Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

46. zk., 2024ko martxoaren 4a, astelehena

N.º 46, lunes 4 de marzo de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
1126
1126

29/2024 EBAZPENA, otsailaren 27koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita Estatuko Administrazio Orokorrarekin sinatutako lankidetza-hitzarmena, apustuen merkatua globalki ikertzeko zerbitzuari atxikitzeko, arlo horretan ikerketa kriminalak garatzeko.

RESOLUCIÓN 29/2024, de 27 de febrero, de la Directora de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración suscrito con la Administración General del Estado, en materia de adhesión al servicio de investigación global del mercado de apuestas, para el desarrollo de investigaciones criminales en este ámbito.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak aipatutako lankidetza-hitzarmena sinatu du, eta, behar bezalako publikotasuna emateko, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco el Convenio de colaboración referenciado, a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Estatuko Administrazio Orokorrarekin sinatutako lankidetza-hitzarmena, apustuen merkatua globalki ikertzeko zerbitzuari atxikitzeko, arlo horretan ikerketa kriminalak garatzeko. Lankidetza-hitzarmena hori ebazpen honen eranskin gisa agertzen da.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Convenio de colaboración suscrito con la Administración General del Estado, en materia de adhesión al servicio de investigación global del mercado de apuestas, para el desarrollo de investigaciones criminales en este ámbito, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2024ko otsailaren 27a.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de febrero de 2024.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

La Directora de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

MARÍA BEGOÑA OTALORA ARIÑO.

MARÍA BEGOÑA OTALORA ARIÑO.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN OTSAILAREN 27KO 29/2024 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 29/2024, DE 27 DE FEBRERO, DE LA DIRECTORA DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
HITZARMENA, ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN (GIZARTE ESKUBIDE, KONTSUMO ETA 2030 AGENDA MINISTERIOAREN BIDEZ, JOKO ANTOLAMENDUKO ZUZENDARITZA NAGUSIA), ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN (SEGURTASUN SAILAREN BIDEZ) ARTEKOA, APUSTU-MERKATUAREN IKERKETA GLOBALEKO ZERBITZUARI ATXIKITZEKO, ARLO HORRETAN IKERKETA KRIMINALAK GARATZEKO
CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, POR MEDIO DEL MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030, DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL JUEGO, Y LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, EN MATERIA DE ADHESIÓN AL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GLOBAL DEL MERCADO DE APUESTAS, PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES EN ESTE ÁMBITO
BILDU DIRA:
REUNIDOS

Alde batetik, Mikel Arana Echezarreta jauna, Jokoa Antolatzeko zuzendari nagusia, maiatzaren 5eko 513/2020 Errege Dekretuaren bidez izendatua, Gizarte Eskubide, Kontsumo eta 2030 Agenda Ministerioko Jokoa Antolatzeko Zuzendaritza Nagusiaren (aurrerantzean JAZN) izenean eta haren ordezkari gisa, urriaren 6ko CSM/940/2020 Aginduaren (gastuetarako kredituak administratzeko mugak ezartzekoa eta eskumenak eskuordetzekoa) zazpigarren artikuluaren 1.c) letrak hari eskuordetutako eskumenen arabera.

De una parte, D. Mikel Arana Echezarreta, Director General de Ordenación del Juego, nombrado por Real Decreto 513/2020, de 5 de mayo, actuando en nombre y representación de la Dirección General de Ordenación del Juego (en adelante, DGOJ), del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en virtud de las competencias delegadas en él por el artículo séptimo.1 letra c), de la Orden CSM/940/2020, de 6 de octubre, sobre fijación de límites para la administración de créditos para gastos y de delegación de competencias.

Eta bestetik, Aitor Mikel Uriarte Unzalu jauna, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Joko eta Ikuskizunen zuzendaria, Lehendakariaren apirilaren 16ko 308/2013 Dekretuaren bidez egindako izendapenaren arabera. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren (aurrerantzean, EAE) izenean eta hura ordezkatuz esku hartzen du.

Y de otra, D. Aitor Mikel Uriarte Unzalu, Director de Juego y Espectáculos del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, en virtud de nombramiento efectuado por Decreto 308/2013, de 16 de abril, del Lehendakari, que interviene en nombre y representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi (en adelante, CAE).

Bi alderdiek ordezkaritza horretan parte hartzen dute, beren karguek ematen dizkieten ahalmenekin, eta elkarri aitortzen diote betebeharrak hartzeko eta hitzartzeko gaitasuna eta legitimazioa, horretarako:

Ambas partes intervinientes en la representación y con las facultades que sus respectivos cargos les confieren, reconociéndose mutuamente capacidad y legitimación para obligarse y convenir, al efecto

ADIERAZTEN DUTE:
EXPONEN:
I
I

Joko Antolamenduko Zuzendaritza Nagusia Espainiako Gobernuaren Gizarte Eskubide, Kontsumo eta 2030 Agendaren Ministerioko Kontsumo eta Jokoaren Idazkaritza Nagusian sartuta dago, ministerioetako sailen oinarrizko egitura organikoa ezartzen duen abenduaren 5eko 1009/2023 Errege Dekretuak ezartzen duen legez.

La Dirección General de Ordenación del Juego está integrada en la Secretaría General de Consumo y Juego del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España, tal y como establece el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Apirilaren 28ko 495/2020 Errege Dekretuaren 4. artikuluan xedatutakoaren arabera, Jokoa Antolatzeko Zuzendaritza Nagusiak estatu-mailako joko-jarduerak arautzeko, baimentzeko, gainbegiratzeko, koordinatzeko, kontrolatzeko eta, hala badagokio, zehatzeko eginkizunak betetzen ditu. Eginkizun horien artean daude:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, la Dirección General de Ordenación del Juego ejerce las funciones de regulación, autorización, supervisión, coordinación, control y, en su caso, sanción, de las actividades de juego de ámbito estatal. Entre estas funciones figuran:

– Estatuko Administrazio Orokorreko, Autonomia-erkidegoetako eta Autonomia-estatutua duten hirietako beste organo edo organismo batzuekin, toki-korporazioekin, nazioarteko erakundeekin eta jokoaren arloan eginkizun arautzaileak dituen Espainiako edo atzerriko beste edozein erakunde publikorekin izandako harreman instituzionalak.

– Las relaciones institucionales con otros órganos u organismos de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía, corporaciones locales, organismos internacionales y cualquier otra institución pública, española o extranjera, con funciones regulatorias en materia de juego.

– Jokoaren dimentsio sozial edo ekonomikoari dagokionez, edozein erakunde publiko edo pribaturekin dituen harreman instituzionalak.

– Las relaciones institucionales con cualesquiera entidades públicas o privadas en relación con la dimensión social o económica del juego.

Bestalde, Euskal Sektore Publikoari buruzko maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen 33.1 artikuluak gaitasuna ematen dio Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari gainerako administrazio publikoekin lankidetza-hitzarmenak sinatzeko, bakoitzak bere eskumenen esparruan jardunez.

Por su parte, el artículo 33.1 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco, habilita a la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi a suscribir convenios de colaboración con las demás administraciones públicas, actuando cada una en el ámbito de sus respectivas competencias.

Era berean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 6/2021 Dekretuak 3. xedapen gehigarriaren 1.e) puntuan ezartzen duenez, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari esleitzen zaio, funtzionalki, Ertzaintzaren Joko eta Ikuskizun Unitatea, funtzionario-estatutuan zerrendatutako gaiak izan ezik. Gauza bera ezartzen da Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legearen 34. artikuluan. Ertzaintzaren Joko eta Ikuskizun Unitatearen eginkizunen artean, jokoaren arloan indarrean dagoen araudian xedatutakoa arautu, ikuskatu eta betearaztea dago.

Asimismo, según establece el Decreto 6/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, en su disposición adicional 3.ª, punto 1.e), a la Dirección de Juego y Espectáculos se le asigna funcionalmente, con excepción de los asuntos relacionados en el estatuto funcionarial, la Unidad de Juego y Espectáculos de la Ertzaintza. Lo mismo se establece en el artículo 34 de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Entre las funciones de la Unidad de Juego y Espectáculos de la Ertzaintza se encuentra regular, inspeccionar y hacer cumplir lo dispuesto en la normativa vigente en materia de juego.

II
II

Jokoa arautzeko maiatzaren 27ko 13/2011 Legeak Jokoa Antolatzeko Zuzendaritza Nagusiari esleitzen dio zenbait eginkizun betetzeko eskumena, eta, legearen zioen azalpenean adierazten den bezala, eginkizun horien xedea da joko-eragiketen osotasuna, segurtasuna, fidagarritasuna eta gardentasuna zaintzea eta ziurtatzea, bai eta indarrean dagoen araudia eta hura ustiatzeko ezarritako baldintzak betetzen direla bermatzea ere.

La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, atribuye a la Dirección General de Ordenación del Juego el ejercicio de un conjunto de funciones que, tal y como lo expresa la exposición de motivos de la propia ley, se dirigen a velar y asegurar la integridad, seguridad, fiabilidad y transparencia de las operaciones de juego, así como, a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y de las condiciones establecidas para su explotación.

Testuinguru horretan, bereziki garrantzitsuak dira honako eginkizun hauek: jokoarekin lotutako jarduerak zaintzea, kontrolatzea eta ikuskatzea eta, hala badagokio, zehatzea (21. artikuluaren 7. paragrafoa); jokoaren araudia betetzen dela bermatzea eta kapitalak zuritzea eta terrorismoa finantzatzea prebenitzeko legeria betetzen laguntzea (21. artikuluaren 9. eta 14. paragrafoak); eta, bereziki, 24. artikuluan garatzen diren ikuskapen- eta kontrol-eginkizunak, zeinek, besteak beste, Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoen lankidetzari, operadoreen eta erabiltzaile-kontuen jarraipenari eta kontrolari, edo gaitutako operadoreen, haien legezko ordezkarien eta langileen lankidetza-betebeharrari buruzkoak baitira; eginkizun horiek guztiek jokoetan parte hartzen dutenen eta talde kalteberen interesak babestea dute xede.

Especialmente relevantes en este contexto resultan las funciones de vigilancia, control e inspección y, en su caso, sanción de las actividades relacionadas con el juego (párrafo 7 del artículo 21); de garantía en el cumplimiento de la normativa de juego y de colaboración en el cumplimiento de la legislación de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo (párrafos 9 y 14 del artículo 21); y, singularmente, las funciones de inspección y control que desarrolla el artículo 24, y que entre otras cuestiones se refiere a la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al seguimiento y control de los operadores y de las cuentas de usuario o al deber de colaboración de los operadores habilitados, sus representantes legales y su personal; funciones todas ellas dirigidas a la protección de los intereses tanto de los participantes en los juegos como de aquellos grupos vulnerables.

Aipatutako eskumen-testuinguru horretan, Jokoa Antolatzeko Zuzendaritza Nagusiak bere eginkizunak betetzean nabarmendu duen fenomeno kezkagarrienetako bat da kirol-lehiaketak manipulatzearekin lotutako ustelkeria eta kirol-apustuetako iruzurra; izan ere, horiek jokoarekin lotutako jardueren garapen normalari eragiten diote, parte-hartzaileen eta sektore horretako operadoreen interesei kalte egiten diete, eta, era berean, kirolari buruzko mehatxu handienetako bat dira, funtsezko balioen aurka egiten baitute eta zaleak eta jarraitzaileak beren ingurunetik urruntzen baitituzte.

En el contexto competencial citado, uno de los fenómenos más preocupantes puesto de manifiesto a la Dirección General de Ordenación del Juego en el ejercicio de sus funciones es el de la corrupción vinculada a la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas deportivas, que afectan al normal desarrollo de las actividades relacionadas con el juego, menoscaban los intereses de sus participantes y de los operadores de este sector, y constituyen a su vez una de las mayores amenazas que se ciernen sobre el deporte, pues atentan contra sus valores esenciales y alejan de su entorno a aficionados y seguidores.

Diagnostiko hori nazioartean partekatzen da. Europako Batzordearen 2012ko urriaren 23ko Komunikazioak, «Online ausazko jokoetarako Europako esparru global baterantz» izenekoak, edo Europako Parlamentuaren 2013ko martxoaren 14ko Ebazpenak, kirol-arloko partiduen maitasunari eta ustelkeriari buruzkoak, agerian utzi zuten, Europar Batasunaren esparruan, arazo horren larritasuna. Ekimen horiekin batera, kirol-lehiaketak manipulatzeari buruzko Europako Kontseiluaren Hitzarmena ere aipatu behar da, Espainiak oraindik berretsi ez duena. Hitzarmen horren helburua da erantzun globala ematea hainbat esparrutatik mehatxu horri aurre egiteko.

Este diagnóstico es compartido a nivel internacional. La Comunicación de la Comisión Europea de 23 de octubre de 2012, titulada «Hacia un marco europeo global para los juegos de azar en línea», o la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2013, sobre el amaño de partidos y la corrupción en el deporte, ya ponían de manifiesto, en el marco de la Unión Europea, la gravedad de este problema. Junto a estas iniciativas se ha de citar también el Convenio del Consejo de Europa sobre la manipulación de las competiciones deportivas, aún no ratificado por España, que tiene por finalidad adoptar una respuesta global desde diversos ámbitos que haga frente a esta amenaza.

Horregatik, jokoa arautzeko maiatzaren 27ko 13/2011 Legeak, azaroaren 2ko 23/2022 Legeak berriki egindako aldaketaren bidez, apustuen merkatuaren ikerketa globaleko Zerbitzua arautzen du bederatzigarren xedapen gehigarrian. Zerbitzu honen helburua da kirol-apustuen merkatuko iruzurrari eta mota horretako lehiaketetako manipulazioari aurrea hartzea eta aurre egitea, eta, horretarako, informazioa trukatzea gaitz hori desagerrarazteko interesa duten eragile nagusien artean: JAZNa, gainerako lurralde-administrazio publikoak, Barne Ministerioko organo eskudunak, Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoekin batera, polizia autonomikoko kidegoekin, Kirol Kontseilu Gorenarekin baita kirol-federazioak, liga profesionalak eta joko-operadoreekin ere.

Es por ello, que la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, mediante la reciente modificación introducida por la Ley 23/2022, de 2 de noviembre, regula en su disposición adicional novena el Servicio de investigación global del mercado de apuestas. Este Servicio tiene por finalidad prevenir y luchar contra el fraude en el mercado de apuestas deportivas y la manipulación en competiciones de este tipo mediante el intercambio de información entre los principales actores interesados en la erradicación de esta lacra: la DGOJ, el resto de administraciones públicas territoriales, los órganos competentes del Ministerio del Interior, junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los cuerpos de policía autonómica, el Consejo Superior de Deportes, así como las federaciones deportivas, ligas profesionales y operadores de juego.

III
III

Apustu-merkatuaren ikerketa globaleko Zerbitzu hori, beraz, Jokoa Antolatzeko Zuzendaritza Nagusiak kudeatutako lankidetza-sare interaktibo bat da, eta bertara atxikitako parte-hartzaileek bide telematikoz sartzeko aukera izango dute. Helburua da kirol-apustuen merkatuko iruzurra eta mota horretako lehiaketetako manipulazioa prebenitzea eta borrokatzea, parte-hartzaileen artean informazioa trukatuz.

Este Servicio de investigación global del mercado de apuestas se constituye así en una red de cooperación interactiva gestionada por la Dirección General de Ordenación del Juego y accesible por vía telemática para los participantes adheridos a la misma. Su finalidad es la prevención y lucha contra el fraude en el mercado de apuestas deportivas y la manipulación en competiciones de este tipo, por medio del oportuno intercambio de información entre sus participantes.

Ikerketa globaleko Zerbitzuaren funtzionamendua egituratzeko orduan, kideek kirol-apustuekin zerikusia izan dezaketen iruzurrei buruzko alertei buruzko informazioa eman behar dute, jakinaren gainean egon daitezen. Horrela, irispide-mailaren arabera gaitutako Zerbitzuko kideek informazio horren berri izango dute, eta informazio hori erabili ahal izango dute egindako balizko iruzurrak beren jarduera-eremu espezifikoan dituen ondorioak egiaztatzeko.

El funcionamiento del Servicio de investigación global se articula de modo que sus miembros transmiten la información de alertas sobre posibles fraudes relacionados con las apuestas deportivas que sean de su conocimiento, con la finalidad de que los miembros del Servicio que estén habilitados, según su nivel de acceso, tengan constancia de tal información y puedan utilizarla para comprobar las implicaciones del posible fraude cometido en su específico ámbito de actuación.

Hala ere, maiatzaren 27ko 13/2011 Legearen bederatzigarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera, bidalitako alerten hartzaile guztiek ez dute sarbide-maila bera. Horrela, Jokoa Antolatzeko Zuzendaritza Nagusiak, datu pertsonalen tratamenduaren arduradun gisa, Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoek eta autonomia-erkidegoetako polizia-kidegoek soilik izango dute inplikatuen nortasunari buruzko datuetarako sarbidea.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en la citada disposición adicional novena de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, no todos los receptores de las alertas remitidas tienen idéntico nivel de acceso. Así, tan solo la Dirección General de Ordenación del Juego, en calidad de responsable del tratamiento de datos de carácter personal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los cuerpos de policía autonómicos tendrán acceso a aquellos datos relativos a la identidad de los implicados.

Jokoa Antolatzeko Zuzendaritza Nagusia izango da Zerbitzuan iraulitako informazioa eskuratzeko baimenak emango dituena, apustu-merkatuaren ikerketa globaleko Zerbitzuaren kudeatzailea eta arduraduna den aldetik. Bestalde, Kirol Kontseilu Gorenak, kirol-arloan dituen eskumenak kontuan hartuta, JAZNak alerta guztiei buruz zehazten duen informazioa eskuratu ahal izango du. Nolanahi ere, alerta horietatik kanpo geratuko dira datu pertsonalak eta alerta horiek zehazteko erabil daitezkeen beste edozein datu. Azkenik, Zerbitzuko gainerako parte-hartzaileek igorri dituzten alertak eta datu pertsonalak baino ezingo dituzte eskuratu.

La Dirección General de Ordenación del Juego, como gestor y responsable del Servicio de investigación global del mercado de apuestas, será el órgano encargado de otorgar los distintos permisos de acceso a la información volcada en el Servicio. Por su parte, el Consejo Superior de Deportes, en atención a sus competencias en materia deportiva, podrá acceder a la información que determine la DGOJ sobre todas las alertas, excluidas en todo caso de las mismas los datos de carácter personal y cualesquiera otros a partir de los cuales pudieran determinarse estos. Finalmente, el resto de participantes en el Servicio únicamente tendrán acceso a las alertas y los datos de carácter personal que hubieran transmitido.

IV
IV

Aurreko guztiagatik, eta arlo honetan interesa duten sektoreetako parte-hartzaileen arteko lankidetza-maila egokia eta eraginkorra bermatzeko, JAZNak komenigarritzat jotzen du ahaleginak batzea, ezagutza eta esperientzia partekatuz, apustuen merkatuaren ikerketa globaleko Zerbitzu hau abian jartzeko.

Por todo lo anterior y con el fin de garantizar un adecuado y eficaz nivel de colaboración entre los participantes en los sectores interesados en este ámbito, la DGOJ estima conveniente aunar esfuerzos, compartiendo conocimiento y experiencia, para llevar a cabo la puesta en marcha de este Servicio de investigación global del mercado de apuestas.

Adierazi denaren arabera, maiatzaren 27ko 13/2011 Legearen aipatutako bederatzigarren xedapen gehigarrian aurreikusitakoa betez, eta bi alderdiak ados daudela, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 47. artikuluan eta hurrengoetan eta hura garatzeko emandako gainerako xedapenetan jasotako formalitateak bete ondoren, hitzarmen hau sinatzen dute, honako klausula hauen arabera.

En virtud de cuanto se ha venido señalando, en cumplimiento de lo previsto en la citada disposición adicional novena de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, y de conformidad entre ambas partes, previo cumplimiento de las formalidades contempladas en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás disposiciones dictadas en su desarrollo, vienen a suscribir el presente Convenio de acuerdo con las siguientes

KLAUSULAK
CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Primera.– Objeto y ámbito de aplicación.

Hitzarmen honen xedea da Eusko Jaurlaritzako Joko eta Ikuskizun Zuzendaritza, Ertzaintzaren polizia autonomikoaren bidez, Jokoa Antolatzeko Zuzendaritza Nagusiak kudeatzen duen apustuen merkatuaren ikerketa orokorreko Zerbitzuari atxikitzea, Ertzaintzaren Joko eta Ikuskizun Unitateak, dagozkion eginkizunak betez, Zerbitzuan jasotako datuak eskuratu ahal izan ditzan, hitzarmen honen zazpigarren klausulan datu pertsonaletarako sarbideari dagokionez ezartzen denarekin bat etorriz.

El presente convenio tiene por objeto la adhesión de la Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco, a través de la policía autonómica Ertzaintza, al Servicio de investigación global del mercado de apuestas gestionado por la Dirección General de Ordenación del Juego, de tal forma que la Unidad de Juego y Espectáculos de la Ertzaintza, en el ejercicio de las funciones que le son propias, pueda acceder a los datos contenidos en el Servicio, de acuerdo con lo que se establece en la cláusula séptima de este convenio en cuanto al acceso a datos de carácter personal.

Jokoa Arautzeko maiatzaren 27ko 13/2011 Legearen bederatzigarren xedapen gehigarriaren lehenengo apartatuan xedatutakoaren arabera, Apustuen Merkatuaren Ikerketa Globaleko Zerbitzuaren helburua da kirol-apustuen merkatuko iruzurra eta mota horretako lehiaketetako manipulazioa prebenitzea eta borrokatzea, emandako informazioan oinarrituta, kirol-ekitaldi baten emaitzak iruzurrez alda ditzaketen jardunbideak hautemanez.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de la disposición adicional novena de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, la finalidad del Servicio de investigación global del mercado de apuestas es la prevención y lucha contra el fraude en el mercado de apuestas deportivas y la manipulación en competiciones de este tipo, mediante la detección, con base en la información suministrada, de prácticas que puedan alterar los resultados de un evento deportivo de manera fraudulenta.

Bigarrena.– Joko Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiaren konpromisoak.

Segunda.– Compromisos de la Dirección General de Ordenación del Juego.

Oro har, egiteko hauek izango ditu:

Con carácter general, le corresponde:

1.– Zerbitzuaren zuzendaritza eta kudeaketa bere gain hartzea, eta funtzionamendu egokirako beharrezkotzat jotzen dituen jarraibideak ematea.

1.– Asumir la dirección y gestión del Servicio, pudiendo emitir aquellas instrucciones que estime necesarias para su correcto funcionamiento.

2.– Zerbitzuan sortzen diren alertetarako sarbidea bermatzea, hitzarmen honetan ezarritako baldintzetan eta mugekin.

2.– Garantizar el acceso a las alertas que se generen en el Servicio, en los términos y con las limitaciones establecidas en el presente convenio.

3.– Zerbitzuan sartutako alertei buruz beharrezkotzat jotzen duen informazio guztia biltzea.

3.– Recabar cuanta información estime necesaria en relación con las alertas introducidas en el Servicio.

4.– Sartutako alerten egoeraren berri ematea. Jokoa Antolatzeko Zuzendaritza Nagusiak zehaztuko du egoera-egoeretan sartzen den informazioaren irismena.

4.– Informar del estado de situación de las alertas introducidas. El alcance de la información que se incluya en los estados de situación se determinará por la Dirección General de Ordenación del Juego.

5.– Zerbitzuan sartutako informaziotik erator daitezkeen datu pertsonalen tratamendua, arduradun gisa, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean xedatutakoarekin eta hura osatzen duen araudi nazionalarekin bat datorrela bermatzea.

5.– Garantizar, en calidad de responsable, que el tratamiento de los datos de carácter personal que se pudieran derivar de la información introducida en el Servicio es acorde con lo dispuesto en el Reglamento general de protección de datos, y de acuerdo con la normativa nacional que lo complemente.

Hirugarrena.– Ertzaintzaren Joko eta Ikuskizun Unitatearen konpromisoak.

Tercera.– Compromisos de la Unidad de Juego y Espectáculos de la Ertzaintza.

Oro har, egiteko hauek izango ditu:

Con carácter general, le corresponde:

1.– Zerbitzuaren alertak eskuratzea, zazpigarren klausulan datu pertsonaletarako aurreikusten diren mugekin, datu horien lagapen-hartzaile gisa, Arau-hauste penalak prebenitzeko, detektatzeko, ikertzeko eta epaitzeko eta zehapen penalak betearazteko tratatzen diren datu pertsonalak babesteari buruzko maiatzaren 26ko 7/2021 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera, delitua pertsegitzeko beharrezkoak diren ikerketak egiteko helburuarekin.

1.– Acceder a las alertas del Servicio con las restricciones que para los datos de carácter personal se prevén en la cláusula séptima, como cesionaria de dichos datos, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 7/2021, 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, con la finalidad de realizar las investigaciones necesarias para la persecución del delito.

2.– Apustu-merkatuaren ikerketa globaleko Zerbitzuaren funtzionamenduari buruz Jokoa Antolatzeko Zuzendaritza Nagusiak ematen dituen jarraibideak betetzea.

2.– Seguir las instrucciones que emita la Dirección General de Ordenación del Juego en relación con el funcionamiento del Servicio de investigación global del mercado de apuestas.

Laugarrena.– Araubide ekonomikoa.

Cuarta.– Régimen económico.

Hitzarmen hau gauzatzeak ez du alderdi sinatzaileen arteko kontraprestazio ekonomikorik ekarriko, ezta gastu publikoa handitzea ere.

La ejecución del presente convenio no dará lugar a contraprestación económica entre las partes firmantes ni supone incremento de gasto público.

Bosgarrena.– Jarraipen Batzordea eta eztabaidak ebaztea.

Quinta.– Comisión de Seguimiento y resolución de controversias.

1.– Hilabeteko epean, hitzarmen hau Estatuko sektore publikoko Organo eta Lankidetza Tresnen Estatuko Erregistro Elektronikoan inskribatzen denetik, Jarraipen Batzorde paritario bat eratuko da, hitzarmen hau sinatu duten alde bakoitzeko bi ordezkarik osatua. Era berean, Jarraipen Batzordearen bileretara JAZNak izendatutako funtzionario bat joango da, hitzarekin baina botorik gabe. Funtzionario horrek idazkari-lanak egingo ditu. JAZNa izango da Jarraipen Batzordeko lehendakaria.

1.– En el plazo de un mes desde la inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal del presente convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento paritaria integrada por dos representantes de cada una de las partes firmantes de este convenio. Asimismo, a las reuniones de la Comisión de Seguimiento asistirá, con voz, pero sin voto, un/a funcionario/a designado/a por la DGOJ, que ejercerá las funciones de Secretario/a. La presidencia de la Comisión de Seguimiento será ejercida por la DGOJ.

2.– Honako hauek izango dira Jarraipen Batzordearen eginkizunak:

2.– Serán funciones de la Comisión de Seguimiento:

a) Hitzarmen honetan xedatutakoa behar bezala garatzen eta gauzatzen dela zaintzea.

a) Velar por el correcto desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este convenio.

b) Aldeek lortu nahi dituzten helburu komunak hobeto betetzeko behar diren neurriak eta ekintzak har daitezen bultzatzea.

b) Impulsar la adopción de las medidas y acciones necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos comunes perseguidos por las partes.

c) Hitzarmenean egokitzat jotzen diren aldaketak proposatzea.

c) Proponer las modificaciones al convenio que se consideren oportunas.

Jarraipen Batzordea urtean behin bilduko da ohiko izaeraz, eta, gainera, ezohiko izaeraz bildu ahal izango da alderdietako edozeinek hala eskatzen badu. Haren funtzionamendua bat etorriko da Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen Atariko Tituluaren II. kapituluaren 3. atalean kide anitzeko organoei buruz xedatutakoarekin. Hitzarmen honen interpretazioari, aldaketari, gauzatzeari, suntsiarazpenari eta ondorioei buruz sor daitezkeen eztabaidak modu adiskidetsuan ebatziko dituzte alderdiek, Jarraipen Batzordean. Bide hori agortutakoan, balizko eztabaidak Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean xedatutakoaren arabera ebatziko dira.

La Comisión de Seguimiento se reunirá una vez al año con carácter ordinario, pudiéndose reunir, además, con carácter extraordinario a petición de cualquiera de las partes. Su funcionamiento se ajustará a lo dispuesto respecto de los órganos colegiados en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, resolución y efectos que puedan derivarse del presente convenio se resolverán entre las partes de manera amistosa, en el seno de la Comisión de Seguimiento. Una vez agotada esta vía, las posibles controversias se resolverán de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

3.– Batzordearen bilerak bitarteko elektronikoen bidez egin ahal izango dira.

3.– Las reuniones de la Comisión podrán celebrarse por medios electrónicos.

Seigarrena.– Hitzarmena aldatzeko araubidea.

Sexta.– Régimen de modificación del convenio.

Alderdi sinatzaileek noiznahi aldatu ahal izango dituzte hitzarmen honen baldintzak, ados jarrita, eranskin bat sinatuta, legez ezarritako izapideak bideratu ondoren.

Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente convenio en cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo, tras sustanciar los trámites legalmente establecidos.

Hitzarmen honetan jasotako lankidetza, beharrezkoa izanez gero, hitzarmenaren izaera juridiko bera eta ondorio lotesle berberak izango dituzten eranskinen bidez zehaztu ahal izango da. Eranskin horietan, jarduera zehatzak egiteko mekanismo egokiak zehaztu ahal izango dira.

La colaboración recogida en este convenio se podrá concretar, en caso de ser necesario, por medio de adendas, que tendrán la misma consideración jurídica y los mismos efectos vinculantes que el convenio, en las que se podrán concretar los mecanismos adecuados para la realización de actividades concretas.

Gehigarri horiek, Estatuko sektore publikoko Organo eta Lankidetza Tresnen Estatuko Erregistro Elektronikoan inskribatzen direnetik, hitzarmen honen zatitzat hartuko dira, eta bertan jasotako araubidea eta arauak aplikatuko zaizkie. Eranskin horiek hitzarmenaren osagai izango dira, eta, beraz, eranskin hori eransteko edo aldatzeko, alderdiek aldaketa-eranskin bat sinatu beharko dute, eta legez aurreikusitako gainerako izapideak gauzatzea.

Estas adendas tendrán, desde el momento de su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, la consideración de parte integrante de este convenio, siéndoles de aplicación el régimen y las normas reguladoras contenidos en el mismo. Los anexos formarán parte integrante del convenio, por lo que su incorporación o modificación requerirá la firma, por las partes, de una adenda modificativa, así como sustanciar el resto de trámites legalmente previstos.

Alderdi sinatzaileek beharrezkotzat jotzen badute, hitzarmenaren alderdiren bat garatzen duten jarduketa-ereduak, arau teknikoak edo protokoloak egin ahal izango dira, eta eranskin gisa gehituko dira, gehigarri bidez, legez aurreikusitako izapideak gauzatu ondoren.

En el caso de que se considere necesario por las partes firmantes se podrán elaborar modelos de actuación, normas técnicas o protocolos que desarrollen algún aspecto del convenio, y que se incorporarán al mismo como anexo mediante adenda tras sustanciar los trámites legalmente previstos.

Zazpigarrena.– Alertetarako eta datu pertsonaletarako sarbidea. Konfidentzialtasun-klausula.

Séptima.– Acceso a las alertas y datos de carácter personal. Cláusula de confidencialidad.

1.– Zerbitzuan dauden alertak eta datu pertsonalak eskuragarri daude JAZNarentzat, Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoentzat eta polizia autonomikoko kidegoentzat, hitzarmen honen xedearekin lotuta dituzten eskumenak esklusiboki baliatzeko, arau-hauste penalak prebenitzeko, detektatzeko, ikertzeko eta epaitzeko eta zehapen penalak betearazteko tratatzen diren datu pertsonalak babesteari buruzko maiatzaren 26ko 7/2021 Lege Organikoaren arabera.

1.– Las alertas y los datos de carácter personal que obren en el Servicio son accesibles para la DGOJ, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los cuerpos de policía autonómica, para el exclusivo ejercicio de sus competencias en conexión con la finalidad del presente convenio, de acuerdo con la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

Kirol Kontseilu Gorenak, kirol-arloan dituen eskumenak kontuan hartuta, eta JAZNarekin Kirol Apustuen gaineko Alerta Sistemari atxikitzeko sinatutako hitzarmenarekin bat etorriz (2021eko abuztuaren 30eko EAO, 207. zk.), JAZNak alerta guztiei buruz zehazten duen informazioa eskuratu ahal izango du. Nolanahi ere, alerta horietatik kanpo geratuko dira izaera pertsonaleko datuak eta alerta horiek zehazteko oinarri har daitekeen beste edozein datu.

El Consejo Superior de Deportes, en atención a sus competencias en materia deportiva, y de conformidad con el convenio suscrito con la DGOJ en materia de adhesión al Sistema de Alertas sobre Apuestas Deportivas, publicado en el «BOE» núm. 207, de 30 de agosto de 2021, podrá acceder a la información que determine la DGOJ sobre todas las alertas, excluidos en todo caso de las mismas los datos de carácter personal y cualesquiera otros a partir de los cuales pudieran determinarse estos.

Zerbitzuan parte hartzen duten gainerakoek igorri dituzten alertak eta datu pertsonalak baino ezingo dituzte eskuratu.

El resto de los participantes en el Servicio únicamente tendrán acceso a las alertas y los datos de carácter personal que hubieran transmitido.

2.– Sinatzaileek konpromisoa hartzen dute beste aldeak emandako datu eta informazio guztien konfidentzialtasuna gordetzeko, baldin eta hitzarmen honen xedea betetzeari buruzkoak badira. Bi alderdiek isilpean eta isilpean gorde beharko dute informazio hori, eta ez diote inola ere emango, ez osorik ez partzialki, hitzarmenaren parte ez den ezein pertsona fisiko edo juridikori, hitzarmen honetan aurreikusitako kasuetan eta moduan izan ezik.

2.– Los firmantes se comprometen a mantener la confidencialidad de todos los datos e informaciones facilitados por la otra parte y que sean concernientes a la ejecución del objeto del presente convenio, debiendo ambos mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, total o parcialmente, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del mismo, salvo en los casos y mediante la forma prevista en este convenio.

Ondorio horietarako, sisteman sar daitezkeen identifikazio-datuak mota hauetakoak dira:

A estos efectos, los datos identificativos que pueden incorporarse en el sistema son de las siguientes clases:

– Iruzurrezko portaeraren edo jardueraren baten zantzuak dituzten pertsonen nortasunari buruzko datuak –apustugileak, kirolariak edo hirugarrenak–: izen-abizenak; bizilekua duen herrialdea; helbidea; IFZ, AIZ edo dokumentu baliokideak; zein taldekoa den taldea; zein ekitaldi zehatzetan hartzen duten parte; IP, telefono-zenbakia, posta elektronikoa, sare sozialetako kontuak, joko-jarduerari buruzko informazioa.

– Datos sobre la identidad de las personas –apostantes, deportistas o terceros– sobre las que existen indicios de haber incurrido en algún tipo de comportamiento o práctica fraudulenta: nombre y apellidos; país de residencia; domicilio; NIF, NIE o documentos equivalentes; equipo al que pertenece; eventos concretos en los que participan; IP, número de teléfono, correo electrónico, cuentas en redes sociales, información sobre su actividad de juego.

– Sisteman parte hartzen duten pertsonei buruzko datuak: izena, abizenak, posta elektronikoa, telefono-zenbakia eta IFZ edo identifikazio-agiri baliokidea.

– Datos sobre las personas participantes en el sistema: nombre, apellidos, correo electrónico, número de teléfono y NIF o documento identificativo equivalente.

Hitzarmen honen xedea betetzeko beharrezkoa den datu pertsonalen tratamendua honako hauetan aurreikusitakoaren arabera egingo da: 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen duena; maiatzaren 27ko 13/2011 Legearen bederatzigarren xedapen gehigarria, eta, aplikatzekoa den heinean, 7/2021 Lege Organikoa, maiatzaren 26koa, arau-hauste penalak prebenitzeko, detektatzeko, ikertzeko eta epaitzeko eta zehapen penalak betearazteko tratatzen diren datu pertsonalak babesteari buruzkoa, zeinak Espainiako zuzenbidera ekarri baitu Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/680 (EB) Zuzentaraua.

El tratamiento de los datos de carácter personal que fuere necesario para el cumplimiento de la finalidad del presente convenio se realizará de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; la disposición adicional novena de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, y en lo que le sea de aplicación, en la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, que ha transpuesto al derecho español la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 en dicha materia.

Apustu-merkatuaren ikerketa globaleko Zerbitzuak tratatzen dituen datu pertsonalak ez dira gordeko jokabidearen irregulartasuna egiaztatzeko behar den denbora baino gehiago, eta ezabatu egingo dira emandako informazioaren funtsik eza edo hasieran susmagarriak ziren jokabideen garrantzirik eza agerian jartzen den unean. Datu pertsonalak ez dira, inola ere, urtebetetik gora gordeko, eskuratu zirenetik zenbatzen hasita.

Los datos personales que trate el Servicio de investigación global del mercado de apuestas no serán conservados más allá del tiempo que sea necesario para verificar la irregularidad de la conducta, suprimiéndolos en el momento que se ponga de manifiesto la falta de fundamento de la información aportada o la irrelevancia de las conductas inicialmente sospechosas. En ningún caso los datos personales serán conservados durante un periodo superior a un año desde su obtención.

Alertaren ondorioz polizia judizialak ikerketa-prozedura bat edo JAZNak zehapen-prozedura bat abiarazten badu, datuak dagokion prozeduran sartuko dira, eta JAZNak apustu-merkatuaren ikerketa globaleko Zerbitzutik kenduko ditu.

En caso de que como consecuencia de la alerta se incoara un procedimiento de investigación por la policía judicial o un procedimiento sancionador por la DGOJ, los datos serán incorporados al procedimiento correspondiente y suprimidos del Servicio de investigación global del mercado de apuestas por la DGOJ.

Maiatzaren 26ko 7/2021 Lege Organikoaren 13. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, debekatuta dago datu pertsonalak tratatzea, baldin eta jatorri etnikoa edo arrazakoa, iritzi politikoak, sinesmen erlijioso edo filosofikoak edo afiliazio sindikala erakusten badute; debekatuta dago ere, datu genetikoak, pertsona fisiko bat modu unibokoan identifikatzeko datu biometrikoak, osasunari buruzko datuak edo pertsona baten bizitza sexualari edo orientazio sexualari buruzko datuak tratatzea.

En los términos previstos en el artículo 13 de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, queda prohibido el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o a la orientación sexual de una persona.

Zortzigarrena.– Araubide juridikoa.

Octava.– Régimen jurídico.

Hitzarmen hau administrazioen artekoa da, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 47.2.a) artikuluan xedatutakoaren arabera.

El presente convenio tiene naturaleza interadministrativa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 47. 2 a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Bederatzigarrena.– Hitzarmenaren indarraldia eta luzapena.

Novena.– Vigencia y prórroga del Convenio.

Hitzarmen honek lau urte naturaleko iraupena izango du, Estatuko sektore publikoko Organo eta Lankidetza Tresnen Estatuko Erregistro Elektronikoan inskribatzen den egunetik aurrera, eta iraupen bereko luzapena egin ahal izango da, behin bakarrik, berariazko gehigarri bidez, epemuga baino hilabete lehenago gutxienez.

El presente convenio tendrá una duración de cuatro años naturales a partir del día de su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y se podrá prorrogar por la misma duración una sola vez mediante adenda expresa con una antelación mínima de un mes a su vencimiento.

Alderdiek adostasuna emanez burutuko da hitzarmena, eta eraginkorra izango da 5 egun balioduneko epean Estatuko sektore publikoko Organo eta Lankidetza Tresnen Estatuko Erregistro Elektronikoan inskribatutakoan. Gainera, formalizatzen denetik 10 egun balioduneko epean, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

El convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Además, en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización, será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

Hitzarmen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoaren apirilaren 25eko 144/2017 Dekretuarekin bat etorriz.

Este Convenio se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con el Decreto 144/2017, de 25 de abril, del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco.

Hamargarrena.– Azkentzea eta aurretiazko suntsiarazpena.

Décima.– Extinción y resolución anticipada.

Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 51. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, hitzarmen hau azkendu egingo da haren xede diren jarduketak betetzen direnean edo suntsiarazteko arrazoiren bat dagoenean.

De conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, este convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Kontratua suntsiarazteko arrazoi izango dira:

Serán causa de resolución del mismo:

1.– Hitzarmenaren indarraldia amaitzea haren luzapena adostu gabe.

1.– El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.

2.– Sinatzaile guztien adostasuna.

2.– El acuerdo de todos los firmantes.

3.– Sinatzaileetako batek bere gain hartutako betebeharrak eta konpromisoak ez betetzea. Kasu horretan, alderdietako edozeinek errekerimendu bat jakinarazi ahal izango dio bete ez duen alderdiari, epe jakin batean bete ditzan betegabetzat jotzen diren betebeharrak edo konpromisoak. Errekerimendu hori hitzarmenaren betearazpenaren jarraipen, zaintza eta kontrolerako mekanismoaren arduradunari eta gainerako alderdi sinatzaileei jakinaraziko zaie.

3.– El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.

Errekerimenduan adierazitako epea igarotakoan ez-betetzeak bere horretan badirau, errekerimendua igorri zuen alderdiak beste alderdi sinatzaileari jakinaraziko dio hitzarmena suntsiarazteko arrazoia dagoela, eta hitzarmena suntsitutzat joko da.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.

4.– Epaileak hitzarmena deuseztatzeko erabakia hartzea.

4.– Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

5.– Hitzarmenaren xedearen ondoriozko ezintasunagatik.

5.– Por imposibilidad sobrevenida del objeto del convenio.

Hitzarmena suntsiarazten bada eta gauzatzen ari diren jarduketak badaude, alderdiek, Jarraipen Batzordeak proposatuta, jarduketekin jarraitzea eta amaitzea erabaki ahal izango dute, amaitzeko epe luzaezin bat ezarriz.

En el supuesto de resolución del convenio y en el caso de existir actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, podrán acordar la continuación y finalización de las mismas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.

Aurreko guztiarekin bat etorriz, sinatzaile bakoitzari legez dagozkion ahalmenak erabiliz, elektronikoki sinatzen dute hitzarmen hau, eta azken sinatzailearen eguna hartuko da formalizazio-datatzat.

De conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que legalmente corresponden a cada uno de los firmantes, suscriben electrónicamente el presente convenio tomándose como fecha de formalización del mismo la del último firmante.

Vitoria-Gasteiz, 2024ko otsailaren 8a.

Vitoria-Gasteiz 2024ko otsailaren 8a.

Espainiako Gobernuko Eskubide Sozialen, Kontsumoaren eta Agenda 2030 Ministerioko Jokoa Antolatzeko zuzendari nagusia,

El Director General de Ordenación del Juego del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España,

MIKEL ARANA ECHEZARRETA.

MIKEL ARANA ECHEZARRETA.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Joko eta Ikuskizunen zuzendaria,

El Director de Juego y Espectáculos del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco,

AITOR MIKEL URIARTE UNZALU.

AITOR MIKEL URIARTE UNZALU.


Azterketa dokumentala


Análisis documental