2011.eko ekitaldian Europako gaien informazio-eta zabalkunde-proiektuak egiteko diru-laguntzak

LABURPENA
Titulua:
2011.eko ekitaldian Europako gaien informazio-eta zabalkunde-proiektuak egiteko diru-laguntzak
Xedea:

Europar Batasuneko ekintzaren norainokoa azaltzeko dauden jardueren informazio eta komunikazio proiektuak sustatzea.

Diru kopurua:

97.000 €

Deialdiaren araudia:
 • EBAZPENA, 2011ko apirilaren 6koa, (BOPV Zk. 80/2011)

  Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiarena, 2011.eko ekitaldian Europako gaien informazio-eta zabalkunde-proiektuak egiteko diru-laguntzak emateko deialdia egiten duena.

Araudia:
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Deialdia egiten duen organoa:
Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia
Erakunde erabakigarria:
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Egitura atal ebazlea:
Eusko Jaurlaritza
Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Bertan emandako arreta:

Elena Iturrate

Kanpo Harremanetarako Zuzendaritza

Lehendakaritza

Nafarroa kalea, 2

01007 Vitoria-Gasteiz

Telefono bidezko arreta:

Tfnoa.: 945-01 80 57

TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Itzuli Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
2011ko ekitaldian Europako gaien informazio-eta zabalkunde-proiektuak egiteko diru-laguntzak

Europar Batasuneko ekintzaren norainokoa azaltzeko dauden jardueren informazio eta komunikazio proiektuak sustatzea.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Irabazi-asmorik gabeko pertsona juridiko publiko edo pribatuak, maila desberdinetako ikastetxeak, komunikabideak, eta erakunde profesional eta sindikalak.

a) Dagokion erregistroan eratuak eta izena emanda izan behar dute.

b) Euskal Autonomia Erkidegoan izan behar dute egoitza.

c) Pertsona juridiko pribatuek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarenak bete dituztela egiaztatu beharko dute.

PRESTAZIOA
Dotazioa:

97.000 €

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskabidea
Eskabidea:
Ayudas para la realización de proyectos de información y difusión de temas europeos en el ejercicio 2011
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • Aurkeztu beharreko agiriak

  Eskaerek honako baldintzak bete beharko dituzte:

  a) Egin behar den proiektuaren erabateko azalpena, datu hauek derrigorrez adierazi behar direlarik:

  – Proiektuaren barruan dauden ekintzen zehaztasunak.

  – Ekintzen egutegia.

  – Proiektuaren zabalkunde-plana (komunikabideak, kartelak, iragarkiak, osagarriak, gonbidapenak, argitalpenak, e. a....).

  – Proiektua osatzen duten ekintzen destinatzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko hiritarrak badira, horien deskribapena.

  – Proiektua osatzen duten ekintzen garapenean euskara erabili behar bada, horri buruzko xehetasunak.

  – Proiektuan parte hartzen duten erakundeen zerrenda.

  – Proiektua burutuko duten erakunde bultzatzaileen baliabide material eta pertsonalen zerrenda eta xehetasunak.

  – Proiektua elkarrekin finantzatzeko eskatu zaien erakundeen zerrenda.

  b) Dagokion erregistroan eraketaren edo izena eman izanaren egiaztagiria, bai eta Egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan dagoela ziurtatzen duena ere.

  c) Foru Ogasunaren egiaztapena eta/edo dagokion Lurraldeko Diruzaintzarena, zergak eta Gizarte Segurantzako betebeharrak bete direla akreditatzeko.

  d) Helburu berbera lortzeko beste tokiren batean dirulaguntzaren bat eskatu bada, horren adierazlea.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Aportación de Documentación
Aportación de Documentación:
El/La interesado/a deberá de presentar, para la aportación de documentos requeridos por la administración o que el/la propio/a interesado/a estime conveniente aportar el siguiente formulario indicando los documentos que adjunta.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Aportación de Documentación (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para la aportación de documentos requeridos por la administración.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Ampliación de Plazo
Ampliación de Plazo:
Cuando la solicitud de iniciación no reúna los requisitos exigidos en la normativa específica de convocatoria requerirá al/a interesado/a para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. El/La interesado/a, siempre y cuando no sea un procedimiento de concurrencia competitiva, puede solicitar la ampliación del plazo para la subsanación o la aportación de los documentos requeridos presentando el siguiente formulario cumplimentado. Este plazo puede ser ampliado en cinco días siempre y cuando la aportación de los documentos presente dificultades especiales.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Ampliación de Plazo (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar la ampliación de plazo de subsanación.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Modificación Datos Notificación
Modificación Datos Notificación:
El/La interesado/a puede modificar sus datos personales de notificación en este procedimiento rellenando el formulario adjunto en el que indicará el canal por el que desea recibir las notificaciones y el idioma.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Modificación Datos Notificación (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar la modificación de datos personales de notificación en el procedimiento.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Desistimiento
Desistimiento:
El/La Interesado/a tendrá derecho a desistir de su solicitud una vez realizada la misma, en cualquier momento hasta que haya sido dictada la resolución. El desistimiento no impide al/a interesado/a seguir conservando los derechos que le amparan que podrá hacer valer, si lo desea, en otro procedimiento.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Desistimiento (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar desistimiento de su solicitud
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Aceptación de la Ayuda
Aceptación de la Ayuda:
Si el/la interesado/a está conforme con la ayuda concedida puede aceptarla cumplimentando el formulario que se le facilita. En este caso, la Administración continuará, una vez recepcionada la aceptación, con los trámites necesarios para el pago de la ayuda.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Aceptación de la Ayuda (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para la aceptación de la ayuda concedida.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Renuncia
Renuncia:
El/La Interesado/a tendrá derecho a renunciar a la continuación del procedimiento o a la ayuda solicitada, una vez pasado dictada la resolución de la misma, si bien, el/la interesado/a que renuncia, pierde los derechos que le amparan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Renuncia (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar la renuncia respecto a la continuación del procedimiento o ayuda solicitada.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Recurso Reposición
Recurso Reposición:
El recurso se interpondrá ante el mismo órgano que haya dictado el acto recurrido. Se interpondrá contra actos que pongan fin a la vía administrativa.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Recurso Reposición (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para la interposición de recurso potestativo de reposición.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2011/04/30 - 2011/05/30
Aurkezteko epe-muga:

2011ko maiatzaren 30a

Ebazteko epea:

Deialdiaren ebazpena indarrean jartzen denetik 6 hilabete igaro baino lehen.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Eusko Jaurlaritza; Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia; Jaurlaritzaren Lehendakaritza.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Eusko Jaurlaritza; Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia; Jaurlaritzaren Lehendakaritza.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.