TURISMOA MERKATURATZEKO ETA SUSTATZEKO LAGUNTZAK 2011

LABURPENA
Titulua:
TURISMOA MERKATURATZEKO ETA SUSTATZEKO LAGUNTZAK 2011
Xedea:
Agindu honen xedea merkaturatze turistikora eta sustapenera bideratutako laguntza-programa arautzea da, “Turismoaren Lehiakortasun eta Berrikuntza Planean” eta “Euskadiko Turismoaren Marketin Planean” ezarritakoaren arabera.
Diru kopurua:
1.000.000 euro
Deialdiaren araudia:
 • EBAZPENA, 2011ko uztailaren 22koa, (EHAA Zk. 140/2011)
  Merkataritza eta Turismoko sailburuordearena, turismoa merkaturatzeko eta sustatzeko laguntzak emateko 2011ko ekitaldiko deialdia iragartzen duena.
Araudia:
 • AGINDUA, 2011ko uztailaren 5ekoa, (EHAA Zk. 139/2011)
  Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuarena; honen bidez, turismoa merkaturatzeko eta sustatzeko laguntzen programa arautzen da.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoa
Deialdia egiten duen organoa:
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoa
Erakunde erabakigarria:
Eusko Jaurlaritza
Egitura atal ebazlea:
Merkataritza eta Turismo Sailburuordetza
Bertan emandako arreta:

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Easo, 10
20006 Donostia-San Sebastián.

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Concha Jeneralaren kalea, 23
48010 Bilbao

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo sailaren Arabako Lurralde Ordezkaritza
Samaniego kalea, 2
01008 Vitoria-Gasteiz

Telefono bidezko arreta:

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 943 02 25 64
E-Mail: m-etxebeste@ej-gv.es

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 94 403 14 00
E-Mail: a-lekue@ej-gv.es

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo sailaren Arabako Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 945 01 70 55
E-Mail: ma-gonza@ej-gv.es

TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Easo, 10
20006 Donostia-San Sebastián.

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Concha Jeneralaren kalea, 23
48010 Bilbao

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo sailaren Arabako Lurralde Ordezkaritza
Samaniego kalea, 2
01008 Vitoria-Gasteiz

Itzuli

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Easo, 10
20006 Donostia-San Sebastián.

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Concha Jeneralaren kalea, 23
48010 Bilbao

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo sailaren Arabako Lurralde Ordezkaritza
Samaniego kalea, 2
01008 Vitoria-Gasteiz

TURISMOA MERKATURATZEKO ETA SUSTATZEKO LAGUNTZAK 2011
Agindu honen xedea merkaturatze turistikora eta sustapenera bideratutako laguntza-programa arautzea da, “Turismoaren Lehiakortasun eta Berrikuntza Planean” eta “Euskadiko Turismoaren Marketin Planean” ezarritakoaren arabera.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Turismo-zerbitzuak ematen dituzten edo turismo-sektorean eragina duten enpresa txiki eta ertainek (ETE) edo enpresa horien arteko elkarteek, sektore-elkarteek eta fundazioek, eta helburu sozial gisa turismoa sustatzea duten irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuak. Helburu sozialtzat turismoa sustatzea badute, irabazi-asmorik gabeko fundazioak eta entitate pribatuak.
Honelako ekintzok izango dira diruz laguntzeko modukoak:

 • Euskal enpresa turistikoei laguntzea Marketin Planaren ildotik doazen edota berrikuntza-dosia ekarriko duten produktu turistikoak kontzeptualizatzea, diseinatzea eta martxan jartzea.
 • Marketin Planaren ildotik doazen eta Merkataritza eta Turismo Sailburuordetzarekin koordinazioan edota koherentzian egindako sustapena eta marketin turistikoko jardunak.
 • Euskadiren kokapen turistikoa sendotzen edota ostatu-gauen kopurua handitzen laguntzen duten ekitaldiak.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
1.000.000 euro
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskabide Izapidea
Eskabide Izapidea:
Eskabide-tramitea
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Eskabide-tramitea (Eskaera)
Dokumentazioa:
 • 1. ESKAERAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

  • Identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren kopia.
  • Pertsona eskatzailearen ordezkaritza-ahalordearen kopia, edota gaitasun hori egiaztatzen duen dokumentazioa.
  • Hala badagokio, EJZn alta-agiriaren kopia.
  • Irabazi-asmorik gabeko elkarte edo erakunde pribatuen kasuan, estatutuen fotokopia eta Elkarteen Erregistroan erregistratuta daudela egiaztatzen duen ziurtagiria.
  • Gainera, fundazioek estatutuen kopia aurkeztu beharko dute, baita dagokien erregistroan erregistratu izanaren egiaztagiria ere.

  2. ORDAINKETARAKO AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

  • Diruz lagundutako proiektuaren egikaritze-memoria, besteak beste, egindako jarduerak eta horien kostua, eta jardunen helburuen lorpenari buruzko ebaluazioa jaso beharko dituena,
  • Fakturen koadroa; bertan, fakturak behar bezala zenbakitu eta diruz lagundutako jardun bakoitzarekin behar bezala lotu beharko dira, eta bakoitzarentzat honako informazio hau zehaztuko da: fakturaren data, enpresa hornitzailea, azalpena eta zenbatekoa (BEZa barnean hartu gabe). Behar bezala osatutako fakturak bakarrik onartuko dira, eta betiere horien gastu-azalpenak laguntzaren xedearekin argi eta garbi, eta berariaz, lotuta badaude.
   Eredu bat www.euskadi.net/turismo web-orrian eskura daiteke. www.euskadi.net/turismo.
  • Behin betiko fakturen fotokopia konpultsatuak, fakturen koadroan zehaztutakoekin bat etorri beharko dutenak, edo arduradunaren edo horretarako baimendutako pertsonaren ziurtagiria, fakturen koadroan bildutako datuen egiazkotasuna frogatuz. Gastuen egiaztapena faktura elektronikoen bidez ere egin ahal izango da, betiere zerga-arloan onartuak izateko betekizunak betetzen badituzte.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:


Elektronikoa
Aplikazioak:


Gainerako Izapideak
Gainerako Izapideak:
Gainerako tramiteak
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Dokumentazioa:
 • (On line)

  Eskabidea Internet bidez soilik eskuratu eta bete ahal izango da, http://www.industria.ejgv.euskadi.net/appcont/osaga-emp/ctp.html helbidean eta web helbide horretan jasotako funtzionalitateen bidez. Eskabideko edukinak aipatutako helbidean eskuratu daitezke. Pertsona edo erakunde eskatzailearen baimendutako sinaduraz gain, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazio guztia eta Administrazioak eska dezakeen dokumentazioa aurkeztuko da, administrazio-prozeduretan bitarteko elektronikoen, informatikoen eta telematikoen erabilera arautzen duen abenduaren 18ko 232/2007 Dekretuan xedaturikoaren arabera.

  (Aurrez aurrekoa)

  Eskabideak http://www.industria.ejgv.euskadi.net/appcont/osaga-emp/ctp.html webgunean informatikoki gordeak izan ondoren, inprimatu egin beharko dira eta erakunde eskatzailea ordezkatzeko legezko ahalmena duen pertsonak sinatuta bidali Turismo Zuzendaritzara, eta, aurkeztu, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren lurralde ordezkaritzetan aurkeztu behar dituzte Eusko Jaurlaritzak duen Herritarrari Arreta Eskaintzeko Zerbitzuan (Zuzenean) edo, bestela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 38.4 artikuluan zehaztutako lekuetako edozeinetan.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:


Elektronikoa
Aplikazioak:


DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2011/07/23 - 2011/08/22
Ebazteko epea:
Sei hilabete, deialdia argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.
Ebazpen data:
12/12/2011