Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

107. zk., 2024ko ekainaren 3a, astelehena

N.º 107, lunes 3 de junio de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Beste iragarki ofizial batzuk

Otros anuncios oficiales

URAREN EUSKAL AGENTZIA
AGENCIA VASCA DEL AGUA
2693
2693

IRAGARKIA, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baita Aia udalerrian (Gipuzkoa) dagoen Karramiola errekako abeltzaintzarako ur aprobetxamendurako administrazio-emakida eskaeraren espedientea.

ANUNCIO por el que se somete a información pública el expediente de solicitud de concesión administrativa para el aprovechamiento de aguas de la regata Karramiola, en el término municipal de Aia (Gipuzkoa), con destino a uso ganadero.

Espedientearen kodea: A-G-2011-0180.

Código expediente: A-G-2011-0180.

Eskatzailea: Antonio Iruretagoyena Larrarte.

Peticionario: Antonio Iruretagoyena Larrarte.

Jardueraren kokapena: Aia (Gipuzkoa).

Ubicación de la actividad: Aia (Gipuzkoa).

Bilketa-puntua ((ETRS89) UTM koordenatuak):

Punto de captación (coordenadas UTM (ETRS89)):

X = 572.965; Y = 4.788.162.

X = 572.965; Y = 4.788.162.

Eskatutako urteko bolumena: 11.074 m3 urtean.

Volumen anual solicitado: 11.074 m3/año.

Uraren erabilera: abeltzaintzarako.

Destino del agua: Uso ganadero.

Obren deskribapena: urak mahuka baten bidez ateratzen dira. Mahuka hori, ubidearen ibilgutik 50 metrora dagoen presa zahar abandonatu baten alboan dagoen kutxatila bateraino doaz. Kutxatila horretatik, urak 2 hazbeteko diametroko hodi baten bidez, 10 m3-ko polietilenozko andel bateraino bideratzen dira, X: 571.835 eta Y: 4.788.816 koordenatuetan dagoena, ondoren abeltzaintza-pabiloietara banatzeko.

Descripción de las obras: Las aguas se extraen mediante una manguera que discurre a lo largo de 50 metros por el cauce de la regata hasta la arqueta, situada al costado de una antigua presa en estado de abandono. De esta arqueta, las aguas se conducen por medio de una tubería de 2 pulgadas de diámetro hasta un depósito de polietileno de 10 m3, ubicado en las coordenadas X: 571.835 e Y: 4.788.816, para su posterior distribución a los pabellones ganaderos.

Eta hori guztia jendaurrean jartzen da, guztiak jakinaren gainean egon daitezen, hogei (20) eguneko epean, iragarki hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera, uztailaren 18ko 665/2023 Errege Dekretuaren 8. xedapen gehigarrian xedatutakoarekin bat etorriz. Dekretu horrek 849/1986 Errege Dekretua aldatzen du, beren burua kaltetutzat jotzen dutenek erreklamazioak aurkez ditzaten Uraren Euskal Agentzia honetan, eta han egongo da espedientea ikusgai, nahi duenak aztertu ahal izan dezan, aldez aurretik hitzordua eskatuta.

Lo que se hace público para general conocimiento, por el plazo de veinte (20) días a partir del día siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOPV de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 8.ª del R.D. 665/2023, de 18 de julio que modifica el R.D. 849/1986 a fin de que los que se consideren perjudicados puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en esta Agencia Vasca del Agua donde estará de manifiesto el expediente para que pueda ser examinado, previa cita, por quien lo desee.

Vitoria-Gasteiz, 2024ko maiatzaren 15a.

Vitoria-Gasteiz, a 15 de mayo de 2024.

Zuzendari nagusia.
El Director General.
EE (Ebazpena, 2023ko abenduaren 11koa).
PD (Resolución de 11 de diciembre de 2023).

Aprobetxamenduen arduraduna,

La Responsable de Aprovechamientos,

ANABEL MONTILLA OLALDE.

ANABEL MONTILLA OLALDE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental