Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

127. zk., 2022ko uztailaren 1a, ostirala

N.º 127, viernes 1 de julio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
3003
3003

AGINDUA, 2022ko ekainaren 10ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez 2022-2023ko ikasturtean Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko goi-mailako hezkuntzako zerbitzu publikoen truke ordaindu beharreko prezioak finkatzen baitira, bai eta prezioetan salbuespenak eta murrizketak izateko baldintzak ezarri ere.

ORDEN de 10 de junio de 2022, del Consejero de Educación, por la que se fijan los precios de los servicios públicos de educación superior de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, para el año académico 2022-2023, y se definen las condiciones para el beneficio de las exenciones y reducciones de los mismos.

Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legeak 95. eta 96. artikuluetan arautzen ditu zerbitzu akademikoen eta gainerako eskubideen truke ordaindu behar diren prezio publikoak, eta adierazten du prezio horiek prezio publikoak direla eta, beraz, tasa eta prezio publikoei buruzko lege-ordenamenduan ezarritakoaren arabera arautuko direla.

La Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, regula en sus artículos 95 y 96 los precios públicos por servicios académicos y demás derechos, indicando que tendrán la consideración de precios públicos y se regirán por lo establecido en el ordenamiento legal sobre tasas y precios públicos.

Bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen testu bateginak –irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua– 30. artikulutik 35.era bitartekoetan arautzen ditu prezio publiko horiek finkatzean kontuan hartu beharreko irizpide orokorrak.

Por su parte, el Texto Refundido de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, regula en sus artículos 30 a 35 los criterios generales a los que habrá de sujetarse la fijación de dichos precios públicos.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen prezio publikoen arabera ordain daitezkeen zerbitzu eta jarduerak zehazten dituen uztailaren 30eko 397/2013 Dekretuak 2. artikuluan xedatzen du Euskal Autonomia Erkidegoko sailek eta horien erakunde autonomoek prezio publikoak kobratu ahal izango dituztela dekretu horren eranskinean zerrendatutako zerbitzuen truke; horrez gainera, 3. artikuluan ezartzen du Ogasunean eskumena duen sailak txosten loteslea egin ondoren finkatu edo aldatuko direla prezio publikoen zenbatekoak, dagokion saileko sailburuaren edo prezio publiko horiek jaso behar dituen erakunde autonomoari atxikita dagoen saileko sailburuaren agindu bidez.

El artículo segundo del Decreto 397/2013, de 30 de julio, por el que se determinan los servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus organismos autónomos, establece que los Departamentos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos podrán cobrar precios públicos por los servicios que se relacionan en el Anexo de dicho Decreto, al tiempo que su artículo tercero dispone que la fijación o modificación de la cuantía de los precios públicos se realizará, previo informe vinculante del Departamento competente en materia de Hacienda, por Orden del Consejero o Consejera del Departamento correspondiente o del que dependa el organismo autónomo que haya de percibirlos.

Hain zuzen ere, uztailaren 30eko 397/2013 Dekretuaren eranskineko 5. atalean aipatuta daude, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak (gaur egun, Hezkuntza Saila) prezio publikoak kobra ditzakeen zerbitzu eta jardueren artean, Euskal Herriko Unibertsitateko goi-mailako hezkuntzako zerbitzu publikoak, titulu ofizialak lortzera daramatenak.

En efecto, el apartado 5 del Anexo del Decreto 397/2013, de 30 de julio, contempla entre los servicios y actividades por cuya prestación el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, actualmente Departamento de Educación, podrá cobrar precios públicos, los servicios públicos de educación superior de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial.

Goi-mailako hezkuntzako zerbitzu publikoen truke ordaindu beharreko prezio publikoak finkatzeaz gainera, eta inor ere arrazoi ekonomikoengatik unibertsitate-ikasketetatik baztertuta gera ez dadin, Gobernuak eta autonomia-erkidegoek, bai eta unibertsitateek ere, ikasleentzako beka-, laguntza- eta kreditu-politika bat egituratuko dute, eta unibertsitate publikoen kasuan, halaber, modalitateak ezarriko dituzte zerbitzu akademikoen truke prezio publikoak ordaintzetik guztiz edo hein batean salbuesteko. Halaxe dago araututa Unibertsitateen abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren 45.4 artikuluan (apirilaren 12ko 4/2007 Lege Organikoak aldatu zuen lege hori). Kasu guztietan, arreta berezia eskainiko zaie mendekotasun eta desgaitasunen bat dutenei, bermatu egin behar baitzaie unibertsitate-ikasketetara sartzea eta bertan ikasi ahal izatea.

Además de la fijación de los precios públicos por los servicios públicos de educación superior, con objeto de que nadie quede excluido del estudio en la Universidad por razones económicas, el Gobierno y las Comunidades Autónomas, así como las propias Universidades, instrumentarán una política de becas, ayudas y créditos para el alumnado y, en el caso de las universidades públicas, establecerán, asimismo, modalidades de exención parcial o total del pago de los precios públicos por prestación de servicios académicos. Así se regula en el artículo 45.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril). En todos los casos, se prestará especial atención a las personas con dependencia y discapacidad, garantizando así su acceso y permanencia a los estudios universitarios.

Arau hori betetze aldera, Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legeak 39. artikuluan biltzen ditu unibertsitateko hezkuntza-zerbitzuen truke ordaindu beharreko prezioen salbuespenak eta murrizketak, baita legez ezarritako gainerako eskubideak ere, araudi-aurreikuspenen esparruan Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleek baliatuko dituztenak. Era berean, artikulu horretan arautzen da prezio publikoak onartzeko aginduak edo akordioak salbuespen-baldintzak zehaztu ahal izango dituela, baita bestelako salbuespen oso edo partzial batzuk finkatu ere, betiere, inolako bereizkeria arbitrariorik ez dakartenean.

En cumplimiento de esta regulación, el artículo 39 de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, recoge las exenciones y reducciones de los precios a satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios y demás derechos que legalmente se establezcan, que disfrutarán las y los estudiantes de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, en el marco de las previsiones reglamentarias. Asimismo, en dicho artículo se regula que la Orden o el acuerdo de aprobación de los precios públicos podrá precisar las condiciones de exención, así como fijar otras exenciones totales o parciales, siempre que no impliquen una discriminación arbitraria.

Era berean, araua egiteko prozedura izapidetzean, Unibertsitateko Irakaskuntza Publikoa Koordinatzeko Kontseiluaren aldeko txostena jaso da.

Asimismo, durante la tramitación del procedimiento de elaboración de la norma, se ha recabado informe favorable del Consejo de Coordinación de la Enseñanza Pública Universitaria.

Beste alde batetik, Emakumeen eta Gizonen Berdintasuna Lortzekoa eta Emakumeen Kontrako Indarkeria Matxistarik Gabe BIzitzeko otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritakoaren arabera, agindu hau gauzatzerakoan, genero-inpaktuaren ebaluazioa egin da, eta 19. artikulutik 22. artikulura aurrez ikusita dauden prozedurak eta izapideak bete dira.

Por otro lado, de conformidad con lo establecido en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, en la elaboración de la presente Orden se ha realizado la correspondiente evaluación de impacto de género y se ha dado cumplimiento al procedimiento y trámites previstos en los artículos 19 a 22.

Hori guztia dela eta, hau

Por todo ello,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Titulu ofizialak eta berezko tituluak.

Artículo 1.– Títulos oficiales y títulos propios.

1.– 2022-2023ko ikasturtean Euskal Herriko Unibertsitateko goi-mailako hezkuntzako zerbitzu publikoen truke ordaindu beharreko prezioak (titulu ofizialak lortzeko) agindu honen eranskinetan jasota dauden tarifetan adierazitakoak dira.

1.– Los precios de los servicios públicos de educación superior de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea para la obtención de títulos de carácter oficial, en el año académico 2022-2023, son los que se señalan en las tarifas que figuran en los anexos de esta Orden.

2.– Gizarte Kontseiluak finkatuko ditu Euskal Herriko Unibertsitateko berezko tituluak lortzera daramaten unibertsitate-ikasketen prezioak.

2.– Los precios por estudios universitarios conducentes a títulos propios de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea serán fijados por el Consejo Social.

2. artikulua.– Goi-mailako Hezkuntzako Europako Esparrura egokitutako irakaskuntzak.

Artículo 2.– Enseñanzas adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior.

1.– Unibertsitateko gradu- eta master-irakaskuntzak.

1.– Enseñanzas de Grado y Máster Universitario.

a) Ikasgaien prezioen zenbatekoa lortuko da kreditu bakoitzaren prezioa gaiaren kreditu-kopuruarekin biderkatuz. Kreditu bakoitzaren prezioa kalkulatzeko, kontuan izango da, batetik, esperimentaltasun-maila, eta, bestetik, dagokion ikasgaian lehen, bigarren edo hirugarren aldiz matrikulatzen den (I. eta II. eranskinak).

a) El importe del precio de las materias o asignaturas se calculará multiplicando el precio del crédito, atendiendo al grado de experimentalidad y según se trate de primera, segunda, tercera o cuarta matrícula de las enseñanzas de que se trate -Anexos I y II- por el número de créditos asignados a la materia o asignatura.

b) Prezio bereizia duten unibertsitate-masterren eta gaikuntza-masterren zein loturiko-masterren kasuan, III. eta IV. eranskinetan zerrendatutako tarifak aplikatuko dira, hurrenez hurren.

b) En el caso de los Másteres Universitarios con precio diferenciado y de los Másteres habilitantes o vinculados, se aplicarán las tarifas relacionadas en el Anexo III y IV, respectivamente.

c) Unibertsitate-master batean matrikulatutako ikasleak prestakuntza osagarri moduan krediturik egiten badu, kreditu horiei aplikatuko zaizkien prezio publikoak unibertsitate-master horri dagozkionak izango dira.

c) A los créditos a realizar en su caso, como complementos de formación, por el alumnado matriculado en un Máster Universitario, se les aplicará el precio público correspondiente a dicho Máster Universitario.

d) Ikasleak matrikulatu ahal izango dira komenigarritzat jotzen dituzten ECTS kredituetan, baldin eta Euskal Herriko Unibertsitatearen iraunkortasun-arauek matrikula-modalitate bakoitzerako (dedikazio osoa edo partziala) eta ikasturte bakoitzerako ezartzen dituzten gehieneko eta gutxieneko mugen barruan baldin badaude.

d) Las y los estudiantes podrán matricularse de los créditos ECTS que estimen conveniente siempre que estén dentro de los límites máximos y mínimos que establezcan las normas de permanencia de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea para cada modalidad de matrícula a tiempo completo o a tiempo parcial, y curso.

2.– Doktorego-irakaskuntzak.

2.– Enseñanzas de Doctorado.

a) Urtarrilaren 28ko 99/2011 Errege Dekretuak ezartzen duenez, egiaztatutako eta baimendutako doktorego-programa batean onartutako ikasleek urteko matrikula formalizatuko dute V. eranskinean ezarritako prestakuntza eta jarraipenerako tarifen arabera eta VI. eranskinean ezarritako urteko tutoretza-matrikularen zenbatekoaren arabera.

a) El alumnado admitido en un Programa de Doctorado verificado y autorizado según lo establecido en el RD 99/2011, de 28 de enero, formalizará una matrícula anual con las tarifas correspondientes a la formación y al seguimiento establecidas en el Anexo V y a la matrícula anual de tutoría por el importe señalado en el Anexo VI.

Tutoretza partekatua arautzen duen hitzarmen bati lotuta dauden ikasleei hitzarmenean bertan ezarritakoa aplikatuko zaie.

En el caso del alumnado sujeto a un convenio de cotutela, le será de aplicación lo previsto en él.

b) Doktorego-programa batean matrikulatutako ikasleak prestakuntza osagarri moduan krediturik egiten badu, kreditu horiei aplikatuko zaizkien tarifak izango dira prestakuntza osagarri horri dagokion unibertsitate-masterrarenak.

b) A los créditos a realizar, en su caso, como complemento de formación por el alumnado matriculado en un Programa de Doctorado, se les aplicará las tarifas correspondientes al Máster Universitario al que pertenezca dicho complemento.

3. artikulua.– Beste zerbitzu batzuk.

Artículo 3.– Otros servicios.

Ebaluazio, proba, azterketa, titulu, egiaztagiri eta idazkaritza-eskubideen truke ordaindu beharreko prezio publikoak VI. eranskinean zehaztutakoak dira.

Los precios públicos por las evaluaciones, pruebas, exámenes, expedición de títulos, certificados y derechos de secretaría son los señalados en las tarifas del Anexo VI.

4. artikulua.– Irakaskuntzarik gabeko irakasgaiak.

Artículo 4.– Materias sin docencia.

1.– Desagerrarazi beharreko planen barruan irakaskuntzarik ematen ez den irakasgaietan edo ikasturte horretan ematen ez diren irakasgaien kasuan ere, irakasgaiaren kreditu bakoitzari dagokion prezioaren % 25 ordaindu beharko da.

1.– En asignaturas de planes a extinguir de las que no se impartan enseñanzas o bien de asignaturas que no se impartan en ese curso académico, se abonará por cada crédito de asignatura el 25 % de los precios que correspondan.

2.– Unibertsitateak, bere baliabideekin, beste ikasketa-sistemaren bat eskaintzen badio ikasleari, kreditu edo irakasgai bakoitzari dagokion zenbateko osoa ordaindu beharko da.

2.– Si la universidad, con recursos propios, ofrece a las personas estudiantes un sistema de docencia alternativo, se abonará el importe íntegro que para cada crédito o asignatura corresponda.

5. artikulua.– Matrikula-eskubideak.

Artículo 5.– Derechos de Matrícula.

1.– Matrikularen prezioa ordaintzeak bi azterketa-deialditarako eskubidea emango du matrikulan zehaztutako ikasgai bakoitzeko, betiere, ikasturte beraren barruan. Hori hala izango da, baldin eta irakasgaiaren ezaugarri bereziengatik eta ikastetxeak ezarritako planifikazioarengatik besterik erabakitzen ez bada.

1.– El abono del precio de la matrícula dará derecho a dos convocatorias de examen en cada una de las asignaturas o materias en que se haya formalizado la matrícula, y siempre dentro del año académico. Ello, siempre que por las características especiales de la asignatura y la planificación establecida por el centro no se disponga otra cosa.

2.– Ikasketa-planetatik eratorritako bateraezintasun akademikoek mugatuko dituzte matrikulan jasotako ikasgaietarako edo, hala badagokio, kredituetarako azterketa- eta ebaluazio-eskubideak.

2.– El derecho al examen y correspondiente evaluación de las asignaturas matriculadas, o en su caso, créditos matriculados, quedará limitado por las incompatibilidades académicas derivadas de los planes de estudios.

3.– Xedapen honetan jasotako matrikula-eskubidea gauzatzeak ez du aldaraziko ikastetxe bakoitzean bertako ikasketa-planetako ikasketa-beharrizanen arabera zehaztutako ordutegi orokorren araubidea.

3.– El ejercicio del derecho de matrícula establecido en esta disposición no obligará a la modificación del régimen de horarios generales determinado en cada centro de acuerdo con las necesidades docentes de sus planes de estudios.

6. artikulua.– Ohorezko matrikula.

Artículo 6.– Matrícula de Honor.

1.– Kredituka egituratutako irakaskuntzetan, ohorezko matrikulagatik egiten diren murrizketak ikasketa berberen hurrengo matrikulan aplikatuko dira (graduko zein masterreko ikasketetan). Gainera, master ofizialen kasuan, graduko azken urtean ohorezko matrikularen kalifikazioa lortzen duten irakasgaien kredituek masterreko matrikularengatik gutxiago ordaintzea ekarriko dute, graduko prezioan, baldin eta master hori gradua bukatu eta hurrengo ikasturtean egiten bada.

1.– En las enseñanzas estructuradas por créditos las deducciones por matrícula de honor se aplicarán en la siguiente matrícula de los mismos estudios ya sean de grado o de máster. Además, para los Másteres oficiales, los créditos de las asignaturas que obtengan la calificación de Matrícula de Honor en el último año de grado, supondrán una reducción, a precio del grado, en el importe de la matrícula del Máster, siempre que este se realice en el curso académico siguiente de haber finalizado el grado.

2.– Plan zaharra plan berrira egokitzen bada, ohorezko matrikulaz gainditutako ikasgaiari esleitutako kreditu-kopuruaren araberako murrizketa aplikatuko da.

2.– En el caso de adaptación del plan antiguo al plan nuevo se aplicará la deducción en función del número de créditos que se le adapten por la asignatura superada por matrícula de honor.

3.– Murrizketa horiek Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleen kolektiboari besterik ez zaizkio aplikatuko, ez beste unibertsitate publiko eta pribatu batzuetatik datozenei.

3.– Estas deducciones únicamente se aplicarán al colectivo de estudiantes de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y no al alumnado procedente de otras universidades, sean públicas o privadas.

4.– Batxilergoko ikasgaietan lortutako ohorezko matrikulek ez dute murrizketa-eskubiderik emango. Soilik kalifikazio globala ohorezko matrikula bada izango dute matrikula ordaintzetik salbuesteko eskubidea, unibertsitatea hasten duten lehen aldian.

4.– Las matrículas de honor en asignaturas de bachillerato no dan derecho a reducción. Solo si la calificación global es de matrícula de honor tienen derecho a exención en el pago de la matrícula la primera vez que accedan a la universidad.

7. artikulua.– Ordaintzeko modua.

Artículo 7.– Forma de pago.

1.– Ezarritako prezioak epe bakarrean ordaindu ahal izango dira matrikula egiten den unean, edo zenbateko berdinekin bi epetan; lehenengoa ordainduko da matrikula egitean eta bigarrena abenduan.

1.– El pago de los precios establecidos podrá hacerse efectivo de una sola vez en el momento de formalizar la matrícula, o en dos plazos por importes iguales que serán ingresados el primero al formalizar la matrícula y el segundo en diciembre.

2.– Lau hilabeteka egituratutako irakaskuntzetan, unibertsitateak baimena eman ahalko du bigarren lauhilekoari dagokion matrikula lauhileko horren hasieran egiteko. Kasu horretan ez dira aplikatuko aurreko atalean aipatutako ordainketa-epeak.

2.– En el supuesto de las enseñanzas estructuradas en cuatrimestres, la universidad podrá autorizar la formalización de la matrícula correspondiente al segundo cuatrimestre al comienzo del mismo. En este caso no serán de aplicación los plazos de pago a que se refiere el apartado anterior.

3.– Era berean, ez dira aplikatuko 1. apartatuan aurreikusitako ordainketa-epeak, baldin eta ordaindu beharreko prezioen zenbatekoa 350 eurotik beherakoa bada.

3.– Tampoco serán de aplicación los plazos de pago previstos en el apartado 1 cuando el importe de los precios a satisfacer sea inferior a 350 euros.

4.– Matrikula formalizatzean, beka orokor bat eskatzeagatik prezioak ordaindu ez dituzten ikasleek dagokion prezioa epe bakarrean ordaindu beharko dute baldin eta beka hori ukatu bazaie, hartara eragotzi gabe ukatze horren aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzea.

4.– El alumnado que al formalizar la matrícula no hubiera abonado los precios correspondientes por solicitar la concesión de una beca general y le sea denegada la misma, deberá abonar el precio correspondiente en un único plazo, sin perjuicio de que interponga recurso de alzada a la citada denegación.

5.– Matrikularen prezioa osorik edo partez ez ordaintzeak espedientea geldiaraztea ekarriko du. Matrikula ordaindu ez duelako espediente akademikoa geldiarazita duen ikasleak unibertsitatearen aldeko zorra sortuko du, ordaindu gabeko kopuruaren hainbestean, eta hori ebazpen bidez ezarriko da, eta interesdunari jakinaraziko zaio. Unibertsitatearekin zorrak dituenak ezingo du haren zerbitzuez baliatu eta, bereziki, ez zaio beste ikasketarik egiten utziko, ez zaio titulu-agiririk egingo, ez ziurtagiririk, ez bere ikasketa-espedienteari buruzko informazio-oharrik, ez eta beste matrikularik egiteko aukera emango ere.

5.– El impago total o parcial del precio de la matrícula dará lugar a la paralización del expediente. El alumnado al que se le haya paralizado el expediente académico por impago generará una deuda a favor de la universidad por la cantidad pendiente de pago, que será establecida mediante resolución y notificada a la persona interesada. Quien tenga deudas pendientes con la universidad no podrá disfrutar de los servicios de la misma y en especial no se le permitirá cursar nuevos estudios, no se le expedirá títulos, certificaciones, notas informativas sobre su expediente académico, ni realizar nuevas matrículas.

6.– Aurreko apartatuetan ezarritakoa alde batera utzi gabe, master-ikasketetako ikasle berriek espedientea irekitzeari dagokion tarifaren zenbatekoa ordainduko dute, hala badagokio, irakaskuntza horretako onarpena (plaza-erreserba) baieztatzen denean.

6.– Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, el alumnado de enseñanzas de Máster de nuevo ingreso abonará el importe de la tarifa correspondiente a la apertura de expediente en el momento de confirmar la admisión (reserva de plaza) en dicha enseñanza, en su caso.

8. artikulua.– Atxikitako ikastetxeak.

Artículo 8.– Centros adscritos.

Dagozkion atxikitze-hitzarmenetan adostutakoa ezertan eragotzi gabe, atxikitako unibertsitate-ikastetxe edo -institutuetan ikasten duten pertsonek unibertsitateari ordainduko diote I., II., III. eta IV. eranskinetako tarifetan –ikasketen arabera– ezarritako prezioen % 25. Gainerako prezioak aurreikusitako zenbatekoan eta osoki ordainduko dira.

Sin perjuicio de lo acordado en los correspondientes convenios de adscripción, las personas que sigan estudios en los centros e institutos universitarios adscritos abonarán a la universidad el 25 % de los precios establecidos en las tarifas de los Anexos I, II, III y IV según los estudios de que se trate. Los demás precios se satisfarán en la cuantía íntegra prevista.

9. artikulua.– Ikasketak homologatzea.

Artículo 9.– Homologación de estudios.

1.– Espainiako titulu eta graduetarako homologazioa eskatu, eta, horretarako, gaitasun-proba edo proba orokor bat egin behar dutenek VI. eranskinean jasotako tarifa ordainduko dute. Prestakuntza-baldintza osagarri gisa zaintzapeko ikastaroren batera joan behar badute, dagozkion prezioak ordaindu beharko dituzte, ikastaro horien esperimentaltasun-mailaren arabera.

1.– Quienes soliciten la homologación a títulos y grados españoles y tengan que realizar una prueba de aptitud o de conjunto abonarán la tarifa incluida en el Anexo VI. Si, como requisito formativo complementario, tienen que asistir a algún curso tutelado deberán abonar los precios que correspondan en función del grado de experimentalidad a que pertenezcan los citados estudios.

2.– Atzerriko goi-mailako hezkuntza-tituluen eta doktore maila akademikoaren arteko baliokidetasun deklarazioa eskatzen dutenek VI. eranskinean jasotako tarifa ordaindu beharko dute.

2.– Quienes soliciten la declaración de equivalencia de títulos extranjeros de educación superior al nivel académico de Doctor deberán abonar la tarifa incluida en el Anexo VI.

10. artikulua.– Baliozkotzea, aitortzea eta moldatzea.

Artículo 10.– Convalidación, reconocimiento y adaptación.

1.– Titulartasun pribatuko zentroetan edo atzerriko zentroetan egindako ikasketengatik ikasgaiak baliozkotzea edo aitortzea lortzen dutenek unibertsitateari ordaindu beharko diote dagozkien eranskinetan jasotako tarifetan ezarritako prezioen % 25.

1.– Quienes obtengan la convalidación o reconocimiento de asignaturas, por razón de estudios realizados en centros de titularidad privada o en centros extranjeros, abonarán a la universidad el 25 % de los precios establecidos en las tarifas contenidas en los anexos correspondientes.

2.– Unibertsitate publikoetan egindako ikasketa ofizialak baliozkotzeak edo aitortzeak ez du kosturik sorraraziko, non eta ez diren atzerriko unibertsitate publikoak.

2.– La convalidación o el reconocimiento de estudios oficiales realizados en universidades públicas no devengará precios, salvo que se trate de universidades públicas extranjeras.

3.– Desagertzen ari den plan bat ezartzen ari den plan berrira moldatzeak ez die inolako gasturik ekarriko ikasleei.

3.– Las adaptaciones de un plan en extinción al nuevo plan en implantación no supondrá coste alguno para el alumnado.

4.– Unibertsitateko gradu- edo master-ikasketetan kredituak aitortzea lortzen duten ikasleek I., II., III. eta IV. eranskinetan ezarritako prezioen % 25 ordaindu beharko dute.

4.– El alumnado que en los estudios de Grado o Máster Universitario obtenga reconocimiento de créditos abonará el 25 % de los precios establecidos en los Anexos I, II, III y IV.

11. artikulua.– Familia ugariak.

Artículo 11.– Familia numerosa.

1.– Familia ugariko ikasleek agindu honetan araututako salbuespen eta murrizketetarako eskubidea izango dute, baldin eta familia ugaritzat aitortuta badaude, Familia Ugariak Babesteko azaroaren 18ko 40/2003 Legean jasota dagoen bezala.

1.– Podrán obtener exención o reducción de precios públicos las y los estudiantes que formen parte de una unidad familiar numerosa, siempre y cuando tengan reconocida la condición de familia numerosa, en los términos especificados en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

2.– Tratamendua:

2.– Tratamiento:

a) Unibertsitateko hezkuntza-zerbitzuen truke ordaindu beharreko prezio publikoen salbuespena, kategoria bereziko familia ugarietakoak badira. Salbuespena I., II., III., IV., V. eta VI. eranskinetan ezarritako prezioen gainean aplikatuko da.

a) Exención de los precios públicos por servicios académicos universitarios cuando pertenezcan a familias numerosas clasificadas en la categoría especial. La exención se realizará sobre los precios establecidos en los Anexos I, II, III, IV, V y VI.

b) Unibertsitateko hezkuntza-zerbitzuen truke ordaindu beharreko prezio publikoen ehuneko 50eko murrizketa, kategoria orokorreko familia ugarietakoak badira. Murrizketa I., II., III., IV., IV eta VI. eranskinetan ezarritako prezioen gainean aplikatuko da.

b) Reducción del 50 por 100, de los precios públicos por servicios académicos universitarios cuando sean miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría general. La reducción se realizará sobre los precios establecidos en los Anexos I, II, III, IV, V y VI.

3.– Aurkeztu beharreko agiriak: dagokion foru-aldundiak edo arlo honetan eskumena duen administrazioak emandako titulu ofiziala, indarrean dagoena, eta familia ugarikoa dela aitortzen duena (kategoria ere adierazi behar da bertan); horrez gain, administrazio-egoitzaren ziurtagiria edo errolda-ziurtagiria.

3.– Documentos que aportar: título oficial en vigencia expedido por la Diputación Foral o Administración competente en la materia en el que se haga constar la condición de familia numerosa indicando su categoría y certificado de vecindad administrativa o de empadronamiento.

12. artikulua.– Terrorismoaren biktimak eta haien senideak.

Artículo 12.– Víctima de terrorismo y familiares.

1.– Terrorismoaren biktimek eta haien senideek agindu honetan araututako salbuespen eta murrizketetarako eskubidea izango dute, baldin eta Terrorismoaren biktimei laguntza integrala emateko sistema garatzen duen azaroaren 9ko 290/2010 Dekretuaren arabera halakotzat aitortuta badaude.

1.– Las víctimas de terrorismo y sus familiares, reconocidas como tales al amparo del Decreto 290/2010, de 9 de noviembre, de desarrollo del sistema de asistencia integral a las víctimas del terrorismo, tendrán derecho a las exenciones y reducciones reguladas en la presente Orden.

2.– Salbuespenetarako, biktimaren senidetzat joko dira senar edo emaztea, edo antzeko afektibitate-harreman baten bidez iraunkorki bizikidetzat izan duena, eta biktimaren seme-alabak, edo legez familia-harrerako egoeran daudenak.

2.– A efectos de la exención, se define como familiar de la víctima del terrorismo al cónyuge o persona con la que conviva de forma permanente con análoga relación de afectividad, y a los hijos o hijas o quienes se encuentren legalmente en acogimiento familiar.

3.– Soilik terrorismoaren biktima izateari lotutako inguruabarren zioz Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo bizitzera joan behar izan duten pertsonek ere jaso ahal izango dituzte agindu honetan araututako murrizketa eta salbuespenak.

3.– Aquellas personas que hayan precisado fijar su domicilio fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco por circunstancias vinculadas exclusivamente a su condición de víctima de terrorismo, también podrán beneficiarse de las reducciones y exenciones reguladas en la presente Orden.

4.– Tratamendua: salbuespena, aipatutako azaroaren 9ko 290/2010 Dekretuaren 26. artikuluan arautua. Salbuespena I., II., III., IV., V. eta VI. eranskinetan ezarritako prezioen gainean aplikatuko da.

4.– Tratamiento: exención regulada en el artículo 26 del citado Decreto 290/2010, de 9 de noviembre. La exención se realizará sobre los precios establecidos en los Anexos I, II, III, IV, V y VI.

5.– Aurkeztu beharreko agiriak: Terrorismoaren Biktimentzako Laguntza Programara atxikita daudela adierazten duen ebazpena, indarrean dagoena. Horrez gain, biktima bera bada eskatzailea, administrazio-egoitzaren ziurtagiria edo erroldatze indibiduala; eskatzailea senidea bada, administrazio-egoitzaren ziurtagiria edo erroldatze kolektiboa.

5.– Documentos que aportar: resolución de acogimiento al Programa de Ayudas a las Víctimas de Terrorismo en vigencia y certificado de vecindad administrativa o de empadronamiento colectivo: en el caso de que la víctima sea la persona solicitante, certificado de vecindad administrativa o empadronamiento individual; en caso de que se trate de un familiar, certificado de vecindad administrativa o empadronamiento colectivo.

13. artikulua.– Desgaitasuna duen pertsonaren bat daukan familia.

Artículo 13.– Familia que tenga a cargo a alguna persona con discapacidad.

1.– Desgaitasuna duen pertsonaren bat daukan familia batek agindu honetan araututako salbuespenak eta murrizketak aplikatzeko eskubidea izan dezan, honako bi egoera hauetakoren batean egon beharko da: edo unibertsitate-ikasleak berak % 33ko edo gehiagoko desgaitasun-maila izatea, edo horren zuzeneko senideren batek % 65eko edo gehiagoko desgaitasun-maila izatea. Honako hauek hartzen dira zuzeneko senidetzat: ezkontidea edo berarekin iraunkorki bizi den pertsona (antzeko afektibitate-loturarekin), aita, ama, seme-alabak, neba-arrebak eta –otsailaren 18ko 3/2005 Legearen esparruan– harrerakoak direnak, baldin eta helbide berean erroldatuta badaude (3/2005 Legea, Haurrak eta Nerabeak Zaintzekoa eta Babestekoa).

1.– Para que una familia que cuenta con una persona con discapacidad tenga derecho a las exenciones y reducciones reguladas en la presente Orden tiene que estar en cualquiera de las dos situaciones siguientes: o bien el estudiante universitario o la estudiante universitaria posee un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, o bien alguno de sus familiares directos cuentan con un grado de discapacidad igual o superior al 65 %. Se entiende como familiar directo el cónyuge o persona con la que conviva de forma permanente con análoga relación de afectividad, así como el padre, la madre, hijos e hijas, los hermanos o hermanas y quienes hubieran sido acogidos o acogidas en el marco de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y a la Adolescencia, siempre que estén empadronadas en el mismo domicilio.

2.– Tratamendua: unibertsitateko hezkuntza-zerbitzuen truke ordaindu beharreko prezio publikoen salbuespena goiko paragrafoan zerrendatutako egoeretan. Salbuespena I., II., III., IV., IV eta VI. eranskinetan ezarritako prezioen gainean aplikatuko da.

2.– Tratamiento: exención de los precios públicos por servicios académicos universitarios en los casos enumerados en el párrafo anterior. La exención se realizará sobre los precios establecidos en los Anexos I, II, III, IV, V y VI.

3.– Aurkeztu beharreko agiriak: dagokion foru-aldundiaren edo arlo honetan eskumena duen administrazioaren ebazpena, indarrean dagoena eta minusbaliotasun-maila zehazten duena. Horrez gain, desgaitasuna duen pertsona bera bada eskatzailea, administrazio-egoitzaren ziurtagiria edo erroldatze indibiduala; eskatzailea senitartekoa bada, administrazio-egoitzaren ziurtagiria edo erroldatze kolektiboa.

3.– Documentos que aportar: resolución del grado de minusvalía en vigencia emitido por la Diputación Foral o Administración competente en la materia y certificado de vecindad administrativa o empadronamiento: en el caso de que la persona con discapacidad sea la persona solicitante, certificado de vecindad administrativa o empadronamiento individual; en caso de que se trate de un familiar, certificado de vecindad administrativa o empadronamiento colectivo.

14. artikulua.– Genero-indarkeriaren biktima.

Artículo 14.– Víctima de violencia de género.

1.– Genero-indarkeriaren biktimek (halakotzat hartuta Indarkeriaren biktimei laguntzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean dauden koordinazio-mekanismoei buruzko martxoaren 1eko 29/2011 Dekretuaren arabera) eta egoitza berean bizi diren haren kargurako 25 urtetik beherako seme-alabek agindu honetan araututako salbuespenak eta murrizketak aplikatzeko eskubidea izango dute.

1.– Las víctimas de violencia de género, consideradas como tales al amparo del Decreto 29/2011, de 1 de marzo, sobre los mecanismos de coordinación de la atención a las víctimas de violencia de género en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y sus hijos o hijas menores de 25 años a su cargo y en convivencia con ella, tendrán derecho a las exenciones y reducciones reguladas en el presente artículo.

2.– Tratamendua: unibertsitateko hezkuntza-zerbitzuen truke ordaindu beharreko prezio publikoen salbuespena goiko paragrafoan zerrendatutako egoeretan. Salbuespena I., II., III., IV., IV eta VI. eranskinetan ezarritako prezioen gainean aplikatuko da.

2.– Tratamiento: exención de los precios públicos por servicios académicos universitarios en los casos enumerados en el párrafo anterior. La exención se realizará sobre los precios establecidos en los Anexos I, II, III, IV, V y VI.

3.– Aurkeztu beharreko agiriak: biktima bera bada eskatzailea, administrazio-egoitzaren ziurtagiria edo erroldatze indibiduala; eskatzailea senidea bada, administrazio-egoitzaren ziurtagiria edo erroldatze kolektiboa. Kasu batean zein bestean, genero-indarkeriaren egoera egiaztatzen duen ziurtagiri bat aurkeztu beharko da. Oro har, 5 urteko indarraldia hartuko da kontuan, egiaztapenean beste indarraldi bat zehazten ez bada. Norbait genero-indarkeriaren biktima dela egiaztatzeko, bitarteko hauek erabil daitezke:

3.– Documentos que aportar: en el caso de que la víctima sea la persona solicitante, certificado de vecindad administrativa o empadronamiento individual; en caso de que se trate de un familiar, certificado de vecindad administrativa o empadronamiento colectivo y en todo caso se deberá presentar un certificado que acredite la situación de violencia de género. Con carácter general, se considerará una vigencia de 5 años, salvo que en la acreditación se determine un plazo de vigencia diferente. La consideración de víctima de violencia de género podrá acreditarse a través de cualquiera de los siguientes medios:

– Emakumea genero-indarkeriaren biktima dela edo izan dela deklaratzen duen ebazpen judiziala.

– Resolución judicial que declare que la mujer es o ha sido víctima de violencia de género.

– Biktimaren aldeko babes-agindua eta indarraldia.

– Orden de protección a favor de la víctima en vigencia.

– Fiskaltzaren txostena, babesteko agindua eman bitartean interesduna genero-indarkeriaren biktima delako zantzuak daudela adierazten duena.

– Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la interesada es víctima de violencia de género en tanto se dicta la orden de protección.

– 2021eko azaroaren 11ko Berdintasuneko Konferentzia Sektorialaren Akordioak, genero indarkeriako egoerak egiaztatzeari buruzkoa, bere II. eranskinean zerrendatutako gizarte-zerbitzuen, zerbitzu espezializatuen edo harrera-zerbitzuen txostena.

– Informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida relacionados en el Anexo II del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 11 de noviembre de 2021, relativo a la acreditación de las situaciones de violencia de género.

15. artikulua.– Nazioarteko babesaren eskatzaileak zein onuradunak eta aberrigabeak.

Artículo 15.– Solicitantes y beneficiarios de protección internacional y temporal, y apátridas.

1.– Nazioarteko babesaren eskatzaileek zein onuradunek eta aberrigabeek agindu honetan araututako prezio publikoak ordaintzetik salbuestea lortu ahal izango dute, baldin eta maila bereko unibertsitate-titulurik ez badute.

1.– Las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional y temporal, y apátridas, podrán obtener la exención de precios públicos reguladas en la presente Orden siempre y cuando no tengan un título universitario del mismo nivel.

2.– Tratamendua: unibertsitateko hezkuntza-zerbitzuen truke ordaindu beharreko prezio publikoen salbuespena. Salbuespena I., II., III., IV., V eta VI. eranskinetan ezarritako prezioen gainean aplikatuko da.

2.– Tratamiento: exención de los precios públicos por servicios académicos universitarios. La exención se realizará sobre los precios establecidos en los Anexos I, II, III, IV, V y VI.

3.– Aurkeztu beharreko dokumentuak: administrazio-egoitzaren ziurtagiria edo errolda-ziurtagiria, eta hauetako agiri bat:

3.– Documentos que aportar: Certificado de vecindad administrativa o de empadronamiento y alguno de los siguientes documentos:

– Nazioarteko babesa eskatu izanaren frogagiria eta, hala badagokio, luzapenaren justifikazio-agiria.

– Resguardo de presentación de la solicitud de Protección Internacional y en su caso el documento justificativo de la prórroga.

– Asilo-eskatzailearen agiria, egiaztatzen duena eskaera izapidetzeko onartu dela (txartel gorria).

– Documento de solicitante de asilo que acredita la admisión a trámite de la solicitud (tarjeta roja).

– Aberrigabearen estatutuaren eskaera edo onarpen-agiria.

– Solicitud o reconocimiento del estatuto de apátrida.

– Ukrainatik alde egin duten pertsonentzako aldi baterako babesa lortzeko eskabidea aurkeztu izanaren frogagiria, babesa ematen duen ebazpena edo egoiliar txartela.

– Resguardo de presentación de la solicitud de Protección Temporal para personas desplazadas de Ucrania, Resolución de concesión o Tarjeta de Residencia.

– Nazioarteko babesaren onuradunaren ziurtagiria: errefuxiatua edo babes subsidiarioaren onuraduna izatearen justifikazioa edo arrazoi humanitarioen ziozko bizileku-baimena.

– Certificación de beneficiario de protección internacional: justificación de la condición de refugiado, beneficiario de protección subsidiaria o permiso de residencia por razones humanitarias.

16. artikulua.– Agindu honetan araututako salbuespenak eta murrizketak emateko baldintzak.

Artículo 16.– Condiciones para la concesión de las exenciones y reducciones reguladas en la presente Orden.

1.– Agindu honetan araututako unibertsitate-zerbitzu akademikoen truke ordaindu beharreko prezio publikoen salbuespen eta murrizketen onuradun izateko, interesdunek egoera jakin horretan egon beharko dute ikasturtearen hasieran, eta kasu bakoitzean beharrezkoak diren agiriak aurkeztu beharko dituzte. Data horretan egoeraren aitorpena izapidetzen ari bada, aitorpen- edo berrikuspen-eskaeraren kopia konpultsatua emanez egiaztatuko da.

1.– Con el fin de ser persona beneficiaria de las exenciones y reducciones de los precios públicos por servicios académicos universitarios regulados en la presente Orden, las personas interesadas deberán ostentar la condición de que se trate al comienzo del curso académico y aportar la documentación que en cada caso proceda. Si en tal fecha, el reconocimiento estuviera en tramitación, se acreditará mediante copia compulsada de la solicitud de su reconocimiento o de su revisión.

2.– Horretaz gainera, agindu honetan ezarritako kasuetan, interesdunek 2022ko urtarrilaren 1ean zeukaten administrazio-egoitzaren ziurtagiria edo errolda-ziurtagiria aurkeztu beharko dute. Hala badagokio, errolda-ziurtagiriak, etxebizitza berean bizi diren pertsona guztien zerrenda jasoko du.

2.– Asimismo las personas interesadas deberán aportar, en los casos previstos en esta Orden, el certificado de vecindad administrativa o de empadronamiento a 1 de enero del 2022, que, en su caso, incluirá la relación de todas las personas residentes en el domicilio.

3.– Betiere, 2022ko abenduaren 31 baino lehen aurkeztu beharko dituzte agiriak.

3.– En cualquier caso, antes del 31 de diciembre de 2022 deberá aportar la correspondiente documentación.

4.– Ezarritako epean agiri horiek eman ezean, automatikoki baliogabetuko dira emandako onurak, eta salbuespena edo murrizketa aplikatu zaien unibertsitate-zerbitzuen prezio publikoak ordaindu beharko dituzte.

4.– En caso de no aportar dentro del plazo establecido la citada documentación, se anularán automáticamente los beneficios concedidos y procederá el abono de los precios públicos por servicios universitarios a los que se les hubiera aplicado la exención o reducción.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko ekainaren 10a.

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de junio de 2022.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

I. ERANSKINA
ANEXO I
GRADUKO UNIBERTSITATE-IRAKASKUNTZEN ESPERIMENTALTASUN-MAILAK
GRADOS DE EXPERIMENTALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE GRADO

1. esperimentaltasun-maila: Biologia gradua (S), Biokimika eta Biologia Molekularra gradua (S), Bioteknologia gradua (S), Elikagaien Zientzia eta Teknologia gradua (S), Ingurumen Zientziak gradua (S), Erizaintza gradua, Farmazia gradua, Fisioterapia gradua, Geologia gradua (S), Medikuntza gradua, Giza Nutrizioa eta Dietetika gradua, Odontologia gradua, Kimika gradua (S).

Grado de experimentalidad 1: Biología (S), Bioquímica y Biología Molecular (S), Biotecnología (S), Ciencia y Tecnología de los Alimentos (S), Ciencias Ambientales (S), Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Geología (S), Medicina, Nutrición Humana y Dietética, Odontología, Química (S).

2. esperimentaltasun-maila: Artea gradua, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientziak gradua, Kultura Ondareen Kontserbazio eta Zaharberritzea gradua, Sorkuntza eta Diseinua gradua, Fisika gradua (S), Arkitektura Oinarriak gradua, Ingurumen Ingeniaritza gradua (S), Ingeniaritza Zibila gradua (S), Meatzeen eta Energiaren Teknologia Ingeniaritza gradua (S), Ingeniaritza Elektrikoa gradua (S), Ingeniaritza Elektronikoa gradua (S), Ingeniaritza Elektroniko Industriala eta Automatikoa gradua (S), Arkitektura Teknikoa gradua, Energia Berriztagarrien Ingeniaritza gradua (S), Prozesu eta Produktuen Berrikuntzaren Ingeniaritza gradua (S), Industria Antolakuntzaren Ingeniaritza gradua (S), Industria Teknologiaren Ingeniaritza gradua (S), Ingeniaritza Informatikoa gradua (S), Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Ingeniaritza gradua (S), Itsasketa gradua (S), Ingeniaritza Mekanikoa gradua (S), Nautika eta Itsas Garraioa gradua (S), Ingeniaritza Kimikoa gradua (S), Ingeniaritza Kimiko Industriala gradua (S), Telekomunikazio Teknologiaren Ingeniaritza gradua (S), Psikologia gradua, Itzulpengintza eta Interpretazioa gradua, Automobilgintzaren Ingeniaritza gradua (S), Adimen Artifiziala gradua (S).

Grado de experimentalidad 2: Arte, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Creación y Diseño, Física (S), Fundamentos de Arquitectura, Ingeniería Ambiental (S), Ingeniería Civil (S), Ingeniería de Tecnología de Minas y Energía (S), Ingeniería Eléctrica (S), Ingeniería Electrónica (S), Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (S), Arquitectura Técnica, Ingeniería de Energías Renovables (S), Ingeniería en Innovación de Procesos y Productos (S), Ingeniería en Organización Industrial (S), Ingeniería en Tecnología Industrial (S), Ingeniería Informática (S), Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información (S), Marina (S), Ingeniería Mecánica (S), Náutica y Transporte Marítimo (S), Ingeniería Química (S), Ingeniería Química Industrial (S), Ingeniería en Tecnología de Telecomunicación (S), Psicología, Traducción e Interpretación, Ingeniería en Automoción (S), Inteligencia Artificial (S).

3. esperimentaltasun-maila: Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza gradua, Ikus-entzunezko Komunikazioa gradua, Ekonomia gradua, Haur Hezkuntza gradua, Lehen Hezkuntza gradua, Gizarte Hezkuntza gradua, Zerga Sistemako eta Administrazio Publikoa gradua, Geografiako eta Lurralde Antolakuntza gradua, Negozioen Kudeaketa gradua, Enpresen Kudeaketa eta Marketina gradua, Marketina gradua, Matematika gradua (S), Pedagogia gradua, Publizitateko eta Harreman Publikoak gradua, Gizarte Langintza gradua.

Grado de experimentalidad 3: Administración y Dirección de Empresas, Comunicación Audiovisual, Economía, Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Social, Fiscalidad y Administración Pública, Geografía y Ordenación del Territorio, Gestión de Negocios, Gestión y Marketing Empresarial, Marketing, Matemáticas (S), Pedagogía, Publicidad y Relaciones Públicas, Trabajo Social.

4. esperimentaltasun-maila: Gizarte Antropologia gradua, Politika Zientziako eta Kudeaketa Publikoa gradua, Kriminologia gradua, Zuzenbidea gradua, Ingeles Ikasketak gradua, Euskal Ikasketak gradua, Filosofia gradua, Artearen Historia gradua, Historia gradua, Filologia gradua, Kazetaritza gradua, Lan Harreman eta Giza Baliabideak gradua, Soziologia gradua.

Grado de experimentalidad 4: Antropología Social, Ciencia Política y Gestión Pública, Criminología, Derecho, Estudios Ingleses, Estudios Vascos, Filosofía, Historia, Historia del Arte, Filología, Periodismo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Sociología.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Gradu ofizialetako programazio bateratuko ikasketetan, STEM (S) esperimentaltasunaren prezioa soilik aplikatuko da bi ikasketak STEM baldin badira: Fisika eta Ingeniaritza Elektronikoko Gradu Bikoitza eta, Ingeniaritza Mekanikoko eta Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradu Bikoitza.

En los estudios de programación conjunta de grados oficiales, solo se aplicará el precio de la experimentalidad STEM (S) en el caso de que los dos estudios sean STEM: Doble Grado en Física e Ingeniería Electrónica y, Doble Grado en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.

II. ERANSKINA
ANEXO II
UNIBERTSITATEKO MASTER-IRAKASKUNTZEN ESPERIMENTALTASUN-MAILA
GRADOS DE EXPERIMENTALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE MÁSTER

1. esperimentaltasun-maila: Osasun Zientzien jakintza-alorrari dagozkion titulazioak lortzeko irakaskuntzak.

Grado de experimentalidad 1: Enseñanzas conducentes a las titulaciones encuadradas en la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud.

2. esperimentaltasun-maila: Zientzien jakintza-alorrari dagozkion titulazioak lortzeko irakaskuntzak.

Grado de experimentalidad 2: Enseñanzas conducentes a las titulaciones encuadradas en la rama de conocimiento de Ciencias.

3. esperimentaltasun-maila: Ingeniaritza eta Arkitekturaren jakintza-alorrari dagozkion titulazioak lortzeko irakaskuntzak.

Grado de experimentalidad 3: Enseñanzas conducentes a las titulaciones encuadradas en la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura.

4. esperimentaltasun-maila: Lege- eta Gizarte-zientzien jakintza-alorrari dagozkion titulazioak lortzeko irakaskuntzak.

Grado de experimentalidad 4: Enseñanzas conducentes a las titulaciones encuadradas en la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas.

5. esperimentaltasun-maila: Artearen eta Giza Zientzien jakintza-alorrari dagozkion titulazioak lortzeko irakaskuntzak.

Grado de experimentalidad 5: Enseñanzas conducentes a las titulaciones encuadradas en la rama de conocimiento de Artes y Humanidades.

III. ERANSKINA
ANEXO III
PREZIO BEREIZITA DUTEN UNIBERTSITATE-MASTER OFIZIALAK
MÁSTERES UNIVERSITARIOS OFICIALES CON PRECIO DIFERENCIADO
iv. eranskina
ANEXO IV
GAIKUNTZAKO UNIBERTSITATE-MASTERRAK EDO LOTURIKO UNIBERTSITATE-MASTERRAK
MÁSTERES UNIVERSITARIOS OFICIALES HABILITANTES O VINCULADOS
V. ERANSKINA
ANEXO V
99/2011 ERREGE DEKRETUAK ARAUTUTAKO DOKTOREGO-PROGRAMAK
PROGRAMAS DE DOCTORADO REGULADOS POR EL REAL DECRETO 99/2011
VI. ERANSKINA
ANEXO VI
BESTE ZERBITZU BATZUEN TRUKE ORDAINDU BEHARREKO PREZIO PUBLIKOAK
PRECIOS PÚBLICOS A SATISFACER POR LA PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana