Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

135. zk., 1996ko uztailaren 15a, astelehena

N.º 135, lunes 15 de julio de 1996


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Jaurlaritzaren Lehendakariordetza
Vicepresidencia del Gobierno
3364
3364

149/1996 DEKRETUA, ekainaren 18koa, Euskal Autonomi Elkartearen Administrazio Orokorraren eta organismo autonomoen eremuan agirien kopiak eta ziurtagiriak emateari eta sinadurak legeztatzeari buruzkoa.

DECRETO 149/1996, de 18 de junio, sobre la expedición de copias de documentos y certificaciones y la legalización de firmas en el ámbito de la Administración General y Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

<FONT FACE="Courier New" SIZE=3><P>Dekretu honen bidez nahi dena hau da: Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Orokorraren eta organismo autonomoen eremuan, izaera desberdineko prozeduretan sartu beharreko agiri publiko eta pribatuen kopiak ematea antolatzea eta horien ondorioak, halaber erakunde horien jardunari eta ekintzei buruzko ziurtapenak ere eta agintarien eta funtzionarioen sinadurak legeztatzea ere.

<FONT FACE="Courier New" SIZE=3><P>Este Decreto pretende ordenar, en el ámbito de la Administración General y Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la expedición y efectos de las copias de los documentos públicos y privados que hayan de incorporarse a procedimientos de diversa naturaleza, así como la certificación de hechos, actos o acuerdos relativos a su actividad y la legalización de firmas de autoridades y funcionarios.

Bikoitza de bere helburua. Batetik, beren harremanetan baliokotzat hartu nahi edo behar diren jatorrizko agiriak erraztasunez eta segurtasunez ordezkat ahal izateko formulak emanez, herritarren eta administrazio organoen arteko harreman horiek errazagoak egitea nahi du eta organo berorien artekoak eta organo horienak beste erakundeekiko.

Su objetivo es doble. Por un lado, se propone hacer más fluidas las relaciones entre los ciudadanos y los órganos administrativos, y las de éstos entre sí y con otras instituciones, arbitrando las fórmulas mediante las que pueden sustituirse con cierta facilidad y seguridad los documentos originales que quieran o deban hacerse valer en dichas relaciones.

Bestetik, kautotze, konpultsatze, egiaztatze eta legeztatze eragiketa horien izate modua erabate formazkoa eta behar bada ospezkoa ere badela kontuan izanik, arauketa xume eta argia egin nahi izan da.

Por otra parte, dado el carácter eminentemente formal e incluso solemne de estas operaciones de autenticación, compulsa, certificación y legalización, se ha intentado realizar una regulación sencilla y clara.

Horri erantzuten diote 2. atalak —bertan zehazten dira eragiketa horiek sortzen dituzten izakerak— eta gainerako aginduen egiturak ­bertan adierazten dira zehazki organoak, formalitateak eta horietako bakoitzaren ondorioak—.

A ello responden el artículo 2, donde se definen las figuras a que dan lugar las citadas operaciones y la estructura del resto de los preceptos en los que se determinan de modo preciso los órganos, las formalidades y efectos de cada una de ellas.

Horrela, bere autogobernurako erakundeen antolakuntza, erregimen eta jardunaren gaietan Euskal Autonomi Elkarteari eskuduntza esklusiboa ematen dion Autonomi Estatutuaren 10.2 atalaren indarrez eta Herri­Administrazioen Lege­Jaurbideari eta Guztientzako Ihardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen orientazioei jarraituz, Herri­administrazioaren eguneroko behar bati erantzuna ematen zaio, hots, herri­interesekoa bermatzeko, legeek ezartzen dituzten gogortasun formalak betetzea eta administrazio horretan aurkezten diren edo horri eskatzen zaizkion agirien erabileran erraztasun eta xumetasuna betetze horrekin batera lotzea.

De este modo, en virtud del artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que otorga a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno y siguiendo las orientaciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, se da respuesta a una necesidad cotidiana del funcionamiento de la Administración Pública, conjugando la observancia de los rigores formales que en garantía del interés público imponen las leyes, con una mayor facilidad y sencillez en el manejo de los documentos que se presentan o solicitan de aquélla.

Ondorioz, Jaurlaritzaren Lehenkariordearen proposamenez eta Jaurlaritzako Kontseiluak 1996ko ekainaren 18an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión de 18 de junio de 1996

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. atala.- Xedea.

Artículo 1.- Objeto.

Dekretu honek arautzen ditu, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Orokorraren eta Organismo Autonomoen eremuaren barruan, agirien kopiak emateko, ziurtagiriak emateko eta sinadurak legeztatzeko era, ondorioak eta eskuduntzadun organoak.

El presente Decreto regula la forma, los efectos y los órganos competentes para la expedición de copias de documentos, emisión de certificaciones y legalización de firmas, dentro del ámbito de la Administración General y Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. atala.- Definizioak.

Artículo 2.- Definiciones.

Dekretu honen ondorioetarako hau da ulertuko:

A los efectos de este Decreto, se entenderá por:

a) Kopia kautoa: jatorriazkoa eman zuen organo berak emandako administrazio­agiriaren zehatz­mehatzeko erreprodukzioa.

a) Copia auténtica: reproducción exacta de un documento administrativo emanada del mismo órgano que emitió el original.

b) Kautotutako kopia: Administrazioaren horretarako berariaz ahalmendutako organoetatik sortutako administrazio­agiri baten zehatz­mehatzeko erreprodukzioa, baliodun izateko formalitate batzuez janzten dena.

b) Copia autenticada: reproducción exacta de un documento administrativo emanada de órganos de la propia Administración específicamente facultados para ello a la que se le reviste de ciertas formalidades para su validez.

c) Konpultsatutako kopia: agiri publiko edo pribatu baten kopia, erkatu ondoren, aurkeztu zaion agintari edo funtzionario batek jatorrizkoarekin zehatz-mehatz berdina dela konstarazi duena.

c) Copia compulsada: duplicado de un documento público o privado sobre el que la autoridad o funcionario ante el que se presenta hace constar, previo cotejo, su coincidencia exacta con el original del que es copia.

d) Kopia arrunta: agiri baten fotokopia.

d) Copia simple: fotocopia de un documento.

e) Ziurtagiria: agiria, horren bidez gertakizun batzuk gertatu direla aitortzen da formaz, edo akordioak hartu direla, akordio, ekintza edo gertakizun horiek osoan edo zati batean aipatuz edo idatziz ematen direla .

e) Certificación: documento mediante el que se declara formalmente la producción de hechos, el dictado de actos o la adopción de acuerdos a través del relato o transcripción total o parcial de dichos hechos, actos o acuerdos.

f) Legeztatzea: sinadura bat aintzatesteko eginbidea, horren bidez, eskuduntza hori eman zaion agintari batek administrazio­agiri bat izenpetzen duenaren sinadura kautotua dela deklaratzen du.

f) Legalización: diligencia de reconocimiento de firma mediante la cual una autoridad que tenga atribuida la competencia para ello declara la autenticidad de la firma del signatario de un documento administrativo.

3. atala.- Kopia kautoak.

Artículo 3.- Copias auténticas.

1.- Agiri bat jatorrizkoaren kopia dela konstarazten deneko eginbide baten bitartez egingo da kautotutako kopiak ematea, eginbide horretan konstaraziko da agiri bat jatorrizkoaren kopia dela eta hori kopia horren zenbakia jasoz egingo da eta, beraz, horretarako erregistro bat eramatea eskatuko da. Aipatutako eginbide horren idatzizko eitea hau izango da: "kautotutako kopia da".

1.- La expedición de copias auténticas se realizará mediante una diligencia en la que se haga constar que un documento es copia del original, debiéndose recoger necesariamente el número de copia de que se trate, y exigiéndose, por tanto, la llevanza de un registro a tal efecto. El tenor literal de la citada diligencia será: "es copia auténtica".

2.- Aurreko idazatian aipatzen den erregistroak gutxienez ondorengo datu hauek eduki beharko ditu: zein agiri den, kopiaren zertarakoa eta data.

2.- El registro a que hace referencia el párrafo anterior deberá contener, al menos, los datos siguientes: documento de que se trate, destinatario, destino de la copia y fecha.

3.- Jatorrizko agiria eman zuten administrazio­organoei dagokie kopia kautoak ematea.

3.- La expedición de copias auténticas corresponderá a los órganos administrativos que hubieran emitido el documento original.

4.- Guztien aurrean hedatuko dira kopia kautoen ondorioak.

4.- Los efectos de las copias auténticas se extenderán frente a todos.

4. atala.- Kautotutako kopiak.

Artículo 4.- Copias autenticadas.

1.- Kautotutako kopia bat emateko eginbide bat gauzatuko da, bertan ondorengo formula honen bidez adieraziko da agiri bat kautotutako kopia dela: "Kautotutako kopia da".

1.- Para la expedición de una copia autenticada se extenderá una diligencia que manifieste que un documento es copia autenticada por medio de la fórmula siguiente: "Es copia autenticada".

2.- Administrazio Nagusian eta Organismo Autonomoetan hauek izango dira eskuduntzadun kautotutako kopiak emateko:

2.- En la Administración General y Organismos Autónomos serán competentes para expedir copias autenticadas:

a) zuzendariak edo zerbitzu orokorretako arduradun organoen titularrak Sailetatik edo Organismo Autonomoetatik ateratzen diren agiriei dagokienez,

a) los directores o titulares de los órganos responsables de los servicios comunes respecto a los documentos que emanen de los Departamentos u Organismos Autónomos respectivos,

b) kolegiatutako administrazio­organoetako dagozkien idazkariak, eta

b) los respectivos secretarios de los órganos administrativos colegiados, y

c) Jaurlaritzaren Kontseiluak eta berak delegatutako batzordeek ezagutzeko, aztertzeko eta onartzeko jartzen diren gaien testuak dituzten agiriak kautotzeko denean, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Idazkaritzako zuzendaria.

c) el Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento cuando se trate de la autenticación de los documentos que contengan textos de los asuntos que se sometan al conocimiento, deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno y las Comisiones Delegadas del mismo.

3.- Guztien aurrean izango dute balioa autentikatutako kopien ondorioek.

3.- Los efectos de las copias autenticadas valdrán, también, frente a todos.

5. atala.- Konpultsatutako kopiak.

Artículo 5.- Copias compulsadas.

1.- Konpultsatutako kopiek eginbide hau eramango dute ondorengo esaldi honekin: "Konpultsatutako kopia da".

1.- Las copias compulsadas llevarán una diligencia con la siguiente frase: "Es copia compulsada".

2.- Funtzionarioek eta agintariek konpultsatu ahal izango dituzte beren sailetan edo organismo autonomoetan izapidetzen diren administrazio­espedienteetan sartzen diren kopiak.

2.- Los funcionarios y autoridades podrán compulsar las copias de los documentos que se incorporen a los expedientes administrativos que se tramiten en sus Departamentos u Organismos Autónomos.

3.- Euskal Autonomi Elkartearen Administrazioaren eremura mugatuko dira konpultsaren ondorioak.

3.- Los efectos de la compulsa se circunscribirán al ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

6. atala.- kopia arruntak.

Artículo 6.- Copias simples.

1.- Kopia arruntak Administrazioaren eskutan dauden agirien fotokopiak izango dira inolako ohar berezirik ez dutela.

1.- Las copias simples consistirán en fotocopias de documentos en poder de la Administración sin ningún tipo de anotación especial.

2.- Herri­Administrazioen Lege­Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio Ihardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 35.a) eta 37.8 ataletan ezarritako mugen barruan, ihardunbideak, artxibategiak eta erregistroak izapidetzeko enkargatuek eman ahal izango dizkiete interesatuei era horretako kopiak.

2.- Los encargados de la tramitación de los procedimientos, así como de los archivos y registros, podrán proporcionar este tipo de copias a los interesados, con los límites establecidos en los artículos 35.a) y 37.8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

3.- Kopia arruntek informaziorako balioa baino ez dute izango.

3.- Las copias simples no tendrán más valor que el meramente informativo.

7. atala.- Ziurtagiriak.

Artículo 7.- Certificaciones.

1.- Ziurtagiria adierazpen formal baten bidez egingo da eta bertan agertuko dira lehenengoz hori egin duenaren izena eta bi abizen eta kargua edo funtzioa, horren jarraian, horretan dihardueneko gertakizun, ekintza edo akordioen kondaketa edo idazketa, osoan edo zati batean.

1.- La certificación se realizará mediante una declaración formal en la que figurará, en primer lugar, el nombre y dos apellidos y el cargo o función de quien la realice, seguida del relato o transcripción total o parcial de los hechos, actos o acuerdos a los que se refiera.

2.- Eragiketa hori gauzatzeko eskudun hauek izango dira:

2.- Serán competentes para efectuar esta operación:

a) Ekintza edo xedapena eman duten organoko titularrak,

a) los titulares de los órganos que hubiesen dictado los actos o disposiciones,

b) kolegiatutako organoetako idazkariak, lehendakariaren ikus­onetsiaz,

b) los secretarios de los órganos colegiados con el visado de su presidente,

c) sailetatik edo dagozkien organismo autonomoetatik sortzen diren agiriei dagokienez, guztientzako zerbitzuetako arduradun organoetako arduradunak,

c) los titulares de los órganos responsables de los servicios comunes respecto a los documentos que emanen de los Departamentos u Organismos Autónomos respectivos,

d) lurralde­ordezkariak, dagozkien eskuduntzen eremuan,

d) los Delegados Territoriales en el ámbito de sus respectivas competencias,

e) erregistro publikoetako arduradunak, beraien egitekoei dagozkienean,

e) los encargados de los registros públicos en relación con las funciones de los mismos,

f) Jaurlaritzako Kontseiluko idazkaria eta delegatutako batzordeetakoa, organo horiek hartutako akordioei dagokienez, eta

f) el Secretario del Consejo de Gobierno y de las Comisiones Delegadas respecto a los acuerdos adoptados por dichos órganos, y

g) Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Idazkaritzako zuzendaria, Jaurlaritzako Kontseiluaren eta bere delegatutako batzordeen aktetan ageri diren akordioei dagokienez.

g) el Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento en relación con los acuerdos que figuren en las actas del Consejo de Gobierno y las Comisiones Delegadas del mismo.

3.- Guztien aurrean izango dute balioa ziurtagirien ondorioek.

3.- Los efectos de las certificaciones se extenderán frente a todos.

8. atala.- Sinadurak legeztatzea.

Artículo 8.- Legalización de firmas.

1.- Dekretu honetan esaten den sinaduren legeztatzea, agiri horretan era honetako eginbidea adieraziz gauzatuko da "Sinadura egiaztatzeko eginbidea" eta horren jarraian ondorengo formula hau: "Nire eskutan dauden datuen arabera, aurreko sinadura hau honi (izena, abizenak eta agirian adierazitako kargua) dagokio."

1.- La legalización de firmas a que se refiere el presente Decreto se realizará mediante la plasmación en el documento de que se trate de una diligencia del siguiente tenor: "Diligencia de legalización de firma" seguida de la fórmula siguiente: "De acuerdo con los datos en mi poder, la firma precedente corresponde a (nombre, apellidos y cargo que figuren en el documento)."

2.- Legeztatze hori emateko eskuduntza duten organoek hauek izango dira:

2.- Los órganos competentes para extender legalizaciones serán:

a) Sailetatik eta organismo autonomoetatik sortzen diren agiriei dagokienez, guztientzako zerbitzuetako organo arduradunen titularrak,

a) los titulares de los órganos responsables de los servicios comunes respecto a los documentos que emanen de los Departamentos u Organismos Autónomos respectivos,

b) Herri-administrazioetako agintariei dagokienez, atzerrian eragina izango duten agiriei buruzkoetan Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria, eta

b) el Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento respecto a las autoridades de las administraciones públicas vascas en relación con documentos que deban surtir efectos en el extranjero, y

c) Atzerrian eragina izango duten Euskal Autonomi Elkarteko ikastetxeetako agiri akademikoei dagokienez, Ikastetxeen Zuzendaria.

c) el Director de Centros Escolares respecto a documentos académicos de Centros docentes de la Comunidad Autónoma que han de surtir efectos en el extranjero.

3.- Beren sinadurak legeztatuak izan behar dituzten organo edo agintariei, beren sinadura horien beharrezko egiaztapena eskatuko diete organo hauek, aurkeztuko diren agirietan erkaketa gauzatu ahal izateko.

3.- Estos órganos solicitarán a los órganos o autoridades cuyas firmas hayan de ser objeto de legalización la acreditación debida de las mismas, al objeto de poder realizar su cotejo en los documentos que se les presenten posteriormente.

9. atala.- Xedapen orokorrak.

Artículo 9.- Disposiciones comunes.

Dekretu honetan jasotzen diren eginbideak Sailaren edo Organismo Autonomoaren zigiluarekin joango dira eta data eta kargua, ematen edo legeztatzen duen pertsonaren izen abizenak eta agiriaren orrialde guztietan jaso berharko dira.

Las diligencias que se recogen en este Decreto deberán ir acompañadas del sello del Departamento u Organismo Autónomo, la fecha y el cargo, nombre y apellidos de la persona que expida o legalice, y se plasmarán en todas las páginas que compongan el documento de que se trate.

Lehenengoa.- Dekretu hau garatzeko beharrezko diren xedapenak ezartzeko baimena ematen zaio Jaurlaritzaren lehendakariordeari.

DISPOSICIONES FINALES

Bigarrena.- Dekretu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin egunaren biharamunean hartuko du indarra.

Primera.- Se autoriza al Vicepresidente del Gobierno a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Decreto.

Vitoria-Gasteizen, 1996ko ekainaren 18an.

Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Lehendakaria,

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 18 de junio de 1996.

El Lehendakari,

Jaurlaritzaren lehendakariordea,

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

JUAN JOSÉ IBARRETEXE MARKUARTU.

El Vicepresidente del Gobierno,

JUAN JOSÉ IBARRETEXE MARKUARTU.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común