Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

91. zk., 2024ko maiatzaren 10a, ostirala

N.º 91, viernes 10 de mayo de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
2221
2221

AGINDUA, 2024ko maiatzaren 2koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, langileek dagozkien ordainsariak jasota 2024ko ekainaren 9ko Europako Legebiltzarrerako hauteskundeetan parte hartzeko arauak ematen dituena.

ORDEN de 2 de mayo de 2024, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se dictan normas para que las personas trabajadoras puedan participar, percibiendo sus retribuciones, en las elecciones al Parlamento Europeo a celebrar el día 9 de junio de 2024.

Apirilaren 9ko 363/2024 Errege Dekretuaren bidez 2024ko ekainaren 9ko Europako Legebiltzarrerako hauteskundeetarako deia egin denez gero, beharrezkoa da sail honek behar diren neurriak hartzea langileek kontsulta horretan parte hartu ahal izan dezaten beren ordainsariak jasota.

Habiéndose convocado, mediante Real Decreto 363/2024, de 9 de abril de 2024, elecciones al Parlamento Europeo a celebrar el día 9 de junio de 2024, se hace preciso que por este Departamento se adopten las medidas necesarias para que las personas trabajadoras puedan participar en dicha consulta percibiendo sus retribuciones.

Horretarako, indarrean dagoen legediak agindutakoa bete behar da, Autonomia Estatutuaren 12.2 artikuluan xedatuaren arabera, eta aintzat hartuta Langileen Estatutuaren Legearen testu bateginaren 37.3.d) artikuluan zehazten dena (testu bategin hori urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen).

A este fin, y habida cuenta de lo que determina el artículo 37.3.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, procede llevar a efecto la ejecución de la legislación vigente a tenor de lo dispuesto en el artículo 12.2 del Estatuto de Autonomía.

Ondorioz, 16/2024 Dekretuak 2. artikuluan ematen dizkidan ahalmenez baliatuz (16/2024 Dekretua, apirilaren 26koa, lehendakariarena, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburua kargutik kentzea xedatzeko dena), hau

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 2 del Decreto 16/2024, de 26 de abril, del Lehendakari, de cese de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Consejera de Trabajo y Empleo,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Baimena, hauteskundeen egunean astean legez dagokien eta nahitaezkoa den atsedenik ez duten langileentzakoa.

Artículo 1.– Permiso para las personas trabajadoras, que el día de las elecciones, no disfruten del preceptivo descanso semanal, que por ley les corresponde.

1.– 2024ko ekainaren 9an hautesle, hauteskunde-mahaiko kide, kontu-hartzaile edo ahaldun izanik egun horretan 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 37.1 artikuluan xedaturiko asteko atsedena hartzerik ez duten langileek eskubidea izango dute ordainduriko baimen bat hartzeko egun horretan dagokien lanaldian, deitutako Europako Legebiltzarrerako hauteskundeetan parte hartzeko eskubidea baliatu ahal izateko, hurrengo artikuluetan ezartzen den eran (urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez, Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartu zen).

1.– Las personas trabajadoras que, teniendo la condición de electoras, de miembro de mesa electoral, de interventoras o de apoderadas día 9 de junio de 2024, no disfruten en dicha fecha del descanso semanal previsto en el artículo 37.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, tendrán derecho a un permiso retribuido durante la jornada laboral que les corresponda ese día para que puedan ejercer su derecho a participar en las elecciones al Parlamento Europeo convocadas, en los términos que se establecen en los artículos siguientes.

2.– Adierazitako baimena ezin da berreskuratu, hauteslekuak irekita dauden orduen barruan baliatu behar da, eta langileak zerbitzuak normal eman balitu bezala jasoko lukeen soldata pagatuta ordaindu behar du enpresak.

2.– El mencionado permiso tiene carácter de no recuperable, a disfrutar dentro de la jornada de apertura de los locales electorales, y se retribuye por la empresa con el salario que correspondería si hubiera prestado sus servicios normalmente.

3.– Baldin eta prima edo pizgarri batez osatua badago berreskuratu ezin den eta ordaindu behar den baimen horretarako eskubidea duten langileek jaso beharreko soldataren zati bat, adierazitako kontzeptuagatik aurreko azken sei hilabetean langileak jaso duen batezbestekoaren arabera kalkulatu behar da aipatutako zati hori.

3.– Si el salario a percibir por las personas trabajadoras con derecho al permiso retribuido y no recuperable está constituido en parte por una prima o incentivo, la parte mencionada se debe calcular de acuerdo con la media percibida por la persona trabajadora por el concepto mencionado en los seis meses trabajados inmediatamente anteriores.

2. artikulua.– Langileek bozkatzeko eskubidea baliatzeko baimenaren iraupena.

Artículo 2.– Duración del permiso para que las personas trabajadoras puedan ejercer su derecho a voto.

1.– 2024ko ekainaren 9an bozkatzeko eskubidea baliatu nahi duten langileek, baldin eta egun horretan dagokien ohiko lanaldia hauteslekuak irekita dauden ordutegiarekin lau ordutan edo gehiagotan bat badator, lau orduko baimen ordaindua izango dute, hauteslekuak irekita dauden ordutegiaren barruan hartzeko.

1.– Las personas trabajadoras que deseen ejercer su derecho a voto el día 9 de junio de 2024, y cuya jornada laboral habitual, en ese día, coincida en cuatro o más horas con el horario de apertura de los locales electorales, disfrutarán de un permiso retribuido de cuatro horas, el cual deberá disfrutarse dentro del horario de apertura de los locales electorales.

2.– Baldin eta ohiko lanaldiarekiko kointzidentzia lau ordutik beherakoa bada, lanaldiarekin bat datorren denborara mugatuko da baimena, eta hauteslekuak irekita dauden ordutegiaren barruan baliatu beharko da.

2.– Si la coincidencia de la jornada habitual lo fuera en menos de cuatro horas, el permiso se reducirá al tiempo en que coincida con el horario laboral, y deberá disfrutarse dentro del horario de apertura de los locales electorales.

3.– Baimen horien iraupena proportzionalki txikituko da, baldin eta egun horretan ohiko, legezko edo hitzartutako lanaldia baino lanaldi laburrago bat aitortua baldin badute bozkatzeko eskubidea baliatu nahi duten langileek.

3.– Estos permisos se reducirán proporcionalmente en su duración, si las personas trabajadoras que deseen ejercer su derecho a voto tienen reconocida para ese día una jornada inferior a la habitual, legal o convenida.

3. artikulua.– Baimena erabiltzeko unea zehaztea eta haren erabilera justifikatzea.

Artículo 3.– Determinación del momento de utilización del permiso y justificación de su uso.

1.– Agindu honen 2. artikuluan aurreikusitako kasuetan, enpresaren zuzendaritzak zehaztuko du bozkatzeko eskubidea baliatzeko baimena hartzeko ordutegia, lanaren antolamenduaren arabera; nolanahi ere, hauteslekuak irekita dauden ordutegiaren barruan izan beharko da ordutegi hori.

1.– En los supuestos previstos en el artículo 2 de esta Orden, corresponderá a la dirección de la empresa, en base a la organización del trabajo, la determinación del horario del disfrute del permiso para ejercer el derecho a voto, que en cualquier caso habrá de serlo dentro del horario de apertura de los locales electorales.

2.– Baliatutako baimenaren denboraren soldata ordaintzeko, enpresaren zuzendaritzak eskubidea du bozkatu izanaren egiaztagiria aurkezteko eskatzeko bere langileei, dagokion hauteskunde-mahaiak emana.

2.– A efectos del abono del salario del tiempo del permiso disfrutado, la dirección de la empresa tiene derecho a solicitar a su personal la presentación del justificante de haber votado, expedido por la mesa electoral correspondiente.

4. artikulua.– Hauteskunde-mahaietako kideentzako eta hauteskundeen egunean kontu-hartzaileen funtzioak betetzen dituztenentzako baimena.

Artículo 4.– Permiso para las personas miembros de las mesas electorales y para las que realicen funciones de intervención el día de las elecciones.

1.– 2024ko ekainaren 9an lanaldi osoko baimena emango zaie Langileen Estatutuaren Legearen Testu Bategina onartzen duen martxoaren 24ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 37.1 artikuluan aurreikusitako asteko atsedena baliatzen ez duten eta hauteskunde-mahaietako kide direla edo bertan kontu-hartzaileen funtzioak bete behar dituztela egiaztatzen duten langileei; bai eta hurrengo eguneko lanaldiaren lehenengo bost orduetako baimen bat ere.

1.– A las personas trabajadoras que el día 9 de junio de 2024, no disfruten del descanso semanal que prevé el artículo 37.1 del Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de Ley del Estatuto de los Trabajadores, y que acrediten la condición de ser miembros de mesa electoral o ejercer funciones de intervención en ellas, se les concederá el permiso correspondiente a la jornada completa del mencionado día; así como un permiso para las cinco primeras horas de su jornada laboral del día inmediatamente posterior.

2.– Asteko nahitaezko atsedena bozketa-egunean baliatzen duten eta mahaiko kide edo kontu-hartzaile direla egiaztatzen duten langile guztiei aplikatzen zaie aurreko paragrafoan in fine ezartzen den lehenengo bost orduen baimena, adierazitako paragrafoak ezartzen duen modu berean.

2.– El permiso de las cinco primeras horas que se establece in fine en el párrafo anterior, se hace extensivo a todas las personas trabajadoras que disfruten del preceptivo descanso semanal el día de la votación y que acrediten su condición de miembro de la mesa o de interventor/a, en iguales condiciones que establece el mencionado párrafo.

3.– Baimen horiek ezin dira berreskuratu, eta enpresak ordaindu behar ditu, hari hauteskunde-mahaiko kide gisa edo kontu-hartzaile gisa jardun izana justifikatu ondoren.

3.– Estos permisos, de carácter no recuperable, se deben retribuir por la empresa una vez justificada la actuación como miembro de mesa electoral o interventor/a.

5. artikulua.– Hauteskundeen egunean ahaldun-funtzioak betetzen dituztenentzako baimena.

Artículo 5.– Permiso para las personas que realicen funciones de apoderadas el día de las elecciones.

Hauteskundeen egunean ahaldunak direla egiaztatzen duten eta Langileen Estatutuaren Legearen Testu Bategina onartzen duen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 37.1 artikuluan aurreikusten den asteko atsedena baliatzerik ez duten langileek berreskuratu ezin den baimen bat baliatuko dute bozketa-egunean, eta enpresak ordaindu egin beharko du, langileek justifikatu ondoren.

Las personas trabajadoras que acrediten su condición de apoderadas el día de las elecciones y no disfruten del descanso semanal que prevé el artículo 37.1 del Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, disfrutarán de un permiso no recuperable durante el día de la votación, que debe ser retribuido por la empresa una vez justificado.

6. artikulua.– Txanda-aldaketak.

Artículo 6.– Cambio de turno.

Baldin eta, hauteskunde-egunaren aurreko egunean, gaueko txandan lan egin behar badu agindu honen 4. eta 5. artikuluetan bildutako langileren batek, enpresaren zuzendaritzak gau horretako txanda aldatu beharko du, interesdunak hala eskatuz gero.

Si alguna de las personas comprendidas en los artículos 4 y 5 de esta Orden debiera trabajar en el turno de noche en la fecha inmediatamente anterior a la jornada electoral, la dirección de la empresa, a petición de la persona interesada, deberá cambiar el turno de dicha noche.

7. artikulua.– Posta bidezko botoa emateko ziurtagiriaren eskaera egiteko baimena.

Artículo 7.– Permiso para formular la solicitud de certificación para ejercer el voto por correo.

1.– Berreskuratu ezin den ordainduriko baimen bat eman behar zaie, gehienez ere lau ordu librekoa, dagokien lanaldiaren barruan, beren lana ohiko etxebizitzatik urrun egiten dutenei edo 2024ko ekainaren 9an botoa emateko eskubidea baliatzeko zailtasunak dakartzaten bestelako egoera batzuetan lan egiten dutenei, botoa posta bidez eman ahal izateko behar den ziurtagiriaren eskaera pertsonalki egin ahal izan dezaten.

1.– Se debe conceder un permiso, retribuido y de carácter no recuperable, de como máximo cuatro horas libres, dentro de la jornada laboral que les corresponda, a las personas que desarrollen sus trabajos lejos de su domicilio habitual o en otras condiciones de las cuales se deriven dificultades para ejercer el derecho de sufragio el día 9 de junio de 2024, para que puedan formular personalmente la solicitud de certificación necesaria para poder emitir su voto por correo.

2.– Posta bidezko botoa emateko eskubidea erabiltzeko legez jartzen diren egunetan baliatu ahal izango da adierazitako baimena; kasu horretan, agindu honen 2. eta 3. artikuluetan xedaturikoa aplikatuko da; eta Hauteskunde Erroldaren Bulegoko probintzia-ordezkaritzei edo Posta Zerbitzuko bulegoei egindakotzat hartu behar dira hauteslekuei edo hauteskunde-mahaiei artikulu horietan egindako aipamen guztiak.

2.– El mencionado permiso se podrá disfrutar durante las fechas que legalmente se habiliten para ejercer el derecho al voto por correo; en cuyo caso es de aplicación lo que disponen los artículos 2 y 3 de esta Orden; y han de entenderse sustituidas todas las referencias a los locales electorales o mesas electorales por las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral u oficinas del Servicio de Correos.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2024ko maiatzaren 2a.

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de mayo de 2024.

16/2024 Dekretua, lehendakariarena, apirilaren 26koa 2. artikuluan xedatutakoaren arabera.
En virtud del artículo 2 del Decreto 16/2024, de 26 de abril, del Lehendakari.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburua,

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo,

JAVIER HURTADO DOMÍNGUEZ.

JAVIER HURTADO DOMÍNGUEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental