Osasun arloko profesionalen prestakuntzarako bekak eta laguntzak emateko deialdia.

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Osasuna eta Kontsumoa


Egitura atal kudeatzailea

Ezagutzaren Gestioko eta Ebaluazioko Zuzendaritza


Xedea

Osasun arloko profesionalen prestakuntzarako bekak eta laguntzak.


Nori Zuzendua

EAEko udalen batean erroldaturik gutzienez urtebete daramaten Unibertsitateko Goi eta Erdi mailako tituludunak.


Diru kopurua

Beken horniduraren zehaztapena finantzaketaren objektu prestakuntza-planaren iraupena.

Laguntzaren kuantifikazioa, prestakuntza-planaren garapen egokirako gastatu behar den arabera egingo da.

Araudia

EBAZPENA, 2010eko azaroaren 15ekoa, Kalitate, Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko sailburuordearena, osasun-arloko profesionalak prestatzeko bekak eta diru-laguntzak emateko dena.

 (EHAA 236zk. 10/12/10).

 


Harremanak norekin

Virginia Eguren

Tfnoa.: 945 01 92 42

 

 


Erantsi beharreko agiriak

1.- Agindu honetan aipatzen diren bekak eta laguntzak eskatzeko, I. Eranskineko eredu normalizatua erabiliko da.

2.- Eskabideari honako dokumentazioa gehituko zaio:

a)  Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia.

b)  Curriculum vitæ laburtua.

c) Prestakuntza plana, gauzatzeko aurreikusitako jarduerekin eta jarduera hauek sortuko lituzketen gastuen kalkuluarekin batera.

d) Erroldatze ziurtagiria.

e) Zinpeko aiderazpena helburu bererako beste finantza-iturri batzuk eskuratu edo eskatu dituen hala ez argitzeko.

f) Prestakuntza-plana gauzatzeko, eskabide-egilearen lan-zentroko zuzendariaren baimena, hala behar bada.


Eskabideak Aurkezteko Epea

10/08/13- 10/09/13


Eskabideak aurkezteko lekua

 

Eskabideak Osasun eta Kontsumo Saileko Osasun Antolamenduko Zuzendariari bidali behar zaizkio (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria, Gasteiz).

Halaber, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legean emandako idazkera berrian) 38.4 artikuluan adierazitako gainerako moduetan aurkez daitezke eskabideak.

 


Tramiteen deskripzioa

Osasun Antolamendurako Zuzendaritzak tramitatuko du.


Egitura Atal Ebazlea

 

Kalitate, Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Sailburuordea


Ebazteko epea

Bost hilabete eskabidea egiteko epe bukaeratik.Isilbidearen Ondorioak

Ezespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak ez du administrazio bidea agortzen


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Gorako errekurtsoa


Formularioak

 

 


Bestelako Agiriak

Ez dago


Oharrak

Ez dago.


Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

28/02/2011