Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

99. zk., 2024ko maiatzaren 22a, asteazkena

N.º 99, miércoles 22 de mayo de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2465
2465

AGINDUA, 2024ko maiatzaren 7koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2024. urtean arte eszenikoak ekoizteko dirulaguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia egiten duena.

ORDEN de 7 de mayo de 2024, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se convoca y establece las condiciones para la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2024, a la producción de las artes escénicas.

Kultura eta Hizkuntza Politikari Sailari dagozkio arte eta kultura alorreko jardueren eta horien zabalkundearen eskumenak, hala jasotzen baitu bere xedapenetan Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen baitira eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen. Eskumen horiek Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari eman zizkion Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 73/2021 Dekretuak.

De conformidad con el artículo 14 del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, corresponden al Departamento de Cultura y Política Lingüística, entre otras, las competencias relativas a actividades artísticas y culturales, así como su promoción y difusión. Dichas funciones están atribuidas a la Dirección de Promoción de la Cultura a través del Decreto 73/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak egoki deritzo, bere eskumenen baitako zeregina den aldetik, izaera profesionala duten jarduera eszenikoak sustatzeko aukera emango duen bidea antolatzeari. Horretarako, dirulaguntzak emango dira produkzio eszenikoa ahalbidetzen duten prozesu desberdinak finantzatzeko (antzerkia, dantza eta zirkua). Neurri horren bitartez, euskal konpainien sorkuntza-lana bultzatzeko formula lortu nahi da eta, bide batez, talde horien ahalegina aitortzeaz gain, beren lanak beste merkatu batzuetara zabaltzeko aukerak eskaini, beren finantzabideak ugaritu daitezen.

Dicha Dirección de Promoción de la Cultura estima oportuno proceder a arbitrar un cauce que permita la promoción de las actividades escénicas de carácter profesional, actuación encuadrable en su ámbito competencial, mediante la concesión de subvenciones a los diferentes procesos que confluyen en la producción escénica (teatro, la danza y el circo). Con tal medida se pretende obtener una fórmula de promoción de la labor creativa de las compañías vascas y posibilitar, además, que tales grupos obtengan el reconocimiento a su labor y abran los posibles mercados que permitan incrementar la financiación de los mismos.

Era berean, deialdi hau Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren 2021-2024 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan aurreikusita dago, zeina 2023ko urtarrilaren 26an aldatu baitzen Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren agindu baten bidez.

Asimismo, la presente convocatoria se halla prevista en el Plan Estratégico de Subvenciones de la presente convocatoria se halla prevista en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Cultura y Política Lingüística para el año 2021-2024, modificado el 26 de enero de 2023 por Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística.

Horrenbestez, honako hau

En su virtud,

XEDATZEN DUT:
RESUELVO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ARAU OROKORRAK
NORMAS GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen xedea da 2024ko ekitaldian egiten edo hasten diren arte eszenikoen (antzerkia, dantza, zirkua) ekoizpen profesionalerako dirulaguntzak emateko baldintzak arautzea eta dirulaguntza horietarako deialdia egitea.

1.– Es objeto de la presente Orden regular convocar y establecer las condiciones de concesión de subvenciones a la producción de las artes escénicas (teatro, danza, circo) de carácter profesional, que se realicen o se inicien durante el ejercicio 2024.

2. artikulua.– Modalitateak, diziplinak eta baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Modalidades, disciplinas y recursos económicos.

1.– Dirulaguntza hauetara 1.560.000 euro bideratuko dira guztira.

1.– El importe global destinado a estas subvenciones es de 1.560.000 euros.

2.– Deialdi honetako laguntza-modalitateen arabera, 1.560.000 euroko zenbateko osoa honela banatuko da, era honetan:

2.– Atendiendo a las modalidades de ayuda que comprende la presente convocatoria el importe global de 1.560.000 euros se distribuirá de la siguiente forma:

a) Hitzartutako zirkuitua duten produkzioak egiteko laguntzak, II. kapituluan ezarritako baldintzetan: 300.000 euro. Honela banatuko da, diziplinaren arabera:

a) Ayudas a la realización de producciones con circuito concertado en los términos que se establecen en el Capítulo II: 300.000 euros. El desglose por disciplinas es:

– Antzerkia: 180.000 euro.

– Teatro: 180.000 euros.

– Dantza: 60.000 euro.

– Danza: 60.000 euros.

– Zirkua: 60.000 euro.

– Circo: 60.000 euros.

b) Produkzioak I egiteko laguntzak, III. kapituluan ezarritako baldintzetan: 220.000 euro. Honela banatuko da, diziplinaren arabera:

b) Ayudas a la realización de producciones I en los términos que se establecen en el Capítulo III: 220.000 euros. El desglose por disciplinas es:

– Antzerkia: 75.000 euro.

– Teatro: 75.000 euros.

– Dantza: 105.000 euro.

– Danza: 105.000 euros.

– Zirkua: 40.000 euro.

– Circo: 40.000 euros.

c) Produkzioak II egiteko laguntzak, IV. kapituluan ezarritako baldintzetan: 340.000 euro. Honela banatuko da, diziplinaren arabera:

c) Ayudas a la realización de producciones II en los términos que se establecen en el Capítulo IV: 340.000 euros. El desglose por disciplinas es:

– Antzerkia: 160.000 euro.

– Teatro: 160.000 euros.

– Dantza: 120.000 euro.

– Danza: 120.000 euros.

– Zirkua: 60.000 euro.

– Circo: 60.000 euros.

d) Bi urteko jarduera eszenikorako laguntzak, V. kapituluan ezarritako baldintzetan: 700.000 euro. Honela banatuko da, diziplinaren arabera:

d) Ayudas a la actividad escénica bienal en los términos que se establecen en el Capítulo V: 700.000 euros. El desglose por disciplinas es:

– Antzerkia: 467.000 euro.

– Teatro: 467.000 euros.

– Dantza: 233.000 euro.

– Danza: 233.000 euros.

3.– Deialdi honetan jasotako diziplina artistikoak kontuan hartuta, 1.560.000 euroko zenbateko osoa honela banatuko da:

3.– Atendiendo al total percibido por cada una de las disciplinas artísticas contempladas en la presente convocatoria el importe global de 1.560.000 euros se distribuirá de la siguiente forma:

a) Antzerki arloko laguntzak: 882.000 euro.

a) Ayudas en el área teatral: 882.000 euros.

b) Dantza arloko laguntzak: 518.000 euro.

b) Ayudas en el área de la danza: 518.000 euros.

c) Zirku arloko laguntzak: 160.000 euro.

c) Ayudas en el área de circo: 160.000 euros.

4.– Hargatik eragotzi gabe modalitate bakoitzean adierazitako zenbatekoak, eskabiderik aurkeztu ez delako, ezarritako betekizunak bete ez direlako edo aurkeztu diren eskabideen kalitatea behar bestekoa ez delako modalitateetako batean ezarrita dagoen zenbatekoa agortzen ez bada, Balorazio Batzordeak edo, hala badagokio, Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak, arrazoituta, beste modalitate batean ezarritako zenbatekoa handitzea proposatuko dio Kulturako sailburuordeari, betiere modalitate hartzailea ebatzi gabe badago oraindik. Horretarako, honako irizpide hauei jarraituko zaie: atal berean dagoen modalitateak izango du lehentasuna, artikulu honen 2. puntuan egindako sailkapenaren arabera. Dirua ezin bada modalitate batetik bestera eraman, lehentasuna izango du eskatutako zenbateko osoaren eta hasierako zenbatekoaren arteko desoreka handiena duen modalitateak.

4.– Sin perjuicio de las dotaciones indicadas en cada modalidad, cuando por razón de falta de solicitudes o de incumplimientos de requisitos, o de falta de calidad de las solicitudes presentadas no se agotara la cuantía establecida en una de las modalidades, la Comisión de Valoración o en su caso la Dirección de Promoción de la Cultura, propondrá motivadamente al Viceconsejero de Cultura el incremento de la cantidad establecida en otra, siempre y cuando la modalidad destinataria se encuentre aún sin resolver, siguiendo los siguientes criterios: tendrá prioridad la modalidad que se encuentre en el mismo apartado, en función de la clasificación realizada en el punto 2 de este artículo. El caso de que dicho traspaso no sea posible tendrá prioridad la modalidad en la que el desequilibrio entre cantidad solicitada global y la dotación inicial sea mayor.

3. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradun izateko baldintzak.

Artículo 3.– Requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria.

1.– Agindu honetan modalitate bakoitzerako berariaz ezarritako beste edozein baldintza eragotzi gabe, dirulaguntza hauek eskatu ahal izango dituzte Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko estatu kide batean kokatutako pertsona fisiko eta juridiko pribatuek, baldin eta dirulaguntza emanez gero Euskal Autonomia Erkidegoan establezimendu iraunkor bat irekitzeko konpromisoa hartzen badute. Betekizun hori betetzea ezinbesteko baldintza izango da onuradun izateari eusteko eta esleipena egitean zein ordainketak egitean egiaztatuko da.

1.– Sin perjuicio de cuantos otros requisitos queden específicamente establecidos en la presente Orden para cada modalidad, podrán solicitar estas subvenciones las personas físicas y jurídicas privadas establecidas en un estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, siempre que se comprometan a abrir un establecimiento permanente en la Comunidad Autónoma de Euskadi en el caso de concesión de la subvención. El cumplimiento de dicho requisito será obligatorio para mantenerse en la condición de beneficiario y se verificará su cumplimiento en el momento de efectuar la concesión y en el momento de realizar los pagos.

Pertsona fisiko edo erakunde batek establezimendu iraunkor baten bidez jarduten duen zehazteko, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartzen duen maiatzaren 13ko 12/2002 Legearen 21.2 artikuluan xedatutakoa beteko da.

Para determinar si una persona física o entidad opera mediante establecimiento permanente se estará a lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley 12/2002, de 13 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Koprodukzioen kasuan, eskatzaileak gutxienez ekoizpenaren % 33ko partaidetza izan beharko du. Emandako dirulaguntza ez da inoiz izango eskatzailearen partaidetzaren % 60 baino handiagoa. Koprodukzioetarako laguntzak Produkzio Eszenikoak I, II eta Zirkuitu Itunduari zuzenduta daude.

2.– En el caso de coproducciones, la persona solicitante deberá tener una participación de, al menos, el 33 % de la producción resultante. La subvención concedida nunca será superior al 60 % de la participación de la persona solicitante. Las ayudas a las coproducciones van dirigidas a Producciones Escénicas I, II y Circuito Concertado.

3.– Administrazio publikoetatik jasotako dirulaguntzen guztizko maximoak ezin izango du, inola ere, laguntzaren xede den jardueraren kostuaren % 80 gainditu.

3.– El máximo total de las subvenciones procedentes de las distintas administraciones públicas no podrá, en ningún caso, superar el 80 % del coste de la actividad para la que se solicita ayuda.

4.– Gainera, pertsona edo erakunde eskatzaileek, eskabidea aurkezteko unean, alta emanda egon beharko dute ekonomia-jardueren gaineko zergaren jarduera eszenikoari dagokion epigrafe hauetakoren batean: enpresa-jardueren ataleko 965 taldeko epigrafeak edo arte-jardueren 3. sekzioko 01 atalean (antzerkiaren eta zirkuaren arloak) edo 02 atalean (dantzaren arloa) sartutako taldeak. Eta pertsona juridikoen kasuan, betekizun hori betetzea ezinbesteko baldintza izango da onuradun izateari eusteko, eta esleipena egitean zein ordainketak egitean egiaztatuko da.

4.– Además, las personas o entidades solicitantes deberán estar, en el momento de presentación de la solicitud, dadas de alta en alguno de los siguientes epígrafes correspondiente a la actividad escénica del Impuesto sobre Actividades Económicas: Epígrafes del grupo 965 de la sección de Actividades Empresariales o las agrupaciones incluidas en la división 01 (áreas del teatro y circo) o división 02 (área de la danza) de la sección 3 de Actividades Artísticas. Y en el caso de las personas el cumplimiento de dicho requisito será obligatorio para mantenerse en la condición de beneficiario y se verificará su cumplimiento en el momento de efectuar la concesión y en el momento de realizar los pagos.

5.– Agindu honen bidez ematen diren dirulaguntzak jaso ahal izateko, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izan behar dira, bai eta dirulaguntzak itzultzeagatiko betebeharrak ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura emandako laguntza eta dirulaguntzen esparruan, hala ezarrita baitago Dirulaguntzen Araubidea arautzen duen abenduaren 21eko 20/2023 Aginduan eta Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 2023ko otsailaren 13ko Aginduaren 4. eta 7. artikuluetan.

5.– Las subvenciones que se concedan al amparo de la presente Orden quedarán condicionadas al cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de las relativas al reintegro de subvenciones, en el marco de las ayudas y subvenciones que se otorguen con cargo a los presupuestos Generales de Euskadi según lo establecido en la Orden 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones y en los artículos 4 y 7 de la Orden de 13 de febrero de 2023, del Consejero de Economía y Hacienda.

Deialdi hau kudeatzen duen organoak automatikoki egiaztatuko du dirulaguntzen eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela, eta ez du eskatzaileen baimenik beharko horretarako. Hala ere, eskatzaileak egiaztapen hori egitearen aurka egin ahal izango du; kasu horretan, dagozkion ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte de las personas solicitantes de las subvenciones se verificará automáticamente por el órgano gestor de la presente convocatoria, sin necesidad de consentimiento de las mismas. No obstante, el solicitante podrá oponerse a que se lleve a cabo dicha verificación, en cuyo caso aportará la certificación correspondiente.

6.– Honako hauek ezin izango dituzte agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak eskuratu:

6.– No podrán acceder a las subvenciones previstas en la presente Orden:

a) Ezingo dira onuradun izan sexu-bereizkeriagatik edo emakume eta gizonen berdintasunaren arloko araudia ez betetzeagatik zehapen administratibo edo penala duten pertsona fisiko eta juridikoak, dagokion zehapenean ezarritako aldian. Era berean, ezin izango dute laguntzarik edo dirulaguntzarik jaso Estatuko araudiaren arabera berdintasun-plana indarrean izan behar duten enpresek, halakorik ez badute, ezta sexu-jazarpenari edo sexuan oinarritutako jazarpenari aurre hartzeko eta aurka egiteko neurriak ezarri izana egiaztatzen ez duten 50 langiletik gorako enpresek ere, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan Estatuko legeriak ezarritakoaren arabera.

a) No podrán obtener la condición de persona beneficiaria las personas físicas y jurídicas que hubiesen sido sancionadas administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo o por incumplimiento de la normativa en materia de igualdad de mujeres y hombres, durante el periodo impuesto en la correspondiente sanción. Tampoco podrán recibir ayudas o subvenciones las empresas que, debiendo tener un plan de igualdad vigente según la normativa del Estado, no lo tengan, ni aquellas empresas de más de 50 personas trabajadoras que no acrediten haber establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual o acoso por razón de sexo en los términos establecidos por la legislación del Estado en materia de igualdad de mujeres y hombres.

b) Kapital sozialean, fundazio-ondarean edo gobernu-, administrazio- edo zuzendaritza-organoetan partaidetza handiena administrazio publiko edo instituzionalen batek edo sektore publikoko finantza- edo kreditu-erakunderen batek duten entitateak.

b) Las entidades en las que la participación mayoritaria en su capital social, patrimonio fundacional o en sus órganos de gobierno, administración o dirección corresponda a cualquier Administración pública o institucional, entidad del sector público, financiera o de crédito.

c) Titulartasun publikoko sortze-gune kultural baten gaineko zerbitzu-kontratu baten edo zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratu baten esleipendun gisa eskaera egiten duten pertsonak.

c) Las personas que realicen la solicitud en calidad de adjudicatarias de un contrato de servicios o de gestión de servicios públicos sobre un espacio cultural de creación de titularidad pública.

d) Berreskuratzeko agindu baten mende dauden pertsonak, Europako Batzordeak aldez aurretik erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta merkatu bateratuarekin bateraezina dela.

d) Las personas sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea, que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

e) Krisian dauden enpresak, krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko estatu-dirulaguntzei buruzko jarraibideen definizioaren arabera (2014-07-31ko AO, C249). Termino hori Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren 2. artikuluko 18. apartatuan dago definituta.

e) Las empresas en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre subvenciones estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO, C249, 31-07-2014). Dicho término se encuentra definido en el artículo 2, apartado 18, del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

f) Dirulaguntzen Araubidea arautzen duen abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 13. artikuluan jasotako egoeraren batean dauden pertsonak edo erakundeak.

f) Las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del régimen de Subvenciones.

g) Dagokion deialdiaren aurreko bi ekitaldietan diruz lagundutako produkzio eszenikoen bi estreinaldi egin dituzten pertsonak edo erakundeak, edo aurreko lau urteetan hiru baino gehiago, bi urteko jarduera eszenikorako laguntzen pertsona edo erakunde onuradunen kasuan. Artikulu honetan ezarritakoaren ondorioetarako, estreinaldiak 2019ko deialditik aurrera zenbatuko dira.

g) Las personas o entidades que hayan realizado dos estrenos de producciones escénicas subvencionadas en los dos ejercicios anteriores a la convocatoria correspondiente o más de tres en los cuatro ejercicios anteriores en el caso de las personas o entidades beneficiarias de ayudas a la actividad escénica bienal. A los efectos de lo establecido en este artículo los estrenos se contabilizarán a partir de la convocatoria del año 2019.

h) Elkarte edo fundazioaren forma juridikoa duten erakunde eskatzaileek ezin izango dituzte eskuratu antzerki-produkzioetarako dirulaguntzak.

h) Las entidades solicitantes que ostenten la forma jurídica de asociación o fundación no podrán acceder a las subvenciones destinadas a producciones teatrales.

4. artikulua.– Dirulaguntzak emateko prozedura.

Artículo 4.– Procedimiento de concesión.

1.– Deialdi honen kontura ematen diren dirulaguntzak lehiaketa-prozeduraren bidez emango dira. Horretarako, aurkeztutako eskabideak alderatu egingo dira, lehentasun-hurrenkera bat ezartzeko, laguntza-modalitate bakoitzerako ezarritako balorazio-irizpideei jarraikiz, eta laguntzak esleituko dira, deialdiari esleitutako kredituak agortu arte, hala badagokio.

1.– Las subvenciones que se otorguen con cargo a la presente convocatoria lo serán mediante el procedimiento de concurrencia competitiva mediante concurso. A estos efectos la concesión se realizará mediante la valoración de las solicitudes presentadas a fin de establecer la prelación entre las mismas atendiendo a los criterios establecidos que se fijan para cada modalidad de ayudas y adjudicando las ayudas hasta que se agote la dotación presupuestaria asignada a la convocatoria.

2.– Modalitate bakoitzera aurkeztutako proiektuen balorazioa bi fasetan egingo da, eta lehenengo fasean eman daitezkeen puntuen % 60 gutxienez lortzen duten eskabideak soilik igaroko dira bigarren fasera.

2.– La valoración de los proyectos presentados a cada modalidad se hará en dos fases y solo pasarán a la segunda las solicitudes que alcancen un mínimo del 60 % de los puntos otorgables en la primera fase.

5. artikulua.– Eskaerak aurkeztea.

Artículo 5.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Pertsona fisikoek –autonomo edo eta enpresaburu indibidualek– nahiz pertsona juridikoek bitarte elektronikoen bidez aurkeztu beharko dituzte eskabideak, artikulu honetako hurrengo puntuan adierazitako helbideen bitartez:

2.– Tanto las personas físicas, empresarias individuales o autónomas, como las personas jurídicas deberán presentar las solicitudes por medios electrónicos accediendo a las direcciones electrónicas indicadas en el siguiente punto del presente artículo.

3.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak elektronikoki nola izapidetu jakiteko, jo Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikora:

3.– Las especificaciones sobre como tramitar las solicitudes, declaraciones responsables, justificaciones y demás modelos están disponibles en las siguientes direcciones de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

– Hitzartutako zirkuitua duten Produkzioak: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1082122

– Producciones con circuito concertado: https://www.euskadi.eus/servicios/1082122

– Produkzio eszenikoak I: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1082123

– Producciones escénicas I: https://www.euskadi.eus/servicios/1082123

– Produkzio eszenikoak II: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1082124

– Producciones escénicas II: https://www.euskadi.eus/servicios/1082124

– Bi urteko jarduera eszenikoa: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1082125

– Actividad escénica bienal: https://www.euskadi.eus/servicios/1082125

Eskabidearen osteko izapideak, jakinarazpenak barne, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «nire karpeta» atalaren bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Los trámites posteriores a la solicitud, incluidas las notificaciones, se realizarán a través del apartado «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan identifikaziorako eta sinadura elektronikorako onartzen diren bitartekoak honako helbide honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

4.– Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi se encuentran accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

5.– Izapidetze elektronikoa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ahalordetzeen Erregistroan aldez aurretik inskribatutako ordezkari baten bidez egin ahal izango da, honako helbide honen bidez: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

5.– La tramitación electrónica podrá realizarse a través de representante previamente inscrito en el Registro de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi a través de la dirección: https://www.euskadi.eus/representantes

6.– Pertsona edo erakunde eskatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoko zeinahi hizkuntza ofizialetan aurkeztu ahal izango dute eskabidea, atxikitako egiaztagiriekin batera. Halaber, eskabidearen ondoriozko jardunetan, eta prozedura osoan, pertsona edo erakunde eskatzaileak aukeratutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

6.– Las personas o entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con las acreditaciones que se acompañe, en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona o entidad solicitante, tal y como establece el artículo 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

7.– Eskabideak aurkezteak adierazten du berariaz eta formalki onartzen direla deialdi honen oinarrietan zehazten diren baldintzak.

7.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

6. artikulua.– Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 6.– Documentación a presentar con la solicitud.

1.– Eskatzaileari buruzko dokumentazioa.

1.– Documentación relativa a la persona solicitante.

a) Pertsona fisikoen kasuan:

a) Cuando se trate de personas físicas:

Eskabidea sinatzen duen pertsonaren nortasuna egiaztatzeko agiria.

Acreditación de identidad de la persona firmante de la solicitud.

b) Pertsona juridikoen kasuan:

b) Cuando se trate de personas jurídicas:

Administrazio honi dagozkion erregistroetan inskribatutako erakundeek eskabidean adierazi beharko dute zer erregistrotan dauden inskribatuta, eta ez da beharrezkoa izango inskripzio hori egiaztatzea.

Las entidades inscritas en los registros correspondientes a esta administración indicarán en la solicitud en que registro se encuentran inscritas, no siendo necesaria la aportación acreditativa de tal inscripción.

Administrazio hori ez den beste erregistro batzuetan inskribatutako erakundeek egiaztatu beharko dute erakundearen legezko eraketa, izaera juridikoaren arabera, ordezkariaren nortasuna, eta ordezkaritza-ahalmen nahikoa dutela, honako hauen bidez:

Las entidades inscritas en registros diferentes a esta administración deberán acreditar la constitución legal de la entidad según su naturaleza jurídica, la identidad de la persona representante, así como justificar poder suficiente de representación, mediante:

– Eratze-eskritura eta estatutuak, bai eta dagozkion erregistro publikoetan inskribatu izanaren egiaztagiria ere.

– Escritura de constitución y estatutos, así como acreditación de su inscripción en los Registros Públicos correspondientes.

– Identifikazio fiskaleko zenbakia egiaztatzen duen txartela.

– Tarjeta acreditativa del número de identificación fiscal.

– Pertsona juridikoaren legezko ordezkariaren nortasuna egiaztatzea, bai eta ordezkaritza-ahalordea egiaztatzea ere.

– Acreditación de la identidad del representante legal de la persona jurídica, así como acreditación del poder de representación que ejerza.

c) Bi kasuetan, 7. artikuluan jasotako erantzukizunpeko adierazpenak.

c) En ambos casos, declaraciones responsables recogidas en el artículo 7.

2.– Aurkeztutako proiektuari buruzko dokumentazioa (ahal dela, formatu elektronikoan aurkeztu beharko da):

2.– Documentación relativa al proyecto presentado. Esta documentación deberá presentarse preferentemente en formato electrónico:

a) Proiektuari buruzko azalpen memoria, euskadi.eus-en deskargatu daitekeen ereduaren arabera.

a) Memoria explicativa del proyecto según el modelo descargable en euskadi.eus

b) Proiektuaren aurrekontua, ustiapen-plana eta merkaturatze-plana, euskadi.eus-en deskargatu daitekeen ereduaren arabera.

b) Presupuesto del proyecto, plan de explotación y plan de comercialización según modelo descargable en euskadi.eus

c) Testu dramaturgikoaren, koreografiaren eta/edo zirkuko diseinuaren gaineko jabetza intelektualaren eskubideak dituela egiaztatzen duen agiria, eta, hala badagokio, lehendik dagoen obraren gaineko jabetza intelektualaren eskubideak dituela egiaztatzen duen agiria. Horretarako, pertsona sortzailearekin edo sortzaileekin edo horien oinordekoekin egindako kontratua aurkeztu beharko da, dagokion kontraprestazioaren zenbatekoa jasota.

c) Acreditación de posesión los derechos de propiedad intelectual sobre el texto dramatúrgico, coreografía y/o diseño circense, y en su caso, sobre la obra preexistente, mediante contrato con la persona o las personas creadoras o sus herederos o herederas, donde conste el importe de la contraprestación correspondiente.

d) Hitzartutako zirkuitua duten produkzioetarako laguntzen modalitatean, SAREAren antzokiekin hitzartutako funtzio bakoitzaren egiaztagiriak: aurrekontratuak edo konpromiso-gutunak edo SAREAko idazkaritzak emandako ziurtagiria.

d) En la modalidad de ayudas a producciones con circuito concertado se presentará documentación acreditativa del número total de funciones concertadas con los teatros de Sarea: precontratos o cartas de compromiso o certificado emitido por la secretaría de Sarea.

e) Azken bertsioan digitalki sinatutako kontratuaren edo koprodukzio-kontratuaren originala, honako hauek jasota: erakunde edo koproduktore bakoitzaren ekarpenak, produkzioaren gaineko titulartasun-ehunekoa eta koproduktore bakoitzak gauzatu beharreko gastuaren ehunekoa. Erakunde publikoen kasuan, ez da onartuko gauzazko ekarpena, ez eta lehia publikoko deialdiaren bidezko diru-ekarpena ere koprodukzioan gauzatu beharreko gastuaren portzentaje gisa.

e) Original del contrato o contrato de coproducción firmado digitalmente en su última versión, donde conste las aportaciones de cada entidad o persona coproductora, el porcentaje de titularidad sobre la producción, así como el porcentaje de gasto a ejecutar por cada uno de las entidades o personas coproductoras. En el caso de entidades públicas no se admitirá la aportación en especie, ni la aportación dineraria mediante convocatoria de concurrencia pública, como porcentaje de gasto a ejecutar en la coproducción.

f) Eskabidea baloratzeko aurkeztu nahi den dokumentazio osagarria.

f) Documentación complementaria que se desee presentar al efecto de valorar la solicitud.

3.– Aurkeztu beharreko dokumentu elektronikoek ezaugarri hauek izan beharko dituzte:

3.– Los documentos electrónicos a presentar deberán tener las siguientes características:

a) Euskadi.eus-en deskargatu daitezkeen ereduak erabiliko dira, baldin eta eskuragarri badaude.

a) Se utilizarán los modelos descargables en Euskadi.eus, cuando estos estén disponibles.

b) Aurkeztutako dokumentazio elektroniko guztiaren gehieneko tamaina 30 Mb-koa izango da.

b) El tamaño máximo de toda la documentación electrónica presentada será de 30 Mb.

c) Bideoak aurkezteko, web-helbide bat eman ahal izango da, dagokion dokumentuan kontsultatu ahal izateko.

c) Los videos podrán presentarse proporcionando una dirección web para su consulta, en el documento que corresponda.

7. artikulua.– Betekizunak egiaztatzea.

Artículo 7.– Acreditación de requisitos.

1.– Dirulaguntzen Araubidea arautzen duen abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 9.5 artikuluan ezarritakoa aplikatuz, hasieran, eskabidearekin batera aurkeztutako erantzukizunpeko adierazpen baten bidez egiaztatuko da honako baldintza hauek betetzen direla:

1.– En aplicación de lo establecido en el artículo 9.5 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones se acreditarán inicialmente mediante declaración responsable incluida en la solicitud el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Eskatzaileak egunean dituela dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak.

a) Que la solicitante se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

b) Beste edozein administrazio, entitate edo erakunde publiko zein pribatuk helburu bererako emandako dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo bestelako baliabideak eskatu eta, hala badagokio, lortu direla jakinaraztea.

b) Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones, entidades o entes tanto públicos como privados.

c) Erakundeak ez duela dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten dion zehapen administratiborik edo penalik, eta ez duela horretarako legezko inolako debekurik, sexu-diskriminazioagatik gertatutakoak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Indarkeria Matxistarik gabe Bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuaren arabera.

c) Que la entidad no se encuentra sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halla incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres.

d) Estatuko araudiaren arabera berdintasun-plan bat izatera behartuta dauden enpresek plan hori indarrean izatea. 50 langiletik gorako enpresek sexu-jazarpenaren edo sexuan oinarritutako jazarpenaren aurkako prebentzio- eta borroka-neurriak ezarri izana.

d) Que las empresas obligadas a disponer de un plan de igualdad según la normativa estatal lo tengan en vigor. Que las empresas de más de 50 trabajadores hayan implantado medidas de prevención y lucha contra el acoso sexual o por razón de sexo.

e) Halaber, eskatzaileak adierazi behar du egiazkoak direla eskabidean eta dokumentazioan jasotako datuak, eta betetzen dituela dirulaguntza hauen onuradun izateko indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak.

e) Asimismo, la persona solicitante manifiesta que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas subvenciones.

2.– Onuradun izateko proposatzen direnek dirulaguntza emateko prozedura ebatzi aurretik egiaztatu beharko dute erantzukizunpeko adierazpenean jasotako alderdiak egiazkoak direla.

2.– La veracidad de los extremos recogidos en la declaración responsable deberá ser acreditada con carácter previo a la resolución del procedimiento de concesión por quienes se propongan como personas beneficiarias.

8. artikulua.– Laguntzen kudeaketa.

Artículo 8.– Gestión de las subvenciones.

Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari dagokio deialdi honetan aurreikusitako laguntzen kudeaketa-zereginak betetzea, eta Kultura Sustatzeko zuzendaria izango da zeregin horien arduraduna.

Corresponderá a la Dirección de Promoción de la Cultura la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria, siendo la Directora de Promoción de la Cultura la responsable de las mismas.

9. artikulua.– Aurkeztutako eskabideetako akatsak zuzentzea.

Artículo 9.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

1.– Ikusiz gero falta direla eskabidea izapidetzea onartzeko eskatzen diren agiri batzuk edo horietan forma-akatsak daudela, edo eskabidea balioesteko aurkeztutako agirietan akatsak aurkituz gero, hamar egun balioduneko epea emango zaio interesdunari hutsegitea konpontzeko edo aginduzko agiriak aurkezteko, eta jakinaraziko zaio, hori egin ezean, ulertuko dela haren eskabidean atzera egin duela edo izapidetzeko eskubidea galdu duela; betiere, aurrez dagokion ebazpena emango da.

1.– En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquellos, así como en el supuesto de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se le requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa resolución.

2.– Pertsona juridiko batek eskabidea aurrez aurre egiten badu, aurkezpen elektronikoaren bitartez egin dezala adieraziko zaio, eta, horri dagokionez, aurkezpen elektronikoa egin den eguna joko da eskabidearen aurkezpen-datatzat.

2.– Si una persona jurídica presenta su solicitud presencialmente, se le indicará la obligación de hacerlo electrónicamente. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido efectivamente presentada por tal cauce.

10. artikulua.– Balorazio-batzordea.

Artículo 10.– Comisión de Valoración.

1.– Modalitate bakoitzean aurkeztutako eskabideak aldez aurretik aztertzeko eta ondoren ebaluatzeko, bi balorazio-batzorde eratuko dira, bata antzerkirako, eta bestea dantza eta zirkurako, eta honako kide hauek izango dituzte:

1.– Para el análisis previo y la posterior evaluación de las solicitudes presentadas en cada modalidad se constituirá dos Comisiones de Valoración, una para Teatro y otra para Danza y Circo, compuestas por las siguientes personas:

– Batzordeburua: Kultura Sustatzeko zuzendaria, eta, hura falta denean, batzordekide adintsuenak ordezkatuko du.

– Presidenta: la Directora de Promoción de la Cultura, quien en caso de ausencia será sustituida por el miembro de la Comisión de mayor edad.

– Batzordekideak: 4 eta 5 kide artean, Kulturako sailburuordeak izendatuak arte eszenikoei lotutako profesionalen artean.

– Vocales: entre 4 y 5 vocales personas nombradas por el Viceconsejero de Cultura entre personas profesionales vinculadas a las artes escénicas.

Diziplina guztien ezagutza espezialista bermatze aldera, agindu honetan jasotako espezialitate bakoitzean gutxienez profesional espezializatu bat egotea sustatuko da.

Con el fin de garantizar el conocimiento especialista de todas las disciplinas, se promoverá la presencia de por lo menos una persona profesional especializada en cada una de las especialidades recogidas en esta Orden.

2.– Kultura Sustatzeko Zuzendaritzako teknikari bat izango da balorazio-batzordeko idazkaria, zuzendariak izendatua. Besteak beste, idazkariari dagokio balorazio-batzordearen jardueren legezkotasun formala eta materiala zaintzea. Ez da balorazio-batzordeko kide izango, eta hitza izango du, baina botorik ez.

2.– Actuará como Secretario/a de la Comisión de Valoración una persona técnica de la Dirección de Promoción de la Cultura designada por la directora de la misma. Entre otras funciones corresponderá al secretario o secretaria velar por la legalidad formal y material de las actuaciones de la Comisión de Valoración. No será persona miembro de la Comisión de Valoración, y actuará con voz, pero sin voto.

3.– Kulturako sailburuordeak ebazpena emango du balorazio-batzordeko kideak izendatzeko eta, aldi berean, batzordea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko. Argitalpen hori batzordea eratu aurretik egingo da, interesdunek errekusatzeko eskubidea baliatu ahal izan dezaten, legez ezarritako kasuetan eta baldintzetan.

3.– El Viceconsejero de Cultura dictará resolución en la que se nombren las y los componentes de la Comisión de Valoración, y, a su vez se ordene publicar la comisión en el Boletín Oficial del País Vasco. Publicación que se hará con carácter previo a su constitución, a fin de que cualquier persona interesada pueda ejercer su derecho a recusación en los supuestos y términos legalmente establecidos.

4.– Balorazio-batzordeak eratzen direnean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako Indarkeria Matxistarik gabe Bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuaren 3.10 artikuluan ezarritakoa beteko da.

4.– En el momento de conformarse las Comisiones de Valoración, se cumplirá con lo establecido en el artículo 3.10 Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres.

5.– Eskaera egiten duten pertsona edo erakunde guztiek izango dute aukera beren proiektua batzordearen aurrean defendatzeko, hala eskatuz gero euskadi.eus-en eskuragarri dagoen eredua erabiliz. Proiektu bakoitzari ez zaio 5 minutu baino gehiago eskainiko.

5.– Todas las personas o entidades solicitantes tendrán la opción de defender su proyecto ante la Comisión si así lo solicitaran utilizando el modelo disponible en euskadi.eus. El tiempo dedicado a cada proyecto no excederá de los 5 minutos.

6.– Prozeduretako bakoitzean, balorazio-batzordeak, ezarritako esleipen-irizpideak aplikatuta, dagokion txosten bat egingo du, honako hauek jasota: ematea proposatzen dituen dirulaguntzak, onuradun izateko proposatutako pertsona edo erakundeen nortasuna, balorazio-fasean lortutako puntuazioa, dirulaguntza ematea proposatzen den jarduera, bai eta ukatzea edo ez onartzea proposatzen direnak ere, arrazoiak adierazita.

6.– En cada uno de los procedimientos, la Comisión de Valoración, sobre la base de la aplicación de los criterios de adjudicación establecidos, realizará un informe, recogiendo en el mismo las subvenciones que se propone conceder, con expresión de la identidad de las personas propuestas como beneficiarias, puntuación obtenida en la fase de valoración y actuación para cuya realización se propone la concesión, así como las que se propone denegar, indicando los motivos de la denegación. Así mismo, se indicará qué solicitudes han sido inadmitidas.

7.– Balorazio-batzorde horretarako izendatutako aditu-profesionalek erantzukizunpeko aitorpena aurkeztu beharko dute, honako hauek frogatzeko: Dirulaguntzen Araubidea Erregulatzeko abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 8.5 artikuluan eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan ezartzen diren abstentziorako ezein arrazoitan ez direla; konfidentzialtasuna bermatzen dutela; eskatzaileek aurkeztutako agiriak proiektuak baloratzeko baino ez direla erabiliko eta hori deialdi honetan ezarritako irizpideekin bat etorriz egingo dela, eta, ebazpen-proposamena eman ondoren, espedienteetako agiri guztiak deialdia kudeatzen duen organoari itzuliko zaizkiola.

7.– Las personas expertas profesionales designadas en la Comisión de Valoración deberán presentar declaración jurada de no estar incursas en ninguna de las causas de abstención establecidas en el artículo 8.5 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones y en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de garantizar la confidencialidad, de que la documentación presentada por las personas solicitantes se utilizará exclusivamente para la valoración de los proyectos, de acuerdo con los criterios establecidos en la presente convocatoria, y de que, una vez emitida la propuesta de resolución, toda la documentación contenida en los expedientes será devuelta al órgano gestor de la convocatoria.

8.– Organo kudeatzaileak, espedientea eta balorazio-batzordearen txostena ikusita, behin betiko ebazpen-proposamena egingo du.

8.– El órgano gestor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución definitiva.

11. artikulua.– Kudeaketa, ebazpena, errekurtsoak, ebazteko eta jakinarazteko epeak, jakinarazteko eta publikotasuna egiteko modua.

Artículo 11.– Gestión, resolución, recursos, plazos para resolver y notificar, modo de notificación y de publicidad.

1.– Balorazio-batzordeak egindako txostena ikusita, organo kudeatzaileak ebazpen-proposamen bat egingo dio Kulturako sailburuordeari, eta, proposamen horretan, ematea proposatzen diren dirulaguntzak jasoko ditu, honako hauek adierazita: onuradun gisa proposatutako pertsonen edo erakundeen nortasuna, balorazio-fasean lortutako puntuazioa, diruz laguntzea proposatzen den jarduera eta emandako zenbatekoa, bai eta ukatzea proposatzen direnak ere, ukatzeko arrazoiak adierazita.

1.– A la vista del informe elaborado por la comisión de valoración, el órgano gestor elaborará una propuesta de resolución al Viceconsejero de Cultura, recogiendo en ella las subvenciones que se propone conceder, con expresión de la identidad de las personas o entidades propuestas como beneficiarias, la puntuación obtenida en la fase de valoración, la actuación para cuya realización se propone la concesión y el importe concedido, así como las que se propone denegar, indicando los motivos de la denegación.

2.– Aurreko paragrafoan aipatutako ebazpenek ez diote amaiera ematen administrazio-bideari, eta, haien aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

2.– La resolución a la que se refiere el párrafo anterior no pone fin a la vía administrativa y, contra la misma las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Ebazpenak banan-banan jakinaraziko zaizkie interesdunei. Aipatutako jakinarazpenak egiteaz gain, ebazpen horien edukia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Lehenik egin den jakinarazpenarena hartuko da jakinarazpen-datatzat.

3.– Las resoluciones que se adopten serán notificadas individualmente a las personas interesadas. Independientemente de esta notificación, el contenido de estas resoluciones se hará público en el Boletín Oficial del País Vasco. Se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar.

Ebazpena elektronikoki jakinaraziko da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

La notificación de la resolución, por canal electrónico, se realizará a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

4.– Sei hilabetekoa izango da prozedura ebazteko eta ebazpena interesdunei jakinarazteko gehieneko epea, deialdi honen agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; epea igaro eta aurreko apartatuan aipatutako ebazpena jakinarazi ez bada, dirulaguntzaren eskabidea ezetsi dela ulertu beharko dute interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1.a) artikuluan xedatutako ondorioetarako.

4.– El plazo máximo para resolver el respectivo procedimiento y notificar lo resuelto será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco, transcurrido el cual sin haberse efectuado la publicación establecida en el apartado anterior, las personas o entidades interesadas podrán entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Agindu honetako dirulaguntza horiek emateko, ezinbestekoa izango da beteta izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, bai eta dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta izatea ere, honako xedapen hauetan ezarritakoari jarraituz: Dirulaguntzen Araubidea arautzen duen abenduaren 21eko 20/2023 Aginduan eta Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 2023ko otsailaren 13ko Aginduaren 4. eta 7. artikuluetan.

5.– Las subvenciones que se concedan al amparo de la presente Orden quedarán condicionadas al cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y al pago de las obligaciones por reintegro, a lo establecido en la Orden 20/2023, de 21 de diciembre, reguladora del Régimen de Subvenciones y en los artículos 4 y 7 de la Orden de 13 de febrero de 2023, del Consejero de Economía y Hacienda.

12. artikulua.– Dirulaguntzen bateragarritasuna.

Artículo 12.– Compatibilidad de las subvenciones.

1.– Dirulaguntza hauek bateragarriak dira beste instituzio publiko edo pribaturen batek helburu bererako ematen dituenekin, baldin eta gainfinantzaketarik gertatzen ez bada eta deialdi honetan ezarritako mugak gainditzen ez badira. Halakorik gertatuz gero, emandako dirulaguntza dagokion gehienezko mugaraino murriztuko da.

1.– Respetando los límites establecidos en la presente convocatoria estas subvenciones son compatibles con aquellas otras que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra entidad pública o privada, siempre que de ello no se derive sobrefinanciación. Caso de producirse esta se reducirá el importe de la subvención concedida hasta el límite máximo que corresponda.

2.– Hala ere, deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak bateraezinak izango dira Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak proiektu bera edo haren zati bat edo batzuk egiteko ematen dituen beste dirulaguntza batzuekin, dirulaguntza izenduna izan edo musika, arte eszeniko, liburu, ikus-entzunezko, ikusizko arte eta sormen-industria arloetako dirulaguntzen aginduen babesean emandako beste edozein laguntza izan.

2.– No obstante, las subvenciones previstas en la presente convocatoria serán incompatibles con aquellas otras subvenciones otorgadas por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco para la realización del mismo proyecto, o de parte o partes de este, ya se trate de una subvención nominativa, directa o cualquier otra ayuda concedida al amparo de las órdenes de subvenciones en los ámbitos de música, artes escénicas, libro, audiovisual, artes visuales e industrias creativas.

Bateraezintasun hori ez da aplikatuko bi urteko jarduera eszenikorako laguntzen (agindu honen V. kapituluan araututako laguntza-modalitatea) pertsona edo erakunde onuradunek urteko egonaldi-proiektuak aurkezten dituztenean titulartasun publikoko espazio eszenikoren batean, arte eszenikoak sustatzeko programetarako laguntzen deialdiaren modalitatean. Kasu horietan, laguntzak bateragarri egin ahal izango dira, baldin eta egoitza-programaren kostuak sustapen eszenikorako laguntzen modalitateari soilik egozten bazaizkio.

Esta incompatibilidad no se aplicará en aquellos casos en los que las personas o entidades beneficiarias de las ayudas a la actividad escénica bienal, modalidad de ayuda regulada en el Capítulo V de la presente Orden, presenten proyectos anuales de residencia en algún espacio escénico de titularidad pública en la modalidad de ayudas a la promoción escénica de la convocatoria de ayudas a programas destinados al fomento de las artes escénicas. En estos casos las ayudas se podrán compatibilizar siempre que los costes del programa de residencia se imputen exclusivamente a la modalidad de ayudas a la promoción escénica.

3.– Agindu honetan araututako modalitate bakoitzean, onuradun bakoitzeko proiektu bakarra lagundu ahal izango da diruz.

3.– En cada una de las modalidades reguladas en la presente Orden tan solo podrá ser subvencionado un proyecto por persona beneficiaria.

4.– Lau modalitateetako edozeinetan dirulaguntzak jasotzen dituzten pertsona edo erakundeek ezin izango dituzte jaso beste hiru modalitateetan araututako dirulaguntzak. Eskatzaile berak modalitate bakoitzean eskabideak aurkeztu baditu, kasuan kasu dagozkion laguntzak honako ordena honen arabera esleituko dira: bi urteko eszena-jarduerarako laguntzak, hitzartutako zirkuitua duten ekoizpenetarako laguntzak eta ekoizpenerako laguntzak.

4.– Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones en alguna de las cuatro modalidades no podrán recibir las subvenciones reguladas en las otras tres modalidades. En aquellos casos en que un mismo solicitante haya presentado solicitudes en las diferentes modalidades, la adjudicación de las ayudas que en su caso le corresponda se realizará siguiendo este orden: ayudas a la actividad escénica bienal, ayudas a las producciones con circuito concertado y ayudas a la producción.

5.– Aurreko paragrafoan adierazitako muga ez da aplikatuko honako kasu hauetan:

5.– La limitación señalada en el apartado anterior no se aplicará en los siguientes casos:

a) Agindu honen 22. artikuluan jasotako koprodukzio publiko-pribatuetarako laguntzak, gainerako modalitateekin bateragarriak izango direnak.

a) Las ayudas a las coproducciones público-privadas recogidas en el artículo 22 de la presente Orden, que serán compatibles con el resto de modalidades.

b) Bi dirulaguntzen baturak 60.000 euro gainditzen ez dituenean. Salbuespen hori hiru urtean behin bakarrik aplikatu ahal izango da, eta 3.6.g artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, estreinaldi bakar gisa kontabilizatuko da.

b) Cuando la suma de ambas subvenciones no supere los 60.000 euros. Esta excepción solo será aplicable cada tres años y, a los efectos de lo establecido en el artículo 3.6.g), se contabilizará como un único estreno.

6.– II., III. eta IV. kapituluetako laguntzen pertsona edo erakunde onuradunek elkarren segidako ekitaldietan jaso ahal izango dituzte laguntzak, baldin eta ez badituzte gainditzen agindu honen 3.6.g) artikuluan ezarritako mugak.

6.– Las personas o entidades beneficiarias de las ayudas del capítulo II, III y IV podrán recibir ayudas en ejercicios consecutivos siempre que no superen los límites impuestos en el artículo 3.6.g) de la presente Orden.

V. kapituluan araututako laguntzen pertsona edo erakunde onuradunak ezin izango dira aurkeztu modalitate horretako segidako deialdietan.

Las personas o entidades beneficiarias de las ayudas reguladas en el Capítulo V no podrán presentarse en ningún caso en convocatorias consecutivas de dicha modalidad.

7.– Eskatzaileek ezin izango dute proiektu bera aurkeztu III. eta IV. kapituluetan jasotako modalitateetan. Hala eginez gero, lehenengo aurkeztutakoa baino ez da onartuko, sarrera-erregistroaren arabera.

7.– Las personas solicitantes no podrán presentar el mismo proyecto a las modalidades contempladas en el Capítulo III y IV. En el caso de que lo hiciese solo se admitirá la presentada en primer lugar según registro de entrada.

13. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 13.– Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.

Agindu honetan araututako dirulaguntzak jasotzen dituztenek betebehar hauek izango dituzte:

Las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, dirulaguntza eman dela adierazten duen jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean onuradunek berariaz uko egiten ez badiote, laguntza onartutzat emango da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la subvención las personas o entidades beneficiarias no renuncian expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Dirulaguntza eman zaion xede horretarako erabiltzea.

b) Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

c) Ogasuna eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dirulaguntzen fiskalizazio-lanetan behar duten informazio guztia ematea.

c) Facilitar a la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las subvenciones.

d) Diruz lagundutako proiektua deialdirako aurkeztu den baldintzetan garatzea.

d) Ejecutar el proyecto subvencionado en los términos presentados a la convocatoria.

e) Dirulaguntza ematen duen organoari Estatuko nahiz mundu mailako beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatuek xede bererako ematen dituzten bestelako laguntza edo dirulaguntzak jaso diren jakinaraztea.

e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

f) Onuradunek konpromisoa hartzen dute diruz lagundutako proiektuen informazio, publizitate eta sustapen guztietan eta ondorio horretarako erabiltzen den edozein hedabidetan proiektuak Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren laguntzaz egin direla adierazteko.

f) Las personas beneficiarias se comprometen a hacer constar en toda la información, publicidad y promoción de los proyectos subvencionados, así como en cualquier forma de difusión que de las mismas se lleve a efecto, que han sido realizadas con la colaboración del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco.

g) Agindu honetan ezartzen direnak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura laguntzak eta dirulaguntzak jasotzearen ondorioz ezartzen diren beste betebehar eta eginbehar guztiak. Halaber, pertsona eta erakunde onuradunen betebeharrak izango dira Dirulaguntzen Araubidea arautzen duen abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 14, 27 eta 42. artikuluetan jasotakoak.

g) Las que se establezcan en esta Orden, así como cuantas otras obligaciones y deberes estén establecidos como consecuencia de la percepción de ayudas y subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Asimismo, también serán obligaciones de las personas y entidades beneficiarias las recogidas en el artículo 14, 27 y 42 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones.

h) Onuradunak ezingo du enpresa-deslokalizaziorik egin 20/2023 Dirulaguntzen Araubidea arautzen duen 20/2023 Legearen 49. artikuluan ezarritakoarekin bat.

h) La persona beneficiaria no podrá incurrir en deslocalización empresarial de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 20/2023, Reguladora del Régimen de Subvenciones.

i) Dirulaguntzaren onuradun enpresa bat denean, merkataritza-eragiketetan izan dituen diruz lagundu daitezkeen gastuak aplikatu beharreko araudi sektorialean aurreikusitako ordainketa-epeetan ordainduak izan beharko dira, edo, halakorik ezean, Merkataritza-eragiketetan berankortasunaren aurka borrokatzeko neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legean ezarritakoetan.

i) Cuando quien se beneficie de la subvención sea una empresa, los gastos subvencionables en los que haya incurrido en sus operaciones comerciales deberán haber sido abonados en los plazos de pago previstos en la normativa sectorial que le sea de aplicación o, en su defecto, en los establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

14. artikulua.– Dirulaguntzak ordaintzea.

Artículo 14.– Pago de la subvención.

1.– Agindu honen kontura emandako dirulaguntzak honela ordainduko dira:

1.– Las subvenciones concedidas con cargo a la presente Orden se abonarán en los términos que a continuación se expresan:

a) Dirulaguntzaren % 50 diruz lagundutako jardueraren lanak hastean eta pertsona edo erakunde onuradunak lan horiek noiz hasiko diren formalki eta berariaz jakinarazi ondoren eta 13.a) artikuluan ezarritako epea igaro ondoren ordainduko da.

a) El primer 50 % de la subvención se hará efectivo al comienzo de los trabajos de la actividad subvencionada y previa notificación formal y expresa por parte de la persona o entidad beneficiaria respecto a la fecha de inicio de dichos trabajos una vez dictada la Resolución de concesión y transcurrido el plazo establecido en el artículo 13.a).

b) Dirulaguntzaren bigarren % 40, betiere 2025eko urtarrilaren 1etik aurrera, emandako laguntzaren lehen zati gisa jasotako zenbatekoari dagozkion gastuak justifikatu ondoren ordainduko da (% 50).

b) El segundo 40 % de la ayuda, y siempre a partir del 1 de enero de 2025, se hará efectivo previa justificación de los gastos correspondientes al importe recibido como primera parte de la ayuda concedida (50 %).

c) Gainerako % 10a diruz lagundutako jarduera osoa egin dela egiaztatu eta behar bezala justifikatu ondoren ordainduko da, hurrengo artikuluan adierazitako moduan aurkeztutako gastuen aurrekontuarekin bat etorriz.

c) Un último abono por el 10 % se hará efectivo previa acreditación y debida justificación de la realización de la totalidad de la actividad subvencionada, de conformidad al presupuesto de gastos presentado en los términos señalados en el siguiente artículo.

2.– Laguntzaren edo dirulaguntzaren zenbatekotik kenduko dira, hala badagokio, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) atxikipenak eta ordainketak, zergaren araudia aplikatuta legozkiokeenak. Hala badagokio, jarduera hasteagatiko atxikipen-tasa onuradunak eskatu beharko du.

2.– Del importe de la ayuda o subvención se detraerán en su caso las retenciones y pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que pudieran corresponder en aplicación de la normativa del Impuesto. En su caso el tipo de retención por inicio de actividad deberá ser solicitado por la persona beneficiaria.

3.– Pertsona edo erakunde onuraduna ez badago erregistratuta edo Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko Hirugarrenen Erregistroan dauden banku-datuak aldatu nahi baditu, Eusko Jaurlaritzako hirugarren interesdunaren alta-inprimakia aurkeztu beharko du. Hirugarrenen alta elektronikoki izapidetu ahal izango da, egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen zerbitzuaren bidez, https://www.euskadi.eus/hirugarrenak helbidean.

3.– En el caso de que la persona o entidad beneficiaria de la ayuda no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de Terceros del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, deberá presentar el impreso de alta de tercero interesado del Gobierno Vasco. El alta de terceros se podrá tramitar electrónicamente a través del servicio correspondiente disponible en la sede electrónica, en la dirección https://www.euskadi.eus/altaterceros

15. artikulua.– Dirulaguntzen justifikazioa.

Artículo 15.– Justificación de la subvención.

1.– Pertsona edo erakunde onuradunek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte, diruz lagundutako jarduera amaitu eta hurrengo hiru hilabeteetan (nolanahi ere, justifikatzeko azken eguna 2025eko abenduaren 31 izango da):

1.– Las personas o entidades beneficiarias de estas subvenciones deberán presentar en los tres meses siguientes a la fecha de finalización de la actividad subvencionada, siendo en todo caso la fecha límite de justificación el 31 de diciembre de 2025, la documentación siguiente:

a) Dirulaguntzaren eskabidearekin batera aurkeztutako jardueraren gauzatzeari, betetze-mailari eta ebaluazioari buruzko memoria xehatua.

a) Memoria detallada relativa a la ejecución, grado de cumplimiento y evaluación de la actividad presentada junto con la solicitud de subvención.

b) Diruz lagundutako obraren (edo obren) estreinaldia egin izanaren egiaztagiria, erakunde kontratatzaileak emandako ziurtagiriaren, kontratuaren edo txarteldegiaren bidez.

b) Acreditación de la realización del estreno de la(s) obra(s) subvencionada(s) por medio de certificado expedido por la entidad contratante, contrato u hoja de taquilla.

c) Diruz lagundutako jarduera gauzatzeko exekutatutako aurrekontua, ahalik eta banakatuena (gastuak eta sarrerak), euskadi.eus webgunean dagoen ereduaren arabera.

c) Presupuesto ejecutado, lo más desglosado posible, de la ejecución (gastos e ingresos) de la actividad subvencionada conforme a modelo disponible en euskadi.eus

Diru-sarreren zerrendan diru-sarreren jatorriaren araberako banakapena sartu beharko da.

En la relación de ingresos se deberá incluir, el desglose por procedencia de los ingresos.

d) Diruz lagundutako programa edo jarduera gauzatzeko egindako gastuen egiaztagiri guztien zerrenda sailkatua (nominak, fakturak, tiketak, ordainagiriak), euskadi.eus webgunean eskuragarri dagoen ereduaren arabera.

d) Relación clasificada de todos los documentos justificativos de gasto (nóminas, facturas, tiques, recibos...) efectuados con motivo de la ejecución del programa o actividad subvencionada conforme a modelo disponible en la web euskadi.eus

Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak, laginketa-tekniken bidez, diruz lagundutako jardueraren guztizko zenbatekoari dagokionez egokitzat jotzen dituen egiaztagiriak egiaztatuko ditu, dirulaguntzaren aplikazio egokiari buruzko arrazoizko ebidentzia lortu ahal izateko, eta hasieran aurkeztu ez dituen egiaztagiriak emateko eskatu ahal izango dio onuradunari.

La Dirección de Promoción de la Cultura procederá a la comprobación, mediante técnicas de muestreo, de los justificantes que estime oportunos respecto del total importe de la actividad subvencionada y que permitan obtener una evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, pudiendo requerir a la persona o entidad beneficiaria la entrega de los justificantes no aportados inicialmente.

Hala ere, Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak hala eskatzen duenean, onuradunek konpromisoa hartzen dute aurkeztutako aurrekontuaren zenbateko osoa estaltzen duten egiaztagiriak zuzendaritza horren esku jartzeko.

No obstante, cuando la Dirección de Promoción de la Cultura así lo requiera, las personas beneficiarias asumen el compromiso de poner a disposición de aquella los justificantes que cubran el importe total del presupuesto presentado.

e) Katalogoen, programen, iragarki-kartelen, argazkien eta gainerako material grafiko edo soinudunen aleak, dagozkien hizkuntza-bertsioetakoak, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren babesa dutela berariaz adierazita.

e) Ejemplares de las diversas versiones lingüísticas de los catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico o sonoro, donde conste expresamente la mención al patrocinio del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

f) Beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuen ekarpenen erantzukizunpeko adierazpena. Pertsona edo erakunde onuradunak ez badu Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaz bestelako dirulaguntzarik jaso, horretarako egindako erantzukizunpeko adierazpena ere aurkeztu beharko da.

f) Declaración responsable de las aportaciones de otras administraciones o entidades ya sean públicas o privadas. En el caso de que la persona o entidad beneficiaria no hubiera recibido subvención alguna diferente a la del Departamento de Cultura y Política Lingüística, se deberá adjuntar también declaración responsable.

g) Euskal Autonomia Erkidegoan establezimendu iraunkorra izatea betetzen dela egiaztatzen duen agiria 3.1 artikuluan ezarrita dagoen bezala.

g) Documento acreditativo del cumplimiento del establecimiento permanente en la Comunidad Autónoma de Euskadi según lo dispuesto en el artículo 3.1.

2.– Pertsona fisikoek -autonomo edo eta enpresaburu indibidualek- nahiz pertsona juridikoek modu elektronikoan aurkeztu beharko dituzte justifikazioak 5. artikuluko 3. puntuan adierazitako helbide elektronikoen bitartez.

2.– Tanto las personas físicas, empresarias individuales o autónomas, como las personas jurídicas deberán presentar las justificaciones por medios electrónicos accediendo a las direcciones electrónicas indicadas en el punto 3 del artículo 5 de la presente Orden.

3.– Justifikazioak elektronikoki izapidetzeko zehaztapenak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan daude eskuragarri, agindu honen 5. artikuluan adierazitako helbideetan.

3.– Las especificaciones sobre como tramitar las justificaciones están disponibles en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la dirección indicada en el artículo 5 de la presente Orden.

16. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 16.– Gastos subvencionables.

1.– Diruz lagundu daitezkeen gastutzat joko dira diruz lagundutako jardueraren izaerari erantzuten diotenak, behar-beharrezkoak direnak eta deialdi honetan eta dirulaguntza emateko ebazpenean edo haren aldaketa posibleetan ezarritako epean egiten direnak. Diruz lagundu daitezkeen gastuen eskuratze-kostua ez da inola ere merkatuko balioa baino handiagoa izango.

1.– Se consideran gastos subvencionables aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido en esta convocatoria y en la resolución de concesión o sus posibles modificaciones. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

2.– Aurkeztutako proiektuaren ondoriozko gastu hauek diruz lagundu ahal izango dira:

2.– Serán subvencionables como gastos derivados del proyecto presentado, los siguientes:

a) Produkzio-gastuak (modalitate guztietan).

a) Gastos de producción (en todas las modalidades).

– Autoreak.

– Autorías.

– Interpreteak.

– Intérpretes.

– Talde artistikoa eta teknikoa.

– Equipo artístico y técnico.

– Materialak (fabrikazioa, erosketa eta alokairuak).

– Materiales (fabricación, compra y alquileres).

– Komunikazioa.

– Comunicación.

– Bidaiak eta garraioak.

– Viajes y transportes.

– Lokalak (gastu orokorretan sartuta daudenak ezin dira egotzi).

– Locales (no imputables los ya incluidos en gastos generales).

– Beste ekoizpen-gastu batzuk.

– Otros gastos de producción.

– Ekoizpenari egotz dakizkiokeen gastu orokorrak: egotzitako zeharkako kostuen guztizkoak ezin izango du diruz lagundutako proiektuaren gastu osoaren ehuneko 25 gainditu. Zeharkako kostuen barruan sartzen dira, batetik, onuradunak garatzen dituen hainbat jarduerari egotz dakizkiekeen aldagaiak, eta, bestetik, jarduera jakin bati egotz ezin dakizkiokeen arren, diruz lagundutako jarduera gauzatzeko beharrezkoak diren egitura-kostuak. Azken atal hori II., III. eta IV. kapituluetan araututako laguntzei bakarrik aplikatuko zaie.

– Gastos generales imputables a la producción: el total de costes indirectos imputados no podrá superar el 25 % del gasto total del proyecto subvencionado. Dentro de los costes indirectos se incluyen tanto las variables que son imputables a varias de las actividades que desarrolla la persona beneficiaria como los costes de estructura que, sin ser imputables a una actividad concreta, son necesarios para que la actividad subvencionada se lleve a cabo. Este último apartado es de aplicación únicamente en las ayudas reguladas en los capítulos II, III y IV.

b) Egitura-gastuak (V. kapituluan araututako modalitatean).

b) Gastos de estructura (en la modalidad regulada en el Capítulo V).

– Langileak.

– Personal.

– Lokalak.

– Locales.

– Telefonia, Internet eta informatika.

– Telefonía, internet e informática.

– Bidaiak, garraioak eta dietak.

– Viajes, transportes y dietas.

– Gastu arrunta.

– Gasto corriente.

– Enpresako beste gastu orokor batzuk.

– Otros gastos generales de empresa.

c) Beste jarduera batzuen gastuak (V. kapituluan araututako modalitatean).

c) Gastos de otras actividades (En la modalidad regulada en el Capítulo V).

– Bitartekaritza-jarduerak.

– Actividades de mediación.

– Sentsibilizazio-jarduerak.

– Actividades de sensibilización.

– Prestakuntza-jarduerak.

– Actividades de formación.

3.– Nolanahi ere, agindu honen esparruan, diruz lagundu daitezkeen gastutzat joko dira Dirulaguntzen Araubidea arautzen duen abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 30. artikuluarekin bat datozenak.

3.– En todo caso, se consideran gastos subvencionables en el marco de la presente Orden los acordes al artículo 30 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones.

4.– Pertsona edo erakunde onuradunak zerga horren aitorpena egin behar badu, ezin izango da diruz lagundu BEZ kengarriaren zenbatekoa. Kasu horretan, gastu gisa egotz daitekeen zenbatekoa egiaztagirien zerga-oinarriari dagokiona izango da.

4.– No será en ningún caso gasto subvencionable el importe del IVA deducible cuando la persona o entidad beneficiaria esté obligada a realizar declaración del mencionado impuesto. En este supuesto, la cantidad imputable como gasto será la correspondiente a la base imponible de los justificantes.

17. artikulua.– Kontratazioa.

Artículo 17.– Contratación.

1.– Erakunde onuradunak hirugarrenekin hitzartu ahal izango du diruz lagundutako jarduera gauzatzea, gehienez ere diruz lagundutako jardueraren zenbatekoaren % 75eraino, kontratu guztien prezioak batuta.

1.– La entidad beneficiaria podrá concertar con terceros la ejecución de la actividad subvencionada hasta un límite máximo del 75 % del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los contratos.

2.– Diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean kontratu txikirako ezarritako zenbatekoak gainditzen dituenean, pertsona edo erakunde onuradunak hornitzaile desberdinen gutxienez hiru eskaintza eskatu beharko ditu zerbitzua emateko edo ondasuna entregatzeko konpromisoa hartu aurretik, salbu eta, ezaugarri bereziak izateagatik, merkatuan ez badago horiek egiten, ematen edo hornitzen dituen behar adina erakunde, edo salbu eta gastua aurretiaz egin bada.

2.– Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para el contrato menor, la persona o entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

Aurkeztutako eskaintzen artetik aukeraketa egiteko (justifikazioan edo, hala badagokio, dirulaguntzaren eskabidean aurkeztu beharko dira), efizientzia- eta ekonomia-irizpideak erabiliko dira, eta berariaz justifikatu beharko da memoria batean, proposamen ekonomikorik onena aukeratzen ez denean.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

3.– Kontzeptu horretatik kanpo geratzen dira sustatzaileak diruz lagundutako plana bere kabuz egiteko egin behar dituen gastuak.

3.– Quedan fuera de este concepto los gastos en que tenga que incurrir el promotor para la realización por sí mismo del plan subvencionado.

4.– Nolanahi ere, Dirulaguntzen Araubidea arautzen duen abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 31. artikuluan ezarritako mugak eta betebeharrak aplikatuko zaizkie onuradunei eta kontratistei.

4.– En todo caso, será de aplicación a las personas y entidades beneficiarias y contratistas los límites y obligaciones establecidos en el artículo 31 de la 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones.

18. artikulua.– Aldaketa-ebazpena.

Artículo 18.– Resolución de modificación.

Dirulaguntza emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatzen badira, betiere dirulaguntzaren helburua betetzat jotzen bada, eta, hala badagokio, beste edozein erakunde publiko edo pribatutatik beste dirulaguntza edo laguntza batzuk jasotzen badira, dirulaguntzak emateko ebazpena aldatu ahal izango da. Horretarako, Kulturako sailburuordeak dagokion aldaketa-ebazpena emango du, emandako dirulaguntzen zenbatekoak doitzeko. Emandako dirulaguntzaren aldaketa Dirulaguntzen Araubidea arautzen duen abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 25. artikuluan ezarritakoaren arabera egin behar da.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta, y en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier entidad pública o privada podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de las subvenciones. A estos efectos el Viceconsejero de Cultura dictará la oportuna resolución de modificación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas. La modificación de la subvención concedida ha de realizarse conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen Subvenciones.

19. artikulua.– Dirua itzultzeko arrazoiak.

Artículo 19.– Causas de reintegro.

1.– Honako hauek izango dira dirua itzultzeko arrazoiak:

1.– Constituirán causas de reintegro:

a) Jasotako dirulaguntzak, osorik zein zatika, agindu honetan aurreikusitako jardueretarako erabili beharrean, beste zerbaitetarako erabiltzea.

a) La aplicación total o parcial de las subvenciones percibidas para actividades distintas de aquellas previstas en la presente Orden.

b) Agindu honetan ezarritako betebeharrak ez betetzea.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden.

c) Dirulaguntzaren likidazio-ebazpenean, hala badagokio, adierazten den zenbatekoa, ez itzultzea horretarako ezarritako epean.

c) La no devolución de la cuantía, que, en su caso, se señale en la resolución de liquidación de la subvención, en el plazo para ello establecido.

d) Dirulaguntzen Araubidea arautzen duen abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 36. artikuluan ezarritako gainerako itzulketa-arrazoietako edozein.

d) Cualquiera de las restantes causas de reintegro establecidas en el artículo 36 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones.

2.– Aipatutako egoera horietako bat gertatuz gero, jasotako zenbatekoak eta legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko zaizkio, Dirulaguntzen Araubidea arautzen duen abenduaren 21eko 20/2023 Legean 40. artikuluan ezarritakoaren arabera.

2.– La constatación de la existencia de alguno de estos supuestos determinará la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses legales que procedan, en los términos y previo cumplimiento de lo previsto en el artículo 40 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
HITZARTUTAKO ZIRKUITUA DUTEN PRODUKZIOETARAKO LAGUNTZAK
AYUDAS A PRODUCCIONES CON CIRCUITO CONCERTADO

20. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen arloak.

Artículo 20.– Áreas subvencionables.

1.– Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak deialdi honen onuradun diren pertsona edo erakundeek 2024. urtean Euskal Autonomia Erkidegoan garatzen edo hasten dituzten produkzioetarako dira, baldin eta baldintza hauek betetzen badituzte:

1.– Las ayudas previstas en este capítulo van dirigidas a las producciones que se desarrollen o inicien durante el ejercicio 2024 en la Comunidad Autónoma de Euskadi por las personas o entidades beneficiarias de la presente convocatoria y que cumplan las siguientes condiciones:

a) 2024ko uztailaren 1aren ondoren eta 2025eko azaroaren 30a baino lehen estreinatzen diren produkzio-proiektuak izatea. Kalean programatuko diren ekoizpen-proiektuak 2024ko maiatzaren 16tik aurrera estreinatu ahal izango dira.

a) Sean proyectos de producción que se estrenen después del 1 de julio de 2024 y antes del 30 de noviembre de 2025. Los proyectos de producción destinados a ser programados en la calle podrán ser estrenados a partir del 16 de mayo de 2024.

b) Sarearen antzokiekin (Euskal Antzoki Sarea) hitzartutako bira bat aurkeztuko dute, Sarearen antzokiren batean ekoizpena estreinatu eta hurrengo lau hilabeteetan egitekoa.

b) Presenten una gira concertada con teatros de Sarea (Red Vasca de Teatros) a realizarse en los cuatro meses siguientes al estreno de la producción en alguno de los teatros de Sarea.

2.– Lau hilabete horiek kalkulatzeko, honako inguruabar hauek hartuko dira kontuan:

2.– Para el cálculo de esos cuatro meses se tomarán en cuenta las siguientes circunstancias:

– Birarako ezarritako lau hilabeteko epean urteko azken astea eta lehenengo astea sartzen badira, 15 egun luzatuko da.

– En caso de que el plazo de cuatro meses establecido para la gira incluya la última y primera semana del año, aquel se prolongará en 15 días.

– Aretoan egitekoa den ikuskizuna uztailean edo abuztuan estreinatzen bada, birarako ezarritako epea abenduaren 31n amaituko da.

– En el caso de que el estreno del espectáculo, siempre y cuando sea de sala, se realice en los meses de julio o agosto el plazo establecido para la gira finalizará el 31 de diciembre.

3.– Sarearen antzoki batekin hitzartutako funtzio bakoitza behar bezala egiaztatu beharko da kontratu, aurrekontratu, kontratu-promesa edo zuzenbidean baliozkoa den beste edozein betebehar-agiri bidez.

3.– Cada función concertada con un teatro de Sarea deberá estar debidamente acreditada mediante contrato, precontrato, promesa de contrato o cualquier otro documento obligacional válido en derecho.

21. artikulua.– Dirulaguntza hauen zenbatekoak eta mugak.

Artículo 21.– Cuantías y límites de estas subvenciones.

1.– Hitzartutako zirkuitua duten produkzioetarako dirulaguntzen zenbatekoa 300.000 eurokoa da. 180.000 euro antzerkirako, 60.000 euro dantzarako, eta 60.000 euro zirkurako.

1.– La cuantía de las subvenciones a producciones con circuito concertado asciende a 300.000 euros. 180.000 euros se destinarán al área teatral; 60.000 euros al área de la danza y 60.000 en el área de circo.

2.– Dirulaguntzak, gehienez ere, aurkeztutako proiektu edo jarduera bakoitzaren onartutako aurrekontu garbiaren (zergak kanpoan) % 50era irits daitezke.

2.– Las subvenciones podrán alcanzar, como máximo, hasta un 50 % del presupuesto neto aprobado (impuestos excluidos) de cada proyecto o actividad presentada a efectos de la subvención.

3.– Hautatutako proiektu bakoitzari gehienez 60.000 euro emango zaizkio.

3.– El importe máximo concedido a cada proyecto seleccionado no podrá ser superior a 60.000 euros.

22. artikulua.– Koprodukzio publiko-pribatuetarako laguntzak.

Artículo 22.– Ayudas a las coproducciones público-privadas.

Dagokion koprodukzio publikoaren modalitateari dagokion arloko zuzkiduraren 60.000 € erabiliko dira 20. artikuluan ezarritako baldintzak betetzeaz gain honako hauek ere betetzen dituzten ekoizpen-proiektuak diruz laguntzeko:

Hasta 60.000 euros de la dotación del área correspondiente a la modalidad a la que corresponda la coproducción pública se destinarán a subvencionar proyectos que además de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 20 cumplan con las siguientes:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko titulartasun publikoa duten bi antzokik, gutxienez, ekoizpenaren aurrekontuaren % 50arekin gutxienez parte hartzen duten koprodukzio publiko-pribatuko proiektuak izatea. Erakunde publiko ekoizlea ez da inola ere laguntza honen eskatzailea izango.

a) Sean proyectos de coproducción público-privado en los que participen un mínimo de dos teatros de titularidad pública de la Comunidad Autónoma Vasca con una cantidad no inferior al 50 % del presupuesto de la producción. En ningún caso la entidad pública coproductora podrá ser la solicitante de esta ayuda.

b) 120.000 euro-tik gorako aurrekontua duten koprodukzio-proiektuak badira.

b) Sean proyectos de coproducción con un presupuesto superior a 120.000 euros.

23. artikulua.– Hautapena eta kuantifikazioa egiteko irizpideak.

Artículo 23.– Criterios de selección y cuantificación.

1.– Dirulaguntzen ebazpen-proposamena egiteko, balorazio-batzordeak honako irizpide hauek aplikatuko ditu 4.2 artikuluan aurreikusitako lehen fasean (40 puntu guztira):

1.– Al objeto de elaborar la propuesta de resolución de las subvenciones, la Comisión de Valoración aplicará los siguientes criterios en la primera fase prevista en el artículo 4.2: (40 puntos en total).

A) Produkzio-proiektuaren balorazioa artistikoa (14 puntu).

A) La valoración artística del proyecto de producción (14 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan produkzioan eragina dutelako, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrá en cuenta los siguientes elementos implicados en la producción y con el peso específico que en los mismos se señala:

A1: Langile artistiko eta teknikoen multzoa (4 puntu).

A1: elenco artístico y técnico (4 puntos).

A2: Egiletasunak: jatorrizko ideia, testuak, koreografia eta zirku-mugimenduak (4 puntu).

A2: las autorías: idea original, textos, coreografía y movimientos circenses (4 puntos).

A3: Zuzendaritza artistikoa: dramaturgia, koreografia (4 puntu).

A3: dirección artística: dramaturgia, coreografía y circense (4 puntos).

A4: Espazio eszenikoak: Eszenografia, argiak, jantziak. Kaleko arteei buruzko proposamenetan, proposamen eszenikoaren aldakortasuna baloratuko da. (2 puntu).

A4: espacios escénicos: escenografía, luces, vestuario... en las propuestas de artes de calle se valorará la versatilidad de la propuesta escénica (2 puntos).

B) Produkzio-proiektuaren interesa (8 puntu):

B) Interés del proyecto de producción (8 puntos).

B1: Sustatutako balioekiko interesa eta komunitatearekiko konpromisoa gizarte-erronkei dagokienez (3 puntu).

B1: interés en los valores promocionados y compromiso con la comunidad en sus desafíos sociales. (3 puntos).

B2: Hainbat arte-diziplina uztartzea (2 puntu).

B2: recuperación del patrimonio escénico vasco y/o aportación al mismo (2 puntos).

B3: Euskal ondare eszenikoa berreskuratzea eta/edo ekarpenak egitea (3 puntu).

B3: aportación al sector de las artes escénicas vascas (3 puntos).

C) Proiektuaren bideragarritasuna (6 puntu).

C) Viabilidad económica del proyecto (6 puntos).

C1: Aurkeztutako finantza-proiektuaren egokitasuna eta koherentzia (2 puntu).

C1: idoneidad y coherencia del proyecto financiero presentado (2 puntos).

C2: Proposatutako ustiapen- eta amortizazio-plana (puntu 1).

C2: plan de explotación y amortización propuesto (1 punto).

C3: Merkaturatze-plana: banaketa-estrategia eta merkaturatzeko inbertsioa (3 puntu).

C3: plan de comercialización: estrategia de distribución e inversión en su comercialización (3 puntos).

D) Ibilbidearen balorazioa (6 puntu).

D) Valoración de la trayectoria (6 puntos).

D1: Pertsona edo erakunde eskatzaileak egindako ekoizpen kopurua (3 puntu).

D1: número de producciones realizadas por la persona o entidad solicitante (3 puntos).

D2: Pertsona edo erakunde eskatzailearen ibilbidearen balorazioa (3 puntu).

D2: valoración de la trayectoria de la persona o entidad solicitante (3 puntos).

E) Jardueraren berrikuntza eta etengabeko hobekuntza (6 puntu).

E) Innovación y mejora continua de la actividad (6 puntos).

E1: Ekoizpen- eta merkaturatze-prozesuen berrikuntza (2 puntu).

E1: innovación de los procesos de producción y comercialización (2 puntos).

E2: Publikoekiko harremanetan berrikuntza (2 puntu).

E2: innovación en las relaciones con los públicos (2 puntos).

E3: Berrikuntza artistikoa: arte-diziplina desberdinetako hizkuntza eta intersekzio berrien garapena (2 puntu).

E3: innovación artística: desarrollo de nuevos lenguajes e intersecciones de distintas disciplinas artísticas (2 puntos).

2.– 4.2 artikuluan ezarritako gutxienekoa gainditu ondoren balorazioaren bigarren fasean, honako balorazio hauek hartuko dira kontuan:

2.– Una vez superado el mínimo establecido en el artículo 4.2, en la segunda fase de la valoración se tendrá en cuenta las siguientes valoraciones:

F) Euskararen erabilera proposatutako jardueran (5 puntu).

F) Uso del euskera en la actividad propuesta (5 puntos).

Honako elementu hauek hartuko dira kontuan, horietan adierazten den pisu espezifikoarekin:

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos y con el peso específico que en los mismos se señala:

F1: Euskarazko bertsioa izatea (3 puntu).

F1: existencia de versión en euskera (3 puntos).

F2: Komunikazio-elementuetan euskara erabiltzea (2 puntu).

F2: valoración del uso del euskera en los elementos de comunicación (2 puntos).

– Euskara komunikazio-euskarrietan (2 puntu).

– Soportes comunicativos en euskera (2 puntos).

– Komunikazio-euskarri eleaniztunak, euskara hizkuntzetako bat izanik (puntu 1).

– Soportes comunicativos multilingües, integrando el euskera como parte de una de las lenguas (1 puntos).

– Komunikazio-euskarri eleaniztunak, euskara hizkuntzetako bat ez izanik (0 puntu).

– Soportes comunicativos multilingües, no siendo el euskera una de las lenguas (0 puntos).

– Ahozkotasunik ez duten proiektuek ez dute puntuaziorik lortuko F1 atalean.

– Aquellos proyectos que carezcan de oralidad, no obtendrán puntuación en el apartado F1.

G) Emakumeen parte hartzea aurkeztutako proiektuan (5 puntu). Emakumearen parte-hartzea esklusiboa eta pertsona bakarrekoa den kasuetan bakarrik baloratuko da.

G) Participación de la mujer en el proyecto presentado (5 puntos) La valoración se producirá solo en aquellos casos en los que la participación de la mujer sea exclusiva y unipersonal.

G1: Zuzendaritza artistikoaren/koreografikoaren ardura duen emakumea (2 puntu).

G1: mujer responsable en la dirección artística/coreográfica (2 puntos).

G2: Ekoizpen-zuzendaria emakumea bada (2 puntu).

G2: mujer responsable de la dirección de producción (2 puntos).

G3: Hurrengo postuetan dauden profesional guztien % 40 baino gehiago emakumeei dagokie: obrako pertsonaia nagusia, argiztapen-arduraduna, dekoratuen arduraduna, jantzien arduraduna, ikus-entzunezkoen arduraduna, konpositorea eta errejidorea. (puntu 1).

G3: más del 40 % del total de profesionales que ocupen los siguientes puestos corresponden a mujeres: personaje principal de la obra, responsable de iluminación, responsable de decorados responsable de vestuario, responsable de audiovisuales, compositora y regidora (1 puntos).

H) Agindua argitaratzean Sareakin kontratatutako ikuskizun kopurua (gehienez 50 puntu).

H) Número de funciones contratadas por Sarea en el ejercicio de publicación de la orden (máximo 50 puntos).

Sarearen antzokiekin itundutako eta behar bezala egiaztatutako funtzio bakoitza puntu batekin baloratuko da.

Cada función concertada y debidamente acreditada con un teatro de Sarea se valorará con un punto.

Aurreko irizpidea aplikatzerakoan, antzoki bakoitzeko ez dira 3 emanaldi baino gehiago zenbatuko.

A la hora de aplicar el criterio anterior no se computarán más de 3 funciones por teatro.

3.– Dirulaguntzen ebazpen-proposamena lantzeko, lortu dituzten puntuen arabera ordenatuko ditu proiektuak balorazio-batzordeak.

3.– Al objeto de elaborar la propuesta de resolución de las subvenciones la Comisión de Valoración ordenará los proyectos presentados atendiendo al número de puntos obtenidos.

4.– Balorazio-baremoaren arabera produkzioaren estreinalditik lau hilabetera egindako emanaldiengatik 12 puntu gutxienez lortzen ez dituzten proiektuak baztertu egingo dira, eta ezingo dira sartu aukeratutakoen artean.

4.– Quedarán descartados y no podrán incluirse en la selección aquellos proyectos que no obtengan un mínimo de 12 puntos obtenidos por las funciones realizadas durante los cuatro meses siguientes al estreno de la producción.

Gutxieneko puntuazio hori 6 puntukoa izango da honako kasuetan:

Dicha puntuación mínima será de 6 puntos en los siguientes casos:

a) Produkzio-proiektuagatik ordaindu beharko ordainsariak 6.000 euroko zenbatekoa gainditzen dutenean.

a) Proyectos en los que el caché de la producción supere los 6.000 euros.

b) Kalean soilik programatuko diren produkzio-proiektuak.

b) Proyectos de producción destinados a ser programados exclusivamente en la calle.

c) Dantza edo eta zirkuko produkzio proiektuak.

c) Proyectos de producción de danza y / o circo.

5.– 4. artikuluan jasotako prozeduraren arabera hautatutako proiektu bakoitzari dagokion laguntzaren zenbatekoa zehazteko, banaketa-sistema bat aplikatuko da. Sistema horren arabera, modalitaterako ezarritako zuzkidura ekonomikoa eskatutako dirulaguntzaren % 100 esleituz banatuko da. Eskatutako eskabidearen % 100 ezin izango da inoiz onartutako aurrekontuaren gaineko gehieneko laguntzen ehunekoa baino handiagoa izan. Hautatutako azken eskabideari dagokion dirulaguntza ez bada egindako eskaeraren % 80 baino handiagoa, deialdiaren beste diziplina edo modalitate batera bideratuko da, 2.5 artikuluan ezarritako irizpideari jarraikiz. Ehuneko hau % 60ra jaitsiko da 100.000 eurotik gorako aurrekontuetan.

5.– Para la determinación del importe de la ayuda que corresponde a cada uno de los proyectos seleccionados atendiendo al procedimiento recogido en el artículo 4, se aplicará un sistema de reparto en virtud del cual la dotación económica establecida para la modalidad se distribuirá adjudicando el 100 % de la subvención solicitada. El 100 % de la solicitud solicitada nunca podrá ser superior a los porcentajes de ayudas máximos sobre el presupuesto aprobado. Si la subvención que corresponda a la última solicitud seleccionada no supera el 80 % de la solicitud realizada se destinará a otra disciplina o modalidad de la convocatoria siguiendo el criterio establecido en el artículo 2.5. Este porcentaje descenderá al 60 % en presupuestos superiores a 100.000 euros.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
PRODUKZIO ESZENIKOAK I LAGUNTZAK
AYUDAS A PRODUCCIONES ESCÉNICAS I

24. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen arloak.

Artículo 24.– Áreas subvencionables.

Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak 2024ko martxoaren 30aren ondoren eta 2025eko ekainaren 30a baino lehen estreinatzen diren eta baldintza hauetakoren bat betetzen duten produkzioetarako dira:

Las ayudas previstas en este capítulo van dirigidas a las producciones que se estrenen con posterioridad al 30 de marzo de 2024 y antes del 30 de junio de 2025 y que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

a) Izaera profesionaleko lehen proiektuak. Lehen proiektutzat hartuko dira zuzendaritza artistikoan, sorkuntza koreografikoan eta ekoizpenean 3 lan baino gutxiago estreinatuta dituzten profesionalak.

a) Primeros proyectos de carácter profesional. Se entenderá por primeros proyectos aquellos que no dispongan en la dirección artística, creación coreográfica y producción, profesionales con más de 3 obras estrenadas.

b) Izaera berritzaile esanguratsua duten proiektuak. Hizkuntz estetiko edo eta tekniko berritzaileak dituzten proiektuak eta hauek sortzeko erabilitako ikerkuntza prozesuak arte eszenikoetan.

b) Proyectos con un significativo carácter innovador. Se entenderá por proyecto con un significado carácter innovador, aquel que de forma indubitada demuestre la utilización de nuevos lenguajes estéticos o técnicos o el desarrollo de los mismos, así como la aplicación de investigaciones previas en las artes escénicas.

c) Berariaz ikerketara eta esperimentaziora bideratutako obrak. Baldintza hau ez ta dantzan aplikatuko.

c) Obras orientadas de forma específica a la investigación y a la experimentación. Esta condición no será de aplicación en la danza.

25. artikulua.– Laguntza hauen zenbatekoak eta mugak.

Artículo 25.– Cuantías y límite de estas ayudas.

1.– Laguntzen zenbatekoa 220.000 eurokoa da. 75.000 euro antzerkirako, 105.000 euro dantzarako eta 40.000 euro zirkurako.

1.– La cuantía de las ayudas asciende a 220.000 euros. 75.000 euros se destinarán al área teatral, 105.000 euros al área de la danza y 40.000 euros destinados al área de circo.

2.– Hautatutako proiektu bakoitzari emandako gehieneko zenbatekoa ez da 25.000 eurotik gorakoa izango, ezta aurkeztutako ekoizpenaren aurrekontuaren % 70etik gorakoa ere. 27. artikuluan araututako primak jasotzen dituzten euskarazko ekoizpen elebidunen edo soilik euskarazkoen kasuan, ezarritako muga % 75ekoa da.

2.– El importe máximo concedido a cada proyecto seleccionado no podrá exceder de los 25.000 euros ni del 70 % del presupuesto de la producción presentada. En el caso de las producciones en euskara que reciban las primas reguladas en el artículo 27, el límite establecido es del 75 %.

26. artikulua.– Hautapena eta kuantifikazioa egiteko irizpideak.

Artículo 26.– Criterios de selección y cuantificación.

1.– Balorazio batzordeak txostena egiteko, irizpide hauek aplikatuko ditu:

1.– Al objeto de elaborar el informe con el resultado de la evaluación, la Comisión de Valoración aplicará los siguientes criterios:

1.1.– Lehenengo fasean aplikatu beharreko irizpideak (guztira 80 puntu):

1.1.– Criterios a aplicar en la primera fase: (total 80 puntos).

A) Produkzio-proiektuaren balorazio artistikoa (38 puntu).

A) La valoración artística del proyecto de producción (38 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan produkzioan eragina dutelako, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrá en cuenta los siguientes elementos implicados en la producción y con el peso específico que en los mismos se señala:

A1: Langile artistiko eta teknikoen multzoa (10 puntu).

A1: elenco artístico y técnico (10 puntos).

A2: Egiletasunak: jatorrizko ideia, testuak eta zirku mugimenduak (12 puntu).

A2: las autorías: idea original, textos, coreografía y movimientos circenses (12 puntos).

A3: Zuzendaritza artistikoa: dramaturgia, koreografia (10 puntu).

A3: dirección artística: dramaturgia, coreografía y circenses (10 puntos).

A4: Espazio eszenikoak: Eszenografia, argiak, jantziak. Kaleko arteei buruzko proposamenetan, proposamen eszenikoaren aldakortasuna baloratuko da. (6 puntu).

A4: espacios escénicos: escenografía, luces, vestuario...En las propuestas de artes de calle se valorará la versatilidad de la propuesta escénica (6 puntos).

B) Produkzio-proiektuaren interesa (8 puntu).

B) Interés del proyecto de producción (8 puntos).

Aspektu hauek hartuko dira kontuan:

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

B1: Komunitatearen gizarte-erronkekiko konpromisoa. (3 puntu).

B1: interés en los valores promocionados y compromiso con la comunidad en sus desafíos sociales (3 puntos).

B2: Euskal ondare eszenikoa berreskuratzea eta/edo ekarpenak egitea. (2 puntu).

B2: recuperación del patrimonio escénico vasco y/o aportación al mismo (2 puntos).

B3: Euskal arte eszenikoen sektoreari eginiko ekarpena (3 puntu).

B3: aportación al sector de las artes escénicas vascas (3 puntos).

C) Proiektuaren bideragarritasun ekonomikoa (6 puntu).

C) Viabilidad económica del proyecto (6 puntos).

C1: Aurkeztutako finantza-proiektuaren egokitasuna, koherentzia eta legezkotasuna (2 puntu).

C1: idoneidad y coherencia del proyecto financiero presentado (2 puntos).

C2: Proposatutako ustiapen- eta amortizazio-plana (2 puntu).

C2: plan de explotación y amortización propuesto (2 puntos).

C3: Banaketa- eta inbertsio-plana merkaturatzeko (2 puntu).

C3: plan de comercialización: estrategia de distribución e inversión en su comercialización (2 puntos).

D) Ibilbidearen balorazioa (4 puntu).

D) Valoración de la trayectoria (4 puntos).

D1: Pertsona edo erakunde eskatzaileak egindako ekoizpen kopurua (2 puntu).

D1: número de producciones realizadas por la persona o entidad solicitante (2 puntos).

D2: Pertsona edo erakunde eskatzailearen ibilbidearen balorazioa (2 puntu).

D2: valoración de la trayectoria de la persona o entidad (2 puntos).

E) Jardueraren berrikuntza eta etengabeko hobekuntza (24 puntu).

E) Innovación y mejora continua de la actividad (24 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos y con el peso específico que en los mismos se señala:

E1: Produkzio-prozesuaren eta merkaturatzearen berrikuntza (6 puntu).

E1: innovación en los procesos de producción y comercialización (6 puntos).

E2: Publikoekiko harremanaren berrikuntza (8 puntu).

E2: innovación en las relaciones con los públicos (8 puntos).

E3: Berrikuntza artistikoa: arte-diziplina desberdinetako hizkuntza eta intersekzio berrien garapena (10 puntu).

E3: innovación artística: desarrollo de nuevos lenguajes e intersección de distintas disciplinas artísticas (10 puntos).

1.2.– 4.2 Artikuluan ezarritako gutxienekoa gainditu ondoren balorazioaren bigarren fasean, honako balorazio hauek hartuko dira kontuan (guztira 20 puntu):

1.2.– Una vez superados los mínimos establecidos en el artículo 4.2 los criterios a aplicar en la segunda fase (total 20 puntos) serán los siguientes:

F) Proposatutako jardueran euskara erabiltzea (10 puntu).

F) Uso del euskera en la actividad propuesta (10 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos y con el peso específico que en los mismos se señala:

F1: Euskarazko bertsioa egotea (5 puntu). Ahozkotasunik ez duten proiektuek ez dute puntuaziorik lortuko F1 atalean.

F1: existencia de versión en euskera (5 puntos). Aquellos proyectos que carezcan oralidad no se les aplicará el criterio F1.

F2: Komunikazio-elementuetan euskara erabiltzea (5 puntu).

F2: valoración del uso del euskera en los elementos de comunicación (5 puntos).

– Euskara komunikazio-euskarrietan (5 puntu).

– Soportes comunicativos en euskera (5 puntos).

– Komunikazio-euskarri eleaniztunak, euskara hizkuntzetako bat izanik (puntu 1).

– Soportes comunicativos multilingües, integrando el euskera como parte de una de las lenguas (1 punto).

– Komunikazio-euskarri eleaniztunak, euskara hizkuntzetako bat ez izanik (0 puntu).

– Soportes comunicativos multilingües, no siendo el euskera una de las lenguas (0 puntos).

G) Emakumeen parte hartzea aurkeztutako proiektuan (10 puntu). Emakumearen parte-hartzea esklusiboa eta pertsona bakarrekoa den kasuetan bakarrik baloratuko da.

G) Participación de la mujer en el proyecto presentado (10 puntos) La valoración se producirá solo en aquellos casos en los que la participación de la mujer sea exclusiva y unipersonal.

G1: Zuzendaritza artistikoaren/koreografikoaren ardura duen emakumea (3.5 puntu).

G1: mujer responsable en la dirección artística/coreográfica (3,5 puntos).

G2: Ekoizpen-zuzendaria emakumea bada (3.5 puntu).

G2: mujer responsable de la dirección de producción (3,5 puntos).

G3: Hurrengo postuetan dauden profesional guztien % 40 baino gehiago emakumeei dagokie: obrako pertsonaia nagusia, argiztapen-arduraduna, dekoratuen arduraduna, jantzien arduraduna, ikus-entzunezkoen arduraduna, konpositorea eta errejidorea. (3 puntu).

G3: más del 40 % del total de profesionales que ocupen los siguientes puestos corresponden a mujeres: personaje principal de la obra, responsable de iluminación, responsable de decorados responsable de vestuario, responsable de audiovisuales, compositora y regidora (3 puntos).

2.– 4. artikuluan jasotako prozeduraren arabera hautatutako proiektu bakoitzari dagokion laguntzaren zenbatekoa zehazteko, banaketa-sistema bat aplikatuko da. Sistema horren arabera, modalitaterako ezarritako zuzkidura ekonomikoa eskatutako dirulaguntzaren % 100 esleituz banatuko da. Eskatutako eskabidearen % 100 ezin izango da inoiz onartutako aurrekontuaren gaineko gehieneko laguntzen ehunekoa baino handiagoa izan. Hautatutako azken eskabideari dagokion dirulaguntza ez bada egindako eskaeraren % 80 baino handiagoa, deialdiaren beste diziplina edo modalitate batera bideratuko da, 2.5 artikuluan ezarritako irizpideari jarraikiz. Ehuneko hau % 60ra jaitsiko da 100.000 eurotik gorako aurrekontuetan.

2.– Para la determinación del importe de la ayuda que corresponde a cada uno de los proyectos seleccionados atendiendo al procedimiento recogido en el artículo 4, se aplicará un sistema de reparto en virtud del cual la dotación económica establecida para la modalidad se distribuirá adjudicando el 100 % de la subvención solicitada. El 100 % de la solicitud solicitada nunca podrá ser superior a los porcentajes de ayudas máximos sobre el presupuesto aprobado. Si la subvención que corresponda a la última solicitud seleccionada no supera el 80 % de la solicitud realizada se destinará a otra disciplina o modalidad de la convocatoria siguiendo el criterio establecido en el artículo 2.5. Este porcentaje descenderá al 60 % en presupuestos superiores a 100.000 euros.

27. artikulua.– Euskarazko produkzioetarako laguntzak.

Artículo 27.– Ayudas a las producciones en euskara.

1.– Dirulaguntza merezi duten proiektuak hautatu ondoren, modalitate horretara bideratutako guztizko zenbatekotik 25.000 euro banatuko dira euskarazko bertsioko antzerki-ekoizpenak egiteko pizgarri gisa.

1.– Una vez seleccionados los proyectos merecedores de subvención, de la cuantía total destinada a esta modalidad se repartirán 25.000 euros como incentivo a la realización de producciones con versión en euskara.

2.– Ezinbesteko baldintza izango da haurrei zuzendutako ikuskizuna ez izatea, eta proiektu bakoitzera bideratutako zenbatekoak ez dira inoiz 4.000 eurotik gorakoak izango Euskal Autonomia Erkidegoan estreinaldia euskaraz egiten bada lehenik, eta 2.000 eurotik gorakoak gaztelaniaz egiten bada. Bigarren kasu horretan, bi bertsioen estreinaldien artean ezin izango da sei hilabete baino gehiagoko eperik igaro, eta 2025eko abenduaren 31 baino lehen egin beharko da.

2.– Será condición imprescindible que no se trate de un espectáculo dirigido al público infantil y las cantidades destinadas a cada proyecto no podrán superar en ningún caso los 4.000 euros si el estreno en la Comunidad Autónoma de Euskadi se realiza primero en euskara, y los 2.000 euros si el estreno se realiza en castellano. En este segundo caso entre los estrenos de las dos versiones no deberá transcurrir un plazo mayor al de seis meses y deberá realizarse antes del 31 de diciembre de 2025.

3.– Nolanahi ere, onuradun bakoitzari dagokion zenbatekoa kalkulatzeko orduan, lortutako puntuazioa hartuko da kontuan, betiere aurreko atalean eta 24. artikuluan ezarritako mugak gainditzen ez badira.

3.– En todo caso, a la hora de calcular la cantidad que le corresponde a cada persona beneficiaria se tendrá en cuenta la puntuación obtenida, siempre y cuando no se superen los límites establecidos en el apartado anterior y en el artículo 24.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
PRODUKZIO ESZENIKOAK II LAGUNTZAK
AYUDAS A PRODUCCIONES ESCÉNICAS II

28. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen arloak.

Artículo 28.– Áreas subvencionables.

Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak 2024ko martxoaren 30aren ondoren eta 2025eko ekainaren 30a baino lehen estreinatzen diren produkzioetarako dira.

Las ayudas previstas en este capítulo van dirigidas a las producciones que se estrenen con posterioridad al 30 de marzo de 2024 y antes del 30 de junio de 2025.

29. artikulua.– Laguntza hauen zenbatekoak eta mugak.

Artículo 29.– Cuantías y límite de estas ayudas.

1.– Laguntzen zenbatekoa 340.000 eurokoa da. 160.000 euro antzerkirako, 120.000 euro dantzarako eta 60.000 euro zirkurako.

1.– La cuantía de las ayudas asciende a 340.000 euros. 160.000 euros se destinarán al área teatral, 120.000 euros al área de la danza y 60.000 euros al área de circo.

2.– Hautatutako proiektu bakoitzari emandako gehieneko zenbatekoa ez da 60.000 eurotik gorakoa izango, ez eta aurkeztutako ekoizpenaren aurrekontuaren % 50etik gorakoa ere. 31. artikuluan araututako primak jasotzen dituzten euskarazko ekoizpen elebidunen edo soilik euskarazkoen kasuan, ezarritako muga % 55ekoa da.

2.– El importe máximo concedido a cada proyecto seleccionado no podrá exceder de los 60.000 euros ni del 50 % del presupuesto de la producción presentada. En el caso de las producciones en euskara que reciban las primas reguladas en el artículo 31, el límite establecido es del 55 %.

3.– Nolanahi ere, onuradun berak ezin izango ditu 400.000 euro baino gehiago jaso 8 urteko epean, 2019ko deialditik zenbatzen hasita.

3.– En todo caso una misma persona o entidad beneficiaria no podrá recibir más de 400.000 euros en un periodo de 8 años, a contar desde la convocatoria de 2019.

30. artikulua.– Hautapena eta kuantifikazioa egiteko irizpideak.

Artículo 30.– Criterios de selección y cuantificación.

1.– Balorazio batzordeak txostena egiteko, irizpide hauek aplikatuko ditu:

1.– Al objeto de elaborar el informe con el resultado de la evaluación, la Comisión de Valoración aplicará los siguientes criterios:

1.1.– Lehenengo fasean aplikatu beharreko irizpideak (guztira 80 puntu):

1.1.– Criterios a aplicar en la primera fase: (total 80 puntos)

A) Produkzio-proiektuaren balorazio artistikoa (30 puntu).

A) La valoración artística del proyecto de producción (30 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan produkzioan eragina dutelako, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrá en cuenta los siguientes elementos implicados en la producción y con el peso específico que en los mismos se señala:

A1: Langile artistiko eta teknikoen multzoa (8 puntu).

A1: elenco artístico y técnico (8 puntos).

A2: Egiletasunak: jatorrizko ideia, testuak eta zirku mugimenduak (8 puntu).

A2: las autorías: idea original, textos, coreografía y movimientos circenses (8 puntos).

A3: Zuzendaritza artistikoa: dramaturgia, koreografia (8 puntu).

A3: dirección artística: dramaturgia, coreografía y circenses (8 puntos).

A4: Espazio eszenikoak: Eszenografia, argiak, jantziak. Kaleko arteei buruzko proposamenetan, proposamen eszenikoaren aldakortasuna baloratuko da. (6 puntu).

A4: espacios escénicos: Escenografía, luces, vestuario... En las propuestas de artes de calle se valorará la versatilidad de la propuesta escénica (6 puntos).

B) Produkzio-proiektuaren interesa (8 puntu).

B) Interés del proyecto de producción (8 puntos).

Aspektu hauek hartuko dira kontuan:

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

B1: Komunitatearen gizarte-erronkekiko konpromisoa. (3 puntu).

B1: interés en los valores promocionados y compromiso con la comunidad en sus desafíos sociales (3 puntos).

B2: Euskal ondare eszenikoa berreskuratzea eta/edo ekarpenak egitea. (2 puntu).

B2: recuperación del patrimonio escénico vasco y/o aportación al mismo (2 puntos).

B3: Euskal arte eszenikoen sektoreari eginiko ekarpena (3 puntu).

B3: aportación al sector de las artes escénicas vascas (3 puntos).

C) Proiektuaren bideragarritasun ekonomikoa (12 puntu).

C) Viabilidad económica del proyecto (12 puntos).

C1: Aurkeztutako finantza-proiektuaren egokitasuna, koherentzia eta legezkotasuna (3 puntu).

C1: idoneidad y coherencia del proyecto financiero presentado (3 puntos).

C2: Proposatutako ustiapen- eta amortizazio-plana (3 puntu).

C2: plan de explotación y amortización propuesto (3 puntos).

C3: Banaketa- eta inbertsio-plana merkaturatzeko (6 puntu).

C3: plan de comercialización: estrategia de distribución e inversión en su comercialización (6 puntos).

D) Ibilbidearen balorazioa (8 puntu).

D) Valoración de la trayectoria (8 puntos).

D1: Pertsona edo erakunde eskatzaileak egindako ekoizpen kopurua (2 puntu).

D1: número de producciones realizadas por la persona o entidad solicitante (2 puntos).

D2: EAEn azken 3 urteetan egindako funtzioen kopurua (puntu 1).

D2: número de funciones realizadas en la CAPV los últimos 3 años (1 punto).

D3: Estatuan (EAEn izan ezik) azken 3 urteetan egindako funtzioen kopurua. (puntu 1).

D3: número de funciones realizadas en el Estado (excluida la CAPV) los últimos 3 años (1 punto).

D4: Azken 3 urteetan egindako nazioarteko funtzioen kopurua. (puntu 1).

D4: número de funciones internacionales realizadas los últimos 3 años (1 punto).

D5: Pertsona edo erakunde eskatzailearen ibilbidearen balorazioa (3 puntu).

D5: valoración de la trayectoria de la persona o entidad (3 puntos).

E) Jardueraren berrikuntza eta etengabeko hobekuntza (12 puntu).

E) Innovación y mejora continua de la actividad (12 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos y con el peso específico que en los mismos se señala:

E1: Produkzio-prozesuaren eta merkaturatzearen berrikuntza (3 puntu).

E1: innovación en los procesos de producción y comercialización (3 puntos).

E2: Publikoekiko harremanaren berrikuntza (4 puntu).

E2: innovación en las relaciones con los públicos (4 puntos).

E3: Berrikuntza artistikoa: arte-diziplina desberdinetako hizkuntza eta intersekzio berrien garapena (5 puntu).

E3: innovación artística: desarrollo de nuevos lenguajes e intersección de distintas disciplinas artísticas (5 puntos).

F) Enpresaren antolaketa-egitura (10 puntu).

F) Estructura organizativa de la empresa (10 puntos).

F1: Aurreko ekitaldian egindako salmenta-bolumena (4 puntu).

F1: volumen de ventas realizado en el ejercicio anterior (4 puntos).

F2: Aurreko ekitaldian hartutako langile-gastuak (6 puntu).

F2: gastos de personal contraídos en el ejercicio anterior (6 puntos).

1.2.– 4.2 Artikuluan ezarritako gutxienekoa gainditu ondoren balorazioaren bigarren fasean, honako balorazio hauek hartuko dira kontuan (guztira 20 puntu):

1.2.– Una vez superados los límites establecidos en el artículo 4.2 se aplicarán los criterios restantes de la segunda fase (20 puntos).

G) Proposatutako jardueran euskara erabiltzea (10 puntu).

G) Uso del euskera en la actividad propuesta (10 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos y con el peso específico que en los mismos se señala:

G1: Euskarazko bertsioa egotea (5 puntu). Ahozkotasunik ez duten proiektuek ez dute puntuaziorik lortuko G1 atalean.

G1: existencia de versión en euskera (5 puntos). A aquellos proyectos que carezcan de oralidad no les será de aplicación esta puntuación.

G2: Komunikazio-elementuetan euskara erabiltzea (5 puntu).

G2: valoración del uso del euskera en los elementos de comunicación (5 puntos).

– Euskara komunikazio-euskarrietan (5 puntu).

– Soportes comunicativos en euskera (5 puntos).

– Komunikazio-euskarri eleaniztunak, euskara hizkuntzetako bat izanik (puntu 1).

– Soportes comunicativos multilingües, integrando el euskera como parte de una de las lenguas (1 puntos).

– Komunikazio-euskarri eleaniztunak, euskara hizkuntzetako bat ez izanik (0 puntu).

– Soportes comunicativos multilingües, no siendo el euskera una de las lenguas (0 puntos).

H) Emakumeen parte hartzea aurkeztutako proiektuan (10 puntu). Emakumearen parte-hartzea esklusiboa eta pertsona bakarrekoa den kasuetan bakarrik baloratuko da.

H) Participación de la mujer en el proyecto presentado (10 puntos) La valoración se producirá solo en aquellos casos en los que la participación de la mujer sea exclusiva y unipersonal.

H1: Zuzendaritza artistikoaren/koreografikoaren ardura duen emakumea (3.5 puntu).

H1: mujer responsable en la dirección artística/coreográfica (3,5 puntos).

H2: Ekoizpen-zuzendaria emakumea bada (3.5 puntu).

H2: mujer responsable de la dirección de producción (3,5 puntos).

H3: Hurrengo postuetan dauden profesional guztien % 40 baino gehiago emakumeei dagokie: obrako pertsonaia nagusia, argiztapen-arduraduna, dekoratuen arduraduna, jantzien arduraduna, ikus-entzunezkoen arduraduna, konpositorea eta errejidorea. (3 puntu).

H3: más del 40 % del total de profesionales que ocupen los siguientes puestos corresponden a mujeres: personaje principal de la obra, responsable de iluminación, responsable de decorados responsable de vestuario, responsable de audiovisuales, compositora y regidora (3 puntos).

2.– 4. artikuluan jasotako prozeduraren arabera hautatutako proiektu bakoitzari dagokion laguntzaren zenbatekoa zehazteko, banaketa-sistema bat aplikatuko da. Sistema horren arabera, modalitaterako ezarritako zuzkidura ekonomikoa eskatutako dirulaguntzaren % 100 esleituz banatuko da. Eskatutako eskabidearen % 100 ezin izango da inoiz onartutako aurrekontuaren gaineko gehieneko laguntzen ehunekoa baino handiagoa izan. Hautatutako azken eskabideari dagokion dirulaguntza ez bada egindako eskaeraren % 80 baino handiagoa, deialdiaren beste diziplina edo modalitate batera bideratuko da, 2.5 artikuluan ezarritako irizpideari jarraikiz. Ehuneko hau % 60ra jaitsiko da 100.000 eurotik gorako aurrekontuetan.

2.– Para la determinación del importe de la ayuda que corresponde a cada uno de los proyectos seleccionados atendiendo al procedimiento recogido en el artículo 4, se aplicará un sistema de reparto en virtud del cual la dotación económica establecida para la modalidad se distribuirá adjudicando el 100 % de la subvención solicitada. El 100 % de la solicitud solicitada nunca podrá ser superior a los porcentajes de ayudas máximos sobre el presupuesto aprobado. Si la subvención que corresponda a la última solicitud seleccionada no supera el 80 % de la solicitud realizada se destinará a otra disciplina o modalidad de la convocatoria siguiendo el criterio establecido en el artículo 2.5. Este porcentaje descenderá al 60 % en presupuestos superiores a 100.000 euros.

31. artikulua.– Euskarazko produkzioetarako laguntzak.

Artículo 31.– Ayudas a las producciones en euskara.

1.– Dirulaguntza merezi duten antzerki-proiektuak hautatu ondoren, modalitate horretara bideratutako guztizko zenbatekotik 50.000 euro banatuko dira euskarazko bertsioko ekoizpenak egiteko pizgarri gisa.

1.– Una vez seleccionados los proyectos merecedores de subvención, de la cuantía total destinada a esta modalidad se repartirán 50.000 euros como incentivo a la realización de producciones con versión en euskara.

2.– Ezinbesteko baldintza izango da haurrei zuzendutako ikuskizuna ez izatea, eta proiektu bakoitzera bideratutako zenbatekoak ezingo dira inoiz 6.000 eurotik gorakoak izan Euskal Autonomia Erkidegoan estreinaldia euskaraz egiten bada lehenik, eta 3.000 eurotik gorakoak gaztelaniaz egiten bada. Bigarren kasu horretan, bi bertsioen estreinaldien artean ezin izango da sei hilabete baino gehiagoko eperik igaro, eta 2025eko abenduaren 31 baino lehen egin beharko da.

2.– Será condición imprescindible que no se trate de un espectáculo dirigido al público infantil y las cantidades destinadas a cada proyecto no podrán superar en ningún caso los 6.000 euros si el estreno en la Comunidad Autónoma del Euskadi se realiza primero en euskara, y los 3.000 euros si el estreno se realiza en castellano. En este segundo caso entre los estrenos de las dos versiones no deberá transcurrir un plazo mayor al de seis meses y deberá realizarse antes del 31 de diciembre de 2025.

3.– Nolanahi ere, onuradun bakoitzari dagokion zenbatekoa kalkulatzeko orduan, lortutako puntuazioa hartuko da kontuan, betiere aurreko atalean eta 29. artikuluan ezarritako mugak gainditzen ez badira.

3.– En todo caso, a la hora de calcular la cantidad que le corresponde a cada persona beneficiaria se tendrá en cuenta la puntuación obtenida, siempre y cuando no se superen los límites establecidos en el apartado anterior y en el artículo 29.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
BI URTEKO JARDUERA ESZENIKORAKO LAGUNTZAK
AYUDAS A LA ACTIVIDAD ESCÉNICA BIENAL

32. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen arloak.

Artículo 32.– Áreas subvencionables.

1.– Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak 2024-2025 urteetan garatuko diren proiektu eszenikoetarako dira. Proposatutako planak honako hauek jaso beharko ditu, gutxienez:

1.– Las ayudas previstas en este capítulo van dirigidas a los proyectos escénicos destinados a desarrollarse durante los años 2024-2025. El plan propuesto deberá contener al menos:

a) 2024-2025 urteetan estreinatuko den ekoizpena. Ez dira diruz lagunduko 2 ekoizpen baino gehiago.

a) Una producción cuyo estreno se verifique durante los años 2024-2025. No se subvencionarán más de 2 producciones.

b) Birako plan bat, Euskal Autonomia Erkidegoko merkatua zein kanpoko merkatua kontuan hartzen dituena.

b) Un plan de gira que contemple tanto el mercado de la Comunidad Autónoma del Euskadi como el mercado exterior.

2.– Erakunde eskatzaileak egiten dituen hedapen, prestakuntza, sentsibilizazio eta bitartekaritza-jarduera guztiak ere sartuko dira.

2.– También se incluirán todas aquellas actividades de difusión, formación, sensibilización y mediación que realice la entidad solicitante.

3.– Zirkuko ikuskizunak antzerkiaren edo dantzaren arloan aurkeztu ahal izango dira, ikuskizunaren ezaugarrien arabera.

3.– Los espectáculos circenses se podrán presentar en el área teatral o de la danza en función de las características del espectáculo.

33. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradun izateko baldintzak.

Artículo 33.– Requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria.

3. artikuluan ezarritako baldintzak betetzeaz gain, honako atal hauetan ezarritakoak betetzen dituztenek eskatu ahal izango dituzte laguntza hauek:

Podrán solicitar estas ayudas quienes además de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3, cumplan con los establecidos en los siguientes apartados:

a) Azken 10 urteetan arte eszenikoetako ikuskizunak sortu eta taularatzeko etengabeko jarduera egin dutenak.

a) Hayan desarrollado una actividad ininterrumpida de creación y puesta en escena de espectáculos de artes escénicas los últimos 10 años.

Garatutako jarduera zenbatzeko, kontuan hartuko dira bat-egite- edo eraldaketa-prozesuen aurreko ibilbideak, baldin eta egitez edo zuzenbidez erakunde eskatzailea aurretik zegoen/zeuden jardueren segida bada.

A los efectos de computar la actividad desarrollada, se tendrán en cuenta las trayectorias previas a procesos de fusión o transformación siempre que de hecho o de derecho la entidad solicitante constituya sucesión de la(s) anteriormente existente(s).

b) Oinarrizko kudeaketa-, ekoizpen- eta banaketa-talde bat dute, gutxienez bi pertsonaz osatua.

b) Consten de un equipo de gestión, producción y distribución básico compuesto como mínimo por dos personas.

34. artikulua.– Dirulaguntzen zenbatekoak eta mugak.

Artículo 34.– Cuantías y límites de estas subvenciones.

1.– Bi urteko jarduera eszenikoetarako dirulaguntzen zenbatekoa 700.000 eurokoa da. 467.000 euro antzerki arlora bideratuko dira eta 233.000 euro dantza arlora.

1.– La cuantía de las subvenciones a la actividad escénica bienal asciende a 700.000 euros. 467.000 euros se destinarán al área teatral y 233.000 euros al área de la danza

2.– Dirulaguntzak, gehienez ere, aurkeztutako proiektu edo jarduera bakoitzaren aurrekontu garbiaren % 50era irits daitezke (zergak kanpo).

2.– Las subvenciones podrán alcanzar, como máximo, hasta un 50 % del presupuesto neto (impuestos excluidos) de cada proyecto o actividad presentada a efectos de la subvención.

3.– Hautatutako proiektu bakoitzari gehienez 120.000 euro emango zaizkio.

3.– El importe máximo concedido a cada proyecto seleccionado no podrá ser superior a 120.000 euros.

4.– Nolanahi ere, onuradun berak ezin izango ditu 400.000 euro baino gehiago jaso 8 urteko epean, 2019ko deialditik zenbatzen hasita.

4.– En todo caso una misma persona o entidad beneficiaria no podrá recibir más de 400.000 euros en un periodo de 8 años, a contar desde la convocatoria de 2019.

35. artikulua.– Hautapena eta kuantifikazioa egiteko irizpideak.

Artículo 35.– Criterios de selección y cuantificación.

1.– Balorazio batzordeak txostena egiteko, irizpide hauek aplikatuko ditu:

1.– Al objeto de elaborar el informe con el resultado de la evaluación, la Comisión de Valoración aplicará los siguientes criterios:

1.1.– Lehenengo fasean aplikatu beharreko irizpideak (guztira 80 puntu):

1.1.– Criterios a aplicar en la primera fase: (total 80 puntos)

A) Produkzio-proiektuaren balorazio artistikoa (14 puntu).

A) La valoración artística del proyecto de producción (14 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan produkzioan eragina dutelako, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrá en cuenta los siguientes elementos implicados en la producción y con el peso específico que en los mismos se señala:

A1: Langile artistiko eta teknikoen multzoa (4 puntu).

A1: elenco artístico y técnico (4 puntos).

A2: Egiletasunak: jatorrizko ideia, testuak eta zirku mugimenduak (4 puntu).

A2: las autorías: idea original, textos, coreografía y movimientos circenses (4 puntos).

A3: Zuzendaritza artistikoa: dramaturgia, koreografia (4 puntu).

A3: dirección artística: dramaturgia, coreografía y circenses (4 puntos).

A4: Espazio eszenikoak: Eszenografia, argiak, jantziak. Kaleko arteei buruzko proposamenetan, proposamen eszenikoaren aldakortasuna baloratuko da. (2 puntu).

A4: espacios escénicos: escenografía, luces, vestuario En las propuestas de artes de calle se valorará la versatilidad de la propuesta escénica (2 puntos).

B) Produkzio-proiektuaren interesa (8 puntu).

B) Interés del proyecto de producción (8 puntos).

Aspektu hauek hartuko dira kontuan:

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

B1: Komunitatearen gizarte-erronkekiko konpromisoa. (3 puntu).

B1: interés en los valores promocionados y compromiso con la comunidad en sus desafíos sociales (3 puntos).

B2: Euskal ondare eszenikoa berreskuratzea eta/edo ekarpenak egitea. (2 puntu).

B2: recuperación del patrimonio escénico vasco y/o aportación al mismo (2 puntos).

B3: Euskal arte eszenikoen sektoreari eginiko ekarpena (3 puntu).

B3: aportación al sector de las artes escénicas vascas (3 puntos).

C) Proiektuaren bideragarritasun ekonomikoa (12 puntu).

C) Viabilidad económica del proyecto (12 puntos).

C1: Aurkeztutako finantza-proiektuaren egokitasuna, koherentzia eta legezkotasuna (3 puntu).

C1: idoneidad y coherencia del proyecto financiero presentado (3 puntos).

C2: Proposatutako ustiapen- eta amortizazio-plana (3 puntu).

C2: plan de explotación y amortización propuesto (3 puntos).

C3: Banaketa- eta inbertsio-plana merkaturatzeko (6 puntu).

C3: plan de comercialización: estrategia de distribución e inversión en su comercialización (6 puntos).

D) Ibilbidearen balorazioa (20 puntu).

D) Valoración de la trayectoria (20 puntos).

D1: Pertsona edo erakunde eskatzaileak egindako ekoizpen kopurua (4 puntu).

D1: Número de producciones realizadas por la persona o entidad solicitante (4 puntos).

D2: EAEn azken 3 urteetan egindako funtzioen kopurua (4 puntu).

D2: número de funciones realizadas en la CAE los últimos 3 años (4 puntos).

D3: Estatuan (EAEn izan ezik) azken 3 urteetan egindako funtzioen kopurua. (4 puntu).

D3: número de funciones realizadas en el Estado (excluida la CAE) los últimos 3 años (4 puntos).

D4: Azken 3 urteetan egindako nazioarteko funtzioen kopurua. (4 puntu).

D4: número de funciones internacionales realizadas los últimos 3 años (4 puntos).

D5: Pertsona edo erakunde eskatzailearen ibilbidearen balorazioa (4 puntu).

D5: valoración de la trayectoria de la persona o entidad (4 puntos).

E) Jardueraren berrikuntza eta etengabeko hobekuntza (10 puntu).

E) Innovación y mejora continua de la actividad (10 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos y con el peso específico que en los mismos se señala:

E1: Produkzio-prozesuaren eta merkaturatzearen berrikuntza (4 puntu).

E1: innovación en los procesos de producción y comercialización (4 puntos).

E2: Publikoekiko harremanaren berrikuntza (4 puntu).

E2: innovación en las relaciones con los públicos (4 puntos).

E3: Berrikuntza artistikoa: arte-diziplina desberdinetako hizkuntza eta intersekzio berrien garapena (2 puntu).

E3: innovación artística: desarrollo de nuevos lenguajes e intersección de distintas disciplinas artísticas (2 puntos).

F) Enpresaren antolaketa-egitura (16 puntu).

F) Estructura organizativa de la empresa (16 puntos).

F1: Aurreko ekitaldian egindako salmenta-bolumena (7 puntu).

F1: volumen de ventas realizado en el ejercicio anterior (7 puntos).

F2: Aurreko ekitaldian hartutako langile-gastuak (9 puntu).

F2: gastos de personal contraídos en el ejercicio anterior (9 puntos).

1.2.– 4.2 Artikuluan ezarritako gutxienekoa gainditu ondoren balorazioaren bigarren fasean, honako balorazio hauek hartuko dira kontuan (guztira 20 puntu):

1.2.– Una vez superados los límites establecidos en el artículo 4.2 se aplicarán los criterios restantes de la segunda fase (20 puntos).

G) Proposatutako jardueran euskara erabiltzea (10 puntu).

G) Uso del euskera en la actividad propuesta (10 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos y con el peso específico que en los mismos se señala:

G1: Euskarazko bertsioa egotea (5 puntu). Ahozkotasunik ez duten proiektuek ez dute puntuaziorik lortuko G1 atalean.

G1: existencia de versión en euskera (5 puntos). Este criterio no se aplicará para aquellos proyectos que carezcan de oralidad.

G2: Komunikazio-elementuetan euskara erabiltzea (5 puntu).

G2: valoración del uso del euskera en los elementos de comunicación (5 puntos).

– Euskara komunikazio-euskarrietan (5 puntu).

– Soportes comunicativos en euskera (5 puntos).

– Komunikazio-euskarri eleaniztunak, euskara hizkuntzetako bat izanik (puntu 1).

– Soportes comunicativos multilingües, integrando el euskera como parte de una de las lenguas (1 puntos).

– Komunikazio-euskarri eleaniztunak, euskara hizkuntzetako bat ez izanik (0 puntu).

– Soportes comunicativos multilingües, no siendo el euskera una de las lenguas (0 puntos).

H) Emakumeen parte hartzea aurkeztutako proiektuan (10 puntu). Emakumearen parte-hartzea esklusiboa eta pertsona bakarrekoa den kasuetan bakarrik baloratuko da.

H) Participación de la mujer en el proyecto presentado (10 puntos). La valoración se producirá solo en aquellos casos en los que la participación de la mujer sea exclusiva y unipersonal.

H1: Zuzendaritza artistikoaren/koreografikoaren ardura duen emakumea (3.5 puntu).

H1: mujer responsable en la dirección artística/coreográfica (3,5 puntos).

H2: Ekoizpen-zuzendaria emakumea bada (3.5 puntu).

H2: mujer responsable de la dirección de producción (3,5 puntos).

H3: Hurrengo postuetan dauden profesional guztien % 40 baino gehiago emakumeei dagokie: obrako pertsonaia nagusia, argiztapen-arduraduna, dekoratuen arduraduna, jantzien arduraduna, ikus-entzunezkoen arduraduna, konpositorea eta errejidorea. (3 puntu).

H3: más del 40 % del total de profesionales que ocupen los siguientes puestos corresponden a mujeres: personaje principal de la obra, responsable de iluminación, responsable de decorados responsable de vestuario, responsable de audiovisuales, compositora y regidora (3 puntos).

2.– 4. artikuluan jasotako prozeduraren arabera hautatutako proiektu bakoitzari dagokion laguntzaren zenbatekoa zehazteko, banaketa-sistema bat aplikatuko da. Sistema horren arabera, modalitaterako ezarritako zuzkidura ekonomikoa eskatutako dirulaguntzaren % 100 esleituz banatuko da. Eskatutako eskabidearen % 100 ezin izango da inoiz onartutako aurrekontuaren gaineko gehieneko laguntzen ehunekoa baino handiagoa izan. Hautatutako azken eskabideari dagokion dirulaguntza ez bada egindako eskaeraren % 80 baino handiagoa, deialdiaren beste diziplina edo modalitate batera bideratuko da, 2.5 artikuluan ezarritako irizpideari jarraikiz. Ehuneko hau % 60ra jaitsiko da 100.000 eurotik gorako aurrekontuetan.

2.– Para la determinación del importe de la ayuda que corresponde a cada uno de los proyectos seleccionados atendiendo al procedimiento recogido en el artículo 4, se aplicará un sistema de reparto en virtud del cual la dotación económica establecida para la modalidad se distribuirá adjudicando el 100 % de la subvención solicitada. El 100 % de la solicitud solicitada nunca podrá ser superior a los porcentajes de ayudas máximos sobre el presupuesto aprobado. Si la subvención que corresponda a la última solicitud seleccionada no supera el 80 % de la solicitud realizada se destinará a otra disciplina o modalidad de la convocatoria siguiendo el criterio establecido en el artículo 2.5. Este porcentaje descenderá al 60 % en presupuestos superiores a 100.000 euros.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Datu pertsonalak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Datos personales.

– Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa.

– Información básica sobre protección de datos.

Zure datu pertsonalak tratatu eta tratamendu-jarduera honetan sartuko dira: Kultura- eta sormen-eremurako laguntzak eta dirulaguntzak.

Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: ayudas y subvenciones dirigidas al ámbito cultural y creativo.

Arduraduna: Kultura Sustatzeko Zuzendaritza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila.

Responsable: Dirección de Promoción de la Cultura, Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Helburua: Kulturaren eta sormenaren sektoreko dirulaguntzak eta dirulaguntzak kudeatzea.

Finalidad: gestionar las ayudas económicas y las subvenciones del sector cultural y creativo.

Legitimazioa: Interes publikoaren alde edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak gauzatzearen alde egindako misioa betetzeko beharrezko tratamendua.

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Hartzaileak: Arloan eskumena duten administrazioak.

Personas destinatarias: administraciones competentes en la materia.

Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren beste eskubide batzuk ere.

Derechos: usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio gehigarria: Datuen babesari buruzko informazio gehigarria eta zehatza gure web orrian kontsulta dezakezu:

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:

Araudia: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa.

Normativa: Reglamento General de Protección de Datos y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

BIGARRENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Eskatutako dirulaguntzen zenbateko osoa kontuan hartuta, 2. artikuluan ezarritako zenbatekoak gehitu ahal izango dira, Kulturako sailburuordearen ebazpen baten bitartez, baldin eta Kultura eta Hizkuntza politika Sailaren beste programa batzuk gauzatu ondoren aurrekontuetako izakinak agortu ez badira. Aldaketa hori eskabideei buruzko erabakia hartu aurretik egin beharko da. Horretarako 2.5 artikuluan aipatutako irizpidea aplikatuko da. Sailburuordearen ebazpena EHAAn argitaratuko da.

Los importes consignados en el artículo 2 podrán ser incrementados, por Resolución del Viceconsejero de Cultura, teniendo en cuenta la cuantía total de las subvenciones solicitadas, en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de otros programas del Departamento de Cultura y Política lingüística, y con carácter previo a la resolución de los mismos. Para ello se aplicará el criterio citado en el artículo 2.5. La mencionada Resolución deberá ser publicada en el BOPV.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek administrazio-bideari amaiera ematen dio, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez diezaiokete interesdunek Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La Presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko maiatzaren 7a.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de mayo de 2024.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental