Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

127. zk., 2024ko ekainaren 28a, ostirala

N.º 127, viernes 28 de junio de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
3108
3108

78/2024 DEKRETUA, ekainaren 18koa, hezkuntza-sistema inklusibo baten esparruan aniztasunari erantzutekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako ikasleentzat.

DECRETO 78/2024, de 18 de junio, de respuesta a la diversidad en el marco de un sistema educativo inclusivo, para las alumnas y alumnos de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

HITZAURREA
PREÁMBULO

Hezkuntza-sisteman aniztasunari erantzuteko, esparru etiko bat behar da. Esparru horrek erreferente hauek ditu: giza duintasunaren balioa, desberdintasunen errekonozimendu enpatikoa, pertsona zaurgarrienen babesa, eta hezkuntza-prozesuan parte hartzen dutenentzat irisgarritasuneko eta ikaskuntzako oinarrizko baldintzen berdintasuna gauzatzeko behar diren neurriak hartzeko erantzukizuna. Horretarako, ezinbestekoa da hezkuntza-eredu kalitatezkoak eta ekitatiboak garatzea, baita irisgarritasun unibertsala bermatzen dutenak ere.

La respuesta a la diversidad en el sistema educativo implica la remisión a un marco ético que tiene como referentes: el valor de la dignidad humana, el reconocimiento empático de las diferencias, la protección de las personas más vulnerables y la responsabilidad de aportar las medidas precisas para que se dé la igualdad de condiciones básicas, de accesibilidad y de aprendizaje para quienes participan en el proceso educativo, siendo imprescindible, para ello, el desarrollo de modelos educativos de calidad y equitativos, así como garantes de la accesibilidad universal.

Aniztasunari erantzute hori gauzatzeko, hezkuntza-sistemak goian deskribatutako esparru etikoan garatu behar ditu bere politikak, eta antolaketa, metodologiak eta curriculum-neurriak ikasle guztientzat egokitzeko gaitasuna duten ikastetxeetan, «Guztiontzako eskola» kontzeptua errealitate bihurtzeko.

Esta respuesta a la diversidad debe darse en un sistema educativo cuyas políticas se desarrollen en el marco ético descrito, y en centros que tengan la capacidad de adaptarse en su organización, en sus metodologías y en sus medidas curriculares a todo su alumnado, haciendo realidad el concepto «Escuela para todos y todas».

Ikastetxeak benetako espazio inklusibo gisa eraikitzea ikasle bakoitzaren hezkuntza-prozesuaren kalitatea mugatzen duten era guztietako oztopoak eta hesiak gainditzera bideratzen den prozesua da, zaurgarrienei arreta berezia eskaintzen diena. Paradigma-aldaketa horrek hezkuntza-sistemaren estamentu guztiak inplikatzen ditu, eta, ikastetxeetan, lehentasunez, irakasleak. Haiei dagokie ikasle bakoitzari zuzeneko erantzuna ematea, ikasleek pertsona duinak eta baliotsuak direla senti dezaten. Horretarako, hezkuntza-sistemak eginkizun hori betetzeko prestakuntza ahalbidetu behar du.

La construcción de los centros como verdaderos espacios inclusivos es un proceso que se dirige a superar los obstáculos y barreras de distinto tipo que limiten la calidad del proceso educativo de cada alumna y alumno, prestando especial atención a quienes son más vulnerables. Este cambio de paradigma implica a todos los estamentos del sistema educativo y, en los centros, prioritariamente al profesorado. A él le corresponde dar la respuesta directa a cada alumno y alumna, haciéndoles sentir como personas dignas y valiosas. Para ello, el sistema educativo debe posibilitar la formación para cumplir este cometido.

Hezkuntza-eragileak diren aldetik, entitate hauek dute, besteak beste, arrakasta-itxaropena eskaintzen duten hezkuntza- eta gizarte-ingurune inklusiboak lortzeko ardura: zuzendaritza-taldeak, beren ezinbesteko lidergo pedagogikoa gauzatzean; ikasleak eta haien familiak, laguntzaile eta funtsezko eragile gisa seme-alaben hezkuntza-prozesu osoan erabakiak hartzerakoan; irakasle ez diren langileak eta hezkuntza-langileak; hezkuntzarako laguntza-zerbitzuak; hezkuntza-ikuskaritza; senitartekoen elkarte eta federazioak; unibertsitateak, eta osasun-sistema eta gizarte-sistemak. Gainera, guztion onerako eta gizarte-kohesio handiagorako balio partekatuak sustatzen dituzte.

Como agentes educativos, también los equipos directivos en el ejercicio de su ineludible liderazgo pedagógico, el alumnado y sus familias, como colaboradoras y agente fundamental en la toma de decisiones en todo el proceso educativo de sus hijos e hijas, el personal no docente y educativo, los servicios de apoyo a la educación, la inspección de educación, las distintas asociaciones y federaciones de familiares, las universidades, el sistema sanitario y el social, entre otras entidades, son corresponsables en la consecución de entornos educativos y sociales inclusivos que ofrezcan expectativas de éxito. Además, promueven valores compartidos orientados al bien común y una mayor cohesión social.

Nazioarteko esparruan, hezkuntza- eta gizarte-politikek inklusioaren printzipioa defendatzen dute, printzipio hori hartzen baita hezkuntza-garapenari bidea emateko eta gizarte-kohesioa ahalbidetzeko bitartekorik egokientzat. Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazio Batuen Konbentzioaren (2006) –abuztuaren 1eko 26/2011 Legearen bidez gure barne-zuzenbidera moldatua– 24. artikuluak onartzen duenez, «hezkuntzarako eskubidea eragingarri egiteko asmoarekin, bereizkeriarik gabe eta aukera-berdintasuna oinarri, estatu alderdiek maila guztiak eta bizitza osorako irakaskuntza barneratzen dituen hezkuntza-sistema ziurtatuko dute». Horretarako, laguntza-neurri pertsonalizatuak eta efektiboak hartuko dira garapen ekonomiko eta soziala ahalik eta gehien sustatzen duten inguruneetan, erabateko inklusioaren helburuari jarraikiz.

En el ámbito internacional, las políticas educativas y sociales defienden el principio de la inclusión como el medio más adecuado para favorecer el desarrollo educativo y para posibilitar la cohesión social. En este sentido, el artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), trasladada a nuestro derecho interno mediante la Ley de adaptación 26/2011, de 1 de agosto, reconoce que para hacer efectivo su derecho a la educación, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los estados parte asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Para ello, se facilitarán medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.

Hezkuntza 2030 Ekintza Esparruak, UNESCOko 184 kidek Parisen onartuak, hezkuntzaren ikusmoldea indartzen du, bizitzak eraldatzeko bitarteko gisa, eta Garapen Jasangarrirako Helburuak lortzeko eragile nagusi gisa betetzen duen zeregina errekonozitzen du. Zehazki, «Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea» da proposatutako helburuetako bat.

El Marco de Acción Educación 2030, aprobado en París por 184 miembros de la UNESCO, refuerza la visión de la educación como medio para transformar las vidas, reconociendo el papel que desempeña como motor principal para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En concreto, uno de los objetivos propuestos es «Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos».

Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazio Batuen Konbentzioak 19. artikuluan ezartzen du modu independentean bizitzeko eta komunitatean sartzeko eskubidea. Desgaitasunen bat duten pertsona guztiek komunitatean baldintza berberetan bizitzeko duten eskubidea onartzen da, gainerakoen aukera berdinekin, eta adierazten da estatu alderdiek neurri eraginkor eta egokiak hartuko dituztela desgaitasunen bat duten pertsonek eskubide hori erabat baliatzeko, eta pertsona horiek komunitatean erabat sartzeko eta parte hartzeko.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en el artículo 19 el Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Se reconoce el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y que se adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad.

Abenduaren 29ko 3/2020 Lege Organikoak, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa –LOMLOE– aldatzen duenak, hezkuntza-sistemaren ekitatean eta izaera inklusiboan aurrera egiteko premia adierazten du; horrez gain, konpetentzien garapen handiagoa (konpetentzia digitalarena barne) eta ikaskuntzaren pertsonalizazioa sustatzen ditu, ikasle guztiek izan dezaten eskola-arrakasta erdiesteko aukera. Era berean, haurren eskubideen errespetua eta genero-berdintasuna sustatzen ditu, baita garapen jasangarrirako hezkuntza ere.

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación –LOMLOE–, que señala la necesidad de avanzar en la equidad y el carácter inclusivo del sistema educativo, promueve un mayor desarrollo de las competencias, incluyendo la digital, y la personalización del aprendizaje para que todo el alumnado pueda alcanzar el éxito escolar. Promueve, igualmente, el respeto a los derechos de la infancia y la igualdad de género, así como la educación para un desarrollo sostenible.

Ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoak, haurrak eta nerabeak indarkeriatik begiratzeko babes integralarenak, esanbidez adierazten du hezkuntza-sistemak hezkuntza-komunitateko kide guztien elkarrekiko errespetua izan behar duela oinarri, eta hezkuntza irisgarria, berdintasunezkoa, inklusiboa eta kalitatezkoa sustatu beharra azpimarratzen du, haur eta nerabe guztien garapena ahalbidetu behar duena, oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak errespetatuko dituen eskola-testuinguru seguru eta ekitatiboan.

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, señala expresamente que el sistema educativo debe regirse por el respeto mutuo de todos los miembros de la comunidad educativa e insiste en la necesidad de desarrollar una educación accesible, igualitaria, inclusiva y de calidad que facilite el desarrollo de todos los niños, niñas y adolescentes, en un contexto escolar seguro, equitativo y respetuoso con los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Euskal Autonomia Erkidegoan, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko hezkuntza-erantzuna eskola muinbakar eta integratzailearen esparruan antolatzen duen ekainaren 23ko 118/1998 Dekretua izan da eskolatzearen aldi batean edo eskolatze osoan zehar horren beharra izan duten ikasleei hezkuntza-erantzun egokia bideratzeko arau zuzentzailea. Dekretu horrek Euskal Eskola Publikoari buruzko otsailaren 19ko 1/1993 Legean jasotako printzipioak garatu zituen, honela definitzen baitzuen eskola publikoa: «anitza, elebiduna, demokratikoa, gizarte eta kultura mailan bere ingurunean errotua, ezberdintasunen berdintzailea eta dibertsitatearen bateratzailea».

En la Comunidad Autónoma Vasca el Decreto 118/1998, de 23 de junio, de ordenación de la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales, en el marco de una escuela comprensiva e integradora, ha sido la norma rectora para propiciar la respuesta educativa adecuada a las alumnas y alumnos que la requiriesen, en un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella. En ese decreto se desarrollaban los principios recogidos en la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca, al definirla como «plural, bilingüe, democrática, enraizada social y culturalmente en su entorno, compensadora de desigualdades e integradora de la diversidad».

Ekainaren 23ko 118/1998 Dekretuak eta berori garatzeko eman ziren aginduek printzipio horiek indartu zituzten, hezkuntza-premia bereziak (aldi baterakoak edo iraunkorrak) dituzten ikasleen hezkuntza-arretaren antolaketari, baliabideen plangintzari eta antolamenduari buruzko alderdiak arautzean, betiere premia horien jatorria, batez ere, ikasleen hezkuntza- eta eskola-historiari, gaitasun handiagoko baldintza pertsonalei, ezintasun sentsorial, fisiko edo psikikoari edo gizarte-egoera kalteberari egotz dakizkiekeenean.

El citado Decreto 118/1998, de 23 de junio, y las distintas órdenes que lo desarrollaron vinieron a potenciar esos principios al regular aspectos relativos a la ordenación, la planificación de recursos y la organización de la atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, cuyo origen pudiera atribuirse, fundamentalmente, a la historia educativa y escolar del alumnado, a condiciones personales de mayor capacitación, a condiciones igualmente personales de discapacidad sensorial, física o psíquica o a una situación social desfavorecida.

Alabaina, errealitate soziala, hezkuntzarena eta legala aldatu egin dira, eta, hortaz, bidezkoa da ikasle guztien aniztasunari erantzutea erregulatzen duen araudia eguneratzea. Zenbait kontzeptu, hala nola integrazioa eta desberdintasunen konpentsazioa, atzean utzi dituzte inklusioaren eta ekitatearen kontzeptuek. Era berean, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko erantzuna, edo, adiera zabalagoan, hezkuntza-laguntzaren premia espezifikoak dituztenei eman beharrekoa, atzean utzi du izaera unibertsala duen kontzeptu batek, hots, aniztasunari erantzutekoak, garapen integrala eta ikaskuntza erraztuko dieten neurri eta laguntza pertsonalizatuak jasotzeko ikasleen eskubide gisa ulertuta. Hori ez da oztopo euskal hezkuntza-sistemak, euskal gizarteak eta irakasleek aniztasunarekin duten etengabeko konpromisoa onartzeko, ikaslerik zaurgarrienei arreta berezia eskainita.

Ahora bien, la realidad social, la educativa y la legal han cambiado, por lo que procede actualizar la normativa que regule la respuesta a la diversidad de todo el alumnado. Conceptos como la integración y la compensación de desigualdades han sido superados por los de inclusión y equidad. Así mismo, la respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales, o en sentido más amplio, al que tiene necesidades específicas de apoyo educativo, también ha quedado superada por un concepto de carácter universal de respuesta a la diversidad, entendido como el derecho del alumnado a recibir medidas y apoyos personalizados que faciliten su desarrollo integral y su aprendizaje. Esto no es óbice para reconocer el compromiso permanente con la diversidad del sistema educativo vasco, de su sociedad y de las y los docentes, haciendo especial hincapié en la población escolar más vulnerable.

Horiek horrela, Haur Hezkuntzari buruzko maiatzaren 30eko 75/2023 Dekretuak, Oinarrizko Hezkuntzari buruzko maiatzaren 30eko 77/2023 Dekretuak eta Batxilergoari buruzko 76/2023 Dekretuak jasotzen dutenaren arabera, hezkuntzako esku-hartzeak ikasleen aniztasuna errekonozitu eta errespetatu behar du, eta ikasle guztien oinarrizko konpetentziak ahalik eta gehien garatzera bideratutako arreta pertsonalizatua ziurtatu. Aniztasunari erantzuteko neurriek ikasleen hezkuntza-premiak gogoan hartu behar dituzte, haien ingurune normalizatu eta inklusiboan, haien ikasteko interesak, motibazioak eta gaitasunak kontuan harturik, eta, nolanahi ere, neurri horiek Oinarrizko Hezkuntzaren helburuak eta dagokion titulazioa lortzeko aukera emango dien bidea izan beharko dute. Halaber, hezkuntza-laguntzaren premia espezifikoren bat duten ikasleen detekzio eta esku-hartze goiztiarraren premia ezartzen dute. Beharrezkotzat jotzen da, gainera, ikasle guztientzako bizitza-proiektu pertsonalen garapenean aurrera egitea.

Así las cosas, el Decreto 75/2023, de 30 de mayo, de Educación Infantil, el Decreto 77/2023, de 30 de mayo, de Educación Básica y el Decreto 76/2023, de Bachillerato, recogen que la intervención educativa debe reconocer y respetar la diversidad del alumnado y asegurar una atención personalizada orientada al desarrollo máximo de las competencias básicas de todo el alumnado. Las medidas de respuesta a la diversidad deben atender a las necesidades educativas del alumnado en su entorno normalizado e inclusivo teniendo en cuenta sus intereses, motivaciones y capacidades para el aprendizaje, y deberán suponer, en cualquier caso, una vía que les permita alcanzar los objetivos de la Educación Básica y la titulación correspondiente. Establecen también la necesidad de la detección e intervención temprana del alumnado con alguna necesidad específica de apoyo educativo. Además, se considera necesario también avanzar en el desarrollo de proyectos personales de vida para todo el alumnado.

Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzari buruzko abenduaren 21eko 17/2023 Legeak (aurrerantzean, EHL), hezkuntza-sistemaren printzipio gisa printzipio hauek zaintzea ezartzen du: inklusioa, ekitatea, gizarte-kohesioa, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna eta ikastetxe guztien hezkuntza-sisteman aniztasuna bermatzea. Era berean, hezkuntza-sistemaren helburuen artean, prestakuntza integrala eta malgua bultzatzea dago, balioetan oinarritua, askotariko ikasleentzat kalitatezko hezkuntza-aukerak bermatuko dituena eta berezko gaitasunak dituzten ikastetxeak egotea segurtatuko duena; horretarako, sinesmen-, gaitasun- eta konpetentzia-aniztasunaren aurrean errespetuzko eta tolerantziazko jarrera positiboa garatuko da, eta bizitza pertsonal eta sozial betea eta gizarte kohesionatu eta solidarioa bultzatuko dira. 35. artikuluan, aniztasunari buruzko neurriak ezartzen dituenean, adierazten da aniztasuna dela euskal eskola inklusiboaren jardueraren oinarria, eta, horrenbestez, kalitatezko hezkuntza eta aukera-berdintasuna bermatuko dituela, bidezkoa eta ekitatiboa izango dela, eta ikasle guztien eskola-arrakasta lortzeko xedea duen politika-, kultura- eta praktika-multzo batean gauzatuko dela.

La Ley 17/2023, de 21 de diciembre, de Educación de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en adelante LEPV, establece como un principio del sistema educativo la salvaguarda de los principios de inclusión, equidad, cohesión social, igualdad de mujeres y hombres, y la garantía de diversidad en el sistema educativo de todos los centros educativos. Así mismo, entre los fines del sistema educativo se concreta el impulsar una formación integral y flexible, asentada en valores, que garantice oportunidades educativas de calidad para un alumnado diverso y la existencia de centros educativos con singularidades propias, desarrollando una actitud positiva de respeto y tolerancia frente a la diversidad de creencias, capacidades y competencias, y que facilite el despliegue de una vida personal y social plena, así como la construcción de una sociedad cohesionada y solidaria. En el artículo 35, dedicado a las Medidas en relación con la diversidad, se afirma que la diversidad es el fundamento de la actuación de una escuela vasca inclusiva, una escuela que garantiza una educación de calidad, con igualdad de oportunidades, justa y equitativa, y que se expresa en un conjunto de políticas, culturas y prácticas destinadas a lograr el éxito escolar de todo el alumnado.

2/2024 Legeak, otsailaren 15ekoa, Haur eta Nerabeei buruzkoa, hezkuntzaren arloan administrazioak jarduteko dituen printzipioen artean, honako hau jasotzen du: desabantaila ekonomikoak, sozialak, kulturalak edo pertsonalak dituztenen alde aukera-berdintasuna errespetatzea eta sustatzea, bai eskolarako sarbidean, bai eskolan dauden bitartean, haur eta nerabe guztiei hezkuntza-aukera berberak eskainiz eta, horretarako, diskriminazio positiboko ekintza inklusiboak eginez, hezkuntza-prozesuan laguntzeko eta eskola-porrota prebenitzeko. Eta, oro har, administrazio guztien erabakien eta jarduketen oinarrizko printzipio inspiratzaile gisa, haurren eta nerabeen interes gorenaren printzipioa eta haien eskubideen babesa hartzen ditu.

La Ley 2/2024, de 15 de febrero, de Infancia y Adolescencia, recoge entre los principios de actuación administrativa en el ámbito de la educación que se respete y se promueva, en favor de quienes presenten desventajas económicas, sociales, culturales o personales, la igualdad de oportunidades en el acceso a la escuela y durante su permanencia en ella, ofreciendo las mismas oportunidades educativas a todos los niños, niñas y adolescentes y arbitrando al efecto acciones de discriminación positiva, de carácter inclusivo, que apoyen el proceso educativo y prevengan el fracaso escolar. Y, en general, como principio inspirador básico de las decisiones y actuaciones de todas las Administraciones, adopta el principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes y la protección de sus derechos.

Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzko otsailaren 2ko 13/2016 Dekretuan osasunaren, hezkuntzaren eta gizarte-zerbitzuen arloetan Arreta Goiztiarraren eremuan egiten diren esku-hartzeak antolatzeko eta koordinatzeko oinarrizko arauak ezartzen dira, eta, hala, hezkuntza-politika inklusiboen eredu integrala eratzen da.

En el Decreto 13/2016, de 2 de febrero, de intervención integral en Atención Temprana en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se establecen las normas básicas para la organización y coordinación del conjunto de intervenciones que en el campo de la Atención Temprana se desarrollan desde los ámbitos de la salud, la educación y los servicios sociales, que constituye un modelo integral de políticas educativas inclusivas.

Lanbide Heziketaren antolamenduari eta integrazioari buruzko martxoaren 31ko 3/2022 Lege Organikoak printzipio orokorrak ezartzen ditu 3. artikuluan, eta horien artean dago «gardentasuna, kalitatea, irisgarritasuna, pertsonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna, ekitatea eta inklusioa». Era berean, 4.b) artikuluan zehazten denez, salbuespen gisa, oinarrizko mailako heziketa-ziklo espezifikoak baimendu ahal izango dira honako hauentzat: «Hezkuntza-premia bereziak dituzten 21 urte arteko gazteentzat, eskaintza arruntera egokitzeko neurriak agortu ondoren, edo ohiko eskaintza horretan sartu ezin direnean eta haien premiei ezin zaienean erantzun inklusiorako eta aniztasunari erantzuteko neurrien esparruan». C, D eta E graduko prestakuntza-eskaintzari dagokionez, 69.3 artikuluan honako hau ezartzen da: «Lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten helduak etengabe prestatzeko, gizarteratzeko eta lan-merkatuan sartzeko helburuarekin, prestakuntza modularra jasotzeko aukera emango zaie prestakuntza jasotzeko ezarritako baldintzak betetzen ez dituzten lan-esperientzia duten helduei. Kasu honetan, dagokion ziurtagiria edo titulua eskatzen den unean eskatu ahal izango da sartzeko baldintzak betetzea ». Gainera, lege honen 70. artikuluak hezkuntza-premia bereziak dituzten pertsonei zuzendutako eskaintzaren modalitateak jorratzen ditu, eta hau zehazten du: «1. Desgaitasuna duten pertsonentzat antolamendu-neurri eta -alternatiba metodologikoak eta aniztasunari eta inklusioari erantzuteko neurriak nahikoak ez direnean, A, B, C eta D mailako berariazko modalitateko eskaintzak egin ahal izango dira hezkuntza-premia bereziak dituzten pertsonentzat. Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketako eskaintzen kasuan, ikastetxe arruntetan edo hezkuntza bereziko zentroetan eskolatutako ikasleak gutxienez 21 urtera arte egon ahal izango dira eskolatuta»; «2. Eskaintzak hartzaileen ezaugarrietara eta profilera egokituko dira, desgaitasun bakoitzarekin bateragarriak diren konpetentzia-estandarrak edo konpetentzia-elementuak eskuratzea sustatuko da, eta enpresetan prestatzeko eskubidea bermatuko da, behar diren egokitzapenekin, enpresaren esleipenean diskriminaziorik jasan gabe»; eta «3. Bizialdi osoko lanbide-heziketaren eskaintza bultzatuko da, desgaitasuna duten pertsonak beren lanbide-ibilbidean gaitzeko eta eguneratuta mantentzeko».

La Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, establece en el artículo 3 los principios generales, entre los que se incluye la «transparencia, calidad, accesibilidad, igualdad efectiva de trato y de oportunidades entre las personas, equidad e inclusión». Así mismo, en el artículo 4.b) se concreta que podrán autorizarse excepcionalmente ciclos formativos de grado básico específicos para «Jóvenes de hasta 21 años de edad con necesidades educativas especiales, una vez agotadas las medidas de adaptación en la oferta ordinaria, o cuando no sea posible su inclusión en dicha oferta ordinaria y sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de inclusión y atención a la diversidad». En relación con la oferta de formación de Grado C, D y E, en el artículo 69.3 se establece que «Con finalidad de formación permanente, integración social e inclusión en el mercado de trabajo de personas adultas con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo, se permitirá el acceso a la formación modular a personas adultas con experiencia laboral que no tengan las condiciones establecidas para el acceso a la formación. En este caso, el cumplimiento de los requisitos de acceso será exigible en el momento de la solicitud del Certificado o Título correspondiente». Además, en el artículo 70 de la citada Ley se regula lo relativo a las personas con necesidades educativas especiales, detallando lo siguiente: «1.º Cuando las medidas y alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de atención a la diversidad e inclusión no sean suficientes para las personas con discapacidad, podrán efectuarse ofertas de Grado A, B, C y D en modalidad específica, dirigidas a personas con necesidades educativas especiales. En el caso de las ofertas de formación profesional del sistema educativo, las personas estudiantes escolarizadas en centros ordinarios o en centros de educación especial podrán permanecer escolarizadas, al menos, hasta los 21 años»; «2.º Las ofertas se ajustarán a las características y perfil de los destinatarios, promoviendo la adquisición de aquellos estándares de competencia o elementos de competencia compatibles con cada discapacidad, y garantizando el derecho a su formación en las empresas, con las adaptaciones que precisen, sin que sufran discriminación en la asignación de empresa»; y «3.º Se favorecerá la oferta de formación profesional a lo largo de la vida que capacite y mantenga actualizadas a las personas con discapacidad en su itinerario profesional».

Aurrekoaren ildotik, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko 4/2018 Legearen 3.1.g) artikuluak honako hau ezartzen du: «Neurriak bultzatzea prestakuntza-eskaintza berariazko bat eratzeko, egokitua eta bideratua gainditzera gizartean eta lan-munduan sartzeko zailtasunak dituzten kolektiboei eta pertsonei, desgaitasunen bat duten pertsonak barne, lanbide-heziketa jasotzea eragozten dieten oztopoak, era horretara gero lan-merkatuan sartzea erraztuz». Era berean, lege honen 3.2.h) artikuluak honako hau ezartzen du: «Gainditzea gizartean eta lan-munduan sartzeko zailtasunak dituzten kolektiboei eta pertsonei nahiz desgaitasunen bat dutenei prestakuntza jasotzea eragozten dieten oztopoak, eta erraztea prestakuntzaren eta lan-merkatuaren arteko igarotzea». Gainera, Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen Dekretua aldatzen duen otsailaren 2ko 14/2016 Dekretuan jasotako Lanbide Heziketaren helburuen artean txertatzen da «pertsonaren garapen integrala lortzea, alde batera utzita sexuaren araberako estereotipoak eta rolak; bereizkeria mota oro arbuiatzea, eta generoaren mugarik gabeko orientazio akademikoa eta profesionala bermatzea».

En línea con lo anterior, el artículo 3.1.g) de la Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco, establece: «Impulsar medidas para configurar una oferta formativa específica, adaptada y orientada a superar los obstáculos que impiden a los colectivos y personas con dificultades de inserción sociolaboral, entre ellas las personas con discapacidad, el acceso a la formación profesional, facilitando de esta manera su posterior inserción en el mercado laboral». Así mismo, el artículo 3.2.h) de la citada Ley establece: «Superar los obstáculos que impidan a los colectivos y personas con dificultades de inserción sociolaboral o discapacidad el acceso a la formación, facilitando la transición entre la formación y el mercado de trabajo». Además, entre las finalidades de la Formación Profesional recogidas en el Decreto 14/2016, de 2 de febrero, de modificación del Decreto por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del Sistema Educativo, se incorpora el desarrollo integral de la persona al margen de los estereotipos y roles en función del sexo, el rechazo de toda forma de discriminación y la garantía de una orientación académica y profesional no sesgada por el género.

Azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoan araubide bereziko irakaskuntzen ezarpena xedatzen duten dekretuetan, alde batetik, konpetentziak garatzera bideratutako eta ikaslearengan ardaztutako ikuspegia aukeratzen da, hartara ikaskuntza prozesu didaktiko osoaren ardatza izan dadin eta ikasleak beren ikaskuntzaz arduratzea lortu dezan, «eginez ikastea» printzipioari jarraikiz. Bestetik, aukerako irakasgaien eskaintzaren alde egiten da, ikasleen askotariko interes eta premiei erantzuteko.

Por último, en los decretos por los que se dispone la implantación de las enseñanzas de régimen especial en la Comunidad Autónoma del País Vasco se opta por un enfoque orientado al desarrollo de las competencias y centrado en el alumno o alumna, de forma que el aprendizaje sea el eje de todo el proceso didáctico y logre que el alumnado se haga responsable de su aprendizaje siguiendo el principio de «aprender haciendo» y por la oferta de materias optativas para responder a la diversidad de intereses y necesidades del alumnado.

Dekretu honek hitzaurre bat, hamar kapitulu, xedapen gehigarri bat, xedapen iragankor bat, xedapen indargabetzaile bat eta azken bi xedapen ditu.

Este decreto se estructura en un preámbulo, diez capítulos, una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

I. kapituluak xedapen orokorrak jasotzen ditu: xedea eta aplikazio-esparrua, aniztasunari erantzutearen kontzeptua eta jarduketa-printzipioak. Giza duintasunaren balioa da gainerako guztien oinarri den erreferente etikoa. Zuzeneko aplikazioa du hezkuntza inklusiboan, pertsona guztiak barnean hartzea aintzat hartzen baitu, inor baztertu edo marjinatu gabe.

El Capítulo I recoge las disposiciones de carácter general: objeto y ámbito de aplicación, concepto de respuesta a la diversidad y principios de actuación. El valor de la dignidad humana es el referente ético que fundamenta todos los demás. Tiene una aplicación directa en la educación inclusiva, porque contempla incluir a todas las personas, sin excluir ni marginar a nadie.

II. kapituluak hezkuntza-sistema inklusibo batek bere egiten dituen erantzukizunak zehazten ditu, bai eta hezkuntza-arloan eskumena duen sailarenak eta ikastetxeenak ere.

El Capítulo II determina las responsabilidades que adquiere un sistema educativo inclusivo, las del departamento competente en materia de educación y las de los centros.

III. kapituluan, ikasleen aniztasunari erantzuteko neurri eta laguntzei buruzkoan, neurri eta laguntza unibertsalak (ikasle guztiei zuzenduak) eta osagarriak eta intentsiboak (behar dituztenei zuzenduak) definitzen dira. Oztopoak identifikatzeko prozesua, hezkuntzako detekzio eta esku-hartze goiztiarra eta hezkuntza-trantsizioak ere aztertzen dira.

El Capítulo III, sobre las medidas y apoyos de respuesta a la diversidad del alumnado, define las medidas y apoyos universales, dirigidas a todo el alumnado, y las complementarias y las intensivas para quienes las precisen. También se aborda el proceso de identificación de barreras, la detección e intervención educativa temprana y las transiciones educativas.

IV. kapituluak onarpena, eskolatzea eta hezkuntzako esku-hartzea ditu aztergai. Alde batetik, onarpena eta eskolatzea aztertzen dira, eskolatze partekatuaren modalitatea barne, eta, bestetik, jarduketa-plan pertsonalizatua planteatzen da.

El Capítulo IV hace referencia a la admisión, escolarización e intervención educativa. Por un lado, se aborda la admisión y la escolarización, incluyendo la modalidad de escolarización compartida, y, por otro lado, se plantea el Plan de Actuación Personalizado.

V. kapituluak Eskola Inklusiboari Laguntzeko Sarea aintzat hartzen du. Laguntza-sarea definitzen da eta ikastetxe guztietako laguntzak bereizten dira: barnekoak, kanpokoak eta komunitarioak. Ikastetxeez kanpoko baliabideen artean, hezkuntzarako laguntza-zerbitzuak eta hezkuntzako ikuskaritza nabarmentzen dira, azken hori hezkuntza inklusiborako eskubidearen bermatzaile gisa.

El Capítulo V contempla la Red de Apoyo a la Escuela Inclusiva. Se define la red de apoyos y se diferencian los apoyos internos, externos y comunitarios de todos los centros. Entre los recursos externos a los centros se destacan los servicios de apoyo a la educación y la inspección de educación, esta última como garante del derecho a una educación inclusiva.

VI. kapituluak ebaluazioa aztertzen du eskola inklusiboaren esparruan: bai aniztasunari erantzuteko neurri eta laguntzen ebaluazioa, bai ikasleen ebaluazioa. Era berean, ebaluazioaren ondorio diren erabakiak zehazten dira, mailaz igotzea eta titulazioa lortzea, besteak beste.

El Capítulo VI trata de la evaluación en el marco de una escuela inclusiva, tanto la evaluación de las medidas y apoyos de respuesta a la diversidad como la evaluación del alumnado. Así mismo, se especifican las decisiones derivadas de la evaluación, entre ellas, la promoción y titulación del alumnado.

VII. kapituluak derrigorrezkoaren ondoko irakaskuntzako aniztasunari erantzutea aztertzen du.

El Capítulo VII aborda la respuesta a la diversidad en la enseñanza postobligatoria.

VIII. kapituluak prestakuntzarekin, berrikuntzarekin eta ikerketarekin zerikusia duten alderdiak aztertzen ditu. Irakasleek etengabeko prestakuntzan inplikatzeko duten betebeharra jasotzen du, baita hezkuntza-arloan eskumena duen sailak, hezkuntza-jardunbide egokiak bultzatuz eta hedatuz, haien prestakuntza sustatzeko duena ere. Era berean, hezkuntza inklusiboaren esparruan, beste erakunde eta administrazio batzuekin batera, ikerketak egin eta hedatzeko premia aztertzen da.

El Capítulo VIII examina aspectos relacionados con la formación, innovación e investigación. Recoge la obligación del profesorado de implicarse en una formación continua, así como la del departamento competente en materia de educación de promover su formación, potenciando y difundiendo buenas prácticas educativas. De la misma manera, se trata la necesidad de realizar y difundir, junto con otras instituciones y administraciones, investigaciones en el ámbito de la educación inclusiva.

IX. kapituluak parte-hartzea, koordinazioa eta lankidetza garatzen ditu. Lehenik, familien parte-hartzea eta lankidetza nabarmentzen da, hezkuntzan funtsezko eragileak dira eta. Inguruko eragileen parte-hartzea ere nabarmentzen da, proiektu komunitarioak eta beste administrazio batzuen partaidetza bultzatzearen bidez.

El Capítulo IX desarrolla la participación, coordinación y colaboración. En primer lugar, se destaca la participación y colaboración de las familias, agentes fundamentales en la educación. También la participación de los agentes del entorno, potenciando proyectos comunitarios y la participación de otras administraciones.

X. kapituluak datuetarako irispidea, horien tratamendua eta babesa arautzen ditu, datu pertsonalak babesteari buruzko indarreko arauen arabera.

El Capítulo X regula el acceso, el tratamiento y protección de datos, según las normas vigentes de protección de datos de carácter personal.

Amaitzeko, dekretuak xedapen gehigarri bat, xedapen iragankor bat, xedapen indargabetzaile bat eta azken bi xedapen ditu.

El Decreto termina con una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

Horrenbestez, Hezkuntzako sailburuak proposatuta, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuan aurreikusitako tramiteak egin ondoren, Euskadiko Eskola Kontseiluari entzun ondoren eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari jarraikiz, eta Gobernu Kontseiluak 2024ko ekainaren 18an egindako bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, una vez realizados los trámites previstos en el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, oído el Consejo Escolar de Euskadi y de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 18 de junio de 2024.

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-esparrua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

1.– Dekretu honen xedea da ikasle guztien aniztasunari erantzuteko modua antolatzea, eta, bereziki, hezkuntza-laguntzaren premia espezifikoei eman beharreko erantzuna, Euskal Autonomia Erkidegoan ematen diren hezkuntza-sistemako unibertsitatez kanpoko irakaskuntzetan.

1.– El objeto del presente Decreto es la ordenación de la respuesta a la diversidad de todo el alumnado y, de manera especial, la respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo, en las enseñanzas no universitarias del sistema educativo impartidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Adierazitako irakaskuntzak ematen dituzten funts publikoekin sostengatutako ikastetxe guztietan aplikatzekoa da dekretu hau.

2.– El presente Decreto es de aplicación en todos los centros sostenidos con fondos públicos que imparten las referidas enseñanzas.

3.– Itunduta ez dauden ikastetxe pribatuetako irakaskuntzetan, soil-soilik ikastetxe publikoei edo hezkuntza-itunpeko araubidean ematen diren irakaskuntzei zuzenduta ez dauden artikulu eta xedapenetan aplikatzekoa izango da dekretu hau. Hots, itunduta ez dauden ikastetxe pribatuetako irakaskuntzei ez zaizkie aplikatuko funts publikoen kargurako baliabide-zuzkidurari buruzko manuak, ezta, hala badagokio, laguntza-neurri jakin batzuk aplikatzeko gutxieneko ikasle kopuruari buruzkoak ere.

3.– En las enseñanzas en centros privados que no se encuentren concertadas, este Decreto será de aplicación en aquellos artículos y disposiciones que no se encuentren exclusivamente dirigidas a los centros públicos o a las enseñanzas impartidas en régimen de concierto educativo. Es decir, no se aplicarán a las enseñanzas en centros privados que no se encuentren concertados los preceptos relativos a la dotación de recursos con cargo a fondos públicos ni los relativos, en su caso, al número mínimo de alumnado para aplicar ciertas medidas de apoyo.

2. artikulua.– Aniztasunari erantzutea.

Artículo 2.– Concepto de respuesta a la diversidad.

1.– Aniztasunari erantzutea deritzo hezkuntza-arloko politika, kultura eta jardunbideen multzoari (planak, metodologiak, estrategiak, neurriak, laguntzak eta abar), betiere multzo hori ikasleen garapena erraztera bideratuta ez ezik, haien gaitasunetara, ikasteko estilora, interesetara, egoera pertsonaletara, sozialetara, osasun-baldintzetara eta baldintza ekonomiko, kultural eta funtzionaletara egokituta ere baldin badago.

1.– Se entiende por respuesta a la diversidad el conjunto de políticas, culturas y prácticas educativas (planes, metodologías, estrategias, medidas, apoyos, etc.) destinadas a facilitar el desarrollo del alumnado, adaptadas a sus capacidades, estilo de aprendizaje, intereses, situaciones personales, sociales, condiciones de salud, económicas, culturales y funcionales.

2.– Ikasle guztiak dira dekretu honek arautzen duen hezkuntza-arretaren subjektuak: neurri unibertsalak besterik behar ez duten ikasleak; neurri horiez gain, neurri osagarriak ere behar dituzten ikasleak, eta, azken neurri horiez gain, neurri intentsiboen beharra ere baduten ikasleak. Hori guztia, hezkuntza jasotzeko aukera eta hezkuntza-arrakasta aukera-berdintasunean eta ekitate-baldintzetan bermatzeko.

2.– Todos los alumnos y alumnas son sujetos de la atención educativa que regula este Decreto: los alumnos y alumnas que requieren exclusivamente medidas universales, los alumnos y alumnas que, además, necesitan medidas complementarias, y los alumnos y alumnas que suman, a estas últimas, las medidas intensivas, para garantizar el acceso a la educación y el éxito educativo en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades.

3. artikulua.– Jarduketa-printzipioak.

Artículo 3.– Principios de actuación.

1.– Honako hauek dira hezkuntza-arloan eskumena duen sailak, ikastetxeek eta profesionalek aniztasunari erantzuteko duten modua zuzendu behar duten jarduketa-printzipioak:

1.– Los principios de actuación que deben dirigir la respuesta a la diversidad por parte del departamento competente en materia de educación son los siguientes:

a) Pertsonaren duintasunarekiko errespetuaren printzipioa. Pertsona oro, pertsona izate hutsagatik, eta bere baldintzez, inguruabarrez eta funtzionamendu pertsonalaz harago, duina da, hots, berez balio du. Duintasunak irizpide erabakigarria izan beharko du inklusioko politikak, kulturak eta hezkuntza-jardunbideak diseinatzeko eta garatzeko, ikasle guztien eskubidea da eta.

a) Principio de respeto a la dignidad de la persona. Toda persona, por el mero hecho de serlo, y más allá de sus condiciones, de sus circunstancias, de su funcionamiento personal, es digna, es decir, vale por sí misma. La dignidad deberá ser el criterio decisivo para el diseño y desarrollo de las políticas, culturas y prácticas educativas de inclusión, derecho de todo el alumnado.

b) Gizarteratze-printzipioa. Guztion ona eta gizarte-kohesioa bilatzen dituzten balio partekatuak sustatzen dira, desgaitasunen bat duten pertsona guztiek bizitza politikoan, ekonomikoan, sozialean, hezkuntzakoan, lanekoan eta kulturalean bete-betean parte hartzeko eta gainerakoen bizi-baldintza berdinez gozatzeko beharrezko aukerak eta baliabideak izan ditzaten.

b) Principio de inclusión social. Se promueven valores compartidos orientados al bien común y a la cohesión social, permitiendo que todas las personas con discapacidad tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, y para disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad con los demás.

c) Prebentzioaren eta komunitate-lanaren printzipioa. Hezkuntza-premien detekzioa eta esku-hartze goiztiarra jarduera eraginkor baten oinarriak dira. Horretarako, ikastetxeek, haur-hezkuntzan, ikasleen garapen pertsonalean gerta daitezkeen aldaketak goiz antzemateko eta identifikatzeko jarduera orokorrak ezarriko dituzte eskolatzearen hasieran hezkuntza-laguntzako premia espezifikoak izateko arriskuan dauden ikasleentzat, eta oinarrizko hezkuntzan jarraitu egingo dute, bai eta prestakuntza-ibilbideetan ere, identifikazio-prozesuak bermatuko dituzten jarduketekin. Hori guztia arreta integratuaren, diziplina anitzekoaren eta diziplina artekoaren esparruan. Era berean, komunitate-lanak, osasun- eta gizarte-zerbitzuekin lankidetzan, eginkizun prebentiboa eta proaktiboa betetzen du, ikaskuntzarako oztopoak identifikatzeko, hezkuntzako esku-hartzea aberasteko eta gizarteratzea sustatzeko; hala, hobeto erantzuten die gure ikasle guztien, haien familien eta hezkuntza-komunitatearen egungo eta etorkizuneko beharrei, eta, aldi berean, testuinguru inklusibo batean berdintasuna eta aniztasunarekiko errespetua bermatzen du.

c) Principio de prevención y de trabajo comunitario. La detección y la intervención temprana de las necesidades educativas es la base de una actuación eficaz. Para ello los centros educativos implementarán actuaciones generales de detección e identificación temprana de las posibles alteraciones del desarrollo personal del alumnado, en riesgo de presentar necesidades específicas de apoyo educativo al comienzo de la escolarización, en educación infantil, y continuará en la educación básica, así como a lo largo de los diferentes itinerarios formativos con actuaciones que garanticen los procesos de identificación. Todo ello en el marco de una atención integrada, multidisciplinar e interdisciplinar. Así mismo, el trabajo comunitario, en colaboración con los servicios sanitarios y sociales, desempeña un papel preventivo y proactivo para identificar las barreras para el aprendizaje y enriquecer la intervención educativa y promover la inclusión social, respondiendo mejor a las necesidades actuales y futuras de todo nuestro alumnado, de sus familias y la comunidad educativa, garantizando al tiempo la equidad y el respeto a la diversidad en un contexto inclusivo.

d) Irisgarritasun unibertsalaren printzipioa eta Ikaskuntzarako Diseinu Unibertsala. Ikastetxeek irisgarritasun unibertsala bermatuko dute, eta irisgarritasun hori hezkuntza-prozesua osatzen duten elementu guztiek –besteak beste, zerbitzuak, garraioak eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak eta sistemak– bete beharreko ezaugarritzat hartuko da. Horri esker, pertsona guztiei aukera emango die elementu horiek modu normalizatuan, erosoan, seguruan eta eraginkorrean eskuratu, ulertu, erabili eta gozatzeko. Era berean, ikastetxeen curriculum-proiektuek –bakoitzaren hezkuntza-proiektuetan jasota daude– ikaskuntzarako diseinu unibertsalak erabiliko dituzte, ikasle guztien ikaskuntzak eta parte-hartzea errazteko.

d) Principio de accesibilidad universal y Diseño Universal para el Aprendizaje. Los centros educativos garantizarán la accesibilidad universal, entendida como la característica que deben cumplir todos los elementos que forman parte del proceso educativo, incluidos, entre otros, los servicios, los transportes y los sistemas y tecnologías de la información y comunicación. Esto permite a todas las personas su acceso, comprensión, utilización y disfrute de manera normalizada, cómoda, segura y eficiente. Así mismo, los proyectos curriculares de los centros, incluidos en sus respectivos proyectos educativos, utilizarán diseños universales para el aprendizaje como medio para facilitar los aprendizajes y la participación de todo el alumnado.

e) Parte-hartzearen eta erantzunkidetasunaren printzipioa. Hezkuntza-sistemak hezkuntza-prozesuan esku hartzen duten pertsona, hezkuntza-eragile, instituzio eta hirugarren sektore sozialeko antolakunde guztien inplikazioa eta erantzunkidetasuna sustatuko ditu. Ikastetxeek sarean lan egingo dute beren ikasleen familiekin, hezkuntza-arloan eskumena duen sailaren laguntza-sistemarekin, eta, hala dagokionean, foru-aldundietako oinarrizko gizarte-zerbitzuekin edo espezializatuekin eta osasungintzako profesionalekin, baita hirugarren sektoreko beste erakunde batzuekin ere. Parte-hartzeak honako hauek barne hartzen ditu: irakatsi eta ikasteko prozesuan aktiboki inplikatzea; ikasleek ikastetxeetan dituzten esperientziak; ezartzen diren interakzioak; harreman positiboak; tratu ona, eta ongizatea. Azken batean, ikastetxeetan bizikidetza positiboa garatzea aintzat hartzen du, ikasle guztiei beren garapen pertsonalean lagundu ahal izateko eta behar dituzten konpetentziak eta tresnak haien eskueran jartzeko, gizartean herritar balioetsi, aktibo eta arduratsu gisa parte hartzeko aukera izan dezaten.

e) Principio de participación y corresponsabilidad. El sistema educativo promoverá la implicación y la corresponsabilidad de todas las personas, agentes educativos, instituciones y organizaciones del tercer sector social que intervienen en el proceso educativo. Los centros trabajarán en red, con las familias de sus alumnos y alumnas, con el sistema de apoyo del departamento competente en materia de educación y, cuando corresponda, con los servicios sociales de base o especializados de las Diputaciones Forales y con los profesionales sanitarios, así como otras organizaciones del tercer sector. La participación alude, no solo a la implicación activa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino también a la calidad de las experiencias del alumnado en sus centros, a las interacciones que se establecen, a las relaciones positivas, al buen trato y al bienestar, en definitiva al desarrollo de la convivencia positiva en los centros escolares para poder acompañar a todo el alumnado en su desarrollo personal y dotarle de competencias y herramientas que le permitan participar en la sociedad como ciudadanos y ciudadanas valoradas, activas y responsables.

f) Ekitatearen printzipioa. Ikastetxeek ikasleei emango dieten erantzuna haien premietara egokitu beharko da. Era berean, hezkuntza-sistemak ikastetxeen ezaugarri bereizgarrien arabera erantzungo du, haien aniztasuna kontuan hartuta.

f) Principio de equidad. La respuesta que los centros den a su alumnado deberá ajustarse a las diferentes necesidades de este. De la misma manera, desde el sistema educativo se responderá diferencialmente a los centros, atendiendo a su diversidad.

g) Bikaintasunaren printzipioa. Ikastetxeen helburua da ikasle bakoitzaren konpetentziak ahalik eta gehien garatzea. Aniztasunari erantzuteko neurriek gogoan hartu beharko dituzte neurri horien beharra duten ikasleen hezkuntza-premiak, ingurune normalizatu eta inklusibo batean, haien ikasteko indarrak, interesak, motibazioak eta gaitasunak kontuan hartuta, eta, era berean, eskolako eta eskolaz kanpoko programak sakontzea, aberastea eta areagotzea ahalbidetuko dute.

g) Principio de excelencia. El objetivo de los centros es desarrollar al máximo las competencias de cada alumno y alumna. Las medidas en respuesta a la diversidad deberán atender a las necesidades educativas del alumnado que las precise en un entorno normalizado e inclusivo, teniendo en cuenta sus fortalezas, intereses, motivaciones y capacidades para el aprendizaje, posibilitando también la profundización, enriquecimiento y ampliación de los programas escolares y extraescolares.

h) Haurraren eta nerabearen interes nagusiaren printzipioa. Gurasoek eta legezko tutoreek, hezkuntza-arloan eskumena duen sailak, ikastetxeek eta gainerako administrazioek, instituzioek eta profesionalek legezko printzipio horren arabera jardun beharko dute, ikasle bakoitzaren garapena eta haren eskubideen babesa hobekien bermatuko duten baldintzak zaintzea oinarri hartuta.

h) Principio del interés superior, del niño, niña y adolescente. Las madres, padres y tutores legales, el departamento competente en materia de educación, los centros y el resto de Administraciones, instituciones y profesionales, deberán actuar conforme a este principio legal, sobre la base de salvaguardar las condiciones que mejor garanticen el desarrollo de cada alumno y alumna y la protección de sus derechos.

i) Autonomiaren printzipioa. Autonomia pertsonalak berekin dakar pertsona bakoitzak bere lehentasunen arabera nola bizi erabakitzeko eskubidea (guztien duintasuna enpatiaz errespetatuz), bai eta eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak garatzeko aukera ere. Hezkuntza inklusiboa definitzean eta gauzatzean, argi izan behar da hezten direnen gaitasun eta autonomia gero eta handiagoa lortu behar duela, pertsona bakoitzaren berezitasuna kontuan hartuta. Printzipio horrek ikastetxeen autonomia ere aintzat hartzen du, baliabideak antolatzeko eta proiektu propioak garatzeko gaitasunari dagokionez, ikasleen hezkuntza-arrakasta lortzeko emaitzekiko erantzukizunari loturik.

i) Principio de autonomía. La autonomía personal implica el derecho de cada persona a tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las preferencias propias, en el respeto empático a la dignidad de todos y todas, así como la posibilidad de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. La educación inclusiva debe definirse y realizarse de forma tal que logre progresivamente la mayor capacitación y autonomía de quienes se educan, estando atenta a la singularidad de cada persona. Este principio también contempla la autonomía de los centros en lo que respecta a su capacidad para organizar los recursos y desarrollar proyectos propios, vinculados a la responsabilidad por los resultados para lograr el éxito educativo de su alumnado.

j) Kulturartekotasunaren printzipioa. Hezkuntza inklusiboan, kultura-aniztasunari eman beharreko arretak kulturartekotasun-irizpideak izan behar ditu ardatz. Izan ere, irizpide horiek kulturen arteko errespetu hutsa gainditzen dute, eta, gainera, honako hauek ere hartzen dituzte aintzat: norberaren kultura beste kulturetatik datozen ekarpenekin aberasteko prestasuna; kulturarteko kidetasunetan oinarritutako baterako proiektuak partekatzeko prestasuna, eta ikaskuntzara bideratutako elkarrizketa, ekitatearen eta solidaritatearen testuinguruan egindako elkarrekiko interpelazioetara irekia.

j) Principio de interculturalidad. En una educación inclusiva, la atención a la diversidad cultural debe guiarse por los criterios de interculturalidad, que superan el mero respeto entre culturas, implicando, además: disposición a enriquecer la propia cultura con aportaciones procedentes de las otras; disposición a compartir proyectos conjuntos asentados en las afinidades interculturales; diálogo orientado al aprendizaje y abierto a interpelaciones mutuas, realizadas en un contexto de equidad y solidaridad.

k) Hezkidetzaren edo berdintasuneko hezkuntzaren printzipioa: hezkuntza inklusiboak genero-ikuspegia hartuko du kontuan, benetako aukera-berdintasuna bultzatzeko eta sexu-orientazioan, genero-identitatean edo genero-adierazpenean oinarritutako edozein diskriminazio mota desagerrarazteko.

k) Principio de la coeducación o educación en igualdad. La educación inclusiva tendrá en cuenta la perspectiva de género, a fin de potenciar la igualdad real de oportunidades y la eliminación de cualquier tipo de discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
HEZKUNTZA-SISTEMA INKLUSIBOAREN ERANTZUKIZUNAK
RESPONSABILIDADES DE UN SISTEMA EDUCATIVO INCLUSIVO

4. artikulua.– Hezkuntza-arloan eskumena duen sailak aniztasunari erantzuteko dituen erantzukizunak.

Artículo 4.– Responsabilidades del departamento competente en materia de educación para la respuesta a la diversidad.

1.– Sistema inklusibo baten esparruan, eta aurreko artikuluan jasotako printzipioen errespetuaren barruan, ikasleen aniztasunari erantzuteko politikak, estrategiak eta gidalerroak zehaztea.

1.– Determinar las políticas, estrategias y directrices para dar una respuesta a la diversidad del alumnado en el marco de un sistema inclusivo y desde el respeto a los principios recogidos en el artículo anterior.

2.– Haur Hezkuntzan, Oinarrizko Hezkuntzan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren Ondokoan, arau bidez ezartzen diren baldintzekin, funts publikoekin sostengatutako ikastetxeetan ikasle guztien aniztasunari erantzuteko behar diren baliabide pertsonalak eta ekonomikoak bermatzea.

2.– Garantizar, en las etapas infantil, básica y postobligatoria y con las condiciones que normativamente se establezcan, los recursos personales y económicos necesarios para la respuesta a la diversidad de todo el alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos.

3.– Hezkuntza-sistemaren baliabideak planifikatzea eta antolatzea, hezkuntza-laguntzaren premia espezifikoei erantzuteko.

3.– Planificar y ordenar los recursos del sistema educativo para dar respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo.

4.– Hezkuntza-laguntzaren premia espezifikoa duten ikasleei arreta emateko behar diren baliabideez hornitzeko irizpideak zehaztea. Berberak izango dira ikastetxe publikoetarako eta itunpeko ikastetxe pribatuetarako.

4.– Concretar los criterios para dotar de los recursos necesarios para atender al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, que serán los mismos para los centros públicos y para los centros privados concertados.

5.– Baliabide pertsonal eta teknikoen aprobetxamendu arrazional eta efizienterako antolaketa eta koordinazioa sustatzea, erabilgarri dauden baliabide guztiak modu malgu eta integratuan erabiliz, bai hezkuntza-esparruan, bai osasunaren, gizartearen eta elkarteen beste esparru batzuetan. Arrazoizko doikuntzak ez dira diskriminazio-neurri bihurtu behar eskolan.

5.– Promover la organización y la coordinación para el aprovechamiento racional y eficiente de los recursos personales y técnicos, haciendo un uso flexible e integrado de todos los disponibles, tanto en el ámbito educativo como en otros ámbitos sanitarios, sociales y asociativos. Los ajustes razonables no deben convertirse en una medida de discriminación en la escuela.

6.– Eskola inklusiboaren plan estrategikoak eta garapen-programak egitea eta horiek ebaluatzeko prozedurak zehaztea, behar diren hobekuntzak sartu ahal izateko.

6.– Elaborar planes estratégicos y programas de desarrollo de la escuela inclusiva y determinar los procedimientos para su evaluación con objeto de introducir las mejoras que sean precisas.

7.– Irakasleen etengabeko prestakuntza-planak garatzea; prestakuntza hori eskola inklusiboaren printzipioekin bat etorriko da, eta irakasleen konpetentzia profesionala areagotzeko xedea izango du, prozesuak berekin dakartzan zailtasunei aurre egiteko.

7.– Desarrollar planes de formación permanente del profesorado coherente con los principios de la escuela inclusiva y orientada a incrementar la competencia profesional docente para hacer frente a las dificultades que el proceso conlleva.

8.– Familiek, ikasleek eta haiek ordezkatzen dituzten elkarteek ikasle guztientzako eskolatze-ereduen eta aniztasunari erantzutekoen definizioan parte hartu dezaten bultzatzea.

8.– Impulsar la participación de las familias, el alumnado y de las asociaciones que les representan, en la definición de los modelos de escolarización y de respuesta a la diversidad para el conjunto del alumnado.

9.– Osasun- eta gizarte-sistemekin batera, zenbait programa eta jarduketaren garapena sustatzea, esku-hartze integratua errazteko, eta haurrei eta haien familiei egokitzen zaien erantzuna ahalbidetzen duen hezkuntzarako espazio soziosanitarioa konfiguratzen laguntzeko.

9.– Promover, junto con los sistemas sanitario y social, el desarrollo de programas y actuaciones que faciliten una intervención integrada y ayuden a la configuración de un espacio sociosanitario-educativo que permita una respuesta ajustada a los niños, las niñas y sus familias.

10.– Aniztasunaren esparruan lan egiten duten gizarte-ekimeneko eta hirugarren sektoreko erakundeekiko lankidetza, parte-hartzea eta solaskidetza sustatzea.

10.– Fomentar la colaboración, participación e interlocución con las entidades de iniciativa social y del tercer sector que desarrollan su labor en el ámbito de la diversidad.

11.– Beste administrazio eta instituzio batzuekin lankidetzan, programa komunitarioak bultzatzea, aukera-berdintasuna sustatuko duten eta esklusioa eta desberdintasun soziala sortu dezaketen testuinguru-egoerak prebenitzen lagunduko duten sare soziosanitarioak sortzeko.

11.– Impulsar, en colaboración con otras administraciones y otras instituciones, programas comunitarios para crear redes sociosanitario-educativas que promuevan la igualdad de oportunidades y contribuyan a prevenir situaciones de contexto que puedan generar exclusión y desigualdad social.

12.– Irabazi-asmorik gabeko elkarteekiko edo osasunaren, gizartearen edo hezkuntzaren esparruko beste erakunde publiko edo pribatu batzuekiko akordioak edo lankidetza-hitzarmenak sustatzea, ikasleen laguntza intentsiboaren premiei modu integratuan erantzuteko.

12.– Promover acuerdos o convenios de colaboración con asociaciones sin ánimo de lucro u otras instituciones públicas o privadas del ámbito sanitario, social o educativo para responder de forma integrada a las necesidades de apoyo intensivo del alumnado.

5. artikulua.– Funts publikoekin sostengatutako hezkuntza-sistemako ikastetxeen erantzukizunak.

Artículo 5.– Responsabilidades de los centros del sistema educativo sostenidos con fondos públicos.

1.– Haur eta gazteen aniztasunari erantzutea helburu duten jarduketetan parte hartzea eta esku hartzea beren proiektuen eta baliabideen bitartez, eta, hala badagokio, gizarte-, osasun- eta hezkuntza-arloko esku-hartzean erantzukizunak dituzten beste entitate eta instituzio batzuekin partekatzen dituztenen bidez.

1.– Participar e intervenir en aquellas actuaciones que tengan como objetivo dar respuesta a la diversidad de las niñas, niños y jóvenes a través de sus proyectos, sus recursos y, en su caso, de los compartidos con otras entidades e instituciones con responsabilidades en la intervención social, sanitaria y educativa.

2.– Beren proiektuetan, ingurunera irekitzeko aukera aintzat hartzea, eta, horretarako, beren urteko planetan komunitate-esparruko parte-hartze efektiboa zehaztea, zerbitzuak eskainiz eta baliabideak aprobetxatuz.

2.– Contemplar en sus proyectos la apertura al entorno, concretando en sus planes anuales la participación efectiva en el ámbito comunitario, ofreciendo servicios y aprovechando sus recursos.

3.– Hezkidetzaren printzipioari jarraikiz, aniztasun sexuala eta afektiboa, genero-identitatea eta familia-eredu guztiak hezkuntza-esparru osoan eta hezkuntza-sistema inklusiboaren esparruan errespeta daitezen zaintzea.

3.– De acuerdo con el principio de la coeducación, velar porque la diversidad sexual y afectiva, la identidad de género y los diferentes modelos de familia sean respetados en todo el ámbito educativo y en el marco del sistema educativo inclusivo.

4.– Hezkuntza-orientazioko talde bat izatea. Ikastetxe bakoitzeko hezkuntza-orientazioko taldekoak izango dira zenbait espezialitatetako (Pedagogia Terapeutikoa, eta Entzumena eta Hizkuntza) maisu-maistrak eta hezkuntza-orientazioko funtzioak betetzen dituzten Bigarren Hezkuntzako irakasleak. Era berean, aholkulariaren figura duten ikastetxeetan, funtzio horiek betetzen dituen pertsona hezkuntza-orientazioko taldekoa izango da. Gainera, hezkuntza-laguntzaren premia espezifikoei erantzuten esku-hartzen duten hezkuntzako beste profesional batzuk ere talde horretan integratuko dira, arau bidez ezarriko diren baldintzetan eta betekizunekin. Orientazio-taldea ikastetxearen egituraren parte da, eta haren eginkizuna da ikastetxeko zuzendaritzari proposatzea ikastetxeko ikasle guztiei arreta emateko neurri eta laguntzen antolaketa eta kudeaketa. Horrez gain, ikasleen jarraipena eta ebaluazioa egin behar du, neurri eta laguntza horiek haien premien arabera moldatzeko.

4.– Contar con un equipo de orientación educativa. Formarán parte del equipo de orientación educativa de cada centro los maestros y maestras de las especialidades de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje y el profesorado de Educación Secundaria que desempeña las funciones de orientación educativa. Así mismo, en los centros en los que exista la figura del consultor o consultora, la persona que desempeñe dichas funciones formará parte del equipo de orientación educativa. Se integrarán, además, en este equipo otros profesionales educativos que intervienen en la respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo, en las condiciones y con los requisitos que normativamente se establezcan. El equipo de orientación se constituye como una estructura del centro cuyo cometido es proponer a la dirección del centro la organización y la gestión de las medidas y apoyos para atender a todo el alumnado del centro y que tiene que hacer el seguimiento y la evaluación de este para ajustar estas medidas y apoyos a sus necesidades.

5.– Irakasle-taldeko kideen arteko koordinazio sistematiko jarraitua egitea, ikasturte bakoitzean zeharreko neurriak eta laguntzak zehazteko, ikasle guztientzako hezkuntza-erantzun inklusiboa emate aldera. Horretarako, hezkuntza-inklusioaren arloko akordioak lortuko dira, antolaketa- eta curriculum-alderdiei buruzkoak, eta neurri eta jarduketa horien inguruko irakaskuntza-jardunbidearen ebaluazioa ere aintzat hartuko da. Ikasleak ikastetxe berean eskolatzen diren ikasturteetan, bermatu egin beharko da hezkuntza-erantzuna hobetzea ekarriko duen informazio objektibo eta garrantzitsua eskualdatuko dela. Era berean, ikasleak ikastetxez aldatzen direnean inklusioari buruzko informazio hori eskualdatuko dela bermatuko da.

5.– Realizar una coordinación sistemática continuada entre el equipo docente para determinar las medidas y apoyos a lo largo de cada curso escolar al objeto de dar una respuesta educativa inclusiva para todo el alumnado. Para ello, se llegará a acuerdos en materia de inclusión educativa relativos a los aspectos organizativos y curriculares, contemplándose también la evaluación de la práctica docente con respecto a dichas medidas y actuaciones. Durante los cursos de escolarización del alumnado en el mismo centro habrá de garantizarse el traspaso de la información objetiva y relevante que redunde en la mejora de la respuesta educativa. Así mismo, se garantizará el traspaso de dicha información en materia de inclusión cuando el alumnado cambie de centro.

6.– Ikastetxeetako zuzendaritza-taldeei egiteko hauek dagozkie, hezkuntza-orientazioko taldearekin lankidetzan, beren autonomia pedagogikoaren, antolaketakoaren eta kudeaketakoaren esparruan:

6.– Corresponde a los equipos directivos de los centros, en colaboración con el equipo de orientación educativa, dentro del marco de su autonomía pedagógica, organizativa y de gestión:

a) Irakasleen, hezkuntzako langileen eta zerbitzuetako langileen buru izatea ikastetxe inklusibo baten eraikuntzan; ikastetxe horrek ikasleen sarbidea, parte-hartzea eta ikaskuntza zailtzen duten oztopoak identifikatu eta desagerraraziko ditu, eta hezkuntza-inklusioa erabaki pedagogikoak hartzeko funtsezko zutabetzat hartuko du. Hori guztia familien, hezkuntza-komunitateko gainerako kideen eta beste eragile batzuen parte-hartzearen esparruan, ikasle guztiei ikasteko aukerak eskaintzeko konpromisoa bultzatzearren.

a) Liderar el personal docente, educativo y de servicios en la construcción de un centro inclusivo que identifique y elimine las barreras que dificultan el acceso, la participación y el aprendizaje del alumnado y que contemple la inclusión educativa como un pilar fundamental en la toma de decisiones pedagógicas. Todo ello en un marco de participación de las familias, del resto de la comunidad educativa y de otros agentes, alentando el compromiso de ofrecer a todo el alumnado oportunidades de aprendizaje.

b) Irakasle guztien prestakuntza ziurtatzea, ikasteko eta parte hartzeko oztopoak identifikatzea ahalbidetuko duten prozesuak eta estrategiak garatzeari eta jardunbide inklusiboak sustatzeari dagokienez.

b) Asegurar la formación de todo el profesorado en relación con el desarrollo de procesos y estrategias que permitan identificar las barreras al aprendizaje y la participación, así como la promoción de prácticas inclusivas.

c) Ikasle guztientzat hezkuntza-arreta inklusiboa eta kalitatezkoa sustatu eta bermatuko duen ikastetxearen hezkuntza-proiektu bat edukitzea, eta ikastetxeak dauzkan baliabide guztiak helburu horretara bideratzea.

c) Disponer de un proyecto educativo de centro que fomente y garantice una atención educativa inclusiva y de calidad para todos los alumnos y alumnas, ajustando a este objetivo todos los recursos de que dispone el centro.

d) Ikastetxearen hezkuntza-proiektuan jasotako curriculum-zehaztapena egiteko lanak koordinatzea, ikaskuntzarako diseinu unibertsalak gidatzen dituzten printzipioak bultzatzeko eta garatzeko: ikasteko edukien hainbat aurkezpen-modu ematea; ikasitakoa adierazteko eta jarduteko hainbat modu eskaintzea; eta ikaskuntzak motibatu eta bultzatuko dituzten hainbat iturri aukeran jartzea.

d) Coordinar la elaboración de la concreción curricular, incluida en el proyecto educativo del centro, que impulse y desarrolle los principios que guían los diseños universales para el aprendizaje: proporcionar múltiples formas de presentación de los contenidos de aprendizaje, facilitar múltiples formas de acción y de expresión de lo aprendido y posibilitar múltiples fuentes que motiven e impulsen los aprendizajes.

e) Beren ikasleekin esku hartuko duten instituzio eta entitateekin lankidetzan jardutea, horiekin batera eraikitzeko haur eta nerabeei arreta integratua emateko sarea.

e) Colaborar con todas las instituciones y entidades que intervengan con su alumnado, construyendo con ellas una red de atención integrada a la infancia y la adolescencia.

f) Beste ikastetxe batzuekin aktiboki eta elkarlanean lan egitea, ezagutza gehiago eraikitzeko eta arrakasta-jardunbideak partekatzeko.

f) Trabajar de manera activa y colaborativa con otros centros educativos para construir más conocimiento y compartir prácticas de éxito.

g) Itunpeko ikastetxe pribatuetan ikastetxearen titularrari dagokio baliabide pertsonalak eta materialak eskura jartzea; edonola ere, hezkuntza-itunaren araubideari jarraikiz hezkuntza-arloan eskumena duen sailak finantzatzeko aukera ezertan galarazi gabe.

g) En los centros privados concertados corresponde a la persona titular del centro docente la disposición de los recursos personales y materiales, sin perjuicio de la financiación por el departamento competente en materia de educación conforme al régimen jurídico del concierto educativo.

7.– Irakasleei, hezkuntzako langileei eta zerbitzuetakoei dagokie, zuzendaritza-taldea buru dutela:

7.– Corresponde al profesorado, personal educativo y de servicios, liderados por el equipo directivo:

a) Bizikidetzarako eta ikaskuntzarako ingurune seguruak sortzea, ikasle bakoitzak hezkuntza-etapa bakoitzerako ezarritako funtsezko konpetentziak lortzeko aukera izan dezan. Horretarako, modu eraginkorrean ziurtatu beharko dira etapen arteko trantsizioak eta prestakuntza-ibilbideak.

a) Generar entornos seguros de convivencia y de aprendizaje en donde cada alumno y alumna pueda lograr las competencias clave establecidas para cada etapa educativa, asegurando de manera eficaz las transiciones entre etapas y los itinerarios formativos.

b) Modu prebentiboan jardutea, eta, eginkizun horretan, oztopoak lehenbailehen detektatzea eta desagerraraztea, kasu bakoitzean behar diren esku-hartzeak egokitzeko eta arintzeko. Bidezkoa denean, aholkularitza eskatuko diete hezkuntza-arloan eskumena duen sailaren eta beste entitate batzuen hezkuntzarako laguntza-zerbitzuei.

b) Actuar de manera preventiva, detectando y eliminando las barreras lo antes posible, a fin de ajustar y agilizar las intervenciones pertinentes en cada caso, solicitando cuando proceda el asesoramiento de los servicios de apoyo a la educación del departamento competente en materia de educación y de otras entidades.

c) Ikasle guztiak kontuan hartuko dituzten ikasteko inguruneak sortzea. Horretarako, curriculum malgua eskainiko dute, edukiak, antolaketa, metodologiak, denboralizazioa eta ebaluazioa egokituta.

c) Crear entornos de aprendizaje teniendo en cuenta a todo el alumnado, proporcionando un currículo flexible mediante la adecuación de los contenidos, organización, metodologías, temporalización y evaluación.

d) Ikasleen arrakastan itxaropen handiak izatea eta ikaslea ikasteko prozesuaren protagonista bihurtzea.

d) Mantener altas expectativas en el éxito del alumnado y hacerle protagonista de su proceso de aprendizaje.

e) Familiekin eta beste eragile batzuekin lan egitea ikasle bakoitzaren hezkuntza-ibilbidea diseinatzen.

e) Trabajar juntamente con las familias y con otros agentes en el diseño del itinerario educativo de cada alumna y alumno.

f) Beren etengabeko prestakuntzaz arduratzea, hezkuntza inklusiboa garatzeari dagokionez.

f) Responsabilizarse de su formación continua en relación con el desarrollo de una educación inclusiva.

g) Ikasleei buruzko informazioaren konfidentzialtasuna eta erabilera egokia errespetatzea eta bermatzea.

g) Respetar y garantizar la confidencialidad de la información sobre el alumnado, así como el uso adecuado de la misma.

8.– Erantzukizun horiek guztiak EHLren 100. artikuluan araututako ikastetxe publikoen eta itunpeko ikastetxe pribatuen antolamendu-autonomiaren eremura egokituko dira.

8.– Todas estas responsabilidades se ajustarán al ámbito de la autonomía organizativa de centros públicos y privados concertados regulado en el artículo 100 de la LEPV.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
IKASLEEN ANIZTASUNARI EMAN BEHARREKO HEZKUNTZA-ERANTZUNAREN NEURRIAK ETA LAGUNTZAK
MEDIDAS Y APOYOS DE RESPUESTA EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO

6. artikulua.– Aniztasunari erantzuteko neurriak eta laguntzak.

Artículo 6.– Medidas y apoyos para la respuesta a la diversidad.

1.– Aniztasunari erantzuteko neurriak eta laguntzak zera dira: hezkuntza kalitatezkoa eta inklusiboa bermatzen duten guztiak, eta sisteman aukera-berdintasunean eta ekitate-baldintzetan eskolatzea, irautea, parte hartzea eta bertatik irtetea ziurtatzen dutenak. Neurri eta laguntza horiek ematen diote ikastetxeari ikaskuntzak, konpetentzien garapena, bizikidetza positiboa eta ongizate pertsonala errazten dituzten hezkuntza-testuinguru inklusiboak sortzeko aukera.

1.– Son medidas y apoyos para la respuesta a la diversidad todas aquellas que garantizan una educación de calidad e inclusiva, aseguran la escolarización, la permanencia, la participación y salida del sistema en condiciones de igualdad de oportunidades y equidad. Son las que permiten al centro crear contextos educativos inclusivos que facilitan los aprendizajes, el desarrollo de competencias, la convivencia positiva y el bienestar personal.

2.– Hezkuntza-arretarako neurriak ikastetxeek antolatzen dituzten ekintzak eta jarduketak dira, ikasteko eta parte hartzeko aukera ematera zuzenduak, ikasle guztiek aurrera egin dezaten ahalbidetzeko, ikasteko zailtasunak prebenitzeko, eta ikasleen gaitasunen eta hezkuntza-testuinguruaren arteko egokitzapena ziurtatzeko. Neurri horiek hezkuntzaren esparru guztietan dute eragina.

2.– Las medidas para la atención educativa son las acciones y actuaciones organizadas por los centros dirigidas a facilitar el acceso al aprendizaje y a la participación, con objeto de permitir el progreso de todo el alumnado, prevenir las dificultades del aprendizaje y asegurar un mejor ajuste entre las capacidades de las alumnas y los alumnos y el contexto educativo. Estas medidas inciden en todos los ámbitos de la educación.

3.– Laguntzak baliabide pertsonalak, metodologikoak eta materialak –teknologikoak barne– dira, bai eta testuinguru-laguntzak eta laguntza komunitarioak ere, zeinak ikastetxeek erabiltzen baitituzte planifikatutako neurriak eraginkorrak eta funtzionalak izan daitezen eta ikasle guztien hezkuntza-arrakasta lortzen lagundu dezaten. Laguntza horiek hezkuntzaren esparru guztietan dute eragina.

3.– Los apoyos son los recursos personales, metodológicos y materiales –incluidos los tecnológicos– y las ayudas contextuales y comunitarias que los centros utilizan para conseguir que las medidas planificadas sean efectivas y funcionales, y contribuyan a lograr el éxito educativo de todos los alumnos y alumnas. Estos apoyos inciden en todos los ámbitos de la educación.

4.– Testuinguru arruntetan, ikasle guzti-guztien onurarako izan behar dute neurri eta laguntza unibertsalek, pertsonalki eta sozialki garatu daitezen eta hezkuntza-etapa bakoitzaren funtsezko konpetentzietan aurrera egin dezaten.

4.– Todos y cada uno de los alumnos y alumnas tienen que beneficiarse, en un contexto ordinario, de las medidas y apoyos universales, con objeto de desarrollarse personalmente y socialmente y avanzar en las competencias clave de cada etapa educativa.

5.– Hezkuntza-laguntzaren premia espezifikoak dituzten ikasleek, neurri eta laguntza unibertsalez gain, neurri eta laguntza osagarriak eta/edo intentsiboak ere behar izan ditzakete.

5.– Los alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo, además de las medidas y los apoyos universales, pueden necesitar medidas y apoyos complementarios y/o intensivos.

6.– Programa estrukturaltzat hartzen dira neurri osagarriei edo intentsiboei erantzun nahi dietenak, hezkuntza-erantzuna ikasle-talde jakin batzuen premietara egokitzeko. Programa horietan parte hartzeak aukera-berdintasuna sustatu nahi du, eta ikasleei ahalik eta kalitaterik handieneko erantzun integratua ematea du helburu. Horrek eragina izango du haien prestakuntza pertsonalean, autonomiaren garapenean, erabakiak hartzeko gaitasunean eta bizi-kalitatean, eguneroko bizitzan ahalik eta independentzia-maila handiena lortzeko eta herritar gisa parte hartzeko.

6.– Se consideran programas estructurales los dirigidos a responder a medidas complementarias o intensivas con el objetivo de adaptar la respuesta educativa a las necesidades de determinados grupos de alumnos y alumnas. La participación en estos programas persigue la promoción de la igualdad de oportunidades y tiene la finalidad de proporcionarles la máxima calidad en la respuesta integrada, que redunde en la formación personal, en el desarrollo de su autonomía, en su capacidad para la toma de decisiones y en su calidad de vida, con el fin de conseguir el máximo nivel de independencia en su vida cotidiana y la participación ciudadana.

7.– Antolaketa-, curriculum- eta metodologia-neurriak eta aniztasunari erantzuteko laguntzak ikastetxeko hezkuntza-proiektuan, aniztasunari erantzuteko planean eta ikasgelako programazioan jasota egongo dira.

7.– Las medidas organizativas, curriculares, metodológicas, así como los apoyos para la respuesta a la diversidad estarán recogidos en el proyecto educativo de centro, plan de respuesta a la diversidad y programación de aula.

8.– Plan hori hezkuntza-orientazioko taldeak egingo du, zuzendaritza-taldea buru duela. Plan horrek, gutxienez, ikastetxearen testuinguruan kokatutako apartatu hauek jaso beharko ditu:

8.– Será elaborado por el equipo de orientación educativa, liderado por el equipo directivo. Este plan deberá incluir, al menos, los siguientes apartados contextualizados en el centro:

a) Hezkuntza-premien identifikazioa eta balorazioa, bai eta presentziarako, parte-hartzerako eta ikaskuntzarako oztopoena ere.

a) Identificación y valoración de las necesidades educativas y de las barreras para la presencia, participación y aprendizaje.

b) Erabakiak hartzeko irizpideak.

b) Criterios para tomar decisiones.

c) Helburuak.

c) Objetivos.

d) Jarduketen zehaztapena, neurri eta laguntza unibertsalak, osagarriak eta intentsiboak kontuan hartuta.

d) Concreción de las actuaciones atendiendo a las medidas y apoyos universales, complementarios e intensivos.

e) Familiekiko lankidetza eta koordinazioa.

e) Colaboración y coordinación con las familias.

f) Euskal hezkuntza-sisteman berandu sartzen diren atzerritar jatorriko ikasleentzako harrera-plana.

f) Plan de acogida al alumnado de origen extranjero que se incorpora tardíamente al sistema educativo vasco.

g) Plana garatzeko giza baliabideak eta baliabide materialak.

g) Recursos humanos y materiales para el desarrollo del plan.

h) Inplikatutako profesionalen funtzioak eta erantzukizunak eta haien koordinazioa.

h) Funciones y responsabilidades de los distintos profesionales implicados y coordinación de los mismos.

i) Hezkuntza-komunitatearekiko eta gizarte- eta osasun-baliabideekiko eta inguruko beste batzuekiko koordinazioa eta lankidetza. Sareko lana.

i) Coordinación y colaboración con la comunidad educativa y con los recursos sociales, sanitarios y otros del entorno. Trabajo en red.

j) Ebaluazioa, jarraipena eta hobekuntza-proposamenak.

j) Evaluación, seguimiento y propuestas de mejora.

7. artikulua.– Neurri eta laguntza unibertsalak.

Artículo 7.– Medidas y apoyos universales.

1.– Neurri eta laguntza unibertsalek hezkuntzaren esparru guztietan eta ikasteko ingurune guztietan dute eragina. Izaera proaktiboa eta prebentiboa izango dute, eta bidea emango diete zailtasunen detekzio goiztiarrari eta oztopoen identifikazioari, testuingurua ikasle bakoitzaren ezaugarrien arabera egokituko dela ziurtatzeko.

1.– La medidas y apoyos universales inciden en todos los ámbitos de la educación y en todos los entornos de aprendizaje. Tendrán un carácter proactivo y preventivo, favoreciendo la detección temprana de las dificultades y la identificación de barreras, de modo que permitan asegurar el ajuste del contexto a las características de cada alumno o alumna.

2.– Funts publikoekin sostengatutako ikastetxeetan eskolatutako ikasle guztientzat dira.

2.– Se dirigen a todo el alumnado escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos.

3.– Neurri eta laguntza unibertsalek Ikaskuntzarako Diseinu Unibertsala izango dute irakatsi eta ikasteko prozesuaren ikusmolde nagusitzat. Besteak beste, honako hauek sartzen dira kategoria horretan:

3.– Las medidas y apoyos universales tendrán el Diseño Universal para el Aprendizaje como enfoque principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre otras, en esta categoría entran:

a) Hezkuntza-testuinguruen aldaketa eta ikaskuntzarako irisgarritasun unibertsala: ikaskuntza pertsonalizatzeko estrategia jakin batzuk hautatzea.

a) Modificación de contextos educativos y accesibilidad universal al aprendizaje: la elección de determinadas estrategias de personalización del aprendizaje.

b) Espazioen, taldeen, denboren eta ikastetxeko baliabide pertsonalen antolaketa eta curriculuma garatzeko metodologia inklusiboen proposamenak: esparruen araberako lana, zenbait arloren baterako lana, ikasgelako bi irakasleren edo gehiagoren laguntza eta/edo errefortzua, ikasgela barruko laguntza espezializatua, taldeak txikiagotan banatzea, taldekatze malguak, irakaskuntza partekatua, elkarlaneko ikaskuntza, proiektuetan oinarritutako ikaskuntza, talde interaktiboak, zerbitzu-ikaskuntza eta garatu litezkeen beste modalitate inklusibo batzuk.

b) La organización de los espacios, grupos, tiempos y los recursos personales del centro y propuestas metodológicas inclusivas para el desarrollo del currículo: trabajo por ámbitos, trabajo conjunto de varias áreas, apoyo y/o refuerzo de dos o más docentes en el aula, apoyo especializado dentro del aula, desdobles de grupos, agrupamientos flexibles, docencia compartida, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, grupos interactivos, aprendizaje-servicio y aquellas otras modalidades inclusivas que pudieran desarrollarse.

c) Detekzio eta esku-hartze goiztiarrerako protokoloak aplikatzea.

c) Aplicación de protocolos para la detección e intervención temprana.

d) Prestakuntza-ebaluazioa eta ebaluazio hezitzailea.

d) Evaluación formativa y formadora.

e) Harrera-programa orokorrak.

e) Programas de acogida de carácter general.

f) Tutoretza- eta orientazio-prozesuak. Tutoretzak irakasle guztien hezkuntzako esku-hartzea koordinatuko du eta etengabeko harremana izango du gurasoekin eta legezko ordezkariekin, desberdintasun indibidualei arreta emateko neurrien berri emateko.

f) Procesos de acción tutorial y orientación. Desde la tutoría se coordinará la intervención educativa del conjunto del profesorado y se mantendrá una relación permanente con las madres, los padres o los representantes legales, informando de aquellas medidas para la atención de las diferencias individuales.

g) Ikasleen aniztasunari erantzuten dioten bestelako jarduketak.

g) Aquellas otras actuaciones que respondan a la diversidad del alumnado.

4.– Ikastetxeko profesional guztiek aplikatzen dituzte, zuzendaritza-taldea buru dutela, orientazio-taldearen eta hezkuntzarako laguntza-zerbitzuen aholkularitzarekin eta hezkuntza-komunitate osoaren inplikazio eta konpromisoarekin.

4.– Los aplican todos los profesionales del centro, liderados por el equipo directivo, con el asesoramiento del equipo de orientación y de los servicios de apoyo a la educación, con la implicación y compromiso de toda la comunidad educativa.

5.– Neurri eta laguntza unibertsalak ikastetxearen dokumentu instituzionaletan islatuko dira: ikastetxearen hezkuntza-proiektua, aniztasunari erantzuteko plana eta ikasgelaren programazioa. Lanbide-heziketako ikastetxe integratuen (LHII) kasuan, haien Proiektu Funtzionalean eta Urteko Planean islatu beharko dira. Dokumentu horiek gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko 19/2013 Legean aurreikusitakoa errespetatuz argitaratu behar dira.

5.– Las medidas y apoyos universales se reflejarán en los documentos institucionales del centro: proyecto educativo de centro, plan de respuesta a la diversidad y programación de aula. En el caso de los centros integrados de formación profesional (CIFP), deberán quedar reflejados en su Proyecto Funcional y Plan Anual. Estos documentos deben publicarse respetando lo previsto en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG).

8. artikulua.– Neurri eta laguntza osagarriak.

Artículo 8.– Medidas y apoyos complementarios.

1.– Aniztasunari erantzuteko neurri eta laguntza osagarritzat hartzen dira oztopoak gainditzera bideratutako hezkuntza-jarduketak eta -jardunbideak, neurri unibertsalak erantzun pedagogikoa egokitzeko nahikoa izan ez direnean. Ikasteko prozesua konprometitzen duten eta garapen pertsonala zailtzen duten oztopoetan ardazten dute hezkuntzako esku-hartzea. Neurri osagarriak ikastetxean aurreikusitako neurri unibertsalei lotu behar zaizkie.

1.– Tienen la consideración de medidas y apoyos complementarios de respuesta a la diversidad todas aquellas actuaciones y prácticas educativas destinadas a la superación de barreras cuando las medidas universales no han sido suficientes para ajustar la respuesta pedagógica. Focalizan la intervención educativa en aquellas barreras que comprometen el proceso de aprendizaje y dificultan el desarrollo personal. Las medidas complementarias tienen que vincularse a las medidas universales previstas en el centro.

2.– Neurri eta laguntza osagarriak talde bati zuzendu dakizkioke edo indibidualak izan daitezke; testuinguruan kokatuta eta modu inklusiboan erabili behar dira, ikasleek ikastetxeko eta ikasgelako hezkuntza-egoeretan ahalik eta parte-hartze handiena izan dezaten.

2.– Las medidas y apoyos complementarios pueden ir dirigidos a un grupo o ser de carácter individual, utilizándolos de manera contextualizada e inclusiva, facilitando la máxima participación del alumnado en las situaciones educativas del centro y aula.

3.– Neurri eta laguntza osagarriak dira araudi autonomikoak aintzat hartzen dituen programa guztiak; besteak beste:

3.– Son medidas y apoyos complementarios todos los programas que contempla la normativa autonómica, entre otros:

a) Izaera estrukturala: errefortzu-programa espezifikoak; hizkuntza indartzeko programak; laguntza pertsonalizatuko eta talde-laguntzako programak, hala nola Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzeko maiatzaren 30eko 77/2023 Dekretuaren 25. artikuluan araututako curriculum-aniztasuneko programak; hezkuntza-arloan eskumena duen sailak bultzatutako hezkuntza-konplexutasun handiko ikastetxeei zuzendutako programak; 77/2023 Dekretuaren 26. artikuluan araututako eskolatze-programa osagarriak; curriculuma aberasteko programak, eta hezkuntza-arloan eskumena duen sailak bultzatutako laguntzeko edo hezkuntza indartzeko beste programa batzuk, irakasle-taldearen aldi baterako esku-hartze mugatua dakartenak.

a) Carácter Estructural: programas específicos de refuerzo, programas de refuerzo lingüístico, programas de apoyo personalizado y grupal como los programas de diversificación curricular regulados en el artículo 25 del Decreto 77/2023, de 30 de mayo, de establecimiento del currículo de Educación Básica e implantación en la Comunidad Autónoma de Euskadi, programas impulsados por el departamento competente en materia de educación dirigidos a centros con alta complejidad educativa, programas complementarios de escolarización regulados en el artículo 26 del Decreto 77/2023, programas de enriquecimiento curricular y otros programas de apoyo o refuerzo educativo impulsados por el departamento competente en materia de educación que supongan la intervención temporal y limitada del equipo docente.

b) Izaera indibiduala: 77/2023 Dekretuaren 21. artikuluan araututako tutoretza-ekintza indibidualizatua; erabilgarri dauden baliabideekin eskola-testuingurua irisgarri egiteko neurriak, inguruneak, materialak, prozesuak eta tresnak (ebaluaziokoak barne), ulergarriak, erabilgarriak eta praktikatzeko modukoak izan daitezen eta informaziorako sarbidea, komunikazioa eta ikasteko prozesuan parte hartzea berma ditzaten, eta 266/2006 Dekretuak, abenduaren 26koak, ospitaleko eta etxeko hezkuntza arretarako eta arreta terapeutiko-hezigarrirako lurralde zentroak sortzekoak, araututako ospitaleko hezkuntza-arreta eta etxeko hezkuntza-arreta.

b) Carácter individual: acción tutorial individualizada regulada en el artículo 21 del Decreto 77/2023, medidas de acceso al contexto escolar con los recursos disponibles, de tal manera que los entornos, materiales, procesos e instrumentos, incluidos los de evaluación, sean comprensibles, utilizables y practicables y garanticen el acceso a la información, comunicación y participación en el proceso de aprendizaje, atención educativa hospitalaria y atención educativa domiciliaria regulada en el Decreto 266/2006, de 26 de diciembre, por el que se crean los centros territoriales para la atención educativa hospitalaria, domiciliaria y terapéutico-educativa.

4.– Neurri eta laguntza osagarriak ikastetxeko profesional guztiek aplikatzen dituzte, eta, hala badagokio, inklusioari laguntzeko profesional espezifikoek, hala nola Pedagogia Terapeutikoko espezialitatea duten irakasleek eta Entzumen eta Hizkuntzako espezialitatea duten irakasleek. Irakasle tutoreak izango dituzte buru, hezkuntza-orientazioko taldearekin koordinatuko dira eta familiaren parte-hartzea eta inplikazioa izango dute. Hala badagokio, hezkuntzarako laguntza-zerbitzuen eta hezkuntzako ikuskaritzaren lankidetza izango dute.

4.– Las medidas y apoyos complementarios los aplican todos los profesionales del centro, incluidos, en su caso, los profesionales específicos de apoyo a la inclusión, así como el profesorado con especialidad en pedagogía terapéutica y profesorado con especialidad en audición y lenguaje, liderados por el profesorado tutor en coordinación con el equipo de orientación educativa y la participación e implicación de la familia. En su caso, se contará con la colaboración de los servicios de apoyo a la educación y la inspección de educación.

5.– Neurri eta laguntza osagarriak ikastetxearen hezkuntza-proiektuan jasotako curriculum-zehaztapenean ezartzen dira eta programazio didaktikoetan zehazten dira. Ikaslearen espedientean eta ikasketa-historian jasota daude, eta, ikasleek izanez gero, haien jarduketa-plan pertsonalizatuan. Lanbide-heziketako ikastetxe integratuen (LHII) kasuan, haien Proiektu Funtzionalean eta Urteko Planean islatu beharko dira. Dokumentu horiek gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko 19/2013 Legean aurreikusitakoa errespetatuz argitaratu behar dira.

5.– Las medidas y apoyos complementarios se establecen en la concreción curricular, incluida en el proyecto educativo de centro, y se detallan en las programaciones didácticas. Constan en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna y en el Plan de Actuación Personalizado de quienes lo tengan. En el caso de los centros integrados de formación profesional (CIFP), deberán quedar reflejados en su Proyecto Funcional y Plan Anual. Estos documentos deben publicarse respetando lo previsto en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG).

9. artikulua.– Neurri eta laguntza intentsiboak.

Artículo 9.– Medidas y apoyos intensivos.

1.– Aniztasunari erantzuteko neurri eta laguntza intentsibotzat hartzen dira oztopoak gainditzera bideratutako hezkuntza-jarduketak eta -jardunbideak, neurri eta laguntza unibertsalak eta osagarriak erantzun pedagogikoa egokitzeko nahikoa ez direnean. Ikasleen aurrerabidea konprometi dezaketen irakasteko eta ikasteko prozesuaren eta garapen pertsonal, sozial eta emozionalaren alderdietan ardazten dute hezkuntzako esku-hartzea.

1.– Tienen la consideración de medidas y apoyos intensivos de respuesta a la diversidad todas aquellas actuaciones y prácticas educativas destinadas a la superación de barreras cuando las medidas y apoyos universales y complementarias no son suficientes para ajustar la respuesta pedagógica. Focalizan la intervención educativa en aquellos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje y desarrollo personal, social y emocional que pueden comprometer el progreso del alumnado.

2.– Neurri eta laguntza intentsiboak ohiz kanpoko hezkuntza-jarduketak dira, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen berezitasunera egokituak, hezkuntza-erantzuna zeharka, maiztasun erregularrarekin eta denbora-mugarik gabe egokitzeko aukera ematen dutenak.

2.– Las medidas y los apoyos intensivos son actuaciones educativas extraordinarias, adaptadas a la singularidad de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, que permiten ajustar la respuesta educativa de forma transversal, con una frecuencia regular y sin límite temporal.

3.– Neurri eta laguntza intentsibo horiek nagusiki ikasgela arruntean aplikatu behar dira, testuinguruan kokatuta eta modu inklusiboan, ikasleek ikastetxeko eta ikasgelako hezkuntza-egoeretan ahalik eta parte-hartze handiena izan dezaten.

3.– Estas medidas y apoyos intensivos se deben aplicar principalmente en el aula ordinaria de manera contextualizada e inclusiva, y facilitar la máxima participación en las situaciones educativas del centro y aula.

4.– Neurri eta laguntza intentsiboak irakasle guztiek eta inklusioari laguntzeko profesional espezifikoek aplikatzen dituzte. Irakasle tutoreak izango dituzte buru, eta hezkuntza-orientazioko taldearen aholkularitza eta familiaren parte-hartzea eta inplikazioa izango dute. Hala badagokio, hezkuntzarako laguntza-zerbitzuen eta hezkuntzako ikuskaritzaren lankidetza izango dute.

4.– Las medidas y apoyos intensivos los aplican todos los docentes y los profesionales específicos de apoyo a la inclusión liderados por el profesorado tutor, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa y la participación e implicación de la familia. En su caso, se contará con la colaboración de los servicios de apoyo a la educación y la inspección de educación.

5.– Inklusioari laguntzeko profesional espezifikotzat hartzen dira:

5.– Se consideran profesionales específicos de apoyo a la inclusión:

a) Pedagogia Terapeutikoko irakasleak.

a) Profesorado de pedagogía terapéutica.

b) Entzumen eta Hizkuntzako irakasleak.

b) Profesorado de audición y lenguaje.

c) Ikusmen-desgaitasuna duten ikasleei laguntzeko irakasle ibiltariak.

c) Profesorado itinerante de apoyo al alumnado con discapacidad visual.

d) Hezkuntza-laguntzako espezialistak.

d) Especialistas de apoyo educativo.

e) Ikusmen-desgaitasuna duten ikasleei laguntza espezializatua emateko teknikariak.

e) Personal técnico de apoyo especializado al alumnado con discapacidad visual.

f) Material-transkribatzaileak.

f) Personal transcriptor de material.

g) Fisioterapeutak.

g) Fisioterapeutas.

h) Terapeuta okupazionalak.

h) Terapeutas ocupacionales.

i) Zeinu-hizkuntzaren interpreteak eta/edo komunikazio-bitartekariak.

i) Intérprete de lengua de signos y/o personal mediador comunicativo.

j) Entzumen-desgaitasuneko irakasle espezialistak.

j) Profesorado especialista en discapacidad auditiva.

6.– Ikasle bakoitzari aplikatutako neurriak eta laguntzak aktetan eta espediente akademikoan agertuko dira, eta jasota geratuko dira Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duen maiatzaren 30eko 77/2023 Dekretuaren 24. artikuluan araututako Jarduketa Plan Pertsonalizatuan.

6.– Las medidas y apoyos aplicados a cada alumno o alumna constarán en las actas y en el expediente académico y quedarán recogidas en el Plan de Actuación Personalizado, regulado en el artículo 24 del Decreto 77/2023, de 30 de mayo, de establecimiento del currículo de Educación Básica e implantación en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

7.– Neurri eta laguntza intentsiboak dira araudi autonomikoak aintzat hartzen dituen programa guztiak; besteak beste, 77/2023 Dekretuaren 28. artikuluak araututako laguntza intentsiboko programak, Dekretu bereko 28. artikuluak araututako helduarora igarotzeko programak eta zerbitzu integratuen programak, hala nola hezkuntzako arreta terapeutikoa.

7.– Son medidas y apoyos intensivos todos los programas que contempla la normativa autonómica, entre otros, los Programas de Apoyo Intensivo regulados en el artículo 27 del Decreto 77/2023, los programas de tránsito a la vida adulta regulados en el artículo 28 del Decreto 77/2023 y los programas de servicios integrados como la atención terapéutico-educativa.

8.– Neurri eta laguntza intentsiboak ikastetxearen hezkuntza-proiektuan ezartzen dira eta ikasgelaren programazioetan zehazten dira. Ikaslearen espedientean eta ikasketa-historian jasota daude, eta, ikasleek izanez gero, haien jarduketa-plan pertsonalizatuan.

8.– Las medidas y los apoyos intensivos se establecen en el proyecto educativo de centro y se concretan en las programaciones de aula, constan en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna y en el Plan de Actuación Personalizado de aquellos alumnos y alumnas que lo tengan.

9.– Laguntza-premia orokorrak dituzten ikasleentzako laguntza intentsiboko programei (LIP) dagokienez:

9.– En relación a los Programas de Apoyo Intensivo (PAI) para alumnado con necesidades de apoyo generalizados:

a) Erantzun espezializatua, intentsiboa eta pertsonalizatua behar duten ikasleen inklusioa errazteko ezartzen da. Programa hori ikastetxe arruntaren baliabidea da, ikasle horien presentzia, parte-hartzea, ikaskuntza, gaitasunen garapena eta hezkuntza-testuinguruan egiten duten ekarpena ziurtatzeko, jarduera orokorretan eta haien erreferentziazko taldearen jardueretan.

a) Se establecen para facilitar la inclusión del alumnado que requiere una respuesta especializada, intensiva y personalizada. Dichos programas son un recurso del centro ordinario para asegurar la presencia, la participación, el aprendizaje, el desarrollo de competencias y la contribución en el contexto educativo de este alumnado en las actividades generales y de su grupo de referencia.

b) Programa estruktural hau ohiz kanpoko izaerako baliabide espezifikoa da laguntza-premia orokorrak, larritasun-maila handia eta muga funtzional nabarmenak dituzten eta eskolatzeko erantzun espezializatua, intentsiboa eta pertsonalizatua behar duten ikasleentzat.

b) Este programa, de índole estructural, constituye un recurso específico de carácter extraordinario para el alumnado con necesidades de apoyo generalizado, con un nivel grave de severidad, limitaciones funcionales importantes y cuya escolarización requiere una respuesta especializada, intensiva y personalizada.

c) Oro har, 16 urte arteko ikasleak hartuko ditu, edo, gehienez ere, 18 urte artekoak, baldin eta beste bi ikasturte eman badituzte Oinarrizko Hezkuntza osoan. Ikasle bakoitzak jarduketa-plan pertsonalizatua izango du. Garapen pertsonalerako eta ikaskuntza funtzionalak eskuratzeko behar diren konpetentzia eta trebetasun moldagarriak izango dira plan horren erreferentzia. Ikasle bakoitzaren planean definitzen diren neurriek hezkuntza-espazio komunetan ahalik eta parte-hartze handiena izatea ahalbidetuko dute, eta ikastetxearen eta komunitatearen baliabideak kontuan hartuko dituzte, horiek baitira ikasleek pertsonalki eta ikaskuntzetan aurrera egiteko laguntza nagusiak.

c) Atenderá con carácter general al alumnado hasta los 16 años de edad o como máximo hasta los 18 años si ha permanecido dos cursos más a lo largo de toda la Educación Básica. Cada alumno o alumna dispondrá de un Plan de Actuación Personalizado cuya referencia serán las competencias y habilidades adaptativas necesarias para su desarrollo personal y la adquisición de aprendizajes funcionales. Las medidas definidas en el plan de cada alumno o alumna facilitarán la máxima participación posible en los espacios educativos comunes y tendrán en cuenta los recursos del centro escolar y de la comunidad como los principales apoyos para su progreso personal y en los aprendizajes.

d) Hezkuntza-arloan eskumena duen sailak laguntza intentsiboko programen garapena sustatuko du ikastetxe arrunt batzuetan, hezkuntza-premia berezi jakin batzuk dituzten ikasleei erantzuteko. Ikastetxe horiek, halaber, hezkuntza berriztatzeko ikastetxe gisa funtzionatuko dute, hots, jardunbide egokiak sustatzeko eta hedatzeko erreferenteak izango dira.

d) El departamento competente en materia de educación promoverá el desarrollo de Programas de Apoyo Intensivo en algunos centros educativos ordinarios como respuesta al alumnado con determinadas necesidades educativas especiales. Estos centros funcionarán también como centros de innovación educativa, referentes para la promoción y difusión de buenas prácticas.

10.– Zerbitzu integratuen programei dagokienez:

10.– En relación a los Programas de servicios integrados:

a) Programa horietan parte hartzeko aukera intentsitate handiko hezkuntza-laguntza behar duten ikasleentzat erreserbatuko da, betiere premiak honako hauei loturik badaude:

a) La participación en estos programas se reservará para el alumnado con necesidades educativas de apoyo de alta intensidad vinculadas a:

– Desgaitasun larriak, osasun-premia iraunkorrak dituztenak eta ingurunearekin oso lotura urria dutenak, baldin oso laguntza espezializatua eta azpiegitura eta laguntza-produktu espezifikoak behar badituzte.

– Discapacidades severas con necesidades sanitarias permanentes y con muy escasa conexión con el entorno, que requiera apoyo altamente especializado, así como infraestructuras y productos de apoyo específicos.

– Jokabidearen nahasmendu larriak.

– Trastornos graves de conducta.

– Eskola-ingurunera moldatzeko ezintasun larria.

– Grave inadaptación al entorno escolar.

– Hezkuntza- edo osasun-esparruaren esku-hartze integrala behar duten gizarte-bazterketako arrisku larrian dauden ikasleak.

– Alumnado en grave riesgo de exclusión social que requiere intervención de carácter integral desde el ámbito educativo y/o sanitario.

b) Programa horietan parte hartzeak dekretu honen 3. artikuluan jasotako adingabearen interes gorenaren printzipioa errespetatuko du, eta gurasoen edo legezko ordezkarien parte-hartzea bermatuko da.

b) La participación en estos programas respetará el principio del interés superior de la persona menor de edad recogido en el artículo 3 de este decreto y se garantizará la participación de las madres, padres o representantes legales.

c) Hezkuntza-, osasun- eta gizarte-esparruko profesionalekin lankidetzan garatuko dira.

c) Se desarrollarán en colaboración con profesionales del ámbito educativo, sanitario y social.

d) Zerbitzu integratuen programak ikastetxe espezifikoetan emango dira, eta hezkuntza-arloan eskumena duen sailak arau bidez ezartzen dituen ikastetxeetan.

d) Los programas de servicios integrados se impartirán en centros específicos y en aquellos centros que el departamento competente en educación establezca normativamente.

e) Programa horietan parte hartzea berrikusi egin daiteke, eta ez du denbora-mugarik izango.

e) La participación en estos programas tendrá carácter revisable y sin límite temporal.

10. artikulua.– Hezkuntza- edo prestakuntza-premia bereziak dituzten pertsonentzako lanbide-heziketa.

Artículo 10.– Formación profesional dirigida a personas con necesidades educativas o formativas especiales.

1.– Hezkuntza- edo prestakuntza-premia bereziak (desgaitasunaren edo premia horiek justifikatzen dituzten beste zailtasun espezifiko batzuen ondorioz) dauzkaten pertsonentzako lanbide-heziketaren helburua da lanbide-ikaskuntzaren prozesua erraztea, lan-munduan txertatzea eta enplegua mantentzea ahalbidetzeko. Helburua da oinarrizko konpetentzietan, profesionaletan eta enplegagarritasunerako konpetentzietan prestatzea, bizitza sozial, kultural eta laboralean parte hartu eta prestakuntza-ibilbideak eta ibilbide profesionalak ezarri ahal izateko.

1.– La formación profesional dirigida a personas con necesidades educativas o formativas especiales derivadas de discapacidad u otras dificultades específicas que lo justifiquen, tiene por finalidad facilitar el proceso de aprendizaje profesional para posibilitar la inserción laboral y el mantenimiento del empleo. Su objetivo es formar en competencias básicas, profesionales y para la empleabilidad que permitan participar en la vida social, cultural y laboral, y establecer itinerarios formativos y profesionales.

2.– Lanbide-heziketa hori desgaitasuna edo laguntza-premia espezifikoak dituzten pertsonek bakarrik jaso ahal izango dute, baldin eta desgaitasun edo premia horien ondorioz modalitate arruntean sartu eta ikaskuntzaren emaitzak arrakastaz lortu ezin badituzte, ezta aniztasunaren arretarako eta inklusiorako neurri eta alternatiba metodologikoak eta antolaketakoak aplikatuta ere; emaitza horiek Lanbide Heziketako Sistemaren antolamendua garatzen duen uztailaren 18ko 659/2023 Errege Dekretuaren 32., 33. eta 34. artikuluetan araututa daude.

2.– Solo podrán ser destinatarias de esta formación profesional las personas cuya discapacidad o necesidades específicas de apoyo no les permita incorporarse a la modalidad ordinaria y conseguir con éxito, incluso con las medidas y alternativas organizativas y metodológicas de atención a la diversidad e inclusión, los resultados de aprendizaje regulados en los artículos 32, 33 y 34 del Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.

11. artikulua.– Oztopoak identifikatzeko prozesua eta neurrien proposamena.

Artículo 11.– Proceso de identificación de barreras y propuesta de las medidas.

1.– Oztopotzat hartzen dira ikasleei garapen pertsonala eta soziala eta ikasteko prozesuan parte hartzea eta aurrera egitea eragozten edo zailtzen dieten trabak. EHLren 35.6 artikuluaren arabera, hauek dira ikasteko eta parte hartzeko oztopoak: desgaitasunetik edo kalteberatasun pertsonaleko, sozioekonomikoko, osasuneko, generoko edo funtzionaleko beste edozein egoeratatik eratorritakoak, bai eta ikaskuntza-helburu egokiak lortzeko neurri eta laguntza espezifikoak hartzea eskatzen duen testuinguru batetik eratorritakoak ere.

1.– Las barreras son los obstáculos que impiden o dificultan al alumnado su desarrollo personal y social y su participación y progreso en el proceso de aprendizaje. Según el artículo 35.6 de la LEPV se consideran barreras de acceso al aprendizaje y la participación todas aquellas derivadas de la discapacidad o de cualquier otra condición de vulnerabilidad personal, socioeconómica, de salud, de género o funcional, así como aquellas derivadas de un contexto en el que se requiera la adopción de medidas y apoyos específicos para la consecución de los objetivos de aprendizaje adecuados a su desarrollo.

2.– Oztopoak identifikatzeko prozesua informazioa biltzeko, aztertzeko, baloratzeko eta erabakiak hartzeko prozesu sistematikoa da, eta ikasle bakoitzaren garapen pertsonala eta aurrerapena zailtzen dituzten oztopoak desagerraraztea du xede.

2.– El proceso de identificación de barreras es un proceso sistemático de recogida de información, análisis, valoración y toma de decisiones con el fin de eliminar los obstáculos que dificultan el desarrollo personal y el progreso de cada alumno y alumna.

3.– Prozesu horrek ikasleen prestakuntza-ebaluazioaren emaitzak integratuko ditu, garapen pertsonalari, sozioemozionalari, oinarrizko konpetentzien lorpen-mailari eta egindako aurrerapenari buruzko alderdi garrantzitsuak aintzat hartuko dituen testuinguruaren araberako analisi batean. Era berean, irakatsi eta ikasteko prozesuko beste elementu batzuk ere hartuko ditu kontuan, hala nola konpetentzia profesionala, programazio didaktikoa eta komunitatearekiko harremana. Neurri eta laguntzen proposamenak emango dio amaiera prozesuari.

3.– Dicho proceso integrará los resultados de la evaluación formativa del alumnado en un análisis contextualizado que contemple aspectos relevantes referidos al desarrollo personal, socioemocional, al nivel de logro de las competencias básicas y al progreso realizado. Tendrá en cuenta, igualmente, otros elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como: competencia profesional, la programación didáctica, y relación con la comunidad. Concluirá en una propuesta de medidas y apoyos.

4.– Oztopoen identifikazioa eta horiek gainditzeko neurrien proposamena ikastetxeko zuzendaritza-taldeak gidatuko du, ikastetxeko irakasleekin, ikasleekin, familiekin eta irakasle ez diren langileekin lankidetzan. Ikastetxeko hezkuntza-orientazioko taldearen eta hezkuntzarako laguntza-zerbitzuen aholkularitza izango du. Oztopoen identifikazioa ikastetxearen dokumentu instituzionalak egiteko eta berrikusteko prozesuaren eta ikaslearen jarduketa-plan pertsonalizatuaren parte izango da, halakorik baldin badu.

4.– La identificación de barreras, así como la propuesta de medidas para su superación, será liderada por el equipo directivo del centro en colaboración con el profesorado, alumnado, familias y personal no docente del centro. Estará asesorado por el equipo de orientación educativa del centro y los servicios de apoyo a la educación. La identificación de barreras formará parte del proceso de elaboración y revisión de los documentos institucionales del centro y del Plan de Actuación Personalizado del alumno o alumna que disponga de él.

5.– Oztopoak identifikatzeko prozesuaren esparruan, ikaslearen ebaluazio psikopedagogikoa egingo da, baldin eta testuinguruaren eta baldintza pertsonal jakin batzuen arteko interakzioaren ondorioz sarbidea, parte-hartzea eta ikaskuntza konprometitzen dituzten oztopoak sortzen badira, eta egiaztatu bada neurri unibertsalak eta, hala badagokio, osagarriak nahikoa izan ez direla.

5.– En el marco del proceso de identificación de barreras, se realizará una evaluación psicopedagógica del alumno o alumna cuando de la interacción entre el contexto y determinadas condiciones personales se deriven barreras que comprometan el acceso, la participación y el aprendizaje, y se haya constatado la insuficiencia de las medidas universales y, en su caso, complementarias.

6.– Ebaluazio psikopedagogikoa diziplinartekoa, testuinguruaren araberakoa eta elkarlanekoa izango da; hezkuntza-orientazioko taldeko profesional kualifikatuek egingo dute, ikaslearekin esku-hartzen duen irakasle-taldearekin lankidetzan, eta hezkuntzarako laguntza-zerbitzuen aholkularitza izango dute. Era berean, familiak eta inklusioari laguntzeko beste profesional espezifiko batzuek eta, hala badagokio, esparru sozialeko eta osasunaren esparruko beste eragile batzuek parte hartuko dute. Ikasleen aldez aurreko baimena eta berariazko adostasuna beharko dira, edo, adingabeak badira edo beste arrazoi batzuengatik baimena eman ezin badute, gurasoena edo legezko ordezkariena.

6.– La evaluación psicopedagógica tendrá un carácter interdisciplinar, contextual y colaborativo; será realizada por los profesionales cualificados del equipo de orientación educativa en colaboración con el equipo docente que interviene con el alumno o alumna y con el asesoramiento de los servicios de apoyo a la educación. Así mismo, se contará con la participación de la familia y de otros profesionales específicos de apoyo a la inclusión y, en su caso, con otros agentes del ámbito social y de la salud. Se requerirá la autorización previa y el consentimiento expreso del alumnado o de las madres, padres o representantes legales en el caso de que aquellos sean menores de edad o que no puedan dar su consentimiento por otros motivos.

7.– Hezkuntzarako laguntza-zerbitzuei dagokie ebaluazio psikopedagogikoaren prozesuaren aholkularitza eta baliozkotzea, baita hezkuntza-erantzuna egokitzeko hezkuntza-orientazioa ere. Hala badagokio, informazioa eskatu edo eman ahal izango dute bidezkotzat jotzen diren bideen bitartez.

7.– Corresponde a los servicios de apoyo a la educación el asesoramiento y validación del proceso de evaluación psicopedagógica, así como la orientación educativa para el ajuste de la respuesta educativa, pudiendo, en su caso, solicitar o aportar información a través de los medios que se consideren pertinentes.

8.– Ebaluazio psikopedagogikoaren emaitza gisa, ikasleak behar dituen neurriak eta laguntzak eta haren jarduketa-plan pertsonalizatua egiteko orientabideak definitzen dira. Plan horretan jasoko da, beharrezkotzat jotzen bada, curriculum-egokitzapen indibidualizatua, kasu bakoitzaren arabera. Ebaluazio psikopedagogikoa eta curriculum-egokitzapenak hezkuntza-arloan eskumena duen sailaren aplikazioetan erregistratuta geratuko dira.

8.– Como resultado de la evaluación psicopedagógica se definen las medidas y los apoyos que precisa el alumno o alumna y las orientaciones para la elaboración de su Plan de Actuación Personalizado, en el que se incluirá, si se considerara necesaria, la adaptación curricular individualizada, según sea el caso. Tanto la evaluación psicopedagógica como las adaptaciones curriculares quedarán registradas en las aplicaciones del departamento competente en materia de educación.

9.– Hezkuntzako ikuskaritzak, bestalde, prozesua indarreko araudiarekin bat datorrela bermatuko du.

9.– La inspección de educación, por su parte, garantizará la adecuación del proceso a la normativa vigente.

10.– Ebaluazio psikopedagogikoa etapa bakoitzean eguneratu beharko da, baita ikaslearen bilakaera pertsonalak eta hezkuntza-bilakaerak eta/edo hezkuntza-testuinguruak eskatzen dutenean ere.

10.– La evaluación psicopedagógica se deberá actualizar en cada etapa y cuando lo requieran la evolución personal y educativa del alumno y/o, también, su contexto educativo.

11.– Ebaluazio psikopedagogikoak irizten dionean inklusioari laguntzeko profesional espezifikoek ezin dietela erantzun ikasleak dituen hezkuntza-premia bereziei testuinguru arruntean, ikaslearentzako eskolatze-proposamenik egokiena egingo da.

11.– Cuando la evaluación psicopedagógica considere que el alumno o alumna presenta necesidades educativas especiales que no pueden ser atendidas por los profesionales específicos de apoyo a la inclusión en el contexto ordinario se incluirá la propuesta de escolarización más adecuada para el alumno o alumna.

12. artikulua.– Hezkuntzako detekzio eta esku-hartze goiztiarra.

Artículo 12.– Detección e intervención educativa temprana.

1.– EHLren 35.4 artikuluaren arabera, hezkuntza-arloan eskumena duen sailak sarbide, parte-hartze eta ikaskuntzarako oztopoen detekzio eta identifikazio goiztiarra bultzatuko du, eta horretarako programak, protokoloak eta estrategiak garatuko ditu, bai Haur Hezkuntzan –pertsonen garapeneko funtsezko etapa– bai Oinarrizko Hezkuntzan.

1.– Siguiendo el artículo 35.4 de la LEPV, el departamento competente en materia de educación impulsará la detección e identificación temprana de las barreras al acceso, la participación y el aprendizaje, desarrollando programas, protocolos y estrategias que conduzcan a ese fin, tanto en Educación Infantil, etapa esencial en el desarrollo de las personas, como en la Educación Básica.

2.– Irakasle eta hezkuntzako langile guztiek aktiboki parte hartu beharko dute inklusiorako oztopoen detekzio goiztiarrean. Hezkuntza-arloan eskumena duen sailak jaso eta arau bidez onartutako programa eta protokoloak aginduzkoak izango dira eta funts publikoekin sostengatutako ikastetxe guztietan aplikatu beharko dira.

2.– Todo el profesorado y el personal educativo habrá de participar activamente en la detección temprana de las barreras a la inclusión. Los programas y protocolos recogidos y aprobados normativamente por el departamento competente en materia de educación tendrán carácter prescriptivo y deberán ser aplicados en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos.

3.– Hezkuntza-arloan eskumena duen sailak, osasun-arloan eskumena duen sailarekin eta foru-aldundiekin lankidetzan, hezkuntza-, osasun- eta/edo gizarte-erantzuna behar duten premiak dituzten ikasleen detekzio goiztiarrerako, identifikaziorako eta arretarako ezarritako koordinazio-mekanismoak bultzatuko ditu. Koordinazio hori prebentziorako, detekzio goiztiarrerako eta ikasleekiko esku-hartzerako eskudantziak dituzten beste sail edo administrazio batzuetara hedatuko da.

3.– El departamento competente en materia de educación, en colaboración con el departamento competente en salud, así como con las diputaciones forales, impulsará los mecanismos de coordinación establecidos para la detección temprana, la identificación y la atención a la población escolar que presente necesidades que requieran una respuesta educativa, sanitaria y/o social integrada. Esta coordinación se extenderá a otros departamentos o administraciones con atribuciones para la prevención, detección temprana e intervención con el alumnado.

13. artikulua.– Hezkuntza-trantsizioak.

Artículo 13.– Las transiciones educativas.

1.– Hezkuntza-trantsizioek oztopo berriak agerrarazten dituzte ikaskuntzan eta parte-hartzean. Ikastetxeek maila, ziklo, etapa eta eskolatze-modalitateen arteko trantsizio-prozesuak egoki planifikatu beharko dituzte, hezkuntza-koherentzia, prestakuntzaren jarraitutasuna eta erabakiak hartzeko informazioaren erabilera egokia bermatzeko.

1.– Las transiciones educativas suponen la aparición de nuevas barreras al aprendizaje y participación. Los centros deberán planificar adecuadamente los procesos de transición entre los niveles, ciclos, etapas y modalidades de escolarización, con la finalidad de garantizar la coherencia educativa, la continuidad formativa, así como un adecuado uso de la información para la toma de decisiones.

2.– Funtsezko unetzat jotzen dira etxetik eskolarako trantsizioa, eskolako mailen, zikloen edo etapen arteko trantsizioa eta ikastetxe-aldaketak.

2.– Se consideran momentos clave la transición del hogar a la escuela, la transición entre niveles, ciclos o etapas escolares y los cambios de centros escolares.

3.– Gainera, ikastetxe arrunt batetik zerbitzu integratuen programak garatzen dituen beste ikastetxe baterako trantsizioak eskolatze partekatuko aldi bat behar izan dezake, ikaslearen harrera eta egokitzapena errazteko. Aldi horrek, oro har, ezin izango du ikasturte bat gainditu eta, salbuespen gisa, bi ikasturte arte luzatu ahal izango da.

3.– Además, la transición de un centro ordinario a otro centro donde se desarrollen programas de servicios integrados podrá requerir un periodo de escolarización compartida para facilitar la acogida y la adaptación de la alumna o alumno. Este período, con carácter general, no podrá superar un curso escolar y, con carácter excepcional, podrá prolongarse hasta dos cursos escolares.

4.– Trantsizioen plangintzan behar den informazioa, aholkularitza eta laguntza bermatuko zaie gurasoei, legezko ordezkariei eta ikasleari, irakaskuntzetan eskolatzeko aukeren eta prestakuntzarekin jarraitzeko edo lan-munduan sartzeko aukeren inguruan.

4.– En la planificación de las transiciones se garantizará la información, asesoramiento y acompañamiento necesario a los padres, madres o representantes legales y a la alumna o alumno, sobre las opciones de escolarización y continuidad de su formación en las distintas enseñanzas o en el acceso al mundo laboral.

5.– Era berean, beste osasun- edo gizarte-zerbitzu batzuk inplikatzen dituzten trantsizioak planifikatu beharko dira.

5.– Se deberán, igualmente, planificar las transiciones que impliquen a otros servicios sanitarios o sociales.

6.– Hezkuntza-arloan eskumena duen sailak trantsizio-prozesuak gauzatzea errazteko protokoloak zehaztuko ditu.

6.– El departamento competente en materia de educación determinará los protocolos para facilitar el desarrollo de los procesos de transición.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ONARPENA, ESKOLATZEA ETA HEZKUNTZA-ARRETA
ADMISIÓN, ESCOLARIZACIÓN Y ATENCIÓN EDUCATIVA

14. artikulua.– Ikasleen onarpena eta eskolatzea.

Artículo 14.– La admisión y escolarización del alumnado.

1.– EHLren 28.1 artikuluaren arabera, ikasleak ikastetxeetan sartzeko eta onartzeko prozesuak printzipio hauek izango ditu oinarri: ekitatea, hezkuntza-inklusioa, gizarte-kohesioa sustatzea eta ikastetxea aukeratzeko eskubidea errespetatzea, eskura dagoen hezkuntza-eskaintzaren barruan.

1.– Siguiendo el artículo 28.1 de la LEPV, el proceso de acceso y admisión se regirá por los principios de equidad, inclusión educativa, fomento de la cohesión social y respeto al derecho a la elección de centro dentro de la oferta educativa disponible.

2.– Era berean, lege horrek 29. artikuluan zehazten duenez, hezkuntza-premia bereziak dituzten edo baliabide espezifikoak behar dituzten ikasleek lehentasuna izango dute eskakizun horiei erantzuteko baliabideak dituzten ikastetxeetan sartzeko; horretarako, hezkuntza-arloko eskumena duen sailak zehaztutako plazak gordeko dira.

2.– Así mismo, la citada Ley concreta en el artículo 29 que el alumnado que presente necesidades educativas especiales o precise de recursos específicos tendrá acceso con carácter prioritario a aquellos centros que dispongan de medios para atender tales exigencias, para lo cual se reservarán las plazas que determine el departamento competente en materia de educación.

3.– Intentsitate handiko hezkuntza-laguntza behar duten ikasleak zerbitzu integratuen programak ematen dituzten ikastetxe espezifikoetan eskolatu ahal izango dira, baldin eta ebaluazio psikopedagogikoaren txostenak hala aholkatzen badu eta uste bada eskolatze arruntak, laguntzarik intentsiboenak eta espezializatuenak eskainita ere, ezin diela ikasle horien premia guztiei erantzun. Kasu horietan, gurasoek edo legezko ordezkariek ikasle horien eskolatzean eta hezkuntza-prozesuetan eragina duten erabakietan parte hartzea bermatuko da.

3.– El alumnado que presente necesidades educativas de apoyo de alta intensidad podrá escolarizarse en centros específicos donde se impartan programas de servicios integrados cuando así lo aconseje el informe de evaluación psicopedagógica y se considere que la escolarización ordinaria, aun ofreciendo los apoyos más intensivos y especializados, no puede responder a todas las necesidades de ese alumnado. En estos casos, se garantizará la participación de las madres, padres o representantes legales en las decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de este alumnado.

4.– Ikasle guztien eskolatzea indarreko araudian ezarritako adinetan hasi eta amaitzen da. Ebaluazio psikopedagogikoak aholkatzen duenean, hezkuntza-etapetako eskolatzearen hasierako eta amaierako baldintzak malgutzeko neurriak sartu ahal izango dira; hori 75/2023 Dekretuaren 21. artikuluan eta 77/2023 Dekretuaren 34. artikuluan arautzen da.

4.– La escolarización de todo el alumnado empieza y finaliza en las edades establecidas en la normativa vigente. Cuando la evaluación psicopedagógica lo aconseje, podrán introducirse medidas de flexibilización de las condiciones de inicio y de finalización de la escolarización de las diferentes etapas educativas, regulada en los artículos 21 del Decreto 75/2023 y 34 del Decreto 77/2023.

5.– Euskal Hezkuntza Sisteman berandu sartzen diren ikasleak adinez dagokiena baino maila bat beherago eskolatu ahal izango dira, baldin ziklo bateko edo gehiagoko curriculum-distantzia badute Lehen Hezkuntzan edo bi mailakoa edo gehiagokoa Derrigorreko Bigarren Hezkuntzan. Hasierako ebaluazioaren emaitzak aztertu ondoren hartuko da neurri hori.

5.– Se podrá escolarizar en un curso inferior al que le corresponde por edad al alumnado que se incorpora tardíamente al Sistema Educativo Vasco, de forma que presente una distancia curricular de un ciclo o más en la Educación Primaria o dos o más cursos en la Educación Secundaria Obligatoria. Esta medida se adoptará tras analizar los resultados de la evaluación inicial.

6.– Salbuespen gisa, gaitasun intelektual handiko ikasleen derrigorrezko eskolatze-aldia malgutzea eta gehienez ere bi urte murriztea baimendu ahal izango da. Bi urteko murrizketa ezin izango da aplikatu, inola ere, etapa berean. Salbuespen gisa, era berean, Batxilergoan malgutzea eta ikasturte batera murriztea baimendu ahal izango da.

6.– Podrá autorizarse la flexibilización, con carácter excepcional, del período de escolarización obligatoria del alumnado con altas capacidades intelectuales, reduciéndolo un máximo de dos años. En ningún caso podrá aplicarse la reducción de los dos años en la misma etapa. Así mismo, se podrá autorizar la flexibilización, con carácter excepcional, en Bachillerato, reduciéndolo a un curso escolar.

7.– Matrikulatzeko prozesua eta egutegia berbera izango da ikasle guztientzat. Urtero, onarpen-prozesuaren aurretik, eta 1/2018 Dekretuaren 20. artikuluarekin bat etorriz, 132/2022 Dekretuak aldatutako idazketan, hezkuntza-arloan eskumena duen sailak plaza kopuru bat erreserbatuko du funts publikoekin sostengatutako ikastetxeetan, hezkuntza-laguntzaren premia espezifikoak dituzten ikasleen presentzia eta sarbide ekitatiboa bermatzeko. Lanbide Heziketaren kasuan, izena emateko eskaerak aurkezteko, eskaera horiek onartzeko eta matrikula egiteko epeak biltzen dituen egutegi komuna ezartzen duen Hezkuntzako sailburuaren Aginduan finkatuko da ikastetxe bakoitzean desgaitasun egiaztatua duten ikasleentzat erreserbatutako plaza kopurua.

7.– El proceso y calendario de matriculación será el mismo para todo el alumnado. Anualmente antes del proceso de admisión, y en consonancia con el artículo 20 del Decreto 1/2018, en redacción modificada por Decreto 132/2022, el departamento competente en materia de educación establecerá un número de plazas reservadas en centros sostenidos con fondos públicos para garantizar el acceso equitativo y la presencia del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En el caso de la Formación Profesional, el número de plazas reservadas en cada centro para el alumnado con discapacidad acreditada se fijarán en la Orden del Consejero de Educación por la que se establece el calendario común de presentación de solicitudes, plazos de admisión y matrícula para cada curso escolar.

8.– Eskolatzeari buruzko erabakiak berrikusi egin daitezke eta itzulgarriak izango dira. Horretarako, ikastetxeek eta zerbitzu eskudunek etengabeko ebaluazioa eta jarraipena egingo dute, eta arreta berezia jarriko dute hezkuntza-trantsizioetan. Ebaluazio- eta berrikuspen-prozesuan ikasleak eta familia kontuan hartuko dira.

8.– Las decisiones sobre la escolarización tendrán carácter revisable y reversible. Para ello, los centros docentes y los servicios competentes realizarán un seguimiento y evaluación continua, con especial atención en las transiciones educativas. Se contará con el alumnado y la familia en el proceso de evaluación y revisión.

9.– Hezkuntza-arloan eskumena duen sailak aholku emango die familiei edo legezko ordezkariei beren seme-alaben egoera zehatzari hobekien erantzuten dion eskolatze-proposamenaren gainean. Nolanahi ere, erabakia beti oinarrituko da adingabearen interes nagusian, eta gurasoek edo legezko ordezkariek eskolatzean eragina duten erabakietan parte hartzea bermatuko da. Eskolatze-proposamenari buruzko desadostasunik izanez gero, hezkuntzarako laguntza-zerbitzuko profesionalek osatutako batzordea sortuko da. Batzorde horrek kasua aztertu eta azken proposamena zehaztuko du.

9.– El departamento competente en materia de educación asesorará a las familias o representantes legales sobre la propuesta de escolarización que mejor responda a la situación concreta de sus hijas e hijos. En cualquier caso, la decisión siempre vendrá fundamentada por el interés superior de la persona menor de edad y se garantizará la participación de las madres, padres o representantes legales en las decisiones que afecten a la escolarización. En caso de discrepancia respecto a la propuesta de escolarización, se creará una comisión constituida por profesionales del servicio de apoyo a la educación que analizará el caso y determinará la propuesta final.

10.– Hezkuntza-arloan eskumena duen sailak Haur Hezkuntzako eta Oinarrizko Hezkuntzako etapetan ikasleen premiei erantzun egokia emateko behar diren bitartekoak bermatuko ditu funts publikoekin sostengatutako ikastetxeetan. Halaber, ikasle guztien eskolatzearen jarraitutasuna sustatuko du derrigorrezkoaren ondoko etapan.

10.– El departamento competente en materia de educación garantizará en los centros sostenidos con fondos públicos los medios necesarios para dar una adecuada respuesta a las necesidades del alumnado durante las etapas de Educación Infantil y Educación Básica. Asimismo, promoverá la continuidad de la escolarización de todo el alumnado en la etapa postobligatoria.

15. artikulua.– Eskolatze partekatua.

Artículo 15.– La escolarización compartida.

1.– Lehen Hezkuntzan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, eta, salbuespen gisa, Haur Hezkuntzan, eskolatze partekatuaren formula (eskolatze arruntaren eta zerbitzu integratuen programak dituzten ikastetxeetako eskolatzearen artekoa) erabili ahal izango da hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak eskolatzeko.

1.– En Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, y excepcionalmente en Educación Infantil, los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales podrán ser escolarizados mediante la fórmula de escolarización compartida entre la escolarización ordinaria y la de centros con programas de servicios integrados.

2.– Eskolatze partekatuaren proposamenak ebaluazio psikopedagogikoaren txostenean oinarrituta egon beharko du, eta koordinazio eta lankidetza egokia bermatuko du eskolatze arruntaren eta zerbitzu integratuen programa duen ikastetxearen artean, eman beharreko hezkuntza-erantzunaren koherentzia ziurtatzeko eta ikasleen ebaluazioak bi eskolatze-modalitateetako hezkuntza-aurrerapena kontuan hartzea sustatzeko. Baimen hori bat etorriko da gurasoekin, legezko ordezkariekin eta lurralde-zerbitzuen aldez aurreko baimenarekin.

2.– La propuesta de escolarización compartida deberá estar basada en el informe de la evaluación psicopedagógica y garantizará una adecuada coordinación y colaboración entre la escolarización ordinaria y el centro con el programa de servicios integrados para asegurar la coherencia en la respuesta educativa y favorecer que la evaluación del alumnado tome en consideración el progreso educativo en ambas modalidades de escolarización. Esta autorización irá de acuerdo con las madres, padres o representantes legales y con la autorización previa de los servicios territoriales.

3.– Eskolatze partekatuak jarduketa-plan pertsonalizatua beharko du. Bi ikastetxeek elkarrekin diseinatu, inplementatu eta ebaluatuko dute plan hori.

3.– La escolarización compartida requerirá de un Plan de Actuación Personalizado que será diseñado, implementado y evaluado conjuntamente por ambos centros.

4.– Hezkuntzako ikuskaritzak, inplikatutako ikastetxeetako erreferentziazko ikuskarien bitartez, ikaslea ikastetxe horietako bakoitzean eskolatzeko denbora-banaketa gainbegiratuko du, ebaluazio psikopedagogikoaren txostenean jasotako proposamena abiapuntu hartuta.

4.– La inspección de educación, a través de los inspectores e inspectoras de referencia de los centros implicados, supervisará la distribución temporal de la escolarización del alumno o alumna en cada uno de dichos centros a partir de la propuesta incluida en el informe de evaluación psicopedagógica.

5.– Ikasturte bakoitzaren amaieran, ikasle bakoitzarentzat ezarritako helburuak zenbateraino bete diren ebaluatuko da. Ebaluazio horrek aukera emango du ikasleei orientazio egokia emateko eta aurreikusitako hezkuntza-arreta eta eskolatze-araubidea aldatzeko. Eskolatze-araubideak ikasleek eskolatze-araubide inklusiboenean jarraitzea, aurrera egitea edo irautea bilatuko du.

5.– Al finalizar cada curso se evaluará el grado de consecución de los objetivos establecidos de manera individual para cada alumno o alumna. Dicha evaluación permitirá proporcionar la orientación adecuada y modificar la atención educativa prevista, así como el régimen de escolarización, que tenderá a lograr la continuidad, la progresión o la permanencia del alumnado en el más inclusivo.

6.– Modalitate horretako ikasleak eskolatze arrunteko ikastetxean matrikulatuta egongo dira.

6.– El alumnado en esta modalidad permanecerá matriculado en el centro de escolarización ordinaria.

16. artikulua.– Jarduketa-plan pertsonalizatua.

Artículo 16.– Plan de Actuación Personalizado.

1.– Jarduketa-plan pertsonalizatua ikasleak aurrera egiteko behar diren neurri eta laguntzei buruzko erabaki guztiak jasotzen dituen dokumentua da. Erabaki horiek funtsezko konpetentziak eskuratzen laguntzen duten esparruei, arloei edo ikasgaiei buruzkoak dira.

1.– El Plan de Actuación Personalizado (PAP) es el documento que recoge todas las decisiones sobre las medidas y apoyos necesarios para el progreso de la alumna o alumno referentes a los ámbitos, las áreas o materias que favorecen la adquisición de las competencias clave.

2.– Neurri eta laguntza osagarri edo intentsiboen premia identifikatzen denean egingo da.

2.– Se realizará siempre que se identifique la necesidad de medidas y apoyos complementarios o intensivos.

3.– Jarduketa-plan pertsonalizatuak ikasleek parte hartzen duten neurri, laguntza, proiektu eta programa estrukturalak eta/edo pertsonalak integratuko ditu, eta hezkuntza inklusiboaren helburuak bermatuko ditu, hau da, pertsonaren garapen integrala. Era berean, gizarte- eta osasun-eragileen beste esku-hartze batzuk aintzat hartuko ditu, halakorik balego behintzat.

3.– El Plan de Actuación Personalizado integrará medidas, apoyos, proyectos y programas estructurales y/o personales en los que participe el alumnado, garantizando las finalidades de la educación inclusiva, es decir, el desarrollo integral de la persona. Del mismo modo, contemplará, si las hubiera, otras intervenciones de los agentes sociales y sanitarios.

4.– Jarduketa-plan pertsonalizatuan sartuta egongo dira ebaluazio-irizpideetatik eta curriculumaren edukietatik nabarmen aldentzen diren curriculum-egokitzapenak, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei erantzuteko eta funtsezko konpetentziak ahalik eta gehien garatu ahal izateko.

4.– Estarán incluidas en el Plan de Actuación Personalizado las adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los criterios de evaluación y los contenidos del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales que las precisen, posibilitando el máximo desarrollo de las competencias clave.

5.– Irakasle tutoreak arduratuko dira plana egiteaz, abian jartzeaz eta haren jarraipena egiteaz. Irakasle-taldeak, hezkuntzako langileek eta, noiz edo noiz, beste eragile batzuek ere parte hartuko dute, eta ikastetxeko hezkuntza-orientazioko taldearen eta, hala badagokio, hezkuntzarako laguntza-zerbitzuen aholkularitza izango dute. Erantzunkidetasunaren printzipioaren arabera, familiak eta ikasleak berak ere parte hartu behar dute, bere adinerako egokienak diren baldintzetan.

5.– El responsable de su elaboración, puesta en marcha, evaluación y seguimiento es el profesorado tutor, con la participación del equipo docente, personal educativo y, eventualmente, la de otros agentes, el asesoramiento del equipo de orientación educativa del centro y de los servicios de apoyo a la educación, en su caso. En virtud del principio de corresponsabilidad, requiere la participación de la familia y del propio alumno o alumna, en los términos más adecuados a su edad.

6.– Ebaluazio-dokumentu ofizialetan jasota dauden ikasleen ebaluazioaren emaitzak jarduketa-plan pertsonalizatuan bertan ezarritako ebaluazio-irizpideen aplikazioaren araberakoak izango dira.

6.– Los resultados de la evaluación del alumnado que constan en los documentos oficiales de evaluación responderán a la aplicación de los criterios de evaluación establecidos en el propio Plan de Actuación Personalizado.

7.– Gurasoei edo legezko ordezkariei behar bezala eman behar zaie planaren prestaketari, edukiari, haren ebaluazioan eta kalifikazioan eragina duten erabakiei eta, hala badagokio, amaierari buruzko informazioa.

7.– Los padres, madres o representantes legales tienen que ser debidamente informados sobre la elaboración y el contenido de las decisiones que afecten a la evaluación y calificación y, en su caso, de la finalización del plan.

8.– Jarduketa-plan pertsonalizatua ikaslearen aurrerapen pertsonalaren arabera ebaluatu eta eguneratzen da. Aldian behin berrikusten da eta edozein unetan amai daiteke. Erabaki hori, tutoreak proposatuta, behar bezala arrazoituta hartu behar du ikastetxeko zuzendaritzak.

8.– El Plan de Actuación Personalizado se evalúa y actualiza de acuerdo con el progreso personal del alumno o alumna. Se revisa de manera periódica y puede finalizar en cualquier momento. Esta decisión, a propuesta del tutor o tutora, la debe tomar debidamente motivada la dirección del centro.

9.– Jarduketa-plan pertsonalizatua ikaslearen ikasketa-espedientean eta historian jaso behar da.

9.– El Plan de Actuación Personalizado tiene que constar en el expediente académico y en el historial del alumnado.

10.– Ikastetxeko zuzendaritzak jarduketa-plan pertsonalizatua aurreikusitako moduan garatzea zainduko du, eta, esku-hartzea gertatzen denean, beste eragile batzuekiko koordinazioa ziurtatuko du. Planak hezkuntzako ikuskaritzaren eskura egongo dira.

10.– La dirección del centro educativo velará por que el Plan de Actuación Personalizado se desarrolle en los términos previstos, asegurando la coordinación con otros agentes de la intervención cuando esta se produzca. Los planes estarán a disposición de la inspección de educación.

11.– Hezkuntza-arloan eskumena duen sailak zehaztuko du dokumentu horren edukia.

11.– El departamento competente en materia de educación determinará el contenido de dicho documento.

V. KAPITULU
CAPÍTULO V
ESKOLA INKLUSIBOARI LAGUNTZEKO SAREA
RED DE APOYO A LA ESCUELA INCLUSIVA

17. artikulua.– Laguntza-sarea.

Artículo 17.– Red de apoyos.

1.– Hezkuntza-prozesuan parte hartu eta laguntzen duten pertsona, eragile eta instituzio guztiek osatzen dute hezkuntza inklusiboari laguntzeko sarea. Sare horrek lankidetza aktiboa izan behar du helburu, hezkuntza-sistemako ikasle guzti-guztiei kalitatezko hezkuntza eskaintzeko aukera emango duten ezagutza, esperientziak eta baliabideak partekatzeko. Baliabide horien artean, honako hauek nabarmentzen dira:

1.– La red de apoyos a la educación inclusiva está integrada por todas las personas, agentes e instituciones que intervienen y colaboran en el proceso educativo. El objetivo de esa red debe ser la colaboración activa para compartir conocimiento, experiencias y recursos que faciliten ofrecer una educación de calidad a todos y cada uno de los alumnos y alumnas del sistema educativo. De entre esos recursos, se destacan los siguientes:

a) Ikastetxearen barne-baliabideak, hau da, haren ohiko eta ezohiko zuzkidura konfiguratzen dutenak, baliabide materialak, metodologikoak eta pertsonalak barne.

a) Los recursos internos del centro, que son todos aquellos que configuran su dotación ordinaria y extraordinaria, incluyendo recursos materiales, metodológicos y personales.

b) Ikastetxeaz kanpoko baliabideak, hau da, hezkuntzako ikuskaritza, hezkuntzarako laguntza-zerbitzuak, ikusmen-desgaitasuna duten ikasleen hezkuntza-inklusiorako baliabideen zentroak, eta ospitaleko eta etxeko hezkuntza-arretarako eta hezkuntzako arreta terapeutikorako lurralde-zentroak.

b) Los recursos externos al centro, que son la inspección de educación, servicios de apoyo a la educación, los centros de recursos para la inclusión educativa del alumnado con discapacidad visual y los centros territoriales para la atención educativa hospitalaria, domiciliaria y terapéutico-educativa.

c) Baliabide komunitarioak (hau da, hezkuntzarako espazio soziosanitarioa eraikitzen laguntzen dutenak eta jarduketa integratua ahalbidetzen dutenak), hirugarren sektoreko erakundeak barne hartuta.

c) Los recursos comunitarios, que son los que colaboran en la construcción del llamado espacio sociosanitario-educativo y facilitan una actuación integrada, incluyendo a las organizaciones del tercer sector.

18. artikulua.– Hezkuntzarako laguntza-zerbitzuak.

Artículo 18.– Servicios de apoyo a la educación.

1.– EHLren 88.3 artikuluaren arabera, hezkuntzarako laguntza-zerbitzuen jarduera-esparrua ikastetxe guztietara hedatzen da, eta, eskura dituzten baliabideen arabera, lehentasuna ematen zaie funts publikoekin finantzatutako ikastetxeei.

1.– Siguiendo el artículo 88.3 de la LEPV, el marco de actuación de los servicios de apoyo se despliega sobre todos los centros educativos, con preferencia en su actividad, en función de los recursos disponibles, hacia los centros financiados con fondos públicos.

2.– Zerbitzu horiek aholkularitza emango dute, bai eta beharrezko laguntza teknikoa eta prestakuntzakoa ere, aniztasunarekiko erantzuna eta laguntza-premiak dekretu honetan ezarritako printzipioekin koherenteak izan daitezen.

2.– Estos servicios prestarán el asesoramiento, así como la ayuda técnica y formativa necesaria para que la respuesta a la diversidad y las necesidades de apoyo sean coherentes con los principios establecidos en este decreto.

3.– Zerbitzu horiek funtzio hauek beteko dituzte, besteak beste:

3.– Estos servicios realizarán, entre otras, las siguientes funciones:

a) Eskola inklusiboaren garapena sustatzea, ikasle guztiek parte hartzeko eta ikasteko prozesu gisa, eta ikastetxeen hezkuntza-proiektuak metodologia eta jardunbide inklusiboen bidez eralda daitezen bultzatzea.

a) Promover el desarrollo de una escuela inclusiva como proceso de participación y aprendizaje de todo el alumnado, e impulsar la transformación de los proyectos educativos de los centros mediante metodologías y prácticas inclusivas.

b) Ikasteko eta parte hartzeko oztopoak identifikatzeko eta desagerrarazteko prozesuetan ikastetxeei aholku ematea, ikasle guztien garapen integrala berma dezaten, haien garapen konpetentzial, emozional eta sozial osoa kontuan hartuta.

b) Asesorar a los centros educativos en los procesos de identificación y eliminación de las barreras al aprendizaje y la participación para que garanticen el desarrollo integral de todo su alumnado, atendiendo a su pleno desarrollo competencial, emocional y social.

c) Unibertsitatez kanpoko irakaskuntza-mailetako irakasleen prestakuntzan ikastetxeei aholku ematea eta haiekin lankidetzan jardutea, proiektu inklusiboak garatzeko.

c) Asesorar y colaborar con los centros educativos en la formación del profesorado de los niveles de enseñanza no universitarios, para el desarrollo de los proyectos inclusivos.

d) Irakasleei eta, irakasle izan gabe, inklusioan laguntzen duten profesionalei beren zereginak betetzeko prestakuntza eta aholkularitza ematea, beren funtzioak betetzen dituzten ikastetxeetako irakasle-taldearekin lankidetzan.

d) Formar y asesorar al profesorado y a los profesionales no docentes de apoyo a la inclusión en el desempeño de sus tareas, en colaboración con el equipo docente de los centros en los que desarrollan sus funciones.

e) Era berean, inklusioa sustatuko duten jardunbide egokiak eta azterketa- eta analisi-ildoak bultzatuko dituzte.

e) Así mismo, impulsarán la difusión de buenas prácticas y líneas de estudio y análisis que promuevan la inclusión.

4.– Plan estrategikoek, eta plan horiek laguntza-zerbitzuen urteko planetan zehazteak, eskola inklusiboa garatzeko behar diren neurriak eta ekintzak izango dituzte ardatz egituratzailetzat.

4.– Los planes estratégicos y su concreción en los planes anuales de estos servicios tendrán como eje vertebrador las medidas y acciones necesarias para el desarrollo de una escuela inclusiva.

19. artikulua.– Hezkuntzako ikuskaritza, hezkuntza inklusiborako eskubidearen bermatzaile.

Artículo 19.– La inspección de educación, garante del derecho a una educación inclusiva.

1.– Hezkuntzako ikuskaritzak dekretu honen 5. artikuluan ezarritako ikastetxeen erantzukizunak betetzea zainduko du, eta bere funtzioen esparruaren barruan:

1.– La inspección de educación velará por el cumplimiento de las responsabilidades de los centros educativos establecidas en el artículo 5 de este decreto, y dentro del marco de sus funciones:

a) Hezkuntzako ikuskari bakoitzak modu proaktiboan esku hartuko du esleitutako ikastetxeetan. Ikastetxeen artean eta inguruko beste entitate, instituzio eta eragile batzuekin sareak sortzea bultzatuko da, ezagutza gehiago eraikitzeko eta arrakasta-jardunbide inklusiboak partekatzeko.

a) Cada inspector e inspectora de educación intervendrá de manera proactiva en los centros asignados. Se impulsará la creación de redes entre centros y con otras entidades, instituciones y agentes del entorno, con el objetivo de construir más conocimiento y compartir prácticas de éxito inclusivas.

b) Hiru urteko planek (eta plan horiek hezkuntzako ikuskaritzaren urteko planetan zehazteak) ikastetxeek hezkuntza inklusiborako eskubidea bermatzeko hartutako neurri eta laguntzen jarraipena eta ebaluazioa hartuko dute aintzat. Dokumentu horiek gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko 19/2013 Legean aurreikusitakoa errespetatuz argitaratu behar dira.

b) Los planes trienales y su concreción en los planes anuales de la inspección de educación contemplarán el seguimiento y evaluación de las medidas y apoyos adoptadas por los centros para garantizar el derecho a una educación inclusiva. Estos documentos deben publicarse respetando lo previsto en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG).

c) Hezkuntzako ikuskaritza arduratuko da ebaluazio-prozesuak eta horien ondorioz sortutako dokumentazio akademikoa dekretu honetan ezarritakoarekin bat etor daitezen zaintzeaz.

c) La inspección de educación velará para que los procesos de evaluación y de documentación académica generados como consecuencia de los mismos sean acordes a lo establecido en el presente Decreto.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
EBALUAZIOA ESKOLA INKLUSIBOAREN ESPARRUAN
LA EVALUACIÓN EN EL MARCO DE UNA ESCUELA INCLUSIVA

20. artikulua.– Aniztasunari erantzuteko neurri eta laguntzen ebaluazioa.

Artículo 20.– La evaluación de las medidas y apoyos de respuesta a la diversidad.

1.– Hezkuntza-arloan eskumena duen sailak, Hezkuntzaren Ebaluazio, Ikerketa eta Prospektibarako Euskal Institutuaren bitartez, dekretu honetan ezarritako neurri eta laguntzei buruzko ebaluazioak egingo ditu, baita haiek ikastetxeetan izandako ezarpenari eta garapenari buruzkoak ere.

1.– El departamento competente en materia de educación, a través del Instituto Vasco de Evaluación, Investigación y Prospectiva de la Educación, realizará evaluaciones sobre las medidas y apoyos establecidos en este decreto, así como sobre su implantación y desarrollo en los centros educativos.

2.– Ikastetxearen plangintza-dokumentuetan jasotako neurri eta laguntza unibertsal, osagarri eta intentsiboen ebaluazioa egingo dute ikastetxeek. Prozesu horretan, hezkuntzarako laguntza-zerbitzuen aholkularitza izango dute.

2.– Los centros educativos realizarán la evaluación de las medidas y apoyos universales, complementarios e intensivos, recogidos en los documentos de planificación del centro. En este proceso contarán con el asesoramiento de los servicios de apoyo a la educación.

3.– Arestian aipatutako ebaluazioen ondorioek aukera eman beharko dute erabili diren neurri eta laguntzen jarraitutasunari buruzko erabakiak hartzeko.

3.– Las conclusiones de las evaluaciones mencionadas anteriormente deberán permitir decidir sobre la continuidad de las medidas y apoyos utilizados.

21. artikulua.– Ikasleen ebaluazioa hezkuntza-inklusioaren esparruan.

Artículo 21.– La evaluación del alumnado en el marco de la inclusión educativa.

1.– Ikasleen ikaskuntzaren ebaluazioa Haur Hezkuntzarako, Oinarrizko Hezkuntzarako eta Batxilergorako curriculuma ezartzeko dekretuek erregulatzen duten araudian aurreikusitakoaren arabera egingo da.

1.– La evaluación del aprendizaje del alumnado se efectuará de acuerdo con lo previsto en la normativa que regulan los decretos de establecimiento del currículo para las etapas de Educación Infantil, Educación Básica y Bachillerato.

2.– Hezkuntza-arloan eskumena duen sailak irisgarritasun-baldintzak eta behar diren egokitzapenak ezarriko ditu ebaluazio-prozedura eta -tresnetan, eta, hala badagokio, horren premia duten ikasleen ebaluazio egokia ziurtatuko duten denborak eta laguntzak. Ikastetxeek neurri eta laguntza unibertsal horien exekuzioa bermatuko dute.

2.– El departamento competente en materia de educación establecerá las condiciones de accesibilidad y las adaptaciones necesarias en los procedimientos e instrumentos de evaluación y, en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una adecuada evaluación del alumnado que lo precise. Los centros garantizarán la ejecución de tales medidas y apoyos de carácter universal.

3.– Neurri eta laguntza osagarriak jasotzen dituzten ikasleentzat, esparru, arlo edo ikasgai bakoitzeko funtsezko konpetentziei dagozkien ebaluazio-irizpideak haien jarduketa-plan pertsonalizatuan ezarritakoak izango dira. Irizpide horiek eskolatze-mailari dagozkionak bezalakoak, handiagoak edo txikiagoak izan daitezke. Era berean, ikusteko, entzuteko edo mugitzeko desgaitasuna duten ikasleentzat, bidezkoa denean, curriculumaren elementu jakin batzuk kentzea ahalbidetuko duten baldintzak zehaztuko ditu.

3.– Para el alumnado que reciba medidas y apoyos complementarios, los criterios de evaluación con respecto a las competencias clave de cada ámbito, área o materia serán los establecidos en su Plan de Actuación Personalizado. Dichos criterios podrán ser iguales, superiores o inferiores a los que corresponda al nivel de escolarización. Así mismo, determinará las condiciones que permitan, cuando proceda, la supresión de determinados elementos del currículo para el alumnado con discapacidad visual, auditiva o motora.

4.– Dena den, titulua eskuratzeak aipatutako irakaskuntzetan ezarritako funtsezko konpetentziak lortzea ekarriko du berekin.

4.– En todo caso, la obtención del título supondrá lograr las competencias clave establecidas en las enseñanzas mencionadas.

5.– Curriculum arruntetik guztiz bereizita dagoen curriculuma exijitzen duten neurri eta laguntza intentsiboak jasotzen dituzten ikasleentzat edo zerbitzu integratuen programetan parte hartzea dakartenentzat, ebaluazioak haien jarduketa-plan pertsonalizatuan ezarritako irizpideak izango ditu erreferentetzat.

5.– Para el alumnado que reciba medidas y apoyos intensivos, que exijan un currículo totalmente diferenciado del ordinario o conlleven la participación en programas de servicios integrados, la evaluación tendrá como referente los criterios establecidos en su Plan de Actuación Personalizado.

22. artikulua.– Ikasleak mailaz igotzea.

Artículo 22.– Promoción del alumnado.

1.– Ikasleak mailaz igotzeko, kontuan hartuko da etapa bakoitzerako curriculuma ezartzen duen araudian aurreikusitakoa.

1.– La promoción de curso se efectuará de acuerdo con lo previsto en la normativa que establece el currículo para cada etapa educativa.

2.– Jarduketa-plan pertsonalizatua duten ikasleak mailaz igoko dira irakasle-taldeak irizten dionean plan horren bitartez funtsezko konpetentzien behar besteko maila erdietsi dutela, edo, maila hori ez erdietsita ere, inguruabar horrek hurrengo mailan probetxuz jarraitzea eragozten ez dienean, eta errekuperatzeko itxaropen onak dituztela eta mailaz igotzea eremu akademikoan zein pertsonalean ikasleentzat onuragarria izango dela uste denean.

2.– El alumnado que dispone de un Plan de Actuación Personalizado promocionará cuando el equipo docente considere que, a través de dicho plan, ha alcanzado el nivel suficiente de las competencias clave o cuando, a pesar de no haber alcanzado dicho nivel, esta circunstancia no le impide seguir con aprovechamiento el curso siguiente, se estima que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción le beneficiará tanto a nivel académico como personal.

3.– Curriculum arruntetik guztiz bereizita dagoen curriculuma exijitzen duten edo zerbitzu integratuen programetan parte hartzea dakarten neurri intentsiboak dituzten ikasleentzat, mailaz igotzeko irizpideak haien jarduketa-plan pertsonalizatuetan islatzen direnak izango dira. Irizpide horien artean funtsezkoak dira erdietsitako heldutasuna, egoera emozionala eta berdinen taldearekin dituzten gizarte-harremanak.

3.– Para el alumnado que disponga de medidas intensivas, que exigen un currículo totalmente diferenciado del ordinario o conllevan la participación en programas de servicios integrados, los criterios de promoción serán los que se reflejen en sus Planes de Actuación Personalizados, siendo fundamentales, entre ellos, la madurez alcanzada, su estado emocional, y las relaciones sociales que mantienen con el grupo de iguales.

4.– Batxilergoko ikasleek Batxilergoko curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duen maiatzaren 30eko 76/2023 Dekretuaren 30. artikuluan jasotakoaren arabera igoko dira mailaz.

4.– El alumnado de Bachillerato promocionará según lo recogido en el artículo 30 del Decreto 76/2023, de 30 de mayo, de establecimiento del currículo de Bachillerato e implantación del mismo en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

23. artikulua.– Titulazioa.

Artículo 23.– Titulación.

1.– Derrigorrezko Oinarrizko Hezkuntza, Batxilergoa edo Lanbide Heziketa amaitzen duten ikasleek dagokion titulua lortuko dute, indarreko araudian ezarritakoa betetzen badute.

1.– El alumnado que termine la Educación Básica Obligatoria, el Bachillerato o la Formación Profesional obtendrá el título correspondiente, si cumple lo establecido en la normativa vigente.

2.– Jarduketa-plan pertsonalizatua behar duten ikasleen kasuan, titulua lortzeko, beren planean ezarritako ebaluazio-irizpideak eta -eskakizunak hartuko dira erreferentziatzat. Nolanahi ere, titulua eskuratzeak aipatutako irakaskuntzetan ezarritako funtsezko konpetentziak lortzea ekarriko du berekin.

2.– En el caso de alumnas y alumnos que requieran un Plan de Actuación Personalizado, para la obtención del título se tomarán como referentes las competencias y los criterios de evaluación establecidos en su plan. En todo caso, la obtención del título supondrá lograr las competencias clave establecidas en las enseñanzas mencionadas.

3.– Etapa hori amaitzean artikulu honetako 1. apartatuan aipatutako irakaskuntzei dagokien titulua lortzen ez duten ikasleei derrigorrezko irakaskuntzen antolamenduari eta curriculumari buruzko arauzko xedapenen araberako ziurtagiri bat emango zaie, eskuratutako konpetentziak jasoko dituena.

3.– El alumnado que al término de la etapa no obtenga el título correspondiente a las enseñanzas mencionadas en el apartado 1 de este artículo, se le emitirá un certificado acorde a las disposiciones reglamentarias sobre ordenación y currículo de las enseñanzas obligatorias en el que constarán las competencias adquiridas.

4.– Batxilergoko titulua lortzeko, Batxilergoko curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duen maiatzaren 30eko 76/2023 Dekretuaren 31. artikuluan ezarritakoa bete beharko da.

4.– La obtención del título de Bachillerato quedará sujeta a lo establecido en el artículo 31 del Decreto 76/2023, de 30 de mayo, de establecimiento del currículo de Bachillerato e implantación del mismo en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

24. artikulua.– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza titulua lortu gabe amaitzen duten ikasleak.

Artículo 24.– Alumnado que finaliza la Educación Secundaria Obligatoria sin la obtención del título.

1.– Hezkuntza-arloan eskumena duen sailak jarraitutasun akademikoa, profesionalizatzailea edo autonomia pertsonal eta sozialerako programak dituzten proposamenak izango ditu. Orientazio-aholkuaren eta hezkuntzarako laguntza-zerbitzuen aholkularitzaren bidez, prestakuntzarekin jarraitzeko aukerarik egokiena proposatuko da. Prozesu horretan, ikasle adingabeen gurasoak eta legezko ordezkariak inplikatuko dira.

1.– El departamento competente en materia de educación dispondrá de propuestas de continuidad formativa de carácter académico, profesionalizador o programas para la autonomía personal y social. Mediante el consejo orientador y el asesoramiento de los servicios de apoyo a la educación se propondrá la opción más adecuada para continuar la formación. En este proceso se implicará a padres, madres y representantes legales del alumnado menor de edad.

2.– Prestakuntza-eskaintza horrek Oinarrizko Lanbide Heziketa kontuan hartuko du. Antolaketa- eta metodologia-neurri eta -alternatibak eta aniztasunari eta inklusioari erantzuteko neurriak desgaitasuna duten pertsonentzat nahikoak ez direnean, A, B, C eta D mailako eskaintzak egin ahal izango dira berariazko modalitatean, hezkuntza-premia bereziak dituzten pertsonentzat. Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketako eskaintzen kasuan, ikastetxe arruntetan edo hezkuntza bereziko ikastetxeetan eskolatutako ikasleak gutxienez 21 urte bete arte egon ahal izango dira eskolatuta.

2.– Esta oferta formativa contemplará la Formación Profesional Básica. Cuando las medidas y alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de atención a la diversidad e inclusión no sean suficientes para las personas con discapacidad, podrán efectuarse ofertas de Grado A, B, C y D en modalidad específica, dirigidas a personas con necesidades educativas especiales. En el caso de las ofertas de formación profesional del sistema educativo, las personas estudiantes escolarizadas en centros ordinarios o en centros de educación especial podrán permanecer escolarizadas, al menos, hasta los 21 años.

3.– Oinarrizko Hezkuntzan hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen eskolatzea normalizazio- eta inklusio-printzipioen araberakoa izango da, eta haien diskriminaziorik eza eta hezkuntza-sisteman sartzeko eta irauteko berdintasun eraginkorra bermatuko ditu. Hezkuntza-etapa desberdinak malgutzeko neurriak sartu ahal izango dira, beharrezkotzat jotzen denean. Ikasle horiek hezkuntza bereziko unitate edo ikastetxeetan eskolatu ahal izango dira (21 urte egin arte), betiere ikastetxe arrunten aniztasunari erantzuteko neurrien esparruan ikasle horien premiei erantzun ezin bazaie.

3.– La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales en la Educación Básica se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario. La escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial, que podrá extenderse hasta los 21 años, solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios.

4.– Helduen Oinarrizko Hezkuntzako irakaskuntzak, aurrez aurrekoak edo urrutikoak, honako hauek barne hartzen dituztenak: Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua lortzera bideratutako ikasketak; helduarora igarotzeko programak; erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko probak prestatzeko ikasketak; eta hainbat administraziok gazteei berariaz eskaintzen dizkieten programa guztiak.

4.– Las enseñanzas de la Educación Básica de Personas Adultas, en las modalidades presencial o a distancia, que incluyen los estudios conducentes a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria; los programas para el tránsito a la vida adulta; los estudios de preparación de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio; así como todos aquellos programas específicos para personas jóvenes ofertados por distintas administraciones.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
DERRIGORREZKOAREN ONDOKO IRAKASKUNTZAN ANIZTASUNARI ERANTZUTEA
LA RESPUESTA A LA DIVERSIDAD EN LA ENSEÑANZA POSTOBLIGATORIA

25. artikulua.– Derrigorrezkoen ondoko ikasketetan aniztasunari erantzutea.

Artículo 25.– Respuesta a la diversidad en los estudios postobligatorios.

1.– Batxilergoko ikasketetan, ikastetxeek ikasleei erantzun behar diete, etaparen iraupena malgutzea ahalbidetuko duten erritmo eta egoera pertsonaletara egokitutako curriculum-aukeren, ibilbideen eta materialen bidez. Halaber, behar izanez gero, eskola-testuingurua irisgarri egiteko neurriak aplikatu ahal izango dira. Neurri eta laguntza horiek jarduketa-plan pertsonalizatuan jasota geratuko dira. Era berean, eskola-testuinguruan sartzeko neurriak aplikatu ahal izango dira hala behar direnean; esate baterako: materialak eta curriculum-jarduerak egokitzea; estrategia didaktiko eta metodologiko egokiak aurreikustea; ebaluazio-prozesuak eta -tresnak egokitzea, eta ikasteko denborak eta erritmoak malgutzea. Neurri eta laguntza horiek jarduera-plan pertsonalizatuan jasoko dira.

1.– En los estudios de Bachillerato, los centros deben dar respuesta al alumnado a través de las distintas opciones curriculares, itinerarios y materiales adaptados a los diferentes ritmos y situaciones personales, que permitan flexibilizar la duración de la etapa. Así mismo, se podrán aplicar medidas de acceso al contexto escolar cuando así se requieran. Estas medidas y apoyos quedarán recogidas en el Plan de Actuación Personalizado. Así mismo, se podrán aplicar medidas de acceso al contexto escolar cuando así se requieran, como: la adaptación de materiales y de actividades curriculares; la previsión de estrategias didácticas y metodológicas adecuadas; la adecuación de los procesos e instrumentos de evaluación; la flexibilización de los tiempos y ritmos de aprendizaje. Estas medidas y apoyos quedarán recogidas en el Plan de Actuación Personalizado.

2.– Helduen hezkuntzako ikastetxeetan, talde bakoitzari esleitutako tutoreak hasierako balorazioaren bidez bermatuko du prestakuntza-ibilbide pertsonalizatuaren diseinua. Ibilbide horrek eskola-testuingurua ahalbidetzeko neurriak txertatu ahal izango ditu, hala nola 1. apartatuan aipatutakoak.

2.– En los centros de Educación de Personas Adultas (EPA), el tutor o la tutora asignada a cada grupo garantizará, mediante su valoración inicial, el diseño de un itinerario formativo personalizado que podrá incorporar medidas de acceso al contexto escolar como las citadas en el apartado 1.

3.– Lanbide-heziketako irakaskuntzak edo araubide bereziko irakaskuntzetako heziketa-zikloak modalitate presentzialean eta urrunekoan ematen dituzten ikastetxeek ikasle bakoitzaren ikaskuntza-erritmo eta -ahalbideetara egokitutako ibilbideak eskainiko dituzte. Horien antolaketak behar diren sarbide- eta malgutze-neurriak ezarriko ditu, dagokien titulazioa osorik edo partzialki lortzera zuzendutako helburuak bete ahal izateko.

3.– Los centros que imparten enseñanzas de formación profesional o ciclos formativos de las enseñanzas de régimen especial en las modalidades presencial y a distancia, facilitarán itinerarios adaptados a los diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje de cada alumna y alumno. Su organización permitirá las medidas de acceso y flexibilización necesarias que posibiliten la consecución de los objetivos dirigidos a la obtención total o parcial de la titulación correspondiente.

4.– Hezkuntza-arloan eskumena duen sailak administrazio publikoak eta enpresak prestakuntza-prozesuetan inplikatzea sustatuko du, hezkuntza-laguntza behar duten ikasleentzako praktikak eskain ditzaten sustatzeko eta, hartara, ikasleok lan-munduan txertatzea errazteko.

4.– El departamento competente en materia de educación promoverá la implicación de las administraciones públicas y de las empresas en los procesos formativos, para favorecer que estas ofrezcan prácticas para el alumnado con necesidades de apoyo educativo y facilitar su incorporación al mundo laboral.

5.– Lanbide-heziketa, irakaskuntza espezializatuak edo unibertsitateko ikasketak egin nahi dituzten ikasleek dagozkien sarbide-probak egokitzeko eskatu ahal izango dute horren beharra dutenean, indarreko araudiaren arabera eta hezkuntza-arloan eskumena duen sailak landuko dituen gidalerroei jarraikiz.

5.– El alumnado que quiera acceder a la formación profesional, enseñanzas especializadas o estudios universitarios podrá solicitar, cuando lo precise, la adaptación de las pruebas de acceso correspondientes, según la normativa vigente y de acuerdo con las directrices que elabore el departamento competente en materia de educación.

VIII. KAPITULUA
CAPÍTULO VIII
PRESTAKUNTZA, BERRIKUNTZA ETA IKERKETA
FORMACIÓN, INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

26. artikulua.– Prestakuntza, berrikuntza eta ikerketa.

Artículo 26.– Formación, innovación e investigación.

1.– Irakasleek garatu beharreko funtzio eta zereginen artean dago beren etengabeko prestakuntza irakasle bakoitzaren jardunbideari berari buruzko gogoetan oinarrituta planifikatzea.

1.– Entre las funciones y tareas a desarrollar por el profesorado se encuentra el planificar su formación continua en base a la reflexión sobre su propia práctica.

2.– Hezkuntza-arloan eskumena duen sailak ebidentzian oinarritutako prestakuntza-proposamenak eskainiko dizkie ikastetxeei eta irakasleei, hezkuntza-kalitatea hobetzen laguntzeko. Nolanahi ere, aniztasunari erantzutearekin lotutako hezkidetzari buruzko prestakuntza eskainiko zaie langile guztiei, funtzioen eta erantzukizunen arabera egokituta.

2.– El departamento competente en materia de educación ofrecerá a los centros y al profesorado propuestas formativas basadas en la evidencia con objeto de contribuir a la mejora de la calidad educativa. En todo caso, se ofrecerá formación en coeducación a todo el personal relacionado con la respuesta a la diversidad, adaptada según las funciones y responsabilidades.

3.– Halaber, tutoretza-funtzioa eta hezkuntza-orientazioa hobetzeko prestakuntza-jarduketa espezifikoak sustatuko ditu, aniztasunari erantzuteko moduaren kalitatea handitzen laguntzeko.

3.– Así mismo, promoverá actuaciones específicas de formación para la mejora de la función tutorial y la orientación educativa que contribuyan a aumentar la calidad de la respuesta a la diversidad.

4.– Hezkuntza-arloan eskumena duen sailak Pedagogia Terapeutikoko eta Entzumen eta Hizkuntzako irakasleen eta irakasle aholkulari eta orientatzaileen konpetentzia profesionalen eguneratze sistematikoa sustatuko du, irakasle-taldeari aholku ematea eta harekin lankidetzan jardutea indartzeko, laguntza osagarriei eta intentsiboei lotutako programak garatze aldera.

4.– El departamento competente en materia de educación promoverá la actualización sistemática de las competencias profesionales del profesorado de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, así como del profesorado consultor y orientador, con el objeto de reforzar las funciones de asesoramiento y colaboración con el equipo docente para el desarrollo de los programas vinculados a las medidas y apoyos complementarios e intensivos.

5.– Era berean, aniztasunari erantzutearen esparruan, ikastetxeetan zuzenean esku-hartzen duten irakasle ez diren langileen prestakuntzarako ekintzak sustatuko ditu.

5.– Igualmente promoverá acciones para la formación del personal no docente que interviene directamente en los centros educativos en el ámbito de la respuesta a la diversidad.

6.– Bere eskumenen arabera, aniztasunari erantzuteko moduaren kalitateari eta izaera berritzaileari buruzko hezkuntza-arloko berrikuntza- eta ikerketa proiektuak garatu eta sustatuko ditu ikastetxeetan.

6.– De acuerdo con sus competencias, desarrollará y promoverá en los centros la realización de proyectos de innovación e investigación educativa sobre la calidad y el carácter innovador de la respuesta a la diversidad.

7.– Hezkuntza-arloan eskumena duen sailak ikastetxeetan egindako esperientziak eta jardunbide egokiak ezagutzera emango ditu. Era berean, aniztasunari erantzuteko abian jarritako neurrien ebaluazioaren emaitzak jakinaraziko ditu, ikastetxeek beren urteko planetan jasotzeko aukera izan dezaten.

7.– El departamento competente en materia de educación difundirá las experiencias y buenas prácticas realizadas en los centros. Así mismo, informará de los resultados de la evaluación de las medidas puestas en marcha para responder a la diversidad para que los centros puedan recogerlas en sus planes anuales.

8.– Hezkuntza-arloan eskumena duen sailak eskola inklusiboak euskal hezkuntza-sisteman izandako garapenari buruzko azterketak eta analisiak sustatu eta gauzatuko ditu. Halaber, kontratuak edo lankidetza-hitzarmenak ezarri ahal izango ditu beste administrazio batzuekin, unibertsitateekin edo ikasketa-institutuekin, jardunbide inklusiboen garapenari buruzko ebidentzia zientifikoak eskainiko dituzten ikerketak egiteko.

8.– El departamento competente en materia de educación promoverá y llevará a cabo estudios y análisis sobre el desarrollo de la escuela inclusiva en el sistema educativo vasco. Así mismo, podrá establecer contratos o convenios de colaboración con otras administraciones, universidades o institutos de estudio, para la realización de investigaciones que ofrezcan evidencias científicas en el desarrollo de las prácticas inclusivas.

9.– Azkenik, lankidetzan jardungo da hirugarren sektoreko entitateekin, hezkuntza-esparruan aniztasuna ulertzeko eta onartzeko, eta horren inguruan sentsibilizatzeko.

9.– Finalmente, se colaborará con las entidades del tercer sector para la sensibilización, la comprensión y la aceptación de la diversidad en el ámbito educativo.

IX. KAPITULUA
CAPÍTULO IX
PARTE-HARTZEA, KOORDINAZIOA ETA LANKIDETZA
PARTICIPACIÓN, COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN

27. artikulua.– Familiaren parte-hartzea eta lankidetza.

Artículo 27.– Participación y colaboración familiar.

1.– Ikastetxeek arautu eta ziurtatu beharko dute gurasoek edo legezko ordezkariek beren seme-alaben eskolatzean eta hezkuntza-prozesuetan eragina duten erabakietan parte hartuko dutela. Aholkularitza indibidualizatua eta behar den informazioa eskainiko dituzte, eta familien lankidetza ahalbidetuko dute parte hartzea eta ikastea zaildu edo eragozten duten oztopoak identifikatzean eta behar diren neurri eta laguntzei buruzko erabakiak hartzean.

1.– Los centros deberán regular y asegurar la participación de las madres, los padres o representantes legales en las decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de sus hijos e hijas. Ofrecerán asesoramiento individualizado, así como la información necesaria, y propiciarán la colaboración de las familias en la identificación de barreras que dificultan o impiden la participación y el aprendizaje, así como en la toma de decisiones sobre las medidas y apoyos precisos.

2.– Familiek edo legezko ordezkariek beren seme-alaben prozesuan laguntzeko eskubidea eta betebeharra dute. Ildo horretan, hezkuntza-ahalegina partekatu beharko dute, eta indarreko araudiak ezartzen duen moduan parte hartu eta lankidetzan jardun.

2.– Las familias o representantes legales tienen el derecho y la obligación de apoyar el proceso de sus hijas e hijos y deberán compartir el esfuerzo educativo, participando y colaborando en los términos establecidos por la normativa vigente.

3.– Ikastetxearen proiektuen esparruan, hezkuntza-konpromisoak sustatuko dira familien, irakasleen eta ikasleen artean, hezkuntza-etapen curriculumetan ezarritako konpetentziak ahalik egokien lortzeko jarduketak finkatzeko.

3.– En el marco de los diferentes proyectos del centro, se promoverán compromisos educativos entre las familias, el profesorado y el alumnado en los que se consignen las actuaciones para el máximo logro de las competencias establecidas en el currículo de las diferentes etapas educativas.

4.– Behar izanez gero, erantzunkidetasunaren printzipioaren arabera, familiak eta ikasleak berak –bakoitzaren adinari hobekien egokituriko baldintzetan– parte hartuko dute, jarduketa-plan pertsonalizatua egiten eta garatzen.

4.– En el caso que se precise, en virtud del principio de corresponsabilidad, la familia y el propio alumno o alumna, en los términos más adecuados a su edad, participarán en la elaboración y desarrollo del Plan de Actuación Personalizado.

5.– Familien parte-hartze efektiboa eta ikastetxearen eta familien arteko hezkuntza-lankidetza ahalbidetzeko, ikastetxeek eta guraso-elkarteek familiei eta legezko ordezkariei bideratutako prestakuntza-ekintzak antolatu ahal izango dituzte. Ekintza horietan guztietan ikuspegi inklusiboa txertatuko dute.

5.– Para favorecer la participación efectiva de las familias y la colaboración educativa entre el centro y las familias, los centros y las asociaciones de madres y padres podrán organizar acciones formativas destinadas a las familias y representantes legales, incorporando en todas ellas la perspectiva inclusiva.

28. artikulua.– Parte-hartzea, koordinazioa eta lankidetza inguruko entitateekin.

Artículo 28.– Participación, coordinación y colaboración con entidades del entorno.

1.– Hezkuntza-arloan eskumena duen sailak erantzunkidetasuna sustatuko du ikastetxeek, familiek eta inguruko zenbait gizarte- eta kultura-eragilek esku hartzen duten proiektu komunitarioak egitean eta garatzean, testuinguru inklusiboan ikasleen aniztasunari erantzuteko moduan ekitatea eta bikaintasuna sustatzeko.

1.– El departamento competente en materia de educación promoverá la corresponsabilidad en la elaboración y desarrollo de proyectos comunitarios en los que intervengan los centros, las familias y diferentes agentes sociales y culturales del entorno, con el objeto de favorecer la equidad y la excelencia en la respuesta a la diversidad del alumnado en un contexto inclusivo.

2.– Ikastetxeek beren hezkuntza-proiektuan jasoko dituzte udalerriko osasun-, gizarte- eta hezkuntza-zerbitzuekiko koordinazioari buruzko erabakiak, baita ikasleei aurrera egiten lagunduko dieten beste instituzio publiko eta pribatuekin aurreikusitako harremanei dagozkienak ere.

2.– Los centros recogerán en su proyecto educativo las decisiones sobre la coordinación con los servicios sanitarios, sociales y educativos del municipio y las relaciones previstas con otras instituciones, públicas y privadas que contribuyan al progreso del alumnado.

29. artikulua.– Beste administrazio batzuekiko koordinazioa eta lankidetza.

Artículo 29.– Coordinación y cooperación con otras administraciones.

1.– Hezkuntza-arloan eskumena duen sailak administrazioen artean lankidetzan jardun beharra bultzatuko du, ikastetxeetan inklusioa garatzeko.

1.– El departamento competente en materia de educación impulsará el deber de colaboración entre las administraciones para el desarrollo de la inclusión en los centros docentes.

2.– Era berean, beharrezkotzat jotzen dituen lankidetza-akordioak eta -hitzarmenak izenpetu ahal izango ditu foru-aldundiekin, toki-korporazioekin eta beste administrazio batzuekin, oztopoak identifikatzeko eta neurri eta laguntzak proposatu eta garatzeko lankidetzaren bidez, ikasleen aniztasunari erantzuteko modua hobetze aldera, betiere aplikatzekoa den araudi espezifikoan ezarritakoari men eginez.

2.– Así mismo, podrá suscribir acuerdos y convenios de colaboración que estime necesarios con las diputaciones forales, corporaciones locales y otras Administraciones, con la finalidad de mejorar la respuesta a la diversidad del alumnado, mediante la colaboración en la identificación de las barreras, en las propuestas y desarrollo de medidas y apoyos, siempre bajo el sometimiento a lo establecido en la normativa específica aplicable.

X. KAPITULUA
CAPÍTULO X
DATUETARAKO IRISPIDEA, HORIEN TRATAMENDUA ETA BABESA
ACCESO, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS

30. artikulua.– Datuen tratamendua.

Artículo 30.– Tratamiento de datos.

1.– Profesional guztiek, irakasle direnek eta ez direnek, beren funtzioak betetzean ebaluazio psikopedagogikoaren txostenak, eskolatzeari dagozkionak edo espedientean jasotako beste dokumentu batzuk irispidean dituztenean, konfidentzialtasuna bermatuko dute.

1.– Todas las y los profesionales, docentes y no docentes, garantizarán la confidencialidad cuando en el ejercicio de sus funciones tengan acceso a informes de evaluación psicopedagógica, de escolarización y a otros documentos recogidos en el expediente.

2.– Espedientea hartzen duten administrazio-unitateak arduratuko dira hura gorde eta zaintzeaz: ikastetxeak, hezkuntzako ikuskaritza, hezkuntzarako laguntza-zerbitzuak eta hezkuntza-zerbitzu nagusiak.

2.– Serán responsables de su guardia y custodia las unidades administrativas en las que se deposite el expediente: centros educativos, inspección de educación, servicios de apoyo a la educación y servicios centrales educativos.

3.– Ikasleen datuen tratamenduan haien segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatuko dituzten arau teknikoak eta administratiboak aplikatuko dira, datu pertsonalak babesteari buruzko indarreko araudiari jarraikiz.

3.– En el tratamiento de los datos del alumnado se aplicarán las normas técnicas y administrativas precisas que garanticen su seguridad y confidencialidad, de acuerdo con la normativa vigente de protección de datos de carácter personal.

4.– Datuak, bestalde, irakasteko, orientatzeko eta planifikatzeko erabiliko dira soil-soilik, eta ezin izango dira tratatu hezkuntzakoaz bestelako xedeetarako, ikasleen edo, adingabeak badira edo beste arrazoi batzuengatik adostasuna eman ezin badute, haien gurasoen edo legezko ordezkarien esanbidezko adostasunik gabe, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoaren arabera.

4.– Los datos se utilizarán estrictamente para la función docente, orientadora y planificadora, no pudiendo tratarse con fines diferentes del educativo sin consentimiento expreso del alumnado o de las madres, padres o representantes legales en el caso de que aquellos sean menores de edad, en los términos establecidos por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, o que no puedan dar su consentimiento por otros motivos.

5.– Funts publikoekin sostengatutako ikastetxe guztiek hezkuntza-laguntza behar duten ikasleen eskolatzeari buruz behar diren datuak emango dituzte, estatistikarako eta zerbitzuak planifikatzeko.

5.– Todos los centros sostenidos con fondos públicos facilitarán los datos necesarios de escolarización del alumnado con necesidades de apoyo educativo, a efectos estadísticos y de planificación de servicios.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Irakasle aholkularien profil profesionala.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Perfil profesional del profesorado consultor.

1.– Hezkuntza-arloan eskumena duen sailak irakasle aholkularien profil profesionala zehazteko prozesua ezarriko du, Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan aniztasunari erantzuteko taldeen egungo arduradunak diren aldetik.

1.– El departamento competente en materia de educación establecerá el proceso de ajuste del perfil profesional del profesorado consultor como actual responsable de los equipos de respuesta a la diversidad en Educación Infantil y Primaria.

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Gaiari buruzko beste arau batzuen indarra.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Vigencia de otras normas sobre la materia.

1.– Arautzeko geroztiko xedapenetara igortzen diren gaietan, eta xedapenok ematen ez diren artean, dekretu hau indarrean jartzen den egunean indarrean dauden maila horretako arauak izango dira aplikatzekoak kasu bakoitzean, betiere dekretuan xedatutakoaren aurkakoak ez badira.

1.– En materias para cuya regulación se remite a posteriores disposiciones, y en tanto estas no sean dictadas, serán de aplicación, en cada caso, las normas de ese rango vigentes a la fecha de entrada en vigor de este decreto, siempre que no se opongan a lo dispuesto en él.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.– Arauak indargabetzea.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.– Derogación normativa.

1.– Indargabetuta geratzen da dekretu honetan ezarritakoaren aurka doan maila bereko edo beheragoko xedapen oro eta, bereziki, ekainaren 23ko 118/1998 Dekretua, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko hezkuntza-erantzuna eskola muinbakar eta integratzailearen esparruan antolatzen duena.

1.– Queda derogada toda disposición de igual o inferior rango que contradiga lo establecido en el presente Decreto y, en particular, el Decreto 118/1998, de 23 de junio, de ordenación de la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales, en el marco de una escuela comprensiva e integradora.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Arau bidez garatzeko gaikuntza.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Habilitación para el desarrollo normativo.

1.– Hezkuntza-arloan eskumena duen sailaren titularrari gaikuntza ematen zaio dekretu honetan xedatutakoa garatzeko behar diren xedapen guztiak emateko.

1.– Se habilita al titular de la consejería con competencia en materia de educación para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en este decreto.

2.– Era berean, hezkuntza-arloan eskumena duen sailaren titularrari gaikuntza ematen zaio eranskinak aldatzeko eta ebaluazio psikopedagogikoaren txostenean adierazitako alderdiekin zerikusia duten zientzien ezagutza-eremuetan gerta daitezkeen aldaketetara egokitzeko, baita horiek geroztiko arau-garapenetara egokitzeko ere.

2.– A su vez, se habilita al titular de la consejería con competencia en materia de educación para modificar los anexos y adecuarlos a los cambios que pudieran producirse en los campos de conocimiento de las ciencias que tuvieran relación con aspectos referidos en el informe psicopedagógico, así como al ajuste de los mismos a posteriores desarrollos normativos.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

1.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2024ko ekainaren 18an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 18 de junio de 2024.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.


Azterketa dokumentala


Análisis documental