Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

84. zk., 1996ko maiatzaren 3a, ostirala

N.º 84, viernes 3 de mayo de 1996


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Hezkuntza, Unibertsitateak eta Ikerketa
Educación, Universidades e Investigación
2178
2178

81/1996 DEKRETUA, apirilaren 16koa, unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan Haur-hezkuntza, Lehen Mailako Hezkuntza, Helduen Hezkuntza Iraunkorra eta Hezkuntza Bereziko mailatan Lanpostuen Zerrendetako aldaketek ukitzen dituzten maisu/maistrak zein diren zehazteko irizpideak finkatzen dituena.

DECRETO 81/1996, de 16 de abril, por el que se establecen criterios para determinar los/as Maestros/as afectados/as por modificaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo en Centros públicos docentes no universitarios de los niveles educativos de Infantil, Primaria, Educación Permanente de Adultos y Educación Especial.

<FONT FACE="Courier New" SIZE=3><P>Irakaskuntzako Funtzio Publikoa, Ikastetxe bakoitzean hurrenez-hurreneko hezkuntza-mailako matrikula eta curriculum edukiaren arabera beharrezkoak diren lanpostuen itxuraketa abiapuntutzat hartuz egituratzen da, eta era honetan Lanpostuen Zerrendak hezkuntza-sistema osatzen duten lanpostu guztiak barne hartzen dituen oinarrizko tresna bihurtzen dira; lanpostu hauek funtsean beren espezialitate, hizkuntz eskakizun eta derrigorrezkotasun-dataren arabera desberdintzen dira.

<FONT FACE="Courier New" SIZE=3><P>La Función Pública Docente se estructura a partir de la configuración en cada Centro docente de los puestos de trabajo necesarios en función de la matrícula y el contenido curricular del respectivo nivel educativo, convirtiéndose, de esta manera las Relaciones de Puestos de Trabajo en el instrumento básico que recoge la totalidad de plazas de que consta el sistema educativo; plazas que se diferencian fundamentalmente de acuerdo con su especialidad, perfil lingüístico y fecha de preceptividad.

Euskal Autonomi Elkarteko Unibertsitateaz Kanpoko Irakaskuntzako Irakasleen Kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legeak, II. Tituluaren I. Kapituluan Lanpostuen Zerrendak erregulatzen ditu, hauek lantzerakoan kontuan izan behar diren oinarrizko printzipioak eta prozedurazko bideak adieraziz.

La Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos docentes de la Enseñanza no Universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco regula, en el Capítulo I del Título II, las Relaciones de Puestos de Trabajo, señalando los principios básicos así como los cauces procedimentales que deben observarse en su elaboración.

Begibistakoa da, Euskal Autonomi Elkartean egon den bilakera demografikoaren ondorioz, Ikastetxeetako matrikulazioak azken urteotan etengabeko beherakada jasan duela, eta aldaketa hau haur gazteen taldeak eskolatzen dituzten mailatan aldaketa hau nabarmenagoa da, talde hauen berezko izaera eta ezaugarriak direla medio.

Es un hecho constatado que, a consecuencia de la evolución demográfica experimentada en la Comunidad Autónoma Vasca, la matriculación de los Centros ha sufrido en los últimos años, un descenso continuado, resultando más evidente este cambio en los niveles que escolarizan grupos de alumnos de menor edad, por su propia naturaleza y características.

Horregatik, zenbaitetan, Sail honetako Plangintza Zerbitzuek bildutako datu guztiak bildurik egiten dituzten azterlanak ikusirik, beharrezko gertatzen da lanpostuak amortizatzea.

Por ello, en ocasiones, a la vista de los estudios que de todos los datos concurrentes realizan los Servicios de Planificación del Departamento, resulta preciso amortizar puestos de trabajo.

Era berean, baldintza pedagogikoak hobetu edo eskura dauden baliabideak optimizatzeko arrazoiak Ikastetxe batean lanpostuak amortizatu beharra ekar dezakete, eskola-unitateen xehekapenen/baterabiltzeen edo Ikastetxeen bategiteen bidez. Gai honi loturik, adierazi beharra dago Dekretu hau argitaratzen den unean Euskal Autonomi Elkartea hezkuntza-erreformaren ezarpen prozesuan murgildurik dagoela, eta honek Ikastetxe sarearen berrantolaketa osoa ekarriko du.

También razones de mejora en las condiciones pedagógicas o de optimización de los recursos disponibles pueden obligar a modificar los puestos de trabajo de un Centro escolar por medio de desgloses/integraciones de unidades escolares o fusiones de Centros. A este respecto, cabe señalar que en el momento de publicación del presente Decreto, la Comunidad Autónoma Vasca se encuentra inmersa en el proceso de implantación de la reforma educativa, lo que llevará aparejada la reordenación completa de la propia red de Centros.

Ondorioz, Lanpostuen Zerrendek aldaketa hauei erantzun behar diete, Ikastetxe bakoitza eskolatze eskariari eta baldintzetara gehien hurbiltzen den moduan egituratuz eta ukitutako langileen legezko eskubide eta espektatibak erabat errespetatuz, eta beti ere irakaskuntzaren euskal sare publikoaren barruan hezkuntza-kalitaterik onena eskaintzeko helnuruarekin.

En consecuencia, las Relaciones de Puestos de Trabajo deben responder a estos cambios, configurando cada Centro de la forma que más se acerque a la demanda y a los requisitos de escolarización, dentro de un escrupuloso respeto a los legítimos derechos y expectativas del personal afectado y con el objetivo de ofrecer la máxima calidad educativa dentro de la red pública vasca de enseñanza.

Lanpostuetako bakoitzak titular bat esleituta duenez, bere funtzioak lanpostu horien espezialitate eta hizkuntz eskakizunari loturiko ezaugarriak kontuan izanik betetzen dituena, egiten diren aldaketek zuzenean proiektatuko dituzte euren ondorioak bertan dauden maisu/maistrengan.

Como quiera que cada una de las plazas tiene asignado un/a titular que desempeña sus funciones de acuerdo con las características de especialidad y perfil lingüístico de aquellas, las modificaciones que se efectúen proyectarán de forma directa sus efectos sobre los/as Maestros/as que en ellas se encuentran.

Horregatik, otsailaren 19ko 2/1993 Legeak generikoki aurrikusten du, alde batetik, funtzionarioak beren lanpostuetan aldatzea, Lanpostuen Zerrenden bitartez egindako edo bertan aurrikusitako lanpostuaren edukiaren aldaketa edo alterazio batetik eratorritako arrazoiak direla medio, eta bestetik, adskribazioa galtzea, lanpostua kendu egin delako.

Por ello, la Ley 2/1993, de 19 de febrero, prevé, de forma genérica, tanto la remoción de los funcionarios de sus puestos de trabajo por causas derivadas de una modificación o alteración en el contenido del puesto realizada a través de las Relaciones de Puestos de Trabajo, o previstas en las mismas, como la pérdida de la adscripción por supresión del puesto.

Bestalde, maiatzaren 9ko 47/1993 Dekretuak, irakaspostuen hizkuntz eskakizunak eta hauen hurrenez hurreneko derrigorrezkotasun-datak zehazten ditu, berauen hizkuntz eskakizunak eta hauen derrigorrezkotasun-datak aldatuz gero aplikatu beharreko erregimena finkatuz.

Por su parte el Decreto 47/1993, de 9 de mayo, determina los perfiles lingüísticos y las correspondientes fechas de preceptividad de los puestos de trabajo docentes, fijando el régimen aplicable en los casos de transformación de los perfiles lingüísticos y de las fechas de preceptividad de los mismos.

Arau-esparru honek, lanpoastuen zerrenden aldaketek ukitzen zituzten eta euren lanpostua ezabatuta edo aldatuta duten Maisu/Maistren kidegokoak diren funtzionario irakakasleak zein diren zehazteko prozedura eta era berean Ikastetxeen xehekapen, baterabiltze eta bategitearen kasuak erregulatzea aholkatzen zuen.

Este marco normativo aconsejaba regular el procedimiento para determinar los/as funcionarios/as docentes pertenecientes al cuerpo de Maestros afectados/as por las modificaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo y que vean suprimido o modificado su puesto de trabajo, así como los supuestos de desglose, integración y fusión de Centros Escolares.

Aurrikuspen hauen garapenean, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak 1994ko urriaren 26ko Agindua argitaratu zuen, gai honi buruzko lehen erregulazio xehekatua eman zuena.

En desarrollo de estas previsiones, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación publicó la Orden de 26 de octubre de 1994, que dio una primera regulación de detalle a este particular.

Bestalde, Ikastolak eta publiko bihurtutako Ikastetxeak sare publikoan baterabiltzeko prozesuak Euskal Herrian sare desberdinen iraunkortasun egoeraren behin-betiko erregularizazioa ekarri zuen. Prozesu hau burutu zenez geroztik denbora pasa ondoren, eta bertan bizi izandako izpirituarekin jarraituz, bi errealitate hauek bakar batean baterabiltzeko borondatea islatuko duten neurriak hartzea beharrezkoa da. Errealitate bakar hau konplexuagoa izango da, baina era berean hezkuntza-sistema osoarentzako asko ere aberatsagoa.

Por otra parte, el proceso de confluencia de Ikastolas y Centros publificados dentro de la red pública supuso en el País Vasco la regularización definitiva de una situación de permanencia de redes diferenciadas. Pasado ya un cierto tiempo desde que este proceso se llevó a cabo, y continuando dentro del espíritu en él vivido, resulta necesario tomar medidas que reflejen la voluntad de integración de ambas realidades en una sola, más compleja, pero, sin duda, también mucho más enriquecedora para el sistema educativo en su conjunto.

Gure Elkarteko berezitasun hauen ondorioz ezinezkoa da goian adierazitako egoerak orain arte erregulatzen zituen araudia aplikatzea, ez duelako barne hartzen Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren zerbitzura dauden Maisu/Maistrek antzeko funtzioak/lanak betetzen dituztela, harreman juridikoa edozein izanik ere.

Estas peculiaridades de nuestra Comunidad hacen que resulte de imposible aplicación la normativa que hasta ahora regulaba las situaciones más arriba descritas, ya que no contempla el hecho de que, independientemente de la relación jurídica, los/as Maestros/as al servicio del Departamento de Educación, Universidades e Investigación se encuentran desempeñando funciones/trabajos semejantes.

Zentzu honetan, Jaurlaritza honek oinarrizko printzipio bati eutsi nahi dio nola edo hala: kolektibo guztien partaidetza berdintasun goreneko baldintzetan burutzea, prozesu guztien elkargune batera iritsiz, bertan irakasle guztien legezko interes, eskubide eta igurikapenak antzekoak izango direlarik eta kolektibo jakin bati dagozkionak inola ere urratu gabe. Era honetan bakarrik itxi ahal izango du hezkuntza-sistemak baterabiltze-prozesua aipatutako esparruaren barruan.

En ese sentido, este Gobierno reitera su convencimiento y voluntad en un principio básico: que la participación de todos los colectivos se realice en condiciones de máxima igualdad, llegando en todos los procesos a un punto de encuentro en el que los legítimos intereses, derechos y expectativas de todo el personal docente se entiendan semejantes y sin merma alguna de los correspondientes a un concreto colectivo. Únicamente de esta manera podrá llegar el sistema educativo a cerrar el proceso de confluencia dentro del marco reseñado.

Horregatik, Dekretu honen funtsezko zati bat, dakarren berrikuntza dela medio, prozesuetan parte hartuko dutenen antolaketa-irizpideak finkatzera dedikatzen dena da, irakaskuntzako funtzio publikoan oraindaino aplikatu diren irizpideak errealitate berrira egokituz.

Por ello, una parte fundamental de este Decreto, por el carácter de novedad que supone, es la dedicada a fijar los criterios de ordenación de los/as participantes en los procesos, adaptando a la nueva realidad los criterios que hasta el momento se han venido aplicando en la función pública docente.

Dekretuaren gainontzeko atalek, Lanpostuen Zerrendetako aldaketek zein pertsona ukitzen dituzten erabakitzeko beharrezkoak diren aurrikuspenak jasotzen dituzte, 1994ko urriaren 26ko Aginduaren aplikazioz burututako prozesuetan jasotako esperientzia aprobetxatzen duen erregulazio xehekatu batean.

El resto del articulado del Decreto recoge las previsiones necesarias para determinar qué personas resultan afectadas por las transformaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo, en una regulación de detalle que aprovecha la experiencia recogida en los procesos llevados a cabo en aplicación de la Orden de 26 de octubre de 1994.

Oro har, zera lortu nahi da; prozesu bakoitzaren ondoren Klaustroko pertsonalaren adskripzio finala Ikastetxe bakoitzean eratutako lanpostuetarako egokiena izatea hala espezialitateari nola hizkuntz eskakizunari dagokionez, posible den kasuetan hautaketa boluntarioa ahalbidetuz, eta sistemaren antolaketa hobea lortzeko beharrezkoa denean bakarrik adskripzio hori bortxatuz.

En general, se pretende que después de cada proceso, la adscripción final del personal del Claustro sea la más adecuada tanto en especialidad como en perfil lingüístico a los puestos de trabajo configurados en cada Centro, permitiendo, en los casos en que sea posible, el ejercicio de opciones voluntarias y forzando la adscripción exclusivamente en los supuestos en que resulte necesario para la mejor organización del sistema.

Hau guztia kontuan izanik, aldaketa garrantzitsuak sartu dira Ikastetxeen bategiteek ukitutako pertsonalaren tratamenduari dagokionez, adskribaturik zeudeneko lanpostuaren espezialitate zehatzari garrantzi handiagoa emanez.

Partiendo de estos presupuestos, se han introducido significativas variaciones en lo que respecta al tratamiento del personal afectado por fusiones de Centros, dando mayor importancia a la especialidad concreta del puesto de trabajo a que se encontraban adscritos/as.

Bestalde, puntu honetan azpimarratu behar da araudi hau sektoreko ordezkari sindikalekin eztabaidatu eta negoziatu egin dela.

Por otra parte, debe destacarse en este punto que esta normativa ha sido objeto de discusión y negociación con los representantes sindicales del sector.

Era berean kontuan izan dira Euskadiko Eskola-Kontseiluak gai honi buruz jaulkitako txostenean formulatutako iritziak.

Se han considerado igualmente las apreciaciones formuladas por el Consejo Escolar de Euskadi en el Informe emitido al respecto.

Ondorioz, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 1996ko apirilaren 16an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su Sesión del día 16 de abril de 1996,

TÍTULO I

1. atala.- Xedea.

PRINCIPIOS GENERALES

Honako Dekretu honen xedea unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan Haur-hezkuntza, Lehen Mailako Hezkuntza, Helduen Hezkuntza Iraunkorra eta Hezkuntza Bereziko mailatan Lanpostuen Zerrendetako aldaketek ukitzen dituzten maisu/maistrak zein diren zehazteko irizpideak finkatzea da.

Artículo 1.- Objeto.

2. atala.- Eremu subjektiboa.

Constituye el objeto del presente Decreto establecer criterios para determinar los/as maestros/as afectados/as por modificaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo en Centros públicos docentes no universitarios de los niveles educativos de Infantil, Primaria, Educación Permanente de Adultos y Educación Especial.

Honako Dekretu honen edukiak, Lanpostuen Zerrendak aurrez egindako azken Lanpostuen Zerrendan egindako lanpostuen eraketa aldatzen dueneko Ikastetxe batean behin-betiko lanpostua duten Maisu/Maistrek, hauek karrerako funtzionario edo lan-legepeko irakasle finko izanik.

Artículo 2.- Ámbito subjetivo.

Lekualdatze-lehiaketa bidez edo urte bakoitzean deitzen den beste edozein hornikuntza-sistemaren bidez beste behin-betiko destino bat lortzen dutenak, bai eta abuztuaren 31n lana utzi egin behar dutenak, hala beharturiko erretiroagatik nola beste edozein arrazoirengatik, Dekretu honetan erregulatzen diren prozesuetan parte-hartzetik salbuetsita geratuko dira.

El contenido del presente Decreto afecta a todos/as aquellos/as Maestros/as, funcionarios/as de carrera o personal laboral docente fijo, que dispongan de puesto de trabajo definitivo en un Centro en el que la Relación de Puestos de Trabajo modifique la configuración de plazas efectuada por la Relación de Puestos de Trabajo inmediatamente anterior.

3. atala.- Eremu objektiboa.

Quienes obtengan otro destino definitivo por concurso de traslados o por cualquiera de los sistemas de provisión que se convoquen cada año, así como quienes hayan de cesar el 31 de agosto, bien como consecuencia de jubilación forzosa, o por cualquier otra causa, quedarán excluidos/as de su participación en los procesos regulados en el presente Decreto.

1.- Haur-hezkuntza, Lehen Mailako Hezkuntza, Helduen Hezkuntza Iraunkorra eta Hezkuntza Bereziko Ikastetxe publikoetako lanpostuak Lanpostuen Zerrendetan katalogatuta egongo dira, espezialitate, hizkuntz eskakizun eta derrigorrezkotasun-data kontuan izanik.

Artículo 3.- Ámbito objetivo.

Lanpostuen Zerrendan berezi gisa agertzen diren lanpostuak, talde espezifikotzat hartuko dira, eta Ikastetxean ezaugarri hori ez daukaten espezialitate bereko gainontzeko lanpostuekin ez dira taldekatuko.

1.- Los puestos de trabajo de los Centros públicos de Educación Infantil, Primaria, Educación Permanente de Adultos y Educación Especial vendrán catalogados en las Relaciones de Puestos de Trabajo, de acuerdo con especialidad, perfil lingüístico y fecha de preceptividad.

4. atala.- Definizioak.

Los puestos que aparezcan configurados en la Relación de Puestos de Trabajo como singulares, serán considerado como grupo específico, no agrupándose con el resto de puestos de la misma especialidad que, en el Centro, no tengan esa característica.

1.- Bategitea

Artículo 4.- Definiciones.

Bi Ikastetxe edo gehiagoren bategitea gertatuko da, guzti hauek sorkuntza berriko Ikastetxe bakar batean baterabilduz, prozesu berari jarraiki ezabatuta geratzen direnean.

1.- Fusión.

2.- Lanpostuen xehekapena/baterabiltzea

Se producirá una fusión de dos o más Centros cuando, confluyendo todos ellos en un sólo Centro, de nueva creación, resultan, por el mismo proceso, suprimidos.

Ikastetxe bateko lanpostuak beste Ikastetxe batean xehekatuko/baterabilduko dira, dagokion Lanpostuen Zerrendak Ikastetxe jaulkitzailearen barruan eratzen zuen lanpostuen zati bat harrera-Ikastetxeko lanpostuen eraketan barne hartzen denean.

2.- Desglose/Integración de puestos de trabajo.

Ikastetxe jaulkitzaileko lanpostu guztien xehekapenak/baterabiltzeak Ikastetxe honen ezabaketa ekarriko du.

Se producirá un desglose/integración de puestos de trabajo de un Centro en otro Centro diferente cuando una parte de los puestos de trabajo que dentro del Centro emisor configuraba la Relación de Puestos de Trabajo correspondiente, pasa a formar parte de la configuración de puestos de trabajo del Centro receptor.

3.- Kentzea

El desglose/integración de todos los puestos de trabajo del Centro emisor dará lugar a la supresión de este Centro.

Lanpostuen kentzea gertatzen da, Ikastetxe eta espezialitate baten barruan hornikuntzen guztizko kopurua gutxitzen denean, espezialitate horretako lanpostu hutsik ez egonik.

3.- Supresión.

4.- Hizkuntz eskakizunaren eraldakuntza

Se produce supresión de puestos de trabajo cuando, dentro de un Centro y especialidad, disminuye el número total de dotaciones, no existiendo puestos de trabajo vacantes de dicha especialidad.

Hizkuntz eskakizunaren eraldakuntza gertatzen da, Ikastetxe-espezialitate-hizkuntz eskakizun batean derrigorrezkotasun-data bati edo batzuei dagokien hornikuntza-kopurua gutxitzen denean eta, era berean, lanpostu hutsak daudenean edo beste hizkuntz eskakizun baten hornikuntza kopurua zifra berdinean edo goragokoan handitzen denean, gutxitzeak ezin duelarik saldo negatiboa duten derrigorrezkotasun-daten barruan hutsik dauden lanpostuen existentzia xurgatu, ez eta saldo negatiboak gertatu direneko hizkuntz eskakizun beraren barruan beste derrigorrezkotasun-data batean edo batzuetan lanpostu hutsen existentzia edo hornikuntzen kopuruaren igoera ere.

4.- Transformación de Perfil.

5.- Derrigorrezkotasun-dataren eraldakuntza

Se produce transformación de perfil lingüístico cuando, en un Centro-especialidad-perfil lingüístico concreto, disminuye el número de dotaciones correspondiente a una o varias fecha/s de preceptividad y, al mismo tiempo, existen puestos de trabajo vacantes o aumenta el número de dotaciones del otro perfil lingüístico en una cifra igual o superior, no pudiendo absorber aquella disminución la existencia de puestos de trabajo vacantes dentro de la/s fecha/s de preceptividad con saldo negativo ni la existencia de puestos de trabajo vacantes o el aumento en el número de dotaciones en otra/s fecha/s de preceptividad dentro del mismo perfil lingüístico en el que se han producido los saldos negativos.

Derrigorrezkotasun-dataren eraldakuntza gertatzen da, Ikastetxe-espezialitate-hizkuntz eskakizun batean derrigorrezkotasun-data bati edo batzuei dagokien hornikuntza-kopurua gutxitzen denean eta, era berean, lanpostu hutsak daudenean edo beste hizkuntz eskakizun beraren beste derrigorrezkotasun-data batzuetan hornikuntza kopurua zifra berdinean edo goragokoan handitzen denean, gutxitzeak ezin duelarik saldo negatiboa duten derrigorrezkotasun-daten barruan hutsik dauden lanpostuen existentzia xurgatu.

5.- Transformación de Fecha preceptividad.

II. TITULUA
TÍTULO II

IKASTETXEEN BATEGITEARI BURUZKOA

DE LA FUSIÓN DE CENTROS

I. ATALBURUA

CAPÍTULO I

Printzipio orokorrak

Principios generales

5. atala.- Prozesuaren helburua.

Artículo 5.- Objetivo del proceso.

Bi Ikastetxe edo gehiagoren bategite prozesuetan, Lanpostuen Zerrendak Ikastetxe berrian eratutako lanpostuak adjudikatuko zaizkie bategiten diren Ikastetxeetan behin-betiko lanpostua duten Maisu/Maistrei.

En los procesos de fusión de dos o más Centros Públicos, se realizará una adjudicación de los puestos de trabajo configurados en el nuevo Centro por la Relación de Puestos de Trabajo a los/as Maestros/as con puesto de trabajo definitivo en los Centros que se fusionan.

II. ATALBURUA
CAPÍTULO II

Zuzeneko finkapena

Fijación directa

6. atala.- Esleitzeko irizpedeak.

Artículo 6.- Criterios de adjudicación.

Bategiten diren Ikastetxeetan behin-betiko lanpostua zeukaten Maisu/Maistrak Ikastetxe berrian finkatuko dira, lehendik zeukaten espezialitate bereko lanpostuetan.

Los/as Maestros/as con puesto de trabajo definitivo en los Centros fusionados se fijarán en el nuevo Centro, en plazas de la misma especialidad en que se encontraban.

Espezialitate bakoitzaren barruan, honako irizpide hauek aplikatuko dira:

Dentro de cada especialidad, se aplicarán los criterios siguientes:

a) HE2 egiaztatuta duten Maisu/Maistrak: HE2 mugaeguneratuko lanpostuetan finkatuko dira, hauek existitzen diren bitartean.

a) Maestros/as que dispongan de PL2 acreditado: deberán fijarse a puestos de trabajo de PL2 vencido, mientras estos existan.

HE2 mugaguneratuko lanpostuetan behin-betiko lanpostua zeukatenek lehentasuna edukiko dute ezaugarri berberak dituzten lanpostuetan finkatzeko.

Quienes hubieran tenido puesto de trabajo definitivo en puestos de trabajo de PL2 vencido tendrán prioridad para fijarse a puestos de trabajo de las mismas características.

b) HE1 egiaztatuta duten Maisu/Maistrak, bai eta a) fasetik soberan dauden eta HE2 egiaztatuta dutenak, hala lanpostu nahikoak ez zeudelako nola uko egiteagatik: HE1 mugaeguneratuko lanpostuetan finkatuko dira, hauek existitzen diren bitartean.

b) Maestros/as que dispongan de PL1 acreditado, así como quienes tuvieran PL2 acreditado, sobrantes de la fase a) bien porque no existían puestos de trabajo suficientes o por renuncia: deberán fijarse a puestos de trabajo de PL1 vencido, mientras estos existan.

c) HE egiaztatuta ez duten Maisu/Maistrak, bai eta a) eta b) faseetatik soberan daudenak, hala lanpostu nahikoak ez zeudelako nola uko egiteagatik: HE1 edo HE2 geroratuko lanpostuetan finkatu beharko dira, hauek existitzen diren bitartean.

c) Maestros/as que no dispongan de PL acreditado, así como los/as sobrantes de las fases a) y b) bien porque no existían puestos de trabajo suficientes o por renuncia: deberán fijarse a puestos de trabajo de PL1 o PL2 diferido, mientras estos existan.

HE2/HE1 mugaguneratuko lanpostuetan behin-betiko lanpostua zeukatenek lehentasuna edukiko dute derrigorrezkotasun geroratua duten lanpostuetan finkatzeko.

Quienes hubieran tenido puesto de trabajo definitivo en puestos de trabajo de PL2/PL1 diferido, tendrán prioridad para fijarse a puestos de trabajo de preceptividad diferida.

d) Hizkuntz eskakizunaren eradakuntzaren ondorioz, HE2 mugaeguneratuko lanpostuetan behin-betiko lanpostua zeukaten eta HE2 egiaztatuta ez duten Maisu/Maistrak: eskakizuna egiaztatuta dutenen talde berean parte hartuko dute. 47/1993 Dekretuak erregulatzen duen iragankortasun epea aurrera doa bere lanpostua eraldatua izan denetik.

d) Maestros/as que, por transformación de perfil lingüístico, hubieran tenido puesto de trabajo definitivo en plazas de PL2 vencido, y no dispongan de PL2 acreditado: participarán en el mismo grupo que quienes tengan dicho perfil acreditado. El plazo de transitoriedad que regula el Decreto 47/1993 seguirá contando desde que su puesto de trabajo fue transformado.

Derrigorrezkotasun-data aurreratzearen ondorioz, HE1 mugaeguneratuko lanpostuetan behin-betiko lanpostua zeukaten eta HE1 egiaztatuta ez duten Maisu/Maistrak: eskakizuna egiaztatuta dutenen talde berean parte hartuko dute. 47/1993 Dekretuak erregulatzen duen iragankortasun epea aurrera doa bere lanpostua eraldatua izan denetik.

Maestros/as que, por anticipación de la fecha de preceptividad, hubieran tenido puesto de trabajo definitivo en plazas de PL1 vencido, y no dispongan de PL1 acreditado: participarán en el mismo grupo que quienes tengan dicho perfil acreditado. El plazo de transitoriedad que regula el Decreto 47/1993 seguirá contando desde que su puesto de trabajo fue transformado.

e) Salbuetsien izaera aitortuta izanik HE1 mugaeguneratuko lanpostuetan zeudenek, hizkuntz eskakizun hori egiaztatuta dutenen talde berean parte hartuko dute.

e) Quienes, teniendo reconocida la condición de exentos/as, se encontraban en plazas de PL1 vencido, participarán en el mismo grupo que quienes tengan dicho perfil acreditado.

f) Beren lanpostuaren espezialitaterako habilitaziorik ez duten Maisu/Maistrak: espezialitate horretako adjudikazioan parte hartuko dute.

f) Maestros/as cuyo puesto de trabajo sea de una especialidad para la que no cuentan con habilitación: participarán en la adjudicación de dicha especialidad.

g) Era honetan laposturik lortzen ez dutenek, beste espezialitate batera berradskribitzeko ondorengo faseetan parte hartuko dute.

g) Quienes no obtengan puesto de trabajo de esta forma, participarán en las fases posteriores de readscripción a otra especialidad.

7. atala.- Prozedura.

Artículo 7.- Procedimiento.

Lanpostuak, espezialitate bakoitzaren barruan, hiru txandatan adjudikatuko dira, esleituta daukaten hizkuntz eskakizuna eta derrigorrezkotasun-data kontuan izanik.

Los puestos de trabajo se adjudicarán, dentro de cada especialidad, en tres turnos, dependiendo del Perfil lingüístico y fecha de preceptividad que tengan atribuido.

a) 1. Txanda: HE2 mugaeguneratuko lanpostuen adjudikazioa

a) Turno 1: Adjudicación de plazas de PL2 vencido

1.- Adjudikatu beharreko lanpostuak

1.- Puestos de trabajo a adjudicar.

HE2 berehalako derrigorrezkotasun-datarekin esleituta duten espezialitateko lanpostu guztiak.

Todos los puestos de trabajo de la especialidad que tengan atribuido PL2 con preceptividad inmediata.

2.- Parte hartzaileak

2.- Participantes.

b)hizkuntz eskakizunaren eraldakuntzaren ondorioz HE2 mugaeguneratuko lanpostuetan adskribatuta daudenak, nahiz eta eskakizun hori egiaztatuta ez eduki.

b)quienes por transformación de perfil lingüístico se encuentren adscritos/as en plazas de PL2 vencido sin tener acreditado dicho perfil.

3.- Uko-txanda

3.- Turno de renuncia.

Parte hartzaileen eta HE2 mugaeguneratuko lanpostuen arteko diferentziaren kopuru bereko ukoak onartuko dira.

Se admitirá un número de renuncias igual a la diferencia entre participantes y plazas de PL2 vencido.

4.- Uko egiteko ordena

4.- Ordenación para la renuncia.

Uko egiteko lehentasuna edukiko dute, ordena honi jarraiki:

Tendrán preferencia para renunciar, por este orden:

1.) HE2 mugaeguneratuko lanpostuetan adskribatuta ez zeudenek.

1.º)aquellos/as que no estaban adscritos/as en plazas PL2 vencido.

2.) hizkuntz eskakizunaren eraldakuntzaren ondorioz HE2 mugaeguneratuko lanpostuetan adskribatuta daudenek, nahiz eta eskakizun hori egiaztatuta ez eduki.

2.º)quienes por transformación de perfil lingüístico se encuentren adscritos/as en plazas de PL2 vencido sin tener acreditado dicho perfil.

3.)gainontzeko parte hartzaileek.

3.º)el resto de participantes.

Talde bakoitzaren barruan, VI. Tituluan ezarritakoaren arabera ordenatuko dira.

Dentro de cada grupo, se ordenarán según lo establecido en el Título VI.

5.- Lanpostuen adjudikazioa

5.- Adjudicación de plazas.

Bi jarraikako txandatan egingo da:

Se realizará en dos turnos sucesivos:

1.) HE2 mugaeguneratuko lanpostuetan adskribatuta zeudenak.

1.º)quienes se encontraran adscritos/as en plazas de PL2 vencido.

2.) HE2 mugaeguneratuaz bestelako lanpostuetan adskribatuta zeudenak.

2.º)quienes se encontraran adscritos/as en plazas diferentes a PL2 vencido.

6.- Adjudikaziorako ordena

6.- Ordenación para la adjudicación

Txanda bakoitzaren barruan, VI. Tituluan ezarritakoaren arabera ordenatuko dira.

Dentro de cada turno, se ordenarán según lo establecido en el Título VI.

b) 2. Txanda: HE1 mugaeguneratuko lanpostuen adjudikazioa

b) Turno 2: Adjudicación de plazas de PL1 vencido.

1.- Adjudikatu beharreko lanpostuak

1.- Puestos de trabajo a adjudicar.

HE1 berehalako derrigorrezkotasun-datarekin esleituta duten espezialitateko lanpostu guztiak.

Todos los puestos de trabajo de la especialidad que tengan atribuido PL1 con preceptividad inmediata.

2.- Parte hartzaileak

2.- Participantes.

a) HE1 egiaztatuta dutenak.

a) quienes tengan PL1 acreditado.

b) HE2 egiaztatuta izanik, uko egiteagatik edo nahiko lanpostu ez egoteagatik aurreko fasean soberan geratu direnak.

b) quienes, teniendo PL2 acreditado, hayan resultado sobrantes de la fase anterior bien por renuncia como por no existencia de plazas en número suficiente.

d) HE1 mugaeguneratuko lanpostuetan adskribatuta egonik, salbuetsi izaera aitortuna dutenak.

c) quienes por anticipación de la fecha de preceptividad, se encuentren adscritos/as en plazas de PL1 vencido sin tener acreditado dicho perfil.

3.- Uko-txanda

d) quienes, encontrándose adscritos/as en plazas de PL1 vencido tengan reconocida la condición de exentos/as.

Fase honetan parte hartzen duten Maisu/Maistren eta HE1 mugaeguneratuko lanpostuen arteko diferentziaren kopuru bereko ukoak onartuko dira.

3.- Turno de renuncia.

4.- Uko egiteko ordena

Se admitirá un número de renuncias igual a la diferencia entre Maestros/as participantes en esta fase y plazas de PL1 vencido.

Uko egiteko lehentasuna edukiko dute, ordena honi jarraiki:

4.- Ordenación para la renuncia.

1.) HE1 mugaeguneratuko lanpostuetan adskribatuta ez zeudenek.

Tendrán preferencia para renunciar, por este orden:

2.) derrigorrezkotasun-data aurreratzeagatik HE1 mugaeguneratuko lanpostuetan hizkuntz eskakizun hori egiaztatu gabe daudenak, bai eta HE1 mugaeguneratuko lanpostuetan adskribatuta egonik salbuetsi izaera dutenak ere. <P>3.) gainontzeko parte hartzaileak.

1.º) aquellos/as que no estaban adscritos/as en plazas PL1 vencido.

Talde bakoitzaren barruan, VI. Tituluan ezarritakoaren arabera

2.º) quienes por anticipación de la fecha de preceptividad, se encuentren adscritos/as en plazas de PL1 vencido sin tener acreditado dicho perfil, así como quienes, encontrándose adscritos en plazas de PL1 vencido tengan reconocida la condición de exentos/as.

ordenatuko dira.

3.º) el resto de participantes.

5.- Lanpostuen adjudikazioa

Dentro de cada grupo, se ordenarán según lo establecido en el Título VI.

Bi jarraikako txandatan egingo da:

5.- Adjudicación de plazas.

1.) HE1 mugaeguneratuko lanpostuetan adskribatuta zeudenak.

Se realizará en dos turnos sucesivos:

2.) HE1 mugaeguneratuaz bestelako lanpostuetan adskribatuta zeudenak.

1.º)quienes se encontraran adscritos/as en plazas de PL1 vencido.

6.- Adjudikaziorako ordena

2.º)quienes se encontraran adscritos/as en plazas diferentes a PL1 vencido.

Talde bakoitzaren barruan, VI. Tituluan ezarritakoaren arabera ordenatuko dira.

6.- Ordenación para la adjudicación.

c) 3. Txanda: HE2/HE1 geroratuko lanpostuen adjudikazioa

Dentro de cada grupo, se ordenarán según lo establecido en el Título VI.

1.- Adjudikatu beharreko lanpostuak

c) Turno 3: Adjudicación de plazas de PL2/PL1 diferido.

HE2 eo HE1 derrigorrezkotasun-data geroratuarekin esleituta duten espezialitateko lanpostu guztiak.

1.- Puestos de trabajo a adjudicar.

2.- Parte hartzaileak

Todos los puestos de trabajo de la especialidad que tengan atribuido PL2 ó PL1 con preceptividad diferida.

a) HE egiaztatuta ez dutenak

2.- Participantes.

b) HE1 edo HE2 egiaztuta izanik, a) eta b) faseetan uko egiteagatik edo behar adina lanpostu ez egoteagatik soberan geratu direnak.

a) quienes no tengan PL acreditado.

Fase honetan parte hartzen duten Maisu/Maistren eta Ikastetxe-espezialitate honetan dauden HE2/HE1 geroratuko lanpostuen arteko diferentziaren berdina izango den pertsona kopuruak fase honetara ez adskribatzeko aukera egitea baimenduko da, eta Ikastetxe berean berradskribatzeko ondorengo Faseei loturik geratuko dira.

b) quienes, teniendo PL1 o PL2 acreditado, hayan resultado sobrantes de las fases a) y b) bien por renuncia como por no existencia de plazas en número suficiente.

4.- Aukera egiteko ordena

3.- Opción por la supresión.

Aukera hau egiteko lehentasuna edukiko dute:

Se admitirá que un número de personas igual a la diferencia entre Maestros/as participantes en esta fase y plazas de PL2/PL1 diferido existentes en este Centro-especialidad opten por no adscribirse en esta Fase, quedando sujetas a las Fases posteriores de readscripción en el propio Centro.

a) HE2/HE1 geroratuko lanpostuetan adskribatuta ez zeudenek.

4.- Ordenación para la opción.

b) gainontzeko parte hartzaileek.

Tendrán preferencia para esta opción

Talde bakoitzaren barruan, VI. Tituluan ezarritakoaren arabera ordenatuko dira.

a) aquellos/as que no estaban adscritos/as en plazas PL2/PL1 diferido.

5.- Lanpostuen adjudikazioa

b) el resto de participantes.

Bi jarraikako txandatan egingo da:

Dentro de cada grupo, se ordenarán según los criterios establecidos en el Título VI.

1.) HE2/HE1 geroratuko lanpostuetan adskribatuta zeudenak.

5.- Adjudicación de plazas.

2.) HE2/HE1 geroratukoaz bestelako lanpostuetan adskribatuta zeudenak.

Se realizará en dos turnos sucesivos:

6.- Adjudikazioa egiteko ordena

1.º)quienes se encontraran adscritos/as en plazas de PL2/PL1 diferido.

Talde bakoitzaren barruan, VI. Tituluan ezarritakoaren arabera ordenatuko dira.

2.º)quienes se encontraran adscritos/as en plazas diferentes a PL2/PL1 diferido.

7.- Preskripzio espezifikoak

6.- Ordenación para la adjudicación.

HE1 edo HE2 egiaztatuta dutenek, kentzeko aukeran aurrikusitakoa salbu, HE2 geroratuko lanpostuak aukeratu beharko dituzte, hauek badaude.

Dentro de cada grupo, se ordenarán según los criterios establecidos en el Título VI.

HE1 edo HE2 egiaztatuta duen edozein HE1 geroratuko lanpostuetara adskribatzea onartuko da, HE2 geroratuko lanpostuak egonik, beti ere eskubide gutxiago eta HE1 edo HE2 egiaztatua duten pertsonek betetzen baldin badituzte.

7.- Prescripciones específicas.

III. ATALBURUA

Beste lanpostu batzuetara berradskribatzea

Quienes tengan PL1 ó PL2 acreditado deberán elegir, a salvo de lo previsto en la opción por la supresión, puestos de trabajo de PL2 diferido, si estos existen.

8. atala.- Prozedura.

Se admitirá la adscripción de quien tiene PL1 ó PL2 acreditado a puestos de trabajo de PL1 diferido, existiendo plazas de PL2 diferido, siempre que estas queden cubiertas con personas que, con menor derecho, también dispongan de PL1 ó PL2 acreditado.

CAPÍTULO III

a) 1. txanda: lehen zeudeneko espezialitateko lanpostuetan finkatu ez direnen adskripzioa

Readscripción a otros puestos de trabajo

1.- Adjudikatu beharreko lanpostuak

Articulo 8.- Procedimiento.

2.- Parte hartzaileak

a) Turno 1: adscripción de quienes no se han fijado en puestos de trabajo de la especialidad en que con anterioridad se encontraban.

a) Lehendik zeudeneko espezialitateko lanpostuetan finkatu ez diren Ikastetxe bateginetako behin-betiko Maisu/Maistrak.

1.- Puestos de trabajo a adjudicar.

3.- Adjudikaziorako ordena

Todos los puestos de trabajo que la Relación de Puestos de Trabajo haya configurado en el nuevo Centro, que no hayan sido ocupados en la fase de fijación directa.

VI. Tituluan ezarritako irizpideen arabera ordenatuko dira.

2.- Participantes.

4.- Preskripzio espezifikoak

a) Maestros/as definitivos/as de los Centros fusionados que no se han fijado a puestos de trabajo de la especialidad en que con anterioridad se encontraban.

a) Adskribatzen direneko lanpostuaren habilitazio eta hizkuntz eskakizunaren baldintzak bete beharko dituzte.

3.- Ordenación para la adjudicación.

b) Adskripzioa derrigorrezkoa izango da hizkuntz eskakizun eta espezialiate baldintzak dituzten lanpostuak baldin badaude.

Se ordenarán según los criterios establecidos en el Título VI.

c) HE2 egiaztatua dutenek HE2 mugaeguneratuko lanpostuak aukeratu beharko dituzte, aukera egitea dagokienean adskribatu nahi direneko espezialitateko lanpostu guztiek beste eskakizun edo derrigorrezkotasun-data bat esleituta dutenean salbu.

4.- Prescripciones específicas.

HE2 duten pertsonak HE2 geroratuko lanpostuetara adskribatzea onartuko da, HE2 mugaeguneratuko lanpostuak egonik, beti ere eskubide gutxiago eta HE2 egiaztatua duten pertsonek betetzen baldin badituzte.

a) Deberán reunir requisitos de habilitación y perfil lingüístico del puesto de trabajo a que se adscriban.

d) HE1 egiaztatua duten pertsonek HE1 mugaeguneratuko lanpostuak aukeratu beharko dituzte, aukeratzea dagokienean adskribatu nahi direneko espezialitatearen lanpostu guztiek beste derrigorrezkotasun-data esleituta dutenean salbu.

b) La adscripción será obligada si existen puestos de trabajo para los que se cuente con requisitos de Perfil lingüístico y especialidad.

HE1 egiaztatua duten pertsonak HE1 geroratuko lanpostuetara adskribatzea onartuko da, beti ere eskubide gutxiago eta HE1 egiaztatua duten pertsonek betetzen baldin badituzte.

c) Quienes tengan PL2 acreditado deberán optar por puestos de trabajo de PL2 vencido, salvo que, en el momento en que le corresponda elegir, todas las plazas de la especialidad a que desea adscribirse tengan atribuido otro perfil o preceptividad.

b) 2. Txanda: Oker adskribatutakoen eta derrigorrezkotasun-data mugaeguneratua duten lanpostuetara adskribatuta egonik hizkuntz eskakizunaren baldintzak betetzen ez dituztenen berradskripzioa

Se admitirá la adscripción de quien tiene PL2 acreditado a puestos de trabajo de PL2 diferido, existiendo plazas de PL2 vencido, siempre que estas queden cubiertas con personas que, con menor derecho, también dispongan de PL2 acreditado.

1.- Adjudikatu beharreko lanpostuak

d) Quienes tengan PL1 acreditado deberán optar por puestos de trabajo de PL1 vencido, salvo que, en el momento en que le corresponda elegir, todas las plazas de la especialidad a que desea adscribirse tengan atribuida otra preceptividad.

Lanpostuen Zerrendak Ikastetxe berrian eratu dituen lanpostu guztiak, aurreko faseetan/txandetan bete ez direnak.

Se admitirá la adscripción de quien tiene PL1 acreditado a puestos de trabajo de PL1 diferido, existiendo plazas de PL1 vencido, siempre que estas queden cubiertas con personas que, con menor derecho, también dispongan de PL1 acreditado.

2.- Parte hartzaileak

b) Turno 2: Readscripción de mal adscritos/as y de quienes estando adscritos/as en plazas de preceptividad vencida, no reúnen requisitos de Perfil.

a) Lanpostu batera adskribatu izanik, berau betetzeko habilitaziorik ez dutenak.

1.- Puestos de trabajo a adjudicar.

b) Derrigorrezkotasun-data mugaeguneratua duten lanpostuetara adskribatuta egonik, dagokion hizkuntz eskakizuna egiaztatuta ez dutenak.

Todos los puestos de trabajo que la Relación de Puestos de Trabajo haya configurado en el nuevo Centro, que no hayan sido ocupados en las fases/turnos anteriores.

3.- Adjudikaziorako ordena

2.- Participantes.

VI. Tituluan ezarritako irizpideen arabera ordenatuko den talde bakar bat osatuko dute.

a) quienes, habiéndose adscrito a un puesto de trabajo, no cuentan con habilitación para su desempeño.

4.- Preskripzio espezifikoak

b) quienes estando adscritos/as en plazas de preceptividad vencida, no tienen acreditado el Perfil lingüístico correspondiente.

a) Adskribatzen direneko lanpostuaren habilitazio eta hizkuntz eskakizunaren baldintzak bete beharko dituzte.

3.- Ordenación para la adjudicación.

b) Berradskripzioa borondatezkoa izango da.

Formarán un solo grupo que se ordenará según los criterios establecidos en el Título VI.

c) 3. Txanda: Egoki adskribatutakoen berradskripzioa

4.- Prescripciones específicas.

1.- Adjudikatu beharreko lanpostuak

a) Deberán reunir requisitos de habilitación y perfil lingüístico del puesto de trabajo a que se adscriban.

Lanpostuen Zerrendak Ikastetxe berrian eratu dituen lanpostu guztiak, aurreko faseetan/txandetan bete ez direnak.

b) La readscripción será voluntaria.

2.- Parte hartzaileak

c) Turno 3: Readscripción de bien adscritos/as.

Habilitazio eta hizkuntz eskakizunaren baldintzak betetzen dituzteneko lanpostu batera adskribatuta egonik, 1 eta 2. Txandetan aipatzen diren Maisu/Maistretakoren baten berradskripzio egokirako erabil daitekeen lanpostu bat hutsik uzten dutenak.

1.- Puestos de trabajo a adjudicar.

3.- Adjudikaziorako ordena

Todos los puestos de trabajo que la Relación de Puestos de Trabajo. haya configurado en el nuevo Centro, que no hayan sido ocupados en las fases/turnos anteriores.

1. Txandako inork okupa dezakeen lanpostu bat liberatzen duten Maisu/Maistrek lehentasuna edukiko dute 2. Txandako inork okupa dezakeen lanpostu bat liberatzen duten Maisu/Maistrengan.

2.- Participantes.

Multzo bakoitzaren barruan talde bakar bat osatuko dute, VI. Tituluan ezarritako irizpideen arabera ordenatuko dena.

Quienes encontrándose adscritos/as a un puesto de trabajo para el que reúnen requisitos de habilitación y perfil lingüístico, dejen vacante una plaza que pueda ser utilizada para la adecuada readscripción de alguno/a de los/as Maestros/as a que se hace referencia en los Turnos 1 y 2.

4.- Preskripzio espezifikoak

3.- Ordenación para la adjudicación.

a) Adskribatzen direneko lanpostuaren habilitazio eta hizkuntz eskakizunaren baldintzak bete beharko dituzte.

Tendrán preferencia los/as Maestros/as que liberen puesto de trabajo que pueda ser ocupado por alguien del Turno 1 sobre los/as que liberen puesto de trabajo que pueda ser ocupado por alguien del Turno 2.

b) Berradskripzioa borondatezkoa izango da. Hala eta guztiz ere, egokiro adskribatuta daudenen berradskripzioa gauzatzeko ezinbesteko baldintza izango da lanpostua hartuko duen pertsona berradskribatzea.

Dentro de cada conjunto, formarán un único grupo, que se ordenará según los criterios establecidos en el Título VI.

d) 4. Txanda: Egokiro adskribatutakoen berradskripzioa

4.- Prescripciones específicas.

1.- Adjudikatu beharreko lanpostuak

a) Deberán reunir requisitos de habilitación y perfil lingüístico del puesto de trabajo a que se adscriban.

2.- Parte hartzaileak

b) La readscripción será voluntaria. No obstante, la readscripción de quienes se encuentran bien adscritos/as estará condicionada a la efectiva readscripción de la persona para quien dejan su plaza.

Habilitazio eta hizkuntz eskakizunaren baldintzak betetzen dituzteneko lanpostu batera adskribatuta daudenak.

d) Turno 4: Readscripción de bien adscritos/as.

3.- Adjudikaziorako ordena

1.- Puestos de trabajo a adjudicar.

VI. Tituluan ezarritako irizpideen arabera ordenatuko dira.

Todos los puestos de trabajo que la Relación de Puestos de Trabajo. haya configurado en el nuevo Centro, que no hayan sido ocupados en las fases/turnos anteriores.

4.- Preskripzio espezifikoak

2.- Participantes.

a) Adskribatzen direneko lanpostuaren habilitazio eta hizkuntz eskakizunaren baldintzak bete beharko dituzte.

Quienes se encuentren adscritos/as a un puesto de trabajo para el que reúnen requisitos de habilitación y perfil lingüístico.

b) Berradskripzioa borondatezkoa izango da.

3.- Ordenación para la adjudicación.

c) HE2ko lanpostuetan finkatutako HE2 egiaztatua duten Maisu/Maistrek ez dute HE1eko lanpostuetarako sarbidea izango.

Se ordenarán según los criterios establecidos en el Título VI.

Espezialitate zehatzetako lanpostuetan finkatutako Maisu/Maistrek ez dute Lehen Mailako Hezkuntzako lanpostu orokorretarako sarbidea izango.

4.- Prescripciones específicas.

e) 5. Txanda: Kendutakoen berradskripzioa

a) Deberán reunir requisitos de habilitación y perfil lingüístico del puesto de trabajo a que se adscriban.

1.- Adjudikatu beharreko lanpostuak

b) La readscripción será voluntaria.

Lanpostuen Zerrendak Ikastetxe berrian eratu dituen lanpostu guztiak, aurreko faseetan/txandetan bete ez direnak.

c) Los/as Maestros/as con PL2 acreditado, fijados/as en plazas de PL2 no podrán acceder a plazas de PL1.

2.- Parte hartzaileak

Los/as Maestros/as fijados/as en plazas de especialidades concretas no podrán acceder a plazas generalistas de Primaria.

Beren aurreko behin-behineko destinoa kentzeagatik behin-behineko egoeran daudenak, Ikastetxe bateginetan erreferentzia gordetzen badute.

e) Turno 5: Readscripción de suprimidos/as

3.- Adjudikaziorako ordena

1.- Puestos de trabajo a adjudicar.

VI. Tituluan ezarritako irizpideen arabera ordenatuko dira.

Todos los puestos de trabajo que la Relación de Puestos de Trabajo haya configurado en el nuevo Centro, que no hayan sido ocupados en las fases/turnos anteriores.

4.- Preskripzio espezifikoak

2.- Participantes.

a) Adskribatzen direneko lanpostuaren habilitazio eta hizkuntz eskakizunaren baldintzak bete beharko dituzte.

Quienes se encuentren en situación de provisionalidad por supresión de su anterior destino definitivo, que guarden referencia en los Centros fusionados.

b) Berradskripzioa borondatezkoa izango da.

3.- Ordenación para la adjudicación.

f) 6. Txanda: Kentzeak

Se ordenarán según los criterios establecidos en el Título VI.

Era honetan destinorik lortzen ez dutenek kendu izanaren izaera lortuko dute, habilitaziorik ez duteneko espezialitateetako lanpostuetara adskribatzea erabakitzen dutenean salbu, "Ingelesa", "Frantzesa", "Euskara", "Entzumena eta Hizkuntza" eta Pedagogia terapeutikoko Gela Itxiak ezik, eta hauetan habilitaziorik gabe adskribatzea ezinezkoa izango da.

4.- Prescripciones específicas.

Prozesua amaitzerakoan kendu izanaren izaera lortu dutenek maisu/maistren kidegoari dagozkion lanpostuen hornikuntzaren alorrean indarrean dagoen araudiak ezarritakora bildu ahal izango dira, eta gainera lehetasuna izango dute desplazatuak izan direneko Ikastetxean edo inguruko beste edozein Ikastetxetan kurtsoaren hasierako destinoak adjudikatzeko prozesuan behin-behinekoz izendatuak izateko.

a) Deberán reunir requisitos de habilitación y perfil lingüístico del puesto de trabajo a que se adscriban.

III. TITULUA

ESKOLA-UNITATEEN BATERABILTZEARI BURUZKOA

b) La readscripción será voluntaria.

9. atala.- Printzipio orokorrak.

f) Turno 6: Supresiones.

Lanpostuen Zerrendak aldatzeagatik eskola-unitateen xehekapena eta ondoren berauen baterabiltzea burutzea beharrezkoa denean, honako erregela hauek kontuan izango dira:

Quienes no obtengan destino de esta manera adquirirán la condición de suprimido/a, salvo que opten por adscribirse a puestos de trabajo de especialidades para las que no cuentan con habilitación, a excepción de "Inglés", "Francés", "Euskera", "Audición y Lenguaje" y Aulas cerradas de Pedagogía Terapéutica, en las que no será posible adscribirse sin habilitación.

a) Eusko Jaurlaritzak jatorrizko Ikastetxeko xehekatzen diren lanpostu kopurua eta hauen espezialitatea, hizkuntz eskakizuna eta derrigorrezkotasun-data erabakiko ditu dagokion arauaren onespenaren bidez, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren proposamenez eta Ikastetxeetako Zuzendaritzak egindako plangintzaren indarrez.

Quienes, al finalizar el proceso hayan adquirido la condición de suprimido/a, podrán acogerse a lo dispuesto por la normativa vigente en materia de provisión de puestos de trabajo correspondientes al Cuerpo de maestros, teniendo preferencia, además para ser nombrados/as provisionalmente en el proceso de adjudicación de destinos del comienzo de curso en el Centro del que han sido desplazados/as o en cualquier otro Centro de la zona.

TÍTULO III

Xehekatutako lanpostuak izango dira Ikastetxe berriko Lanpostuen Zerrendan baterabiltzen direnak, hizkuntz eskakizunen eta/edo derrigorrezkotasun-dataren dagozkion doikunttzetatik salbu, era berdinean erabakiko direnak.

DE LA INTEGRACIÓN DE UNIDADES ESCOLARES

b) Prozesuan inplikatutako pertsonak, xehekatzen diren espezialitate, hizkuntz eskakizun eta derrigorrezkotasun-data bereko lanpostuen titular direnak izango dira.

Artículo 9.- Principios generales.

Hala eta guztiz ere, ukitutako Maisu/Maistra kopurua eta burutzen diren xehekapen/baterabiltze kopurua berdina izango da.

Cuando por modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo sea necesario proceder al desglose y posterior integración de unidades escolares se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

c) Xehekapenak/baterabiltzeak desplazatzen dituen pertsonen aukeraketa bi jarraikako txanatan egingo da: borondatezkoa eta nahitaezkoa, hauetariko bakoitzean VI. Tituluak ezartzen dituen ordenari buruzko irizpideak aplikatuz.

a) El Gobierno Vasco determinará mediante la aprobación de la norma correspondiente, a propuesta del Departamento de Educación, Universidades e Investigación y en virtud de la planificación efectuada por la Dirección de Centros Escolares el número, así como la especialidad, perfil lingüístico y fecha de preceptividad de los puestos que se desglosan del Centro de origen.

d) Xehekatutako lanpostuak baterabiltzeko hizkuntz eskakizunen edo derrigorrezkotasun-dataren aldaketak egitea beharrezkoa bada, espezialitate bereko behin-betiko lanpostua daukaten pertsonak inplikatuta egongo dira, Dekretu honetako IV. Tituluaren III Kapituluan ezarritakoa kontuan izanik.

Los puestos de trabajo desglosados serán los que se integren en la Relación de Puestos de Trabajo del nuevo Centro, a salvo de los correspondientes ajustes de Perfil lingüístico y/o fecha de preceptividad, que serán determinados de la misma forma.

e) Bere unitateak xehekatuak izan direneko Ikastetxeari dagozkion gainontzeko lanpostuak erabat lentzen badira, xehekapenak/baterabiltzeak desplazatu ez dituen pertsonak kendu egingo dira.

b) Las personas implicadas en el proceso serán todas aquellas titulares de puestos de trabajo de la misma especialidad-perfil lingüístico-fecha de preceptividad de los que se desglosan.

Maisu/Maistra hauek maisu/maistren kidegoari dagozkion lanpostuen hornikuntzaren alorrean indarrean dagoen araudiak xedatzen duenari jarraituko diote, eta gainera lehetasuna izango dute desplazatuak izan direneko Ikastetxean edo inguruko beste edozein Ikastetxetan kurtsoaren hasierako destinoak adjudikatzeko prozesuan behin-behinekoz izendatuak izateko.

No obstante, el número de Maestros/as afectados/as será igual al número de desgloses-integraciones que se realicen.

f) Bere unitateak xehekatu egin direneko Ikastetxean lanpostuak geratzen baldin badira eta lanpostuen kentzeak edo hizkuntz eskakizunaren edo derrigorrezkotasun-dataren eraldaketak ukitzen dituen pertsonak aukeratzea beharrezkoa baldin bada, Dekretu honetako VI. Tituluaren aurrikuspenak aplikatuko dira.

c) La determinación de las personas desplazadas por el desglose-integración se realizará en dos turnos consecutivos: voluntario y forzoso, aplicando en cada uno de ellos los criterios de ordenación que establece el Título VI.

g) Behin-betiko jabeak bete gabeko lanpostuak xehekatzen/baterabiltzen badira, Ikastetxe jaulkitzaileko Maisu/Maistrak harrera-ikastetxera lanpostu horietako jabe gisa sar daitezen ahalbidetuko da, Dekretu honetako IV. Tituluaren 5. Kapituluko 1, 2, 3 eta 4. txandei jarraiki.

d) Si fuera necesario realizar modificaciones de perfil o de preceptividad para integrar las plazas desglosadas, resultarán implicadas aquellas personas con puesto de trabajo definitivo de la misma especialidad, según lo establecido en el Capítulo III del Título IV de este Decreto.

Lanpostu hauetan sartzen den pertsona orok dagozkion habilitazio eta hizkuntz eskakizuna edukitzea beharrezkoa izango da.

e) Si se suprimieran por completo el resto de puestos de trabajo correspondientes al Centro cuyas unidades han sido desglosadas, resultarán suprimidas aquellas personas que no han resultado desplazadas por el desglose/integración.

Ordenari buruzko irizpideak VI. Tituluan ezarritakoak izango dira.

Estos/as Maestros/as podrán acogerse a lo dispuesto por la normativa vigente en materia de provisión de puestos de trabajo correspondientes al Cuerpo de maestros, teniendo preferencia, además para ser nombrados/as provisionalmente en el proceso de adjudicación de destinos del comienzo de curso en el Centro del que han sido desplazados/as o en cualquier otro Centro de la zona.

IV. TITULUA

LANPOSTUEN KENTZE ETA ERALDAKUNTZEI BURUZKOA

f) Si en el Centro cuyas unidades han sido desglosadas, quedaran puestos de trabajo subsistentes y fuera necesario determinar personas afectadas por supresión de puestos de trabajo o transformación de perfil lingüístico o fecha de preceptividad, se aplicarán las previsiones del Título IV del presente Decreto.

I. ATALBURUA

g) Si se desglosaran/integraran puestos de trabajo no ocupados por propietario/a definitivo/a, se posibilitará, siguiendo los turnos 1, 2, 3 y 4 del Capítulo 5 del Título IV de este Decreto, que Maestros/as del Centro emisor accedan al Centro receptor como propietarios/as definitivos/as de tales plazas.

Xedapen Orokorrak

Será necesario que quien acceda a estos puestos de trabajo posea la habilitación y el perfil lingüístico correspondientes.

10. atala.- Suposamenduen mugapena.

Los criterios de ordenación serán los establecidos en el Título VI.

TÍTULO IV

1.- Suposamenduen zehaztapena Lanpostuen Zerrenda berria zaharrarekin alderatuz egingo da, Ikastetxe eta espezialitatearen arabera eta 3.2. artikuluan egindako aurrikuspenak aplikatuz.

DE LAS SUPRESIONES Y TRANSFORMACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO CAPÍTULO I

2.- Alderaketa egiterakoan, Ikastetxe-espezialitate bakoitzaren barruan, hizkuntz eskakizun eta derrigorrezkotasun-data jakin batean saldo negatiboak gerta daitezke, honako hauek sortuz:

Disposiciones Generales

- Derrigorrezkotasun-dataren aldaketak, hizkuntz ezkakizun beraren barruan beste derrigorrezkotasun-data batzuetan saldo pisitiboekin bat baldin badatoz.

Artículo 10.- Determinación de supuestos.

- Hizkuntz eskakizunaren aldaketak, espezialitate bereko beste hizkuntz eskakizun batean saldo positiboekin bat baldin badatoz.

1.- La concreción de los supuestos se realizará mediante la comparación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo con la anterior, según Centro y especialidad y aplicando las previsiones efectuadas en el artículo 3.2.

- Kentzeak, espezialitate beraren barruan beste saldo positibo batzuekin bat ez badatoz.

2.- En la comparación, dentro de cada Centro-especialidad, pueden producirse saldos negativos en un perfil lingüístico y fecha de preceptividad concretos, que generarán:

Saldo negatiboa duten espezialitate, hizkuntz eskakizun eta derrogorrezkotasun-dataren barruan aurreko Lanpostuen Zerrendak eratutako lanpostuek, sortu den murriztapena xurgatuko dute.

- Cambios de preceptividad, si se corresponden con saldos positivos en otras preceptividades, dentro del mismo perfil.

Saldo negatiboa ez duten espezialitate, hizkuntz eskakizun eta derrogorrezkotasun-dataren barruan aurreko Lanpostuen Zerrendak eratutako lanpostuak, suposamendu bakoitzean saldo positibotzat hartuko dira Dekretu honetan erregulatzen diren ondorioetarako.

- Cambios de perfil lingüístico, si se corresponden con saldos positivos en otro perfil de la misma especialidad.

3.- Era berean, suposamendu mistoak planteatu ahal izango dira, hauetan aldiberean derrigorrezkotasun-daten aldaketak, hizkuntz eskakizunen aldaketak eta kentzeak gertatzen baldin badira.

- Supresiones, si no se corresponden con otros saldos positivos dentro de la misma especialidad.

II. ATALBURUA

Kentzeei buruzkoa

La existencia de puestos de trabajo vacantes configurados por la Relación de Puestos de Trabajo anterior dentro de especialidad-perfil lingüístico-fecha/s de preceptividad con saldo negativo absorberán la disminución producida.

11. atala.- Printzipio orokorrak.

La existencia de puestos de trabajo vacantes configurados por la Relación de Puestos de Trabajo anterior dentro de especialidad-perfil lingüístico-fecha/s de preceptividad que no tenga/n saldo negativo, se considerarán en cada supuesto saldo positivo a los efectos regulados en el presente Decreto.

Ikastetxe eta espezialitate jakin batean lanpostu kopurua gutxitu egiten bada, aldaketak ukitzen dituen pertsonak zein diren erabakitzea beharrezkoa izango da.

3.- De igual modo, podrán plantearse supuestos mixtos, en los que coincidan al mismo tiempo Cambios de preceptividad, cambios de perfil lingüístico y supresiones.

CAPÍTULO II

Kapitulu honen ondorioetarako, espezialitateko lanpostu hutsak daudenean kentzerik ez dagoela ulertuko da.

De las supresiones

12. atala.- Inplikatutako Maisu/Maistrak.

Artículo 11.- Principios generales.

Kentzearen ondorioz desplazatutakoak erabakitzeko prozesuan inplikatutako pertsonak, globalki saldo negatiboa duen/duten hizkuntz eskakizunari/eskakizunei dagokion/dagokien saldo negatiboko espezialitate, hizkuntz eskakizun eta derrigorrezkotasun-data duten lanpostuen titular guztiak izango dira.

Cuando en un Centro y especialidad concreta, el número de puestos de trabajo disminuye, será necesario determinar las personas afectadas por el cambio.

13. atala.- Ukitutako Maisu/Maistra kopurua.

A los efectos de este Capítulo, se considerará que no existe supresión cuando existan puestos de trabajo vacantes de la especialidad.

Kentzeak ukitutako espezialitate, hizkuntz eskakizun eta derrigorrezkotasun-data bakoitzean, dagokion saldo negatiboaren kopuru berdina.

Artículo 12.- Maestros/as implicados/as.

14. atala.- Kentzeak deplazatuko dituen pertsonak zein diren erabakitzeko irizpideak.

Las personas implicadas en el proceso de determinación de desplazados/as por supresión, serán todas las titulares de puestos de trabajo en especialidad-perfil/es lingüístico/s-fecha/s de preceptividad con saldo negativo correspondiente al perfil/es lingüístico/s que tenga/n globalmente saldo negativo.

1.- Borondatezko uzteak

Artículo 13.- Número de Maestros/as afectados/as.

Lanpostuen kentzea dagoenean, Ikastetxean kentzeak ukitutako espezialitate, hizkuntz eskakizun eta derrigorrezkotasun-datan behin-betiko lanpostua duen edozein Maisu/Maistrak bere uztea eskatu ahal izango du bere borondatez.

Dentro de cada especialidad-perfil lingüístico-plazo de preceptividad afectado por supresión, un número igual al saldo negativo correspondiente.

Espezialitate, hizkuntz eskakizun eta derrigorrezkotasun-data bakoitzean eman ahal izango den gehienezko uzte kopurua eta Lanpostuen Zerrendak Ikastetxean barne hartzen dituen dagokion espezialitate, hizkuntz eskakizun eta derrigorrezkotasun-datako lanpostu kopuruaren eta ezaugarri horietako behin-betiko lanpostua duten Maisu/Maistra kopuruaren arteko diferentzia berdina izango da.

Artículo 14.- Criterios para determinar las personas desplazadas por supresión.

Espezialitate, hizkuntz eskakizun eta derrigorrezkotasun-data bakoitzeko uzte-eskatzaileen kopurua aurreko idazatian definitutakoa baino handiagoa baldin bada, utzi duenaren izaera lortzeko lehentasuna VI. Tituluan ezartzen diren irizpideek finkatuko dute.

1.- Ceses Voluntarios.

Espezialitate, hizkuntz eskakizun eta derrigorrezkotasun-data bakoitzeko uzte-eskatzaileen kopurua bigarren idazatian definitutako uzte kopuruaren berdina edo hau baino txikiagoa baldin bada, guztiek utzi duenaren izaera lortuko dute automatikoki.

En el supuesto en que exista supresión de puestos de trabajo, cualquiera de los/as Maestros/as con puesto de trabajo definitivo en el Centro en la especialidad-perfil lingüístico-plazo de preceptividad afectada por supresión, podrá solicitar voluntariamente su cese.

2.- Nahitaezko uzteak

El número máximo de ceses que se podrá conceder dentro de cada especialidad-perfil lingüístico-plazo de preceptividad será igual a la diferencia entre el número de puestos de la correspondiente especialidad-perfil lingüístico-plazo de preceptividad que contempla la Relación de Puestos de Trabajo en el Centro y el número de Maestros/as que disponen de puesto de trabajo definitivo de las mismas características.

Uztea eskatzen dutenen kopurua aurreko artikuluko bigarren idazatian definitutako kopurua baino txikiagoa denean, aipatu kopuruarekin parekatu arte beharrezkoak diren espezialitate, hizkuntz eskakizun eta derrigorrezkotasun-datako Maisu/Maistra guztiei nahitaez utzaraziko zaie, VI. Tituluan ezartzen diren irizpideak kontuan izanik.

Cuando el número de solicitantes de cese por cada especialidad-perfil lingüístico-fecha de preceptividad, sea superior al definido en el párrafo anterior, la preferencia en la adquisición de la condición de cesado/a vendrá determinada por los criterios que se fijan en el Título VI.

III. ATALBURUA

Lanpostuen eraldakuntzari buruzkoa

Cuando el número de solicitantes de cese por cada especialidad-perfil lingüístico-fecha de preceptividad, sea igual o inferior al número de ceses definido en el párrafo segundo, todos ellos/as adquirirán automáticamente la condición de cesados/as.

1. SEKZIOA

2.- Ceses forzosos.

Lanpostuaren hizkuntz eskakizunaren aldaketa

En el supuesto de que el número de solicitantes de cese sea inferior al número definido en el párrafo segundo del artículo anterior, serán cesados con carácter forzoso tantos/as Maestros/as de la especialidad-perfil lingüístico-fecha de preceptividad como fuesen necesarios/as hasta igualar el mencionado número, conforme a los criterios que se fijan en el Título VI.

CAPÍTULO III

15. atala.- Printzipio orokorrak.

De la transformación de puestos de trabajo

Ikastetxe, espezialitate edo hizkuntz eskakizun jakin batean derrigorrezkotasun-data baten edo batzuen hornikuntza kopurua murrizten denean eta, aldiberean, lanpostu hutsak daudenean edo beste hizkuntz eskakizunaren hornikuntza kopurua zifra berdinarekin edo handiagoarekin handitzen denean, txikiagotzeak saldo negatiboko derrigorrezkotasun-daten barruan lanpostu hutsen existentzia ez eta lanpostu hutsen existentzia ere edo saldo negatiboak sortu direneko hizkuntz eskakizun beraren barruan beste derrigorrezkotasun-data batzuetan hornikuntza kopuruaren handitzea xurgatu ezinik, beharrezkoa izango da aldaketak zein pertsona ukitzen dituen erabakitzea.

SECCIÓN 1.ª

16. atala.- Inplikatutako Maisu/Maistrak.

Modificación del perfil lingüístico de la plaza

Hizkuntz eskakizunaren aldaketaren ondorioz desplazatutakoak aukeratzeko prozesuan inplikatuta dauden pertsonak, globalki saldo negatiboa duen/duten hizkuntz eskakizunari/eskakizunei dagokion/dagokien saldo negatiboko espezialitate, hizkuntz eskakizun eta derrigorrezkotasun-data duten lanpostuen titular guztiak izango dira.

Artículo 15.- Principios generales.

17. atala.- Ukitutako Maisu/Maistra kopurua.

Cuando, en un Centro-especialidad-perfil lingüístico concreto, disminuye el número de dotaciones correspondiente a una o varias fecha/s de preceptividad y, al mismo tiempo, existen puestos de trabajo vacantes o aumenta el número de dotaciones del otro perfil lingüístico en una cifra igual o superior, no pudiendo absorber aquella disminución la existencia de puestos de trabajo vacantes dentro de la/s fecha/s de preceptividad con saldo negativo ni la existencia de puestos de trabajo vacantes o el aumento en el número de dotaciones en otra/s fecha/s de preceptividad dentro del mismo perfil lingüístico en el que se han producido los saldos negativos, será necesario determinar las personas afectadas por el cambio.

18. atala.- HE1etik HE2rako hizkuntz eskakizunaren aldeketaren ondorioz desplazatutako pertsonak aukeratzeko eta hauek 2. hizkuntz eskakizuneko lanpostuetara berradskribatzeko irizpideak.

Artículo 16.- Maestros/as implicados/as.

Bere hornikuntza kopurua murrizten deneko espezialitate eta hizkuntz eskakizuneko behin-betiko lanpostua duten pertsona guztien artean, saldo negatiboko derrigorrezkotasun-datetan, eta saldo negatiboaren kopuruaren arabera derrigorrezkotasun-data bakoitzean ukitutakoen kopurua zehaztu ondoren, ondorengo desplazamendu ordena honi jarraituko zaio guztizko zifrara iritsi arte:

Las personas implicadas en el proceso de determinación de desplazados/as por cambios de perfil lingüístico serán todas las titulares de puestos de trabajo en especialidad-perfil lingüístico-fecha/s de preceptividad con saldo negativo correspondiente/s al perfil lingüístico que tenga globalmente saldo negativo.

- HE2 egiaztatuta duten Maisu/Maistrak, borondatez eskatzen dutenak,

Artículo 17.- Número de Maestros/as afectados/as.

- HE2 egiaztatuta duten Maisu/Maistrak, nahitaez,

Artículo 18.- Criterios para determinar las personas desplazadas por cambio de perfil lingüístico de PL1 a PL2 y su readscripción a puestos de trabajo del perfil lingüístico 2.

- HE1 egiaztatuta duten Maisu/Maistrak, borondatez eskatzen dutenak,

De todas las personas con puesto de trabajo definitivo en la especialidad y perfil lingüístico cuyo número de dotaciones disminuye, en plazos de preceptividad con saldos negativos, y una vez determinado el número de afectados/as en cada fecha de preceptividad en función del número del saldo negativo, se seguirá el siguiente orden de desplazamientos hasta llegar a la cifra total:

- HE1 egiaztatuta duten Maisu/Maistrak, nahitaez,

- Maestros/as con PL2 acreditado que lo soliciten voluntariamente,

- HE egiaztatu gabe duten Maisu/Maistrak, borondatez eskatzen dutenak, - HE egiaztatu gabe duten Maisu/Maistrak, nahitaez.

- Maestros/as con PL2 acreditado de manera forzosa,

Talde bakoitzaren barruan, VI. Tituluan ezarritako ordenari buruzko irizpideak izango dira kontuan.

- Maestros/as con PL1 acreditado que lo soliciten voluntariamente,

19. atala.- Ondorioak HE1etik HE2rako hizkuntz eskakizunaren aldaketa dagoen suposamenduan.

- Maestros/as con PL1 acreditado de manera forzosa,

HE2ko lanpostuetara desplazatutako Maisu/Maistraren batek HE2 egiaztatu ez badu, berau egiaztatzeko lanpostuaren derrigorrezkotasun-datan finkatutako denbora edukiko du, edo, hau 3 urtetik gorakoa bada, denbora honetakoa, hizkuntz eskakizunen zehaztapenerako irizpideak finkatzen dituen martxoaren 9ko 47/1993 Dekretuaren Bigarren Xedapen Gehigarrian xedatuta dagoenaren arabera, edo kendu izanaren izaera lortuko du 34 artikuluan aurrikusitako egintzan hori aukeratzen baldin badu.

- Maestros/as sin PL acreditado que lo soliciten voluntariamente,

20. atala.- HE2tik HE1erako hizkuntz eskakizunaren aldaketaren ondorioz desplazatutako pertsonak aukeratzeko eta hauek 1. hizkuntz eskakizuneko lanpostuetara berradskribatzeko irizpideak.

- Maestros/as sin PL acreditado de manera forzosa.

Bere hornikuntza kopurua murrizten deneko espezialitate eta hizkuntz eskakizuneko behin-betiko lanpostua duten pertsona guztien artean, saldo negatiboko derrigorrezkotasun-datetan, eta saldo negatiboaren kopuruaren arabera derrigorrezkotasun-data bakoitzean ukitutakoen kopurua zehaztu ondoren, ondorengo desplazamendu ordena honi jarraituko zaio guztizko zifrara iritsi arte:

Dentro de cada grupo se seguirán los criterios de ordenación establecidos en el Título VI.

Talde bakoitzaren barruan, VI. Tituluan ezarritako ordenari buruzko irizpideak izango dira kontuan.

Artículo 19.- Efectos en el supuesto de cambio de perfil lingüístico de PL1 a PL2.

II. SEKZIOA

Lanpostuaren derrigorrezkotasun-dataren aldaketa

En el supuesto de que alguno/a de los/as Maestros/as desplazados/as a puestos de trabajo de PL2 no tenga PL2 acreditado, dispondrá del tiempo fijado en la preceptividad de la plaza para acreditarlo, o, si este fuera menor de 3 años, de este tiempo, conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 47/1993, de 9 de marzo, por el que se establecen criterios para la determinación de perfiles lingüísticos, o adquirirá la condición de suprimido/a en el caso de que opte por ello en el acto previsto en el artículo 34.

21. atala.- Printzipio orokorrak.

Artículo 20.- Criterios para determinar las personas desplazadas por cambio de perfil lingüístico de PL2 a PL1 y su readscripción a puestos de trabajo del perfil lingüístico 1.

Ikastetxe, espezialitate edo hizkuntz eskakizun jakin batean derrigorrezkotasun-data baten edo batzuen hornikuntza kopurua murrizten denean eta, aldiberean, hizkuntz eskakizun berari dagozkion beste derrigorrezkotasun-data batzuetan lanpostu hutsak daudenean edo hauen hornikuntza kopurua zifra berdinarekin edo handiagoarekin handitzen denean, txikiagotzeak saldo negatiboak sortu direneko derrigorrezkotasun-daten barruan lanpostu hutsen existentzia xurgatu ezinik, beharrezkoa izango da aldaketak zein pertsona ukitzen dituen erabakitzea.

De todas las personas con puesto de trabajo definitivo en la especialidad y perfil lingüístico cuyo número de dotaciones disminuye, en plazos de preceptividad con saldos negativos, y una vez determinado el número de afectados/as en cada fecha de preceptividad en función del número del saldo negativo, se seguirá el siguiente orden de desplazamientos hasta llegar a la cifra total:

22. atala.- Inplikatutako Maisu/Maistrak.

Dentro de cada grupo se seguirán los criterios de ordenación establecidos en el Título VI.

SECCIÓN 2.ª

Hizkuntz eskakizun bakoitzean derrigorrezkotasun-dataren aldaketaren ondorioz desplazatutakoak aukeratzeko prozesuan inplikatuta dauden pertsonak, aldaketa gertatzen deneko hizkuntz eskakizunari dagokion saldo negatiboko espezialitate, hizkuntz eskakizun eta derrigorrezkotasun-data duten lanpostuen titular guztiak izango dira.

Modificación de la fecha de preceptividad de la plaza

23. atala.- Ukitutako Maisu/Maistra kopurua.

Artículo 21.- Principios generales.

Derrigorrezkotasun-dataren aldaketek ukitutako espezialitate, hizkuntz eskakizun eta derrigorrezkotasun-data bakoitzean, dagokion saldo negatiboaren kopuru berdina.

Cuando, en un Centro-especialidad-perfil lingüístico concreto, disminuye el número de dotaciones correspondiente a una o varias fechas de preceptividad y, al mismo tiempo, existen puestos de trabajo vacantes o aumenta el número de dotaciones en otra/s fecha/s de preceptividad correspondiente/s al mismo perfil lingüístico en una cifra igual o superior, no pudiendo absorber aquella disminución la existencia de puestos de trabajo vacantes dentro de la/s fecha/s de preceptividad en las que se han producido los saldos negativos, será necesario determinar las personas afectadas por el cambio.

24. atala.- Desplazatutako pertsonak aukeratzeko eta hauek derrigorrezkotasun-data aldatuta duten lanpostuetara berradskribatzeko irizpideak.

Artículo 22.- Maestros/as implicados/as.

a) HE1ean, derrigorrezkotasun-data geroratu batetik beste derrigorrezkotasun-data geroratu batera aldatzea:

Las personas implicadas en el proceso de determinación de desplazados/as por cambios de fecha de preceptividad dentro de cada perfil lingüístico serán todas las titulares de puestos de trabajo de especialidad-perfil lingüístico-fecha/s de preceptividad con saldo negativo correspondiente al perfil lingüístico en el que se produce el cambio.

- Borondatez eskatzen duten Maisu/Maistrak, egiaztatuta duten hizkuntz eskakizuna edozein izanik ere,

Artículo 23.- Número de Maestros/as afectados/as.

- Maisu/Maistrak, egiaztatuta duten hizkuntz eskakizuna edozein izanik ere, nahitaez.

Dentro de cada especialidad-perfil lingüístico-plazo de preceptividad afectado por modificaciones de preceptividad, un número igual al saldo negativo correspondiente.

b) HE1ean, derrigorrezkotasun-data geroratu batetik derrigorrezkotasun-data mugaeguneratu batera aldatzea:

Artículo 24.- Criterios para determinar las personas desplazadas y su readscripción a puestos de trabajo con preceptividad modificada.

- HE2 edo HE1 egiaztatuta duten Maisu/Maistrak, borondatez eskatzen dutenak,

a) En PL1 cambio de una preceptividad diferida a otra preceptividad diferida:

- HE2 edo HE1 egiaztatuta duten Maisu/Maistrak, nahitaez,

- Maestros/as que lo soliciten voluntariamente, con independencia del perfil que tengan acreditado,

- HE egiaztatu gabe duten Maisu/Maistrak, borondatez eskatzen dutenak, salbuetsita daudenak ezik,

- Maestros/as, con independencia del perfil que tengan acreditado, de manera forzosa.

- HE egiaztatu gabe duten Maisu/Maistrak, nahitaez, salbuetsita daudenak ezik,

b) En PL1 cambio de una preceptividad diferida a una preceptividad vencida:

- Salbuetsita dauden Maisu/Maistrak, borondatez eskatzen dutenak,

- Maestros/as con PL2 o con PL1 acreditado que lo soliciten voluntariamente,

- Salbuetsita dauden Maisu/Maistrak, nahitaez.

- Maestros/as con PL2 o con PL1 acreditado, de manera forzosa,

c) HE1ean, derrigorrezkotasun-data mugaeguneratu batetik derrigorrezkotasun-data geroratu batera aldatzea:

- Maestros/as sin PL acreditado que lo soliciten voluntariamente, excepto exentos/as,

- Salbuetsita dauden Maisu/Maistrak, borondatez eskatzen dutenak,

- Maestros/as sin PL acreditado de manera forzosa, excepto exentos/as, - Maestros/as exentos/as que lo soliciten voluntariamente,

- Salbuetsita dauden Maisu/Maistrak, nahitaez

- Maestros/as exentos/as, de manera forzosa.

- HE egiaztatu gabe duten Maisu/Maistrak, borondatez eskatzen dutenak, salbuetsita daudenak ezik,

c) En PL1 cambio de una preceptividad vencida a una preceptividad diferida:

- HE egiaztatu gabe duten Maisu/Maistrak, nahitaez, salbuetsita daudenak ezik,

- Maestros/as exentos/as que lo soliciten voluntariamente,

- HE2 edo HE1 egiaztatuta duten Maisu/Maistrak, borondatez eskatzen dutenak,

- Maestros/as exentos/as, de manera forzosa,

- HE2 edo HE1 egiaztatuta duten Maisu/Maistrak, nahitaez,

- Maestros/as sin PL acreditado que lo soliciten voluntariamente,

d) HE2an, derrigorrezkotasun-data geroratu batetik beste derrigorrezkotasun-data geroratu batera aldatzea:

- Maestros/as sin PL acreditado de manera forzosa,

- Borondatez eskatzen duten Maisu/Maistrak, egiaztatuta duten hizkuntz eskakizuna edozein izanik ere,

- Maestros/as con PL2 o con PL1 acreditado que lo soliciten voluntariamente,

- Maisu/Maistrak, egiaztatuta duten hizkuntz eskakizuna edozein izanik ere, nahitaez.

- Maestros/as con PL2 o con PL1 acreditado, de manera forzosa.

e) HE2an, derrigorrezkotasun-data geroratu batetik derrigorrezkotasun-data mugaeguneratu batera aldatzea:

d) En PL2 cambio de una preceptividad diferida a otra preceptividad diferida:

- HE2 egiaztatuta duten Maisu/Maistrak, borondatez eskatzen dutenak,

- Maestros/as que lo soliciten voluntariamente, con independencia del perfil que tengan acreditado,

- HE2 egiaztatuta duten Maisu/Maistrak, nahitaez,

- Maestros/as con independencia del perfil que tengan acreditado, de manera forzosa.

- HE1 egiaztatuta edo HE egiaztatu gabe duten Maisu/Maistrak, borondatez eskatzen dutenak,

- Maestros/as con PL2 acreditado que lo soliciten voluntariamente,

- HE1 egiaztatuta edo HE egiaztatu gabe duten Maisu/Maistrak, nahitaez,

- Maestros/as con PL2 acreditado de manera forzosa,

f) HE2an, derrigorrezkotasun-data mugaeguneratu batetik derrigorrezkotasun-data geroratu batera aldatzea:

- Maestros/as con PL1 acreditado o sin PL acreditado que lo soliciten voluntariamente,

- HE egiaztatu gabe duten Maisu/Maistrak, borondatez eskatzen dutenak, <P>- HE egiaztatu gabe duten Maisu/Maistrak, nahitaez,

- Maestros/as con PL1 acreditado o sin PL acreditado de manera forzosa.

- HE1 egiaztatuta duten Maisu/Maistrak, borondatez eskatzen dutenak,

f) En PL2 cambio de una preceptividad vencida a una preceptividad diferida:

- HE1 egiaztatuta duten Maisu/Maistrak, nahitaez,

- Maestros/as sin PL acreditado que lo soliciten voluntariamente,

- HE2 egiaztatuta duten Maisu/Maistrak, borondatez eskatzen dutenak,

- Maestros/as sin PL acreditado de manera forzosa,

- HE2 egiaztatuta duten Maisu/Maistrak, nahitaez,

- Maestros/as con PL1 acreditado que lo soliciten voluntariamente,

Talde bakoitzaren barruan, VI. Tituluan ezarritako ordenari buruzko irizpideak izango dira kontuan.

- Maestros/as con PL1 acreditado, de manera forzosa,

25. atala.- Ondorioak derrigorrezkotasun-dataren aldaketen kasuan.

- Maestros/as con PL2 acreditado que lo soliciten voluntariamente,

HE1eko lanpostuen derrigorrezkotasun-data aldatzen denean, HE1 egiaztatuta ez duten Maisu/Maistra desplazatuek berau egiaztatzeko lanpostuaren derrigorrezkotasun-datan finkatutako denbora edukiko dute, edo, hau 5 urtetik gorakoa bada, denbora honetakoa, hizkuntz eskakizunen zehaztapenerako irizpideak finkatzen dituen martxoaren 9ko 47/1993 Dekretuaren Bigarren Xedapen Gehigarrian xedatuta dagoenaren arabera.

- Maestros/as con PL2 acreditado de manera forzosa.

Derrigorrezkotasun-data geroratutik mugaeguneraturako aldaketak direnean, hizkuntz eskakizuna egiaztatuta ez duten berehalako derrigorrezkotasun-datako lanpostuetara desplazatutako Maisu/Maistrek edo kendu izanaren izaera lortuko dute 34 artikuluan aurrikusitako egintzan hori aukeratzen baldin badute. HE1 egiaztatu gabe baina "salbuetsiak" izaera aitortuta duten Maisu/Maistrek ez dute derrigorrez hizkuntz eskakizuna egiaztatu beharko lanpostu horretan dauden bitartean.

Dentro de cada grupo se seguirán los criterios de ordenación establecidos en el Título VI.

HE2ko lanpostuen derrigorrezkotasun-dataren aldaketaren kasuan, HE2 egiaztatu gabe duten Maisu/Maistrek berau egiaztatzeko lanpostuaren derrigorrezkotasun-datan finkatzen den denbora edukiko dute, derrigorrezkotasun-data mugaeguneratuko lanpostuak direnean salbu, kasu horretan kendu izanaren izaera lortuko baitute.

Artículo 25.- Efectos en el supuesto de cambios de preceptividad.

26. atala.- Definizioa.

En el supuesto de modificación en la fecha de preceptividad de puestos de trabajo de PL1, los/as Maestros/as desplazados/as que no tienen PL1 acreditado, dispondrán del tiempo fijado en la preceptividad de la plaza para acreditarlo, o si este fuera menor de 5 años, de este tiempo, conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 47/1993, de 9 de marzo, por el que se establecen criterios para la determinación de perfiles lingüísticos.

Espezialitate batean aurreko kapituluetan deskribatutako egoera desberdinak biltzen baldin badira, lehendabizi desplazatutako Maisu/Maistrak zein diren erabakiko da lentzeen bidez. Ondoren, eta ordena honi jarraiki, hizkuntz eskakizunaren aldaketek eta derrigorrezkotasun-daten aldaketek zein ukitzen dituzten erabakiko da.

Cuando se trate de cambios de preceptividad diferida a vencida, los/as Maestros/as desplazados/as a puestos de trabajo de preceptividad inmediata que no tengan el Perfil Lingüístico acreditado podrán adquirir la condición de suprimido/a en el caso de que opten por ello en el acto previsto en el Artículo 34. Si se tratara de Maestros/as sin PL1 acreditado pero que tuvieran reconocida la condición de "exentos/as" no estarán obligados/as a acreditar el perfil lingüístico mientras permanezcan en esa plaza.

Hizkuntz eskakizun beraren barruan derrigorrezkotasun-data geroratutik data geroratu eta mugaeguneratuetarako aldaketak gertatzen direnean, lehendabizi derrigorrezkotasun-data geroratura desplazatutakoak zein diren erabakiko da.

En el supuesto de modificación en la fecha de preceptividad de puestos de trabajo de PL2, los/as Maestros/as desplazados sin PL2 acreditado dispondrán del tiempo fijado en la preceptividad de la plaza para acreditarlo, excepto cuando se trate de puestos de trabajo de preceptividad vencida, en cuyo caso adquirirán la condición de suprimidos/as.

27. atala.- Inplikatutako Maisu/Maistrak.

Artículo 26.- Definición.

Aldaketen ondorioz desplazatutakoak erabakitzeko prozesuan inplikatutako pertsonak, saldo global negatiboa duen hizkuntz eskakizunari dagokion saldo negatiboko espezialitate, hizkuntz eskakizun eta derrigorrezkotasun-datako lanpostuen titular guztiak izango dira.

En los supuestos en que, dentro de una especialidad coincidan varias de las situaciones descritas en los capítulos anteriores, se determinará en primer lugar quiénes son los/as Maestros/as desplazados/as por supresiones. Posteriormente, y por este orden, se determinará a quiénes afectan los cambios de perfil lingüístico y los cambios de fecha de preceptividad.

Hala eta guztiz ere, kentzearen ondorioz desplazatuta gertatzen diren pertsonek ez dute espezialitatearen gainontzeko aldaketetan parte hartuko. Era berean, hizkuntz eskakizunaren aldaketaren ondorioz desplazatuta gertatzen diren pertsonek ez dute gertatzen diren derrigorrezkotasun-daten aldaketa posibleetan parte hartuko.

En el supuesto de que, dentro de un mismo perfil lingüístico, se produzcan cambios simultáneos de preceptividad diferida a fechas diferidas y vencidas, se determinarán en primer lugar los/as desplazados/as por el cambio a preceptividad vencida.

28. atala.- Ukitutako Maisu/Maistra kopurua.

Artículo 27.- Maestros/as implicados/as.

Aldaketek ukitutako espezialitate, hizkuntz eskakizun eta derrigorrezkotasun-data bakoitzean, gertatzen diren aldaketa mota guztiek ukitutakoen kopurua eta dagokion saldo negatiboa berdinak izango dira.

Las personas implicadas en el proceso de determinación de desplazados/as por las modificaciones serán todas las titulares de puestos de trabajo de la especialidad-perfil lingüístico-plazo de preceptividad con saldo negativo correspondiente al perfil lingüístico que tenga saldo global negativo.

29. atala.- Zein pertsona desplazatuko diren erabakitzeko irizpideak.

No obstante, quien haya resultado desplazado/a por supresión no participará en el resto de cambios de la especialidad. Del mismo modo, quien haya resultado desplazado/a por cambio de perfil lingüístico no participará en los posibles cambios de fecha de preceptividad que se produzcan.

Aldaketa bakoitzerako, dagokion aurreko kapituluan ezarritako irizpideak aplikatuko dira.

Artículo 28.- Número de Maestros/as afectados/as.

V. ATALBURUA

Ikastetxeko beste lanpostu batzuetan berradskribatzea

Dentro de cada especialidad-perfil lingüístico-plazo de preceptividad afectado por modificaciones, un número de afectados/as por todas las clases de modificaciones que se produzcan igual al saldo negativo correspondiente.

30. atala.- Prozedura

Artículo 29.- Criterios para determinar las personas desplazadas.

a) 1. Txanda: II, III eta IV. atalburuek araupetutako prozesuaren arabera, kendutakoen berradskribapena.

Para cada modificación, se aplicarán los criterios establecidos en el capítulo anterior correspondiente.

CAPÍTULO V

Lanpostuen Zerrendak Ikastetxean eratu dituen lanpostu guztiak, hauek hutsik baldin badaude..

Readscripción en otros puestos de trabajo del Centro

2.- Parte hartzaileak

Artículo 30.- Procedimiento.

Aurreko idazatietan aurrikusitako prozeduraren bitartez beren Ikastetxean kendu izanaren izaera lortu duten Maisu/Maistrak.

a) Turno 1: Readscripción de suprimidos/as en el proceso regulado por los Capítulos II, III y IV

3.- Adjudikaziorako ordena

Todos los puestos de trabajo que la Relación de Puestos de Trabajo haya configurado en el Centro, que se encuentren vacantes.

VI. Tituluan ezarritako irizpideen arabera ordenatuko dira.

2.- Participantes.

4.- Preskripzio espezifikoak

Maestros/as que hayan adquirido, mediante el proceso previsto en los párrafos anteriores, la condición de suprimidos/as en su Centro.

a) Adskribatzen direneko lanpostuaren habilitazio eta hizkuntz eskakizun baldintzak bete beharko dituzte.

3.- Ordenación para la adjudicación.

b) Adskripzioa derrigorrezkoa izango da hizkuntz eskakizuna eta espezialitatea duteneko lanpostuak baldin badaude.

Se ordenarán según los criterios establecidos en el Título VI.

c) HE2 egiaztatu dutenek HE2 mugaeguneratuko lanpostuak aukeratu beharko dituzte, aukeratzea dagokien unean adskribatu nahi den espezialitateko lanpostu guztiek beste hizkuntz eskakizun edo derrigorrezkotasun-data bat esleituta dutenean salbu.

4.- Prescripciones específicas.

HE2 egiaztatuta duen edozein HE2 geroratuko lanpostuetara adskribatzea onartuko da, HE2 geroratuko lanpostuak egonik, beti ere eskubide gutxiago eta HE2 egiaztatua duten pertsonek betetzen baldin badituzte.

a) Deberán reunir requisitos de habilitación y perfil lingüístico del puesto de trabajo a que se adscriban.

d) HE1 egiaztatu dutenek HE1 mugaeguneratuko lanpostuak aukeratu beharko dituzte, aukeratzea dagokien unean adskribatu nahi den espezialitateko lanpostu guztiek beste hizkuntz eskakizun edo derrigorrezkotasun-data bat esleituta dutenean salbu.

b) La adscripción será obligada si existen puestos de trabajo para los que se cuente con requisitos de Perfil lingüístico y especialidad.

HE1 egiaztatuta duen edozein HE1 geroratuko lanpostuetara adskribatzea onartuko da, HE1 geroratuko lanpostuak egonik, beti ere eskubide gutxiago eta HE1 egiaztatua duten pertsonek betetzen baldin badituzte.

c) Quienes tengan PL2 acreditado deberán optar por puestos de trabajo de PL2 vencido, salvo que, en el momento en que le corresponda elegir, todas las plazas de la especialidad a que desea adscribirse tengan atribuido otro perfil o preceptividad.

b) 2. Txanda: Oker adskribatutakoen eta derrigorrezkotasun-data mugaeguneratua duten lanpostuetara adskribatuta egonik hizkuntz eskakizunaren baldintzak betetzen ez dituztenen berradskripzioa.

Se admitirá la adscripción de quien tiene PL2 acreditado a puestos de trabajo de PL2 diferido, existiendo plazas de PL2 vencido, siempre que estas queden cubiertas con personas que, con menor derecho, también dispongan de PL2 acreditado.

1.- Adjudikatu beharreko lanpostuak

d)Quienes tengan PL1 acreditado deberán optar por puestos de trabajo de PL1 vencido, salvo que, en el momento en que le corresponda elegir, todas las plazas de la especialidad a que desea adscribirse tengan atribuida otra preceptividad.

Lanpostuen Zerrendak Ikastetxean eratu dituen lanpostu guztiak, aurreko faseetan/txandetan bete ez direnak.

Se admitirá la adscripción de quien tiene PL1 acreditado a puestos de trabajo de PL1 diferido, existiendo plazas de PL1 vencido, siempre que estas queden cubiertas con personas que, con menor derecho, también dispongan de PL1 acreditado.

a) Lanpostu batera adskribatu izanik, berau betetzeko habilitaziorik ez dutenak.

b) Turno 2: Readscripción de mal adscritos/as y de quienes estando adscritos/as en plazas de preceptividad vencida, no reúnen requisitos de Perfil.

b) Derrigorrezkotasun-data mugaeguneratua duten lanpostuetara adskribatuta egonik, dagokion hizkuntz eskakizuna egiaztatuta ez dutenak.

1.- Puestos de trabajo a adjudicar.

3.- Adjudikaziorako ordena

Todos los puestos de trabajo que la Relación de Puestos de Trabajo haya configurado en el Centro, que no hayan sido ocupados en las fases/turnos anteriores.

VI. Tituluan ezarritako irizpideen arabera ordenatuko den talde bakar bat osatuko dute.

a) quienes, habiéndose adscrito a un puesto de trabajo, no cuentan con habilitación para su desempeño.

4.- Preskripzio espezifikoak

b) quienes estando adscritos/as en plazas de preceptividad vencida, no tienen acreditado el Perfil lingüístico correspondiente.

a) Adskribatzen direneko lanpostuaren habilitazio eta hizkuntz eskakizunaren baldintzak bete beharko dituzte.

3.- Ordenación para la adjudicación.

b) Berradskripzioa borondatezkoa izango da.

Formarán un solo grupo que se ordenará según los criterios establecidos en el Título VI.

c) 3. Txanda: Egoki adskribatutakoen berradskripzioa.

4.- Prescripciones específicas.

1.- Adjudikatu beharreko lanpostuak

a) Deberán reunir requisitos de habilitación y perfil lingüístico del puesto de trabajo a que se adscriban

Lanpostuen Zerrendak Ikastetxean eratu dituen lanpostu guztiak, aurreko faseetan/txandetan bete ez direnak.

b) La readscripción será voluntaria.

2.- Parte hartzaileak

c) Turno 3: Readscripción de bien adscritos/as

Habilitazio eta hizkuntz eskakizunaren baldintzak betetzen dituzteneko lanpostu batera adskribatuta egonik, 1 eta 2. Txandetan aipatzen diren Maisu/Maistretakoren baten berradskripzio egokirako erabil daitekeen lanpostu bat hutsik uzten dutenak.

1.- Puestos de trabajo a adjudicar.

3.- Adjudikaziorako ordena

Todos los puestos de trabajo que la Relación de Puestos de Trabajo haya configurado en el Centro, que no hayan sido ocupados en las fases/turnos anteriores.

1. Txandako inork okupa dezakeen lanpostu bat liberatzen duten Maisu/Maistrek lehentasuna edukiko dute 2. Txandako inork okupa dezakeen lanpostu bat liberatzen duten Maisu/Maistrengan.

2.- Participantes.

Multzo bakoitzaren barruan talde bakar bat osatuko dute, VI. Tituluan ezarritako irizpideen arabera ordenatuko dena.

Quienes encontrándose adscritos/as a un puesto de trabajo para el que reúnen requisitos de habilitación y perfil lingüístico, dejen vacante una plaza que pueda ser utilizada para la adecuada readscripción de alguno/a de los/as Maestros/as a que se hace referencia en los Turnos 1 y 2.

4.- Preskripzio espezifikoak

3.- Ordenación para la adjudicación.

a) Adskribatzen direneko lanpostuaren habilitazio eta hizkuntz eskakizunaren baldintzak bete beharko dituzte.

Tendrán preferencia los/as Maestros/as que liberen puesto de trabajo que pueda ser ocupado por alguien del Turno 1 sobre los/as que liberen puesto de trabajo que pueda ser ocupado por alguien del Turno 2.

b) Berradskripzioa borondatezkoa izango da. Hala eta guztiz ere, egokiro adskribatuta daudenen berradskripzioa gauzatzeko ezinbesteko baldintza izango da lanpostua hartuko duen pertsona berradskribatzea.

Dentro de cada conjunto, formarán un único grupo, que se ordenará según los criterios establecidos en el Título VI.

1.- Adjudikatu beharreko lanpostuak

4.- Prescripciones específicas.

Lanpostuen Zerrendak Ikastetxean eratu dituen lanpostu guztiak, aurreko faseetan/txandetan bete ez direnak.

a) Deberán reunir requisitos de habilitación y perfil lingüístico del puesto de trabajo a que se adscriban.

2.- Parte hartzaileak

b) La readscripción será voluntaria. No obstante, la readscripción de quienes se encuentran bien adscritos/as estará condicionada a la efectiva readscripción de la persona para quien dejan su plaza.

Habilitazio eta hizkuntz eskakizunaren baldintzak betetzen dituzteneko lanpostu batera adskribatuta daudenak.

1.- Puestos de trabajo a adjudicar.

3.- Adjudikaziorako ordena

Todos los puestos de trabajo que la Relación de Puestos de Trabajo haya configurado en el Centro, que no hayan sido ocupados en las fases/turnos anteriores.

VI. Tituluan ezarritako irizpideen arabera ordenatuko dira.

2.- Participantes.

4.- Preskripzio espezifikoak

Quienes se encuentren adscritos/as a un puesto de trabajo para el que reúnen requisitos de habilitación y perfil lingüístico

a) Adskribatzen direneko lanpostuaren habilitazio eta hizkuntz eskakizunaren baldintzak bete beharko dituzte.

3.- Ordenación para la adjudicación.

b) Berradskripzioa borondatezkoa izango da.

Se ordenarán según los criterios establecidos en el Título VI.

c) HE2ko lanpostuetan finkatutako HE2 egiaztatua duten Maisu/Maistrek ez dute HE1eko lanpostuetarako sarbidea izango.

4.- Prescripciones específicas.

Espezialitate zehatzetako lanpostuetan finkatutako Maisu/Maistrek ez dute Lehen Mailako Hezkuntzako lanpostu orokorretarako sarbidea izango.

a) Deberán reunir requisitos de habilitación y perfil lingüístico del puesto de trabajo a que se adscriban.

e) 5. Txanda: Kendutakoen berradskripzioa.

b) La readscripción será voluntaria.

1.- Adjudikatu beharreko lanpostuak

c) Los/as Maestros/as con PL2 acreditado, fijados/as en plazas de PL2 no podrán acceder a plazas de PL1.

Lanpostuen Zerrendak Ikastetxean eratu dituen lanpostu guztiak, aurreko faseetan/txandetan bete ez direnak.

Los/as Maestros/as fijados/as en plazas de especialidades concretas no podrán acceder a plazas generalistas de Primaria.

2.- Parte hartzaileak

e) Turno 5: Readscripción de suprimidos/as.

Beren aurreko behin-behineko destinoa kentzeagatik behin-behineko egoeran daudenak, Ikastetxe bateginetan erreferentzia gordetzen badute.

1.- Puestos de trabajo a adjudicar.

3.- Adjudikaziorako ordena

Todos los puestos de trabajo que la Relación de Puestos de Trabajo haya configurado en el Centro, que no hayan sido ocupados en las fases/turnos anteriores.

VI. Tituluan ezarritako irizpideen arabera ordenatuko dira.

2.- Participantes.

4.- Preskripzio espezifikoak

Quienes se encuentren en situación de provisionalidad por supresión de su anterior destino definitivo, que guarden referencia en los Centros fusionados.

a) Adskribatzen direneko lanpostuaren habilitazio eta hizkuntz eskakizunaren baldintzak bete beharko dituzte.

3.- Ordenación para la adjudicación.

b) Berradskripzioa borondatezkoa izango da.

Se ordenarán según los criterios establecidos en el Título VI.

f) 6. Txanda: Kentzeak

4.- Prescripciones específicas.

Prozesua amaitzerakoan kendu izanaren izaera lortu dutenek maisu/maistren kidegoari dagozkion lanpostuen hornikuntzaren alorrean indarrean dagoen araudiak ezarritakora bildu ahal izango dira, eta gainera lehetasuna izango dute desplazatuak izan direneko Ikastetxean edo inguruko beste edozein Ikastetxetan kurtsoaren hasierako destinoak adjudikatzeko prozesuan behin-behinekoz izendatuak izateko.

a) Deberán reunir requisitos de habilitación y perfil lingüístico del puesto de trabajo a que se adscriban.

V. TITULUA

PROZEDURARI BURUZKOA

b) La readscripción será voluntaria.

31. atala.- Prozeduraren hasiera.

f) Turno 6: Supresiones.

Lekualdatze-lehiaketa behin-betikoz ebatzi eta datorren kurtsorako aurrikusita dagoen Lanpostuen Zerenda argitaratu ondoren emango zaio hasiera prozesuari.

Quienes, al finalizar el proceso hayan adquirido la condición de suprimido/a, tanto con carácter voluntario como forzoso, podrán acogerse a lo dispuesto por la normativa vigente en materia de provisión de puestos de trabajo correspondientes al Cuerpo de maestros, teniendo preferencia, además, para ser nombrados/as provisionalmente en el proceso de adjudicación de destinos del comienzo de curso en el Centro del que han sido desplazados/as o en cualquier otro Centro de la zona.

TÍTULO V

32. atala.- Lanpostuen Zerrendaren aldaketei buruzko informazioa Ikastetxeetara bidaltzea.

DEL PROCEDIMIENTO

Hezkuntza-administrazioak ukitutako Ikastetxe bakoitzera bertako Lanpostuen Zerrendan egindako aldaketen informazio-zerrenda bat igorriko du, bai eta Ikastetxe horretan behin-betiko lanpostua duten eta kentze, hizkuntz eskakizunen aldaketa, derrigorrezkotasun-dataren aldaketa edo aurreko egoera hauetako batek baino gehigorekin ukituta dauden pertsona guztien zerrenda ere, aitortuta dituzten habilitazioak/trebakuntzak eta egiaztatu dituzten hizkuntz eskakizunak adieraziz.

Artículo 31.- Inicio del procedimiento.

Era berean Ikastetxeetara bertan behin-betiko lanpostua daukaten pertsona guztien zerrenda igorriko da, aitortuta dituzten habilitazioak/trebakuntzak eta egiaztatu dituzten hizkuntz eskakizunak adieraziz.

El proceso se iniciará tras la resolución definitiva del concurso de traslados y la publicación de la Relación de Puestos de Trabajo prevista para el curso siguiente.

33. atala.- Inplikaturik dauden Maisu/Maistrekiko komunikazioa.

Artículo 32.- Remisión a los Centros de información sobre las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo.

Ikastetxeetako Zuzendariek aurreko atalean adierazten diren zerrendak jaso eta berehala jakinaraziko diete murrizketagatiko saldo negatiboak dituzten espezialitate, hizkuntz eskakizun eta derrigorrezkotasun-data duten lanpostuetako titular guztiei, bai eta prozesuan parte hartzeko interesa izan dezaketen beste espezialitateetakoei ere.

La Administración educativa remitirá a cada Centro afectado un listado informativo de las variaciones producidas en la Relación de Puestos de Trabajo del mismo, así como otro listado de todas las personas con puesto de trabajo definitivo en el Centro afectadas por supresiones, modificaciones de perfil, modificaciones de preceptividad o por varias de las situaciones anteriores, con indicación de las habilitaciones/capacitaciones que tienen reconocidas y los perfiles lingüísticos que tienen acreditados.

Ukitzen den lanpostu bateko titularrak beste Ikastetxe batean zerbitzu-eginkizunen, zerbitzu berezien bitartez zerbitzuak egiten ari badira edo beste edozein arrazoi batengatik bertan ez badaude, Zuzendariak aurreko paragrafoan aditzera ematen den jakinarazpena egingo du, Ikastetxean hauei dagokienez jasoarazten den helbidean, Dekretu honetan ezartzen den prozesuan parte hartu ahal izan dezaten.

Asimismo se remitirá a los Centros un listado de todas las personas con puesto de trabajo definitivo en el Centro, con indicación de las habilitaciones/capacitaciones que tienen reconocidas y los perfiles lingüísticos que tienen acreditados.

Jakinarazpenarekin eta dokumentazioa ematearekin batera, aste bereko egun batean Ikastetxean bilera bat egiteko deituko ditu. Bilera horretan Zuzendariak hartuko du parte eta ikuskari bat izango da zuzendaritzan.

Artículo 33.- Comunicación a los/as Maestros/as implicados.

34. atala.- Zein pertsona ukituko diren erabakitzeko bilera eta proposamena.

Los/as Directores/as de los Centros, de forma inmediata a la recepción de los listados del apartado anterior, lo notificarán a todas las personas titulares de puestos de especialidades-perfiles lingüísticos-fechas de preceptividad con saldos negativos por disminución, así como a las de otras especialidades que pudieran estar interesadas en participar en el proceso.

Bilera honetan, lehenik eta behin, prozesuetan zein barnebilduko den erabakiko da, horretarako lanpostu-talde bakoitzeko (espezialitatea, hizkuntz eskakizuna eta derrigorrezkotasun-data) saldo negatiboaren kopurua hartuko da kontuan, eta bidezko faseak egin ondoren ukitutako pertsonek egindako aukerak jasoko dira Aktan.

Junto a la notificación y entrega de documentación, serán citados/as para un día de la misma semana al objeto de realizar una reunión en el Centro, en la que participará el/la Director/a y que será presidida por un/a Inspector/a.

Prozesuan parte hartu behar dutenek arrazoi justifikaturik gabe parte hartzen ez badute, borondatezko ukorik egiten ez dutela hartuko da aintzat, alabaina, nahitaezko desplazamendu edo berradskribapenen xede izan ahal izango dira.

Artículo 34.- Reunión para determinar afectados/as y propuesta.

35. atala.- Espedienteak bidaltzea.

En esta reunión, se determinarán en primer lugar las personas que han de concurrir a los procesos en función de la cifra del saldo negativo de cada grupo de puestos (especialidad-perfil lingüístico-plazo de preceptividad), y tras la realización de las fases que correspondan, se levantará Acta de las opciones realizadas por los/as afectados/as.

Prozesua amaitutakoan, Zuzendariak 34 artikuluan adierazten den Akta eta bidezkoak gertatzen diren karguzte eta berradskribapenen proposamena bidaliko dizkio Lurralde Ordezkariari.

Cuando quienes tienen que participar en el proceso, no lo hagan sin causa justificada, se estimará que no presentan renuncias voluntarias, pero podrán ser objeto de desplazamiento o readscripción forzosos.

36. atala.- Ebazpen indibidualak eta argitarapena.

Artículo 35.- Remisión de expedientes.

Adierazitako dokumentazio hau berrikusitakoan, Lurralde Ordezkariek behin-betiko proposamena luzatuko diote Hezkuntza Administrazioko Sailburuordeari, honek berau ebatz dezan. Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

Una vez finalizado el proceso, el/la Director/a remitirá al/a la Delegado/a Territorial el Acta a que se hace referencia en el artículo 34, junto con las propuestas de ceses y readscripciones que procedan.

Ebazpen honen aurka Errekurtso arrunta jarri ahal izango dute interesatuek, hilabeteko epean Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuaren aurrean.

Artículo 36.- Resoluciones individuales y publicación.

Bestetik, Lurralde Ordezkariek karguzteko edo beste lanpostu baterako adskribatzeko bidezko Ebazpen indibidualak emango dituzte eta hauen lehen paragrafoan aditzera eman beharko da ebazpenaren edukia.

Los/as Delegados/as Territoriales, una vez revisada esta documentación, elevarán la propuesta definitiva al/a la Viceconsejero/a de Administración Educativa, quien resolverá el proceso. Esta Resolución se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco.

37. atala.- Ondorioak.

Contra esta Resolución, los/as interesados/as podrán interponer Recurso ordinario, en el plazo de un mes ante el/la Consejero/a de Educación, Universidades e Investigación.

Kargugabetzeak urte bakoitzeko abuztuaren 31n izango dute ondorio eta adkribapenek, aldiz, urte bakoitzeko irailaren 1ean.

Por su parte, los/as Delegados/as Territoriales dictarán las oportunas Resoluciones individuales de cese o de adscripción a otro puesto, que reflejarán el contenido de la mencionada en el párrafo primero.

VI. TITULUA

Artículo 37.- Efectos.

ORDENAZIORAKO IRIZPIDEAK

Los ceses tendrán efectos de 31 de agosto de cada año y las adscripciones de 1 de setiembre de cada año.

38. atala.- Irizpide orokorrak.

Artículo 38.- Criterios generales.

1.- Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Helduen Hezkuntza Iraunkorra eta Hezkuntza Bereziko hezkuntza-mailako ikastetxe publikoen barruan garatzen diren prozesu guztietan, beti ere pertsona-taldeak ordenatzea beharrezkoa gertatzen bada, ondoko irizpideen hurrenez hurreneko aplikazioak ezarriko du borondatezko aukeretarako eskubiderik handiena:

1.- En todos los procesos que se lleven a cabo dentro de Centros públicos docentes de los niveles educativos Infantil, Primaria, Educación Permanente de Adultos y Educación Especial, y sea necesario ordenar grupos de personas, el mayor derecho para opciones voluntarias vendrá establecido por la aplicación sucesiva de los criterios siguientes:

1.) Behin-betiko destinoa duen karrerako funtzionario gisa antzinatasun handiagoa edukitzea Ikastetxean.

1.º) Mayor antigüedad en el Centro como funcionario/a de carrera con destino definitivo.

Prozesu honen ondorioetarako, gaur egungo Ikastetxean behin-betiko destinoa duen karrerako funtzionario gisa duen antzinatasuna kalkulatzeko, jatorrizko Ikastetxeetan behin-betiko funtzonario gisa emandako denbora konputatuko da, baldin eta ondoko baldintzak betetzen dituzten maisu/maistrak badira:

A los efectos de este proceso se computará en la antigüedad como funcionario/a de carrera con destino definitivo en el Centro actual el tiempo que permanecieron como definitivos/as en sus Centros de origen a:

- Ikastetxean beste Ikastetxe baten xehekapen edo baterabiltzeagatik destinoa duten Maisu/Maistrak.

- Maestros/as que tienen su destino en el Centro por desglose o integración de otro.

- Aurreko behin-betiko destinoa kendu zieten Maisu/Maistrak.

- Maestros/as cuyo destino definitivo inmediatamente anterior les fue suprimido.

- Aurreko behin-betiko destinoari zegokion espezialitaterako egokitzapenik ez zutela eta, beste Ikastetxe batean lanpostu-horniketarako prozesuetan derrigorrezko partehartze bidez behin-betiko destinoa lortu zuten Maisu/Maistrak.

- Maestros/as cuyo destino definitivo inmediatamente anterior era de una especialidad para la que no tenían la habilitación correspondiente y obtuvieron destino definitivo en otro Centro mediante la participación obligatoria en los procesos de provisión de puestos de trabajo.

Atal honen barruan karrerako funtzionario gisa emandako denbora besterik ez da konputatuko.

Dentro de este apartado solo se computará el tiempo en que se haya permanecido en situación de funcionario/a de carrera.

2.) Maisu/Maistren Kidegoan karrerako funtzionario gisa zerbitzuan denbora handiagoa eman izana.

2.º) Mayor tiempo de servicios como funcionario/a de carrera del Cuerpo de Maestros.

3.) Antzinatasun handiagoko sarrera-promozioa eta, honen barruan, lortutako puntuaziorik handiena.

3.º) Promoción de ingreso más antigua y, dentro de ésta, la mayor puntuación obtenida.

2.- Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Helduen Hezkuntza Iraunkorra eta Hezkuntza Bereziko hezkuntza-mailako ikastetxe publikoen barruan garatzen diren prozesu guztietan, beti ere pertsona-taldeak ordenatzea beharrezkoa gertatzen bada, ondoko irizpideen hurrenez hurreneko aplikazioak ezarriko du nahitaezko desplazamenduetarako eskubiderik handiena:

2.- En todos los procesos que se lleven a cabo dentro de Centros públicos docentes de los niveles educativos Infantil, Primaria, Educación Permanente de Adultos y Educación Especial, y sea necesario ordenar grupos de personas, el mayor derecho para desplazamientos forzosos vendrá establecido por la aplicación sucesiva de los criterios siguientes:

1.) Behin-betiko destinoa duen karrerako funtzionario gisa antzinatasun handiagoa edukitzea Ikastetxean.

1.º) Menor antigüedad en el Centro como funcionario/a de carrera con destino definitivo.

Prozesu honen ondorioetarako, gaur egungo Ikastetxean behin-betiko destinoa duen karrerako funtzionario gisa duen antzinatasuna kalkulatzeko, jatorrizko Ikastetxeetan behin-betiko funtzonario gisa emandako denbora konputatuko da, baldin eta ondoko baldintzak betetzen dituzten maisu/maistrak badira:

A los efectos de este proceso se computará en la antigüedad como funcionario/a de carrera con destino definitivo en el Centro actual el tiempo que permanecieron como definitivos/as en sus Centros de origen a:

Atal honen barruan karrerako funtzionario gisa emandako denbora besterik ez da konputatuko.

Dentro de este apartado solo se computará el tiempo en que se haya permanecido en situación de funcionario/a de carrera.

2.) Maisu/Maistren Kidegoan karrerako funtzionario gisa zerbitzuan denbora txikiagoa eman izana.

2.º) Menor tiempo de servicios como funcionario/a de carrera del Cuerpo de Maestros.

3.) Antzinatasun txikiagoko sarrera-promozioa eta, honen barruan, lortutako puntuaziorik handiena.

3.º) Promoción de ingreso más reciente y, dentro de ésta, la menor puntuación obtenida.

3.- Irizpide hau Ikastola bat edo publiko bihurtutako Ikastetxe bat, izaera hori ez duen beste Ikastetxe publiko batean baterabiltzearen ondoriozko Ikastetxeetan uizango da aplikatzekoa.

3.- Este criterio será de aplicación en los Centros resultantes de la integración de una Ikastola o Centro publificado en otro Centro público que no lo sea.

39. atala.- Antzinatasuneko berarizko suposamendua, Ikastola/publiko bihurtutako Ikastetxeetan.

Artículo 39.- Supuesto específico de antigüedad en Ikastola/Centro publificado.

Dekretu honen ondorioetarako, publiko bihurtzeko abiapuntu izan zuten Ikastolan/publiko bihurtutako Ikastetxean behin-betiko lanpostua zuten eta bertan etenik gabe egon diren Maisu/Maistrek Ikastola/publiko bihurtutako Ikastetxe horretan bertan emandako zerbitzu-denbora osoa kontuan hartuko da Ikastetxean duten antzinatasun gisa.

A los efectos de este Decreto, se considerará que la antigüedad en el Centro de los/as Maestros/as con puesto de trabajo definitivo en la Ikastola/Centro publificado desde la que accedieron a la publificación y en la/el que han permanecido ininterrumpidamente, será todo el tiempo de servicios en la propia Ikastola/Centro publificado.

Aipatutako Maisu/Maistrek Ikastolatik/publiko bihurtutako Ikastetxetik bertatik prozesuetan parte hartzen dutenean soilik izango da aplikagarria aurrikuspen hau.

Esta previsión sólo resultará aplicable cuando los/as mencionados/as Maestros/as concurran en procesos desde la misma Ikastola/Centro publificado.

40. atala.- Antzinatasuneko berarizko suposamendua, Ikastolek edo publiko bihurtutako Ikastetxeek parte hartzen duten bategite prozesuetan.

Artículo 40.- Supuesto específico de antigüedad en procesos de fusión donde concurran Ikastolas o Centros publificados.

1.- Ikastolaren/publiko bihurtutako Ikastetxearen eta ezaugarri hauek ez dituzten Ikastetxeen arteko bategiteen kasuan eta emaitzazko Ikastetxean Lanpostuen Zerrendan aldaketak egiteagatik, aurrerantzean, gauzatzen diren prozesu guztietan, espezialitate, hizkuntz eskakizun eta derrigorrezkotasun-data baten barruko aukera baterako edo berradskribatzeko kasuetan, 39. artikuluak ezartzen duena aplikatzekoa zaion eta bategite-prozesuan parte hartu duen pertsonalak Ikastola/publiko bihurtutako Ikastetxe ez ziren Ikastetxeetatik abiatuta bategite-prozesuan parte hartu zuen beste pertsonalarekin batera parte hartzen duenean, ondoko ordenaziorako irizpidea aplikatuko da:

1.- En los supuestos de fusión entre Ikastola/Centro publificado y Centro/s que no reuna/n estas características, y en todos los procesos que en el Centro resultante se lleven a cabo en adelante por modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo, cuando, para una concreta opción dentro de una especialidad-perfil lingüístico-fecha de preceptividad, o en supuestos de readscripción, concurra personal al que resulte de aplicación el artículo 39, que haya participado en el proceso de fusión, con otro personal que participó en el proceso de fusión desde el/los Centro/s que no eran Ikastola/Centro publificado, se aplicará el siguiente criterio de ordenación:

- Ikastetxe publikoetan edo publiko bihurtutako ikastetxeetan Maisu/Maistren Kidegoari dagozkion irakaspostuetan emandako zerbitzu-denbora.

- Tiempo de servicio en puestos docentes correspondientes al Cuerpo de Maestros/as, en centros públicos o publificados.

Lehena.- Prozedura bateratua DBHrako sarrera eta Ikastetxeen bategitea

Primera.- Procedimiento conjunto Acceso a ESO y Fusión de Centros.

Prozesuak honako fase hauek izango ditu:

El proceso constará de las siguientes fases:

1.- DBHko lehen ziklorako sarrera

1.- Acceso a primer ciclo de ESO.

a) Ukituriko Maisu/Maistrek behin-betiko lanpostua zuten Ikastetxetik bertatik parte hartuko dute, otsailaren 13ko 35/1996 Dekretuak ezartzen duenaren arabera. Izan ere, Dekretu honek Euskal Autonomi Elkartean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren lehen zikloa ezartzeak ukitzen dituen unibertsitateaz kanpoko sare publikoko irakasleak birbanatzeko prozesua arautzen du.

a) Los/as Maestros/as afectados/as participarán desde el Centro en que tenían puesto de trabajo definitivo según lo establecido en el Decreto 35/1996, de 13 de febrero, por el que se regula el proceso de redistribución de personal docente de la red pública no universitaria afectado como consecuencia de la implantación en la Comunidad Autónoma Vasca del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.

b) Adierazitako Dekretuko 8.1.e. artikuluan biltzen den eskubidea aitortzeko, bategitearen ondoriozko Ikastetxerako Lanpostuen Zerrendak argitaratzen dituen, espezialitate, hizkuntz eskakizun eta derrigorrezkotasun-data bakoitzerako lanpostu-kopurua hartuko da kontuan.

b) Para el reconocimiento del derecho recogido en el artículo 8.1.e. del mencionado Decreto se tendrá en cuenta el número de puestos de trabajo de cada especialidad-perfil lingüístico-fecha de preceptividad que publica la Relación de Puestos de Trabajo para el Centro resultante de la fusión.

Espezialitate, hizkuntz eskakizun eta derrigorrezkotasun-data zehatz batean behin-betiko lanpostua Ikastetxe bateginetan duten Maisu/Maistrek talde bakar bat osatuko dute eta talde hau aukera hori egikaritzeko ordenatuko da, VI. Tituluan xedatutakoaren arabera.

Los/as Maestros/as que tengan puesto de trabajo definitivo en los Centros fusionados, en una concreta especialidad-perfil lingüístico-fecha de preceptividad, formarán un único grupo que se ordenará para el ejercicio de la opción, de acuerdo con lo dispuesto en el Título VI.

2.- Ikastetxeen Bategitea

2.- Fusión de los Centros

II. Tituluan aurrikusitakoaren arabera egingo da eta ondoko aurrikuspena aplikatuko da:

Se realizará de acuerdo con lo prevenido en el Título II, aplicando la previsión siguiente:

Otsailaren 13ko 35/1996 8.1.e. atalean barnebiltzen den DBHko lehen ziklora sartzeko aurretiazko azpifasean parte hartzeko eskubidea aitortua izanik, ezaugarri horietako lanposturik lortu ez zutenek ezin izango dute, espreski, zuzeneko finkapeneko fasean parte hartu.

Quedan expresamente excluidos de la participación en la fase de fijación directa quienes tuvieron reconocido el derecho recogido en el artículo 8.1.e. del Decreto 35/1996, de 13 de febrero, a participar en la subfase previa de acceso a puestos de trabajo de primer ciclo de ESO y no han obtenido puesto de trabajo de estas características.

Pertsona hauek Dekretu honetako II. Tituluaren 3. Kapituluan arautzen den beste lanpostu batzuetara berradskribatzeko fasetik aurrera hartuko dute parte eta talde bakarra osatuko dute aurretik adskribatzen zireneko espezialitateko lanpostuetara adskribatu ez diren Ikastetxe bateginetako behin-betiko gainerako Maisu/Maistrekin.

Estas personas participarán a partir de la fase de readscripción a otros puestos de trabajo que se regula en el Capítulo 3 del Título II de este Decreto, formando un único grupo junto con el resto de Maestros/as definitivos/as de los Centros fusionados que no se han adscrito a puestos de trabajo de la especialidad a que con anterioridad estaban adscritos/as.

Prozesuak ondoko fase hauek izango ditu:

El proceso constará de las siguientes fases:

1.- DBHko lehen ziklorako sarrera

1.- Acceso a primer ciclo de ESO

a) Ukituriko Maisu/Maistrek behin-betiko lanpostua zuten Ikastetxetik bertatik parte hartuko dute, otsailaren 13ko 35/1996 Dekretuak ezartzen duenaren arabera. Izan ere, Dekretu honek Euskal Autonomi Elkartean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren lehen zikloa ezartzeak ukitzen dituen unibertsitateaz kanpoko sare publikoko irakasleak birbanatzeko prozesua arautzen du.

a) Los/as Maestros/as afectados/as participarán desde el Centro en que tenían puesto de trabajo definitivo según lo establecido en el Decreto 35/1996, de 13 de febrero, por el que se regula el proceso de redistribución de personal docente de la red pública no universitaria afectado como consecuencia de la implantación en la Comunidad Autónoma Vasca del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.

b) Adierazitako Dekretuko 8.1.e. atalean biltzen den eskubidea aitortzeko, xehekatzen/baterabiltzen diren espezialitate, hizkuntz eskakizun eta derrigorrezkotasun-data bakoitzerako lanpostu-kopurua hartuko da kontuan, alabaina, lanpostu hauetako titularrak ez dira adierazitako eskubidearen subjektu izango.

b) Para el reconocimiento del derecho recogido en el artículo 8.1.e. del mencionado Decreto se tendrá en cuenta el número de puestos de trabajo de cada especialidad-perfil lingüístico-fecha de preceptividad que se desglosan/integran, cuyos titulares no serán sujeto del mencionado derecho.

2.- Harrera-Ikastetxean Haur Hezkuntza/Lehen Hezkuntza berrantolatzea

2.- Reorganización del nivel de Infantil/Primaria en el Centro receptor

Euskal Autonomi Elkartean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren lehen zikloa ezartzeak ukitzen dituen unibertsitateaz kanpoko sare publikoko irakasleak birbanatzeko prozesua arautzen duen otsailaren 13ko 35/1996 Dekretuak ezartzen dituen irizpide eta faseei jarraituz egingo da, 19.e) atalean arautzen den fasea izan ezik, izatez, fase hau ez da gauzatuko.

Se realizará siguiendo los criterios y fases establecidos en el Decreto 35/1996, de 13 de febrero, por el que se regula el proceso de redistribución del personal docente de la red pública no universitaria afectado como consecuencia de la implantación del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma Vasca, salvo la fase regulada en el artículo 19.e), que no se llevará a cabo.

Dagokion lanpostuen zerrendan ikastetxe honi dagozkion lanpostuak enplegatuko dira eta ezin izango dira erabili xehekatutakoak/baterabildutakoak.

Los puestos de trabajo a emplear serán los que correspondan a este Centro, de acuerdo con la Relación de Puestos de Trabajo correspondiente, sin que puedan utilizarse los puestos de trabajo desglosados-Integrados.

3.- Lanpostua kendu-xehekatu zaieneko Ikastetxeko Irakasleak berrantolatzea

3.- Reorganización del Profesorado del Centro cuyos puestos de trabajo se suprimen-desglosan

Euskal Autonomi Elkartean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren lehen zikloa ezartzeak ukitzen dituen unibertsitateaz kanpoko sare publikoko irakasleak birbanatzeko prozesua arautzen duen otsailaren 13ko 35/1996 Dekretuak ezartzen dituen irizpide eta faseei jarraituz egingo da, 19.e) atalean arautzen den fasea izan ezik, izatez, fase hau ez da gauzatuko.

Se realizará siguiendo los criterios y fases establecidos en el Decreto 35/1996, de 13 de febrero, por el que se regula el proceso de redistribución del personal docente de la red pública no universitaria afectado como consecuencia de la implantación del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma Vasca, salvo la fase regulada en el artículo 19.e), que no se llevará a cabo.

Barne hartu beharreko lanpostuak dagokien Lanpostuen Zerrendaren arabera Ikastetxe jaulkitzailean iraun ahal izan duten lanpostuak eta lanpostu xehekatuak izango dira, eta ezin izango dira harrera-ikastetxeko lanpostuak erabili.

Los puestos de trabajo a emplear serán los que de acuerdo con la Relación de Puestos de Trabajo correspondiente hayan podido subsistir en el Centro emisor y los puestos de trabajo desglosados, sin que puedan utilizarse los puestos de trabajo del Centro receptor.

VI. Tituluan ezartzen diren irizpideen arabera ordenatuko dira.

Se ordenarán según los criterios establecidos en el Título VI.

5.- 3. Fasea igaro ondoren lanposturik gabe geratu diren ikastetxe kenduko/xehekatuko Maisu/Maistren aukeraketa, hutsik geratzen diren lanpostu baterabilduen artean, egokitzapena eta hizkuntz eskakizuna dutenak.

5.- Elección de los/as Maestros/as pertenecientes al Centro suprimido/desglosado que al término de la Fase 3 se encuentran sin puesto de trabajo, entre las plazas del Centro receptor que se encuentren vacantes, para las que cuenten con habilitación y Perfil lingüístico.

VI. Tituluan ezartzen diren irizpideen arabera ordenatuko dira.

Se ordenarán según los criterios establecidos en el Título VI.

6.- Espezialitateari dagozkion egokitzapen-baldintzak betetzen ez dituzteneko lanpostu batera adskribatzen direnek edo berehalako derrigorrezkotasun-datako hizkuntz eskakizuna duen lanpostu batera adskribatzen direnek -hizkuntz eskakizun hori egiaztaturik ez duten arren- egokitzapen eta hizkuntz eskakizunari buruzko baldintzak betetzen dituzteneko lanpostu hutsetan borondatez berradskribatzea.

6.- Readscripción voluntaria en plazas vacantes para las que reúnan requisitos de habilitación y perfil lingüístico de quienes se encuentran adscritos/as en un puesto de trabajo de especialidad para la que no cuenta con habilitación o en un puesto de trabajo de perfil lingüístico de preceptividad inmediata, no teniendo acreditado dicho perfil lingüístico.

Ondorio hauetarako, talde bakarra osatuko dute eta hau VI. Tituluan ezartzen diren irizpideen arabera ordenatuko da.

A estos efectos, formarán un único grupo, que se ordenará según los criterios establecidos en el Título VI.

7.- Egokitzapen-baldintzak eta hizkuntz eskakizunak betetzen dituzteneko lanpostuetan finko daudenek egokitzapen eta hizkuntz eskakizunari buruzko baldintzak betetzen dituzteneko lanpostu hutsetan borondatez berradskribatzea, beti ere hutsik uzten duten lanpostua 4, 5 eta 6. Faseetan adierazten diren Maisu/Maistreetako bat egoki berradskribatzeko erabili badaiteke.

7.- Readscripción voluntaria en plazas vacantes para las que reúnan requisitos de habilitación y perfil lingüístico de quienes se encuentran fijados en puestos de trabajo para los que reúnen requisitos de habilitación y perfil lingüístico, siempre que la plaza que deje vacante pueda ser utilizada para la adecuada readscripción de alguno/a de los/as Maestros/as a que se hace referencia en los Fases 4, 5 y 6.

Berradskribapen honetan 4 eta 5. Faseetako norbaitek okupa dezakeen lanpostua hutsik uzten duten Maisu/Maistrek lehentasuna izango dute, 6. Faseko norbaitek okupa dezakeen lanpostua hutsik uzten duten Maisu/Maistrekiko. Multzo bakoitzaren barruan talde bakar bat osatuko dute eta hau VI. Tituluan ezartzen diren irizpideen arabera ordenatuko da.

En esta readscripción tendrán preferencia los/as Maestros/as que liberen puesto de trabajo que pueda ser ocupado por alguien de la Fase 4 y 5 sobre los/as que liberen puesto de trabajo que pueda ser ocupado por alguien de la Fase 6. Dentro de cada conjunto, formarán un único grupo, que se ordenará según los criterios establecidos en el Título VI.

8.- Habilitazio eta hizkuntz eskakizun mailako baldintzak haietarako betetzen dituzteneko lanpostu hutsei norbere borondatez berradskribatzea. Berradskribapen horretan parte hartuko dute habilitazioa eta hizkuntz eskakizun mailako baldintzak haietarako betetzen dituzteneko lanpostuetan daudenek, honako murriztapen hauek ezartzen zaizkiela:

8.- Readscripción voluntaria en plazas vacantes para las que cuenten con requisitos de habilitación y perfil lingüístico de quienes se encuentran fijados en puestos de trabajo para los que reúnen requisitos de habilitación y perfil lingüístico, con las siguientes limitaciones:

- HE2 egiaztaturik izanda HE 2ko lanpostuetan finko dauden maisu/maistrek ezin izango dute HE 1eko lanpostuetara iritsi.

- Maestros/as con PL2 acreditado, fijados/as en plazas de PL2 no podrán acceder a plazas de PL1.

- Espezialitate zehatzetan finko dauden Maisu/Maistrek ezin izango dute Lehen Hezkuntzako plaza orokorretara iritsi.

- Maestros/as fijados/as en plazas de especialidades concretas no podrán acceder a plazas generalistas de Primaria.

VI. Tituluan ezartzen diren irizpideen arabera ordenatuko dira.

Se ordenarán según los criterios establecidos en el Título VI.

VI. Tituluan ezartzen diren irizpideen arabera ordenatuko dira.

Se ordenarán según los criterios establecidos en el Título VI.

10.- Prozedura honi jarraiki destinorik lortzen ez dutenek kendu izanaren izaera lortuko dute, beti ere egokitzapenik ez duteneko espezialitateetako lanpostuetara adskribatzen ez badira. Hala eta guztiz ere, "Ingelesa", "Frantsesa", "Euskara", "Entzumena eta Hizkuntza" eta Sendabidezko Pedagogiako Gela itxietan ezin izango da egokitzapenik gabe adskribatu.

10.- Quienes no obtengan destino de esta manera adquirirán la condición de suprimido/a, salvo que opten por adscribirse a puestos de trabajo de especialidades para las que no cuentan con habilitación, a excepción de "Inglés", "Francés", "Euskera", "Audición y Lenguaje" y Aulas cerradas de Pedagogía Terapéutica, en las que no será posible adscribirse sin habilitación.

Prozesua amaitutakoan kendu izanaren izaera lortu dutenak Maisu/Maistren Kideagoari dagozkion lanpostuak hornitzeko arloan indarrean dagoen araudiak xedatutakora bildu ahal izango dira. Gainera, lehentasuna izango dute ikasturte hasieran destinoak adjudikatzeko prozesuan behin-behineko izendatuak izan daitezen, bai lekualdatu dituzteneko Ikastetxean, bai zonako beste edozein Ikastetxetan.

Quienes, al finalizar el proceso hayan adquirido la condición de suprimido/a, podrán acogerse a lo dispuesto por la normativa vigente en materia de provisión de puestos de trabajo correspondientes al Cuerpo de maestros, teniendo preferencia, además para ser nombrados/as provisionalmente en el proceso de adjudicación de destinos del comienzo de curso en el Centro del que han sido desplazados/as o en cualquier otro Centro de la zona.

INDARGABETZE XEDAPENA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Espreski indargabetzen da Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak 1994ko urriaren 26an lanpostuen zerrendak aldatzeak ukitzen dituen maisu/maistrak aukeratzeko prozedura arautzeko emandako Agindua.

Queda expresamente derogada la Orden de 26 de octubre de 1994, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación por la que se regula el procedimiento para determinar los maestros afectados por la modificación de las relaciones de puestos de trabajo.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehena.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuari ahalmena ematen zaio, bere eskumenen eremuan, Dekretu honetan xedatutakoa exekutatu eta garatzeko beharrezko xedapenak eman ditzan.

Primera.- Se autoriza al Consejero de Educación, Universidades e Investigación para que, en el ámbito de sus competencias, dicte las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en este Decreto.

Bigarrena.- Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 1996ko apirilaren 16an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de abril de 1996.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Hezkuntza, Unibertsitate Eta Ikerketa sailburua,

El Consejero de Educación,

INAXIO OLIVERI ALBISU.

Universidades e Investigación,

<FONT SIZE=2>

INAXIO OLIVERI ALBISU.

<FONT SIZE=2>


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común