Egoitza elektronikoa

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

185. zk., 2003ko irailaren 23a, asteartea

N.º 185, martes 23 de septiembre de 2003


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Bestelako Xedapenak

Otras Disposiciones

Nekazaritza eta Arrantza Saila
Agricultura y Pesca
5171
5171

AGINDUA, 2003ko abuztuaren 1ekoa, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan esne gordinaren ekoizpenaren higiene- eta osasun-baldintzak kontrolatzeko eta ebaluatzeko laboratorio ofizialak izendatu dituena.

ORDEN de 1 de agosto de 2003, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se designan los laboratorios oficiales para el control y evaluación de las condiciones higienico-sanitarias de la producción de leche cruda en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Martxoaren 4ko 55/2003 Dekretuaren bidez (EHAA, 53. zk.koa, 2003-03-14), Euskal Autonomia Erkidegoan esne gordina ekoizteko higiene- eta osasun-baldintzak kontrolatzeko eta ebaluatzeko gidalerroak ezarri ziren, Europako Erkidegoko eta Espainia estatuko arauak garatzeari eta aplikatzeari begira.

Por medio del Decreto 55/2003, de 4 de marzo (BOPV n.º 53 de 14-03-2003), se establecieron disposiciones sobre control y evaluación de las condiciones higienico-sanitarias de la producción de leche cruda en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en desarrollo y aplicación de la normativa comunitaria y estatal en la materia.

Dekretu horren 3.1) artikuluan, laboratorio ofiziala zertan den zehaztu da, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoan esneari buruzko kontrol ofizialak egiteari begira Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza Sailak baimendutako eta behar bezala egiaztaturik dagoen laboratorio oro.

En su artículo 3. l) se define al laboratorio oficial como el laboratorio acreditado y oficialmente designado por el Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco para la realización de los controles oficiales de leche en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Era berean, 8. artikulan honela dio: "Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren aginduz izendatuko da, foru aldundien proposamenak kontuan izanik, eta nekazaritzako elikagaien laboratorioak onartzea, kreditatzea eta kontrolatzea arautzen duten xedapen arautzaileekin bat etorriz". Laboratorio ofizial horrek egin beharko du Euskal Autonomia Erkidegoko esne gordinaren kalitatearen kontrol ofiziala".

Asimismo, en su artículo 8 se dispone que "será designado mediante Orden del Consejero de Agricultura y Pesca, a propuesta de las Diputaciones Forales, conforme a las disposiciones normativas que regulan el reconocimiento, la acreditación y el control de los laboratorios agroalimentarios. Dicho laboratorio será el encargado de realizar el control oficial de la calidad de la leche cruda en la Comunidad Autónoma del País Vasco".

Horiek horrela, foru aldundiek bi laboratorio ofizial proposatu dute Euskal Autonomia Erkidegoan esne gordinaren ekoizpenaren higiene- eta osasun-baldintzak kontrolatzeko eta ebaluatzeko: Lekunberriko Laktologi Institutua (Nafarroa) eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Herri Osasuneko Arau Laboratorioa.

Así las cosas, las Diputaciones Forales han propuesto que sean dos los laboratorios oficiales para el control y evaluación de las condiciones higienico-sanitarias de la producción de leche cruda en la Comunidad Autónoma del País Vasco: el Instituto Lactológico de Lekunberri (Navarra) y Laboratorio Normativo de Salud Pública del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

Horregatik guztiagatik, proposatutako laboratorioek eskakizun normatibo eta teknikoak betetzen dituztela egiaztatu, eta, Araba, Gipuzkoa eta Gipuzkoako foru aldundiei aholkua eskatu eta gero, honako hau

Por todo ello, comprobándose que los laboratorios propuestos cumplen los requisitos normativos y técnicos requeridos y consultadas las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa,

EBATZI DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Lekunberriko Laktologi Institutua (Nafarroa) eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Herri Osasuneko Arau Laboratorioa laboratorio ofizial izendatzea Euskal Autonomia Erkidegoan esne gordina ekoitzeko higiene- eta osasun-baldintzak kontrolatzeko eta ebaluatzeko.

Primero.– Designar como laboratorios oficiales para el control y evaluación de las condiciones higienico-sanitarias de la producción de leche cruda en la Comunidad Autónoma del País Vasco al Instituto Lactológico de Lekunberri (Navarra) y al Laboratorio Normativo de Salud Pública del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

Bigarrena.– Agindu honen aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete interesatuek Nekazaritza eta Arrantza sailburuari, hilabeteko epean, agindua argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita; edo bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete, bi hilabeteko epean, agindua argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.

Segundo.– Contra la presente Orden podrán los interesados interponer recurso de reposición ante el Consejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente de su publicación.

Hirugarrena.– Agindu hau, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

Tercero.– La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko abuztuaren 1a.

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de agosto de 2003.

Nekazaritza eta Arrantza sailburua,

El Consejero de Agricultura y Pesca,

GONZALO SAENZ DE SAMANIEGO BERGANZO.

GONZALO SÁENZ DE SAMANIEGO BERGANZO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana