Dinamizazio eta sustapen turistikoko ekintzetarako diru laguntzen. Gipuzkoa 2013

LABURPENA
Titulua:
Dinamizazio eta sustapen turistikoko ekintzetarako diru laguntzen. Gipuzkoa 2013
Xedea:
Laguntza jaso ahal izango dute dinamizazio edota sustapen turistikoko ekintza hauek: Naturako turismoarekin lotuta daudenak eta Gipuzkoako kostaldea edo barnealdea eskualdez gaindiko helmuga turistiko bezala sustatzekoak. 1.2. Sustapeneko jarduera hauek kontuan hartu beharko dituzte Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatzen dituen sustapen estrategiak, Gipuzkoa eta Donostiako erreserba zentralean produktuak merkaturatzea barne
Diru kopurua:
100.000,00€
Araudia:
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Landa Ingurunearen Garapena Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Landa Ingurunearen Garapena Saila
Erakunde erabakigarria:
Gipuzkoako Foru Aldundia
Bertan emandako arreta:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Telefono bidezko arreta:
Telefono: 943.112.918 / 943.112.919. Fax: 943.431.299.
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Itzuli Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Dinamizazio eta sustapen turistikoko ekintzetarako diru laguntzen. Gipuzkoa 2013
Laguntza jaso ahal izango dute dinamizazio edota sustapen turistikoko ekintza hauek: Naturako turismoarekin lotuta daudenak eta Gipuzkoako kostaldea edo barnealdea eskualdez gaindiko helmuga turistiko bezala sustatzekoak. 1.2. Sustapeneko jarduera hauek kontuan hartu beharko dituzte Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatzen dituen sustapen estrategiak, Gipuzkoa eta Donostiako erreserba zentralean produktuak merkaturatzea barne
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Mankomunitateak eta eskualde mailako turismoa kudeatzen duten agentzia publikoak eta turismoa sustatzeko horien mendeko erakundeak
PRESTAZIOA
Dotazioa:
100.000,00€
Muga:
%70 arte, gehienez ere 60.000.- euro, aurkeztutako ekintzetan
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • a) Documentación acreditativa de la representación de la persona que suscriba la solicitud. b) Memoria descriptiva del proyecto a subvencionar. c) Presupuesto del proyecto, con desglose de gastos del mismo. d) Declaración responsable, según modelo establecido, de no hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de entidad beneficiaria establecidas en el artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa. e) Documentación actualizada expedida por el órgano competente acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social; o consentimiento expreso para la cesión directa de dichos datos al órgano gestor de las subvenciones.
 • a) Eskaera izenpetzen duen pertsonaren ordezkaritza egiaztatzeko agiria. b) Diru laguntza eskatzen den proiektu edo jardueraren azalpen memoria. c) Proiektuaren aurrekontua, gastuen banakapena eginda. d) Ezarritako ereduaren araberako aitorpen erantzulea: 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, entitate onuradun izaera lortzeko 12. artikuluan ezarritako debekurik ez izatea egiaztatzen duena. e) Organo eskudunek emandako agiri eguneratuak: Zerga eta Gizarte Segurantzako betebeharretan egunean egotea egiaztatzen dutenak; edo horien ordez, berariazko baimena, aipatu datuak diru laguntzak kudeatzen dituen organoari zuzenean lagatzekoa.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2013/08/06 - 2013/09/16
Ebazteko epea:
Ebazpena emateko eta argitaratzeko gehieneko epea 6 hilabetekoa izango da, deialdia argitaratuko den egunaren biharamunetik kontatuta, azken horretan efectuak geroratzen direla jarrita badago salbu.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.