Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

107. zk., 2024ko ekainaren 3a, astelehena

N.º 107, lunes 3 de junio de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Beste iragarki ofizial batzuk

Otros anuncios oficiales

URAREN EUSKAL AGENTZIA
AGENCIA VASCA DEL AGUA
2691
2691

IRAGARKIA, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baita Mallabia udalerriko (Bizkaia) Berano Nagusia auzoan dagoen izenik gabeko putzu bateko 0,2 l/s ur etxeko, ureztatzeko eta abeltzaintzako erabilerarako aprobetxatzeko administrazio-emakidaren eskabideari buruzko espedientea.

ANUNCIO por el que se somete a información pública el expediente de solicitud de concesión administrativa para el aprovechamiento de 0,2 l/s de agua de un pozo innominado, situado en el barrio de Berano Nagusia en el término municipal de Mallabia (Bizkaia), con destino a uso doméstico, riego y ganadero.

Espedientearen kodea: A-G-2011-5349.

Código expediente: A-G-2011-5349.

Eskatzailea: Berano Auzoko Muskildua Erabiltzaile-komunitatea.

Peticionario: Comunidad de Usuarios Muskildua en el Barrio Berano.

Jardueraren kokapena: Mallabia (Bizkaia).

Ubicación de la actividad: Mallabia (Bizkaia).

Bilketa-puntua ((ETRS89) UTM koordenatuak):

Punto de captación (coordenadas UTM (ETRS89)):

X = 539.480; Y = 4.782.659

X = 539.480; Y = 4.782.659

Eskatutako urteko bolumena: 1.270,6 m3 urtean.

Volumen anual solicitado: 1.270,6 m3/año.

Uraren erabilera: etxeko, ureztatzeko eta abeltzaintzarako erabilera.

Destino del agua: uso doméstico, ganadero y riego.

Obren deskribapena: urak 75 m-ko sakonera eta 160 mm-ko diametroa duen putzu batetik ateratzen dira, 2 CV-ko urpeko ponpa baten bidez. Handik, 10 m3-ko edukiera duen hormigoizko biltegi erdi lurperatu batera eramaten dira, hemendik etxebizitzetara banatuz haien erabilerarako.

Descripción de las obras: las aguas se extraen de un pozo de 75 m de profundidad y 160 mm de diámetro, equipado con una bomba sumergible de 2 CV, y se conducen a un depósito semienterrado de hormigón de 10 m3 de capacidad. Desde allí se distribuye a las viviendas para su utilización.

Eta hori guztia jendaurrean jartzen da, Hogei (20) eguneko epean, iragarki hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera, guztiak jakinaren gainean egon daitezen, uztailaren 18ko 665/2023 Errege Dekretuaren 8. xedapen gehigarrian xedatutakoarekin bat etorriz. Dekretu horrek 849/1986 Errege Dekretua aldatzen du, beren burua kaltetutzat jotzen dutenek erreklamazioak aurkez ditzaten Uraren Euskal Agentzia honetan, eta han egongo da espedientea ikusgai, nahi duenak aztertu ahal izan dezan, aldez aurretik hitzordua eskatuta.

Lo que se hace público para general conocimiento, por el plazo de veinte (20) días a partir del día siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOPV de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 8.ª del R.D. 665/2023, de 18 de julio que modifica el R.D. 849/1986 a fin de que los que se consideren perjudicados puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en esta Agencia Vasca del Agua donde estará de manifiesto el expediente para que pueda ser examinado, previa cita, por quien lo desee.

Vitoria-Gasteiz, 2024ko maiatzaren 8a.

Vitoria-Gasteiz, a 8 de mayo de 2024.

Zuzendari nagusia.
El Director General.
EE (Ebazpena, 2023ko abenduaren 11koa).
PD (Resolución de 11 de diciembre de 2023).

Aprobetxamenduen arduraduna,

La Responsable de Aprovechamientos,

ANABEL MONTILLA OLALDE.

ANABEL MONTILLA OLALDE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental