Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

142. zk., 1994ko uztailaren 27a, asteazkena

N.º 142, miércoles 27 de julio de 1994


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Presidencia del Gobierno
2693
2693

13/1994 LEGEA, ekainaren 30ekoa, Ebazpen Batzordea arautzen duena.

LEY 13/1994, de 30 de junio, por la que se regula la Comisión Arbitral.

Eusko Legebiltzarrak honako Legea onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei.

Se hace saber a todos los ciudadanos/as de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la siguiente.

EKAINAREN 30EKO 13/1994 LEGEA, EBAZPEN BATZORDEA ARAUTZEN DUENA

LEY 13/1994, DE 30 DE JUNIO, POR LA QUE SE REGULA LA COMISIÓN ARBITRAL

ATARIKOA

PREÁMBULO

Gaur egungo erregimen politikoek euren egitura eta ihardunean duten aniztasunaren eraginez, eskuduntzak aitortzerakoan sortu diren auziak dira beraien ezaugarririk nagusienetako bat, batez ere Estatu konplexuetan, autogobernuko aginte politikoaz jantzitako zenbait instituzio daudenetan.

La complejidad estructural y funcional de los regímenes políticos contemporáneos ha supuesto que la existencia de conflictos sobre atribuciones competenciales se haya convertido en uno de sus elementos más característicos, especialmente en los Estados compuestos en los que existen diversos sujetos investidos de poder político de autogobierno.

Auziak konpontzeko antolamendu bakoitzak hartu dituen aterabiderik gehienak bat etorri dira organo berezi bati zeregin hori agintzeaz. Bere osakeraz eta ihardunez, organo hori, instituzio lez, berebiziko tokian aurkituko da, aparteko garrantzia duen zeregina betetzeko balioko diolarik, instituzioen arteko oreka bermatuz eta, azken baten, sistema politiko osoa bilduz.

La mayoría de las soluciones adoptadas por los distintos ordenamientos para resolver los conflictos han coincidido en asignar esta misión a un órgano específico que, por su composición y funciones, goce de una especial relevancia institucional que le permita realizar una tarea de singular importancia para garantizar el equilibrio institucional y, en definitiva, la integración del conjunto del sistema político.

Organo hauei aztertzeko agintzen zaizkien auzien artean, batzuek agintearen banaketa horizontalan dute eragina, komunitate politikoaren funtsezko ihardunei dagokienez -legegintza-, exekuzio- eta epailaritza-ihardunak, hain zuzen-, eta beste batzuek banaketa bertikalan edo lurraldeen banaketaren araberakoan dute eragina. Lege hau bigarren multzokoez arduratzen da, zeren Euskal Autonomi Elkarteak berez dituen instituzio anitzen arteko auziak sor daitezkeela kontuan izanik, Estatutua egin zenean ohartemanda utzi zen "ad hoc" izango zen organo bat osatuko zela, Autonomi Elkarte osorako instituzioen eta lurralde historikoetako foru-instituzioen arteko auziak konpontzeko, alegia.

De entre los conflictos cuyo conocimiento se atribuye a estos órganos, que pueden afectar tanto a la división horizontal del poder atendiendo a las funciones esenciales de la comunidad política, como son la legislativa, la ejecutiva y la judicial, como a la vertical o territorial, esta ley se ocupa de los segundos, habida cuenta de que la hipótesis del conflicto entre la pluralidad institucional propia de la Comunidad Autónoma ha determinado que el legislador estatutario previera la existencia de un órgano "ad hoc" para solucionar los conflictos entre las instituciones comunes y las forales de los territorios históricos.

Horrela, Estatutuaren 39. atalak dioenez, Komunitate Autonomoaren eta lurralde historiko bakoitzaren instituzioen artean sor daitezkeen auziak Eusko Jaurlaritzak eta interesaturik dagoen lurraldeko foru aldundiak erdibana izendatutako ordezkariek osaturiko eta Euskal Herriko Zuzentza Auzitegi Goreneko lehendakaria buru deneko ebazpen batzorde baten erabakiari menpetuko zaizkio, Eusko Legebiltzarraren lege batek erabakiriko prozeduraren arauera.

Así, el artículo 39 del Estatuto establece que los conflictos de competencia que se puedan suscitar entre las instituciones de la Comunidad Autónoma y las de cada uno de sus territorios históricos se someterán a la decisión de una Comisión Arbitral, formada por un número igual de representantes designados libremente por el Gobierno Vasco y por la Diputación Foral del territorio interesado y presidida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, conforme al procedimiento que una Ley del Parlamento Vasco determine.

Lege honen xedea Estatutuak emandako oharpena betetzea da, hau da, aldeen gainetik dagoen organo bezala taxutzen duen Ebazpen Batzordea eratzea. Batzordeari aginpidea Estatutuan xedatzen denetik datorkio; eta jarea eta alderdikeriarik gabea izango da ez bakarrik parekidea delako, aginpideak burutzeko behar duen autonomia ere baduelako baizik, bai egitura osatzeko zein iharduteko autonomia ere.

La presente ley tiene por objeto dar cumplimiento a la previsión estatutaria que configura la Comisión Arbitral como un órgano "supra partes", cuya autoridad deriva de la citada disposición estatutaria y cuya garantía de independencia e imparcialidad resulta no sólo de su composición paritaria, sino también de la autonomía orgánica y funcional que el ejercicio de sus atribuciones requiere.

Horrela, I. idazpuruak, "Ebazpen Batzordea" izenburukoak, lehenengo eta behin, bere ihardun-eremua eta bere helburua zehazten ditu, eta ihardunak gauzatzerakoan berak duen autonomia sendesten du; horretarako berezi egiten ditu, batetik, legegintza-biltzarren artean sor daitezkeen eskuduntza-arazoak, hau da, Eusko Legebiltzarraren edo Batzar Nagusien artean, eta, bestetik, organo exekutiboen artean sor daitezkeen auziak.

Así, el título I, "La Comisión Arbitral", define, en primer lugar, su ámbito funcional, su objeto, y sanciona la autonomía en el ejercicio de su actividad, distinguiendo entre las cuestiones de competencia que puedan suscitarse en el ámbito correspondiente a las Cámaras, Parlamento Vasco o Juntas Generales, y los conflictos entre los órganos ejecutivos.

Halaber, Ebazpen Batzordearen osakeraz ere ari da: horrela, bokalak izendatzeko beharkizunak eta erak ezartzen ditu, baita horien estatutu pertsonala ere, zeinak bazter uztea edo kargutik kentzea galarazten duen; era berean beraien aginpide-aldia, kargua uzteko arrazoiak edo ordezkotza eragiten duten baldintzak eta, azkenik, ezarriko zaien dieta- eta kalteordain-erregimena ere ezartzen ditu. Jarraian, Ebazpen Batzordearen organoak arautzen dira eta, idazpuruaren bukaeran, Batzordearen osakera eta iharduera aipatzen.

Se ocupa, también, de la composición de la Comisión Arbitral, estableciendo los requisitos y la forma de designación de los vocales, su estatuto personal que impide la separación o suspensión, el tiempo de mandato, las causas que motivan su cese o suplencia en determinados supuestos y el régimen de dietas e indemnizaciones. A continuación, se regulan los órganos de la Comisión Arbitral y, cerrando este título, se trata de la constitución y funcionamiento de la Comisión.

Legearen beste zati guztia Ebazpen Batzordearen aurrean epairako izapidatu daitezkeen prozedurei buruz ari da.

El resto de la ley versa sobre los procedimientos que se pueden sustanciar ante la Comisión Arbitral.

II. idazpuruak prozedura guztientzako xedapen orokorrak biltzen ditu, aurkakotasun-irizpidea oinarri izanik. Batetik, ordezkaritza eta aldezpena arautzen ditu; bestetik, prozedura modernoa taxutzen duten oinarrizko irizpideak finkatzen: hala nola, malgutasuna, arintasuna eta ofizioz eragitea. Azken batean, ez da nahi formaren aldetiko gogortasuna eragozpen izan dadin instituzioen arteko oreka lortzeko, hori baita Batzordearen beraren xedea.

El título II recoge las disposiciones comunes a todos los procedimientos inspirándose en el principio de contradicción, regulándose la representación y defensa y los criterios básicos que configuran un procedimiento moderno: flexibilidad, agilidad e impulso de oficio. En definitiva, se pretende que un inadecuado rigorismo formal no sea obstáculo a la finalidad de equilibrio institucional a que responde la propia existencia de la Comisión.

III. eta IV. idazpuruetan, eskuduntza-arazoek eta eskuduntza-auziek sortzen dituzten prozedurak garatzen dira; eskuduntzei buruzko eztabaida sor daitekeen eremu desberdinetan mailakatuta agertzen baitira batzuk eta besteak.

En los títulos III y IV se desarrollan los procedimientos a que dan lugar las cuestiones y los conflictos de competencia, que aparecen matizados por el distinto ámbito objetivo en el que puede surgir la controversia competencial.

Horrela, osoko bilkurari aztertzeko agintzen zaizkion arazoak edozein instituziok aurkez ditzake bere eskuduntzen eremua kaltetuta gertatzen bada; kontrola "ex ante" egiteko eredu bat sortzen da, eta ondorioz har dadin ebazpena dena delako ekimena izan duenari zuzenduko zaio.

Así, las cuestiones, cuyo conocimiento se atribuye al Pleno, se promueven por cualquiera de las instituciones cuyo ámbito competencial puede resultar afectado, definiendo un modelo de control "ex ante" y dando lugar a una decisión dirigida al autor de la iniciativa de que se trate.

Autonomi Estatutuko 38.1 eta 39. atalen bateratze egokia lortu nahi da horrekin, hau da, batetik, 39. atalean instituzioen arteko auziei buruz Batzordeak duen eremu zehatza definitzen denez, honen iharduna gutxituko duen salbuespenik jarri gabe, eta, bestalde, 38.1 atalean agindu zehatza ematen denez, Eusko Legebiltzarraren Legeei buruzko kontrola Konstituzio Auzitegiari bakarrean dagokiola esaten denean, bi alderdiok elkartu nahi dira.

Se procura con ello la adecuada integración de los artículos 38.1 y 39 del Estatuto de Autonomía, conjugando el tenor de éste al definir el ámbito objetivo de la Comisión por referencia a los conflictos entre las instituciones, sin excepciones que minorarían su función, con el claro mandato contenido en aquél al afirmar la exclusividad del control del Tribunal Constitucional sobre las leyes del Parlamento Vasco.

Lurraldeko sekzioek erabakiko dituzte auziak. Ebazpen Batzordearen izaerarekin bat datorren lurraldekako irizpidearen eta parekidetasun-irizpidearen arabera osatuko dira sekziook. Azpimarratzekoa da, auzien kasuan, administrazioen arteko eskuduntzarik ezaren galdakizun-aldia egongo dela aurretik. Bide hori egokia da izan auzi agertuberriari aterabide bat eskaintzeko Ebazpen Batzordeak berak parte hartu baino ere lehenago. Auziak izan nahizkotzat edo eznahizkotzat jo daitezke, instituzioen arteko liskarra eskuduntza jakin bat onartzeaz edo ukatzeaz den kontuan izanik.

Los conflictos se resuelven por las Secciones Territoriales, compuestas según el criterio territorial y paritario consustancial a la Comisión Arbitral. Debe destacarse la existencia para los conflictos de una fase previa de requerimiento de incompetencia entre Administraciones, fórmula hábil para dar ocasión a la solución del incipiente conflicto antes, incluso, de la intervención de la Comisión Arbitral. Los conflictos se definen como positivos o negativos según que la controversia entre las instituciones verse sobre la afirmación o el rechazo de una determinada competencia.

Eskuduntza-auziaren eremu zehatza eta horri buruzko erabakia hartzeko Autonomi Estatutuak Ebazpen Batzordeari ematen dion aginpidea, alde batetik, eta administrazioarekiko auzi-jurisdikzioari egotzitakoak, bestetik, desberdinak dira. Hori arautzen duen legearen arabera, administrazioaren xedapen eta ekintzen ohizko legezkotasunaren kontrola dagokio jurisdikzio horri, eta horrela ezartzen da baita Autonomi Estatutuaren 38.3 atalean ere; Ebazpen Batzordearen aginpideak, bestalde, eskuduntzen banaketari buruz zenbait instituzioren artean sor daitezen bat ez etortzeak ebazteko izango dira.

El ámbito objetivo del conflicto de competencia y la función de su resolución que atribuye el Estatuto de Autonomía a la Comisión Arbitral son diferentes a los atribuidos a la jurisdicción contencioso-administrativa. Corresponde a ésta, según su ley reguladora, el control de legalidad ordinario de las disposiciones y actos de la Administración, como así se establece, también, en el artículo 38.3 del Estatuto de Autonomía. La Comisión Arbitral resulta, por su parte, competente para dirimir las discrepancias que surjan entre determinadas instituciones, en relación a la distribución de competencias.

Horrela, Ebazpen Batzordeak eta administrazioarekiko auzi-jurisdikzioak dituzten eremu materialak eta iharduera-eremuak desberdinak dira eta ezin dira elkarren artean nahasi, ez baztertu, ez elkarri ezarri; eta, helburu horrekin, antolamendu juridikoan jasotako auziak erabakitzeko sistemetara jo ahal izateaz gain, Lege honek prozedurak erkatzeko eta, beharrezko denean, ez onartzeko edo eteteko manuak sartzen ditu. Autonomi Estatutuaren 10.6 atalaren eremuan, legeak araututa uzten ditu Ebazpen Batzordeari buruzko printzipio hauek, eta administrazioarekiko auzi-jurisdikzioaren lege arautzailera bidaltzen du maila horretako auzitegien kasuetarako.

La Comisión Arbitral y la jurisdicción contencioso-administrativa tienen así ámbitos materiales y funcionales diferenciados que no deben confundirse, excluirse ni imponerse entre sí, y, a tal fin, además del recurso posible a los sistemas de resolución de conflictos previstos en el ordenamiento jurídico, la ley incorpora previsiones de relación y, cuando sea necesario, de inadmisión o suspensión de procedimientos. En el marco del artículo 10.6 del Estatuto de Autonomía, la ley regula estos principios respecto a la Comisión Arbitral, remitiéndose a la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa para el caso de los tribunales de este orden.

Azkenik, lege hau sortarazten duten printzipioak eta legean jasotzen diren arauak bat datoz, ez bakarrik doktrinak berak ematen dituen jarraibideekin, baita Epailaritzaren Kontseilu Gorenak egindako gomendioekin ere, lege hau egiteko berorrekin zerikusia duten instituzio guztiek parte hartu dutelarik.

En suma, los principios inspiradores de esta ley y la regulación que contiene son plenamente congruentes no sólo con las líneas avanzadas por la doctrina sino también con las recomendaciones realizadas por el Consejo General del Poder Judicial, habiendo colaborado en su elaboración el conjunto de instituciones en ella interesadas.

I IDAZPURUA

TÍTULO I

EBAZPEN BATZORDEA

LA COMISIÓN ARBITRAL

I ATALBURUA

CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. atala.-

Artículo 1.-

Autonomi Estatutuaren 39. atalaren arabera, Ebazpen Batzordeari dagokio Euskal Autonomi Elkartea osatzen duten lurralde historikoetako foru-instituzioek eta Elkarte osorako instituzioek autonomi edo foru-eskuduntzen titularitateari buruz jar ditzaten arazoak aztertzea eta ebaztea, eta batzuen eta besteen organo exekutiboen artean sor daitezen eskuduntza-auziak erabakitzea.

La Comisión Arbitral es el órgano al que, en virtud del artículo 39 del Estatuto de Autonomía, corresponde el conocimiento y decisión de las cuestiones que, sobre la titularidad de competencias autonómicas o forales, le formulen las instituciones comunes o las de los territorios históricos que integran la Comunidad Autónoma y la resolución de los conflictos de competencia que se susciten entre los órganos ejecutivos de unas y otras.

2. atala.-

Artículo 2.-

Lege honek zehazten duen eran eta kasuetan, Ebazpen Batzordeak honako hauek aztertuko ditu:

La Comisión Arbitral conocerá en los casos y en la forma que esta ley determina:

a) Eskuduntzari buruz jar dakizkion arazoak, gaiok direla eta:

a) De las cuestiones de competencia que se le formulen respecto de:

- Lege-proiektu eta -proposamenak, Eusko Legebiltzarrean izapidatzen daudela.

· Proyectos y proposiciones de ley en tramitación en el Parlamento Vasco.

- Foru-arauen proiektu eta proposamenak, Batzar Nagusietan izapidatzen daudela.

· Proyectos y proposiciones de norma foral en tramitación en las Juntas Generales.

b) Eusko Jaurlaritzaren edo foru-aldundien xedapen, erabaki edo ekintzei buruz sor daitezen eskuduntza-auzi positiboak, edo batzuk edo besteak egin gabe uzteagatik sor daitezkeen eskuduntza-auzi negatiboak.

b) De los conflictos de competencia positivos que se susciten en relación a las disposiciones, resoluciones o actos del Gobierno Vasco o de las Diputaciones Forales, o negativos por la omisión de unas u otros.

3. atala.-

Artículo 3.-

Ebazpen Batzordeak bere eginkizunak betetzeko autonomia osoa izango du egitura organikoari eta iharduerari dagokienez, horrela bere objetibotasuna eta askatasuna bermatzeko.

La Comisión Arbitral ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e independencia.

4. atala.-

Artículo 4.-

Ebazpen Batzordearen egoitza Eusko Legebiltzarraren egoitzan egongo da. Behar besteko baliabideak jarriko ditu Legebiltzarrak gizabanako zein gauzazko baliabideei dagokienez.

La Comisión Arbitral tendrá su sede en la sede del Parlamento Vasco, que a tal efecto prestará los medios personales y materiales que sean precisos.

II ATALBURUA

CAPÍTULO II

OSAKERA

COMPOSICIÓN

5. atala.-

Artículo 5.-

Ebazpen Batzordea lehendakari batek eta sei bokalek osatuko dute.

La Comisión Arbitral estará integrada por un Presidente y seis vocales.

6. atala.-

Artículo 6.-

Ebazpen Batzordeko lehendakari, Autonomi Estatutuaren 39. atalean ohartemandakoarekin bat etorriz, Euskal Herriko Zuzentza Auzitegi Nagusiko lehendakari dena izango da.

El Presidente de la Comisión Arbitral será, conforme a lo previsto en el artículo 39 del Estatuto de Autonomía, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

7. atala.-

Artículo 7.-

1.- Ebazpen Batzordeko bokalak askatasunez aukeratuko dira: Eusko Jaurlaritzak hiru aukeratuko ditu eta foru-aldundi bakoitzak bana, Legebiltzarrari eta dagokien Batzar Nagusiei argibidezko iritzia eskatu ondoren.

1.- Los vocales de la Comisión Arbitral serán libremente designados a razón de tres por el Gobierno Vasco y uno por cada Diputación Foral, previa consulta informativa al Parlamento y a las Juntas Generales respectivas.

2.- Izendapena egiten duen instituzio bakoitzari dagokion lurraldeko aldizkari ofizialean argitaratu beharko dira izendapenak; nolahai ere, ezinbestekoa da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea, bertan argitaratzen diren egunetik aurrera izango baitute eragina.

2.- Las designaciones deberán ser publicadas en el diario oficial del territorio correspondiente a la institución designante y, en todo caso, en el Boletín Oficial del País Vasco, surtiendo efecto a partir de la fecha de su publicación en este último.

III ATALBURUA

CAPÍTULO III

BOKALAK

VOCALES

8. atala.-

Artículo 8.-

1.- Ebazpen Batzordeko bokal izateko, izaera politikoz euskalduna izateaz gain, zuzenbideko lizentziadun izan eta zuzenbide-gaietan legelari gisa aitortutako itzala eduki beharko da.

1.- Podrán ser designados vocales de la Comisión Arbitral aquellas personas que, reuniendo la condición política de vasco, sean licenciados en Derecho y tengan acreditada experiencia como juristas.

2.- Ebazpen Batzordearen aurrean iharduteko legitimaturik dauden instituzioetako kideak ezingo dira bokal izan. Beste horrenbeste gertatuko zaie instituzio horiekin laneko edo zerbitzuko lotura duten norbanakoei.

2.- La designación no podrá recaer en los miembros de las instituciones legitimadas para actuar ante la Comisión Arbitral. Tampoco podrá ser designado vocal de la Comisión el personal que mantenga una relación de empleo o servicio activo con dichas instituciones.

9. atala.-

Artículo 9.-

Ebazpen Batzordeko kideek euren eginkizunak betetzeko, alderdikeriarik gabe jokatuko dute; izendatu dituzteneko instituzioenganako askatasunez arituko dira eta antolamendu juridikoari lotuko zaizkio. Euren eginkizunak burutzeko behar den besteko arduraz arituko dira eta euren kargua dela-eta aztertutako gaiei buruzko isiltasuna gordeko dute. Lege honetan bertan ezarritako arrazoiengatik izan ezik ezin dira ez baztertu, ez kargutik kendu.

Los miembros de la Comisión Arbitral ejercerán su función de acuerdo con los principios de imparcialidad, independencia respecto de las instituciones designantes y sujeción al ordenamiento jurídico. Deberán observar la debida diligencia en el desempeño de sus funciones y reserva respecto a los asuntos de que conozcan por razón de su cargo. No podrán ser separados ni suspendidos sino por causa establecida en esta ley.

10. atala.-

Artículo 10.-

Ebazpen Batzordeko bokalek sei urteko agintealdia izango dute, eta aldiak bukatzen direnean berriro izendatu ahal izango dira.

Los vocales de la Comisión Arbitral desempeñan su mandato por periodos de seis años, siendo posible su nueva designación al término de cada periodo.

11. atala.-

Artículo 11.-

1.- Ebazpen Batzordeko bokalek honako kasuetan utziko dute euren kargua:

1.- Los vocales de la Comisión Arbitral cesan:

a) Heriotza dela-eta.

a) Por fallecimiento.

b) Uko egitearren.

b) Por renuncia.

c) Euskalduna izatearen izaera politikoa galtzeagatik.

c) Por pérdida de la condición política de vasco.

d) 8.2 atalean adierazitako egoeraren batean sartzearren.

d) Por adquirir alguna de las condiciones expresadas en el artículo 8.2.

e) Izendatze-aldia bukatu delako.

e) Por expiración del periodo para el que hayan sido designados.

f) Beren eginkizunak ez betetzeagatik, beren karguan ardurarik ez izateagatik edo beren eginkizunari dagokion isilpekotasuna gorde ez dutelako.

f) Por incumplimiento de sus funciones, falta de diligencia en el cargo o violación de la reserva propia de su función.

g) Maltzurkeria dela-eta arlo zibilean erantzule deklaratuak izan direlako, edo maltzurkeriazko lege-hausteagatik edo erru astunagatik zigortuak izan direlako.

g) Por haber sido declarados responsables civilmente por dolo, o condenados por delito doloso o por culpa grave.

2.- Ebazpen Batzordeko bokal batek bere kargua uztea ofizioz aginduko du lehendakariak. Aurreko f) hizkian jasotakoari dagokionez, ordea, Ebazpen Batzordeak hartuko du kargu-uzteari buruzko akordioa, Batzordeko beste kide gehienen botoekin.

2.- El cese en el cargo de vocal de la Comisión Arbitral se decretará de oficio por el Presidente, salvo en el supuesto previsto en la letra f) que se acordará por la Comisión Arbitral, siendo para ello preciso el voto de la mayoría del resto de sus miembros.

3.- Dekretuz edo akordioz erabakitzen denetik izango ditu ondorioak kargu-uzteak eta 7.2 atalean aipatzen diren aldizkari ofizialetan argitaratuko da.

3.- El cese tendrá efecto desde que fuere decretado o acordado y se publicará en los Diarios Oficiales a que se refiere el artículo 7.2.

12. atala.-

Artículo 12.-

Lehendakariak euren eginkizunetatik ken ditzake Ebazpen Batzordeko bokalak badaezpadako neurri lez, epaiketaren batean sartuta egotea gertatuz gero edo, 11.1.f) atalean kargua uzteko ezarri diren arrazoietako bat izango balitz, hori erabakitzeko behar den epealdirako.

Los vocales de la Comisión Arbitral podrán ser suspendidos en sus funciones por el Presidente, como medida cautelar, en caso de procesamiento o por el tiempo indispensable para resolver sobre la concurrencia de la causa de cese prevista en el artículo 11.1.f).

13. atala.-

Artículo 13.-

1.- Bokaletarikoren bat gaixorik egon, kargutik kendu edo luzaro agertzen ez dela eta Ebazpen Batzordearen lanak kaltetuta gera daitezkeenean, beharrezko diren neurriak hartzeko proposamena egingo dio lehendakariak osoko bilkurari. Horren ondorioz har dadin aterabideak, beti ere, Autonomi Estatutuaren 39. atalean Batzordea osatzeko eskatzen den berdintasuna errespetatuko du.

1.- Cuando por causa de enfermedad, suspensión o ausencia continuada de alguno de los vocales puedan resultar comprometidos los trabajos de la Comisión Arbitral, el Presidente propondrá al Pleno la adopción de cuantas medidas sean precisas. La solución que se adopte deberá respetar, en todo caso, la regla de paridad en la composición de la Comisión exigida en el artículo 39 del Estatuto de Autonomía.

2.- Gertakizunen arabera, Batzordeko beste bokal bat izendatzeko eska diezaioke lehendakariak dagokion instituzioari, ageri ez denaren edo gaixorik dagoenaren betebeharren ardura har dezan, edo, bestela, ez agertzeko izandako arrazoiak dirauen artean, norbait egokia izendatzeko.

2.- Si las circunstancias lo exigieren, el Presidente podrá requerir a la institución que corresponda para que señale a otro de los vocales de la Comisión al efecto de que se ocupe de las obligaciones del ausente o enfermo o bien para que realice otra designación en persona idónea, por el tiempo que permanezca la causa que originó la ausencia.

3.- Arau berdinak beteko dira Ebazpen Batzordeko bokaletakoren bat abstenitu dadin edo ezetsita dagoen kasuetan.

3.- Idénticas reglas se seguirán en los supuestos en los que se produzca la abstención o recusación de alguno de los vocales de la Comisión Arbitral.

14. atala.-

Artículo 14.-

1.- 11. atalean aipatutako kargu-uzte kasuetan, e) hizkian ohartemandakoan izan ezik, dagokion instituzioaren jakinaren gainean jarriko du lehendakariak, berri eman eta hurrengo hamabost egunen buruan instituzio horrek beste norbait egokia izendatu dezan, kargua utzi duen bokalaren agintealdia betetzeko falta den denborarako.

1.- En los supuestos de cese señalados en el artículo 11, a excepción del previsto en su letra e), el Presidente lo pondrá en conocimiento de la institución que corresponda para que, en el plazo de los quince días siguientes a la comunicación, realice nueva designación en persona idónea por el tiempo que reste para completar el periodo de mandato del vocal cesado.

2.- Izendapena egin ondoren, idazpuru honetako V. atalburuan ohartemandako arauak betez ekingo zaio.

2.- Efectuada la designación, se procederá conforme a las reglas previstas en el capítulo V del presente título.

15. atala.-

Artículo 15.-

1.- Ebazpen Batzordeko kideek ez dute inolako lansaririk jasotzeko eskubiderik izango egiten duten lanagatik.

1.- Los miembros de la Comisión Arbitral no tendrán derecho a retribución alguna por el ejercicio de sus funciones.

2.- Ebazpen Batzordeko lehendakariak eta bokalek dietarako eskubidea izango dute, aztergai bakoitzerako ezarritakoaren arabera. Horrez gain, bere kargua dela eta egin behar izango dituzten gastuen ordaina kobratzeko eskubidea ere izango dute, horiek justifikatuko dituen agiriak aurkeztu beharko dituztela.

2.- El Presidente y los vocales de la Comisión Arbitral tendrán derecho a la dieta que se establezca para cada asunto tratado, así como a resarcirse de cuantos gastos se vean obligados a realizar en razón del cargo, previa justificación de los mismos.

3.- Lehendakariaren dieta eta gastuetarako diru-kopuruak Euskal Autonomi Elkarteko aurrekontu orokorretan jasoko dira, zuzentza-administrazioari dagozkion gastuetarako horniduren artean.

3.- Las dietas y gastos del Presidente serán abonados con cargo a los créditos que al efecto se incluyan entre las dotaciones consignadas para la Administración de Justicia en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Vasca.

4.- Bokalen dietak eta gastuak ere instituzio izendatzaile bakoitzak egindako aurrekontu orokorren pentzutan ordainduko dira.

4.- Las dietas y gastos de los vocales serán satisfechos con cargo a los Presupuestos Generales elaborados por las respectivas instituciones designantes.

IV ATALBURUA

CAPÍTULO IV

ORGANOAK

ÓRGANOS

16. atala.-

Artículo 16.-

Ebazpen Batzordeko organoak hauek dira:

Son órganos de la Comisión Arbitral:

- Lehendakaria.

- El Presidente.

- Osoko bilkura.

- El Pleno.

- Lurraldeetako sekzioak.

- Las Secciones Territoriales.

17. atala.-

Artículo 17.-

Ebazpen Batzordeko lehendakariak honako eginkizunak ditu:

El Presidente de la Comisión Arbitral tiene las siguientes funciones:

a) Ebazpen Batzordearen ordezkaritza izatea.

a) Ostenta la representación de la Comisión Arbitral.

b) Osoko bilkurako eta lurraldeetako sekzioen bilkuretarako deia egin eta horietako lehendakari izatea.

b) Convoca y preside las sesiones del Pleno y de las Secciones Territoriales.

c) Eguneko gai-zerrenda finkatzea.

c) Fija el orden del día.

d) Osoko bilkuraren eta lurraldeetako sekzioen akordioei bere izenpearekin baimena ematea.

d) Autoriza con su firma los acuerdos del Pleno y de las Secciones Territoriales.

e) Ebazpen Batzordearen ihardunerako beharrezkoak diren neurriak hartzea.

e) Adopta las medidas precisas para el funcionamiento de la Comisión Arbitral.

f) Lege honek agintzen dizkionak.

f) Aquellas otras que esta ley le encomiende.

18. atala.-

Artículo 18.-

Ebazpen Batzordearen osoko bilkurak, Batzordearen zazpi kideez osaturik egongo denak, honako eginkizunak ditu:

El Pleno de la Comisión Arbitral, integrado por los siete miembros de la misma, ejerce las funciones siguientes:

a) Eskuduntza-arazoak aztertu eta ebaztea.

a) Conoce y decide las cuestiones de competencia.

b) Batzordeko kideei buruzko ebazpenak hartzea, idazpuru honetako III. atalburuan jasotakoak alegia.

b) Adopta las decisiones relativas a sus miembros previstas en el capítulo III del presente título.

c) Antolaketa eta iharduerari buruzko arautegia onartzea. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta lurralde historikoetako aldizkarietan argitaratu beharko da arautegi hori.

c) Aprueba su Reglamento de organización y funcionamiento, que deberá publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco y en los de los territorios históricos.

d) Ebazpen Batzordearen aginpideak izanik, beste organoren batzuei berariaz egotzi ez zaizkienak, baita lege honek agintzen dizkionak ere.

d) Las que siendo competencia de la Comisión Arbitral no estén atribuidas expresamente a otros órganos y aquellas que esta ley le encomiende.

19. atala.-

Artículo 19.-

1.- Ebazpen Batzordearen barnean lurraldeetako hiru sekzio egongo dira, lurralde historiko bakoitzetik bana.

1.- En el seno de la Comisión Arbitral existirán tres Secciones Territoriales, una por cada territorio histórico.

2.- Lurraldeetako sekzioek hiru kide izango dituzte:

2.- Las Secciones Territoriales se componen de tres miembros:

- Ebazpen Batzordeko lehendakaria.

- El Presidente de la Comisión Arbitral.

- Jaurlaritzak izendatutako bokal bat.

- Un vocal designado por el Gobierno.

- Dagokion foru-aldundiak izendatutako bokala.

- El vocal designado por la Diputación Foral correspondiente.

3.- Jaurlaritzak, bere bokalak izendatzen dituenean, horietako bakoitza zein lurraldeko sekziotara atxikitzen duen adieraziko du.

3.- El Gobierno, al designar a sus vocales, indicará la Sección Territorial a la que se adscribe cada uno de ellos.

4.- Jaurlaritzaren eta lurraldeetako sekzioei izena ematen dien lurralde historikoko foru-aldundiaren artean sor daitezen eskuduntza-auziak aztertu eta erabakiko dute lurraldeetako sekzioek.

4.- Las Secciones Territoriales conocen y resuelven los conflictos de competencia que se susciten entre el Gobierno y la Diputación Foral del territorio histórico del que reciben su denominación.

V ATALBURUA

CAPÍTULO V

ERAKETA ETA IHARDUERA

CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

20. atala.-

Artículo 20.-

1.- Ebazpen Batzordea berriztatu eta eratzeko honako bideei ekingo zaie:

1.- Para la renovación y constitución de la Comisión Arbitral se procederá de la siguiente manera:

a) Bokalak izendatu izan diren epealdia bukatu baino hiru hilabete lehenago, hogeita hamar eguneko epean bakoitzak hurrengo epealdirako bere izendapenak egin ditzala eskatuko die Ebazpen Batzordeko lehendakariak Jaurlaritzari eta foru-aldundiei.

a) Tres meses antes de terminar el periodo para el que los vocales hayan sido designados, el Presidente de la Comisión Arbitral requerirá al Gobierno y a las Diputaciones Forales para que en el plazo de treinta días realicen las respectivas designaciones para el siguiente periodo.

b) Izendapenak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo hamabost egunen barruan, osoko bilkurarako deia egingo du Ebazpen Batzordeko lehendakariak, 8. atalean eskatzen diren beharkizunak betetzen diren ebazteko.

b) En los quince días siguientes a la publicación de las designaciones en el Boletín Oficial del País Vasco, el Presidente de la Comisión Arbitral convocará al Pleno al solo objeto de dictaminar sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 8.

c) Osoko bilkurak ikusten badu esandako beharkizunen bat egiaztatzeke dagoela, lehendakariak berehala emango dio horren berri dagokion organoari, egokia izan dadin beste norbait egokia izendatu dezan.

c) Si el Pleno apreciare la falta de alguno de dichos requisitos, el Presidente lo comunicará de inmediato al órgano que corresponda, a fin de que proceda a realizar una nueva designación en persona idónea.

d) Egokitasuna ebatzi ondoren, Ebazpen Batzordeko kideak beren karguen jabe egingo dira, eta horrela eratuta geratuko da Batzordea. Une horretara arte bere eginkizunak betetzen jarraituko du aurreko Ebazpen Batzordeak.

d) Dictaminada la idoneidad, se procederá a la toma de posesión de los miembros de la Comisión Arbitral, quedando así constituida. Hasta ese momento la Comisión Arbitral anterior continuará en el ejercicio de sus funciones.

2.- Lehenengo Ebazpen Batzordea eratzeko izendatutakoen egokitasun-beharkizunak ebaztea lehendakariaren eta izendatu izan diren beste guztien ardura izango da.

2.- La apreciación de los requisitos de idoneidad de cada designado para la primera constitución de la Comisión Arbitral corresponderá al Presidente y al resto de designados.

21. atala.-

Artículo 21.-

Lehendakariak egingo du osoko bilkurako eta lurraldeetako sekzioen bilkuretarako deialdia. Deialdiarekin batera, egunean erabiliko diren gaien zerrenda ere bidaliko da.

Las sesiones del Pleno y de las Secciones Territoriales serán convocadas por el Presidente. A la convocatoria se acompañará un orden del día de los asuntos a tratar.

22. atala.-

Artículo 22.-

1.- Dena delako organoko kide guztiak biltzea beharrezkoa izango da akordioak hartu ahal izateko.

1.- Para la adopción de acuerdos será necesaria la asistencia de todos los componentes del órgano de que se trate.

2.- Osoko bilkuraren eta lurraldeetako sekzioen ebazpenak gehiengo soilez hartuko dira, lege honetan jasotzen diren salbuespenetan izan ezik.

2.- Las decisiones del Pleno y de las Secciones Territoriales se adoptarán por mayoría simple, salvo las excepciones contenidas en esta ley.

3.- Antolaketari eta ihardunbideari dagozkien gaietan izan ezik, Ebazpen Batzordeko edozein organotan burutu daitezen bozketetan ezingo da abstentziorik egin.

3.- Salvo en los temas relativos a organización y funcionamiento, no cabrán abstenciones en las votaciones que se realicen en cualquiera de los órganos de la Comisión Arbitral.

23. atala.-

Artículo 23.-

Ebazpen Batzordeak egin ditzan bilerak bere egoitzan edo bere aurrean edozelango gaiak aurkezteko legitimitaturik dauden instituzioen egoitzaren batean egingo dira. Bilkura egiten deneko egoitza bere duen instituzioak horren iharduera egokirako beharrezkoak diren gizabanako eta gauzazko baliabideak jarri beharko ditu.

Las reuniones de la Comisión Arbitral se celebrarán en su sede o en la de cualquiera de las instituciones legitimadas para promover asuntos ante ella. La institución en cuya sede tenga lugar la sesión prestará los medios personales y materiales precisos para su adecuado funcionamiento.

24. atala.-

Artículo 24.-

1.- Batzordearen akordioak kasu bakoitzean horretarako izenda dadin bokalak idatziko ditu. Kide guztiek izenpetu beharko dituzte, euren botu partikularra eman dezatenak salbuetsiko diren arren.

1.- Los acuerdos de la Comisión se redactarán por el vocal que al efecto se designe en cada caso y serán rubricados por todos sus miembros, excepto los que formulen votos particulares.

2.- Botu partikularrak, ematen dituenak berak idatzi eta izenpetu beharko ditu.

2.- Los votos particulares serán redactados y suscritos por quien los emita.

II IDAZPURUA

TÍTULO II

PROZEDURARI BURUZKO XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES COMUNES SOBRE PROCEDIMIENTO

25. atala.-

Artículo 25.-

Euskal Autonomi Elkarte osorako instituzioek eta foru-instituzioek, eurek horretarako izendatutako legelari eta abokatuen bidez ihardungo dute Ebazpen Batzordearen aurrean.

Las instituciones comunes y forales actuarán ante la Comisión Arbitral a través de sus respectivos letrados o abogados designados al efecto.

26. atala.-

Artículo 26.-

1.- Arrazoietan oinarritutako idazki bidez emango zaio hasiera prozedurari; bertan zehatz eta argi utziko da zertan datzan ustez gertatu den eskuduntza-hausketa. Bidezkotzat jotzen diren alegazioak adierazi beharko dira.

1.- La iniciación del procedimiento deberá hacerse por escrito fundado en el que se fijará, con precisión y claridad, la vulneración competencial que se considera existente, con expresión de cuantas alegaciones se estimen oportunas.

2.- Ebazpen Batzordearen egoitzan aurkeztu beharko da idazki hori.

2.- Dicho escrito se presentará en la sede de la Comisión Arbitral.

3.- Lehendakariak, unean uneko prozeduraren arabera, Batzordeko dagokion organoari deia egingo dio, hasiarazteko idazkia eta alegazioei eskuratu eta hamar eguneko epearen barruan.

3.- El Presidente convocará al órgano correspondiente de la Comisión, según el procedimiento de que se trate, en los diez días siguientes a la recepción del escrito de iniciación y alegaciones.

27. atala.-

Artículo 27.-

Ebazpen Batzordeak ofizioz edo doakionak eskatuta ebatziko du eskuduntzarik eza.

La Comisión Arbitral apreciará, de oficio o a instancia de parte, su falta de competencia.

28. atala.-

Artículo 28.-

Aurkeztutako eskuduntza-arazoa edo eskuduntza-auzia onartezina dela ebatzi dezake Ebazpen Batzordeak, dagokion prozedurari jarraituz, osoko bilkuraren edo lurraldeetako sekzioen aho bateko erabaki bidez, honako arrazoiren bat dagoenean:

La Comisión Arbitral, por unanimidad del Pleno o de las Secciones Territoriales, según el procedimiento de que se trate, podrá acordar mediante resolución la inadmisión de la cuestión o conflicto competencial promovido, cuando concurra alguno de los siguientes motivos:

a) Aztertu ahal izango diren gaien artean lege honetan jasota utzi ez direnetakoren bati buruzko prozedura izatea.

a) Que el procedimiento se suscite respecto de asuntos no previstos en la presente ley como susceptibles de su conocimiento.

b) Funtsezko gaiari buruzko erabakirik hartu ahal izateko, hasiarazteko idazkia nabarmen edukinik gabekoa izatea.

b) Que el escrito de iniciación carezca manifiestamente de contenido que justifique una decisión sobre el fondo.

c) Ebazpen Batzordeak edukinari dagokionez funtsean berdina den beste prozeduraren bat jadanik ezetsirik izatea alde berberei. Onartezina dela esaten duen erabakian propio aipatuko dira aurretik ezespena emateko erabili diren arrazoiak. Honelako kasuren batean, aurrekariak alde batera utzita aztertzen badu arazoa Ebazpen Batzordeak, erabakia oinarritzeko erabili dituen arrazoiak aipatu beharko ditu behin-betiko ebazpenean.

c) Que la Comisión Arbitral hubiere ya desestimado en cuanto al fondo un procedimiento sustancialmente igual y respecto al que exista identidad en las partes, señalando expresamente en la resolución de inadmisión aquellos precedentes desestimatorios. Si en este supuesto la Comisión Arbitral entendiere del asunto apartándose del precedente, deberá señalar en la decisión definitiva los motivos en que se fundamenta.

29. atala.-

Artículo 29.-

1.- Konpontzeko moduko hutsak agertzen badira hasiarazteko idazkian, Batzordeak hori ez onartzeko ikusi dituen arrazoiak jakinaraziko dizkio aurkeztaileari, hamar eguneko epean hutsok zuzendu ditzan.

1.- Cuando en el escrito de iniciación concurran defectos de carácter subsanable, la Comisión notificará al promotor los motivos de inadmisión que hubiere advertido, con objeto de que los subsane en el plazo de diez días.

2.- Aipatutako epean zuzentzen ez badira, hasiarazteko idazkia onartezina dela ebatziko da.

2.- De no producirse la subsanación en el plazo indicado, se acordará la inadmisión.

30. atala.-

Artículo 30.-

1.- Eskuduntza-arazoaren edo eskuduntza-auziaren hasiarazteko idazkia jaso ondoren, Ebazpen Batzordeak prozedura bakoitzean legitimaturik dauden beste instituzioei emango die horren berri, auzian edo arazoan parte hartu nahi badute, horretarako adierazten dien epean sartu daitezen.

1.- Recibido el escrito de iniciación de una cuestión o de un conflicto de competencia, la Comisión Arbitral lo comunicará al resto de instituciones legitimadas en cada procedimiento por si, en el plazo que a tal efecto les señale, estiman oportuno intervenir como parte en el mismo.

2.- Izapide honetan parte hartu dutenei espedientea igorriko zaie, egoki eritzitako alegazioak egin ditzaten, prozedura guztian ere partaide izango direlarik.

2.- A quienes hubieren comparecido en este trámite se les dará traslado del expediente a fin de que realicen las alegaciones que estimen oportunas, participando también en el resto del procedimiento.

3.- Atal honetan jasota utzi den izapidearen ondorioz, eskuduntza-auziak izapidatu zituzten instituzioez bestekoak azaltzen badira, arazo hori izapidatzea eta erabakitzea lurraldeetako sekzioei dagokie, batera ihardungo dutelarik.

3.- Cuando, como consecuencia del trámite previsto en este artículo, comparezcan otras instituciones distintas de las que iniciaron el conflicto de competencia, la tramitación y resolución del mismo corresponderá a las Secciones Territoriales afectadas, que actuarán conjuntamente.

31. atala.-

Artículo 31.-

1.- Ebazpen Batzordeak, ofizioz edo doakionak eskatuta, edonoiz eta prozeduran aurkeztu direnei entzun ondoren, batu egin ditzake eskuduntza-arazoak edo eskuduntza-auziak, beraien artean duten loturagatik batera izapidatu eta batera ebazteko arrazoiak daudenean. Hamar egunekoa baino handiagoa ez den epean egingo da aldeen entzunaldia.

1.- La Comisión Arbitral podrá, a instancia de parte o de oficio, en cualquier momento y previa audiencia de los comparecidos en el procedimiento, disponer la acumulación de aquellas cuestiones o conflictos de competencia que en razón de su conexión justifiquen la unidad de tramitación y decisión. La audiencia se hará por plazo que no exceda de diez días.

2.- Lurraldeetako sekzio batek baino gehiagok aztertzen diharduten eskuduntza auziak batera biltzea, sekziook eurok ebatziko dute elkarrekin egindako bilkuran. Horrelako kasuan, bildutako prozedurak izapidatu eta erabakitzea ere batera ebatziko dute doakien lurraldeetako sekzioek.

2.- La acumulación de conflictos de competencia de los que estuvieren conociendo distintas Secciones Territoriales será acordada por éstas en sesión conjunta. En tal supuesto, la tramitación y resolución de los procedimientos acumulados se decidirá conjuntamente, también, por las Secciones Territoriales afectadas.

32. atala.-

Artículo 32.-

Ebazpena edo erabakia hartu baino lehenago, Batzordeak prozeduran parte hartzen dutenei jakinarazi ahal izango die aurkeztu direnez bestelako arrazoiak badirela, halakorik izanez gero, nahikoa garrantzia dutenak dena delako eskuduntza-galdakizuna onargarri edo onartezina den erabakitzeko eta, hala badagokio, horren funtsari buruz ebazteko. Entzunaldia batera egingo da, hamar egunetik gorakoa izango ez den epean, artean dagokion ebazpena edo erabakia hartzeko epea etenda uzten delarik.

La Comisión, en cualquier tiempo anterior a la decisión o resolución, podrá comunicar a los comparecidos en el procedimiento la eventual existencia de otros motivos distintos de los alegados y con relevancia para acordar lo procedente sobre la admisión o inadmisión y, en su caso, sobre el fondo de la pretensión competencial de que se trate. La audiencia será común, por plazo no superior a diez días, con suspensión del término para dictar la decisión o resolución que procediere.

33. atala.-

Artículo 33.-

1.- Ebazpen Batzordeak dena delako arazoan edo auzian eragina duten espedientea, txostenak edo agiriak bidaltzeko eskatu ahal izango die horietan zerikusia duten organoei.

1.- La Comisión Arbitral podrá recabar de los órganos implicados la remisión del expediente y de los informes o documentos de incidencia en la cuestión o conflicto de que se trate.

2.- Horrelako kasuan, agindu dadin epean igorri beharko da espedientea, eta espedientea dagoen bulegoko buruak izango du horren erantzukizun zuzena.

2.- En tal caso, el expediente deberá ser remitido en el plazo que se determine, bajo la personal y directa responsabilidad del jefe de la dependencia en la que obrase.

3.- Espedientea jaso ondoren, eta alde batek hala eskatzen badu, epe bat zabalduko da aldeek informazioa edo agiriak azter ditzaten, bakoitzak bere eskubideari dagokiona alegatu dezan. Agiriak eta alderdien alegazioak agerian jartzea hamar egun igaro aurretik egin beharko da.

3.- Tras el recibo del expediente, a instancia de parte, se habilitará un plazo en el que la información o documentos puedan ser conocidos por las partes, a efecto de que aleguen lo que a su derecho convenga. La puesta a la vista de la documentación y alegaciones de las partes no podrá superar el plazo de diez días.

4.- Agiriei legez doakiekeen sekretua gordetzeko beharrezko neurriak hartuko ditu Ebazpen Batzordeak eta bai berak, arrazoietan oinarriturik zenbait ihardun zehatzetarako erabakitako sekretuagordetzeko ere. Akordio hori arrazoietan oinarritu beharko da.

4.- La Comisión Arbitral dispondrá las medidas necesarias para preservar el secreto que legalmente pueda afectar a la documentación y el que acuerde motivadamente para determinadas actuaciones.

34. atala.-

Artículo 34.-

Batzordeak, ofizioz edo doakionak eskatuta eta beharrezko erizten dionean, frogak burutzeko akordioa har dezake. Horiek egiteko modua eta garaia askatasun osoz erabakiko ditu; baina epealdia ez da sekula izango hamabost egunetik gorakoa.

La Comisión, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar la práctica de prueba cuando lo estime necesario y resolverá libremente sobre la forma y el tiempo de su realización, sin que en ningún caso pueda exceder de quince días.

35. atala.-

Artículo 35.-

Ebazpen Batzordeak, ofizioz edo doakionak eskatuta eta dena delako prozedura amaitu aurretik, hori izapidatzerakoan agian egin diren akatsak zuzendu edo baliozkotu beharko ditu.

La Comisión Arbitral, de oficio o a instancia de parte, antes de finalizar el procedimiento de que se trate deberá subsanar o convalidar los defectos que hubieran podido producirse durante su tramitación.

36. atala.-

Artículo 36.-

1.- Eskuduntza-arazo edo eskuduntza-auziren bat aurkeztu duenak atzera egin dezake bere ekintza horretan prozedurako edozein unetan, ebazpena edo erabakia eman baino lehen. Atzera egiteak prozedura amaitzea ekarriko du eta horren berri eman beharko zaio beste aldeari.

1.- El promotor de una cuestión o conflicto competencial podrá desistir de su acción en cualquier momento procedimental anterior a la decisión o resolución. El desistimiento implicará la terminación del procedimiento, lo que se comunicará a la otra parte.

2.- Halaber, eskuduntza-arazo edo eskuduntza-auziaren xede den gaia sorrarazi duen instituzioak, gaiari buruzko ebazpena edo erabakia eman aurretik, prozedura hasiarazteko idazkian eskatzen zena onar dezanean, prozedura bukatutzat joko da.

2.- Igualmente, terminará el procedimiento cuando la institución de la que emane el asunto objeto de la cuestión o conflicto competencial acceda a lo solicitado en el escrito de iniciación del procedimiento, en cualquier momento anterior a la decisión o resolución.

37. atala.-

Artículo 37.-

1.- Prozedurari amaiera ematen zaioneko ebazpen edo erabakietan boto partikularrez baliatuz agertu ahal izango dira ezadostasunak.

1.- En las decisiones o resoluciones que pongan fin a los procedimientos podrán reflejarse en voto particular las opiniones discrepantes.

2.- Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira ebazpenak edo erabakiak, eta, hala badagokio, baita doakion lurralde historikoaren aldizkarian ere.

2.- Las decisiones y resoluciones se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco y, en su caso, en el del territorio histórico interesado.

38. atala.-

Artículo 38.-

Batzordeak aztertu beharreko gaien antolaketa egiterakoan, lehentasuna izango dute eskuduntza-arazoen izapidaketek auzi-prozeduren gainetik.

En la ordenación de los asuntos de la Comisión será preferente la tramitación de las cuestiones de competencia respecto a los procedimientos de conflicto.

39. atala.-

Artículo 39.-

Lege honetan finkatzen diren epeak luzaezinezkoak dira, prozedurari dagokion ebazpen edo erabakia emateari buruz ezarrita dagoen epea izan ezik.

Los plazos previstos en la presente ley son improrrogables, a excepción del establecido para emitir la decisión o resolución del procedimiento.

40. atala.-

Artículo 40.-

1.- Epeen aipamena egunka egin dadinean, egun naturaltzat hartu behar dira egunak. Egunen kontaketa egun jakin batetik hasita egin behar denean, egun horren hurrengotik hasita egingo da kontaketa.

1.- Los plazos señalados por días se entenderán referidos a días naturales. Su cómputo, a contar de un día determinado, se realizará a partir del día siguiente a éste.

2.- Epeak hilabeteka finkatuta egon daitezenean, datatik datara kontatuko dira hilabeteak. Kontaketa hasteko erabili zen eguna dataren amaierako hilean ez egotea gertatuz gero, epea hilaren azken egunean amaitzen dela joko da.

2.- Los plazos fijados por meses se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes.

41. atala.-

Artículo 41.-

1.- Legezko kausaren bat gertatuz gero, Ebazpen Batzordeko kideek ezingo dute parte hartu prozeduretan eta parte hartzen badute, ezetza eman ahal izango zaie kide horiei.

1.- Los miembros de la Comisión Arbitral deberán abstenerse y, en su defecto, podrán ser recusados cuando concurra causa legal.

2.- Aldeek bakarrik eman ahal izango diete ezetza prozeduretan.

2.- Únicamente podrán recusar las partes en los procedimientos.

3.- Hona hemen parte hartu ezinaren eta, hala badagokio, ezetza jasotzearen kausak:

3.- Son causas de abstención y, en su caso, de recusación:

a) Ezkontide izatea edo egitez horren parekoa den egoera edukitzea. Prozeduran parte hartzen duten aldeetakoren baten legelari edo abokatuarekiko bigarren graduko ahaidetasuna izatea, nahiz odolekoa, nahiz ezkontzakoa.

a) El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado con el letrado o abogado de cualquiera de las partes que intervengan en el procedimiento.

b) Dena delako gaiarekiko lanbide mailako lotura lehenagotik izatea.

b) Haber tenido relación profesional con el asunto de que se trate.

c) Aztertzeko bere esku jartzen den gaiarekiko artezko edo zeharkako interesa izatea.

c) Tener interés directo o indirecto en la causa sometida a su conocimiento.

4.- Ebazpen Batzordeko kide batek parte ez hartzeko arrazoiren bat dagoela uste badu, osoko bilkurari jakinaraziko dio, edo, bestela, prozedura dagokion sekzioari.

4.- Cuando un miembro de la Comisión Arbitral considere que existe una causa por la que debe abstenerse, lo comunicará al Pleno o, en su caso, a la Sección que conozca del procedimiento.

5.- Prozedura bateko edozein partehartzailek Batzordeko kide baten aurkako ezezko-idazkia aurkeztuko balu, ezetza jaso duenak osoko bilkurari edo, bestela, prozedura dagokion sekzioari adieraziko dio alegatutako arrazoiak bere iritziz ukitzen ote duen ala ez. Jaso duen ezetzaren aldeko iritzia badu, gertatzen den prozeduratik kanpo geratuko da automatikoki. Hala izango ez balitz, prozedura hori dagokion osoko bilkurak edo sekzioak erabakiko du jaso duen ezetzari buruz, ukitutako kideak ezingo duelarik erabaki horretan esku hartu.

5.- En el supuesto de que se plantee, por cualquiera de las partes en un procedimiento, escrito de recusación contra un miembro de la Comisión, el recusado manifestará al Pleno o, en su caso, a la Sección que conozca del procedimiento su criterio sobre si concurre o no en él la causa alegada. Si su criterio es favorable a la recusación, se separará automáticamente del procedimiento en que se produce. En caso contrario, el Pleno o la Sección competente para conocer de dicho procedimiento resolverá sobre la recusación, sin que el miembro afectado participe en esta decisión.

6.- Parte hartu ezin izana gertatuz gero edo parte hartzeko ezetza ematea erabaki bada, lege honetako 13.3 atalean agindutakoa ezarriko da, Batzordearen osaketan berdintasuna bermatuz.

6.- Producida la abstención o decidida la recusación, se aplicará lo dispuesto en el artículo 13.3 de la presente ley, garantizándose la regla de paridad en la composición de la Comisión.

42. atala.-

Artículo 42.-

Batzordeak edo honen organoren batek egin ditzan jakinarazpenak egokientzat jotako bideez baliatuz egin ahal izango dira, baldin eta egin direla egiaztatzeko aukera ematen badute.

Las notificaciones que realice la Comisión o cualquiera de sus órganos a las partes podrán realizarse por los medios que consideren más adecuados, siempre que garanticen la constancia de su práctica.

43. atala.-

Artículo 43.-

Aldeen eta Ebazpen Batzordearen arteko ekintzak honen egoitzan gauzatuko dira. Helbide honetara bidali beharko dira Batzordeko organoei aldeek egin diezazkieten idazkiak.

Las actuaciones entre las partes y la Comisión Arbitral se realizarán en su sede. A ella se remitirán, en particular, los escritos que las partes deban dirigir a los órganos de la Comisión.

III IDAZPURUA

TÍTULO III

ESKUDUNTZA ARAZOAK

CUESTIONES DE COMPETENCIA

I ATALBURUA

CAPÍTULO I

HASIERA

INICIACIÓN

44. atala.-

Artículo 44.-

Lege edo foru-arauaren proiektu edo proposamena dela-eta eztabaidagai izan daitezen autonomi edo foru-eskuduntzen titularitatea zeini dagokion erabakiko du Ebazpen Batzordeak, eta, horretarako, eskuduntza-arazoei buruzko prozeduraz baliatuko da.

Mediante el procedimiento sobre cuestiones de competencia la Comisión Arbitral decide sobre la titularidad de las competencias autonómicas o forales que resulten controvertidas con ocasión de un proyecto o proposición de ley o de norma foral.

45. atala.-

Artículo 45.-

1.- Foru-arauen proiektu edo proposamenei buruzko eskuduntza-arazoak aurkeztu ahal izango ditu Eusko Legebiltzarrak.

1.- El Parlamento Vasco podrá plantear cuestiones de competencia con respecto a proyectos o proposiciones de norma foral.

2.- Halaber, lege-proiektu edo -proposamenei buruzko eskuduntza-arazoak aurkeztu ahal izango dituzte lurralde historikoetako Batzar Nagusiek.

2.- Asimismo, las Juntas Generales de los territorios históricos podrán promover cuestiones de competencia con respecto a los proyectos o proposiciones de ley.

46. atala.-

Artículo 46.-

Batzar Nagusietan izapideetan dauden foru-arauen proiektu eta proposamenei buruzko eskuduntza-arazoak aurkeztu ditzake Eusko Jaurlaritzak, eta Eusko Legebiltzarrean izapideetan dauden lege-proiektu eta -proposamenei buruzkoak foru-aldundiek.

Podrán también promoverse cuestiones de competencia por el Gobierno Vasco respecto de los proyectos y proposiciones de norma foral en trámite en las Juntas Generales, y por las Diputaciones Forales respecto de los proyectos y proposiciones de ley que se estuviesen sustanciando en el Parlamento Vasco.

II ATALBURUA

CAPÍTULO II

IZAPIDEAK

TRAMITACIÓN

47. atala.-

Artículo 47.-

1.- Ekimena Eusko Legebiltzarraren edo dagokien Batzar Nagusietako aldizkari ofizialean argitaratzen den egunaren hurrengo hogei egunen barruan aurkeztu beharko dira eskuduntza-arazoak.

1.- Las cuestiones de competencia se plantearán en los veinte días siguientes a la fecha de publicación de la iniciativa en el Boletín Oficial del Parlamento Vasco o de las Juntas Generales respectivas.

2.- Ekimena presatasunez izapidatzeko akordioa hartzea gerta dadinean, hamabost egunekoa izango da arazoa tartejartzeko epea.

2.- El plazo de interposición será de quince días cuando haya sido acordada la tramitación urgente de la iniciativa.

3.- Lege honetako 26. atalean xedatzen den moduan egin beharko da arazoaren aurkezpena.

3.- El planteamiento de la cuestión se hará en la forma prevista en el artículo 26 de la presente ley.

48. atala.-

Artículo 48.-

Edozein eratako gorabehera dela medio, ekimena argitaratu ordez ekimen horren berri Legebiltzarreko kideei ematea gertatuz gero, Legebiltzarrak, halaber, berri emango die eskuduntza-arazoa aurkezteko legitimaturik dauden instituzioei, lege honetan xedatzen denaren arabera eta guztiei batera.

En aquellos casos en los que por cualquier circunstancia se sustituya la publicación de una iniciativa por su comunicación a los miembros del Parlamento Vasco o de las Juntas Generales respectivas, ésta deberá comunicarla igualmente y de forma simultánea a las instituciones legitimadas para interponer la cuestión de competencia de conformidad con esta ley.

49. atala.-

Artículo 49.-

Arazoa aurkeztu duenak arazoa tartejarri duela jakinaraziko dio egun berean ekimena aztertzen ari den Eusko Legebiltzarreko edo doakien Batzar Nagusietako Mahaiari, eta horrek ekimenaren izapideak eteteko agindua emango du.

El promotor de la cuestión comunicará, en el mismo día, su interposición a la Mesa del Parlamento Vasco o de las Juntas Generales respectivas que estuvieren conociendo de la iniciativa, ordenando ésta la suspensión de su tramitación.

50 atala.-

Artículo 50.-

1.- Eskuduntza-arazoa izapideetan jarri behar den ala ez erabakiko du Ebazpen Batzordeak gaia aztertzeko egin dezan lehenengo bilkuran eta 26.3 atalean finkatzen den epearen barruan. Onartezinezkotzat jotzea gertatuz gero, erabakiaren gai izan den ekimenaren izapideek aurrera jarraitu ahal izango dute.

1.- La Comisión Arbitral decidirá sobre la admisión a trámite de la cuestión de competencia en la primera sesión que celebre para tratar de la misma, en el plazo establecido en el artículo 26.3. Si la declarara inadmisible podrá proseguirse la tramitación de la iniciativa objeto de aquélla.

2.- Izapideetan jarri ondoren, hasiarazteko idazkia bidaliko dio Batzordeak lege edo foru -arauaren proiektu edo proposamenaren egileari hogei eguneko epearen barruan, egokitzat jotako alegazioak aurkez ditzan.

2.- Una vez admitida a trámite, la Comisión dará traslado del escrito de iniciación al autor del proyecto o proposición de ley o de norma foral, para que en el plazo de veinte días presente cuantas alegaciones estime convenientes.

3.- Era berean, lege honetako 30. atalean aipatzen diren berri-emateak gauzatuko dira.

3.- Asimismo, se realizarán las comunicaciones a que se refiere el artículo 30 de la presente ley.

51. atala.-

Artículo 51.-

1.- Atal honetan xedatutakoaren arabera eskatzen denean, eta salbuespen gisa, ekimenaren izapideen etenaldia indargabetu egin ahal izango du Ebazpen Batzordeak, ohiz besteko eta presako beharrizanek horrela eskatzen badute eta tartean dauden interes publikoak kontuan hartuta. Zati bati dagokion etenaldia alde bat indargabetzeko akordioa ere hartu ahal izango da, proiektu edo proposamenaren zati zehatzen batean etenaldiari eutsi arren, hori egiteak, Batzordearen eritziz, osoan ulertzeko eragozpenik eta batasun-galerarik sortzen ez badu.

1.- La Comisión Arbitral, cuando se solicite según lo dispuesto en el presente artículo, podrá levantar excepcionalmente la suspensión de la tramitación de la iniciativa, si así lo exigieran circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad y atendiendo a los intereses públicos en juego. Podrá también acordarse el levantamiento parcial de la suspensión, manteniéndose respecto a alguna parte determinada del proyecto o proposición, cuando la Comisión estime que ello no quiebra la unidad de comprensión y congruencia del mismo.

2.- Eusko Legebiltzarreko edo ekimena izapidatzen ari den doakien Batzar Nagusietako Mahaiak edo hura aurkeztu duenak, etenaldia indargabetzearen beharra alegatu dezakete, eskuduntza-arazoa izapideetarako onartu dela jakinarazten denetik kontatzen hasi eta bost eguneko epean. Alegazio horietan argi eta garbi agertu beharko dira etenaldia indargabetzea zurituko duten ohiz besteko gorabeherak.

2.- La Mesa del Parlamento Vasco o de las Juntas Generales respectivas en que se estuviere tramitando la iniciativa, o el autor de la misma, podrán alegar la necesidad de levantar la suspensión, en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la admisión a trámite de la cuestión de competencia. En dichas alegaciones deberán quedar patentes las circunstancias extraordinarias que justifiquen el levantamiento de la suspensión.

3.- Etenaldia indargabetzeko eskabidearen berri emango zaio eskuduntza-arazoa aurkeztu duenari, egoki eritzitako alegazioak aurkez ditzan bost eguneko epean.

3.- De la solicitud de levantamiento de la suspensión se dará traslado a quien hubiere promovido la cuestión de competencia a fin de que presente las alegaciones que estime oportunas en el plazo de cinco días.

4.- Beste bost eguneko epearen barruan erabakiko du Batzordeak.

4.- La Comisión resolverá en otros cinco días.

52. atala.-

Artículo 52.-

1.- Izapidaketa beste gabe geldiarazteari buruzko arau orokorra ez zaie aplikatuko aurrekontu orokorren lege edo foru-arauen proiektuekiko sor daitezkeen eskuduntza-arazoei.

1.- La regla general de suspensión automática de la tramitación no será aplicable a las cuestiones de competencia que se susciten respecto a los proyectos de ley o de norma foral de Presupuestos Generales.

2.- Aurreko idazatian esandakoa Autonomia Elkarte osorako Erakundeen eta bertako Kondaira Lurraldeetako Foruzko Ihardutze Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legeko 22. eta 29. atalei buruzko lege-egitasmoei ezarriko zaie.

2.- Lo dispuesto en el apartado anterior será aplicable a los proyectos de ley a que se refieren los artículos 22 y 29 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus territorios históricos.

3.- Atal honetako 1. eta 2. zenbakietan aipatutako lege edo foru-arauen proiektuak direla -eta sor daitezkeen eskuduntza-arazoek lehentasuna izango dute izapideak egin eta ebazpenak hartzerakoan.

3.- Las cuestiones de competencia que tengan por objeto los proyectos de ley o de norma foral mencionados en los números 1 y 2 de este artículo, serán de preferente tramitación y decisión.

III ATALBURUA

CAPÍTULO III

EBAZPENA

DECISIÓN

53. atala.-

Artículo 53.-

1.- Egin diren izapideak ikusita, azkenengo izapidea egin denetik hilabeteko epean emango du bere ebazpena Ebazpen Batzordeko osoko bilkurak.

1.- La Comisión Arbitral en Pleno, a la vista de lo actuado, emitirá su decisión en el plazo de un mes a contar desde el último trámite que se haya efectuado.

2.- Salbuespenez, ebazpena hartzeko beste hilabeteko luzapena emateko akordioa har dezake osoko bilkurak.

2.- Excepcionalmente, el Pleno podrá acordar una prórroga de otro mes para la emisión de la decisión.

54. atala.-

Artículo 54.-

1.- Ebazpenak zehaztuko du Autonomi Estatutuan Euskal Autonomi Elkarte osorako instituzioen eta foru-instituzioen arteko eskuduntzei buruz ezarritako banaketarekin proiektua edo proposamena bat datorren ala ez.

1.- La decisión determinará si el proyecto o proposición se adecua a la distribución de competencias entre las instituciones comunes y forales establecida en el Estatuto de Autonomía.

2.- Halaber, ebazpenean zehaztuko da proiektuak edo proposamenak aldaketarik edo eraginik sortzen duen ala ez Euskal Autonomi Elkarte osorako instituzioen eta foru-instituzioen arteko eskuduntzei buruz indarrean dagoen legediak ezarritako banaketaren sisteman.

2.- Indicará también si el Proyecto o Proposición modifica o afecta al sistema competencial o a la distribución de competencias entre las instituciones Comunes y Forales establecidos en la legislación en vigor.

55. atala.-

Artículo 55.-

Eskuduntza-arazoei buruzko erabakien berri Eusko Legebiltzarreko edo ekimena izapidatzen ari den doakien Batzar Nagusietako Mahaiari emango zaio eta honako ondorio hauek izango ditu:

Las decisiones de las cuestiones de competencia se notificarán a la Mesa del Parlamento Vasco o de las Juntas Generales respectivas en que se estuviere tramitando la iniciativa y producirán los siguientes efectos:

1.- Erabakiak ekimena legedian ezarritakoarekin bat datorrela deklaratuko balu, ekimena lantzeko prozeduraren etenaldia indargabetzen zuen agindua indarrik gabe uzteko erabakia hartuko da, eta izapidetzari Eusko Legebiltzarreko edo doakien Batzar Nagusietako Araudian ohartematen denaren arabera jarrituko zaio.

1.- Si la decisión declarara la conformidad de la iniciativa con el ordenamiento jurídico, se acordará el levantamiento de la suspensión del procedimiento de su elaboración, continuándose la tramitación conforme a lo previsto en el Reglamento del Parlamento Vasco o Juntas Generales respectivas.

2.- Erabakiak lege-egitasmo bat Autonomi Estatutuan ohartemandako foruzko aginpideen aurkakoak direla deklaratuko balu, lege-egitasmo hori atzera jaso egin beharko du Jaurlaritzak.

2.- Si la decisión declarara que un proyecto de ley es contrario a las competencias forales previstas en el Estatuto de Autonomía, el Gobierno deberá proceder a su retirada.

3.- Erabakiak foru-arauen egitasmo bat Autonomi Estatutuaren edo Euskal Autonomi Elkarte osorako instituzioen eta foru-instituzioen arteko eskuduntzak zehazten dituzten legeen aurkakoa dela deklaratuko balu, dagokion foru-aldundiko Jaurtze Batzordeak hori atzera jaso egin beharko du.

3.- Si la decisión declarara que un proyecto de norma foral es contrario al Estatuto de Autonomía o a las leyes que delimiten competencias entre las instituciones comunes y las forales, el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral correspondiente deberá proceder a su retirada.

4.- Erabakiak lege-salo bat Autonomi Estatutuaren aurkakoa dela deklaratuko balu, Legebiltzarreko Mahaiak osoko bilkurarako deia egingo du, honek jakin eta bete dezan eta, hala behar izanez gero, saloaren egokitzapena egingo du.

4.- Si la decisión declarara que una proposición de ley es contraria al Estatuto de Autonomía, la Mesa del Parlamento convocará al Pleno a fin de que la conozca y la cumpla, realizando en su caso la adaptación de la Proposición.

5.- Prozedura eta ondorio berei jarraituko zaie Autonomi Estatutuaren edo Elkarte osorako erakundeen eta foruzkoen arteko eskuduntzak zehaztu ditzaten gainontzeko legeen aurkako izan daitezen foru-arauen saloen kasuan ere.

5.- Igual procedimiento y efecto se seguirán en el caso de las proposiciones de norma foral que vulneren el Estatuto de Autonomía o el resto de leyes que delimiten competencias entre las instituciones comunes y las forales.

6.- Erabakiaren arabera lege-egitasmo nahiz -saloak Autonomi Estatutuaz besteko legeetan ezarritako Elkarte osorako erakundeen eta foruzkoen arteko eskuduntzen zehaztapenaren aldakuntza ekarriko balu, Jaurlaritzak, edo lege-saloen kasuan Legebiltzarrak, ekimenari eutsi behar zaion ala ez erabakiko dute.

6.- Si la decisión estableciera que el proyecto o proposición de ley supone la modificación de la delimitación competencial entre las instituciones comunes y las forales establecida en leyes distintas del Estatuto de Autonomía, el Gobierno, o el Parlamento en caso de las proposiciones, decidirán respecto al mantenimiento de la iniciativa.

56. atala.-

Artículo 56.-

37.2 atalean ezartzen diren argitalpenez aparte, eskuduntza-arazoari buruzko ebazpenaren berri eman beharko zaie prozeduran parte hartu dutenei eta, behar izanez gero, ekimena izapidatzen ari den instituzioari.

Además de las publicaciones exigidas en el artículo 37.2, la decisión sobre la cuestión de competencia se comunicará a quienes hayan sido parte en el procedimiento y, en su caso, a la institución en la que se estuviera tramitando la iniciativa.

57. atala.-

Artículo 57.-

1.- 52. atalean ohartemandako kasuetan eta, 51. atalean xedatutakoaren arabera eta salbuespenez ekimenaren izapideen etenaldia indargabetu den kasuetan, proiektu edo proposamen bati buruzko erizpena osoan onartu ondoren Batzordeak har ditzakeen ebazpenek ez dute eragin zuzenik izango kasu haietatik sor daitezen lege edo foru-arauetan.

1.- En los supuestos previstos en el artículo 52 y en aquellos en los que, excepcionalmente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51, se hubiere levantado la suspensión de la tramitación de la iniciativa, las decisiones de la Comisión que se dicten con posterioridad a la completa aprobación del dictamen de un proyecto o proposición no producirán efectos directos con respecto a las leyes o normas forales a que den lugar aquéllos.

2.- Eusko Legebiltzarreko edo doakien Batzar Nagusietako Araudietan araututako ihardunbideen berarizkotasuna dela eta, 49. atalean ohartemandako etenda uztea ezinezkoa izan deneko lege edo foru-arauen egitasmo nahiz -saloei buruzko eskuduntza-arazoen erabakiek ere ez dute zuzeneko eraginik izango.

2.- Tampoco producirán efecto directo las decisiones de las cuestiones de competencia sobre proyectos o proposiciones de ley o de Norma Foral en las que la especialidad de los procedimientos regulados en los Reglamentos del Parlamento Vasco o de las Juntas Generales respectivas haya hecho imposible la suspensión prevista en el artículo 49.

3.- Aurreko zenbakietan ezarritakoa horrela izan arren, ebazpen horien aurkako alegazioak aurkeztu ahal izango dira, aurreko atalean esandakoa garatzean edo ezartzean onartutako xedapen eta ekintzen aurka sor daitezen eskuduntza-auzien kasuetan.

3.- No obstante lo establecido en los números anteriores, dichas decisiones podrán ser alegadas en los conflictos de competencia que se suscitaren contra las disposiciones y actos aprobados en su desarrollo o aplicación.

IV IDAZPURUA

TÍTULO IV

ESKUDUNTZA AUZIAK

CONFLICTOS DE COMPETENCIA

I ATALBURUA

CAPÍTULO I

ESKUDUNTZA AUZI POSITIBOAK

CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA

58. atala.-

Artículo 58.-

1.- Foru-aldundi baten, bere organoen edo bere menpeko izaikiren baten xedapen, erabaki edo ekintzaren batek ezarrita dagoen eskuduntza-mailaketa ez duela betetzen uste dezanean Eusko Jaurlaritzak, delako xedapena indargetzea edo delako erabakia edo ekintza baliogabetzea galdatuko dio aldundi horretako organo exekutiboari.

1.- Cuando el Gobierno Vasco considere que una disposición, resolución o acto de una Diputación Foral, de sus órganos o de los entes que de ella dependan no respeta el orden de competencias establecido, requerirá al órgano ejecutivo de aquélla para que sea derogada la disposición o anulados la resolución o el acto en cuestión.

2.- Era horretako kasuetan berdin-berdin jokatuko dute foru-aldundiek, hau da, Jaurlaritzak edo bere organo eta izaikiek eman ditzaten xedapen, erabaki edo ekintzen aurrean.

2.- De igual modo y en los mismos casos actuarán las Diputaciones Forales frente a las disposiciones, resoluciones o actos que emanen del Gobierno o de sus órganos y entes.

3.- Xedapen, erabaki edo ekintza bat eskuduntzerik ezaz kutsaturik dagoela uste izan dadinean egin beharko da galdakizuna, haiek argitaratu edo haien berri izan eta hurrengo hogei egunen barruan. Horretarako, xedapena, erabakia edo ekintza eman duen administrazioko goragoko organo exekutiboari idatzi beharko zaio.

3.- El requerimiento deberá formularse en los veinte días siguientes al de la publicación o notificación de la disposición, resolución o acto que se considere viciado de incompetencia, dirigiéndose al órgano ejecutivo superior de la Administración de la que éste haya emanado.

4.- Galdakizunak idatzizkoa eta arrazoi eta guztikoa izan behar du eta eskuduntzarik ezaz kutsatuta daudela uste deneko xedapeneko manuak edo erabakiaren edo ekintzaren alderdiak zehaztu egin beharko dira bertan.

4.- El requerimiento será escrito y motivado concretándose los preceptos de la disposición o aspectos de la resolución o acto que se consideren viciados de incompetencia.

5.- Galdakizuna jaso duen organoak erantzun edo errefusatu egin beharko du galdakizuna hilabeteko epean. Epea bukatzean berariaz erabaki gabe gelditu direnak baztertutzat joko dira.

5.- El órgano requerido deberá atender o rechazar el requerimiento que se le formule en el plazo máximo de un mes, a cuyo término se entenderán rechazados los no resueltos expresamente.

59. atala.-

Artículo 59.-

1.- Errefusatua izan dela jakinarazten denetik hurrengo hogei egunetan edo horri buruzko akordioa hartzeko jarritako epea bukatu dadinean, galdakizuna egin duen organoak, berak nahi duena bete ez bada, auzia aurkeztu ahal izango du Ebazpen Batzordearen aurrean, lege honetako 26. atalean ezarritakoaren arabera.

1.- En los veinte días siguientes a la notificación del rechazo o al término del plazo establecido para acordarlo, el órgano requirente, si no se ha satisfecho su pretensión, podrá plantear el conflicto ante la Comisión Arbitral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.

2.- Planteamendu-idazkiak arrazoitua izan behar du eta honakoak zehaztuko dira bertan: xedea, eskuduntzarik ezaz kutsatuta daudela uste deneko xedapeneko manuak edo erabakiaren edo ekintzaren puntu zehatzak eta bai alegazioaren gai den agiango eskuduntzarik ezak jatorria duen legezko xedapenak ere.

2.- El escrito de planteamiento será motivado y especificará su objeto, los preceptos de la disposición o los puntos concretos de la resolución o acto que se entienden viciados de incompetencia, así como las disposiciones legales de las que resulta la incompetencia alegada.

60. atala.-

Artículo 60.-

Nolanahi ere, eskuduntza-auzi positiboak honako hau hartuko du soil-soilik: Eusko Jaurlaritzaren edo foru-aldundiren baten xedapen, erabaki edo ekintza dela-eta eztabaidagai izan den eskuduntzaren titularitatea eta ez besterik. Ondorioz, eskuduntza-auzi positiboa aurkezteko legezko gaitasuna duten instituzioek ezingo dute sartu bere asmoen artean administrazioarekiko auzi-jurisdikzioari dagozkion ekintzen, akordioen eta arauen legezkotasun-kontrolari buruzko gairik. Arazo horiek planteatzen badira, bakoitzaren lurraldeko sekzioari dagokio arlo horretako eskuduntzarik eza baloratzea, lege honetako 27. atalean xedatutakoaren arabera.

En todo caso, el conflicto positivo de competencia versará exclusivamente sobre la titularidad de la competencia debatida con ocasión de una disposición, resolución o acto del Gobierno Vasco o de una Diputación Foral. Por ello, las instituciones legitimadas para promover conflictos positivos de competencia no podrán incluir entre sus pretensiones otras cuestiones relativas al control de legalidad de los actos, acuerdos y normas reglamentarias que corresponden a la jurisdicción contencioso-administrativa. Si llegaran a plantearse tales cuestiones, la Sección Territorial correspondiente apreciará su falta de competencia, según lo previsto en el artículo 27 de la presente ley.

61. atala.-

Artículo 61.-

1.- Ebazpen Batzordeak beste aldeari bidaliko dio prozedura hasiarazteko idazkia, eta alde horrek hogei eguneko epea izango du alegazioak aurkezteko.

1.- La Comisión Arbitral dará traslado del escrito de iniciación a la otra parte, que dispondrá para presentar sus alegaciones de un plazo de veinte días.

2.- Halaber, lege honetako 30. atalean aipatzen diren jakinarazpenak burutuko ditu.

2.- Igualmente realizará las comunicaciones a que se refiere el artículo 30 de la presente ley.

62. atala.-

Artículo 62.-

1.- Eskuduntza-auzi positiboa jartzeko legez baimenduta daudenek, xedapen, erabaki edo ekintzaren bat eskuduntzarik gabekoa dela salatu dadinean, hura etenda utzi dezala eska diezaiokete Ebazpen Batzordeari, hori ezartzearen edo burutzearen ondorioz sor daitezkeen kalteak konponezinak izango liratekeela alegatuz.

1.- Los legitimados para interponer conflicto positivo de competencia podrán solicitar de la Comisión Arbitral la suspensión de la disposición, resolución o acto denunciado de incompetencia, invocando la posible producción de perjuicios irreparables como consecuencia de su aplicación o ejecución.

2.- Ebazpen Batzordeak beste aldeari bidaliko dio eskabide hori, horrek, bere eskubideen arabera, dagokiona alegatu dezan hamar eguneko epearen barruan.

2.- La Comisión Arbitral dará traslado de lo solicitado a la otra parte para que alegue lo conveniente a su derecho en el plazo de diez días.

3.- Gehienez hamar eguneko epea izango du Ebazpen Batzordeak erabakia hartzeko.

3.- La Comisión Arbitral resolverá en el plazo máximo de diez días.

4.- Etenaldiaren aurkako errekurtsorik ezingo da aurkeztu ondoren.

4.- No cabrá ulterior recurso contra la suspensión.

5.- Aldeei aditzera eman zaienetik hasita izango ditu ondorioak etenaldiak. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta dagokion lurralde historikoaren aldizkarian argitaratuko da etenaldi-egoera.

5.- La suspensión producirá efectos desde que fuera comunicada a las partes, y se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y en el del territorio histórico interesado.

II ATALBURUA

CAPÍTULO II

ESKUDUNTZA AUZI NEGATIBOAK

CONFLICTOS NEGATIVOS DE COMPETENCIA

63. atala.-

Artículo 63.-

1.- Honako kasu hauetan aurkeztu ahal izango du Jaurlaritzak eskuduntza-auzi negatiboa: foru-aldundi bati bere eskuduntzapekotzat jo ditzan ahalmenak erabili ditzala eskatu ondoren, erantzunik jaso ez edo eskabidea jaso duen organoak eskuduntzarik ez duela deklara dezanean edo galdakizunean finkatutako epearen barruan ezer ez dela egin gerta dadinean. Epeak hilabetetik gorakoa izan behar du.

1.- El Gobierno podrá plantear conflicto negativo cuando hubiese requerido a una Diputación Foral para que ejercite las atribuciones que entienda de su competencia y hubiera sido desatendido declarándose incompetente el órgano requerido, o por la simple inactividad durante el plazo fijado en el mismo requerimiento, que no podrá ser inferior a un mes.

2.- Berdin-berdin jokatuko dute foru-aldundiek, hau da, bere eskuduntzak erabili ditzala eskatuko diote Jaurlaritzari hala behar denean.

2.- De igual modo actuarán las Diputaciones Forales requiriendo, en su caso, al Gobierno el ejercicio de sus atribuciones.

3.- Eskegileak, bere nahia ez dela bete uste izanez gero, eskuduntza-auzi negatiboa aurkeztu ahal izango du, galdakizunean finkatutako epea amaitu edo, bestela, eskabideak erantzun espresua jaso eta ukoa hartu ondorengo hogei eguneko epearen barruan.

3.- Si el requirente no viere satisfecha su pretensión, podrá promover el conflicto negativo de competencia en los veinte días siguientes a la conclusión del plazo señalado en el requerimiento o, en su caso, a la contestación expresa y desestimatoria del mismo.

4.- Eskuduntza-auzi negatiboa 26. atalean xedatzen denaren arabera aurkeztu beharko da.

4.- La interposición del conflicto negativo de competencia se realizará en la forma establecida por el artículo 26.

64. atala.-.-

Artículo 64.-

1.- Auzia formalizatzeko idazkiarekin batera, aurreko atalean aipatu den prozedura amaitu eta horrek iraun duen bitartean hartutako akordioak bete direla ziurtatuko duten agiriak aurkeztu beharko dira.

1.- Al escrito de formalización del conflicto se acompañarán los documentos que acrediten haber agotado el procedimiento del artículo anterior y los acuerdos adoptados en él.

2.- Ebazpen Batzordeak beste aldeari bidaliko dio prozedura hasiarazteko idazkia, eta alde horrek hogei eguneko epea izango du alegazioak aurkezteko.

2.- La Comisión Arbitral dará traslado del escrito de iniciación a la otra parte, que dispondrá para presentar sus alegaciones de un plazo de veinte días.

3.- Halaber, lege honetako 30. atalean aipatzen diren jakinarazpenak gauzatu beharko dira.

3.- Igualmente realizará las comunicaciones a que se refiere el artículo 30 de la presente ley.

III ATALBURUA

CAPÍTULO III

ESKUDUNTZA AUZIEI BURUZKO ERABAKIAK

RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA

65. atala.-

Artículo 65.-

Erabakien izena emango zaie eskuduntza-auziei behin-betiko irtenbidea eman eta, auzia garrantzigabekoa izan arren, auziko alderik nagusiena bukatutzat ematen duten epaiei, aurrera jarraitzea ezinezko bihurtuz.

Se denominarán Resoluciones los pronunciamientos que decidan los conflictos de competencia y los que, recayendo sobre un incidente, pongan término a lo principal haciendo imposible su continuación.

66. atala.-

Artículo 66.-

1.- Ebazpen Batzordearen barnean osatutako lurraldeetako sekzioek, auziari buruzko prozeduran egindako azkenengo izapidetik kontatzen hasita, gehienez hilabeteko epean hartu beharko dituzte erabakiak.

1.- Las Secciones Territoriales constituidas en el seno de la Comisión Arbitral dictarán las resoluciones en el plazo máximo de un mes a contar desde el último trámite efectuado en el proceso conflictual.

2.- 39. atalean aipatzen den salbuespena kontuan hartuta, lurraldeko sekzioak beste hilabete bateko luzapena emateko akordioa hartu dezake, kide guztien aho bateko adostasunez.

2.- Conforme a la excepción prevista en el artículo 39 podrá acordarse, por unanimidad de los componentes de la Sección Territorial, una prórroga por otro mes.

67. atala.-

Artículo 67.-

Erabakiak aldeei jakinaraziko zaizkie, 37.2 atalean xedatzen denaren arabera horien argitalpena egitearen kaltetan izan gabe.

Las resoluciones se notificarán a las partes, sin perjuicio de su publicación conforme al artículo 37.2.

68. atala.-

Artículo 68.-

1.- Dagokion lurraldeko sekzioaren erabakiak deklaratuko du zein instituziori dagokion auzian eztabaidagai izan denaren eskuduntza. Erabakiak behin-betikoak izango dira eta horien aurka ezingo da aurkeztu inolako errekurtsorik.

1.- La resolución de la Sección Territorial correspondiente declarará, con carácter definitivo y sin que contra ella quepa interponer recurso alguno, a qué institución corresponde la competencia controvertida en el conflicto de competencia.

2.- Auziak eskuduntza positibokoak izan daitezenean, eskuduntzarik ezaz kutsatuta egon dadin xedapena eman edo ekintza burutu duen organoak indargabetu edo baliogabetu beharko du xedapena edo ekintza, erabakian agindutakoa betez.

2.- En el caso de los conflictos positivos de competencia, el órgano del que provenga la disposición o acto viciado de incompetencia deberá derogarlo o anularlo en ejecución de la resolución.

3.- Erabakia honako hauetan oinarrituko da: Autonomi Estatutuan, Euskal Autonomi Elkarte Osorako instituzioen eta Lurralde Historikoetako Foruzko Organoen arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legean edo, orokorrean, Elkarte osorako instituzioen eta foru-instituzioen arteko eskuduntzak finkatzen dituzten legeetan.

3.- La resolución se fundamentará en el Estatuto de Autonomía, la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus territorios históricos o, en general, la legislación en vigor que delimite las competencias entre las instituciones comunes y forales.

GEHIGARRIZKO ERABAKIA

DISPOSICIÓN ADICIONAL

1.- Foru-aldundiek edo Eusko Jaurlaritzak eskuduntzak bereganatu nahirik sor ditzaten gorabeherak ez dituzte jarriko izapideetan administrazioarekiko auzitarako auzitegiek, hauen jurisdikzio-eremua arautzen duen legean xedatzen denaren arabera.

1.- Los tribunales del orden contencioso-administrativo no admitirán a trámite, conforme a lo establecido en la ley reguladora de su jurisdicción, las pretensiones que se suscitaren por las Diputaciones Forales o por el Gobierno Vasco cuyo objeto consista en una reivindicación competencial entre dichas instituciones.

2.- Administrazioarekiko auzitarako auzitegien jurisdikziopekoak izan eta xedapen, erabaki edo ekintza batekiko lege-kontrola eskatuz, Eusko Jaurlaritzak, foru-aldundi batek edo beste norbaitek aurkeztutako administrazioarekiko auzi-prozesu baten gain, Ebazpen Batzordea aztertzen ari den arazo bati edo eskuduntza-auzi bati ebazpena emateak eragina izango balu, auzitegiak, prozesu hori gelditu dadila erabaki ahal izango du, jurisdikzio-eremua arautzen duen legean xedatzen denaren arabera eta lege horretan finkatzen diren modu eta epeen barruan.

2.- Si un proceso contencioso-administrativo planteado por el Gobierno Vasco, una Diputación Foral o un tercero, interesando el control de legalidad propio de la jurisdicción contencioso-administrativa, respecto a una disposición, resolución o acto, pudiera verse afectado por la resolución de una cuestión o de un conflicto de competencia de los que estuviere conociendo la Comisión Arbitral, el tribunal, conforme a la ley reguladora de su jurisdicción, podrá acordar la suspensión del mismo en la forma y por el plazo en ella establecidos.

ALDI BATERAKO ERABAKIA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Lege hau indarrean jarri dadin egunetik hasi eta sei hilabeteko epearen barruan, Jaurlaritzak eta foru-aldundiek bakoitzari dagozkion bokalen izendapenak egingo dituzte, era honetan Ebazpen Batzordea eratuta geldituko dela lege honetako 20. atalean eta horrekin bat datozen ataletan xedatzen denaren arabera.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno y las Diputaciones Forales procederán a realizar las designaciones de los vocales que les corresponden, constituyéndose la Comisión Arbitral conforme al artículo 20 y demás concordantes de la presente ley.

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos/as de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.

Ajuria-Eneako Jauregia, 1994ko uztailak 13.

Palacio de Ajuria-Enea, a 13 de julio de 1994.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JOSE ANTONIO ARDANZA GARRO.

JOSE ANTONIO ARDANZA GARRO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común