Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

89. zk., 2024ko maiatzaren 8a, asteazkena

N.º 89, miércoles 8 de mayo de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
2159
2159

49/2024 DEKRETUA, apirilaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 2025. urteko jaiegunen egutegi ofiziala onartzen duena.

DECRETO 49/2024, de 23 de abril, por el que se aprueba el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2025.

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 12. artikuluan eta Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onartu zuen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 37. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, Eusko Jaurlaritzari dagokio 2025. urterako lanegun eta jaiegunen egutegia finkatzea, urteak, gehienez ere, hamalau jaiegun izango dituela kontuan harturik.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y en el artículo 37 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, es competencia de este Gobierno establecer, dentro del límite anual de catorce días festivos, el calendario de días laborables y festivos para el año 2025.

Hori dela eta, Lanaldia, lanaldi bereziak eta atsedenaldiak arautzen dituen uztailaren 28ko 2001/1983 Errege Dekretuaren 45. eta 46. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz –errege-dekretu hori indarrean dago lanegun bereziei buruzko irailaren 21eko 1561/1995 Errege Dekretuaren xedapen indargabetzaile bakarraren arabera–, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuak proposatuta, Lan Harremanen Kontseiluari eta gainerako kontsulta-organoei entzunda, Gobernu Kontseiluak 2024ko apirilaren 23an egindako bilkuran gaia aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, y en concordancia con lo dispuesto en los artículos 45 y 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, vigente de conformidad con lo dispuesto en la disposición derogatoria única del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, a propuesta de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, habiéndose dado audiencia al Consejo de Relaciones Laborales y demás órganos consultivos interesados, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 23 de abril de 2024,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Bi mila eta hogeita bosgarren urtean, Euskal Autonomia Erkidegoan jaieguntzat hartuko dira lan ondorioetarako –ordaindu egingo dira eta ez dira berreskuratu beharko– urteko igande guztiak eta jarraian aipatzen diren jaiegunak:

Artículo 1.– Tendrán la consideración de días inhábiles en el País Vasco a efectos laborales, retribuidos y no recuperables, durante el año dos mil veinticinco, todos los domingos del año y las festividades de:

Urtarrilaren 1a, Urteberri eguna.

1 de enero, Año Nuevo.

Urtarrilaren 6a, Jaunaren epifania.

6 de enero, Epifanía del Señor.

Apirilaren 17a, Ostegun Santua.

17 de abril, Jueves Santo.

Apirilaren 18a, Ostiral Santua.

18 de abril, Viernes Santo.

Apirilaren 21a, Pazko Astelehena.

21 de abril, Lunes de Pascua de Resurrección.

Maiatzaren 1a, Langileen Eguna.

1 de mayo, Fiesta del Trabajo.

Uztailaren 25a, Santiago Apostoluaren Eguna.

25 de julio, Santiago Apóstol.

Abuztuaren 15a, Ama Birjinaren Jasokundea.

15 de agosto, Asunción de la Virgen.

Azaroaren 1a, Santu Guztien Eguna.

1 de noviembre, Todos los Santos.

Abenduaren 6a, Konstituzio Eguna.

6 de diciembre, Día de la Constitución.

Abenduaren 8a, Ama Birjina Sortzez Garbiaren Eguna.

8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

Abenduaren 25a, Eguberri eguna.

25 de diciembre, Natividad del Señor.

2. artikulua.– 1.– Era berean, lan ondorioetarako, jaiegun izango dira –hau da, ordaindu egingo dira eta ez dira berreskuratu beharko–, bi mila eta hogeita bosgarren urtean, tokiko jaiegun izaera izango duten bi egun. Laneko eta Gizarte Segurantzako lurralde-ordezkariek zehaztuko dituzte egun horiek, udaletako osoko bilkurek proposatuta. Lurralde historiko bakoitzeko gainerako udalerriekin batera edo aparte hartu ahalko dira egun horiek.

Artículo 2.– 1.– Serán también inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, en el año dos mil veinticinco, hasta dos días con carácter de fiestas locales, que se establecerán por los Delegados Territoriales de Trabajo y Seguridad Social, a propuesta del Pleno de los Ayuntamientos respectivos, pudiendo ser comunes o no en los diversos términos municipales de cada Territorio Histórico.

2.– Dekretu hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hilabeteko epean egin beharko dute proposamena udalek, eta dagokien lurralde-ordezkaritzara bidali.

2.– Los Ayuntamientos deberán formular sus propuestas y remitirlas a la respectiva Delegación Territorial que por ubicación les corresponda en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de la publicación del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuari aginpidea ematen zaio dekretu honetan xedatutakoa garatu eta betearazteko behar diren xedapenak eman ditzan.

Se faculta a la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y ejecución de lo dispuesto en este Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Dekretu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

El presente Decreto surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2024ko apirilaren 23an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 23 de abril de 2024.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburua,

La Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental