Eskulangintza Sektorea Sustatzeko Plana. Gipuzkoa 2018

LABURPENA
Titulua:
Eskulangintza Sektorea Sustatzeko Plana. Gipuzkoa 2018
Xedea:
Alderdi hauek txertatzen jakingo duen artisau sektorea sustatuko da: Egokitza pena (populazioko eta kontsumoko segmentu eta ohitura askotarikoen beharrak eta eskaerak kontuan hartuko dituen eskaintza bat); Irisgarritasuna (banaketako eta merkatuetara iristeko formulak, IKTen zeregin espezifiko batekin); Irudia (kontsumoko eta gozameneko ohiturak azpimarratuko dituen irudi bat sustatzea eta garatzea); eta, Lehia (eskulangintza jardueraren biziraupenari lagunduko dioten merkataritza eta kudeaketa gaitasunak gara tzea). Gainera, ahalegin berezia egingo da sektorearen balorazio eta onarpen soziala eta profesionala lortzeko, Eskulangintza Erregistroa berriro definitzeko prozesuaren bidez.
Diru kopurua:
396.453,00 euros
Deialdiaren araudia:
 • 2018ko deialdia (GAO Zk. 68/2018)
  «Gipuzkoako eskulangintza sektorea sustatz ko Plana» programaren oinarri aldaketa eta 2018ko deialdia.
Araudia:
 • Oinarri arautzaileak (GAO Zk. 119/2016)
  Gipuzkoako Eskulangintza Sektorea Sustatzeko Plana» programaren diru laguntzen oinarri arautzaileak eta 2016ko deialdia.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Erakunde erabakigarria:
Gipuzkoako Foru Aldundia
Bertan emandako arreta:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Telefono bidezko arreta:
Telefono: 943.112818.Fax: 943.431.299.
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Itzuli Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Eskulangintza Sektorea Sustatzeko Plana. Gipuzkoa 2018
Alderdi hauek txertatzen jakingo duen artisau sektorea sustatuko da: Egokitza pena (populazioko eta kontsumoko segmentu eta ohitura askotarikoen beharrak eta eskaerak kontuan hartuko dituen eskaintza bat); Irisgarritasuna (banaketako eta merkatuetara iristeko formulak, IKTen zeregin espezifiko batekin); Irudia (kontsumoko eta gozameneko ohiturak azpimarratuko dituen irudi bat sustatzea eta garatzea); eta, Lehia (eskulangintza jardueraren biziraupenari lagunduko dioten merkataritza eta kudeaketa gaitasunak gara tzea). Gainera, ahalegin berezia egingo da sektorearen balorazio eta onarpen soziala eta profesionala lortzeko, Eskulangintza Erregistroa berriro definitzeko prozesuaren bidez.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Oinarri hauetan ezarritako laguntzen per tsona eta entitate onuradun izango dira eskulangintzan aritzen diren pertsonak eta eskulangintza sektorea ordezkatzen duten entitateek.
a) Eskulangintzako jarduna ohikoa izatea. b) Iraunkorki lanean ari diren langileak 10 baino gehiago ez izatea, kontuan hartu gabe lanbidea ikasten ari direnak, ezkontidea eta zuzeneko familiartekoak, odol-ahaideak, adopziokoak edo ezkonahaideak. c) Gipuzkoako Eskulangintza Tradizional eta Herrikoiaren Errolda Orokorrean izena emanda egotea, Lehen Atalean. d) Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda egotea kasuan kasuko jardueran. 2.7. Oinarri hauek arautzen dituzten laguntzen onuradun diren pertsona eta entitateek Gipuzkoan izan behar dituzte beren zerga helbide eta zozietate helbidea.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
396.453,00 euros
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • a) Eskatza ilearen datuak. b) Diru laguntza eskaerari dagokion proiektuaren edo jardueraren azalpen memoria. 3.1.e) oinarrian aurreikusitako jardueren kasuan: ¿ Aurreikusitako eskulangintzako enpresa parte-hartza ileen kopurua. ¿ Aurreikusitako eskulangintzako enpresa parte-hartza ileen kopurua, Gipuzkoako Eskulangintza Tradizional eta Herrikoiaren Errolda Orokorrean inskribatuta daudenena, I. atala bereizita. ¿ Aurreikusitako azoka-egunak. ¿ 3.2 oinarrian ezarritako baldintzak betetzeko jarraituko den prozesua. c) Aurkeztutako proiektuaren aurrekontu xehatua. d) Proiektua elkarte gisa garatzen bada, elkarte horretako entitateen lankidetza akordioa, erantzukizunen eta jardueren banaketa ezarrita, eta aurreikusi diren kostu eta sarreren banaketa adierazita. e) Bildutako laguntzen ziurtagiria. f) Ardurapeko adierazpena, deialdi honetan eranskin gisa doan ereduaren araberakoa, eta eskaera telematikoan ere sartzen dena, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntze i buruzko 2007ko martxo aren 27ko 3/2007 Foru Arauko 12. artikuluan ezarritakoari jarraiki, entitate onuradun izaera lortzeko debekurik ez duela adierazten duena, baita emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legearekin eta Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunaren 2007ko abenduaren 28ko 14/2007 Legearekin zerikusia dutenak. Eta enpresak egungo urte fiskalean eta aurreko bi ekitaldi fiskaletan jasotako «de minimis» laguntzei buruzkoa, horiek jaso baditu. g) Zerga betebeharretan eta Gizarte Segurantzakoetan egunean daudela egiaztatzen duen eguneratutako dokumentazioa, indarrean dagoena. Dokumentazio horren ordez, Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuari baimena eman dakioke berariaz, berak zuzenean jaso ditzan datu horiek, horrelakoak emateko eskumena duten administrazioetatik.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskaera


Elektronikoa
Aplikazioak:


DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2018/04/11 - 2018/05/17
Ebazteko epea:
Prozedura ebatzi eta jakinarazteko gehienezko epea ezingo da 6 hilabetetik gorakoa izan, deialdia argitaratzen denetik aurrera hasita.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.