Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

114. zk., 2024ko ekainaren 12a, asteazkena

N.º 114, miércoles 12 de junio de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Beste iragarki ofizial batzuk

Otros anuncios oficiales

URAREN EUSKAL AGENTZIA
AGENCIA VASCA DEL AGUA
2846
2846

IRAGARKIA, Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez, emakida hau eman dela jakinarazten duena:

ANUNCIO por el que se hace público concesión otorgada por resolución del Director General de la Agencia Vasca del Agua.

Espedientearen kodea: A-B-2022-0020.

Código expediente: A-B-2022-0020.

Titularra: Gabriela Francés Zubillaga.

Titular: Gabriela Francés Zubillaga.

Jardueraren kokapena: Armintza (Lemoiz).

Ubicación de la actividad: Armintza (Lemoiz).

Bilketa-puntuak ((ETRS89) UTM koordenatuak):

Puntos de captación (coordenadas UTM (ETRS89)):

Putzua, X = 507.460; Y = 4.808.062.

Pozo, X = 507.460; Y = 4.808.062.

Iturburua, X = 507.520; Y = 4.808.310.

Manantial, X = 507.520; Y = 4.808.310.

Emandako urteko bolumena: 608,05 m3.

Volumen anual concedido: 608,05 m3.

Uraren erabilera: nekazaritzako ureztatzea eta abeltzaintza.

Destino del agua: riego agrícola y uso ganadero.

Ebazpenaren data: 2024-04-23.

Fecha de la Resolución: 23-04-2024.

Emakidaren epea: 20 urte.

Plazo de concesión: 20 años.

Jendeak horren berri izan dezan, apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretuak onartutako Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 116. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz (apirilaren 30eko BOE).

Para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30).

Vitoria-Gasteiz, 2024ko maiatzaren 30a.

Vitoria-Gasteiz, a 30 de mayo de 2024.

Zuzendari nagusia.
El Director General.
EE (Ebazpena, 2023ko abenduaren 11koa).
PD (Resolución de 11 de diciembre de 2023).

Aprobetxamenduen arduraduna,

La Responsable de Aprovechamientos,

ANABEL MONTILLA OLALDE.

ANABEL MONTILLA OLALDE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental