Egoitza elektronikoa

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

206. zk., 2015eko urriaren 29a, osteguna

N.º 206, jueves 29 de octubre de 2015


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
4561
4561

185/2015 DEKRETUA, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoa.

DECRETO 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legeak bermatzen du Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren prestazioak eta zerbitzuak lortzea eskubide unibertsala eta subjektiboa dela, eta eskubide hori betetzea erreklamatu ahal izango dute, administrazio-bidean eta jurisdikzio-bidean, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema unibertsalizatzeko Lege horrek ezartzen duen epea amaitzen denean (2016-12-25), Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoaren zerbitzu edo prestazio ekonomiko bakoitza lortzeko baldintza orokorrak eta espezifikoak betetzen dituzten pertsona guztiek.

La Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales garantiza el acceso a las prestaciones y servicios del Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales como un derecho universal y subjetivo cuyo cumplimiento podrán reclamar, en vía administrativa y jurisdiccional, cuando venza el plazo que establece dicha Ley para la universalización del Sistema Vasco de Servicios Sociales (25-12-2016), todas las personas que cumplan los requisitos, generales y específicos, de acceso a cada servicio o prestación económica del Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

Eta eskubide hori benetan baliatzen dela bermatzeko, oinarrizko hainbat elementu txertatu ditu. Gauzak horrela, Lege horren 3. artikuluan eskubidearen titulartasuna zehazten da. Lege horren 25. artikuluan, oro har, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoaren prestazioak eta zerbitzuak lortzeko baldintzak definitzen dira. 19. artikuluan esku hartzeko oinarrizko prozedura ezartzen da, beste alderdi batzuen artean, prestazioak eta zerbitzuak jartzearekin ere lotuta dagoen prozedura. 21. eta 22. artikuluetan Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoa definitzen da, eta Katalogo hori garatzeko, 23. eta 24. artikuluetan Prestazio eta Zerbitzuen Zorroa egiteari eta eguneratzeari buruzko alderdi batzuk aurreikusten dira.

Y para garantizar el ejercicio efectivo de ese derecho, incorpora diferentes elementos básicos. Así, en su artículo 3 delimita la titularidad del derecho. En su artículo 25 define, con carácter general, los requisitos de acceso a las prestaciones y servicios del Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales. En su artículo 19 establece el procedimiento básico de intervención relacionado también, entre otros aspectos, con el acceso a las prestaciones y servicios. En sus artículos 21 y 22 define el Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, y para el desarrollo de éste prevé, en sus artículos 23 y 24, algunos aspectos relativos a la elaboración y actualización de la Cartera de Prestaciones y Servicios.

Gizarte Zerbitzuei buruzko Lege horren aurreikuspenekin bat etorriz, Dekretu honen xedea Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Zorroa arautzea da, baita prestazio eta zerbitzu horiek lortzeko baldintzak, irizpideak eta prozedurak arautzea ere. Eta, bide horretatik, Lege horretan aldarrikatutako eskubide subjektiboa ez ezik, aipatutako Zorroaren prestazio eta zerbitzuak eskaintzeari dagokionez euskal administrazio publikoek dituzten betebeharrak mugatzea eta edukia ematea ere.

De conformidad con estas previsiones de la citada Ley de Servicios Sociales, es objeto del presente Decreto regular la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, así como los requisitos, criterios y procedimientos de acceso a sus prestaciones y servicios. Y, por esta vía, dar contenido y delimitar el derecho subjetivo proclamado en la citada Ley y, a la vez, las obligaciones de las administraciones públicas vascas en relación con la provisión de las prestaciones y servicios de la citada Cartera.

Helburu hori izanik, Dekretu hau lau kapitulutan egituratuta dago. I. kapituluan xedapen orokorrak azaltzen dira; horrez gain, Dekretuaren xedea eta Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren aplikazio-eremua, helburua eta edukia zehazten dira, baita ematen diren diru-kopuruak eskaintzeko Dekretuan azaldu eta zehazten den eskumen-banaketa ere, betiere aipatutako Legean ezartzen diren prestazio ekonomikoen taldeak oinarri hartuta. Gainera, zerbitzu, zentro eta prestazio edo laguntza ekonomikoen bitartez prestazio teknikoak eta teknologikoak lortzeari buruzko alderdi batzuk lantzen dira, baita beste sistema edo politika publiko batzuetako prestazioak eta zerbitzu mistoak (soziosanitarioak edo soziolaboralak, adibidez) Zorroan antolatzen diren moduari buruzko alderdi batzuk ere. Azkenik, Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren eguneratzeari heltzen zaio.

Con esta finalidad, el Decreto se estructura en cuatro capítulos. El Capítulo I se dedica a las disposiciones generales y en él se definen su objeto y ámbito de aplicación, la finalidad y contenido de la Cartera de Prestaciones y Servicios y la distribución competencial para la provisión de las entregas dinerarias que el Decreto despliega y define, a partir de los grupos de prestaciones económicas que establece la citada Ley. Además, se abordan algunos aspectos relativos al acceso a las prestaciones técnicas y tecnológicas, a través de servicios, centros y prestaciones o ayudas económicas, y al modo en que se articulan en la Cartera las prestaciones de otros sistemas o políticas públicas y los servicios mixtos, como los sociosanitarios o sociolaborales, entre otros. Finalmente, se aborda la actualización de la Cartera de Prestaciones y Servicios.

II. kapituluan, Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren zerbitzuak eta prestazioak edo laguntza ekonomikoak lortzeko eska daitezkeen baldintza orokorrak eta espezifikoak, administratiboak eta premiazkoak arautzen dira, baita premia-baldintzak balioesteko tresnak eta baliabide jakin baten (zerbitzua, prestazioa edo laguntza ekonomikoa) edo baliabideen konbinaketaren egokitasun-maila erabakitzeko esku hartzen duten elementuak ere.

El Capítulo II regula los requisitos generales y específicos, administrativos y de necesidad, exigibles para acceder a los servicios y prestaciones o ayudas económicas de la Cartera de Prestaciones y Servicios, así como los instrumentos para la valoración de los requisitos de necesidad y los elementos que intervienen en la determinación del grado de idoneidad de un determinado recurso (servicio, prestación o ayuda económica) o combinación de recursos.

III. kapituluan prozedurazko xedapen orokorrak biltzen dira, baita Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman sartzeko dauden bi prozedura motei (prozedura arrunta eta premiazko prozedura) buruzkoak ere.

El Capítulo III recoge las disposiciones procedimentales generales así como las relativas a los dos procedimientos de acceso al Sistema Vasco de Servicios Sociales: el procedimiento ordinario y el procedimiento urgente.

IV. kapituluan Zorroaren zerbitzu eta prestazio edo laguntza ekonomiko bakoitzaren edukia aipatzen da. Horiek guztiak I. eranskinean azaltzen dira fitxa indibidualetan, haiek emateko eskumena duen erakundearen arabera bilduta: Udalak, foru-aldundiak eta Eusko Jaurlaritza, ordena horri jarraiki. Kapituluaren amaieran hainbat xedapen ezartzen dira lehen mailako laguntzaren eta bigarren mailako arretaren artean dagoen desbideratzea errazteko eta ordenatzeko. Era berean, II. eranskinean elkarrekikotasun-taula bat azaltzen da, zeinetan zehazten den Zorroaren zer zerbitzu eta prestazio ekonomiko datorren/datozen bat Autonomiarako eta Mendetasunaren Arretarako Sistemaren zerbitzuekin eta prestazio ekonomikoekin, eta zeintzuk ematen duten haiek lortzeko eskubidea; III. eranskinean Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren zerbitzuen barnean sartzen diren prestazio teknikoak zehazten dira.

El Capítulo IV se refiere al contenido de cada servicio y prestación o ayuda económica de la Cartera que se relacionan en el anexo I regulados mediante fichas individuales agrupadas en función de la institución competente para su provisión: Ayuntamientos, diputaciones forales y Gobierno Vasco, en este orden. Concluye el capítulo estableciendo una serie de disposiciones para facilitar y ordenar la derivación entre los niveles de atención primaria y secundaria. A su vez, el anexo II contiene una tabla de correspondencias que especifica cuál, o cuáles, son los servicios y prestaciones económicas de la Cartera que se corresponden con los del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y dan acceso a los mismos, y en el anexo III se definen las prestaciones técnicas que incluyen los servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios.

Dekretuaren amaieran hiru xedapen gehigarri, bi xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta azken xedapen bat daude. Xedapen horietatik guztietatik, alde batetik, bigarren xedapen gehigarria nabarmentzen da. Xedapen horretan Finantza Publikoen Euskal Kontseiluan finantza-lankidetzarako formulei buruzko akordioa aipatzen da, Dekretu honetan biltzen diren prestazio eta zerbitzu berriak emateko finantzaketa egokia bermatzeko. Bestetik, bi xedapen iragankorrak nabarmentzen dira; haietako batean Zorroaren prestazio eta zerbitzuak izendatzeari buruzko betebeharrak ezartzen dira, eta bestean, aldiz, prestazioak eta zerbitzuak emateari buruzko betebeharrak, baldin eta administrazio publiko eskudunek Finantza Publikoen Euskal Kontseiluan ez badute bigarren xedapen gehigarrian aipatzen den akordioa lortzen.

El Decreto se cierra con tres disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y una final. Entre todas ellas destaca la disposición adicional segunda que versa sobre el acuerdo de fórmulas de colaboración financiera en el seno del Consejo Vasco de Finanzas Públicas, con objeto de garantizar la adecuada financiación para la provisión de las nuevas prestaciones y servicios contenidos en el presente Decreto, así como las dos disposiciones transitorias en las que, respectivamente, se establecen obligaciones relativas a la denominación de las prestaciones y servicios de la Cartera, y a la provisión de prestaciones y servicios en tanto las administraciones públicas competentes no adopten en el seno del Consejo Vasco de Finanzas Públicas el acuerdo al que se refiere la disposición adicional segunda.

Hori guztia kontuan hartuta, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari jarraiki, eta Gobernu Kontseiluak 2015eko urriaren 6an egindako bilkuran aldez aurretik eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 6 de octubre de 2015,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea honako hau da: Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 22. artikuluan araututako Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoa garatuz eta Lege horren 23. artikuluan eta lehen xedapen gehigarrian jasotako agindua betez, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Zorroa arautzea.

Es objeto del presente Decreto la regulación de la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, en desarrollo del Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales regulado en el artículo 22 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales y en cumplimiento del mandato contenido en su artículo 23 y en su disposición adicional primera.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

Dekretu hau Prestazio eta Zerbitzuen Zorroan sartuta dauden eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman txertatuta dauden zerbitzu eta prestazioei aplikatuko zaie, baita, haien modalitate desberdinei ere, baldin eta badaude, kontuan izan gabe zerbitzuen edo ekipamenduen titulartasuna publikoa edo pribatua den.

El presente Decreto será de aplicación a los servicios y prestaciones incluidas en la Cartera de Prestaciones y Servicios e integradas en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, así como, de existir, a sus diferentes modalidades, al margen de que la titularidad de los servicios o equipamientos sea pública o privada.

3. artikulua.– Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren helburua.

Artículo 3.– Finalidad de la Cartera de Prestaciones y Servicios.

1.– Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren helburua Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 2. artikuluan aitortzen den eskubide subjektiboari edukia ematea eta mugatzea da, eta eskubide hori baliatzea, haren edukia eta deskribapena Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 23. artikuluan aurreikusitakora egokituz honako honen bitartez:

1.– La finalidad de la Cartera de Prestaciones y Servicios es dar contenido y delimitar el derecho subjetivo declarado en el artículo 2 de la Ley de Servicios Sociales, y su ejercicio, adecuando su estructura y descripción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Servicios Sociales, mediante:

a) Derrigorrezko prestazio ekonomiko eta hornikuntza-zerbitzu bakoitza definitzea –baita, baldin badaude, haien modalitateak definitzea ere–, zerbitzuen kasuan, sartzen diren prestazioak zehaztuz.

a) La definición de cada prestación económica y servicio de provisión obligatoria –y, de existir, de sus modalidades– especificando, en el caso de los servicios, las prestaciones que incluyen.

b) Hartzaileak mugatzea eta zerbitzu eta prestazio ekonomiko bakoitza lortzeko gainerako baldintzak zehaztea, baita preskripzio teknikoa, hala badagokio, eta zerbitzuen kasuan, prezio edo tasa publiko jakin bat ordaintzea, zer kasutan ordaindu behar den ezarriz.

b) La delimitación de la población destinataria y la especificación de los restantes requisitos de acceso a cada servicio y prestación económica, incluida en su caso la prescripción técnica y, en el caso de los servicios, el pago de un precio o tasa pública, estableciendo en cuáles resulta preciso satisfacerlo.

c) Prestazioak eta zerbitzuak lortzeari buruzko prozedurazko xedapenak ezartzez gain, eskubidearen eskaera eta ebazpena, atzera egitea, uko egitea, etetea eta iraungitzea, baita baimena emateko, ukatzeko, aldatzeko, eteteko edo iraungitzeko prozeduretan emandako ebazpenen aurka errekurtsoa jartzea ere.

c) La determinación de las disposiciones procedimentales relativas al acceso a las prestaciones y servicios, incluidas la solicitud y resolución, el desistimiento, renuncia, suspensión y extinción del derecho, y la interposición de un recurso contra las resoluciones dictadas en los procedimientos de concesión, denegación, modificación, suspensión o extinción.

2.– Gauzak horrela, euskal administrazio publikoen maila bakoitzak zerbitzuei eta prestazio ekonomikoei buruz duen betebeharra mugatzen du Prestazio eta Zerbitzuen Zorroak. Zerbitzu eta prestazio ekonomiko horiek derrigorrez eman beharrekoak izango dira eta euskal administrazio publikoaren eskumenekoak izango dira, Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 40.3, 41.3 eta 42.4 artikuluetan aurreikusitako eskumen-banaketaren arabera eta prestazio ekonomikoei dagokienez Dekretu honetako 5. artikuluan aurreikusten denaren arabera. Hori alde batera utzi gabe, kudeaketa publikoaren arreta, efikazia eta eraginkortasuna hobetzeko asmoz, euskal administrazio publikoek agindu ahal izango dute beren eskumeneko zerbitzuak ematea ordenamendu juridikoan aurreikusitako tresnak erabiliz.

2.– De este modo, la Cartera de Prestaciones y Servicios delimita la obligación de cada nivel de las administraciones públicas vascas respecto a los servicios y prestaciones económicas, de obligada provisión, que recaen en su competencia, de conformidad con la distribución competencial prevista en los artículos 40.3, 41.3 y 42.4 de la Ley de Servicios Sociales, y con la que, respecto a las prestaciones económicas, se prevé en el artículo 5 del presente Decreto. Sin perjuicio de ello, con el fin de mejorar la atención, la eficacia y la eficiencia de la gestión pública, las administraciones públicas vascas podrán encomendar la prestación de los servicios de su competencia mediante los instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico.

3.– Prestazio eta Zerbitzuen Zorroan bildutako zerbitzuak eta prestazioak lortzeko eskubidea pixkanaka aplikatuko da erabateko eraginkortasuna lortzen den egunera arte, Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen lehenengo xedapen iragankorrean aurreikusitako baldintzetan.

3.– El derecho a los servicios y prestaciones contenidos en la Cartera de Prestaciones y Servicios se aplicará de forma progresiva hasta alcanzar la fecha de su efectividad plena, en los términos previstos en la disposición transitoria primera de la Ley de Servicios Sociales.

4. artikulua.– Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren edukia.

Artículo 4.– Contenido de la Cartera de Prestaciones y Servicios.

1.– Prestazio eta Zerbitzuen Zorroan eta Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 22. artikuluan arautzen den Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoan zerbitzu eta prestazio ekonomiko berak biltzen dira, baita haien modalitate desberdinak ere. Modalitate horiek badaude, I. eranskineko fitxetan adieraziko dira.

1.– La Cartera de Prestaciones y Servicios integra los mismos servicios y prestaciones económicas que el Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales regulado en el artículo 22 de la Ley de Servicios Sociales, así como sus diferentes modalidades que, de existir, se indican en las fichas del anexo I.

2.– Dekretu honen ondorioetarako, honako hauek hartuko dira zerbitzu-modalitatetzat:

2.– A efectos del presente Decreto, se entienden por modalidades de servicios:

a) zerbitzu beraren aldagai desberdinak, erabiltzaileak zerbitzu hori lortzeko eskubidea bermatzeko alternatiba bat direnak;

a) las diferentes variantes de un mismo servicio que constituyen una alternativa para garantizar el derecho de la persona usuaria a dicho servicio;

b) zerbitzu beraren mota desberdinak, zerbitzu horiek aurreikusteko xede izan diren hartzaileen profilerako eta/edo egoerarako bermatu beharko dira.

b) los diferentes tipos de un mismo servicio, que se han de garantizar para el perfil y/o situación de la población destinataria para el que se han previsto.

3.– Prestazio edo laguntza ekonomikoak ondoren ikusiko den bezala banakatzen dira. Prestazio edo laguntza ekonomiko bakoitzerako fitxa bat dago (3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2 eta 3.4.1 fitxak) Dekretuaren I. eranskinean.

3.– Las prestaciones o ayudas económicas se desglosan como sigue, existiendo una ficha de cada una de ellas (fichas 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2 y 3.4.1) en el anexo I del Decreto.

3.1.– Gizarteratzea eta/edo autonomia errazteko prestazioak, baita gizarte-larrialdiko edo gizarte-premiazko egoeren, mendetasun-egoeren edo babesgabetasun-egoeren ondorio ekonomikoak estaltzeko edo arintzeko ere:

3.1.– Prestaciones para facilitar la integración social y/o la autonomía así como para cubrir o paliar las consecuencias económicas de las situaciones de emergencia o urgencia social, dependencia o desprotección:

– Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoak (3.1.1 fitxa).

– Prestación económica de asistencia personal (ficha 3.1.1).

– Ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzat, genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoan aurreikusita dagoena (3.1.2 fitxa).

– Prestación económica de pago único a mujeres víctimas de violencia de género, prevista en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género (ficha 3.1.2).

3.2.– Gizarte-laguntza informala eskaintzen duten pertsonei laguntzeko eta haiek konpentsatzeko, autonomiaz moldatzeko eta gizarteratzeko laguntza behar duten pertsonak zaintzen dituzten senideentzat bideratuta daudenak:

3.2..– Prestaciones para apoyar y compensar a las personas que ofrecen apoyo social informal, destinadas a las y los familiares cuidadores de personas que requieren apoyo para su desenvolvimiento autónomo e integración social.

– Familia-inguruneko zainketetarako eta zaintzaile ez-profesionalei laguntzeko prestazio ekonomikoa (3.2.1 fitxa).

– Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales (ficha 3.2.1).

3.3.– Prestazio teknologikoak eskuratzeko prestazio indibidualak, laguntza tekniko berreskuraezinak lortzea edo ohiko bizitza-ingurunean egokitzapenak egitea errazteko:

3.3.– Prestaciones individuales para la adquisición de prestaciones tecnológicas, para facilitar el acceso a ayudas técnicas no recuperables, o la realización de adaptaciones en el medio habitual de convivencia:

– Berreskuratu ezin diren laguntza-produktuak eskuratzeko laguntza ekonomikoa (3.3.1 fitxa).

– Ayuda económica para la adquisición de productos de apoyo no recuperables (ficha 3.3.1).

– Ohiko etxebizitzan eta ibilgailu partikularretan egokitzapenak egiteko laguntza ekonomikoa (3.3.2 fitxa).

– Ayuda económica para la realización de adaptaciones en la vivienda habitual y en los vehículos particulares (ficha 3.3.2).

3.4.– Zerbitzu pertsonalei lotutako prestazio indibidualak:

3.4.– Prestaciones individuales vinculadas a servicios personales.

– Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa (3.4.1 fitxa).

– Prestación económica vinculada al servicio (ficha 3.4.1).

4.– Berreskuratu ezin diren laguntza-produktuak eskuratzeko eta ohiko etxebizitzan nahiz ibilgailu partikularretan egokitzapenak egiteko ematen diren diru-kopuruak laguntza gisa arautu daitezke eta eskuragarri dagoen kreditua agortu arte eman ahal izango dira. Kreditua agortzen denean, betiere eskatzaileak laguntza lortzeko baldintzak betetzen baditu, eskatzailea itxarote-zerrendan sartuko da eta eskaerei erantzuteko behar den kreditua gaituko da; kreditua gaitzen den eguna eta, beranduenez, hurrengo ekitaldiko urtarrilaren 1a hartuko da eskaera-datatzat. Hori guztia alde batera utzi gabe, beharrezkoa baldin bada, egiaztatu egingo da laguntza jasotzeko edo jasotzen jarraitzeko behar diren baldintzak betetzen direla.

4.– Las entregas dinerarias para facilitar el acceso a productos de apoyo no recuperables y la realización de adaptaciones en la vivienda habitual y en los vehículos particulares, podrán regularse como ayudas y otorgarse mientras no se agote el crédito disponible. Agotado el crédito, siempre que la persona solicitante cumpla los requisitos para recibir la ayuda, se le incluirá en lista de espera y se habilitará el crédito necesario para responder a las solicitudes contemplando como fecha de solicitud aquella en que el crédito quede habilitado y, a más tardar, el 1 de enero del ejercicio siguiente. Todo ello sin perjuicio de que, siempre que resulte preciso, se verifique el cumplimiento de los requisitos necesarios para recibir, o continuar recibiendo, la ayuda.

5. artikulua.– Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren prestazio eta zerbitzuak emateko eskumena.

Artículo 5.– Competencia para la provisión de las prestaciones y servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios.

1.– Eusko Jaurlaritzak telelaguntza-zerbitzua (1.6), babesgabetasun-egoeran dauden haur eta nerabeentzako informazio-zerbitzua (2.7.1.1 fitxa), etxeko indarkeriaren edo sexu-erasoen biktima izan diren emakumeentzako informazio- eta arreta-zerbitzua (2.7.1.2 fitxa), deribazio judizialaren bidezko familia-elkargunearen zerbitzua (2.7.3.2 fitxa) eta familia-bitartekaritzako zerbitzu integrala (2.7.3.3 fitxa) emateko eskumena izango du, baita genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako ordainketa bakarreko prestazioa (3.1.2 fitxa) emateko ere.

1.– El Gobierno Vasco será competente para la provisión del servicio de teleasistencia (ficha 1.6), del servicio de información social a la infancia y adolescencia en situación de desprotección (ficha 2.7.1.1), del servicio de información y atención a mujeres víctimas de violencia doméstica o por razón de sexo (ficha 2.7.1.2), del punto de encuentro familiar por derivación judicial (ficha 2.7.3.2) y del servicio integral de mediación familiar (ficha 2.7.3.3), así como de la prestación de pago único a mujeres víctimas de violencia de género (ficha 3.1.2).

2.– Udalek eskumena izango dute Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 22. artikuluan zehaztutako lehen mailako arreta-zerbitzu guztiak emateko, telelaguntza-zerbitzua izan ezik.

2.– Los ayuntamientos serán competentes para la provisión de todos los servicios de atención primaria definidos en el artículo 22 de la Ley de Servicios Sociales, salvo el servicio de teleasistencia.

3.– Foru-aldundiek eskumena izango dute Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoaren bigarren mailako arreta-zerbitzuak emateko, Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoak direnak izan ezik, baita laguntza pertsonala emateko zerbitzua (3.1.1 fitxa), familia-inguruneko zainketetarako eta zaintzaile ez-profesionalei laguntzeko prestazioa (3.2.1 fitxa), eta prestazio teknologikoak eskuratzeko edo ohiko etxebizitza-ingurunean egokitzapenak egiteko prestazioak edo laguntzak (3.3.1 eta 3.3.2 fitxak) emateko ere.

3.– Las diputaciones forales serán competentes para la provisión de los servicios de atención secundaria del Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, excepto aquellos cuya provisión compete al Gobierno Vasco, así como de la prestación de asistencia personal (ficha 3.1.1), de la prestación para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales (ficha 3.2.1), y de las prestaciones o ayudas para la adquisición de prestaciones tecnológicas o la realización de adaptaciones en el medio habitual de convivencia (fichas 3.3.1 y 3.3.2).

4.– Euskal administrazio publiko guztiek eskumena izango dute zerbitzuari lotutako prestazioa emateko, prestazio hori lotzen den Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren zerbitzuetarako bada, eta Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 16. artikuluan ezartzen den tipologian bilduta aurreikus daitekeen beste edozein prestazio ekonomiko emateko eskumena izango dute, betiere unean-unean ezartzen den eskumen-erregimenaren arabera.

4.– Todas las administraciones públicas vascas serán competentes para la provisión de la prestación vinculada al servicio, cuando lo sean para los servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios a los que se vincule, y podrán serlo para la provisión de cualquier otra prestación económica que pueda preverse encuadrada en la tipología que establece el artículo 16 de la Ley de Servicios Sociales, en función del régimen competencial que se determine en su momento.

6. artikulua.– Prestazio tekniko eta teknologikoak lortzea zerbitzuen, zentroen eta prestazioen edo laguntza ekonomikoen bitartez.

Artículo 6.– Acceso a las prestaciones técnicas y tecnológicas a través de servicios, centros y prestaciones o ayudas económicas.

1.– Zerbitzuak gizarte-zerbitzuen unitate batek kudeatzen dituen antolamendu-unitateak dira, eta, orokorrean, prestazio tekniko bat, eta, hala badagokio, prestazio teknologiko bat baino gehiago biltzen dute. Era berean, prestazio osagarriak ere bildu ditzakete, esate baterako, garraioari (gizarte-zerbitzuak eskuratzeko aukera erraztera bideratutako garraio egokitua baztertuta dago prestazio osagarri gisa), ostatuari, mantenuari, arropa-garbiketari eta garbitasunari lotutakoak –edo arau bidez ezartzen diren bestelako prestazioa osagarriak–, baita arreta emateko beste sistema edo politika batzuen berezko prestazioak ere.

1.– Los servicios son unidades organizativas gestionadas por una entidad de servicios sociales que, con carácter general, integran más de una prestación técnica y, en su caso, tecnológica. Y que pueden integrar también prestaciones complementarias de transporte (excluido, como prestación complementaria, el transporte adaptado destinado a facilitar el acceso a los servicios sociales), alojamiento, manutención, lavandería y limpieza –u otras prestaciones complementarias que se determinen reglamentariamente–, así como prestaciones propias de otros sistemas o políticas públicas de atención.

2.– Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren zerbitzu batzuek gizarte-zerbitzuen zentroak eratzen dituzte, zentrotzat honako hau hartzen delarik, ondorio horretarako: unitate organiko eta funtzional gisa eratutako higiezin oro edo higiezinaren zati oro, kokapen autonomoa eta identifikagarria duena eta gizarte-zerbitzuen prestazioak eskaintzen dituena edo prestazio horiek bertan antolatzen dituena.

2.– Algunos servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios constituyen centros de servicios sociales, entendiendo por centro, a tal efecto, todo inmueble o parte de inmueble constituido como unidad orgánica y funcional, con una ubicación autónoma e identificable, en la que se ofrecen o desde la que se articulan prestaciones de servicios sociales.

3.– Prestazio tekniko eta teknologikoak Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren berezko prestazioak dira, eta prestazio horiek, normalean, Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren zerbitzuen bitartez lortzen dira, Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 16.3 eta 17.2 artikuluetan bilduta dauden kasuetan izan ezik.

3.– Las prestaciones técnicas y tecnológicas son prestaciones propias del Sistema Vasco de Servicios Sociales y a ellas se accede, de manera ordinaria, a través de los servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios salvo en los supuestos contemplados en el artículo 16.3 y 17.2 de la Ley de Servicios Sociales.

4.– Zerbitzuek eta zentroek pertsona guztientzako diseinu-estrategiak hartuko dituzte, eta estrategia horiek Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman sartzeko prozedurari ere eragingo diete, irisgarritasun unibertsala sustatzearren.

4.– Los servicios y centros adoptarán estrategias de diseño para todas las personas, que afectarán también al procedimiento de acceso al Sistema Vasco de Servicios Sociales, a fin de promover la accesibilidad universal.

7. artikulua.– Prestazio eta Zerbitzuen Zorroan beste sistema eta politika publiko batzuetako prestazioak eta izaera mistoko zerbitzuak antolatzea.

Artículo 7.– Articulación en la Cartera de Prestaciones y Servicios de las prestaciones de otros sistemas y políticas públicas y de los servicios de naturaleza mixta.

1.– Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren eta beste sistema eta politika publikoen arteko lankidetza eta koordinazioa –Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 45. aurreikusten dena–, hala badagokie, Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren esparruan antolatuko dira, fitxetan honako hauek sartuta: a) Sistema eta politika publiko horien berezko prestazioak, zer sistematakoak diren adierazita. b) Izaera mistoko zerbitzuak, berezitasun hori adierazita, baldin eta Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 45.3 artikuluan aipatzen diren zerbitzuen katalogorik edo zorro multzorik ez badago. Edo, eremu soziosanitarioari dagokionez, zerbitzu soziosanitarioen zorro bat edo arretaren egokitasuna bermatzen duten beste formula edo tresna batzuk antolatzen ez diren bitartean, Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 46.4 artikuluan aurreikusten denaren arabera.

1.– La cooperación y coordinación del Sistema Vasco de Servicios Sociales con otros sistemas y políticas públicas, que prevé el artículo 45 de la Ley de Servicios Sociales, se articulará, en su caso, en el marco de la Cartera de Prestaciones y Servicios mediante la inclusión en las fichas: a) De prestaciones propias de dichos sistemas y políticas públicas, con indicación del sistema al que pertenecen. b) De servicios de naturaleza mixta, indicando dicha particularidad, en tanto no existan los catálogos o carteras conjuntas de servicios referidas en el artículo 45.3 de la Ley de Servicios Sociales. O, respecto al espacio sociosanitario, en tanto no se articule una cartera de servicios sociosanitarios u otras fórmulas o instrumentos que garanticen la idoneidad de la atención, según prevé el artículo 46.4 de la Ley de Servicios Sociales.

2.– Erabiltzaileen osasun-premien nagusitasuna eta intentsitatea kontuan hartuta, zerbitzu batzuek sistema sanitarioaren berezko prestazioak eskaini ahal izango dituzte administrazio eskudunek, Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 45., 46. eta 56. artikuluak betez, erabaki ditzaketen formulen bitartez.

2.– Atendiendo a la prevalencia e intensidad de las necesidades sanitarias de las personas usuarias, algunos servicios podrán ofrecer prestaciones propias del sistema sanitario a través de las fórmulas que las administraciones competentes puedan acordar en cumplimiento de los artículos 45, 46 y 56 de la Ley de Servicios Sociales.

3.– Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren zerbitzuen fitxetan biltzen diren zerbitzu eta prestazio sanitarioak Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren kontura finantzatuko dira, eta, horretarako, Eusko Jaurlaritzak bere aurrekontu-proiektuan behar adinako zenbatekoak esleituko ditu urtero prestazio horiek ematearen ondoriozko gastuei aurre egiteko.

3.– Los servicios y prestaciones sanitarias incluidas en las fichas de los servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios serán financiadas con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y a tal efecto, el Gobierno Vasco consignará anualmente en su proyecto de presupuestos cantidades suficientes destinadas a hacer frente a los gastos que se deriven de la provisión de dichas prestaciones.

4.– Sistema Sanitarioak eta Gizarte Zerbitzuen Sistemak Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte Zerbitzuen Mapan aurreikusitako premia soziosanitarioen plangintza eta ebaluazioa egingo dute elkarrekin urtero.

4.– El Sistema Sanitario y el Sistema de Servicios Sociales realizarán, de manera conjunta, y con carácter anual, la planificación y evaluación de las necesidades sociosanitarias previstas en el Mapa de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

5.– Nolanahi ere, sistema sanitarioaren, hezkuntza-sistemaren eta bestelako sistema publikoen berezko prestazioak –Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren zerbitzuen esparruan aurreikusita daudenak– Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 56.3 artikuluaren arabera finantzatuko dira berezkoak zaizkien sistemen bitartez, eta/edo sistema horiek horrelakorik aurreikusten badute, erabiltzaileak finantzatu beharko ditu. Ondorio horietarako, ez dira beste sistema batzuetako berezko prestaziotzat hartuko Autonomia eta Mendetasunaren Arretarako Sistemari (AMAS) dagozkionak.

5.– En todo caso, las prestaciones propias del sistema sanitario, del sistema educativo y de otros sistemas públicos provistas en el marco de los servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios se financiarán, de conformidad con el artículo 56.3 de la Ley de Servicios Sociales, por los sistemas de los que sean propias y/o, si así lo previeran éstos, por la persona usuaria. A estos efectos, no se considerarán prestaciones propias de otros sistemas las correspondientes al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

6.– Adingabeak babesteko zerbitzuak –Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legean aurreikusita daudenak– eta Autonomia eta Mendetasunaren Arretarako Sistemaren zerbitzuak eta prestazio ekonomikoak Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren zerbitzuen eta prestazio ekonomikoen bitartez lortuko dira.

6.– El acceso a los servicios de protección de personas menores de edad previstos en la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, y a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se hará a través de los servicios y prestaciones económicas del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

7.– Autonomia eta Mendetasunaren Arretarako Sistemaren zerbitzu eta prestazioei dagokienez, hau da, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren bitartez lortzen direnei dagokienez, Dekretu honetan aurreikusitakoa Autonomia eta Mendetasunaren Arretarako Sistema arautzen duen arauaren bilakaerara egokituko da, euskal erakundeek dagozkien eskumenak betez gizarte-zerbitzuen eremuan egin dezaketen arau-garapena alde batera utzi gabe.

7.– Respecto a los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia a los que se accede a través del Sistema Vasco de Servicios Sociales, lo previsto en este Decreto se adecuará a la evolución de la norma que regula el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sin perjuicio del desarrollo reglamentario que puedan realizar las instituciones vascas en el ejercicio de sus respectivas competencias en el ámbito de los servicios sociales.

8. artikulua.– Prestazio eta Zerbitzuen Zorroa eguneratzea.

Artículo 8.– Actualización de la Cartera de Prestaciones y Servicios.

1.– Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 24. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, Eusko Jaurlaritzak eguneratu ahal izango du Prestazio eta Zerbitzuen Zorroa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluaren partaidetzarekin eta gainerako euskal administrazio publikoekin dituen koordinazio-eskumenak betez, Gizarte Zerbitzuen Erakundearteko Organoaren bitartez, betiere Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 44.3 artikuluaren a) letran aurreikusitakoa kontuan hartuta:

1.– El Gobierno Vasco podrá actualizar la Cartera de Prestaciones y Servicios de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Servicios Sociales, con la participación del Consejo Vasco de Servicios Sociales y en el ejercicio de sus competencias de coordinación con las demás administraciones públicas vascas, a través del Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, atendiendo igualmente a lo previsto en el artículo 44.3, letra a) de la Ley de Servicios Sociales:

a) Prestazio eta Zerbitzuen Zorroa errealitate sozialean izan diren aldaketetara behar bezala egokitzen ote den erabakitzeko, Zorro horren aplikazioaren eta garapenaren inguruko ebaluazio orokorra egin ondoren. Ebaluazio hori gutxienez lau urtean behin egin beharko da eta Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoaren ebaluazio-esparruan, jarraipena eta ebaluazioa egiteko jardunetan genero-ikuspegia sartuta. Jardun horiek gauzatzeko sexuaren arabera eta berdintasunaren alorrean prestakuntza duten langileen lehiaketaren arabera bereizitako adierazleak beharko dira.

a) Tras realizar una evaluación general de la aplicación y desarrollo de la Cartera de Prestaciones y Servicios al objeto de determinar si se ajusta adecuadamente a los cambios observados en la realidad social, que, deberá realizarse al menos con carácter cuatrienal y en el marco de la evaluación del Plan Estratégico de Servicios Sociales, incluyendo la perspectiva de género en las actuaciones de seguimiento y evaluación que requerirán para ello de indicadores desagregados por sexo y del concurso de personal con formación en materia de igualdad.

b) Edozein unetan, zerbitzu modalitate desberdinak ez ezik zerbitzuei eta prestazio ekonomikoei dagokienez Dekretu honetako 3.1 artikuluan aipatzen diren gainerako elementuak ere sartuz, baztertuz edo aldatuz, zerbitzu eta prestazio ekonomiko horiek biztanleriaren premia aldakorretara egokitzen direla bermatzeko eta etengabe modernizatuta egongo direla ahalbidetzeko, Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 24.2 artikuluaren arabera.

b) En cualquier momento, mediante la inclusión, exclusión o modificación de las diferentes modalidades de servicios así como de los restantes elementos referidos en el artículo 3.1 del presente Decreto, en relación a los servicios y a las prestaciones económicas, al objeto de garantizar su ajuste a las cambiantes necesidades de la población y favorecer su permanente modernización, de conformidad con el artículo 24.2 de la Ley de Servicios Sociales.

2.– Horretarako, euskal administrazio publikoek eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluak ikusten badute alderdi horietakoren bat sartu, baztertu edo aldatu behar dela, Gizarte Zerbitzuen Erakundearteko Organoaren bitartez proposatu ahal izango dute. Organo horrek proposamena aztertuko du eta erabaki bat hartuko du Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 44.3 artikuluaren a) letran aurreikusitakoaren arabera.

2.– A tal efecto, las administraciones públicas vascas y el Consejo Vasco de Servicios Sociales, cuando observen la necesidad de incluir, excluir o modificar alguno de estos aspectos, podrán proponerlo a través del Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales que analizará la propuesta y tomará una decisión conforme a lo previsto en el artículo 44.3, letra a) de la Ley de Servicios Sociales.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ZERBITZUAK ETA PRESTAZIO EKONOMIKOAK LORTZEKO BALDINTZAK ETA IRIZPIDEAK
REQUISITOS Y CRITERIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

9. artikulua.– Sistemaren zerbitzuak eta prestazioak lortzeko baldintza orokorrak.

Artículo 9.– Requisitos generales de acceso a los servicios y prestaciones del Sistema.

1.– Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren zerbitzuak eta prestazio ekonomikoak lortzeko, eskatu egin beharko dituzte eta honako baldintza hauek bete beharko dituzte pertsonek:

1.– Para acceder a los servicios y prestaciones económicas del Sistema Vasco de Servicios Sociales, las personas deberán solicitarlo y cumplir:

a) Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 3. artikuluan aurreikusitako titulartasun-baldintzak.

a) Los requisitos de titularidad previstos en el artículo 3 de la Ley de Servicios Sociales.

b) Zerbitzuak eta prestazioak lortzeko baldintza orokorrak, kasu guztietan aplika daitezkeenak eta Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 25. artikuluan aurreikusita daudenak.

b) Los requisitos generales de acceso a los servicios y prestaciones, aplicables en todos los casos, previstos en el artículo 25 de la Ley de Servicios Sociales.

c) Administrazioko eta premiako baldintza espezifikoak, zerbitzu edo prestazio ekonomiko bakoitza lortzeko eskatzen direnak eta Dekretu honetan aurreikusita daudenak.

c) Los requisitos específicos, administrativos y de necesidad, exigidos para acceder a cada servicio o prestación económica, previstos en el presente Decreto.

2.– Erroldatze-baldintzei dagokienez, kontrakoa adierazten ez den bitartean, Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren prestazioak edo laguntza ekonomikoak lortzeko, derrigorrezkoa da:

2.– Respecto a los requisitos de empadronamiento, salvo que se indique lo contrario para acceder a las prestaciones o ayudas económicas y servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios, es preciso:

– Eskaera egiten den egunean erroldatuta egotea: a) zerbitzuak emango dituen tokiko erakundeari dagokion udalerrian edo erakunde hari dagokion lurraldeko udalerri batean, tokiko erakunde batek ematen dituenak lortzeko; b) dagokion Lurralde Historikoko udalerri batean, Foru Aldundiak ematen dituenak lortzeko; c) Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri batean, Eusko Jaurlaritzak ematen dituenak lortzeko. Zerbitzuen arteko lekualdaketaren kasuetan, erroldari buruzko baldintza zerbitzu berrian sartu zeneko data izango da eskaera-data izan ordez.

– Estar empadronada o empadronado, en la fecha en que se realiza la solicitud: a) en el municipio, o en un municipio del territorio correspondiente al ente local que presta los servicios, para acceder a los que presta un ente local; b) en un municipio del Territorio Histórico correspondiente, para acceder a los que presta una Diputación Foral; c) en un municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para acceder a los que presta el Gobierno Vasco. En los casos de traslado entre servicios, el requisito de empadronamiento se referirá a la fecha del ingreso en el nuevo servicio en lugar de a la fecha de solicitud.

– Eremu geografiko berean erroldatuta egotea prestazioak edo zerbitzuak lortzen diren denbora guztian, Dekretu honetako 25. artikuluan aurreikusitako kasuetan izan ezik.

– Permanecer empadronada o empadronado en el mismo ámbito geográfico durante todo el tiempo en el que se perciban las prestaciones o servicios, salvo en los supuestos previstos en el artículo 25 del presente Decreto.

3.– Mendetasuna, desgaitasuna, bazterkeria eta babesgabetasuna balioesteko eta diagnostikatzeko zerbitzua lortzeko, aurreko idatz-zatian aurreikusitakoarekin bat etorriz, nahikoa izango da balioespen-eskaera egiten den Lurralde Historikoko edozein udalerritan erroldatuta egotea eskaera egiten den egunean, eta, mendetasun-arriskuko egoeren balioespenei dagokienez, ez da aplikatuko Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 3. artikuluaren 2. idatz-zatiaren bigarren paragrafoan aurreikusitakoa.

3.– Para acceder al servicio de valoración y diagnóstico de la dependencia, la discapacidad, la exclusión y la desprotección, en coherencia con lo previsto en el apartado anterior, bastará con estar empadronada o empadronado en cualquier municipio del Territorio Histórico en el que se realiza la solicitud de valoración en la fecha en que se realice dicha solicitud, sin que, por lo que respecta a las valoraciones de las situaciones de riesgo de dependencia o dependencia resulte de aplicación lo previsto en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 3 de la Ley de Servicios Sociales.

4.– Gainera, ezinbestekoa da lortu nahi den zerbitzua edo prestazio ekonomikoa egokia izatea pertsonaren edo familiaren premiei erantzuteko; horretarako, egokitasun hori erreferentziazko profesionalaren preskripzio teknikoan egiaztatu beharko da. Preskripzio hori beharrezko baldintza da Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren prestazio ekonomikoak eta zerbitzuak lortzeko: a) zuzenean lortzen diren zerbitzuak barne, preskripzioarekin lotutako balioespena sartzean edo ondoren egiten den kontuan izan gabe; b) eta informazio-, balioespen-, diagnostiko- eta orientabide-zerbitzuak (1.1, 2.1 eta 2.7.1 fitxak), gizarte-larrialdietarako koordinazio-zerbitzua (2.6 fitxa) eta gizarte-zerbitzuen eremuko parte-hartzea eta gizarteratzea sustatzeko zerbitzua (1.5 fitxa) kenduta.

4.– Además, será necesario que el servicio o prestación económica al que se solicita acceder resulte idóneo para responder a las necesidades de la persona o familia, debiendo justificarse dicha idoneidad en la prescripción técnica de la persona profesional de referencia. Dicha prescripción constituye un requisito necesario para acceder a las prestaciones económicas y servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios: a) incluidos los servicios de acceso directo, al margen de que la valoración asociada a la misma se realice al ingresar o posteriormente; b) y excluidos los servicios de información, valoración, diagnóstico y orientación (fichas 1.1, 2.1 y 2.7.1), el servicio de coordinación a urgencias sociales (ficha 2.6) y el servicio de promoción de la participación y la inclusión social en el ámbito de los servicios sociales (ficha 1.5).

5.– Euskal administrazio publikoek bermatuko dute honako hauek lortuko dituztela Autonomia eta Mendetasunaren Arretarako Sistemaren prestazioak eta zerbitzuak:

5.– Las administraciones públicas vascas garantizarán el acceso a las prestaciones y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia:

a) Adingabe orok, baldin eta mendetasun-egoeran edo mendetasun-arriskuan badago, adingabe horren jatorri nazionala edo aurreko administrazio-egoera zein den kontuan hartu gabe; eskubidearen titulartasuna ez du adingabe horren gurasoen administrazio-egoerak eragotziko, ezta administrazio-egoera erregularrean epe jakin batean egon dela ez egiaztatzeak ere.

a) De toda persona menor de edad, en situación o riesgo de dependencia, al margen de cuál sea su origen nacional o situación administrativa previa, sin que la titularidad del derecho se vea obstaculizada por la situación administrativa de sus progenitores ni por su falta de acreditación de un determinado plazo en situación administrativa regular.

b) Espainiako nazionalitatea lortu ondoren, bertan bizitzen benetan bost urte daramatela egiazta dezaketenek (bost urte horietatik bi eskaera-dataren aurreko segidako urteak izango dira).

b) De quienes, habiendo adquirido la nacionalidad española, puedan acreditar una residencia de hecho de cinco años (dos de ellos inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud).

c) Mendetasun-egoeran dauden Erkidegoko herritarrek eta Erkidegoaren erregimena aplikatu behar zaien pertsonek. Pertsona horiek eta estatukoak berdinak izango dira Sisteman sartzeari dagokionez.

c) De las y los ciudadanos comunitarios, y de las personas a quienes sea de aplicación el régimen comunitario, en situación de dependencia, equiparándoles a los nacionales en su acceso al Sistema.

6.– Genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoan, eta bereziki Lege horretako 17.1 eta 19. artikuluetan ezarritakoa betetzeko, genero-indarkeriaren biktima diren eta Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren pertsona guztiek –emakumeek eta emakume horien guraso-ahalaren, zaintzaren eta jagoletzaren mende dauden adingabeek– Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren prestazioak eta zerbitzuak –esanbidez haientzat direnak– lortu ahal izango dituzte (1.9.1, 2.4.6, 2.7.1.2, 2.7.3.1, 2.7.5 eta 3.1.2 fitxak), eta ez zaie administrazioko baldintzarik eskatuko, preskripzio teknikoa nahikoa izango baita.

6.– En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en particular en sus artículos 17.1 y 19, todas las víctimas de violencia de género –las mujeres y las personas menores de edad bajo su patria potestad o guarda y custodia– que se encuentren en la Comunidad Autónoma del País Vasco podrán acceder a las prestaciones y servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios dirigidos de modo expreso a ellas (fichas 1.9.1, 2.4.6, 2.7.1.2, 2.7.3.1, 2.7.5 y 3.1.2) sin que les sea exigido ningún requisito administrativo, resultando suficiente la prescripción técnica.

10. artikulua.– Administrazio-baldintza espezifikoak.

Artículo 10.– Requisitos administrativos específicos.

1.– Prestazio eta Zerbitzuen Zorroan zerbitzu edo prestazio ekonomiko jakin bat lortzeko, zerbitzu edo prestazio ekonomiko horretarako I. eranskinean aurreikusitako administrazio-baldintza espezifikoak bete beharko ditu eskatzaileak. Baldintza horiek, hala badagokio, honako alderdi hauekin lotuta egon daitezke:

1.– Para acceder a un servicio o prestación económica concreta de la Cartera de Prestaciones y Servicios, la persona solicitante debe cumplir los requisitos administrativos específicos previstos para ese servicio o prestación económica en el anexo I que podrán estar relacionados, en su caso, con:

a) Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 3. artikuluan aurreikusitako aurretiko erroldatze-epe osagarriekin. Epe horiek zerbitzu edo prestazio ekonomiko jakin batzuei dagokienez zehaztuta daude, hala badagokio.

a) Los periodos de empadronamiento previo suplementarios previstos en el artículo 3 de la Ley de Servicios Sociales, especificados, en su caso, respecto a determinados servicios o prestaciones económicas.

b) Kasu bakoitzean dagokion aitorpenarekin: mendetasun-arriskuaren edo mendetasun-egoeraren aitorpena; desgaitasunaren kalifikazioa; gaixotasun mentalaren diagnostikoa; babesgabetasun-arrisku edo -egoeraren aitorpena; bazterkeria-arrisku edo -egoeraren aitorpena.

b) El reconocimiento que, en cada caso, corresponda: reconocimiento del riesgo o situación de dependencia; calificación de discapacidad; diagnóstico de enfermedad mental; reconocimiento del riesgo o situación de desprotección; reconocimiento del riesgo o situación de exclusión.

c) Bizikidetza-egoera eta/edo ahaidetasun-maila.

c) La situación de convivencia y/o el grado de parentesco.

d) Adina.

d) La edad.

e) Prezio publikoa ordainduko delako konpromisoa, koordainketari lotutako zerbitzuak badira.

e) El compromiso de pago del precio público, cuando se trate de servicios sujetos a copago.

f) Baimena, baliozkotasun juridikoaren baldintzetan adierazia, 15.b) artikuluan aurreikusitako lanbide-jardunak direnean izan ezik.

f) El consentimiento, manifestado en condiciones de validez jurídica, salvo cuando se trate de las actuaciones de oficio previstas en el artículo 15, letra b.

g) Prestazio eta Zerbitzuen Zorroa eguneratzearen ondorioz sor daitezkeen bestelako alderdiak. Eguneratze hori 8. artikuluan aurreikusita dago.

g) Otros aspectos que puedan resultar de la actualización de la Cartera de Prestaciones y Servicios prevista en el artículo 8.

2.– Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren zerbitzu batzuetan aurreikusitako koordainketa Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazioen eta zerbitzuen finantzaketan ordaintzera behartuta dauden pertsonen partaidetza ekonomikoaren irizpide orokorren arabera ezarri beharko da, baita prezio publikoak arautzen dituzten arauen arabera ere. Prezio horiek, irizpide orokor horiei dagokienez, euskal administrazio publikoek beren eskumeneko zerbitzuei buruz ematen dituztenak dira.

2.– El copago previsto en algunos servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios deberá determinarse de conformidad con los criterios generales de participación económica de las personas obligadas al pago en la financiación de las prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales y, asimismo, de conformidad con las normas reguladoras de los precios públicos que, con respeto a dichos criterios generales, dicten las administraciones públicas vascas, respecto a los servicios de su competencia.

11. artikulua.– Premia-baldintza espezifikoak eta horiek balioesteko tresnak.

Artículo 11.– Requisitos de necesidad específicos e instrumentos para su valoración.

1.– Prestazio eta Zerbitzuen Zorroan zerbitzu edo prestazio ekonomiko jakin bat lortzeko, zerbitzu edo prestazio ekonomiko horretarako I. eranskinean definitutako premia-baldintza espezifikoak bete beharko ditu eskatzaileak. Baldintza horiek, hala badagokio, honako alderdi hauekin lotuta egon daitezke:

1.– Para acceder a un servicio o prestación económica concreta de la Cartera de Prestaciones y Servicios, la persona solicitante deberá cumplir los requisitos específicos de necesidad definidos para ese servicio o prestación económica en el anexo I que podrán estar relacionados, en su caso, con:

a) Premia-egoera egotea: mendetasun-arriskuko egoera, babesgabetasun-egoera edo bazterkeria-egoera; aitortutako mendetasun-egoera, babesgabetasun-egoera edo bazterkeria-egoera; diagnostikatutako desgaitasun edo gaixotasun mentala; gizarte-zerbitzuek erantzun diezaioketen gizarte-larrialdiko egoera.

a) La existencia de una situación de necesidad: una situación de riesgo de dependencia, desprotección o exclusión; una situación reconocida de dependencia, desprotección o exclusión; una discapacidad o enfermedad mental diagnosticada; una situación de urgencia social que pueda atenderse desde los servicios sociales.

b) Eskatzen den arreta edo laguntza formal mota.

b) El tipo de atención o de apoyo formal requerido.

c) Eskatzen den laguntza formalaren edo arretaren intentsitatea.

c) La intensidad del apoyo formal o atención requerida.

d) Gizarte- eta familia-sareak emandako laguntzen erabilgarritasuna, hala badagokio (laguntza informala edo zaintza ez-profesionalak).

d) En su caso, la disponibilidad de apoyos prestados por la red sociofamiliar (apoyo informal o cuidados no profesionales).

e) Bizitokia egokitzea pertsonak bertan jarraitzeko edo zerbitzuak behar bezala esku hartzeko, hala badagokio.

e) En su caso, la adecuación del domicilio para la permanencia de la persona en el mismo o para la adecuada intervención del servicio.

f) Zerbitzua edo prestazio ekonomikoa lortzeko bazterkeriari lotutako kasuak izatea ekarriko duten ezaugarririk edo zirkunstantziarik ez izatea.

f) La no concurrencia de características o circunstancias que, en su caso, constituyan supuestos de exclusión para el acceso al servicio o a la prestación económica.

g) Prestazio eta Zerbitzuen Zorroa eguneratzearen ondorioz sor daitezkeen bestelako alderdiak. Eguneratze hori 8. artikuluan aurreikusita dago.

g) Otros aspectos que puedan resultar de la actualización de la Cartera de Prestaciones y Servicios prevista en el artículo 8.

2.– Premiazko egoera bat dagoela esateko, halakotzat hartu behar dute euskal administrazio publiko eskudunek, Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 20. artikuluan aurreikusitako tresna tekniko komunak aplikatuz, edo, hala badagokio, horretarako baliozkotutako adierazle eta irizpide teknikoak aplikatuz.

2.– La existencia de una situación de necesidad deberá ser valorada como tal por las administraciones públicas vascas competentes, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos comunes previstos en el artículo 20 de la Ley de Servicios Sociales o, en su caso, de indicadores y criterios técnicos validados al efecto.

3.– Mendetasunaren, babesgabeziaren eta bazterkeriaren eremuei dagokienez, tresna, adierazle eta irizpide tekniko horiek arrisku-egoerak mugatu beharko dituzte arriskurik ez dutenei dagokienez eta arrisku-maila gainditu dutenei dagokienez ere bai.

3.– Estos instrumentos, indicadores y criterios técnicos deberán delimitar para los ámbitos de la dependencia, la desprotección y la exclusión, las situaciones de riesgo respecto a las que no llegan a presentar riesgo y, también, respecto a las que ya han sobrepasado el nivel del riesgo.

4.– Mendetasun-eremuan, Autonomia eta Mendetasunaren Arretarako Sistemaren esparruan estatuan indarrean dauden balioespen-tresnak aplikatu beharko dira nahitaez, eta tresna horien bitartez ezarriko dira mendetasun-arriskuko egoerak ere. Egoera horiek, Dekretu honen ondorioetarako, Mendekotasunaren Balorazio Baremoan (MBB) 23ko edo 24ko puntuazioa lortzen dutenak izango dira.

4.– En el ámbito de la dependencia, serán de aplicación necesariamente los instrumentos de valoración que se encuentren vigentes a nivel estatal en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, a través de los cuales se determinarán también las situaciones de riesgo de dependencia, entendiendo por tales a los efectos del presente Decreto las que obtengan una puntuación de 23 o 24 en el Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD).

5.– Adingabeak babestearen eremuan, Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legearen aplikazio-esparruan autonomia-erkidegoan indarrean dauden tresnak aplikatuko dira.

5.– En el ámbito de la protección a personas menores de edad, serán de aplicación los instrumentos que se encuentren vigentes a nivel autonómico en el marco de la aplicación de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia.

6.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak, edo bestelako sistemek, balioespen-tresnak aplikatzen dituztenean Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemara bideratzeko asmoz, Sistema horrek aplikatzen dituen balioespen-tresnekiko baliokidetza-zubiak ezarriko dira.

6.– Cuando el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, u otros sistemas, apliquen instrumentos de valoración con vistas a la derivación al Sistema Vasco de Servicios Sociales, se establecerán pasarelas de equivalencia con los instrumentos de valoración aplicados por éste.

12. artikulua.– Baliabidearen edo baliabide-konbinazioaren egokitasuna, eta preskripzio teknikoa.

Artículo 12.– Idoneidad del recurso, o combinación de recursos, y prescripción técnica.

1.– Aurreko artikuluan aurreikusitakoaren arabera, premia-egoera dagoela aitortzen bada, egoera horri erantzun diezaioketen Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren zerbitzua eta/edo prestazio ekonomikoa, edo zerbitzu eta/edo prestazio ekonomiko sorta ezarriko da.

1.– El reconocimiento de la existencia de una situación de necesidad en los términos previstos en el artículo anterior determinará el servicio y/o prestación económica, o la gama de servicios y/o prestaciones económicas de la Cartera de Prestaciones y Servicios susceptibles de responder a dicha situación.

2.– Hala badagokio, pertsonak lortu ahal izango duen baliabidea (zerbitzua eta/edo prestazio ekonomikoa) edo baliabide-konbinazioa –sorta horretan daudenen artekoa– detektatutako premiei erantzuteko baliabide horrek duen egokitasun-maila hartuko da kontuan.

2.– En su caso, la determinación del recurso (servicio y/o prestación económica) o combinación de recursos a los que la persona podrá acceder, entre los incluidos en dicha gama, dependerá de su grado de idoneidad para dar respuesta a las necesidades detectadas.

3.– Premiei erantzuteko baliabideak edo baliabide-konbinazioak duen egokitasun-maila premiazko baldintza espezifikoekin lotutako honako elementuen araberakoa izango da:

3.– El grado de idoneidad del recurso, o combinación de recursos, para responder a las necesidades dependerá de los siguientes elementos relacionados con los requisitos de necesidad específicos:

a) Pertsonaren, familiaren, bizikidetasunaren eta harremanaren egoeraren egokitasun-maila handia edo txikia izatea, gizarte- eta familia-sareak emandako laguntza informalen eskuragarritasuna barne, eta, hala badagokio, etxebizitzaren ezaugarrien egokitasun-maila handia edo txikia izatea.

a) Su mayor o menor adecuación a la situación personal, familiar, convivencial y relacional, incluida la disponibilidad de apoyos informales prestados por la red sociofamiliar, y, en su caso, a las características de la vivienda.

b) Eskatutako laguntza mota eta intentsitatea eskatzeko gaitasuna handiagoa edo txikiagoa izatea.

b) Su mayor o menor capacidad para ofrecer el tipo e intensidad de apoyo requerido.

4.– Baliabidearen edo sorta horretatik hautatutako baliabide-konbinazioaren egokitasuna erreferentziazko profesionalaren preskripzio teknikoan justifikatu beharko da.

4.– La idoneidad del recurso o combinación de recursos seleccionada, dentro de dicha gama, deberá justificarse en la prescripción técnica del o de la profesional de referencia.

5.– Baliabidea ezartzeko, erreferentziazko profesionalak erabiltzailearen partaidetza izango du eta profesionalak kontuan izango du erabiltzaileak bere kasurako egokiena den zerbitzua –eta, hala badagokio, modalitatea– modu librean aukeratzeko eskubidea duela, baliabidearen eskuragarritasunaren arabera eta profesionalaren orientabidea eta preskripzio teknikoa aintzat hartuta, Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 9.1 artikuluaren k letran aurreikusitakoaren arabera.

5.– En su determinación, el o la profesional de referencia contará con la participación de la persona usuaria y tendrá en cuenta su derecho a escoger libremente el servicio –y, en su caso, modalidad-más adecuada a su caso, en función de su disponibilidad y atendiendo a su orientación y prescripción técnica, según lo previsto en el artículo 9.1, letra k, de la Ley de Servicios Sociales.

Halaber, profesionalak faboratuko du, betiere egokia bada, erabiltzailea bere ohiko ingurunean egotea ahalik eta gehien ahalbidetzen duen arreta eskaintzeko alternatiba edo alternatibak lortzea, betiere hori aukeratzen badu, eta justifikatu egin beharko du ez dagoela erabiltzaileari betiko ingurunea utzarazi beharrik gabe arreta eskaintzeko beste modu egokirik, betiere Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 25.1.c) letran aurreikusitakoaren arabera. Gauzak horrela, sustatuko du pertsonek: a) beren bizitzari lotutako erabakiak hartzeko ahalmena erabiltzea, beren bizilekua eta non eta norekin bizi nahi duten hautatuz, bizitza-sistema espezifiko baten arabera bizitzera behartuta egon gabe; b) eta beren komunitatean bizitzeko eskubidea baliatzea, baldintza eta aukera berdinetan, komunitate horretan erabat sartuta eta partaidetza aktiboa izanik, erabiltzailea komunitate horretatik isolatzea edo bereiztea saihestuz. Horretarako, ahalbidetuko du pertsonek laguntza formalak izatea (Prestazio eta Zerbitzuen Zorroan aurreikusitako zerbitzuen eta/edo prestazio ekonomikoen artetik, betiere pertsona horrek haiek baliatzeko eskubidea badu) beren eguneroko bizitzako jarduerak garatzeko eta beren autonomiari eusteko, berreskuratzeko edo handitzeko, ahal den neurrian.

Asimismo, favorecerá, siempre que resulte idóneo, el acceso a la alternativa o alternativas de atención que posibiliten, en mayor medida, la permanencia de la persona usuaria en su entorno habitual, siempre que ésta sea su elección, justificando la no adecuación de una fórmula de atención más susceptible de garantizarla, según lo previsto en el artículo 25.1, letra c, de la Ley de Servicios Sociales. De este modo, promoverá que las personas: a) ejerzan el poder de decisión sobre su propia existencia, eligiendo su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, sin verse obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico; b) y gocen de su derecho a vivir en su comunidad, en igualdad de condiciones y opciones, y a su plena inclusión y participación activa en la misma, evitando su aislamiento o separación de ésta. A tal efecto, facilitará que las personas dispongan de apoyos formales (de entre los servicios y/o prestaciones económicas previstos en la Cartera de Prestaciones y Servicios a los que tengan derecho) para desarrollar las actividades de la vida diaria y mantener, recuperar o aumentar, en lo posible su autonomía.

6.– Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren zerbitzuek laguntza formalen multzo bat eratzen dute eta laguntza horiek bateragarri egin daitezke elkarrekin laguntza integrala emateko eta esku-hartzea pertsona bakoitzaren premietara, gaitasunetara, eta, ahal den neurrian, lehentasunetara egokitzeko, baita pertsona horren testuinguruaren ezaugarrietara egokitzeko ere. Halaber, baliabide egokiena edo baliabide-konbinazio egokiena ezartzeko garaian, eta Erkidegoko ereduarekin bat etortzeko garaian, autonomiaren prebentzioko eta sustapeneko, komunitatean parte hartzeko eta bizi-kalitateko ikuspegiak hartuko dira kontuan.

6.– Los servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios constituyen un conjunto de apoyos formales que podrán compatibilizarse entre sí a fin de ofrecer un apoyo integral y adaptar la intervención a las necesidades, capacidades y, en lo posible, preferencias de cada persona, así como a las características de su contexto. Asimismo, en la determinación del recurso, o combinación de recursos más idónea y, en coherencia con el modelo comunitario, se adoptarán enfoques de prevención y promoción de la autonomía, y participación y calidad de vida en la comunidad.

7.– Horretarako, erreferentziazko profesionalak, erabiltzailearen (pertsona eta/edo familia) partaidetzarekin, Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren zerbitzuetatik eta/edo prestazio ekonomikoen artetik, hau da, pertsonek lortzeko eskubidea duten baliabideen artetik, pertsona edo familia hori gizarteratzea, bere bizi-proiektuak garatzea eta komunitatearen barruan duen partaidetza aktiboaren, bizimodu independentearen eta autonomia pertsonalaren maila ahalik eta handiena izatea, kasuak kasu, ahalbidetzeko baliabide egokiena edo baliabide-konbinazio egokiena hautatu beharko du.

7.– A tal efecto, el o la profesional de referencia, con la participación de la persona y/o familia usuaria, seleccionará, de entre los servicios y/o prestaciones económicas de la Cartera de Prestaciones y Servicios a los que las personas puedan tener derecho, aquél recurso o combinación de recursos más adecuada para facilitar, cuanto sea posible, su inclusión social y el desarrollo de sus proyectos vitales, y hacer efectivo un grado satisfactorio, en cada caso, de participación activa, vida independiente y autonomía personal en el seno de la comunidad.

8.– Prestazio ekonomikoak prestazio ekonomiko horietako bakoitzerako I. eranskinean aurreikusten den bateragarritasun- edo bateraezintasun-erregimenera egokituko dira.

8.– Las prestaciones económicas se ajustarán al régimen de compatibilidad e incompatibilidad previsto para cada una de ellas en el anexo I.

9.– Bateragarritasun-kasuetan, gutxitzeak aplikatuko dira zerbitzuen intentsitatean eta/edo prestazio ekonomikoen zenbatekoan.

9.– En los casos de compatibilización, se aplicarán minoraciones en la intensidad de los servicios y/o en el importe de las prestaciones económicas.

13. artikulua.– Zerbitzuak lortzeko eta zerbitzuetan jarraitzeko baldintzak malgutzea.

Artículo 13.– Flexibilización de los requisitos de acceso y permanencia en los servicios.

1.– Euskal administrazio publikoek, berez edo beren arteko akordioen bitartez, zerbitzuak lortzeko eta zerbitzuetan jarraitzeko baldintzak malgutu ahal izango dituzte; akordio horietan, lortzen badira, baldintzak malgutu diren zerbitzuaren titularra den administrazioaren aldeko konpentsazio ekonomikoa ezarri beharko da.

1.– Las administraciones públicas vascas, por sí mismas o mediante acuerdos entre sí, podrán flexibilizar los requisitos de acceso y permanencia en los servicios, estableciendo en dichos acuerdos, si se alcanzan, la oportuna compensación económica a favor de la administración titular del servicio cuyas condiciones se han flexibilizado.

2.– Malgutze-formula horiek:

2.– Dichas fórmulas de flexibilización:

a) arreta etengabe ematea eta komunitate-ingurunean gehien txertatuta dauden arreta-alternatiben erabilera, eta, beraz, arreta pertsonalizatuagoa, integralagoa eta hurbilagokoa ematea ahalbidetzera bideratuko dira beti;

a) se orientarán siempre a facilitar el continuo de atención y el uso de las alternativas de atención más integradas en el medio comunitario y, por tanto, una atención más personalizada, integral y próxima;

b) formula horiek erabili ahal izango dira betiere egokiak badira artatutako pertsonaren premiei, eta, ahal den neurrian, lehentasunei erantzuteko, baina formula horiek hartzeko preskripzio teknikoa beharko da, baita artatutako pertsonaren adostasuna ere.

b) se podrán adoptar siempre que resulten idóneas para responder a las necesidades y, en lo posible, a las preferencias de la persona atendida, requiriendo su adopción tanto la prescripción técnica como la conformidad de la persona atendida.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
PROZEDURAZKO XEDAPENAK
DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES

14. artikulua.– Araudi aplikagarria.

Artículo 14.– Normativa aplicable.

1.– Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren zerbitzuak eta prestazio ekonomikoak jasotzeko prozedurak, bi motatako edozeinetan, Dekretu honetako xedapen orokorrak eta komunak eta Dekretu hau garatzeko xedapenak ez ezik, xedapen horietara egokituz, euskal administrazio publikoen eskumenekoak diren zerbitzuak eta prestazio ekonomikoak jasotzeko administrazio horiek ezartzen dituzten prozedura espezifikoak ere bete beharko ditu.

1.– El procedimiento de acceso a los servicios y prestaciones económicas del Sistema Vasco de Servicios Sociales, en cualquiera de sus dos tipos, obedecerá a las disposiciones generales y comunes del presente Decreto, y a sus disposiciones de desarrollo, así como a los procedimientos específicos que, ajustándose a ellas, establezcan las administraciones públicas vascas para el acceso a los servicios y prestaciones económicas de su competencia.

2.– Araudia aplikatzen denean, oro har:

2.– En su aplicación, con carácter general:

– Bermatuko da, hizkuntza-araudia eta Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 7. artikuluaren c) letran eta 9.1 artikuluaren l) letran aurreikusitakoa betetzeko, erabiltzaileek euskara eta gaztelania erabiltzeko askatasuna izango dutela eta erabiltzaileek bi hizkuntza horietako edozeinetan artatuak izateko eskubidea izango dutela, norberak hobesten duenaren arabera.

– Se garantizará, en cumplimiento de la normativa lingüística y de lo previsto en los artículos 7, letra c y 9.1, letra l de la Ley de Servicios Sociales, la libertad de las personas usuarias para utilizar el euskera y el castellano, y su derecho a ser atendidas, en función de su propia preferencia, en cualquiera de los dos idiomas.

– Era berean, zeinu-hizkuntzako interpreteen zerbitzuaren bitartez, bermatuko da zeinu-hizkuntza erabiliko dela zerbitzuak eta prestazio ekonomikoa lortzeko ohiko prozeduran eta premiazko prozeduran.

– Asimismo, mediante el servicio de intérpretes de lengua de signos se garantizará el uso de la lengua de signos en el procedimiento ordinario y urgente de acceso.

– Baliabide egokiak hartuko dira Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean administrazio publikoen eskuetan dauden datuak ez emateari dagokionez, biltzen diren aurreikuspenak errespetatzeko eta izapidetzean lortutako datuen konfidentzialtasuna errespetatuko dela bermatzeko, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Legean aurreikusitakoaren arabera.

– Se adoptarán los medios idóneos para garantizar el respeto de las previsiones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo relativo a no aportar datos que ya obren en poder de las administraciones públicas, y para garantizar el respeto a la confidencialidad de los datos obtenidos en la tramitación, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

– Administrazio-eraginkortasunerako eta administrazio-ekonomiarako, sustatuko da, ahal den neurrian, zerbitzuen eta prestazio ekonomikoen izapidetze telematikoa ezartzea.

– Con fines de eficiencia y economía administrativa, se promoverá, en todo lo posible, la implantación de la tramitación telemática de servicios y prestaciones económicas.

15. artikulua.– Prozeduraren hasiera.

Artículo 15.– Inicio del procedimiento.

Bi modutan hasi ahal izango da zerbitzua edo prestazioa lortzeko prozedura:

El procedimiento de acceso podrá iniciarse:

a) Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 3. artikuluan aurreikusitako titulartasun-baldintzak betetzen dituen eta Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren prestazioen eta zerbitzuen esparruan estaldura-xede diren kontingentzia edo egoeraren batek eraginpean hartzen duen pertsonak eskatuta. Pertsona horrek zuzenean edo haren ordezkariaren bitartez aurkeztu ahal izango du eskaera.

a) A instancia de la persona que, cumpliendo con los requisitos de titularidad previstos en el artículo 3 de la Ley de Servicios Sociales, pudiera estar afectada por alguna de las contingencias o situaciones objeto de cobertura por las prestaciones y servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios, pudiendo presentar su solicitud directamente o a través de quien ostente su representación.

b) Ofizioz, administrazio eskudunaren bidez edota agintaritza judizialak eskatuta, indarrean dagoen legerian aurreikusitako kasuetan. Adingabeen babesaren eremuko kasuetan, administrazio eskudunak haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legearen aurreikuspenetara egokituko dira. Babesgabetasun-egoeran dauden helduen kasuan, gizarte-zerbitzuetan eskumena duten administrazioek agintaritza judizialak eskatuta esku hartu ahal izango dute.

b) De oficio, por la administración competente o a instancia de la autoridad judicial en los casos previstos en la legislación vigente. En los casos que recaigan en el ámbito de la protección de personas menores de edad, las administraciones competentes se ajustarán a las previsiones de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia. En el caso de personas adultas que se encuentren en situación de desprotección, las administraciones competentes en servicios sociales podrán intervenir a instancia de la autoridad judicial.

16. artikulua.– Prozedura motak.

Artículo 16.– Tipos de procedimiento.

Zerbitzuak eta prestazioak lortzeko prozedurak bi motatakoak izan daitezke: haiek lortzeko prozedura arrunta eta haiek lortzeko premiazko prozedura.

Los procedimientos de acceso a los servicios y prestaciones pueden ser de dos tipos: el procedimiento ordinario de acceso y el procedimiento urgente de acceso.

1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
ZERBITZUA EDO PRESTAZIOA LORTZEKO PROZEDURA ARRUNTA
PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ACCESO

17. artikulua.– Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren bitartez lortzeko aukera.

Artículo 17.– Acceso a través del Servicio Social de Base.

Oro har, Prestazio eta Zerbitzuaren Zorroaren prestazioak, laguntzak eta zerbitzuak lortzeko, interesdunek beren bizilekuari dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzura jo behar dute, I. eranskinean zuzenean lortzen diren zerbitzu gisa definituta dauden zerbitzuen kasuan izan ezik.

Con carácter general, para acceder a las prestaciones, ayudas y servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios, las personas interesadas deberán acudir al Servicio Social de Base correspondiente a su domicilio, salvo en el caso de los servicios definidos como servicios de acceso directo en el anexo I.

18. artikulua.– Lehen mailako arretari buruzko balioespena eta gizarte-diagnostikoa.

Artículo 18.– Valoración y diagnóstico social, de atención primaria.

1.– Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak, Udal Gizarte Zerbitzuko gizarte-langile baten edo zerbitzu horretako beste profesional baten bitartez, Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 19.4 artikuluaren a) letran aurreikusitakoaren arabera, premien hasierako balioespen bat egingo du Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren esku-hartzea bidezkoa ote den erabakitzeko.

1.– El Servicio Social de Base, mediante una o un trabajador social u otra persona profesional del Servicio Social Municipal, según lo previsto en el artículo 19.4, letra a, de la Ley de Servicios Sociales, realizará una valoración inicial de necesidades para determinar si procede una intervención del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

2.– Profesional horrek hartuko du bere gain esku hartzeko oinarrizko prozeduraren hasierako fasean aipatzen den eginkizuna, eta, bereziki, premien hasierako balioespena eta, hala badagokio, hasierako gizarte-diagnostikoa.

2.– Es esta o este profesional quien asume la función de referencia en la fase inicial del procedimiento básico de intervención, y concretamente la valoración inicial de necesidades y, en su caso, el diagnóstico social inicial.

3.– Hasierako balioespen horren emaitza gisa, profesional horrek honako hau adierazi behar du:

3.– Como resultado de dicha valoración inicial cabe que dicha o dicho profesional constate que:

a) Kasuak ez du eskatzen Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemak esku hartzea.

a) El caso no requiere ninguna intervención del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

Hori horrela izanik, egindako kontsulta idatziz jasoko du, eta, hala badagokio, aurkeztutako premiari erantzuteko arreta-sistema egokienera bideratu dela, espedienterik ireki ireki.

Siendo así, dejará constancia de la consulta realizada y, en su caso, de la derivación al sistema de atención más idóneo para responder a la necesidad presentada, sin abrir expediente.

b) Azaldutako premia Udalaren Gizarte Zerbitzuaren esku-hartze puntual baten bitartez estali daiteke, eta ez da jarraipenik egin beharko.

b) La necesidad planteada puede cubrirse mediante una intervención puntual del Servicio Social Municipal, que no requerirá seguimiento.

Kasu horretan, eskaera-orri bat emango dio interesdunari, hark bete eta sina dezan, eta dagokion dokumentazioa erants dezan. Ondoren, bidezko esku-hartzea egingo du eta, amaitu ondoren, amaiera emango dio espedienteari.

En tal caso, entregará un formulario de solicitud a la persona interesada para que lo cumplimente, lo firme y adjunte la documentación que corresponda; procederá a la intervención de que se trate; y, una vez finalizada, pondrá fin al expediente.

c) Litekeena da jarraipena egitea eskatzen duen esku-hartze bat beharrezkoa izatea.

c) Puede ser necesaria una intervención que requiera un seguimiento.

Kasu horretan, erreferentziazko profesionalak hasierako gizarte-diagnostikoa egingo du, esku-hartze mota hori beharrezkoa dela egiaztatzeko, salbu eta Udalaren Zerbitzu Sozialaren ustez beharrezkoa bada balioespen eta/edo diagnostiko espezializatu bat egitea.

En este último supuesto, la o el profesional de referencia realizará un diagnóstico social inicial, a fin de confirmar la necesidad de este tipo de intervención, salvo que el Servicio Social Municipal considere necesario realizar una valoración y/o diagnostico especializado.

19. artikulua.– Bigarren mailako arretari buruzko balioespen eta gizarte-diagnostiko espezializatuak.

Artículo 19.– Valoración y diagnóstico social, especializados, de atención secundaria.

1.– Udalaren Gizarte Zerbitzuaren ustez ezinbestekoa bada Mendetasuna, Desgaitasuna, Bazterkeria eta Babesgabetasuna Balioesteko eta Diagnostikatzeko Foru Zerbitzuaren balioespena eta/edo gizarte-diagnostikoa (2.1 Fitxa) egitea, erreferentziazko profesionalak honako agiri hauek igorriko ditu Zerbitzu horretara: balioetsi eta/edo diagnostikatu behar den egoera bizi duen pertsonak sinatutako balioespen-eskaera eta premien hasierako balioespena, eta, egin baldin bada, hasierako gizarte-diagnostikoa, baita sakoneko gizarte-diagnostikoa ere; hori guztia Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Fitxa Sozialari eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren gizarte-diagnostikoa egiteko baliabideari buruzko maiatzaren 28ko 353/2013 Dekretuan biltzen denaren arabera.

1.– Cuando el Servicio Social Municipal considere necesaria una valoración y/o diagnóstico social del Servicio foral de Valoración y Diagnóstico de la Dependencia, la Discapacidad, la Exclusión y la Desprotección (ficha 2.1), el o la profesional de referencia remitirá a dicho Servicio una solicitud de valoración firmada por la persona cuya situación se haya de valorar y/o diagnosticar, junto a la valoración inicial de necesidades y, si se hubiera realizado, el diagnóstico social inicial así como el diagnóstico social en profundidad, en los términos contemplados en el Decreto 353/2013, de 28 de mayo, de Ficha Social del Sistema Vasco de Servicios Sociales y del instrumento de diagnóstico social del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

2.– Foru-administrazio eskudunak balioespen espezializatua egingo du, eta, hala badagokio, diagnostiko espezializatua, eta, haietatik ateratzen diren emaitzen arabera, eskatzaileak lortzeko aukera izango duen prestazio ekonomikoen eta/edo zerbitzuen sorta ezarriko du, horretarako, premiei erantzuteko egokientzat hartzen dituen bigarren mailako arretako baliabidea edo baliabide-konbinazioa (zerbitzuak eta/edo prestazio ekonomikoak) zehaztuko du.

2.– La administración foral competente realizará la valoración especializada y, en su caso, el diagnóstico especializado, y, en función de sus resultados, establecerá la gama de prestaciones económicas y/o servicios a los que la persona solicitante podría acceder, determinando el recurso o combinación de recursos (servicios y/o prestaciones económicas) de atención secundaria, que estime más idóneos para responder a las necesidades.

3.– Balioespen espezializatuaren barnean mendetasun-egoeraren, desgaitasun-egoeraren, bazterkeria-egoeraren eta babesgabetasun-egoeraren baremazioa sartuko da, edo hala badagokio, mendetasun-arriskuaren, bazterkeria-arriskuaren eta babesgabetasun-arriskuaren egoerak. Baremazio hori Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 20. artikuluan aurreikusitako balioespen- eta diagnostiko-tresna komunen arabera egingo da. Balioztatzen bada balioetsi behar diren egoerak bazterkeria-arriskuko edo babesgabetasun-arriskuko egoerak izan daitezkeela, Udalaren Gizarte Zerbitzuak egin ahal izango du baremazioa.

3.– La valoración especializada incluirá la baremación de las situaciones de dependencia, discapacidad, exclusión y desprotección o, en su caso, riesgo de dependencia, exclusión y desprotección y se realizará conforme a los instrumentos comunes de valoración y diagnóstico previstos en el artículo 20 de la Ley de Servicios Sociales. Si se estimara que las situaciones a valorar pueden ser situaciones de riesgo de exclusión o desprotección, la baremación podrá ser realizada por el Servicio Social Municipal.

4.– Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 19.4 artikuluaren a) letran eta 30.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, esku hartzeko eskatu zaien beste administrazio publiko batzuek hartutako erabakiak –eta bereziki balioespen eta diagnostiko espezializatuaren ardura duten profesionalek hartutako erabakiak–, dagozkien administrazio-organoen bitartez eman direnak, lotesleak izango dira erreferentziazko profesionalarentzat (kasuaz arduratu denarentzat) haien mendekoa den prestazioa edo zerbitzua lortzeko baimena ematea edo ukatzea erabaki behar dutenean.

4.– Según lo previsto en el artículo 19.4, letra a, y 30.2 de la Ley de Servicios Sociales las decisiones de otras administraciones públicas cuya intervención se ha solicitado –y, en particular, las de las y los profesionales responsables de la valoración y diagnóstico especializado–, emitidas a través de los órganos administrativos que correspondan, tendrán carácter vinculante para la o el profesional referente (responsable del caso) cuando determinen la concesión o denegación del acceso a una prestación o servicio que de ellos dependa.

5.– 30.2 artikuluan aipatzen denaren arabera, foru-aldundiek balioespen eta diagnostiko espezializatuaren eginkizunak gauzatzeko, koordinatu egin beharko dute eta Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren –eta bereziki informatzeko, balioesteko, diagnostikatzeko eta orientatzeko Zerbitzuaren (1.1 fitxa)– partaidetza izango dute, baita, hala badagokio, ordura arte erabiltzaileari eta/edo haren familiari orientabidea eman dion profesionalaren partaidetza ere, erabiltzailea eta/edo haren familia Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako kide den edo ez kontuan izan gabe.

5.– De conformidad con el referido artículo 30.2, para la realización de sus funciones de valoración y diagnóstico especializado, las diputaciones forales deberán coordinarse y contar con la participación tanto del Servicio Social de Base –y, en particular con el Servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación (ficha 1.1)– como, en su caso, de la persona profesional que hasta esa fecha haya venido orientando a la persona usuaria y/o su familia, independientemente de si forma parte o no del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

20. artikulua.– Arreta Pertsonalizatuko Plana (APP) egitea eta esku-hartzeari jarraipena egitea.

Artículo 20.– Elaboración del Plan de Atención Personalizada (PAP) y seguimiento de la intervención.

1.– Balioespena eta hasierako gizarte-diagnostikoa (sakona eta/edo espezializatua) egin ondoren, eta balioespen nahiz diagnostiko horiek berresten badute jarraipena egitea eskatu duen esku-hartze bati hasiera eman behar zaiola, behin betiko erreferentziazko profesional bat esleituko zaio pertsona edo familia erabiltzaileari.

1.– Una vez realizada la valoración y el diagnóstico social inicial, en profundidad y/o especializado, y si éstos confirmaran la necesidad de iniciar una intervención que requiera seguimiento, se asignará a la persona, o familia, usuaria una o un profesional de referencia definitivo.

2.– Erreferentziazko profesionalak kasuaren koordinazioa hartuko du bere gain, Arreta Pertsonalizatuko Plana egingo du, Planaren helburuak eta jardunak zehatuz, aurreikusitako jardunak jarriko ditu abian eta esku-hartzearen jarraipena egingo du, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren zerbitzu guztiekin (lehen mailakoak eta bigarren mailakoak) –Arreta Pertsonalizatuko Planean sartuta dagoen pertsonak edo sartuta dauden pertsonek erabiltzen dituzten zerbitzuekin– koordinatuz.

2.– La o el profesional referente asumirá la coordinación de caso, elaborará el Plan de Atención Personalizada, definiendo sus objetivos y actuaciones, pondrá en marcha las actuaciones previstas y realizará el seguimiento de la intervención, en coordinación con el conjunto de servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, tanto de atención primaria como secundaria, de los que la persona o personas incluidas en el Plan de Atención Personalizada sean usuarias.

3.– Era berean, konpromisoa hartuko du, hala badagokio, jatorrizko oinarrizko gizarte-zerbitzuan erreferente gisa jardun zuen profesionalari informazioa emateko, bereziki profesional horrek erabiltzailearekin edo familiarekin harremanetan jarraitzen badu arretaren beste eremu batzuetan; eta, hala badagokio, aurretiko esku-hartzea garatu duten profesionalekin elkarlanean lan egingo du, esku-hartze hori Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema osatzen duen zerbitzu baten barnean sartuta dagoen ala ez kontuan izan gabe.

3.– Asimismo, asumirá, en su caso, el compromiso de informar sobre la evolución del caso a la persona profesional que actuó como referente en el servicio social de base de origen, en particular cuando éste siga en contacto con la persona usuaria o la familia en otros ámbitos de la atención; y trabajará en colaboración con las y los profesionales que hayan desarrollado, en su caso, una intervención previa, independientemente de que ésta se enmarque en un servicio que forme parte del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

4.– Arreta Pertsonalizatuko Planak esku hartzea eskatuko dutela aurreikusten diren zerbitzuen eta prestazioen multzoa definituko du balioespenaren eta diagnostikoaren arabera eskatzaileak lor litzakeela zehaztu direnen artetik. Ondoren, erabiltzaileak lortzen duen edo dituen zerbitzuak edo zerbitzuek programazio indibiduala egin ahal izango du edo dute esku-hartzea premia indibidualetara hobeto egokituko dela bermatzeko.

4.– El Plan de Atención Personalizada definirá el conjunto de servicios y prestaciones cuya intervención se prevé, entre aquellos a los que la valoración y el diagnóstico hayan determinado que la persona solicitante podría acceder. Posteriormente, el servicio o servicios a los que acceda la persona usuaria podrán elaborar una programación individual para garantizar la mejor adecuación de la intervención a las necesidades individuales.

5.– Arreta Pertsonalizatuko Plana egiteko, atzeman diren egoeren (bazterkeria, babesgabezia, mendetasuna eta/edo desgaitasuna nahiz bazterkeria-arriskua, babesgabetasun-arriskua eta/edo mendetasun-arriskua) arreta goiztiarra sustatuko du erreferentziazko profesionalak, lau gertakizunen arteko elkarreragina egon daitekeela kontuan hartuta eta haien bilakaeraren jarraipena egingo du, eta, bidezkoa denean lehenengo baremazioa egin edo eskatuko du, edo hura eguneratu egingo du edo eguneratzeko eskatuko du. Era berean, arreta koherentea eta integrala emateko, pertsona edo familia berarekin hasitako beste plan batzuk –beste arreta-sistema batzuen esparruan egindakoak– hartuko ditu kontuan.

5.– En la elaboración del Plan de Atención Personalizada, el o la profesional referente, promoverá la atención temprana de las situaciones que hayan podido detectarse, tanto de exclusión, desprotección, dependencia y/o discapacidad, como de riesgo de exclusión, desprotección y/o dependencia, teniendo presente la posible interacción entre las cuatro contingencias, realizando un seguimiento de su evolución y, cuando proceda, realizando o solicitando, una primera baremación o su actualización. Asimismo, en aras de una atención coherente e integral, tendrá en cuenta otros planes en curso con la misma persona o familia, elaborados en el marco de otros sistemas de atención.

6.– Arreta Pertsonalizatuko Plana, eta, hala badagokio, Plan hori garatuko duen programazio indibiduala eta jarraipena ez ezik, balioespena eta gizarte-diagnostikoa ere pertsona edo familia erabiltzailearen partaidetzarekin edo pertsona edo familia hori legez ordezkatzen duen pertsonaren edo erakundearen partaidetzarekin egin beharko dira, ahal den neurrian, arreta eskatu eta aurretiko baimena eman ondoren, 15. artikuluaren b) letran aurreikusitako kasuetan ofizioz jarduten denean izan ezik.

6.– El Plan de Atención Personalizada y en su caso la programación individual que lo desarrolle, así como el seguimiento, deberán realizarse, al igual que la valoración y el diagnóstico social, con la participación de la persona o familia usuaria, tanto como sea posible, tras su solicitud y con su consentimiento previo, o con el de la persona o entidad que le represente legalmente, salvo cuando se actúe de oficio en los casos previstos en el artículo 15, letra b.

7.– Jarraipenean aldizkako ebaluazioak (jarraipen-balioespenak) egingo dira eta ebaluazio horiek planaren helburuak eta jardunak alda ditzakete. Horretarako, ez da balioespena eta gizarte-diagnostikoa (hasierakoak edo espezializatuak) eguneratu beharrik izango pertsona edo familia erabiltzaileari arreta emateko egoeran eta premietan aldaketa esanguratsurik ez dagoen arte.

7.– El seguimiento incluirá la realización de evaluaciones periódicas (valoraciones de seguimiento), susceptibles de modificar los objetivos y actuaciones del plan. Ello, sin necesidad de actualizar la valoración ni el diagnóstico social, ya sean iniciales o especializados, hasta que lo requiera un cambio significativo en la situación y necesidades de atención de la persona o familia usuaria.

8.– Jarraipenaren aldizkakotasuna pertsona edo familia erabiltzaileen egoerara eta haien bilakaerara egokituko da, kontuan hartuta gertakizunak (bazterkeria, babesgabezia, mendetasuna, desgaitasuna) konbinatuta azaltzen diren, eta mendetasuna duten pertsonei dagokienez, desgaitasun anitzeko egoerarik ote dagoen.

8.– La periodicidad del seguimiento se adecuará a la situación de las personas o familias usuarias y a su evolución, atendiendo a que las distintas contingencias (exclusión, desprotección, dependencia, discapacidad) se presenten de manera combinada y, en relación con las personas con discapacidad, a la existencia de situaciones de pluridiscapacidad.

9.– Jarraipenaren esparruan egindako aldizkako ebaluazioen emaitzen arabera, beste alderdi batzuen artean, erreferentziazko profesionalak sustatuko du laguntzak (bereziki, Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren zerbitzu eta prestazioak) erabiltzaileen premien, gaitasunen eta, ahal den neurrian, lehentasunen bilakaerara etengabe egokitzea, baita erabiltzaile horien testuinguruaren bilakaerara ere, erabiltzaile horien gizarte- eta familia-sarea kontuan hartuta bereziki.

9.– En base a los resultados de las evaluaciones periódicas realizadas en el marco del seguimiento, entre otros factores, el o la profesional de referencia promoverá una adaptación continua de los apoyos –en particular, de los servicios y prestaciones de la Cartera de Prestaciones y Servicios– a la evolución de las necesidades, capacidades y, en lo posible preferencias, de las personas usuarias, así como a la evolución de su contexto, con especial atención a su red sociofamiliar.

10.– Prozedura horretan guztian, baloraziotik eta diagnostikotik hasita Arreta Pertsonalizatuko Plana eta jarraipena egin arte, genero-ikuspegia txertatuko da.

10.– En todo este procedimiento, desde la valoración y el diagnóstico hasta la elaboración del Plan de Atención Personalizada y el seguimiento se integrará la perspectiva de género.

21. artikulua.– Arreta Pertsonalizatuko Plan bati lotutako zerbitzuak eta prestazio ekonomikoak eskatzea.

Artículo 21.– Solicitud de servicios y prestaciones económicas vinculadas a un Plan de Atención Personalizada.

1.– Behin Arreta Pertsonalizatuko Plana diseinatuta, Zorroaren zerbitzuak eta/edo prestazio ekonomikoak –Plan horretan aurreikusita daudenak– lortzeko, erabiltzaileak edo haren legezko ordezkariak, gai horri dagokionez erreferentziazko profesionalak behar bezala orientatuta eta lagunduta, bere eskaera egin beharko du, 15. artikuluaren b) letran aurreikusitako kasuetan ofizioz jarduten denean izan ezik.

1.– Una vez diseñado el Plan de Atención Personalizada, para acceder a los servicios y/o prestaciones económicas de la Cartera previstas en el mismo, la persona usuaria, o su representante legal, debidamente orientada y acompañada al respecto por el o la profesional referente, deberá formalizar su solicitud, salvo cuando se actúe de oficio en los casos previstos en el artículo 15 letra b.

2.– Eskaerarekin batera, euskal administrazio publikoek beren eskumeneko zerbitzuak eta prestazio ekonomikoak lortzeko xedapen erregulatzaileetan bideratzeko eta ebazteko aurreikusten duten dokumentazioa aurkeztu beharko du.

2.– Junto con la solicitud, deberá presentar también la documentación que prevean las administraciones públicas vascas, para la instrucción y resolución, en las disposiciones reguladoras del acceso a los servicios y prestaciones económicas de su competencia.

22. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 22.– Resolución.

1.– Eskatutako zerbitzua edo prestazio ekonomikoa emateko eskumena duen administrazioak (udal-administrazioak, foru-administrazioak edota Autonomia Erkidegokoak) ebazpena eman eta eskatzaileari jakinarazi beharko dio, behar bezala argudiatuta, Dekretu hau garatzeko xedapenetan ezartzen diren epeetan. Epe horiek, nolanahi ere, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean oro har aurreikusitako gehieneko epeak errespetatu beharko dituzte.

1.– La administración competente para la provisión del servicio o prestación económica solicitada, ya sea municipal, foral o autonómica, deberá resolver y notificar su resolución, que deberá ser motivada, a la persona solicitante en los plazos que establezcan las disposiciones de desarrollo del presente Decreto que, en todo caso, deberán respetar los plazos máximos previstos, con carácter general, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.– Epe horiek ez zaizkie aplikatuko, beren izaera direla medio larrialdi-egoerak artatu ditzaketen zerbitzuei, benetan gizarte-larrialdiko egoerak edo bestelako larrialdiko egoerak artatzen dituztenean, eta bereziki ez zaizkie aplikatuko 29. artikuluaren 4. idatz-zatian aipatzen diren zerbitzuei.

2.– Dichos plazos no serán aplicables a los servicios que, por su naturaleza, pueden atender situaciones de urgencia cuando efectivamente atiendan situaciones de urgencia social u otras situaciones de urgencia, y en particular a los servicios referidos en el apartado 4 del artículo 29.

3.– Epeak zenbatzean, eskatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik espedientea etenda egon den denbora ez da kontuan hartuko.

3.– A efectos del cómputo de los plazos, no se considerará el tiempo durante el cual el expediente se encuentre paralizado por causas imputables a la persona solicitante.

4.– Autonomia-erkidegoko administrazioak edo foru-administrazioak emandako ebazpena bada, administrazio horrek dagokion Udalaren Gizarte Zerbitzuari jakinarazi beharko dio ebazpenaren edukia, eta baimena ematen bada, zerbitzua eta/edo prestazio ekonomikoa lortu zeneko data.

4.– Cuando se trate de una resolución dictada por la administración autonómica o por una administración foral, ésta deberá comunicar al Servicio Social Municipal correspondiente su contenido y, en caso de concesión, la fecha de acceso al servicio y/o a la prestación económica.

23. artikulua.– Atzera egitea.

Artículo 23.– Desistimiento.

1.– Alderdiak eskatuta hasitako prozeduraren edozein unetan, eta ebazpena eman aurretik, eskatzaileak, edo, hala badagokio, haren legezko ordezkariak atzera egin dezake bere eskaeran bere nahia jasota geratzea ahalbidetuko duen edozein bitarteko erabiliz, izapidetzearen ardura duen funtzionarioak sinatutako eginbidea barne, baldin eta funtzionario horri aurrez aurre edo bitarteko elektronikoen edo telematikoen bitartez esanbidez jakinarazi bazaio atzera egin nahi duela, betiere bermatzen bada Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 12ko 21/2012 Dekretuan ezarritako baldintzak betetzen direla jakinarazpen horiek baliozkotzat hartzeko.

1.– En cualquier momento del procedimiento iniciado a instancia de parte, y antes de dictarse resolución, la persona solicitante o, en su caso, su representante legal, podrá desistir de su solicitud por cualquier medio que permita dejar constancia de su voluntad, incluida diligencia suscrita por la funcionaria o funcionario responsable de la tramitación ante quien se hubiera manifestado la voluntad expresa de desistir en comparecencia personal, o por medios electrónicos o telemáticos siempre que se garantice el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica para considerar válidas dichas comunicaciones.

2.– Eskaera artxibatuko da eta espedienteari amaiera emango zaio, ebazpena eman ondoren; atzera egitea formalizatuko da edo, halaber, eskaera atzera egintzat hartuko da, baldin eta:

2.– Se archivará la solicitud y se pondrá fin al expediente, previa resolución, formalizado el desistimiento o teniendo igualmente por desistida la solicitud:

a) Eskaera egin duen pertsonari aurkezpenean egindako akatsak zuzentzeko errekerimendua egiten bazaio, eta horretarako finkatutako epean zuzentzen ez baditu.

a) Si la persona que ha presentado la solicitud es requerida para subsanar los defectos que se hayan producido en su presentación y no lo hace en el plazo marcado al efecto.

b) Prestazioa edo zerbitzua lortu nahi duen pertsonak balioespena edo diagnostikoa egiteko beharrezkotzat hartzen den jarduera orotan parte hartu nahi ez badu.

b) Si la persona para la que se requiere el acceso a la prestación o servicio se niega a participar en cualquier actividad considerada necesaria para realizar la valoración o el diagnóstico.

24. artikulua.– Uko egitea.

Artículo 24.– Renuncia.

Alderdiak eskatuta hasitako prozeduran baimena emateko ebazpena eman bada, eskatzaileak, edo, hala badagokio, haren legezko ordezkariak uko egin ahal izango dio bere eskubideari bere nahia jasota geratzea ahalbidetuko duen edozein bitarteko erabiliz, izapidetzearen ardura duen funtzionarioak sinatutako eginbidea barne, baldin eta funtzionario horri aurrez aurre edo bitarteko elektronikoen edo telematikoen bitartez esanbidez jakinarazi bazaio uko egin nahi diola, betiere bermatzen bada Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 12ko 21/2012 Dekretuan ezarritako baldintzak betetzen direla jakinarazpen horiek baliozkotzat hartzeko.

Si en el procedimiento iniciado a instancia de parte se hubiera dictado resolución de concesión, la persona solicitante o, en su caso, su representante legal, podrá renunciar a su derecho, por cualquier medio que permita dejar constancia de su voluntad, incluida diligencia suscrita por el o la funcionaria responsable de la tramitación ante quien se hubiera manifestado la voluntad expresa de renunciar en comparecencia personal, o por medios electrónicos o telemáticos siempre que se garantice el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica para considerar válidas dichas comunicaciones.

25. artikulua.– Eskubidea eteteko eta iraungitzeko kausak eta prozedura.

Artículo 25.– Causas y procedimiento de suspensión y extinción del derecho.

1.– Oro har, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren zerbitzu edo prestazio ekonomiko baterako eskubidea aitortu eta erabiltzailearen izaera eskuratu ondoren, honako kausa hauengatik kendu ahal izango da eskubide hori:

1.– Con carácter general, reconocido el derecho a un servicio o prestación económica de la Cartera y adquirida la condición de persona usuaria, se suspenderá el mismo por las siguientes causas:

a) Eskubidea onartzeko eskatutako betebeharren bat aldi baterako galduz gero.

a) Pérdida temporal de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento.

b) Dagokion zerbitzuari edo prestazio ekonomikoari dagokionez espezifikoki aurreikusitako bazterkeria-arrazoiren bat gerora agertu izana aldi batean.

b) Aparición sobrevenida, con carácter temporal, de alguna de las causas de exclusión específicamente previstas respecto al servicio o la prestación económica de que se trate.

c) Onuraduna Euskal Autonomia Erkidegoko beste udalerri batera, beste Lurralde Historiko batera edo Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo lekuz aldatzea aldi baterako, salbu eta:

c) Traslado temporal de la persona beneficiaria a otro municipio, a otro Territorio Histórico de la Comunidad Autónoma del País Vasco o fuera de ella, salvo:

– Lurralde Historikoko udalerri batetik beste batera aldatzen bada, foru-aldundiaren edo autonomia-erkidegoaren zerbitzuaren erabiltzailea bada edo Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Historiko batetik beste Lurralde Historiko batera aldatzen bada eta autonomia-erkidegoaren eskumeneko zerbitzu baten erabiltzailea bada;

– cuando se traslade de un municipio a otro del mismo Territorio histórico, y sea usuaria de un servicio de competencia foral o autonómica, o se traslade de un Territorio Histórico a otro de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sea usuaria de un servicio de competencia autonómica;

– bizilekuen arteko txandakatze-kasuetan, zaintza informala, txandakatuta, beren gain hartzen duten senideak bat baino gehiago badira, betiere erabiltzailea lekuz aldatuko den bizilekua Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldearen barnean badago; kasu horretan, dagokion zerbitzua edo prestazioa ematen zuen administrazioak zerbitzu edo prestazio hori emateaz arduratu behar duen administraziora bidaliko du espedientea;

– en supuestos de rotación entre domicilios cuando son varias personas familiares las que asumen, de manera rotativa, el cuidado informal, siempre que el domicilio al que se traslada se encuentre dentro del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en cuyo caso la administración que venía ofreciendo el servicio o prestación de que se trate dará traslado del expediente a la que deba hacerse cargo de su provisión;

– lekuz aldatzen den pertsona edo pertsonak indarkeriaren biktimak diren emakumeak badira, segurtasun-arrazoiengatik, eta emakume horien mendekoak direnak.

– cuando la persona o personas que se trasladen sean mujeres víctimas de violencia, por motivos de seguridad, y quienes de ellas dependan.

d) Egonez gero, prezio edo tasa publikoa ordaintzeko konpromisoak behin eta berriz ez betetzea.

d) Incumplimiento reiterado de los compromisos de pago del precio o tasa pública, de existir.

e) Arreta Pertsonalizatuko Planaren esparruan hartutako konpromisoak behin eta berriz ez betetzea.

e) Incumplimiento reiterado de los compromisos adquiridos en el marco del Plan de Atención Personalizada.

f) Zerbitzu edo prestazio ekonomikoen onuradunei egotz dakiekeen falta oso astunagatiko zehapena, Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 93.5 artikuluan aurreikusten denaren arabera.

f) Sanción por infracción muy grave imputable a personas beneficiarias de servicios o prestaciones económicas, en los términos que prevé el artículo 93.5 de la Ley de Servicios Sociales.

2.– Oro har, Zorroaren zerbitzu edo prestazio ekonomiko baterako eskubidea aitortu eta erabiltzailearen izaera eskuratu ondoren, honako kausa hauengatik iraungi ahal izango da eskubide hori:

2.– Con carácter general, reconocido el derecho a un servicio o prestación económica de la Cartera y adquirida la condición de persona usuaria, se extinguirá el mismo por las siguientes causas:

a) Erabiltzailearen heriotza.

a) Fallecimiento de la persona usuaria.

b) Erabiltzaileak uko egin izana, Dekretu honen 24. artikuluan ezarritakoaren arabera.

b) Renuncia de la persona usuaria, según lo dispuesto en el artículo 24 del presente Decreto.

c) Emakidari buruzko ebazpenean zerbitzurako edo prestazio ekonomikorako finkatutako epea igaro izana.

c) Transcurso del plazo de duración, del servicio o prestación económica, fijado en la resolución de concesión.

d) Zerbitzua edo prestazioa lortzeko eskatutako baldintza orokorrak edo espezifikoak gerora eta etengabe bete ez izana.

d) Incumplimiento sobrevenido y permanente de los requisitos generales o específicos exigidos para el acceso.

e) Dagokion zerbitzuari edo prestazio ekonomikoari dagokionez aurreikusitako bazterkeria-arrazoiren bat gerora eta etengabe agertu izana.

e) Aparición sobrevenida y permanente de alguna de las causas de exclusión previstas respecto al servicio o prestación económica de que se trate.

f) Erabiltzailea beste udalerri batera edo beste Lurralde Historiko batera edo Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo lekuz aldatu izana betiko, aurreko idatz-zatiaren c) letran aipatutako kasuetan izan ezik.

f) Traslado permanente de la persona beneficiaria a otro municipio, a otro Territorio Histórico o fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, salvo en los casos referidos en el apartado anterior, letra c.

3.– Euskal Administrazio Publikoek eskubidea eteteko eta iraungitzeko prozedura arautuko dute beren eskumeneko zerbitzuak eta prestazio ekonomikoak lortzeko araudian, eta erabiltzaileari bermatuko diote, besteak beste, prozeduraren izapidetzearen egoerari buruzko informazioa jasotzeko, alegazioak egiteko eta entzunaldi-izapidean entzuna izateko eskubidea duela.

3.– Las Administraciones públicas vascas regularán el procedimiento de suspensión y extinción del derecho en su normativa de acceso a los servicios y prestaciones económicas de su competencia, garantizando a la persona usuaria, entre otros aspectos, el derecho a ser informada del estado de la tramitación del procedimiento, a formular alegaciones y a ser oída en el trámite de audiencia.

26. artikulua.– Datu pertsonalak ematea eta haien tratamendua.

Artículo 26.– Aportación y tratamiento de datos de carácter personal.

1.– Datu pertsonalak biltzerakoan, erabiltzaileei informazioa eman behar zaie Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 5. artikuluan eskatzen diren alderdiei buruz, baita bereziki babestutako datuei dagokienez 7. artikuluan biltzen diren aurreikuspenei buruz ere.

1.– En el momento de recabar datos de carácter personal las personas usuarias deberán ser informadas de los extremos exigidos por el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como de las previsiones del artículo 7 respecto a los datos especialmente protegidos.

2.– Datu pertsonalak eskatzeari eta tratatzeari dagokionez, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren zerbitzuak ematen parte hartzen duten euskal administrazio publikoek eta erakunde pribatuek bermatuko dute datuen kalitatearen eta segurtasunaren printzipioak –Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 4.1 eta 9. artikuluetan, hurrenez hurren, arautzen direnak– beteko direla. Babes hori, azken kasu horretan, abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuaren 79. artikulutik 114. artikulura bitartekoetan osatzen da.

2.– Respecto a la solicitud y tratamiento de datos de carácter personal, las administraciones públicas vascas y las entidades privadas que participen en la provisión de servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, asegurarán el cumplimiento de los principios de calidad y seguridad de datos regulados, respectivamente, en los artículos 4.1 y 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, completado, en este último caso, por los artículos 79 a 114 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

3.– Uko egiteari edo atzera egiteari dagokionez, baldin eta gertatzen badira, datu pertsonalak ezereztu egingo dira Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 4.5 artikuluan aurreikusitakoaren arabera; horretarako, informazioa blokeatu egingo da, eta ondoren, ezabatu.

3.– En relación con la renuncia o el desistimiento, en caso de que se produzcan, se procederá a la cancelación de los datos de carácter personal de conformidad con lo previsto en el artículo 4.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, procediendo al bloqueo y posterior supresión de la información.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
ZERBITZUA EDO PRESTAZIO EKONOMIKOA URGENTZIAZ LORTZEKO PROZEDURA
PROCEDIMIENTO DE ACCESO URGENTE

27. artikulua.– Arreta urgentziaz lortzeko prozedura eta arretaren edukia urgentziaz lortzeko egoeretara egokitzea.

Artículo 27.– Adecuación del procedimiento de acceso urgente y el contenido de la atención a las diferentes situaciones de acceso urgente.

1.– Arreta urgentziaz lortzeko prozedura eta arretaren edukia aldatu egingo dira baldin eta erantzuna eman behar zaien egoerak honako hauek badira:

1.– El procedimiento de acceso urgente y el contenido de la atención variarán en función de que las situaciones a las que se deba dar respuesta sean:

a) gizarte-larrialdiko egoerak; larrialdiko lehen arreta berehala lortzeko aukera antolatuko da, denboran oso mugatua izango da, eta ostatu emateko alternatiba lortzea eskatzen bada, arreta hori amaituko da Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren ostatu-zerbitzu batera edo egoitza-zentro batera bideratzen denean;

a) situaciones de urgencia social, articulando el acceso inmediato a una primera atención de urgencia, muy limitada en el tiempo que, de requerirse el acceso a una alternativa de alojamiento, concluirá con la derivación a un servicio de alojamiento o centro residencial del Sistema Vasco de Servicios Sociales;

b) edo urgentziaz lortzeko bestelako egoerak, aldi baterako arreta arrunta premiaz eta lehentasunez lortzeko aukera antolatuz. Arreta horretan, hala badagokio, Gizarte Zerbitzuen euskal Sistemaren ostatu-zerbitzu bat edo egoitza-zentro bat lortzea sartuko dira.

b) u otras situaciones de acceso urgente, articulando el acceso urgente y prioritario a una atención ordinaria de carácter temporal, que incluirá, en su caso, el acceso a un servicio de alojamiento o centro residencial del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

28. artikulua.– Sarbidea gizarte-larrialdiko egoeretan.

Artículo 28.– Acceso en situaciones de urgencia social.

1.– Honako hau hartuko da gizarte-larrialdiko egoeratzat: kausa naturalak edo eragindakoak direla medio aurreikusi gabeko gertakari batek eragindako egoera, gaitasun pertsonalak, bizirauteko baliabideak eta bitartekoak, gizarteko eta familiako harremanak edo sareak, eta segurtasuna eraginpean hartzen dituena eta estuasunean jartzen dituena, eta horren ondorioz, eraginpeko pertsonak babesgabetasun-egoera larrian geratzen direnez, larrialdiko lehen arreta, berehalakoa eta ezinbestekoa behar dute, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemak gertakari horietatik eratorritako gizarte-premiei erantzuteko eta egoera hori ez larriagotzeko eta kalte handiagorik ez eragiteko. Gertakari horiek pertsona bat, familia bat edo bizikidetza-unitate bat, batzuk edo biztanleriaren zati esanguratsu bat har dezakete eraginpean, kasu horretan, hondamendiak edo larrialdi handiak dira, eta dauden larrialdi-planen esparruan hartu beharko da esku, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemak plan horien esparruan edo ondoren antolatu behar dituen esku-hartzeak alde batera utzi gabe.

1.– Se entenderá por situación de urgencia social la producida por un hecho no previsto, debido a causas naturales o provocadas, que afecta y compromete las capacidades personales, los recursos y medios de subsistencia, las relaciones o redes sociales y familiares y la seguridad, quedando la persona o personas afectadas en una situación de desprotección grave, que precisa de una primera atención de urgencia, inmediata e ineludible para abordar, desde el Sistema Vasco de Servicios Sociales, las necesidades sociales derivadas de dichos hechos y evitar que la situación se agrave y les genere mayor perjuicio. Dichos hechos pueden afectar a una persona, familia o unidad de convivencia, a varias, o a una parte significativa de la población, tratándose en tal caso de catástrofes o grandes emergencias y debiéndose intervenir en el marco de los planes de emergencia existentes, sin perjuicio de las intervenciones que se deban articular desde el Sistema Vasco de Servicios Sociales en el marco de dichos planes o a posteriori.

2.– Gizarte-larrialdiko egoeretan, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema Udalaren Gizarte Zerbitzuen edo Gizarte Larrialdietarako Koordinazio Zerbitzuaren bitartez lortuko da (2.6 fitxa) eta bi zerbitzu horiek emango dute larrialdiko lehen arreta, ondorengo idatz-zatietan aurreikusiko denaren arabera.

2.– En las situaciones de urgencia social, se accederá al Sistema Vasco de Servicios Sociales a través de los Servicios Sociales Municipales o del Servicio de Coordinación a Urgencias Sociales (ficha 2.6) que asumirán la primera atención de urgencia, en los términos previstos en los siguientes apartados.

3.– Urgentziazko lehen arreta edo berehalako arreta premien behin-behineko balioespena –ondorengo balioespenarekin lotuta egongo dena– egitea izango da, betiere beharrezkoa bada: a) gizarte-larrialdia gertatu den lekura joatea larrialdi horren eraginpeko pertsonak in situ artatzeko; b) premia-egoerak in situ atzematea; c) eraginpeko pertsonari edo pertsonei osasun-zentroetara, polizia-bulegoetara edo bulego judizialetara edo beste bulego batzuetara laguntzea; d) beharrezkoa denean, kasuaren arreta dagozkion zerbitzuetara bideratzea, albait lasterren, eta, bereziki eta hala badagokio, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren ostatu-zerbitzuetara eta egoitza-zentroetara bideratzea.

3.– La primera atención de urgencia, o atención inmediata, consistirá en proceder a una valoración provisional de necesidades, sujeta a valoración posterior, y siempre que resulte necesario: a) desplazarse al lugar en el que se haya producido la urgencia social para atender in situ a las personas afectadas por la misma; b) detectar in situ las situaciones de necesidad; c) acompañar a la o las personas afectadas a centros sanitarios, dependencias policiales o judiciales u otras instancias; d) derivar la atención del caso, cuando resulte necesario y tan pronto como sea posible, a los servicios que correspondan y, en particular, en su caso a los servicios de alojamiento y centros residenciales del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

4.– Urgentziazko lehen arreta emateko ez da beharrezkoa izango Gizarte Larrialdietarako Koordinazio Zerbitzura jotzea ez esku hartzeko, ezta balioesteko ere, egoerak udalaren gizarte-zerbitzuak irekita dauden ohiko ordutegian gertatzen direnean eta ostatu emateko alternatiba lortzea eskatzen ez badute, edo eskatzen duten ostatu emateko alternatiba harrera-etxebizitza bada (1.9.1 fitxa).

4.– La primera atención de urgencia no requerirá el recurso al Servicio de Coordinación de Urgencias Sociales ni para la intervención ni para la valoración cuando las situaciones acontezcan dentro del horario ordinario de apertura de los servicios sociales municipales y no requieran del acceso a una alternativa de alojamiento, o la alternativa de alojamiento requerida sea el piso de acogida (ficha 1.9.1).

5.– Gainerako kasuetan, gizarte-premiako larrialdi bat atzematen bada, berehala jakinaraziko zaio Gizarte Larrialdietarako Koordinazio Zerbitzuari zerbitzu horrek esku hartzeko prozedura abian jar dezan eta urgentziazko lehen arreta gauzatu dezan.

5.– En los restantes supuestos, cuando se detecte una situación de urgencia social se comunicará inmediatamente al Servicio de Coordinación a Urgencias Sociales para que éste ponga en marcha el procedimiento de intervención y lleve a cabo la primera atención de urgencia.

6.– Nolanahi ere, Udalaren Gizarte Zerbitzua zuzenean jarriko da harremanetan dagokion Foru Aldundiarekin honako zerbitzu hauek berehala lortu nahi badira: a) adingabeentzako egoitza-zentroak (2.4.4 fitxa), urgentziazko harrera-programan, adingabeak direnean; b) etxeko indarkeriaren biktima diren emakumeentzako egoitza-zentroak / berehalako harrera-zerbitzuak (2.4.6 fitxa, 1 mota), etxeko tratu txarren biktima diren eta berehalako harrera-zerbitzua behar duten emakumeak direnean; c) foru-aldundiaren eskumeneko bestelako egoitza-zerbitzua.

6.– En cualquier caso, el Servicio Social Municipal se pondrá en contacto directamente con la Diputación Foral respectiva si se requiere el acceso de manera inmediata: a) a los centros residenciales para personas menores de edad (ficha 2.4.4), en programa de acogida de urgencias, cuando se trate de personas menores de edad; b) a los centros residenciales para mujeres víctimas de maltrato doméstico / servicios de acogida inmediata (ficha 2.4.6, tipo 1), cuando se trate de mujeres víctimas de maltrato doméstico que requieran un servicio de acogida inmediata; c) a cualquier otro servicio residencial de competencia foral.

7.– Ostatu emateko berehalako alternatiba eskatzen ez duen beste edozein egoeratan, atzemandako gizarte-premiako egoera artatzeko behar diren neurriak hartuko dira.

7.– En cualquier otra situación que no requiera una alternativa de alojamiento de manera inmediata se adoptarán las medidas necesarias para atender la situación de urgencia social detectada.

8.– Urgentziazko lehen arreta aldi baterakoa da beti, eta albait lasterren amaituko da. Arreta hori Oinarrizko Gizarte Zerbitzua ez den beste zerbitzu batek ematen duenean:

8.– La primera atención de urgencia es siempre temporal y finalizará tan pronto como sea posible. Una vez realizada dicha atención por un servicio distinto del Servicio Social de Base:

a) Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren bestelako esku-hartzerik behar ez denean, kasua ez da bideratuko, baina dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzuari emango zaio gertakariaren berri, jakinaren gainean egon dadin;

a) cuando no sea necesaria otra intervención desde el Sistema Vasco de Servicios Sociales, no se derivará el caso pero se comunicará la incidencia al Servicio Social de Base correspondiente, para su información;

b) Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren beste esku-hartze bat beharrezkoa denean, Oinarrizko Gizarte Zerbitzura bideratuko da kasua, eta prozedura arrunta hasiko da; nolanahi ere, kapitulu honetako lehenengo atalean ezarritakoa hartuko da aintzat.

b) cuando sea necesaria otra intervención desde el Sistema Vasco de Servicios Sociales, se derivará el caso al Servicio Social de Base y se iniciará el procedimiento ordinario, estando a lo dispuesto en la sección primera de este capítulo.

29. artikulua.– Zerbitzua edo prestazioa premiaz lortzeko bestelako egoerak.

Artículo 29.– Otras situaciones de acceso urgente.

1.– Prozedura arruntean aurreikusitako bizkortasuna baino bizkortasun handiagoa eskatzen duten lehentasunezko arreta eskatzen duten egoerei dagokienez, hau da, gizarte-larrialdiko egoerak ez direnei dagokienez, zerbitzua emateari ekingo zaio –dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak edo Udalaren Gizarte Zerbitzuak proposatuta, arreta zuzenean lortzeko zerbitzuetan izan ezik– prozedura arruntean aurreikusitako jardunei hasiera eman aurretik, gizarte-balioespen eta gizarte-diagnostiko espezializatuak barne, eta ondoren espedientea prozedura horretan aurreikusitakoaren arabera izapidetzea bazter utzi gabe.

1.– En situaciones que requieran una atención prioritaria que exija mayor celeridad que la prevista en el procedimiento ordinario, distintas a las situaciones de urgencia social, se iniciará la prestación del servicio –a propuesta del Servicio Social de Base o Municipal correspondiente salvo en los servicios de acceso directo– con carácter previo al inicio de las actuaciones previstas en el procedimiento ordinario, incluida la valoración y el diagnóstico social especializados, y sin perjuicio de la posterior tramitación del expediente según lo previsto en dicho procedimiento.

2.– Adingabeen babesgabetasun-egoeren aurrean, Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legean eta hura garatzen duen araudian xedatutakoari jarraituko zaio. Emakumeen aurkako etxeko indarkeriaren eta sexu-erasoen aurrean, etxeko tratu txarren eta sexu-indarkeriaren biktimak diren emakumeei arreta hobea emateko unean-unean indarrean dagoen erakundeen arteko Akordioan edo hura ordezkatzen duen tresna konbentzionalean edo araudian aurreikusitakoari jarraituko zaio.

2.– Ante situaciones de desprotección de personas menores de edad se estará a lo dispuesto en la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia y su normativa de desarrollo. Ante situaciones de violencia doméstica y agresiones sexuales a mujeres se estará a lo previsto en el Acuerdo Interinstitucional para la Mejora en la Atención a Mujeres Víctimas de Maltrato en el Ámbito Doméstico y de Violencia Sexual, vigente en cada momento, o en el instrumento convencional o normativa que le sustituya.

3.– Zerbitzua behin-behinean emango da eta zerbitzua premiaz lortzeko baimena ematen duen ebazpena zerbitzu hori lortzeko baldintzak betetzen direla berrestearen mende egongo da, beste eskaera batzuk baino lehenago egin beharko diren balioespen eta/edo diagnostiko espezializatuak barne, hala badagokio.

3.– La concesión del servicio tendrá carácter provisional y la resolución por la que se concede el acceso urgente al mismo quedará condicionada a la ratificación posterior del cumplimiento de los requisitos de acceso, incluida en su caso la valoración y/o el diagnóstico especializados que deberán realizarse con carácter preferente a otras solicitudes.

4.– Zerbitzua lortzeko baldintzen bat betetzen ez dela egiaztatzen bada, zerbitzu hori eten egingo da. Zerbitzua lortzeko baldintzak betetzen direla egiaztatzen bada, behin betiko espedientea izapidetuko da; horretarako, kasu bakoitzerako egokia den larrialdiko arretarako epea ezarriko da, larrialdiko arreta emateko zerbitzu edo programa espezifikoen fitxetan aurreikusitakoa (1 motako 1.9.1, 2.4.4 eta 2.4.6 fitxak) hartuko da kontuan zerbitzu horietakoren batean egiten bada sarrera.

4.– Si se constatara el no cumplimiento de algún requisito de acceso al servicio se producirá el cese en el mismo. Si se constatara el cumplimiento de los requisitos de acceso se tramitará el expediente definitivo, estableciendo el plazo para la atención de urgencia adecuado a cada caso, atendiendo a lo previsto en las fichas de los servicios o programas específicos de atención de urgencia (fichas 1.9.1, 2.4.4 y 2.4.6, tipo 1) cuando el ingreso se produzca en uno de estos servicios.

5.– Larrialdiko arreta emateko zerbitzuetako, programetako edo plazetako iraunaldia epe luzeetan ez luzatzeko, arreta hori emateko espedientean aurreikusitako epea amaitzen denean, eta epe hori luzatzen bada, emandako arretaren kostua, epe horretatik aurrera, dagokion pertsona edo familia presarik gabe artatzeko eskumena duen administrazioak finantzatuko du.

5.– Para evitar la permanencia en servicios, programas o plazas de atención de urgencia por períodos prolongados, finalizado el plazo previsto para dicha atención en el expediente y si éste no se prorroga, la financiación del coste de la atención prestada, a partir de dicho plazo, recaerá en la administración que resulte ser competente para atender a la persona o familia con carácter no urgente.

3. ATALA
SECCIÓN 3.ª
BALIABIDEAK
RECURSOS

30. artikulua.– Administrazio-errekurtsoak eta errekurtso judizialak.

Artículo 30.– Recursos administrativos y judiciales.

1.– Zerbitzu edo prestazio ekonomiko bat eman, ukatu, aldatu, eten edo iraungitzeko prozeduretan emandako ebazpenen aurka bidezkoa den errekurtsoa (Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean araututakoa) jarri ahal izango da ebazten duen administrazioaren aurrean hilabete bateko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.

1.– Contra las resoluciones dictadas en los procedimientos de concesión, denegación, modificación, suspensión o extinción podrá interponerse, ante la administración que resuelve, el recurso que proceda regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la resolución.

2.– Aurreko paragrafoan adierazitako administrazio-errekurtsoaren ebazpenen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioaren aurrean bi hilabeteko epean, jarritako berraztertzeko errekurtsoaren ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita, Administrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean aurreikusitakoari jarraiki.

2.– Contra las resoluciones que resuelvan el recurso administrativo referido en el párrafo anterior, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la resolución del recurso interpuesto contra la misma, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
GIZARTE-ZERBITZUEN EUSKAL SISTEMAREN ZERBITZUAK ETA PRESTAZIO EKONOMIKOAK ARAUTZEA
REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES

31. artikulua.– Zerbitzuak eta prestazio ekonomikoak lortzeko baldintzak –I. eranskinean aipatzen direnak– interpretatzea eta ostatu ematea.

Artículo 31.– Interpretación de los requisitos de acceso referidos en las fichas del anexo I y la prestación de alojamiento.

1.– Beharrezkoak diren baldintzen artean beti ulertuko da aipatutako egoeran edo egoeretan egotea eta hartzaileak deskribatzerakoan eskatzen den adina edukitzea.

1.– Entre los requisitos de necesidad siempre se entenderá incluido encontrarse en la situación o situaciones referidas y tener la edad requerida al describir la población destinataria.

2.– Administrazio-baldintzen artean, beti ulertuko da mendetasun-egoera edo mendetasun-arriskua, bazterkeria-egoera edo bazterkeria-arriskua, babesgabetasun-egoera edo babesgabetasun-arriskua eta/edo desgaitasuna aitortuta izatea, baldin eta hartzaileen egoera horiek –edo zerbitzu eta prestazio batzuetan, zerbitzu eta prestazio horien zaintzen dituztenen egoerak– beharrezko baldintza badira dagokion zerbitzua edo prestazioa lortzeko eta adierazitako maila edo gradua badute.

2.– Entre los requisitos administrativos siempre se entenderá incluido tener reconocida la situación de dependencia o riesgo de dependencia, exclusión o riesgo de exclusión, desprotección o riesgo de desprotección y/o discapacidad, cuando estas situaciones de las personas destinatarias – o, en algunos servicios y prestaciones, de quienes son cuidadas por ellas- constituyan un requisito de necesidad para acceder al servicio o prestación de que se trate y con el nivel o grado indicado.

3.– Administrazio-baldintza gehigarririk ez dagoela adierazten denean, ulertu behar da nahikoa dela aurreko idatz-zatian aipatutako baldintzak eta Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 3. artikuluan aipatzen diren titulartasuneko baldintza orokorrak betetzearekin, salbu eta ez direla eskatzeko modukoak izango adierazten denean, artikulu horretan aurreikusitakoaren arabera.

3.– Cuando se indica que no existe ningún requisito administrativo adicional, se ha de entender que basta con satisfacer los requisitos referidos en el apartado anterior así como los requisitos generales de titularidad del artículo 3 de la Ley de Servicios Sociales, salvo cuando se indica que no serán exigibles, conforme a lo previsto en dicho artículo.

4.– Titulartasun-baldintzak kontuan hartu behar ez direla adierazten denean, errolda-baldintzak ere ez dira kontuan hartu beharko.

4.– Cuando se indica que no han de atenderse los requisitos de titularidad, tampoco deberán atenderse los requisitos de empadronamiento.

5.– Administrazio-baldintzarik bete behar ez dela adierazten denean, ulertu behar da premia-baldintzak eta, hala badagokio, preskripzio teknikoa betetzea nahikoa dela dagokion zerbitzua, prestazioa edo laguntza ekonomikoa lortzeko aukera ahalbidetzeko.

5.– Cuando se indique que no se ha de satisfacer ningún requisito administrativo, se ha de entender que el cumplimiento de los requisitos de necesidad y, en su caso, la prescripción técnica son suficientes para facilitar el acceso al servicio, prestación o ayuda económica de que se trate.

6.– Kontrakoa adierazten bada izan ezik, zerbitzuak doakoak dira.

6.– Salvo que se indique lo contrario, los servicios son gratuitos.

7.– Ostatu-zerbitzuek eta egoitza-zentroek beti ematen dute ostatu.

7.– Los servicios de alojamiento y centros residenciales siempre ofrecen alojamiento.

32. artikulua.– Definizioak.

Artículo 32.– Definiciones.

Dekretu honi dagokionez, honako hauek dira:

A los efectos del presente Decreto, se entiende por:

a) Bizimodu independentea, desgaitasuna duten pertsonentzat Pertsona Desgaituen Eskubideei eta Gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina onesten duen azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren 2. artikuluaren h) letran aurreikusitakoaren arabera, egoera bat da, zeinean desgaitasunarekiko pertsonak bere existentziaren gainean erabakitzeko duen ahala baliatu eta bere komunitateko bizimoduan aktiboki parte hartzen baitu, nortasuna libreki garatzeko eskubidearen arabera.

a) Vida independiente, conforme a lo previsto para las personas con discapacidad en el artículo 2, letra h del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la situación en la que la persona ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad.

b) Bizimodu autonomoa, egoera bat da, zeinean pertsonak eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak eta jarduera instrumentalak gauzatzeko behar diren laguntzak baititu.

b) Vida autónoma, la situación en la que la persona dispone de apoyos necesarios para realizar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.

c) Eguneroko Bizitzako Oinarrizko Jarduerak (EBOJ), Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen 2.3 artikuluan definitzen direnak.

c) Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD), las definidas en el artículo 2.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

d) Eguneroko Bizitzako Jarduera Instrumentalak (EBJI), erabakiak hartzeko eta eguneroko bizitzako arazoak konpontzeko ahalmena izatea eskatzen duten zereginekin lotutakoak. Zeregin horiek honako hauek dira: telefonoa erabiltzea, norberaren janaria prestatzea, bizitzeko behar diren erosketak egitea, komunitatean mugitzea, garraiobideak erabiltzea, diruarekin moldatzea eta etxeko ekonomia administratzea.

d) Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD), las asociadas a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones y resolver problemas de la vida cotidiana, tales como: uso del teléfono, elaboración de la propia comida, realización de compras necesarias para vivir, movilidad en la comunidad, uso de medios de transporte, manejo de dinero y administración de la economía del hogar.

e) Laguntzak, pertsonen eskura jartzen diren baliabide formalak (zerbitzuak eta prestazioak) eta informalak (sare soziofamiliarrekoak) haien funtzionamendu indibiduala, garapena eta bizi-kalitatea hobetzeko, baita haien komunitate barruan partaidetza aktiboa, bizimodu independentea eta autonomia izan dezaten sustatzeko ere.

e) Apoyos, los recursos formales (servicios y prestaciones) e informales (de la red sociofamiliar) que se ponen a disposición de las personas a fin de mejorar su funcionamiento individual, su desarrollo y su calidad de vida, así como promover su participación activa, vida independiente y autonomía en el seno de la comunidad.

f) Irisgarritasun unibertsala, Pertsona Desgaituen Eskubideei buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina onesten duen azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren 2. artikuluaren k) letran aurreikusitakoaren arabera, inguruek, prozesuek, ondasunek, produktuek eta zerbitzuek, hala nola objektuek, tresnek, lanabesek eta gailuek bete behar duten baldintza da, segurtasunez eta erosotasunez ulertu, erabil eta gauzatu daitezen, ahal denik eta modurik autonomoen eta naturalenean. Diseinu unibertsalaren edo pertsona guztientzako diseinuaren estrategia dakar berekin, hargatik eragotzi gabe zentzuzko doiketak egin behar direnean hala egitea.

f) Accesibilidad universal, conforme a lo previsto en el artículo 2, letra k, del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las personas» y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.

g) Diseinu unibertsala edo pertsona guztientzako diseinua, Pertsona Desgaituen Eskubideei buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina onesten duen azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren 2. artikuluaren l) letran aurreikusitakoaren arabera, jarduera honen bitartez, hasiera-hasieratik pentsatzen edo proiektatzen dira, ahal den neurrian, inguruak, prozesuak, ondasunak, produktuak, zerbitzuak, objektuak, tresnak, gailuak edo erremintak, pertsona guztiek ahalik eta gehien erabiltzeko moduan, ez egokitzerik ez diseinu espezializaturik beharrik gabe. «Diseinu unibertsala» edo pertsona guztientzako diseinua erabiltzen denean, ez dira baztertzen desgaitasunen bat duten pertsona jakin batzuen multzoentzako laguntza-produktuak, behar badituzte.

g) Diseño universal o diseño para todas las personas, conforme a lo previsto en el artículo 2, letra l, del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, la actividad por la que se conciben o proyectan, desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El «diseño universal» o diseño para todas las personas no excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando lo necesiten.

33. artikulua.– Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoaren zerbitzuak eta prestazio ekonomikoak Prestazio eta Zerbitzuen Zorroan antolatzea.

Artículo 33.– Organización de los servicios y prestaciones económicas del Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales en la Cartera de Prestaciones y Servicios.

1.– Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoaren zerbitzuak eta prestazio ekonomikoak I. eranskinean azaltzen dira taldekatuta, Gizarte Zerbitzuei buruzko Legean aurreikusitako eskumen-erregimena aintzat hartuta, eta zerbitzu bakoitzari Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 22. artikuluan ematen zaion zenbakia esleitzen zaio, eta prestazio edo laguntza ekonomikoari, aldiz, Dekretu honetako 4. artikuluan eman zaion zenbakia.

1.– Los servicios y prestaciones económicas del Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales se presentan en el anexo I agrupados, atendiendo al régimen competencial previsto en la Ley de Servicios Sociales, y se asigna a cada servicio el número que recibe en el artículo 22 de la Ley de Servicios Sociales y a cada prestación, o ayuda, económica el número que recibe en el artículo 4 del presente Decreto.

2.– Aurreko idatz-zatian adierazitakoa kontuan hartuta, zerbitzuei eta prestazioei edo laguntza ekonomikoei buruzko fitxak honako ordena honetan azaltzen dira:

2.– Considerando lo señalado en el apartado anterior, las fichas relativas a los diferentes servicios y prestaciones, o ayudas económicas, se presentan en el siguiente orden.

a) Udal-eskumeneko zerbitzuak eta prestazio edo laguntza ekonomikoak:

a) Servicios y prestaciones, o ayudas económicas de competencia municipal:

1.1. Informazio-, balioespen-, diagnostiko- eta orientabide-zerbitzua.

1.1. Servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación.

1.2. Etxez etxeko laguntza-zerbitzua – ELZ.

1.2. Servicio de ayuda a domicilio – SAD.

1.3. Gizarte- eta hezkuntza-arloan eta arlo psikosozialean esku hartzeko zerbitzua.

1.3. Servicio de intervención socioeducativa y psicosocial.

1.4. Zaintzaileei laguntzeko zerbitzua.

1.4. Servicio de apoyo a personas cuidadoras.

1.5. Gizarte-zerbitzuen eremuko parte-hartzea eta gizarteratzea sustatzeko zerbitzua.

1.5. Servicio de promoción de la participación y la inclusión social en el ámbito de los servicios sociales.

1.7. Eguneko arretarako zerbitzuak.

1.7. Servicios de atención diurna.

1.8. Gaueko harrera-zerbitzuak.

1.8. Servicios de acogida nocturna.

1.9. Ostatu-zerbitzuak:

1.9. Servicios de alojamiento:

1.9.1. Ostatu-zerbitzuak / Harrera-etxea.

1.9.1. Servicios de alojamiento / Piso de acogida.

1.9.2. Ostatu-zerbitzuak / Tutoretzapeko etxebizitza bazterkeria-egoeran dauden pertsonentzat.

1.9.2. Servicios de alojamiento / Vivienda tutelada para personas en riesgo de exclusión.

– Adinekoentzako ostatu-zerbitzua:

– Servicios de alojamiento para personas mayores:

1.9.3. Tutoretzapeko apartamentuak.

1.9.3. Apartamentos tutelados.

1.9.4. Etxebizitza komunitarioa.

1.9.4. Vivienda comunitaria.

b) Foru-eskumeneko zerbitzuak eta prestazio edo laguntza ekonomikoak:

b) Servicios y prestaciones, o ayudas económicas de competencia foral:

2.1. Mendetasuna, desgaitasuna, bazterkeria eta babesgabetasuna balioesteko eta diagnostikatzeko zerbitzua.

2.1. Servicio de valoración y diagnóstico de la dependencia, la discapacidad, la exclusión y la desprotección.

2.2. Eguneko zerbitzuak edo zentroak.

2.2. Servicios o centros de día.

2.2.1. Autonomia-mugek eragindako premiei erantzuteko eguneko zerbitzua edo zentroa.

2.2.1. Servicio o centro de día para atender necesidades derivadas de limitaciones en la autonomía.

2.2.2. Arlo okupazionaleko zerbitzua edo zentroa.

2.2.2. Servicio o centro ocupacional.

2.2.3. Gizarteratze-premiei erantzuteko eguneko zerbitzua edo zentroa.

2.2.3. Servicio o centro de día para atender necesidades de inclusión social.

2.3. Gaueko harrera-zentroak.

2.3. Centros de acogida nocturna.

2.3.1. Autonomia-mugek eragindako premiei erantzuteko gaueko zentroa.

2.3.1. Centro de noche para atender necesidades derivadas de limitaciones en la autonomía.

2.3.2. Gizarteratze-premiei erantzuteko gaueko harrera-zentroa.

2.3.2. Centro de acogida nocturna para atender necesidades de inclusión social.

2.4. Egoitza-zentroak.

2.4. Centros residenciales.

2.4.1. Adinekoentzako egoitza-zentroak.

2.4.1. Centros residenciales para personas mayores.

2.4.2. Desgaituentzako egoitza-zentroak.

2.4.2. Centros residenciales para personas con discapacidad.

2.4.3. Gaixotasun mentala duten pertsonentzako egoitza-zentroak.

2.4.3. Centros residenciales para personas con enfermedad mental.

2.4.4. Babesgabetasun-egoeran dauden adingabeentzako egoitza-zentroak.

2.4.4. Centros residenciales para personas menores de edad en situación de desprotección.

2.4.5. Bazterkeria- eta marjinazio-egoeran dauden pertsonentzako egoitza-zentroak.

2.4.5. Centros residenciales para personas en situación de exclusión y marginación.

2.4.6. Etxean tratu txarren biktima izan diren emakumeentzako egoitza-zentroak eta emakumeentzako beste egoitza-zerbitzu batzuk.

2.4.6. Centros residenciales para mujeres víctimas de maltrato doméstico y otros servicios residenciales para mujeres.

2.5. Atsedenerako zerbitzua.

2.5. Servicio de respiro.

2.6. Gizarte-larrialdietarako koordinazio-zerbitzua.

2.6. Servicio de coordinación a urgencias sociales.

2.7. Bigarren mailako arretarako beste zerbitzu batzuk.

2.7. Otros servicios de atención secundaria.

2.7.2. Autonomia babesteko zerbitzuak.

2.7.2. Servicios de soporte de la autonomía.

2.7.2.1. Bizimodu independentea babesteko zerbitzua.

2.7.2.1. Servicio de apoyo a la vida independiente.

2.7.2.2. Laguntza teknikoak (laguntza-produktuak) emateko eta ingurune fisikora egokitzeko zerbitzua.

2.7.2.2. Servicio de ayudas técnicas (productos de apoyo) y adaptación del medio físico.

2.7.2.3. Pertsona heldu ezinduentzako tutoretza-zerbitzua.

2.7.2.3. Servicio de tutela para personas adultas incapacitadas.

2.7.2.4. Garraio egokituko zerbitzua.

2.7.2.4. Servicio de transporte adaptado.

2.7.3. Familian esku hartzeko eta bitartekaritza-lanak egiteko zerbitzuak.

2.7.3. Servicios de intervención y mediación familiar.

2.7.3.1. Familiekin gizarte- eta hezkuntza-arloan eta/edo arlo psikosozialean esku hartzeko zerbitzuak.

2.7.3.1. Servicios de intervención socioeducativa y/o psicosocial con familias.

2.7.4. Arreta goiztiarrerako esku-hartze sozialeko zerbitzua.

2.7.4. Servicio de intervención social en atención temprana.

2.7.5. Tratu txarren eta sexu-erasoen biktima izan diren emakumeei, adingabeei, adinekoei eta desgaitasuna duten pertsonei laguntza psikosoziala eta soziojuridikoa emateko zerbitzuak.

2.7.5. Servicios de atención sociojurídica y psicosocial de las situaciones de maltrato doméstico y agresiones sexuales a mujeres, a personas menores de edad, a personas mayores y a personas con discapacidad.

2.7.6. Familia-harrera eta adopzioa sustatzeko eta babesteko zerbitzuak.

2.7.6. Servicios de promoción y apoyo al acogimiento familiar y la adopción.

2.7.6.1. Familia-harrera sustatzeko eta teknikoki babesteko zerbitzua.

2.7.6.1. Servicio de promoción y apoyo técnico al acogimiento familiar.

2.7.6.2. Adopzioa sustatzeko eta teknikoki babesteko zerbitzua.

2.7.6.2. Servicio de promoción y apoyo técnico a la adopción.

3.1. Gizarteratzea eta/edo autonomia errazteko prestazioak, baita gizarte-larrialdiko edo gizarte-premiazko egoeren, mendetasun-egoeren edo babesgabetasun-egoeren ondorio ekonomikoak estaltzeko edo arintzeko ere:

3.1. Prestaciones para facilitar la integración social y/o la autonomía así como para cubrir o paliar las consecuencias económicas de las situaciones de emergencia o urgencia social, dependencia o desprotección:

3.1.1. Laguntza Pertsonalerako Prestazio Ekonomikoa (LPPE).

3.1.1. Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP).

3.2. Gizarte-babes informala eskaintzen duten pertsonak babesteko eta konpentsatzeko, autonomiaz moldatzeko eta gizarteratzeko laguntza behar duten pertsonak zaintzen dituzten senideentzat bideratuta daudenak.

3.2. Prestaciones para apoyar y compensar a las personas que ofrecen apoyo social informal, destinadas a las y los familiares cuidadores de personas que requieren apoyo para su desenvolvimiento autónomo e integración social.

3.2.1. Familia-inguruneko zainketetarako eta zaintzaile ez-profesionalei laguntzeko prestazio ekonomikoa (FIZPE).

3.2.1. Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Personas Cuidadoras No Profesionales (PECEF).

3.3. Prestazio teknologikoak eskuratzeko prestazio indibidualak, laguntza tekniko berreskuraezinak jasotzea edo ohiko bizitza-ingurunean egokitzapenak egitea errazteko.

3.3. Prestaciones individuales para la adquisición de prestaciones tecnológicas para facilitar el acceso a ayudas técnicas no recuperables o la realización de adaptaciones en el medio habitual de convivencia.

3.3.1. Berreskuratu ezin diren laguntza-produktuak eskuratzeko laguntza ekonomikoa.

3.3.1. Ayuda económica para la adquisición de productos de apoyo no recuperables.

3.3.2. Ohiko etxebizitzan eta ibilgailu partikularretan egokitzapenak egiteko laguntza ekonomikoa.

3.3.2. Ayuda económica para la realización de adaptaciones en la vivienda habitual y en los vehículos particulares.

c) Eusko Jaurlaritzaren eskumeneko zerbitzuak eta prestazio edo laguntza ekonomikoak:

c) Servicios y prestaciones, o ayudas económicas de competencia del Gobierno Vasco:

1.6. Telelaguntza-zerbitzua.

1.6. Servicio de teleasistencia.

2.7. Bigarren mailako arretarako beste zerbitzu batzuk.

2.7. Otros servicios de atención secundaria.

2.7.1. Informazio- eta orientabide-zerbitzuak.

2.7.1. Servicios de información y orientación.

2.7.1.1. Babesgabetasun-egoeran dauden haur eta nerabeentzako informazio-zerbitzua.

2.7.1.1. Servicio de información social a la infancia y la adolescencia en situación de desprotección.

2.7.1.2. Etxeko indarkeriaren edo sexu-erasoen biktima izan diren emakumeentzako informazio- eta arreta-zerbitzua.

2.7.1.2. Servicio de información y atención a mujeres víctimas de violencia doméstica o por razón de sexo.

2.7.3. Familian esku hartzeko eta bitartekotza-lanak egiteko zerbitzuak.

2.7.3. Servicios de intervención y mediación familiar.

2.7.3.2. Familia-elkargunea (FE).

2.7.3.2. Punto de encuentro familiar (PEF).

2.7.3.3. Familia-bitartekaritzako zerbitzu integrala.

2.7.3.3. Servicio integral de mediación familiar.

3.1. Gizarteratzea eta/edo autonomia errazteko prestazioak, baita gizarte-larrialdiko edo gizarte-premiazko egoeren, mendetasun-egoeren edo babesgabetasun-egoeren ondorio ekonomikoak estaltzeko edo arintzeko ere:

3.1. Prestaciones para facilitar la integración social y/o la autonomía así como para cubrir o paliar las consecuencias económicas de las situaciones de emergencia o urgencia social, dependencia o desprotección:

3.1.2. Genero-indarkeriaren biktimak diren emakumeentzako ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa.

3.1.2. Prestación económica de pago único a mujeres víctimas de violencia de género.

3.– Zerbitzuari Lotutako Prestazio Ekonomikoa (ZLPE) (I. eranskineko 3.4.1 fitxa) izeneko aurreko paragrafoko zerbitzuen eta prestazioen zerrenda osatzen du, zeina udalaren, foru-aldundiaren edo autonomia-erkidegoaren eskumenekoa izan baitaiteke, hura lotzen den zerbitzuaren eskumena nori esleitu zaion kontuan hartuta.

3.– Completa la relación de servicios y prestaciones del párrafo anterior la Prestación Económica Vinculada al Servicio – PEVS (ficha 3.4.1 del anexo I), que puede ser de competencia municipal, foral o autonómica, en función de quién tenga atribuida la competencia del servicio al que se vincule.

4.– Lehen mailako arretaren eremuan ez dago zerbitzu espezifikorik desgaitasuna duten pertsonentzat eta gaixotasun mentala duten pertsonentzat.

4.– En el ámbito de la atención primaria no existen servicios específicos para personas con discapacidad ni para personas con enfermedad mental.

5.– Udalaren eskumeneko prestazioen edo laguntza ekonomikoen eta zerbitzuen multzoak eta telelaguntza-zerbitzuak osatzen dute Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren lehen mailako arreta-maila, eta foru-aldundiaren edo Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoak diren gainerako prestazioek edo laguntza ekonomikoek eta zerbitzuek bigarren mailako arreta-maila.

5.– El conjunto de prestaciones, o ayudas económicas y servicios de competencia municipal, más el servicio de teleasistencia, conforman el nivel de atención primaria del Sistema Vasco de Servicios Sociales, y las restantes prestaciones, o ayudas económicas y servicios de competencia foral o del Gobierno Vasco, el nivel de atención secundaria.

34. artikulua.– Lehen mailako arretaren eta bigarren mailakoaren arteko bideratze-protokoloak.

Artículo 34.– Protocolos de derivación entre los niveles de atención primaria y secundaria.

1.– Arretari jarraipena emango zaiola bermatzeko, Eusko Jaurlaritzak, gainerako euskal administrazio publikoekin koordinatzeko eskumenak betetzeko, eta Gizarte Zerbitzuen Erakundearteko Organoaren laguntzarekin eta aldeko txostenarekin, bideratze-protokoloak diseinatuko ditu arreta-egoeran eta -premian izandako aldaketak direla medio maila batetik bestera igarotzea eskatzen duten kasuetarako.

1.– Con el fin de garantizar la continuidad de la atención, el Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias de coordinación con las demás administraciones públicas vascas, y con la colaboración e informe favorable del Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, diseñará protocolos de derivación para aquellos supuestos en que los cambios en la situación y necesidades de atención requieran el traslado de un nivel a otro.

2.– Aldaketa horiek egin direla eta dagokion zerbitzua lortzeko baldintza orokorrak eta espezifikoak –lekualdaketa egokia dela ezartzen dutenak– bete direla egiaztatu beharko ditu eskaeraren xede diren zerbitzuak emateko zuzeneko ardura duen administrazioak; horretarako, 11. artikuluan aurreikusitako balioespen-tresna, -adierazle eta -irizpideez gain, 12. artikuluan aurreikusitako egokitasun-irizpideak aplikatuko ditu, Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 19.4 artikuluan eta, bereziki, a) letran aurreikusitakoarekin bat etorriz.

2.– Dichos cambios y el cumplimiento de los requisitos generales, y específicos, de acceso al servicio de que se trate, que determinan la adecuación del traslado, deberán verificarse mediante la aplicación de los instrumentos, indicadores y criterios de valoración previstos en el artículo 11 y de los criterios de idoneidad previstos en el artículo 12, por la administración directamente responsable de la provisión de los servicios cuyo acceso se solicita, en coherencia con lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley de Servicios Sociales y, particularmente, en su letra a.

3.– Arreta maila batean ematea egokiagoa denean beste arreta-maila bateko eguneko zerbitzuetan, gaueko zerbitzuetan edo egoitza-zerbitzuetan ez jarraitzeko eta, horri lotuta, plazen luzaroko okupazio desegokia saihesteko, protokolo horiek ezarriko dute, lekualdaketa egokia dela egiaztatu ondoren, lekualdaketa hori gehienez ere hiru hilabeteko aldi batean egitea.

3.– Para evitar la permanencia en servicios diurnos, nocturnos o residenciales de un nivel de atención cuando resulte más idónea la atención en el otro y, en consecuencia, la inadecuada ocupación de plazas por periodos prolongados, los referidos protocolos contemplarán que, tras constatar la adecuación del traslado, se proceda al mismo antes de tres meses.

4.– Protokolo horiek, halaber, konpentsazio ekonomikorako formula bat izan beharko dute, arreta eman beharko lukeen administrazioak arreta benetan ematen ari den administrazioaren kostua finantzatuko duela bermatzeko, aldi hori igaro ondoren.

4.– Los protocolos contendrán asimismo una fórmula de compensación económica para garantizar que la administración que debiera prestar la atención financie el coste incurrido por la que efectivamente la está prestando, una vez superado dicho periodo.

5.– Protokoloak dinamikoak eta malguak izango dira bi arreta-mailen arteko lankidetzarako eta koordinaziorako premien bilakaerara egokitzeko, eta, horretarako, protokoloak aldizka berrikusteko eta, hala badagokio, aldatzeko formulak eta bideak ezarriko dira. Formula eta bide horiek protokoloak egiterakoan ezarriko dira.

5.– Los protocolos tendrán un carácter dinámico y flexible para adaptarse a la evolución de las necesidades de cooperación y coordinación entre ambos niveles de atención incluyendo, a tal efecto, fórmulas y cauces para su revisión periódica y, en su caso, su modificación. Dichas fórmulas y cauces se establecerán al elaborar los protocolos.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren indarreko dekretuak aplikatzeko eremua.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Ámbito de aplicación de los decretos de la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca en vigor.

1.– Adintsuentzako etxeetako gizarte-zerbitzuei buruzko martxoaren 10eko 41/1998 Dekretua (maiatzaren 31ko 125/2005 Dekretuak eta urriaren 10eko 195/2006 Dekretuak aldatua) I. eranskineko 1.9.3, 1.9.4 eta 2.4.1 fitxetan araututako zerbitzuei aplikatu ahal izango zaie.

1.– El Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad, modificado por Decreto 125/2005, de 31 de mayo y por Decreto 195/2006, de 10 de octubre, será aplicable a los servicios regulados en las fichas 1.9.3, 1.9.4 y 2.4.1 del anexo I.

2.– Laguntza behar duten adinekoentzako eguneko zentroei buruzko urriaren 17ko 202/2000 Dekretua autonomian mugak izatearen ondorioz sortutako premiei erantzuteko eguneko zentroei edo zerbitzuei –mendeko adineko pertsonentzako modalitatekoak direnei eta I. eranskineko 2.2.1 fitxan araututa daudenei– aplikatu ahal izango zaie.

2.– El Decreto 202/2000, de 17 de octubre, sobre los centros de día para personas mayores dependientes, será aplicable a los servicios o centros de día para atender necesidades derivadas de limitaciones en la autonomía, en su modalidad destinada a personas mayores dependientes, regulados en la ficha 2.2.1 del anexo I.

3.– Gizarte-babesik gabeko haur eta nerabeentzako egoitza-harrerako baliabideak arautzen dituen uztailaren 8ko 131/2008 Dekretua I. eranskineko 2.4.4 fitxan araututako zentroei aplikatu ahal izango zaie.

3.– El Decreto 131/2008, de 8 de julio, sobre los recursos de acogimiento residencial para la infancia y la adolescencia en situación de desprotección social será aplicable a los centros regulados en la ficha 2.4.4 del anexo I.

4.– Etxeko eremuan tratu txarren biktimak diren emakumeen harrerarako baliabideak arautzen dituen irailaren 11ko 148/2007 Dekretua 1.9.1 fitxan araututako harrera-pisuei (indarkeriaren biktimak diren emakumeen arretara zuzenduta daudenean) eta I. eranskinaren 2.4.6 fitxan araututako zentroei aplikatu ahal izango zaie.

4.– El Decreto 148/2007, de 11 de septiembre, regulador de los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico será aplicable a los pisos de acogida regulados en la ficha 1.9.1 cuando se destinen a la atención de mujeres víctimas de violencia y a los centros regulados en la ficha 2.4.6 del anexo I.

5.– Telelaguntza-zerbitzu publikoari buruzko ekainaren 28ko 144/2011 Dekretua I. eranskineko 1.6 fitxan araututako zerbitzuei aplikatu ahal izango zaie.

5.– El Decreto 144/2011, de 28 de junio, del servicio público de teleasistencia será aplicable a los servicios regulados en la ficha 1.6 del anexo I.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Finantza-lankidetza.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Colaboración financiera.

Dekretu honetako prestazio eta zerbitzu berriak edo gutxi samar garatutakoak emateko finantzaketa egokia bermatzeko eta 2015eko abenduaren 31 baino lehen, Administrazio Publiko eskudunek, Finantza Publikoen Euskal Kontseiluan, eraginkorrenak izango direla uste diren finantza-lankidetzako formulak adostuko dituzte, betiere Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 56. artikuluan eta hirugarren xedapen iragankorrean aurreikusitakoaren arabera eta haietan aurreikusitakoa garatzeko.

Al objeto de garantizar la adecuada financiación para la provisión de las prestaciones y los servicios nuevos o escasamente desarrollados contenidos en el presente Decreto y con anterioridad al 31 de diciembre de 2015, las Administraciones públicas competentes acordarán, en el seno del Consejo Vasco de Finanzas Públicas, aquellas fórmulas de colaboración financiera que se entiendan más eficaces de conformidad y en desarrollo de lo previsto en el artículo 56 y disposición transitoria tercera de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren aplikazioaren eta garapenaren ebaluazioa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Evaluación de la aplicación y desarrollo de la Cartera de Prestaciones y Servicios.

Eusko Jaurlaritzak, gainerako euskal administrazio publikoekin koordinatzeko eskumenak egikarituz, Gizarte Zerbitzuen Erakundearteko Organoaren bitartez, Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren aplikazioari eta garapenari buruzko ebaluazio orokorra egingo du Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen lehenengo xedapen iragankorrean Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema unibertsalizatzeko aurreikusitako epetik aurrera bi urte igarotzen direnean, eta, hala badagokio, Prestazio eta Zerbitzuen Zorroa eguneratuko du Lege horretako 24. artikuluan eta Dekretu honetako 8. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

El Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias de coordinación con las demás administraciones públicas vascas, a través del Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, realizará una evaluación general de la aplicación y desarrollo de la Cartera de Prestaciones y Servicios transcurridos dos años desde el plazo previsto para la universalización del Sistema Vasco de Servicios Sociales en la disposición transitoria primera de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, y procederá, en su caso, a su actualización de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de dicha Ley y en el artículo 8 del presente Decreto.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.– Indarreko araudia Prestazio eta Zerbitzuen Zorroari buruzko Dekretuko aurreikuspenetara egokitzea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Adecuación de la normativa en vigor a las previsiones del Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios.

Euskal administrazio publikoek Zorroaren zerbitzuak eta prestazio ekonomikoak eraginpean hartzen dituen araudi erregulatzailea Dekretu honetara egokituko dute. Bereziki, zerbitzuen eta prestazio ekonomikoen izena egokitu beharko dute, baita, hala badagokio, zerbitzu modalitateen izena ere, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema lortzeko eskubidea baliatzeko esparruan erraz identifikatzeko.

Las administraciones públicas vascas procederán a adaptar su normativa reguladora que afecte a los servicios y prestaciones económicas de la Cartera a la del presente Decreto. En particular, deberán ajustar la denominación de los servicios y prestaciones económicas, así como, en su caso, de las modalidades de servicios, a fin de facilitar su identificación en el marco del ejercicio del derecho de acceso al Sistema Vasco de Servicios Sociales.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Prestazioak eta zerbitzuak ematea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Provisión de prestaciones y servicios.

Administrazio Publiko eskudunek Dekretu honetako bigarren xedapen gehigarrian aipatzen den akordioa Finantza Publikoen Euskal Kontseiluan lortzen ez duten bitartean, Administrazio Publiko bakoitzak Dekretu hau indarrean jartzen denean prestazio eta zerbitzu horiek ematen ziren bezala emango ditu.

En tanto las Administraciones Públicas competentes no adopten en el seno del Consejo Vasco de Finanzas Públicas el acuerdo al que se refiere la disposición adicional segunda del presente Decreto, cada una de ellas proveerá las prestaciones y servicios en la forma en que se viene haciendo en el momento en que entre en vigor este Decreto.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Maila bereko edo txikiagoko arauak indargabetuta geratuko dira dekretu honetan xedatutakoaren aurka dauden puntuetan.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2015eko urriaren 6an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 6 de octubre de 2015.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,

El Consejero de Empleo y Políticas Sociales,

ANGEL TARSICIO TOÑA GÜENAGA.

ANGEL TARSICIO TOÑA GÜENAGA.

URRIAREN 6ko 185/2015 DEKRETUAREN I. ERANSKINA
ANEXO I AL DECRETO 185/2015, DE 6 DE OCTUBRE
ZERBITZUEI ETA PRESTAZIO EKONOMIKOEI BURUZKO FITXAK
FICHAS DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
URRIAREN 6KO 185/2015 DEKRETUAREN II. ERANSKINA
ANEXO II AL DECRETO 185/2015, DE 6 DE OCTUBRE
GIZARTE ZERBITZUEN EUSKAL SISTEMAREN BITARTEZ AUTONOMIAREN ALDEKO ETA MENDETASUNARI ARRETA ESKAINTZEKO SISTEMAREN ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK LORTZEKO KORRESPONDENTZIEN TAULA
TABLA DE CORRESPONDENCIAS PARA EL ACCESO A TRAVÉS DEL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES A LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Taulak zehazten du Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren zer zerbitzu eta prestazio ekonomiko datozen bat Autonomiaren aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistemaren zerbitzu eta prestazio ekonomikoekin, edota Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren zer zerbitzuk eta prestazio ekonomikok ematen duten horiek lortzeko aukera.

La Tabla indica cuál o, en su caso, cuáles son los servicios y prestaciones económicas del Sistema Vasco de Servicios Sociales que se corresponden con los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y dan acceso a los mismos.

Azken horiek Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren zerbitzuen bitartez lortu badaitezke, mendetasun-graduaren eta hartzaileei buruzko aurreikuspenen (Dekretu honen I. eranskinaren barnean hartutako zerbitzuen eta prestazio ekonomikoen fitxetan bilduta daude horiek) arabera zehaztuko da zerbitzua.

En los casos en los que el acceso a estos últimos pueda hacerse a través de diferentes servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, el servicio se determinará en función del grado de dependencia y las previsiones referidas a la población destinataria recogidas en las fichas de servicios y prestaciones económicas incluidas en el anexo I del presente Decreto.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
URRIAREN 6KO 185/2015 DEKRETUAREN III. ERANSKINA
ANEXO III AL DECRETO 185/2015, DE 6 DE OCTUBRE
PRESTAZIO TEKNIKOEN DEFINIZIOAK
DEFINICIÓN DE LAS PRESTACIONES TÉCNICAS

1.– Informazioa: erabiltzaileei (pertsonak, familiak eta taldeak) gizarteratzea, autonomia eta gizarte-ongizatea erraztu ditzaketen eskubide, zerbitzu eta prestazio ekonomikoei buruz jakin behar duten guztia garaiz eta behar bezala jasotzeko aukera ematen dien prestazioa da. Nork eskaintzen duen:

1.– Información: prestación que posibilita a las personas, familias y grupos usuarios acceder en tiempo y forma a un conocimiento adecuado y suficiente sobre los derechos, servicios y prestaciones económicas que pueden favorecer su integración social, autonomía y bienestar social. Se ofrece desde:

– Informazio, Balioespen, Diagnostiko eta Orientabide Zerbitzuak (1.1 fitxa), erabiltzaileei beharrezko informazioa emango diena, ezarritako baldintzak betez gero Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren zerbitzu eta prestazio ekonomikoak lortzeko aukera izan dezaten.

– El Servicio de Información, Valoración, Diagnóstico y Orientación (ficha 1.1), que ofrece a las y los usuarias la información necesaria para que, si cumplen los requisitos, puedan acceder a los servicios y prestaciones económicas del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

– Kolektibo espezifikoei bideratutako bigarren mailako arretarako Informazio eta Orientabide Zerbitzuek (2.7.1.1 eta 2.7.1.2 fitxak), pertsonari informazioa eskainiko diote zer jardun komeniko litzaizkiokeen jakinarazteko, eta harentzat egokitzat jotzen diren gizarte-zerbitzuetara edo bestelako zerbitzuetara bideratzeko.

– Los Servicios de Información y Orientación de atención secundaria dirigidos a colectivos específicos (fichas 2.7.1.1 y 2.7.1.2), que ofrecerán información para orientar a la persona en las actuaciones que conviene que emprenda y hacia las prestaciones o servicios pertinentes, de servicios sociales o de otra naturaleza.

– Gainerako zerbitzuek, dagokion zerbitzuari buruzko informazio espezifikoa eskainiko dutenak, beste prestazio eta zerbitzu batzuei buruzko informazioa ere eman dezaketela aparte utzi gabe.

– Los demás servicios, que ofrecerán información específica sobre el servicio de que se trate, sin perjuicio de que también puedan informar sobre otras prestaciones y servicios.

2.– Premien balioespena. Hiru balioespen mota bereizten dira:

2.– Valoración de necesidades. Se diferencian tres tipos de valoración:

– Premien hasierako balioespena: pertsonen, familien eta taldeen premien eta gaitasunen oinarrizko identifikazioa egiten da ikuspegi integralarekin, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemak esku hartu beharko lukeen erabakitzeko, eta, esku-hartzea bidezkoa bada, erabiltzaileak balioespen espezializatu batera bideratzeko eta/edo esku-hartzearen premia egiaztatzen duen diagnostikoa egiteko eta orientabidea emateko. Oinarrizko Gizarte Zerbitzutik egiten da.

– Valoración inicial de necesidades: consiste en la identificación básica, desde una perspectiva integral, de las necesidades y capacidades de las personas, las familias y su contexto, al objeto de constatar si procede una intervención del Sistema Vasco de Servicios Sociales y, en su caso, remitir a las personas usuarias a una valoración especializada y/o realizar un diagnóstico que confirme la necesidad de la intervención y la oriente. Se realiza desde el Servicio Social de Base.

– Balioespen espezializatua: balioespen honen barnean mendetasun-egoeraren, desgaitasun-egoeraren, bazterkeria-egoeraren eta babesgabetasun-egoeraren baremazioa sartuko da, edo hala badagokio, mendetasun-arriskuaren, bazterkeria-arriskuaren eta babesgabetasun-arriskuaren egoerak. Mendetasuna, desgaitasuna, bazterkeria eta babesgabetasuna balioesteko eta diagnostikatzeko foru-zerbitzuek egiten dute. Balioztatzen bada balioetsi behar diren egoerak bazterkeria-arriskuko edo babesgabetasun-arriskuko egoerak izan daitezkeela, Udalaren Gizarte Zerbitzuak egin ahal izango du baremazioa.

– Valoración especializada: es una valoración que incluye la baremación de las situaciones de dependencia, discapacidad, exclusión y desprotección o, en su caso, riesgo de dependencia, exclusión y desprotección. Se realiza desde los Servicios forales de Valoración y Diagnóstico de la dependencia, la discapacidad, la exclusión y desprotección. Si se estimara que las situaciones a valorar pueden ser situaciones de riesgo de exclusión o desprotección, la baremación podrá ser realizada por el Servicio Social Municipal.

– Jarraipen-balioespena: Arreta Pertsonalizatuko Planaren aldizkako ebaluazioak sakontasun handiagoarekin ala txikiagoarekin egitea dakar.

– Valoración de seguimiento: implica realizar evaluaciones periódicas del Plan de Atención Personalizada, con mayor o menor profundidad.

3.– Gizarte-diagnostikoa: Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren arreta eskatzen duten pertsonek eta familiek dituzten gizarte-premien eta gaitasunen eta haien testuinguruaren deskribapen eta balioespen profesionala da, Arreta Pertsonalizatuko Plan baten esparruan esku-hartze egokia zein den erabakitzeko, betiere diagnostikoaren ondoren plan hori egin behar dela eta jarraipena eskatzen duen esku-hartze bat egin behar dela berresten bada.

3.– Diagnóstico social: consiste en la descripción y valoración profesional de las necesidades sociales y capacidades que presentan las personas y familias que solicitan la atención del Sistema Vasco de Servicios Sociales, y su contexto, al objeto de determinar la intervención adecuada en el marco de un Plan de Atención Personalizada siempre que, tras el diagnóstico, se confirme la necesidad de elaborarlo y realizar una intervención que requiera seguimiento.

Hiru gizarte-diagnostiko mota bereizten dira: a) Hasierakoa, premien hasierako balioespena bezala Oinarrizko Gizarte Zerbitzutik egiten dena eta izaera orokorra duena; b) Espezializatua, behar izanez gero mendetasuna, desgaitasuna, bazterkeria eta babesgabetasuna balioesteko eta diagnostikatzeko foru-zerbitzu sozialek egiten dutena, eta kontingentzia jakin batean oinarritu daiteke.

Se diferencian tres tipos de diagnóstico social: a) Inicial que, como la valoración inicial de necesidades, se realiza desde el Servicio Social de Base y tiene un carácter general; b) Especializado que se realiza, si se precisa, desde los Servicios sociales forales de Valoración y Diagnóstico de la dependencia, la discapacidad, la exclusión y la desprotección, y puede centrarse en una determinada contingencia.

Gainera, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Fitxa Sozialari eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren gizarte-diagnostikoa egiteko tresnari buruzko 353/2013 Dekretuaren artikuluko 4. eta 5. idatz-zatietan aurreikusitakoaren arabera, udaletako gizarte-zerbitzuek diagnostiko sakonak egingo dituzte, intentsitate handiagoko esku-hartzea egiteko edo bigarren mailako arretako gizarte-zerbitzuetara bideratzeko. Sakonagoak izango diren eta hala badagokie bigarren mailako arretako zerbitzuen kontuan izan beharko dituzten gizarte-diagnostiko horiek, Dekretuak arautzen duen tresnan ezarritako adierazle guztiak aplikatuz egingo dira; hasierako diagnostikoa, aldiz, babes-sistemarekin, bizikidetza pertsonalarekin, familia-bizikidetzarekin, gizarte-bizikidetzarekin eta iraupeneko baliabideekin zerikusia duten adierazle orokorretan oinarrituko da.

Además, según lo previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 3 del Decreto 353/2013, de Ficha Social del Sistema Vasco de Servicios Sociales y del instrumento de diagnóstico social del Sistema Vasco de Servicios Sociales, los servicios sociales municipales realizarán diagnósticos en profundidad para una intervención de mayor intensidad por su parte o para la derivación a los servicios sociales de atención secundaria. Dichos diagnósticos sociales, que requieren mayor profundidad y que en su caso deberán ser tenidos en consideración por los servicios de atención secundaria, se realizarán aplicando la totalidad de los indicadores establecidos en el instrumento que regula el Decreto mientras que el diagnóstico social inicial se basará en una selección de los indicadores generales relacionados con el sistema de protección, convivencia personal, convivencia familiar, convivencia social y medios de subsistencia.

4.– Orientabidea: prestazio bat da, eta, horri jarraiki, erabiltzaileek, preskripzio tekniko profesional baten esparruan, hainbat proposamen eta aholku jasotzen dituzte egin beharreko ibilbideen inguruan eta modu autonomoan moldatzeko eta gizarteratzeko premietara ondoen egokitzen diren zerbitzu eta prestazio ekonomikoen inguruan, egindako diagnostikoarekin edo balioespenaren bat etorriz, hala badagokio. Orientabidearen barnean arreta pertsonalizatuko plan bat landu daiteke, halaber, baldin eta diagnostikoak horrelakorik eskatzen badu, eta Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 19.1 artikuluarekin bat etorriz, esku hartzea eskatuko dutela aurreikusten diren zerbitzuen eta prestazioen multzoa definituko du. Orientabideak beste zerbitzu eta prestazio ekonomiko batzuetara bideratzea hartuko du barnean, baita, hala badagokio, arreta-arloko beste sistema edo politika publikoetako zerbitzu eta prestazioetara ere.

4.– Orientación: prestación en virtud de la cual las y los usuarios reciben, en el marco de una prescripción técnica profesional, propuestas y asesoramiento acerca de los itinerarios a recorrer y los servicios y prestaciones económicas más ajustadas a sus necesidades de desenvolvimiento autónomo e integración social, en coherencia, en su caso, con el diagnóstico y/o la valoración realizada. Cuando así lo aconseje el diagnóstico, la orientación incluirá también la elaboración del Plan de Atención Personalizada que, de conformidad con el artículo 19.1, de la Ley de Servicios Sociales, definirá el conjunto de servicios y prestaciones cuya intervención se prevé. La orientación incluirá la derivación a dichos servicios y prestaciones y podrá incluir, en su caso, la derivación a servicios y prestaciones de otros sistemas o políticas públicas de atención.

5.– Bitartekaritza.

5.– Mediación.

– Familia-bitartekaritza, borondatezko prozedura da. Prozedura horretan profesional batek edo gehiagok laguntza eta orientabidea jartzen dute gatazkan dauden alderdien eskura, haien familia-gatazka konpontzeko irtenbide onargarriak aurkitzeko elkarrizketa-prozedurari dagokionez. Profesional horiek bitartekaritzan prestakuntza izango dute, inpartzialak izango dira eta ez dute erabakiak hartzeko ahalmenik izango.

– Mediación familiar: procedimiento voluntario en el que uno o más profesionales con cualificación en mediación, imparciales y sin poder decisorio, ayudan y orientan a las partes en cuanto al procedimiento dialogado necesario para encontrar soluciones aceptables que permitan concluir su conflicto familiar.

– Bitartekaritza-Bitartekotza: prozedura horri jarraiki, gizarte-zerbitzuetako profesionalek erabiltzaileari orientabidea ematen diote gizarte-gaitasunak garatzeko eta hurbileko ingurunearekiko (familia, taldea edo komunitatea) elkarreragina hobetzeko egin beharreko urratsen inguruan

– Mediación-intermediación: procedimiento por el cual profesionales de servicios sociales orientan al desarrollo de competencias sociales y a la mejora de la interacción entre la persona y el medio, familiar, grupal o comunitario, en el que se desenvuelve.

6.– Etxeko arreta: prestazio bat da, eta, horren bitartez, erabiltzaileek laguntza partziala edo osoa jasotzen dute eguneroko bizitzako jarduera instrumentalak egiteko, eta bereziki elikatzearekin, janztearekin eta bizi den etxeko instalazioen mantentze-garbiketarekin zerikusia duten etxeko lanak egiteko, etxearen antolaketa erraztuz, eta, hala badagokio, lan horiek egiteko beharrezko trebetasunak eskuratzeko entrenamendua barne.

6.– Atención doméstica: prestación en virtud de la cual las personas usuarias reciben ayuda, parcial o total, para realizar las actividades instrumentales de la vida diaria, en particular, las tareas domésticas relacionadas con la alimentación, el vestido y la limpieza de mantenimiento de las instalaciones de la vivienda donde se desarrolla su vida, facilitando su organización, incluyendo, en su caso, el entrenamiento en las habilidades necesarias para la realización de dichas tareas.

7.– Arreta pertsonala: prestazio bat da, eta, horren bitartez, pertsonek laguntza partziala edo osoa jasotzen dute honako jarduera hauek egiteko: a) eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak, erabiltzailearen zaintza pertsonalerako beharrezkoak direnak, eta bereziki, altxatzeko eta etzateko, bere burua garbitzeko, ibiltzeko, jateko edo oinarrizko beste eginkizun batzuetarako beharrezkoak direnak; b) ingurunearekin lotzeko jarduera instrumentalak, eta bereziki, komunikatzeko (telefonoz hitz egiteko edo gutun bat idazteko) eta familia eta komunitatearengana iristeko beharrezkoak direnak. Era berean, hala badagokio, jarduera horiek egiteko beharrezko trebetasunei dagokien entrenamendua barnen hartuz.

7.– Atención personal: prestación en virtud de la cual las personas usuarias reciben ayuda, parcial o total, para realizar: a) actividades básicas de la vida diaria necesarias para su cuidado personal, en particular, para levantarse y acostarse, asearse, desplazarse, comer u otras funciones básicas; b) actividades instrumentales que las vinculen con su entorno, en particular, para comunicarse (usar el teléfono o escribir una carta) y acceder al entorno familiar y comunitario. Igualmente, incluyendo, en su caso, el entrenamiento en las habilidades necesarias para realizarlas.

8.– Gizarte- eta hezkuntza-arloko eta arlo psikosozialeko esku-hartzea: prestazio teknikoak dira, eta prozesu luzeago edo laburrago bat ezartzea eskatzen dute. Prozesu horretan zehar, erabiltzaileak hainbat jakintza, jarrera, ohitura edo gaitasun jasotzen dituzte, modu autonomoan moldatzeko edo gizarteratzeko lagungarri. Prestazio horien barnean hartuta daude; estimulazioa edo errehabilitazioa lantzeko esku-hartzea; arlo okupazionaleko esku-hartzea; hezkuntza-arloko esku-hartzea; arlo psikosozialeko esku-hartzea.

8.– Intervención socioeducativa y psicosocial: prestaciones técnicas que implican el establecimiento de un proceso, más o menos prolongado en el tiempo, a través del cual las y los usuarios adquieren conocimientos, actitudes, hábitos o capacidades útiles para su desenvolvimiento autónomo o integración social. Se incluyen dentro de estas prestaciones: la intervención estimulativa o rehabilitadora, la intervención ocupacional, la intervención educativa y la intervención psicosocial.

Estimulazioa edo errehabilitazioa lantzeko esku-hartzea: prestazio honen bitartez, erabiltzaileek laguntza edo estimulazioa jasotzen dute eguneroko bizitzako jarduerak, oinarrizkoak eta instrumentalak, egiteko beharrezkoak diren jarrera eta trebetasun edo gaitasun kognitibo zein jokabidezkoak jasotzeko, garatzeko, berreskuratzeko edo horiei eusteko, horrela beren autonomiari eutsi ahal izateko. Zehazki, errehabilitazioa edo estimulazioa lantzeko esku-hartzeak honako jarduera hauek dira: errealitatera bideratzea; eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak garatzeko trebetasunak estimulatzeko ariketa errazak; eta terapia okupazionala.

Intervención estimulativa o rehabilitadora: prestación en virtud de la cual las personas usuarias reciben apoyo o estimulación para adquirir, desarrollar, conservar o recuperar actitudes y habilidades o capacidades físicas, cognitivas y conductuales necesarias para realizar actividades, básicas e instrumentales, de la vida diaria, de modo que les resulte posible mantener o adquirir la máxima autonomía. Constituyen intervenciones rehabilitadoras o estimulativas, concretamente, las siguientes actividades: orientación a la realidad; ejercicios sencillos de estimulación de capacidades para el desarrollo de actividades básicas de la vida diaria; terapia ocupacional.

Arlo okupazionaleko esku-hartzea: prestazio bat da, eta horren bitartez, erabiltzaileek, gaikuntza-jardueretan parte hartuz, modu autonomoan moldatzeko edo gizarteratzeko baliagarri diren jarrerak, jakintzak eta trebetasunak jasotzen dituzte, lan-eremuan ere aplika daitezkeenak Gaikuntza integraleko jardueren bitartez, lan-eremukoak izaki eremu horretara mugatzen ez diren egokitze-trebetasunak garatu eta hobetu nahi dira, autonomia pertsonalaren garapena eta erabiltzaileak gizarteratzea errazten duten aurrerapenak bilatuz.

Intervención ocupacional: prestación en virtud de la cual las personas usuarias, mediante la participación en actividades de capacitación, adquieren o desarrollan actitudes, conocimientos y habilidades útiles para su desenvolvimiento autónomo e integración social, susceptibles de ser aplicadas en el ámbito laboral. Las actividades de capacitación (habilitación) integral persiguen el desarrollo y mejora de habilidades adaptativas relacionadas con el ámbito laboral pero no exclusivas del mismo, buscando el desarrollo de la autonomía personal y aquellos progresos que favorezcan la inclusión integral de las personas usuarias.

Hezkuntza-arloko esku-hartzea (edo gizarte- eta hezkuntza-arlokoa): prestazio bat da, eta, horren bitartez, erabiltzaileek, hezkuntza jasotzeko profesional batekin harremanetan jarriz, jarrera eta ohitura desegokiak aldatzen dituzte, eta edozein testuingurutan gizarteratzeko eta modu autonomoan moldatzeko egokiak diren jarrera eta ohiturak jasotzen dituzte. Bakarka, familia-arloan, taldeka eta/edo komunitatean gara daitezke, eta hainbat testuingurutan: familiaren etxebizitzan, komunitate-ingurunean eta gizarte-zerbitzuen baliabideetan. Prestazio honen barnean hartuko dira, besteak beste, hezkuntza-aisiako jarduerak, kaleko hezkuntza, familiako hezkuntza, etxeko hezkuntza eta krisi-egoeran dauden pertsona eta familientzako orientabidea.

Intervención educativa (o socioeducativa): prestación en virtud de la cual las personas usuarias, mediante la relación educativa con una o un profesional, modifican actitudes y hábitos inadecuados y adquieren actitudes y hábitos adecuados para el desenvolvimiento autónomo y la integración social en cualquier contexto. Podrá desarrollarse a nivel individual, familiar, grupal o y/o comunitario y en diversos contextos: el domicilio familiar, el entorno comunitario y los recursos de servicios sociales. Se incluyen en ella, entre otras posibles, las actividades de ocio educativo, educación de calle, educación familiar, educación doméstica y orientación a personas y familias en situación de crisis.

Era berean, prebentzio-eginkizuna beteko du, hartzaileak bizi diren testuinguruetan atzemateko mekanismoak sortuz, agertzen diren testuinguruetan premiak eta gabeziak identifikatuz eta prebentzio-ekintzak garatuz.

Asimismo, tendrá una función preventiva que conlleva generar mecanismos para la detección de la población destinataria en los contextos en los que se desenvuelve, identificando necesidades y carencias en los contextos en los que aparecen y desarrollando acciones de prevención.

Arlo psikosozialeko esku-hartzea: esku-hartze honen bitartez pertsona, familia edo talde erabiltzaileei laguntza eskaini nahi zaie, gizarteratzeko edo modu autonomoan moldatzeko baliagarri diren pertsonen jokabideak eta inguruneko testuinguru eta egoerak aldatzeko eta hobetzeko bidean.

Intervención psicosocial: relación de ayuda dirigida a la modificación y mejora de las situaciones y contextos del entorno y de los repertorios conductuales de las personas, familias o grupos de personas usuarias útiles para su desenvolvimiento autónomo o integración social.

Bereziki honako hauek lortu nahi dira:

Específicamente, persigue:

– Bizimodu egokigarria eta autonomoa errazten eta indartzen duten pertsona, familia, gizarte, komunitate eta ingurune mailako baldintzak sustatzea. Baita pertsonarengan, familian edo komunitatean beharrezkoak diren aldaketak ere, gizarte-kalteberatasun edo -zailtasuneko egoera bat sortzen edo mantentzen duten alderdiak murrizteko eta/edo ezabatzeko helburuarekin.

– Promover las condiciones personales, familiares, sociales, comunitarias y del entorno que favorezcan y potencien un estilo de vida adaptativo y autónomo. Así como los cambios necesarios en la persona, familia y comunidad dirigidos a reducir y/o eliminar los factores que crean o mantienen una situación de vulnerabilidad o dificultad social.

– Gizarte-kalteberatasun edo -zailtasuneko egoeretatik eratorritako ondorio psikologikoak prebenitzea eta arintzea.

– Prevenir y paliar las consecuencias psicológicas derivadas de las situaciones de vulnerabilidad y dificultad social.

– Pertsonari edo familiari gizarteratzea eta, ondorioz, bizimodu egokigarri eta autonomoa garatzea oztopatzen dioten alderdi eta zailtasun psikologikoak aztertzea.

– Abordar los factores y las dificultades de carácter psicológico que dificultan a la persona o familia, su integración social y por consiguiente, el desarrollo de un estilo de vida adaptativo y autónomo.

– Babes profesionalaren laguntza-eginkizuna optimizatzea, eskuragarriago eginez eta hobetuz, baita babes naturaleko sare eta sistemak optimizatzea ere, estresa arintzeko eragina maximizatzeko.

– Optimizar el apoyo profesional en su función de ayuda, haciéndolo accesible y competente, así como las redes y sistemas de apoyo natural para maximizar su efecto amortiguador del estrés.

9.– Lagun egite soziala: gizarte-zerbitzuetako prestazioetan egiazkoena eta bereizgarriena da, eta horren bitartez pertsona profesional kalifikatu batekin harremanetan jartzen da, harekiko elkarreraginak lagundu egiten diola modu autonomoan moldatzen eta gizarteratzen.

9.– Acompañamiento social: prestación más genuina y característica de los servicios sociales, en virtud de la cual la persona participa, en interacción con una o un profesional cualificado, en una relación de ayuda que contribuye a mejorar su desenvolvimiento autónomo e integración social.

Lagun egite sozialari esker erabiltzaileak bere egoera egiazta dezake, bere autonomia pertsonala eta gizarteratzea mantentzeari edo garatzeari dagokienez (gizarteratzeko lagun egitea) dituen helburuak azal ditzake; eta prozesuan zehar helburu horiek lortzen lagunduko dion erreferentziazko pertsona bat eduki dezake eskura, honako hauen inguruko laguntza eta babesa eskainiko diona:

Permite a la persona usuaria contrastar su situación, explicitar sus objetivos en relación con el mantenimiento o desarrollo de su autonomía personal y su integración social (acompañamiento para la inserción) y contar, para alcanzarlos, con una persona de referencia que, a lo largo de un proceso, sea capaz de ofrecerle apoyo:

– instrumentala (informazioa, orientabidea eta bitartekaritza beste sistema batzuetako baliabide eta zerbitzuak eskuratzeko eta gizarte- eta familia-arloko laguntzarako –familia, lagunak, komunitatea– eta harremanetarako sareetara iristeko);

– instrumental (información, orientación y mediación para el acceso a recursos y servicios de otros sistemas así como a redes socio/familiares de apoyo –familia, amistades, comunidad– y relación);

– emozionala (kaltea murriztea, eustea, emozioei eustea eta krisi-egoeretan orientatzea, eta abar);

– emocional (reducción del daño, contención, soporte emocional y orientación en situaciones de crisis...);

– hezkuntza-arlokoa (eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak, jarduera instrumentalak eta aurreratuak egiteko eta gizarteratzeko trebetasunak eskuratzea, jarrerak aldatzea eta abar);

– educativo (adquisición de habilidades para realizar actividades básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria y para la integración social, modificación de actitudes...);

– harremanetarako (entzute aktiboa, harreman sozial eta/edo pertsonalak mantentzeko edo ezartzeko trebetasunak eskuratzea, harremanak ezartzeko aukerak sortzea).

– relacional (escucha activa, adquisición de habilidades para mantener o establecer relaciones sociales y/o personales, generación de oportunidades para el establecimiento de relaciones).

Neurri handiagoan edo txikiagoan ezarriko da pertsonaren babes-premiaren arabera. Zenbait ibilbide ezar daitezke, erabiltzaileak poliki-poliki lagun egitearen intentsitatea alda dezan, eta, ahal dela, murritz dezan.

Puede ser más o menos intenso en función de la necesidad de apoyo de la persona. Se entiende que cabe plantear itinerarios en los que la persona usuaria vaya variando (deseablemente reduciendo) la intensidad del acompañamiento requerido.

10.– Arreta soziojuridikoa: orientabide juridikoaren alorreko prestazio bat da, eta, horren bitartez, erabiltzaileei informazioa eta orientabidea ematen zaie, tresna juridikoen bitartez, mendetasun,- babesgabetasun- edo bazterkeria-egoerei erantzuteko eta egoera horiek konpontzeko, baita beste egoera batzuen (gizarte-premiazko egoerak adibidez) gizarte-ondorioei erantzuteko eta ondorio horiek konpontzeko ere, erabiltzailea gizarteratzeko eta modu autonomoan moldatzeko prozesua errazteko.

10.– Atención sociojurídica: prestación de orientación jurídica que ofrece información y orientación en relación con el abordaje y la resolución, mediante instrumentos jurídicos, de las situaciones de dependencia, desprotección y exclusión o de las consecuencias sociales de otras situaciones, como las situaciones de urgencia social, para facilitar el proceso de integración social y/o el desenvolvimiento autónomo de la persona usuaria.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana