Arautegia

Inprimatu

9/2006 LEGEA, abenduaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2007. urteko Aurrekontu Orokorrak Onartzen dituena.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Legea
 • Organo arau-emailea: Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 248
 • Hurrenkera-zk.: 6570
 • Xedapen-zk.: 9
 • Xedapen-data: 2006/12/28
 • Argitaratze-data: 2006/12/30

Gaikako eremua

 • Gaia: Ogasun eta Ekonomía
 • Azpigaia: Ogasun

Testu legala

Aurkibidea erakutsiAurkibidea ezkutatu

Eusko Legebiltzarrak 9/2006 Legea, abenduaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2007. urteko Aurrekontu Orokorrak Onartzen dituena, onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei.

9/2006 Legea, abenduaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2007. urteko Aurrekontu Orokorrak Onartzen dituena.

 1. – Onartu egiten dira Euskal Autonomia Erkidegoko 2007. urteko Aurrekontu Orokorrak, betiere lege honek ezartzen duen era eta moduan.

 2. – Eusko Legebiltzarraren aurrekontua ere lege honen barruan sartzen da, hala ezartzen baita Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 25.2.a artikuluan (testu hori azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen).

 3. – Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren aurrekontua ere lege honen barruan sartzen da, hala ezar-tzen baita otsailaren 5eko 1/1988 Legearen 24. artikuluan.

 4. – Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren aurrekontua ere onartzen da eta lege honen barruan sartzen da, hala ezartzen baita Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearen 13. artikuluan.

 5. – Lege hau ezarriko zaie 2006.eko abenduaren 31z geroztik sortzen diren erakundeei eta dagozkien aurrekontuei.

 1. – Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrekontuan jasotako gastuen kopurua 8.740.181.000 eurokoa da ordainketa-kredituetarako. Konpromiso-kredituei dagokienez, berriz, 2.582.523.953 eurokoa da; azken kreditu horiek 2007az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa I. eranskinean zehazten da.

 2. – Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrekontuan jasotako diru-sarreren kopurua 8.740.181.000 eurokoa da. Bereziki, 46.500.000 euro sartzen dira, diruzaintzako gerakin berekiei dagozkienak.

 3. – Euskal Unibertsitate Sistemaren otsailaren 25eko 3/2004 Legearen 90. artikulutik 93.era bitartekoekin bat etorriz, Euskal Autonomia Erkidegoak Euskal Herriko Unibertsitaterako bereizten duen aurrekontu-zuzkidura 288.176.169 eurokoa da, honela banatuta:

  • Ohiko ekarpena: 242.072.334 euro gastu arruntetarako eta 12.000.000 euro kapital-eragiketetarako.

  • Programa-kontratuak finantzatzeko ekarpen gehigarria: 10.054.681 euro.

  • Inbertsio eta azpiegituretako urte anitzeko programa hornitzeko kredituak: 14.400.000 euro.

  • Banakako osagarriak finantzatzeko kredituak: 9.649.154 euro.

 1. – Erakunde autonomoen aurrekontuetako gastuen egoera-orrietan ordainketa-kredituak eta konpromisokoak onartzen dira, honela banatuta:

  • Helduen Alfabetatze eta Berreuskaldun-tzerako Erakundea: ordainketa-kreditue-tarako, 40.937.500 euro jasotzen dira, eta konpromiso-kredituetarako, berriz, 19.500.000 euro; azken kreditu horiek 2007az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

  • Euskal Herriko Polizia Ikastegia: ordainketa-kredituetarako, 16.750.000 euro jasotzen dira, eta konpromiso-kredi-tuetarako, berriz, 3.561.000 euro; azken kreditu horiek 2007az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

  • Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea: ordainketa-kredituetarako, 23.370.000 euro jasotzen dira, eta konpromiso-kredituetarako, berriz, 1.880.529 euro; azken kreditu horiek 2007az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

  • Euskal Estatistika Erakundea: ordainketa-kredituetarako, 12.127.000 euro jaso-tzen dira, eta konpromiso-kredituetarako, berriz, 920.100 euro; azken kreditu horiek 2007az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

  • Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea: ordainketa-kredituetarako, 6.704.000 euro jasotzen dira, eta konpromiso-kredituetarako, berriz, 228.953 euro; azken kreditu horiek 2007az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

  • Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea: ordainketa-kredituetarako, 16.553.000 euro jasotzen dira, eta konpromiso-kredituetarako, berriz, 1.283.000 euro; azken kreditu horiek 2007az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

 2. – Aipatutako erakunde autonomoen diru-sarreren egoera-orriek erakunde bakoitzerako izendatutako ordainketa-kredituen guztizko zenbateko bera jasotzen dute. Bereziki, 128.294 euro sartu dira Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen diru-sarreren egoera-orrian; 150.000 euro Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen diru-sarreren egoera-orrian; 522.934 euro Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen diru-sarreren egoera-orrian, eta 440.500 euro Euskal Herriko Polizia Ikastegia erakundearen diru-sarreren egoera-orrian, diruzaintzako gerakin berekiei dagozkienak.

 1. – Euskal Irrati-Telebista erakunde publikoaren 2007. urteko ustiapen-aurrekontuan eta kapital-aurrekontuan, hurrenez hurren, 121.906.645 euro eta 5.281.000 euroko zuzkidurak onartzen dira, eta, aurreikusitakoaren arabera, diru-baliabideak zenbateko berekoak izango dira.

 2. – Irrati eta telebistako zerbitzu publikoak kudea-tzeko baltzu publikoen aurrekontuetan, honako zuzkidura hauek onartzen dira:

  BALTZUAK USTIAPEN AURREKONTUA KAPITAL AURREKONTUA

  SOCIEDADES PTO. DE EXPLOTACIÓN PTO. DE CAPITAL

  Euskal Telebista SA

  Televisión Vasca SA 131.323.020 26.447.000

  Eusko Irratia SA

  Radio Difusión Vasca SA 17.856.349 249.200

  Gasteiz Irratia SA

  Radio Vitoria SA 4.076.119 42.900

  Eitbnet SA 4.500.000 126.710

 3. – Irrati eta telebistako zerbitzu publikoak kudeatzeko baltzu publiko horientzat aurreikusitako diru-baliabideek baltzu bakoitzerako onartutako zuzkiduren guztizko zenbateko bera izango dute.

 4. – Euskal Irrati-Telebista Erakunde Publikoa Sor-tzen duen maiatzaren 20ko 5/1982 Legearen 44. artikuluaren arabera, onartu egiten da Euskal Irrati-Telebista erakunde publikoaren eta irrati eta telebistako zerbitzu publikoak kudeatzeko baltzu publikoen aurrekontu bateratua. Zuzkiduretan, 170.144.123 euro dagozkio ustiapen-aurrekontuari eta 26.905.810 euro, berriz, kapital-aurrekontuari, eta, aurreikusitakoaren arabera, diru-baliabideak zenbateko berekoak izango dira.

Energiaren Euskal Erakundearen ustiapen-au-rrekonturako eta kapital-aurrekonturako, hurrenez hu-rren, 31.378.351 euroko eta 39.811.483 euroko zuzkidurak onartzen dira, eta, aurreikusitakoaren arabera, diru-baliabideak zenbateko berekoak izango dira.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua erakunde publikoaren ustiapen-aurrekonturako eta kapital-aurrekonturako, hurrenez hurren, 1.927.586.671 euroko eta 105.179.458 euroko zuzkidurak onartzen dira, eta, aurreikusitakoaren arabera, diru-baliabideak zenbateko berekoak izango dira. Gerorako konpromisoen egoerarako, berriz, 134.594.156 euro jasotzen dira; azken kreditu horiek 2007az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentziaren ustiapen-aurrekon-turako eta kapital-aurrekonturako, hurrenez hurren, 1.628.000 euro eta 72.000 euroko zuzkidurak onartzen dira, eta, aurreikusitakoaren arabera, diru-baliabideak zenbateko berekoak izango dira.

Euskal Trenbide Sarea erakunde publikoaren ustiapen-aurrekonturako eta kapital-aurrekonturako, hurrenez hurren, 66.002.414 euroko eta 52.267.345 euroko zuzkidurak onartzen dira, eta, aurreikusitakoaren arabera, diru-baliabideak zenbateko berekoak izango dira. Gerorako konpromisoen egoerarako, berriz, 97.856.000 euro jasotzen dira; azken kreditu horiek 2007az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

 1. – Lege honen 4. artikuluan sartzen ez diren baltzu publikoen ustiapen-aurrekontuan eta kapital-aurrekontuan, onartu egiten dira baltzu bakoi-tzari dagozkion zuzkidurak, hurrenez hurren, 718.867.583 euroko eta 318.947.387 euroko zuzkidurak, eta gerorako konpromisoen egoerari dagokionez, berriz, 431.904.833 euro; azken kreditu horiek 2007az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen l. eranskinean zehazten da.

 2. – Baltzu publiko horientzat aurreikusitako diru-baliabideek baltzu bakoitzerako onartutako zuzkiduren guztizko zenbateko bera izango dute.

 3. – Baltzu bakoitzaren ustiapen-aurrekonturako eta kapital-aurrekonturako zuzkiduren eta aurreikusitako diru-baliabideen zenbatekoak II. eranskinean zehazten dira.

 1. – 2007ko ekonomia-urtean zehar, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, gehienez, 50.000.000 euro erabili ahal izango ditu, edozein motatako eragiketetarako bermeak emateko.

 2. – 2007ko ekonomia-urtean zehar, halaber, Elkargi eta Oinarri elkarrekiko bermerako baltzuek enpresa txiki eta ertainei emandako abalak birfinkatu eta Luzaro KEF sozietateak enpresa txiki eta ertain horiei emandako maileguak bermatu ahal izango ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, abal eta maileguok laguntza-tresna baitira enpresek berezko fondoak lortzeko edo epe luzean finan-tzatzeko, betiere erakunde horiekin izenpeturiko hitzarmenen esparruan.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, orobat, Europako Inbertsio Bankuak edo Europako Inbertsio Funtsak edo beste finantza-erakunde batzuek Luzaro kredituko finantza-erakundeari edo erakunde laguntzaileei emandako finantzaketa bermatu ahal izango du, baldin eta azken hartzaileak enpresa txiki eta ertainak badira, betiere erakunde horiekin izenpeturiko bidezko hitzarmenen esparruan.

 1. – Autonomia Erkidegoko Administrazioak formalizatutako zorpetzea, edozein agiri-motatan gauzatzen dela ere, gehitu ahal izango da, muga honekin: ekitaldiaren amaierako saldoak ezingo du gainditu ekitaldiaren hasierako dagokion saldoa, ez behintzat 50.000.000 eurotik gora.

 2. – Zuzenbide pribatuko erakundeek formalizatutako kanpo-zorpetzea ere, edozein agiri-motatan gauzatzen dela ere, gehitu ahal izango da, muga honekin: ekitaldiaren amaierako saldoak ezingo du gainditu ekitaldiaren hasierako dagokion saldoa, ez behintzat 100.000.000 eurotik gora.

 3. – Diruzaintzako aldi baterako premiei aurre egiteko gauzatzen diren kreditu-eragiketak, kreditu-eragiketa horiek urtebeterako edo gutxiagorako badira, ez zaizkie egotziko aipatutako zenbatekoei.

 1. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 24, 25 eta 26. artikuluetan ezarritakoaren aurka jo gabe, lege honen III. eranskinean azaltzen diren kredituak handitu egin ahal izango dira 2007. urtean. Kredituok Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere erakunde autonomoen aurrekontuetan sarturik egon beharko dute. Bestalde, handitze-muga izango dute, hain zuzen ere, nahitaez onartu behar diren obligazioen zenbatekorainokoa.

 2. – Handigarritzat jotzen diren kredituen eta aipa-tzen diren gainerako kredituen gehikuntzek honako finantzabideak izango dituzte:

  1. Xede batera atxikitako eskubideen benetako bilketaren araberako gehikuntzak finantzatzeko, hasieran aurreikusitako diru-sarrerez gain jasotako diru-sarreren soberakinak erabiliko dira.

  2. Lurralde historikoek Estatuari ordaindu behar dioten kupoa neurri berean gutxi-tzea ekartzen duten gehikuntzak finan-tzatzeko, lurralde historikoek berek finantzatuko dute gutxitu den kopuru bera, betiere 2007rako ezarritako ekarpen-koefizienteen arabera.

  3. Finantzazio modu zehatzik ez duten gehikuntzak finantzatzeko, Jaurlaritzaren Kontseiluak erabakiko du nola egin, betiere Ogasun eta Herri Administrazio Sailak proposatu ondoren.

 3. – Horrez gain, Jaurlaritzaren Kontseiluak diruzaintzako gerakinen kontura handitu ahal izango ditu "Hainbat sailen gastuak" sekzioko gastuen egoera-orrian azaltzen diren kreditu handigarriak, baita, hala badagokio, Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak onartutako finantza-laguntza emateko plan eta programetatik sortutako finantza-premiak ere.

2007. urtean, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak, beharrezko diren aldaketak eginez, aurreko ekonomia-urteetan sortutako konpromiso-kredituen zenbatekoa egokitu ahal izango du, baldin eta kredituok finantza-eragiketak edo arriskuen estaldura-eragiketak gauza-tzearekin zerikusia duten lankidetza-hitzarmen eta kontratuei badagozkie eta eragiketon urteko zenbatekoa korritu-tasaren edo antzeko beste adierazleen bilakaeraren araberakoa bada.

Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 66.3 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, eta 2007. urterako bakarrik, sekzio bakoi-tzerako, izaera loteslea izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta bere erakunde autonomoen aurrekontuen I. kapituluko 122, 131, 132, 161 eta 162. kontzeptuen barruan dauden gastuek, kontzeptuaren mailan, eta 16111 azpikontzeptuaren barruan dauden gastuek, azpikontzeptuaren mailan.

 1. – Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 20 eta 21. artikuluetan xedaturikoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere administrazio-erakunde autonomoen behin-behineko langileen, funtzionarioen eta lan-kontratuko langileen plantillak onartzen dira, taldeka, kidegoka, eskalaka eta kategoriaka sailkatuta, eta hasiera batean aurrekontu hauen "Langileriari buruzko eranskinean" xedaturikoaren araberako aurrekontu-programa eta -sekzioetara atxikita.

 2. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 22. artikuluan xedaturikoaren ondorioetarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere erakunde autonomoen aurrekontu-plantillak izaera mugatzailea izango du eta gehienezko muga erakunde horietako guztietako funtzionarioen, lan-kontratuko langile finkoen eta behin-behine-ko langileen kopuru osoa izango da.

 3. – Orokorrean, aurrekontu-plantillak langile-zuzkidura berriak sortuz aldatzen badira, behar beste zuzkidura amortizatu egin beharko dira horren ondorioz, urteko kostu gordina handiagoa izan ez dadin.

 4. – Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera, Jaurlaritzaren Kontseiluak, Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren proposamenez, langile-zuzkidura berriak sortzeko baimena eman ahal izango du, lanpostuen zerrendak honako arrazoi hauengatik aldatzen badira: eskumenen transferentziak benetan gauzatzen direlako, organo eta zerbitzu berriak sortzen direlako, kanporatutako eta azpikontrataturiko zerbitzuen kudeaketa zuzena egiten delako, lege-mailako arauak aldarrika-tzen direlako, edo Gobernuak koiunturakoak ez diren planak, programak eta jarduera garrantzizkoak onartzen dituelako. Horretarako, finan-tzazio egokia eta funtzio publikoaren arloan eskumena duen organoaren aurretiazko aldeko txostena behar da beti. Txostenean adierazi behar da ezinezkoa dela premia berriei aurre egitea lanpostuak berratxikita, langileak berrizendatuta edo giza baliabideak arrazionalizatzeko eta antolatzeko bestelako baliabideak erabilita.

 5. – Ogasun eta Herri Administrazio Sailari baimena ematen zaio langileen gastuen kredituetan beharrezkoak diren aurrekontu-aldaketak egiteko, kreditu horiek artikulu honetan xedaturikoaren arabera onartzen diren plantilla-aldaketei egokiturik gera daitezen.

 1. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 66.3 artikuluan xedaturikoaren ondorioetarako, eta 2007. urterako bakarrik, Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bereadministrazio-erakunde autonomoen aurrekontuetako gastuen egoera-orrietan sartutako ordainketa-kredituek izaera mugatzaile eta loteslea izango dute kapituluaren mailan, sekzio eta programa bakoitzerako, ekonomiako sailkapenari dagokionez; aurrekontu horiek II. kapituluari dagozkio, hain zuzen ere, funtzionamendu-gastuen kapituluari. Hala eta guztiz ere, Aurrekontuaren gastuen zehaztasunetan gastu bereizitzat jotzen diren kredituek ez dute horrelako izaerarik izango, eta horregatik, kapitulutik beherako mailetan, ez da beharrezko izango kredituen transferentziarik egitea.

 2. – Aurreko paragrafoan ezarritakoa hori izanik ere, izaera loteslea izango dute, kontzeptuaren mailan, "Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa" izeneko 4112 programari dagozkion 241 kontzeptuko gastuek.

 1. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 66.3 artikuluan xedaturikoaren ondorioetarako, eta 2007. urterako bakarrik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere administrazio-era-kunde autonomoen aurrekontuetako gastuen egoera-orrietan sartutako ordainketa-kredituek izaera mugatzaile eta loteslea izango dute artikuluaren mailan, sekzio eta programa bakoitzerako, ekonomiako sailkapenari dagokionez; aurrekontu horiek IV eta VII. kapituluei dagozkie –hain zuzen ere, gastu arruntetarako transferentziak eta diru-laguntzak, eta kapital-eragiketetarako transferentziak eta diru-laguntzak biltzen dituzten kapituluei–.

 2. – Aurreko paragrafoan ezarritakoa hori izanik ere:

  1. "Enplegua" izeneko 3211 programako eta "Prestakuntza" izeneko 3231 programako ordainketa-kredituek lotura-izaera izango dute kapitulu, sekzio eta programa mailan.

  2. "Nekazaritza eta Landaren eta Itsasertzaren Garapena" izeneko 7111 programako ordainketa-kredituek lotura-izaera izango dute kapitulu, sekzio, zerbitzu eta programa mailan.

 1. – Hurrengo paragrafoetan azaltzen diren berezitasunen aurka jo gabe, 2007. urtean, Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bateginak (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) arautuko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko eta bere erakunde autonomoetako Aurrekontu Orokorretako kredituen transferentziak.

 2. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bateginean (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) zehaztutako kredituen transferentzien arauak ezarriko zaizkie bai 2007ko ohiko aurrekontuari, bai aurreko ekonomia-ekitaldietatik datozen gerakinei, betiere arau horretako 88. artikuluko 1. paragrafoan xedatutakoaren aurka ez badoa.

 3. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 69. artikuluan aipatzen diren transferentzien arauetako muga orokorrak ez zaizkie ezarriko Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak onartutako finantza-laguntza emateko plan eta programei eta Inbertsio Ekonomiko eta Sozialen Plan Bereziari atxikitako kontu-sailetatik sortzen diren transferentziei, ez eta horretarako izendatutakoei ere. Kreditu horien barruan, era guztietako transferentziak egin ahal izango dira, bat ere mugarik gabe.

 1. – Baltzu publikoen aurrekontuetan aldaketak sor-tzen badira, Proiektu Estrategikoen Fondoari dagozkion jardunak legezko bihurtzea onartzen duen Jaurlaritzaren Kontseiluaren akordioren bat bete behar delako, edo Jaurlaritzak onartutako garrantzizko edozein plan, programa eta jardueraren ondorio direlako, Jaurlaritzak emango du aldaketa horietarako baimena, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak proposatuta.

 2. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 98. artikuluaren ondorioetarako, Sprilur SAk parte hartzen duen baltzu publikoetan, baltzu guztiei dagokien guztizko zenbatekoari aplikatuko zaio.

 3. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 54. artikuluaren ondorioetarako –Euskadiko Autonomia Erkidegoko 1997. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 27ko 10/1996 Legearen azken xedapenetako hirugarrenaren bidez aldatutako artikulu horren ondorioetarako–, ibilgetu material eta ez-materialetan egindako inbertsioen baturak izaera mugatzailea du Sprilur SAk parte hartutako baltzu publiko guztietarako.

 1. – Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio orokorreko,bere erakunde autonomoetako eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako lan-kontratukoak ez diren langileentzako urteko lansarien zenbatekoak ezin izango du, 2007ko urtarrilaren 1eko ondorioekin, guztira, % 2tik gorako igoera izan, 2006ko ekonomia-urtean ezarritakoaren aldean, bi erkaketa-aldietarako homogeneotasunerako, bai langileen kopuruari eta antzinatasunari dagokienez, bai eta lanaldi-motari dagokionez ere.

 2. – Lan-kontratukoak ez diren langileak honako hauek dira: Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio orokorreko, bere erakunde autonomoetako eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako karrerako eta bitarteko funtzionarioak, bai eta Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko estatutupeko langileak ere.

 3. – Lehenengo paragrafoan jartzen duena jartzen duelarik ere, aurreko paragrafoko langileen aparteko ordainsarien barruan kopuru gehigarri bat joango da, aparteko ordainsari bakoitzean. Kopuru hori hilean jasotzen den destino-osagarriaren % 100 izango da, eta hilez hil banatuko da dagozkion arauei jarraituta.

 4. – Justizia Administrazioko langileen lansariez den bezainbatean, langile horiei dagokien berariazko araudia aplikatuko da.

 5. – Lehenengo paragrafoan zehaztutakoa gorabehera, lanpostuaren edukian izandako aldaketengatik, programa bakoitzari atxikitako langile-kopuruan izandako aldaketengatik edo programa horiei ezarritako helburuen betetze-mailarengatik, lansari osagarrietan berariaz eta salbuespenez ezinbestean egin beharreko egokitzapenak gauzatu ahal izango dira. Era berean, paragrafo horretan zehaztutakoa gorabehera, lanpostuak antolatzeko eta sailkatzeko sistemak aplikatu ahal izango dira, eta sistema horiek ezargarriak izango zaizkie transferentzien bitartez euskal administrazio publikoetan sartzen diren edo sartuak diren langileei ere; orobat, sektoreetako berariazko berezitasun batzuk egokitu ahal izango dira ordainsari-kontzeptuak ordainsarien egitura berrira egokitzeagatik, periodifikatzeagatik edo berregituratzeagatik.

 6. – Aurreko paragrafoetan ezarritakoarekin bat etorriz, lan-kontratukoak ez diren langileek jaso beharreko oinarrizko lansariak, ordainsari-kontzeptu desberdinen araberakoak, ondoren zehazten direnak izango dira:

  1. Langile bakoitzari dagokion kidego edo eskala sailkatuta dagoen taldeari dagozkion soldata eta hirurtekoak, ondoren zehaztuta datozen hamabi hilekoren zenbatekoen arabera:

   Taldea Soldata Hirurtekoak

   Grupo Sueldo Trienios

   A 13.354,20 513,24

   B 11.333,76 410,76

   C 8.448,60 308,40

   D 6.908,16 206,04

   E 6.306,84 154,68

  2. Aparteko ordainsariak, soldataren eta hirurtekoen hileko baten zenbatekoarekin eta, hirugarren paragrafoan ezarritakoa aplikatuz, jasotzen den destino-osaga-rriaren hileko zenbatekoarekin.

 7. – Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeko 79.1.a artikuluarekin bat etorriz, urteko destino osagarria, lanpostu bakoitzaren mailari dagokiona, honako hau izango da:

  Maila Urteko zenbatekoa

  Nivel Cuantía anual

  30 16.004,00

  29 14.225,44

  28 12.714,17

  27 11.291,59

  26 9.958,04

  25 8.624,48

  24 8.090,84

  23 7.513,15

  22 6.979,52

  21 6.446,38

  20 6.001,87

  19 5.646,06

  18 5.290,54

  17 4.978,81

  16 4.667,90

  15 4.356,59

  14 4.045,68

  13 3.734,27

  12 3.423,44

  11 3.112,03

  10 2.864,88

  9 2.659,31

  8 2.494,67

 8. – Artikulu honen lehenengo paragrafoan aurreikusitakoaren gehigarri gisa, lan-kontratukoak ez diren langileen guztizko lansariak % 1eko gehikuntza izango du. Kopuru hori berariazko osagarria, edo kontzeptu egokia, igotzera bideratuko da, hurrengo ekonomia-ekitaldietan, osagarri horien egokitzapena progresiboki lortzeko. Izan ere, egokitzapen horri esker, osagarri horiek urtean hamalau ordainsaritan jasoko dira, hamabi arrunt eta bi gehigarrizko, ekainean eta abenduan.

  Ondoriozko kopurua urteko berariazko osagarriari erantsiko zaio, eta hamalau ordainsaritan banatuta jasoko da. Ordainsari horietatik, hamabi berdinak izango dira eta hilero jasoko dira; beste biak, berriz, ekain eta abenduan jasoko direnak, hilero jasotzen denaren laurden bat izango dira. Baldin eta berariazko osagarria, edo kontzeptu egokia, hamalau hilekotan sortzen bada, ondoriozko kopurua hamalau hileko horien artean banatuko da.

 9. – Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko, bere erakunde autonomoetako eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako eta baltzu publikoetako lan-kontratuko langileentzako guztizko lansariak ezin izango du, 2007ko urtarrilaren 1eko ondorioekin, guztira, % 2tik gorako igoera izan, 2006ko ekonomia-urtean ezarritakoaren aldean; hala ere, bestelako igoera bat gauzatu ahal izango da lanpostuaren edukiaren aldaketaren ondorioz, programa bakoitzari atxikitako langile-kopuruaren aldaketaren ondorioz, programa horiei ezarritako helburuen betetze-mailaren ondorioz edo lanpostuak antola-tzeko eta sailkatzeko sistemen aldaketen ondorioz.

  Lan-kontratuko langileen guztizko lansariak esaten denean, hau adierazi nahi da, alegia, kasuan kasuko langileek 2006an zehar sortutako lansari guztiak (soldatazkoak nahiz soldataz bestekoak) eta gizarte-ekintzako gastu guztiak. Hala ere, badira zenbait salbuespen:

  1. Gizarte Segurantzako prestazioak eta kalte-ordainak.

  2. Enplegu-emaileak Gizarte Segurantzako sistemari ordaindu beharreko kotizazioak.

  3. Lekualdatzeei edo lan-iraizpenei dagozkien kalte-ordainak.

  4. Langileak egindako gastuengatiko kalte-ordainak.

 10. – Aurreko paragrafoan jasotakoa, hortaz, 2007ko guztizko lansariei dagokien goi-muga da; hori, gero, negoziazio kolektiboaren bidez ezarri eta emango zaie banakakoei.

 11. – Guztizko lansariaren aldaketak homogeneotasunari eutsita kalkulatuko dira erkaketaren bi aldietarako, bai langileen kopuruari eta antzinatasunari dagokienez, bai lanaldi-motari, lanari eta gainerako lan-baldintzei dagokienez.

 12. – Aurrekoa gorabehera, 2. paragrafoko langileentzako erabakitzen den urteko kopuruaren parekoa aplikatuko zaie, bakoitzak duen mailaren arabera, lan-kontratuko langileei ere, eta, horretarako, haien guztizko lansaria horretarako behar bezain beste igo beharko da, artikulu honetako 3. paragrafoan xedaturikoaren arabera.

 13. – Era berean, 2. paragrafoko langileentzako erabakitzen den urteko kopuruaren parekoa aplikatuko zaie, bakoitzak duen mailaren arabera, lan-kontratuko langileei ere, eta, horretarako, haien guztizko lansaria horretarako behar bezain beste igo beharko da, artikulu honetako 8. paragrafoan xedatutakoaren arabera.

 14. – Aurreko paragrafoetan jasotako lansari-gehikuntza orokorraz gainera, Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak eta bere erakunde autonomoek, zuzenbide pribatuko erakunde publikoek eta baltzu publikoek beren guztizko lansarien % 0,5 gehiago (gehie-nezko ehunekoa da hori) erabil dezakete beren esparruko langileen erretiroa jasota dakarten enpleguko pentsio-planetara ekarpenak egiteko edo taldekako aseguruak hitzartzeko.

 15. – Aurreko paragrafoetan aipatzen diren mugak kalkulatzeko honako hauen gainean aplikatuko da portzentajea: lan-kontratukoak ez diren langileek ordainsari-kontzeptu jakin batzuetan –oinarrizko lansarian, destino-osagarrian, berariazko osagarrian eta produktibitate-osagarrian edo antzeko kontzeptuetan– sortutako lansarien multzoari dagokion gastuaren gainean; eta 9. paragrafoan zehaztutako lan-kontratuko langileen guztizko lansariaren gainean, ondorio horietarako gizarte-ekintzako gastuak zenbatu gabe.

 16. – Lehendakari, lehendakariorde, sailburu, goi-kargudun eta berdinetsitakoen lansarietan, 2007ko ekonomia-urterako, gehienez eta hala badagokio, Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta bere erakunde autonomoetako lan-kontratukoak ez diren langileen urteko lansariei orokorrean ezarritako igoera orokorraren ehuneko bera aplikatuko da, oinarritzat hartuta 2006ko abenduaren 31n indarrean dauden lansariak. Nolanahi ere, lansarien egitura errespetatzeko eta dagozkien kategoriari eta karguari eusteko, gutxienez, maila goreneko funtzionarioentzat orokorrean aurreikusitako lansarien parekoak jasotzea bermatuko zaie.

 17. – Artikulu honetako lehenengo paragrafoan agertutako langileen aldean lansariak parekatuta ez dituzten aldi baterako langileek beraiekin berdinetsita dauden langileentzako igoera bera izango dute. Salbuespenak izango dira zenbateko finkoa duten lansariak, horiei aurreko paragrafoan adierazitako igoera ezarriko baitzaie.

 18. – Osagarri pertsonalek, aldi baterako osagarriek eta zerbitzuagatiko kalte-ordainek arau bereziak izango dituzte.

 1. – Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legeko 74.1.a artikuluarekin bat etorriz, osagarriaren urteko zenbatekoa, kategoria-maila bakoitzari dagokion destino honako hau da:

  Maila Urteko zenbatekoa

  Nivel Cuantía anual

  1 4.690,22

  2 5.491,10

  3 5.857,94

  4 8.112,15

  5 8.888,70

  6 10.606,68

  7 11.340,87

  8 13.170,52

 2. – Jaurlaritzaren Kontseiluak erabakiko du zein den Ertzaintzako langileek guztira jasoko duten lansari osoa. Nolanahi ere, aurreko artikuluan ezarritako edukia eta irizpideak aplikatuko zaizkie.

 1. – Jaurlaritzaren Kontseilua izango da, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak txostena eman ondoren, honako hauek onartuko dituena: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta bere erakunde autonomoetako lan-kontratuko langileen gain eragina duten hitzarmen kolektiboak, soldaten berrikuspenak edo lehendik izenpetuta dauden hitzarmenei oso-osoan edo zati batean atxikitzeko akordioak edo horietara zabaltzeko akordioak. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio instituzionalaren baltzu publikoetako edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako lan-kontratuko langileen gain eragina dutenean, berriz, izenpetu aurretik Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren aldeko txostena izango da beharrezko.

 2. – Aurreko paragrafoan zehaztutako ondorioetarako, dagokion akordio-proiektua bidaliko zaio Ogasun eta Herri Administrazio Sailari, eta proiektuarekin batera, 2006. urteko guztizko lansariaren eta ordainsarien kuantifikazioa, eta 2007. urterako aurreikusitako guztizko lansariarena eta ordainsariena, bai eta proiektu horretan jasotako alderdi ekonomiko guztien balorazioa ere. Sail horrek, aipatutako dokumentazioa jaso eta, gehienez, 15 eguneko epearen barruan, dagokion txostena egingo du. Txosten horretan, alderdi ekonomikoei dagokienez, gastu publikoaren arloan ondorioak dakartzaten gaiak jasoko dira; hori guztia, hala ere, ez da eragozpen izango Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia kontrolari eta kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legean ezarritako kontrol ekonomikoa gauzatzeko.

 1. – Artikulu honetan aipatzen diren langileek edozer dela-eta urtean jasoko dituzten gehienezko soldataren zenbatekoak, bermatu gabeko kopuruko pizgarriak barne direla, ezin izango dira Eusko Jaurlaritzako sailburuek urtean jasotzen dituzten ordainsari osoak baino handiagoak izan.

 2. – Goi Kargudunen Lansariei buruzko urriaren 28ko 14/1988 Legearen 4. artikuluko 2. paragrafoan agintzen dena betetzeko, pizgarriak ebaluatzeko eta emateko irizpideak zehazterakoan honako hauek hartuko dira kontuan: bal-tzu edo erakunde publiko bakoitzaren urteko aurrekontuen eta ekonomia-urte bakoitzean aurrekontuekin batera doan urteko txostenean jasotako helburu kualitatiboen betetze-maila, bai eta erakundearen urteko kudeaketa-planaren eraginkortasuna ere, betiere zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako eta baltzu publikoetako zuzendaritza-taldekideen estatutu pertsonala arautzeko den otsailaren 23ko 130/1999 Dekretuak zehaztutakoaren arabera.

 3. – Baltzu edo erakunde publiko bakoitzeko gobernu-organo eta administrazio-organo eskudunek erabaki ahal izango dute zein modu eta alditan ordainduko diren pizgarri horiek.

 1. – Indarrean dauden arau berezietan xedatutakoarekin bat etorriz bidezkoak diren kasuetan eta kopuruen arabera ordainduko dira pentsioak eta bestelako eskubide pasiboak.

 2. – Eskatutako gabealdiak bete dituzten langileek hartzeko pasiboak direla-eta, sortutako pentsioak –maiatzaren 13ko 1/1986 Legegintzako Dekretua betez sortuak– ehuneko bi (% 2) igoko dira, 2007ko urtarrilaren 1eko ondorioekin.

 1. – Lege honen IV. eranskinean finkatzen dira hezkuntza-maila bakoitzaren moduluko osagaiak eta dagozkien zenbatekoak.

 2. – IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoek gehieneko muga ekonomikoak hartzen dituzte, irakasleen eta irakasle ez diren langileen gastuak bertan sartuta direla.

 3. – Hala ere, ordainketa eskuordetua daukaten mailetan, irakasle bakoitzaren benetako antzinatasuna kontuan hartuta ordainduko da inoren kontura diharduten langileen eta kooperatibisten antzinatasuna.

2007. urtean zehar, foru-aldundiek Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrekontuan izendatutako kredituei eusteko egin beharreko ekarpenak 7.996.010.618 eurokoak dira.

Aurreko artikuluan zehaztatutako zenbatekoari ondoko ehunekoak ezarriz ateratzen da lurralde historiko bakoitzak egin beharreko ekarpena. Hona ehunekook:

ARABA: % 16,73

BIZKAIA: % 50,44

GIPUZKOA: % 32,83

 1. – Egitekoa den gastuari dagokion kredituaren izaera edozein izanik ere, 5.000.000 eurotik gorako gastuek Jaurlaritzaren Kontseiluaren baimena beharko dute. Bada salbuespen bat, alegia, Administrazio instituzionalera transferentziak egiten direnean edo Aurrekontuetan izenarekin jasotako diru-laguntzak direnean; kasu bi horietan ez da baimenik behar izango.

 2. – Erakunde autonomiadunek, 1.000.000 eurotik gorako hasierako aurrekontua duten gastuak egiteko, dagokien sailburuaren aldez aurreko baimena beharko dute, edo, aurreko paragrafoaren kasuan, Jaurlaritzaren Kontseiluarena.

Kontratazioaren arloan, Jaurlaritzaren Kontseiluari egokituko zaio aurreko artikuluko 1. paragrafoan aurreikusitako zenbatekoaren gainetik dagoen aurrekontua duten kontratuak baimentzea. Kasu horretan, kontratua baimentzearekin batera, gastua ere baimenduko da.

 1. – Jaurlaritzak Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bateginak (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegin-tzako Dekretuaren bidez onartu zen) eskatutako informazioaz gainera, ondoko eragiketen berri emango dio Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari, hiru hilean behin:

  1. Aldi horretan emandako bermeen zerrenda, baita, bermeen onuradunek bete beharrekoa bete izan ez dutelako, aurre egin behar izan dien bermeei buruzko informazioa ere.

  2. Baltzu publikoen eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoen egoera-balantzea, galeren eta irabazien egoera-orria, finantzaketa-taula eta, azkenik, ustiapen-aurrekontuak eta kapital-aurrekontuak.

 2. – Aurreko zenbakian aipatzen den informazioa hiruhileko bakoitzaren muga-egunean itxiko da eta aipatutako muga-egunaren hurrengo bigarren hilabeteko 15a baino lehen igorriko da Legebiltzarrera.

Jaurlaritzak Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari hainbat eragiketaren berri emango dio, eragiketa horiek gertatzen diren hilaren hurrengoan. Hona hemen aipatutako eragiketak:

 1. Egindako zorpetze-eragiketak.

 2. Jaurlaritzaren Kontseiluak Autonomia Erkidegoko Administrazio instituzionala osatzen duten erakundeei emandako urtebete edo gutxiagorako kreditu eta aurrerakinak.

 3. Itundutako zergetan foru-aldundi bakoitzak izandako diru-sarrerak, zergaka sailkatu eta zehaztuak.

 4. Proiektu Estrategikoen Fondoaren kontura emandako laguntzen zehaztapena.

Administrazioaren, erakundeetan ordezkaritza duten enpresa-erakundeen eta indarrean dagoen legediaren arabera ordezkari gehien dituzten sindikatuen ordezkariek Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari atxikitako organo bat osatuko dute, eta hauexek ditu eginkizun: hurrenez hurren, enpleguari eta prestakuntzari dagozkien 3211 eta 3231 programak ezartzeko moduaren gaineko kontrola eta jarraipena egitea.

Gizarte Eskubideen Agiriaren abenduaren 27ko 10/2000 Legearen 7.1 artikuluan jasotako ondorioetarako, oinarrizko errentaren zenbatekoa, lanbide arteko gutxieneko urteko soldataren % 87ri dagozkion diru-sarrerak hamabi hilabetetan ziurtatzeko beharrezkoa den kopurua izango da, pertsona bakarraren kasuan. Kopuru horri beste % 25 gehituko zaio bigarren pertsonarentzat, eta pertsonako % 10, hirugarren per-tsonatik aurrera.

 1. – Babes ofizialeko etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko araudian agindutakoa betetzeko, deskontuen bidez 2007. urtean zehar egingo diren finantza-eragiketen zenbatekoak ezin izango du 135.000.000 eurotik gora egin.

 2. – Ogasun eta Herri Administrazio Sailari baimena ematen zaio etxebizitza eta lurzoru gaietako finantza-itunetatik eratorritako ordainketa-obliga-zioak segurtatu edo birmoldatzeko finantza-eragiketak ituntzeko, betiere Jaurlaritzaren Kon-tseiluak erabakitako era eta moduan.

 3. – Aldez aurretik Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren baimena izanik, titulartasun publikoko lurzoruak erosteko beharrezko zorpetze-eragi-ketak kontzertatu ahal izango dira etxebizitza babestuak egin ahal izateko, kasuan kasuko administrazio publikoekin iritsi beharreko akordioen barruan. Eragiketa horiek ez zaizkio inputatuko lege honetako 11. artikuluan jasotako mugari.

 1. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bateginean (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) ezarritakoa gorabehera, Eusko Jaurlaritzak izaera estrategikoa duten proiektuak kalifikatuko ditu, proiektu horiek egin ahal izateko laguntzak emango ditu eta, horretarako, gastu-konpromisoak hartu ahal izango ditu; betiere Proiektu Estrategikoen Fondoari egindako ekarpenek –Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak erabakitakoek– finantza-babesa ematen badiete konpromiso horiei.

 2. – Laguntzen finantza-kudeaketa Garapenerako Euskadiko Kapital Sozietatea SAren bidez egingo da, Herri Dirubideen Euskal Kontseiluaren akordioan eta baltzu horrekin egindako akordioan xedaturikoaren arabera. Baltzu horrek, halaber, erakunde laguntzaile gisa jardungo du Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko (testu hori azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekreturen bidez onartu zen) 52. artikuluaren eta hori garatzen duten arauetan ezarritakoaren ondorioetarako.

 1. – Ekonomia sustatzeko egitasmoak ikusi-entzu-tekoen ekoizpen arloak sustatzeko egitasmoak eta ikerketa, garapen eta berrikuntzarako egitasmoak ordaintzen laguntzeko bada, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailek hainbat berme, mailegu eta aurrerakin itzulgarri eman dezakete.

  Kontuan hartu beharreko arauetan jartzen duen moduan eman beharko dira laguntza horiek. Eta Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bateginean (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) ezarritakoa gorabehera, hartarako eskumena duen erakundeak gastu-konpromisoak hartu ahal izango ditu, baldin eta konpromiso horiek berekin dakarten finantza-kostuak eta aurreikusitakoaren arabera Administrazioak aurre egin beharreko arriskuak dagozkien aurrekontu-kredituen finantza-babesa izan behar dute.

 2. – Laguntzen finantzaketa-kudeaketari dagokionez, aplikatu beharreko arauetan zehaztutako kaudimen- eta eraginkortasun-baldintzak betetzen dituzten pertsona juridikoen bitartez egingo da kudeaketa hori, eta arau horietan eta pertsona horiekiko lankidetza-akordioetan xedatzen den moduan. Pertsona juridiko horiek, halaber, erakunde laguntzaile gisa jardungo dute Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko (testu hori azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekreturen bidez onartu zen) 52. artikuluaren eta hori garatzen duten arauetan ezarritakoaren ondorioetarako.

 3. – Xedapen gehigarri honen eraginez Aurrekontuetako gastuen eta sarreren egoera-orrietan egin beharreko egokitzapen teknikoak egiteko baimena ematen zaio Ogasun eta Herri Administrazio Sailari.

Euskal Autonomia Erkidegoaren jabetzako telekomunikazioen egituraren ustiapenetik lortutako irabaziak zuzenbide pribatuko diru-sarreratzat jotzen dira, ez baitaude atxikita erabilpen edo zerbitzu publikoei telekomunikazioen arloan indarrean dagoen araudiaren arabera.

 1. – Aurreikusi ez diren diru-sarrera eta finantza-baliabideak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak eta instituzionalak industria-izaerako merkataritza-sozietateetan dauzkan zenbait partaidetza besterendu ondoren lortu badira eta, Jaurlaritzaren Kontseiluak zehaztutakoaren arabera, partaidetza horiek eskuratzeko izan zen xede estrategikoa bete dela irizten bada, Euskal Autonomia Erkidegoko industria-ehunaren lehiakortasuna sustatzeko egokitzat iritzitako beste fondo edo tresna batzuk sor daitezela bultzatzeko erabili ahal izango dira, eta, bereziki, euskal enpresa-taldeak eratzen eta sendotzen laguntzeko.

  Ondorio horietarako, baimena ematen zaio Jaurlaritzari, 2007ko ekitaldian eta aurrekontu- eta ondare-arauei buruzko indarreko lege-xedapenetako baldintzetan, bidezko ondare-eragiketak egin ditzan eta lortutako fondoak aipatu diren jardueretan erabil ditzan.

 2. – Xedapen honetan aurreikusitakoa betetzeko garatzen diren jarduerak, nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko finantza-sistema publikoaren baliabideak arrazionalizatzeko eta optimizatzeko Ogasun eta Herri Administrazio Sailak ezarriko dituen jarraibideei atxiki beharko zaizkie eta, dagokionean, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio publikoaren finantza-poli-tikaren zerbitzura ezar daitezkeen gainerako tresnei.

Paragrafo berri bat eransten zaio Euskal Autonomia Erkidegoaren Finantzen azaroaren 8ko 8/1996 Legeko 35. artikuluari, honako idazketa honekin:

"Halaber, zorpetze-baldintzak lege honetako 27. artikuluan aurreikusitakoak bezalako finan-tza-eragiketa osagarrien bidez aldatu ahal izateko eta erakunde horien emaitzen egonkortasuna, segurtasuna edo estaldura bermatzeko eragiketak burutu ahal izateko ere, zorpetze arloko eskumenak dituen sailaren baimena behar da".

 1. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 31. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

  "1. Jaurlaritzak, aurrekontuen arloan eskumenak dituen sailak proposatuta, handitu ahal izango du konpromiso-kredituen egoera-orria. Horretarako, kreditu berriak onartu ahal izango ditu, edo lehendik baimenduta daudenak handitu, betiere Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere erakunde autonomoen aurrekontuko ordainketa-kredituen zenbateko osoaren % 5eraino, hurrenez hurren. Muga hori ez da aplikatzekoa izango baldin eta kreditu horiek Administrazioaren funtzionamendu normalerako beharrezko diren ondasunak edo zerbi-tzuak ohi bezala eskuratzeko badira.

 2. Aurreko paragrafoan aurreikusitako prozedurari jarraiki, eta adierazitako mugari lotu gabe, behar bezala justifikatzen diren atzerapenak direla-eta urte horretarako aurreikusitako helburua betetzerik ez badago, betearaztean aurrekontu-urtea gainditzen duten konpromisoak hartu ahal izango dira, baldin eta konpromiso horietarako krediturik onartuta ez badago. Soberako kredituak berriro erabili ahal izango dira, betiere aurrekontuen arloan eskumenak dituen sailak zehazten duen eran.

  82. artikuluaren 2. paragrafoko a) idatz-zatiak aipatzen dituen ekarpenen kasuan edo ekarpen-konpromiso irmoen kasuan –batean zein bestean, baldin eta konpromisoen eragina ondorengo urteetara luzatzen bada–, Jaurlaritzak, aurrekontuen arloan eskumenak dituen sailaren proposamenez, baimena eman ahal izango du dagozkion konpromiso-kredituak sortzeko".

 1. – Bi paragrafo berri (5. eta 6. paragrafoak) eransten zaizkio Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bide onartu zen) 66. artikuluari, honako idazketa honekin:

  "5. Aurrekontuaren jarraipena eta kontrola egiteko premiek hala eskatzen dutenean, aurrekontuei buruzko eskumenak dituen sailak bereziki lotutako kredituak ezarri ahal izango ditu.

 1. Era berean, aurrekontuen arloan eskumenak dituen sailak, bere ekimenez edo dagokion sail edo erakunde autonomoaren ekimenez, ordainketa-kredituak eta konpromiso-kredituak berriz banatu ahal izango ditu, Aurrekontuen jarraipenerako eta kudeaketarako premiek hala eskatzen dutenean. Eragin horietarako, lotura-maila bereko kredituen artean zenbatekoak aldatzea ulertzen da berriz banatzea esaten denean. Aldiz, banatze hori ez da kreditu-transferentziatzat joko".

 1. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 83. artikuluko 1. paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

  "1. Aurreko atalean araupetzen den kreditu-gaikuntza Jaurlaritzaren dekretu bidez gauzatuko da, aurrekontuen arloan eskumenak dituen sailak eta, hala denean, ukituta dauden gainerako sailek proposatuta, baldin eta gaitu beharrekoa foru-aldundien aurrekontuak benetan alda-tzeak ekarritako diru-sarrerak badira edo kreditu berrien zenbatekoak Aurrekontuaren gastu-egoeraren barruan dauden ordainketa-kredituen guztizkoaren % 5 gainditzen ez badu".

 2. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 87. artikulua alda-tzen da, eta honela geratzen da idatzita:

  "Jaurlaritzak, aurrekontuen arloan eskumenak dituen sailak proposatuta, kasu bakoitzean, Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere erakunde autonomoen hurrengo ekitaldietako Aurrekontuetan txertatu ahal izango ditu, aurreko artikuluko hasierako paragrafoan ezarritako baldintzak bete arren, artikulu horretan egindako zerrendan jasota ez dauden kredituak".

 3. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 95. artikuluko 1. paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

  "1. Baldin eta kreditu gehigarriaren beharra Administrazioko erakunde autonomo batean gertatuko balitz eta beharraren zenbatekoak ez balu igoerarik ekarriko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Aurrekontuko kredituetan, kreditua baimentzea aurrekontuen arloan eskumenak dituen sailari egokituko zaio, kreditu horren zenbatekoak ez badu gainditzen kasuan kasuko erakundearen aurrekontuari dagozkion ordainketa-kredituen multzoaren % 3, eta Jaurlaritzari, aurrekontuen arloan eskumenak dituen sailak proposatuta, % 3 gainditu eta % 5etik pasatzen ez denean".

 4. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 97. artikuluko 2. paragrafoari tarteki berri bat eransten zaio, honako idazketa honekin:

  "Dena dela, aurrekontuen arloan eskumenak dituen sailak baimenduko ditu baltzu publikoen aurrekontu-aldaketak, baldin eta administrazio- edo baltzu-berrantolaketak badira aldaketon iturburu, eta berrantolaketok kapitulu honetan aipatzen diren erakunde horietarako aurreikusitako finantza-egoeraren orriak edo dagozkien aurrekontuak ere ukitzen badituzte".

 5. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 97. artikuluko 3. paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

  "3. Jaurlaritzak, aurrekontuen arloan eskumenak dituen sailak –edo, hala denean, kapitulu honetan aipatzen den erakunde bakoitzaren organo arduradunek– proposatuta, gerorako konpromisoen egoera handitu ahal izango du, konpromiso berriak onartuz edo aurretik baimenduta dauden konpromisoen kopurua gehituz, hasieran erakundeen multzorako baimendutako guztizko kopuruaren % 15eraino. Baimen-emate horien berri emango zaio, hiru hilean behin, Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari".

 6. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 97. artikuluari 4. paragrafo berri bat eransten zaio, honako idazketa honekin:

  "4. Aurrekontuen arloan eskumenak dituen sailak, Aurrekontuaren jarraipenerako eta kudeaketarako premiek hala eskatzen dutenean, ustiapen- eta kapital-aurrekontuetan zenbait aldaketa txertatzeko bidezko gertatzen diren egokitzapen teknikoak egin ahal izango ditu, baldin eta, aurreko 1. paragrafoarekin bat etorriz, aurrekontu-aldaketarik ez badakarte".

 7. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (testu hori irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 102. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

  "Baldin eta, Autonomia Erkidegoak Estatuarekin izenpetzen dituen hitzarmenen ondorioz, fondo gehigarririk jasotzen bada, Aurrekontu Orokorrak osatzen dituzten gastu-egoeretatik edozeinetan hasiera batean aurreikusitakoen aldean, haiei dagozkien ordainketa-kredituak bakoitzaren programa edo egoeretan edo horretarako sor-tutako programa edo egoera berrietan txertatuko ditu aurrekontuen arloan eskumenak dituen sailak".

40 bis artikulu berria erantsiko da Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginean (testu hori azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen):

"40 bis artikulua. Exekuzio-aldiko gainordainak.

 1. Exekuzio-aldiko gainordainak aldi horren hasierarekin batera sortzen dira, behin igaroz gero ordainketarako borondatezko epea zorra kitatu gabe, eta hiru motakoak dira: gainordain exekutiboa, premiamendu-gainordain murriztua eta premiamendu-gainordain ohikoa.

  Gainordain horiek bateraezinak dira beren artean eta borondatezko epean sartu gabeko zor osoaren gain kalkulatzen dira.

 2. Gainordain exekutiboa % 5ekoa izango da, eta aplikatuko da borondatezko epean sartu gabeko zor osoa premiamendu-probidentzia jakinarazi baino lehen ordaintzen denean.

 3. Premiamendu-gainordain murriztua % 10ekoa izango da, eta aplikatuko da bai borondatezko epean sartu gabeko zorra bai gainordaina bera ondoko epeetan ordaintzen direnean:

  1. Probidentziaren jakinarazpena hilabete bakoitzaren 1aren eta 15aren artean egiten bada, jakinarazpena jasotzen den egunetik hasita hilabete horren 20ra arte, edo, egun hori balioduna ez balitz, ondorengo hurrengo egun baliodunera arte.

  2. Probidentziaren jakinarazpena hilabete bakoitzaren 16aren eta azkenekoaren artean egiten bada, jakinarazpena jasotzen den egunetik hasita hurrengo hilabetearen 5era arte, edo, egun hori balioduna ez balitz, ondorengo hurrengo egun baliodunera arte.

 4. Premiamendu-gainordain ohikoa % 20koa izango da, eta aplikatu beharrekoa izango da artikulu honetako 2 eta 3. paragrafoetan aipatutakoak gertatzen ez direnean.

 5. Premiamendu-gainordain ohikoa bateragarria da berandutze-korrituekin. Gainordain exekutiboa edo premiamendu-gainordain murriztua exijitu beharrekoak direnean, ez dira exijituko exekuzio-aldiaren hasieratik sortutako berandutze-korrituak".

Jaurlaritzari baimena ematen zaio, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren proposamenez, lege hau garatzeko eta gauzatzeko beharrezkoak diren xedapenak emateko.

Lege hau 2007ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean.

I ERANSKINA: KONPROMISO-KREDITUAK

ANEXO I: CRÉDITOS DE COMPROMISO I

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta erakunde autonomiadunen aurrekontuko gastuen egoera-orriaren konpromiso-kredituak eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoen eta baltzu publikoen gerorako konpromisoak, 2007. urtean sortutakoak.

Créditos de compromiso del estado de gastos del presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y organismos autónomos y compromisos futuros de entes públicos de derecho privado y sociedades públicas generados en el año 2007.

Administrazio Orokorra

Administración General

KONPROMISO-KREDITUAK: SEKZIO ETA PROGRAMAKA - GASTUA

CRÉDITOS DE COMPROMISO: SECCIÓN; PROGRAMA - GASTO

Konpromiso Kredituak;

Créditos de Compromiso;

ORGANIKOA / ORGÁNICA

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

EURO / EUROS

SEK.

SEC.

PROG.

PROG.

GUZTIRA

TOTAL

2008

2009

2010

2011

GAINERAKOA

RESTO

01

Lehendakaritza

Presidencia

906.788

906.788

0

0

0

0

1121

Egitura eta Laguntza

Estructura y Apoyo

55.000

55.000

0

0

0

0

1311

Kanpo Harremanak

Acción Exterior

851.788

851.788

0

0

0

0

02

Lehendakariordetza

Vicepresidencia

814.200

814.200

0

0

0

0

1123

Lehendakariordetza

Vicepresidencia

814.200

814.200

0

0

0

0

03

Ogasun eta Herri Administrazioa

Hacienda y Administración Pública

15.792.370

12.293.870

1.136.500

899.000

374.000

1.089.000

1211

Egitura eta Laguntza

Estructura y Apoyo

87.550

87.550

0

0

0

0

1212

Ondarea eta Zerbitzu Orokorrak

Patrimonio y Servicios Generales

10.694.020

10.661.020

11.000

11.000

11.000

0

1214

Informatika eta Telekomunikazioak

Informática y Telecomunicaciones

1.200.000

300.000

400.000

500.000

0

0

1215

Administrazioaren Ibilgailuen Atala

Parque Móvil de la Administración

350.000

100.000

100.000

100.000

50.000

0

4432

Lurraldeko Politika

Política Regional

50.000

50.000

0

0

0

0

6111

Ekonomia eta Gastu Publikoa

Economía y Gasto Público

1.144.800

807.300

337.500

0

0

0

6311

Finantza-Politika

Política Financiera

2.266.000

288.000

288.000

288.000

313.000

1.089.000

04

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza

Justicia, Empleo y Seguridad Social

97.444.433

60.784.462

26.130.353

4.185.900

2.861.462

3.482.256

1411

Justizi Administrazioa

Administración de Justicia

46.896.200

26.146.200

19.950.000

800.000

0

0

1412

Justizia

Justicia

512.943

512.943

0

0

0

0

3111

Egitura eta Laguntza

Estructura y Apoyo

48.000

48.000

0

0

0

0

3112

Lan eta Gizarte Segurantza eta Laneko Osasuna

Trabajo y Seguridad Social y Salud Laboral

1.010.000

1.010.000

0

0

0

0

3121

Gizarteratzea

Inserción Social

7.220.479

4.374.901

2.117.578

728.000

0

0

3124

Familia

Familia

17.986.955

7.243.553

3.029.784

2.409.900

1.821.462

3.482.256

3211

Enplegua

Empleo

14.124.063

11.803.072

1.032.991

248.000

1.040.000

0

3212

Gizarte Ekonomia

Economía Social

3.388.809

3.388.809

0

0

0

0

3231

Prestakuntza

Formación

6.256.984

6.256.984

0

0

0

0

05

Herrizaingoa

Interior

150.653.167

105.743.167

40.910.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2211

Egitura eta Laguntza

Estructura y apoyo

1.456.000

926.000

530.000

0

0

0

2221

Trafikoa

Tráfico

5.210.000

3.280.000

1.930.000

0

0

0

2223

Ertzaintza Zerbitzuan

Ertzaintza en Servicio

141.434.167

99.984.167

37.450.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2231

Larrialdiei aurre egitea

Atención de Emergencias

2.541.000

1.541.000

1.000.000

0

0

0

6113

Joko eta Ikuskizunak

Juego y Espectáculos

12.000

12.000

0

0

0

0

06

Industria, Merkataritza eta Turismoa

Industria, Comercio y Turismo

117.457.119

61.117.369

25.071.250

8.457.250

1.225.000

21.586.250

4431

Kontsumoa

Consumo

326.020

326.020

0

0

0

0

5413

Teknologia

Tecnología

54.266.960

42.266.960

12.000.000

0

0

0

7211

Egitura eta Laguntza

Estructura y Apoyo

242.680

242.680

0

0

0

0

7212

Industria Garapena eta Ekintzaileen Laguntza

Desarrollo Industrial y Apoyo a Emprendedores

47.610.000

11.665.500

11.029.500

7.943.500

910.000

16.061.500

7511

Turismoa

Turismo

4.802.830

1.469.830

617.000

140.000

140.000

2.436.000

7612

Barne Merkataritza

Comercio Interior

4.522.199

4.022.199

500.000

0

0

0

7613

Kanpo Merkat.aren Sustapena eta Lankidetza Ekon.

Promoción Comercio Exterior y Coopera. Económica

5.686.430

1.124.180

924.750

373.750

175.000

3.088.750

07

Etxebizitza eta Gizarte Gaiak

Vivienda y Asuntos Sociales

170.968.530

84.508.530

52.570.000

3.400.000

3.300.000

27.190.000

1312

Garapen Lankidetza

Cooperación al Desarrollo

23.342.730

17.342.730

6.000.000

0

0

0

3122

Inmigrazioa

Inmigración

30.000

30.000

0

0

0

0

3123

Gizarte Zerbitzuak

Servicios Sociales

30.000

30.000

0

0

0

0

4312

Etxebizitza

Vivienda

147.565.800

67.105.800

46.570.000

3.400.000

3.300.000

27.190.000

08

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa

Educación, Universidades e Investigación

348.531.762

223.609.487

47.520.200

35.414.950

38.779.125

3.208.000

4211

Egitura eta Laguntza

Estructura y Apoyo

9.507.462

9.497.062

6.200

4.200

0

0

4221

Haur eta Lehen Hezkuntza

Educación Infantil y Primaria

90.529.709

79.007.709

9.293.000

1.681.000

430.000

118.000

4222

Bigarren Hezk., Osabidezkoa eta Lanbide Heziketa

Educ. Secundaria, Compensatoria y Formación Profes.

57.300.918

43.513.918

9.881.000

3.506.000

310.000

90.000

4223

Unibertsitateko Irakaskuntza

Enseñanza Universitaria

102.215.576

18.247.701

22.065.000

27.043.750

34.859.125

0

4224

Araubide Bereziko Irakaskuntzak

Enseñanzas de Régimen Especial

1.213.821

1.213.821

0

0

0

0

4225

Hezkuntza Berritzea eta Irakasleak Etengabe Prest.

Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado

1.130.029

1.130.029

0

0

0

0

4226

Etengabeko Ikaskuntza eta Helduen Hezkuntza

Aprendizaje Permanente y Ed. Personas Adultas EPA

923.618

923.618

0

0

0

0

4231

Hezkuntza Sustapena

Promoción Educativa

55.875.505

55.875.505

0

0

0

0

4715

Hezkuntza Sistemaren Euskalduntzea

Euskaldunización del Sistema Educativo

2.134.219

2.134.219

0

0

0

0

5412

Ikerketa

Investigación

27.700.905

12.065.905

6.275.000

3.180.000

3.180.000

3.000.000

09

Osasuna

Sanidad

1.187.033

1.099.033

88.000

0

0

0

4111

Administrazio Orokorra: Egitura eta Laguntza

Administración General: Estructura y Apoyo

359.300

359.300

0

0

0

0

4112

Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa

Financiación y Contratación Sanitaria

70.000

70.000

0

0

0

0

4113

Osasun Publikoa

Salud Pública

114.733

114.733

0

0

0

0

4114

Osasun Plangintza eta Antolamendua

Planificación y Ordenación Sanitaria

613.000

525.000

88.000

0

0

0

4115

Farmazia eta Laguntza ortoprotesikoa

Farmacia y Prestación Ortoprotésica

30.000

30.000

0

0

0

0

10

Kultura

Cultura

12.357.471

5.535.671

1.212.800

530.000

2.875.000

2.204.000

3222

Gazteria eta Gizarte Ekintza

Juventud y Acción Comunitaria

820.000

620.000

200.000

0

0

0

4511

Egitura eta Laguntza

Estructura y Apoyo

40.000

40.000

0

0

0

0

4512

Kirolak

Deportes

400.000

400.000

0

0

0

0

4513

Kulturaren Sustapena

Promoción de la Cultura

9.581.045

3.125.045

847.000

530.000

2.875.000

2.204.000

4514

Ondare Historiko Artistikoa

Patrimonio Histórico Artístico

634.300

468.500

165.800

0

0

0

4711

Hizkuntza Politika

Política Lingüística

882.126

882.126

0

0

0

0

11

Ingurumen eta Lurralde Antolamendua

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

61.988.116

41.565.191

20.422.925

0

0

0

4313

Lurralde Antolamendua

Ordenación Territorial

2.200.000

2.200.000

0

0

0

0

4420

Egitura eta Laguntza

Estructura y Apoyo

2.197.792

1.726.948

470.844

0

0

0

4421

Ingurumenaren Babesa

Protección del Medio Ambiente

9.148.004

7.254.084

1.893.920

0

0

0

5121

Uraren Plangintza eta Administrazioa

Planificación y Administración Hidráulica

48.442.320

30.384.159

18.058.161

0

0

0

12

Garraio eta Herri Lanak

Transportes y Obras Públicas

1.495.938.964

610.879.881

571.159.083

313.900.000

0

0

5111

Egitura eta Laguntza

Estructura y Apoyo

400.000

400.000

0

0

0

0

5131

Trenbideak

Ferrocarriles

18.744.942

16.744.942

2.000.000

0

0

0

5133

Bilboko Hiri Trenbidea (BHT)

Ferrocarril Metropolitano Bilbao (FMB)

400.000

400.000

0

0

0

0

5134

EAE-KO Trenbide Sare Berria-Berezko Finantzazioa

Nueva Red Ferroviaria en la CAE-Finan. Propia

81.800.000

33.140.000

30.500.000

18.160.000

0

0

5135

EAE-KO Trenbide Sare Berria-Kudeaketa Kreditoak

Nueva Red Ferroviaria en la CAE-Créditos Gestión

1.344.560.000

533.400.000

517.620.000

293.540.000

0

0

5141

Bide-azpiegituren Plangintza eta Sustapena

Planificación y Fomento de Infraestructura Viaria

50.000

50.000

0

0

0

0

5142

Garraioaren Antolamendua

Ordenación del Transporte

746.176

596.176

150.000

0

0

0

5151

Portuen Administrazioa eta Itsas Gaiak

Administración Portuaria y Asuntos Marítimos

43.767.846

22.918.763

18.649.083

2.200.000

0

0

5211

Euskadi Informazioaren Gizartean Plana

Plan Euskadi en la Sociedad de la Información

125.000

125.000

0

0

0

0

5512

Meteorologia eta Klimatologia

Meteorología y Climatología

5.345.000

3.105.000

2.240.000

0

0

0

13

Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura

Agricultura, Pesca y Alimentación

44.734.000

33.892.000

4.590.000

614.000

1.910.250

3.727.750

5411

Nekazaritza eta Arrantza Alorreko Iker. eta Garap.

Investigación y Desarrollo Agropesquero

7.714.000

872.000

590.000

614.000

1.910.250

3.727.750

7110

Egitura eta Laguntza

Estructura y Apoyo

765.000

765.000

0

0

0

0

7111

Nekazaritza, eta Landaren eta Itsasertzaren gar.

Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

10.595.000

10.595.000

0

0

0

0

7112

Arrantza

Pesca

10.300.000

10.300.000

0

0

0

0

7113

Elikagaien Sustapena eta Kalitatea

Promoción y Calidad Alimentaria

15.360.000

11.360.000

4.000.000

0

0

0

99

Hainbat Sail

Diversos Departamentos

63.750.000

19.500.000

14.250.000

8.000.000

7.000.000

15.000.000

1221

Hainbat Sail

Diversos Departamentos

49.000.000

10.000.000

9.000.000

8.000.000

7.000.000

15.000.000

1411

Justizi Administrazioa

Administración de Justicia

4.250.000

2.500.000

1.750.000

0

0

0

4221

Haur eta Lehen Hezkuntza

Educación Infantil y Primaria

9.000.000

6.000.000

3.000.000

0

0

0

4222

Bigarren Hezk., Osabidezkoa eta Lanbide Heziketa

Educ. Secundaria, Compensatoria y Formación Profes.

1.500.000

1.000.000

500.000

0

0

0

GUZTIRA

TOTAL

2.582.523.953

1.262.249.649

805.061.111

376.401.100

59.324.837

79.487.256

Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako E. - HABE

Instituto de Alfabetización y Reeuskal. A. - HABE

KONPROMISO-KREDITUAK: SEKZIO ETA PROGRAMAKA - GASTUA

CRÉDITOS DE COMPROMISO: SECCIÓN; PROGRAMA - GASTO

Konpromiso Kredituak;

Créditos de Compromiso;

ORGÁNIKOA / ORGÁNICA

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

EURO / EUROS

SEK.

SEC.

PROG.

PROG.

GUZTIRA

TOTAL

2008

2009

2010

2011

GAINERAKOA

RESTO

44

Helduen Alfabet. Berreuskaduntzerako Erakun.-HABE

Instituto Alfabet. Reeuskaldunización Adultos-HABE

19.500.000

19.500.000

0

0

0

0

4713

Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erak.

Inst. Alfabetización y Reeuskaldunización Adultos

19.500.000

19.500.000

0

0

0

0

GUZTIRA

TOTAL

19.500.000

19.500.000

0

0

0

0

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea - HAEE

Instituto Vasco de Administración Pública - IVAP

KONPROMISO-KREDITUAK: SEKZIO ETA PROGRAMAKA - GASTUA

CRÉDITOS DE COMPROMISO: SECCIÓN; PROGRAMA - GASTO

Konpromiso Kredituak;

Créditos de Compromiso;

ORGANIKOA / ORGÁNICA

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

EURO / EUROS

SEK.

SEC.

PROG.

PROG.

GUZTIRA

TOTAL

2008

2009

2010

2011

GAINERAKOA

RESTO

43

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea-HAEE

Instituto Vasco de Administración Pública-IVAP

1.880.529

1.581.529

299.000

0

0

0

1216

Adm. Publikoko Langileen Hautaketa eta Prestak.

Selección y Formación del personal de las Adm. Púb.

1.107.529

920.529

187.000

0

0

0

4714

Euskalduntzea eta Hizkuntza Normalkuntza

Euskaldunización y Normalización Lingüística

773.000

661.000

112.000

0

0

0

GUZTIRA

TOTAL

1.880.529

1.581.529

299.000

0

0

0

Euskal Estatistika Erakundea - EUSTAT

Instituto Vasco de Estadística - EUSTAT

KONPROMISO-KREDITUAK: SEKZIO ETA PROGRAMAKA - GASTUA

CRÉDITOS DE COMPROMISO: SECCIÓN; PROGRAMA - GASTO

Konpromiso Kredituak;

Créditos de Compromiso;

ORGANIKOA / ORGÁNICA

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

EURO / EUROS

SEK.

SEC.

PROG.

PROG.

GUZTIRA

TOTAL

2008

2009

2010

2011

GAINERAKOA

RESTO

46

Euskal Estatistika Erakundea-EUSTAT

Instituto Vasco de Estadística-EUSTAT

920.100

896.210

23.890

0

0

0

5513

Estatistikako Eragiketa eta Argitalpen Ofizialak

Operaciones y Publicaciones Estadísticas Oficiales

920.100

896.210

23.890

0

0

0

GUZTIRA

TOTAL

920.100

896.210

23.890

0

0

0

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer

KONPROMISO-KREDITUAK: SEKZIO ETA PROGRAMAKA - GASTUA

CRÉDITOS DE COMPROMISO: SECCIÓN; PROGRAMA - GASTO

Konpromiso Kredituak;

Créditos de Compromiso;

ORGANIKOA / ORGÁNICA

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

EURO / EUROS

SEK.

SEC.

PROG.

PROG.

GUZTIRA

TOTAL

2008

2009

2010

2011

GAINERAKOA

RESTO

47

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer

228.953

125.091

58.862

45.000

0

0

3223

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer

228.953

125.091

58.862

45.000

0

0

GUZTIRA

TOTAL

228.953

125.091

58.862

45.000

0

0

Euskal Herriko Poliziaren Ikastegia

Academia de Policía del País Vasco

KONPROMISO-KREDITUAK: SEKZIO ETA PROGRAMAKA - GASTUA

CRÉDITOS DE COMPROMISO: SECCIÓN; PROGRAMA - GASTO

Konpromiso Kredituak;

Créditos de Compromiso;

ORGANIKOA / ORGÁNICA

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

EURO / EUROS

SEK.

SEC.

PROG.

PROG.

GUZTIRA

TOTAL

2008

2009

2010

2011

GAINERAKOA

RESTO

45

Euskal Herriko Poliziaren Ikastegia

Academia de Policía del País Vasco

3.561.000

3.561.000

0

0

0

0

2224

Euskal Herriko Poliziaren Ikastegia

Academia de Policía del País Vasco

3.561.000

3.561.000

0

0

0

0

GUZTIRA

TOTAL

3.561.000

3.561.000

0

0

0

0

OSALAN - Laneko Segurt. eta Osasun. Euskal Erak.

OSALAN - Instit.Vasco Seguridad y Salud Laborales

KONPROMISO-KREDITUAK: SEKZIO ETA PROGRAMAKA - GASTUA

CRÉDITOS DE COMPROMISO: SECCIÓN; PROGRAMA - GASTO

Konpromiso Kredituak;

Créditos de Compromiso;

ORGANIKOA / ORGÁNICA

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

EURO / EUROS

SEK.

SEC.

PROG.

PROG.

GUZTIRA

TOTAL

2008

2009

2010

2011

GAINERAKOA

RESTO

48

OSALAN-Laneko Segurt. eta Osasun. Euskal Erak.

OSALAN-Instit. Vasco Seguridad y Salud Laborales

1.283.000

1.283.000

0

0

0

0

3113

Laneko Segurtasuna eta Osasunbidea

Seguridad y Salud Laborales

1.283.000

1.283.000

0

0

0

0

GUZTIRA

TOTAL

1.283.000

1.283.000

0

0

0

0

Baltzu Publikoen Arloa

Sector público empresarial

Aurrerako konpromisoen laburpena

Resumen de compromisos futuros

Euro / Euros

Baltzu publikoa

Sociedad pÚblica

Guztira

Totales

2008

2009

2010

Gainerakoa

Resto

305 VISESA

158.529.849

108.662.368

43.764.870

6.102.611

306 Eusko Trenbideak, S.A.

119.825.105

28.964.041

35.749.896

26.002.631

29.108.537

320 Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

97.856.000

59.914.000

37.570.000

186.000

186.000

550 Basquetour, S.A.

800.000

800.000

604 Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

61.479.298

29.961.805

16.586.654

14.930.839

606 Parque T. de Álava - Arabako T. Elkartegia, S.A.

17.052.000

9.974.000

2.678.000

2.200.000

2.200.000

607 P. Tecnológ. S.S. - Donostiako T. Elkartegia, S.A.

15.400.000

4.100.000

6.000.000

5.300.000

700 SPRILUR, S.A.

29.076.393

19.874.872

9.201.521

703 Urola Erdiko Industrialdea, S.A.

3.321.795

3.321.795

704 Deba Beheko Industrialdea, S.A.

705.985

705.985

709 Aiara Araneko Industrialdea, S.A.

2.870.740

2.870.740

714 Urola Garaiko Industrialdea, S.A.

871.496

871.496

715 Zarautzko Industrialdea, S.A.

3.586.881

2.277.333

1.301.751

7.797

719 Zuatzu Parque Empresarial, S.A.

10.026.500

4.813.000

5.213.500

721 Lautadako Industrialdea, S.A.

3.846.000

3.846.000

722 Orduñako Industrialdea, S.A.

3.430.000

1.540.000

1.407.000

483.000

729 Mallabiako Industrialdea, S.A.

380.791

380.791

731 Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.

702.000

702.000

800 Osakidetza - Servicio Vasco de Salud

134.594.156

72.088.701

35.367.842

21.104.965

6.032.648

Guztira

Total

664.354.989

355.668.927

194.841.034

76.317.843

37.527.185

Euro / Euros

ENTITATEA

ENTIDAD

KAPITAL

CAPITAL

USTIAPEN

EXPLOTACIÓN

300 E.J.I.E., S.A.

4.800.000

45.920.131

301 Neiker, S.A.

1.000.000

10.835.356

302 Mendikoi, S.A.

664.935

9.166.521

303 Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

165.400

9.269.900

304 IHOBE, S.A.

271.000

15.415.000

305 VISESA

42.858.390

315.247.233

306 Eusko Trenbideak, S.A.

15.800.000

70.445.337

308 Egailan, S.A.

354.450

7.851.929

310 Euskadiko Kirol Portua, S.A.

1.870.000

3.849.600

311 Zumaiako Kirol Portua, S.A.

623.168

315 Itelazpi, S.A.

2.803.976

10.105.876

322 Euskotren Participaciones, S.A.

1.000

100.600

502 C.A.D.E.M., S.A.

1.309.500

2.214.042

503 Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

1.535.021

678.736

505 Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

22.850

66.384

507 Udal Zentral Elkartuak, S.A.

75.500

326.941

512 Biogardelegi, S.A.

136.990

283.308

513 Zazpiturri, S.A.

78.936

142.000

514 Central Hidroeléctrica San Pedro de Araia, S.A.

127.328

256.203

516 Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

1.298.226

35.681

550 Basquetour, S.A.

92.800

8.613.710

600 S.P.R.I., S.A.

30.882.653

61.848.596

601 Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

149.979

1.272.020

604 Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

55.043.982

11.467.079

605 Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

287.468

1.963.760

606 Parque T. de Álava - Arabako T. Elkartegia, S.A.

9.139.821

4.000.409

607 P. Tecnológ. S.S. - Donostiako T. Elkartegia, S.A.

8.803.153

3.521.820

700 SPRILUR, S.A.

44.676.606

52.121.600

701 Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

399.128

867.805

702 Debagoieneko Industrialdea, S.A.

9.409.120

1.540.327

703 Urola Erdiko Industrialdea, S.A.

7.837.533

1.404.508

704 Deba Beheko Industrialdea, S.A.

2.611.740

2.442.269

705 Hernaniko Industrialdea, S.A.

16.908.147

18.959.861

706 Arratiako Industrialdea, S.A.

4.224.452

1.227.437

707 Irungo Industrialdea, S.A.

1.096.521

1.506.242

709 Aiara Araneko Industrialdea, S.A.

2.689.753

1.084.339

710 Oarsoaldeko Industrialdea, S.A.

8.174.942

885.004

712 Okamikako Industrialdea, S.A.

1.964.037

1.411.152

713 Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

577.285

880.043

714 Urola Garaiko Industrialdea, S.A.

720.940

747.488

715 Zarautzko Industrialdea, S.A.

5.628.305

204.547

716 Busturialdeko Industrialdea, S.A.

2.767.500

269.129

717 Centro de Empresas de Zamudio, S.A.

977.159

961.784

718 Elorrioko Industrialdea, S.A.

522.493

729.225

719 Zuatzu Parque Empresarial, S.A.

6.396.747

7.060.508

721 Lautadako Industrialdea, S.A.

2.930.874

551.605

722 Orduñako Industrialdea, S.A.

3.345.200

3.356.655

729 Mallabiako Industrialdea, S.A.

4.437.056

397.433

730 Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

2.794.706

4.407.140

731 Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.

5.307.785

5.794.828

801 OSATEK, S.A.

2.976.000

14.535.314

Guztira

Total

318.947.387

718.867.583

 1. – Lehen kapituluko kredituak hain zuzen ere Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan eta bere erakunde autonomioetan diharduten langileei ordaintzeko direnak, horrela bete egingo baitira Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legean ezarritako lansarien arauak.

 2. – Lan-kontratuko langileei ordaintzeko kredituak, baldin eta indarrean dagoen araubideari jarraiki erabakitako soldata-gehikuntzen ondorioz kredituok gehitu behar badira.

 3. – Benetan egindako zerbitzualdiaren hirurtekoak ordaintzeko kredituak, eta Herri Administrazioan Egindako Zerbitzuak Aitortzeari buruzko abenduaren 26ko 70/1978 Legean xedatutakoa ezartzeko kredituak.

 4. – Dauden lanpostu hutsak direla eta, urritu diren langile-zuzkiduren kredituak, baldin eta ezargarria den legediaren arabera betetzen badira lanpostu huts horiek.

 5. – Klase pasiboetako kredituak, betiere kredituok sortu ziren urtean zeuden betebehar espezifikoen aitortze-mailaren arabera eta indarrean dagoen araubideak ezarritakoari jarraiki.

 6. – Aurrekontuetan eta batez ere transferentzien akordioetan egindako akats teknikoen ondorioz ukituta geratzen diren kredituak, akats horien zuzenketa egiteak dakarren kostuaren gehikuntzari aurre egiteko behar den beste.

 7. – Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak jaulkitako mota guztietako zor publikoaren beharkizunak betetzeko kredituak. Hona hemen beharkizunen jatorria: batetik, kapitalaren korrituak eta amortizazioa, eta, bestetik, zor publikoa jaulki, bihurtu, trukatu edo amortizatzeko eragiketek dakartzaten gastuak, langileria-gastuak izan ezik.

 8. – Hezkuntza arloan itundutako konpromisoak bermatzeko kredituak, bai eta konpromisoak finantzatzeko kredituak ere.

 9. – Lanbide Prestakuntzarako Euskal Plana garatzeko kredituak.

 10. – Indarrean dagoen legediaren arabera, beste toki batean bizitzeagatik langileari dagozkion kalte-ordainak ordaintzeko kredituak, baldin eta kalte-ordain horiek jasotzeko eskubidea aitortu bada lanpostu horretarako.

 11. – Elbarrientzako ibilgailuak, ospitalez kanpoko farmazia-laguntza eta protesiak ordaintzeko kredituak, hain zuzen ere Osasun Saileko aurrekontuan horretarako jasota daudenak.

 12. – Gizarte Eskubideen Agiriaren abenduaren 27ko 10/2000 Legean oinarrizko errenta ordaintzeko ezarritako kredituak.

 13. – Indarrean dagoen legediaren arabera, terrorismoaren biktimentzako diru-laguntzak eta laguntzak ordaintzeko kredituak.

 14. – Mehatxatutako pertsonak eta ondasunak zain-tzeko eta horien segurtasuna bermatzeko zerbi-tzu osagarriak garatzeko kredituak.

 15. – Seme-alabak dituzten Familiei Laguntza-Plana garatzeko kredituak.

 16. – Haur Hezkuntzako lehenengo zikloa ezartzeko kredituak.

 17. – Gastuen egoera-orriaren azalpen xehakatuan handigarri izaerarekin zehazten diren kredituak.

 18. – Kasuan kasuko erakunde onuradunaren funtzionamendu-gastuei aurre egiteko diru-laguntza nominatiboak, erakunde horrekiko finantzaketa-konpromisoetako muga gainditu gabe.

 19. – Ofiziozko eta atxilotuaren legelari-laguntzako (abokatuak eta prokuradoreak) txandari eta etxeko indarkeriako txandari dagozkien kredituak.

 1. – Lege honen 25. artikuluak aurreikusten duenaren arabera, itunpeko ikastetxeen ikasgela bakoitzeko ekonomia-moduluen osagaien urteko zenbatekoak honela geratuko dira hezkuntza-maila guztietarako, modulu betea daukaten gela itunduei dagokienez:

  HAUR HEZKUNTZA (2. ZIKLOA) BAKOITZARENA GUZTIRA

  EDUCACIÓN INFANTIL (2. CICLO) SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 50.940,46

   Irakasleria-gastuak / Gastos personal docente 48.051,63

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos personal no docente 2.888,83

   b) FUNTZIONAMENDU GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.818,61 4.818,61

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 451,94 451,94

   GUZTIRA / TOTAL 56.211,01

   LEHEN HEZKUNTZA BAKOITZARENA GUZTIRA

   EDUCACIÓN PRIMARIA SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 52.379,40

   Irakasleria-gastuak / Gastos personal docente 49.490,57

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos personal no docente 2.888,83

   b) FUNTZIONAMENDU GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.328,33 5.328,33

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 991,94 991,94

   GUZTIRA / TOTAL 58.699,67

   Lehen Hezkuntza Berezi Irekia BAKOITZARENA GUZTIRA

   Educación Especial Abierta Primaria SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 42.502,23

   Irakasleria-gastuak / Gastos personal docente 39.613,40

   Irakasle ez direnen gastuak / Gastos personal no docente 2.888,83

   b) FUNTZIONAMENDU GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.328,33 5.328,33

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 991,94 991,94

   GUZTIRA / TOTAL 48.822,50

   Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza DBH (Lehenengo zikloa) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Educación Secundaria Obligatoria ESO (Primer ciclo) SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 66.619,49

   Irakasleria-gastuak / Gastos personal docente 63.730,66

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos personal no docente 2.888,83

   b) FUNTZIONAMENDU GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.301,80 5.301,80

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 1.018,46 1.018,46

   GUZTIRA / TOTAL 72.939,75

   Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza DBH (Bigarren zikloa) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Educación Secundaria Obligatoria ESO (Segundo ciclo) SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 82.420,76

   Irakasleria-gastuak / Gastos personal docente 79.531,93

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos personal no docente 2.888,83

   b) FUNTZIONAMENDU GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.349,37 6.349,37

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 1.018,46 1.018,46

   GUZTIRA / TOTAL 89.788,59

   Bigarren Hezkuntza Berezi Irekia BAKOITZARENA GUZTIRA

   Educación Especial Abierta Secundaria SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 44.803,00

   Irakasleria-gastuak / Gastos personal docente 41.914,17

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos personal no docente 2.888,83

   b) FUNTZIONAMENDU GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.301,80 5.301,80

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 1.018,46 1.018,46

   GUZTIRA / TOTAL 51.123,26

   Bigarren Hezkuntzako Indargarria/Curriculum desberdinak eratzea BAKOITZARENA GUZTIRA

   Refuerzo Educativo Secundaria/Diversificación Curricular SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 46.275,36

   Irakasleria-gastuak / Gastos personal docente 46.275,36

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos personal no docente

   b) FUNTZIONAMENDU GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES

   GUZTIRA / TOTAL 46.275,36

   LOGSE Batxilergoa BAKOITZARENA GUZTIRA

   Bachillerato LOGSE SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 84.238,13

   Irakasleria-gastuak / Gastos personal docente 81.349,30

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos personal no docente 2.888,83

   b) FUNTZIONAMENDU GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.202,94 6.202,94

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 1.878,85 1.878,85

   GUZTIRA / TOTAL 92.319,92

   Lanbide Hastapenak – Gizarte Bermea (Lehenengo maila) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Iniciación Profesional - Garantía Social (Primer curso) SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 59.570,72

   Irakasleria-gastuak / Gastos personal docente 56.356,08

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos personal no docente 3.214,64

   b) FUNTZIONAMENDU GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.676,21 5.676,21

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 10.392,09 10.392,09

   GUZTIRA / TOTAL 75.639,02

   Lanbide Hastapenak – Gizarte Bermea (Bigarren maila) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Iniciación Profesional - Garantía Social (Segundo curso) SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 42.428,95

   Irakasleria-gastuak / Gastos personal docente 40.500,17

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos personal no docente 1.928,78

   b) FUNTZIONAMENDU GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.405,73 3.405,73

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 6.235,25 6.235,25

   GUZTIRA / TOTAL 52.069,93

   Hezkuntza Berezia (Buru-urrituak) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Educación Especial (Psíquicos) SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 78.352,10

   Irakasleria-gastuak / Gastos personal docente 41.566,52

   Irakas-laguntzako langileen gastuak / Personal de apoyo a la docencia 33.890,59

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos personal no docente 2.894,99

   b) FUNTZIONAMENDU GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.840,27 3.840,27

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 1.840,00 1.840,00

   GUZTIRA / TOTAL 84.032,37

   Hezkuntza Berezia (Garapeneko nahaste orokorrak) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Educación Especial (Trastornos generales del desarrollo) SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 108.051,63

   Irakasleria-gastuak / Gastos personal docente 75.029,39

   Irakas-laguntzako langileen gastuak / Personal de apoyo a la docencia 30.127,25

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos personal no docente 2.894,99

   b) FUNTZIONAMENDU GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.634,01 4.634,01

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 2.213,80 2.213,80

   GUZTIRA / TOTAL 114.899,44

   Hezkuntza Berezia (Zentzumen-urrituak) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Educación Especial (Sensoriales) SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 67.755,71

   Irakasleria-gastuak / Gastos personal docente 43.469,52

   Irakas-laguntzako langileen gastuak / Personal de apoyo a la docencia 21.391,20

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos personal no docente 2.894,99

   b) FUNTZIONAMENDU GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.840,27 3.840,27

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 2.561,73 2.561,73

   GUZTIRA / TOTAL 74.157,71

   Hezkuntza Berezia (Mugimendu-urritasun larriak, urritasun elkartuak dituztela) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Educación Especial (Deficiencias motóricas graves con deficiencias asociadas) SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 108.954,20

   Irakasleria-gastuak / Gastos personal docente 41.566,52

   Irakas-laguntzako langileen gastuak / Personal de apoyo a la docencia 64.492,69

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos personal no docente 2.894,99

   b) FUNTZIONAMENDU GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.840,27 3.840,27

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 1.840,00 1.840,00

   GUZTIRA / TOTAL 114.634,47

   Zereginak Ikastea (Ikastetxe arruntak) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Aprendizaje de Tareas (Centros ordinarios) SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 93.498,69

   Irakasleria-gastuak / Gastos personal docente 90.603,70

   Irakas-laguntzako langileen gastuak / Personal de apoyo a la docencia

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos personal no docente 2.894,99

   b) FUNTZIONAMENDU GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.025,13 5.025,13

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 1.840,00 1.840,00

   GUZTIRA / TOTAL 100.363,82

   Zereginak Ikastea (helduen bizitzara igarotzea) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Aprendizaje de Tareas (tránsito a la vida adulta) SUBTOTAL TOTAL

  1. LANGILERIA GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

   GASTOS DE PERSONAL, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 91.331,36

   Irakasleria-gastuak / Gastos personal docente 80.760,98

   Irakas-laguntzako langileen gastuak / Personal de apoyo a la docencia 7.675,39

   Irakasle ez diren langileen gastuak / Gastos personal no docente 2.894,99

   b) FUNTZIONAMENDU GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS ORDINARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.025,13 5.025,13

   c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA / REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 1.840,00 1.840,00

   GUZTIRA / TOTAL 98.196,49

   ERDIKO MAILAKO PRESTAKUNTZA ZIKLOAK: 1.300-1.400 ORDU CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO: 1.300-1.400 HORAS

   ERIZAINTZAKO ZAINKETA OSAGARRIAK CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

   FARMAZIA FARMACIA

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 77.844,47 20.429,23

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 161,96

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 5.547,09 115, 56

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 4.229,39 82, 14

   GUZTIRA / TOTAL 93.310,36 20.788,89

   ADMINISTRAZIO KUDEAKETA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

   MERKATARITZA COMERCIO

   TABERNA ETA JATETXEETAKO ZERBITZUAK SERVICIOS DE BAR Y RESTAURANTE

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 77.844,47 15.678,25

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 215,97

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 8.118,53 239, 91

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 3.940,98 103, 22

   GUZTIRA / TOTAL 95.593,39 16.237,35

   LABORATEGIA LABORATORIO

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 81.933,55 14.233,80

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 9.957,46

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 6.537,85

   GUZTIRA / TOTAL 104.118,27 14.233,80

   INGURUNE NATURALEKO KIROL JARDUERAK BIDERATZEA CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 81.933,55 16.606,10

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 323,92

   FUN TZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 7.025,40 292, 73

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 3.842,85 153, 43

   GUZTIRA / TOTAL 98.491,21 17.376,18

   IRUDIEN LABORATEGIA LABORATORIO DE IMAGEN

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 81.933,55 16.606,10

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 323,92

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 7.016,17 292, 33

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 7.074,81 288, 09

   GUZTIRA / TOTAL 101.713,94 17.510,44

   ARDOAK ETA BESTELAKO EDARIAK EGITEA ELABORACIÓN DE VINOS Y OTRAS BEBIDAS

   HILTEGIA ETA HARATEGI URDAITEGIA MATADERO Y CARNICERÍA-CHARCUTERÍA

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 86.022,62 16.585,95

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 323,92

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 9.422,04 392, 57

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 6.242,08 253, 39

   GUZTIRA / TOTAL 107.376,15 17.555,83

   NORBERAREN ESTETIKA APAINGARRIA ESTÉTICA PERSONAL DECORATIVA

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 83.750,91 16.596,89

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 323,92

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 6.982,92 290, 94

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 6.496,91 264, 02

   GUZTIRA / TOTAL 102.920,15 17.475,77

   JANTZIGINTZA CONFECCIÓN

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 81.933,55 16.606,10

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 323,92

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 10.135,94 422, 33

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 6.828,02 277, 81

   GUZTIRA / TOTAL 104.586,92 17.630,16

   GOZOGINTZA ETA OKINTZA PASTELERÍA Y PANADERÍA

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 81.933,55 16.606,10

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 323,92

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 8.024,01 334, 34

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 9.974,71 408, 91

   GUZTIRA / TOTAL 105.621,68 17.673,27

   KARTOIZKO ETA PAPEREZKO AZALEZTAPENAK ZEIN MANIPULATUAK ENCUADERNACIÓN Y MANIPULADOS DE PAPEL Y CARTÓN

   ARTE GRAFIKOETAKO INPRIMAKETA IMPRESIÓN DE ARTES GRÁFICAS

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 81.933,55 16.606,10

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 323,92

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 5.456,57 227, 35

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 17.691,82 730, 47

   GUZTIRA / TOTAL 110.771,35 17.887,84

   FUNDIZIOA FUNDICIÓN

   AZALEKO TRATAMENDUAK ETA TRATAMENDU TERMIKOAK TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y TÉRMICOS

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 90.566,04 16.565,76

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 323,92

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 9.957,46 414, 90

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 9.580,93 392, 51

   GUZTIRA / TOTAL 115.793,84 17.697,09

   LANTEGI KIMIKOETAKO PROZESU ERAGIKETAK OPERACIONES DE PROCESO EN PLANTA QUÍMICA

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 77.844,47 18.528,84

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 323,92

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 9.660,01 402, 49

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 20.893,20 863, 85

   GUZTIRA / TOTAL 114.087,09 20.119,10

   ZURA ETA KORTXOA ERALDATZEA TRANSFORMACIÓN DE MADERA Y CORCHO

   ZURGINTZAKO ETA ALTZARIGINTZAKO FABRIKAZIO INDUSTRIALA FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE CARPINTERÍA Y MUEBLES

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 89.657,36 18.463,30

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 323,92

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 9.957,46 414, 90

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 16.243,00 670, 10

   GUZTIRA / TOTAL 121.547,23 19.872,22

   ERDIKO MAILAKO PRESTAKUNTZA ZIKLOAK: 2.000 ORDU CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO: 2.000 HORAS

   ILEAPAINGINTZA PELUQUERÍA

   KARAKTERIZAZIOA CARACTERIZACIÓN

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 82.842,23 67.467,04

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 6.982,92 4.655, 27

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 6.680,36 4.346, 44

   GUZTIRA / TOTAL 102.194,92 79.708,01

   ZURGINTZAKO ETA ALTZARIGINTZAKO INSTALAZIOAK FABRICACIÓN A MEDIDA DE INSTALACIONES DE

   NEURRIRA EGITEA CARPINTERÍA Y MUEBLES

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 86.022,62 67.403,73

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 8.767,64 5.845, 10

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 11.335,03 7.449,56

   GUZTIRA / TOTAL 111.814,70 83.937,65

   KARROZERIA CARROCERÍA

   IBILGAILUEN ELEKTROMEKANIKA ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 81.933,55 67.486,06

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 12.783,31 8.522, 18

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 13.542,80 8.921,40

   GUZTIRA / TOTAL 113.949,07 88.168,90

   INSTALAZIO ETA MANTENTZE LAN ELEKTROMEKANIKOA; INSTALACIÓN Y MTO. ELECTROMECÁNICO Y CONDUCCIÓN

   LINEA EROALEAK DE LÍNEAS

   HOTZA, KLIMATIZAZIOA ETA BEROA SORTZEKO INSTALAZIOAK MONTAJE Y MTO. DE INSTALACIONES DE FRÍO, CLIMATIZACIÓN

   MUNTATU ETA MANTENTZEA Y PRODUCCIÓN DE CALOR

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 80.116,18 74.053,98

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 9.213,83 6.142, 54

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 14.322,24 9.441,01

   GUZTIRA / TOTAL 109.341,66 92.876,79

   LORAZAINTZA JARDINERÍA

   NEKAZARITZAKO USTIAPEN INTENTSIBOA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS INTENSIVAS

   BASOGINTZAKO LANAK ETA NATURGUNEA IRAUNARAZTEKOAK TRABAJOS FORESTALES Y DE CONSERVACIÓN

   DEL MEDIO NATURAL

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 77.844,47 62.443,82

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 13.481,92 8.987, 96

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 9.987,93 7.416, 76

   GUZTIRA / TOTAL 107.003,73 82.087,80

   ARTE GRAFIKOETAKO AURREINPRIMATZEA PREIMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 77.844,47 69.910,80

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.297,57

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 3.637,72 3.710, 46

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 9.501,98 9.692, 02

   GUZTIRA / TOTAL 96.673,58 86.610,85

   KONTSUMORAKO TRESNERIA ELEKTRONIKOAK EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO

   TRESNERIA ETA INSTALAZIO ELEKTROTEKNIKOAK EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROTÉCNICOS

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 81.933,55 64.689,77

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 6.090,53 4.060, 34

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 10.164,37 6.669,11

   GUZTIRA / TOTAL 103.877,86 78.658,48

   HORMIGOIZKO OBRAK OBRAS DE HORMIGÓN

   IGELTSERO OBRAK OBRAS DE ALBAÑILERÍA

   ERAIKUNTZA AKABERAK ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 106.468,00 84.694,05

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 15.410,83 10.273, 89

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 6.003,64 3.895, 28

   GUZTIRA / TOTAL 133.571,88 102.102,48

   SUKALDARITZA COCINA

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 86.022,62 67.403,73

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZELANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 8.024,01 5.349, 34

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 8.804,09 5.762, 24

   GUZTIRA / TOTAL 108.540,13 81.754,57

   MEKANIZATUA MECANIZADO

   SOLDADURA ETA GALDARAGINTZA SOLDADURA Y CALDERERÍA

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 86.022,62 65.541,84

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 9.957,46 6.638, 31

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 19.488,22 12.884,99

   GUZTIRA / TOTAL 121.157,71 88.304,40

   SISTEMA INFORMATIKOEN USTIAPENA EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 74.209,74 59.722,96

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 7.997,98 5.331, 99

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 3.402,74 2.268, 49

   GUZTIRA / TOTAL 91.299,87 70.562,70

   ARRETA SOZIOSANITARIOA ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 74.209,74 59.722,96

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 6.593,56 4.395, 70

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 4.238,29 2.825, 53

   GUZTIRA / TOTAL 90.731,00 70.183,45

   GOI MAILAKO PRESTAKUNTZA ZIKLOAK: 1.300-1.400 ORDU CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: 1.300-1.400 HORAS

   IDAZKARITZA SECRETARIADO

   MERKATARITZAKO KUDEAKETA ETA MARKETINA GESTIÓN COMERCIAL Y MÁRKETING

   KONTSUMITZAILEENTZAKO ZERBITZUAK SERVICIOS AL CONSUMIDOR

   BIDAIA AGENTZIAK AGENCIAS DE VIAJES

   OSTATUAK ALOJAMIENTO

   TURISMOKO INFORMAZIOA ETA MERKATURATZEA INFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICAS

   OSASUN DOKUMENTAZIOA DOCUMENTACIÓN SANITARIA

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 77.844,47 16.153,35

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 277,65

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 5.813,82 198, 60

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 3.679,05 125, 44

   GUZTIRA / TOTAL 93.026,75 16.755,04

   INGURUMEN-KIMIKA QUÍMICA AMBIENTAL

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 77.844,47 16.628,45

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 323,92

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 7.518,33 313, 25

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 5.388,97 246, 57

   GUZTIRA / TOTAL 96.441,18 17.512,19

   ORE ETA PAPERAREN PROZESUETAKO INDUSTRIAK INDUSTRIAS DE PROCESO DE PASTA Y PAPEL

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 77.844,47 16.628,45

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 323,92

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 9.660,01 402, 49

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 20.284,62 838, 46

   GUZTIRA / TOTAL 113.478,51 18.193,32

   PLASTIKOAK ETA KAUTXUA PLÁSTICOS Y CAUCHO

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 77.844,47 16.153,35

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 323,92

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 11.043,23 460, 14

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 12.893,09 537, 21

   GUZTIRA / TOTAL 107.470,20 17.474,62

   EREDUGINTZA PATRONAJE

   JANTZIGINTZA INDUSTRIALEKO PROZESUAK PROCESOS CONFECCIÓN INDUSTRIAL

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 81.933,55 16.606,10

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 323,92

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 7.851,48 327, 13

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 6.828,02 284, 51

   GUZTIRA / TOTAL 102.302,46 17.541,66

   GOI MAILAKO PRESTAKUNTZA ZIKLOAK: 1.700 ORDU CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR: 1.700 HORAS

   GIZARTEAREN KULTURGINTZA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

   GIZARTERATZEA INTEGRACIÓN SOCIAL

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 82.842,23 25.613,65

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 1.030,68

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 4.639,27 676, 57

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 3.745,78 522, 68

   GUZTIRA / TOTAL 96.916,69 27.843,58

   NORBERAREN IRUDIRAKO AHOLKULARITZA ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 81.933,55 28.942,06

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 1.030,67

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 5.644,37 823, 12

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 6.496,91 923, 89

   GUZTIRA / TOTAL 99.764,24 31.719,74

   OBRAK PLANIFIKATU ETA EGITEA REALIZACIÓN Y PLANES DE OBRA

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 95.563,80 26.946,09

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 1.030,67

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 6.847,70 998, 62

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 3.169,44 438, 63

   GUZTIRA / TOTAL 111.270,35 29.414,01

   GOI MAILAKO PRESTAKUNTZA ZIKLOAK: 2.000 ORDU CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: 2.000 HORAS

   NATURAREN BALIABIDEAK KUDEATU ETA ANTOLATZEA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES

   DIAGNOSTIKORAKO IRUDIA IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO

   INGURUMEN OSASUNA SALUD AMBIENTAL

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 77.844,47 63.843,88

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 10.054,85 6.703, 24

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 10.483,33 6.881,09

   GUZTIRA / TOTAL 104.072,06 80.667,47

   ADMINISTRAZIOA ETA FINANTZAK ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

   GARRAIOA KUDEATZEA GESTIÓN DEL TRANSPORTE

   NAZIOARTEKO MERKATARITZA COMERCIO INTERNACIONAL

   SISTEMA INFORMATIKOAK ADMINISTRATZEA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

   HAUR HEZKUNTZA EDUCACIÓN INFANTIL

   ZEINUEN HIZKUNTZA INTERPRETATZEA INTERPRETACIÓN DE LA LENGUA DE LOS SIGNOS

   INFORMATIKAKO APLIKAZIOAK GARATZEA DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 76.935,79 62.930,65

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 5.312,58 3.541, 71

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 3.827,63 2.443, 97

   GUZTIRA / TOTAL 91.765,41 72.155,59

   ARTE GRAFIKOETAKO INDUSTRIEN PRODUKZIOA PRODUCCIÓN EN INDUSTRIAS DE ARTES GRÁFICAS

   ARGITALETXEETAKO DISEINUA ETA PRODUKZIOA DISEÑO Y PRODUCCIÓN EDITORIAL

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 77.844,47 62.910,50

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 4.575,92 3.050, 62

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 14.702,65 9.693,99

   GUZTIRA / TOTAL 102.812,45 78.894,37

   IKUS ENTZUNEZKOAK ETA IKUSKIZUNAK EGITEA REALIZACIÓN DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 74.209,74 65.798,06

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 5.667,63 3.778, 44

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 9.012,80 5.900, 75

   GUZTIRA / TOTAL 94.579,58 78.716,51

   HIRIGINTZAKO ETA TOPOGRAFIAKO PROIEKTUAK GARATZEA DESARROLLO DE PROYECTOS URBANÍSTICOS Y OPERACIONES TOPOGRÁFICAS

   ERAIKUNTZA-PROIEKTUAK GARATU ETA APLIKATZEA DESARROLLO Y APLICACIONES DE PROYECTOS

   DE CONSTRUCCIÓN

   PROIEKTU MEKANIKOAK GARATZEA DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 76.481,45 66.676,23

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 6.496,17 4.330, 78

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 5.453,10 3.527, 61

   GUZTIRA / TOTAL 94.120,13 77.773,88

   INSTALAZIO ELEKTROTEKNIKOAK INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS

   PRODUKTU ELEKTROTEKNIKOAK GARATZEA DESARROLLO DE PRODUCTOS ELECTROTÉCNICOS

   ERREGULAZIO ETA KONTROL AUTOMATIKOKO SISTEMAK SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMÁTICOS

   TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA INFORMATIKAKO SISTEMAK SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS

   LANBIDE LAN ARRISKUEN PREBENTZIOA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 77.844,47 63.843,88

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 6.892,85 4.595, 24

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 9.161,59 5.999, 95

   GUZTIRA / TOTAL 99.588,32 77.678,33

   FUNDIZIO ETA PULBIMETALURGIAKO PRODUKZIOA PRODUCCIÓN POR FUNDICIÓN Y PULVIMETALURGIA

   MEKANIZATUEN BIDEZKO PRODUKZIOA PRODUCCIÓN POR MECANIZADO

   ERAIKUNTZA METALIKOAK CONSTRUCCIONES METÁLICAS

   IRUDIA IMAGEN

   SOINUA SONIDO

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 77.844,47 67.577,37

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 7.974,44 5.316, 29

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 11.691,87 7.686,81

   GUZTIRA / TOTAL 103.200,19 83.819,73

   ERRESTAURAZIOA RESTAURACIÓN

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 81.933,55 59.563,24

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 6.373,11 4.248, 75

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 8.804,09 5.761, 61

   GUZTIRA / TOTAL 102.800,16 72.812,86

   ESTETIKA ESTÉTICA

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 77.844,47 65.710,62

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 5.644,37 3.762, 89

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 8.900,73 5.826, 05

   GUZTIRA / TOTAL 98.078,98 78.538,82

   ZURAREN ETA ALTZARIEN PRODUKZIOA PRODUCCIÓN DE MADERA Y MUEBLE

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 86.022,62 61.352,59

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 7.726,56 5.151, 02

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 11.335,03 7.448,90

   GUZTIRA / TOTAL 110.773,62 77.191,77

   AUTOMOZIOA AUTOMOCIÓN

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 81.933,55 63.757,68

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 7.518,33 5.012, 23

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 11.045,35 7.255,79

   GUZTIRA / TOTAL 106.186,64 79.264,96

   JARIAKINEN INSTALAZIOEN, INST. TERMIKOEN DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE

   ETA MANTENURAKO INSTALAZIOEN PROIEKTUAK GARATZEA FLUIDOS, TÉRMICAS Y DE MANUTENCIÓN

   ERAIKIN INSTALAZIOEN MANTENTZE LANAK, MUNTAIA ETA PROZESUA MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE INSTALACIONES DE EDIFICIO Y PROCESO

   INDUSTRIA TRESNERIAREN MANTENTZE LANAK MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 80.570,52 68.447,93

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 7.528,25 5.018, 84

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 7.820,11 5.105, 63

   GUZTIRA / TOTAL 101.608,29 81.811,66

   ANALISIA ETA KONTROLA ANÁLISIS Y CONTROL

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 74.209,74 74.209,74

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 6.804,43 4.536, 28

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 12.653,50 8.327,87

   GUZTIRA / TOTAL 99.357,08 90.313,15

   DIETETIKA DIETÉTICA

   DIAGNOSTIKO KLINIKOKO LABORATEGIA LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 77.844,47 65.710,62

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 4.639,27 3.092, 86

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 7.244,69 4.722, 01

   GUZTIRA / TOTAL 95.417,84 76.764,75

   ELIKAGAIEN INDUSTRIAK INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 77.844,47 61.510,44

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 11.043,23 7.362, 15

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 8.167,01 5.444, 67

   GUZTIRA / TOTAL 102.744,12 77.556,52

   KIROL JARDUEREN ANIMAZIOA ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 81.933,55 63.757,68

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 6.712,90 4.475, 29

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 3.842,85 2.561, 88

   GUZTIRA / TOTAL 98.178,71 74.034,11

   IKUS ENTZUNEZKOEN PRODUKZIOA, IRRATIGINTZA ETA IKUSKIZUNAK PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES, RADIO

   Y ESPECTÁCULOS

   1. MAILA 2. MAILA

   1. CURSO 2. CURSO

   IRAKASLEAK

   PERSONAL DOCENTE 77.844,47 65.710,62

   IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

   PERSONAL NO DOCENTE 5.689,41 3.239,26

   FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE LANAK

   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 8.769,63 5.846, 40

   GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

   REPOSICIÓN DE INVERSIONES REALES 4.140,74 2.760, 50

   GUZTIRA / TOTAL 96.444,25 77.556,78

 2. – Moduluetako "Irakasleria-gastuak" osagaia "Euskal Autonomia Erkidegoko irakaskuntza arautuko ikastetxe pribatuen hitzarmen kolektiboan" maila bakoitzerako gauzatzen den soldata-gehikuntzak osagai hori kalkulatzerakoan erabiltzen diren urteko soldata gordinean eta antzinatasunean duen eraginaren arabera aldatuko da, betiere horietako maila bakoitzean irakaskuntzako funtzionarioentzat ezartzen den soldata-gehikuntzaren muga orokorraren barruan.

 3. – Zati-moduluak honako irizpide honen arabera eguneratuko dira: erreferentziako modulu betearen gainean ikasgela bakoitzarengatik, eta moduluari jarraiki, aplikatu beharreko finantzaketa-ehunekoari eutsi egingo zaio lege honen bidez onartzen diren modulu beteak ezarri ondoren.

  Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

  Vitoria-Gasteiz, 2006ko abenduaren 28a.

  Lehendakaria,

Ale Gehigarri bereizian

argitaratzen dira laburpenak

(Ikus .PDF)

Gaiarekin lotutako edukiak


Arauaren historia (17)

Arauaren historia

Eskumenak eta transferentziak (0)

Ez dago lotutako edukirik.

Garrantzi juridikoko dokumentazioa (0)

Ez dago lotutako edukirik.