Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

94. zk., 1997ko maiatzaren 20a, asteartea

N.º 94, martes 20 de mayo de 1997


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Industria, Nekazaritza eta Arrantza
Industria, Agricultura y Pesca
2594
2594

102/1997 DEKRETUA, 1997ko maiatzaren 6koa, Euskal Autonomi Elkartearen barruko uretan kirol arrantza egiteko araudia onartzen duen Dekretuaren, Euskal Herrian itsaski bilketa egiteko arauak jartzen dituen Dekretuaren, eta itsaski biltzaileen erroldan sartzeko eskakizunak araupetzen dituen Dekretuaren zenbait atal aldatu, eta itsaski espezieen debekualdi eta gutxienezko neurrien koadro orokorra ezartzen duena.

DECRETO 102/1997, de 6 de mayo, de modificación del Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Pesca Marítima Deportiva en aguas interiores, del Decreto sobre Ordenación del Marisqueo en el País Vasco, del Decreto por el que se regulan las condiciones de inscripción en el Censo de Mariscadores, y por el que se establece el Cuadro General de Vedas y Tallas Mínimas de las especies marisqueras.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">Euskal Autonomi Elkartearen barruko uretan kirol arrantza egiteko araudia onartzen duen apirilaren 2ko 96/1985 Dekretuaren 4. atalean ezartzen denez, «kirol arrantza egiterakoan, arrantzu-zaleek itsaski motatakoak izan eta itsaski biltzaile agiria behar izan dezaten ez maskordun eta ez oskoldun arrainik ere ezin dezakete harrapatu». Dekretuaren II. eranskinean argitaratzen da zeintzuk diren kirol arrantzarako debekaturik dauden itsaski espezieak.

El Decreto 96/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pesca Marítima Deportiva en aguas interiores, establece en su artículo 4 que «en el ejercicio de la actividad de pesca deportiva, los pescadores aficionados no podrán capturar moluscos ni crustáceos de las especies marisqueras que requieran carnet de mariscador», figurando a título enunciativo en el Anexo II las especies marisqueras prohibidas a la pesca deportiva.

Bestetik, Euskal Herrian itsaski bilketa egiteko arauak jartzen dituen uztailaren 1eko 171/1986 Dekretuaren 25. atalean ezartzen da ezen Nekazaritza eta Arrantza Sailak emango dituela Euskal Herrian biltzen diren itsaski espezieen debeku eta gutxienezko neurriei buruzko arauak, bidezkotzat hartzen duen aholkularitza zientifiko eta teknikoa jaso ondoren. Debeku eta gutxienezko neurriei buruzko arau berririk eman arte, indarrean iraungo dute 1970eko martxoaren 25eko Aginduaren eranskinean argitaratutako koadro orokorrean adierazitakoek.

Por su parte, el Decreto 171/1986, de 1 de julio, sobre Ordenación del Marisqueo en el País Vasco establece en su articulo 25 que el Departamento de Agricultura y Pesca dictará las normas sobre vedas y tallas mínimas de las especies que se capturan en el País Vasco, previos los asesoramientos científicos y técnicos que estime convenientes. Hasta tanto no se dicten nuevas normas sobre vedas y tallas mínimas continuaran vigentes las señaladas en el cuadro general que figura en el Anexo de la Orden de 25 de marzo de 1970.

Itsaski biltzaileen erroldan sartzeko eskakizunak araupetzen dituen apirilaren 12ko 122/1988 Dekretuaren 5. atalean xedatzen denez, «alderantzizko manurik ez badago, 500 gramutik beherako itsaski-kopuruak biltzeko ez da beharrezkoa izango itsaski-biltzaileen erroldan egotea egiaztatzea, beti ere amuzki edo arrainketa nagusiaren osagarri gisa erabiltzeko biltzen baldin badira eta gebenaldi eta gutxienezko neurriei buruzko legezko arauak betetzen».

El Decreto 122/1988, de 12 de abril, por el que se regulan las condiciones de inscripción en el Censo de Mariscadores dispone en su artículo 5 que «salvo disposición en contrario, para la captura de mariscos en cantidades inferiores a 500 gr. no será preciso acreditar la inscripción en el Censo de Mariscadores, siempre que sean recogidos para ser empleados como cebo o pesca auxiliar de otra principal y se respeten las normas sobre épocas de veda y tallas mínimas legalmente establecidas».

Halaber, 6. atalaren lehenengo idazatian ezartzen da ezen administrazio-urratzea dela errolda egokian sartuta egon gabe itaskiak biltzea, salbu eta itsaskien pisua 500 gr-tik beherakoa denean eta beste arrantza nagusi baterako osagarri gisa erabili behar direnean itsaskiok, eta debekualdi eta gutxienezko neurriei buruz legez ezarritako arauak errespetatzen direnean, espezie bakoitzerako kontrakorik esaten duen xedapenik ez badago.

A su vez, en su artículo 6, apartado primero, define como infracción administrativa la extracción de mariscos sin haberse realizado la inscripción en el censo correspondiente, salvo que los mismos no superen la cantidad de 500 gr. y se vayan a emplear como pesca auxiliar de otra principal y se respeten las normas sobre épocas de veda y tallas mínimas legalmente establecidas y no exista disposición en contrario para cada especie.

Baliteke itsaski-biltzeari buruzko arauen aniztasun horrek arau horien okerreko interpretazioa eragin izana behin baino gehiagotan. Izan ere, antzeman ahal izan da bildu diren itsaskiak, beste arrantza nagusi baterako osagarri gisa barik, giza kontsumorako erabili direla zenbaitetan, erabilera horrek izan ditzakeen osasun arriskuekin, uren kalitate mikrobilogikoa behar baino eskasagoa izan baita momentu batzuetan.

La diversa regulación normativa que incide en el ámbito marisquero ha podido originar la incorrecta interpretación que se ha hecho de estas normas, habiéndose observado que las especies marisqueras extraídas no siempre se han empleado como pesca auxiliar de otra principal sino para consumo humano, con los posibles riesgos sanitarios que la escasa calidad microbiológica de las aguas, en algunos momentos, ha podido producir.

Horrez gain, bilketa horiek bereziki ugariak izan dira itsaski espezie batzuen kasuan, eta erabili diren metodo desegokiek kalteak edo aldaketak eragin dituzte larbak kokatzen diren substratuan eta itsaski gazteen hazkundean. Hori guztia dela eta, beharrezkoa da arauak aldatzea, berezko itsaski mordoak behar bezala kudeatzeko, eta espezieen artapenean eta itsas ekosisteman kalte gehiago ez eragiteko.

A esto se une, la incidencia del esfuerzo recolector sobre algunas especies marisqueras y los incorrectos métodos utilizados que han producido daños o modificaciones del sustrato de asentamiento de las larvas y del crecimiento de los juveniles, haciéndose necesario modificar las normas con el fin de realizar una gestión adecuada de los bancos naturales y evitar un mayor deterioro en la conservación de las especies y del ecosistema marino.

Halaber, eta kontutan hartuta itsaski biltzaileen erroldan sartzeko eskakizunak araupetzen dituen apirilaren 12ko 122/1988 Dekretuaren azken xedapenetariko lehenengoan ezartzen dela ezen Nekazaritza eta Arrantza Sailak onartuko dituela beste autonomi elkarte batzuek beren eskumenak erabiliz emandako baimenak itsaskiak biltzeko, funtsezkotzat hartu da, kontrolari dagokionez, Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailak baimena eman dezan aipaturiko jarduera horretarako.

Asimismo, y dado que el Decreto 122/1988, de 12 de abril, por el que se regulan las condiciones de inscripción en el Censo de Mariscadores, establece en su Disposición Final Primera el reconocimiento de los permisos para el ejercicio del marisqueo expedidos por otras Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias, se estima esencial, a efectos de control, que para dicho ejercicio sea fundamental la autorización del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca.

Azkenez, beharrezkoa da dekretu honen bidez arautzea debekualdi eta gutxienezko neurrien koadro orokorra, baita kirol arrantzaleentzat debekaturik dauden espezieak ere. Neurriak hartzeko, dekretu honen III. eranskinean ezarritakoaren arabera jokatuko da, 3094/1986 <FONT FACE="Garamond 3" (EEE)<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> Arautegiaren 5. atalaren bigarren idazatian ezarritakoaren ondorioz.

Finalmente, se hace necesario regular en este Decreto el Cuadro General de vedas y tallas mínimas y las especies cuya captura esté prohibida a los pescadores deportivos. La medición de las tallas se efectuará de acuerdo con lo establecido en el Anexo III del presente Decreto, en virtud de lo establecido en el apartado segundo del articulo 5 del Reglamento (CEE) n.º 3094/1986.

Azaldutako guztiaren ondorioz, Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 1997ko maiatzaren 6an egindako bilkuran aztertu ondoren, hauxe

Por todo lo expuesto, a propuesta del Consejero de Industria, Agricultura y Pesca, previa deliberación del Consejo de Gobierno de 6 de mayo de 1997,

<FONT FACE="Garamond 3" XEDATU DUT:

DISPONGO:

I. ATALBURUA

CAPÍTULO I

APIRILAREN 12KO 122/1988 DEKRETUAREN

MODIFICACIÓN DEL DECRETO 122/1988, DE 12

ALDAKETA

DE ABRIL

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> Lehenengo atala.– Itsaski biltzaileen erroldan sartzeko eskakizunak araupetzen dituen apirilaren 12ko 122/1988 Dekretuaren 5. atala, aurrerantzean, honela geratuko da idatzirik:

Artículo primero.– El artículo 5 del Decreto 122/1988, de 12 de abril, por el que se regulan las condiciones de inscripción en el Censo de Mariscadores, queda redactado de la siguiente manera:

«Kontrakorik xedatzen ez den artean, ez da beharrezkoa izango itsaski biltzaileen erroldako inskripzioa akreditatzea baimendutako itaski espezieak biltzeko, beti ere beste arrantza nagusi baterako beita edo osagarri izateko biltzen direnean, dekretu honen II. eranskinean baimendutako kopuruak gainditzen ez direnean, eta baimendutako kopuruei eta legez ezarritako debekualdi eta gutxienezko neurriei buruzko arauak errepetatzen direnean.»

«Salvo disposición en contrario, no será preciso acreditar la inscripción en el Censo de Mariscadores para la captura de aquellas especies marisqueras que sean autorizadas, siempre que sean recogidas para ser empleadas como cebo o pesca auxiliar de otra principal, no se superen las cantidades autorizadas en el Anexo II de este Decreto y se respeten las normas sobre cantidades permitidas y la época de veda y tallas mínimas legalmente establecidas».

Bigarren atala.– Itsaski biltzaileen erroldan sartzeko eskakizunak araupetzen dituen apirilaren 12ko 122/1988 Dekretuaren lehenengo puntua, aurrerantzean, honela geratuko da idatzirik:

Artículo segundo.– El punto primero del artículo 6 del Decreto 122/1988, de 12 de abril, por el que se regulan las condiciones de inscripción en el Censo de Mariscadores, queda redactado de la siguiente manera:

«Administrazio urratzetzat hartuko da itsaskiak biltzea errolda egokian inskribatuta egon gabe; administrazio urratzetzat hartuko da, era berean, itsaskiak biltzea baldin eta debekualdiei eta baimendutako gutxienezko neurriei buruzko arauak urratzen badira, edo debekatutako toki eta aldeak errespetatzen ez badira, edo baimenduta ez dagoen tresnarik erabiltzen bada.»

«Constituirá infracción administrativa la extracción de mariscos sin haberse realizado la inscripción en el censo correspondiente y la ejercida incumpliendo las normas sobre vedas y tamaños mínimos autorizados o realizada en lugares y zonas prohibidas o con instrumentos no autorizados.»

Hirugarren atala.– Itsaski biltzaileen erroldan sartzeko eskakizunak araupetzen dituen apirilaren 12ko 122/1988 Dekretuaren azken xedapenetariko lehenengoa, aurrerantzean, honela geratuko da idatzirik: «Onartu egingo dira beste autonomi elkarte batzuek beren eskumenak erabiliz emandako baimenak itsaskiak biltzeko. Baimen horiek onartzeko, baina, beharrezkoa izango da Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren berariazko baimena. Baimen hori idatziz eskatuko da, eta bera eman arte ezin izango da aipaturiko jardunean aritu.»

Artículo tercero.– La Disposición Final Primera del Decreto 122/1988, de 12 de abril, por el que se regulan las condiciones de inscripción en el Censo de Mariscadores, queda redactada de la siguiente manera:

<FONT FACE="Garamond 3" II. ATALBURUA

«Se reconocerán los permisos para el ejercicio del marisqueo expedidos por otras Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias, siendo necesario para ello la autorización expresa de la Dirección de Pesca del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, la cual deberá ser solicitada por escrito y otorgada, en su caso, con anterioridad al ejercicio de dicha actividad.»

DEBEKUALDI ETA GUTXIENEZKO NEURRIEN

CAPÍTULO II

KOADRO OROKORRA

CUADRO GENERAL DE VEDAS Y TALLAS

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> Laugarren atala.– Debekualdi eta gutxienezko neurrien koadro orokorra dekretu honen I. eranskinean argitaratzen dena da.

MÍNIMAS

Neurriak hartzeko, dekretu honen III. eranskinean ezarritakoaren arabera jokatuko da.

Artículo cuarto.– El cuadro general de vedas y tallas mínimas es el que se establece en el Anexo I de este Decreto.

Bosgarren atala.– II. eranskineko espezieen koadroan argitaratzea zeintzuk diren kirol arrantzaleentzat debekaturik dauden espezieak, eta zeintzuk bil ditzaketen beste arrantza nagusi baterako osagarri izateko.

La medición de las tallas se efectuará de acuerdo con lo establecido en el Anexo III del presente Decreto.

a) MOLUSKUAK

Artículo quinto.– Proceder a la publicación en el Anexo II del cuadro de especies cuya captura está prohibida a los pescadores deportivos y aquellas otras cuya captura se les autoriza para el empleo como pesca auxiliar de otra.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> • txirla lingirdatsua (Venerupis pullastra)

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

• txirla handia (Tapes decussatus)

Primera.– Queda derogado el artículo 25 del Decreto 171/1986, de 1 de julio, sobre Ordenación de Marisqueo en el País Vasco.

• berberetxo arrunta (Cerastoderma edule)

Segunda.– Quedan derogados el punto segundo del artículo 4 y el Anexo I del Decreto 96/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pesca Marítima Deportiva en aguas interiores.

• txirla txikia (Chamelea gallina)

Tercera.– Quedan asimismo derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto.

• txirla garatxoduna (Venus verrucosa)

DISPOSICIONES FINALES

• Trunculariopsis trunculus espeziea (Trunculariopsis trunculus)

Primera.– Se faculta al Consejero de Industria, Agricultura y Pesca para la modificación del Cuadro General de Vedas y Tallas Mínimas, la ampliación o reducción del número de especies prohibidas a los pescadores deportivos y para la fijación del tiempo, forma y lugar de extracción, de acuerdo con los oportunos informes y dictámenes técnicos, así como para adoptar las disposiciones y normas que sean necesarias para el desarrollo del presente Decreto.

• olagarro arrunta (Octopus vulgaris)

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el Boletín Oficial del País Vasco.

• olagarro zuria (Eledone cirrosa)

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 6 de mayo de 1997.

<FONT FACE="Garamond 3" II. TAULA

El Lehendakari,

b) OSKOLDUNAK

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> • abakandoa (Hommarus gammarus)

El Consejero de Industria, Agricultura y Pesca,

• buia (Cancer pagurus)

JAVIER RETEGUI AYASTUY.

• izkiratzarra (Plesiopenaeus edwardsianus)

ANEXO I

• txangurroa (Maia squinado)

CUADRO GENERAL DE VEDAS Y TALLAS MÍNIMAS

• zigala (Nephrops norvegicus)

NOMBRE ÉPOCA DE VEDA TALLAS MÍNIMAS

• talasinidoak (Thalassinidea)

MOLUSCOS

• otarraina (Palinurus vulgaris)

Almeja Babosa (Venerupis pullastra) 1 marzo - 1 octubre 38 mm.

• otarrainxka (Penaeus sp.)

Almeja Fina (Tapes decussatus) 1 marzo - 1 octubre 40 mm.

• txamarra (Necora puber)

Berberecho (Cerastoderma edule) 1 marzo - 1 octubre 30 mm.

• santio txikia (Scyllarus arctus)

Chirla (Chamelea gallina) 1 marzo - 1 octubre 30 mm.

<FONT FACE="Garamond 3" c) EKINODERMATUAK

Escupiña o Verigüeto (Venus verrucosa) 1 marzo - 1 octubre 60 mm.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> • itsas triku arrunta (Paracentrotus lividus)

Mejillón (Mytilus edulis) 1 enero - 1 julio 50 mm.

• sphaerochinus granularis itsas trikua (Spaherohinus granularis)

Navaja (Solen sp. y Ensis sp.) 1 mayo - 1 octubre 80 mm.

* Kontrakorik xedatu ezik, hau da gehienez bil daitekeena arrantza baimen bakoitzeko eta egun bakoitzeko: 40 zizare (poliketoak), 40 karramarro beltz (pachygrapsus marmoratus), 200 gr izkira (palaemon sp. eta crangon crangon), eta, II. eranskin honetako I eta II. tauletan jasotako espezie batetik edo batzuetatik, 500 gr gehienez, beste arrantza nagusi baterako beita edo osagarri izateko biltzen badira, eta kasuan kasuko debekualdi eta gutxienezko neurriak errespetatzen badira.

Ostión (Crassostrea sp.) 1 mayo - 1 octubre 60 mm.

III. ERANSKINA / ANEXO III

Ostra Plana (Ostrea edulis) 1 mayo - 1 octubre 60 mm.

<FONT FACE="Garamond 3" NEURTZEKO MODUA.– <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2>Neurriak honela hartuko dira:

Bigaro (Littorina litorea) Sin Veda 15 mm.

<FONT FACE="Garamond 3" FORMA DE MEDIR.– <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> La medición de las tallas se efectuará de la siguiente manera:

Busano (Trunculariopsis trunculus) Sin Veda 80 mm. Lapa (Patella sp.) Sin Veda 20 mm.

<FONT FACE="Garamond 3" <FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> <IMG SRC="Image68.gif" WIDTH=198 HEIGHT=127>

Calamar (Loligo vulgaris) Sin Veda 60 mm.

<FONT FACE="Garamond 3" 1.– OSKOLDUN BRANKIURUAK.

Choco o jibia (Sepia officinalis) Sin Veda 80 mm. Choquito (Sepia elegans y Sepia orbignyana) Sin Veda 40 mm.

1.– CRUSTÁCEOS BRACHYUROS.

Pulpo Comun ( Octopus vulgaris) Sin Veda 750 grs. Pulpo Blanco (Eledone cirrosa) Sin Veda 750 grs.

ORBITARTEKO GUNETIK

POLIQUETOS

OSKOLAREN ATZEALDEKO

*Gusana, Chichare o bicho (Nereis diversicolor) Sin Veda 50 mm.

ERTZERAINO

*Gusana del fango o de churro (Arenicola marina) Sin Veda 100 mm.

DESDE EL ESPACIO

*Gusana tubicola del fango (Diopatra neapolitana) Sin Veda 100 mm.

INTERORBITAL HASTA

*Gusana de tubo calcáreos (Serpula vermicularis) Sin Veda 50 mm.

EL BORDE POSTERIOR DEL

CRUSTÁCEOS

CAPARAZÓN

Bogavante (Hommarus gammarus) 1 septiembre - 1 junio 200 mm.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY"> <IMG SRC="Image69.gif" WIDTH=262 HEIGHT=197>

Buey (Cancer pagurus) 1 julio - 1 noviembre 100 mm.

<FONT FACE="Garamond 3" 2.– OSKOLDUN MAKRURUAK.

Cangrejo cuadrado o zapatero (Pachygrapsus marmoratus) Sin Veda 40 mm.

2.– CRUSTÁCEOS MACRUROS.

Cangrejo verde (Carcinus maenas) 1 mayo -1 octubre 40 mm.

ABAKANDOA, OTARRAINA, SANTIO TXIKIA, IZKIRA ETA ZIGALA

Cangrejo moruno (Eriphia verrucosa) 1 mayo -1 octubre 40 mm.

BOGAVANTE, LANGOSTA, SANTIAGUIN, QUISQUILLA Y CIGALA

Carabinero (Plesiopenaeus edwardsianus) Sin Veda 60 mm.

3.– OSKOLDUN ZIRRIPEDIOAK.

Centollo (Maia squinado) 1 julio - 1 enero 120 mm. Cigala (Nephrops norvegicus) Sin Veda (20 mm.l.c.) 70 mm.

3.– CRUSTACEOS CIRRIPEDOS.

Grillos o cangrejillo del fango (Thalassinidea) Sin veda 15 mm.

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2> <IMG SRC="Image70.gif" WIDTH=154 HEIGHT=106>

Langosta (Palinurus vulgaris) 1 septiembre - 1 junio 200 mm.

<FONT FACE="Garamond 3" MUTUR BATETIK BESTERA NEURRI HORI LORTU BEHAR DUTE, GUTXIENEZ, MULTZO BAKOITZAREN PISUAREN %60 OSATZEN DUTEN ALEEK

Langostino (Penaeus sp.) Sin Veda 80 mm.

EN SU MAYOR DIMENSION ESA TALLA DEBERÁN ALCANZARLA AL MENOS LOS EJEMPLARES QUE SUPONGAN EL 60% EN PESO DE CADA PIÑA

Nécora (Necora puber) 1 mayo -1 octubre 50 mm.

4.– MOLUSKUAK.

Percebe (Pollicipes cornucopia) 1 mayo -1 octubre 40 mm.

4.– MOLUSCOS.

Quisquilla (Palaemon sp. y Crangon crangon) Sin veda 30 mm.

TXIRLA MUSKUILUA OSTRA

Santiaguiño (Scyllarus arctus) 1 agosto - 31 marzo 120 mm.

BERBERETXOA OSTRATZARRA

EQUINODERMOS

TXIRLA TXIKIA

Erizo marino (Paracentrotus lividus) Sin Veda 40 mm. Erizo Violáceo (Spahrechinus granularis) Sin Veda 50 mm.

ALMEJA MEJILLON OSTRA

ANEXO II

BERBERECHO OSTION

ESPECIES PROHIBIDAS. – Las especies cuya captura está prohibida a los pescadores deportivos, son las siguientes:

CHIRLA

TABLA I

<FONT FACE="Garamond 3" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY"> <IMG SRC="Image71.gif" WIDTH=468 HEIGHT=413>

a) MOLUSCOS

<FONT FACE="Garamond 3"

• Almeja Babosa (Venerupis pullastra)

KARRAKELA DATIL OKERRA LAPA (PATELLA SPP)

• Almeja Fina (Tapes decussatus)

(DATILA)

• Berberecho (Cerastoderma edule)

BIGARO MUERGO LAPA (PATELLA SPP)

• Chirla (Chamelea gallina)

(NAVAJA)

• Escupiña (Venus verrucosa)

TXIBIA

• Busano (Trunculariopsis trunculus)

CALAMAR

• Pulpo Común (Octopus vulgaris)

5.– EKINODERMATUAK.-

• Pulpo Blanco (Eledone cirrosa)

5.– EQUINODERMOS.-

TABLA II

ITSAS TRIKUA

b) CRUSTÁCEOS

ERIZO DE MAR

• Bogavante (Hommarus gammarus)

ARRAINEN GUTXIENEZKO NEURRIA

• Buey (Cancer pagurus)

TALLA MÍNIMA DE PECES

• Carabinero (Plesiopenaeus edwardsianus)

• Centollo (Maia squinado)

• Cigala (Nephrops norvegicus)

• Grillo o Cangrejillo del fango (Thalassinidea)

• Langosta (Palinurus vulgaris)

• Langostino (Penaeus sp.)

• Nécora (Necora puber)

• Santiaguiño (Scyllarus arctus)

c) EQUINODERMOS

• Erizo Marino (Paracentrotus lividus)

• Erizo Violáceo (Spaherohinus granularis)

* Salvo disposición en contrario, se permite capturar diariamente por licencia de pesca hasta un total de 40 gusanas (poliquetos), 40 cangrejos zapateros (pachygrapsus marmoratus), 200 gr. de quisquillas (palaemon sp. y crangon crangon) y una cantidad que no supere un total de 500 gr., de una o varias especies no contempladas en la Tabla I y II de este Anexo II, siempre que sean recogidas para ser empleadas como cebo o pesca auxiliar, respetando las vedas y tallas mínimas correspondientes.

III. ERANSKINA / ANEXO III

NEURTZEKO MODUA.– Neurriak honela hartuko dira:

FORMA DE MEDIR.– La medición de las tallas se efectuará de la siguiente manera:

<IMG SRC="Image240.gif" WIDTH=198 HEIGHT=127>

1.– OSKOLDUN BRANKIURUAK. 1.– CRUSTÁCEOS BRACHYUROS.

ORBITARTEKO GUNETIK

OSKOLAREN ATZEALDEKO

ERTZERAINO

DESDE EL ESPACIO

INTERORBITAL HASTA

EL BORDE POSTERIOR DEL

CAPARAZÓN

<IMG SRC="Image241.gif" WIDTH=262 HEIGHT=197>

2.– OSKOLDUN MAKRURUAK.

2.– CRUSTÁCEOS MACRUROS.

ABAKANDOA, OTARRAINA, SANTIO TXIKIA, IZKIRA ETA ZIGALA

BOGAVANTE, LANGOSTA, SANTIAGUIN, QUISQUILLA Y CIGALA

3.– OSKOLDUN ZIRRIPEDIOAK.

3.– CRUSTACEOS CIRRIPEDOS.

<IMG SRC="Image242.gif" WIDTH=154 HEIGHT=106>

MUTUR BATETIK BESTERA NEURRI HORI LORTU BEHAR DUTE, GUTXIENEZ, MULTZO BAKOITZAREN PISUAREN %60 OSATZEN DUTEN ALEEK

EN SU MAYOR DIMENSION ESA TALLA DEBERÁN ALCANZARLA AL MENOS LOS EJEMPLARES QUE SUPONGAN EL 60% EN PESO DE CADA PIÑA

4.– MOLUSKUAK.

4.– MOLUSCOS.

TXIRLA MUSKUILUA OSTRA

BERBERETXOA OSTRATZARRA

TXIRLA TXIKIA

ALMEJA MEJILLON OSTRA

BERBERECHO OSTION

CHIRLA

<IMG SRC="Image243.gif" WIDTH=468 HEIGHT=413>

KARRAKELA DATIL OKERRA LAPA (PATELLA SPP)

(DATILA)

BIGARO MUERGO LAPA (PATELLA SPP)

(NAVAJA)

TXIBIA

CALAMAR

5.– EKINODERMATUAK.-

5.– EQUINODERMOS.-

ITSAS TRIKUA

ERIZO DE MAR

ARRAINEN GUTXIENEZKO NEURRIA

TALLA MÍNIMA DE PECES


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común