Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

108. zk., 1997ko ekainaren 9a, astelehena

N.º 108, lunes 9 de junio de 1997


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Justizia, Ekonomia, Lana eta Gizarte Segurantza
Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social
3059
3059

123/1997 DEKRETUA, maiatzaren 27koa, Eusko Jaurlaritzaren eta Euskadira destinatuta dagoen Epailaritzako Idazkaritzaren arteko lankidetza-organua sortzen duena.

DECRETO 123/1997, de 27 de mayo, por el que se crea el órgano de colaboración entre el Gobierno Vasco y el Secretariado Judicial destinado en Euskadi.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">Eskualdaketetarako Batzorde Mistoaren 1996ko otsailaren 16ko akordioari onarpena ematen dion martxoaren 26ko 60/1996 Dekretuak indarra hartu zuenetik aurrera; eta Justiziako Administrazioaren zerbitzura dauden baliabide pertsonalen arlokoak izan eta Estatuaren Administrazioarenak diren egitekoak eta zerbitzuak Euskal Autonomi Elkarteari eskualdatzeari buruzko martxoaren 15eko 514/1996 Errege Dekretua indarrean jarri zenetik hasita, Euskal Autonomi Elkarte honi dagokio Estatuarenak ziren egiteko horiek betetzea. Eta hori, Justiziako Administrazioan lan egiten duten ofizial, laguntzaile eta agenteen kidegoei buruzko Erregelamendu Orokorra onartzen deneko otsailaren 16ko 249/1996 Errege Dekretuan eta Epailaritzako Sendagileen Kidegoei buruzko Erregelamendu Orokorrari onarpena ematen zaioneko otsailaren 23ko 296/1996 Errege Dekretuan horrela ezarrita dagoelako. Tranferentzia hauek 1988. urtean ekindakoari jarraitzen diote, alegia, azaroaren 6ko 1684/1987 Errege Dekretuan hasitakoari. Baliabide material eta ekonomikoak hornitze arloko eskualdaketak gauzatu ziren dekretu honen bidez.

A partir del Decreto 60/1996, de 26 de marzo por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de 16 de febrero de 1996 y Real Decreto 514/1996, de 15 de marzo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de medios personales al servicio de la Administración de Justicia, corresponde a esta Comunidad el ejercicio de las funciones en dicha materia en los términos establecidos en los Reales Decretos 249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Cuerpos de oficiales, auxiliares y agentes al servicio de la Administración de Justicia y el Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses. Este bloque de transferencias complementa el iniciado en 1988 a partir del Real Decreto 1684/1987, de 6 de noviembre, por el que se hicieron efectivos los traspasos en materia de provisión de medios materiales y económicos.

Apirilaren 29ko 429/1988 Errege Dekreatuaz onartu zen eta Epailaritzako Idazkarien Kideagori buruzkoa den Erregelamendu Organikoa aldatzen duen otsailaren 16ko 250/1996 Errege Dekretuan, honako hau ezartzen da: Justiziako Administrazioaren jardunerako baliabide pertsonalak berenganatuta dituzten Elkarte Autonomoetan, dagokion elkarte autonomoko eskumendun organuekin batera egin beharko dutela lan Epailaritzako Idazkariek, langileen buruzagi direnez; era horretan, Justiziako Administrazioaren zerbitzuko baliabide pertsonal eta materialen arloan eskuratuta dituzten egitekoak benetako eragina izan dezaten lortu ahal izango da.

Por su parte, el Real Decreto 250/1996, de 16 de febrero, por el que se modifica el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales aprobado por Real Decreto 429/1988, de 29 de abril establece que, en aquellas Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, los Secretarios Judiciales colaborarán, en su calidad de Jefes de Personal, con los órganos competentes de la Comunidad Autónoma para la efectividad de las funciones que ostenten en materia de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia.

Epailaritzako Idazkariak, Epailaritzako Idazkaritzako zuzendaria denez, garatzen dituen egitekoak, ezinbestekoak dira, Justiziak behar den bezala funtzionatzeko. Bestalde, bai azaroaren 8ko 16/1994 Lege Organikoaren bidez aldatu eta Epailaritzako Botereari buruzko uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoan eta lehen aipatu dugun Erregelamendu Organikoan, erabat finkatuta dago idazkariaren egiteko hori. Hori horrela izanik, arlo honi buruz Euskal Autonomi Elkarteak bereganatuta dituen eskumenak erantzukizunez erabiltzeak eta Justizia-arloko egitekoak modu bitxi batean bananduta egoteak, behar-beharrezkoa bilakatzen dute elkarlana, izan ere, gaur egun instituzio batek baino gehiagok baititu eskumenak, aldi berean, arlo beraren gain. Koordinazio hori, Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren eta Epailaritzako Idazkarien artean burutu behar da.

Es indudable que la labor que desarrolla el Secretario Judicial en su faceta de Director de la Secretaría Judicial, consagrado tanto en la vigente Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, reformada por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, como en el citado Reglamento Orgánico, es esencial para el adecuado funcionamiento de la Justicia. Por ello, el ejercicio responsable de las competencias que en la materia ostenta la Comunidad Autónoma del País Vasco y la peculiar distribución de funciones en materia de Justicia, donde distintas instituciones ostentan títulos competenciales que las habilitan para concurrir sobre una misma área, hace de todo punto necesaria una coordinación que se ha de establecer entre el Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social y los Secretarios Judiciales.

Azken urte hauetan eman dira esperientzia bat baino gehiago lankidetzari dagokionetan. Eta ondorioz, egon badaude lekukoak, adibidez, Izapideak eta Dokumentuak Normaltzeko diren eta Justiziako Administrazioko langileek eta informatikako langileek osatzen dituzten Batzordeak; Euskal Autonomi Elkarteko Justiziako Administrazioa Informatizatzeko Planaren Jarraipena egiteko Batzorde Mistoa; edo Epailaritzako Agintarien eta Justiziako Saileko Goi Kargudunen arteko batzarrak. Adibide horiek aditzera ematen digutenaren arabera, instituzio ezberdinak elkarlana burutzen ari dira, Justiziaren zerbitzu publikoa hobetzeko xedez.

Durante los últimos años no han faltado experiencias en el campo de la colaboración. Así, tenemos las Comisiones de Normalización de Trámites y Documentos, integradas por personal de la Administración de Justicia y técnicos informáticos, la Comisión Mixta de Seguimiento del Plan de Informatización de la Administración de Justicia en el País Vasco, o las reuniones entre Autoridades Judiciales y Altos Cargos del Departamento de Justicia. Todos ello constituyen un vivo ejemplo de cómo distintas Instituciones colaboran en la mejora del servicio público de la Justicia.

Beraz, Epailaritzako Idazkaritzako zuzendariak, Langileen buruzagi direnez, elkarrekin bilduko dituen kontsulta-organu bat formalizatzea da, alde batetik, dekretu honen xedea eta, bestetik, Euskal Autonomi Elkarteak Justiziaren Administrazioko baliabide pertsonal eta materialei dagokienetan bereganatuta dituen eskumenen kudeaketa zuzen bat burutzea ere bai. Horietaz aparte, Epailaritzako bulego-lana arrazionalizatzea ere xede horien artean sartzen da.

De lo que se trata, por tanto, mediante el presente Decreto, es de formalizar un órgano de carácter consultivo que sirva de encuentro con los Directores de la Secretaría Judicial en su calidad de Jefes de Personal y posibilite la adecuada gestión de las competencias en materia de provisión de medios personales y materiales de la Administración de Justicia en el País Vasco que ostenta la Comunidad Autónoma, así como la racionalización del trabajo en la oficina judicial.

Ondorioz, Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren proposamenez eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 1997ko maiatzaren 27an egin zuen bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 27 de mayo de 1997

<FONT FACE="Garamond 3" XEDATU DUT:

DISPONGO:

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> 1. atala.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Eusko Jaurlaritzaren eta Euskadira destinatuta dagoen Epailaritzako Idazkaritzaren arteko lankidetza-organua sortzen da. Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari atxikita egongo da eta kontsulta izakera izango du.

Se crea, adscrito al Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social, el Órgano de colaboración entre el Gobierno Vasco y el Secretariado Judicial destinado en Euskadi, con carácter consultivo.

2. atala.– Egitekoak.

Artículo 2.– Funciones.

Eusko Jaurlaritzaren eta Euskadira destinatuta dagoen Epailaritzako Idazkaritzaren arteko lankidetza-organuak, gero aipatzen diren egitekoak bete beharko ditu, dagokion eremuaren barruan noski eta beste Administrazio batzuei edo Epailaritzako Boterearen Kontseilu Orokorrari dagozkien eskumenen kaltetan gabe. Hauetxek dira egitekoak:

El Órgano de colaboración entre el Gobierno Vasco y el Secretariado Judicial destinado en Euskadi, dentro de su ámbito de actuación y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras Administraciones o al Consejo General del Poder Judicial, ejercerá las siguientes funciones:

a) Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko organuek eska dakizkioketen gaiez informatzea eta, aldi berean, arlo horietaz egokitzat jotako proposamenak eta aholkuak bidali ahal izango ditu.

a) Informar cuantas materias le sometan los órganos del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social, remitiendo al mismo las propuestas y recomendaciones que en tales materias consideren pertinentes.

b) Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak, langile mailako baliabideen arloan edo baliabide material eta ekonomikoez hornitzeari dagokionetan burutu behar dituen egintzak ezagutzea, Epailaritzako Idazkarien egitekoen gain zuzeneko eragina baldin badute egintza horiek, izan ere, Epailaritzako Idazkaritzetako zuzendariak baitira beroiek.

b) Conocer cualquier actuación que en materia de medios personales o de provisión de medios materiales y económicos lleve a cabo el Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social, siempre que afecte directamente al desempeño de las funciones de los Secretarios Judiciales en su calidad de Directores de la Secretaría Judicial.

c) Epailaritzako Idazkaritzak, Doango Lege-Sorospenei buruzko uztailaren 30eko 210/1996 Dekretuko 11. atalean finkatzen den Doango Lege-Sorospenetarako Kontseilu Aholkularian izan behar duen ordezkaria proposatzea.

c) Proponer el representante del Secretariado Judicial en el Consejo Asesor de Asistencia Jurídica Gratuita previsto en el artículo 11 del Decreto 210/1996, de 30 de julio, de Asistencia Jurídica Gratuita.

d) Epailaritzako idazkariak trebatzeko programei buruzko edukinekiko proposamenak Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari

d) Proponer al Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social contenidos sobre programas de formación dirigidos a los Secretarios Judiciales, así como los referidos al Derecho Foral y Euskera.

egitea eta bai Foru Zuzenbide eta Euskarari buruzkoak ere.

e) Informar previamente los planes y programas de informatización del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social, que incidan directamente en la labor del Secretario Judicial y en la organización de la Oficina Judicial.

e) Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Saila informatizatzeko planak eta programak aurrez informatzea, plan eta programa horiek Epailaritzako idazkariaren egitekoetan eta Epailaritzako Bulegoaren antolaeran zuzeneko eragina izan dezaketenean.

f) Proponer cualesquiera otras actuaciones que se estimen convenientes para el mejor desarrollo de la actividad y del servicio público de la justicia.

f) Justiziaren jarduna eta zerbitzu publikoa ongi garatzeko komenigarritzat jotako edozein eratako egintzei buruzko proposamenak egitea.

Artículo 3.– Composición.

3. atala.– Organuko kideak.

El Órgano de colaboración entre el Gobierno Vasco y el Secretariado Judicial de Euskadi estará compuesto por:

Honako hauek osatuko dute Eusko Jaurlaritzaren eta Euskadira destinatuta dagoen Epailaritzako Idazkaritzaren arteko lankidetza-organua:

a) En representación del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social:

a) Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren izenean:

– El Viceconsejero de Justicia, que actuará como Presidente del órgano.

– Justizi sailburuordea. Organuaren lehendakaritza lana beteko du.

– La Directora de Relaciones con la Administración de Justicia.

– Justizi Administrazioarekiko Harremanetarako zuzendaria. – Giza Baliabideak Antolatzeko zuzendaria.

– El Director de Ordenación de Recursos Humanos.

– Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari atxikitako A taldeko teknikari bat. Idazkaria izango da.

– Un técnico del Grupo A adscrito al Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social, que actuará como Secretario.

b) Epailaritzako Idazkaritzaren izenean:

b) En representación del Secretariado Judicial:

– Justizi Auzitegi Nagusiko Gobernuko idazkaria.

– El Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

– Epailaritzako Idazkari bi, Lurralde Historiko bakoitzeko. Lurralde bakoitzean destinoa duten epailaritzako idazkariek izendatuko dituzte, bertako kideen artetik aukeratuta.

– Dos Secretarios Judiciales por cada uno de los Tres Territorios Históricos, designados entre ellos por los secretarios judiciales destinados en cada Territorio.

4. atala.– Jarduteko arauak.

Artículo 4.– Normas de funcionamiento.

1.– Eusko Jaurlaritzaren eta Euskadira destinatuta dagoen Epailaritzako Idazkaritzaren arteko lankidetza-organurako aukeratuak izan diren bokalen agintealdia, bi urtekoa izango da.

1.– El mandato de los vocales electos del órgano de colaboración entre el Gobierno Vasco y el Secretariado Judicial de Euskadi tendrá carácter bianual.

2.– Lankidetza-organuaren ohiko eta ezohiko batzarretarako deialdia lehendakariak egingo du, egokitzat jo dezanean. Eta beti, Epailaritzako Idazkaritzako gutxienez lau ordezkarik batzarra egin dadila eska dezatenean. 3.– Eusko Jaurlaritzaren eta Euskadiko Epailaritzako Idazkaritzaren arteko lankidetza-organua, Herri Administrazioen Lege Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio Ihardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legean organu kolegiatuei buruz ezartzen denari atxiki beharko zaio bere jardunean.

2.– El Presidente acordará la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias del órgano de colaboración siempre que lo estime conveniente y, en todo caso, cuando así se lo soliciten, al menos, cuatro de los representantes del Secretariado Judicial.

5. atala.– Batzarretara joateagatiko indemnizazioak. Eusko Jaurlaritzaren eta Euskadiko Epailaritzako Idazkaritzaren arteko lankidetza-organuaren batzarretara joateak indemnizazioak ekarriko ditu, otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan xedatzen denaren arabera. Abenduaren 19ko 515/1995 Dekretuaz aldatu egin zen dekretu hori. Idazkariak eman beharko ditu batzar horiei buruzko justifikazioak.

3.– El Órgano de colaboración entre el Gobierno Vasco y el Secretariado Judicial de Euskadi se ajustará en su funcionamiento a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para los órganos colegiados. Artículo 5.– Indemnización por asistencias.

<FONT FACE="Garamond 3" AZKEN XEDAPENA

La concurrencia a las sesiones del Órgano de colaboración entre el Gobierno Vasco y el Secretariado Judicial de Euskadi, debidamente justificadas por el Secretario, dará origen a las indemnizaciones que correspondan conforme a lo previsto en el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, modificado por Decreto 515/1995, de 19 de diciembre.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> Dekretu hau, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

DISPOSICIÓN FINAL

Vitoria-Gasteizen, 1997ko maiatzaren 27an.

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

<FONT FACE="Garamond 3" Lehendakaria,

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 27 de mayo de 1997.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

El Lehendakari,

Justizi, Ekonomi, Lan

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

eta Gizarte Segurantza sailburua,

El Consejero de Justicia, Economía, Trabajo

RAMÓN JÁUREGUI ATONDO.

Seguridad Social,

RAMÓN JÁUREGUI ATONDO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común