Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

53. zk., 2024ko martxoaren 13a, asteazkena

N.º 53, miércoles 13 de marzo de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
1305
1305

31/2024 EBAZPENA, martxoaren 7koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearekin Jokoaren Euskal Behatokiarentzat sinatutako lankidetza-hitzarmena.

RESOLUCIÓN 31/2024, de 7 de marzo, de la Directora de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración suscrito con la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, para el Observatorio Vasco del Juego.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak aipatutako lankidetza-hitzarmena sinatu du, eta, behar bezalako publikotasuna emateko, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco el Convenio de colaboración referenciado, a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearekin Jokoaren Euskal Behatokiarentzat sinatutako lankidetza-hitzarmena. Lankidetza-hitzarmen hori ebazpen honen eranskin gisa agertzen da.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Convenio de colaboración suscrito con la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, para el Observatorio Vasco del Juego, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2024ko martxoaren 7a.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de marzo de 2024.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

La Directora de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

MARIA BEGOÑA OTALORA ARIÑO.

MARÍA BEGOÑA OTALORA ARIÑO.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN MARTXOAREN 7KO 31/2024 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 31/2024, DE 7 DE MARZO, DE LA DIRECTORA DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
LANKIDETZA-HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN (SEGURTASUN SAILAREN BIDEZ) ETA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAREN ARTEKOA, JOKOAREN EUSKAL BEHATOKIARENTZAT
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI, A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, Y LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, PARA EL OBSERVATORIO VASCO DEL JUEGO
ELKARTU DIRA:
REUNIDOS:

Alde batetik, Josu Iñaki Erkoreka Gervasio jauna, Lehenengo Lehendakariorde eta Segurtasun Saileko sailburua, irailaren 7ko Lehendakariaren 20/2020 Dekretuaren bidez izendatuta, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren izenean eta haren ordezkari gisa, Autonomia Estatutuaren 33.2 artikuluak eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 8.b), 17 eta 25. artikuluek ematen dizkioten eskumenak baliatuz.

De una parte, D. Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad, en el ejercicio de su cargo en virtud del nombramiento efectuado por Decreto 20/2020, de 7 de septiembre, del Lehendakari, en nombre y representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en virtud de las facultades que le atribuyen el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía y los artículos 8.b), 17 y 25 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno.

Bestetik, Eva Ferreira García, Euskal Herriko Unibertsitateko / Universidad del País Vasco (aurrerantzean UPV/EHU) errektorea, bere kargua, UPV/EHUren izenean eta ordezkaritzan, urtarrilaren 19ko 10/2021 Dekretuak (EHAA, 17. Zk., 2021eko urtarrilaren 25ekoa) ekitaldi honetarako baimenduta, UPV/EHUko Gobernu Kontseiluaren Funtzionamendu Araudiaren 29.2 artikuluan ezarritakoaren arabera (EHAA, 98. Zk. 2009ko maiatzaren 26koa).

De otra parte, Dña. Eva Ferreira García, Rectora de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (en adelante UPV/EHU), en el ejercicio de su cargo, en nombre y representación de la misma, autorizada para este acto por Decreto 10/2021, de 19 de enero (BOPV n.º 17, de 25 de enero de 2021), en virtud de lo establecido en el artículo 29.2 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Gobierno de la UPV/EHU (BOPV n.º 98, de 26 de mayo de 2009).

Bi alderdiek parte hartzen dute beren karguek ematen dizkieten ordezkaritza eta ahalmenekin, eta elkarri aitortzen diote betebeharrak hartzeko eta hitzartzeko gaitasuna eta legitimazioa, eta horretarako:

Ambas partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos cargos les confieren, reconociéndose mutuamente capacidad y legitimación para obligarse y convenir, y al efecto:

ADIERAZTEN DUTE:
EXPONEN:

Lehenengoa.– Azaroaren 8ko 4/1991 Legeak jokoa arautzen du Euskal Autonomia Erkidegoan. Gernikako Estatutuaren 10.35 artikuluaren arabera Euskal Autonomia Erkidegoak jokoaren arloan duen eskumen esklusiboa garatzeko eman da 4/1991 Legea.

Primero.– La Ley 4/1991, de 8 de noviembre, regula el juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Dicha ley se dicta en desarrollo de la competencia exclusiva que, en materia de juego, se halla atribuida a la Comunidad Autónoma de Euskadi a tenor del artículo 10.35 del Estatuto de Gernika.

Bigarrena.– Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta sail bakoitzaren egitekoak eta jardun arloak finkatzen dituenak, 5. artikuluan ezartzen du Segurtasun Sailak duela jokoaren, apustuen eta Ikuskizunenen arloko eskumena.

Segundo.– El Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, en su artículo 5 determina que el Departamento de Seguridad es competente en materia de juego, apuestas y espectáculos.

Hirugarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoko Jokoa Arautzeko Agintaritzak honako eskumen hauek ditu, besteak beste: jokoari buruzko politika publikoak lantzea; joko arduratsu eta bermedunaren aldeko sentsibilizazioa sustatzea; herritarren portaerei, adingabeei eta mendekotasun-jokabideen kontrolari dagokionez jokoak gizartean duen eraginari buruzko ikerketa sustatzea; eta jokoen antolaketa baimentzea eta kontrolatzea.

