Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

103. zk., 2024ko maiatzaren 28a, asteartea

N.º 103, martes 28 de mayo de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Beste iragarki ofizial batzuk

Otros anuncios oficiales

URAREN EUSKAL AGENTZIA
AGENCIA VASCA DEL AGUA
2573
2573

IRAGARKIA, Berangoko udalerrian (Bizkaia), Goikoerrota kaleko 9. zenbakian dagoen Goikoerrota baserria birgaitzeko eta handitzeko espedientea jendaurreko informazioan jartzen duena.

ANUNCIO por el que se somete a información pública el expediente de rehabilitación y ampliación del caserío Goikoerrota sito en la calle Goikoerrota, n.º 9 en el término municipal de Berango (Bizkaia).

Espedientearen kodea: AO-B-2023-0634.

Código expediente: AO-B-2023-0634.

Eskatzailea: Alex Gárate Arrazola.

Peticionario: Alex Gárate Arrazola.

Ibilgua: Saierri errekastoa.

Cauce: Escorrentía Saierri.

Jarduketa-eremua ((30N ETRS89) UTM koordenatuak): X = 501795; Y = 4800610.

Zona de actuación (coordenadas UTM (30N ETRS89)): X = 501795; Y = 4800610.

Obren deskribapena: Berangoko udalerrian (Bizkaia), Goikoerrota kaleko 9. zenbakian dagoen Goikoerrota baserria birgaitzea eta handitzea eta Saierri errekastoaren ibilbidea desbideratzea, aire zabaleko bideratzearekin espedientea jendaurreko informazioan jartzen duena.

Descripción de las obras: Rehabilitación y ampliación del caserío Goikoerrota sito en la calle Goikoerrota, n.º 9 y desvío del trazado de la escorrentía Saierri con encauzamiento a cielo abierto, en el Término Municipal de Berango (Bizkaia).

Eta hori guztia jendaurrean jartzen da, pertsona oro jakinaren gainean egon dadin, hogei (20) eguneko epean, iragarki hau EHAAn argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita, Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 8. Xedapen Gehigarrian xedatutakoarekin bat etorriz. Horrela, bada, beren burua kaltetutzat jotzen dutenek erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte aipatutako epearen barruan, Uraren Euskal Agentzian (Urkixo zumarkalea 36, 7. solairua; 48011 Bilbao), eta han egongo da espedientea ikusgai, nahi duenak aztertzeko aukera izan dezan, aldez aurretik hitzordua eskatuta. Horrez gain, iragarki hori Agentzia honen web orrialdean ere ikusgai egongo da.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de veinte (20) días contado a partir del día siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOPV de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 8.ª del Reglamento del Dominio Público Hidráulico a fin de que los que se consideren perjudicados puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en la Agencia Vasca del Agua (Alameda Urquijo, 36-7;48011 Bilbao (Bizkaia)) donde estará de manifiesto el expediente para que pueda ser examinado, previa cita, por quien lo desee. Adicionalmente, este anuncio podrá ser consultado en la página web de esta Agencia.

Bilbao, 2024ko maiatzaren 9a.

En Bilbao, a 9 de mayo de 2024.

Zuzendari nagusia.
El Director General.
EE (2023ko abenduaren 11ko Ebazpena).
PD (Resolución de 11 de diciembre de 2023).

Lan-baimen arduraduna,

La Responsable de Autorizaciones de obra,

MARÍA JOSÉ GUERRERO VERDEJO.

MARÍA JOSÉ GUERRERO VERDEJO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental