EAEko eremuan lur-zaintzailetzailetza akordioetan diren ondare naturala aktiboki kontserbatzeko ekintzetarako diru-laguntzak. 2013ko deialdia

LABURPENA
Titulua:
EAEko eremuan lur-zaintzailetzailetza akordioetan diren ondare naturala aktiboki kontserbatzeko ekintzetarako diru-laguntzak. 2013ko deialdia
Xedea:

Ondare naturala kontserbatzeko jarduerak –zaintzailetza-akordioetan barne hartutakoak– finantzatzeko laguntzen 2013rako deialdia egitea, EAEren lurralde-eremuan.

Diru kopurua:

Gehienez 200.000 euro.

Deialdiaren araudia:
 • AGINDUA, 2013 ekainaren 5ekoa, (EHAA Zk. 116/2013)

  Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko sailburuarena, zeinen bidez egiten baita ondare naturala aktiboki kontserbatzeko jarduerak –zaintzailetza-akordioetan barne hartutakoak– finantzatzeko laguntzen 2013rako deialdia, EAEren lurralde-eremuan.

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Ingurumena eta Lurralde Politika
Deialdia egiten duen organoa:
Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Ingurumena eta Lurralde Politika
Egitura atal ebazlea:
Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritza
Bertan emandako arreta:

Herritarren arretako bulegoak:

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro de Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia:

 • Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.
Telefono bidezko arreta:

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

 • Telefono bidezko arretarako ordutegia:
  Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.
 • Telefono-zenbakia:
  Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
  Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
  Atzerritik: 00 34 945 018000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Itzuli Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Ondare naturala kontserbatzeko jarduerak zaintzailetza-akordioetan barne hartutakoak finantzatzeko laguntzen 2013rako deialdia egitea, EAEren lurralde-eremuan.

Euskal Erkidego Autonomoaren eremuko lur-zaintzailetza akordioetan diren ondare naturala aktiboki kontserbatzeko ekintzak burutzeko diru-laguntzak ematea.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Irabazi-asmorik gabeko pertsona juridiko pribatuak, lur-zaintzailetzako erakunde bezala aritzen direnean, baldin eta jarduerak eta jarduketak EAEren eremuan egiten badituzte.

a) Pertsona juridiko pribatua izatea, betiere irabazi asmotik gabekoa.

b) Erakundeak egiaztatu beharko du estatutuetan jasotzen dela bere helburuen artean ondare naturala kontserbatzea dagoela eta bere jardueren erdiak baino gehiagok ondare naturala kon­tserbatzearekin zerikusia dutela.

c) Jarduera edo jarduketa diruz lagungarria EAEan gauzatzea.

d) Zigor edo administrazio-zehapen baten ondorioz, diru-laguntza edo laguntza publikoak jaso­tzeko aukera ez galdua izatea eta horretarako gaitasuna kentzen duen legezko debekuren bat ez izatea.

e) Zerga-betebehar guztiak eta Gizarte Segurantzarekikoak beteta edukitzea.

PRESTAZIOA
Dotazioa:

Gehienez 200.000 euro.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskabidea
Eskabidea:
Eskabideak eredu normalizatuan egingo dira.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Hirugarrenaren datuen alta (Laguntza emateko dokumentua)

Onuradunek altan emanda ez bazeuden, hirugarren alta eskatu behar dute.

ESKABIDE INPRIMAKIA (pertsona juridiko pribatuak) (Eskaera)

II. Eranskina [ AGINDUA, 2013ko ekainaren 5ekoa, Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko sailburuarena, zeinen bidez egiten baita ondare naturala aktiboki kontserbatzeko jarduerak –zaintzailetza-akordioetan barne hartutakoak– finantzatzeko laguntzen 2013rako deialdia, EAEren lurralde-eremuan.]

Dokumentazioa:
 • Eskabideekin honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

  a) Eskatzailearen NANa eta ordezkatze-ahalordearen kopia.

  – Identifikazio fiskaleko agiriaren kopia.

  – Erakundearen estatutuen kopia eta baita haien aldaketarena ere.

  – 2012ko jardueren memoriaren kopia, erakundeak onartua.

  – Irabazi asmorik gabeko erakundea dela adierazteko:: beraien xedearen definizioa edota beraien xedea egiaztatzen duen beste edozein agiriren kopia.

  b) Azalpen-memoria. Bertan hauek zehatz adieraziko dira: zaintzailetza-akordioaren edukia (kopia bat erantsiko da), akordioaren iraupena, helburuak, planoa eta jarduketa lekuaren muga­keta, epeak, jarduketen helmena eta garapena, jardueraren aurrekontu osoa –V. eranskinaren arabera, zatika xehatua– eta jarduketen burutzapen-egutegia.

  c) Bidezkoa denean, udalaren hirigintza-lizentzia, eta, behar denean, administrazio sektorial eskudunaren manuzko baimen eta lizentziak.

  d) Beste pertsona edo erakunde batzuek helburu horrexetarako eskatutako edota emandako beste diru-laguntza batzuen zenbatekoaren adierazpena (IV. eranskina).

  e) Dagokion ogasunaren ziurtagiri eguneratua, zerga-betebeharrak bete dituela adieraziz, eta dagokion lurralde-diruzaintzaren ziurtapen eguneratua, Gizarte-Segurantzarekiko betebeharrak betetzen direla egiaztatzen duena.

  Agiriak paperezko euskarrian (jatorrizkoak edo kopia egiaztatuak) eta Eusko Jaurlaritzaren sis­tema informatikoekin bateragarria den euskarri informatikoan aurkeztu beharko dira.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Bere eskabidea egin ondoren, interesdunak eskubidea izango du atzera egiteko ebazpena eman bitartean. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak bera babesten duten eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Gorako Errekurtsoa
Gorako Errekurtsoa:
Gorako errekurtsoa helegite administratibo bat da eta haren bidez lortu nahi dena da Administrazioaren organo batek hierarkikoki mendeko duen beste organo batek emandako egintza aztertu eta zuzenbidearen arabera zuzendu dezan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Gorako Errekurtsoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, gorako errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2013/06/19 - 2013/07/19
Ebazteko epea:

3 hilabete.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    Ingurumena eta Lurralde Politika.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Ingurumena eta Lurralde Politika.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.