MET - TURISMO-ENPRESEN MODERNIZAZIOARI ETA LEHIAKORTASUNAREN HOBEKUNTZARI LAGUNTZAK-2014

LABURPENA
Titulua:
MET - TURISMO-ENPRESEN MODERNIZAZIOARI ETA LEHIAKORTASUNAREN HOBEKUNTZARI LAGUNTZAK-2014
Xedea:

Programa honen xedea turismo-enpresen hobekuntza bultzatzea da, honako hau lortzeko: bezeroei eta merkatura bideratutako kalitatezko turismo-eskaintza lehiakorrago baten garapena erraztea; Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien (IKT) harrera eta ezarpena bultzatzea, enpresen eta bezeroen arteko interakzioa eta turismo-negozioen eraginkortasuna hobetzeko; turismoko enpresa, zerbitzu eta produktu berrien sorkuntza eta ezarpena bultzatzea, merkatuan berritzaileak izanik eta/edo hainbat enpresaren arteko lankidetzatik eta baterako ekimenetik sortu badira, hori guztia gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-iraunkortasunaren irizpideak kontuan izanik.

Diru kopurua:

750.000 euro.

 

Laguntzaren zenbatekoak

Anexo

 

Diruz lagundu daitezkeen jardunak

 

Laguntzak itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak izango dira eta eskabideak aurkezteko datan jadanik egikaritu diren inbertsioak finantzatzera bideratuko dira, hain zuzen ere, honako mota honetako inbertsioak:

a) Ekimen berritzaileak turismoaren sektorean.

 • Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologietan (IKT) oinarritutako soluzioen ezarpena, negozioaren eraginkortasuna eta kudeaketa hobetzeko; baita turismo-produktu eta -zerbitzuen sustapena eta merkaturatzea ere, horretarako Web 2.0 teknologia erabiliz.
 • Baliabideen (ura, energia) erabilera eraginkorrerako soluzio berritzaileak ezartzea, enpresen gastua murriztu ahal izateko, eta aldi berean jomugaren ingurumen-iraunkortasuna areagotzeko.
 • Turismo-negozio berrien sorkuntza, baita jardun indibidual edo kolektiboak ere –azken kasu horretan turismo-azpisektore desberdinetako hiru enpresa gutxienez ere bilduz–, turismo-zerbitzu eta/edo -produktu berriak sortzen badituzte; horiek guztiak merkatuan dagoeneko daudenetatik bereizita badaude eta/edo horiekiko osagarriak badira.

b)Turismo-eskaintzaren modernizazioa, lehiakorragoa izan dadin.

 • 3 eta 4 izar dituzten hotel-establezimenduetako inbertsioak egun duten sailkapena hobetzeko, onartutako gutxieneko inbertsioa 60.000 euro bada.
 • Inbertsioak tabernetan, jatetxeetan, kafetegietan eta antzeko establezimenduetan, honako hau egiteko:

c) Euskadiko Turismoko Irisgarritasun Eredura atxikitako establezimenduen irisgarritasuna hobetzea.

d) Euskal Autonomia Erkidegoan dauden eta turismo-sektorean lan egiten duten enpresetan eta establezimenduetan kalitate-kudeaketako eta ingurumen-kudeaketako sistema egiaztagarriak ezartzea.

2.- a), b), c) eta d) atalak baztertzaileak dira euren artean, hau da, deialdi berean establezimendu bakoitzak horietako bakoitzean aurreikusitako diru-laguntzak baino ezingo ditu eskatu.

3.- Eskaera bakarra aurkeztu ahal izango da establezimendu eta deialdi bakoitzeko.

4.- 2013ko uztailaren 12tik laguntza-eskabidea aurkezten den eguneraino egindako inbertsioak onartuko dira, betiere eskabidea deialdiaren ebazpenean ezarritako epearen barruan aurkeztu bada, turismo-enpresak modernizatzeko laguntza-programa arautzen duen Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2011ko uztailaren 27ko Aginduaren babesean laguntzak eskatu zituzten enpresek ez ezik, ez badiete laguntza eman kreditua agortu delako baina era berean eskaeretan bildutako proiektuen aldeko iritzia jaso bazuten. Kasu horretan, proiektu horiek laguntza-programa honetan aurkeztu ahal izango dituzte, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailburuaren 2014ko ekainaren 18ko Aginduaren bigarren xedapen iragankorrak ezarritakoari jarraiki, turismo enpresak modernizatzeko eta lehiakortasuna hobetzen laguntzeko programa arautzen duena. Epea irekitzen denean, beharrezkoa izango da beste eskaera bat aurkeztea

5.- Nolanahi ere, inbertsio onargarri gisa inbertsio horren balio garbia zenbatuko da, halakotzat hartuz Balio Erantsiaren Zerga kendu ondoren fakturatutako zenbatekoa.

6.- Diru-laguntzak, onuradun izateko betekizunak bete dituztela egiaztatzen duten enpresa eta erakundeei emango zaizkie, Aginduaren 15. artikuluan adierazten diren balioespen-irizpideak eta ponderazio-faktoreak kontuan izanik, zeinak, ekitatea bermatzeko xedez, Aginduaren 1. artikuluan definitu diren eta ondoren 6. artikuluan garatu diren diruz lagun daitezkeen a, b, c eta d jardunetako bakoitzerako modu bereizian adieraziko diren.

Batzorde bat eratuko da 15. artikuluan aipatutako lehenespen-irizpideen arabera eskabideen ebaluazio bateratua egiteko, eta batzordeak dagozkion ebazpenak bidaliko dizkio organo eskudunari, hala dagokionean laguntzen zenbatekoa adieraziz

Deialdiaren araudia:
 • EBAZPENA, 2014ko ekainaren 20koa, (EHAA Zk. 121/2014)
  Merkataritza eta Turismoko sailburuordearena, zeinarekin 2014. ekitaldirako laguntza batzuk emateko deialdi publikoa egiten da, honako marko honen barrukoa dena: turismo-enpresen lehiakortasuna hobetu eta modernizatzeko laguntza-programa arautzeko Aginduak finkatutakoa.
Araudia:
 • AGINDUA, 2014ko ekainaren 11koa, (EHAA Zk. 114/2014)
  Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, turismo-enpresen modernizazioari eta lehiakortasunaren hobekuntzari laguntzeko Programa arautzen duena.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna
Deialdia egiten duen organoa:
Merkataritza eta Turismo Sailburuordetza
Erakunde erabakigarria:
Eusko Jaurlaritza
Egitura atal ebazlea:
Merkataritza eta Turismo Sailburuordetza
Bertan emandako arreta:

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren
Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Easo 10
20006 Donostia-San Sebastián

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren
Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
General Concha 23
48010 Bilbao

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren
Arabako Lurralde Ordezkaritza
Samaniego 2
01008 Vitoria-Gasteiz

Telefono bidezko arreta:

 Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren
Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 943 02 25 64
E-posta.: m-etxebeste@ej-gv.es

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren
Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza

Tel.: 94 403 14 81
E-posta: g-ibarzabal@ej-gv.es

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren
Arabako Lurralde Ordezkaritza
Tel: 945 01 70 55
E-posta: gema-etxenike@ej-gv.es

TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren
Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Easo 10
20006 Donostia-San Sebastián

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren
Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
General Concha 23
48010 Bilbao

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren
Arabako Lurralde Ordezkaritza
Samaniego 2
01008 Vitoria-Gasteiz

Itzuli

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren
Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Easo 10
20006 Donostia-San Sebastián

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren
Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
General Concha 23
48010 Bilbao

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren
Arabako Lurralde Ordezkaritza
Samaniego 2
01008 Vitoria-Gasteiz

MET - TURISMO-ENPRESEN MODERNIZAZIOARI ETA LEHIAKORTASUNAREN HOBEKUNTZARI LAGUNTZAK-2014

Programa honen xedea turismo-enpresen hobekuntza bultzatzea da, honako hau lortzeko: bezeroei eta merkatura bideratutako kalitatezko turismo-eskaintza lehiakorrago baten garapena erraztea; Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien (IKT) harrera eta ezarpena bultzatzea, enpresen eta bezeroen arteko interakzioa eta turismo-negozioen eraginkortasuna hobetzeko; turismoko enpresa, zerbitzu eta produktu berrien sorkuntza eta ezarpena bultzatzea, merkatuan berritzaileak izanik eta/edo hainbat enpresaren arteko lankidetzatik eta baterako ekimenetik sortu badira, hori guztia gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-iraunkortasunaren irizpideak kontuan izanik.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

1.- Agindu honetan bildutako laguntzak eskuratu ahal izango dituzte pertsona fisikoek, sozietate zibilek eta enpresek (mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainek), betiere Euskal Autonomia Erkidegoan jardueran aritzeko eskatzen diren legezko baldintzak betetzen badituzte; jarduerek honako tipologia hauetako batean kokatuta egon beharko dute:

a) Turismo-alojamenduko enpresak.

b) Jatetxeak, tabernak, kafetegiak eta antzeko establezimenduak.

c) Bidaia-agentziak.

d) Turismo-garraioko enpresak.

e) Turismo aktiboko enpresak.

f) Kongresuak antolatzen dituzten enpresa profesionalak.

g) Turismo-giden enpresak.

 

2.- Era berean, Espainiako Turismoko Kalitatearen Q marka lortzeko eta/edo berritzeko 6.d) artikuluan aurreikusitako laguntzak eskuratu ahal izango dituzte, aurreko tipologiez gain, upategiek, sagardotegiek eta txakolin-upategiek, baldin eta aurreko atalean bildutako betekizunak betetzen badituzte eta bisitagarriak baldin badira.

Telematikoki soilik, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasunaren Sailaren webgunearen bidez http://www.euskadi.net/industria.

Laguntza teknikoa: 945 01 61 33

PRESTAZIOA
Dotazioa:

750.000 euro.

 

Laguntzaren zenbatekoak

Anexo

 

Diruz lagundu daitezkeen jardunak

 

Laguntzak itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak izango dira eta eskabideak aurkezteko datan jadanik egikaritu diren inbertsioak finantzatzera bideratuko dira, hain zuzen ere, honako mota honetako inbertsioak:

a) Ekimen berritzaileak turismoaren sektorean.

 • Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologietan (IKT) oinarritutako soluzioen ezarpena, negozioaren eraginkortasuna eta kudeaketa hobetzeko; baita turismo-produktu eta -zerbitzuen sustapena eta merkaturatzea ere, horretarako Web 2.0 teknologia erabiliz.
 • Baliabideen (ura, energia) erabilera eraginkorrerako soluzio berritzaileak ezartzea, enpresen gastua murriztu ahal izateko, eta aldi berean jomugaren ingurumen-iraunkortasuna areagotzeko.
 • Turismo-negozio berrien sorkuntza, baita jardun indibidual edo kolektiboak ere –azken kasu horretan turismo-azpisektore desberdinetako hiru enpresa gutxienez ere bilduz–, turismo-zerbitzu eta/edo -produktu berriak sortzen badituzte; horiek guztiak merkatuan dagoeneko daudenetatik bereizita badaude eta/edo horiekiko osagarriak badira.

b)Turismo-eskaintzaren modernizazioa, lehiakorragoa izan dadin.

 • 3 eta 4 izar dituzten hotel-establezimenduetako inbertsioak egun duten sailkapena hobetzeko, onartutako gutxieneko inbertsioa 60.000 euro bada.
 • Inbertsioak tabernetan, jatetxeetan, kafetegietan eta antzeko establezimenduetan, honako hau egiteko:

c) Euskadiko Turismoko Irisgarritasun Eredura atxikitako establezimenduen irisgarritasuna hobetzea.

d) Euskal Autonomia Erkidegoan dauden eta turismo-sektorean lan egiten duten enpresetan eta establezimenduetan kalitate-kudeaketako eta ingurumen-kudeaketako sistema egiaztagarriak ezartzea.

2.- a), b), c) eta d) atalak baztertzaileak dira euren artean, hau da, deialdi berean establezimendu bakoitzak horietako bakoitzean aurreikusitako diru-laguntzak baino ezingo ditu eskatu.

3.- Eskaera bakarra aurkeztu ahal izango da establezimendu eta deialdi bakoitzeko.

4.- 2013ko uztailaren 12tik laguntza-eskabidea aurkezten den eguneraino egindako inbertsioak onartuko dira, betiere eskabidea deialdiaren ebazpenean ezarritako epearen barruan aurkeztu bada, turismo-enpresak modernizatzeko laguntza-programa arautzen duen Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2011ko uztailaren 27ko Aginduaren babesean laguntzak eskatu zituzten enpresek ez ezik, ez badiete laguntza eman kreditua agortu delako baina era berean eskaeretan bildutako proiektuen aldeko iritzia jaso bazuten. Kasu horretan, proiektu horiek laguntza-programa honetan aurkeztu ahal izango dituzte, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailburuaren 2014ko ekainaren 18ko Aginduaren bigarren xedapen iragankorrak ezarritakoari jarraiki, turismo enpresak modernizatzeko eta lehiakortasuna hobetzen laguntzeko programa arautzen duena. Epea irekitzen denean, beharrezkoa izango da beste eskaera bat aurkeztea

5.- Nolanahi ere, inbertsio onargarri gisa inbertsio horren balio garbia zenbatuko da, halakotzat hartuz Balio Erantsiaren Zerga kendu ondoren fakturatutako zenbatekoa.

6.- Diru-laguntzak, onuradun izateko betekizunak bete dituztela egiaztatzen duten enpresa eta erakundeei emango zaizkie, Aginduaren 15. artikuluan adierazten diren balioespen-irizpideak eta ponderazio-faktoreak kontuan izanik, zeinak, ekitatea bermatzeko xedez, Aginduaren 1. artikuluan definitu diren eta ondoren 6. artikuluan garatu diren diruz lagun daitezkeen a, b, c eta d jardunetako bakoitzerako modu bereizian adieraziko diren.

Batzorde bat eratuko da 15. artikuluan aipatutako lehenespen-irizpideen arabera eskabideen ebaluazio bateratua egiteko, eta batzordeak dagozkion ebazpenak bidaliko dizkio organo eskudunari, hala dagokionean laguntzen zenbatekoa adieraziz

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskabideak
Eskabideak


Elektronikoa
Aplikazioak:


DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2014/06/28 - 2014/07/28
Ebazteko epea:
Sei hilabeteko epea gainditu baino lehen, ebazpen hori eman eta interesdunari jakinarazi behar zaio. Dagokion deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean hasiko da sei hilabeteko epea.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.