Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

114. zk., 2024ko ekainaren 12a, asteazkena

N.º 114, miércoles 12 de junio de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
2825
2825

64/2024 DEKRETUA, maiatzaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko musika- eta dantza-eskolena.

DECRETO 64/2024, de 21 de mayo, de las escuelas de música y danza de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1992. urtea urte esanguratsua izan zen gure herritarrei musika espezializatuaren irakaskuntzak eskaintzeko historian. 1990ean hasitako hezkuntza-erreforma orokorrak hausnarketa-prozesu bat eragin zuen, eta aldaketa egiteko ezkutuko nahia azaleratu zuen, proiektu berri batean islatuko zena, euskal gizartean musikaren irakaskuntza eta ikaskuntza ulertzeko eta gauzatzeko modu berri batean.

El año 1992 fue un año significativo en la historia particular de la oferta a nuestra ciudadanía de las enseñanzas de música de carácter especializado. La reforma general de la educación iniciada en 1990 suscitó un proceso de reflexión e hizo aflorar el deseo latente de cambio que se plasmaría en un nuevo proyecto, una nueva forma de entender y de ejercer la enseñanza y el aprendizaje de la música en la sociedad vasca.

Horretan lagundu zuten egoerari lotutako zenbait faktorek, hala nola musika-irakaskuntzako zentroen garapen handiak, bai kopuruan bai tamainan gertatu denak, eta 1980ko hamarkadan batez ere toki-administrazioaren ekimenez prestatutako ikasleek, bai eta irakaskuntzan eskuzabaltasunez eta ideia berriekin hasi ziren gazteen belaunaldi berri eta ugariak ere. Horrek guztiak proiektu berria gauzatzen lagundu zuen.

A ello contribuyeron distintos factores coyunturales, tales como el gran desarrollo de los centros de enseñanza musical, tanto en cantidad como en tamaño, y el conjunto del alumnado formado en la década de 1980, sobre todo a iniciativa de la Administración local, así como la nueva y numerosa generación de jóvenes que se incorporó a la docencia con generosidad y nuevas ideas. Todo ello contribuyó a hacer realidad el nuevo proyecto.

Hala, urriaren 27ko 289/1992 Dekretua (Euskal Autonomia Erkidegoan musika-eskoletako arautu gabeko berariazko musika-irakaskuntzarako ikastetxeak sortu eta jardunean jartzeko balio izango duten oinarrizko arauak ezartzen dituena), zeinaren hausnarketa-prozesuan Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila izan baitzen buru, agian gure gizartean abian jarritako hezkuntza-arau guztien lege-arau gogoetatsuena, eztabaidatuena eta adostuena bihurtu zen, inplikatutako eragile guztien artean (toki-erakundeak, titularrak eta hezkuntza-administrazioa).

Así, el Decreto 289/1992, de 27 de octubre, por el que se regirán la creación y funcionamiento de los centros de enseñanza musical específica, no reglada, Escuelas de Música, en la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuyo proceso de reflexión lideró el Departamento de Educación, Universidades e Investigación, devino quizás la norma legal más reflexionada, más debatida, y consensuada por todas y todos los agentes implicados, desde entidades locales, hasta titulares y la administración educativa, de cuantas normas educativas se habían puesto en marcha en nuestra sociedad.

Hogeita hamar urte geroago, EAEko musikako hezkuntza-sistemak Europa mailan erreferente bihurtzeko bidea hartu du, bai ikastetxeen kopuru, kalitate eta aniztasunagatik, bai irakasle eta ikasleengatik, bai ematen diren irakaskuntza eta espezialitateengatik, bai finantzaketaren oreka eta aurreikuspenengatik. Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriaren % 1,6k, hau da, ia 35.000 pertsonak, musika-eskoletan egin dituzte ikasketak. Hori funtsezko mugarria izan da. Adin guztietako milaka herritarrentzat musika, estilo eta adierazpen guztietan, oso jarduera garrantzitsua da maila guztietan beren bizitzan, prestakuntzari, zaletasunari, errealizazio pertsonalari eta gizarte-ingurunearen kultura-aberastasunean parte-hartze aktiboari dagokienez.

Treinta años después, el sistema educativo musical vasco va camino de convertirse en un referente a nivel europeo, tanto por la cantidad, calidad y diversidad de sus centros, como de sus docentes y alumnado, de las enseñanzas y especialidades impartidas, y del equilibrio y perspectivas de su financiación. Un hito fundamental ha sido conseguir que el 1,6 % de la población de la Comunidad Autónoma de Euskadi, es decir casi 35.000 personas, curse estudios en las Escuelas de Música. Miles de ciudadanas y ciudadanos de todas las edades, que a todos los niveles hacen de la Música en todos sus estilos y manifestaciones una actividad importante de su vida a nivel de formación, afición, realización personal y participación activa en el enriquecimiento cultural de su entorno social.

Azpimarratu behar da musika-hezkuntzak eta, hedaduraz, arte-hezkuntzak urte-tarte luze honetan bultzada eztabaidaezina eman diotela herritar solidarioagoak eta kohesionatuagoak sortzeari, bizitza osoko ikaskuntzari, belaunaldien arteko elkarrizketa sustatzeari, gure inguruko kultura-aniztasunaren ikuspegi normalizatuari, gure kultura-ondarea ezagutu, balioetsi eta garatzeari, sormen-prozesua garatzeari eta ikasten ikasteko gaitasunak garatzeari.

Hay que destacar la indiscutible aportación de la educación musical y, por extensión, de la educación artística durante este largo periodo, a la formación de una ciudadanía más solidaria y cohesionada, al aprendizaje a lo largo de toda la vida, al fomento del diálogo intergeneracional, a la visión normalizada del hecho multicultural en nuestro entorno, al conocimiento, puesta en valor y desarrollo de nuestro patrimonio cultural, al desarrollo del proceso creativo y al desarrollo de competencias como la de aprender a aprender.

Irakaskuntza arautuei dagokienez, gainera, denboraldi honetan, «Musikene» Euskal Herriko Goi Mailako Musika Ikastegiaren eskaintza sendotu da -Musikene Europan erreferentea da-, musikako ikasketa profesionalen kalitatezko eskaintza publikoa argitu eta dibertsifikatu da, eta zenbait ekimen bultzatu dira, hala nola EGO (Euskadiko Gazte Orkestra), EIO (Euskadiko Ikasleen Orkestra), Euskadiko Musikari Gazteen Lehiaketa, eta EIJO (Euskadiko Ikasleen Jazz Orkestra). Ekimen horiek guztiek balio izan dute euskarria emateko beren etorkizuna musikarekin konprometituta daukan askotariko ikasle-multzoari, eta Euskadiko musika-hezkuntza espezializatuaren sektorea sendotzeko.

En lo que respecta a las enseñanzas regladas, durante este periodo se ha consolidado la oferta del Centro Superior de Música del País Vasco «Musikene», referente en Europa, se ha clarificado y diversificado la oferta pública de calidad de las enseñanzas profesionales de Música, y se han impulsado iniciativas tales como la EGO (Euskadiko Gazte Orkestra), EIO (Euskadiko Ikasleen Orkestra), el Concurso de Jóvenes músicos de Euskadi y la EIJO (Euskadiko Ikasleen Jazz Orkestra). Todas estas iniciativas han servido para dar soporte a un conjunto diverso de alumnado que compromete su futuro con la Música, y para la consolidación del sector de la educación musical especializada de Euskadi.

Musika-irakaskuntzak sendotzeko eta normalizatzeko prozesu horrekin batera, Dantza izugarri garatu da azken hamarkada hauetan, taldeen eta pertsonen jarduera profesionalaren mailan, kulturaren sustapen publikoak eta pribatuak eskaintzen dituzten aukeren babespean.

Paralelamente a este proceso de consolidación y normalización de las enseñanzas musicales se produce en estas décadas un gran desarrollo de la Danza a nivel de la actividad profesional de grupos y personas, al amparo de las oportunidades que la promoción pública y privada de la cultura ofrecen.

Ildo horretan, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak 2015ean Dantzerti izeneko Euskadiko Arte Dramatiko eta Dantzako Goi Mailako Eskola sortu zuen, zeinak Musikenerekin -musika-irakaskuntzen arloan- eta Gasteizko Arte eta Diseinuko Goi Mailako Eskolarekin -jada martxan dagoena- goi-mailako arte-irakaskuntzen eskaintza osatzen baitu Euskadin.

En esta línea, el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura creó en 2015 la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi, «Dantzerti», que, junto con Musikene en lo referido a enseñanzas musicales, y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Vitoria-Gasteiz, ya en funcionamiento, completan la oferta de enseñanzas artísticas superiores en Euskadi.

Arte horien garapenak eta gizarte-eraginak agerian utzi dute komenigarria dela, halaber, musika- eta dantza-irakaskuntzen ikaskuntza arautuaren normalizazioari ekitea hezkuntza-sistemaren barruan, araubide bereziko irakaskuntzen esparruan.

El desarrollo y la incidencia social de estas artes avalan la conveniencia de abordar también la normalización del aprendizaje reglado de las enseñanzas de música y danza dentro del sistema educativo, en el marco de las enseñanzas de régimen especial.

Hezkuntza ez-arautuari dagokionez, bizialdi osoko ikaskuntzaren kulturaren esparruan, pertsonaren garapen osorako gaitasunak eskuratzen laguntzen du. Hala, musika- eta dantza-eskolek ere gizartearen eskariari erantzuten diote, eta eragin sozial ukaezina dute, bai ikuspegi ludikoaren aldetik, bai pertsonen osasunaren aldetik. Ildo horretan, Euskal Herriko Musika Eskolen Elkartearen (EHME) Musikaldia bultzatu da. Gainera, Euskadiko arte-irakaskuntzen oinarrizko zutabe bihurtu dira; izan ere, etorkizuneko bokazioak pizten laguntzen dute, eta gainera, lanbide-ikasketak eta goi-mailako ikasketak egingo dituzten ikasleen hasierako prestakuntza bultzatzen dute, eta, bueltan-bueltan, lan-munduan etorkizuneko profesional gisa sartzera iritsi daitezke. Beraz, funtsezkoa da ondo koordinatuta egotea musika- eta dantza-eskolak eta goi-mailako ikasketak ematen dituzten zentroen sarea, musikako eta dantzako arte-irakaskuntzen sektorea osatzeko eta kohesionatzeko.

Respecto a la educación no reglada, en el marco de una cultura del aprendizaje a lo largo de la vida, contribuye a la adquisición de competencias para un pleno desarrollo de la persona. Así, las escuelas de música y de danza responden también a una demanda social, y tienen un impacto social innegable, tanto lúdico como en la salud de las personas. En este sentido, se ha impulsado el Musikaldi de la asociación de escuelas de música del País Vasco (EHME). Además, se han convertido en el pilar básico de las enseñanzas artísticas en Euskadi al contribuir no solo a despertar futuras vocaciones, sino también a la formación inicial del alumnado que cursará estudios profesionales y superiores, pudiendo llegar a incorporarse al mundo laboral como futuros profesionales. Por tanto, resulta primordial que exista una fluida coordinación entre las escuelas de música y de danza y la red de centros que imparten enseñanzas profesionales y superiores, a fin de conformar y cohesionar el sector de las enseñanzas artísticas de música y danza.

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak hezkuntza-administrazioei ematen die musika- edo dantza-ikasketak ematen dituzten eskolak arautzeko eskumena, balio akademikoa edo profesionala duten tituluak lortzera bideratzen ez badira.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, otorga a las Administraciones educativas la competencia para regular las escuelas que impartan estudios de música o de danza que no conduzcan a la obtención de títulos con validez académica o profesional.

Dekretu honetatik kanpo geratzen dira gainerako musika- eta dantza-zentroak. Horiei ez zaie aplikatuko dekretu honetan ezarritakoa, eta zuzenbide komuneko arauen mende geratuko dira.

Quedan al margen del presente Decreto el resto de centros de música y danza, a quienes no les será de aplicación lo establecido en el presente Decreto, quedando sometidos a las normas de derecho común.

Zalantzarik gabe, eta oraindik egiteko dagoen bidea gorabehera, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen zazpigarren xedapen iragankorra mugarri garrantzitsua izan zen musika-eskolentzat, zehaztu baitzuen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak pixkanaka bere gain hartuko zuela udal-titulartasuneko musika-eskolen finantzaketa, eskaini beharreko zerbitzuen estandar baten arabera, haien finantzaketaren herena lortu arte.

Sin duda, y a pesar del camino que todavía falta por recorrer, la disposición transitoria séptima de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, supuso un hito significativo para las escuelas de música, al determinar que la Administración General de la Comunidad Autónoma asumiría progresivamente la financiación de las escuelas de música de titularidad municipal, en función de un estándar de servicios a ofrecer, hasta alcanzar un tercio de financiación de estos.

Hala, dekretu honen bidez, musika- eta dantza-irakaskuntzak hobetzeko eta eguneratzeko tresnak indartu nahi dira, dekretu honetan araututako zentroetan ematen diren balio akademiko edo profesionaleko tituluetara bideratzen ez diren heinean, honako jarduera-ardatz hauen bidez:

De esta manera, este decreto pretende potenciar los mecanismos de mejora y actualización de las enseñanzas musicales y de danza no conducentes a títulos con validez académica o profesional, impartidas en los centros regulados en este decreto, mediante los siguientes ejes de actuación:

– Antolaketa eta funtzionamendua arautzea, musika- eta dantza-eskolen euskal sistemaren koherentzia eta nortasuna bermatzeko.

– Regulación de la organización y funcionamiento, a fin de garantizar la coherencia e identidad del sistema vasco de escuelas de música y de danza.

– Beren antolamenduan eta eskaintzan sormen-, aniztasun- eta irudimen-eremuak sustatu eta bultzatzea, herritar guztiei eskaintzen zaien zerbitzua hobetzeko, bai beren prestakuntza-eskaintzaren berehalako hartzaile gisa, bai kulturaren hedapen-jardueraren onuradun gisa.

– Propiciar y potenciar los ámbitos de creatividad, diversidad e imaginación en su organización y oferta, a fin de mejorar el servicio ofrecido a toda la ciudadanía, sea como receptora inmediata de su oferta formativa, sea como beneficiaría de su actividad difusora de la cultura.

– Gutxieneko eskaintza- eta kalitate-baldintza batzuk zehaztea, sisteman sartzen diren herritar guztiei, edozein lekutan edo gizarte-eremutan, maila goreneko zerbitzu-kalitatea bermatzeko, eta, ordainetan, jasotzen duten zerbitzua justifikatuko duen parte hartzeko eta xedatzeko eskakizuna bermatzeko.

– Determinar unos mínimos de oferta y calidad que garanticen a toda la ciudadanía que acceda al sistema en cualquier lugar o ámbito social, una calidad de servicio al máximo nivel y, como contrapartida, una exigencia de participación y disposición que justifique el servicio que recibe.

– Euskal sustrai tradizionaleko musikaren eta dantzaren irakaskuntza goi-mailako irakaskuntzan babestea, euskal kultura-ondarearen irakaskuntza artistiko gisa aitortuz, izan bada eta, eta zaindu eta garatzea merezi duela adieraziz, gure herriaren nortasunaren ezaugarrietako bat denez gero,

– Apoyar la enseñanza de la música y la danza de raíz tradicional vasca en la enseñanza superior, reconociéndola como enseñanza artística que es, y merecedora de ser preservada y desarrollada, del patrimonio cultural vasco, uno de los signos de identidad de nuestro país.

– Amaiera ematea urriaren 27ko 289/1992 Dekretuaren zortzigarren xedapen iragankorra aplikatzeak ekarri zuen iragankortasunari, zeina aurreikusita baitzegoen titulazioak titulazio arautua duten espezialitateetan egokitzeko aldirako.

– Poner fin a la transitoriedad que supuso la aplicación de la disposición transitoria octava del Decreto 289/1992, de 27 de octubre, contemplada para un período de adecuación de titulaciones, en especialidades para las que ya existe una titulación reglada.

– Musika- eta dantza-eskoletako irakaskuntzak kultura-aniztasuna kudeatzeko euskal eredura egokitzea nazioarteko migrazioen eta asiloaren esparruan, irakasleen artean kulturarteko komunikazio-gaitasunen garapena indartuz, ikasleekin komunikazio eraginkorra izateko, hori bereziki garrantzitsua baita hezkuntzaren eta kulturaren testuinguruan.

– Adaptar las enseñanzas de las escuelas de música y de danza al modelo vasco de gestión de la diversidad cultural en el ámbito de las migraciones internacionales y el asilo potenciando entre el profesorado el desarrollo de competencias comunicativas interculturales que permitan una comunicación eficaz con el alumnado, especialmente importante en el contexto educativo y de la cultura.

– Musika- eta dantza-eskoletako irakaskuntzak euskal hezkuntza-sistemako hezkidetza-eskolaren eredura egokitzea.

– Adaptar las enseñanzas de las escuelas de música y danza al modelo de escuela coeducativa del sistema educativo vasco.

– Musikaren eta dantzaren hezkuntza-eredu inklusibo baten garapenean aurrera egitea, pertsona guztiei musika- eta dantza-hezkuntzarako sarbidea bermatuko diena, irisgarritasun unibertsala sustatuko duena, guztientzako diseinua bere gain hartuko duena eta banakako premiei erantzungo diena, aniztasunaren edozein aldagai har dezaten.

– Avanzar en el desarrollo de un modelo de educación inclusiva de la música y la danza que garantice el acceso de todas las personas a la educación musical y de la danza, promoviendo la accesibilidad universal, asumiendo el diseño para todos y todas y atendiendo a las necesidades individuales mediante soluciones definidas para que acojan cualquier variable de la diversidad.

– Musika- eta dantza-eskolen finantzaketa sendotzea, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen zazpigarren xedapen iragankorra aplikatuz lortutako aurrerapenak indartzeko, eta udal-finantzaketa jasotzen duten ikastetxe pribatuen finantzaketa hobetzea.

– Consolidar la financiación de las escuelas de música y de danza, reforzando los avances logrados mediante la aplicación de la disposición transitoria séptima de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, y mejorar la financiación de los centros privados que reciben financiación municipal.

– Arte-irakaskuntzen ikaskuntzaren bidez Europako herriak aberasteko dugun bokazioa berrestea, horretarako, jarduera bat eta jarduera hori gauzatzeko modu eredugarri bat eskainiz.

– Confirmar nuestra vocación de participación en el enriquecimiento de los pueblos de Europa a través del aprendizaje de las enseñanzas artísticas, aportando para ello una actividad y una forma modélica de ejercerla.

– Era berean, eta profesionalen enplegagarritasunari dagokionez, dekretu honek honako alderdi hauek hartzen ditu kontuan, alderdi berritzaile bat emanez:

– De igual manera y, en lo que se refiere a la empleabilidad de las y los profesionales, este decreto tiene en cuenta los siguientes aspectos, dándoles un aspecto innovador:

i.– Sektoreko irakasleen enplegagarritasunari buruzko eztabaidari aurre egitea. Prestakuntza artistikoak bateragarria izan behar du prestakuntza goi-mailako ikastetxeetan amaitzen duten ikasleen zentzuzko enplegagarritasunarekin, bai eta egungo irakasleekin ere, zeinek, beren espezialitatearen arabera, ikastetxe batzuen arteko ibiltaritza bere gain hartu behar baitute lanaldi duin bat betetzeko.

i.– Afrontar el debate de la empleabilidad del personal docente en el sector. La formación artística debe ser compatible con una empleabilidad racional y razonable del alumnado que finaliza su formación en los centros superiores e, incluso, de profesorado actual que, en función de su especialidad, debe asumir su itinerancia entre varios centros para cubrir una jornada digna de trabajo.

ii.– Gainerako lanbide-eremuetan, gure ingurune hurbileneko lan-eskaerak erakusten digun bezala, aspalditik dira beharrezkoak balio anitzeko profila duten pertsonak lanpostuak betetzeko. Konpromisoa hartu behar dugu prestakuntza-programak diseinatzeko eta garatzeko, langile profesionalen balio-aniztasun eskasa arintzeko, bai jatorrizko prestakuntzan, bai jatorrian. Era berean, prestakuntza hori dagoeneko jardunean dauden sektoreko profesionalei eman behar zaie, haien kualifikazioa eta lehiakortasuna hobetzeko.

ii.– En el resto de los ámbitos profesionales, tal y como nos muestra la demanda de trabajo en nuestro entorno más cercano, hace tiempo que son necesarias personas con un perfil polivalente para ocupar los puestos de trabajo. Debemos comprometernos en el diseño y desarrollo de programas formativos que palien la escasa polivalencia del personal profesional ya desde la formación en origen. Asimismo, esta formación debe facilitarse a las y los profesionales del sector ya en activo, con el objeto de mejorar su cualificación y competitividad.

iii.– Arte-irakaskuntzaren arloan zuzenean edo zeharka lan egiten duten profesionalen, zentroen eta erakundeen arteko aliantzak sustatu behar ditugu. Begien bistakoak dira haien artean sortzen diren sinergien emaitzak.

iii.– Debemos favorecer las alianzas entre las y los profesionales, los centros e instituciones que, de manera directa o indirecta, trabajan en el campo de la enseñanza artística. Son más que evidentes los frutos de las sinergias que se producen entre ellos y ellas.

Azkenik, kontuan hartu behar da arte-hezkuntzak presente egon behar duela gure komunitateetako hezkuntza-, kultura- eta gizarte-politiketan; izan ere, pertsonen dimentsio sortzaile eta emozionalak garatzen ditu, bai eta ekintzailetza eta berrikuntza ere, XXI. mendeko gizartean hain beharrezkoak baitira. Gizarte integratuagoak eta integratzaileagoak eraikitzen laguntzen du, kulturalki pluralak diren komunitateetan onartuz, gure ekonomietan gailentzen ari den industria kultural, artistiko eta sortzailea garatzen duen sorkuntza-potentzialaren hazia izanik.

Por último, hay que considerar que la educación artística debe estar presente en las políticas educativas, culturales y sociales de nuestras comunidades ya que desarrolla las dimensiones creativas y emocionales de las personas, además del emprendizaje y la innovación, tan necesarias en la sociedad del siglo XXI. Contribuye a la construcción de sociedades más integradas e integradoras, reconociéndonos en comunidades que son plurales culturalmente, siendo semilla de un potencial creativo que desarrolla una industria cultural, artística y creativa que está despuntando en nuestras economías.

Lurralde-mailan, Euskadin, Estatuan eta Europan gainerako eskolekiko koordinazioa sustatu behar da, kontatuak izateko, hain zuzen ere, errazagoa izan dadin elkarri trukatzea irakaskuntza-metodologiak, irakasle eta ikasleenak, jarduera bateratuak, antolaketa- eta funtzionamendu-ereduak, eta abar.

Se ha de fomentar la coordinación con el resto de las escuelas a nivel territorial, de Euskadi, Estado y Europa, al objeto de mantener contactos que faciliten el intercambio de metodologías docentes, de profesorado y alumnado, actividades conjuntas, modelos organizativos y de funcionamiento, etc.

Dekretu hau ematen da adierazi diren premiei erantzuteko eta administrazio-jardueraren prozedura sinplifikatua ezartzeko.

Para responder a las necesidades expuestas, a la vez que establecer un procedimiento simplificado de la actividad administrativa, se dicta el presente Decreto.

Horrenbestez, Hezkuntzako sailburuak proposatuta, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren oniritziarekin, eta Gobernu Kontseiluak 2024ko maiatzaren 21ean eztabaidatu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, de acuerdo con Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno de 21 de mayo de 2024,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Artículo 1.– Objeto y Ámbito de aplicación.

1.– Dekretu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoan balio akademikoa edo profesionala duten tituluak lortzera ez daramaten ikasketak dituzten musika- eta dantza-eskola publiko eta pribatuen sorrera eta funtzionamendurako oinarrizko arauak ezartzea.

1.– El presente Decreto tiene por objeto regular las normas básicas de creación y funcionamiento de las escuelas de música y danza, públicas y privadas, cuyos estudios no conduzcan a la obtención de títulos con validez académica o profesional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Gainerako musika- eta dantza-zentroei ez zaie aplikatuko dekretu honetan ezarritakoa, eta zuzenbide komuneko arauen mende geratuko dira.

2.– Al resto de centros de música y danza no les será de aplicación lo establecido en el presente Decreto, quedando sometidos a las normas de derecho común.

2. artikulua.– Musika- eta dantza-eskolak.

Artículo 2.– De las escuelas de música y danza.

Hauek izan daitezke musika- eta dantza-eskolak, ematen dituzten irakaskuntzen arabera:

Las escuelas de música y danza, en función de las enseñanzas que impartan, podrán ser:

a) Musika-eskolak.

a) Escuelas de música.

b) Dantza-eskolak.

b) Escuelas de danza.

c) Musika- eta dantza-eskolak.

c) Escuelas de música y danza.

3. artikulua.– Musika- eta dantza-eskolen xedea.

Artículo 3.– Finalidad de las escuelas de música y danza.

Musika- eta dantza-eskolen helburu orokorra herritar guztiei zuzendutako musikako eta dantzako prestakuntza praktikoa eskaintzea izango da, komunitateko bizitza kulturalean askatasunez parte hartzeko eta Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren 27. artikuluan jasotako arteez gozatzeko eskubidea baliatzeko modutzat hartuta, bai eta bokazio eta gaitasun berezia dutenen ikasketa profesionaletarako eta lan-mundu artistikorako orientaziotzat eta prestakuntzatzat ere.

Las escuelas de música y danza tendrán como finalidad general ofrecer formación práctica en música y danza dirigida a toda la ciudadanía, como forma de ejercer el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad y a gozar de las artes, recogido en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como orientación y preparación para los estudios profesionales y acceso al mundo laboral artístico de quienes demuestren una especial vocación y aptitud.

4. artikulua.– Ikastetxeen izena.

Artículo 4.– Denominación de los centros.

1.– Dekretu honetan araututako ikastetxeek izen generiko bat izango dute, ematen dituzten irakaskuntzekin bat datorrena, dekretu honen 2. artikuluan ezarritakoaren arabera. Izen hori arte-prestakuntzako ikastetxe horien bereizgarri eta esklusiboa izango da. Udal-titulartasunaren edo titulartasun pribatuaren izaera gehituko zaio izendapen generikoari.

1.– Los centros regulados en este decreto recibirán la denominación genérica que se corresponda con las enseñanzas que impartan, atendiendo a lo establecido en el artículo 2 de este decreto. Dicha denominación será distintiva y exclusiva de estos centros de formación artística. Se incorporará a la denominación genérica el carácter de su titularidad municipal o privada.

2.– Izendapen generikoari izendapen berezi bat gehituko zaio, eta entitate titularrak proposatuko du. Izen espezifiko hori ezin izango da bat etorri udalerri bereko beste ezein ikastetxeren izenarekin, baldin eta ikastetxe hori inskribatuta badago, eta ez du zalantzarik sortu beharko ematen den irakaskuntzari edo irakaskuntzei buruz, ezta ikastetxearen titulartasunari buruz ere, eta ikastetxeak ezin izango du izen hori ez den beste bat erabili.

2.– A la denominación genérica se añadirá una denominación específica que la singularice y que será propuesta por la entidad titular. Dicha denominación específica no podrá ser coincidente con la de ningún otro centro, ya inscrito, del mismo municipio, y no deberá comportar duda sobre la enseñanza o las enseñanzas que se impartan, ni sobre la titularidad del centro, no pudiendo el centro utilizar una denominación diferente de aquella.

5. artikulua.– Musika- eta dantza-eskolen helburuak.

Artículo 5.– Objetivos de las escuelas de música y danza.

Musika- eta dantza-eskolek helburu hauek izango dituzte:

Las Escuelas de música y danza tendrán los siguientes objetivos:

1.– Musikaren eta dantzaren praktika artistikoaren gizarte-eskaera zabala asetzea.

1.– Dar satisfacción a una amplia demanda social de la práctica artística de la música y de la danza.

2.– Musika- eta dantza-irakaskuntzak ematea, herritarren praktika aktiboa sustatzeko helburu nagusiarekin, banaka eta taldeka, jarduera kokatzen den gizarte-eremuarekiko interakziotik abiatuta.

2.– Impartir enseñanzas de música y danza, con la finalidad principal de fomentar su práctica activa por la ciudadanía, de forma individual y colectiva, siempre desde la interacción con el ámbito social en el que se enmarca su actividad.

3.– Gertakari artistikoa modu orokorragoan ulertzeko gutxieneko alderdi teoriko egokiak irakastea, sakontze handiago baten beharra duten ikasleek beraiek egindako eskaritik abiatuta, edo eskolaren beraren ekimenez.

3.– Impartir los aspectos teóricos mínimos adecuados para una comprensión más global del hecho artístico, partiendo de la demanda del propio alumnado que sienta la necesidad de una mayor profundización o a iniciativa de la propia Escuela.

4.– Adin guztietako ikasleei kalitatezko irakaskuntza eskaintzea, bizialdi osoko ikaskuntzarekin bat etorriz, arte-gaitasun berriak eskuratzen lagunduz, ezagutzak eguneratuz eta abileziak eta gaitasunak zabalduz.

4.– Ofertar una enseñanza de calidad a alumnado de todas las edades, en línea con el aprendizaje permanente a lo largo de la vida, propiciando la adquisición de nuevas competencias artísticas, actualizando conocimientos y ampliando habilidades y capacidades.

5.– Arte bakoitzaren adierazpide espezifikoen sorta aberats eta dibertsifikatuena eskaintzea, eta adierazpide horien guztien interakzioa sortzea sinergiak eta giza sormenaren askotariko moduen ikuspegi bateratua sortzen dituzten jarduera kolektiboetan.

5.– Ofertar la gama más rica y diversificada de formas expresivas específicas de cada una de las artes y generar la interacción de todas ellas en actividades colectivas que generen sinergias y una visión conjunta de las diversas formas de creatividad humana.

6.– Irakaskuntzaren plangintza eta garapena pertsona bakoitzaren ahalmen eta gaitasunetara eta norberaren errealizaziora egokitzea, irakaskuntza-askatasuneko eta -autonomiako testuinguru batean, eskaintza ikasleen interesetara eta ikaskuntza-erritmoetara egokituz.

6.– Adecuar la planificación y desarrollo de la enseñanza a las capacidades y aptitudes de cada persona y a su propia realización personal, en un contexto de libertad y autonomía docente, adecuando así la oferta a los intereses y ritmos de aprendizaje del alumnado.

7.– Arte-adierazpen guztiak ezagutzeko eta gozatzeko zaletasuna sustatzea, eta ikasleen eta gainerako herritarren espiritu kritikoa garatzea.

7.– Potenciar el gusto por el conocimiento y el disfrute de toda manifestación artística y desarrollar el espíritu crítico, tanto del alumnado como del resto de la población.

8.– Irakaskuntza inklusiboak eta bidezkoak bermatzea, pertsona guztiek musika- eta dantza-ikasketak egin ahal izateko, inolako bazterketarik gabe eta hezkidetza sustatuta.

8.– Garantizar unas enseñanzas inclusivas y equitativas, que permitan que todas las personas puedan acceder a los estudios de música y danza, sin exclusiones de ningún tipo, y que promocionen la coeducación.

9.– Irakasleen eta ikastetxeko gainerako profesionalen hobekuntza eta etengabeko eguneratzea sustatzea, Musika eta Dantzako irakaskuntzak hobetzen laguntzeko, berdintasunaren eta genero-ikuspegiaren arloko prestakuntza eta hezkidetza barne.

9.– Fomentar el perfeccionamiento y la actualización permanente del profesorado y demás profesionales del centro, que contribuya a la mejora de las enseñanzas de Música y de Danza, que incluyan la formación en igualdad y perspectiva de género, así como la coeducación.

10.– Gaitasun eta bokazio artistikoa duten ikasleak orientatzea eta ondorengo ikasketak -profesionalak eta goi-mailakoak- egiteko duten bidea prestatzea.

10.– Orientar al alumnado con aptitudes y vocación artística y preparar su acceso a estudios posteriores, tanto profesionales como superiores.

11.– Herritarrei zerbitzu kohesionatua, eraginkorra eta kalitatezkoa eskaintzea, besteak beste, Euskadiko musikaren eta dantzaren hezkuntza-ekosistema osatzen duten pertsona guztiekiko komunikazioa eta etengabeko koordinazioa sustatuz.

11.– Ofrecer a la ciudadanía un servicio cohesionado, eficiente y de calidad, fomentando, entre otras, la comunicación y coordinación permanente con todas las personas que forman parte del ecosistema de la educación musical y de danza de Euskadi.

12.– Tokiko tradizioak eta kultura-ondarea bildu, sistematizatu eta zabaltzea, lotuta dagoen herriaren kultura-nortasunaren erdigune bihurtuta.

12.– Recoger, sistematizar y difundir las tradiciones y el patrimonio cultural local, deviniendo foco de identidad cultural del pueblo en que se entronca.

13.– Herri-kulturaren garapenean eragin positiboa izatea, ikasleek osatutako taldeen etengabeko jarduera publikoaren bidez.

13.– Incidir positivamente en el desarrollo de la cultura popular a través de una actividad pública constante de las diversas agrupaciones formadas por su alumnado.

14.– Herri-kulturan eragin positiboa izatea, ikasleei prestakuntza emateaz gain, arteak gizartean zuzenean hedatuz eta, horretarako, gure iturriak ikertuz, eta sorkuntza eta zabalkundea bultzatuz.

14.– Incidir positivamente en la cultura popular, no solo a través de la formación del alumnado, sino también por la acción difusora directa de las artes en la sociedad mediante la investigación de nuestras fuentes, la creación y la difusión.

6. artikulua.– Musika- eta dantza-eskolen titulartasuna.

Artículo 6.– Titularidad de las escuelas de música y danza.

1.– Musika- eta dantza-eskolak titulartasun publikokoak edo pribatukoak izan daitezke. Titularra izan daiteke indarreko legeriara, nazioarteko akordioetara edo, hala badagokio, elkarrekikotasun-printzipiora egokitzen den atzerriko edozein entitate publiko ere.

1.– Las escuelas de música y danza podrán ser de titularidad pública o de titularidad privada. Podrá ser titular una entidad pública extranjera que se ajuste a la legislación vigente, a los acuerdos internacionales o, en su caso, al principio de reciprocidad.

2.– Titulartasun pribatukoak izango dira Espainiako, Europar Batasuneko beste estatu kide bateko edo beste estatu bateko herritartasun pribatuko pertsona fisiko edo juridikoak dituzten eskolak, indarrean dagoen legeriak edo nazioarteko akordioek ezarritakoaren arabera.

2.– Serán de titularidad privada las escuelas cuyo titular sean personas físicas o jurídicas de carácter privado de nacionalidad española, de otro estado miembro de la Unión Europea o de otro estado en virtud de lo que establezca la legislación vigente o se estipule en acuerdos internacionales.

3.– Hauek ezin izango dira titular izan:

3.– No podrán ser titulares:

a) Estatuko, autonomia-erkidegoko edo tokiko hezkuntza-administrazioan zerbitzuak ematen dituzten pertsonak.

a) Las personas que presten servicios en la Administración educativa estatal, autonómica o local.

b) Dolozko delituengatik zigor-aurrekariak dituztenak.

b) Quienes tengan antecedentes penales por delitos dolosos.

c) Epai judizial irmo baten bidez eskubide horretaz espresuki gabetuta dauden pertsona fisiko edo juridikoak.

c) Las personas físicas o jurídicas expresamente privadas del ejercicio de este derecho por sentencia judicial firme.

d) Pertsona juridikoak, baldin eta aurreko paragrafoetako pertsonek zuzendaritza-karguak badituzte pertsona juridiko horietan, edo kapital sozialaren % 20 edo hori baino gehiago haien titulartasunekoa bada, zuzenean nahiz zeharka.

d) Las personas jurídicas en las que las personas incluidas en los apartados anteriores desempeñen cargos rectores o sean titulares, directa o indirectamente, del 20 por 100 o más del capital social.

4.– Espainiako edo Europar Batasuneko beste edozein estatutako nazionalitatea duten pertsona fisiko edo juridikoek eskatu ahal izango dute musika- eta dantza-eskolak irekitzeko eta funtzionatzeko baimena.

4.– Podrá solicitar autorización para la apertura y funcionamiento de escuelas de música y danza cualquier persona física o jurídica de nacionalidad española, o de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea.

5.– Beste nazionalitate bat duten pertsona fisiko edo juridikoek ere –publiko zein pribatu– eskatu ahal izango dute baimena, betiere indarrean dagoen legeriak, nazioarteko akordioek edo, hala badagokio, elkarrekikotasun-printzipioak ezarritakoaren arabera.

5.– Asimismo, podrán solicitar dicha autorización las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, de otras nacionalidades, ajustándose a lo dispuesto en la legislación vigente, los acuerdos internacionales o, en su caso, el principio de reciprocidad.

7. artikulua.– Epe barruan ebazpenik ez ematearen ondorioak.

Artículo 7.– Efectos de la falta de resolución en plazo.

Dekretu honetan araututa dauden eta alderdi batek eskatuta hasi diren prozeduretan ez bada ebazpen espresurik eman kasu bakoitzerako adierazitako epearen barruan, horrek esan nahiko du eskabideak onartu direla.

Si en los procedimientos iniciados a instancia de parte, regulados por este Decreto, no recayera resolución expresa en los plazos señalados en cada caso, se podrán entender estimadas las solicitudes que los iniciaron.

8. artikulua.– Ikastetxeen erregistroan inskribatzea eta publizitatea egitea.

Artículo 8.– Inscripción en el registro de centros y publicidad.

1.– Ikastetxeak baimentzeko eskumena duen zuzendaritzak ofizioz inskribatuko ditu ikastetxe baimenduaren erregistro-datuak eta emandako baimenaren aldaketak edo azkentzeak Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeen erregistroan. Erantzukizunpeko adierazpena edo komunikazioa aurkeztu zaien zentroen erregistro-datuak ere inskribatuko ditu. Halaber, arauz eskatzen den informazioa igorriko dio unibertsitateaz kanpoko ikastetxeen Estatuko erregistroari.

1.– La dirección competente en materia de autorización de centros docentes inscribirá de oficio en el registro de centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, los datos registrales relativos al centro autorizado, así como las modificaciones o extinciones de la autorización concedida. Inscribirá también los datos registrales de los centros que hayan sido objeto de declaración responsable o comunicación. Así mismo, remitirá la información normativamente exigida al Registro estatal de centros docentes no universitarios.

2.– Inskribatutako ikastetxe bakoitzak erregistro-kode bakarra izango du.

2.– Cada centro inscrito poseerá un único código registral.

3.– Erregistroko inskripzioak iraun egingo du hura sortzeko baldintzek dirauten bitartean.

3.– La inclusión en el registro subsistirá en tanto permanezcan las condiciones en que se fundó la inscripción.

4.– Erregistroan sartzea ezinbesteko baldintza izango da arau honetan aurreikusitako eskubideak eskuratzeko, bai eta aplikatzekoak diren dirulaguntzak, laguntzak eta onurak eskuratzeko ere.

4.– La inclusión en el registro será condición indispensable para acceder a los derechos previstos en esta norma, así como a las subvenciones, ayudas y beneficios que sean de aplicación.

5.– Egintza horiei publizitatea emateko, hezkuntza-arloko sail eskudunak inskribatutako ikastetxeen zerrendaren berri emango du, egoitza elektronikoan horretarako gaitutako tresna telematikoaren bidez; zerrenda horretan, ikastetxearen izena, titulartasuna, helbidea, kodea eta baimendutako ikasketak jasoko dira beti. Bitarteko bera erabilita jakinaraziko da zer ikastetxeri aldatu edo azkendu zaizkien baimenak.

5.– El departamento competente en materia de educación, a los efectos de dar publicidad a estos actos, facilitará la relación de centros inscritos, que incluirá, en todo caso, su denominación, titularidad, domicilio, código y enseñanzas a impartir, mediante la oportuna herramienta telemática habilitada en su sede electrónica. La relación de centros cuya autorización haya sido modificada o extinguida será dada a conocer en los mismos términos.

6.– Datu-basea eta Zentroen Erregistroko datu publiko guztiak OpenData Euskadi datu irekien atarian argitaratuko dira: «https://opendata.euskadi.eus/hasiera/» formatu irekietan eta erabilera irekiko lizentzia baten pean, interesdunek berrerabiltzeko aukera izan dezaten. Horretarako, dauden lege-mugak hartuko dira kontuan, eta berrerabil daitekeen informazioa soilik argitaratuko da.

6.– La base de datos y todos los datos públicos del Registro de Centros se publicarán en el portal de datos abiertos OpenData Euskadi: https://opendata.euskadi.eus/inicio/ en formatos abiertos y bajo una licencia de uso abierta, que permita su reutilización a las personas interesadas. Para ello, se tendrán en cuenta las limitaciones legales existentes y se publicará tan solo la información susceptible de reutilización.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
MUSIKA- ETA DANTZA-ESKOLEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK, INSTALAZIOEI, BALDINTZA MATERIALEI ETA IRAKASKUNTZA-ESKAINTZARI DAGOKIENEZ
REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA EN CUANTO A INSTALACIONES, CONDICIONES MATERIALES Y OFERTA DOCENTE
LEHENENGO ATALA
SECCIÓN primera
INSTALAZIOAK ETA BALDINTZA MATERIALAK
INSTALACIONES Y CONDICIONES MATERIALES

9. artikulua.– Musika- eta dantza-eskolen kokapena.

Artículo 9.– Ubicación de las escuelas de música y danza.

Musika- eta dantza-eskolak kanpotik sarbide independentea duten erabilera esklusiboko eraikin edo lokaletan kokatu beharko dira, bai eta kultura- edo hezkuntza-erabilerak ere badituztenetan ere.

Las escuelas de música y de danza deberán situarse en edificios o locales de uso exclusivo y con acceso independiente desde el exterior, o en conjunción con usos culturales o educativos.

10. artikulua.– Gutxieneko instalazioak.

Artículo 10.– Instalaciones mínimas.

Musika- eta dantza-eskolek instalazio hauek izango dituzte gutxienez:

Las escuelas de música y danza tendrán como mínimo las siguientes instalaciones:

1.– Irakaskuntza-esparruan.

1.– En el ámbito docente.

a) Musika-eskoletarako:

a) Para escuelas de música:

– Instrumentu-espezialitateen irakaskuntzarako hiru ikasgela, 12 m2-ko gutxieneko azalera dutenak.

– Tres aulas para la enseñanza de especialidades instrumentales con una superficie mínima de 12 m2.

– Beste ikasgai batzuk irakasteko gela bat, gutxienez 20 m2-koa.

– Un aula para la enseñanza de otras asignaturas con una superficie mínima de 20 m2.

– Instrumentu-multzoetarako, entseguetarako eta entzunaldietarako gela bat, gutxienez 80 m2-koa.

– Un aula para conjuntos instrumentales, ensayos y audiciones con una superficie mínima de 80 m2.

b) Dantza-eskoletarako:

b) Para escuelas de danza:

– Dantzarako bi gela, zorua jauzietarako egokituta daukatenak eta gutxienez 70 m2-ko azalera dutenak; halakorik ezean, gutxienez 5 m2 pertsonako.

– Dos aulas para danza con el suelo adaptado para saltos con una superficie mínima de 70 m2; en su defecto, al menos 5 m2 por persona.

– Aldagelak, matrikulatutako ikasle kopuruaren eta eskolaren plangintzaren araberakoak.

– Vestuarios acordes al número del alumnado matriculado, y a la planificación de la Escuela.

c) Musika- eta dantza-eskoletarako:

c) Para escuelas de música y de danza:

– Instrumentu-espezialitateen irakaskuntzarako hiru ikasgela, 12 m2-ko gutxieneko azalera dutenak.

– Tres aulas para la enseñanza de especialidades instrumentales con una superficie mínima de 12 m2.

– Beste ikasgai batzuk irakasteko gela bat, gutxienez 20 m2-koa.

– Un aula para la enseñanza de otras asignaturas con una superficie mínima de 20 m2.

– Instrumentu-multzoetarako, entseguetarako eta entzunaldietarako gela bat, gutxienez 80 m2-koa.

– Un aula para conjuntos instrumentales, ensayos y audiciones con una superficie mínima de 80 m2.

– Dantzarako gela bat, zorua jauzietarako egokituta daukana eta gutxienez 70 m2-ko azalera duena; halakorik ezean, gutxienez 5 m2 pertsonako.

– Un aula para danza con el suelo adaptado para saltos con una superficie mínima de 70 m2; en su defecto, al menos 5 m2 por persona.

– Dantza-irakaskuntzetarako aldagelak, matrikulatutako ikasle kopuruarekin eta eskolaren plangintzarekin bat datozenak.

– Vestuarios para las enseñanzas de danza, acordes al número de alumnas y alumnos matriculados y de la planificación de la Escuela.

Ikasle kopurua, hezkuntza-programako irakasle/ikasle ratioa eta eskolaren funtzionamendu-ordutegia kontuan hartuta, ikasgela kopurua handitu egingo da, irakaskuntza-plana egiteko behar den kopururaino.

En función del número de alumnas y alumnos, la ratio profesor o profesora por alumno o alumna del programa educativo, y el horario de funcionamiento de la escuela, el número de aulas se incrementará hasta el número preciso para realizar su plan docente.

2.– Irakaskuntzari laguntzeko eremua:

2.– Ámbito de apoyo a la docencia.

a) Irakasle-gela.

a) Sala de profesorado.

b) Mediateka edo, halakorik ezean, akordioa udal liburutegiarekin.

b) Mediateca o, en su defecto, acuerdo con la biblioteca municipal.

3.– Kudeaketa-, administrazio- eta zerbitzu-eremua:

3.– Ámbito de gestión, administración y servicios.

a) Zuzendaritzarako eta administraziorako bulegoak.

a) Despachos de dirección y secretaría.

b) Ikastetxearen edukierara egokitutako komunak eta higiene- eta osasun-zerbitzuak, bai ikasleentzat, bai irakasleentzat, bai eta minusbaliotasuna duten pertsonentzat moldatutako komunak eta higiene- eta osasun-zerbitzuak ere, irisgarritasunaren arloan aplikatu beharreko legeriak ezartzen dituen kopuruan, proportzioan eta erabilera funtzionaleko baldintzetan.

b) Aseos y servicios higiénico-sanitarios en número adecuado a la capacidad del centro, tanto para las alumnas y alumnos como para las profesoras y profesores, así como aseos y servicios higiénico-sanitarios adaptados para personas con discapacidad en el número, proporción y condiciones de uso funcional que la legislación aplicable en materia de accesibilidad establece.

c) Biltegia.

c) Almacén.

11. artikulua.– Instalazioak erabiltzeko baldintzak.

Artículo 11.– Condiciones de uso de las Instalaciones.

1.– Musika- eta dantza-eskolek Eraikuntzako Kode Teknikoa onartzen duen martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretua bete beharko dute. Eskola horiek beteko dituzte indarrean dagoen legeriak egitura-segurtasunari, suteetarako segurtasunari, erabilera-segurtasunari, osasungarritasunari, zarataren aurkako babesari eta energia aurrezteari buruz ezarritako baldintzak.

1.– Las escuelas de música y de danza se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación y reunirán las condiciones de seguridad estructural, de seguridad en caso de incendio, de seguridad de utilización, de salubridad, de protección frente al ruido y de ahorro de energía que señala la legislación vigente.

2.– Era berean, irisgarritasun-baldintzak eta oztopoak kentzeko baldintzak bete beharko dituzte, irisgarritasun unibertsala eskaintzeko eta desgaitasunen bat duten pertsonak ez diskriminatzeko oinarrizko baldintzei buruzko legeriak eskatzen dituenak, hargatik eragotzi gabe arrazoizko egokitzapenak egitea.

2.– Asimismo, deberán disponer de las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras exigidas por la legislación relativa a las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de personas con discapacidad, sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.

BIGARREN ATALA
SECCIÓN segunda
IRAKASKUNTZA-ESKAINTZA
OFERTA DOCENTE

12. artikulua.– Musika-eskolen gutxieneko irakaskuntza-eskaintza.

Artículo 12.– Oferta docente mínima de las escuelas de música.

Musika eskolek, gutxienez, 44. artikuluan aurreikusitako ondoz ondoko bi maila emango dituzte. Halaber, gutxieneko espezialitate-eskaintza hau izango dute:

Las escuelas de música impartirán, al menos, dos niveles consecutivos de los contemplados en el artículo 44. Asimismo, tendrán la siguiente oferta de especialidades mínima:

1.– Instrumentu sinfonikoen eskaintza:

1.– Oferta instrumental sinfónica.

a) Gutxienez bi instrumentu-familia, hauen artean: hari igurtzizko instrumentuak, zurezko haize-instrumentuak eta metalezko haize-instrumentuak.

a) Mínimo dos familias instrumentales de entre las siguientes: instrumentos de cuerda frotada, Instrumentos de viento madera, e Instrumentos de viento metal.

b) Gutxienez bi espezialitate, eskainitako instrumentu-familia bakoitzean.

b) Mínimo dos especialidades en cada familia instrumental ofertada.

2.– Teklatu-instrumentuen familia: pianoa, gutxienez.

2.– Familia de instrumentos de teclado: al menos, piano.

3.– Beste eskaintza bat: euskal sustrai tradizionaleko instrumentuen familiako espezialitate bat, gutxienez.

3.– Otra oferta: al menos, una especialidad de la familia de Instrumentos de raíz tradicional vasca.

13. artikulua.– Dantza-eskolen gutxieneko irakaskuntza-eskaintza.

Artículo 13.– Oferta docente mínima de las escuelas de danza.

Dantzako hiru espezialitate eskainiko dituzte gutxienez, eta horietako bat Euskal Dantza izango da.

Ofertarán, al menos, tres especialidades de danza, de las que una será Euskal Dantza.

14. artikulua.– Musika- eta dantza-eskolen gutxieneko irakaskuntza-eskaintza.

Artículo 14.– Oferta docente mínima de las escuelas de música y danza.

12. artikuluan eskatzen dena eskainiko dute, eta, gutxienez, Euskal Dantza espezialitatea.

Ofertarán lo exigido en el artículo 12 y, al menos, la especialidad de Euskal Dantza.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ADMINISTRAZIO-BAIMENA
DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA

15. artikulua.– Sorrera eta funtzionamendua erregulatzen dituzten arauak.

Artículo 15.– Normas que regulan la creación y funcionamiento.

Dekretu honetan ezarritako arauek erregulatuko dute musika- eta dantza-eskolen sorrera eta funtzionamendua, eta, dekretuan jasotzen ez diren alderdietan, zuzenbide komuneko arauen mende geratuko dira.

Las escuelas de música y danza se regularán para su creación y funcionamiento por las normas que se establecen en el presente Decreto, quedando sometidas a las normas de derecho común en aquellos aspectos no contemplados en el mismo.

16. artikulua.– Irekitzea.

Artículo 16.– Apertura.

45. artikuluan aurreikusitako 1. maila edo kontaktua ematen badute, eskola horien irekiera eta funtzionamendua administrazio-baimenaren printzipioaren mende egongo dira, zeina emango baita dekretu honetan ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen badituzte.

En tanto impartan el nivel 1, o contacto, previsto en el artículo 45, la apertura y funcionamiento de estas escuelas se someterá al principio de autorización administrativa, que se concederá siempre que reúnan los requisitos mínimos que se establecen en este Decreto.

17. artikulua.– Eskabidea aurkezteko modua eta lekua.

Artículo 17.– Forma y lugar de presentación de la solicitud.

1.– Irekitzeko eta jardunean jartzeko administrazio-baimenaren espedientea interesdunak eskatuta hasiko da, ikastetxearen sustatzaileak eskatuta.

1.– El expediente de autorización administrativa para la apertura y funcionamiento se iniciará a instancia de parte, mediante solicitud de la persona promotora del centro.

Eskabidea behar bezala ahaldundutako ordezkari batek ere egin ahal izango du.

La solicitud la podrá formular también un representante debidamente apoderado.

2.– Eskabidea eta prozeduraren izapide guztiak egoitza elektronikoaren bidez egingo dira.

2.– La solicitud y todos los trámites del procedimiento se realizarán a través de la sede electrónica.

3.– Baimen-eskabidea aurrez aurre aurkeztu bada, edo ez baditu dekretu honen 18. eta 19. artikuluetan adierazitako dokumentuak edo datuak, hezkuntzako lurralde-ordezkaritzaren organo eskudunak eskatzaileari eskatuko dio elektronikoki aurkez dezala, falta zuzen dezala edo nahitaezko dokumentuak aurkez ditzala, hamar eguneko epean –epe hori bost egun luza daiteke, gehienez–, eta ohartaraziko da ezen, hala egin ezean, eskabidean atzera egindakotzat joko dela, aurrez ebazpena emanda, eta jarduketak artxibatuko direla.

3.– Si la solicitud de autorización se hubiera presentado de forma presencial, no contuviera los datos o no viniera acompañada de la documentación que se señala en los artículos 18 y 19 del presente Decreto, el órgano competente de la Delegación Territorial de Educación requerirá a la persona solicitante que, en un plazo de diez días, prorrogable hasta cinco días más, la presente electrónicamente, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución, y se procederá al archivo de las actuaciones.

4.– Eskabidea eta dokumentu erantsiak euskaraz edo gaztelaniaz aurkeztu ahal izango dira. Halaber, prozedura osoan zehar, pertsona eskatzaileak hautatzen duen hizkuntza erabiliko da, hala xedatuta baitago Euskararen erabilera normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan.

4.– Las solicitudes, junto con la documentación que se acompañe, podrán presentarse en euskera o castellano. Asimismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

5.– Eskabidea horretarako ezarritako inprimaki normalizatuan aurkeztuko da eta honako datu hauek jasoko ditu:

5.– La solicitud se presentará en el formulario normalizado establecido al efecto y contendrá los siguientes datos:

a) Ikastetxea sustatzen duen pertsona fisikoa edo juridikoa.

a) Persona física o jurídica que promueve el centro.

b) Proposatzen den izen espezifikoa.

b) Denominación específica que se propone.

c) Ikastetxearen kokapen geografikoa.

c) Localización geográfica del centro.

d) Baimen-eskaeraren xede diren ikasketak, berariaz adierazita haien mailak eta espezialitateak.

d) Enseñanzas para las que se solicita autorización, haciendo mención expresa de los niveles y especialidades.

e) Jarduerei ekingo zaien lehen ikasturtea.

e) Curso escolar de inicio de las actividades.

6.– Eskatzailearen betebeharrak egiaztatzeko, eskabidean bertan erantzukizunpeko adierazpena egin ahal izango da.

6.– La acreditación de las obligaciones de la persona solicitante podrá ser realizada mediante declaración responsable en la propia la solicitud.

18. artikulua.– Dokumentazioa.

Artículo 18.– Documentación.

Eskabidearekin batera, dokumentu hauek aurkeztuko dira:

A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

1.– Titularraren nortasun fisiko edo juridikoaren ziurtagiria, eta, hala badagokio, ordezkariarena.

1.– La acreditativa de la personalidad física o jurídica de la persona titular y, en su caso, de la representante.

a) Pertsona fisikoa bada, Nortasun Agiri Nazionalaren kopia aurkeztuko da, salbuespen hauekin:

a) Si se trata de una persona física, aportará la copia del Documento Nacional de Identidad, con las siguientes excepciones:

– Europar Batasuneko beste estatu kide bateko nazionalitatea duenak Atzerritarren Erregistro Zentralaren ziurtagiriaren kopia aurkeztuko du, Batasuneko herritarra dela egiaztatzeko.

– La nacional de otro Estado miembro de la Unión Europea aportará la copia del certificado del Registro Central de Extranjeros que acredite su condición de ciudadano o ciudadana de la Unión.

– Beste estatu batzuetako nazionalitatea duenak egoitza eta jarduera Espainian izatea baimentzen duen agiri ofizialaren kopia aurkeztuko du.

– La nacional de otros estados, aportará la copia del documento oficial que autorice la residencia y el ejercicio de la actividad en España.

Eskaerak berekin ekarriko du baimena instrukzio-organoak ofizioz begira, lor edo egiazta ditzan, administrazio publikoen datuak trukatzeko plataformen bidez, ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzen duten datuak eta dokumentuak, behar beste aldiz. Hori dela eta, ez da beharrezkoa izango nortasun fisikoaren ziurtagirien kopia aurkeztea, salbu eta interesdunak berariaz aurka egiten badu eskabidean; kasu horretan, betebehar horiek betetzen dituela egiaztatzen duen ziurtagiria aurkeztu beharko du. Horrek guztiak ez ditu eragotziko Administrazio Publikoak esleituta dituen egiaztatze-, kontrol- eta ikuskatze-ahalmenak.

La solicitud comportará el consentimiento para que el órgano instructor compruebe, obtenga o verifique de oficio los datos y documentos acreditativos de los requisitos establecidos, tantas veces como fuera necesario, mediante las plataformas de intercambio de datos de las administraciones públicas; por ello, no será necesario aportar la copia de los documentos acreditativos de la personalidad física, salvo oposición expresa del interesado en el formulario de la solicitud, debiendo aportar entonces la certificación del cumplimiento de las citadas obligaciones. Todo ello, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la Administración Pública.

b) Pertsona juridiko pribatua bada, dagokion sozietatearen, fundazioaren edo entitatearen eraketa-agiria, administrazio-erregistroan inskribatua, hala badagokio, nahitaezkoa, bai eta haren ordezkari gisa jardungo duenaren izendapena edo egiaztagiria ere. Nolanahi ere, erakundearen nortasun juridikoaren egiaztapena eta jarduteko ahalmena frogatzeko agiri hauetako kopia autentifikatu bat aurkeztuko da: eraketa-eskritura edo -agiria, estatutuen agiria edo sortze-akta, jarduerari buruzko arauak zehazten dituena. Halaber, errektore-karguak betetzen dituzten pertsonak edo pertsona juridikoaren kapitalaren % 20 edo gehiagoren titular direnak jasotzen dituen ziurtagiria aurkeztuko da.

b) Si se trata de una persona jurídica privada, documento de constitución de la sociedad, fundación o entidad de que se trate, inscrito en el registro administrativo, en su caso, obligatorio, así como el nombramiento o acreditación de quién actúa en su representación. En todo caso, la acreditación de la personalidad jurídica y la capacidad de obrar de la entidad se realizará mediante aportación de copia autenticada de la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad. Asimismo, se aportará certificación en la que consten las personas que desempeñen cargos rectores o sean titulares del 20 por 100 o más del capital de la persona jurídica.

c) Pertsona juridiko publikoa bada, jarduera garatzeko eskumena ematen dion zerbitzu juridikoaren txostena, erabakia hartzeko organo eskudunaren erabakia eta haren ordezkari gisa jarduten duenaren izendapena edo egiaztapena aurkeztuko dira.

c) Si se trata de una persona jurídica pública, se aportará el informe de su servicio jurídico que sustente la competencia para desarrollar la actividad, el acuerdo del órgano competente para adoptar la decisión, así como, el nombramiento o acreditación de quien actúa en su representación.

2.– Ikastetxearen sustatzailea dekretu honen 6.3 artikuluan jasotako ezein kasutan ez dagoela dioen adierazpena.

2.– Declaración o manifestación de que la persona promotora del centro no se encuentra incursa en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 6.3 del presente Decreto.

3.– Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua, datu hauek azalduta: proposatzen den izen espezifikoa, xedea, helburuak, bitarteko materialak, estaliko duen eremu geografikoa, eta ikastetxearen eguneko eta asteko funtzionamendu-ordutegia.

3.– Proyecto Educativo del centro que incluya: la denominación específica que se propone, la finalidad, los objetivos, los medios materiales, el ámbito geográfico de cobertura y el horario diario y semanal de funcionamiento del centro.

4.– Irakasleen zerrenda eta, hala badagokio, gainerako profesionalena, zeinak jarduera hasten denetik nahitaez izan beharko baitituzte irakaskuntza emateko; haien titulazioa adieraziko da, eta tituluaren kopia autentifikatua aurkeztuko.

4.– Relación del profesorado y, en su caso, del resto de profesionales de quienes obligatoriamente se deba disponer, para impartir la enseñanza, desde el inicio de la actividad, con indicación de su titulación y copia auténtica del título.

Eta indarkeriaren aurrean haurrak eta nerabeak osorik babesteko ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoaren 57.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, adingabeekin ohiko harremana izatea dakarten jarduerak egingo dituzten langile guztiek sexu-askatasunaren eta -ukigabetasunaren aurkako edozein deliturengatik eta gizakien salerosketaren edozein deliturengatik epai irmo bidez kondenatua ez izatearen betebeharra betetzen dutela egiaztatzen duen agiria, sexu-delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri negatibo bat aurkeztuta.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, acreditación de que todo el personal que vaya a realizar actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad cumple el requisito de no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales, así como por cualquier delito de trata de seres humanos, mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

Zerrenda eta egiaztagiri horien ordez, 27. artikuluko 3. apartatuan jasotako gehieneko epean aurkezteko konpromiso formala hartu ahal izango da.

Esta relación y documentación acreditativa podrá ser sustituida por el compromiso formal de aportarla en el plazo máximo contemplado en el apartado 3 del artículo 27.

Titulazioaren kopia eta kondenatuta ez dagoela ziurtatzen duen agiriaren ordez, 4. apartatu honetan aipatuak, irakasleak edo profesionalak baimena eman ahal izango dio hezkuntza-arloko sail eskudunari zuzenean egiazta dezan dagozkion tituluen eta zigortuen erregistro ofizialetan.

La copia de la titulación y la relativa a la acreditación de no haber sido condenado, referidas en este apartado 4, podrán sustituirse por la autorización del profesor, profesora o profesional, al departamento competente en materia de educación, para que este lo verifique directamente en los pertinentes registros oficiales de títulos y de penados.

5.– Ikastetxeak irakaskuntzak emateko izango duen material didaktikoaren eta ekipamenduaren zerrenda, edo 27. artikuluko 3. apartatuan jasotako gehieneko epean zerrenda hori aurkezteko konpromiso formala.

5.– Relación del material didáctico y docente del que dispondrá el centro para la impartición de las enseñanzas, o compromiso formal de aportar dicha relación en el plazo máximo contemplado en el apartado 3 del artículo 27.

6.– Hurrengo artikuluan adierazitako espazio, higiezin eta instalazioei buruzko dokumentazioa.

6.– Documentación relativa a los espacios, inmuebles e instalaciones indicada en el artículo siguiente.

7.– Egiten duen jarduerarengatik, ikastetxeari erreklama dakiokeen erantzukizun zibila estaltzen duen aseguru-poliza izenpetu izanaren egiaztagiria, edo 23. artikuluko 3. apartatuan jasotako gehieneko epean zerrenda hori aurkezteko konpromiso formala.

7.– Documentación acreditativa de haber suscrito una póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil que pudiera ser reclamada al centro, en razón de su propia actividad, o compromiso formal de aportarla en el plazo máximo contemplado en el apartado 3 del artículo 23

19. artikulua.– Espazio, higiezin eta instalazioei buruzko dokumentazioa.

Artículo 19.– Documentación relativa a los espacios, inmuebles e instalaciones.

Eskaerarekin batera, espazioei, higiezinei eta instalazioei buruzko dokumentazioa aurkeztu beharko da:

Junto con la solicitud, se aportará la siguiente documentación relativa a los espacios, inmuebles e instalaciones:

a) Jabetza Erregistroan inskribatutako higiezinaren jabetza-eskritura; hori izan ezean, errentamendu-kontratua edo higiezina, instalazioak eta espazioak erabiltzeko aukera egiaztatzen duen beste edozein titulu juridiko, kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudiak eskatzen duen esklusibotasun- edo lehentasun-baldintzetan.

a) Escritura de propiedad del inmueble inscrita en el Registro de la Propiedad, en su defecto, el contrato del arrendamiento u cualquier otro título jurídico que acredite la disponibilidad de uso del inmueble, instalaciones y espacios en las condiciones de exclusividad o preferencia, en cada caso requerida por la normativa aplicable.

b) Higiezinen eta instalazioen egoeraren planoa, dagokion udalerrian, baita haien eta ingurunearen argazkiak ere.

b) Plano de situación de los inmuebles y las instalaciones, en la localidad correspondiente, así como fotografías de ellas y su entorno.

c) Obrak edo instalazioak egin behar ez badira, horien egungo egoeraren planoak aurkeztuko dira, eta espazio, gela edo instalazio bakoitzari emango zaion erabilera adieraziko da. Solairu eta estalki guztien banaketaren planoak 1/100 edo 1/50 eskalan egingo dira, zedarrituta, eraikitako azalera erabilgarria adierazita, eta teknikari eskudun batek sinatuta.

c) En el caso de que no sean precisas obras o instalaciones, se aportarán planos de su estado actual con indicación del uso que se dará a cada espacio, dependencia, o instalación. Los planos serán a escala 1/100 o 1/50 de la distribución de todas las plantas y la cubierta, acotados, con indicación de la superficie útil construida, y estarán firmados por un técnico o técnica competente.

d) Obrak edo instalazioak egin behar badira, egin beharreko obren proiektua aurkeztuko da, hala badagokio, elkargo profesionalak nahitaez ikus-onetsita, eta espazio, gela edo instalazio bakoitzari emango zaion erabilera zein den adieraziko da.

d) En el caso de que sea precisa la realización de obras o de instalaciones, se presentará el proyecto de las que hayan de realizarse con, en su caso, el visado obligatorio del colegio profesional, e indicación del uso que se dará a cada espacio, dependencia, o instalación.

e) Espazioei, higiezinei eta instalazioei eskatzen zaizkien betebeharrak betetzen direla dioen memoria edo ziurtagiria, honako hauek, besteak beste: higiene-, soinu- eta bizigarritasun-baldintzei dagozkienak, suteetarako segurtasunarenak (DB SI), egiturazko segurtasunarenak (DB SE), zarataren aurkako babesarenak (DB HR) eta gainerako oinarrizko dokumentuei dagozkienak, Eraikingintzaren Kode Teknikoa onartzen duen martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuak onartutako Eraikingintzaren Kode Teknikoaren (EKT) indarreko legeriaren edo hori ordezten duen araudiaren arabera.

e) Memoria o certificado justificativos del cumplimiento de los requisitos exigidos a los espacios, inmuebles e instalaciones, entre ellos, los relativos a las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad en caso de incendio (DB SI), seguridad estructural (DB SE), protección frente al ruido (DB HR) y el resto de DB de acuerdo con la legislación vigente del CTE Código Técnico de la Edificación aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, o normativa que lo sustituya.

f) Ikastetxeak mugikortasun urriko pertsonei instalazioetan sartzen eta mugitzen uzteko baldintza arkitektonikoak dituela justifikatzen duten memoria eta planoa, aplikatu behar den legeriarekin bat etorriz.

f) Memoria y plano que justifiquen que el centro dispone de las condiciones arquitectónicas que posibiliten el acceso y la circulación a las personas con movilidad reducida, de acuerdo con la legislación aplicable.

g) Udalaren lizentzia, edo, bestela, 23. artikuluko 3. apartatuan jasotako epean aurkezteko konpromiso formala.

g) Licencia del Ayuntamiento, o compromiso formal de aportarla en el plazo contemplado en el apartado 3 del artículo 23.

h) Hala badagokio, baimendu beharreko irakaskuntza zehatzak emateko espazio, higiezin eta instalazioei arauz eskatzen zaizkien eskakizunen bestelako egiaztagiriak, besteak beste, dekretu honen II. kapituluan eta gaiarekin bat datorren araudian jasotakoak.

h) En su caso, otra documentación acreditativa de los requisitos normativamente exigidos a los espacios, inmuebles e instalaciones para la impartición de las concretas enseñanzas objeto de autorización, entre ellos, los contemplados en el capítulo II de este decreto, y normativa concordante.

20. artikulua.– Administrazio jardulearen esku dagoen dokumentazioa.

Artículo 20.– Documentación en poder de la administración actuante.

1.– Dekretu honen 18. eta 19. artikuluetan eskatutako dokumentazioa administrazio jardulearen esku badago jada, interesdunak 39/2015 Legearen 53.1.d) artikuluko eskubidea egikaritu ahal izango du.

1.– Si la documentación requerida en los artículos 18 y 19 se encontrara ya en poder de la administración actuante, la persona interesada podrá ejercitar el derecho previsto en el artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015.

2.– Interesdunak 18. artikuluko 1. paragrafoan jasotako aurka egiteko eskubidea erabili badu, edo dokumentua lortzeko ezintasun materiala badu, organo eskudunak, ebazpen-proposamena egin aurretik, eskatzaileari eskatu ahal izango dio dokumentua aurkez dezala edo, bestela, beste bitarteko batzuen bidez egiazta dezala hartan jasotzen diren betekizunak betetzen dituela.

2.– Cuando el interesado haya ejercido el derecho de oposición contemplado en el apartado 1 del artículo 18, así como en los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir a la persona solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiera el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

21. artikulua.– Zerbitzu teknikoen eta ikuskaritza-zerbitzuen proposamen-txostenak.

Artículo 21.– Informes-propuesta de los servicios técnicos y de inspección.

1.– Prozeduran, txosten hauek eskatuko dira nahitaez:

1.– En el procedimiento, se requerirán con carácter preceptivo los siguientes informes:

a) Higiezinen, espazioen eta instalazioen eskakizunei buruzko proposamen-txostena, udal-lizentzia barne. Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzako unitate tekniko eskudunak egingo du, kokapen-lurraldearen arabera.

a) Informe-propuesta relativo a los requisitos de inmuebles, espacios e instalaciones, incluida la licencia municipal. Será emitido por la unidad técnica de la Delegación Territorial de Educación competente por razón del territorio de ubicación.

b) Ikastetxearen giza baliabideen, ekipamenduaren, funtzionamenduaren, hezkuntza-proiektuaren edo prestakuntza-planaren betebeharrei buruzko proposamen-txostena. Hezkuntza Ikuskaritzak egingo du.

b) Informe-propuesta relativo a los requisitos de medios personales, de equipamiento, de funcionamiento del centro, proyecto educativo o plan formativo. Será emitido por la Inspección de Educación.

2.– Proposamen-txostenak egin aurretik, behar beste bisita egingo dira espazio, higiezin eta instalazioetara.

2.– Los informes-propuesta irán precedidos de cuantas visitas sean necesarias a los espacios, inmuebles e instalaciones.

Halaber, beharrezkoa dela iritziz gero, eskatzaileari eskatuko zaio, hamar egun balioduneko epean, prozedura behar bezala ebazteko beharrezkotzat jotzen diren argibideak edo dokumentazio osagarria aurkezteko, eta, erreklamatzearen komenigarritasuna arrazoituta, ohartaraziko zaio ezen, aurkezten ez badu, dagokion izapidean indargabetutzat aitortuko dela eta prozedurak aurrera jarraituko duela.

Asimismo, en caso de estimarse necesario, se requerirá a la persona solicitante para que en el plazo de diez días hábiles aporte las aclaraciones o documentación complementaria que se juzgue necesaria para la correcta resolución del procedimiento, fundamentando la conveniencia de reclamarla y advirtiéndole de que si no la aporta se le declarará decaído en el trámite correspondiente y continuará el procedimiento.

3.– Gabeziak atzemanez gero, proposamen-txostenak egin aurretik, hautemandako gabezien zerrenda arrazoituaren berri emango zaio eskatzaileari, eta hamar egun balioduneko epea izango du alegazioak aurkezteko edo antzemandako akatsak zuzentzeko. Epea igaro ostean, dagokion proposamen-txostena egingo da.

3.– En el caso de observarse deficiencias, con carácter previo a la emisión de los informes-propuesta, se trasladará a la persona solicitante la relación motivada de deficiencias observadas, ofreciéndole un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones o corregir las deficiencias observadas. Transcurrido el plazo se emitirá el informe-propuesta que proceda.

4.– Aipatutako proposamen-txostenak baimenaren aldekoak ala aurkakoak izango dira, behar bezala arrazoituta.

4.– Los mencionados informes-propuesta, debidamente motivados, se pronunciarán en sentido favorable o desfavorable a la autorización.

Obrak egin behar badira, edo 18. artikuluko 4., 5. eta 7. apartatuetan eta 19. artikuluko g) letran aipatzen diren dokumentuen ondorengo ekarpena egiteko konpromisoa hartu bada, aldeko txostena berariaz baldintzatuta geratuko da 23. artikuluko 3. apartatuan jasotako komunikazio- eta ekarpen-betebeharrak betetzetik ondorioztatzen denera, bai eta betebeharrak betetzen direla egiaztatzetik ondorioztatzen denera ere.

En el caso de que vayan a realizarse obras o de que se haya presentado el compromiso de aportación documental posterior al que se refieren los apartados 4, 5 y 7 del artículo 18 y la letra g) del artículo 19, el sentido favorable quedará expresamente condicionado a lo que resulte del cumplimiento de las obligaciones de comunicación y aportación contempladas en el apartado 3 del artículo 23, así como, de lo que resulte de la subsiguiente verificación del cumplimiento de requisitos.

22. artikulua.– Ikastetxeak baimentzearen arloko zuzendari eskudunaren txosten loteslea.

Artículo 22.– Informe vinculante del director o directora competente en materia de autorización de centros docentes.

1.– Aurreko artikuluan aurreikusitako proposamen-txostenen ondoren, ikastetxeak baimentzearen arloko eskumena duen saileko zuzendaritza-organoak aldeko edo kontrako txosten loteslea egingo du; horretarako, aurretik entzunaldia egin eta, hala badagokio, espedientea aztertuko du.

1.– Tras los informes-propuesta contemplados en el artículo anterior, el órgano directivo departamental competente en materia de autorización de centros docentes, previa audiencia y vista del expediente en caso procedente, emitirá informe vinculante favorable o desfavorable.

2.– Eskakizunen bat betetzen dela jakinarazteke, aurkezteke eta egiaztatzeke dagoen aldeko txostenean ohartaraziko da kasu zehatz horretako jakinarazpen- eta helarazte-betebeharrak betetzeak eta eskakizunak betetzen direla egiaztatzetik ondorioztatzen denak baldintzatzen dutela aldeko txostena ematea.

2.– El informe favorable en el que el cumplimiento de alguno de los requisitos se encuentre pendiente de comunicación, aportación y verificación, advertirá de su carácter condicionado al cumplimiento de las obligaciones de comunicación y aportación concurrentes en el concreto supuesto, y a lo que resulte de la subsiguiente verificación del cumplimiento de requisitos.

3.– Eskakizunak betetzen direla jakinarazteke, aurkezteke eta egiaztatzeke ez dagoen aldeko txostenean, baimena ematea proposatuko zaio prozedura ebazteko organo eskudunari.

3.– El informe favorable en el que el cumplimiento de requisitos no se encuentre pendiente de comunicación, aportación y verificación, propondrá, al órgano competente para la resolución del procedimiento, el otorgamiento de la autorización.

4.– Artikulu honetan araututako txostena izapide erabakitzaileko egintza bat da. Horren aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112.1 artikuluan ezarritakoarekin bat.

4.– El informe regulado en este artículo tiene naturaleza de un acto de trámite decisorio. Contra el mismo se podrá interponer recurso de alzada de acuerdo con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

23. artikulua.– Eskakizunen bat bete dela jakinarazteko, edo zerbait aurkezteko edo egiaztatzeko zain dagoen txostena.

Artículo 23.– Informe pendiente de comunicación, aportación y verificación de cumplimiento de algún requisito.

1.– Obrak egiteko zain dauden aldeko txostenen kasuan, obrak amaitu ondoren, eskatzaileak obrak amaitu direla jakinaraziko du, jarraian adierazitako gehieneko epean.

1.– En el caso de informe favorable pendiente de realizar obras, la persona solicitante, una vez concluidas, comunicará su finalización en el plazo máximo indicado a continuación.

2.– Beste kasu hauetan ere, jarraian adierazitako gehieneko epean aurkeztu beharko du dokumentazioa eskatzaileak: irakasleen eta nahitaez eduki beharreko beste profesional batzuen zerrenda eta titulazioa aurkezteko zain dauden aldeko txostenak, 18. artikuluko 4. apartatuan aipatzen diren delituak ez daudela egiaztatzeko zain dauden txostenak, aipatutako artikuluko 5. apartatuko materialari eta ekipamenduari buruzko zerrendaren eta dokumentazioaren zain dauden txostenak, artikulu bereko 7. apartatuan aipatzen den erantzukizun zibila estaltzen duen aseguru-poliza sinatu izana egiaztatzen duen dokumentazioaren zain dauden txostenak, edo 19. artikuluko g apartatuan jasotako udalaren lizentziaren zain dauden txostenak.

2.– En el caso de informe favorable pendiente de aportar la relación y titulación del profesorado y de otros profesionales de obligada disposición, o de la acreditación de no concurrencia de los delitos a que se refiere el apartado 4 del artículo 18, o de la relación y documentación relativa al material y equipamiento, a que se refiere el apartado 5 del mismo artículo, o de la documentación acreditativa de haber suscrito una póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil la persona solicitante, a que se refiere el apartado 7 del mismo artículo, o la licencia del Ayuntamiento, contemplada en el apartado g del artículo 19, deberá aportar dicha documentación en el plazo máximo indicado a continuación.

3.– Eskaeran hasierako egun gisa adierazitako ikasturtea hasi aurreko maiatzeko azken egun baliodunean amaituko da aurreko apartatuetan aurreikusitako gehieneko epea.

3.– El plazo máximo contemplado en los apartados anteriores finalizará el último día hábil del mes de mayo anterior al inicio del curso escolar indicado en la solicitud como fecha de inicio.

Jakinarazpena eta helaraztea telematikoki egingo dira, «Nire karpeta» atalean dagoeneko hasitako baimen-espedientean.

La comunicación y la aportación se realizarán de forma telemática a través de «Mi Carpeta» en el expediente de autorización ya iniciado.

4.– Proposamen-txostena egin duten zerbitzuek egiaztatuko dute betetzen direla egiaztatzeke dauden eskakizunak. Proiektuaren aldeko txostena jaso duten obren kasuan, egiaztapenaren xedea izango da obrak proiektuarekin bat egin direla egiaztatzea.

4.– Los servicios autores del informe-propuesta verificarán el cumplimiento de los requisitos pendientes de verificación. En el caso de obras cuyo proyecto hubiera sido informado favorablemente la verificación tendrá por objeto la conformidad de las realizadas con el proyecto.

5.– Ondoren, ikastetxeak baimentzeko eskumena duen zuzendaritzak, aurretik entzunaldia egin eta, hala badagokio, espedientea aztertuta, baimena ematea edo ukatzea proposatuko dio prozedura ebazteko eskumena duen organoari.

5.– Tras ello, la dirección competente en materia de autorización de centros docentes, previa audiencia y vista del expediente en caso procedente, propondrá al órgano competente para la resolución del procedimiento el otorgamiento o la denegación de la autorización.

24. artikulua.– Baimen-prozeduraren ebazpena.

Artículo 24.– Resolución del procedimiento de autorización.

1.– Ikastetxea irekitzeko eta jardunean jartzeko baimenaren ebazpena, indarrean dagoen legeriak ezartzen dituen gutxieneko baldintzak betetzen baditu, hezkuntza-arloko sail eskuduneko titularraren agindu bidez emango da, eta xedapen-zatia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Hala badagokio, baimena ukatuko du, ebazpen arrazoituaren bidez.

1.– La resolución de autorización para la apertura y funcionamiento del centro docente, siempre que el centro reúna los requisitos mínimos que señale la legislación vigente, se adoptará por Orden de la persona titular del departamento competente en materia de educación, cuya parte dispositiva será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco. En su caso, denegará la autorización mediante resolución motivada.

2.– Baimenean, eta, hala badagokio, aldeko txostenean, datu hauek agertuko dira:

2.– En la autorización y, en su caso, en el informe favorable, figurarán los datos siguientes:

a) Ikastetxearen izen generikoa eta izen espezifikoa.

a) Denominaciones genérica y específica del centro.

b) Ikastetxearen titularra.

b) Titular del centro.

c) Helbidea, herria, udalerria eta lurralde historikoa.

c) Domicilio, localidad, municipio y Territorio Histórico.

d) Baimentzen diren ikasketak, berariaz adierazita baimentzen diren mailak eta espezialitateak.

d) Enseñanzas que se autorizan, haciendo mención expresa de los niveles y especialidades que se autorizan.

3.– Aurreko 2. apartatuan jasotako daturen bat aldatzeko, administrazio-baimena eskuratu beharko da aurretiaz, dekretu honen IV. kapituluan azaldutakoaren arabera.

3.– La modificación de alguno de los datos señalados en el apartado 2, requerirá de la previa autorización administrativa en los términos previstos en el Capítulo IV del presente Decreto.

4.– Ebazpenak, zeina interesdunari jakinaraziko baitzaio, administrazio-bidea amaituko du; gehienez sei hilabeteko epea egongo da ebazpena emateko, eskabidea aurkezten denetik edo, hala badagokio, 23. artikuluko 2. apartatuan jasotako dokumentazioa aurkezten denetik aurrera.

4.– La resolución, que se notificará a la persona interesada y que pone fin a la vía administrativa, se dictará en el plazo máximo de seis meses desde la presentación de la solicitud o, en su caso, desde que se ha aportado la documentación contemplada en el apartado 2 del artículo 23.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 22. artikuluaren arabera, gehieneko epe hori zenbatzean, legez ezarritako eteteak kontuan hartuko dira, besteak beste, eskaera zuzentzeko, akatsak zuzentzeko edo agiriak aurkezteko errekerimenduak, proposamen-txostenak egiteak eta nahitaezko egiaztapenak egiteak eragindakoak.

De conformidad con el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el cómputo de dicho plazo máximo se tendrán en cuenta las suspensiones legalmente establecidas, entre ellas las producidas por el requerimiento de subsanación de la solicitud, el de subsanación de deficiencias o aportación de documentos, el de emisión de los informes-propuesta y de verificación preceptivos.

Errekerimenduek berariaz jasoko dute ebazteko gehieneko epearen zenbaketa eten egingo dela, eta interesdunari horren berri emango zaio. Nahitaezko txostenek eragindako etenaldien kasuan, txostena noiz jaso den ere jakinaraziko zaio interesdunari.

Los requerimientos recogerán expresamente la suspensión del cómputo del plazo máximo para resolver que será notificada a la persona interesada. En el caso de suspensión motivada por informes preceptivos, se le notificará, así mismo, la fecha de recepción del informe.

25. artikulua.– Administrazio-baimenaren ondorioak.

Artículo 25.– Efectos de la autorización administrativa.

1.– Ikastetxea irekitzeko eta funtzionatzeko baimenak ondorioak izango ditu ebazpena eman eta hurrengo ikasturtetik aurrera, baldin eta behin betiko baimena aribideko urteko urtarrilaren 31 baino lehen eskatzen bada. Hala ere, ikastetxearen titularrak eska dezake zentroa martxan jartzeko eguna atzera dadila, horretarako arrazoiak emanez gero.

1.– La autorización de apertura y funcionamiento del centro docente surtirá efectos a partir del curso académico inmediatamente siguiente al de la fecha de la correspondiente resolución, siempre y cuando la autorización definitiva se solicite con anterioridad al 31 de enero del año en curso. No obstante, la persona titular del centro podrá solicitar que se aplace la puesta en funcionamiento de este, de forma debidamente motivada.

Behin betiko baimena urtarrilaren 31ren ondoren eskatzen bada, hurrengo urteko ikasturtetik aurrera izango ditu ondorioak.

Si la autorización definitiva se solicita con posterioridad al 31 de enero, surtirá efectos a partir del curso académico del siguiente año.

2.– Ikastetxeek ezin izango dute jarduerarekin hasi, dekretu honen 24. artikuluan aipatzen den ebazpena jakinarazi arte.

2.– Ningún centro podrá comenzar su actividad antes de notificarse la Resolución a que se refiere el artículo 24 del presente Decreto.

3.– Ikastetxea behartuta egongo da indarrean dagoen antolamendu akademikoaren arabera baimenduta dauden ikasketak ematera.

3.– El centro quedará obligado a impartir las enseñanzas autorizadas con arreglo a la ordenación académica vigente.

26. artikulua.– Titulartasun bereko ikastetxeen sarea.

Artículo 26.– Red de centros de una misma titularidad.

Euskal Autonomia Erkidegora mugatutako titulartasun bereko sarea bada, ikastetxe nagusi batek eta zenbait egoitzak osatutakoa, sare horrek zuzendaritzari eta administrazioari dagokienez bete behar dituen baldintzak zehaztu ahal izango ditu hezkuntza-arloko sail eskudunak, hala badagokio sarearen pertsona titularrari txostena eskatu eta hura aztertu ondoren. Hori guztia irakaskuntzaren kalitatea eta ikasleen arreta eta segurtasuna zaintzeko egoitza bakoitzean.

En el caso de una red de una misma titularidad circunscrita a la Comunidad Autónoma del País Vasco y conformada por un centro principal y varias sedes, el departamento competente en materia de educación, a la vista del informe que pueda solicitar a la persona titular de la red, podrá determinar los requisitos que habrá de reunir la red en cuanto a su dirección y administración, con la finalidad de salvaguardar la calidad de la enseñanza y la atención y seguridad del alumnado en cada una de las sedes.

Baimenak ez du inoiz eragingo baliabide materialak, instalazioak eta ekipamenduak eta irakasleak gutxitzea, zuzeneko zerikusia badute irakaskuntza-jarduerarekin.

En ningún caso la autorización reducirá los medios materiales, instalaciones y equipamientos y de profesorado, que estén directamente relacionados con la actividad docente.

Ikastetxe nagusia adierazi beharko da beti egoitza nagusi gisa ikastetxeak baimentzeko aginduan.

El centro principal deberá, en cualquier caso, ser el indicado como sede central en la orden de autorización de dichos centros.

27. artikulua.– Musika- eta dantza-eskolen informazioa.

Artículo 27.– Información de las escuelas de música y danza.

Titulartasun publikoko ikastetxeek eta herri-administrazioen finantzaketa duten titulartasun pribatuko ikastetxeek web-atari bat izango dute, eta bertan, gutxienez, honako eduki hauek argitaratuko dituzte:

Los centros de titularidad pública y aquellos de titularidad privada que dispongan de financiación de las administraciones públicas dispondrán de un portal web, en el que publicarán, al menos, los siguientes contenidos:

a) Izena, titulartasuna, xedea eta helburuak.

a) Denominación, titularidad, finalidad y objetivos.

b) Hainbat kanalen bidezko lokalizazioa eta kontaktua.

b) Localización y contacto por diferentes canales.

c) Estaldura-eremu geografikoa eta zentroaren eguneko eta asteko funtzionamendu-ordutegia.

c) Ámbito geográfico de cobertura y el horario diario y semanal de funcionamiento del centro.

d) Baliabideak, higiezinak, ekipamenduak eta instalazioak.

d) Recursos, inmuebles, equipamientos e instalaciones.

e) Organigrama. Zuzendaritza-taldea eta irakasle-plantilla.

e) Organigrama. Equipo directivo y plantilla docente.

f) Hezkuntza-eskaintza eta zerbitzu-karta, hala badagokio (irakaskuntzak, mailak eta espezialitateak).

f) Oferta Educativa y Carta de Servicios, en su caso (enseñanzas, niveles y especialidades).

g) Matrikulazioa eta ziurtagiriak ematea.

g) Matriculación y expedición de certificados.

h) Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua (IHP).

h) Proyecto Educativo de Centro (PEC).

i) Antolakuntza eta Jarduera Araudia.

i) Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF).

j) Ikasturtearen Kudeaketa Plana.

j) Plan de Gestión del Curso Escolar.

k) Ikasturtearen kudeaketaren ebaluazio-memoria.

k) Memoria evaluativa de la Gestión del Curso Escolar.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ADMINISTRAZIO-BAIMENA ALDATZEA
MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA

28. artikulua.– Baimena aldatzeko prozedura eta eskumena.

Artículo 28.– Procedimiento y competencia para la modificación de la autorización.

1.– Hurrengo artikuluan ezarritako arrazoiengatik baimena aldatzeko, aldez aurretiko baimena behar da, baimena emateko ezarritako prozedura- eta eskumen-arauen eta kapitulu honetan jasotako arau espezifikoen arabera.

1.– Las modificaciones de la autorización por las causas contempladas en el artículo siguiente deben ser previamente autorizadas conforme a las normas de procedimiento y competencia establecidas para la autorización y las específicas contempladas en el presente capítulo.

2.– Baimena aldatzeko prozedura ebazteko eta jakinarazteko epea sei hilekoa da, legez ezarritako epearen zenbaketaren eteteak gorabehera.

2.– El plazo para resolver, y notificar, el procedimiento de modificación de la autorización es de seis meses, sin perjuicio de las suspensiones del cómputo del plazo legalmente previstas.

3.– Ikastetxeak proposatutako irakaskuntzen edo prestakuntza-eskaintzaren aldaketetan izapide eta akordio gehigarri ez-lotesle hauek egin beharko dira:

3.– Las modificaciones, a propuesta del centro, de las enseñanzas o de la oferta formativa requiere los siguientes trámites y acuerdos adicionales, de carácter no vinculante:

a) Ikastetxeko zuzendaritza-kargua betetzen duen pertsonak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» (https://www.euskadi.eus/nire-karpeta) atalaren bidez aurkeztuko du eskabidea, eskatzen den aldaketa ezarri aurreko ikasturteko urtarrilaren 31 baino lehen.

a) La persona que desempeña el cargo de dirección del centro presentará la solicitud a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta antes del día 31 de enero del curso anterior al de la implantación de la modificación que se solicita.

Hala ere, titulartasuna aldatzeko baimena eta ikastetxearen izen espezifikoa aldatzeko baimena, hurrengo artikuluan jasotakoak, urteko edozein sasoitan eskatu ahal izango dira.

No obstante lo anterior, la solicitud de modificación por cambio de titularidad del centro y la solicitud por cambio de denominación específica del centro, contempladas en el artículo siguiente, podrán solicitarse en cualquier momento del año.

b) Eskaerarekin batera, ikastetxeko zuzendaritza-kargua betetzen duen pertsonaren txostena aurkeztuko da, honako hauek justifikatuko dituena: proposamenaren egokitasuna, ikastetxeko prestakuntza-eskaintzan izango duen eragina, ikasleengan izango duen eragina, behar den azpiegiturari dagokionez ikastetxeak duen erabilgarritasuna eta pertsona eta materialen arloko errekerimenduak.

b) A la solicitud se adjuntará informe de la persona que desempeña el cargo de dirección del centro que justifique la oportunidad de la propuesta, incidencia en la oferta formativa del centro, repercusión en el alumnado, análisis de la disponibilidad del centro en cuanto a la infraestructura necesaria y requerimientos personales y materiales.

4.– Baimena aldatzeko prozedura ofizioz hasiko du ikastetxeak baimentzeko eskumena duen zuzendaritzaren titularrak, ebazpen bat emanda, Hezkuntza Ikuskaritzaren kasuan kasuko lurralde-unitateak idatzitako txosten baten bidez jakiten badu zantzu nabariak daudela pentsarazteko ikastetxe baimendu batean hurrengo artikuluko inguruabarrak gertatzen direla, eta ez badagokio dekretu honen IV. tituluan araututako baimena azkentzeko prozedura hastea.

4.– El procedimiento de modificación de la autorización se iniciará de oficio, por resolución de la persona titular de la dirección competente en materia de autorización de centros, cuando tenga conocimiento de indicios relevantes, por informe de la unidad territorial correspondiente de la Inspección de Educación, de que en alguno de los centros autorizados concurren alguna de las circunstancias señaladas en el artículo siguiente y no proceda iniciar el procedimiento de extinción de autorización regulado en este decreto.

29. artikulua.– Baimena aldatzeko arrazoiak.

Artículo 29.– Causas de modificación de la autorización.

1.– Honako egoera hauetan izango da beharrezkoa baimena aurretiaz aldatzea:

1.– Son circunstancias que requieren la previa modificación de la autorización, las siguientes:

a) Baimendutako irakaskuntzak gehitzea, murriztea edo ordeztea, mailak eta espezialitateak barne.

a) Ampliación, reducción o sustitución de enseñanzas autorizadas, incluidos los niveles, y especialidades.

b) Espazio edo instalazioetako aldaketak, baldin eta zabaltzea, murriztea edo erabilera edo zertarakoa aldatzea badakarte.

b) Cambios en los espacios o instalaciones que conlleven ampliación, disminución o modificación del uso o destino.

c) Ikastetxearen titulartasuna aldatzea.

c) Cambio de titularidad del centro.

d) Ikastetxearen izen espezifikoa aldatzea.

d) Cambio de denominación específica del centro.

e) Baimenean jasotako datuak aldatzeko beste kasu batzuk, artikulu honen hurrengo apartatuetan salbuetsitakoak izan ezik.

e) Otros supuestos de modificación de los datos reflejados en la autorización, salvo lo exceptuado en los apartados siguientes de este artículo.

2.– Kalearen izena edo zenbakia aldatzen bada, baina kokapen berari eusten bazaio, hori ez da baimenaren aldaketa izango. Nolanahi ere, nahitaez jakinarazi behar zaio Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeen erregistroari, eguneratu dezan.

2.– El cambio de denominación de la calle o el número, manteniendo la misma ubicación no constituye modificación de la autorización. No obstante, es de comunicación obligatoria al Registro de Centros Docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco para su actualización.

3.– Ikastetxearen helbidea aldatzen bada lekuz aldatu delako, beste baimen bat beharko da, ikastetxeak identifikazio-kode berari eutsiko dion arren.

3.– El cambio de domicilio del centro por traslado dará lugar a una nueva autorización, si bien el centro mantendrá el mismo código identificativo.

4.– Ikastetxeko irakasle-taldean aldaketak egonez gero, nahiz eta baimenaren aldaketa ez izan, horren berri eman beharko zaio hezkuntzako kasuan kasuko lurralde-ordezkaritzari, egoitza elektronikoan horretarako gaitutako tresna telematikoaren bidez; lurralde-ordezkaritzak aldaketa aztertu eta, hala badagokio, onartuko du, Hezkuntza Ikuskaritzaren kasuan kasuko lurralde-unitateak txostena egin ondoren.

4.– Cualquier modificación que se produzca en el equipo de profesorado del centro, aunque no constituye modificación de la autorización, deberá ser comunicada a la Delegación Territorial de Educación correspondiente, a través de la herramienta telemática habilitada al efecto en la sede electrónica, para su comprobación y, en su caso, aprobación, previo informe de la unidad territorial correspondiente de la Inspección de Educación.

30. artikulua.– Aldaketak murriztea.

Artículo 30.– Restricciones a la modificación.

Ikastetxeari baimendutako irakaskuntzak murriztean datzan aldaketa ez da bidezkoa izango, baldin eta aldaketa horren ondorioz ikastetxeak ez badu betetzen irakatsi beharreko maila eta espezialitateei dagokienez oro har ezarritako gutxieneko irakaskuntza-eskaintzaren baldintza, dekretu honetan ezarritakoaren arabera.

La modificación consistente en la reducción de las enseñanzas para las que el centro fue autorizado no procederá si de ella resultase que el centro dejase de cumplir el requisito de la oferta docente mínima establecido con carácter general, en cuanto a niveles y especialidades a impartir, con arreglo a establecido en este decreto.

31. artikulua.– Espazio edo instalazioak zabaltzea, murriztea edo haien erabilera edo zertarakoa aldatzea dakarten aldaketak egiteagatik baimena aldatzea.

Artículo 31.– Modificación por cambios en los espacios o instalaciones que conlleven ampliación, disminución o modificación del uso o destino.

Baimena aldatzeko eskabideak ikastetxeko instalazioei edo han ematen diren ikasketei eragiten badie:

En el caso de solicitudes de modificación de autorización que afecten a las instalaciones o a las enseñanzas impartidas en el centro:

a) Ikastetxea kokatuta dagoen higiezina edo instalazioak egokitzeko obrak egin behar badira, instalazio berrien edo, hala badagokio, instalazioak egokitzeko obra-proiektuaren aurretiazko onarpena izan beharko da, eta obrak dekretu honen II. kapituluan ezarritakoaren arabera izapidetuko dira.

a) Si se precisa la realización de obras de adaptación en el inmueble o instalaciones donde se ubique el centro, se requerirá la aprobación previa de las nuevas instalaciones o, en su caso, del proyecto de obras correspondiente para su acondicionamiento, y se tramitarán de acuerdo a lo establecido en el Capítulo III del presente Decreto.

b) Ez bada obrarik egin behar, ikastetxeko planoak erantsiko dira, eskalan eginak, eta adieraziko da zein den azalera erabilgarri eraikia eta gela bakoitzaren erabilera, lehengoa eta oraingoa, egiaztatu ahal izateko instalazioek indarrean dagoen legerian ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen dituztela.

b) Cuando no se requiera la ejecución de obras, la solicitud se acompañará de los planos de todo el centro, a escala, con indicación de la superficie útil construida y especificación del uso, anterior y nuevo, de cada dependencia, a fin de comprobar la adecuación de las instalaciones a los requisitos mínimos establecidos en la legislación vigente.

32. artikulua.– Titulartasuna edo izen espezifikoa aldatzeagatik baimena aldatzea.

Artículo 32.– Modificación por cambio de titularidad o denominación específica.

1.– Titulartasuna aldatzeagatik baimena aldatzeko, artikulu honetan jasotako dokumentazioa aurkeztu beharko da.

1.– La modificación de la autorización por cambio de la titularidad requerirá la aportación de la documentación contemplada en este artículo.

Titulartasun-aldaketa izango da irakaskuntza emango duen ikastetxearen kostubidezko edo doako eskualdaketa oro, «inter vivos» edo «mortis causa». Titulartasun-aldaketagatiko aldaketa-prozedurak ez du eraginik izango ikastetxearen ohiko funtzionamenduan.

Se entiende por cambio de titularidad toda transmisión a título oneroso o gratuito, «inter vivos» o «mortis causa», del centro de impartición. El procedimiento de modificación por cambio de titularidad no afectará al normal funcionamiento del centro.

2.– «Inter vivos» titulartasun-aldaketagatik baimena aldatzeko, agiri hauek erantsiko zaizkio eskaerari:

2.– La solicitud de modificación de la autorización por cambio de titularidad, «inter vivos», se acompañará de los siguientes documentos:

a) Eskrituraren kopia autentifikatua edo entitate titular berriaren eta haren ordezkariaren eskubidea egiaztatzen duen beste edozein agiri publikorena.

a) Copia debidamente autenticada de la escritura o de cualquier otro documento público que acredite el derecho de la nueva entidad titular y su representante.

b) Entitate titular berriaren identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ).

b) El Número de Identificación Fiscal (NIF) de la nueva entidad titular.

c) Titulartasuna aldatu izanaren formalizazio-agiria.

c) Documento de formalización del cambio de titularidad.

d) Erantzukizunpeko adierazpena, ikastetxearen titular berria ez dagoela dekretu honen 6. artikuluko 3. apartatuan jasotako ezein kasutan dioena.

d) Declaración responsable de que la nueva persona titular no se encuentra incursa en ninguno de los supuestos referidos en el apartado 3 del artículo 6 de este decreto.

e) Titular berria titular lagatzaileak zegokion ikastetxearekiko zituen eskubide eta betebehar guztietan subrogatu dela egiaztatzen duen agiri publikoa.

e) Documento público acreditativo de que la nueva titular se subroga en todos los derechos y obligaciones que, acerca del centro docente de que se trate, corresponden a la persona titular cedente.

3.– Eskatutako dokumentazioa administrazio jardulearen esku badago jada, interesdunak 39/2015 Legearen 53.1.d) artikuluko eskubidea egikaritu ahal izango du.

3.– Si la documentación se encontrara ya en poder de la administración actuante, la persona interesada podrá ejercitar el derecho previsto en el artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015.

4.– «Mortis causa» titulartasun-aldaketen kasuan, jaraunspen bidezko eskuratu izanaren dagokion egiaztagiria ere aurkeztu beharko da.

4.– En el caso de cambio de titularidad «mortis causa», deberá aportarse, además, documento acreditativo de la correspondiente adquisición hereditaria.

5.– Administrazio-baimena errebokatzeko espedientea izapidetze-bidean duen ikastetxeari ez zaio inoiz titulartasun-aldaketarik onartuko, «inter vivos» transferentzia denean.

5.– En ningún caso procederá el cambio de titularidad de un centro sobre el que se esté tramitando expediente de revocación de la autorización administrativa, cuando se trate de trasmisión «inter vivos».

6.– Ikastetxearen izen espezifiko berriagatik baimena aldatzeko, 4. artikuluan ezarritakoa bete beharko da. Horretarako, titularraren eskaera bakarrik beharko da.

6.– La modificación de la autorización por nueva denominación específica del centro estará supeditada al cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 y solo requerirá la solicitud por parte del titular.

33. artikulua.– Administrazio-baimena aldatzearen data eta ondorioak.

Artículo 33.– Fecha y efectos de la modificación de la autorización administrativa.

1.– Eskabidea 28. artikuluko 3. apartatuan aurreikusitako data baino lehen aurkeztu bada, eman eta hurrengo ikasturtearen hasieran izango du eragina baimenak, salbu eta eskatzaileak berariaz eskatzen badu eragin hori hurrengo ikasturtearen hasieran izatea.

1.– Si la solicitud se ha presentado antes de la fecha contemplada en el apartado 3 del artículo 28, la autorización surtirá efecto al inicio del curso académico inmediatamente siguiente al de su otorgamiento, salvo que la persona solicitante expresamente solicite que surta efecto al inicio del curso inmediatamente posterior a aquel.

Baimena egun horren ondoren eskatzen bada, hurrengo urteko ikasturtetik aurrera izango ditu ondorioak.

Si la autorización se solicita con posterioridad a dicha fecha, surtirá efectos a partir del curso académico del siguiente año.

2.– Hala ere, ikastetxearen izen espezifikoa aldatzeko baimena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo ikasturtetik aurrera izango ditu ondorioak.

2.– No obstante lo establecido en el apartado anterior, la autorización de cambio de denominación específica surtirá efectos a partir del curso académico siguiente al de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Titulartasuna aldatzeko baimena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La autorización por cambio de titularidad surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
ADMINISTRAZIO-BAIMENA AZKENTZEA
EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA

34. artikulua.– Azkentzeko kausak.

Artículo 34.– Causas de extinción.

Ikastetxe baimenduei dekretu honen 1. artikuluan aipatzen diren ikasketak emateko onartu zaizkien baimenak jarduera bertan behera uzteagatik edo Hezkuntza Administrazioak espresuki errebokatzeagatik azkendu ahal izango dira.

Las autorizaciones de los centros autorizados para impartir las enseñanzas señaladas en el artículo 1 de este Decreto podrán extinguirse por cese de actividad o por revocación expresa de la Administración Educativa.

35. artikulua.– Baimena azkentzea jarduera bertan behera uzteagatik.

Artículo 35.– Extinción por cese de actividades.

1.– Ikastetxearen titularrak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez aurkeztuko du jarduera bertan behera uzteagatik baimena azkentzeko aurkeztu nahi duen eskabidea: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta Hezkuntzako kasuan kasuko lurralde-ordezkaritzak espedientean sartuko du Hezkuntza Ikuskaritzak jarduera bertan behera uzteko arrazoiei eta ukitutako ikasleen eskolatzeari buruz idatzitako txostena, eta ikastetxeak baimentzeko eskumena duen zuzendaritzara igorriko du, hark ebazpen-proposamena egin diezaion hezkuntza-arloko sail eskuduneko titularrari.

1.– La persona titular del centro presentará la solicitud de extinción de la autorización por cese de actividades a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta La Delegación Territorial de Educación correspondiente incorporará al expediente informe de la Inspección de Educación en cuanto a las circunstancias del cese y la escolarización del alumnado afectado, y lo elevará a la dirección competente en materia de autorización de centros docentes, que formulará propuesta de Resolución a la persona titular del departamento competente en materia de educación.

2.– Ikastetxe baten jarduera uzteagatiko baimenaren azkentzea ofizioz deklaratuko du hezkuntza-arloko sail eskudunak, hala badagokio interesdunari entzun ondoren, baldin eta ikastetxeak jarduera utzi badu eta artikulu honen 1. apartatuan aipatzen den eskaera aurkeztu ez bada.

2.– La extinción de la autorización por cese de actividad de un Centro docente se declarará de oficio por el departamento competente en materia de educación, previa audiencia, en su caso, de la persona interesada, cuando el centro haya cesado de hecho en su actividad y no se haya presentado la solicitud a que se refiere el apartado 1 de este artículo.

36. artikulua.– Baimena azkentzea Hezkuntza Administrazioak espresuki errebokatzeagatik.

Artículo 36.– Extinción por revocación expresa de la Administración Educativa.

1.– Kasu hauetan azkenduko da baimena, Administrazioak espresuki errebokatzeagatik:

1.– El expediente de extinción de la autorización por revocación expresa de la Administración procederá en los siguientes casos:

a) Ikastetxeak dekretu honetan ezarritako gutxieneko baldintzaren bat betetzeari uzten dionean.

a) Cuando el centro deje de reunir alguno de los requisitos mínimos establecidos en el presente Decreto.

b) Ikastetxeak ez duenean irakaskuntza-jarduera hasi, irekitzeko eta funtzionatzeko behin betiko baimena eskuratu eta bi ikasturteko epean.

b) Por falta de inicio de la actividad docente durante dos años académicos contados a partir de la fecha en la que el centro hubiera obtenido autorización definitiva para su apertura y funcionamiento.

c) Ikastetxeak, egiaz, jarduera akademikoa bertan behera utzi duenean, gutxienez ondoz ondoko bi ikasturtetan.

c) Cuando el centro, de hecho, haya cesado su actividad académica durante al menos dos cursos consecutivos.

d) Ikastetxeak baimenduta dituen ikasketak ez dituenean irakasten dagozkien programen edo ikasketa-planen arabera, edo ikastetxeak behin eta berriz hausten dituenean ikasketen antolamendu akademikoko edo curriculum ofizialetako arauak.

d) Por no impartir las enseñanzas para las que el centro fue autorizado de acuerdo con los correspondientes programas o planes de estudio, o por inobservancia reiterada de las normas de ordenación académica o de los currículos oficiales de dichas enseñanzas.

2.– Kasu guztietan, ikastetxearen titularrari jakinaraziko zaio zer arrazoi dagoen baimena errebokatzeko; dagokiona zuzentzeko eskatuko zaio, eta horretarako epe bat emango –zuzendu beharreko gabezia nolakoa den–, eta ohartaraziko da ezen, adierazitako epean zuzendu ezean, errebokatze-espedientea abiaraziko dela.

2.– En todo caso, se comunicará a la persona titular del centro cuáles son los motivos que pudieran dar lugar a la revocación de la autorización concedida, a fin de que proceda a su subsanación en el plazo que se establezca en función de la deficiencia a subsanar, así como la iniciación de expediente de revocación si la causa no se subsanase en el plazo concedido.

3.– Ikastetxeak baimentzeko eskumena duen zuzendaritzak abiaraziko du errebokatze-espedientea, Hezkuntza Ikuskaritzaren kasuan kasuko lurralde-unitateak idatzitako txostena aztertu ondoren; txosten hori ofizioz edo zuzendaritza eskudunak berak eskatuta egingo du. Espedientea instruitutakoan, ikustaldia eta entzunaldia emango zaizkio ikastetxearen titularrari. Behin izapide hori eginda, jarduketak aztertuta eta interesdunak aurkeztutako alegazioak ikusita –halakorik badago–, hezkuntza-arloko sail eskuduneko titularrari ebazpen-proposamena egingo zaio.

3.– El expediente de revocación será iniciado por la dirección competente en materia de autorización de centros docentes, previo informe de la correspondiente unidad territorial de la Inspección de Educación, que lo emitirá de oficio o a petición de la propia Dirección competente. Instruido el expediente, se dará vista y audiencia a la persona titular del centro. Cumplido este trámite, y a la vista de las actuaciones realizadas y de las alegaciones presentadas, en su caso, por la persona interesada, se formulará propuesta de Resolución ante la persona titular del departamento competente en materia de educación.

37. artikulua.– Baimena azkentzeko ebazpena eta haren ondorioak.

Artículo 37.– Resolución de extinción de la autorización y efectos.

1.– Azkentzearen arrazoia edozein dela ere –jarduera bertan behera uztea edo Administrazioak berak espresuki errebokatzea– hezkuntza-arloko sail eskuduneko titularrak emango duen agindu baten bidez onartuko da baimena azkentzeko ebazpena, zeinak administrazio-bidea amaituko baitu. Ebazpena ikastetxearen titularrari jakinaraziko zaio, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

1.– La resolución correspondiente a la extinción de la autorización, tanto por cese de actividades como por revocación expresa de la Administración, que pondrá final a la vía administrativa, se adoptará por Orden la persona titular del departamento competente en materia de educación. Dicha resolución será notificada a la persona titular del centro y publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Oro har, baimena azkentzea erabakitzen duen ebazpenak ondorioak izango ditu hura argitaratu eta hurrengo ikasturtearen hasieratik. Hala ere, xeda daiteke azkentzearen ondorioak progresiboak izatea, ikastetxean matrikulatutako ikasleek beren hezkuntza-ibilbidean aldaketarik izan ez dezaten.

2.– La resolución por la que se acuerde la extinción de la autorización tendrá, con carácter general, efectos desde el comienzo del curso siguiente al de su publicación. No obstante, se podrá disponer que sus efectos sean progresivos, a fin de que el alumnado matriculado en el centro no vea afectada su trayectoria educativa.

38 artikulua.– Ez-betetzeak eta zuzenketak.

Artículo 38.– Incumplimientos y subsanaciones.

1.– Irakaskuntza-araubideko arauen ez-betetzeak interesdunari jakinaraziko zaizkio, zuzen ditzan.

1.– Los incumplimientos de normas de régimen docente se comunicarán a la persona interesada para su subsanación.

2.– Ez-betetzea baldin bada eskolari baimendutako ikasketak ez ematea, interesdunari horren berri emango zaio, akatsak zuzen ditzan. Hala egiten ez badu, adierazitako epean, baimena ezeztatzeko prozedura hasiko da, dekretu honen 36. artikuluan xedatutakoaren arabera.

2.– Si el incumplimiento consistiera en no impartir las enseñanzas para las que se autoriza la escuela se advertirá de ello a la persona interesada, para que subsane las deficiencias. De no hacerlo así, en el plazo que se señale, se iniciará el procedimiento de revocación de la autorización, según lo dispuesto en el artículo 36 del presente Decreto.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA EDO KOMUNIKAZIOA
DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE O COMUNICACIÓN

39. artikulua.– Izapidetzea.

Artículo 39.– Tramitación.

45. artikuluan aurreikusitako 1. maila edo kontaktua ematen ez badute, aurretiazko komunikazioaren edo erantzukizunpeko adierazpenaren araubidea aplikatuko zaie eskola horien irekierari eta funtzionamenduari.

Si no imparten el nivel 1, o contacto, previsto en el artículo 45, a la apertura y funcionamiento de estas escuelas les será aplicable el régimen de comunicación previa o declaración responsable.

40. artikulua.– Erantzukizunpeko adierazpenaren edo komunikazioaren xede diren datuak aldatzea.

Artículo 40.– Modificación de los datos objeto de declaración responsable o comunicación.

29. artikuluan aurreikusitako egoeraren bat gertatuz gero, hezkuntza-administrazioari jakinaraziko zaizkio.

Si se produjera cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 29, las mismas serán comunicadas a la administración educativa.

41. artikulua.– Jarduerak bertan behera uztea.

Artículo 41.– Cese de las actividades.

1.– Ikastetxeko titularrak hala erabakita jarduerak eteten badira, hezkuntza-administrazioari jakinarazi behar zaio.

1.– El cese de las actividades por decisión de la persona titular del centro se debe comunicar a la administración educativa.

2.– Jarduerak bertan behera utziko dira, halaber, dagokion espedientea izapidetu ondoren honako hauek egiaztatzen badira:

2.– El cese de las actividades se producirá también si, previa la instrucción del expediente correspondiente, se acredita:

a) Erantzukizunpeko adierazpenean edo komunikazioan zehaztasunik eza edo faltsutasuna agertzea, izan ditzakeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak baztertu gabe.

a) La inexactitud o falsedad en la declaración responsable o comunicación, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas en que haya podido incurrir.

b) Jarduera uztea artikulu honetako 1. paragrafoan aipatzen den jakinarazpena aurkeztu gabe.

b) El cese en su actividad sin que se haya presentado la comunicación a que se refiere el apartado 1 de este artículo.

c) Jarduerak irauten duen bitartean araudian eskatzen diren baldintzak ez betetzea.

c) El incumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa mientras dure la actividad.

d) Administrazio-baimena errebokatzeari buruz 36.1 artikuluan jasotako kasuren bat gertatzea.

d) La concurrencia de alguno de los supuestos contemplados en el artículo 36.1, referidos a la revocación de la autorización administrativa.

3.– Nolanahi ere, ikastetxeko titularrari jakinaraziko zaio zein arrazoi dauden, zuzendu beharreko akatsaren arabera ezartzen den epean zuzen ditzan, eta adieraziko zaio jarduera eten egingo dela arrazoia emandako epean zuzentzen ez bada.

3.– En todo caso, se comunicará a la persona titular del centro cuál es el motivo o motivos que concurren, a fin de que proceda a su subsanación en el plazo que se establezca en función de la deficiencia a subsanar, indicando que procederá el cese de la actividad si la causa no se subsanase en el plazo concedido.

4.– Jarduerak bertan behera uzteak aurreko egoeraren bat gertatzen dela adierazten duen ebazpenaren hurrengo ikasturtearen hasieratik aurrera izango ditu ondorioak.

4.– El cese de las actividades tiene efectos desde el comienzo del curso siguiente a la resolución que declare la concurrencia de alguna de las circunstancias anteriores.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
INSTALAZIOAK MANTENTZEA
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

42. artikulua.– Erantzukizuna.

Artículo 42.– Responsabilidad.

1.– Dekretu honetan araututako ikastetxeen titularrei dagokie ikastetxeko instalazioak mantentzea, aplikatu behar den araudi tekniko sektorialean ezarritako baldintzen arabera, bai eta araudi horretan bertan agintzen diren aldizkako berrikusketak egitea ere.

1.– Corresponde a las personas titulares de los centros docentes regulados en este decreto mantener las instalaciones de sus centros de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa técnica sectorial de aplicación, así como efectuar las revisiones periódicas establecidas en dicha normativa.

2.– Aurreko apartatuan adierazitakoaren ondorioetarako, ikastetxeen titularrak behartuta daude aplikatu beharreko araudi tekniko sektorialean legez ezarritako guztia egiaztatzera, hezkuntza-arloko sail eskudunak hala eskatuz gero, eta baimendutako instalazioak ez aldatzera; nolanahi ere, posible da obrak eta hobekuntzak egitea, baldin eta haien ondorioz ez badira aldatzen baimena eskuratzeko eskatu ziren gutxieneko baldintzak. Bestela, dagokion baimen-aldaketa izapidetu beharko da, dekretu honen III. tituluan ezarritakoaren arabera.

2.– A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las personas titulares de los centros quedan obligadas a acreditar lo establecido legalmente en la normativa técnica sectorial aplicable, a requerimiento del departamento competente en materia de educación, así como a no modificar las instalaciones tal y como fueron autorizadas, pudiendo realizar obras y mejoras siempre que no conlleven la alteración de los requisitos mínimos exigidos para su autorización. En caso contrario, deberá tramitarse la modificación de la autorización correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Título III de este decreto.

VIII. KAPITULUA
CAPÍTULO VIII
EGITURA, IRAKASKUNTZA-ARAUBIDEA, MATRIKULAZIOA ETA ZIURTAGIRIAK EMATEA MUSIKA- ETA DANTZA-ESKOLETAN
ESTRUCTURA, RÉGIMEN DOCENTE, MATRICULACIÓN Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS EN LAS ESCUELAS DE MÚSICA Y DE DANZA
LEHENENGO ATALA
SECCIÓN primera
IRAKASKUNTZEN EGITURA
ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS

43. artikulua.– Mailak, irakaskuntzak eta hezkuntza-eskaintza.

Artículo 43.– Niveles, enseñanzas y oferta educativa.

1.– Musika- eta dantza-eskolek beren irakaskuntzak eta hezkuntza-eskaintza egituratuko dituzte, beren prestakuntza- eta gaitasun-mailen bidez.

1.– Las escuelas de música y danza estructurarán sus enseñanzas y oferta educativa a través de sus diferentes niveles de formación y competencia.

2.– Musika- eta dantza-eskoletako irakaskuntzak espezialitatetan (familiaka taldekatuta), ikasgaitan eta ikasturte ez-iraunkorretan banatuko dira. Ikastetxeek, Ikastetxearen Hezkuntza Proiektuaren (IHP) bidez, beren ezaugarriak kontuan hartuta, autonomia osoz antolatu ahal izango dituzte espezialitateak, irakasgaiak eta ikasturte ez-iraunkorrak, beren helburuak eta ikastetxearen beraren baliabideak kontuan hartuta.

2.– Las enseñanzas de escuelas de música y danza se dividirán en especialidades (agrupadas por familias), asignaturas, y cursos no permanentes. Las escuelas, a través de su Proyecto Educativo de Centro (PEC), y de acuerdo a sus propias características, podrán organizar las especialidades, asignaturas, y cursos no permanentes con total autonomía, atendiendo a sus objetivos propios y a los recursos del propio centro.

3.– Ematen diren maila eta irakaskuntza guztietako hezkuntza-eskaintza osoaren ezaugarria, helburuak, edukiak, konpetentziak eta gainerako curriculum-elementuak Ikastetxearen Hezkuntza Proiektuan (IHP) jaso beharko dira.

3.– La característica de la oferta educativa completa de todos los niveles y enseñanzas que sean impartidas, con sus objetivos, contenidos, competencias y demás elementos curriculares que las conforman, deberán estar recogidos en el Proyecto Educativo de Centro (PEC).

44. artikulua.– Prestakuntza-mailak.

Artículo 44.– Niveles de formación.

Musika- eta dantza-eskolek lau prestakuntza- eta gaitasun-maila eman ahal izango dituzte:

Los niveles de formación y competencia que podrán impartir las escuelas de música y danza serán cuatro:

1.– 1. maila edo kontaktukoa, 0 eta 7 urte bitarteko ikasleentzat.

1.– Nivel 1, o contacto, para alumnado de 0 a 7 años.

2.– 2. maila edo espezialitate-hastapena, 8 urtetik aurrera.

2.– Nivel 2, o iniciación de especialidad, a partir de 8 años.

3.– 3. maila edo espezialitate-finkapena.

3.– Nivel 3, o afianzamiento de especialidad.

4.– 4. maila edo espezialitate-hobekuntza.

4.– Nivel 4, o perfeccionamiento de especialidad.

45. artikulua.– 1. maila edo kontaktukoa, 0 eta 7 urte bitarteko ikasleentzat.

Artículo 45.– Nivel 1, o contacto, para alumnado de 0 a 7 años.

1.– Haurraren nortasunaren garapen harmonikoa sustatuko du, irakaslearekiko eta gainerako ikaskideekiko interakzioaren bidez, gorputz-jarduera eta zentzumenak baliatuta. Bere buruaren kontzientzia hartuko du, bere buruarekiko eta gainerako pertsonekiko eta ingurukoarekiko harmonian bizi den izakitzat hartuta. Pixkanaka, bost urtetik aurrera, musikaren eta dantzaren jarduera espezifikoagoekin harremanetan jarriko da, bere gustuekin eta gaitasunarekin bat datorren espezialitatean hasteko aukera hartu ahal izateko 2. mailara sartzean.

1.– Potenciará el desarrollo armónico de la personalidad del niño y la niña a través de la interacción con la persona docente y el resto de las y los compañeros por medio de la actividad corporal y de los sentidos. Adquirirá conciencia de sí mismo como un ser en armonía interior y con las demás personas y lo que le rodea. Progresivamente, a partir de los cinco años, irá tomando contacto con actividades más específicas de la música y la danza de forma que pueda adoptar la opción de iniciación a la especialidad más acorde con sus gustos y capacidad al acceder al Nivel 2.

2.– Aurrekoa kontuan hartuta, eskolak hautazkoa izango du, baldin eta familia ados badago justifikatutako arrazoiak direla-eta ikasle bat maila horretan beste urtebetez mantendu daitekeela.

2.– En consideración de lo anterior, será potestativo de la escuela, con el acuerdo de la familia que, por causas justificadas, se pueda mantener un año más a un alumno o alumna en este nivel.

3.– Maila horretan, musika- eta dantza-eskolek, nahitaez, espezialitateak eskainiko dituzte 5, 6 eta 7 urteko ikasleentzat.

3.– En este nivel las escuelas de música y danza ofertarán obligatoriamente especialidades para alumnado de 5, 6 y 7 años.

4.– Maila horretan, musika- eta dantza-eskoletarako eskaintza osagarriak 0, 1, 2, 3 eta 4 urteko ikasleentzako espezialitateak har ditzake.

4.– La oferta complementaria para las escuelas de música y danza en este nivel podrá abarcar especialidades para alumnado de 0, 1, 2, 3 y 4 años.

5.– Musikarekin kontaktu-fasean garatu beharreko konpetentzien artean, ahots- eta instrumentu-musika interpretatzeko gaitasuna dago, musika-hizkuntzaren oinarrizko elementuak eta baliabideak erabiliz. Gainera, xedea da hizkuntza eszenikoaren oinarrizko elementuak eta baliabideak erabiltzea adierazteko, interpretatzeko eta komunikatzeko. Era berean, banaka eta taldean, musika interpretatzea sustatzen da, ahotsa, instrumentuak, gorputza eta tresna teknologikoak erabiliz. Halaber, gorputz- eta musika-hizkuntzen oinarrizko elementuak erabiltzea lortu nahi da, bai eta hainbat formatutako talde eta proposamen artistikoetan lankidetzan aritzeko estrategiak eskuratzea ere. Azkenik, inguruneari ekarpena egingo dioten jarduera artistikoak garatzea eta esperientzia horiez gozatzea bilatzen da, eskuratutako ikaskuntzen balioaz jabetuta.

5.– Las competencias a desarrollar en el contacto musical incluyen la capacidad de interpretar música vocal e instrumental utilizando los elementos y recursos básicos del lenguaje musical. Además, se busca utilizar los elementos y recursos básicos del lenguaje escénico para expresarse, interpretar y comunicarse. Asimismo, se fomenta la interpretación de música de forma individual y colectiva mediante el uso de la voz, los instrumentos, el cuerpo y las herramientas tecnológicas. Se busca también la utilización de elementos básicos de los lenguajes corporal y musical, así como estrategias para participar de manera cooperativa en conjuntos y propuestas artísticas de diferentes formatos. Por último, se busca desarrollar actividades artísticas que contribuyan al entorno y disfrutar de estas experiencias, siendo consciente del valor de los aprendizajes adquiridos.

6.– Dantzarekin kontaktu-fasean garatu beharreko konpetentziek hainbat trebetasun biltzen dituzte. Lehenik eta behin, ingurune natural eta kulturalaren errealitatea kontzienteki hautemateko ohitura erakusten sustatu nahi da, mugimen- eta musika-murgilketako lan sistematiko eta partekatu baten bidez. Gainera, bilatu egiten da haurrak, beren gorputza erabiliz, mugimendua banaka eta taldean erreproduzitzeko gai izatea, jasotako jarraibideen imitazioan oinarrituta. Era berean, taldeko eta komunitateko dantzako oinarrizko jardueretan parte hartzea sustatzen da. Esperimentazioa eta inprobisazioa ere sustatzen dira, testuinguru musikal batean mugimendu-kontsigna erraz batzuetatik abiatuta. Azkenik, xedea da gorputz- eta musika-hizkuntzen oinarrizko elementuak erabiltzea, baita dantzaren esparruan ekoizpen artistikoak ulertzeko eta balioesteko estrategiak ere.

6.– Las competencias a desarrollar en el contacto con la danza abarcan diversas habilidades. En primer lugar, se busca fomentar hábitos de percepción consciente de la realidad del entorno natural y cultural a través de un trabajo sistemático y compartido de inmersión motriz y musical. Además, se busca que el alumnado infantil sea capaz de reproducir el movimiento de forma individual y colectiva utilizando su cuerpo, basándose en la imitación de pautas recibidas. Asimismo, se promueve la participación en actividades básicas de danza en grupo y comunitarias. Se fomenta también la experimentación e improvisación a partir de consignas sencillas de movimiento en un contexto musical. Por último, se busca que se utilicen elementos básicos de los lenguajes corporal y musical, así como estrategias para comprender y apreciar las producciones artísticas en el ámbito de la danza.

46. artikulua.– 2. maila, espezialitate-hastapena, 8 urtetik aurrera.

Artículo 46.– Nivel 2, o iniciación de especialidad, a partir de 8 años.

1.– Musikaren eta dantzaren praktika artistikoa beste adierazpen-elementu bat eta norberaren nortasuna eta sentsibilitatea garatzeko elementu gisa kontzeptualizatzen du. Alderdi tekniko hutsa irakasleak bultzatuko du, tresna gisa soilik, ikasleen adierazkortasuna hobetzeko beharrezko elementu gisa.

1.– Conceptualizará la práctica artística de la música y la danza como un elemento expresivo más y de desarrollo de su propia personalidad y sensibilidad. El aspecto puramente técnico, lo potenciará la persona docente solo con carácter instrumental, como elemento necesario para mejorar la expresividad del alumnado.

2.– Lortu beharreko konpetentzia interpretazio-taldeetako batean (musikala edo dantzakoa) bere espezialitatean hasteko beharrezkoa dena izango da. Ez da adin-mugarik egongo maila horretan hasteko.

2.– La competencia a alcanzar será la precisa para iniciarse en su especialidad en uno de los grupos de interpretación (musicales o de danza). No habrá limitación de edad para iniciarse en este nivel.

3.– Musika-espezialitateen maila honetan, helburua da erraztea oinarrizko musika-elementuen erabilera kontzientea eta testuinguruan kokatua, oinarrizko praktika artistikoa eta inguruneko bizitza kulturalean integratzea ahalbidetuz. Lortu beharreko konpetentzien artean daude ahozko eta instrumentuko interpretazioa, musika-hizkuntzaren oinarrizko elementuak eta baliabideak erabiliz, eta hizkuntza eszenikoaren erabilera adierazteko, interpretatzeko eta komunikatzeko. Musika-interpretazio indibiduala eta kolektiboa sustatzen da, ahotsa, instrumentuak, gorputza eta teknologia baliatuz. Gainera, lortu nahi da gorputz- eta musika-hizkuntzen oinarrizko elementuak erabiltzea, bai eta hainbat formatutako talde eta proposamen artistikoetan lankidetzan aritzeko estrategiak eskuratzea ere. Azkenik, ingurunea aberastuko duten jarduera artistikoak garatzea sustatzen da, eta esperientzia horien eta eskuratutako ikaskuntzen gozamen kontzientea baloratzen da.

3.– En este nivel de especialidades musicales, se busca facilitar el uso consciente y contextualizado de elementos musicales básicos, permitiendo una práctica artística básica y la integración en la vida cultural del entorno. Las competencias a alcanzar incluyen la interpretación vocal e instrumental utilizando los elementos y recursos básicos del lenguaje musical, así como el uso del lenguaje escénico para expresarse, interpretar y comunicarse. Se promueve la interpretación musical individual y colectiva utilizando voz, instrumentos, cuerpo y tecnología. Además, se busca utilizar elementos básicos de los lenguajes corporal y musical, y estrategias para participar cooperativamente en conjuntos y propuestas artísticas de diversos formatos. Por último, se fomenta el desarrollo de actividades artísticas que enriquezcan el entorno, y se valora el disfrute consciente de estas experiencias y los aprendizajes adquiridos.

4.– Dantzako espezialitateetan, teknika edo estilo jakin batean mugimendua erreproduzitzeko eta gauzatzeko konpetentziak garatu nahi dira, gorputzaren mekanika, mugimenduaren ezaugarriak, hiztegia eta lotutako musika-elementuak barnean hartuta. Ezaugarri horiek eta musika-elementuak aintzat hartzen dituzten koreografietan dantzatutako interpretazioa egitea sustatzen da. Gainera, hizkuntza eszenikoa erabiltzen da adierazteko, interpretatzeko eta komunikatzeko, eta gorputz- eta musika-hizkuntzaren elementuak aplikatzen dira, bai eta talde eta proposamen artistikoetarako lankidetza-estrategiak ere. Inguruneari ekarpena egingo dioten jarduera artistikoak garatzea sustatzen da, eta baloratzen dira eskuratutako ikaskuntzen gozamen kontzientea eta horien balioa.

4.– En las especialidades de danza se busca desarrollar competencias en reproducción y ejecución del movimiento en una técnica o estilo específico, comprendiendo la mecánica corporal, las características del movimiento, el vocabulario y los elementos musicales relacionados. Se promueve la interpretación danzada en coreografías que consideren estas características y elementos musicales. Además, se utiliza el lenguaje escénico para expresarse, interpretar y comunicarse, y se aplican elementos del lenguaje corporal y musical, junto con estrategias cooperativas en grupos y propuestas artísticas. Se fomenta el desarrollo de actividades artísticas que aporten al entorno y se valora el disfrute consciente y el valor de los aprendizajes adquiridos.

5.– Maila horretan, musika- eta dantza-eskolek nahitaez eskainiko dute:

5.– En este nivel las escuelas de música y danza ofertarán obligatoriamente:

a) Espezialitatea.

a) Especialidad.

b) Interpretazio-taldeak (musikalak edo dantzakoak).

b) Grupos de interpretación (musicales o de danza).

c) Gutxienez irakasgai teoriko-praktiko bat.

c) Al menos una asignatura teórico-práctica.

6.– Musika- eta dantza-eskoletarako maila horretako eskaintza osagarriak ikasleentzat egokitzat jotzen den beste edozein irakasgai jaso ahal izango du.

6.– La oferta complementaria para las escuelas de música y danza en este nivel podrá incorporar cualquier otra asignatura que considere adecuada para sus alumnas y alumnos.

47. artikulua.– 3. maila edo espezialitate-finkapena.

Artículo 47.– Nivel 3, o afianzamiento de especialidad.

1.– Musikaren eta dantzaren praktika artistikoan sakondu nahi duen edonorentzat da.

1.– Dirigido a cualquier persona que, teniendo conocimientos previos, desea profundizar en la práctica artística de la música y la danza.

2.– Instrumentu, kantu edo dantzako interpretazioan lortu beharreko gaitasuna eskolako multzoetan parte hartzeko beharrezkoa dena izango da, multzoaren kalitateari lagunduko dioten segurtasun- eta domeinu-balioak emanez. Era berean, gai izango da banakako jardueretan eta zenbait mailatako formatuetako interpretazio-taldeetan parte hartzeko, eskuratutako ezagutzen eta prestakuntza-maila horren arabera.

2.– La competencia a alcanzar en la interpretación instrumental, o de canto, o de danza, será la precisa para participar en los conjuntos de la escuela, aportando valores de seguridad y dominio que contribuyan a la calidad del conjunto. Igualmente, será competente para participar en actividades de carácter individual y en grupos de interpretación de diferentes formatos de nivel acorde a los conocimientos adquiridos y a este nivel formativo.

3.– Maila horretan, musika- eta dantza-eskolek nahitaez eskainiko dituzte interpretazio-taldeak (musikalak edo dantzakoak).

3.– En este nivel las escuelas de música y danza ofertarán obligatoriamente grupos de interpretación (musicales o de danza).

4.– Musika- eta dantza-eskoletarako maila horretako eskaintza osagarriak ikasleentzat egokitzat jotzen den beste edozein irakasgai jaso ahal izango du.

4.– La oferta complementaria para las escuelas de música y danza en este nivel podrá incorporar cualquier otra asignatura que considere adecuada para su alumnado.

5.– Musikako maila honek hainbat alderditan konpetentzia musikalak indartzea du helburu. Musika-interpretazio indibiduala eta kolektiboa areagotzen da, ahotsa, instrumentuak, gorputza eta tresna teknologikoak erabiliz. Trebetasun instrumentalak garatu nahi dira, arte-balio handiko praktika konplexuetan parte hartzeko. Inprobisazioa eta hainbat musika-hizkuntzarekin proposamen artistikoak sortzea ere helburu garrantzitsuak dira. Hainbat diziplina barne hartzen dituzten proiektu artistiko pertsonal eta kolektiboak egitea sustatzen da. Gainera, musika-ekoizpenak kritikoki balioestea eta errespetuz gozatzea sustatzen da, baita musikako esparru profesionalak ezagutzea ere.

5.– Este nivel en música busca fortalecer competencias musicales en diferentes aspectos. Se intensifica la interpretación musical individual y colectiva utilizando voz, instrumentos, cuerpo y herramientas tecnológicas. Se busca desarrollar habilidades instrumentales para participar en prácticas artísticas complejas y de alto valor artístico. La improvisación y creación de propuestas artísticas con diversos lenguajes musicales son también metas importantes. Se fomenta la realización de proyectos artísticos personales y colectivos, que abarcan diferentes disciplinas. Además, se promueve la apreciación crítica y el disfrute respetuoso de las producciones musicales, así como el conocimiento de los ámbitos profesionales en la música.

6.– Dantzan, maila hau dantza-gaitasunen garapenean oinarritzen da, hainbat alderdiren bitartez. Dantza-teknika edo -estilo baten edo gehiagoren mugimendua interpretatu nahi da, gorputzaren mekanika, mugimenduaren ezaugarriak, hiztegi espezifikoa, adierazkortasuna eta horietako bakoitzaren berezko musika-elementuak ulertuta. Gainera, teknika horiek beren ezaugarriak aintzat hartzen dituzten koreografien bidez gauzatzea sustatzen da. Balio artistiko handiko praktika artistiko konplexuetan parte hartzeko trebetasunak garatu nahi dira. Lengoaia eszenikoaren baliabideen erabilera sustatzen da adierazpen, interpretazio eta komunikaziorako. Inprobisazioa eta proposamen artistikoak hizkuntza desberdinekin sortzea eta errepertorioa egitea ere helburu garrantzitsuak dira. Era berean, taldeetan lankidetzan parte hartzeko estrategiak eta formatu desberdinetako proposamen artistikoak bilatzen dira. Azkenik, inguruneari laguntzen dioten jarduera artistikoen garapena sustatzen da, eta esperientzia horien gozamena baloratzen da, ikasitakoa kontzienteki aitortuz.

6.– En danza, este nivel se enfoca en el desarrollo de competencias dancísticas a través de diferentes aspectos. Se busca interpretar el movimiento de una o más técnicas o estilos de danza comprendiendo la mecánica corporal, las características del movimiento, el vocabulario específico, la expresividad y los elementos musicales propios de cada una de ellas. Además, se promueve la ejecución de estas técnicas mediante coreografías que consideren sus características. Se busca desarrollar habilidades para participar en prácticas artísticas complejas y de alto valor artístico. Se fomenta el uso de recursos del lenguaje escénico para la expresión, interpretación y comunicación. La improvisación y la creación de propuestas artísticas con diversos lenguajes, así como la práctica del repertorio son también metas importantes. Asimismo, se buscan estrategias de participación cooperativa en grupos y propuestas artísticas de diferentes formatos. Por último, se estimula el desarrollo de las actividades artísticas que contribuyan al entorno y se valora el disfrute de estas experiencias, reconociendo conscientemente el aprendizaje adquirido.

48. artikulua.– 4. maila edo espezialitate-hobekuntza.

Artículo 48.– Nivel 4, o perfeccionamiento de especialidad.

1.– Lehiari dagokionez, interesa, dedikazioa eta gaitasuna dira muga bakarrak. Gaitasun hori, oro har, eskolako interpretazio-taldeetan (musikalak edo dantzakoak) parte hartuz bultzatuko da.

1.– No tiene más límite de competencia que la que el interés, dedicación y capacidad marquen. Esta competencia se potenciará, con carácter general, a través de la participación en los grupos de interpretación (musicales o de danza) de la escuela.

2.– Maila horretan, musika- eta dantza-eskolek nahitaez eskainiko dituzte interpretazio-taldeak (musikalak edo dantzakoak).

2.– En este nivel las escuelas de música y danza ofertarán obligatoriamente grupos de interpretación (musicales o de danza).

3.– Musika- eta dantza-eskoletarako maila horretako eskaintza osagarriak ikasleentzat egokitzat jotzen den beste edozein irakasgai jaso ahal izango du.

3.– La oferta complementaria para las escuelas de música y danza en este nivel podrá incorporar cualquier otra asignatura que considere adecuada para su alumnado.

4.– Musikan, musikaren interpretazio-maila handia lortu nahi da, bai bakarlari gisa bai taldeetan, bai eta musika eta dantzaren lagungarri gisa ere. Nabarmentzen da instrumentua eta horren errepertorioa interpretatzeko teknikak –instrumentu osagarrienak barne, beharrezkoa bada– menderatzen direla. Musika-printzipioen ezagutza sakona eta hainbat esparru profesionaletan integratzeko gaitasuna baloratzen dira. Gainera, konposizioa sustatzen da, lengoaia artistikoen elementu konplexuak erabiliz eta esparru bakoitzeko tresnak eta teknikak aplikatuz. Esperimentazioa eta inprobisazioa estimulatzen dira, hizkuntza artistikoen tresnak eta teknikak erabiliz, diziplinazko edo diziplina arteko proiektuak garatzeko, bai banaka, bai beste batzuekin lankidetzan.

4.– En música, se busca alcanzar un destacado nivel de interpretación musical, tanto como solista como en conjuntos y acompañando música y danza. Se enfatiza el dominio de las técnicas de interpretación del instrumento y su repertorio, incluso con instrumentos complementarios si es necesario. Se valora el profundo conocimiento de los principios musicales y la capacidad de integrarse en diversos ámbitos profesionales. Además, se promueve la composición utilizando elementos complejos de los lenguajes artísticos y aplicando herramientas y técnicas propias de cada ámbito. Se estimula la experimentación y la improvisación utilizando instrumentos y técnicas de los lenguajes artísticos para desarrollar proyectos disciplinarios o transdisciplinarios, tanto individualmente como en colaboración con otros.

5.– Dantzan, espezialitate desberdinetako trebetasun tekniko eta artistikoetan sakondu nahi da. Dantzaren ikaskuntza kontzientearen inguruko alderdi biomekanikoak, adierazkorrak, musikalak, historikoak eta kulturalak ulertzea azpimarratzen da. Dantzaren oinarrizko printzipioen ezagutza sakona sustatzen da, baita hainbat esparru profesionaletan integratzeko beharrezkoak diren jarreren garapena ere. Gainera, trebetasun tekniko eta artistikoen esperimentazioa, inprobisazioa eta garapena sustatzen dira, jendeari aurkeztutako baterako ekoizpen konplexuetan parte hartzea ahalbidetuz, bai eta diziplinazko edo diziplinaz gaindiko proiektu artistikoetan parte hartzea ere, banakakoak zein kolektiboak.

5.– En Danza, se busca profundizar en las habilidades técnicas y artísticas en las diferentes especialidades. Se enfatiza la comprensión de los aspectos biomecánicos, expresivos, musicales, históricos y culturales que rodean el aprendizaje consciente de la danza. Se promueve el conocimiento profundo de los principios fundamentales de la danza, y el desarrollo de las actitudes necesarias para integrarse en diversos ámbitos profesionales. Además, se fomenta la experimentación, la improvisación y el desarrollo de las habilidades técnicas y artísticas, permitiendo la participación en producciones conjuntas complejas presentadas al público, así como en proyectos artísticos disciplinarios o transdisciplinarios, tanto individuales como colectivos.

49. artikulua.– Espezialitateak.

Artículo 49.– Especialidades.

Musikako eta dantzako ikasketa profesionaletarako arauz ezarritakoak eta Euskadin ezarrita daudenak dira espezialitateak, bai eta hezkuntzaren arloko eskumenak dituen sailak musika- eta dantza-eskoletarako berariaz baimentzen dituenak ere. Familia hauetan sailkatzen dira:

Son especialidades las determinadas reglamentariamente para las enseñanzas profesionales de música y danza y que tengan implantación en Euskadi, así como las que sean autorizadas expresamente por el departamento competente en materia de educación para las escuelas de música y danza. Se agrupan en las siguientes familias:

1.– Hari igurtzizko instrumentuak: kontrabaxua, biola, zanga-biola, biolina eta biolontxeloa.

1.– Instrumentos de cuerda frotada: Contrabajo, Viola, Viola de gamba, Violín y Violonchelo.

2.– Zurezko haizezko instrumentuak: klarinetea, fagota, moko-txirula, zeharkako txirula, oboea, saxofoia.

2.– Instrumentos de viento madera: Clarinete, Fagot, Flauta de Pico, Flauta travesera, Oboe, Saxofón.

3.– Metalezko haizezko instrumentuak: tronboia, tronpa, tronpeta eta tuba.

3.– Instrumentos de viento metal: Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba.

4.– Teklatu-instrumentuak: akordeoia, klabea, pianoa, teklatu elektronikoa eta organoa.

4.– Instrumentos de teclado: Acordeón, Clave, Piano, Teclado electrónico y Órgano.

5.– Perkusio-instrumentuak: perkusioa eta bateria.

5.– Instrumentos de Percusión: Percusión y Batería.

6.– Hari sakatuzko instrumentuak: harpa, baxu elektrikoa, gitarra, gitarra elektrikoa, errenazimentuko eta barrokoko hari sakatuko instrumentuak eta zia-instrumentuak.

6.– Instrumentos de cuerda pulsada: Arpa, Bajo Eléctrico, Guitarra, Guitarra eléctrica, Instrumentos de cuerda pulsada del renacimiento y barroco e Instrumentos de púa.

7.– Euskal sustrai tradizionaleko instrumentuak: alboka, dultzaina, panderoa, txalaparta, trikitia eta txistua.

7.– Instrumentos de raíz tradicional vasca: Alboka, Dulzaina, Pandero Txalaparta, Trikitixa y Txistu.

8.– Musika Teknologia: musika-ekoizpena eta zuzeneko interpretazio elektronikoa.

8.– Tecnología Musical: producción musical e interpretación electrónica en vivo.

9.– Beste instrumentu eta tailer batzuk: hala nola, beste kultura batzuei dagozkienak, instrumentu elektronikoak/digitalak, eta desgaitasuna duten ikasleen integrazioa errazteko teknologikoki egokitutako instrumentuak.

9.– Otros instrumentos y talleres, tales como los correspondientes a otras culturas, instrumentos electrónicos/digitales, así como instrumentos adaptados tecnológicamente para facilitar la integración de alumnas y alumnos con discapacidad.

10.– Kantuko espezialitatea: kantua eta kantu korala.

10.– Especialidad de Canto: Canto y Canto coral.

11.– 1. mailako espezialitateak: Musika Hezkuntza Goiztiarra, Musika eta Mugimendua, Musika eta Gorputz Adierazpena, Musika Tailerra, Dantza Tailerra eta Instrumentuarekiko Orientazioa edo Hastapena.

11.– Especialidades del nivel 1: Educación Musical Temprana, Música y Movimiento, Música y Expresión Corporal, Taller de Música, Taller de Danza y Orientación o Iniciación al Instrumento.

12.– Dantzako espezialitateak: Klasikoa, Garaikidea, Euskal Dantza eta beste dantza batzuk (hiriko dantzak, flamenkoa, dantza soziala, jazza/claqué dantza eta munduko edozein eskualde edo joeratako dantzak).

12.– Especialidades de Danza: Clásica, Contemporánea, Euskal Dantza y otras danzas (danzas urbanas, flamenco, baile social, jazz/claqué y otros bailes de cualquier región o tendencia del mundo).

50. artikulua.– Irakasgai eta ikastaro ez-iraunkorrak.

Artículo 50.– Asignaturas y Cursos no permanentes.

1.– Irakasgaiak honela banatuko dira:

1.– Las asignaturas se dividirán en:

a) Interpretazio-taldeak (musikalak edo dantzakoak). Korua espezialitatetzat hartuko da 2. mailan dauden eta beste espezialitaterik ez duten ikasleentzat. Talde berean maila desberdinetako ikasleek parte hartu ahal izango dute.

a) Grupos de interpretación (musicales o de danza). El coro o conjunto coral se considerará especialidad para el alumnado que curse el nivel 2, sin otra especialidad. En un mismo grupo podrá participar alumnado de diferentes niveles.

b) Irakasgai teoriko-praktikoak. Irakasgai horiek, helburuen eta edukien arabera, prestakuntza- eta gaitasun-maila jakin batean kokatuko dira.

b) Asignaturas teórico-prácticas. Estas asignaturas estarán encuadradas en base a sus objetivos y contenidos en un nivel concreto de formación y competencia.

2.– Eskaintza osagarriak Musika eta Dantzako Irakaskuntza Profesionalen curriculumean jasotako edozein irakasgai jaso ahal izango du, betiere Eskolako Hezkuntza Proiektuaren (IHP) errealitatera eta premiara egokituta. Era berean, eskolek ikasleentzat beharrezkotzat jotzen dituzten irakasgai berriak sortu ahal izango dituzte, ikasleen adin desberdinei egokituta daudenak nahiz ez daudenak.

2.– La oferta complementaria podrá incorporar cualquiera de las asignaturas comprendidas en el currículo de las enseñanzas profesionales de música y danza, adaptadas a la realidad y necesidad del Proyecto Educativo de Centro (PEC) de la propia Escuela. Asimismo, las escuelas podrán crear asignaturas nuevas que entiendan necesarias para su alumnado, adecuadas o no a las diferentes edades del mismo.

3.– Ikastaro ez-iraunkorrak ez dira sartuko ohiko hezkuntza-eskaintzan, eta eskaria eta ikastetxearen antolaketa-aukerak kontuan hartuta eskainiko dira.

3.– Los cursos no permanentes no estarán incluidos en la oferta educativa ordinaria y se ofertarán en función de la demanda y posibilidades organizativas del centro.

51. artikulua.– Aukerako arte-estiloak.

Artículo 51.– Estilos artísticos opcionales.

Musika- eta dantza-eskolek, aukeran, estilo artistiko desberdinekin eskaini ahal izango dituzte beren irakaskuntzak: musika zaharra, errenazentista, barrokoa, erromantikoa, garaikidea, jazza, rocka, popa, sustrai tradizionala, new age.

Las escuelas de música y danza, de manera opcional, podrán ofertar sus enseñanzas con diferentes estilos artísticos: música antigua, renacentista, barroca, romántica, contemporánea, jazz, rock, pop, raíz tradicional, new age...

BIGARREN ATALA
SECCIÓN segunda
MUSIKA- ETA DANTZA-ESKOLETAN MATRIKULATZEKO ARAUBIDEA
RÉGIMEN DE MATRICULACIÓN EN LAS ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA

52. artikulua.– Matrikulazioa.

Artículo 52.– Matriculación.

1.– Ikasle guztiak maila bakar batean matrikulatuta egongo dira, baina, beharrizan pedagogikoengatik, beste maila bati dagozkion irakasgaiak ikasi ahal izango dituzte.

1.– Todos los alumnos y alumnas estarán matriculados en un solo nivel, aunque, por necesidades pedagógicas, podrán cursar asignaturas que correspondan a otro nivel.

2.– Ikasleak aldi berean espezialitate bat baino gehiago egiten baditu eta bere gaitasun-maila desberdina bada, maila handieneko espezialitateari dagokion matrikula egin beharko du.

2.– Cuando la alumna o el alumno curse simultáneamente varias especialidades y su nivel de competencia sea diferente, su matrícula corresponderá a la especialidad de mayor nivel.

3.– Eskola bakoitzak bere Ikastetxearen Hezkuntza Proiektuan (IHP) jasoko du ikasle guztien matrikulazio-erregimena. Era berean, ikastetxean dauden oinarrizko irakaskuntzen eta ikasketa osagarrien eskaintza jasoko da, eta horiek nahitaezkoak direla adieraziko da, ikastetxearen helburuen arabera. Nolanahi ere, eskolak 45., 46., 47. eta 48. artikuluetan jasotako gutxieneko xedapenak errespetatu beharko ditu.

3.– Cada escuela recogerá en su Proyecto Educativo de Centro (PEC) el régimen de matriculación de todo el alumnado. Asimismo, se recogerá la oferta de las enseñanzas básicas y complementarias existentes en el Centro indicando la obligatoriedad de estas en función de los objetivos del centro. En todo caso, la escuela estará obligada a respetar las disposiciones mínimas recogidas en los artículos 45, 46, 47 y 48.

53. artikulua.– 1. Mailan, kontaktukoan, matrikulatzea.

Artículo 53.– Matriculación en el Nivel 1, o Contacto.

Zero eta zazpi urte bitarteko ikasleek (baldin eta adin hori badaukate ikasturtea hasten den urteko abenduaren 31rako) kontaktuko 1. mailan egingo dute matrikula. Matrikulazio-erregimena bakarra izango da ikasle guztientzat, eta espezialitate bat edo gehiago ikasi ahal izango ditu, eskariaren eta Ikastetxearen Hezkuntza Proiektuan (IHP) jasotakoaren arabera.

El alumnado de cero a siete años (cumplidos a 31 de diciembre del inicio del curso escolar) se matriculará en este nivel 1, o Contacto. El régimen de matriculación será único para todo el alumnado y podrá cursar una o más especialidades, en base a la demanda y a lo recogido en el Proyecto Educativo de Centro (PEC).

54. artikulua.– 2. Mailan, espezialitate-hastapenekoan, matrikulatzea.

Artículo 54.– Matriculación en el Nivel 2, o iniciación de especialidad.

1.– Zortzi urtetik gorako ikasleak (baldin eta adin hori badaukate ikasturtea hasten den urteko abenduaren 31rako), espezialitate batekin hasi nahi badute eta interpretazio-taldeetan (musikalak edo dantzakoak) sartzeko behar den gaitasuna ez badute, maila horretan matrikulatuko dira.

1.– El alumnado a partir de ocho años (cumplidos a 31 de diciembre del inicio del curso escolar) que quiera iniciarse con una especialidad y no tenga la competencia precisa para integrarse en grupos de interpretación (musicales o de danza) se matriculará en este nivel.

2.– Ikasle guztiak matrikulatu beharko dira espezialitatearen irakaskuntzan, zeina ikasle kopuruaren, gaitasunen, interesen, ezaugarrien eta ikasteko erritmoen arabera antolatuko baita.

2.– Todo el alumnado deberá matricularse en la enseñanza de la especialidad que será organizada en función del número de alumnado, sus capacidades, intereses, características y ritmos de aprendizaje.

3.– Eskolak bere Ikastetxearen Hezkuntza Proiektuan (IHP) zehaztuko ditu ikasleek dituzten derrigortasun-irizpideak, ikastetxeak eskaintzen dituen gainerako irakasgaiei dagokienez.

3.– La escuela determinará en su Proyecto Educativo de Centro (PEC) los criterios de obligatoriedad para el alumnado sobre el resto de las asignaturas ofertadas por el Centro.

55. artikulua.– 3. mailan, espezialitate-finkapenekoan, matrikulatzea.

Artículo 55.– Matriculación en el Nivel 3, o afianzamiento de especialidad.

1.– Espezialitatean hasteko gaitasuna gainditu eta hobekuntza-maila lortzen ez duten ikasleak maila horretan matrikulatuko dira.

1.– El alumnado que haya superado la competencia de iniciación de su especialidad y no alcance el nivel de perfeccionamiento se matriculará en este nivel.

2.– Ikasle guztiek, behar bezala justifikatutako eta ikastetxeko zuzendaritza pedagogikoak baimendutako salbuespenetan izan ezik, matrikulatu beharko dute beren gaitasunak, interesak eta ikaskuntza-erritmoa kontuan hartzen dituen interpretazio-talde batean (musikala edo dantzakoa) gutxienez. Talde horietan matrikulatzeak berekin dakar saio publikoetan parte hartzea.

2.– Todo el alumnado deberá, salvo excepciones debidamente justificadas y autorizadas por la dirección pedagógica del centro, matricularse en al menos un grupo de interpretación (musical o de danza) que tenga en cuenta sus capacidades, intereses, y ritmo de aprendizaje. La matriculación en estos grupos conlleva como parte de la misma la obligación de participar en sus actuaciones públicas.

3.– Eskolak bere Ikastetxeko Hezkuntza Proiektuan (IHP) zehaztuko ditu ikasleek dituzten derrigortasun-irizpideak, espezialitatearen irakaskuntzari eta ikastetxean eskaintzen diren gainerako irakasgaiei dagokienez.

3.– La escuela determinará en su Proyecto Educativo de Centro (PEC) los criterios de obligatoriedad para el alumnado sobre la enseñanza de la especialidad y del resto de asignaturas ofertadas en el Centro.

56. artikulua.– 4. mailan, espezialitate-hobekuntzakoan, matrikulatzea.

Artículo 56.– Matriculación en el Nivel 4, o perfeccionamiento de especialidad.

1.– Maila horretan matrikulatuko dira beren espezialitatearen finkapen-gaitasuna gainditu duten ikasleak.

1.– El alumnado que haya superado la competencia de afianzamiento de su especialidad se matriculará en este nivel.

2.– Ikasle guztiek, behar bezala justifikatutako eta ikastetxeko zuzendaritza pedagogikoak baimendutako salbuespenetan izan ezik, matrikulatu beharko dute beren gaitasunak, interesak eta ikaskuntza-erritmoa kontuan hartzen dituen interpretazio-talde batean (musikala edo dantzakoa) gutxienez. Talde horietan matrikulatzeak berekin dakar saio publikoetan parte hartzea.

2.– Todo el alumnado deberá, salvo excepciones debidamente justificadas y autorizadas por la dirección pedagógica del centro, matricularse en al menos un grupo de interpretación (musical o de danza) que tenga en cuenta sus capacidades, intereses, y ritmo de aprendizaje. La matriculación en estos grupos conlleva como parte de la misma la obligación de participar en sus actuaciones públicas.

3.– Eskolak, nahi izanez gero, beste irakaskuntza batzuk proposatu ahal izango ditu ikasleentzat: espezialitatea eta ikastetxean eskaintzen den beste edozein irakasgai, haien interesekoa izan daitekeena.

3.– La escuela podrá proponer de forma voluntaria para el alumnado otras enseñanzas: especialidad y cualquier otra asignatura ofertada en el Centro que pueda ser de su interés.

57. artikulua.– Ikastaro ez-iraunkorretan matrikulatzea.

Artículo 57.– Matriculación en cursos no permanentes.

Eskolek herritarrei oro har irekitako ikastaro ez-iraunkorrak eman ahal izango dituzte, nahiz eta Ikastetxearen Hezkuntza Proiektuan (IHP) jasota ez egon. Ikastaro horietan matrikulatzen diren pertsonak ez dira izango musika- eta dantza-eskoletako ohiko ikasleak.

Las escuelas podrán impartir cursos no permanentes abiertos a la ciudadanía en general, aunque no estén recogidos en su Proyecto Educativo de Centro (PEC). Las personas que se matriculen en estos cursos no adquirirán la condición de alumnado ordinario de las escuelas de música y danza.

HIRUGARREN ATALA
SECCIÓN tercera
ZIURTAGIRIAK EMATEA
EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS

58. artikulua.– Ziurtagiriak eta diplomak ematea.

Artículo 58.– Expedición de certificados y diplomas.

1.– Musika- eta dantza-eskolek beren ikasleek egindako ikasketen ziurtagiriak emango dituzte.

1.– Las escuelas de música y danza expedirán certificados acreditativos de los estudios cursados por su alumnado.

2.– Era berean, ikastetxeko Hezkuntza Proiektuan (IHP) hala jasotzen duen eskolak diplomak eman ahal izango dizkie proiektu horretan ezarritako eskakizunak gainditzen dituzten ikasleei:

2.– Asimismo, la Escuela que así lo recoja en su Proyecto Educativo de Centro (PEC) podrá otorgar diplomas a aquellas alumnas y alumnos que superen los requerimientos que se fijen en dicho proyecto:

a) Interpretazioko kualifikazio-diploma 2. mailan, espezialitate-hastapenekoan.

a) Diploma de cualificación en interpretación en el nivel 2 o iniciación de especialidad.

b) Interpretazioko kualifikazio-diploma 3. mailan espezialitate-finkapenekoan.

b) Diploma de cualificación en interpretación en el nivel 3 o afianzamiento de especialidad.

c) Interpretazioko kualifikazio-diploma 4. mailan, espezialitate-hobekuntzakoan.

c) Diploma de cualificación en interpretación en el nivel 4 o perfeccionamiento de especialidad.

3.– Emango dira bai ikasketen egiaztagiriak, bai espezialitatearen interpretazioko diplomak, eta haien testuak edo formatuak ez du nahasterik eragingo balio akademikoa eta profesionala duten ziurtagiri eta tituluekin.

3.– Tanto los certificados acreditativos de estudios como los diplomas en interpretación de la especialidad se expedirán sin que, en ningún caso, su texto o formato pueda inducir a confusión con los certificados y títulos con validez académica y profesional.

IX. KAPITULUA
CAPÍTULO IX
IKASTETXEEN KUDEAKETA
GESTIÓN DE LOS CENTROS
LEHENENGO ATALA
SECCIÓN primera
IRAKASKUNTZAKO PRESTAKUNTZA-ARAUBIDEA
RÉGIMEN FORMATIVO DOCENTE

59. artikulua.– Irakaskuntzaren izaera.

Artículo 59.– Carácter de la docencia.

1.– Musika eta Dantza Eskola batean ematen den irakaskuntza guztiaren azken helburua musika- edo dantza-praktika eta -garapena da, ikasleen gaitasunen, interesen eta ikaskuntza-erritmoaren arabera.

1.– Toda la docencia impartida en una escuela de música y danza tiene como finalidad última la práctica y desarrollo musical o dancístico en función de las capacidades, intereses y ritmo de aprendizaje del alumnado.

2.– Eskola bakoitzak erabakiko du zenbat denbora eskaini ikasleei espezialitate eta irakasgai bakoitzean, haien helburu, interes, gaitasun eta prestasunaren arabera. Ikastetxeko ordutegi-planean agertu beharko du, irakasle bakoitzarentzat proposatutako plana aintzat hartu ondoren.

2.– Cada escuela determinará los tiempos de dedicación al alumnado en las diferentes especialidades y asignaturas, en función de sus objetivos, intereses, capacidades y disponibilidad, debiendo figurar en el plan horario del centro, previa consideración del plan propuesto para cada docente.

3.– Interpretazio-taldeen (musikalak edo dantzakoak) denborak ikastetxeak ezarriko ditu, lortu nahi diren helburuen arabera.

3.– Los tiempos de los grupos de interpretación (musicales o de danza) serán establecidos por el centro en función de los objetivos perseguidos.

4.– Irakasgai teoriko-praktikoen eta prestakuntza-ikastaro ez-iraunkorren eskaintza ikastetxeak zehaztuko du, eskariaren eta proposatutako helburuen arabera.

4.– La oferta de asignaturas teórico-prácticas y cursos de formación no permanentes será determinada por el centro en función de la demanda y en función de los objetivos propuestos.

5.– Jasotako ordu-dedikazioaren aprobetxamendu-maila ebaluatuko du ikastetxeak. Balorazio hori ez bada nahikoa, eskolaren Antolakuntza eta Jarduera Araudiak (AJA) ezartzen dituen mekanismoak aplikatu ahal izango zaizkio.

5.– El centro evaluará el grado de aprovechamiento que el alumnado ha hecho de la dedicación horaria recibida. Si dicha valoración fuera insuficiente, se le podrán aplicar los mecanismos que el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) de la escuela contemple.

60. artikulua.– Irakaskuntzen programazioa.

Artículo 60.– Programación de las enseñanzas.

1.– Eskola bakoitzak autonomia osoa izango du maila bakoitzeko irakaskuntza-programak egiteko. Irizpide bakarra izango da emandako espezialitate eta irakasgaietako maila homologoetan gaitasun-maila bat egongo dela gainditzeko, eta maila hori ikasle guztientzat berdintsua izango dela.

1.– Cada escuela gozará de plena autonomía para la realización de los programas de las enseñanzas de cada nivel con el criterio único de que todos los niveles homólogos de las diversas especialidades y asignaturas impartidas contemplen para su superación un nivel de competencia equiparable para todo el alumnado.

2.– Irakaskuntza guztien helburu nagusia interpretazio-taldeak izango dira, irakaskuntza berritzaileen ereduak sustatuko dira, metodologia berriak ezarriko dira, bai eta taldeko pedagogia instrumentala ere.

2.– Todas las enseñanzas tendrán como objetivo principal los grupos de interpretación, se promocionarán los modelos innovadores de enseñanza, la implantación de nuevas metodologías, así como la pedagogía instrumental en grupo.

3.– Irakaskuntza guztiak ikasleen gaitasunen, interesen eta ikaskuntza-erritmo homogeneoaren arabera antolatuko dira, eta irakaskuntza teoriko-praktikoak instrumentalak izango dira, eta interpretazio-taldeetan praktikan aplikatzeko bitarteko bat izango dira. Era berean, talde-eskoletan eta musika-tresnetako espezialitateetan ikasketa kooperatiborako bidea erraztuko duten proiektu metodologikoak bultzatuko dira.

3.– Todas las enseñanzas se organizarán en función de las capacidades, intereses y ritmo de aprendizaje homogéneo del alumnado y las enseñanzas teórico-prácticas tendrán carácter instrumental, siendo un medio para su aplicación práctica en los grupos de interpretación. Asimismo, se favorecerán proyectos metodológicos que faciliten condiciones para el aprendizaje cooperativo en las clases colectivas y compartidas de las especialidades instrumentales.

4.– Musika- eta dantza-eskolek egiten dituzten material didaktikoek Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzari buruzko abenduaren 21eko 17/2023 Legean adierazitako hezkidetza-helburuak integratu behar dituzte. Bestalde, hizkuntza ez da modu sexistan erabili behar, eta irudietan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua eta estereotipatu gabekoa bermatu behar da.

4.– Los materiales didácticos que elaboren las escuelas de música y danza han de integrar los objetivos coeducativos señalados en la Ley 17/2023, de 21 de diciembre, de Educación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Asimismo, han de hacer un uso no sexista del lenguaje y en sus imágenes garantizar una presencia equilibrada y no estereotipada de mujeres y hombres.

61. artikulua.– Irakaskuntzen ekitatea.

Artículo 61.– Equidad de las enseñanzas.

Musika- eta dantza-eskolak Euskadiko musikako eta dantzako arte irakaskuntzen funtsezko osagaiak dira. Sistema horren barruan, herritar guztiei zuzendutako kalitatezko prestakuntza artistikoa eskatzen zaie, Hezkuntzari buruzko abenduaren 21eko 17/2023 Legeak araututako printzipioei jarraituz. Administrazio publikoek konpentsazio-politikak aplikatzen direla zainduko dute, faktore funtzionalek, sentsorialek, kognitiboek, sozialek, ekonomikoek, kulturalek, geografikoek, etnikoek edo bestelakoek eragindako desberdintasunak saihesteko, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatuz.

Las escuelas de música y danza son parte integrante y esencial de las enseñanzas artísticas de música y danza de Euskadi. Como parte de dicho sistema tienen encomendada la formación artística de calidad orientada a toda la ciudadanía, siguiendo los principios regulados por la Ley 17/2023, de 21 de diciembre, de Educación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Las administraciones públicas velarán por la aplicación de políticas de compensación para evitar desigualdades derivadas de factores funcionales, sensoriales, cognitivos, sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole, promoviendo la igualdad de mujeres y hombres.

62. artikulua.– Aniztasunaren trataera.

Artículo 62.– Atención a la diversidad.

1.– Kontuan hartuta aniztasuna edozein pertsona-talderen berezko ezaugarria dela, aniztasunarekiko arreta premia bat da, eskolako ikasle guztiak eta haien erakunde osoa barne hartzen dituena.

1.– Considerando que la diversidad es una característica inherente a cualquier grupo de personas, la atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todo el alumnado de la escuela y a toda su organización.

2.– Eskolako ikasleak adin, interes, ezaugarri eta egoera pertsonal desberdinetako pertsonak dira. Hezkuntza-eskaintzaren antolamenduak bermatzen du, banakako saioak, saio partekatuak eta saio kolektiboak behar bezala erabiliz, ikasle bakoitzak bere premiekin bat datorren arreta pertsonalizatua jasoko duela, eta, aldi berean, inklusioa eta interakzioa sustatuko direla.

2.– El alumnado de la escuela está formado por personas de diversas edades, intereses, características y situaciones personales. La organización de la oferta educativa garantiza, con el adecuado uso de las sesiones individuales, compartidas y colectivas, que cada alumno y alumna reciba una atención personalizada acorde con sus necesidades, al mismo tiempo que se impulsa la inclusión y la interacción.

3.– Irakaskuntzen prestakuntza-planak ikasleen aniztasunari erantzuteko jarraibideak jaso beharko ditu nahitaez.

3.– El plan formativo de las enseñanzas deberá recoger obligatoriamente directrices sobre la atención a la diversidad al alumnado.

4.– Eskolek prestakuntza-programak adostu ahal izango dituzte hezkuntza-premia bereziak dituzten kolektiboen elkarte espezializatuekin. Elkarteek edo eskolak berak kontratatutako espezialistek eman ahal izango dituzte programa horiek, eta, ahal den neurrian, eskolako talde arruntekin harremanetan jartzeko ahalegina egingo da.

4.– Las escuelas podrán acordar programas formativos con Asociaciones especializadas de colectivos que requieran necesidades educativas especiales. Estos programas podrán ser impartidos por especialistas contratados tanto por las asociaciones como por la propia escuela y se procurará, en la medida de lo posible, la interrelación con los grupos ordinarios de la escuela.

63. artikulua.– Ikasle helduak matrikulatzeko irizpideak malgutzea.

Artículo 63.– Flexibilización de los criterios de matriculación para el alumnado adulto.

1.– Musika eta Dantza Eskolek malgutu egin beharko dituzte VIII. kapituluko bigarren atalean jasotako matrikulazio-irizpideak, eta irakasgai solteetan matrikulatzeko aukera eman beharko dute, helduen ikaskuntza errazteko eta haien interesetara egokitzeko.

1.– Las escuelas de música y danza deberán flexibilizar los criterios de matriculación contemplados en la sección segunda del Capítulo VIII, permitiendo la matriculación en asignaturas sueltas para facilitar el aprendizaje de las personas adultas, adaptándola a sus intereses.

2.– Musika- eta dantza-eskolek prestakuntza-programak egin ahal izango dituzte arreta berezia behar duten kolektiboekin, baldin eta integrazio komunitarioko eta garapen pertsonaleko interesa badakarte. Programa horiek eskolan nahiz kolektibo horientzako berariazko lokaletan garatu ahal izango dira, eta ikasturte osoan zehar eta musika- eta dantza-eskolako irakaskuntzen antzeko baldintzetan garatzen badira, 2. mailan matrikulatuko dira ikasleak.

2.– Las escuelas de música y danza podrán realizar programas formativos con colectivos de especial atención y que conlleven interés de integración comunitaria y desarrollo personal. Estos programas se podrán desarrollar tanto en la escuela como en los locales específicos dedicados a estos colectivos, y cuando sean desarrollados a lo largo de todo el curso escolar y en condiciones similares a las enseñanzas de la escuela de música y de danza, conllevarán la matriculación del alumnado al nivel 2.

64. artikulua.– Irakaskuntza indartuko ikasleak.

Artículo 64.– Alumnado de enseñanza reforzada.

Ezaugarri, interes eta aprobetxamendu bereziak dituzten ikasleak izateagatik, irakasleak uste badu komenigarria dela haien aurrerapena indartzea lanbide-irakaskuntzetan edo goi-mailako irakaskuntzetan sartzeko, eta ikastetxeko organo eskudunak hala onartzen badu, hezkuntza-administrazioari jakinaraziko zaizkio, dagokion ikuskaritzaren bidez, ikasle horien datu pertsonalak eta proposatutako errefortzuaren plangintza, honako irizpide hauek kontuan hartuta:

Cuando, por disponer de alumnado de unas cualidades, interés y aprovechamiento especiales, su profesora o profesor considere conveniente reforzar su progreso de cara a su incorporación a las enseñanzas profesionales o superiores, y así lo apruebe el órgano competente del centro, se comunicarán a la Administración educativa, a través de la correspondiente Inspección, los datos personales de dicho alumnado, junto con la planificación del refuerzo propuesto, siempre teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1.– Irakaskuntza indartuko ikasleek musikako edo dantzako ikasketa profesionaletan edo goi-mailako ikasketetan sartzeko probetan eskatzen diren ezagutzak eskuratzeko beharrezko prestakuntza jasoko dute.

1.– El alumnado de enseñanza reforzada recibirá la formación precisa para adquirir los conocimientos exigidos en las pruebas de acceso a enseñanzas profesionales o superiores de música o danza.

2.– Prestakuntza hori errazago emateko, zenbait ikastetxek elkarrekin antolatu ahal izango dute beren eskaintza.

2.– Al objeto de facilitar esta formación, diversas escuelas podrán organizar conjuntamente su oferta.

3.– Ikasleek, gehienez ere, bi ikasturtez jaso ahal izango dute errefortzua.

3.– El alumnado podrá recibir el refuerzo durante un máximo de dos cursos académicos.

65. artikulua.– Irakaskuntza orokorretako ikastetxeetako ikasleak.

Artículo 65.– Alumnado en centros de enseñanzas generales.

1.– Musika- eta dantza-eskolek prestakuntza-programa adostu ahal izango dute dagokion udalerriko edo musika- eta dantza-eskolaren eremuko irakaskuntza orokorra duten ikastetxeekin (haur, lehen eta bigarren hezkuntza), irakaskuntza hori irakaskuntza orokorreko ikastegiaren hezkuntza-programan eta eskola-ordutegian integratu ahal izateko eta musika- eta dantza-eskolan prozesuarekin jarraitu ahal izateko. Horretarako, bi ikastegien arteko koordinazio egokia eta musika- eta dantza-eskolaren jarraipena bermatu beharko dira.

1.– Las escuelas de música y danza podrán acordar el programa formativo con los centros educativos con enseñanza general (infantil, primaria y secundaria) del respectivo municipio o ámbito de la escuela de música y danza, de forma que esta enseñanza pueda integrarse en el programa educativo y horario lectivo del centro de enseñanza general y continuar el proceso en la escuela de música y danza. A este objeto, se deberá garantizar la adecuada coordinación entre ambos centros y el seguimiento por parte de la escuela de música y danza.

2.– Programa horiek ikasturte osoan eta Musika eta Dantza Eskolako irakaskuntzen antzeko baldintzetan garatzen badira, ikasleak 1. mailan edo 2. mailan matrikulatuko dira.

2.– Estos programas, si son desarrollados a lo largo de todo el curso escolar y en condiciones similares a las enseñanzas de la escuela de música y de danza, conllevarán la matriculación del alumnado al que se dirigen dentro del nivel 1 o nivel 2.

66. artikulua.– Arte-irakaskuntzako beste ikastetxe batzuetako, lanbide-heziketako zentroetako edo unibertsitateetako proiektuetan lankidetzan ari diren ikasleak.

Artículo 66.– Alumnado que colabora en proyectos en otros centros de enseñanzas artísticas, centros de formación profesional o universidades.

1.– Musika- eta dantza-eskolek euren arteko akordioak egin ahal izango dituzte, edo arte-irakaskuntzako beste zentro batzuekin (eskolak, kontserbatorioak, goi-mailako ikastetxeak) eta lanbide-heziketako zentroekin edo unibertsitateekin, ikasleek proiektuetan parte har dezaten, kontzertuetara edo dantza-emanaldietara joan daitezen, entzule gisa irakasgaiak ikas ditzaten, edo arte-interpretazioko taldeekin lankidetzan jardun dezaten.

1.– Las escuelas de música y danza podrán celebrar acuerdos entre ellas, o con otros centros de enseñanzas artísticas (bien sean escuelas, conservatorios o centros superiores) y centros de formación profesional o universidades, para que su alumnado pueda participar en proyectos, asistir a conciertos o actuaciones de danza, cursar asignaturas como oyente, o incluso colaborar con grupos de interpretación artística.

2.– Programa horiek ikasturte osoan eta musika- eta dantza-eskolako irakaskuntzen antzeko baldintzetan garatzen badira, ikasleak 2., 3. edo 4. mailan matrikulatuko dira, dagokiona.

2.– Estos programas, si son desarrollados a lo largo de todo el curso escolar y en condiciones similares a las enseñanzas de la escuela de música y danza, conllevarán la matriculación del alumnado al que se dirigen dentro del nivel 2, 3, o 4, según corresponda.

BIGARREN ATALA
SECCIÓN segunda
PLANGINTZAREN ETA ESKAINTZAREN AUTONOMIA ETA DUEN JARDUTEKO ESPARRUA IKASTETXEEN GOBERNAMENDUA
AUTONOMÍA DE LA PLANIFICACIÓN Y LA OFERTA Y SU MARCO DE ACTUACIÓN. GOBIERNO DE LOS CENTROS

67. artikulua.– Ikastetxearen autonomia pedagogikoa.

Artículo 67.– Autonomía pedagógica de centro.

1.– Musika- eta dantza-eskolek autonomia pedagogiko osoz antolatuko dute irakaskuntza, ikastetxearen Hezkuntza Proiektuan (IHP) oinarrituta.

1.– Las escuelas de música y danza organizarán la docencia con total autonomía pedagógica en base a su propio Proyecto Educativo de Centro (PEC).

2.– Ikastetxearen Hezkuntza Proiektuan (IHP), honako atal hauek jasoko dira:

2.– En el Proyecto Educativo de Centro (PEC), se recogerán los siguientes apartados:

a) Irakaskuntzen prestakuntza-plana.

a) El plan formativo de las enseñanzas.

b) Ikastetxearen jatorria eta testuingurua.

b) Origen y contexto del Centro.

c) Irakaskuntzaren antolamendua, honako hauek aipatuta: mailak, espezialitateak eta emandako irakasgaiak.

c) Ordenación de la enseñanza con indicación de niveles, especialidades y asignaturas impartidas.

d) Dedikazio-denborak, ikasleen interesen, gaitasunaren eta prestasunaren arabera.

d) Los tiempos de dedicación en función de los intereses, capacidad y disponibilidad del alumnado.

e) Hezkuntza-behar bereziei kasu egiteko neurriak.

e) Medidas de atención a las necesidades educativas especiales.

f) Hezkidetzari, diskriminazio mota guztiak baztertzeari eta kulturartekotasunari, aniztasunari eta bizikidetzari buruzko irizpideak, sexuaren araberako estereotipoak eta rolak ez errepikatzeko.

f) Criterios referentes a la coeducación, para evitar la reproducción de los estereotipos y roles en función del sexo, al rechazo a toda forma de discriminación, así como a la interculturalidad, la diversidad y la convivencia.

g) Kulturartekotasuna, aniztasuna eta bizikidetza sustatzen dituzten neurriak.

g) Medidas que fomenten la interculturalidad, la diversidad y la convivencia.

h) Berariazko eskaintza musikako edo dantzako ikasketa profesionalak eta goi-mailakoak egin nahi dituzten ikasleentzat.

h) Oferta específica para el alumnado que quiera acceder a los estudios profesionales y superiores de música o danza.

i) Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa izanez gero, ikasleak sartzeko eta onartzeko sistema, kalitate handiagoko eskolatzea helburu duena, eta, bereziki, inklusiboagoa eta orekatuagoa, gizarte-kohesioa eta bizikidetza positiboa bultzatzeko.

i) En caso de tener financiación del Gobierno Vasco, el sistema de acceso y admisión del alumnado, que tenga por objeto una escolarización de mayor calidad y, en particular, más inclusiva y equilibrada que favorezca la cohesión social y la convivencia positiva.

j) Ikasgaien helburuak, edukiak eta metodologia.

j) Los objetivos, contenidos y metodología de las asignaturas.

3.– Ikastetxearen Hezkuntza Proiektuan (IHP) egindako aldaketa oro Ikuskaritzari jakinarazi beharko zaio, ikus-onets dezan.

3.– Todo cambio en el Proyecto Educativo de Centro (PEC) deberá ser comunicado a la Inspección para su visado.

68. artikulua.– Ikastetxearen kudeaketa.

Artículo 68.– Gestión del centro.

Musika eta Dantza Eskolek, kudeatzeko, dokumentu publiko eta eskuragarri hauek izango dituzte.

Las escuelas de música y danza contarán, para su gestión, con los siguientes documentos públicos y accesibles:

1.– Antolakuntza eta Jarduera Araudia (AJA), non zehaztuko baitira ikasleen kudeaketa-, ordezkaritza- eta gobernu-organoak, eskubideak eta betebeharrak, bai eta ikasleak onartzeko eta plaza galtzeko irizpideak ere.

1.– Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF), en el que se detallen los órganos de gestión, representación y gobierno, derechos y deberes del alumnado, así como los criterios de admisión y pérdida de plaza escolar.

2.– Hezkuntza-eskaintza zerbitzu-karta batean sartuta egon daiteke, eskolak egoki irizten badio.

2.– La oferta educativa podrá estar integrada en una carta de servicios, si así lo considera oportuno la escuela.

3.– Ikasturteko kudeaketa-plana.

3.– El plan de gestión del curso escolar.

4.– Ikasturtearen kudeaketaren ebaluazio-memoria.

4.– La memoria evaluativa de la gestión del curso escolar.

69. artikulua.– Ikastetxe publikoetako zuzendaritza.

Artículo 69.– Dirección de los centros públicos.

Zuzendaritza-taldea, ikastetxe publikoetako organo betearazlea den aldetik, zuzendariak, ikasketa-buruak, idazkariak eta, hala badagokio, Antolakuntza eta Jarduera Araudian (AJA) zehaztutako karguek osatuko dute. Erantzukizun instituzionala dagokio antolakuntzaren, administrazioaren, baliabideen eta lidergo pedagogikoaren kudeaketan, hori guztia zeregin administratiboak eta pedagogikoak orekatuko dituen elkarlanaren ikuspegitik. Ahal den neurrian, emakumeen eta gizonen presentzia orekatua izango du.

El equipo directivo, como órgano ejecutivo de los centros públicos, estará compuesto por el director o directora, el jefe o la jefa de estudios, el secretario o la secretaria y los cargos determinados, en su caso, en el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF). Le corresponde atender la responsabilidad institucional en la gestión organizativa, administrativa, de recursos y del liderazgo pedagógico, todo ello desde una perspectiva colaborativa que equilibre las tareas administrativas y pedagógicas. En la medida de lo posible, contará con una presencia equilibrada de mujeres y hombres.

X. KAPITULUA
CAPÍTULO X
IRAKASLEAK
DEL PROFESORADO

70. artikulua.– Titulazioa.

Artículo 70.– Titulación.

1.– Musika- eta dantza-eskoletako irakasleek honako titulazio hauek izan beharko dituzte:

1.– El profesorado de las escuelas de música y danza deberá estar en posesión de las siguientes titulaciones:

a) 1. mailarako, edo kontaktua, Musikako edo Dantzako Goi Mailako Arte Irakaskuntzen Graduko edozein titulazio, Pedagogia edo Dantzaren Pedagogia espezialitatean, dagokionaren arabera. Instrumentura Orientatzea edo Musika Tailerra edo Dantza Tailerra emateko, nahikoa izango da, halaber, Musikako edo Dantzako Goi Mailako Arte Irakaskuntzen Gradua titulazioa, Interpretazioa espezialitatean edo Koreografia eta Interpretazioa espezialitatean, dagokion instrumentu- edo dantza-espezialitatean.

a) Para el nivel 1, o contacto, cualquier titulación de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música o de Danza en la especialidad de Pedagogía o Pedagogía de la Danza según corresponda. Para la impartición de Orientación al Instrumento o Taller de Música o Taller de Danza será suficiente con la titulación de Grado en Enseñanzas artísticas Superiores de Música o de Danza en la especialidad de Interpretación o de Coreografía e interpretación en la especialidad instrumental o de danza correspondiente.

b) 2., 3. eta 4. mailetako espezialitateetarako, Musikako edo Dantzako Goi Mailako Arte Irakaskuntzen Gradua (Pedagogia, Interpretazioa edo Koreografia eta Interpretazioko espezialitateak, dagokionaren arabera) musika edo dantza dagokion espezialitatean.

b) Para las especialidades de los niveles 2, 3 y 4, la titulación de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música o de Danza (especialidades de Pedagogía, Interpretación o Coreografía e Interpretación, según corresponda) en la especialidad instrumental o de danza correspondiente.

c) 49. artikuluko 8. eta 9. apartatuetan adierazitako instrumentuen kasuan, eta 12. apartatuko Beste Dantza Batzuen kasuan, musika edo dantzako goi mailako titulua edo unibertsitateko gradua, musika-produkzioan, musikoterapian edo hiru apartatu horietan jasotako espezialitateen beste eremu batean prestakuntza duena.

c) En el caso de instrumentos señalados en los apartados 8 y 9 y de otras danzas del apartado 12 del artículo 49, la titulación de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música o de Danza o Grado universitario con formación en producción musical, musicoterapia, u otro ámbito de las especialidades comprendidas en estos tres apartados.

d) Gainerako ikasgaietarako, Musika edo Dantzako Goi Mailako Arte Irakaskuntzen Gradua, edozein espezialitatetan.

d) Para el resto de las asignaturas, titulación de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música o de Danza en cualquier especialidad.

e) Iraunkorrak ez diren ikastaroetarako profesionalak kontratatu ahal izango dira; horretarako, haien lanbide-kualifikazioa hartuko da kontuan, eta eskolaren irizpideari jarraituko zaio.

e) Para cursos no permanentes se podrá contratar profesionales atendiendo a su cualificación profesional, a criterio de la Escuela.

2.– Musika-eskolek Euskal Autonomia Erkidegoan duten sakabanaketa geografikoa kontuan hartuta, eta ikasleek espezialitate-eskaintza handiagoa izan dezaten eta irakasleen enplegu egonkorra eta kalitatezkoa berma dadin, instrumentu-familia bereko irakasle batek 2. mailan eman ahal izango ditu espezialitate horiek.

2.– Considerando la dispersión geográfica de las escuelas de música en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y con el objeto de facilitar el acceso del alumnado a la mayor oferta de especialidades y garantizar un empleo estable y de calidad del profesorado, estas podrán ser impartidas en el nivel 2 por un profesor o una profesora de la misma familia instrumental.

71. artikulua.– Irakaskuntzaren eta arte-jardueren bateragarritasuna.

Artículo 71.– De la compatibilidad de la docencia y las actividades artísticas.

1.– Bateragarriak dira bi lanpostu edo gehiago Arte Irakaskuntzen edo hezkuntza-sistemako beste irakaskuntza batzuen sektore publikoan, baldin eta guztizko dedikazioa % 100etik gorakoa ez bada egindako lan guztien artean, maiatzaren 22ko 80/2018 Dekretuan ezarritakoaren arabera, zeinaren bidez interes publikokotzat jotzen baita bateragarria izatea arte-irakaskuntzak irakastea eta irakaskuntzaren edo kulturaren arloko sektore publikoan beste lanpostu bat edukitzea.

1.– Son compatibles dos o más puestos de trabajo en el sector público de las enseñanzas artísticas, o de otras enseñanzas del sistema educativo, siempre que no exista una dedicación total superior al 100 % entre todos los trabajos ocupados, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 80/2018, de 22 de mayo, por el que se declara de interés público la compatibilidad de la impartición de Enseñanzas Artísticas con la actividad realizada en otro puesto del sector público docente o cultural.

2.– Bateragarritzat jotzen da irakaskuntza artistikoetako irakaskuntzako sektore publikoan lanpostu bat betetzea jarduera artistiko pribatuarekin, betiere jardueren ordutegiak eta funtzioak bateragarriak badira, ikastetxeari eta ikasleei kalterik egin gabe Arlo horretan indarrean dagoen legerian ezarritakoaren arabera emango dira baimenak.

2.– Se declara compatible el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público docente de las enseñanzas artísticas con la actividad artística privada, siempre que haya una compatibilidad de horarios y funcional de las actividades sin perjuicio ni para el Centro ni el alumnado. Las autorizaciones se otorgarán de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente en la materia.

XI. KAPITULUA
CAPÍTULO XI
MUSIKA- ETA DANTZA-ESKOLEI LAGUNTZEKO ERAKUNDEAK
INSTITUCIONES DE APOYO A LAS ESCUELAS DE MÚSICA Y DE DANZA
LEHENENGO ATALA
SECCIÓN primera
HEZKUNTZA-IKUSKARITZA
INSPECCIÓN EDUCATIVA

72. artikulua.– Musika- eta dantza-eskoletako hezkuntza-ikuskaritza.

Artículo 72.– De la inspección educativa de las escuelas de música y danza.

Dekretu honetan araututako musika- eta dantza-eskolak Hezkuntza Ikuskaritzaren ikuskaritza-jardueraren eremuan egongo dira.

La actividad inspectora de la Inspección Educativa abarcará a las escuelas de música y danza reguladas en el presente Decreto.

73. artikulua.– Ikuskaritza-jarduera.

Artículo 73.– De la actividad inspectora.

Honako hauek izango dira Hezkuntza Ikuskaritzaren zereginak musika- eta dantza-eskoletan:

Serán tareas de la Inspección Educativa en las escuelas de música y danza:

1.– Ikastetxeari laguntza, motibazioa eta orientazioa ematea alderdi legal eta pedagogikoetan.

1.– La ayuda, motivación y orientación al centro en los aspectos legales y pedagógicos.

2.– Ikastetxearen egutegia gainbegiratzea eta izapidetzea, hark onar dezan.

2.– La supervisión y tramitación para su aprobación del calendario del centro.

3.– Dekretu honetan ezarritako gutxienekoak betetzen direla egiaztatzea, irakasleen titulazioei, Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua (IHP) betetzeari eta era guztietako alderdi pedagogikoei dagokienez, bai eta aplikatzekoa den araudia betetzen dela egiaztatzea ere.

3.– La constatación del cumplimiento de los mínimos establecidos por este Decreto en cuanto a titulaciones del personal docente, cumplimiento del Proyecto Educativo de Centro (PEC) y toda clase de aspectos pedagógicos, así como del cumplimiento de la normativa que sea de aplicación.

4.– Bitartekari-lanak egitea bere eskumeneko arloan sor daitezkeen gatazketan, edo ikastetxeak arbitrajeak edo orientabideak eskatzen dituenean.

4.– Mediar en conflictos posibles del área de su competencia o a solicitud de arbitraje u orientación por el centro.

5.– Hezkuntza-arloko sail eskudunak esleitzen dizkion gainerakoak.

5.– Cuantas otras se le atribuyan por el departamento competente en materia de educación.

BIGARREN ATALA
SECCIÓN segunda
MUSIKA- ETA DANTZA-ESKOLEN ASOZIAZIONISMOA
ASOCIACIONISMO DE LAS ESCUELAS DE MÚSICA Y DE DANZA

74. artikulua.– Lanbide-asoziazionismoa.

Artículo 74.– El asociacionismo profesional.

Musika- eta dantza-eskolen barruan sor daitezkeen elkarteak edo elkarteak, elkartekideak hobetzeko, elkartekide horien zerbitzura dauden langileak hobetzeko, eskolak eta ikasleak parte hartzeko prestakuntza- eta irakaskuntza-jarduerak eta -alderdiak antolatzeko eta elkartekideen garapen eta jardun egokirako lagungarri diren jarduerak sustatzeko ekimenak diren aldetik, erreferente eta solaskide bereziak izango dira Hezkuntza Administrazioaren aurrean, eta elkarreragin eta babes bereziko elementu.

La asociación o asociaciones que pudieran surgir en el seno de las escuelas de música y de danza, en tanto que promotoras de iniciativas de mejora de las personas asociadas, perfeccionamiento del personal a su servicio, organizador de actividades y aspectos formativo-docentes de participación del conjunto de escuelas y alumnado y cuantas actuaciones contribuyan al desarrollo y buen hacer de sus las personas asociadas, serán especial referente e interlocutor ante la Administración Educativa y elemento de especial interacción y apoyo.

75. artikulua.– Langileak batera hautatzeko lankidetza-hitzarmenak eta kudeaketa-gomendioak.

Artículo 75.– Convenios de colaboración y de encomienda de gestión para la selección conjunta de personal.

Musika- eta dantza-eskolek lankidetza-hitzarmenak eta kudeaketa-gomendioak sinatu ahal izango dituzte, espezialitate eta irakasgai guztietako irakasleak batera hautatzeko. Hitzarmen horietan parte hartu ahal izango dute bai musika- eta dantza-eskolek, bai elkarte profesionalek, bai eta beste musika- eta dantza-ikastetxe batzuek ere.

Las escuelas de música y danza podrán suscribir convenios de colaboración y encomienda de gestión para la selección conjunta de profesorado en las diferentes especialidades y asignaturas. En estos convenios podrán colaborar tanto escuelas de música y de danza, como asociaciones profesionales, así como otros centros de enseñanza profesional y superior de música y danza.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Kultura- eta hezkuntza-helburuetarako eraikinak.
DISPOSICIÓN ADICIÓNAL PRIMERA.– Edificios destinados a fines culturales y educativos.

Musika- eta dantza-eskola kultura- edo hezkuntza-erabileretarako eraikin batean badago, dekretu honen 9. artikuluan ezarritakoaren arabera, honako baldintza hauek bete beharko dira:

Cuando la escuela de música y danza se sitúe en un edificio destinado a usos culturales o educativos, conforme se contempla en el artículo 9 de este Decreto, deberán observarse las condiciones siguientes:

1.– Eskola-jarduera, ikastetxe batean kokatzen bada, ikastetxearen berezko eskola-jarduerarik ez dagoen ordutegian egingo da, arau honetan ezarritakoa aplikatuz bien jarduera bateragarria den kasuetan izan ezik.

1.– Si se sitúa en un centro docente, la actividad como escuela se realizará en horario en que no haya actividad escolar propia del centro docente, salvo en los casos en que la actividad de ambos sea compatible en aplicación de lo establecido en esta norma.

2.– Erabilera kulturaletarako eraikin batean badago:

2.– Si se sitúa en un edificio destinado a usos culturales:

a) Musika- eta dantza-eskolaren ordutegia ez badator guztiz bat beste kultura-jarduera batzuen ordutegiarekin, erakunde bakoitzak espazio berberak erabili ahal izango ditu.

a) Cuando el horario de la escuela de música y de danza fuese en su totalidad no coincidente con el de otras actividades culturales, podrán usarse los mismos espacios por cada entidad.

b) Musika- eta dantza-eskolaren ordutegia beste kultura-jarduera batzuen ordutegiarekin bat datorrenean, eskolara bideratutako espazioak independenteak izango dira, eta eskola-jardueran soilik erabiltzekoak; ahal dela, sarbide propioa izango dute, eta gainerako kultura-jarduerez bestelako solairu batean kokatuko dira.

b) Cuando el horario de la escuela de música y de danza fuese coincidente con el de otras actividades culturales, los espacios destinados a la escuela serán independientes y de uso exclusivo durante su actividad escolar, preferentemente contarán con acceso propio y se ubicarán en una planta diferente a la del resto de actividades culturales.

c) Auditoriumak, entsegu- eta praktika-aretoak, mediateka eta, hala badagokio, komunak eta aldagelak bi jardueretarako erabili ahal izango dira. Nolanahi ere, ordutegi-taula bat egingo da, erakunde bakoitzari zuzendutako espazio komunak erabiltzeko denbora finkatzeko.

c) Los espacios como auditorio, salas de ensayos y prácticas, mediateca, y, en su caso, aseos y vestuarios, podrán ser de uso común para ambas actividades. En todo caso, se elaborará un cuadro horario donde se fijará el tiempo de uso de los espacios comunes destinados a cada entidad.

3.– Kasu guztietan, ikastetxe edo erakunde bakoitzak bere kudeaketa ekonomiko, pertsonal eta pedagogikoa izango du.

3.– En todos los supuestos, cada centro o entidad tendrá su propia gestión económica, de personal y pedagógica.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Musika- eta dantza-eskolak biztanleria sakabanatuko eremuetan.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Escuelas de música y danza en zonas de población dispersa.

Hezkuntza Administrazioak dekretu honen 10. artikuluan jasotako gutxieneko baldintzak betetzen ez dituzten musika- eta dantza-eskolak sortzeko baimena eman ahal izango du, baldin eta gune txikietan sakabanatutako biztanle-guneak badira eta, banaka, ezin badute eskola bat osatu.

La Administración Educativa podrá autorizar la creación de escuelas de música y danza que no cubran los requisitos mínimos contemplados en el artículo 10 de este Decreto cuando se trate de zonas de población dispersa en pequeños núcleos que, individualmente, no puedan acceder a la formación de una escuela.

Ikastetxe horien espedienteak dagokion lurralde-ordezkaritzaren aldeko txosten arrazoitua jaso beharko du, alegatutako salbuespenari buruzkoa.

El expediente de estos centros deberá recibir informe positivo razonado de la Delegación Territorial respectiva, referida a la excepcionalidad alegada.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Eskolen funtzionamendua ataletan.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Funcionamiento de las escuelas en secciones.

Hezkuntza Administrazioak baimena eman ahal izango die eskolei, urrutiko herriguneetan edo komunikazio zailekoetan edo herri handietako auzoetan kokatutako atalek funtziona dezaten.

La Administración Educativa podrá autorizar a las escuelas el funcionamiento de secciones localizadas en núcleos de población apartados o de difíciles comunicaciones o en los distintos barrios de las grandes poblaciones.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Eskolek behar duten espazioa handitzea herri bereko gela sakabanatuetan.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.– Ampliación del espacio necesitado por las escuelas en aulas dispersas de la misma población.

Eskola bateko matrikularen garapenak haren espazioa handitu beharra eragiten duenean, eskolak eman ahal izango dira herri bereko gela sakabanatuetan, Hezkuntza Administrazioaren baimenarekin, baldin eta gela sakabanatu horiek dekretu honen 10. artikuluan eskatutakoarekin bat badatoz.

Cuando el desarrollo de la matrícula de una escuela determine la necesidad de ampliación de su espacio podrán impartirse clases en aulas dispersas de la misma población con la pertinente autorización de la Administración educativa y siempre que dichas aulas dispersas se encuentren en consonancia a lo requerido en el artículo 10 del presente Decreto.

BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Organo-eskolak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.– Clases de órgano.

Organo-eskolak instrumentua dagoen tokian eman ahal izango dira.

Las clases de órgano podrán impartirse allí donde se encuentre el instrumento.

Horretarako, espezialitate hori emateko baimen-eskaerarekin batera, titularrak instrumentua erabiltzeko duen baimena aurkeztu beharko da.

A este efecto, la solicitud de autorización para la impartición de esta especialidad vendrá acompañada de la autorización de su titular para el uso del instrumento.

SEIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Irakaskuntza profesionaletan ez dauden espezialitateak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA.– Especialidades no existentes en las enseñanzas profesionales.

Espezialitate hauek onartzen dira honako familia hauetan:

Quedan aprobadas las siguientes especialidades en las siguientes familias:

1.– Teklatu-instrumentuak: Teklatu elektronikoa.

1.– Instrumentos de teclado: teclado electrónico.

2.– Euskal sustrai tradizionaleko instrumentuak: txistua, alboka, dultzaina, txalaparta eta trikitia.

2.– Instrumentos de raíz tradicional vasca: Alboka, Pandero, Txalaparta y Trikitixa.

3.– Musika Teknologia: musika-ekoizpena eta zuzeneko interpretazio elektronikoa.

3.– Tecnología Musical: producción musical e interpretación electrónica en vivo.

4.– 1. mailako espezialitateak: Musika Hezkuntza Goiztiarra, Musika eta Mugimendua, Musika eta Gorputz Adierazpena, Musika Tailerra, Dantza Tailerra eta Instrumentuarekiko Orientazioa.

4.– Especialidades del nivel 1: Educación Musical Temprana, Música y Movimiento, Música y Expresión corporal, Taller de Música, Taller de Danza y Orientación al Instrumento.

5.– Dantzako espezialitateak: Euskal Dantza eta beste kultura edo joera batzuetako dantzak.

5.– Especialidades de Danza: Euskal Dantza y otras danzas correspondientes a otras culturas o tendencias.

ZAZPIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Kideko instrumentuak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA.– Instrumentos afines.

Dekretu honen 70.2 artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, kontrabaxua eta baxu elektrikoa, 49. artikuluan ezarritako familietakoak izateaz gain, familia instrumental berekoak direla ulertuko da.

A los efectos de lo establecido en el artículo 70.2 del presente Decreto, se considerará que el contrabajo y el bajo eléctrico, además de pertenecer a las familias establecidas en el artículo 49, forman parte de una misma familia instrumental.

ZORTZIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Pedagogiako goi-mailako titulazioen baliokidetasunak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA.– Equivalencias a las titulaciones superiores en pedagogía.

70. artikuluaren ondorioetarako, honako titulazio hauek Musikako edo Dantzako Goi Mailako Arte Irakaskuntzako Graduaren baliokidetzat jotzen dira, Pedagogia edo Dantzaren Pedagogia espezialitatean:

A los efectos del artículo 70, se declaran equivalentes al Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música o de Danza en la especialidad de Pedagogía o de Pedagogía de la Danza las siguientes titulaciones:

1.– Haur Hezkuntzako edo Lehen Hezkuntzako Gradua, Musikako edo Dantzako lanbide-titulazio batekin: Haur Hezkuntzako edo Lehen Hezkuntzako Gradua dutenek, Musikako edo Dantzako lanbide-titulazioa badute, 1. mailan eman ahal izango dituzte klaseak, eta, horrez gain, beren lanbide-titulazioari dagokion espezialitateko klaseak, 2. mailan, bai eta eskolan ematen diren gainerako irakasgaiak ere.

1.– El Grado en Educación Infantil o Primaria, con una titulación Profesional de Música o Danza: las personas que posean el Grado en Educación Infantil o Primaria, con una titulación Profesional de Música o Danza podrán impartir clase en el Nivel 1 y, adicionalmente, clases de la especialidad correspondiente a su titulación profesional en el Nivel 2, así como el resto de las asignaturas impartidas en la Escuela.

2.– Interpretazioko gradua (musika-espezialitateak) edo koreografia eta interpretazioko titulua (dantzako espezialitateak), pedagogiako edo didaktikako arte-irakaskuntzetako master batekin edo 150 ordutik gorako graduondoko batekin batera, musika-irakaskuntza aktiboan.

2.– El título de grado en interpretación (especialidades de música) o coreografía e interpretación (especialidades de danza), acompañado de un máster o un postgrado de más de 150 horas de enseñanzas artísticas en pedagogía o didáctica en la enseñanza musical activa.

3.– Beste espezialitate batzuetako gradu-titulua (konposizioa, zuzendaritza, sonologia...), pedagogiako edo didaktikako arte-irakaskuntzetako master batekin edo 150 ordutik gorako graduondoko batekin batera, musika-irakaskuntza aktiboan: Titulazio horiek dituzten pertsonek 1. mailan eman ahal izango dituzte klaseak, eta lanbide-titulazioren bat badute, 2. mailan titulazio horri dagokion espezialitateko klaseak, bai eta eskolan emandako gainerako irakasgaiak ere.

3.– El título de grado en otras especialidades (composición, dirección, sonología...), acompañado de un máster o un postgrado de más de 150 horas en enseñanzas artísticas en pedagogía o didáctica en la enseñanza musical activa: las personas que posean estas titulaciones podrán impartir clase en el Nivel 1 y en caso de tener una titulación profesional, adicionalmente clases de la especialidad correspondiente a dicha titulación en el Nivel 2, así como el resto de asignaturas impartidas en la escuela.

BEDERATZIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Interpretazioko goi-mailako titulazioen baliokidetasuna.
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA.– Equivalencia a las titulaciones superiores en interpretación.

70. artikuluaren ondorioetarako, Interpretazioa edo Koreografia eta Interpretazioa espezialitatean, Musikako edo Dantzako goi-mailako arte-irakaskuntzetako gradu-tituluaren baliokidetzat deklaratzen da edozein espezialitatetako musikako edo dantzako goi-mailako arte-irakaskuntzetako gradu-titulu baten eta musikako edo dantzako lanbide-titulu gehigarri baten batura, dagokionaren arabera. Baliokidetasun horrek aukera emango du 2. mailan titulazio profesionalari dagokion espezialitateko eskolak emateko.

A los efectos del artículo 70, se declara equivalente al Título de Grado en Enseñanzas Artísticas superiores de Música o de Danza en la especialidad de Interpretación o de Coreografía e Interpretación a la suma de un Título de Grado en Enseñanzas Artísticas superiores de Música o de Danza de cualquier especialidad con una titulación profesional adicional de música o de danza, según corresponda. Esta equivalencia le permitirá impartir clases de la especialidad correspondiente a su titulación profesional en el Nivel 2.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.– Urriaren 27ko 289/1992 Dekretuak baimendutako espezialitateak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Especialidades autorizadas por el Decreto 289/1992, de 27 de octubre.

Urriaren 27ko 289/1992 Dekretuaren bidez baimendutako eskolak ofizioz baimendutzat joko dira arau honetan araututako irakaskuntzak emateko, inolako eskaerarik egin behar izan gabe.

Las escuelas autorizadas por el Decreto 289/1992 de 27 de octubre se entienden autorizadas de oficio para la impartición de las correspondientes enseñanzas reguladas por esta norma, sin tener que realizar solicitud alguna.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Urriaren 27ko 289/1992 Dekretuak euskal dantza emateko baimendutako eskolak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Escuelas autorizadas en euskal dantza por el Decreto 289/1992, de 27 de octubre.

1.– Urriaren 27ko 289/1992 Dekretuaren arabera baimendutako musika-eskolek, euskal dantza ematen badute, honako aukera hauek izango dituzte:

1.– Las escuelas de música autorizadas conforme al Decreto 289/1992 de 27 de octubre, que impartan euskal dantza optarán por:

a) Musika eta Dantza Eskolaren izena eskatzea, aurretik emandako baimenaren baldintzei eutsiz, eta Euskal Dantza espezialitatea irakatsiz, lehendik baimenduta baitzuten.

a) Solicitar la denominación de escuela de música y danza, manteniendo los requisitos de su autorización precedente, e impartiendo la especialidad de Euskal Dantza, que ya tenían autorizada.

b) Musika eta Dantza Eskola izena eskatzea, arau honen arabera beste dantza batzuen baimena eskatuz, dekretu honetan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatuz eta Euskal Dantza espezialitatea mantenduz.

b) Solicitar la denominación de escuela de música y danza, requiriendo la autorización de otras danzas conforme a la presente norma, acreditando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Decreto, y manteniendo la especialidad de Euskal Dantza.

c) Euskal Dantza espezialitaterako baimena azkentzeko eskatzea.

c) Solicitar la extinción de la autorización de la especialidad de Euskal Danza.

2.– Urriaren 27ko 289/1992 Dekretuak onartzen ez zituen dantza-espezialitateetako dantza-irakasle lanpostua betetzeko hautaketa-prozesua igaro duten plantillako langileek beren ikastetxeetan jarraitu ahal izango dute eskola horiek ematen.

2.– El personal de plantilla que hubiera pasado un proceso selectivo para ocupar un puesto de profesorado de danza en especialidades de danza que no eran reconocidas por el Decreto 289/92, de 27 de octubre, podrá seguir impartiendo dichas clases en sus respectivos centros.

HIRUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Baimen berriak edo aldaketak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.– Nuevas autorizaciones o modificaciones.

1.– Hurrengo apartatuan adierazitakoa ezertan eragotzi gabe, irekitzeko eta jarduteko baimena izapidetzeko, aldatzeko edo iraungitzeko edo baimena errebokatzeko prozedurak, dekretu hau indarrean jartzean hasita badaude, arau honetan ezarritakoaren arabera izapidetuko dira.

1.– Sin perjuicio de lo señalado en el apartado siguiente, los procedimientos de tramitación de la autorización de apertura y funcionamiento, de modificación o extinción o de revocación de la autorización, que se hubieren iniciado a la entrada en vigor de este decreto se tramitarán conforme a lo establecido en esta norma.

2.– Dekretu hau indarrean jartzean hezkuntza-administrazioak urriaren 27ko 289/1992 Dekretuaren 28. artikuluan aurreikusitako obra-proiektua onartu badu irekiera- eta funtzionamendu-baimenetarako eskaerek izapidetzen jarraituko dute eskaera egin zen unean indarrean zegoen araudian aurreikusitakoaren arabera. Hala ere, prozedura ebatzi aurretik, interesdunak eskabidean atzera egin dezake, eta beste prozedura bat hasi, zeinari dekretu hau aplikatuko bailitzaioke.

2.– Las solicitudes de autorización de apertura y funcionamiento que, a la entrada en vigor del presente Decreto hubieran obtenido la aprobación, por parte de la Administración educativa, del proyecto de obras contemplado en el artículo 28 del Decreto 289/1992 de 27 de octubre, continuarán su tramitación conforme a lo previsto en la normativa vigente en el momento de la solicitud. No obstante, el interesado podrá, con anterioridad a la resolución del procedimiento, desistir de su solicitud e iniciar un nuevo procedimiento al que sería de aplicación este Decreto.

LAUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Urriaren 27ko 289/1992 Dekretuaren zortzigarren xedapen iragankorraren arabera gaitutako pertsonak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.– De las personas habilitadas en virtud de la disposición transitoria octava del Decreto 289/1992, de 27 de octubre.

Urriaren 27ko 289/1992 Dekretuaren zortzigarren xedapen iragankorraren arabera gaitutako pertsonek, 70. artikuluan aurreikusitako titulazio akademikorik ez badute, urriaren 27ko 289/1992 Dekretuak baimentzen zizkien espezialitate eta irakasgaietako irakaskuntzak eman ahal izango dituzte.

Las personas habilitadas en virtud de la disposición transitoria octava del Decreto 289/1992, de 27 de octubre, y que no dispongan de la titulación académica prevista en el artículo 70, podrán impartir las enseñanzas de las especialidades y asignaturas que les autorizaba el Decreto 289/1992, de 27 de octubre.

BOSGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Espezialitateetako titulaziorik ez izatea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA.– Carencia de titulaciones en especialidades.

Dekretu honen 49. artikuluan jasotako espezialitate batzuetako titulaziorik ez dagoenez, eta hezkuntza-arloko sail eskudunak ikasketa-planak ezartzen dituenetik 8 urte igaro arte, espezialitate horien ezohiko gaikuntza egingo da, urteko deialdi baten bidez. Deialdi horretan, horretarako deitutako gaitasun-proba bat gainditu beharko da, baina ez da beharrezkoa izango aldez aurretik goi-mailako titulaziorik izatea. Euskal sustrai tradizionaleko instrumentuen kasuan, gutxienez 45 ECTS kredituren baliokidea den euskal musika tradizionalaren prestakuntza espezifikoa gainditu dutela egiaztatzen duten pertsonek ez dute deialdi horretan parte hartu beharko.

Dada la carencia de titulaciones de ciertas especialidades recogidas en el artículo 49 del presente Decreto, y hasta pasados 8 años desde que se proceda a la implantación, en su caso, de los planes de estudios por el departamento competente en materia de educación, se procederá a la habilitación extraordinaria de esas especialidades mediante convocatoria anual, en la que se deberá superar una prueba de aptitud convocada a tal efecto, y que no exigirá tener una titulación superior previa. En el caso de los instrumentos de raíz tradicional vasca, las personas que acrediten la superación de una formación específica en música tradicional vasca equivalente a un mínimo de 45 créditos ECTS, quedarán exentas de participar en dicha convocatoria.

SEIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Aldi baterako programak irakasleak ordezkatzea ezinezkoa denean.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA.– Programas temporales ante la imposibilidad de sustitución de profesorado.

1.– Irakasle titularren beharrizanak ezin badira bete 70. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituen hautagai batekin, denboran mugatua den programa bat sortuko da. Kasu horietan, eskolaren titularrak irakasle espezialista bat kontratatu ahal izango du, zeinak, haren ustez, kalifikazio profesional egokiena izango baitu eman beharreko ikasgairako edo ikasgaietarako.

1.– La imposibilidad de cubrir las necesidades de profesorado titular con una persona candidata que cumpla con los requisitos fijados por el artículo 70, dará lugar a un programa temporal limitado en el tiempo. En estos casos el titular de la escuela podrá contratar a un profesor o a una profesora especialista que a su criterio disponga de la calificación profesional más adecuada a la materia o materias a impartir.

2.– Aldi baterako programa horiek gehienez ere ikasturte bateko iraupena izango dute, eta Hezkuntza Ikuskaritzari jakinarazi beharko zaizkio nahitaez.

2.– Estos programas temporales tendrán una duración máxima de un curso escolar, y serán obligatoriamente comunicados a la Inspección de Educación.

3.– Hezkuntza Ikuskaritzak urtero txosten bat egingo du Musika Irakaskuntzen Aholku Batzordearentzat, behar izanez gero, beharrezko neurriak har daitezen dagokion prestakuntza sustatzeko.

3.– La Inspección de Educación anualmente hará un informe para el Consejo Asesor de Enseñanzas Musicales, para que, en su caso, se tomen las medidas necesarias para impulsar la formación pertinente.

ZAZPIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Urriaren 27ko 289/1992 Dekretuaren bidez baimendutako eskolak dekretu honetan ezarritakora egokitzea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA.– Adecuación de las escuelas autorizadas por el Decreto 289/1992, de 27 de octubre, a lo establecido en el presente decreto.

Urriaren 27ko 289/1992 Dekretuak baimendutako eskolak dekretu honetan jasotakora egokitzeko, gehieneko epe hauek izango dira:

La adecuación de las escuelas autorizadas por el Decreto 289/1992 a lo recogido en el presente Decreto se efectuará en los siguientes plazos máximos:

1.– Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua (IHP) 2025eko ekainaren 30a baino lehen aurkeztu beharko da.

1.– El Proyecto Educativo de Centro (PEC) deberá ser presentado antes del 30 de junio de 2025.

2.– Antolakuntza eta Jarduera Araudia (AJA) 2025eko abenduaren 31 baino lehen aurkeztu beharko da.

2.– El Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF), deberá ser presentado antes del 31 de diciembre de 2025.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Dekretu hau indarrean jartzen denean, urriaren 27ko 289/1992 Dekretua indargabetuta geratuko da (Euskal Autonomia Erkidegoan musika-eskoletako arautu gabeko berariazko musika-irakaskuntzarako ikastetxeak sortu eta jardunean jartzeko oinarrizko arauak ezartzen dituena).

A la entrada en vigor del presente Decreto queda derogado el Decreto 289/1992, de 27 de octubre, por el que se regirán la creación y funcionamiento de los centros de enseñanza musical específica, no reglada, Escuelas de Música, en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Hezkuntza-arloko sail eskuduneko titularraren agindu baten bidez, ikastetxeak baimentzeko eskumena duen zuzendaritzaren titularraren esku utz daiteke dekretu honen IV. kapituluan aipatzen diren administrazio-baimena aldatzeko eskabideak ebazteko ardura.

Por Orden de la persona titular del departamento competente en materia de educación, podrá delegarse en la persona titular de la dirección competente en materia de autorización de centros la resolución de las solicitudes de modificación de la autorización administrativa a que se refiere el Capítulo IV de este Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Baimena ematen zaio hezkuntza-arloko sail eskuduneko titularrari, dekretu honetan ezarritakoa garatu eta aplikatzeko beharrezkoak diren xedapenak eman ditzan.

Se autoriza a la persona titular del departamento competente en materia de educación a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2024ko maiatzaren 21ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 21 de mayo de 2024.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.


Azterketa dokumentala


Análisis documental