Familian esku hartzeko masterraren bostgarren promozioa egiteko laguntzak

LABURPENA
Titulua:
Familian esku hartzeko masterraren bostgarren promozioa egiteko laguntzak
Xedea:

Familian Esku Hartzeko Masterraren V. Promozioa egiteko laguntzetarako deia egitea. Masterra Deustuko Unibertsitatean emango da; 2011ko irailean hasiko da eta 2012ko uztailean amaituko. Master ofiziala da, 60 ECTSkoa (Europako kredituak), eta ikasgai hauetan egituratuta dago:
1. ikasgaia: Diziplinarteko Esku-hartze Sozialaren oinarriak: planteamendu orokorrak eta
genero-ikuspegiaren araberakoak.
2. ikasgaia: Esku-hartze Sozialerako tresna profesional espezifikoak.
3. ikasgaia: Familian esku hartzea eta bitartekotza egitea
4. ikasgaia: Kanpoko praktikak.
5. ikasgaia: Master amaierako lana.

Diru kopurua:

Erakundearen aurrekontuetan horretarako ezarritako aurrekontu-kredituetatik aterako dira aurreko artikuluan adierazitako xedeak lortzeko diru-baliabideak. Zenbatekoa, hasieran behintzat, hogeita zortzi mila eta bostehun (28.500) eurokoa izango da. Horietarik hogeita bi mila eta zortziehun (22.800) euro 2011rako ordainketei dagozkie, eta gainerakoa, bost mila eta zazpiehun (5.700) euro, 2012ko ordainketei.

Deialdiaren araudia:
 • EBAZPENA (EHAA Zk. 149/2011)

  EBAZPENA, 2011ko uztailaren 7koa, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariarena.

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
EMAKUNDE - Emakumearen Euskal Erakundea
Deialdia egiten duen organoa:
EMAKUNDEko Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
EMAKUNDE - Emakumearen Euskal Erakundea
Egitura atal ebazlea:
EMAKUNDEko Zuzendaritza
Bertan emandako arreta:

Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundea

Manuel Iradier kalea, 36

01005 Vitoria-Gasteiz

Telefono bidezko arreta:

945 016700

TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

Eskabideak Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariari bidali behar zaizkio (Manuel Iradier kalea, 36. 01005 Vitoria-Gasteiz); bestela, administrazio-prozeduraren araudian aurreikusitako edozein bidez aurkez daitezke.

En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero

Itzuli

Eskabideak Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariari bidali behar zaizkio (Manuel Iradier kalea, 36. 01005 Vitoria-Gasteiz); bestela, administrazio-prozeduraren araudian aurreikusitako edozein bidez aurkez daitezke.

En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero

Familian Esku Hartzeko Masterra egiteko dirulaguntzak

Familian Esku Hartzeko Masterraren V. Promozioa egiteko laguntzetarako deia egitea. Masterra Deustuko Unibertsitatean emango da; 2011ko irailean hasiko da eta 2012ko uztailean amaituko. Master ofiziala da, 60 ECTSkoa (Europako kredituak).

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Onuradunak hamazortzi izango dira gehienez.

Betekizun orokor hauek betetzen dituzten pertsonek eska ditzakete laguntzak:
a) Administrazio-auzotasuna Euskal Autonomia Erkidegoan eduki behar da, laguntza eskatu baino urtebete lehenagotik, gutxienez.
b) Lizentziatura edo diplomatura bat eduki behar da

PRESTAZIOA
Dotazioa:

Hautagai bakoitzari emango zaion diru-laguntzaren zenbatekoa matrikularen kostuaren %20 izango da, gutxienez.

Muga:

Hautagai bakoitzari, gehienez, matrikularen kostua emango zaio.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskaera
Eskaera:
Dirulaguntzarako eskaera
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Eskaera (Eskaera)

Dirulaguntza eskatzeko inprimakia (pdf 84,66 Kb)

Dokumentazioa:
 • a) NAN

  Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia

 • b) Curriculum Vitae

  Curriculum vitae laburra; bertan, eskatutako laguntzaren prestakuntza-arloan (aukera-berdintasuna, genero-ikuspegia kontuan hartzea gizarte esku-hartzean, etab.) eskatzaileak duen esperientzia zehaztu behar da.

 • c) Erroldaren ziurtagiria

  Dirulaguntza eskatu aurretik eskatzailea urtebetez gutxienez Euskal Autonomia Erdidegoko udalerri batean erroldatuta egin dela frogatzen duen ziurtagiria.

 • d) Hirugarren interesdunaren datuen fitxa

  Hirugarren interesdunaren datuen fitxa, eskatzaileak eta banku-erakundeak betea.

 • e) Memoria

  Berdintasunaren arloan prestakuntza jasotzeko interesaren azalpen-memoria.

 • f) Masterrean inskribaturik izatearen agiria

  Deustuko Unibertsitatearen onarpen-agiria, edo, oraindik jaso ez bada, onarpen-eskabidearen kopia.

 • g, h, i, j) Zinpeko Adierazpenak

  g) Laguntzaren xederako beste finantzabide batzuk dituela edo eskatu dituela adierazten duen adierazpen arduratsua.

  h) Eskabidea izenpetzen duen pertsonaren adierazpen arduratsua, egiaztatzeko oraindik izapide-aldian dauden Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edota bere erakunde autonomiadunek emandako izaera bereko laguntza publikoak itzultzeko prozedurarik nahiz zehapen-prozedurarik duen ala ez (V. eranskina).
  i) Eskabidea izenpetzen duen pertsonaren adierazpen arduratsua, egiaztatzeko batetik, ez duela administrazio-zehapen edo zehapen penalik sexu-bereizkeria egiteagatik, eta bestetik, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen itzalpean ez zaiola debekurik jarri ebazpen honetan araututako laguntzak eskatzeko (V. eranskina).
  j) Eskabidea izenpetzen duen pertsonaren adierazpen arduratsua, egiaztatzeko ez duela dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion zehapenik, ez eta laguntzak jasotzeko gaitasuna kentzen dion lege-debekurik ere (V. eranskina)..

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Interesdunak eskubidea izango du, bere eskabidea egin ondoren, ebazpena edonoiz eman arte du atzera egiteko. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak berari babesten dizkion eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Errekurtsoa Berraztertzea
Errekurtsoa Berraztertzea:
Errekurtsoa aurkeztuko da errekurritutako egintza eman duen organo berberean. Administrazio bidea amaitzen duten egintzen aurka jarriko da.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Errekurtsoa Berraztertzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2011/08/08 - 2011/09/09
Ebazteko epea:

Ebazpenaren babesean egindako eskabideak ebazteko eta ebazpena jakinarazteko epea hiru hilekoa izango da gehienez ere, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  EMAKUNDEko Zuzendaritza.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  EMAKUNDEko Zuzendaritza.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.