Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

104. zk., 2024ko maiatzaren 29a, asteazkena

N.º 104, miércoles 29 de mayo de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Beste iragarki ofizial batzuk

Otros anuncios oficiales

URAREN EUSKAL AGENTZIA
AGENCIA VASCA DEL AGUA
2601
2601

IRAGARKIA, Eibarko udalerrian (Gipuzkoa) uren aprobetxamendurako administrazio-emakidaren ebazpena argitaratzeko dena.

ANUNCIO por el que se publica resolución de concesión administrativa para un aprovechamiento de aguas en el término municipal de Eibar (Gipuzkoa).

Espedientearen kodea: A-G-2023-0008.

Código expediente: A-G-2023-0008.

Eskatzailea: Iturri Baztarra erabiltzeen elkartea.

Peticionario: Comunidad de Usuarios Iturri Baztarra.

Apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretuaren bidez onartutako Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 116. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz (30eko BOE), jakitera ematen da, denek jakin dezaten, Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusiaren 2024ko martxoaren 19ko ebazpenaren bidez, eta horretarako hasitako espedientearen ondorioz, Iturri Baztarra erabiltzeen elkarteari administrazio-baimena eman zaiola Eibarko udalerrian (Gipuzkoa), Gorosta auzoan dagoen Iturri-Baztarra iturburuko 1.077 m3 ur aprobetxatzeko urtean, etxeko erabilerarako, abeltzaintzarako eta ureztatzeko, 20 urterako eperako.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público, para general conocimiento, que, por resolución del Director General de la Agencia Vasca del Agua, de fecha 19 de marzo de 2024, y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a la Comunidad de Usuarios Iturri Baztarra la concesión administrativa para el aprovechamiento de 1.077 m3 anuales de agua del manantial Iturri-Baztarra, en el barrio Gorosta del término municipal de Eibar (Gipuzkoa), con destino a uso doméstico, ganadero y riego, por un plazo de 20 años.

Vitoria-Gasteiz, 2024ko maiatzaren 3a.

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de mayo de 2024.

Zuzendari nagusia.
El Director General.
EE (Ebazpena, 2023ko abenduaren 11koa).
PD (Resolución de 11 de diciembre de 2023).

Aprobetxamenduen arduraduna,

La Responsable de Aprovechamientos,

ANABEL MONTILLA OLALDE.

ANABEL MONTILLA OLALDE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental