segunda.– Cláusula derogatoria general.

5.– Kirol-elkarteen administrazio-organoek eraldaketa erabakitzeko eta tramitatzeko ahalmena izango dute.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente ley.

6.– Araudi bidez ezarritako epea amaituta, Kirol Erakundeen Erregistroan ez da dokumenturik inskribituko eraldaketa inskribitu ez den bitartean. Salbuetsita daude epailetza edo administrazio agintaritza eskudunak agindutako idazpenak.

DISPOSICIONES FINALES

Zazpigarrena.– Araudi bidezko garapena.

Primera.– Modificación de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Eusko Jaurlaritzak lege honetan aurrikusitako kasuetan araugintza-ahalmena erabiltzen ez duen bitartean, orain arte indarrean egon diren xedapenak aplikatuko dira lege honen aurka ez doazen guztian.

Se añade un nuevo párrafo al artículo 1, apartado 2, de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco:

INDARGABETZE XEDAPENAK

«Asimismo, quedarán excluidos de la presente ley los juegos o competiciones deportivas, con o sin ánimo de lucro. Tal exclusión no se extenderá a las apuestas sobre tales juegos o competiciones deportivas».

Lehenengoa.– Soin Kulturaren eta Kirolaren otsailaren 19ko 5/1988 Legea.

Segunda.– Actualización de la cuantía de las sanciones.

Indargabetuta geldituko da oso-osorik Soin Kulturaren eta Kirolaren otsailaren 19ko 5/1988 Legea.

El Gobierno Vasco podrá actualizar la cuantía de las sanciones fijadas en esta ley.

Bigarrena.– Indargabetze-xedapen orokorra.

Tercera.– Desarrollo de la ley.

Indargabetuta geldituko dira lege honetan agindutakoaren aurka doazen maila bereko edo beheragoko arau guztiak.

Se faculta al Gobierno Vasco para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo de la presente Ley.

AZKEN XEDAPENAK

Por consiguiente, ordeno a todos/as los/las ciudadanos/as de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.

Lehenengoa.– Euskal Autonomia Erkidegoan Jokoa Arautzeko azaroaren 8ko 4/1991 Legea aldatzea.

Dada en Vitoria-Gasteiz, a 18 de junio de 1998.

Lerroalde berri bat gehituko zaio Euskal Autonomia Erkidegoan Jokoa Arautzeko azaroaren 8ko 4/1991 Legearen 1. artikuluaren 2. zenbakiari:

El Lehendakari,

«Halaber, lege honetatik kanpo geldituko dira kirol joko eta lehiaketak, irabazi-asmoa dutenak eta ez dutenak. Ez dira lege honetatik kanpo geldituko, ordea, kirol joko edo lehiaketen gaineko apustuak».

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Bigarrena.– Zigorren zenbatekoa eguneratzea.

Eusko Jaurlaritzak eguneratu ahal izango du lege honetan zehaztutako zigorren zenbatekoa.

Hirugarrena.– Legearen garapena.

Eusko Jaurlaritzak ahalmena izango du Lege hau garatzeko beharrezkoak diren xedapenak emateko.

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Vitoria-Gasteizen, 1998ko ekainaren 18an.

Lehendakaria,

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común