Tercero.– La Autoridad Reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi tiene entre sus atribuciones elaborar las políticas públicas relativas al juego; promover la sensibilización en aras de un juego responsable y con garantías, y la investigación sobre la incidencia social del juego en relación con los comportamientos ciudadanos, las personas menores de edad y el control de las conductas adictivas; así como autorizar y controlar la organización de los juegos.

Horretarako, beharrezkoa da jokoaren errealitateari buruzko ezagutza sistematikoa eta etengabe berritua izatea. Horretarako, beharrezkoa da jokoaren sektore ekonomikoari, jokalarian profilari eta, oro har, herritarrek jokoarekiko edo jokoaren publizitatearekiko duten pertzepzioari buruzko datuak eta informazioak biltzeko sistematika bat izatea.

Para ello, requiere disponer de un conocimiento sistemático y renovado permanentemente de la realidad del juego. Y para ello, es preciso disponer de una sistemática de recogida de datos e informaciones relativas al sector económico del juego, del perfil de las personas jugadoras, así como la percepción de la ciudadanía en general hacia el juego o la publicidad del mismo.

Laugarrena.– 2018ko urriaren 23an, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen 147/2018 Dekretua, urriaren 16koa, Jokoaren Euskal Behatokia sortu eta arautzen duena. Behatokiaren helburua da Euskadiko jokoa etengabe aztertzea, Euskadiko Jokoa Arautzeko Agintaritzari fenomeno osoaren ikuspegia emateko bere politika publikoak ezartzeko.

Cuarto.– El 23 de octubre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco el Decreto 147/2018, de 16 de octubre, por el que se crea y regula el Observatorio Vasco del Juego. Este Observatorio tiene como finalidad el estudio y análisis permanente del juego en Euskadi, con el fin de proporcionar a la Autoridad Reguladora del Juego en Euskadi una visión de conjunto del fenómeno a la hora de implementar sus políticas públicas.

Eta helburu horretarako, eginkizun hauek ditu:

Y sus funciones, para tal finalidad, son:

a) Jokoaren sektoreak Euskal Autonomia Erkidegoan duen egoera orokorra ezagutzea, aztertzea eta horri buruzko informazioa zabaltzea.

a) Conocer, analizar y difundir información sobre la situación general del sector del juego en la Comunidad autónoma de Euskadi.

b) Aldizkako inkestak eta azterlan ekonomiko eta sozialak egitea, jokoaren sektorearen egoera eta jokoaren politika publikoen aplikazioa; enpresa-sektorearen osaera, jokalarien profila eta pertzepzio subjektiboa, jokoaren pertzepzio soziala eta jokoari buruzko politikak, eta abar ezagutzeko.

b) Llevar a cabo encuestas periódicas y estudios económicos y sociales para conocer la situación de dicho sector del juego y la aplicación de las políticas públicas del juego; la composición del sector empresarial; el perfil de las personas jugadoras y su percepción subjetiva; la percepción social del juego y las políticas relativas al mismo, etc.

c) Jokoaren sektorerekin zerikusia duten nazioko eta nazioarteko beste erakunde batzuekiko ezagutza eta informazio-trukea sustatzea.

c) Fomentar el conocimiento y el intercambio de información con otras instituciones a nivel nacional e internacional relacionadas con el sector del juego.

d) Jokoarekin eta gizartean duen pertzepzioarekin lotuta sortzen ari diren fenomenoak edo alderdiak antzematea.

d) Detectar fenómenos o aspectos emergentes en relación al juego y su percepción social.

e) Joko-politika publikoek enpresen-sektorean, jokalarietan eta, oro har, gizartean duten eragina aztertzea.

e) Analizar el impacto de las políticas públicas de juego en el sector empresarial, las personas jugadoras y la sociedad en general.

f) Joko-politika publikoen konparazio-taulak ezartzea Euskadin eta inguruko beste lurralde-eremu batzuetan edo Europar Batasuneko herrialdeetan.

f) Establecer cuadros comparativos de las políticas públicas de juego en Euskadi y en otros ámbitos territoriales circundantes o en los países de la Unión Europea.

g) Jokoari buruzko ikerketa-, azterketa- eta prestakuntza-ildoak bultzatzea.

g) Impulsar líneas de investigación, estudio y formación en relación al juego.

h) Adikzioen Euskal Behatokiarekin lankidetzan aritzea, jokoarekiko adikzioen intzidentzia, prebalentzia eta problematika ezagutzeko ikerketa aztertu eta sustatzeko, osasunaren gizarte-baldintzatzaileen eta osasun desberdintasunen esparruan, eta, zehazki, emakumeen jokoarekiko mendekotasunaren problematika ezagutzeko ikerketa-ildoak sustatzeko.

h) Colaborar con el Observatorio Vasco de Adicciones en el estudio y fomento de la investigación para el conocimiento de la incidencia, prevalencia y problemática de las adicciones al juego, en el marco de los determinantes sociales de la salud y las desigualdades en salud, y en concreto, en el fomento de líneas de investigación para conocer la problemática de las adicciones al juego en las mujeres.

i) Gazteen Behatokiarekin lankidetzan aritzea, jokoak gazteengan duen eragina ezagutzeko ikerketa aztertu eta sustatzeko.

i) Colaborar con el Observatorio de la Juventud en el estudio y fomento de la investigación para el conocimiento de la incidencia del juego en la juventud.

j) Gizarte-errealitate horrek izan dezakeen bilakaerari buruzko azterlan eta ikerketa prospektiboak egitea.

j) Realizar estudios e investigaciones prospectivas de cómo puede evolucionar esta realidad social

k) Aldian-aldian eguneratzea, unean uneko ebidentzia zientifikoetan oinarrituta, gaiari buruzko dokumentu-baliabideak eta horiek eskuratzeko aukera bermatzea erakunde publiko eta pribatu guztiei, profesionalei eta horiek aztertzeko eta ikertzeko interesa duten pertsona guztiei.

k) Actualizar periódicamente, sobre la base de las evidencias científicas del momento, los recursos documentales en la materia y garantizar el acceso a ellos a todos los organismos públicos y privados, a diferentes profesionales y a cuantas personas estén interesadas en su estudio e investigación.

l) Jokorako politika publikoen eta pribatuen esparruan gomendagarriak diren jardunbide egokiak eta ekimenak hautematea, biltzea eta zabaltzea.

l) Detectar, recopilar y difundir buenas prácticas e iniciativas recomendables en el ámbito de las políticas públicas y las privadas de juego.

Bosgarrena.– Bere helburuak betetzeko, UPV/EHUk ikerketa soziala sustatzen du, euskal gizartearen errealitatea hobeto ezagutzeko bere eremu guztietan. Ildo horretan, hitzarmen honen xede den jarduera norabide horretan bideratuta dago, Soziologia eta Gizarte Langintza Saileko ibilbide ezaguneko irakasle ta ikertzaileek babesten dute.

Quinto.– Que, en cumplimiento de sus fines, la UPV/EHU promueve la investigación social en aras de un mayor conocimiento de la realidad social vasca en sus diversos ámbitos. En ese sentido, la actividad objeto del presente convenio va orientada en esa misma dirección y viene respaldada por personal docente e investigador de reconocida trayectoria perteneciente al Departamento de Sociología y Trabajo Social.

Seigarrena.– UPV/EHUk jokoaren inguruko iritzi publikoaren azterketan oinarritutako ikerketa-programa bat garatuko du, aipatutako Jokoaren Euskal Behatokiaren helburuekin identifikatutako lerro bat. Ikerketa-ildo hori Jonatan García Rabadán, Iraide Fernández Aragón eta Julia Shershneva irakasleek (Soziologia eta Gizarte Langintza Sailekoak) garatuko dute. Era berean, UPV/EHUko beste ikertzaileek ere parte hartu dezakete, ikerketa-proiektua behar bezala gauzatzeko, baita kontratatutako langileak eta kanpoko profesionalek ere.

Sexto.– Que la UPV/EHU desarrollará un programa de investigación centrado en el análisis de la opinión pública en torno al juego, una línea identificada con los fines del mencionado Observatorio Vasco del Juego. Esta línea de investigación será desarrollada por el profesor Jonatan García Rabadán y las profesoras, Iraide Fernández Aragón, y Julia Shershneva, pertenecientes al Departamento de Sociología y Trabajo Social. También podrán disponer de cuanto personal investigador de la UPV/EHU sea necesario en la correcta ejecución del proyecto de investigación, así como personal contratado y profesional externo.

Zazpigarrena.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 28.1 artikulua administrazioa publiko honi analogikoki aplikatuta, aurrekontuetan modu izendunean aurreikusitako dirulaguntzak bideratzeko ohiko tresna lankidetza-hitzarmena izango da. Bertan ezarriko dira aplikatu beharreko baldintzak eta konpromisoak. Gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Proiektuan aurreikusita dago Euskal Herriko Unibertsitateari dirulaguntza izendun bat ematea, Jokoaren Euskal Behatokirako Aholkularitza Teknikoa izenarekin. Dirulaguntza horrek 2024rako ordainketa-kreditua izango du, eta 2025-2027 ekitaldietarako konpromiso-kreditua.

Séptimo.– Que conforme a la aplicación analógica a esta Administración Pública del artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos, será el convenio de colaboración, en el cual se establecerán las condiciones y compromisos aplicables. Además, en el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi está prevista una subvención nominativa a la Universidad del País Vasco con la denominación de Asesoría técnica para el Observatorio Vasco del Juego, dotada con crédito de pago para el 2024 y crédito de compromiso para los ejercicios 2025-2027.

Zortzigarrena.– Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzak, aurreko puntuetan aipatzen diren jardueren interes orokorra dela eta, UPV/EHUrekin lankidetzan jardun nahi du jarduera horiek garatzeko. Horretarako, bi aldeek lankidetza-hitzarmen hau sinatzea erabaki dute. Hona hemen hitzarmenaren

Octavo.– Que la Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, dado el interés general de las actividades a las que se hace mención en los puntos anteriores, desea colaborar con la UPV/EHU en su desarrollo, y a tal efecto ambas partes han acordado suscribir el presente convenio de colaboración que se regirá conforme a las siguientes

KLAUSULAK
CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Xedea. Edukia eta irismena.

Primera.– Objeto. Contenido y alcance.

Hitzarmen honen xedea Segurtasun Sailaren (Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzaren bidez) eta UPV/EHUko Soziologia eta Gizarte Langintza Sailaren arteko lankidetza-esparrua ezartzea da, Jokoaren Euskal Behatokiarentzat interesgarriak izan daitezkeen ikerketa-proiektu guztiak sustatu eta garatzeko: iritziak, jarrerak eta datuak.

El presente convenio tiene por objeto establecer el marco de colaboración entre el Departamento de Seguridad, a través de la Dirección de Juego y Espectáculos, y el Departamento de Sociología y Trabajo Social de la UPV/EHU, para fomentar, promover y desarrollar todo tipo de proyectos de investigación que puedan ser de interés para el Observatorio Vasco del Juego: opiniones, actitudes y datos.

Gizarte-ikerketako proiektu horren helburu nagusia Behatoki horretarako edukiak hornitzea da. Horretarako, ikerketa programak hainbat lan-ildo ditu, elkarren artean bereiziak; proiektua osatzen duten lau urteetako bakoitzean egin beharrekoa, hurrengo paragrafoetan laburki jasotzen den bezala, eta garatuago hitzarmen honi erantsitako Memorian.

El objetivo primordial de dicho proyecto de investigación social consiste en la provisión de contenidos para el citado Observatorio. Para ello, el programa de esta misma investigación consta de varias líneas de trabajo diferenciadas entre sí, a realizar en cada una de las cuatro anualidades de las que consta el proyecto, tal y como queda brevemente recogido en los siguientes párrafos, y más desarrollados en la Memoria que se adjunta a este mismo convenio.

Ildo horietako bat da euskal herritarrei inkesta bat egitea, jokoari buruzko iritzi-barometroa edukiz hornitzeko, arreta datuak biltzera eta behar diren txosten eta dokumentuetan aurkeztera zuzenduta egongo da. Informazio hori urtero aurkeztuko da komunikabideen aurrean, jardunaldi batean, eranskinean jasotzen den bezala. Izaera hezigarria izan dezake, Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzak egoki irizten badio. Nolanahi ere, ikerketa-taldeak datu horiek helburu akademikoetarako ustiatu ahal izango ditu.

Una de las mencionadas líneas consiste en la realización de una encuesta a la ciudadanía vasca para dotar de contenido el barómetro de opinión sobre el juego. La atención estará dirigida a recoger los datos, así como a su presentación en informes y cuantos documentos sean necesarios. Dicha información será presentada anualmente ante los medios de comunicación en una jornada, tal y como se recoge en el anexo. Esta misma podrá poseer un carácter formativo, si así lo estimara oportuno la Dirección de Juego y Espectáculos. Todo ello sin perjuicio de que los mismos datos puedan ser explotados por el equipo investigador con fines académicos.

Lan-ildo nagusi horrekin batera, beste azterlan monografiko osagarri batzuk egitea aurreikusten da, luzera txikiagokoak eta iraupen laburragokoak. Azken horien helburua Joko eta Ikuskizunenen Zuzendaritzak berak planteatutako gaurkotasuneko gai eta arazoei azkar eta labur erantzutea izango da. Azterketa horien guztien datuak Jokoaren Euskal Behatokiaren eta Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzaren esku jarriko dira.

Junto a esta principal línea de trabajo, se prevé la realización de otros estudios monográficos complementarios, de menor extensión y menor duración en tiempo. El objetivo de estos últimos será dar respuesta rápida y concisa en cuestiones y problemáticas de actualidad planteadas por la propia Dirección de Juego y Espectáculos. Los datos de todos estos estudios se pondrán a disposición del Observatorio Vasco del Juego, así como de la Dirección de Juego y Espectáculos.

Bi ildo nagusien osagarri gisa (enborreko ikerketa eta ad hoc ikerketa) Jokoaren Euskal Behatokia proiektuak hiru hilean behingo informazio-buletin bat –dibulgaziokoa– argitaratzea barne hartzen du, baita Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzak dituen oinarrizko estatistika adierazleak eguneratzea eta berrikustea ere.

De manera complementaria a las dos principales líneas (investigación troncal e investigación ad hoc), el proyecto Observatorio Vasco del Juego incluye la publicación de un boletín informativo trimestral –de carácter divulgativo–, así como la actualización y revisión de los indicadores estadísticos básicos de los que dispone la Dirección de Juego y Espectáculos.

Helburu horiek guztiak ahalik eta modurik egokienean garatzeko, bi aldeen artean behar adina bilera egitea aurreikusten da.

A fin de desarrollar de la manera más correcta posible todos estos mismos objetivos, se prevé la realización de tantas reuniones entre ambas partes como sean necesarias.

Bigarrena.– UPV/EHUren konpromisoak.

Segunda.– Compromisos de la UPV/EHU.

UPV/EHUk bere gain hartzen du hitzarmen honen xede diren jarduerak gauzatzeko betebeharra, eta, horretarako, honako hauek egin beharko ditu:

La UPV/EHU se obliga a la ejecución de las actuaciones que constituyen el objeto del presente convenio, y para ello deberá:

– Deskribatutako jarduerei ekarpen ekonomikoa aplikatzea, deskribatutako helburuak lortzeko.

– Aplicar la aportación económica a las actividades descritas al objeto de lograr los fines descritos.

– UPV/EHUko ikertzaileak behar adina dedikatzea ikerketa-proiektua gauzatzeko. Segurtasun Sailak baimena ematen du aurrekontuaren zati bat unibertsitate-taldeak ikertzaileak kontratatzeko erabiltzeko.

– Dedicar cuanto personal investigador de la UPV/EHU sea necesario en la correcta ejecución del proyecto de investigación, por lo que el Departamento de Seguridad autoriza destinar una parte del presupuesto a la contratación de Personal Investigador (PIC) por parte del equipo universitario.

– Ikerketa behar bezala garatzeko, UPV/EHUko langileen gutxieneko egitura bat egongo da, baina ikertzaileak kontratatzeko aukera ere egongo da. Ildo honetan, eta Soziologia eta Gizarte Langintza Saileko irakasleen eta ikertzaileen ezagutza-eremutik kanpoko ikerketa edo ikasketatarako, UPV/EHUko beste sail batzuetako irakasle eta ikertzaileak kontratatu ahal izango dituzte, baita ikerketa-arloan ospe handia duten kanpoko adituak ere.

– Para el correcto desarrollo de la investigación habrá una estructura mínima de personal de la UPV/EHU, sin perjuicio de que se autorice la contratación de Personal Investigador (PIC). En este sentido, y para investigaciones o estudios fuera del ámbito de conocimiento de los profesores e investigadores pertenecientes al Departamento de Sociología y Trabajo Social, podrán disponer de profesores e investigadores pertenecientes a otros Departamentos de la UPV/EHU, o incluso, expertos externos de reconocido prestigio en materia de investigación.

– Lankidetza Hitzarmen honen esparruan garatutako jarduerei buruzko informazioa zabaltzen duten komunikazio edo argitalpenetan Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzak emandako lankidetza ezagutaraztea eta agerian jasotzea.

– Difundir y hacer constar, de forma visible, la colaboración prestada por la Dirección de Juego y Espectáculos en las comunicaciones o publicaciones que difundan información relativa a las actividades desarrolladas en el marco de este convenio de colaboración.

– UPV/EHUk hitzarmen honen eranskinean aurreikusitako jarduerak garatzeko eta gauzatzeko konpromisoa hartu du Segurtasun Sailarekin. Horretarako, dagokion urtean garatu beharreko jardueren aurrekontu bat aurkeztuko du, ondoren Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzak onartu beharko duena. Aurrekontua aurreko urteko azaroaren 1a baino lehen entregatu beharko dio Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzari, eta honek aurreko urteko azaroaren 30a baino lehen onartu beharko du. 2024 urterako, aurrekontua hitzarmen hau sinatu ondoren entregatu beharko da, betiere 2024ko urtarrilaren 31 baino lehen.

– La UPV/EHU se compromete con el Departamento de Seguridad a desarrollar y ejecutar las actividades previstas en el anexo de este Convenio. A tal efecto, le presentará un presupuesto de las actividades a desarrollar en el año correspondiente, que deberá contar con la aprobación de la Dirección de Juego y Espectáculos. El presupuesto deberá entregarse antes del día 1 de noviembre del año anterior, y deberá ser aceptado por la Dirección de Juego y Espectáculos antes del día 30 de noviembre del año anterior. Para el caso del año 2024, el presupuesto deberá entregarse tras la firma del presente convenio, y en todo caso antes del día 31 de enero de 2024.

– UPV/EHUk urtero dibulgazio-jardunaldiak egiteko eta antolatzeko konpromisoa hartzen du, Behatokia, haren produktuak, sailaren lana eta urte horretan egin den enborreko ikerketaren edukia ezagutarazteko. Jardunaldi horietatik eratorritako gastuak UPV/EHUk ordaindu beharko ditu, hitzarmen honetan deskribatzen den aurrekontuaren barne.

– La UPV/EHU se compromete a realizar y organizar unas jornadas de carácter divulgativo anualmente para dar a conocer el Observatorio, sus productos, la labor del Departamento y el contenido de la investigación troncal que se haya realizado durante ese año. Los gastos derivados de estas jornadas deberán ser abonados por la UPV/EHU, incluidos en el presupuesto que se describe en este convenio.

– UPV/EHUk konpromisoa hartzen du ikerketaren emaitzak kongresu nazionaletan eta nazioartekoetan aurkezteko, bai eta aldizkari zientifikoetan argitaratzeko ere.

– La UPV/EHU se compromete a presentar los resultados de la investigación tanto en congresos, de carácter nacional e internacional, como a su publicación en revistas de carácter científico.

– Ekitaldi bakoitza amaitzean, eta hurrengo urteko urtarrilaren 30a baino lehen, UPV/EHUk memoria bat aurkeztuko dio Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzari. Memoria horretan, hitzarmena gauzatzeko urte bakoitzean garatutako jarduerak deskribatuko dira bai eta mugaeguneratutako urteko gastuen justifikazioa ere, gastuen faktura edo egiaztagirien bidez.

– A la finalización de cada uno de los ejercicios, y antes del 30 de enero del siguiente año, la UPV/EHU aportará una Memoria describiendo las actividades desarrolladas en cada periodo de tiempo en ejecución del convenio, junto con la justificación de los gastos del año vencido mediante facturas o documentos acreditativos de los mismos.

Hirugarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren konpromisoak.

Tercera.– Compromisos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Segurtasun Sailak, Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzaren bitartez, konpromiso hauek hartu ditu:

El Departamento de Seguridad, a través de la Dirección de Juego y Espectáculos, se compromete a lo siguiente:

– Hitzarmenaren garapena sustatzea eta lankidetza-hitzarmen honen esparruan garatutako ikerketa-jardueren jarraipenean parte hartzea.

– Promover el desarrollo del convenio y participar en el seguimiento de las actividades de investigación desarrolladas en el marco de este convenio de colaboración.

– UPV/EHUko taldeak hitzarmen honen esparruan garatu beharreko proiektuaren esparruan jarduteko ildoak eta jarraibideak zehaztea.

– Definir las líneas y directrices de actuación del equipo de la UPV/EHU en el ámbito de los proyectos a desarrollar en el marco del presente convenio.

– Hitzarmen honetan aurreikusitako ekintzak egiteko, laugarren klausulan deskribatutako dirulaguntzaren urteko zenbatekoa erabiltzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan zehaztutako dirulaguntza izendunaren bidez.

– Destinar para la realización de las acciones previstas en el presente convenio, el importe anual de la subvención descrita en la cláusula cuarta, nominativamente asignada en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– Azterlanen emaitzak ikerketa-taldeari lagatzea, argitalpen eta kongresuetan aprobetxamendu akademikoa izan dezan. Gastuak hitzarmenaren aurrekontuaren kontura ordainduko dira, Segurtasun Sailak izango du horien hasierako ustiapena.

– Ceder los resultados de los estudios al equipo de investigación para su aprovechamiento académico tanto en publicaciones como en congresos, siendo sufragados los gastos a cargo del presupuesto del convenio, previa autorización del departamento de Seguridad, quien tendrá la explotación inicial de los mismos.

Laugarrena.– Finantzazioa.

Cuarta.– Financiación.

Segurtasun Sailak 2024, 2025, 2026 eta 2027ko ekitaldietarako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan izendun gisa agertzen den zenbatekoa bideratuko du hitzarmen honetan aurreikusitako ekintzak egiteko. Euskal Autonomia Erkidegoko 2024rako Aurrekontu Orokorren Proiektuan 100.000 euroko zuzkidura jasotzen du aipatutako lau ekitaldietako bakoitzerako.

El Departamento de Seguridad destinará para la realización de las acciones previstas en el presente convenio el importe que figure nominativamente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para los ejercicios 2024, 2025, 2026 y 2027. En el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2024 figura una dotación de 100.000 euros para cada uno de los cuatro ejercicios mencionados.

Nolanahi ere, dirulaguntza emateko, aurrekontu-kreditu egokia eta nahikoa egon beharko da. UPV/EHUk konpromisoa hartzen du ekarpen ekonomikoaren zenbateko osoa aurrez deskribatutako jardueretara bideratzeko. Betebehar hori ez betetzea erabaki honen hutsegite larria izango da.

En todo caso, el otorgamiento de la subvención estará condicionado a la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente. La UPV/EHU se compromete a destinar el importe íntegro de la aportación económica a las mencionadas actividades previamente descritas. El incumplimiento de esta obligación constituirá una falta grave del presente acuerdo.

Segurtasun Sailaren ekarpen ekonomikoa bateragarria izango da beste edozein administraziok edo erakunde publiko edo pribatuk helburu bererako emandako beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin, betiere diruz lagundutako jardueraren kostua gainditzen ez bada, eta beste dirulaguntza batzuk arautzen dituen araudiak horri buruz ezartzen duenari kalterik egin gabe.

La aportación económica del Departamento de Seguridad será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, siempre que no se rebase el costo de la actuación subvencionada, sin perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes.

Bosgarrena.– Ordaintzeko epeak eta moduak.

Quinta.– Plazos y modos de pago.

Segurtasun Sailaren ekarpen ekonomikoa laugarren klausulan adierazitako dirulaguntza izenduna arautzen duen Segurtasun sailburuaren Aginduan ezarritako aginduaren arabera ordainduko da.

La aportación económica del Departamento de Seguridad será transferida por las cuantías económicas y de acuerdo a las prescripciones que se establezcan en la Orden de la persona titular del Departamento mediante la cual se instrumente la subvención nominativa indicada en la cláusula cuarta.

Seigarrena.– Jarraipen batzordea.

Sexta.– Comité de seguimiento.

Lankidetza-hitzarmenaren gauzatzearen eta bertan jasotako jardueren garapen zuzenaren jarraipena egiteko, Jarraipen-batzorde bat eratuko da. Segurtasun Saileko Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzako bi ordezkarik eta UPV/EHUko ikerketa-taldeko beste bi ordezkarik osatuko dute Batzorde hori. Ordezkari horiek zuzendariak izendatuko ditu, eta horietako bat izango da Batzordeko burua.

Para el seguimiento de la ejecución del convenio de colaboración y del correcto desarrollo de las actividades contenidas en el mismo, se constituirá un Comité de seguimiento que estará integrado por dos representantes de la Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de Seguridad, nombrados por su Director o Directora, uno de los cuales presidirá el Comité, y otros dos representantes del equipo de investigación de la UPV/EHU.

Honako eginkizun hauek ditu, besteak beste:

Entre sus funciones se encuentran:

a) Hitzarmen honen xedea betetzen dela ziurtatzea.

a) Asegurar el cumplimiento del objeto del presente Convenio.

b) Egiten diren jarduera guztiei buruzko informazioa jasotzea, dirulaguntza honen edukiak betetze aldera.

b) Recibir información de todas las actuaciones que se realicen, en aras del cumplimiento de los contenidos de la presente subvención.

c) Jarduera edo proiektu berriak sartzeko edo Hitzarmenaren iraupena luzatzeko beharra baloratzea, itundutako estipulazioen mende geratuz.

c) Valorar la necesidad de incorporar nuevas actividades o proyectos o prorrogar la duración del convenio, quedando estas sometidas a las estipulaciones convenidas.

d) Aurreikusitako ekintzak behar bezala burutzeko balio duen beste edozein.

d) Cualquier otra que sirva al buen fin de las acciones previstas.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan ezarritakoaren arabera, Batzordearen osaeran emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izan behako da.

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, se 22 de marzo, para la igualdad efectiva de las mujeres y hombres, en la composición del Comité de Seguimiento deberá observarse una representación equilibrada de mujeres y hombres.

Zazpigarrena.– Indarraldia eta argitaratzea.

Séptima.– Vigencia y publicación.

Hitzarmena sinatzen den eguna edozein dela ere, 2024ko urtarrilaren 1ean hasiko da indarrean, eta 4 urte iraungi du, 2027ko abenduaren 31ra arte. Hitzarmenaren sinatzaileek aho batez adostu ahal izango dute hitzarmena luzatzea, hitzarmenaren indarraldia amaitu baino lehen, gehienez ere beste lau urterako, urriaren 1eko 40/2015 Legearekin bat etorriz, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan lankidetza-hitzarmen honen ondoriozko konpromisoak finantzatzeko kreditu egokia eta nahikoa egotearen baldintzapean.

Con independencia de la fecha de su firma, el periodo de vigencia de este Convenio comenzará el 1 de enero de 2024 y durará 4 años, hasta el 31 de diciembre de 2027. Los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga, antes de la finalización del mismo, por un periodo de hasta cuatro años adicionales, de conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, quedando su vigencia condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para financiar los compromisos derivados del presente convenio de colaboración.

Hitzarmen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoaren apirilaren 25eko 144/2017 Dekretuarekin bat etorriz.

Este convenio se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con el Decreto 144/2017, de 25 de abril, del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco.

Zortzigarrena.– Izaera.

Octava.– Naturaleza.

Hitzarmen hau administratiboa da, eta interpretatu eta garatzeko Administrazio Zuzenbidearen jarraituko zaio.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, rigiéndose en su interpretación y desarrollo por el Derecho Administrativo.

Hitzarmen honen interpretazioak, aldaketak, ondorioek edo suntsiarazpenak sor ditzakeen auziak administrazioarekiko auzien jurisdikzioari jakinaraziko zaizkio.

Las cuestiones litigiosas que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del presente convenio serán de conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Bederatzigarrena.– Ebazpena.

Novena.– Resolución.

Alderdi sinatzaileetako edozeinek hitzarmen hau ez betetzea hitzarmena suntsiarazteko arrazoia izango da, dagokion alderdiari gutxienez hilabete lehenago idatziz jakinarazi ondoren.

El incumplimiento del presente convenio por cualquiera de las partes firmantes será causa de su resolución, previa comunicación escrita a la parte que corresponda con una antelación mínima de un mes.

Hitzarmen hau sinatzen duten alderdiek hitzarmena suntsiarazteko arrazoiak izango dira bertan jasotako klausulak ez betetzea, bai eta indarrean dagoen legeriak jasotzen duen beste edozein ere, hitzarmenaren izaeraren ondorioz.

Son causas de resolución para las partes firmantes del presente convenio, el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo y cualesquiera otras que, derivadas de su naturaleza, sean recogidas por la legislación vigente.

Nolanahi ere, alderdiek konpromisoa hartzen dute salaketa jakinarazten den unean hasitako ekintzen garapena amaitzeko. Era berean, hitzarmena suntsiarazten bada, ez da kalte-galeren ordainik emango.

En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las acciones ya iniciadas en el momento de notificación de la denuncia. Asimismo, con la resolución del convenio no procederá indemnización de daños y perjuicios.

Hamargarrena.– Aldaketak.

Décima.– Modificaciones.

Hitzarmen honen edozein aldaketa Jarraipen Batzordearen esparruan adostu beharko da, eta alderdi sinatzaileen artean dagokion protokoloa formalizatu beharko da.

Cualquier modificación del presente convenio deberá acordarse en el marco del Comité de Seguimiento, y requerirá la formalización del correspondiente Protocolo entre las partes firmantes.

Aurreko guztiarekin bat etorriz, sinatzaile bakoitzari legez dagozkion ahalmenak erabiliz, elektronikoki sinatzen dute hitzarmen hau, eta azken sinatzailearen eguna hartuko da formalizazio-datatzat.

De conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que legalmente corresponden a cada firmante, suscriben electrónicamente el presente convenio, tomándose como fecha de formalización del mismo la del último firmante.

Vitoria-Gasteiz, 2024ko otsailaren 26a.

Vitoria-Gasteiz, a 26 de febrero de 2024.

Lehenengo Lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburua,

El Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

Euskal Herriko Unibertsitateko Errektorea,

La Rectora de la Universidad del País Vasco,

EVA FERREIRA GARCÍA.

EVA FERREIRA GARCÍA.

I. ERANSKINA
ANEXO I

Hitzarmenaren babesean egin beharreko jarduerak:

Actividades a desarrollar al amparo del convenio:

Lau urteko hitzarmen horren esparruan, egiturak sortu, antolatu, aholkatu, dibulgatu eta ikertzearekin lotutako jarduerak garatuko dira. Honako jarduera heuk aurreikusten dira, urtean behin:

En el marco de este convenio cuatrienal se desarrollarían actividades vinculadas con la creación de estructuras, organización, asesoramiento, divulgación e investigación. Se prevén las siguientes actividades, con una periodicidad anual:

– Enborreko ikerketa: formatu handiko eta izaera berritzaileko ikerketa da, sektoreko ikerketa-ildoei edo gai interesgarriei erantzuten diena (zenbait hilabetetan zehar garatu beharrekoa). Ikerketa bat, txosten sakon batekin, sozializatuko den jardunaldiei edukia emango diena.

– Investigación troncal. Se trata de una investigación de gran formato y carácter novedoso que responda a las líneas de investigación o temas de interés dentro del sector (a desarrollar durante un periodo medio-largo de varios meses). Una investigación con un informe exhaustivo y que dotará de contenido a las jornadas en las que se socializará.

– Eskaeraren araberako ikerketa (ad hoc): tamaina txikiagoko ikerketa da, zuzendaritzaren galdera edo zalantza zehatzei erantzuten diena. Argazki bat edo kasu-azterketa espezifiko bat. Helburua eskaera jakin bati erantzun arina ematea da; beraz, ikerketa epe laburragoetan egingo litzateke (2 eta 4 hilabete bitartean), eta produktu edo dokumentu txikiago bat sortuko litzateke.

– Investigación a demanda (Ad hoc). Se trata de una investigación de menor extensión que responda a preguntas o incertidumbres concretas de la dirección. Una fotografía o estudio de caso específico. El objetivo es la respuesta ágil a una demanda concreta, por lo que la investigación se llevaría a cabo en plazos más cortos (entre 2 y 4 meses) y generaría un producto o un documento de menor tamaño.

– Oinarrizko adierazleak berrikustea eta eguneratzea. 2019an landutako adierazleak oinarri hartuta, Jokoaren Euskal Behatokiaren webgunean gaitutako plataforman eskuragarri egongo diren datu gordinen eguneratze eta berrikuspen gisa.

– Revisión y actualización de indicadores básicos. Con los indicadores elaborados en 2019 como base, actualización y revisión de los datos en bruto que se dispondrán en la plataforma habilitada en la web del Observatorio Vasco del Juego.

– Hiru hilean behingo buletina: Euskadiko jokoarekin lotutako informazioa eta beste alderdi batzuk zabaltzeko argitalpen laburra. Oso estilo grafikokoa, joko-esparruari buruzko datu interesgarri batzuekin. Urtean 4 egongo dira, eta webgunean eskuragarri egoteaz gain, Behatokiaren banaketa-zerrendan izena eman duten pertsonei bidali ahal izango zaizkie.

– Boletín trimestral. Breve publicación de difusión de información y otros aspectos relacionados con el juego de Euskadi. De estilo muy gráfico, con algunos datos interesantes sobre el ámbito de juego. Se realizarán 4 al año que, además de estar disponibles en la web, podrán enviarse a las personas suscritas a la lista de distribución del Observatorio.

– Jardunaldiak egitea eta antolatzea. Jardunaldi dibulgatzaileak antolatzea, Behatokia, haren produktuak, sailaren lana eta urte horretan egin den enborreko ikerketaren edukia ezagutarazteko.

– Realización y organización de jornadas. Organización de unas jornadas con carácter divulgativo donde se dé a conocer el Observatorio, sus productos, la labor del Departamento y el contenido de la investigación troncal que se haya realizado durante ese año.

– Ikerketaren hedapen akademikoa: Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzarako txostenez gain, ikerketa-taldeak emaitzak zabaltzeko lanak egingo ditu kongresu, aldizkari edo liburuetan.

– Difusión académica de la investigación: más allá de los informes para la Dirección de Juego y Espectáculos, el equipo de investigación desarrollará labores de difusión de los resultados con carácter académico en congresos, revistas o libros.

– Sailarekin eta Behatokiko kideekin eskatutako bilerak.

– Reuniones a demanda con el Departamento y los/las miembros del Observatorio.


Azterketa dokumentala


Análisis documental