Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

48. zk., 2024ko martxoaren 6a, asteazkena

N.º 48, miércoles 6 de marzo de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
1172
1172

EBAZPENA, 2024ko otsailaren 28koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen (HABE) arteko 2024ko kudeaketa-gomendioari buruzko akordioa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak programatutako edo baimendutako prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duten langabeei nahiz landunei zuzendutako euskarazko hizkuntza-gaikuntzako ikastaroak egiteko.

RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2024, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de encomienda de gestión, 2024, entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE) para la realización de cursos de capacitación lingüística en euskera dirigidos a personas desempleadas y ocupadas que participen en acciones formativas programadas o autorizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak (HABE) aipatutako akordioa sinatu dute, eta, beharrezko publikotasuna emateko xedez, honako hau

Habiéndose suscrito por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE) el Acuerdo referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen (HABE) arteko 2024ko kudeaketa-gomendioari buruzko akordioaren testua, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak programatutako edo baimendutako prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duten langabeei nahiz landunei zuzendutako euskarazko hizkuntza-gaikuntzako ikastaroak egiteko.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Acuerdo de encomienda de gestión 2024 entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE) para la realización de cursos de capacitación lingüística en euskera dirigidos a personas desempleadas y ocupadas que participen en acciones formativas programadas o autorizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Vitoria-Gasteiz, 2024ko otsailaren 28a.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de febrero de 2024.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

El Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

FRANCISCO PEDRAZA MORENO.

FRANCISCO PEDRAZA MORENO.

ERANSKINA
ANEXO
AKORDIOA, LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ETA HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEAREN (HABE) ARTEKO 2024KO KUDEAKETA-GOMENDIOARI BURUZKOA, LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAK PROGRAMATUTAKO EDO BAIMENDUTAKO PRESTAKUNTZA-EKINTZETAN PARTE HARTZEN DUTEN LANGABEEI NAHIZ LANDUNEI ZUZENDUTAKO EUSKARAZKO HIZKUNTZA-GAIKUNTZAKO IKASTAROAK EGITEKO
ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN 2024 ENTRE LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO Y EL INSTITUTO DE ALFABETIZACIÓN Y REEUSKALDUNIZACIÓN DE ADULTOS (HABE) PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA EN EUSKERA DIRIGIDOS A PERSONAS DESEMPLEADAS Y OCUPADAS QUE PARTICIPEN EN ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMADAS O AUTORIZADAS POR LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

Alde batetik, Idoia Mendia Cuevak, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazioko kontseiluburu gisa;

De una parte, Dña. Idoia Mendia Cueva, Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, en su calidad de Presidenta del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

Eta, beste aldetik, Bingen Zupiria Gorostidik, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeko (HABE) presidente gisa.

y de otra, D. Bingen Zupiria Gorostidi, Consejero de Cultura y Política Lingüística, en su calidad de Presidente del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE).

ADIERAZTEN DUTE:
MANIFIESTAN:

Lehenengoa.– Urriaren 13ko 3/2011 Legearen arabera, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua izaera administratiboa duen organismo autonomoa da, eta Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailari atxikita dago. Nortasun juridiko propioa du, bai eta jarduteko gaitasun osoa ere, bere helburuak betetzeko. Haren eginkizunen artean dira enpleguko programak kudeatzea, enplegurako eta auto-enplegua sustatzeko prestakuntza ematea eta enpresak sortzea. Enplegurako prestakuntzaren barruan, langile langabeei nahiz landunei zuzendutako prestakuntza dago, beren enplegagarritasuna hobetu edo beren prestakuntza-curriculuma handitu nahi dutenei, dituzten itxaropen profesionalak hobeto garatzeko.

Primero.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, conforme a la Ley 3/2011, de 13 de octubre, es un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que tiene encomendadas, entre otras funciones, la gestión de los programas de empleo, formación para el empleo y de fomento del autoempleo y la creación de empresas. Dentro de la formación para el empleo se encuentra la formación dirigida a personas trabajadoras desempleadas y ocupadas que quieran mejorar su empleabilidad o ampliar su currículum formativo, para el mejor desarrollo de sus expectativas profesionales.

Bigarrena.– EAEn Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren xedapen gehigarrian (2016ko ekainaren 7ko EHAA) ezarrita dagoenez, enplegurako Lanbide Heziketako jardueren eta programen barruan, euskaraz ikasteko programak emango dira HABE organismo autonomoarekin egindako akordioen bitartez, helburu izanik dena delako arlo profesionalean ahozko eta idatzizko komunikazio-gaitasunak garatzea, lanbide-eginkizunak hobeto betetzea edota lanbide-aukerak hobetzea.

Segundo.– El Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la formación profesional para el empleo en Euskadi (BOPV de 7 de junio de 2016) establece, en su disposición adicional, que en las actividades y programas de formación profesional para el empleo se garantizará, mediante los acuerdos correspondientes con el organismo autónomo HABE, la incorporación de programas de aprendizaje del euskera, con el objetivo de progresar en la capacidad comunicativa, oral y escrita, en el ámbito profesional específico de que se trate, así como para el mejor desarrollo de las tareas profesionales o para la mejora de las expectativas profesionales.

Hirugarrena.– Langile elebidun gaituen eskaerak gora egin duenez, agerian geratu da beharrezkoa dela Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak antolatutako prestakuntza-ekintza batzuk osatzea, hain zuzen ere, langabeek gaitasun profesionalak lor ditzaten egiten direnak. Horretarako, euskararen ezagutza eta erabilera jasotzeko edo hobetzeko prestakuntza-ekintzak egin behar dira, langabeen enplegagarritasuna hobetze aldera.

Tercero.– El incremento en la demanda de personal bilingüe cualificado pone de manifiesto la necesidad de complementar algunas de las acciones formativas programadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y destinadas a la adquisición de competencias profesionales por parte de las personas desempleadas, con acciones formativas dirigidas a adquirir o mejorar el conocimiento y el uso del euskera, al objeto de mejorar su empleabilidad.

Laugarrena.– Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea sortzeko eta Euskaltegiak araupetzeko azaroaren 23ko 29/1983 Legean xedatutakoaren arabera, HABE erakundea organismo administratibo autonomo bat da, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari atxikita dago, nortasun juridiko berekia du, eta gaitasun osoa du bere eginkizunak betetzeko. Haren eginkizunak dira, besteak beste, herritar helduei euskara irakastea eta herritar horien euskalduntzea eta alfabetatzea sustatzea EAEn.

Cuarto.– El Instituto HABE, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 23 de noviembre, de creación del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos y de Regulación de los Euskaltegis, es un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, entre cuyas funciones figura, la enseñanza del euskera a la población adulta así como el impulso y la promoción de la euskaldunización y alfabetización de la misma en el País Vasco.

Bosgarrena.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua organismo autonomoak ez du giza baliabide eta material nahikorik, hizkuntza-gaikuntzako euskarazko ikastaroak emateko. HABE erakundeak, berriz, antolakuntza eta baliabide egokiak ditu, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren beharrei espezialitate-baldintza onenetan erantzuteko.

Quinto.– El organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo carece de medios humanos y materiales suficientes para la ejecución de los cursos de capacitación lingüística en euskera, en cambio, el instituto HABE cuenta con la organización y medios precisos para atender las necesidades de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en las mejores condiciones de especialidad.

Seigarrena.– Hori dela eta, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak (HABE) euskaraz ikasteko prestakuntza-ekintzen plangintza egin dute, Euskal Autonomia Erkidegoko langabeen beharrei erantzuna emateko, hizkuntza-gaikuntzako euskarazko prestakuntza-ekintzei dagokienez. Prestakuntza-ekintza horiek HABEren Erregistroan inskribatutako euskaltegietan eta autoikaskuntza-zentroetan egingo dira. Halaber, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 11. artikuluan xedatutako esparruaren barruan, erabaki dute dagokion kudeaketa-gomendioko akordioa formalizatzea, honako klausula hauen arabera arautuko dena:

Sexto.– Por ello, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE), en orden a dar respuesta a las necesidades detectadas de cualificación lingüística en euskera de los trabajadores y trabajadoras desempleadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, han realizado una planificación de acciones formativas de aprendizaje del euskera a realizar en los euskaltegis y centros de autoaprendizaje del euskera inscritos en el Registro de HABE, y en el marco de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, acuerdan formalizar el correspondiente Acuerdo de Encomienda de Gestión, que se regirá por las siguientes

KLAUSULAK
CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Helburua.

Primera.– Objeto.

Akordio honek aipatzen duen kudeaketa-gomendioaren helburua da Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak (HABE) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak programatutako edo baimendutako prestakuntza-ekintzetan parte hartzen ari diren eta parte hartu duten langile langabeei nahiz landunei zuzendutako hizkuntza-gaikuntzako euskarazko jarduerak gauzatzea.

La encomienda de gestión a que se refiere este Acuerdo tiene por objeto la realización por parte del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos / Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE) de las acciones de capacitación lingüística en euskera dirigidas a personas trabajadoras desempleadas y ocupadas que participen o hayan participado en acciones formativas cualificantes programadas o autorizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Bigarrena.– Prestakuntza-eskaintza.

Segunda.– Oferta formativa.

1.– Hizkuntza-gaikuntzako prestakuntza-plana euskarazko prestakuntza-ekintzen bidez gauzatuko da. Moduluka emango dira ekintza horiek, HABEren Erregistroan inskribatutako euskaltegien eta autoikaskuntza-zentroen ahalmenen arabera, eta Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparruko A1, A2, B1, B2 eta C1 erreferentzia-mailekin.

1.– El plan formativo de capacitación lingüística consistirá en acciones formativas de euskera que se impartirán por módulos en función de la disponibilidad de los euskaltegis y centros de autoaprendizaje del euskera inscritos en el Registro de HABE, con los niveles de referencia MCER A1, A2, B1, B2 y C1.

2.– Kudeaketa-gomendio honen xede diren prestakuntza-planaren parte diren prestakuntza-ekintzak aurrez aurre emango dira, gehienez 350 orduz, eta teleprestakuntzaren modalitatean gehienez 75 orduz. 2024ko urrian hasi eta 2025eko ekainaren 30a baino lehen bukatu behar dira.

2.– Las acciones formativas que forman parte del plan formativo objeto de esta encomienda se impartirán en la modalidad presencial, con una duración máxima de 350 horas y en la modalidad de teleformación con una duración máxima de 75 horas, y deberán iniciarse desde octubre de 2024 y finalizar antes del día 30 de junio de 2025.

a) Aurrez aurreko prestakuntzatzat jotzen da ikasgela batean irakasleek ikasle-talde bati ezaguera berak eta aldi berean transmititzen dizkietenean, edozein motatakoak direla ere erabilitako baliabide didaktikoak.

a) Se entiende por formación presencial aquella que tiene lugar en aula, con la presencia de profesorado, que transmite los mismos conocimientos y en el mismo tiempo a un grupo de personas alumnas, independientemente del tipo de recursos didácticos que utilice.

b) Teleprestakuntzatzat jotzen da parte-hartzaileak ikaskuntzaren erritmoak bere denborara egokitzen dituenean; horretarako, prestakuntza-prozesua egingo den tokiaz gain, tutoreak/irakasleak izango ditu, zalantzak argitzeko eta aurrerapausoak egiaztatzeko. Modu horretan, erabilitako materialen edukiak eta ikasle bakoitzaren lan pertsonala osatu edo sendotuko ditu. Metodologia honetan ikasleen artean hitz egiteko eta elkarrekintzan aritzeko saioak egingo dira.

b) Se entiende por teleformación aquella en la que las personas participantes acomodan los ritmos de su aprendizaje a su disponibilidad individual, contando a tal fin, independientemente del lugar en el que se realice el proceso formativo, con un tutor o tutora/profesor o profesora, con el fin de resolver sus dudas y comprobar sus progresos, complementando así los contenidos de los materiales utilizados y el trabajo personal de cada alumno o alumna. Esta metodología contará con sesiones de conversación o interacción entre el alumnado.

Hirugarrena.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzkidura ekonomikoa.

Tercera.– Dotación económica de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Euskal Autonomia Erkidegoko 2024ko ekitaldiko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 22ko 21/2023 Legeak esleitzen ditu kudeaketa-gomendio hau finantzatzeko guztizko baliabide ekonomikoak. Kudeaketa-gomendio honen xede den prestakuntza-programazioa finantzatzera bideratuko den kreditua 400.000 eurokoa da, guztira: horietatik 200.000 euro 2024ko ordainketa-kredituari dagozkio, eta 200.000 euro 2025eko konpromiso-kredituari.

La Ley 21/2023, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2024, asigna los recursos económicos totales destinados a financiar esta encomienda. El total del crédito destinado a la financiación de la programación formativa objeto de esta encomienda asciende a 400.000 euros, de los cuales 200.000 euros corresponden al crédito de pago de 2024 y 200.000 euros al crédito de compromiso del 2025.

Laugarrena.– Jarduerak finantzatzea.

Cuarta.– Financiación de las actividades.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eta HABEk finantzatu beharko dituzte kudeaketa-gomendio honetatik eratorritako jarduerak, irizpide hauetan oinarrituta:

La financiación de las actividades derivadas de esta encomienda de gestión corresponderá a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y a HABE, en base a los siguientes criterios:

A) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bere gain hartuko ditu hizkuntza-gaikuntzako ikastaroetako maila guztietako ikasleen matrikulen gastuak, HABEk ezarritako honako tarifa hauetan oinarrituta:

A) Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se hará cargo de los gastos de matrícula de las personas participantes en todos los niveles de los cursos de capacitación lingüística y en base a las siguientes tarifas establecidas por HABE:

a) Hiru lurraldeetako hiriburuetako euskaltegietan emandako ikastaroen matrikula, 3,40 euro/ordu/parte-hartzaile.

a) La matrícula de los cursos impartidos en euskaltegis en las capitales de los tres territorios, a razón de 3,40 euros/hora/participante.

b) Hiru lurraldeetako beste udalerri batzuetako euskaltegietan emandako ikastaroen matrikula, 2,70 euro/ordu/parte-hartzaile.

b) La matrícula de los cursos impartidos en euskaltegis de otros municipios de los tres territorios a razón de 2,70 euros/hora/participante.

c) Teleprestakuntzaren ikastaroen matrikula, 7,5 euro/ordu/parte-hartzaile.

c) La matrícula de los cursos de teleformación, a razón de 7,5 euros/hora/participante.

B) HABEk finantzatuko du irakaskuntzaren kostuen gainerakoa, erakunde honek urtero udal-euskaltegientzat eta homologatutako euskaltegi pribatuentzat egiten dituen dirulaguntza-deialdietan araututako baldintzen eta irizpideen arabera, eta, bereziki, diruz lagundu daitezkeen ikastaro-motei dagokienez.

B) HABE financiará el resto de los costes de enseñanza en base a las condiciones y criterios regulados en las correspondientes convocatorias de subvención para los euskaltegis municipales y los euskaltegis privados homologados que anualmente realiza dicho organismo y específicamente, en lo referente a los tipos de cursos subvencionables.

Bosgarrena.– Funtsen transferentzia.

Quinta.– Transferencia de fondos.

Honako hau izango da ordainketa-araubidea:

El régimen de pagos será el siguiente:

– Lehenengo ordainketa, hots, prestakuntza-programazioa finantzatzera bideratutako kredituaren % 50, lehenengo prestakuntza-ekintzaren hasieran ordainduko da, HABEren agiria jaso ondoren, bederatzigarren klausulako 3. apartatuan adierazi bezala.

– El primer pago correspondiente al 50 % del crédito destinado a la financiación de la programación formativa se abonará al inicio de la primera acción formativa, tras recibir la comunicación de HABE según se indica en el apartado 3 de la cláusula novena.

– Bigarren ordainketa, prestakuntza-planaren likidazioari buruzkoa, gastua justifikatu ondoren egingo da, hamargarren klausulan aurreikusitako baldintzen arabera.

– El segundo pago, correspondiente a la liquidación del plan formativo, se realizará tras la justificación del gasto en los términos previstos en la cláusula décima.

Seigarrena.– Prestakuntzaren hartzaileak eta eskakizunak.

Sexta.– Personas destinatarias de la formación y requisitos.

Euskarazko hizkuntza-gaitasunerako prestakuntza-ekintzetan parte hartu ahal izango dute langabeek nahiz landunek, baldin eta, euskarazko hizkuntza-gaitasunak eskuratu edo hobetzeko, eta, hartara beren enplegagarritasuna hobetzeko helburua izanik eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan inskribatuta egonik, honako eskakizun hauek betetzen badituzte:

Podrán participar en las acciones formativas de capacitación lingüística en euskera las personas desempleadas u ocupadas, que teniendo el objetivo de adquirir o mejorar sus competencias lingüísticas en euskera que les permita incrementar su empleabilidad, y estando inscritas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo cumplan los siguientes requisitos:

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak diruz lagundutako edo baimendutako profesionaltasun-ziurtagiriak eskuratzeko prestakuntza-ekintzak egiten egotea.

– estar cursando acciones cualificantes dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, subvencionadas o autorizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

– edo Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak 2020., 2021., 2022. eta 2023. urteetan diruz lagundutako edo baimendutako ekintzak egin izana.

– o bien, las hayan cursado en acciones subvencionadas o autorizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en los años 2020, 2021, 2022 y 2023.

– baldin prestakuntza-ekintza kualifikatzailerik egiten ari bada, euskarazko prestakuntza aldi berean egingo da, ekintza hori gauzatu bitartean baina haren ikastorduetatik kanpo.

– que en el supuesto de estar cursando acciones formativas cualificantes, la formación en euskera se realice paralelamente durante su periodo de ejecución, pero fuera del horario lectivo de la misma.

Zazpigarrena.– Eskainitako hizkuntza-gaikuntzaren publizitatea.

Séptima.– Publicidad de la capacitación lingüística ofertada.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren web-orrian (www.lanbide.euskadi.eus) hizkuntza-gaikuntzako euskarazko prestakuntza-ekintzen publizitatea egingo da, prestakuntza eta ikastaroei buruzko atalean, eta prestakuntzaren hartzaileentzat beharrezkoa den informazio guztia jaso beharko da.

En la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (www.lanbide.euskadi.eus) se dará publicidad de la oferta formativa de acciones de capacitación lingüística en euskera, en el apartado de formación-cursos, haciendo constar toda la información necesaria para las personas destinatarias de la formación.

Zortzigarrena.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartuko dutenak hautatzea.

Octava.– Selección de las personas participantes en las acciones formativas.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua arduratuko da hizkuntza-gaikuntzako euskarazko ikastaroetan parte hartuko duten ikasleak aurrehautatzeaz bere datu-basean inskribatutakoen artetik, eta hautaketa-prozesu osoa koordinatzeaz.

1.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo será el encargado de realizar una preselección del alumnado participante en el programa formativo de capacitación lingüística en euskera entre las personas inscritas en su base de datos y de coordinar todo el proceso de selección.

2.– Seigarren klausulan ezarritako eskakizunak betetzen dituztenek hizkuntza-gaikuntzako ikastaroetan parte hartzeko eskaera egin ahal izango dute.

2.– Las personas que cumplan los requisitos establecidos en la cláusula sexta podrán solicitar su participación en los cursos de capacitación lingüística.

Eskabideak aurkezteko epea 2024ko irailaren 2an hasi eta 2024ko irailaren 20an amaituko da. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren bulego-sarearen bitartez edo organismo autonomo horren web-orriaren bitartez egin ahal izango da eskaera.

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará el 2 de septiembre de 2024 y finalizará el 20 de septiembre de 2024. La solicitud podrá realizarse a través de la red de oficinas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o bien a través de la página web de este organismo autónomo.

3.– Eskaera egin ondoren, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egiaztatuko du hautagaiek eskakizunak betetzen ote dituzten, inskripzio-hurrenkeraren arabera eta aurrekontua agortu arte. Eskaera onartuz gero, matrikula-orria Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren webgunetik (www.lanbide.euskadi.eus) deskargatu ahalko da, NireLanbidenet atal pertsonalean, eta euskaltegian edo autoikaskuntza-zentroan aurkeztu beharko da.

3.– Una vez realizada la solicitud, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo comprobará el cumplimiento de los requisitos de las personas candidatas a participar por orden de inscripción y hasta agotar el presupuesto. En caso de ser admitida la solicitud, se podrá descargar la hoja de matrícula desde la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo www.lanbide.euskadi.eus, en la sección personal MiLanbidenet y se deberá presentar en el euskaltegi o centro de autoaprendizaje del euskera.

4.– Eskabideak aurkezteko epea amaitu aurretik aurrekontua agortuz gero, zerrenda bat egingo da seigarren klausulako 1. apartatuan ezarritako eskakizunak betetzen dituzten eskatzaileekin, NireLanbideneten izen eman duten ordenaren arabera. Pertsona hauek erreserbako hautagai moduan identifikatuko dira, norbaitek uko edo atzera egin duelako edo bestelako arrazoiak egon direlako funtsak libre geratzen badira ere.

4.– En el caso de que se agotara el presupuesto antes de que finalice el plazo para la presentación de solicitudes, se elaborará un listado con las personas solicitantes que reúnan los requisitos de acceso establecidos en la cláusula sexta apartado 1, por orden de inscripción en MiLanbidenet. Estas personas quedarán identificadas como candidatas en reserva por si se liberaran fondos por renuncias, desistimientos u otros motivos.

Bederatzigarrena.– Euskaltegietan eta autoikaskuntza-zentroetan matrikulatzeko prozedura, eta Lanbideri jakinaraztea.

Novena.– Procedimiento de matriculación en los euskaltegis o centro de autoaprendizaje del euskera y comunicación a Lanbide.

1.– Eskaera onartu zaien pertsonek matrikula-orria aurkeztu beharko dute HABEren Erregistroan ageri diren euskaltegietatik edo autoikaskuntza-zentroetatik aukeratzen duten hartan. Matrikula-orria aurkezteko epea 2024ko irailaren 16tik 27ra bitartekoa izango da. Data horretatik aurrera, matrikula-orriak balioa galduko du.

1.– Las personas cuya solicitud ha sido admitida deberán presentar la hoja de matrícula en el euskaltegi o centro de autoaprendizaje del euskera que elijan de entre los incluidos en el Registro de HABE. El período para la presentación de la hoja de matrícula será del 16 al 27 de septiembre de 2024. La hoja de matrícula perderá validez a partir de esta fecha.

Onartutako pertsonak matrikula ez izapidetzea erabakitzen badu, bere ukoa ahalik eta arinen aurkeztu beharko du NireLanbideneten edo Lanbideren bulego-sarearen bidez.

En el caso de que la persona admitida decida no tramitar la matrícula, deberá presentar cuanto antes su renuncia a través de MiLanbidenet o a través de la red de oficinas de Lanbide.

Euskaltegian edo autoikaskuntza-zentroan matrikula-orria izapidetuta, eskatzaileak haren kopia zigileztatua bidali beharko du NireLanbideneten edo Lanbideren bulego-sarearen bitartez. Egindako izapidearen egiaztagiritzat hartuko da kopia zigilatua, eta aurkezteko azken eguna 2024ko urriaren 2a izango da.

Una vez se tramite la hoja de matrícula en el euskaltegi o centro de autoaprendizaje del euskera, la persona solicitante deberá enviar copia sellada de la misma a través de MiLanbidenet o presentarla a través de la red de oficinas de Lanbide. La copia sellada será considerada justificante del trámite realizado y la fecha límite de presentación será el 2 de octubre 2024.

Matrikula-orrian, interesdunaren izena eta NANa adieraziko dira.

En la hoja de matrícula se especificará el nombre y el DNI de la persona interesada.

Matrikula-orriko atal bat prestakuntza-ekintza ematen duen euskaltegiak edo autoikaskuntza-zentroak bete beharko du. Atal horretan, honako hauek zehaztuko dira: prestakuntza-moduluaren kodea, hasiera- eta bukaera-datak, eman beharreko ordu-kopurua eta, euskaltegiak edo autoikaskuntza-zentroak prestatuko duen mailaketa-proba baten ondoren, ikaslearen hasierako maila.

En la hoja de matrícula figurará un apartado, a rellenar por el euskaltegi o centro de autoaprendizaje del euskera en el que se impartirá la acción formativa, en el que se especificarán los siguientes puntos: el código del módulo de formación, las fechas de inicio y final, el cómputo total de horas a impartir y, tras una prueba de nivel que realizará el propio euskaltegi o centro de autoaprendizaje del euskera, el nivel inicial del alumno.

2.– Matrikulaziorako lehen aldia amaitutakoan, Lanbidek erreserban dauden hautagaien zerrenda kudeatuko du, 2024ko urriaren 2an eskuragarri geratu diren funtsekin.

2.– Una vez finalizado el primer período de matriculación, Lanbide gestionará el listado de personas candidatas en reserva, con los fondos que hayan quedado disponibles con fecha de 2 de octubre de 2024.

Erreserban dauden eta azkenean eskaria onartu zaien hautagaiek matrikulazio-orria aurkeztu ahalko dute hautatzen duten euskaltegian edo autoikaskuntza-zentroan, HABEren Erregistroan sartuta dauden horien artean, NireLanbideneten atal pertsonalean matrikulazio-orria daukaten unetik 2024ko urriaren 15era arte.

Las personas candidatas en reserva cuya solicitud sea finalmente admitida podrán presentar la hoja de matrícula en el euskaltegi o centro de autoaprendizaje del euskera que elijan, de entre los incluidos en el Registro de HABE, desde el momento en que dispongan de la hoja de matrícula en la sección personal MiLanbidenet y hasta el 15 de octubre de 2024.

Onartutakoak matrikula ez izapidetzea erabakitzen badu, bere ukoa ahalik eta arinen aurkeztu beharko du NireLanbideneten edo Lanbideren bulego-sarearen bidez.

En el caso de que la persona admitida decida no continuar con la tramitación de la matrícula, deberá presentar cuanto antes su renuncia a través de la red de oficinas de Lanbide o a través de MiLanbidenet.

Euskaltegian edo autoikaskuntza-zentroan matrikula-orria izapidetuta, eskatzaileak haren kopia zigileztatua bidali beharko du NireLanbideneten edo Lanbideren bulego-sarearen bitartez. Zigileztatutako kopia egindako izapidearen egiaztagiritzat joko da, eta hura aurkezteko mugaeguna 2024ko urriaren 18a izango da.

Una vez se tramite la hoja de matrícula en el euskaltegi o centro de autoaprendizaje del euskera, la persona solicitante deberá enviar copia sellada de la misma a través de MiLanbidenet o presentarla a través de la red de oficinas de Lanbide. La copia sellada será considerada justificante del trámite realizado y la fecha límite de presentación será el 18 de octubre de 2024.

3.– Matrikulazio-prozedura bukatu ondoren, HABEk Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari helaraziko dio, 2024ko azaroaren 15a baino lehen, urrian hasitako prestakuntza-ekintzen kasuan, eta prestakuntza-ekintzak hasi eta gehienez 10 egun balioduneko epearen barruan, euskaltegietan eta autoikaskuntza-zentroetan matrikula formalizatu duten pertsonen zerrenda. Agiri horretan zehaztuko du, baita ere, pertsona bakoitzak zer euskaltegi edo autoikaskuntza-zentro aukeratu duen, zer maila zuen hasieran, zer maila lortu nahi duen, ikastaroak noiz hasi eta noiz bukatuko diren, eta zenbat ikastordu diren parte-hartzaile bakoitzeko.

3.– Una vez finalizado el procedimiento de matriculación, HABE comunicará a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, antes del 15 de noviembre de 2024, en el caso de acciones formativas iniciadas en octubre, y en el plazo máximo de 10 días hábiles desde el inicio de las acciones formativas iniciadas con posterioridad a esa fecha, la relación de las personas que han formalizado la matrícula en los euskaltegis y centros de autoaprendizaje del euskera, especificando el euskaltegi o centro de autoapredizaje del euskera seleccionado, el nivel inicial, el nivel objetivo, las fechas de inicio y finalización de los cursos y el número de horas lectivas a recibir por cada participante.

Hamargarrena.– Aldeen betebeharrak.

Décima.– Obligaciones de las partes.

1.– Hauek izango dira HABEren betebeharrak, kasu bakoitzean adierazten den irismenarekin:

1.– Serán obligaciones de HABE, con el alcance que en cada caso se señala:

a) Euskaltegiekin eta autoikaskuntza-zentroekin eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariekin koordinatzea eskatzaileen euskarazko prestakuntza-moduluekiko atxikipena.

a) Coordinar con los euskaltegis y centros de autoaprendizaje del euskera y los técnicos y las técnicas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la adscripción de los solicitantes a los módulos formativos en euskera.

b) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak hautatutako ikasleak bere euskaltegietako prestakuntza-eskaintzan sartzea, beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide materialak jarriz.

b) Incluir a las alumnas y alumnos seleccionados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en la oferta formativa de sus euskaltegis, poniendo los recursos humanos y materiales necesarios.

c) Programazio honi dagozkion eta dagoeneko egin diren jarduerei Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egin dien finantzaketaren publizitatea egitea.

c) Dar publicidad de la financiación por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de las acciones impartidas correspondientes a esta programación.

d) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari prestakuntza-ekintzen hasiera jakinaraztea ezarritako epean.

d) Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo el inicio de las acciones formativas en el plazo establecido.

e) Ikasleen bertaratzea kontrolatzea, eta hilero horren berri ematea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari.

e) Efectuar el control de la asistencia del alumnado, comunicándolo mensualmente a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

f) Prestakuntza-ekintzetan bajak egon badira edo norbaitek ekintzak utzi baditu, horren berri ematea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari, baita jarduerak egin bitartean gertatzen den edozein gertakariren berri ere.

f) Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo las bajas o abandonos que se produzcan en las acciones formativas, así como cualquier incidencia ocurrida durante el desarrollo de las mismas.

g) Programari eta ikasleei buruz eskatzen duen informazio guztia ematea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari.

g) Proporcionar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo cuanta información demande en relación al programa y al alumnado.

h) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kontrol- eta ikuskapen-lanen barruan egindako errekerimenduei erantzutea, akordio honen esku jarritako baliabideen kalitatea, eraginkortasuna eta efizientzia egiaztatzeko.

h) Atención a los requerimientos realizados dentro de las tareas de control e inspección por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de cara a verificar la calidad, eficacia y eficiencia de los recursos puestos a disposición de este acuerdo.

i) Ikastaroetan parte hartzen duten ikasleen aprobetxamendu-maila ebaluatzea, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari horren berri ematea, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko prestakuntza kudeatzeko aplikazioarekin (LAN-Frekin) bateragarria den formatu batean, hizkuntza-egiaztatzearen emaitzak agertu behar baitu prestakuntzan parte hartu duen pertsona bakoitzaren Gaitasunaren Erregistroko kontuan.

i) Evaluar el nivel de aprovechamiento de las alumnas y alumnos que participen en los cursos, comunicándolo a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en un formato compatible con la aplicación de gestión de la formación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (LAN-F) con objeto de que los resultados de acreditación lingüística figuren en la cuenta formación de cada persona participante en la formación, ubicada en el Registro de la Competencia.

j) Gauzatutako prestakuntza-ekintzen gastuak frogatzea, ezarritako moduan eta agirien bitartez, 2025eko irailaren 30a baino lehen. Justifikazio horretan, dagozkien moduluetan ematen diren eta ikasleek benetan jasotzen dituzten orduen kopurua zehaztuko da.

j) Justificar, en la forma y con la documentación que se establezca, los gastos de las acciones formativas ejecutadas, antes del 30 de septiembre de 2025. En esa justificación se especificarán las horas impartidas y recibidas efectivamente por el alumnado en los módulos correspondientes.

2.– Hauek izango dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren betebeharrak:

2.– Serán obligaciones de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo las siguientes:

a) Egindako prestakuntza-ekintzen matrikulak finantzatzea, kudeaketa-gomendioko akordio honetan xedatutakoaren babespean.

a) Financiar las matrículas de las acciones formativas impartidas al amparo de lo dispuesto en el presente acuerdo de encomienda de gestión.

b) HABErekin elkarlanean aritzea ekintzak gauzatzean sortutako jazoerak ebazteko orduan, eta aholkularitza teknikoa ematea horiek kudeatzeko prozesuan.

b) Colaborar con HABE en la resolución de las incidencias que se produzcan durante el desarrollo de las acciones, así como a prestar asesoramiento técnico en el proceso de gestión de las mismas.

Hamaikagarrena.– Gastuak justifikatzea.

Undécima.– Justificación de gastos.

HABEk Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan aurkeztuko ditu, 2025eko irailaren 30a baino lehen, kudeaketa-gomendio honen esparruan egindako hizkuntza-gaikuntzako prestakuntza-ekintzen ondorioz sortutako gastuen frogagiriak, hark dagokion transferentzia agin dezan egoki irizten dizkion egiaztapenak egin ondoren (emandako prestakuntza-orduen kopurua eta ikasleek dagokien moduluan benetan jasotako prestakuntza-orduen kopurua, bai eta «gai» edo «ez gai» kalifikazioa ere, egindako Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparruko mailan emana).

HABE presentará a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, antes del 30 de septiembre de 2025, la justificación de gastos derivados de las acciones formativas de capacitación lingüística realizadas en el marco de esta encomienda, para que este organismo, una vez realizadas las comprobaciones que estime oportunas (cómputo de horas de formación impartidas y horas de formación efectivamente recibidas por el alumnado en el módulo correspondiente, así como la calificación de «apto» o «no apto» en relación al nivel MCER cursado), ordene la transferencia correspondiente.

Hamabigarrena.– Jarraipen-batzordea.

Duodécima.– Comisión de seguimiento.

Jarraipen-batzorde bat eratuko da, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko eta HABEko kideek osatua, akordio hau behar bezala kudeatu eta interpretatu ahal izateko, bai eta antolaketa-gaien eta abarren inguruan sor litezkeen arazoak konpontzeko ere.

Se creará una Comisión de Seguimiento compuesta por miembros de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y HABE, para poder gestionar e interpretar debidamente el presente acuerdo, así como para solucionar los problemas que pudieran surgir en torno a aspectos organizativos.

Hau izango da jarraipen-batzordearen osaera:

Dicha Comisión de Seguimiento tendrá la siguiente composición:

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren izenean:

– Por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo:

a) Enplegurako Prestakuntzako Zerbitzuaren arduraduna, batzordeburu-lanak egingo dituena.

a) Responsable del Servicio de Formación para el Empleo que actuará como Presidente/a.

b) Enplegurako Prestakuntzako Zerbitzuko teknikaria, idazkari-lanak egingo dituena.

b) Técnica/o del Servicio de Formación para el Empleo que actuará como secretaria/o.

c) Enplegurako Prestakuntzako Zerbitzuaren teknikaria.

c) Técnica/o del Servicio de Formación para el Empleo.

– HABEren izenean:

– Por parte de HABE:

a) HABEko Kudeaketa Zerbitzuaren arduraduna edo hark eskuordetzen duena.

a) Responsable del Servicio de Gestión de HABE o aquella persona en quien delegue.

b) HABEko Ikuskaritzaren arduraduna edo hark eskuordetzen duena.

b) Responsable de Inspección de HABE, o aquella persona en quien delegue.

c) HABEko Ikuskaritzako teknikaria.

c) Técnica/o de Inspección de HABE.

Hauek dira batzordearen eginkizunak:

Son funciones de esta comisión:

• Egin daitezkeen prestakuntza-ekintzen urteko aurreikuspena egitea. Horretarako, nahikoa izango da jarraipen-batzordeko organismo bakoitzeko ordezkari batek gutxienez parte hartzea.

• Hacer la previsión anual de acciones formativas que puedan llevarse a cabo. Para ello, será suficiente la participación de, al menos, un representante de cada organismo perteneciente a la Comisión de Seguimiento.

• Informazio-trukeko prozesuak aztertzea eta atzemandako arazoak konpontzeko neurriak proposatzea.

• Analizar los procesos de intercambio de información y proponer medidas para resolver los problemas detectados.

• Orokorrean, kudeaketa-gomendio honetan hitzartutakoa gauzatzerakoan sor daitezkeen eragozpenak eta arazoak aztertu eta konpontzeko neurriak proposatzea eta ezartzea.

• De manera general, proponer e implementar medidas de análisis y solución de obstáculos y problemas que puedan darse a la hora de ejecutar lo acordado en esta encomienda de gestión.

• Bidalitako informazioa aztertzea.

• Analizar la información enviada.

Batzorde hau gutxienez bi aldiz batuko da: 2024ko azaroaren 15a baino lehen, HABEk 2024ko urrian hasitako prestakuntza-ekintzen berri ematen duenean, eta, ondoren, akordio honetara bideratutako aurrekontuaren egikaritzaren % 75 gainditu baino lehen.

Esta comisión se deberá reunir al menos en dos ocasiones: una antes del 15 de noviembre de 2024, coincidiendo con la comunicación por parte de HABE de las acciones formativas iniciadas durante el mes de octubre de 2024, y otra antes de superar el 75 % de ejecución del presupuesto destinado a este acuerdo.

Hamahirugarrena.– Kudeaketa-gomendioaren indarraldia.

Decimotercera.– Vigencia de la encomienda.

Kudeaketa-gomendio hau indarrean egongo da agiri hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik 2025eko ekainaren 30era arte.

La presente encomienda de gestión tendrá vigencia desde la publicación del presente instrumento en el Boletín Oficial del País Vasco hasta el 30 de junio de 2025.

Hamalaugarrena.– Datuak babesteari buruzko informazioa.

Decimocuarta.– Información sobre protección de datos.

Datu pertsonalen babesaren arloan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren jarduera honako bi xedapen hauen mende egongo da: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (EB 2016/679 Erregelamendua) eta 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Lortzen diren datu pertsonalak «Enplegurako eta enplegu-prestakuntzarako dirulaguntzak» izeneko tratamendu-jardueraren barruan egongo dira. Jarduera horren erantzulea Lanbide da, eta haren helburua Lanbideren eskumen diren enplegu-politika aktiboekin zerikusia duten dirulaguntzak kudeatzea eta kontrolatzea da, bai eta iruzurra jazartzea eta datuak estatistiketan erabiltzea ere. Lortzen diren datuak beharrezkoak dira Lanbideri emandako botere publikoak gauzatzeko eta lege-betebeharrak betetzeko, eta arlo horretan eskumena duten administrazio publikoei jakinarazi ahal izango zaizkie.

En materia de protección de datos de carácter personal Lanbide-Servicio Vasco de Empleo sujetará su actuación a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los datos personales recabados formarán parte de la actividad de tratamiento «Subvenciones de empleo y de formación para el empleo», de la que es responsable Lanbide y cuya finalidad es la gestión y control de las subvenciones relacionadas con las diferentes políticas activas de empleo competencia de Lanbide, la persecución del fraude y fines estadísticos. Los datos recabados son necesarios para el ejercicio de poderes públicos conferidos a Lanbide y el cumplimiento de las obligaciones legales y podrán ser comunicados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Datuen titularrek eskubidea dute beren datuak irispidean izateko, zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta tratamenduaren aurka egiteko eta tratamendua mugatzeko ere. Horretarako, idatzizko komunikazio bat bidali behar dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzura (Jose Atxotegi kalea 1, 01009 Vitoria-Gasteiz).

Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, enviando comunicación escrita a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, c/ José Atxotegi 1, 01009 Vitoria-Gasteiz.

Datuen babesari buruzko informazio osagarri eta zehatza hemen dago kontsultagai: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/074300-capa2-eu.shtml

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/074300-capa2-es.shtml

Hamabosgarrena.– Kudeaketa-gomendioak ez dakar ez eskumenen (Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari esleituak) titulartasuna ez eskumen horretaz baliatzeko funtsezko elementuak lagatzea; Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua organismo autonomoaren ardura izango da kudeaketa-gomendio honen xede den jarduera material zehatzari oinarria emango dioten edo hura barne hartuko duten egintza edo erabaki juridiko guztiak hartzea.

Decimoquinta.– La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de las competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atribuidas a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, siendo responsabilidad de este organismo autónomo dictar los actos o resoluciones de carácter jurídico que den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de la misma.

Bi aldeek edukiarekin ados daudela adierazten dute, eta, hala jasota gera dadin, kudeaketa-gomendioa formalizatzeko agiri hau sinatzen dute.

Estando ambas partes conformes con el contenido de este documento y para que así conste suscriben el presente instrumento de formalización de encomienda de gestión.

Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburua,

La Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental