Industria Digitala: EIKTak aplikatzea industri arloko ETEetan programa. 2016

LABURPENA
Titulua:
Industria Digitala: EIKTak aplikatzea industri arloko ETEetan programa. 2016
Xedea:

Programa honen helburua da laguntzak ematea Elektronika, Informazio eta Komunikazio Teknologiak manufaktura arloko ETE (enpresa txiki eta ertain) industrialetan sartzeko.

Laguntza hauek Eskualde Garapenerako Europako Funtsarekin batera (EGEF) finantzatzen dira.

Diru kopurua:
2.700.000 ¿
Deialdiaren araudia:
 • IRAGARKIA (EHAA Zk. 65/2016)
  IRAGARKIA, Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SA (SPRI) erakundearen Zuzendaritza Nagusiaren 2016ko martxoaren 22ko Ebazpenari buruzkoa» Industria Digitala: EIKTak aplikatzea industri arloko ETEetan «2016 Programa gidatuko duen araudia onartzen duena.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
SPRI - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.
Deialdia egiten duen organoa:
SPRI - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.
Erakunde erabakigarria:
Erakunde eta Sozietate Publikoak
TRAMITAZIOAK
Industria Digitala: EIKTak aplikatzea industri arloko ETEetan programa. 2016

Programa honen helburua da laguntzak ematea Elektronika, Informazio eta Komunikazio Teknologiak manufaktura arloko ETE (enpresa txiki eta ertain) industrialetan sartzeko.

Laguntza hauek Eskualde Garapenerako Europako Funtsarekin batera (EGEF) finantzatzen dira.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Programa honetako laguntzak eskuratu ahal izango dituzte industri arloko manufakturako enpresek, eta produktu industrialak diseinatzen eta muntatzen dituztenek.
a) ETEa izatea. «Lanbide-Euskadiko Enplegu Zerbitzuko Zentro Berezien erregistroan inskribatutako erakundeek» ez dute baldintza hori bete beharko. b) Euskal Autonomi Erkidegoan jarduera industrialeko zentro bat edukitzea. c) Diruz lagundu daitekeen jarduera Euskal Autonomia Erkidegoan gauzatzea. d) Egunean egotea Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko zerga betebeharretan, eta baita ere SPRI, SA Taldearekiko eta Eusko Jaurlaritzarekiko dauzkaten betebeharretan.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
2.700.000 ¿
Muga:
Proiektuarekin lotutako aholkularitza-ingeniaritza, hardware eta software gastuak dituen eta diruz laguntzeko modukoa den jarduera bat edo gehiago egiteko, 18.000 euroko diru-laguntza emango da gehienez.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • a) Erakundearen legezko ordezkariaren erantzukizunezko aitorpena. b) Legezko ordezkariaren notario-ahalordearen kopia. Onuraduna langile autonomoa baldin bada, dagokion Foru Aldundiaren edo Udaleko Ogasun Sailaren ziurtagiri eguneratua, jarduera ekonomikoa egiaztatuko duena. c) Erakunde onuradunaren IFZ. d) Proiektuaren eskaintza tekniko eta ekonomikoa, puntu hauei buruzko informazio zehatza eduki behar duena: ¿ Enpresaren jarduera eta egungo egoera (teknologiari dagokionean). ¿ Detektatutako arazoa / premia. Lortu nahi diren helburuak. ¿ Egin beharreko ingeniaritza eta aholkularitza lanen, eta produktuaren/zerbitzuaren nahiz proiektuan sortuko diren dokumentuen azalpena. ¿ Diru-laguntza jasoko duen proiektuaren bidez egingo diren hardware eta software inbertsioen azalpena. Argitu proiektuarekin duen lotura eta zergatik den beharrezkoa. ¿ Ezarriko den EIKT konponbidearen azterketa sakona. Proiektuan erabiliko diren teknologiak. ¿ Aurrekontu banakatua, barne hartuz aholkularitza edo/eta ingeniaritza kostuak, sistemaren lizentziak eta mantenimendua (hala badagokio). ¿ Egin behar den zeregin bakoitzarentzat balioetsitako ordu kopurua (dedikazioak). ¿ Proiektua burutzeko egutegia. e) Enpresa onuraduna laguntza eskaera aurkeztu aurreko 12 hilabeteetan eratua izan bada, bere «negozio-plana» aurkeztu beharko du. f) SPRIri baimena ematea honek eska dezan zerga-ordainkizunak eta Gizarte Segurantzari dagozkionak eguneratuak izatea eta, era berean, kontsulta dezan enpresa JEZen (jarduera ekonomikoen gaineko zergan) alta emanda dagoen epigrafea
 • a) Declaración responsable del representante legal de la entidad. b) Copia del poder notarial del representante legal. En el caso de que el beneficiario sea un trabajador autónomo, Certificado del Departamento de Hacienda de la Diputación Foral o Ayuntamiento correspondiente, actualizado, que acredite la actividad económica. c) NIF de la entidad beneficiaria. d) Oferta técnica y económica del proyecto, que deberá contener información detallada sobre los siguientes puntos: ¿ Actividad y situación actual de la empresa (en base a tecnología). ¿ Problema / necesidad detectada. Objetivos que se quieren alcanzar. ¿ Descripción de las tareas de ingeniería y consultoría a realizar y descripción del producto / servicio y documentos que se espera generar en el proyecto. ¿ Descripción de las inversiones en hardware y software a abordar en el proyecto objeto de subvención. Aclarar la relación con el proyecto y la necesidad del mismo. ¿ Análisis detallado de la solución TEIC a implantar. Tecnologías a emplear en el proyecto. ¿ Desglose del presupuesto que incluya costes de consultoría y/o ingeniería, licencias del sis¬tema y mantenimiento (si proceden). ¿ Estimación de horas por cada una de las tareas a realizar (dedicaciones). ¿ Calendario de ejecución del proyecto. e) En el caso de que la empresa beneficiaria haya sido constituida en los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, deberá presentar su «Plan de Negocio». f) Autorización a SPRI de solicitar el cumplimiento de obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social así como para consultar el epígrafe en el que se encuentra dada de alta la empresa en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas).
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2016/04/08 - 2016/09/23
Aurkezteko epe-muga:
Laguntza eskaerak aurkezteko epea Programa Euskadiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamuneko 09:00etan (penintsulako ordua) hasiko da eta 2016-09-23ko eguerdiko 15:00etan (penintsulako ordua) amaituko da
Ebazteko epea:
Ebazteko gehienezko epea 120 egun naturalekoa izango da agiri guztiak aurkezten diren egunetik kontatzen hasita. Epe horretan ebazpenik eman ez bada, ezetsi egin dela ulertuko da.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.