Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

113. zk., 2024ko ekainaren 11, asteartea

N.º 113, martes 11 de junio de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Beste iragarki ofizial batzuk

Otros anuncios oficiales

URAREN EUSKAL AGENTZIA
AGENCIA VASCA DEL AGUA
2821
2821

IRAGARKIA, Elgoibarko udalerriko (Gipuzkoa) Musillo Erreka iturburuko ura abeltzaintzarako aprobetxatzeko administrazio-emakidaren eskaera espedientea jendaurrean jartzeko dena.

ANUNCIO por el que se somete a información pública el expediente de solicitud de concesión administrativa para el aprovechamiento de agua del manantial Musillo Erreka, en el término municipal de Elgoibar (Gipuzkoa), con destino a uso ganadero.

Espedientearen kodea: A-G-2023-0026.

Código expediente: A-G-2023-0026.

Eskatzailea: Maria Soledad Echaniz Arrillaga.

Peticionario: María Soledad Echaniz Arrillaga.

Jardueraren kokapena: Elgoibar (Gipuzkoa).

Ubicación de la actividad: Elgoibar (Gipuzkoa).

Bilketa-puntua ((ETRS89) UTM koordenatuak):

Punto de captación (coordenadas UTM (ETRS89)):

X = 548.364; Y = 4.783.492.

X = 548.364; Y = 4.783.492.

Eskatutako urteko bolumena: 204,4 m3 urtean.

Volumen anual solicitado: 204,4 m3/año.

Uraren erabilera: abeltzaintza.

Destino del agua: Uso ganadero.

Obren deskribapena: Musillo errekaren eskuineko ertzean agertzen den iturburutik biltzen dira urak, 2 x 2 x 3 m-ko depositu baten bidez. Depositu horren ondoan bigarren kutxatila bat dago, kutxatila horretatik 80 metroko luzera duen hodi bat ateratzen da, urak aziendarentzako txorrotadun aska bateraino eramaten dituena.

Descripción de las obras: Las aguas se captan del manantial, que aflora en la margen derecha de la regata Musillo, mediante un depósito de 2 x 2 x 3 m. Junto a este depósito hay una segunda arqueta, de la que parte una tubería de 80 m de longitud que conduce las aguas hasta un abrevadero para el ganado, dotado de un grifo.

Eta hori guztia jendaurrean jartzen da, hogei (20) eguneko epean, guztiak jakinaren gainean egon daitezen, iragarki hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera, uztailaren 18ko 665/2023 Errege Dekretuaren 8. xedapen gehigarrian xedatutakoarekin bat etorriz. Dekretu horrek 849/1986 Errege Dekretua aldatzen du, beren burua kaltetutzat jotzen dutenek erreklamazioak aurkez ditzaten Uraren Euskal Agentzia honetan, eta han egongo da espedientea ikusgai, nahi duenak aztertu ahal izan dezan, aldez aurretik hitzordua eskatuta.

Lo que se hace público para general conocimiento, por el plazo de veinte (20) días a partir del día siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOPV de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 8.ª del R.D. 665/2023, de 18 de julio que modifica el R.D. 849/1986 a fin de que los que se consideren perjudicados puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en esta Agencia Vasca del Agua donde estará de manifiesto el expediente para que pueda ser examinado, previa cita, por quien lo desee.

Vitoria-Gasteiz, 2024ko maiatzaren 22a.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de mayo de 2024.

Zuzendari nagusia.
El Director General.
EE (Ebazpena, 2023ko abenduaren 11koa).
PD (Resolución de 11 de diciembre de 2023).

Aprobetxamenduen arduraduna,

La Responsable de Aprovechamientos,

ANABEL MONTILLA OLALDE.

ANABEL MONTILLA OLALDE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental