Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

113. zk., 2024ko ekainaren 11, asteartea

N.º 113, martes 11 de junio de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Beste iragarki ofizial batzuk

Otros anuncios oficiales

URAREN EUSKAL AGENTZIA
AGENCIA VASCA DEL AGUA
2823
2823

IRAGARKIA, Deba udalerrian (Gipuzkoa), uren aprobetxamendu baten funtsezko ezaugarriak aldatzeko ebazpena argitaratzeko dena.

ANUNCIO por el que se publica la resolución de la modificación de características esenciales de un aprovechamiento de aguas, en el término municipal de Deba (Gipuzkoa).

Espedientearen kodea: MCA-G-2017-0003.

Código expediente: MCA-G-2017-0003.

Eskatzailea: Liñapotzu Erabiltzaile Erkidegoa.

Peticionario: Liñapotzu Erabiltzaile Erkidegoa.

Apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretuaren bidez onartutako Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 116. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz (30eko BOE), jakitera ematen da, denek jakin dezaten, Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusiaren 2024-05-15eko ebazpenaren bidez, eta horretarako hasitako espedientearen ondorioz, Liñapotzu Erabiltzaile Erkidegoari baimena eman zaiola Deba udalerrian (Gipuzkoa) dagoen Lina Potzu iturburuaren ur-aprobetxamendurako administrazio-emakidaren ezaugarriak aldatzeko, etxeko erabilerarako, ureztatze- eta abeltzaintza-erabilerak sartzeko eta urtean 800 m3-ko gehienezko bolumena zehazteko.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público, para general conocimiento, que, por resolución del Director General de la Agencia Vasca del Agua, de fecha 15-05-2024, y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a la comunidad de usuarios Liñapotzu Erabiltzaile Erkidegoa la autorización para la modificación de características de la concesión administrativa para el aprovechamiento de agua del manantial Lina Potzu, sito en el paraje Parregetar del TM de Deba (Gipuzkoa), con destino a uso doméstico, para incluir uso de riego y ganadero y establecer un volumen máximo anual de 800 m3.

Vitoria-Gasteiz, 2024ko maiatzaren 23a.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de mayo de 2024.

Zuzendari nagusia.
El Director General.
EE (Ebazpena, 2023ko abenduaren 11koa).
PD (Resolución de 11 de diciembre de 2023).

Aprobetxamenduen arduraduna,

La Responsable de Aprovechamientos,

ANABEL MONTILLA OLALDE.

ANABEL MONTILLA OLALDE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental