Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

125. zk., 1996ko uztailaren 1a, astelehena

N.º 125, lunes 1 de julio de 1996


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Presidencia del Gobierno
3166
3166

137/1996 DEKRETUA, ekainaren 11koa, Euskadiko egoera soziopolitikoari buruzko Euskal Gizartearen Egoera izeneko ikerketa­saria sortzeko eta arautzeko dena.

DECRETO 137/1996, de 11 de junio, por el que se crea y regula el Premio Realidad Social Vasca de investigación sobre la realidad sociopolítica de Euskadi.

Jaurlaritzaren Lehendakaritzaren egitura organikoa eta egitekoak ezartzen dituen ekainaren 20ko 305/1995 Dekretuaren 8, 1, c) atalean xedatzen denez, Analisi eta Komunikaziorako Idazkaritza Nagusiaren egitekoetako bat hau da: "Jaurlaritzak parte hartzen duen alorretako gizarte egoera eta bilakaerari buruzko azterlan, txosten edo ekintzak prestatu, Jaurlaritzaren Lehendakaritzak horien berri izan dezan". Halaber, Dekretuko 10, f) atalean, Analisi eta Komunikaziorako Idazkaritza Nagusiaren Argibide eta Azterlan Zuzendaritzari betebehar hau izendatzen dio: "Gizarteak bizi duen egoeraren bilakaeraren berri unean-unean izatea Prospekzio Soziologikoen Kabinetearen bidez".

El Decreto 305/1995, de 20 de junio, por el que se establece la estructura orgánica y funcional de la Presidencia del Gobierno - Lehendakaritza, en su artículo 8, 1, c), define como una de las funciones de la Secretaría General de Análisis y Comunicación, adscrita a Lehendakaritza, la de "realizar cuantos estudios, informes y acciones sean precisos para mantener informada a la Presidencia del Gobierno de la situación y evolución de la realidad social en las áreas de actuación gubernamental". Asimismo, el artículo 10, f), del mencionado Decreto, asigna a la Dirección de Información y Estudios de la Secretaría General de Análisis y Comunicación el "mantener una información actualizada de la situación y evolución de la realidad social, a través del Gabinete de Prospección Sociológica".

Helburu horiek betetzeko, oso interesgarria da garai honetako euskal gizartea ezagutzen lagundu dezaketen ikerketa eta azterlanak bultzatzea, eta alde horretatik, akuilu gisa, arlo horretako lanak sustatuko dituen sari bat, "Euskal Gizartearen Egoera" izenekoa guztiz baliagarria izan daiteke.

Para cumplir los fines expuestos se considera de interés impulsar y promover la realización de investigaciones y estudios que ayuden a mejorar la comprensión sobre la realidad social vasca contemporánea, a lo cual puede contribuir la creación de un premio que, bajo la denominación de "Realidad Social Vasca", reconozca destacados trabajos en el área señalada.

Ondorioz, Lehendakaritzaren proposamenez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 1996ko ekainaren 11n eginako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Presidencia, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su Sesión celebrada el día 11 de junio de 1996,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. atala.- Helburua eta deialdia.

Artículo 1.- Objeto y convocatoria.

Euskadiko egoera soziopolitikoari buruzko "Euskal Gizartearen Egoera" izeneko ikerketa­saria sortzea; dekretu honetan adierazitako gorabeherak jasotzen dituen lan bati egokituko zaio.

Se crea el Premio "Realidad Social Vasca" de investigación sobre la realidad sociopolítica de Euskadi, que recaerá en un trabajo en el que concurran las circunstancias establecidas en el presente Decreto.

Saria halako diru kopurua ematea izango da, eta urtero egingo du Lehendakaritzako idazkariak horretarako deialdia; bertan hainbat argibide —helburua, diru kopurua, akzesitak, lanak aurkezteko tokia eta epea, emakida, ordainketa eta sarikurra entregatzea— zehaztuko dira.

Dicho Premio, consistente en una dotación económica, será convocado anualmente por Resolución del Secretario de la Presidencia, en la que constará en todo caso el objeto de la misma, dotación y posibilidad de accésits, lugar y plazo de presentación de candidaturas, así como concesión, pago y entrega del galardón.

2. atala.- Lanek bete beharreko baldintzak.

Artículo 2.- Requisitos de los trabajos.

1.- Sari honetara aurkezten diren lanek Euskal Autonomi Elkartea hartuko dute ardaztzat —nahiz eta beste eremuetako erreferentziak ere erabiltzea zilegi den — eta ondoren aipatzen diren gaien ingurukoa izan behar dute:

1.- Los estudios o investigaciones que concurran al presente Premio habrán de versar sobre alguno de los siguientes temas, enmarcados en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco aunque abiertos a la comparación con otros ámbitos:

- baloreak eta bizimoldeak,

- valores y estilos de vida,

- indarkeria eta bakegintza,

- violencia y pacificación,

- gazteria eta politika,

- juventud y política,

- Euskadiko kanpo irudia,

- imagen exterior de Euskadi,

- euskal erakundeen irudia,

- imagen de las Instituciones Vascas,

- ideologia politikoak,

- ideologías políticas,

- hauteskundeetako emaitzak: botoa eta abstentzioa,

- comportamiento electoral pasado y futuro: voto y abstención,

- ikerketa soziopolitikorako metodologiak eta Euskadiko egoera soziopolitikoa ezagutzen lagundu dezaketen beste guztiena.

- desarrollo de metodologías para la investigación sociopolítica, y cuantas otras contribuyan a conocer la realidad sociopolítica de Euskadi.

2.- Metodologia dela eta, ikerketa kuantitatiboa zein kualitatiboa izan daiteke.

2.- En cuanto a su metodología, la investigación podrá ser tanto de carácter cuantitativo como cualitativo.

3.- Aurkezten diren lanek argitaragabeak izan behar dute, eta deialdiaren aurreko bi urteetan egindakoak. Defendatutako doktoretza-tesiak ere aurkeztu ahal izango dira, baldin eta argitaratugabeak badira.

3.- Los trabajos presentados, que deberán ser inéditos, estarán realizados en los dos últimos años precedentes a la fecha de la correspondiente convocatoria. Podrán presentarse tesis doctorales ya defendidas siempre que no estén publicadas.

4.- Sari hau bateraezina da ikerketa-lana egiteko jaso daitezkeen bestelako sari, beka edo laguntzekin.

4.- El presente Premio resulta incompatible con otros premios, becas, subvenciones o ayudas recibidas para la realización del trabajo de investigación.

3. atala.- Egileek bete beharreko baldintzak.

Artículo 3.- Requisitos de los candidatos.

1.- Lanak aurkezteko epea amaitzen den momentuan, goi-mailako titulazioa izatea, edota unibertsitate-karrerako azken bi urteetan aritzea.

1.- Podrán presentar sus trabajos personas físicas que tengan la condición de Titulados Superiores o estén realizando los dos últimos cursos de la carrera universitaria en el momento en que finalice el plazo de presentación de candidaturas.

2.- Pertsona fisiko horiek beren kasa edota beste batzuekin elkartuta aurkez daitezke; kasu honetan, taldeko partaide guztiek bete beharko dituzte deialdiko baldintzak, eta ikerketa-buru bat aukeratuko dute.

2.- Dichas personas físicas podrán tomar parte a título individual o asociadas con otras. En este último caso, todos los integrantes del equipo habrán de cumplir los requisitos de la convocatoria, señalándose un responsable de la dirección de la investigación.

Inola ere ez da onartuko pertsona fisikoak pertsona juridikoen izenean edo ordez aurkezterik (institutuak, unibertsitateak, erakundeak, enpresak, elkarteak, e.a.).

En ningún caso podrán presentarse personas físicas en nombre o representación de personas jurídicas (institutos, universidades, organizaciones, empresas, sociedades u otras).

3.- Debekatuta dute sari honetara aurkeztea Euskal Administrazio Publikoetako langileek (Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Orokorra eta bere erakunde autonomoak, Foru Administrazioa eta Tokikoa) eta Estatuko beste Lurralde Administrazio batzuetakoek, baldin eta ikerketa-lana beren lanarekin batera burutu badute, edo ikerketa-lana beren lanbidearekin elkarlotuta dagoenean.

3.- Queda excluido de concurrir al presente Premio el personal al servicio de las Administraciones Públicas Vascas (Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, Administración Foral y Local), y de otras Administraciones Territoriales del Estado, cuando el trabajo de investigación haya sido realizado en el ejercicio de sus funciones, o el contenido del mismo guarde relación con los cometidos que desempeña.

Edozein zentrotako (publiko nahiz pribatua) unibertsitate­irakasle guztiek, berriz, parte hartu ahal izango dute.

Sí podrá optar al Premio el personal docente universitario que imparte clases en cualquier centro público o privado.

4. atala.- Lanak aurkeztea.

Artículo 4.- Presentación de candidaturas.

1.- Ikerketa-lanarekin batera txosten zehatz bat aurkeztu beharko da, helburuak, gaiaren justifikazioa, metodologia, ikerketak hartutako denbora-tartea eta, hala badagokio, ekarpen berriak azalduz. Txosten horrek bost eta hamar folio bitarteko luzera izango du, alde batetik eta tarte bikoitzarekin idatzita, eta, ikerketa-lana bezala, lau kopiatan entregatuko da, ezizen baten sinadurarekin.

1.- Junto al trabajo de investigación concurrente al Premio, habrá de presentarse obligatoriamente una Memoria detallada con los objetivos, justificación del tema, metodología, período temporal abarcado por el estudio y fechas de realización del mismo y aportaciones novedosas, en su caso. Esta memoria, con una extensión de entre cinco y diez folios escritos a doble espacio y por una cara, se entregará, al igual que el trabajo de investigación, por cuadruplicado y de forma anónima o con pseudónimo.

2.- Halaber, gutunazal baten barnean, norberaren datuak (izen­abizenak, NAN, helbidea eta telefonoa) eta egilearen/en curriculum vitae aurkeztu behar dira.

2.- Asimismo se acompañará una plica, o sobre cerrado, en cuyo interior se consignarán los datos personales (nombre y apellidos, DNI, dirección y teléfono) y curriculum vitae del autor/es.

3.- Agiriak aurkezteko tokia eta epea urteroko deialdi­erabakiak ezarriko ditu.

3.- La citada documentación se presentará en el lugar y plazo que fije la correspondiente Resolución de convocatoria anual.

5. atala.- Epaimahaia.

Artículo 5.- Jurado.

1.- Sariaren esleipena proposatzeko eta, behar izanez gero akzesitak ere bai, epaimahai bat osatuko da honako kideekin:

1.- Con objeto de proponer la adjudicación del Premio, y en su caso de los accésits al mismo, se constituirá un Jurado que estará formado por los siguientes miembros:

- Lehendakaria: Jaurlaritzaren Lehendakaritzako idazkaria edo bere ordezkoa.

- Presidente: Ilmo. Sr. Secretario de la Presidencia del Gobierno, o persona en quien delegue.

- Bokalak:

- Vocales:

- Argibide eta Azterlan Zuzendaritzako titularra, edo bere ordezkoa.

- Titular de la Dirección de Información y Estudios, o persona en quien delegue.

- Lehendakaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabineteko arduradun teknikoa.

- Responsable Técnico del Gabinete de Prospección Sociológica de la Presidencia del Gobierno - Lehendakaritza.

– Sariak hartzen duen gaian adituak diren unibertsitateko hiru irakasle, Lehendakaritzako idazkariak izendatuak.

- Tres profesores universitarios cualificados en la materia objeto del Premio, que serán nombrados por el Ilmo Sr. Secretario de la Presidencia.

- Idazkaria (hitza bai baina botorik ez): Prospekzio Soziologikoen Kabineteko teknikari bat.

- Secretario, con voz y sin voto: un técnico del Gabinete de Prospección Sociológica.

Epaimahaiaren osaera Lehendakaritzako idazkariaren erabakiz jakinaraziko da eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, Sariaren esleipenaren berri ematen duen erabakia baino hilabete lehenago.

La composición del Jurado se hará pública por Resolución del Secretario de la Presidencia que se insertará en el Boletín Oficial del País Vasco con un mes de antelación a la publicación de la Resolución de concesión del Premio.

2.- Epaimahaiaren edozein akordio ontzat emateko beharrezkoa izango da kideen gehiengoaren aldeko botoa izatea; berdinketa gertatuz gero, lehendakariaren botoak erabakiko du. Dekretu honetatik kanpo gelditzen den guztiaren gainean Herri­Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-Ihardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak organo kolegiatuentzat araututakoa aplikatuko da.

2.- Cualquier acuerdo que adopte el Jurado requerirá, al menos, el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, decidiendo el empate el voto de calidad del Presidente. En lo no dispuesto en la presente norma se estará a lo regulado para los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6. atala.- Esleipena

Artículo 6.- Adjudicación

1.- Sariaren esleipena proposatzeko eta, behar izanez gero akzesitak ere bai, epaimahaiak kontutan hartuko ditu lanen kalitatea, zuzentasun tekniko-zientifikoa, planteamenduaren eta metodologiaren orijinaltasuna edota berrikuntzarik ekarri ote duten bakoitzari dagokion ikerketa-alorrean.

1.- El Jurado propondrá la adjudicación del Premio, y de sus accésits, en su caso, a aquellos trabajos que presenten una mayor calidad y rigor técnico-científico, destaquen por la originalidad de su planteamiento y por la novedad de la metodología empleada o supongan una innovación en el campo de investigación de su área respectiva.

2.- Epaimahaiaren esleipena proposatzen duen akta Jaurlaritzako Lehendakaritzako idazkariari bidaliko zaio, eta honek sariduna izendatuko du erabaki bidez. Erabaki horrek administrazio bidea amaituko du eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Lan bat aurkezten denetik hiru hilabetera, bere gainean erabaki adierazirik eman ez bada, gaitzetsitzat joko da.

2.- El Acta que recoja la propuesta del Jurado será elevada al Secretario de la Presidencia del Gobierno, que asignará el Premio mediante Resolución. Esta Resolución, que agotará la vía administrativa, será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco. Se entenderán desestimadas las candidaturas respecto de las cuales no recaiga resolución expresa en el plazo de tres meses desde su presentación.

3.- Saria eman gabe gera daiteke, bai osorik bai zati batean.

3.- El Premio podrá declararse desierto, ya sea total o parcialmente.

4.- Sariaren esleipena zuzenean jakinaraziko zaie irabazleei. Ondoren dirusaria emango zaie eta, Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzako Idazkaritzak hala erabakiz gero, ekitaldi publiko batean sarikurra emango zaie.

4.- La adjudicación del Premio será notificada personalmente a los ganadores, procediéndose posteriormente al pago de su dotación y a la entrega en acto público del galardón, si así lo dispusiera la Secretaría de la Presidencia del Gobierno Vasco.

7. atala.- Eskubideak ikerketa-lanen gainean.

Artículo 7.- Derechos sobre los estudios.

Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioak beretzako gordetzen du lanak —banaka zein denak batera— argitaratzeko eskubidea; hala egiten badu, sariaren aipamena agertu beharko du.

La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco se reserva el derecho de publicar los trabajos, bien de forma individual o conjunta, en cuyo caso se hará constar el premio concedido.

GEHIGARRIZKO XEDAPENA

DISPOSICIÓN ADICIONAL

"Euskal Gizartearen Egoera" sarirako lanak aurkezteak, berez, bertako oinarriak osorik onartzeko hitzarmen berariazkoa dakar, dekretu honetan eta urteroko deialdi-erabakian ezarritakoaren arabera.

La presentación al Premio "Realidad Social Vasca" supone la aceptación expresa e íntegra de las bases del mismo según lo dispuesto en el presente Decreto y en la Resolución anual de convocatoria.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 1996ko ekainaren 11n.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 11 de junio de 1996.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común