Jarduera zientifikoak antolatzeko dirulaguntzak

LABURPENA
Titulua:
Jarduera zientifikoak antolatzeko dirulaguntzak
Xedea:

Euskal Autonomia Erkidegoan osasun arloko profesionalen artean osasun-arloko jarduera zientifikoak egingo diren bileren antolaketaren finantzaketan laguntzea.

Diru kopurua:

Deialdi hau finantzatzeko 22.453 € erabiliko dira.

Deialdiaren araudia:
 • AGINDUA, 2013ko abuztuaren 22koa (EHAA Zk. 172/2013)

  AGINDUA, 2013ko abuztuaren 22koa, Osasuneko saiburuarena, honako erakunde hauei laguntzak emateko deialdia egitekoa: osasunaren esparruan diharduten irabazi-asmorik gabeko elkarteak, osasun-espezialitateetako irabazi-asmorik gabeko erakunde zientifikoak, eta osasun alorreko profesionalen elkargo ofizialak. Laguntzen xedea izango da erakunde horien funtzionamendua eta langileen etengabeko prestakuntzarako jardueren antolaketa.

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Osasuna
Deialdia egiten duen organoa:
Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Osasuna
Egitura atal ebazlea:
Osasun Sailburuordetza
Bertan emandako arreta:

Aipatu 21/2012 Dekretuaren 28. artikuluaren lehenengo paragrafoaren arabera, agindu honetako edozein modalitaterako eskabidea aurkezteko, bide telematikoa erabili behar da.

Telefono bidezko arreta:

Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza:

 • Virginia Eguren 945.019242

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

 • Telefono bidezko arretarako ordutegia:
  Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.
 • Telefono-zenbakia:
  Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
  Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
  Atzerritik: 00 34 945 018000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Zuzendaritza:

 • Donostia-San Sebastian, 1
  01010 Vitoria-Gasteiz

Zuzenean:

 • Bilbao:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbao, (Bizkaia)
 • Donostia- San Sebastián:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz:
  Ramiro Maeztu, 10 bajo
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia:
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz.

Itzuli

Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Zuzendaritza:

 • Donostia-San Sebastian, 1
  01010 Vitoria-Gasteiz

Zuzenean:

 • Bilbao:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbao, (Bizkaia)
 • Donostia- San Sebastián:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz:
  Ramiro Maeztu, 10 bajo
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia:
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz.

Bilera zientifikoak antolatzeko dirulaguntzak

2013an hasten diren osasun arloko bilera zientifikoak finantzatzeko dirulaguntzak.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Irabazi asmorik gabeko elkarteak, osasun-arloko profesionalen elkargo ofizialak eta osasun-arloko espezialitateetako erakunde zientifikoak.

 • Ezingo dute parterik hartu, zigor- edo administrazio-zehapenen bat izateagatik, diru-laguntza publikoakeskuratzeko aukera galdu dutenek.
 • Deialdi honetatik campo geratuko dira Osakidetza-Euskal Osaun Zerbitzukoak diren gainerakounitateak eta zentroak
  Erakundeek beren estatutu eta erregelamendueijarraiki egiten dituzten ohiko bilerak ez dira finantzatuko
PRESTAZIOA
Dotazioa:

22.453 €

Muga:

-

Ordainketa modua:

Emandako diru-laguntzaren ordainketa bi alditan gauzatuko da:  zenbatekoaren %50a ordainduko da Erabakiarekin batera. Gainontzeakoaren ordainketa, zientzia-bilkura egin eta Aginduan zehazten den dokumentazioa bidali ondoren.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea:
Dirulaguntza eskatzeko, eskabidea aurkeztu behar da azalpenetan adierazten den dokumentazioa erantsiz.
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskabide-orria (I. Eranskina)

Eskabide-orriak esteka zuzena du izapidetze elektronikoarekin: Horretarako, ziurtagiri elektroniko batekin identifikatzeko eskatuko dizu:

 • Pertsona fisikoentzat: NANe, ONA, Herritar Ziurtagiria
 • Pertsona juridikoentzat: Entitatearen ziurtagiria
  Eskabide-orriarekin batera, berariazko dokumentazioa aurkeztu behar da.

Izapidetzen hasi baino lehen, gomendatzen dugu hurrengo dokumentazioa edukizea (18. Artikulua)

II. Eranskina
Zientzia-bilkurak antolatzeko laguntza eranskina.

III. Eranskina
Ikasturtearen Bileren diru-sarreren eta gastuen aurrekontua..

V. Eranskina
Europar curriculum modeloa.

VI. Eranskina
Interes gatazkaren deklarazioa.

Memoria.
Bilera antolatzera bultzatu duten helburuak jasotzen dituen memoria, eta jardueren hedapenaren aurreikuspena.

Aldez aurreko egitaraua.
Aldez aurreko egitaraua, jarduera zientifikoaren edukia ahalik zehatzen adieraziz.

Hizlari garrantzitsuenen izenak.
Hizlari garrantzitsuenen izenak, beren ibilbide zientifikoa eta profesionala labur azalduta.

Batzorde Zientifikoaren osaera.
Batzorde Zientifikoaren osaera, kide bakoitzaren gaineko aipamen labur batekin.

 

Erakundearen egoitza soziala EAEtik kanpo badago, honako hauek ere aurkeztu behar dira:

 • Elkarteen Erregistroko edo kasuan kasuko erregistro publikoko inskripzio-ziurtagiriaren kopia.
 • Identifikazio Fiskaleko Kodea esleitu zaiola egiaztatzen duen agiriaren kopia.
 • Erakunde antolatzailearen estatutu edo arautegi ofizialen kopia.
 • Tokian tokiko administrazio-erakundearen ziurtagiria, erakunde antolatzaileak Gizarte Segurantzarekiko zerga-obligazioak ordainduta dituela edo ez dituela zertan ordaindu egiaztatzen duena.

Dokumentazioa aurkezteko instrukzioak.
Jarraibide hauetan deskribatzen da nola aurkeztu behar den deialdian eskatzen den dokumentazioa. Kasu bakoitzean zehazten dira dauden aukerak.Elektronikoa
Aplikazioak:


Dirulaguntzaren izapide berariazkoak
Berariazko izapideak dira, kasuan kasuko laguntzako prozedura motaren arabera, pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin behar dituenak, administrazioak hori egitea eskatzen dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki baduzu.
Kanal elektronikoa aukeratu baduzu, ordea, izapideak "Nire Kudeaketak" atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Laguntzaren justifikazioa
Laguntzaren justifikazioa:
Deialdiaren Aginduan zehazten den dokumentazioa, administrazioari bidaltzea.
Elektronikoa
Aplikazioak:
Balantze kontua

Bileraren diru-laguntza galeren eta onuren balantze kontua, arduradunaren oniritziarekin.

Dokumentazioa aurkezteko jarraibideak
Emandako laguntza 13. artikuluan xedatutakoaren arabera ordainduko da, eta laguntzaren bigarren zatia ordainduko da diruz lagundutako bilera gauzatu eta, gehienez, hiru hilabeteko epean, deialdiaren aginduan zehazten den dokumentazioa administrazioari bidali ostean.Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Aportación de Documentación
Aportación de Documentación:
El/La interesado/a deberá de presentar, para la aportación de documentos requeridos por la administración o que el/la propio/a interesado/a estime conveniente aportar el siguiente formulario indicando los documentos que adjunta.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Aportación de Documentación (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para la aportación de documentos requeridos por la administración.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Ampliación de Plazo
Ampliación de Plazo:
Cuando la solicitud de iniciación no reúna los requisitos exigidos en la normativa específica de convocatoria requerirá al/a interesado/a para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. El/La interesado/a, siempre y cuando no sea un procedimiento de concurrencia competitiva, puede solicitar la ampliación del plazo para la subsanación o la aportación de los documentos requeridos presentando el siguiente formulario cumplimentado. Este plazo puede ser ampliado en cinco días siempre y cuando la aportación de los documentos presente dificultades especiales.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Ampliación de Plazo (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar la ampliación de plazo de subsanación.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Modificación Datos Notificación
Modificación Datos Notificación:
El/La interesado/a puede modificar sus datos personales de notificación en este procedimiento rellenando el formulario adjunto en el que indicará el canal por el que desea recibir las notificaciones y el idioma.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Modificación Datos Notificación (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar la modificación de datos personales de notificación en el procedimiento.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Desistimiento
Desistimiento:
El/La Interesado/a tendrá derecho a desistir de su solicitud una vez realizada la misma, en cualquier momento hasta que haya sido dictada la resolución. El desistimiento no impide al/a interesado/a seguir conservando los derechos que le amparan que podrá hacer valer, si lo desea, en otro procedimiento.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Desistimiento (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar desistimiento de su solicitud
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Aceptación de la Ayuda
Aceptación de la Ayuda:
Si el/la interesado/a está conforme con la ayuda concedida puede aceptarla cumplimentando el formulario que se le facilita. En este caso, la Administración continuará, una vez recepcionada la aceptación, con los trámites necesarios para el pago de la ayuda.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Aceptación de la Ayuda (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para la aceptación de la ayuda concedida.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Renuncia
Renuncia:
El/La Interesado/a tendrá derecho a renunciar a la continuación del procedimiento o a la ayuda solicitada, una vez pasado dictada la resolución de la misma, si bien, el/la interesado/a que renuncia, pierde los derechos que le amparan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Renuncia (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar la renuncia respecto a la continuación del procedimiento o ayuda solicitada.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Recurso Alzada
Recurso Alzada:
El recurso de alzada es un recurso de carácter administrativo a través del cual se busca que un órgano administrativo revise un acto dictado por otro órgano dependiente jerárquicamente de él, buscando que enmiende conforme a Derecho el acto del órgano inferior.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Recurso Alzada (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para la interposición de recurso de alzada
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2013/09/11 - 2013/10/10
Aurkezteko epe-muga:

Aurkezteko epe-muga: 2013/10/10

Ebazteko epea:

Deialdia EHAAn argitaratzen den hurrengo egunaren hiru hilabeteren buruan.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    Osasun eta Kontsumo Sailburua.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Osasun eta Kontsumo Sailburua.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.