Arautegia

Inprimatu

8/2002 Legea, abenduaren 27koa, euskal autonomia Erkidegoko 2003. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Legea
 • Organo arau-emailea: Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 249
 • Hurrenkera-zk.: 7419
 • Xedapen-zk.: 8
 • Xedapen-data: 2002/12/27
 • Argitaratze-data: 2002/12/31

Gaikako eremua

 • Gaia: Ogasun eta Ekonomía
 • Azpigaia: Ogasun

Testu legala

Aurkibidea erakutsiAurkibidea ezkutatu

Eusko Legebiltzarrak ondoko legea onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei.

 1. – Onartu egiten dira Euskal Autonomia Erkidegoko 2003. urteko Aurrekontu Orokorrak, betiere lege honek ezartzen duen era eta moduan.

 2. – Eusko Legebiltzarraren Aurrekontua ere lege honen barruan sartzen da, hala ezartzen baita azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 25.2.a) artikuluan. Legegintzako dekretu horrek bere baitan jasotzen du Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina.

 3. – Lege hau ezarriko zaie 2002.eko abenduaren 31z geroztik sortzen diren erakundeei eta dagozkien aurrekontuei.

 1. – Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrekontuan jasotako gastuen kopurua 6.185.000.000 eurokoa da ordainketa-kredituetarako. Konpromiso-kredituei dagokienez, berriz, 1.037.541.451 eurokoa; azken kreditu horiek 2003az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa I. eranskinean zehazten da.

 2. – Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrekontuan jasotako diru-sarreren kopurua 6.185.000.000 eurokoa da.

 3. – Euskal Autonomia Erkidegoko Unibertsitatea Antolatzeko ekainaren 29ko 19/1998 Legearen 29. artikuluarekin bat, Euskal Autonomia Erkidegoak Euskal Herriko Unibertsitaterako bereizten duen aurrekontu-zuzkidura 190.781.760 eurokoa da, honela banatuta:

  • Ohiko diru-laguntza: 164.138.253 euro.

  • Banakako osagarriak finantzatzeko kredituak: 3.005.100 euro.

  • Programa-kontratuak gauzatzeko kredituak: 12.387.460 euro.

  • Inbertsio eta azpiegituretako urte anitzeko programa hornitzeko kredituak: 11.250.947 euro.

 1. – Erakunde autonomiadunen aurrekontuetako gastuen egoera-orrietan ordainketa-kredituak eta konpromisokoak onartzen dira, honela banatuta:

  • Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea-Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos: ordainketa-kredituetarako, 26.775.000 euro jasotzen dira, eta konpromiso-kredi-tuetarako, berriz, 16.498.000 euro; azken kreditu horiek 2003az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

  • Euskal Herriko Polizi Ikastegia-Academia de Policía del País Vasco: ordainketa-kredituetarako, 11.842.000 euro jasotzen dira, eta konpromiso-kredituetarako, berriz, 1.982.771 euro; azken kreditu horiek 2003az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

  • Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea-Instituto Vasco de Administración Pública: ordainketa-kredituetarako, 14.961.000 euro jasotzen dira, eta konpromiso-kredituetarako, berriz, 2.627.322 euro; azken kreditu horiek 2003az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

  • Euskal Estatistika Erakundea-Instituto Vasco de Estadística: ordainketa-kredituetarako, 8.603.000 euro jasotzen dira, eta konpromiso-kredituetarako, berriz, 480.000 euro; azken kreditu horiek 2003az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

  • Soin Hezkuntzarako Euskal Erakundea-Instituto Vasco de Educación Física: ordainketa-kredituetarako, 2.955.000 euro jasotzen dira, eta konpromiso-kredituetarako, berriz, 6.011 euro; azken kreditu horiek 2003az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

  • Emakumearen Euskal Erakundea-Instituto Vasco de la Mujer: ordainketa-kredituetarako, 2.560.000 euro jasotzen dira, eta konpromiso-kredituetarako, berriz, 24.040 euro; azken kreditu horiek 2003az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

  • Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales: ordainketa-kredituetarako, 10.823.000 euro jasotzen dira, eta konpromiso-kredituetarako, berriz, 144.250 euro; azken kreditu horiek 2003az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

 2. – Erakunde bakoitzerako izendatutako ordainketa-kredituen guztizko zenbatekoa jasotzen dute aipatutako erakunde autonomiadunen diru-sarreren egoera-orriek. Bereziki, 29.696 euro sartu dira Emakumearen Euskal Erakundea-Instituto Vasco de la Mujer erakundearen diru-sarreren egoera-orrian; 158.000 euro Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea-Instituto Vasco de Administración Pública erakundearen diru-sarreren egoera-orrian; 70.000 euro Soin Hezkuntzarako Euskal Erakundea-Instituto Vasco de Educación Física erakundearen diru-sarreren egoera-orrian; 200.000 euro Euskal Estatistika Erakundea-Instituto Vasco de Estadística erakundearen diru-sarreren egoera-orrian; 157.736 euro Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales erakundearen diru-sarreren egoera-orrian, eta 508.480 euro Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea-Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos erakundearen diru-sarreren egoera-orrian. Horiek guztiak erakunde bakoitzaren diruzaintzako gerakinak dira.

 1. – Euskal Irrati-Telebista erakunde publikoaren 2003. urteko ustiapen-aurrekontuan eta kapital-aurrekontuan, hurrenez hurren, 93.500.083 euro eta 14.066.688 euroko zuzkidurak onartzen dira, eta, aurreikusitakoaren arabera, dirubaliabideak zenbateko berekoak izango dira.

 2. – Irrati eta telebistako zerbitzu publikoak kudea-tzeko baltzu publikoen aurrekontuetan, honako zuzkidura hauek onartzen dira:

  BALTZUAK USTIAPEN-AURREKONTUA KAPITAL-AURREKONTUA

  SOCIEDADES PTO. DE EXPLOTACIÓN PTO. DE CAPITAL

  Euskal Telebista, A.B. 113.575.059 10.929.669

  Televisión Vasca, S.A.

  Eusko Irratia, A.B. 12.672.734 795.000

  Radio Difusión Vasca, S.A.

  Gasteiz Irratia, A.B. 3.005.243 150.000

  Radio Vitoria, S.A.

 3. – Irrati-telebistako zerbitzu publikoak kudeatzeko baltzu publiko horientzat aurreikusitako diru-ba-liabideek baltzu bakoitzerako onartutako zuzkiduren guztizko zenbateko bera izango dute.

 4. – Euskal Irrati-Telebista Erakunde Publikoa Sor-tzeko maiatzaren 20ko 5/1982 Legearen 44. artikuluaren arabera, onartu egiten da Euskal Irrati-Telebista erakunde publikoaren eta irrati eta telebistako zerbitzu publikoak kudeatzeko baltzu publikoen aurrekontu bateratua. Zuzkiduretan, 134.334.981 euro dagozkio ustiapen-aurrekontuari eta 14.066.688 euro, berriz, kapital-aurrekontuari, eta, aurreikusitakoaren arabera, diru-baliabideak zenbateko berekoak izango dira.

Energiaren Euskal Erakundearen ustiapen-au-rrekonturako eta kapital-aurrekonturako, hurrenez hurren, 18.682.485 euro eta 45.632.765 euroko zuzkidurak onartzen dira, eta, aurreikusitakoaren arabera, diru-baliabideak zenbateko berekoak izango dira.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua erakunde publikoaren ustiapen-aurrekonturako eta kapital-au-rrekonturako, hurrenez hurren, 1.414.157.258 euro eta 55.743.883 euroko zuzkidurak onartzen dira, eta, aurreikusitakoaren arabera, diru-baliabideak zenbateko berekoak izango dira. Gerorako konpromiso-kredituetarako, berriz, 20.754.554 euro jasotzen dira; azken kreditu horiek 2003az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

 1. – Lege honen 4. artikuluan sartzen ez diren baltzu publikoen ustiapen-aurrekontuan eta kapital-aurrekontuan, onartu egiten dira baltzu bakoitzari dagozkion kredituak. Ordainketa-kredituei dagokienez, 830.073.024 euro eta 281.557.751 euroko zuzkidurak onartzen dira, hurrenez hurren, eta gerorako konpromiso-kredituei dagokienez, berriz, 229.337.893 euro; azken kreditu horiek 2003az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen l. eranskinean zehazten da.

 2. – Zuzkidurei aurre egiteko aurreikusitako diru-ba-liabideak diru-sarreren egoera-orrietan zehazten dira. Diru-sarrerok eta aurreko paragrafokoak zenbateko berdinekoak dira.

 3. – Baltzu bakoitzaren ustiapen-aurrekontuan eta kapital-aurrekontuan aurreikusitako zuzkiduren eta diru-baliabideen zenbatekoak II. eranskinean zehazten dira.

 1. – 2003ko ekonomia-urtean zehar, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, gehienez, 30.000.000 euro erabili ahal izango ditu, edozein motatako eragiketetarako abalak emateko.

 2. – 2003ko ekonomia-urtean zehar, halaber, elkarrekiko bermerako baltzuek enpresa txiki eta ertainei emandako bermeak birfinkatu ahal izango ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, bermeok laguntza-tresna baitira enpresek berezko fondoak lortzeko edo epe luzean finantzatzeko, betiere erakunde horiekin izenpeturiko hitzarmenen esparruaren baitan.

 1. – Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak egin eta indarrean dituen zorpetze-eragiketen zenbatekoa, edozein agiri-motatan gauzatzen direla ere, ezin izango da 1.805.000.000 eurotik gorakoa izan 2003ko abenduaren 31n.

  Diruzaintzako aldi baterako premiei aurre egiteko gauzatzen diren kreditu-eragiketak ez zaizkio egotziko lehen aipatutako muga horri, kreditu-eragiketok urtebeterako edo gutxiagorako badira.

 2. – Zuzenbide pribatuko erakundeen 2003ko kanpo-zorpetzea, gehienez ere, 216.300.000 eurora iritsi ahal izango da.

 3. – 2003. urtean zehar, zuzenbide pribatuko erakunde publikoek eta baltzu publikoek zorpetzebaldintzak finantza-eragiketa osagarrien bidez aldatu ahal izateko –alegia, Euskal Autonomia Erkidegoko Finantzei buruzko azaroaren 8ko 8/1996 Legeko 27. artikuluan jasotako eragiketa osagarrien bidez aldatu ahal izateko–, Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren baimena behar dute izan, formalizazioa egin baino lehenago. Halaber, zuzenbide pribatuko erakunde publikoen eta baltzu publikoen emaitzen egonkortasuna, segurtasuna edo estaldura bermatzeko eragiketak burutu ahal izateko ere, Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren baimena behar da.

 1. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren 24, 25 eta 26. artikuluetan ezarritakoaren aurka jo gabe, lege honen III. eranskinean azaltzen diren kredituak handitu egin ahal izango dira 2003. urtean. Kredituok Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere erakunde autonomiadunen aurrekontuetan sarturik egon beharko dute. Bestalde, handitze-muga izango dute, hain zuzen ere, nahitaez onartu behar diren obligazioen zenbatekorainokoa.

 2. – Handigarritzat jotzen diren kredituen eta aipa-tzen diren gainerako kredituen gehikuntzek honako finantzabideak izango dituzte:

  1. Xede batera atxikitako eskubideen benetako bilketaren araberako gehikuntzak finantzatzeko, hasieran aurreikusitako diru-sarrerez gain jasotako diru-sarreren soberakinak izango dira oinarri.

  2. Lurralde historikoek Estatuari ordaindu behar dioten kupoa neurri berean gutxitzea ekartzen duten gehikuntzak finantzatzeko, lurralde historikoek berek finantzatuko dute gutxitu den kopuru bera, betiere 2003rako ezarritako ekarpen-koefizienteen arabera.

  3. Finantza-modu zehatzik ez dutenak finantzatzeko, Jaurlaritzaren Kontseiluak erabakiko du nola egin, betiere Ogasun eta Herri Administrazio Sailak proposatu ondoren.

 3. – Horrez gain, Jaurlaritzaren Kontseiluak diruzaintzako gerakinen kontura handitu ahal izango ditu “Zenbait sailen gastuak" sekzioko gastuen egoera-orrian azaltzen diren kreditu handigarriak, baita, hala badagokio, Euskadi 2000Hiru ekimenetik eta Inbertsio Publikoari Finantza-Laguntza emateko Esparru-Planetik sortutako finantza-premiak ere.

 1. – 2003. urtean zehar, Jaurlaritzaren Kontseiluak, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak proposatuta, handitu ahal izango du konpromiso-kredituen egoera-orria. Horretarako, kreditu berriak onartu ahal izango ditu, edo lehendik baimenduta daudenak handitu, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere erakunde autonomiadunen aurrekontuko ordainketa-kredituen zenbateko osoaren %5eraino, urteko edozein unetan. Muga hori ez da aplikatzekoa izango baldin eta kreditu horiek Administrazioaren funtzionamendu normalerako beharrezko diren ondasunak edo zerbitzuak ohi bezala eskuratzeko badira edo ondasun edo zerbitzuok funtzionamendu horren osagarri badira.

 2. – Aurreko paragrafoan aurreikusitako prozedurari jarraiki, eta adierazitako mugari lotu gabe, 2003. urtean zehar, behar bezala justifikatzen diren atzerapenak direla-eta urte horretarako aurreikusitako helburua betetzerik ez badago, betearaztean aurrekontu-urtea gainditzen duten konpromisoak hartu ahal izango dira, baldin eta konpromiso horietarako krediturik onartuta ez badago. Soberako kredituak berriro erabili ahal izango dira, betiere Ogasun eta Herri Administrazio Sailak zehazten duen eran.

 3. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren 82. artikuluaren 2. paragrafoko a) idatz-zatiak aipatzen dituen ekarpenen kasuan edo ekarpen-konpromiso irmoen kasuan –batean zein bestean, baldin eta konpromisoen eragina ondorengo urteetara luzatzen bada–, Jaurlaritzaren Kontseiluak, Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren proposamenez, baimena eman ahal izango du dagozkion konpromiso-kredituak sortzeko.

 4. – 2003. urtean, halaber, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak, beharrezko diren aldaketak eginez, aurreko urteetan sortutako konpromiso-kredituen zenbatekoa egokitu ahal izango du, baldin eta kredituok finantza-eragiketak edo arriskuen estaldura-eragiketak gauzatzearekin zerikusia duten lankidetza-hitzarmen eta kontratuei badagozkie eta eragiketon urteko zenbatekoa korritu-tasaren edo antzeko beste adierazleen bilakaeraren araberakoa bada.

 1. – Euskal Autonomia Erkidegoak Ertzaintzaren arloan dituen eskumenak finantzatzeko kredituek kreditu aldagarrien izaera izango dute. Xedapen honen barruan sartuko dira bai prestatze-bidean dagoen Ertzaintzarako kredituak, bai lanean diharduen Ertzaintzarakoak, nahiz eta kredituak Administrazio Orokorreko aurrekontuan jasota egon zein Euskal Herriko Polizi Ikastegia erakunde autonomiadunaren aurrekontuan egon.

 2. – Aurreko paragrafoan aldagarritzat jotzen diren kredituak sartu edo handitu eta ezabatu edo murriztu ahal izango dira, betiere Ekonomia-Itunaren Batzorde Mistoak Ertzaintzari buruz onartutako akordioen arabera.

 3. – Jaurlaritzaren dekretu bidez gauzatuko da kredituen aldaketa, eta dekretua bera Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko da.

Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren 66.3 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, eta 2003. urterako bakarrik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen aurrekontuen I. kapituluko 122, 131, 132, 161 eta 162. kontzeptuen barruan dauden gastuek lotura-izaera izango dute kontzeptuaren mailan.

 1. – Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 20 eta 21. artikuluetan xedatutakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta horren administrazio-erakunde autonomiadunen behin-behineko langileen, funtzionarioen eta lan-kontratuko langileen plantillak onartu dira, taldeka, kidegoka, eskalaka eta kategoriaka sailkatuta. Hasiera batean, aurrekontu hauen “Langileei buruzko eranskinean" xedatutakoaren araberako programa eta aurrekontu-sekzioetara atxikitzen dira.

 2. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren 22. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere administrazio-erakunde autonomiadunen aurrekontu-plantillak izaera mugatzailea izango du eta gehienezko muga erakunde horietako guztietako funtzionarioen, lan-kontratuko langile finkoen eta behin-behineko langileen kopuru osoa izango da.

 3. – Orokorrean, aurrekontu-plantillak langile-do-tazio berriak sortuz aldatzen badira, behar beste dotazio amortizatu egin beharko dira horren ondorioz, urteko kostu gordina handiagoa izan ez dadin.

 4. – Aurreko puntuan ezarritakoa eta guzti, Jaurlari-tzaren Kontseiluak, Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren proposamenez, langile-dotazio berriak sortzeko baimena eman ahal izango du:

  1. Lanpostuen zerrendak honako arrazoi hauengatik aldatzen badira: eskumenen transferentziak benetan gauzatzen direlako, organo eta zerbitzu berriak sortzen direlako, lege-mailako arauak aldarrikatzen direlako, edo Jaurlaritzak koiunturakoak ez diren planak, programak eta garrantzizko jarduerak onartzen dituelako. Horretarako, finantzabide egokia eta fun-tzio publikoaren arloan eskumena duen organoaren aldez aurreko aldeko txostena behar da beti. Txostenean adierazi behar da ezinezkoa dela premia berriei aurre egitea lanpostuak berratxikita, langileak berrizendatuta edo giza baliabideak arrazionalizatzeko eta antolatzeko bestelako baliabideak erabilita.

  2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Negoziazio Mahai Orokorrak 35 orduko lanaldiari eta lanaren inguruko neurriei buruz hartutako Akordioa –2000ko ekainaren 28koa– eta akordio horretatik eratorritako sektore-akordioak aplikatzearen ondorioz.

 5. – Ogasun eta Herri Administrazio Sailak baimena du langileen gastuen kredituetan beharrezkoak diren aurrekontu-aldaketak egiteko, artikulu honetan xedatutakoeran arabera onartzen diren plantilla-aldaketetara egokitzeko.

Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren 66.3 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, eta 2003. urterako bakarrik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere administrazio-erakunde autonomiadunen aurrekontuetako gastuen egoera-orrietan sartutako ordainketa-kredituek muga-izaera eta lotura-izaera izango dituzte kapituluaren mailan, sekzio eta programa bakoitzerako, ekonomiako sailkapenari dagokionez; aurrekontu horiek II. kapituluari dagozkio, hain zuzen ere, jarduteko gastuen kapituluari. Hala eta guztiz ere, Aurrekontuaren gastuen zehaztasunetan gastu ezkututzat jotzen diren kredituek ez dute horrelako izaerarik izango, eta horregatik, kapitulutik beherako mailetan, ez da beharrezko izango kredituen transferentziarik egitea.

 1. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuko 66.3 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, eta 2003. urterako bakarrik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere administrazio-erakunde autonomiadunen aurrekontuetako gastuen egoera-orrietan sartutako ordainketa-kredituek muga-izaera eta lotura-izaera izango dituzte artikuluaren mailan, sekzio eta programa bakoitzerako, ekonomiako sailkapenari dagokionez; aurrekontu horiek IV eta VII. kapituluei dagozkie –hain zuzen ere, gastu arruntetarako transferentziak eta diru-laguntzak, eta kapital-eragiketetarako transferentziak eta diru-laguntzak biltzen dituzten kapituluei.

 2. – Aurreko paragrafoan ezarritakoa hori izanik ere:

  1. “Enplegua" izeneko 3211 programako eta “Prestakuntza" izeneko 3231 programako ordainketakredituek lotura-izaera izango dute kapitulu, sekzio eta programa mailan.

  2. “Nekazaritza eta Landa Garapena" izeneko 7111 programako ordainketa-kredi-tuek lotura-izaera izango dute kapitulu, sekzio, zerbitzu eta programa mailan.

 1. – Hurrengo paragrafoetan azaltzen diren berezitasunen aurka jo gabe, 2003. urtean, Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuak arautuko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko eta bere erakunde autonomiadunetako Aurrekontu Orokorretako kredituen transferentziak.

 2. – Beharrezko diren transferentziak egin ahal izango dira honako kasuetan:

  1. Hezkuntza-itunetarako, sare pribatuko soldatak parekatzeko eta ikastola pribatuei diruz laguntzeko kredituak egokitzeko beharrezko transferentziak egin ahal izango dira aurrekontuetako programa batzuen eta besteen artean, eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuari dagokio sail honetako transferentzia horiek egiteko baimena ematea.

  2. Lanbide Prestakuntzarako Euskal Plana abian jartzeko behar diren baliabideak eskuratzeko premiazko egokitzapenei aurre egiteko.

  3. Europako Batasuneko diruarekin batera finantzatutako proiektuak burutzeko diren kredituak hornitzeko. Eragiketa horien berri Eusko Legebiltzarrari eman beharko zaio.

 3. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuan zehaztutako kredituen transferentzien arauak ezarriko zaizkie bai 2003ko Aurrekontu Arruntari, bai aurreko ekonomia-ekitaldietatik datozen gerakinei, betiere Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren 88. artikuluko 1. paragrafoan xedatutakoaren aurka ez badoa.

 4. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren 69. artikuluan aipatzen diren transferentzien arauetako muga orokorrak ez zaizkie ezarriko Euskadi 2000Hiru ekimenari eta Inbertsio Publikoari Finantza-Laguntza emateko Esparru-Planari atxikitako kontu-sailetatik sortzen diren transferentziei, ez eta horretarako izendatutakoei ere. Kreditu horien barruan, era guztietako transferentziak egin ahal izango dira, batere mugarik gabe.

 5. – Aurrekontuaren jarraipena eta kontrola egiteko beharrek hala eskatzen dutenean, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak bereziki lotutako kredituak ezarri ahal izango ditu.

 6. – Urte honetan Ogasun eta Herri Administrazio Sailak, bere ekimenez edo dagokion sail edo erakunde autonomiadunaren ekimenez, ordainketa-kredituak eta konpromiso-kredituak berriz banatu ahal izango ditu, aurrekontuen jarraipenerako eta kudeaketarako premiek hala eskatzen dutenean. Ondorio horietarako, lotura-maila bereko kredituen artean zenbatekoak transferitzea ulertzen da berriz banatzea esaten denean. Berriz banatze hori ez da kreditu-transferentziatzat joko.

Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuak arautzen du nola sartu behar diren kredituak aurrekontuan, eta, ondorioz, 2003koan ere. Arau horretako 87. artikuluaren ondorioetarako, Jaurlaritzaren Kontseiluari dagokio, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak proposatuta, kredituak aurrekontuan sartzea.

 1. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren 83.1 artikuluaren ondorioetarako, Jaurlaritzaren dekretu bidez gaituko dira kredituak, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak eta, hala denean, ukituta dauden gainerako sailek proposatuta.

 2. – Aipatutako 83. artikuluak jasotzen duen gehienezko ehunekoa ez da kontuan hartuko baldin eta gaitu beharrekoa foru-aldundien aurrekontuak benetan aldatzeak ekarritako diru-sarrerak badira.

 3. – Ogasun eta Herri Administrazio Sailak baimenduko ditu baltzu publikoen aurrekontu-aldake-tak, baldin eta administrazio-berrantolaketak edo taldearen baltzu-berrantolaketak badira aldaketon iturburu, eta berrantolaketok, erakundeen administrazioa ukitzeaz gain, erakunde horietarako aurreikusitako finantza-egoeraren orriak edo dagozkien aurrekontuak ere ukitzen badituzte.

 4. – Baltzu publikoen aurrekontuetan aldaketak sor-tzen badira eta, aldi berean, Proiektu Estrategikoen Fondoari dagozkion jardunak legezko bihurtzea onartzen duen Jaurlaritzaren Kontseiluaren akordioren bat betetzeko badira, edo Jaurlaritzaren Kontseiluak onartutako edozein plan, programa eta garrantzizko jarduerak sortutakoak badira, Jaurlaritzaren Kontseiluak emango du horietarako baimena, Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren proposamenez.

 5. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren 98. artikuluaren ondorioetarako, Sprilur, ABk parte hartzen duen baltzu publikoetan, baltzu guztiei dagokien guztizko zenbatekoari aplikatuko zaio.

 6. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren 54. artikuluaren ondorioetarako –Euskal Autonomia Erkidegoko 1997. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzeko abenduaren 27ko 10/1996 Legearen azken xedapenetako hirugarrenaren bidez aldatutako artikulu horren ondorioetarako–, ibilgetu material eta ez-materialetan egindako inbertsioen baturak izaera mugatzailea du Sprilur, ABk parte hartutako baltzu publiko guztietarako.

 7. – 2003. urtean zehar, Euskadiko aurrekontu-erre-gimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren 102 eta 103. artikuluek ezarritako hitzarmen-erregimena aplikatzekoa izango zaio Estatuarekin izenpetzen den edozein hitzarmeni, baldin eta hitzarmen horren bidez gastuen egoera-orrietan hasiera-hasieran aurreikusten ez ziren fondo gehigarriak jasotzen badira.

 8. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuak baimendutako mugen barruan, Euskal Irrati-Telebista erakunde publikoari bultzada berria emateko plan estrategikoaren, kudeaketa-planaren eta negozio-planaren esparruan –EITBko Administrazio Kontseiluaren irizpenari men eginez– enpresa-aliantzak abian jartzeko jardunak finantzatzeko aurrekontu-zuzkidurak –aurrekontu-helburuen baitan– dakartzaten aurrekontu-aldaketek Jaurlaritzaren Kon-tseiluaren baimena behar dute. Horretarako, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak emandako aldeko txostena beharko da aurretik, betiere aldaketekin batera proiektu horien bideragarritasun-plana badator, Euskadiko ikus-entzunezkoen sektorearekin sinergia badute eta irrati eta telebistako zerbitzu publikoa ematen laguntzen badute.

 1. – Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorreko eta bere erakunde autonomiadunetako edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako lan-kontratukoak ez diren langileentzako urteko lansarien zenbatekoak, 2003ko urtarrilaren 1eko ondorioekin, ezin izango du, guztira, %2tik gorako igoera izan, 2002ko ekonomia-urtean ezarritakoaren aldean, bi erkaketa-aldietarako homogeneotasunari eutsita, bai langileen kopuruari eta antzinatasunari dagokienez, bai eta lanaldi-motari dagokionez ere.

 2. – Lan-kontratukoak ez diren langileak honako hauek dira: Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorreko eta bere erakunde autonomiadunetako edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako karrerako eta bitarteko funtzionarioak, bai eta Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko estatutupeko langileak ere.

 3. – Justizia Administrazioko langileen lansariek dagozkion araudia bete beharko dute.

 4. – 1. paragrafoan zehaztutakoak eta guzti ere, lanpostuaren edukian izandako aldaketengatik lansari osagarrietan berariaz eta salbuespenez ezinbestean egin beharreko egokitzapenak gauzatu ahal izango dira. Era berean, paragrafo horretan zehaztutakoa eta guzti ere, lanpostuak antolatzeko eta sailkatzeko sistemak aplikatu ahal izango dira. Sistema horiek ezargarriak izango zaizkie transferentzien bitartez euskal herri-administrazioetan sartzen diren langileei ere.

 5. – Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeko 79.1.a) artikuluarekin bat, destinoagatiko urteko osagarria, lanpostu bakoitzaren mailari dagokiona, honako hau izango da:

  Maila Urteko zenbatekoa

  Nivel Cuantía anual

  30 14.785,23

  29 13.142,11

  28 11.745,92

  27 10.431,69

  26 9.199,69

  25 7.967,69

  24 7.474,70

  23 6.940,98

  22 6.448,00

  21 5.955,46

  20 5.544,80

  19 5.216,08

  18 4.887,64

  17 4.599,66

  16 4.312,42

  15 4.024,81

  14 3.737,58

  13 3.449,88

  12 3.162,73

  11 2.875,04

  10 2.646,72

  9 2.456,79

  8 2.304,68

 6. – Lege honen ondorioetarako, guztizko lansariak esaten denean, hau adierazi nahi da, alegia, kasuan kasuko langileek, 2002an zehar, sortutako lansari guztiak (soldatazkoak nahiz soldataz bestekoak) eta gizarte-ekintzako gastu guztiak. Hala ere, badira zenbait salbuespen:

  1. Gizarte Segurantzako prestazioak eta kalte-ordainak.

  2. Enplegu-emaileak Gizarte Segurantzako sistemari ordaindu beharreko kotizazioak.

  3. Leku-aldatzeei edo lan-iraizpenei dagozkien kalte-ordainak.

  4. Langileak egindako gastuengatiko kalte-ordainak.

 7. – Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorreko eta bere erakunde autonomiadunetako edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako eta baltzu publikoetako lan-kontratuko langileentzako guztizko lansariak, 2003ko urtarrilaren 1eko ondorioekin, ezin izango du, guztira, %2tik gorako igoera izan, 2002ko ekitaldian ezarritakoaren aldean; hala ere, bestelako igoera bat gauzatu ahal izango da lanpostuak antolatzeko eta sailkatzeko sistemen aldaketen ondorioz.

 8. – Aurreko paragrafoan jasotakoa, hortaz, 2003ko guztizko lansariei dagokien goi-muga da; hori, gero, negoziazio kolektiboaren bidez ezarri eta emango zaie banakakoei.

 9. – Guztizko lansarien aldaketak homogeneotasunari eutsita arabera kalkulatuko dira erkaketaren bi aldietarako, bai langileen kopuruari eta antzinatasunari dagokienez, bai lanaldi-motari, lanari eta gainerako lan-baldintzei dagokienez.

 10. – Artikulu honetako aurreko paragrafoetan aurreikusia hala izanik ere, fondo bat ezarri da, 11.262.000 eurokoa, eta fondo horren helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko Negoziazio Mahai Orokorrean lortutako akordioen esparruan bidezko diren lansari-kontzeptuak erabaki eta izendatzea. Lansari-kontzeptu horien helburuak, besteak beste, hauexek dira: esparru eta sektore espezifikoetako lansariak berrantolatzea, baliabideak orekaz banatzea eta zerbi-tzu publikoen modernizazioa, arrazionalizazioa eta produktibitatea sustatzea.

 11. – Lehendakari, lehendakariorde, sailburu, goi-kargudun eta asimilatutakoen lansarietan, 2003ko ekonomia-urterako, gehienez eta hala badagokio, Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorreko eta bere erakunde autonomiadunetako lan-kontratukoak ez diren langileen urteko lansariei orokorrean ezarritako igoera orokorraren ehuneko bera aplikatuko da, oinarritzat hartuta 2002ko abenduaren 31n indarrean dauden lansariak. Nolanahi ere, lansarien egitura errespetatzeko eta dagozkien kategoriari eta karguari eusteko, gutxienez, maila goreneko funtzionarioentzat orokorrean eta gehienez aurreikusitako lansarien parekoak jasotzea bermatuko zaie.

 12. – Artikulu honetako lehenengo paragrafoan agertutako langileen aldean lansariak parekatuta ez dituzten behin-behineko langileek beraiekin asimilatuta dauden langileentzako igoera bera izango dute. Salbuespenak izango dira zenbateko finkoa duten lansariak, horiei aurreko paragrafoan adierazitako igoera ezarriko baitzaie.

 13. – Banakakoentzako osagarriek, aldi baterako osagarriek eta zerbitzuagatiko kalte-ordainek arau bereziak izango dituzte.

 1. – Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legeko 74.a) artikuluarekin bat, destinoagatiko osagarriaren urteko zenbatekoa, kategoria bakoitzari dagokiona, honako hau da:

  Maila Urteko zenbatekoa

  Nivel Cuantía anual

  1 4.333,04

  2 5.072,92

  3 5.411,83

  4 7.494,37

  5 8.211,78

  6 9.798,93

  7 10.477,21

  8 12.167,52

 2. – Jaurlaritzaren Kontseiluak erabakiko du zein den Ertzaintzako langileek guztira jasoko duten lansari osoa. Nolanahi ere, aurreko artikuluan ezarritako edukia eta irizpideak ezarriko zaizkie.

 1. – Jaurlaritzaren Kontseilua izango da, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak txostena eman ondoren, honako hauek onartuko dituena: Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorreko eta bere erakunde autonomiadunetako lan-kontratuko langileen gain eragina duten hitzarmen kolektiboak, soldaten berrikuspenak edo lehendik izenpetuta dauden hitzarmenei oso-osoan edo zati batean atxikitzeko akordioak edo horietara zabaltzeko akordioak. Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde-administrazioko baltzu publikoetako edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako lan-kontratuko langileen gain eragina dutenean, berriz, izenpetu aurretik Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren txostena izango da beharrezko eta, gero, Ekonomia Gaietarako Ordezko Batzordeak emandako aldeko irizpena.

 2. – Aurreko paragrafoan zehaztutako ondorioetarako, dagokion akordio-proiektua bidaliko zaio Ogasun eta Herri Administrazio Sailari, eta proiektuarekin batera, 2002. urteko guztizko lansariaren eta ordainsarien zenbatekoa, eta 2003. urterako aurreikusitako lansariaren zenbatekoa, bai eta proiektu horretan jasotako alderdi ekonomiko guztien balorazioa ere. Sail horrek, aipatutako dokumentazioa jaso eta, gehienez, 15 eguneko epearen barruan, dagokion txostena egingo du. Txosten horretan, alderdi ekonomikoei dagokienez, gastu publikoaren arloan ondorioak dakartzaten gaiak jasoko dira; hori guztia, hala ere, ez da eragozpen izango Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legean ezarritako kontrol ekonomikoa gauzatzeko.

 1. – Artikulu honetan aipatzen diren langileek edozer dela eta urtean jasoko dituzten gehienezko soldataren zenbatekoak, bermatu gabeko kopuruko pizgarriak barne direla, ezin izango dira Eusko Jaurlaritzako sailburuek urtean jasotzen dituzten lansari osoak baino handiagoak izan.

 2. – Goi Kargudunen Lansariei buruzko urriaren 28ko 14/1988 Legearen 4. artikuluko 2. paragrafoan agintzen dena betetzeko, pizgarriak ebaluatzeko eta emateko irizpideak zehazterakoan honako hauek hartuko dira kontuan: baltzu edo erakunde publiko bakoitzaren urteko aurrekontuen eta ekonomia-urte bakoitzean aurrekontuekin batera doan urteko txostenean jasotako helburu kualitatiboen betetze-maila, bai eta erakundearen urteko kudeaketa-planaren eraginkortasuna ere, betiere zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako eta baltzu publikoetako zuzendaritza-taldekideen estatutu pertsonala arautzeko den otsailaren 23ko 130/1999 Dekretuak zehaztutakoaren arabera.

 3. – Baltzu edo erakunde publiko bakoitzeko gobernu-organo eta administrazio-organo eskudunek erabaki ahal izango dute zein modu eta alditan ordainduko diren pizgarri horiek.

 1. – Indarrean dauden arau berezietan xedatutakoarekin bat etorriz bidezkoak diren kasuetan eta kopuruen arabera ordainduko dira pentsioak eta bestelako eskubide pasiboak.

 2. – Eskatutako gabealdiak bete dituzten langileek –maiatzaren 13ko 1/1986 Legegintzako Dekretua ezarriz–, hartzeko pasiboak direla-eta, sortutako pentsioak ehuneko bi (%2) igoko dira, 2003ko urtarrilaren 1eko ondorioekin.

 1. – Lege honen IV. eranskinean finkatzen dira hezkuntza-maila bakoitzaren moduluko osagaiak eta dagozkien zenbatekoak.

 2. – IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoek gehieneko muga ekonomikoak hartzen dituzte, irakasleen eta irakasle ez diren langileen gastuak bertan sartuta direla.

 3. – Aurreko paragrafoan ezarritakoa hala izan arren, ordainketa eskuordetua daukaten mailetan, irakasle bakoitzaren benetako antzinatasuna kontuan hartuta ordainduko da inoren kontura diharduten langileen eta kooperatibisten antzinatasuna.

2003. urtean zehar, foru-aldundiek Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrekontuan izendatutako kredituei eusteko egin beharreko ekarpen orokorra 5.583.900.090 eurokoa da. Diru-kopuru hori urriaren 4ko 6/2002 Legeak onartutako metodologiaren arabera zehaztu da.

Aurreko artikuluan zehaztatutako zenbatekoari ondoko ehunekoak ezarriz ateratzen da lurralde historiko bakoitzak egin beharreko ekarpena. Hona ehunekook:

ARABA: %16,74

BIZKAIA: %50,28

GIPUZKOA: %32,98

 1. – Oinarriaren ehuneko jakin bat finkatuta ez izateagatik edo oinarria moneta-unitateetan emana ez egoteagatik finkoak diren Euskadiko Ogasun Nagusiaren tasak igo egingo dira: 2002rako eskatzen ziren zenbatekoei, hain zuzen ere, bat koma zero bi (1,02) koefizientea aplikatuko zaie.

 2. – Igoera horretatik kanpo gelditzen dira lege honen bidez eguneratzen diren tasak.

 1. – Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 34. artikuluaren testua, eta hauxe du idazkera berria:

  «Tasa honako tarifa honen arabera eskatuko da:

  Euroak

  Euros

 1. Eskabideen inprimakiak erostea: / Adquisición de impresos de solicitud: 0,63

 2. Eskabideak aurkeztea: / Presentación de solicitudes:

  2.1 Goi-mailako teknikariak: / Técnicos superiores: 19,17

  2.2 Erdi-mailako teknikariak: / Técnicos medios: 15,98

  2.3 Goi-mailako batxilergoa, lanbide-heziketako goi-mailako teknikaria edo baliokidea:

  2.3 Bachiller superior, Técnico superior de formación profesional o equivalente: 12,76

  2.4 Eskola-graduatua, lanbide-heziketako teknikari laguntzailea edo baliokidea:

  2.4 Graduado escolar, Técnico auxiliar de formación profesional o equivalente: 9,57

  2.5 Eskola-ziurtagiria: / Certificado de escolaridad: 6,38»

 1. – Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 38. artikuluaren testua, eta hauxe du idazkera berria:

  «Tasa honako tarifa honen arabera eskatuko da:

  Euroak

  Euros

 1. Benetako, sendetsitako eta jatorrizkoarekin egiaztatutako kopiak egiteagatik:

 1. Por la expedición de copias auténticas, autenticadas y compulsadas:

  1.1 Kopia bakoitzeko: / Por cada copia: 3,13

  1.2 Egiaztatu beharreko agiriari gehitutako orri bakoitzeko:

  1.2 Por cada página adicional del documento a compulsar, se incrementará en: 0,312646

 2. Kontabilitate-liburuak, bilkura-aktak edo horretarako gai diren gainontzeko bideak egiteagatik. Agiri bakoitzeko:

 1. Por las diligencias de libros de contabilidad, de actas o cualesquiera otros que se presten a tal efecto. Por cada documento: 3,13

 2. Erregistro eta errolda ofizialetan sartzeagatik. Inskripzio bakoitzeko:

 1. Por la inscripción en registros y censos oficiales. Por cada inscripción: 3,13

 2. Esku-emateak eta legezko gaitasunaren egiaztagiriak askiesteagatik. Agiri bakoitzeko:

 1. Por bastanteo de poderes y de documentos acreditativos de legitimación. Por cada documento: 3,13

 2. Izenpeak legeztatzeagatik. Legeztatutako izenpe bakoitzeko:

 1. Por legalización de firmas. Por cada firma legalizada: 3,13»

 1. – Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 63. artikuluko 2. tarifaren testua, eta hauxe du idazkera berria:

  Euroak

  Euros

  «2. ASKOTARIKO ZERBITZUAK. / SERVICIOS DIVERSOS.

  2.1 Espedienteetan edozein eratako oharrak jartzea, xehetasunak, egiaztagiriak, erkaketak eta agirien sailkaketak egitea:

  2.1 Anotaciones de cualquier clase en los expedientes, suministro de datos, certificaciones, cotejos y desglose de documentos: 3,06

  2.2 Erregelamenduko manuaren indarrez egindako ikuskapenak:

  2.2 Inspecciones practicadas en virtud de precepto reglamentario: 57,12

  2.3 Edozein eratako xaflak zigilatzea: / Sellado de cualquier tipo de placas: 3,06

  2.4 Galdu, hondatu edo berritu izanagatik emandako onespen eta baimen berriak edo horietan egindako

  aldaketa guztiak:

  2.4 Duplicado de permisos y autorizaciones, por extravío, deterioro, revisión o cualquier modificación de aquéllos: 12,32

  2.5 Administrazioak eskuratutako xaflak erabiltzea:

  2.5 Utilización de placas facilitadas por la Administración: 5,78

  2.6 Bidezaingo Zuzendaritzak emandako bestelako lizentzia eta baimenak:

  2.6 Otras licencias o permisos otorgados por la Dirección de Tráfico: 5,78

  2.7 Kirol-probetarako baimena: / Autorización de pruebas deportivas: 12,32

  2.8 Garraio berezietarako baimena: / Autorización de transportes especiales: 12,32

  2.9 Garraiaketa berezietan laguntza ematea. Kilometro bakoitzeko:

  2.9 Acompañamiento de transportes especiales. Por cada kilómetro: 0,25

  2.10 Egun jakinetan zirkulatzeko baimen berezia:

  2.10 Autorización especial para circular en fechas restringidas: 12,32»

 2. – Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 83. artikuluko 3. tarifaren testua, eta hauxe du idazkera berria:

  Euroak

  Euros

  «3. METAL PREZIATUEKIN EGINDAKO OBJEKTUEN SAIOAK ETA KONTRASTEAK.

  3. ENSAYO Y CONTRASTE DE OBJETOS FABRICADOS CON METALES PRECIOSOS.

  1 Urrez egindako piezak. / Piezas fabricadas en oro.

  3.1.1 Urrez egindako piezak, harribitxirik gabe. Gramo bakoitzeko:

  3.1.1 Piezas fabricadas en oro, sin pedrería, por cada gramo: 0,084415

  3.1.2 Urrez egindako piezak, harribitxiekin. Gramo bakoitzeko:

  3.1.2 Piezas fabricadas en oro, con pedrería, por cada gramo: 0,118806

  2 Platinoz egindako piezak. / Piezas fabricadas en platino.

  3.2.1 Platinoz egindako piezak, harribitxirik gabe. Gramo bakoitzeko:

  3.2.1 Piezas fabricadas en platino, sin pedrería, por cada gramo: 0,106300

  3.2.2 Platinoz egindako piezak, harribitxiekin. Gramo bakoitzeko:

  3.2.2 Piezas fabricadas en platino, con pedrería, por cada gramo: 0,137564

  3 Zilarrez egindako piezak. / Piezas fabricadas en plata.

  3.3.1 Mahai-tresnak. Pieza bakoitzeko: / Cubertería, por pieza: 0,153197

  3.3.2 Zilarrez egindako bestelako piezak. Gramo bakoitzeko:

  3.3.2 Otras piezas fabricadas en plata, por cada gramo: 0,022511

  4 Kontsulta-azterketa (urrea, zilarra eta platinoa): / Análisis consultivo (oro, plata y platino): 24,39»

 3. – Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 127. artikuluko 3. paragrafoko tarifaren testua, eta hauxe du idazkera berria:

  «3. Baimendutako tegi edo instalazioetan hiltzen den abere bakoitzeko, beheragoko taulako zerga-kuotak sortzen dira, honako jarduera hauek burutzeagatik: “ante mortem" eta “post mortem" ikuskapen eta osasun-kontrola, egindako eragiketen agiri bidezko kontrola eta kanalak, erraiak eta hondarrak zigilatzea:

  Abere-motak Kuota, hildako

  abereko (euroak)

  Clase de ganado Cuota por animal

  sacrificado (euros)

  C1.1 BEHI-AZIENDA. / BOVINO.

  C1.1.1 Kanalean 218 kilo edo hortik gora duen behi-azienda:

  C1.1.1 Bovino de 218 kg. o más de peso por canal: 1,986225

  C1.1.2 Kanalean 218 kilotik behera duten txahalak:

  C1.1.2 Terneros con menos de 218 kg. de peso por canal: 1,103458

  C1.2 AZKAZAL BATEKOAK/ZALDI-AZIENDA. / SOLÍPEDOS/ÉQUIDOS.

  C1.2.1 Zaldiak: / Ganado caballar: 1,943313

  C1.3 ZERRI-AZIENDA ETA BASURDEAK. / PORCINO Y JABALÍES.

  C1.3.1 Kanalean 25 kilo edo hortik gora duten merkaturako zerri-azienda eta basurdeak:

  C1.3.1 Porcino comercial y jabalíes de 25 o más kg. de peso por canal: 0,570120

  C1.3.2 Kanalean 25 kilotik behera duten zerrikumeak eta basurdeak:

  C1.3.2 Lechones y jabalíes de menos de 25 kg. de peso por canal: 0,220692

  Abere-motak Kuota, hildako

  abereko (euroak)

  Clase de ganado Cuota por animal

  sacrificado (euros)

  C1.4 ARDI, AHUNTZ ETA BESTELAKO HAUSNARKARIAK.

  C1.4 OVINO, CAPRINO Y OTROS RUMIANTES.

  C1.4.1 Kanalean 18 kilotik gora dutenak: / Con más de 18 kg. de peso por canal: 0,220692

  C1.4.2 Kanalean 12 eta 18 kilo artean dutenak: / Entre 12 y 18 kg. de peso por canal: 0,153258

  C1.4.3 Kanalean 12 kilotik behera dutenak: / De menos de 12 kg. de peso por canal: 0,073564

  C1.5 ETXEKO HEGAZTIAK, UNTXIAK ETA EHIZA XEHEA.

  C1.5 AVES DE CORRAL, CONEJOS Y CAZA MENOR.

  C1.5.1 Kanalean 5 kilotik gora duten hegazti heldu astunak, untxiak eta lumadun eta iledun ehiza xehea:

  C1.5.1 Aves adultas pesadas, conejos y caza menor de pluma y pelo, con más de 5 kg. de peso por canal: 0,017778

  C1.5.2 Kanalean 2,5 eta 5 kilo artean duten gizentzeko etxeko hegazti gazteak, untxiak eta lumadun eta iledun ehiza xehea:

  C1.5.2 Aves de corral jóvenes de engorde, conejos y caza menor de pluma y pelo, de engorde entre 2,5 y 5 kg. de peso por canal: 0,008582

  C1.5.3 Kanalean 2,5 kilotik behera duten oilaskoak eta haragitarako oiloak eta gizentzeko etxeko hegazti gazteak, untxiak eta lumadun eta iledun ehiza xehea:

  C1.5.3 Pollos y gallinas de carne y aves de corral jóvenes de engorde, conejos y caza menor de pluma y pelo, con menos de 2,5 kg. de peso por canal: 0,004291

  C1.5.4 Arrautzatarako oiloak: / Gallinas de reposición: 0,004291

  C1.6 ABELTEGIAN HAZITAKO EHIZA. / CAZA DE GRANJA.

  C1.6.1 Kanalean 218 kilo edo hortik gora duten ugaztunak:

  C1.6.1 Mamíferos de 218 kg. o más de peso por canal: 1,943313

  C1.6.2 Kanalean 218 kilotik behera duten ugaztunak:

  C1.6.2 Mamíferos con menos de 218 kg. de peso por canal: 1,103458

  C1.6.3 Kanalean 5 kilotik gora duten hegaztiak:

  C1.6.3 Aves con más de 5 kg. de peso por canal: 0, 017778

  C1.6.4 Kanalean 2,5 eta 5 kilo artean duten hegaztiak:

  C1.6.4 Aves entre 2,5 y 5 kg. de peso por canal: 0, 008582

  C1.6.5 Kanalean 2,5 kilotik behera duten hegaztiak:

  C1.6.5 Aves con menos de 2,5 kg. por canal: 0, 002759»

 4. – Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 129. artikuluaren testua, eta hauxe du idazkera berria:

  «129. artikulua.– Abere bizietan eta eratorritako produktuetan zenbait substantzia eta horien hondarrak ikertzeko osasun-kontrolak direla-eta ordaindu beharreko tasaren zerga-kuota:

 1. Hiltzeko diren abere bizietan eta beren haragietan zenbait substantzia eta horien hondarrak ikertzeko osasun-kontrolak direla-eta ordaindu beharreko zerga-kuotak hurrengo taulan biltzen dira:

  Abere-mota Hondakinak ikertzeko

  kuota, unitate

  bakoitzeko (euroak)

  Clase de ganado Cuota investigación

  residuos por unidad (euros)

  C2.1 BEHI-AZIENDA. / BOVINO.

  C2.1.1 Kanalean 218 kilo edo hortik gora duen behi-azienda:

  C2.1.1 Bovino de 218 kg. o más de peso por canal: 0,337168

  C2.1.2 Kanalean 218 kilotik behera duten txahalak:

  C2.1.2 Terneros con menos de 218 kg. de peso por canal: 0,232952

  C2.2 AZKAZAL BATEKOAK/ZALDI-AZIENDA. / SOLÍPEDOS/ÉQUIDOS.

  C2.2.1 Zaldiak:

  C2.2.1 Ganado caballar: 0,196170

 2. Akuikulturako produktuetan zenbait substan-tzia eta hondakin kontrolatzeagatik, 0,098085 euroko kuota jasoko da tonako.

  Esnean eta esnekietan utzitako substantziak eta hondarrak ikertzeagatik, lehengai gisa erabilitako mila litro esne gordin bakoitzeko, 0,019617 euroko kuota sortuko da.

  Arrauzkietan eta eztian utzitako zenbait substantzia eta hondarrak kontrolatzeagatik, 0,019617 euroko kuota jasoko da tonako."

 1. – Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 130. artikuluaren 4. paragrafoko tarifaren testua, eta hauxe du idazkera berria:

  «4. Abere-hiltegien titularrek laguntzaileen diru-aurrerakina kendu ahal izango dute. Kenketa horren gehienezko zenbatekoak ondoko hauek izango dira hildako abere bakoitzeko:

  Abere-mota Hondakinak ikertzeko

  kuota, unitate

  bakoitzeko (euroak)

  Clase de ganado Cuota investigación

  residuos por unidad (euros)

  D1 BEHI-AZIENDA. / BOVINO.

  D1.1 Kanalean 218 kilo edo hortik gora duen behi-azienda:

  D1.1 Bovino de 218 kg. o más de peso por canal: 0,766290

  D1.2 Kanalean 218 kilotik behera duten txahalak:

  D1.2 Terneros con menos de 218 kg. de peso por canal: 0,527208

  D2 AZKAZAL BATEKOAK/ZALDI-AZIENDA. / SOLÍPEDOS/ÉQUIDOS.

  D2.1 Zaldiak: / Ganado caballar: 0, 429123

  D3 ZERRI-AZIENDA ETA BASURDEAK. / PORCINO Y JABALÍES.

  D3.1 Kanalean 25 kilo edo hortik gora duten merkaturako zerri-azienda eta basurdeak:

  D3.1 Porcino comercial y jabalíes de 25 o más kg. de peso por canal: 0,220692

  D3.2 Kanalean 25 kilotik behera duten zerrikumeak eta basurdeak:

  D3.2 Lechones y jabalíes de menos de 25 kg. de peso por canal: 0,061303

  D4 ARDI, AHUNTZ ETA BESTELAKO HAUSNARKARIAK.

  D4 OVINO, CAPRINO Y OTROS RUMIANTES.

  D4.1 Kanalean 18 kilotik gora dutenak: / Con más de 18 kg. de peso por canal: 0,055173

  D4.2 Kanalean 12 eta 18 kilo artean dutenak: / Entre 12 y 18 kg. de peso por canal: 0,044751

  D4.3 Kanalean 12 kilotik behera dutenak: / De menos de 12 kg. de peso por canal: 0,019617

  D5 ETXEKO HEGAZTIAK, UNTXIAK ETA EHIZA XEHEA.

  D5 AVES DE CORRAL, CONEJOS Y CAZA MENOR.

  D5.1 Etxeko hegaztiak, untxiak eta ehiza xehea:

  D5.1 Aves de corral, conejos y caza menor: 0,001533

  D6 ABELTEGIAN HAZITAKO EHIZA. / CAZA DE GRANJA.

  D6.1 Kanalean 218 kilo edo hortik gora duten ugaztunak:

  D6.1 Mamíferos de 218 kg. o más de peso por canal: 0,766290

  D6.2 Kanalean 218 kilotik behera duten ugaztunak:

  D6.2 Mamíferos con menos de 218 kg. de peso por canal: 0,527208

  D6.3 Hegaztiak: / Aves: 0,001533"

 2. – Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 153 bis artikuluaren («Gazte Txartela" egiteagatiko tasa) Kuota paragrafako testua. Hauxe da idazkera berria:

  «Kuota.

  Tasaren zenbatekoa 10 eurokoa izango da eta lau urterako balio izango du txartelak".

 3. – Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 153 ter artikuluaren (Euskal Autonomia Erkidegoan nazioarteko aitorpenarekin aterpekide-agiriak egiteagatiko tasa) Kuota paragrafoko testua. Hauxe da idazkera berria:

  «Kuota.

  Tasa tarifa honen arabera eskatuko da:

  Euroak / Euros

 1. Nazioarteko Ikasle Txartela (ISIC): / Carné Internacional de estudiante (ISIC): 6,00

 2. Nazioarteko Irakasle Txartela (ITIC): Carné Internacional (ITIC): 8,00

 3. Nazioarteko GO’25 (IYTC/GO’25): / Carné de Viaje Juvenil (IYTC/GO’25): 6,00”

 1. – Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 171. artikuluaren T-1 tarifaren 1.1 paragrafoko testua, eta hauxe du idazkera berria:

  «1.1. Orokorrean:

  Ontziak 0,043770 euro ordaindu behar du neurtze gordineko unitateko edo horren frakzioko, 3 orduko aldi edo frakzio bakoitzeko; gehienez ere, 4 alditan egon daitekeela 24 orduko.

  Derrigorrez porturatu beharreko ontziei tarifa honen arabera legokieenaren erdia aplikatuko zaie, betiere erabiltzen ez badituzte portuko zerbitzuak, ez industriakoak, ezta merkataritzakoak ere. Itsasoan dabiltzanen bizitza zaintzea xede duten zerbitzu-eskeak baldintza horretatik salbuetsita geratzen dira."

 2. – Maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 171. artikuluaren T-1 tarifari beste paragrafo bat erantsi zaio, 1.11 paragrafoa, eta hauxe du idazkera:

  «1.11. Ostiraleko 20etatik asteleheneko 8etara, biak barne, kaian lotzen diren ontziei, eta jaiegun bezperako 20etatik jaiegunaren hurrengo egun balioduneko 8ak arte, biak barne, lotzen diren ontziei T-1 tarifako 3 orduko aldiaren %65 baino ez zaie fakturatuko; betiere jaiegunaren biharamunean lanaldiari ekiteko asmoa dutenean.

  Hobari hori jaso nahi izatekotan, idatziz jakinarazi behar zaio portuko administrazioari ontzia portura sartu baino lehenago."

 3. – Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 171. artikuluaren T-2 tarifaren 2.1 paragrafoko testua, eta hauxe du idazkera berria

  «2.1. Bidaiari bakoitzeko:

  Trafiko-mota Bidaiari-maila (III. saila) Bidaiari-maila (II. saila) Bidaiari-maila (I. saila)

  Clase de tráfico Categoría de pasajeros (Bloque III) Categoría de pasajeros (Bloque II) Categoría de pasajeros (Bloque I)

  Badiako edo bertakoa:

  Bahía o local: 0,025012 0,050023 0,050023

  Europako kabotajea:

  Cabotaje europeo: 0,325152 0,969204 3, 282788

  Kanpokoa:

  Exterior: 2,188525 5,502578 8,75

  Badiako edo tokian bertako joan-etorrietan ontziratzean ordainduko da tarifa.

  Lagun bakarreko edo birentzako geletako bidaiariei I. multzoko tarifa ezarriko zaie; II. multzokoa hiru edo gehiagorentzako geletan edo aretoko besaulkietan doazenei; eta III. multzokoa ontzi-gaineko bidaiariei."

 4. – Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 171. artikuluaren T-3 tarifaren 3.1, 3.2 eta 3.3 paragrafoetako testua, eta hauxe dute idazkera berria:

  «3.1. Salgaien partida bakoitzari aplikatu beharreko tarifa-zenbatekoak, pisu gordinaren tona metriko edo horren frakzio bakoitzeko, eta indarrean dagoen salgaien sailkapenari jarraiki dagokien multzoaren arabera, ondoko taulan ematen dira:

  Salgaien multzoa Bertakoa edo badiakoa, ontziratu eta lehorreratu Ontziratu Lehorreratu

  Grupo de mercancías Local o bahía, embarque o desembarque Embarque Desembarque

  Lehenengoa:

  Primero: 0,106300 0,362670 0,587775

  Bigarrena:

  Segundo: 0,143817 0,525246 0,844146

  Hirugarrena:

  Tercero: 0,212600 0,781616 1,250586

  Laugarrena:

  Cuarto: 0,300141 1,150539 1,844614

  Bosgarrena:

  Quinto: 0,425199 1,563232 2,501172

  Salgaien artean petrolio-gaiak eta horien eratorriak, T-3 tarifa kitatzeko ondorioetarako, honela sailkatuko dira:

  Produktua Tarifatarako taldea

  Producto Grupo Tarifario

  Petrolio ondu gabea: Lehenengoa

  Petróleo crudo: Primero

  Gasolioa eta fuel-olioa: Bigarrena

  Gasoil y fueloil: Segundo

  Asfaltoa, naslika eta petroliotikako galipotak: Hirugarrena

  Asfalto, alquitrán y breas de petróleo: Tercero

  Gasolinak, naftak eta petrolio findua: Laugarrena

  Gasolinas, naftas y petróleo refinado: Cuarto

  Baselina eta labaingarriak: Bosgarrena

  Vaselina y lubricantes: Quinto

  Salbuespenez, kabotajeko gasolioari eta fuel-olioari 0, 287635 euroko tarifa aplikatuko zaio.

  Itsasontzi handi eta txikiak hornitzearren, portura lehorretik sartzen diren petrolio-gaiei ezarriko zaien tarifa ontziratze-eragiketan gai berberei aplikatzen zaienaren erdia izango da.

  Guztira tona bateko pisua izatera iristen ez diren partidei ezarriko zaien zenbatekoak (200 kg-ko edo hortik gorako frakzio bakoitzeko), tona metriko bakoitzeko ordaindu beharko litzatekeenaren bostena izango da.

 1. Igaroaldiko lanetako salgaien partida bakoitzari ezarri beharreko tarifa-zenbatekoak ondoko taulan ematen dira, pisu gordinaren tona metriko edo horren frakzio bakoitzeko, eta indarrean dagoen salgaien sailkapenari jarraiki dagokien multzoaren arabera:

  1. Igaroaldiko lanak, itxasotik:

  Abiapuntua Europako Batasunean dutenak:

  Salgaien multzoa Azken helmuga Europako Batasunean dutenak Azken helmuga atzerrian dutenak

  Grupo de mercancías Destino final Unión Europea Destino final extranjero

  Lehenengoa:

  Primero: 0,150070 0,293888

  Bigarrena:

  Segundo: 0,212600 0,425199

  Hirugarrena:

  Tercero: 0,312646 0,625293

  Laugarrena:

  Cuarto: 0,462717 0,925434

  Bosgarrena:

  Quinto: 0,625293 1,250586

  Abiapuntua atzerrian dutenak:

  Salgaien multzoa Azken helmuga Europako Batasunean dutenak Azken helmuga atzerrian dutenak

  Grupo de mercancías Destino final Unión Europea Destino final extranjero

  Lehenengoa:

  Primero: 0,293888 0,594028

  Bigarrena:

  Segundo: 0,425199 0,844146

  Hirugarrena:

  Tercero: 0,625293 1,250586

  Laugarrena:

  Cuarto: 0,925434 1,844614

  Bosgarrena:

  Quinto: 1,250586 2,501172

  2. Igaroaldiko lanak, lehorretik:

  Abiapuntua Europako Batasunean dutenak:

  Salgaien multzoa Azken helmuga Europako Batasunean dutenak Azken helmuga atzerrian dutenak

  Grupo de mercancías Destino final Unión Europea Destino final extranjero

  Lehenengoa:

  Primero: 0,150070 0,362670

  Bigarrena:

  Segundo: 0,212600 0,525246

  Hirugarrena:

  Tercero: 0,312646 0,781616

  Laugarrena:

  Cuarto: 0,462717 1,150539

  Bosgarrena:

  Quinto: 0,625293 1,563232

  Abiapuntua atzerrian dutenak:

  Salgaien multzoa Azken helmuga Europako Batasunean dutenak Azken helmuga atzerrian dutenak

  Grupo de mercancías Destino final Unión Europea Destino final extranjero

  Lehenengoa:

  Primero: 0,362670 0,362670

  Bigarrena:

  Segundo: 0,525246 0,525246

  Hirugarrena:

  Tercero: 0,781616 0,781616

  Laugarrena:

  Cuarto: 1,150539 1,156792

  Bosgarrena:

  Quinto: 1,563232 1,563232

 2. Ontzitik ontzira aldatzeko lanetako salgaien partida bakoitzari ezarri beharreko tarifa-zenbatekoak ondoko taulan ematen dira, pisu gordinaren tona metriko edo horren frakzio bakoitzeko, eta indarrean dagoen salgaien sailkapenari jarraiki dagokien multzoaren arabera:

  Abiapuntua Europako Batasunean dutenak:

  Salgaien multzoa Azken helmuga Europako Batasunean dutenak Azken helmuga atzerrian dutenak

  Grupo de mercancías Destino final Unión Europea Destino final extranjero

  Lehenengoa:

  Primero: 0,150070 0,293888

  Bigarrena:

  Segundo: 0,212600 0,425199

  Hirugarrena:

  Tercero: 0,312646 0,625293

  Laugarrena:

  Cuarto: 0,462717 0,919181

  Bosgarrena:

  Quinto: 0,625293 1,250586

  Abiapuntua atzerrian dutenak:

  Salgaien multzoa Azken helmuga Europako Batasunean dutenak Azken helmuga atzerrian dutenak

  Grupo de mercancías Destino final Unión Europea Destino final extranjero

  Lehenengoa:

  Primero: 0,293888 0,587775

  Bigarrena:

  Segundo: 0,425199 1,844146

  Hirugarrena:

  Tercero: 0,625293 1,250586

  Laugarrena:

  Cuarto: 0,919181 1,844614

  Bosgarrena:

  Quinto: 1,250586 2,532437"

 1. – Maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 171. artikuluaren T-3 tarifari beste paragrafo bat erantsi zaio, 3.6 paragrafoa, eta hauxe du idazkera:

  «3.6. Europako itsas kabotaje bidez (Short Sea Shipping) garraiatutako burdingintzako eta metalgintzako produktuek %35eko murrizketa izango dute T-3 tarifan."

 2. – Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 171. artikuluaren T-5 tarifaren 5.1 eta 5.2 paragrafoetako testua, eta hauxe dute idazkera berria:

  «5.1. Orokorrean:

  Modalitatea Euroak / m2-ko eta eguneko

  Modalidad Euros / m2 y día

  Administrazioaren ilabe eta ainguratze-trenik gabe:

  Sin muerto ni tren de fondeo de la Administración: 0,031265

  Administrazioaren ilabe eta ainguratze-trenarekin:

  Con muerto o tren de fondeo de la Administración: 0,062529

  Kaian lotuta / Atracados a muelles: 0,075035

  Pantalanean lotuta / Atracados a pantalanes:

  Urtebeteko edo urtebetetik gorako kontratazioa:

  Contratación por año completo o más: 0, 093794

  Urtebetetik beherako aldietako kontratazioa:

  Contratación por períodos inferiores al año: 0, 137564

  Itsasontzi bat ontzien arteko aldea uzteko fingerrik eta ur eta argindar zerbitzurik ez duen instalazio finko (lehorrean finkatutako obra zibila) edo flotagarri batean amarratu edo atrakatzen bada, kaian atrakatu dela ulertuko da.

 1. Kirol-portu egin berrietan pantalanean atrakatzeagatiko T-5 tarifaren zenbatekoa honako hau izango da:

  Atrakalekuen alogera Euroak / m2-ko eta eguneko

  Alquiler de los atraques Euros / m2 y día

  Urtekoa (urtebeteko edo urtebetetik gorako alogera):

  Anual (alquiler por año completo o por más de un año): 0,162576

  Goi-denboraldia (30 eguneko alogera, gutxienez):

  Temporada alta (alquiler mínimo de 30 días): 0, 225105

  Behe-denboraldia (30 eguneko alogera, gutxienez):

  Temporada baja (alquiler mínimo de 30 días): 0, 125059

  Igaroaldian diren ontzietarako atrakalekuen alogera Euroak / m2-ko eta eguneko

  Alquiler de los atraques destinados a embarcaciones en tránsito Euros / m2 y día

  Goi-denboraldia:

  Temporada alta: 0,425199

  Behe-denboraldia:

  Temporada baja: 0,262623

  Horretarako, bereziki kirol- eta atsegin-ontzien erabilerarako egindako portua da kirol-portua. Bestetik, goi-denboraldia maiatzaren 1etik irailaren 30era bitartekoa da eta behe-denboraldia gainerako guztia.

  Itsasontzi bat ontzien arteko aldea uzteko fingerrik eta ur eta argindar zerbitzurik ez duen instalazio finko (lehorrean finkatutako obra zibila) edo flotagarri batean amarratu edo atrakatzen bada, kaian atrakatu dela ulertuko da."

 1. – Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 171. artikuluaren T-6 tarifaren 6. paragrafoko testua, eta hauxe du idazkera berria:

  «6. T-6 tarifaren zenbatekoa eta arku-garabien prezioa hauxe izango da:

  Garabien jasotze-indarra Balioa ordu erdiko (euroak)

  Capacidad de elevación de las grúas Valor de la media hora (euros)

  5 t-tik behera:

  Menor de 5 Tm: 15,54

  5 t-tik 12 t arte:

  Entre 5 y 12 Tm: 27,95

  12 t-tik gora:

  Más de 12 Tm: 39,83

  Tarifa horiek lanegunetan, eta portuko erakundeak horretarako ezarritako ohiko orduetan, aplikatzekoak dira. Ohiko ordutegitik at emandako zerbitzuei %25eko errekargua ezarriko zaie. Errekargu bera ezarriko zaie jaiegunetan emandakoei, eta azken kasu horretan ordubete fakturatuko da gutxien-gutxienik."

 2. – Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 171. artikuluaren T-7 tarifaren 7. paragrafoko testua, eta hauxe du idazkera berria:

  «7. T-7 tarifaren zenbatekoa hauxe izango da:

 1. Pasagunea:

  Euroak, m2-ko eta eguneko:

  Egunak Aire zabaleko esparrua Estalpeko esparrua

  Días Superficie descubierta Superficie cubierta

  1etik 3ra: / 1 al 3: — 0,075035

  4tik 10era: / 4 al 10: 0,050023 0,100047

  11tik 17ra: / 11 al 17: 0,075035 0,200093

  18tik 30era: / 18 al 30: 0,200093 0,587775

  31tik aurrera: / 31 en adelante: 0,518993 1, 563232

 2. Bilketak egiteko gunea:

  • Aire zabalekoa: 0,043771 euro m2-ko eta eguneko.

  • Estalpekoa: 0,106300 euro m2-ko eta eguneko."

   1. – Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 171. artikuluaren T-9 tarifaren 9. paragrafoko testua, eta hauxe du idazkera berria:

    «9. T-9 tarifaren zenbatekoa hauxe izango da:

   1. Arranpa-karroak:

    Euroak

    Euros

    1. Jasoaldi edo jaitsialdi bakoitzeko. / Por izada o bajada.

    50 EGTraino. Luzera-metro bakoitzeko: / Hasta 50 TRB. Por metro de eslora: 0,900422

    51 eta 150 EGT bitartekoak. Tona bakoitzeko: / De 51 a 150 TRB. Por tonelada: 0,431452

    150 EGTtik gora. Tona bakoitzeko: / Más de 150 TRB. Por tonelada: 0,619040

    2. Egonaldia, eguneko. / Estancia por día.

    50 EGTraino. Luzera-metro bakoitzeko: / Hasta 50 TRB. Por metro de eslora: 0,450211

    51 eta 150 EGT bitartekoak. Tona bakoitzeko: / De 51 a 150 TRB. Por tonelada: 0,250117

    150 EGTtik gora. Tona bakoitzeko: / Más de 150 TRB. Por tonelada: 0,406440

   1. zerrendako ontziek (kirol-ontziek) hurrengo zenbateko hauek ordaindu behar dituzte egunean luzerako

    metro bakoitzeko, egonaldi-egunen arabera:

    Los barcos de la lista 7.ª (embarcaciones deportivas) deberán abonar los siguientes importes diarios por metro lineal de eslora,

    según los días de estancia:.

    7 eguneraino: / De 0 a 7 días: 0,450211

    8 egunetik 10 eguneraino: / De 8 a 10 días: 0, 681569

    11 egunetik 20 eguneraino: / De 11 a 20 días: 1,050492

    21 egunetik 30 eguneraino: / De 21 a 30 días: 2,376113

    3. Lehorreratzeko arranpa. / Rampas de varada.

    Eguneko edo horren zati bakoitzeko: / Por día de utilización o fracción: 0,769110

   1. Aparkalekua.

    Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenekoak diren portuetan ibilgailuak aparkatzea agintzen eta arautzen bada, hauek izango dira kobratu beharreko diru-kopuruak:

    • Portuetako Zuzendaritzak ezarritako portuaren eraginpeko gunean bizi direnek: 18 euro urteko.

    • Gune akotatuak dituzten portuetan, erabilerako ordu bakoitzeko 0,75 euro kobratuko zaie autoei eta euro 1 kamioiei.

    • Gainerako kasuetan, erabilerako eguneko edo horren zati bakoitzeko: 3 euro.

     Donostiako portuan, aparkatzeko balio duten txartelak emango dira, urtebeterako, 36 euroren truke.

     Portuan gaizki aparkatuta dagoen ibilgailu bakoitza kentzeagatik 45 euro kobratuko dira.

   2. Baskula.

    Pisatualdi bakoitzeko: 1,338127 euro.

   3. Ontzia harea-zorrotadarekin garbitzea.

    Egun edo egun zati bakoitzeko: 62,53 euro.

   4. Presioz garbitzeko makina.

    Ordu erdi edo horren zati bakoitzeko: 3,751580 euro."

   1. – Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 171. artikuluaren C-1 tarifaren 10.1 paragrafoko testua, eta hauxe du idazkera berria:

    «10.1. Orokorrean:

    Euroak, m2-ko eta urteko:

    Portua Esparru eraiki gabea Esparru eraikia

    Puerto Superficie no edificada Superficie edificada

    Armintza 7,75 15,51

    Bermeo 10,35 20,70

    Deba 7,75 15,51

    Donostia-San Sebastián 10,35 20,70

    Ea 7,75 15,51

    Elantxobe 7,75 15,51

    Getaria 10,35 20,70

    Hondarribia 10,35 20,70

    Lekeitio 7,75 15,51

    Mundaka 7,75 15,51

    Mutriku 7,75 15,51

    Ondarroa 10,35 20,70

    Orio 7,75 15,51

    Plentzia 7,75 15,51

    Zumaia 7,75 15,51

    Hala eta guztiz ere, Administrazioak emakida-lehiaketak antolatuz gero, portuko jabari publikoa okupatzearren edo modu pribatuan erabil-tzearren, lehen aipaturiko zenbatekoak hobetu ahal izango dira lizitatzaileek aurkeztutako eskaintzetan, betiere lege honen 17. artikuluan ezarritakoa kontuan hartuz, Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren txostena jaso eta Gobernu Kontseiluak onartu ondoren."

   2. – Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 171. artikuluaren A-1 tarifaren 11.1. paragrafoko testua, eta hauxe du idazkera berria:

    «11.1. Lur-saila edo azalera urtebetez edo epealdi laburragoan okupatzeko baimena denean, portuko eginkizunekin loturiko merkatari-tza edo industriako jarduerak garatzearren, aplikatu beharreko tarifa 0,193840 eurokoa izango da m2-ko eta eguneko. Garatu beharreko jarduerak zerikusirik ez badauka portuko zereginekin, tarifa 0,381429 eurokoa izango da m2-ko eta eguneko.

    Lur-sailaren edo azaleraren baimendutako okupazioa urtebetekoa baino luzeagokoa denean, urtebetetik luzatzen denagatik C-1 tarifa ordainduko da, eta tarifa-mota horri dagozkion gainerako arauak aplikatuko.

    Hala eta guztiz ere, portuko jabari publikoa okupatzearren edo modu pribatuan erabiltzearren, Administrazioak baimenak emateko lehiaketak antolatuz gero, zenbateko horiek hobetu ahal izango dira lizitatzaileek aurkeztutako eskaintzetan, betiere lege honen 17. artikuluan ezarritakoa kontuan hartuz, Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren txostena jaso eta Gobernu Kontseiluak onartu ondoren."

 1. – Egitekoa den gastuari dagokion kredituaren izaera edozein izanik ere, 3.000.000 eurotik gorako gastuek Jaurlaritzaren Kontseiluaren baimena beharko dute. Bada salbuespen bat, alegia, erakunde-administraziora transferentziak egiten direnean edo Aurrekontuetan izen horrekin jasotako diru-laguntzak direnean; kasu bi horietan ez da baimenik behar izango.

 2. – Erakunde autonomiadunek egindako gastuen baimena, gastuak 600.000 eurotik gorakoak direnean, erakunde horiei dagokien sailburuak emango du, edo, aurreko paragrafoaren kasuan, Jaurlaritzaren Kontseiluak.

 1. – Euskadiren Ondareari buruzko uztailaren 27ko 14/1983 Legearen 43. artikuluaren ondorioetarako, sail, erakunde autonomiadun edo zuzenbide pribatuko erakunde publiko bakoitzeko organo eskudunak ahalmena izango du ondasun higiezinak errentan hartzeko kontratuak egiteko, baldin eta kontratu horien iraupena urtebetekoa edo txikiagoa bada eta gastuaren zenbatekoa guztira 12.000 eurotik gorakoa ez bada. Eusko Jaurlaritzako parke mugikorreko ibilgailu ofizialak gordetzeari dagokionez, gai horretako organo eskudunak izango du ahalmena.

 2. – Aipatutako kontratazioak egiteko administrazio-izapideek bi arlo besterik ez dute begiratuko: batetik, nahikoa kreditu ote dagoen kontratazioa egiteko, eta bestetik, errentatzaileak izenpetutako eskaintza. Eskaintzan, gainera, errentamenduaren alderdi guztiak jaso beharko dira. Nolanahi ere, dagokion kontratazio-organoak oniritzia eman beharko dio eskaintzari.

 3. – Kontraturen bat egiten denean, beti jakinarazi beharko zaio Ogasun eta Herri Administrazio Saileko Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzari.

 1. – Jaurlaritzak, Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuak eskatutako informazioaz gainera, ondoko eragiketen berri emango dio Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari hiruhilero:

  1. Aldi horretan emandako abalen zerrenda, eta, abala jaso dutenek ez betetzea dela eta, aurre egin behar izan dien abalei buruzko informazioa.

  2. Baltzu publikoen eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoen egoera-balantzea, galeren eta irabazien egoera-orria, finantzen taula eta, azkenik, ustiapen-aurrekontuak eta kapital-aurrekontuak.

 2. – Aurreko zenbakian aipatzen den informazioa hiruhilabeteko bakoitzaren muga-egunean itxiko da eta aipatutako muga-egunaren hurrengo bigarren hilabeteko 15a baino lehen igorriko da Legebiltzarrera.

Jaurlaritzak Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari hainbat eragiketaren berri emango dio, eragiketa horiek gertatzen diren hilaren hurrengoan. Hona hemen aipatutako eragi-ketak:

 1. Egindako zorpetze-eragiketak.

 2. Jaurlaritzaren Kontseiluak Autonomia Erkidegoko erakunde-administrazioa osatzen duten erakundeei urtebete edo gutxiagorako emandako kreditu eta aurrerakinak.

 3. Itundutako zergetan foru-aldundi bakoitzak izandako diru-sarrerak, zergaka sailkatu eta zehaztuak.

 4. Proiektu Estrategikoen Fondoaren pentzutan emandako laguntzen zehaztapena.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak, erakundeetan ordezkaritza duten enpresa-erakundeek eta indarrean dagoen legediaren arabera ordezkari gehien dituzten sindikatuek Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari atxikitako batzorde bat osatuko dute, eta hauexek ditu eginkizun: hurrenez hurren enpleguari eta prestakuntzari dagozkien 3211 eta 3231 programak ezartzeko moduaren gaineko kontrola eta jarraipena egitea.

Gizarte Eskubideen Agiriaren abenduaren 27ko 10/2000 Legearen 7.1 artikuluan jasotako ondorioetarako, oinarrizko errentaren zenbatekoa, 2003. urterako, lanbide arteko gutxieneko urteko soldataren %81ari dagozkion diru-sarrerak hamabi hilabetetan ziurtatzeko beharrezkoa den kopurua izango da, pertsona bakarraren kasuan. Kopuru horri beste %25 gehituko zaio bigarren pertsonarentzat, eta pertsonako %10 hirugarren pertsonatik aurrera.

Babes ofizialeko etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neu-rriei buruzko araudian agindutakoa betetzeko, deskontuen bidez 2003. urtean zehar egingo diren finantza-eragiketen zenbatekoak ezin izango du 135.000.000 eurotik gora egin.

 1. – Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegin-tzako Dekretuan ezarritakoa eta guzti ere, Eusko Jaurlaritzak izaera estrategikoa duten proiektuak kalifikatuko ditu, proiektu horiek egin ahal izateko laguntzak emango ditu eta, horretarako, gastu-konpromisoak hartu ahal izango ditu; betiere, Proiektu Estrategikoen Fondoari egindako ekarpenek –Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak erabakitakoek– finantza-babesa ematen badiete konpromiso horiei.

 2. – Laguntzen finantza-kudeaketa Garapenerako Euskadiko Kapital Sozietatea, S.A.ren bitartez egingo da, hala ezartzen baita Herri Dirubideen Euskal Kontseiluaren akordioan eta baltzuarekin egindako akordioan. Baltzu horrek, halaber, erakunde laguntzaile gisa jardun ahal izango du, hala aurreikusten baita Euskal Herriko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzeko azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 52. artikuluan eta bera garatzen duten arauetan.

 1. – Ekonomia Sustatzeko Fondoaren helburua da finantza-babesa ematea Euskal Autonomia Erkidegoko industriako eta turismoko enpresa txiki eta ertainentzako laguntzei; laguntza horiek bermeak eta itzuli beharra duten aurrerakinak dira. Fondoaren helburua da, era berean, finantza-babesa ematea zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren planaren esparruko laguntzen arau erregulatzaileetan ezartzen diren entitateei, eta arauotan ezarritakoaren arabera emango dira laguntzak. Bestalde, Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuan ezarritakoa eta guzti ere, organo eskudunak gastu-konpromisoak hartu ahal izango ditu bere gain, betiere Ekonomia Sustatzeko Fondorako aurrekontu-kreditu osoetan finantza-babesa ematen badiete konpromiso horiei.

 2. – Laguntzen finantza-kudeaketa Garapenerako Euskadiko Kapital Sozietatea, S.A.ren bitartez egingo da, lankidetzarako akordioan azaltzen diren moduak eta erak lokarri izango dira, eta proiektu estrategikoei emandako laguntzen modu berean kudeatuko dira. Baltzu horrek, halaber, erakunde laguntzaile gisa jardun ahal izango du, hala aurreikusten baita Euskal Herriko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzeko azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 52. artikuluan eta bera garatzen duten arauetan.

Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide-heziketa-ko herri-ikastetxeek etengabeko prestakuntza eta lanerako prestakuntzako ikastaldiak emateko langileria-gastuak finantzatzeko lortutako fondoak Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren I. kapituluan sartuko ditu Ogasun eta Herri Administrazio Sailak.

Telekomunikazioen arloan indarrean dagoen araudiaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoaren jabetzapeko telekomunikazioen egituraren ustiapenetik lortutako irabaziak zuzenbide pribatuko diru-sarreratzat jotzen dira, ez baitaude atxikita erabilpen edo zerbitzu publikoei.

Baltzu publikoetako akzioen edo beste jabetza-titulu batzuen besterentzea indarrean dagoen ordenamendu juridiko espezifikoarekin bat egingo da, eta ordenamendu juridiko hori baliatu ahal izango da, berariaz aurreikusitako kasuetan ez ezik, titularitatea bere osoan Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioari dagokion baltzu publiko nola egungo hala gerokoetan ere.

Ogasun eta Herri Administrazio Sailari baimena ematen zaio, etxebizitza eta lurzoru gaietako finantza-itunetatik eratorritako ordainketa-obligazioak segurtatu edo birmoldatzeko finantza-eragiketak ituntzeko, betiere Jaurlaritzaren Kontseiluak erabakitako era eta moduan.

 1. – Ogasun eta Herri Administrazio Sailak baimena du Aurrekontuetako gastuen eta diru-sarreren egoera-orrietan, bai eta dagozkien eranskinetan ere, beharrezkoak diren egokitzapen teknikoak egiteko, behar horiek Administrazioaren berrantolakuntzaren, eskumenen transferentziaren eta lege-mailako arauen onespenetik eratorritakoak direnean.

 2. – Aurreko paragrafoan xedatutakoa aplikatzearen ondorioz, sailkapen organiko, ekonomiko, fun-tzional eta programakako sailkapeneko edozein elementu ireki, alda edo ezaba daiteke, baina ezin izango da gehikuntzarik egin Aurrekontuaren kreditu globaletan, finantzabideren bat dagoenean izan ezik.

 3. – Egokitzapen tekniko horiek Aurrekontuak alda-tzeko eta Aurrekontuei buruzko bestelako eragiketetarako ezarritako prozeduraren arabera egingo dira.

Gobernuak baimena du Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren proposamenez lege hau garatzeko eta gauzatzeko beharrezkoak izan daitezkeen xedapenak emateko.

Lege hau 2003ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta erakunde autonomiadunen aurrekontuko gastuen egoera-orriaren konpromiso-kredituak eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoen eta baltzu publikoen gerorako konpromisoak, 2003. urtean sortutakoak.

(Ikus .PDF)

 1. – I. kapituluko kredituak –hain zuzen ere Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan eta bere erakunde autonomiadunetan diharduten langileei ordaintzeko direnak–, horrela bete egingo baitira Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legean ezarritako lansarien arauak.

 2. – Lan-kontratuko langileei ordaintzeko kredituak, baldin eta indarrean dagoen araubideari jarraiki erabakitako soldata-gehikuntzen ondorioz kredituok gehitu behar badira.

 3. – Benetan egindako zerbitzualdiaren hirurtekoak ordaintzeko kredituak, eta Herri Administrazioan Egindako Zerbitzuak Aitortzeari buruzko abenduaren 26ko 70/1978 Legean xedatutakoa ezartzeko kredituak.

 4. – Dauden lanpostu hutsak direla eta, urritu diren langile-dotazioen kredituak, baldin eta ezargarria den legediaren arabera betetzen badira lanpostu huts horiek.

 5. – Klase pasiboetako kredituak, betiere kredituok sortu ziren urtean zeuden betebehar espezifikoen aitortze-mailaren arabera eta indarrean dagoen araubideak ezarritakoari jarraiki.

 6. – Aurrekontuetan eta, batez ere, transferentzien akordioetan egindako akats teknikoen ondorioz ukituta geratzen diren kredituak, akats horien zuzenketa egiteak dakarren kostuaren gehikun-tzari aurre egiteko behar den beste.

 7. – Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak jaulkitako mota guztietako Zor Publikoaren beharkizunak betetzeko kredituak. Hona hemen beharkizunen jatorria: batetik, kapitalaren korrituak eta amortizazioa, eta, bestetik, Zor Publikoa jaulki, bihurtu, trukatu edo amortizatzeko eragiketek dakartzaten gastuak, langileria-gastuak izan ezik.

 8. – Hezkuntza-arloan itundutako konpromisoak bermatzeko kredituak, bai eta konpromisoak finantzatzeko kredituak ere.

 9. – Lanbide Prestakuntzarako Euskal Plana garatzeko kredituak.

 10. – Indarrean dagoen legediaren arabera, beste toki batean bizitzeagatik langileari dagozkion kalte-ordainak ordaintzeko kredituak, baldin eta kalte-ordain horiek jasotzeko eskubidea aitortu bada lanpostu horretarako.

 11. – Elbarrientzako ibilgailuak, ospitalez kanpoko farmazia-laguntza eta protesiak ordaintzeko kredituak, hain zuzen ere, Osasun Saileko aurrekontuan horretarako jasota daudenak.

 12. – Gizarte Eskubideen Agiriaren abenduaren 27ko 10/2000 Legean oinarrizko errenta ordaintzeko ezarritako kredituak.

 13. – Indarrean dagoen legediaren arabera, terrorismoaren biktimentzako diru-laguntzak eta lagun-tzak ordaintzeko kredituak.

 14. – Mehatxatutako pertsonak eta ondasunak zain-tzeko eta horien segurtasuna bermatzeko zerbi-tzu osagarriak garatzeko kredituak.

 15. – Seme-alabak dituzten Familiei Laguntzeko Plana garatzeko kredituak.

 16. – Haur Hezkuntzako lehenengo zikloa ezartzeko kredituak.

 17. – Gastuen egoera-orriaren azalpen xehekatuan handigarri-izaerarekin zehazten diren kredituak.

 1. – Lege honen 25. artikuluak aurreikusten duenaren arabera, itunpeko ikastetxeen ikasgela bakoitzeko ekonomia-moduluen osagaien urteko zenbatekoak honela geratuko dira hezkuntzamaila guztietarako, modulu betea daukaten gela itunduei dagokienez:

  (Ikus .PDF)

 2. – Zati-moduluak honako irizpide honen arabera eguneratuko dira: erreferentziazko modulu betearen gainean ikasgela bakoitzarengatik, eta moduluari jarraiki, aplikatu beharreko finantzaketa-ehunekoari eutsi egingo zaio lege honen bidez onartzen diren modulu beteak ezarri ondoren, salbu eta LOGSEko Batxilergoaren gutxieneko zati-modulua, hori %65ekoa izango baita.

Legearen testu artikulatuaren bidez onartutako zuzkidurak Aurrekontuaren programa-sailkapenean dauden kontu-sailen artean banatuko dira, sailkapen horretan datorren zenbatekoaren arabera, lege-proiektuarekin batera zihoan dokumentazioan xehaturik ageri diren bezala, honako aldaketa hauekin:

1111 Programa. Legebiltzarra

979.782 euro murriztu da 000 kontu-sailaren zuzkidura, 01 Zerbitzuko 42900 azpikontzeptuan. Kontu-sailaren izena: “E.A.P.ko zuzenbide publikoko beste erakunde batzuei".

1123 Programa. Lehendakariordetza

000 kontu-saila sortu da, 451.000 eurokoa, 22 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuan. Kontu-sailaren izena: “Udalbide Elkartearekiko Hitzarmena".

4221 Programa. Haur eta lehen hezkuntza

003 kontu-saila sortu da, 500.000 eurokoa, 01 Zerbitzuko 75499 azpikontzeptuan. Kontu-sailaren izena: “Kooperatiba-titulartasuna duten itunpeko sareko ikastetxeetan inbertsioak finantzatzeko diru-laguntza".

120.000 euro murriztu da 001 kontu-sailaren zuzkidura, 02 Zerbitzuko 12200 azpikontzeptuan. Kontu-sailaren izena: “Ordezko irakaskuntza-pertsonala".

680.000 euro murriztu da 001 kontu-sailaren zuzkidura, 02 Zerbitzuko 13200 azpikontzeptuan. Kontu-sailaren izena: “Behin betiko legepeko pertsonalaren ordezkapenak".

4222 Programa. Bigarren mailako hezkuntza, konpentsatorioa eta lanbide-heziketa

201.381 euro murriztu da 001 kontu-sailaren zuzkidura, 01 Zerbitzuko 72201 azpikontzeptuan. Kontu-sailaren izena: “Basauriko Udalarekiko hitzarmena, bigarren hezkuntzan inbertsioak finantzatzeko. Lehendik agindutako kreditua".

002 kontu-saila sortu da, 500.000 eurokoa, 01 Zerbitzuko 75499 azpikontzeptuan. Kontu-sailaren izena: “Kooperatiba-titulartasuna duten itunpeko sareko ikastetxeetan inbertsioak finantzatzeko diru-laguntza".

460.000 euro murriztu da 002 kontu-sailaren zuzkidura, 02 Zerbitzuko 12200 azpikontzeptuan. Kontu-sailaren izena: “Ordezko irakaskuntza-pertsonala".

4225 Programa. Hezkuntza berritzea eta irakasleak etengabe prestatzea

000 euro murriztu da 002 kontu-sailaren zuzkidura, 04 Zerbitzuko 23882 azpikontzeptuan. Kontu-sailaren izena: “Prestakuntzako eta berriztapeneko proiektuak ikastetxe publikoetan".

005 kontu-saila sortu da, 300.000 eurokoa, 04 Zerbitzuko 23899 azpikontzeptuan. Kontu-sailaren izena: “Ikastetxe publikoetako kalitate-programak".

619 euro murriztu da 001 kontu-sailaren zuzkidura, 04 Zerbitzuko 45301 azpikontzeptuan. Kontu-sailaren izena: “Irakasleak prestatzeko banan banako diru-laguntzak".

009 kontu-saila sortu da, 300.000 eurokoa, 04 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuan. Kontu-sailaren izena: “Ikastetxe pribatuetako kalitate-programak".

4231 Programa. Hezkuntza-sustapena

000 euro gehitu da 002 kontu-sailaren zuzkidura, 04 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuan. Kontu-sailaren izena: “GE, GEF eta abarrentzako diru-laguntzak. 03/04 deialdia. Konpromisozko kreditua: 2004: 0,21 M; Guztira: 0,21 M".

4715 Programa. Hezkuntza-sistemaren euskalduntzea

310.000 euro gehitu da 001 kontu-sailaren zuzkidura, 02 Zerbitzuko 12200 azpikontzeptuan. Kontu-sailaren izena: “Ordezko irakaskuntza-pertsonala".

950.000 euro gehitu da 001 kontu-sailaren zuzkidura, 02 Zerbitzuko 16000 azpikontzeptuan. Kontu-sailaren izena: “G. S. Ordezko irakaskuntza-pertso-nala".

4611 Programa. Hauteskundeak

001 kontu-saila sortu da, 3.950.000 eurokoa, 14 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuan. Kontu-sailaren izena: “Euskal Autonomia Erkidegoan hautetsiak dituzten alderdi politikoentzako diru-laguntza, beren ohiko funtzionamenduak sortzen dizkien gastuak ordaintzeko".

1412 Programa. Justizia

014 kontu-saila sortu da, 200.000 eurokoa, 13 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuan. Kontu-sailaren izena: “Gerra zibilaren garaiko hobi komunak aurkitu eta ikertzeko hitzarmena".

4511 Programa. Egitura eta laguntza

000 euro murriztu da 001 kontu-sailaren zuzkidura, 02 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuan. Kontu-sailaren izena: “Sailak emandako diru-laguntza koiunturalak".

4513 Programa. Kultur sorketa eta zabalkundea

009 kontu-saila sortu da, 60.000 eurokoa, 12 Zerbitzuko 23899 azpikontzeptuan. Kontu-sailaren izena: “Kultura behatokia-Observatorio de cultura".

4514 Programa. Historia eta arte ondarea

022 kontu-saila sortu da, 120.000 eurokoa, 11 Zerbitzuko 23899 azpikontzeptuan. Kontu-sailaren izena: “Liburutegi nazionala-Biblioteca nacional".

1222 Programa. Kreditu orokorra

000 euro murriztu da 001 kontu-sailaren zuzkidura, 09 Zerbitzuko 62201 azpikontzeptuan. Kontu-sailaren izena: “Kreditu orokorra".

150.000 euro murriztu da 001 kontu-sailaren zuzkidura, 09 Zerbitzuko 62201 azpikontzeptuan. Kontu-sailaren izena: “Kreditu orokorra".

979.782 euro gehitu da 001 kontu-sailaren zuzkidura, 09 Zerbitzuko 62201 azpikontzeptuan. Kontu-sailaren izena: “Kreditu orokorra".

(Ikus .PDF)

Beraz, lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Vitoria-Gasteiz, 2002ko abenduaren 27a.

Lehendakaria

Legea ale gehigarri

bereizietan argitaratzen da.

Hona hemen aurkibidea:

- I. alezatia

- II. alezatia (00tik 05era bitarteko sekzioak)

- III. alezatia (00tik 05era bitarteko sekzioak)

- IV. alezatia (00tik 05era bitarteko sekzioak)

- V. alezatia (00tik 05era bitarteko sekzioak)

- VI. alezatia (00tik 05era bitarteko sekzioak)

- VII. alezatia (06tik 09ra bitarteko sekzioak)

- VIII. alezatia (06tik 09ra bitarteko sekzioak)

- IX. alezatia (06tik 09ra bitarteko sekzioak)

- X. alezatia (06tik 09ra bitarteko sekzioak)

- XI. alezatia (06tik 09ra bitarteko sekzioak)

- XII. alezatia (06tik 09ra bitarteko sekzioak)

- XIII. alezatia (10etik 99ra bitarteko sekzioak)

- XIV. alezatia (10etik 99ra bitarteko sekzioak)

- XV. alezatia (10etik 99ra bitarteko sekzioak)

- XVI. alezatia (10etik 99ra bitarteko sekzioak)

- XVII. alezatia (Erakunde Autonomo Administratiboak)

- XVIII. alezatia (Erakunde Autonomo Administratiboak)

- XIX. alezatia (Erakunde Autonomo Administratiboak)

- XX. alezatia (Erakunde Autonomo Administratiboak)

- XXI. alezatia (Osakidetza)

- XXII. alezatia (Osakidetza)

- XXIII. alezatia (Osakidetza)

- XXIV. alezatia (Osakidetza)

- XXV. alezatia (Osakidetza)

- XXVI. alezatia (SPRI Taldea)

- XXVII. alezatia (SPRI Taldea)

- XXVIII. alezatia (SPRI Taldea)

- XXIX. alezatia (SPRI Taldea)

- XXX. alezatia (SPRI Taldea)

- XXXI. alezatia (EEE, EITB Taldeak eta beste batzuk)

- XXXII. alezatia (EEE, EITB Taldeak eta beste batzuk)

- XXXIII. alezatia (EEE, EITB Taldeak eta beste batzuk)

- XXXIV. alezatia (EEE, EITB Taldeak eta beste batzuk)

- XXXV. alezatia (EEE, EITB Taldeak eta beste batzuk)

(Ikus .PDF)