Kanpo harremanen eremuan profesionalak espezializatzeko bekak. 2012

LABURPENA
Titulua:
Kanpo harremanen eremuan profesionalak espezializatzeko bekak. 2012
Xedea:

 Kanpo harremanen arloetan profesionalen espezializazioa bultzatzea.

Diru kopurua:

Vitoria-Gasteizen burutu beharreko beka bakoitzak, 16.000 euro.

Bruselan, New Yorken, Mexiko DFn, Txileko Santiagon, Bogotan eta Buenos Airesen burutu beharreko bekek, 24.000 euro beka bakoitzeko.

Deialdiaren araudia:
 • EBAZPENA, 2011ko azaroaren 23koa, (EHAA Zk. 235/2011)

  Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiarena, kanpo harremanen eremuan profesionalak espezializatzeko beken deialdia egiten duena.

Araudia:
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Deialdia egiten duen organoa:
Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia
Erakunde erabakigarria:
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Egitura atal ebazlea:
Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia
Bertan emandako arreta:

Elena Iturrate

Kanpo Harremanetarako  Zuzendaritza
Navarra kalea, 2
01007 Vitoria-Gasteiz

Telefono bidezko arreta:

945 - 01 78 43

TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia
Lehendakaritza
C/ Navarra, 2
01007 Vitoria-Gasteiz

Itzuli

Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia
Lehendakaritza
C/ Navarra, 2
01007 Vitoria-Gasteiz

Kanpo harremanen eremuan profesionalak espezializatzeko bekak. 2012

Kanpo harremanen arloan profesionalen espezializazioa bultzatzea

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Goi-mailako edo graduko unibertsitate tituluduna izatea.

a) Administrazio egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izatea bekak deitzen diren eguna baino lehen, edota ofizialki onartutako euskal etxe baten kide izatea.

b) Goi-mailako edo graduko unibertsitate tituluduna izatea.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura horrelako bekarik ez antzekorik ez eskuratu izana.

Beka hauen onuradunak ez dute inolako itzultze edo zigortze jardunbiderik izango.

 

PRESTAZIOA
Dotazioa:

Vitoria-Gasteizen burutu beharreko beka bakoitzak, 16.000 euro.

Bruselan, New Yorken, Mexiko DFn, Txileko Santiagon, Bogotan eta Buenos Airesen burutu beharreko bekek, 24.000 euro beka bakoitzeko.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskaera
Eskaera:
Kanpo harremanen eremuan profesionalak espezializatzeko bekak. 2012
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • Eskabidea

  Beka eskatzeko, eskabidea aurkeztu beharko da, behar bezala beteta. Eredu normalizatua erabiliko da horretarako, eta ondorengo agiri hauek gehituko zaizkio:

  a) NANaren fotokopia. Euskal etxeetako kideek pasaportea aurkeztu beharko dute.

  b) Karnet-tamainako argazki bat.

  c) Erroldatze ziurtagiria, eskatzaileak administrazio egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan bekak deitzen diren eguna baino lehen duela egiaztatzeko edo, hala badagokio, euskal etxeak egindako ziurtagiria, bertako kide dela egiaztatzeko.

  d) Goi-mailako unibertsitate egoera edo gradua egiaztatzeko titulua (jatorrizkoa edota fotokopia konpultsatua). Titulua Europar Batasunekoak ez diren herrialdeetan emandakoa bada, Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak homologatutako titulua aurkeztu beharko da. Europako unibertsitate-eremuko estatu bateko unibertsitate baten gradu-ondoko titulua izanez gero, ez da horrelakorik aurkeztu beharko.

  e) Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura horrelako bekarik ez antzekorik aurretik ez duela eskuratu adierazten duen erantzukizunpeko aitorpena.

  f) Diru-laguntzak edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik ez duela eta horretarako gaitasuna kentzen dion legezko debekurik ere ez duela jasotzen duen erantzukizunpeko adierazpena.

  g) Curriculum vitae-a, ikasketa-espedientea barne hartuaz.

  h) Lortu nahi den bekarako garrantzi berezia duten ikasketen eta esperientzia praktikoaren agiriak. Meritutzat hartzeko egiaztatzen diren ikasketek ofizialtasuna eta balio akademikoa izan beharko dituzte.

  i) Eskatzaileak egindako lanen eta argitalpenen kopia.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Aportación de Documentación
Aportación de Documentación:
El/La interesado/a deberá de presentar, para la aportación de documentos requeridos por la administración o que el/la propio/a interesado/a estime conveniente aportar el siguiente formulario indicando los documentos que adjunta.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Aportación de Documentación (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para la aportación de documentos requeridos por la administración.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Ampliación de Plazo
Ampliación de Plazo:
Cuando la solicitud de iniciación no reúna los requisitos exigidos en la normativa específica de convocatoria requerirá al/a interesado/a para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. El/La interesado/a, siempre y cuando no sea un procedimiento de concurrencia competitiva, puede solicitar la ampliación del plazo para la subsanación o la aportación de los documentos requeridos presentando el siguiente formulario cumplimentado. Este plazo puede ser ampliado en cinco días siempre y cuando la aportación de los documentos presente dificultades especiales.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Ampliación de Plazo (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar la ampliación de plazo de subsanación.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Modificación Datos Notificación
Modificación Datos Notificación:
El/La interesado/a puede modificar sus datos personales de notificación en este procedimiento rellenando el formulario adjunto en el que indicará el canal por el que desea recibir las notificaciones y el idioma.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Modificación Datos Notificación (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar la modificación de datos personales de notificación en el procedimiento.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Desistimiento
Desistimiento:
El/La Interesado/a tendrá derecho a desistir de su solicitud una vez realizada la misma, en cualquier momento hasta que haya sido dictada la resolución. El desistimiento no impide al/a interesado/a seguir conservando los derechos que le amparan que podrá hacer valer, si lo desea, en otro procedimiento.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Desistimiento (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar desistimiento de su solicitud
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Aceptación de la Ayuda
Aceptación de la Ayuda:
Si el/la interesado/a está conforme con la ayuda concedida puede aceptarla cumplimentando el formulario que se le facilita. En este caso, la Administración continuará, una vez recepcionada la aceptación, con los trámites necesarios para el pago de la ayuda.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Aceptación de la Ayuda (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para la aceptación de la ayuda concedida.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Renuncia
Renuncia:
El/La Interesado/a tendrá derecho a renunciar a la continuación del procedimiento o a la ayuda solicitada, una vez pasado dictada la resolución de la misma, si bien, el/la interesado/a que renuncia, pierde los derechos que le amparan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Renuncia (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar la renuncia respecto a la continuación del procedimiento o ayuda solicitada.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Recurso Reposición
Recurso Reposición:
El recurso se interpondrá ante el mismo órgano que haya dictado el acto recurrido. Se interpondrá contra actos que pongan fin a la vía administrativa.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Recurso Reposición (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para la interposición de recurso potestativo de reposición.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2011/12/15 - 2012/01/16
Aurkezteko epe-muga:

2012ko urtarrilaren 16a

Ebazteko epea:

 Ebazpen honen babesean egindako eskabideak ebazteko eta jakinarazteko epea hiru hilabetekoa izango da, eskabideak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.