AUKERAKO BERRAZTERTZEKO ERREKURTSOA


NOLAKO EGINTZEN AURKA AURKEZTEN DA

Administrazio-bidea bukatzen duten egintzen aurka.

ZEIN ORGANOREN AURREAN AURKEZTEN DA

Egintza eman duen organo berberaren aurrean.

ERREKURTSOA AURKEZTEKO EPEA
  • Hilabeteko epea, errekurritutako egintza adierazia denean.
  • Hiru hilabeteko epea, errekurritutako egintza adierazia ez bada.
EBAZPENA

Epea: hilabete 1.
Epea ebazpena jakinarazi gabe amaitzen bada: ezetsi egiten da.
Horren ostean, bakarrik jar daiteke administrazioarekiko auzien jurisdikzioko errekurtsoa.

ERREKURTSO EREDUA

 

  Nori: ........................................ (1),

..............................................

 

AUKERAKO BERRAZTERTZEKO ERREKURTSOA

 

ERREKURTSO-EGILEAREN DATUAK

Izen-abizenak: ...........................................................................................

Nortasun agiria: ..........................................................................................

Helbidea: ...................................................................................................

Telefonoa: .................................................................................................

Jakinarazpena jasotzeko helbidea: ............................................................  (2)

 

ZEIN EBAZPENEN AURKA

Bere garaian ebazpen honen berri izan nuen:

 

Ebazpenaren ezaugarriak

Noizkoa: .........................................

Organo erabakitzailea: ..........................................................................................................

Erabakitakoa: .......................................................................................................................

Espediente-zenbakia (hala badagokio): .......................................

 

Baditut alegazioak ebazpen horren aurka jotzeko, hain zuzen ere ondoren adierazten ditudanak.

 

ALEGAZIOAK

Lehena.- .......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Bigarrena.-

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Hirugarrena.-

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

 

ESKARIA

Horrenbestez, 30/92 Legearen arabera (116. eta 117. artikuluak), berraztertzeko errekurtso hau aurkezten dut ebazpenaren aurka, agiri honetan adierazitakoa onartzeko, eta, horren ondorioz, aurka egindako ebazpena deuseztatzeko/era honetara aldatzeko:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

 

.............................., ................(e)ko .........................aren ..........(a)

 

Izenpea

 

Izen-abizenak

 

Zehaztapenak:

(1) Errekurtsoa zein administrazio-organori zuzentzen zaion.
(2) Helbidea (jakinarazpenak egiteko): ez du zertan izan behar  ohiko etxebizitza.

Azken eguneratzea: 2004/12/03