Arautegia

Inprimatu

EBAZPENA, 2008ko uztailaren 16koa, Euskal Herriko Unibertsitateko Graduko eta Graduondoko ikasketetako errektoreordearena, graduondoko ikasketetako 2008-2009 ikasturteko jardunbidea, Graduondoko Ikasketetako Azpibatzordeak onartua, argitaratzeko dena.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Ebazpena
 • Organo arau-emailea: Euskal Herriko Unibertsitatea
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 175
 • Hurrenkera-zk.: 5241
 • Xedapen-zk.: ---
 • Xedapen-data: 2008/07/16
 • Argitaratze-data: 2008/09/15

Gaikako eremua

 • Gaia: Hezkuntza; Administrazioaren antolamendua
 • Azpigaia: Sailak; Gobernua eta herri administrazioa

Testu legala

Aurkibidea erakutsiAurkibidea ezkutatu

UPV/EHUko berezko tituluetara bideratutako graduondoko eta graduko ikasketei buruz onartutako arautegiko lehenengo xedapen gehigarriaren bidez [Gobernu Kontseiluak 2008ko apirilaren 10ean onartua eta EHAAn 2008-05-16an argitaratua (92. zk.)] eskumena eman zitzaion UPV/EHUko Graduatu ondoko Azpibatzordeari arau osagarriak emateko.

Bestalde, UPV/EHUko Estatutuetako 131.4. artikuluan (abenduaren 23ko 322/2003 Dekretua) jasota dago Akademi Antolakuntzako eta Doktoregoko Batzordearen eskumena dela urtero gestiorako arautegi orokorrak eguneratzea.

Bestalde, artikulu horretako 5. puntuan zehaztuta dago batzorde horrek azpibatzordeak eratu ahal izango dituela, unibertsitateko gestio akademikoko alderdi espezifikoen inguruko erabakiak hartzeko eskumenak izango dituztenak.

Arautegi hori oraindik zehaztu gabe dagoenez, UPV/EHUko idazkari nagusiak 2005eko otsailaren 28an emandako erabakiaren bidez zehaztutako aldi batera arautegia ezarri behar da. Horretan, jasota dago EHAAn argitaratu behar dela Akademi Antolakuntzako eta Doktoregoko Batzordeko kideak hautatzeko arautegia. Aipatutako erabakian, 20. artikuluan, jasota dago batzorde horrek azpibatzordeak era ditzakeela, eta batzordearen osoko bilkurak euren gain uzten dituen gaietan izango dutela erabakimena. Horren guztiaren ondorio da Graduondoko Ikasketetako Azpibatzordea.

Graduondoko Ikasketetako Azpibatzordeak, 2008ko maiatzaren 29an egindako bileran eta aipatutako artikuluan zehaztutakoa garatuz, berezko tituluetan 2008-2009 ikasturtean ezarriko den jardunbide arautegia onartu zuen.

2004ko martxoaren 12an Euskal Unibertsitate Sistemaren otsailaren 25eko 3/2004 Legea argitaratu zen. Lege horretako 9.2 artikuluan honakoa dago jasota:

“Antolaketaren eta jarduteko moduaren gainean unibertsitate publikoko gobernu organoek emandako estatutuak eta arauak, baita horien gaineko aldaketak eta orokorrean aplikatzekoak diren xedapenak ere, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira, eta ez dira indarrean jarriko harik eta testuak oso-osorik argitaratu arte.”

Horrela, bada, Euskal Unibertsitate Sistemaren 3/2004 Legeko 9.2. artikuluan zehaztutakoa betetzeko, honakoa

Bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Berezko Tituluei buruzko 2008-2009 ikasturteko Jardunbide Arautegia, erabaki honetako eranskinean jasotako eran.

Leioa, 2008ko uztailaren 16a.

Graduko eta Graduondoko Ikasketetako errektoreordea,

CARMEN GONZÁLEZ MURUA.

Batzuetan, izena ematean, tasa bat ordaintzeko eskatu ahal izango da. Tasa hori 100 eurokoa izango da titulazio guztietarako, eta 6. artikuluan aipaturiko edozein kontutan sartuko da.

Diru kopuru hori bi kasutan baino ez da itzuliko: berezko titulua emango ez denean, edo ikaslea onartu ez dutenean. Edozelan ere, ikasleak dirua berreskuratzeko eskaria egin beharko du.

Halakoetan, berezko tituluaren zuzendari akademikoak horren berri eman beharko die ikasle guztiei, izena emateko epea amaitu eta ondorengo bost egunen buruan eman ere. Jakinarazpen horretan adieraziko da zeintzuk diren egin beharreko tramiteak ordaindutako diru kopurua jasotzeko: Berezko Tituluen bulegora zuzendutako idatzia, datu hauekin: ikaslearen datuak, bankuko kontua (20 digitu), kontuaren titularra eta titularraren NANa (ikaslea bera ez bada).

Berezko tituluan matrikulatuko diren ikasle onartuei matrikularen preziotik kenduko zaie aurretik ordaindutako diru kopurua.

Tasa horien bidez lortuko den dirua kasuan kasuko berezko tituluari dagokion BGGara joango da.

 1. – Berezko titulu bakoitzerako baldintza zehatzak ezarri ahal izango badira ere, ikasleek Gobernu Kontseiluak onartutako Berezko Tituluei buruzko Arautegi Bateratuko I. kapituluan (2008-04-10ean onartua) zehaztutako baldintza orokorrak bete beharko dituzte, bai eta arau hauek ere.

 2. – Bigarren zikloko unibertsitate-titulazio bateko lehenengo zikloa gainditurik izatea ez da diplomaturaren baliokidetzat hartuko, berezko tituluan onartua izate aldera.

 3. – Atzerriko titulua daukaten ikasleak.

  Atzerriko titulua daukaten ikasleek ez dute titulua homologatu behar berezko tituluetara sartzeko. Ikasle horiek honako prozedura hau bete beharko dute:

  Ikasleak, izena ematerakoan, sarrera-eskaria (I. eranskina) aurkeztuko dio kasuan kasuko titulazioko Akademia Batzordeari, ondorengo agiriekin batera. Agiriok gaztelaniara itzulita aurkeztu beharko dira (frantsesez, ingelesez, italieraz edo portugesez daudenean izan ezik).

  1. Berezko tituluko ikasketetarako sarrera tituluaren fotokopia erkatua, edo fotokopia eta jatorrizkoa, biak parekatzeko; edo titulua eskatu izanaren agiria.

  2. Egindako irakasgaien ziurtagiria, izena, iraupena eta lortutako kalifikazioa zehaztuta.

   Itzulpenik behar izanez gero, honela egin daiteke:

   1. Estatu espainiarrak atzerrian daukan edozein ordezkaritza diplomatikok edo kontsuletxek egindako itzulpena.

   1. Eskatzailearen herrialdeak edo dokumentua egin duen herrialdeak Espainian daukan ordezkaritza diplomatikoak edo kontsuletxeak egindako itzulpena.

   1. Espainian baimenduta edo erregistratuta dagoen zinpeko itzultzaile batek egindakoa.

    Izena emateko prozesuaren barruan, berezko tituluko zuzendari akademikoak ikaslearen espedientea eta aurkeztutako tituluaren egokitasunari buruzko txostena igorriko dio Doktoregoko Azpibatzordeari. Horiek aztertu ondoren, Doktoregoko Azpibatzordeak erabakiaren berri emango dio titulazioko Akademia Batzordeari. Aldeko erabakia hartuz gero, beren-beregi adierazi beharko dute ikaslea onartzea ontzat ematen dutela.

    Onartuta egonda matrikula egin duten ikasleei UPV/EHUko errektoreak egindako baimena emango zaie.

 4. – Unibertsitateko titulurik ez daukaten profesionalak.

  Unibertsitateko titulurik ez daukaten profesionalak “Unibertsitateko espezialista” tituluetara sartzeko eskaria Doktoregoko Azpibatzordeak eman behar du ontzat titulazioko zuzendaritza akademikoak egindako proposamena kontuan hartuta. Prozedura honakoa da:

  Ikasleak, izena ematerakoan, sarrera eskaria (II. eranskina) aurkeztuko dio titulazioko akademia batzordeari honako dokumentazio honekin batera:

  1. Unibertsitaterako sarbidea ematen dion titulua edo unibertsitaterako sarbidea egiaztatzekoa: tituluaren edo egiaztagirien (edo eskatu izanaren gordekina) fotokopia erkatua edo fotokopia eta jatorrizkoa, biak erkatzeko.

  2. Curriculum vitae.

   Hautaketa-prozesua behin bukatuta, titulazioko akademia batzordeak txostena egingo du titulazioa egokia den edo ez azalduz, eta txostena eta aipatutako agiriak Doktoregoko Azpibatzordeari bidaliko dizkio. Doktoregoko Azpibatzordeak agiri guztiak aztertu, eta hartutako erabakiaren berri igorriko dio titulazioko akademia batzordeari eta titulazioa ontzat emanez gero, berariaz adieraziko dute titulazioan sartzeko eskaria onartzeko baimena ematen dutela.

 1. – Berezko titulu baten matrikula egiteko prozesua baino lehen, izena emateko epea irekiko da. Hautaketa-irizpideek kasu guztietan errespetatuko dituzte lehen adierazitako baldintzak; irizpide horiek irakaskuntza-proposamenean ezarritakoak izango dira eta ikastegi, sail edo institutuetako iragarki taulan egongo dira ikusgai izena emateko epe osoan.

  Ikasleen eskariak ez badira heltzen titulua irakasteko beharrezkoa den gutxienezko ikasle kopurura, beharrezkoa izango da Doktoregoko Azpibatzordearen baimena titulua eman ahal izateko. Hori dela eta, matrikula egin baino lehenago, eskari arrazoitua aurkeztu beharko da, aurrekontu berria gaineratuz. Matrikulari ezingo zaio ekin, inolaz ere, Doktoregoko Azpibatzordearen baimena izateke.

 2. – Ikasleak hautatu ondoren, zuzendari akademikoak gestio hauek egin beharko ditu:

  1. Ikasle bakoitzari bere egoeraren berri ematea (onartuta, itxaronzerrendan edo kanporatuta dagoen). Onartutako ikasleek, edozelan ere, berretsi egin beharko dute onarpena.

  2. Ikasle ez onartuei, jakinarazi egin beharko die zein errekurtso mota aurkez dezaketen erabaki horren kontra, horretarako aukerarik egonez gero.

  3. Ikasle onartuei matrikula egiteko epearen berri ematea.

  4. Berezko Ikasketen Atalari jakinaraztea ikasleek prezioak murrizteko edo ez ordaintzeko eskubiderik duten 8. artikuluan zehaztutakoari jarraituz. Jakinarazpen hori matrikula data baino gutxienez 10 egun lehenago bidali behar da, eta bertan adierazita egon behar da eskolak zein egunetan hasiko diren.

 3. – Matrikula epea bukatzen denetik eskolak hasi arte, gutxienez 10 eguneko epea egon behar da.

 4. – Matrikula epea bukatu eta biharamunean, berezko tituluaren zuzendari akademikoak Berezko Ikasketen Atalarekin harremanetan jarri beharko da proposamenean zehaztutako gutxieneko matrikula kopurua bete dela jakiteko. Ez bada gutxieneko hori bete, araudi honetako 9. artikuluan zehaztutakoari jarraitu beharko dio. Aipatutako baldintzak betetzen ez badira, baimena eskatu beharko zaio Doktoregoko Azpibatzordeari aurrekontu berriarekin. Ezin izango da, inolaz ere, eskolak ematen hasi azpibatzordearen baimenik gabe.

Lehenengo matrikula:

2008. urtean hasiko diren titulazioetarako, matrikula aldia irailaren 22tik urriaren 31ra bitarterako zehaztuko da. Matrikula egiteko epea gehienez ere astebetekoa izango da eta berezko tituluko zuzendari akademikoak adieraziko du noiztik noiz arte izango den.

2009. urtean hasiko direnetarako, ordea, matrikula aldia 2009ko urtarrilerako zehaztuko da; gehienez ere astebetekoa izango da.

Matrikula internet bidez egingo da, Gaur aplikazioan.

Bigarren edo hirugarren mailako matrikula:

Bigarren eta/edo hirugarren mailako matrikula irailaren 3tik 15era egingo da. Matrikula orria eta ordaindu beharreko tasen ordainagiria Berezko Ikasketen Atalak bidaliko dizkie ikasleei. Behin epea bukatuta, sail eta institutuei igorriko zaie baimena eman dezaten.

Matrikula epe berria:

Bigarren matrikula-aldirako, baimena eskatu behar zaio Doktoregoko Azpibatzordeari, matrikularen bigarren epea ordaindu baino lehen eskatu ere.

Ikasle onartuek internet bidez egingo dute matrikula, Gaur aplikazioa erabilita.

Ondokoak dira matrikularekin batera aurkeztu beharreko agiriak:

 1. NANaren fotokopia, edo pasaportearena (ikasle atzerritarrak).

 2. Graduondoko ikasketetarako sarrera tituluaren fotokopia erkatua, edo fotokopia eta jatorrizkoa, biak parekatzeko; edo titulua eskatu izanaren agiria. UPV/EHUn 1988az geroztik titulatuek ez dute agiri hori aurkeztu behar.

 3. Argazkia, atzeko aldean izena eta abizenak idatzita.

 4. Tasak ordaindu izanaren egiaztagiria, hurrengo artikuluan zehaztutakoari jarraituz.

 5. Tasak murriztuta ordaintzeko eskubiderik izanez gero (8.1 artikulua), hori egiaztatzen duen agiria.

  Matrikula egiteko epea bukatu ondoren, Berezko Ikasketen Bulegoak honakoak bidaliko dizkio berezko titulua emango duen sail, ikastegi edo institutura: matrikulagatik izango diren diru-sarrerak, jasotakoak eta unibertsitateari dagokion diru kopurua gastu orokorrengatik.

 1. – Kopurua.

  Ikasleak matrikulagatik ordaindu beharrekoa modu automatikoan kalkulatuko da matrikulako eskaria egitean.

  Titulua ikasturte batean baino gehiagotan emateko programatu bada, urtean-urtean egin beharko da matrikula, eta aurtengo matrikulan ikasturte honetan irakatsiko diren kredituei dagokien zenbatekoa ordaindu beharko da.

  Baliozkotutako kredituetarako tasak: arautegi honetako III. kapituluan zehaztutakoak ordaindu beharko dira.

 2. – Ordainketa era.

  Matrikula era honetara ordaindu ahal izango da:

  1. Ikaslearen izena daukan ordainketa agiri bidez (matrikula egitean lortzen da). Ordainketa ondoren aipatzen diren hiru kutxetako batean egin behar da, eta ordainketa egitean, kutxak zigilua jarri behar du ordainagirian. Ordainagiri horren jatorrizkoa Berezko Ikasketen Atalera bidali behar da. Ikasleak kopia gordeko du eta horixe izango da ordainketa egiaztatzeko bere esku izango duen agiria.

  2. Banku-transferentziaren bidez.

   Ordainketa egin ondoren diru-transferentzia egin izanaren egiaztagiria bidali behar da Berezko Tituluen Bulegora.

  3. Diru-sarrerak honako kontu zenbakietako batean egin behar dira:

Graduondoko ikasketak

Bilbao Bizkaia Kutxa

20950292923239008657 kontu-zk.

IBAN kodea: ES8820950292923239008657

SWIFT edo BIC kodea: BASKES2B

Caja Vital Kutxa

20970178120010960807 kontu-zk.

IBAN Kodea: ES1120970178120010960807

SWIFT edo BIC kodea: CECAESMM097

Gipuzkoa Donostia Kutxa

21010381060003302783 kontu-zk.

IBAN kodea: ES5721010381060003302783

SWIFT edo BIC kodea: CGGKES22

 1. – Ordainketa egiteko epea.

  Ikasleek bi epetan ordain dezakete matrikularen zenbatekoa, % 50 bakoitzean. Lehenengoa matrikula egitean ordainduko da eta bigarrena:

  1. 2008. urtean matrikulatutakoek, otsailaren lehenengo astean;

  2. 2009. urtean matrikulatutakoek, apirilaren lehenengo astean.

 1. – Tasen murrizketa eta salbuespena egiteko kasuak:

  1. Berezko tituluaren antolaketak hala erabakitzen badu, titulu horretarako emandako diru-laguntzetan tasak sartu direlako.

  2. Familia ugari berezietako kideek ez dute ezer ordaindu beharko; familia ugari orokorretako kideek, berriz, matrikularen % 50 ordaindu beharko dute.

   Familia ugari bateko kide izatea aldundiak edo erakunde eskudunak emandako agiri ofizialaren fotokopia erkatu baten bidez edo fotokopia eta jatorrizkoaren bidez, biak parekatzeko, egiaztatuko da; agiri hori iraungi gabe egon behar da. Iraungita badago, agiri hori berritzeko tramiteak egiten ari izana egiaztatu beharko da matrikulan onura hori lortu ahal izateko.

  3. Ekintza terroristen biktimek, eta euren ezkontide eta seme-alabek, salbuespen osoa izango dute.

   Ekintza terroristen biktimek, izaera hori egiaztatzeko, Barne Ministerioko Herritarrentzako eta Terrorismoaren Biktimei Laguntza Emateko Azpizuzendaritza Orokorrak emandako agiria aurkeztuko dute.

  4. Gutxitasunak dituzten ikasleek edo ezinduek, organo eskudunak onartuta ezintasunaren maila % 33tik gorakoa dutenek, ez dute tasarik ordaindu beharko.

   Egoera hori aldundiak edo erakunde eskudunak emandako agiriaren bidez egiaztatu beharko da.

  5. Gizarte Kontseiluak ezarritako beste salbuespen batzuk.

 2. – Istripuetarako asegurua:

 1. Ikasketa hauetan matrikulatzen diren ikasleak ez dute eskola-aseguruaren babesik. Hori dela eta, zuzendari akademiko bakoitzak polizak egin beharko ditu berezko tituluaren aurrekontuaren kargura.

 1. – Aurkeztutako matrikulak behin-behinean onartuko dira, Gobernu Kontseiluak, 2008ko apirilaren 10ean, onartutako Berezko Ikasketei buruzko Arautegi Bateratuko baldintzak betetzen diren ala ez egiaztatzeko; azken kasuan titulua irakasteko proposamenak bete behar dituen baldintzen inguruan. Matrikula aurkeztu denetik hiru hilabete igarotzen badira Berezko Ikasketen eta Etengabeko Prestakuntzarako Atalak horren kontra erabaki eta jakinarazpenik eman barik, matrikula onartu egin dela ulertuko da, eta erabaki irmoa izango da ondorio guztietarako.

 2. – Erabaki irmo bidez UPV/EHUrekin zorretan dauden ikasleek ezin izango dute matrikularik egin berezko tituluetan.

 3. – Matrikula ez onartzeko erabakia arrazoitua izan behar da eta ordaindutako prezio publikoak itzultzea ekarriko du. Erabaki horren kontra gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio UPV/EHUko errektoreari edo hark eskuordetutakoari.

 4. – Matrikula baliogabetu egingo da, baldin eta prezio publikoak ordaintzen ez badira 7.4 artikuluan zehaztutako epeetan. Matrikula ordainketa ez egitearren baliogabetu baldin bada, ikasleak galdu egingo du ordura arte ordaindutako kopurua eta ordaintzeko daudenak, unibertsitatearen aldeko zortzat hartuko dira. Kopuru horiek erabaki bidez zehaztuko dira eta interesdunari jakinaraziko zaizkio.

 5. – Ikasleak edozein unetan egin dezake matrikula baliogabetzeko eskaria, baina eskari hori eskolak hasi aurretik egin duenean baino ez zaio itzuliko ordaindutakoa. Bestalde, eskari hori eskolak hasi eta hurrengo bi hilabeteetan egin badu, ez da zortzat hartuko ikasleak ordaintzeke daukana.

 6. – Ikasleak ez badu betetzen matrikula egiteko baldintzaren bat, aurkeztutako matrikula artxibatu egingo da, interesdunari horren berri eman eta gero. Interesdunak erantzunik ematen ez badu, matrikula-eskaera bertan behera utziko da, horretarako emango den erabakiaren bidez.

 7. – Matrikula egin eta gero berezko tituluaren antolatzaileek ikasketak ez direla emango erabakitzen badute, berezko tituluaren zuzendari akademikoak horren berri eman beharko die ikasle guztiei, matrikula egiteko epea amaitu eta 5 eguneko epean. Jakinarazpen horretan adierazita agertu beharko da zeintzuk diren egin beharreko tramiteak ordaindutako prezioak jasotzeko; izan ere, idatzia aurkeztu beharko da Berezko Ikasketen Atalean datu hauekin: ikaslearen datuak, bankuko kontua (20 digitu), kontuaren titularra eta titularraren NANa (ikaslea bera ez bada).

 8. – Doktoregoko Azpibatzordeak matrikula egiteko epea bukatu eta gero erabakitzen badu berezko titulua ez dela irakatsiko, tituluaren zuzendari akademikoak horren berri eman beharko die ikasle guztiei, bost eguneko epearen barruan erabakia jaso eta biharamunetik kontatzen hasita. Ordaindutako prezio publikoak jasotzeko egin beharreko tramiteen berri ere emango zaie ikasleei, aurreko atalean adierazitako moduan.

BEHIN BEHINEKO BGGa SORTZEA GASTUEN GESTIORAKO

Tramite hori egiteko, III. eranskineko dokumentua bidaliko dio Berezko Ikasketan Atalak berezko tituluaren zuzendari akademikoari. Zuzendariak inprimakiak bete eta itzuli egingo ditu; atalak, egiaztapenak egin ondoren, Kontabilitate Zerbitzura bideratuko du, BGGa eta horri lotutako kontu korrontea irekitzeko.

BGGaren lehen arduraduna berezko tituluaren zuzendari akademikoa izango da. Zuzendari akademiko bat baino gehiago badira, titulazioa proposatu zuen organoak erabakiko du zein izango den BGGaren arduraduna.

BGGaren bigarren arduraduna berezko tituluaren zuzendaritza akademikoa izango duen saileko zuzendaria izango da. Sail bat baino gehiago badira, Akademia Batzordearen burua dagoen saileko zuzendaria izango da. Irakasle berberak betetzen baditu kargu biak, bigarren arduraduna saileko idazkaria izango da.

Kontabilitate Zerbitzuak jakinaraziko die Berezko Ikasketen Atalari eta sailari BGGaren eta kontu korrontearen zenbakia.

BGGa itxi egingo da titulazioa bertan behera geratzen denean edo bi aldi jarraitutan luzapenik eskatzen ez denean. Hala ere, BGGetako dirua atxiki egingo da berezko titulua irakasten ez denean.

UPV/EHUko IRAKASLEEI ESKOLA ORDUAK ORDAINTZEA

Gobernu Kontseiluak onartutako arauetan zehaztutakoa betetze aldera, honakoa da jardunbidea:

Irakasleari BGGatik egiten zaizkion ordainketen atxikipena zehazteko, honakoa izan behar da kontuan: kontratuan zehaztuta dituen eskola orduak osatzeko geratzen zaizkion kredituen ordainsarien erdia jaso behar du irakasleak. Horretarako, irakasleak berezko tituluetan dituen irakats-betebeharrak eta ikasturteko Irakats Plangintzari buruzko Eskuliburuaren arabera dituen soberakinak aztertu beharko dira. Egin beharreko ordainsari guztiak irailaren 30a baino lehen egin beharko dira.

Irakats-betebeharrak osatuta ez dituzten irakasleei unean-unean egindako atxikipenak zatikako behin-behineko kitapenak izango dira; ordainketak bukatu ondoren eta unibertsitateari dagokion kopurua kendu ondoren, behin-behineko kitapen osoa egingo da.

Eragindako irakasleei behin-behineko kitapen osoaren berri eman beharko zaie, eta 10 eguneko epea izango dute alegazioak egiteko. Epe hori igarota inork ez badu alegaziorik egin, edo egindakoei buruzko erabakiak eman ondoren, kitapena behin betikoa izango da.

Berezko tituluko irakasle taldeetako aldaketei dagokienez, aldaketok ondo arrazoituta egon beharko dira, eta kontuan hartuko dira baldin eta ezustekoen ondorioz eragindakoak badira (adibidez, laneko baja...). Ez dira onartuko, baina, edukietan egindako aldaketen edo egokitzapenen ondorioz eragindakoak. Horiek, eranskinari jarraituz egin beharko dira.

Akademia Batzordearen erabakiaren kontra gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio interesdunak UPV/EHUko Doktorego Azpibatzordeari. Horretarako epea hilabetekoa izango da, jakinarazpena hartzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

Kalifikazioa “Gai”, “Ez gai” ala “Aurkezteke” izango da, eta esleituriko kreditu guztiei dagokie. Ez da egongo zati bat gainditzeko aukerarik. Deialdi bakarra egingo da titulu bakoitzerako ezarritako gutxieneko kredituak gainditzeko, eta ez da egongo horretarako salbuespenik, ez bada Doktoregoko Azpibatzordeak horretarako beren-beregiko baimena eman duela.

Ikasleen % 20 aipamen berezia lortu ahal izango du eta tituluan jasota ageriko da.

Ikasturte bat baino gehiago iraungo duten ikastaroen kasuan, azken ebaluazioa egin ahal izango da ikasturtearen bukaeran. Ebaluazioa gaindituz gero, kalifikazioa gorde egingo da eta hurrengo ikasturteren baten antolatuz gero titulazioa, kredituok aitortu ahal izango dira titulazioa lortze aldera.

 1. – Kalifikazioen aktak.

  Kasuan kasuko errektoreordeak zehaztuko du ikaslea kalifikatzeko era, Akademia Antolakuntzako eta Doktoregoko Azpibatzordearen txostena kontuan hartuta.

Akademia Batzordeak egingo du ikaslearen azken ebaluazioa eta ebaluazio orokorra.

Azken kalifikazioari dagozkion aktak argitaratuta, ikasleak erreklamazio idatzia bidali ahal izango dio UPV/EHUko Doktoregoko Azpibatzordeari, kalifikazioa argitaratu eta hamar egun balioduneko epearen barruan.

Erreklamazioak ebatzi eta horren berri emango zaie ikasleei, gehienez ere hilabeteko epean, erreklamazioa aurkeztutako egunaren biharamunetik aurrera kontatzen hasita.

Doktoregoko Azpibatzordeak hartutako erabakiaren kontra ikasleak gorako administrazio-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio UPV/EHUko errektore jaunari, erabaki horren berri izan eta hilabeteko epean. Errektore jaunak, erreklamazioa ebazteko, txostena eskatuko die Akademia Batzordeari eta Doktoregoko Azpibatzordeari.

Erabakia hori behin betikoa izango da eta administrazio bidea agortuko du.

Ikasleak, matrikulaturik dagoen ikastegi, sail edo institutuan eskatuko du baliozkotzea, eredu normalduan. Hori egiteko azken eguna ikastaroa hasi eta hilabete igarotzen denean izango da.

Tituluko Akademia Batzordeak matrikula aldia amaitu eta hilabeteko epea izango du baliozkotzeak ebazteko, eta hartutako erabakiaren berri emango dio ikasleari. Erabaki horretan honako hauek adieraziko dira: baliozkotutako kredituak eta, baleude, baliozkotu ez direnak, arrazoiak azalduta. Era berean, jakinaraziko du unibertsitateko Doktoregoko Azpibatzordeari errekurtsoa aurkezteko aukera dagoela, eta epea zenbatekoa den zehaztuko da.

Baliozkotzeen erabakia bukatu eta gero, baliozkotzeen akta bidaliko da Berezko Ikasketen Atalera, IV. eranskineko ereduari jarraiki.

 1. – Baliozkotzeetarako mugak.

  Lehendik egindako ikasketengatik graduondoko berezko tituluetara bideratutako ikasketa-programetako gaien baliozkotzeak berezko tituluko Akademia Batzordeak erabakiko ditu, Graduondoko Azpibatzordeak ezarritako arautegiari jarraituz.

  Ezin izango dira baliozkotu graduondokora sartzeko bidea eman duen titulazioan egindako kredituak. Bestalde, berezko beste titulu batzuetan lortutako kredituak baliozkotzeko, honakoari jarraitu beharko zaio:

Aurretik egindako ikasketak

Uneko ikasketak

Gehienez baliozkotu daitekeen kreditu-kop.

Unibertsitateko espezialista

Unibertsitateko masterra

Ikasketa-planaren % 50

Unibertsitateko masterra

Unibertsitateko espezialista

Ikasketa-planaren % 30

Unibertsitateko espezialista

Unibertsitateko espezialista

Ikasketa-planaren % 30

Unibertsitateko masterra

Unibertsitateko masterra

Ikasketa-planaren % 30

UPV/EHUn egindako etengabeko prestakuntza

Unibertsitateko masterra edo espezialista

Ikasketa-planaren % 30

Inola ere ez dira baliozkotuko master ofizial eta doktoregoko ikastaroak.

 1. – Baliozkotutako kredituen tasak:

  1. Unibertsitate publikoetan buruturiko ikasketa ofizialengatik baliozkotutako kreditua: dohainik.

  2. Titularitate pribatuko unibertsitateetan edo atzerriko ikastegietan buruturiko ikasketa ofizialengatik baliozkotutako kreditua: kredituari dagokion zenbatekoaren % 25.

  3. Unibertsitate honetako berezko titulu berean buruturiko ikasketengatik baliozkotutako kreditua: dohainik.

  4. Unibertsitate honetako beste berezko titulu batean buruturiko ikasketengatik baliozkotutako kreditua: kredituari dagokion zenbatekoaren % 25.

  5. Unibertsitate publikoetan edo ez publikoetan egindako ikasketa ez ofizialengatik baliozkotutako kreditua: kreditu osoa ordaindu behar da.

UPV/EHUren berezko tituluak errektoreak emango ditu, eredu normalizatuari jarraiki. Unibertsitateko Berezko Tituluen Erregistroan jasota geratu beharko dira emandako tituluak, unibertsitateko Titulu Ofizialen Erregistroan egin ohi den moduan eta baldintza berberetan (identifikazioa, zaintzea, ziurtapena eta izaera publikoa).

Tituluak ezarritako ereduari jarraituz emango dira.

 1. – Tituluak eskuratzeko eskariak Berezko Ikasketen Atalean aurkeztuko dira, edota Arabako Campuseko, Bizkaiko Campuseko edo Gipuzkoako Campuseko errektoreordetzetan. Agiri hauek aurkeztu beharko dira eskariarekin batera:

  1. Instantzia, eredu arautuan.

  2. NANaren fotokopia.

  3. Kasuan kasuko tasak ordaindu direla egiaztatzen duen ordainagiria. Familia ugariko kideen kasuan edo ekintza terroristen biktimen kasuan arautegi honetako 8. artikuluan jasotakoa beteko da.

   Berezko titulua eskuratzeko eskubideak ordainduta izanaren ziurtagiria bidaliko die Berezko Ikasketen Atalak ikasleei. Ziurtagiri honek tituluaren ondorio berberak izango ditu, titulua bera eman arte. Ziurtagiri hori ezarritako ereduari jarraituz osatuko da.

 2. – Tituluak ematea.

  Interesdunak berak jaso beharko du titulua, inprimatu eta gero, Berezko Ikasketen Atalean. Interesduna bera joatea ezinezkoa balitz, baimena eman diezaioke beste pertsona bati (ahalorde notarialaren bidez), beronek jaso dezan bere izenean.

  Aurreko paragrafoan adierazitakoa aldatzeke, eta Berezko Ikasketen Atala dagoen herrian bizi ez bada interesduna, eskaria egin diezaioke idatziz atal horri, bere etxetik gertuen dagoen bulego hauetakoren batera bidaltzeko titulua: Arabako Campuseko errektoreordetzara, Bizkaiko Campuseko errektoreordetzara, Gipuzkoako Campuseko errektoreordetzara, probintziako Hezkuntza eta Zientzia Zuzendaritzara, Hezkuntza bulegoa edo kontsuletxera.

  Tituluak jasotzeko onartuta dagoen jardunbide bera aplikatuko da bikoiztuen kasuan (artikulu honetako 4. atala).

  Titulua eman eta bost urte pasatzen badira interesduna bere bila joateke, Berezko Ikasketen Atalak, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako erabakiaren bidez, hilabeteko epea emango dio interesdunari titulua jasotzeko. Gainera, jakinaraziko dio titulua baliogabetu eta hautsi egingo dela, baldin eta epe horren barruan jasotzen ez bada. Akta batean adieraziko da titulua hautsi egin dela, eta unibertsitateko Berezko Tituluen Erregistroan jasota geratuko da.

  Ikasketak amaituta izanda titulua eskuratu baino lehenago hildako ikasleen kasuan, eta senideek eskaria egiten badute, titulua ematea egokia dela erabaki dezake unibertsitateko errektoreak. Titulu hauek diligentzia eramango dute aurreko aldearen beheko aldean.

 3. – Tituluaren izena titulua lortu duenaren generora, maskulino edo femeninora, egokitzea.

  Tituluen edo ziurtagirien izenak eta bestelako aipamenak titulu hori lortu dutenen generoa, maskulinoa edo femeninoa, kontuan hartuta egingo dira.

  Arautegi hau onartu baino lehen egindako titulu edo ziurtagiriak dauzkaten pertsonek horien bikoiztua eskatu ahal izango dute, kasuan kasuko ezarrita dagoen zenbatekoa ordainduta.

 4. – Bikoiztuak ematea.

  1. Bikoiztuak ematea, hondatu egin direlako edo zuzenketak egin behar direlako:

   Tituluko datuak zuzendu behar badira edo titulua hondatu egin bada, akats horiek Unibertsitatearenak izan gabe, interesdunak bikoiztu bat eskatu beharko du. Interesdunak, bikoiztua zergatik eskatzen duen justifikatzen duten dokumentuekin batera, jatorrizko titulua aurkeztu beharko du, edota titulua identifikatzeko aukera eskain dezaketen jatorrizkoaren zatiak.

   Interesdunak tasak ordaindu beharko ditu bi kasu horietan.

   Unibertsitatearen akats baten ondorioz egin behar bada zuzenketa, bikoiztua emateko prozedurari ofizioz ekingo dio Berezko Ikasketen Atalak. Interesdunak ez ditu tasak ordaindu beharko kasu horretan.

   Berezko Ikasketen Atalean hasiko da bikoiztuak emateko jardunbidea.

  2. Bikoiztuak ematea, titulua galdu edo lapurtu egin dutelako:

   UPV/EHUren berezko tituluen bikoiztuak eman behar direnean jatorrizko titulua galdu egin delako, iragarkia jarri beharko da aurretiaz Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian. Galtzearen berri eman beharko da iragarkian erreklamazioak egin ahal izateko. Iragarkia argitaratu eta 30 egunera ez badago erreklamaziorik, bikoiztua emateko tramitea hasi ahal izango da. Lehen aipatutako iragarkiak argitaratzeko ekimena Berezko Ikasketen Atalari dagokio.

   Bikoiztua egiteko tasa ordaindu beharko du interesdunak, bai eta aurreko paragrafoan aipatutako iragarkia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeari dagokiona ere.

   Titulua galdu edo lapurtu izana titulu hori eman zuen unibertsitateari leporatu ahal zaionean, administrazioaren kabuz ekingo zaio titulu hori bikoizteko prozedurari. Interesdunak ez du ezer ordaindu beharko titulua berriz emateagatik.

   Titulu bikoiztuan jasota ageri beharko da zergatik bikoiztu den; horretarako, diligentzia jarriko da aurreko aldeko beheko aldean.

 1. Behar bezala beteriko eskaria.

 2. Kasuan kasuko tasak ordaindu direla egiaztatzen duen ordainagiria. Familia ugariko kideen kasuan edo ekintza terroristen biktimen kasuan arautegi honetako 8.1 artikuluan jasotakoa beteko da.

  1. – 1993-1994 ikasturtea baino lehenagokoak diren ikasturte akademikoetan matrikulaturiko ikasleek, matrikulaturik egon diren ikastegi, sail edo institutuetako idazkaritzetan eskatu beharko dituzte ziurtagiri akademikoak, eta bertan adieraziko zaien dokumentazioa eman beharko dute.

  2. – Gai kalifikazioa lortu ezean, bertaratze-ziurtagiria eskatu ahal izango du ikasleak. Ziurtagiriok Akademia Batzordeak sinatuko ditu, eta batzordeak berak zehaztuko ditu ziurtagiriok emateko baldintzak.

   Egiaztagiri horiek 18. artikuluan jasotakoaren arabera ordainduko dira.

Berezko titulu eta ziurtagiriengatik ordaindu beharreko tasak, baldin eta Gizarte Kontseiluaren erabakia aldatzen ez bada, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ezarritakoak izango dira.

Tasa horiek 6. artikuluan adierazitako kontuetako batean ordaindu beharko dira.

Berezko ikasketaren ikasketa-plana osatzen duten modulu edo gaiak etengabeko prestakuntzaren barruan eskain daitezke, betiere, 20 kreditu baino gutxiago badituzte. Horretarako baimena emateko, kontuan hartuko da Gobernu Kontseiluak ikasketa osagarriei buruzko zehaztutakoa, eta matrikula ikasketak antolatu dituen ikastegi, sail edo institutuaren idazkaritzan egingo da.

Ikasleek ordaindu beharrekoa berezko tituluaren BGGaren kontuan sartuko da. Matrikula behin amaituta, zuzendari akademikoak diru-sarrera horiek esleitzeko eskaria egingo dio Kontabilitate Zerbitzuari (ikus diru-sarreran horien gestioa), eta % 10 atxikipena egingo zaie gastu orokorretarako.

Ikastaroetara joanez gero, “Bertaratze ziurtagiria” lortu ahal izango du ikasleak, edo ebaluaziorik gainditu behar izanez gero, “Onuraz parte hartu izanaren ziurtagiria”. Nahiz eta aukera hau erabilita ikasleak berezko ikasketen titulu bateko irakasgai guztiak gaindituta izan, ez du eskubiderik izango dena delako titulua eskuratzeko.

Indargabe geratuko dira Graduondoko Ikasketen Azpibatzordeak lehendik onartutako jarduera-arau guztiak.