Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

148. zk., 1996ko abuztuaren 2a, ostirala

N.º 148, viernes 2 de agosto de 1996


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Ogasuna eta Herri Administrazioa
Hacienda y Administración Pública
3719
3719

178/1996 DEKRETUA, uztailaren 16koa, Euskadiko Elkarrenganako Bermedun Baltzuei buruzkoa.

DECRETO 178/1996, de 16 de julio, de Sociedades de Garantía Recíproca de Euskadi.

<FONT FACE="Courier New" SIZE=3><P>Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioak, enpresa txiki eta ertainei lagundu asmoz, Elkarrenganako Bermedun Baltzuen iharduerari sostengua ematen dio. Sostengu hori honako iharduera hauen bitartez gauzatzen da: administrazioa baltzuon kide babeslea izatea, baltzuoi ekarpen ez itzulgarriak egitea, finantza entitateekin hitzartutako inbertsiorako finantza-laguntzetarako baldintza bereziak lortzea, eta, azkenik, bermeen kostua gutxitzeko edo suertatutako hutsegiteak arintzeko dirulaguntzak ematea.

<FONT FACE="Courier New" SIZE=3><P>La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi viene apoyando la actividad de las sociedades de garantía recíproca, como un instrumento de ayuda a las pequeñas y medianas empresas. Ese apoyo consiste en la participación como socio protector, en aportaciones no reintegrables, en condiciones especiales en los Convenios de Ayuda Financiera a la Inversión que se suscriben con entidades financieras y en subvenciones destinadas a la reducción en el coste de las garantías o en relación con los fallidos producidos.

Euskadiko elkarrenganako bermedun baltzuen erregimena, bestalde, menpekotasun erregimena da, eta urriaren 26ko 198/1982 Dekretuak eta horren xedapen osagarriek arautua dago. Gogoan hartuta aipatutako arau horien aplikazioak emandako eskarmentua, eta, gogoan hartuta ere, finantza-ihardueraren bilakaera, eta, bereziki, elkarrenganako bermeak izandako bilakaera, bidezkoa da, menpekotasun erregimen hori gaurkotzearren, indarrean dauden gai honi buruzko dekretuak, honako dekretu honen bidez bateratzea.

Por otra parte, las sociedades de garantía recíproca de Euskadi se encuentran sometidas al régimen de dependencia, actualmente regulado por el Decreto 198/1982, de 26 de octubre y disposiciones complementarias. A la luz de la experiencia en la aplicación de dicha normativa y de la evolución en la actividad financiera en general, y de garantía recíproca en particular, procede actualizar dicho régimen de dependencia, unificando en el presente Decreto los vigentes sobre la materia.

Dekretu hau gaurkotzeko, kontuan hartu dira goian aipatutako dekretua onartu zenez geroztik izandako arau berriak, bereziki, martxoaren 11ko Elkarrenganako Bermedun Baltzuen Lege Araubideari buruzko 1/1994 Legea.

La actualización que supone este Decreto tiene en cuenta los cambios normativos producidos desde la aprobación del Decreto antes referido, especialmente la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca.

Ondorioz, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren proposamenez eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 1996ko uztailaren 16an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 16 de julio de 1996,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. atala.- Dekretuaren xedea.

Artículo 1.- Objeto del Decreto.

Dekretu honen xedea, Euskal Autonomi Elkartean diharduten eta egoitza bertan duten elkarrenganako bermedun baltzuen araubide juridiko-administratiboa da.

El presente Decreto tiene por objeto el régimen jurídico-administrativo de las sociedades de garantía recíproca cuyo domicilio social radique en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco y desarrollen actividad en dicho ámbito.

Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioak elkarrenganako bermedun baltzuak gainbegiratu, kontrolatu, ikuskatu eta zigortzeko ahalmena izango du, beti ere, Espainiako Bakuaren eta ministerio aginpidedunaren ahalmenen kaltetan gabe.

Las sociedades de garantía recíproca están sujetas a las facultades de supervisión, control, inspección y sanción de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin perjuicio de las competencias del Banco de España y del Ministerio correspondiente.

3. atala.- Aginpideak.

Artículo 3.- Competencias.

1.- Egun indarrean dagoen antolamendu juridikoak, eta zehatzago, Dekretu honek eta Elkarrenganako Bermedun Baltzuen Araubide Juridikoari buruzko martxoaren 11ko 1/1994 Legeak Euskal Autonomi Elkarteari aitortzen dizkioten aginpideen eta Elkarrenganako Bermedun Baltzuei kontuhartzea, politika finantziarioaren ardura eta finantza-entitateekin harremanak izateko aginpidea dituen sailari dagokio.

1.- Corresponde al Departamento competente en materia de política financiera y relaciones con las entidades financieras el ejercicio de las competencias y la intervención sobre sociedades de garantía recíproca atribuidas a la Comunidad Autónoma en el ordenamiento jurídico vigente y en particular en este Decreto, en la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca y en sus disposiciones de desarrollo.

2.- Bazkideen iharduerari edo forma juridikoari lotutako aginpideak dituzten sailek, aurreko pasartean aipatutako sailak eska diezaiekeen laguntza emango diote. Horrez gain, elkarrenganako bermedun baltzuei laguntzeko ekintza eta programak aurrera eraman ahal izango dituzte, beti ere, kasu bakoitzean erabili beharreko arauei jarraiki.

2.- Los Departamentos competentes en materias relativas a la actividad o a la forma jurídica de los socios prestarán la colaboración que les solicite el Departamento a que se refiere el párrafo anterior y podrán llevar a cabo actuaciones y programas de apoyo a la actividad de sociedades de garantía recíproca, de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso.

4. atala.- Euskadiko Elkarrenganako Bermedun Baltzuen Erregistroa.

Artículo 4.- Registro de Sociedades de Garantía Recíproca de Euskadi.

1.- Euskadiko Elkarrenganako Bermedun Baltzuen Erregistroa publikoa da, Estatuko legeriak ezartzen duen erregistroaren osagarria da eta 3.1 atalean aipatutako sailak kudeatzen du. Erregistroan, nortasun juridikoa duten eta 1. atalean adierazitako esparruan diharduten baltzuek inskribatu behar dute.

1.- En el Registro de Sociedades de Garantía Recíproca de Euskadi, gestionado por el Departamento a que se refiere el artículo 3.1, con carácter público y complementario del establecido en la legislación estatal, deberán inscribirse aquéllas que hayan adquirido personalidad jurídica y se encuentren en el ámbito indicado en el artículo 1.

2.- Erregistroan inskribatzeko eskaerarekin batera, honako agiri hauek aurkeztuko dira:

2.- A la solicitud de inscripción en el Registro deberá acompañarse la siguiente documentación:

a) Baltzuaren eratze eskrituraren kopia baimendua.

a) copia autorizada de la escritura de constitución de la sociedad,

b) Eratze eskritura merkataritza erregistroan inskribatuta dagoeneko egiaztagiria.

b) acreditación de que la escritura de constitución se halla inscrita en el Registro Mercantil, y

3.- Inskripzio eskaera, gehienez jota, bi hilabeteko epean erabakiko da. Erabakirik ez emateak gaitzespena dakar berekin.

3.- La solicitud de inscripción deberá ser resuelta en el plazo de dos meses. La falta de resolución expresa supondrá la desestimación de la solicitud.

4.- Elkarrenganako bermedun baltzuek, Erregistroan inskribatzeko baldintzak galtzen dituztenean, ofizioz kanporatuko dira erregistrotik.

4.- Procederá acordar, de oficio, la baja de las sociedades de garantía recíproca que hayan perdido las condiciones necesarias para inscribirse en el Registro.

5.- Baldin eta, elkarrenganako bermedun baltzuek bere estatutuak aldatzen badituzte eta aldaketok Merkataritza Erregistroan inskribatzen badituzte, egindako aldaketak sail kudeatzaileari jakinarazi beharko dizkiote.

5.- Las sociedades de garantía recíproca deberán comunicar al Departamento gestor las modificaciones de sus Estatutos inscritas en el Registro Mercantil.

5.- atala. Goi-karguen erregistroa.

Artículo 5. Registro de Altos Cargos.

1.- Elkarrenganako Bermedun Baltzuetako Goi-Karguen Erregistroa publikoa da, Estatuko legeriak ezartzen duen erregistroaren osagarria da eta 3.1 atalean aipatutako sailak kudeatzen du. Bertan, aurreko atalaren arabera inskribatutako baltzuek, lehendakariaren, lehendakariordearen, kontseilariaren edo administrariaren eta zuzendari orokorraren edo maila bereko kargudunen izendapenak inskribatu behar dituzte.

1.- En el Registro de Altos Cargos de Sociedades de Garantía Recíproca, gestionado por el Departamento a que se refiere el artículo 3.1, con carácter público y complementario del establecido en la legislación estatal, deberán inscribirse los nombramientos y variaciones de datos de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Consejero o Administrador, Director General o asimilados de las sociedades registradas según el artículo anterior.

2.- Baldin eta izendatua pertsona juridikoa bada, horren ordezkaria den pertsona fisikoa ere inskribatu behar da erregistroan.

2.- En el caso de que el nombramiento recaiga en persona jurídica deberá inscribirse, además, la persona física que actúe como su representante.

3.- Inskribapenak honako hauek jasoko ditu:

3.- La inscripción incluirá:

a) Aipatutako pertsonen identifikazioa.

a) la identificación de las personas indicadas,

b) Banaka edo taldeka, zuzenean zein zeharka, pertsona horiek kapital partaidetzarik handiena duten baltzuak

b) las sociedades en que participan mayoritariamente en el capital, de forma aislada o conjunta, directa o indirectamente y

c) Zein baltzutan diharduten atal honetako lehenengo lerroaldean edo antzekoetan aipatzen diren goi-kargudunek.

c) las sociedades en que desempeñen los cargos que se citan en el párrafo primero del presente artículo o análogos.

4.- Aurreko pasarteko "b" puntuan zehaztutakoari dagokionean, batera hartzen dira pertsona juridikoen eta hauen ordezkarien kapital partaidetzak.

4.- A efectos de lo dispuesto en la letra b) del párrafo anterior se considerarán conjuntamente las participaciones de las personas jurídicas y las de su representante.

6.- atala. Pertsona jakin batzuren aldeko bermeak.

Artículo 6.- Prestación de garantías en favor de determinadas personas.

2.- Baimen eskaria hamabost egunetako epean erbaki behar da. Erabakirik ematen ez bada, eskaria baietsita egongo da.

2.- La solicitud de autorización deberá ser resuelta en el plazo de quince días y la falta de resolución expresa tendrá efectos estimatorios de la solicitud.

7.- atala. Informazio betebeharrak.

Artículo 7.- Obligaciones de información.

Elkarrenganako Bermedun Baltzuek ondoren zehaztutako dokumentazioa bidali behar dute Dekretu honen 3.1. atalean aipatutako sailera. Bestalde sail honek, baltzuaren funtzionamenduari eta iharduerari buruzko informazio osagarria ere eskatu ahal du, hona bidali beharreko dokumentazioa:

Las sociedades de garantía recíproca deberán remitir la siguiente documentación al Departamento a que se refiere el artículo 3.1 del presente Decreto, quien podrá solicitar información o documentación complementaria referida al funcionamiento y a la actividad de la sociedad:

a) Ekitaldia itxi denetik lau hilabeteko epearen barruan:

a) dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio:

1.- Balantzea, galera eta irabazien kontua, kudeaketaren txostena eta memoria.

1.- Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión.

2.- Urteko kontuei buruzko kontu-ikuskaritzaren txostena eta kudeaketa txostena.

2.- Informe de auditoría de las cuentas anuales y del informe de gestión

b) Hiruhileko natural bakoitzaren lehenengo hilabetan, aurreko hiruhilekoari dagokion ondorengo dokumentazio hau:

b) en el primer mes de cada trimestre natural, referida al trimestre anterior:

1.- Batzar nagusiak hartutako erabakiak.

1.- Los acuerdos adoptados por la junta general.

2.- Emandako bermeen informazioa, zenbakia eta zenbatekoa zehaztuz.

2.- Información sobre garantías otorgadas, indicando su número e importe.

3.- Honako hauei buruzko informazioa: abal-hartzaile luzakorrak, kobrantza zaileko abal-hartzaileak eta abal kobraezinak.

3.- Información sobre avalados morosos, avalados de dudoso cobro y fallidos.

4.- Bazkide eta kapital higidurak.

4.- Movimientos de socios y de capital.

5.- Aurreko hiruihilekora arte metatutako galeren eta irabazien kontua.

5.- Cuenta de pérdidas y ganancias acumulada hasta el trimestre anterior.

INDARGABETZE XEDAPENA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

- 198/1982 Dekretua, urriaren 26koa, Euskadiko Berme Baltzuen Araubideari buruzkoa dena.

- Decreto 198/1982, de 26 de octubre, sobre régimen de dependencia de las Sociedades de Garantía Recíproca de Euskadi.

- 101/1990, apirilaren 10ekoa, Euskadiko Elkarrekiko Berme Baltzuen Erregimen Juridiko eta Finantzarioa egokitzen duena.

- Decreto 101/1990, de 10 de abril, por el que se actualiza el Régimen Jurídico y Financiero de las Sociedades de Garantía Recíproca de Euskadi.

- 211/1990, uztailaren 30ekoa, Euskadiko Berme Baltzuen Erregimen Juridiko eta Finantzarioa egokitzen duena.

- Decreto 211/1990, de 30 de julio, por el que se modifica el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca de Euskadi.

- 549/1991, urriaren 15ekoa, Euskal Autonomi Elkarteko Elkarrenganako Bermedun Sozietateen Lege eta Finantz araubidea aldatzen duena.

- Decreto 549/1991, de 15 de octubre, por el que se modifica el régimen jurídico y financiero de las Sociedades de Garantía Recíproca de Euskadi.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIÓN FINAL

Lehenengoa.- Garapena.

Primera.- Desarrollo.

Dekretu honen garapena, finantza-entitateekin harremanetarako eta gai hauei buruzko aginpidea duen sailari dagokio.

Corresponde al Departamento competente en materia de política financiera y relaciones con las entidades financieras el desarrollo del presente Decreto.

Bigarrena. Indarrean sartzea.

Segunda.- Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 1996ko uztailaren 16an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de julio de 1996.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Ogasun eta Herri Administrazio sailburua,

El Consejero de Hacienda y Administración Pública,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común