Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

107. zk., 2024ko ekainaren 3a, astelehena

N.º 107, lunes 3 de junio de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Beste iragarki ofizial batzuk

Otros anuncios oficiales

URAREN EUSKAL AGENTZIA
AGENCIA VASCA DEL AGUA
2692
2692

IRAGARKIA, Soraluze udalerrian (Gipuzkoa), uren aprobetxamendu baten funtsezko ezaugarriak aldatzeko ebazpena argitaratzeko dena.

ANUNCIO por el que se publica resolución de modificación de características esenciales de un aprovechamiento de aguas en el término municipal de Soraluze (Gipuzkoa).

Espedientearen kodea: MCA-G-2023-0001.

Código expediente: MCA-G-2023-0001.

Eskatzailea: Indumalzaga, S.L.

Peticionario: Indumalzaga, S.L.

Apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretuaren bidez onartutako Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 116. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz (30eko BOE), jakitera ematen da, denek jakin dezaten, Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusiaren 2024ko apirilaren 30eko ebazpenaren bidez, eta horretarako hasitako espedientearen ondorioz, Indumalzaga, S.L. enpresari baimena eman zaiola Soraluze udalerrian (Gipuzkoa) Deba ibaiaren eta Arrizabalaga iturburuko urteko 4.000 m3 ur industria erabilerarako aprobetxatzeko administrazio-emakidaren ezaugarriak aldatzeko. Ebazpen horrekin, bi harguneak aldatzen dira, enpresaren instalazioen barruan kokatutako zundaketa bat eta Arrizabalaga iturburuko azaleko hargune bat izango direnak, eta urteko gehieneko bolumenetik 8.800 m3-ra igotzen da.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público, para general conocimiento, que por resolución del Director General de la Agencia Vasca del Agua, de fecha 30 de abril de 2024, y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a la empresa Indumalzaga, S.L. la autorización para la modificación de características de la concesión administrativa para el aprovechamiento de 4.000 m3 anuales de agua del río Deba y el manantial Arrizabalaga, en el término municipal de Soraluze (Gipuzkoa), con destino a usos industriales, por la que se modifican los dos puntos de toma, que pasan a ser un sondeo ubicado en el interior de las instalaciones de la empresa y una captación superficial en la regata Arrizabalaga, y se aumenta del volumen máximo anual hasta los 8.800 m3.

Vitoria-Gasteiz, 2024ko maiatzaren 15a.

Vitoria-Gasteiz, a 15 de mayo de 2024.

Zuzendari nagusia.
El Director General.
EE (Ebazpena, 2023ko abenduaren 11koa).
PD (Resolución de 11 de diciembre de 2023).

Aprobetxamenduen arduraduna,

La Responsable de Aprovechamientos,

ANABEL MONTILLA OLALDE.

ANABEL MONTILLA OLALDE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental