Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

220. zk., 1997ko azaroaren 17a, astelehena

N.º 220, lunes 17 de noviembre de 1997


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Jaurlaritzaren Lehendakariordetza
Vicepresidencia del Gobierno
5763
5763

248/1997 DEKRETUA, azaroaren 4koa, diru bereizietarako diren kredituetako fondoak erabiltzeko aukera duten agintarien ondare­aitormenak jaso eta erregistratzeari buruzkoa.

DECRETO 248/1997, de 4 de noviembre, sobre el depósito y registro de las declaraciones patrimoniales de las autoridades que tengan acceso a la utilización de fondos procedentes de créditos destinados a fondos reservados.

Gastu bereizietarako kredituak nola erabili eta kontrolatu arautzeari buruzko maiatzaren 30eko 5/1997 Legeko 6. atalean jasotakoaren arabera, kreditu horietako fondoak erabiltzeko aukera duten agintariek euren ondare-egoerari buruzko aitormena egin behar dute, bai karguak hartzean bertan eta bai urtero ere.

El artículo 6 de la Ley 5/1997, de 30 de mayo, reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados, prevé que las autoridades que tengan acceso a la utilización de fondos procedentes de estos créditos estén obligados a efectuar una declaración sobre su situación patrimonial en la toma de posesión de sus cargos, así como anualmente.

Maiatzaren 30eko 5/1997 Legeko azken xedapenetatik bigarrenean esaten denez arautegian erabakiko da administazioko zein organoren ardura izango den ondareei buruzko aitormenak jaso eta erregistratzea. Justizi auzitegiek eta lege horretako 7. atalean xedatutakoaren arabera hautatutako legebiltzarkideek informazio horren berri izateko eskubidea eukiko dute.

La Disposición Final Segunda de dicha Ley 5/1997, de 30 de mayo, remite al desarrollo reglamentario para la determinación del órgano de la Administración encargado del depósito y registro de las citadas declaraciones patrimoniales a los que tendrán acceso los tribunales de justicia y los parlamentarios elegidos conforme al artículo 7 de la Ley antedicha.

Ondareen ondasun-erregistroa antolatzeak berme osagarria dakarkio kreditu horien kudeaketari buruz legebiltzarkideek egingo duten kontrolari. Beraz, kontrol hori egin behar duten legebiltzarkideek baino ez dute izango horretarako aukera. Ondorioz, erregistro horren ardura eta zaingoa, Jaurlaritzaren eta Legebiltzarraren arteko harremanak bereganaturik dituen organo administratiboak eskuratuko ditu.

La previsión de un registro de bienes patrimoniales implica una garantía complementaria al control parlamentario sobre la gestión de estos créditos, razón por la cual su acceso está limitado a los propios parlamentarios sobre quienes recae dicho control, de forma que parece conveniente que la llevanza y custodia del citado registro se lleve a cabo por el órgano que dentro de la Administración tiene encomendada la función de actuar como órgano de relación entre el Gobierno y el Parlamento.

Ondorioz, Jaurlaritzaren lehendakariordearen eta Herrizaingo sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 1997ko azaroaren 4an egindako bileran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno y del Consejero de Interior, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 4 de noviembre de 1997,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

1. atala.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

Gastu bereizietarako kredituak nola erabili eta kontrolatu arautzeari buruzko maiatzaren 30eko 5/1997 Legeko 6. atalean aipatzen diren ondare-aitormenak burutu, jaso eta erregistratzea dekretu honen bidez arautzen da, lege horretako azken xedapenetatik bigarrena garatuz horretarako.

Es objeto del presente Decreto regular la realización, el depósito y el registro de las declaraciones patrimoniales a que se refiere el artículo 6 de la Ley 5/1997, de 30 de mayo, reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados, desarrollando la Disposición Final Segunda de la misma.

2. atala.– Aitortu beharrekoa.

Artículo 2.– Obligados a declarar.

1.– Herrizaingo sailburuak eta maiatzaren 30eko 5/1997 Legearen arabera kreditu horietako fondoak erabiltzeko aukera izango duten agintariek euren ondare-egoerari buruzko aitormena aurkeztu beharko dute; eta hori, karguak hartzen dituztenean, eta urtero ekainaren 15etik uztailaren 15era bitartean.

1.– El Consejero de Interior y aquellas autoridades que, de conformidad con la Ley 5/1997, de 30 de mayo, tengan acceso a la utilización de fondos procedentes de estos créditos presentarán, en la toma de posesión de sus cargos y anualmente entre el 15 de junio y el 15 de julio, una declaración sobre su situación patrimonial.

2.– Hurrengo ataletan adierazten diren edukia eta forma aintzakotzat hartuz egingo dira aitormenak. Aitormena aurkeztu behar duena bera arduratuko da jar daitezen datuen egiatasunaz eta eguneratasunaz; idazki bidez egingo du hori.

2.– Las declaraciones se efectuarán con el contenido y en la forma que se expresa en los artículos siguientes, siendo el obligado a presentar la declaración el responsable de la veracidad y actualidad de los datos que cumplimente, para lo cual acompañará un escrito en este sentido.

3. atala.– Aitormenaren edukia.

Artículo 3.– Contenido de la declaración.

Dituzten ondasunak, eskubideak, obligazioak, balore edo aktibo finantzario negoziagarriak, sozietateetako partaidetzak eta bere ondarekoak izan daitezkeen gainerako titulu ekonomikoak agertuko dira aitormenean.

En la declaración se expresarán la relación de los bienes, derechos y obligaciones que posean, los valores o activos financieros negociables, las participaciones societarias y cualquier otro título con contenido económico que integre su patrimonio.

Ekonomi ekitaldi bakoitzeko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren eta, hala behar izanez gero, ondare-zergaren kopiak ere erantsiko zaizkio.

Se acompañarán también las copias correspondientes a los impuestos sobre la renta de las personas físicas y, en su caso, sobre el patrimonio de cada ejercicio.

4. atala.– Aitormena egiteko modua.

Artículo 4.– Forma de la declaración.

1.– Gastu bereizietarako kredituak erabiltzeko ahalmena duten agintariek Herrizaingo sailburuaren aurrean egingo dituzte euren aitormenak, berorrek eskatu ostean. Egin eta gero, gutunazal batean sartu, itxi eta zigilatu egingo dute sailburuaren aurrean.

1.– Las autoridades facultadas para acceder a créditos destinados a gastos reservados efectuarán sus declaraciones ante el Consejero de Interior, a requerimiento de éste, y las introducirán en un sobre que se cerrará y sellará ante el citado Consejero.

2.– Herrizaingo sailburuak Jaurlaritzako idazkariaren aurrean egin beharko du aitormena. Gutunazal batean sartu, itxi eta zigilatu egingo da idazkariaren aurrean.

2.– El Consejero de Interior realizará su declaración ante el Secretario del Gobierno y la introducirá en un sobre que se cerrará y sellará ante el mismo.

Sailburuaren eta agintarien aitormenak gutunazal batean sartuko dira eta dekretu honetan aurrikusitako ondare eta eskubideen erregistroan aurkeztuko da gutunazala.

Su declaración se unirá a la del resto de las autoridades, introduciéndose en un sobre que se presentará en el Registro de bienes y derechos patrimoniales previsto en este Decreto.

3.– Aitormen guztiak eta, hala behar izanez gero, horietaz egin daitezen zuzenketak, erregistroan jasoko dira.

3.– La totalidad de las declaraciones y, en su caso, la subsanación de las mismas, serán depositadas en el Registro.

5. atala.– Ondare-ondasunen eta -eskubiden erregistroa.

Artículo 5.– Registro de bienes y derechos patrimoniales.

1.– Gastu bereizietarako diren kredituetako fondoak erabiltzeko aukera duten agintarien ondare-ondasunen eta -eskubideen erregistroa sortzen da. Dekretu honetako 3. atalean adierazten diren aitormenak jaso eta erregistratuko dira berorretan.

1.– Se crea el Registro de bienes y derechos patrimoniales de las autoridades que tengan acceso a la utilización de fondos procedentes de créditos destinados a gastos reservados en el que se depositarán y registrarán las declaraciones a que se refiere el artículo 3 de este Decreto.

2.– Jaurlaritzaren Lehendakariordetzaren menpe dagoen Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzan egongo da Erregistroa.

2.– El Registro se adscribe a la Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento dependiente de la Vicepresidencia del Gobierno.

3.– Tratamendu automatizatua duten fitxategiak sortu eta ustiatzea Erregistroa artezteko, urriaren 29ko 5/1992 Lege Organikoan eta azaroaren 26ko 30/1992 Legean finkatutako mugak aintzat hartuz egingo da. Lehenengoko legea izaera pertsonaleko xehetasunen tratamendu automatizatuari buruzkoa da; eta Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio Ihardunbideari buruzkoa bigarrena.

3.– La creación y explotación de ficheros objeto de tratamiento automatizado que se realice para la llevanza del Registro habrán de observar los límites de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, relativa al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal y de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

6. atala.– Erregistroan sartzea.

Artículo 6.– Acceso al Registro.

1.– Erregistroak izaera bereizia du. Beraz, maiatzaren 30eko 5/1997 Legeko azken xedapenetatik bigarrenean xedatutakoaren arabera, justiziko epaimahaiak eta lege horretako 7. atalean xedatutakoaren arabera hautatutako legebiltzarkideak baino ezingo dira erregistro horretan sartu.

1.– El Registro tiene carácter reservado y, como tal, sólo podrán acceder al mismo, de conformidad con la Disposición Final Segunda de la Ley 5/1997, de 30 de mayo, los tribunales de justicia y los parlamentarios elegidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de dicha Ley.

2.– Erregistro horretan lan egin dezaten langileek euren lanetik ezagutzen dituzten xehetasunak isilpean gorde behar dituzte beti.

2.– El personal que preste servicios en dicho Registro tiene el deber permanente de mantener en secreto los datos de informaciones que conozca por razón de su trabajo.

GEHIGARRIZKO XEDAPENA

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Bakarra.– Sailburuak eta gastu bereizietarako kredituak erabiltzeko ahalmena duten agintariek, dekretu honek indarra hartzen duenetik gehiago hilabeteko epean, dekretu honetan araututako ondare-aitormena egingo dute.

Única.– En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este Decreto el Consejero de Interior y aquellas autoridades facultadas para acceder a créditos destinados a gastos reservados realizarán la declaración patrimonial regulada en esta norma.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Jaurlaritzaren Lehendakariordetzaren egitura organikoa onartzen duen urriaren 31ko 463/1995 Dekretuko 6. atalari beste lerroalde bat gehitzen zaio, 6 zenbakikoa alegia:

Primera.– Se añade un párrafo 6 al artículo 6 del Decreto 463/1995, de 31 de octubre, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Vicepresidencia del Gobierno:

«6.– Gastu bereizietarako diren kredituetako fondoak erabiltzeko aukera duten agintarien ondare-ondasunen eta -eskubideen erregistroa Zuzendaritza honi atxikitzen zaio.»

«6.– Se adscribe a esta Dirección el Registro de bienes y derechos patrimoniales de las autoridades que tengan acceso a la utilización de fondos procedentes de créditos destinados a gastos reservados.»

Bigarrena.– Jaurlaritzaren lehendakariordeari eta Herrizaingo sailburuari ahalmena ematen zaie xedapen bidez dekretu hau garatzeko.

Segunda.– Se faculta al Vicepresidente del Gobierno y al Consejero de Interior para dictar las disposiciones de desarrollo del presente Decreto.

Hirugarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin egunaren biharamunetik aurrera hartuko du indarra dekretu honek.

Tercera.– El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 1997ko azaroaren 4an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 4 de noviembre de 1997.

Jaurlaritzaren lehendakariordea,

El Vicepresidente del Gobierno,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Herrizaingo sailburua,

El Consejero de Interior,

JUAN MARÍA ATUTXA MENDIOLA.

JUAN MARÍA ATUTXA MENDIOLA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común