Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

107. zk., 2024ko ekainaren 3a, astelehena

N.º 107, lunes 3 de junio de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Beste iragarki ofizial batzuk

Otros anuncios oficiales

URAREN EUSKAL AGENTZIA
AGENCIA VASCA DEL AGUA
2694
2694

IRAGARKIA, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baita espediente hau: Azkoitiko udalerrian (Gipuzkoa), GI-631 errepideko (Azkoitia-Urretxu) 22.950 KParen eta 24.400 KParen artean aurreratzeko zati bat eraikitzeko lanak, Urola ibaiaren ezkerreko ertzeko ibilguen zortasun-eremuan eta polizia-eremuan, hainbat ibaiadar gurutzatuta.

ANUNCIO por el que se somete a información pública el expediente de obras de construcción de un tramo de adelantamiento entre el PK 22.950 y el PK 24.400 de la carretera GI-631 (Azkoitia-Urretxu), en zona de servidumbre de cauces y zona de policía de cauces de la margen izquierda del río Urola, varios afluentes de la misma, en el término municipal de Azkoitia (Gipuzkoa).

Espedientearen kodea: AO-G-2024-0189.

Código expediente: AO-G-2024-0189.

Eskatzailea: Gipuzkoako Foru Aldundia.

Peticionario: Gipuzkoako Foru Aldundia.

Ibilgua: Urola.

Cauce: Urola.

Jarduketa-eremua ((30N ETRS89) UTM koordenatuak): X = 553.281; Y = 4.777.573.

Zona de actuación (coordenadas UTM (30N ETRS89): X = 553.281; Y = 4.777.573.

Obren deskribapena: Azkoitiko udal-mugartean (Gipuzkoa), GI-631 (Azkoitia-Urretxu) errepideko 1.450 metrotan, 22.950 KParen eta 24.400 KParen artean, aurreratzeko errei isolatu bat jarriko da, eta bidearen trazadura zuzentzeko lanak egingo dira Urola ibaiaren ezkerreko ertzeko ibilguen zortasun eta ibilguen zaintza-eremuan, bertara isurtzen diren bi erreka gurutzatuz.

Descripción de las obras: las obras consisten en la implantación, a lo largo de 1.450 metros de la GI-631 (Azkoitia-Urretxu), entre el PK 22.950 y el PK 24.400, de un carril de adelantamiento de tipo aislado y la rectificación del trazado de la vía, en zona de servidumbre y zona de policía de cauces de margen izquierda del río Urola, con cruce de dos regatas tributarias de la misma, en el término municipal de Azkoitia (Gipuzkoa).

Eta hori guztia jendaurrean jartzen da, hogei (20) egun balioduneko epean, iragarki hau EHAAn argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita, pertsona oro jakinaren gainean egon dadin, Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 8. Xedapen Gehigarrian xedatutakoarekin bat etorriz. Horrela, bada, beren burua kaltetutzat jotzen dutenek erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte aipatutako epearen barruan, Uraren Euskal Agentzian (Intxaurrondo 70, 1.a; 20015 Donostia / San Sebastián), eta han egongo da espedientea ikusgai, nahi duenak aztertzeko aukera izan dezan, aldez aurretik hitzordua eskatuta. Horrez gain, iragarki hori Agentzia honen web orrialdean ere ikusgai egongo da.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de veinte (20) días hábiles contado a partir del día siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOPV de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 8.ª del Reglamento del Dominio Público Hidráulico a fin de que los que se consideren perjudicados puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en la Agencia Vasca del Agua (Intxaurrondo, 70-1.º; 20015 Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa) donde estará de manifiesto el expediente para que pueda ser examinado, previa cita, por quien lo desee. Adicionalmente, este anuncio podrá ser consultado en la página web de esta Agencia.

Donostia / San Sebastián, 2024ko maiatzaren 17a.

En Donostia / San Sebastián, a 17 de mayo de 2024.

Zuzendari nagusia.
El Director General.

EE Lan-baimenen Arloko arduraduna (2023ko abenduaren 11ko Ebazpena),

PD El Responsable área autorizaciones de obra (Resolución de 11 de diciembre de 2023),

IÑIGO AUZA ALDASORO.

IÑIGO AUZA ALDASORO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental