Enpresak sortu eta garatzeko prozesuan laguntzeko programa. Enpresak sortzeko prozesuan empresa proiektuei laguntza. Gipuzkoa 2019

LABURPENA
Titulua: 
Enpresak sortu eta garatzeko prozesuan laguntzeko programa. Enpresak sortzeko prozesuan empresa proiektuei laguntza. Gipuzkoa 2019
Xedea: 
Enpresak eta enpleguak sortzeko prozesuak laguntzea eta indartzea
Diru kopurua: 
230.000,00 euros
Deialdiaren araudia: 
 • Oinarri arautzaileak eta deialdia (GAO Zk. 127/2017)
  Enpresak sortu eta garatzeko prozesuan laguntzeko programaren» oinarri arautzaileak eta 2017ko deialdia.
 • 2018ko deialdia eta oinarri aldakea (GAO Zk. 74/2018)
  Enpresak sortu eta garatzeko prozesuan laguntzeko programaren diru laguntzen 2018ko deialdia.
 • Convocatoria 2019 (BOG Zk. 59/2019)
  Enpresak sortu eta garatzeko prozesuan laguntzeko programaren diru laguntzen 2019. urteko deialdia
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea: 
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Deialdia egiten duen organoa: 
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Erakunde erabakigarria: 
Gipuzkoako Foru Aldundia
Bertan emandako arreta: 
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Telefono bidezko arreta: 
Telefono: 943.112818.Fax: 943.431.299.
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua: 
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
ItzuliPlaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Enpresak sortu eta garatzeko prozesuan laguntzeko programa. Enpresak sortzeko prozesuan empresa proiektuei laguntza. Gipuzkoa 2019
Enpresak eta enpleguak sortzeko prozesuak laguntzea eta indartzea
NORI ZUZENDUA
Onuradunak: 
Ekintzaileei aholkularitza eta laguntza teknikoa emateko zerbitzuak homologatzeko oinarrriak arautzen dituen 437/2004 Foru Arauaren edo hori ordezkatuko duen araudiaren bidez homologazioa lortu duten entitateak.
PRESTAZIOA
Dotazioa: 
230.000,00 euros
Muga: 
Diru laguntzen zenbatekoa kostu hautagarrien % 100 izatera irits daiteke.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • a) Entitate eskatzailearen datuak. b) Diru laguntzaren xede den proiektua edo jarduera deskribatuko duen memoria, non jasoko baitira lortu nahi diren helburuak, garatuko diren ekintzak, egutegia, metodologia, etab. (Jakintza eta Enpresa Jarduera Sustatzeko Zerbitzuak eranskin bakoitzerako ezarritako ereduaren arabera). c) Aurkeztutako proiektuaren aurrekontu zehaztua. d) Ardurapeko adierazpena, deialdi honetan eransten den ereduaren araberakoa, eta eskaera telematikoan ere sartzen dena, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauko 12. Artikuluan ezarritakoari jarraiki, entitate onuradun izaera lortzeko debekurik ez duela adierazten duena, baita emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legearekin eta Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunaren 2007ko abenduaren 28ko 14/2007 Legearekin zerikusia dutenak. Eta enpresak azken hiru ekitaldi fiskaletan jasotako ≪de minimis≫ laguntzei buruzkoa, horiek jaso baditu. e) Zerga betebeharretan eta Gizarte Segurantzakoetan egunean daudela egiaztazen duen dokumentazio eguneratua. Dokumentazio horren ordez, Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuari baimena eman dakioke berariaz, berak zuzenean jaso ditzan datu horiek, horrelakoak emateko eskumena duten administrazioetatik. f) Laguntza bateragarrien ziurtagiria.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:


Elektronikoa
Aplikazioak:


DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2019/03/28 - 2019/10/17
Aurkezteko epe-muga: 
2019ko urriaren 17an goizeko 12.00etan.
Ebazteko epea: 
Ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, non eta argitalpenean bertan ez den epe hori luzatzen.
Isilbidearen ondorioak: 
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea: 
 • Jartze epea: Hilabete 1
 • Ebazteko epea: 3 hilabete
 • Ebazpen falta: Ez onartzea
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea: 
 • Jartze epea: 3 hilabete
 • Ebazteko epea: 3 hilabete
 • Ebazpen falta: Onartzea