Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

243. zk., 2019ko abenduaren 23a, astelehena

N.º 243, lunes 23 de diciembre de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE
INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE
5858
5858

EBAZPENA, 2019ko abenduaren 3koa, Etxepare Euskal Institutuko zuzendariarena, Euskal Etxeei, 2019-2020 ikasturtean emango dituzten euskara eskolengatik, dirulaguntzen eskaerak ebazten dituena.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2019, de la Directora del Instituto Vasco Etxepare, por la que se resuelven las subvenciones de las Euskal Etxeak en concepto de los cursos de euskara que impartirán en el curso 2019-2020.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

1.– 2019ko urriaren 16an argitaratu zen EHAAn euskarazko eskolak ematen dituzten Euskal Etxeei dirulaguntzak emateko modua arautzen duen Etxepare Euskal Institutuko zuzendariaren 2019ko urriaren 3ko Ebazpena.

1.– En el BOPV de 16 de octubre de 2019 se publicó la Resolución de 3 de octubre de 2019 de la Directora del Instituto Vasco Etxepare por la que se establece el procedimiento para la concesión de subvenciones a los Centros Vascos-Euskal Etxeak que imparten cursos de Euskara.

2.– Ebazpen horretako 2. artikuluan finkatu zen gehieneko diru-zuzkidura berrehun eta berrogeita bat mila (241.000) eurokoa izango dela.

2.– En el artículo 2 de la citada Resolución se establece que la cantidad máxima que se destinará a la presente convocatoria será de doscientos cuarenta y un mil (241.000) euros.

3.– Deidaldiaren 7. artikukuak xedatzen du Euskal Etxeetako euskaltegiei dagozkien dirulaguntzen modulua 11,50 eurokoa izango dela talde/orduko eta dirulaguntzak baldintzak betetzen dituzten eskabide guztiei erantzuteko nahikoa ez balira, hainbanatuko direla onuradunen artean.

3.– El artículo 7 de la convocatoria establece que el módulo por hora/grupo que se aplicará a las subvenciones correspondientes a los euskaltegis de Centros Vascos-Euskal Etxeak, será de 11,50 euros y que se procederá al prorrateo de la subvención entre las entidades beneficiarias si el importe señalado fuera insuficiente para hacer frente a las necesidades solicitadas.

Hori guztia kontuan izanik, aurkeztutako eskabideak egiaztatu ondoren eta ebazpenaren 8. artikuluak egokitu dizkidan betebeharren jardunean, hurrengo hau

En virtud de todo ello, tras la verificación de las solicitudes presentadas, y de conformidad a lo señalado en el artículo 8 de la resolución,

EBATZI DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ebazpen honen eranskinean azaltzen diren erakundeei bertan zehazturiko kopuruko dirulaguntza ematea.

Primero.– Conceder subvención por la cuantía que se indica a las entidades relacionados en el anexo de esta resolución.

Bigarrena.– Ebazpen hau, deialdiaren 8.2 artikuluak xedatutakoarekin bat, Euskal Herriko Agintari Aldizkarian argitaratzea.

Segundo.– Publicar esta resolución en el Boletín Oficial del País Vasco de conformidad al artículo 8.2 de la convocatoria.

Administrazio-bidea amaitzen duen ebazpen honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete interesdunek Etxepare Euskal Institutuko zuzendariari, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, edota administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete, Eukal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko dagokion aretoan, bi hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Contra la presente Resolución, que agota la via administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante la Directora del Instituto Vasco Etxepare en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación.

Donostia, 2019ko abenduaren 3a.

Etxepare Euskal Institutuaren zuzendaria.

IRENE LARRAZA AIPURURUA,

En Donostia / San Sebastián, a 3 de diciembre de 2019.

La Directora del Instituto Vasco Etxepare.

IRENE LARRAZA AIPURURUA,

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana