Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

104. zk., 2024ko maiatzaren 29a, asteazkena

N.º 104, miércoles 29 de mayo de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Beste iragarki ofizial batzuk

Otros anuncios oficiales

URAREN EUSKAL AGENTZIA
AGENCIA VASCA DEL AGUA
2602
2602

IRAGARKIA, Oiartzun udalerrian (Gipuzkoa) uren aprobetxamendu baten administrazio-emakidaren ebazpena argitaratzeko dena.

ANUNCIO por el que se publica resolución de concesión administrativa para un aprovechamiento de aguas en el término municipal de Oiartzun (Gipuzkoa).

Espedientearen kodea: A-G-2023-0018.

Código expediente: A-G-2023-0018.

Eskatzailea: Oiartzungo Udala.

Peticionario: Ayuntamiento de Oiartzun.

Apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretuaren bidez onartutako Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 116. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz (30eko BOE), jakitera ematen da, denek jakin dezaten, Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusiaren 2024ko maiatzaren 2ko ebazpenaren bidez, eta horretarako hasitako espedientearen ondorioz, Oiartzungo Udalari administrazio-emakida eman zaiola Oiartzun Udalerrian (Gipuzkoa) Gorrinzulo iturburuaren urteko 90 m3 ur aprobetxamendurako, abeltzaintzarako, erabiltzeko 20 urterako epean.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público, para general conocimiento, que por Resolución del Director General de la Agencia Vasca del Agua, de fecha 2 de mayo de 2024, y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada al Ayuntamiento de Oiartzun la concesión administrativa para el aprovechamiento de 90 m3 anuales de agua del manantial Gorrinzulo, en el término municipal de Oiartzun (Gipuzkoa), con destino a uso ganadero, por un plazo de 20 años.

Vitoria-Gasteiz, 2024ko maiatzaren 8a.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de mayo de 2024.

Zuzendari nagusia.
El Director General.
EE (Ebazpena, 2023ko abenduaren 11koa).
PD (Resolución de 11 de diciembre de 2023).

Aprobetxamenduen arduraduna,

La Responsable de Aprovechamientos,

ANABEL MONTILLA OLALDE.

ANABEL MONTILLA OLALDE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental