Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

73. zk., 2024ko apirilaren 12a, ostirala

N.º 73, viernes 12 de abril de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
1775
1775

EBAZPENA, 2024ko martxoaren 25ekoa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez egiten baitira etxebizitzen sektorean energia berriztagarrien iturriez baliatuta egindako autokontsumoari lotutako inbertsioetarako laguntza-programaren oinarri arautzaileen onespena, deialdia eta argitarapena.

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2024, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones vinculadas al autoconsumo con fuentes de energía renovable en el sector residencial.

Energiaren Euskal Erakundea Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Sailaren mendeko zuzenbide pribatuko erakunde publikoa da, eta bera arduratzen da Euskal Autonomia Erkidegoan energiaren aurrezkia eta eraginkortasuna, energia-baliabide berriztagarriak, energia-dibertsifikazioa eta energia-azpiegiturak bultzatzeko jarduerez.

El Ente Vasco de la Energía, Ente Público de Derecho Privado dependiente del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, tiene encomendadas las actuaciones dirigidas a impulsar el ahorro y la eficiencia energética, los recursos energéticos renovables, la diversificación energética y la promoción de infraestructuras energéticas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Horri dagokionez, Energiaren Euskal Erakundea zenbait ekintza egiten ari da 2030eko Euskadiko Energia Estrategian (3E-2030) jasotako helburuak betetzeko. Jarduera horien artean, Euskal Autonomia Erkidegoko instalazioetan eta eraikinetan energia berriztagarrien erabilera sustatzeko ekintzak sustatzeko laguntza-programak daude.

A este respecto, el Ente Vasco de la Energía viene desarrollando diversas acciones encaminadas a cumplir con los objetivos recogidos en la Estrategia Energética de Euskadi 2030 (3E-2030). Entre estas actuaciones cabe citar los diversos programas de ayudas a través de los cuales se promueven acciones que persiguen el fomento del uso de energías renovables en instalaciones y edificios, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Ildo beretik, Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Sailak, Euskadiko Energia Estrategia 2030 (3E2030) dokumentuan jasota dauden Eusko Jaurlaritzaren Energia Politikaren helburuekin bat etorriz, xede hau du: behar den sustapen publikoaren bidez energiaren kontsumoaren eraginkortasuna areagotzea, eta, horrekin batera, energia-sistema lehiakorrago, jasangarriago eta seguruago bat lortzea, ingurumen-inpaktua eta kontsumorako energiaren beharra gutxituz eta kanpoko baliabideekiko mendekotasuna murriztuz.

En esta misma línea el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, de conformidad con los objetivos de la Política Energética del Gobierno Vasco materializados en el documento Estrategia Energética de Euskadi 2030 (3E2030), tiene como misión contribuir, mediante el necesario impulso público, a aumentar la eficiencia en el consumo de energía, a la consecución de un sistema energético más competitivo, más sostenible y más seguro, al disminuir el impacto ambiental, requerir menos energía para el consumo y reducir la dependencia de recursos externos.

Horrenbestez, laguntza-programa hau batez ere helburu honekin diseinatu da: ekintzak sustatzea, etxebizitzen sektorean autokontsumorako instalazioak egiteko, energia berriztagarrien iturriez baliatuta.

En consecuencia, el presente Programa de Ayudas se ha diseñado con el objetivo prioritario de promover acciones que persigan la realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector residencial.

Horrenbestez, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– EEE Energiaren Euskal Erakundeko zuzendaritza-organoen funtzioak arautzen dituen martxoaren 5eko 64/1985 Dekretua bigarren aldiz aldatzen duen otsailaren 3ko 10/2015 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz, onartzea etxebizitzen sektorean energia berriztagarrien iturriez baliatuta egindako autokontsumoari lotutako inbertsioetarako laguntza-programaren oinarri arautzaileak eta deialdia. Ebazpen honen eranskinean haren edukia azaltzen da.

Primero.– De conformidad con lo establecido en el Decreto 10/2015, de 3 de febrero, de segunda modificación del Decreto 64/1985, de 5 de marzo, por el que se regulan las funciones de los órganos rectores del Ente Vasco de la Energía (EVE), aprobar las bases reguladoras y la convocatoria correspondiente del Programa de Ayudas a inversiones vinculadas al autoconsumo con fuentes de energía renovable en el sector residencial, cuyo contenido se adjunta a modo de anexo a la presente Resolución.

Bigarrena.– Dirulaguntzen araubidea erregulatzen duen abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 8.3 artikuluarekin bat etorriz, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian osorik argitaratzea, zeinak onartzen baititu etxebizitzen sektorean energia berriztagarrien iturriez baliatuta egindako autokontsumoari lotutako inbertsioetarako laguntza-programaren oinarri arautzaileak.

Segundo.– De conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones, proceder a la publicación íntegra en el Boletín Oficial del País Vasco de la presente Resolución de aprobación de las bases reguladoras correspondientes al Programa de Ayudas a inversiones vinculadas al autoconsumo con fuentes de energía renovable en el sector residencial.

Hirugarrena.– Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta haren aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio EEEko zuzendari nagusiari, hilabeteko epean. EHAAn argitaratu eta biharamunetik hasita, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke, Bilboko administrazioarekiko auzien epaitegietan, bi hilabeteko epean, EHAAn argitaratu eta biharamunetik hasita.

Tercero.– Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Director General del EVE en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV, o recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

Bilbao, 2024ko martxoaren 25a.

En Bilbao, a 25 de marzo de 2024.

Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusia,

El Director General del Ente Vasco de la Energía,

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental