Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

44. zk., 2024ko otsailaren 29a, osteguna

N.º 44, jueves 29 de febrero de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
1068
1068

4/2024 LEGEA, otsailaren 15ekoa, pertsona transak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzkoa.

LEY 4/2024, de 15 de febrero, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas trans.

Euskadiko herritar guztiei jakinarazten zaie Eusko Legebiltzarrak onartu egin duela pertsona transak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko otsailaren 15eko 4/2024 Legea.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 4/2024, de 15 de febrero, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas trans.

ZIOEN AZALPENA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
I

Pertsona transak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko lege honek ordeztu egiten du 14/2012 Legea, ekainaren 28koa, transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzkoa, helburua izanik, batetik, pertsona transek beren izateagatik edo egoera pertsonal zein sozialagatik jasaten dituzten diskriminazio guztiak gainditzeko bidean lagundu eta aurrera egitea, eta, bestetik, kolektibo horren berezitasunei erantzutea.

La presente ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas trans viene a sustituir a la Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales con el objetivo tanto de contribuir al avance hacia la superación de todas las discriminaciones que sufren las personas trans por razón de su condición o circunstancia personal o social, como de atender a las especificidades de este colectivo.

Nahiz eta ez den hainbeste denbora igaro transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko ekainaren 28ko 14/2012 Legearen onespenaren eta arau honen artean, tarte horretan gero eta gehiago barneratu da trans errealitateen gaia agenda politikoetan, presente baitago adituek eta nazioarteko erakundeek emandako agirietan, gomendioetan eta adierazpenetan, eta horien artean nabarmendu behar da trans errealitateen despatologizazioa, arauan 2019an sartutako gaia, aipatu 14/2012 Legea bera aldatuta. Hala, aurrerapen horien muntak beharrezkoa egin du arau juridiko berri bat ezartzea, pertsona transen eskubideak eta eskubide horiek gauzatzeko garatu beharreko neurriak indartu eta haietan sakontzeko.

A pesar del relativamente breve ínterin transcurrido entre esta norma y la aprobación de la Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, lo cierto es que en este tiempo hemos asistido a una creciente inclusión de la temática de las realidades trans en las agendas políticas, presente en documentos, recomendaciones y declaraciones emitidas por organismos internacionales y personas expertas. En este sentido, cabe destacar la despatologización de las realidades trans, cuestión introducida en la norma en 2019 a través de la modificación de la propia Ley 14/2012, antes citada. Así, los avances han sido tales que se hace necesaria la adopción de una nueva regulación jurídica que refuerce y profundice en los derechos de las personas trans y en las medidas a desarrollar para hacer efectivos esos derechos.

Arau honek gai garrantzitsuak biltzen ditu pertsona transek euskal administrazio publikoengandik arreta integrala eta hezkuntzan, osasunean, arlo juridikoan eta beste arlo batzuetan dituzten beharrizanei egokitua jasotzeko duten eskubidea erabat bermatzeko, gainerako herritarren baldintza berberetan, bai eta pertsona horien pertzepzio sozial eta instituzionalari modu negatiboan eragiten dioten estereotipoak gainditzen laguntzeko eta gizarte bidezkoagoa, askeagoa, eta pertsona transen tratu- eta aukera-berdintasunean eta aniztasuna balio erantsi gisa onartzean oinarritua lortzeko helburuz neurri zehatzak ezartzeko ere.

Esta norma recoge cuestiones relevantes de cara a garantizar, plenamente, el derecho de las personas trans a recibir de las administraciones públicas vascas una atención integral y adecuada a sus necesidades educativas, sanitarias, jurídicas y de otra índole, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía, así como a contribuir a la superación de los estereotipos que afectan negativamente a la percepción social e institucional de estas personas y a establecer medidas concretas para conseguir una sociedad más justa, libre, y basada en la igualdad de trato y de oportunidades de las personas trans, y en la aceptación de la diversidad como un valor añadido.

Nabarmendu behar da berariaz sartu direla trans eta transgenero terminoak; izan ere, ulertzen da trans, transexual eta transgenero terminoak sinonimo gisa erabil daitezkeela edo ñabardura desberdinak izan ditzaketela. Ñabardura horiek, nolanahi ere, termino bat edo bestea beretzat erabiltzea erabakitzen duten pertsonek termino horiei buruz egiten duten definizioaren araberakoak dira. Era berean, pertsona intersexualak ere sartu dira, errealitate horrek babes berezia behar duelako.

Cabe destacar la expresa inclusión de los términos trans y transgénero, al entenderse que los términos trans, transexual y transgénero pueden usarse como sinónimos o pueden tener diferentes matices que, en todo caso, dependen de la definición que de dichos términos hacen las personas que deciden usar para sí uno u otro término. Del mismo modo, se ha incluido a las personas intersexuales, por ser esta una realidad necesitada de una especial protección.

II
II

Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoak, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuarenak, 9.2 artikuluan ezartzen du euskal aginte publikoek herritarren oinarrizko eskubideen eta betebeharren erabilera egokia zaindu eta bermatuko dutela, gizabanakoen eta gizataldeen askatasuna eta berdintasuna zinezkoak eta benetakoak izan daitezen baldintzak eragitera eta oztopoak desagerraraztera bideratutako neurri oro hartuko dutela, eta herritar guztien partaidetza bideratuko dutela Euskal Herriko politika-, ekonomia-, kultura- eta gizarte-arloetako bizitzan.

La Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía del País Vasco, establece en su artículo 9.2 que los poderes públicos vascos deben garantizar y velar por el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de la ciudadanía, así como adoptar las medidas necesarias para promover las condiciones y remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean efectivas y reales, facilitando la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social del País Vasco.

Hori horrela, Euskal Autonomia Erkidegoak baditu eskumenak, Autonomia Estatutuaren I. tituluan jasoak, pertsona transen egoerari eragiten dioten hainbat gaitan, hala nola adingabekoen babes eta tutoretzarako erakunde eta establezimenduen antolaketa, araubidea eta jarduera (10.14 artikulua), barne-osasuna (18.1 artikulua), eta, batez ere, gizarte-laguntza (10.12 artikulua). Beharrezkoa da, beraz, berariaz aipatzea, zuzenbide positiboan, giza nortasunaren garapen askean bereizkeriarik ez egiteko printzipioaren aplikazioari, eta, zehazki, genero-identitateari, Euskal Autonomia Erkidegoko ordenamendu juridikoa interpretatzean eta aplikatzean inor ez dadin diskriminatu trans izateagatik.

Así, la Comunidad Autónoma de Euskadi ostenta competencias, recogidas en el título I de su Estatuto de Autonomía, en diversas materias que afectan a la situación de las personas trans, tales como la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores (artículo 10.14); sanidad interior (artículo 18.1) y, especialmente, asistencia social (artículo 10.12). Es necesario, por tanto, hacer mención explícita, en el derecho positivo, a la aplicación del principio de no discriminación al libre desarrollo de la personalidad humana y, en concreto, a su identidad de género, para que en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma de Euskadi nadie pueda ser discriminado por su condición trans.

III
III

Lege honek, guztira, zortzi kapitulu, berrogeita bi artikulu, hiru xedapen gehigarri, xedapen indargabetzaile bat eta bi azken xedapen ditu.

En total, la presente ley se divide en ocho capítulos, cuarenta y dos artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

I. kapituluan arauaren xedea, aplikazio-eremua eta xede dituen kolektiboen definizioa biltzen dira. Hala, aurreko arauak ez bezala, berariaz jasotzen dira, pertsona transexualak ez ezik, pertsona transgeneroak eta intersexualak ere.

El capítulo I abarca el objeto de la norma, el ámbito de aplicación y la definición de los colectivos a los que va dirigida. Así, frente a la norma anterior, recoge expresamente, además de a las personas transexuales, a las personas transgénero e intersexuales.

II. kapituluan trans arloko politika publiko baterako oinarriak ezartzen dira, eta honako hauek arautzen dira: euskal administrazio publikoek pertsona transekiko izan beharreko tratamendua, eta Euskal Administrazioko langileei prestakuntza emateko betebeharra; trans mugimenduaren memoria aintzatestea eta balioestea; transfobiari aurre egiteko garatu eta aplikatu beharreko neurriak, eta pertsona transen administrazio-agiriei dagokienez hartu beharreko neurriak. Aipatzekoa da, duen garrantziagatik, kapitulu honetan orobat eskatzen zaiela euskal administrazio publikoei berma diezaietela pertsona adingabe transexualei beren garapen integrala eta nortasunaren garapen askea bultzatzeko beharrezkoak diren babesa eta arreta.

El capítulo II establece las bases para una política pública en materia trans. Se regula el tratamiento bajo el que las administraciones públicas vascas deberán obrar con las personas trans, así como el deber de impartir formación al personal de la Administración vasca; el reconocimiento y puesta en valor de la memoria del movimiento trans; las medidas a desarrollar y aplicar para hacer frente a la transfobia, y las medidas a adoptar en relación con la documentación administrativa de las personas trans. Cabe citar, por razón de su importancia, que este capítulo también insta a las administraciones públicas vascas a garantizar a las personas transexuales menores de edad la protección y la atención necesarias para promover el libre desarrollo de su personalidad y su desarrollo integral.

III. kapituluaren idazketak garapen luzea egiten du bai Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren arretari dagokionez, bai pertsona transek jasotzeko eskubidea duten osasun-prestazioei dagokienez; Transexualitatearen Arretarako Unitate Espezializatua erregelamendu-mailatik lege-mailara pasatzen da; oinarriak ezartzen ditu pertsona transen arretarako osasun-gidaren lege-garapena egiteko; osasun-prestazioen aurreikuspen zabala jasotzen du eta pertsona transen eskubideak kodetzen ditu. Aldi berean, artikulu berri batean jasotzen du berariaz debekatzen direla genitalen aldaketa eta mutilazioa, bai eta pertsona intersexualengan kaltegarriak diren beste prozedura mediko batzuk ere.

La redacción del capítulo III hace un desarrollo extenso tanto de la atención por parte de Osakidetza-Servicio vasco de salud como de las prestaciones sanitarias a las que tienen derecho las personas trans; la Unidad Especializada de Atención a la Transexualidad pasa de rango reglamentario a rango de ley; establece las bases sobre las que deberá procederse al desarrollo legislativo de la guía sanitaria para la atención de las personas trans; recoge una extensa previsión de prestaciones sanitarias y codifica los derechos de las personas trans. Al mismo tiempo, recoge en un nuevo artículo la prohibición expresa de la mutilación y de la modificación genital, así como de otros procedimientos médicos perjudiciales en las personas intersexuales.

IV. kapituluan, bestalde, familia-eremuko neurriak aipatzen dira, eta familia-aniztasunaren babesa, sexu-identitateagatiko diskriminaziorik eza eta eremu horretan indarkeriaren aurrean laguntzeko eta babesteko neurriak sustatzen dira.

En el capítulo IV, por su parte, se hace referencia a las medidas en el ámbito familiar, al promoverse la protección de la diversidad familiar, la no discriminación por motivo de identidad sexual y las medidas de apoyo y protección frente a la violencia en este ámbito.

V. kapituluan, lan-arloko diskriminazioaren aurkako neurrietan sakontzen da; besteak beste, ekintza positiboko neurriak hartzea eta ekitatea eta diskriminaziorik eza sustatzea enpleguaren arloan, eta trans errealitateak sartzea enpresen gizarte-erantzukizunaren eremuan. Orobat aurreikusten da lan-arloko diskriminazioaren aurkako plan bat garatzea erregelamendu bidez, eta laneko jazarpenaren aurkako mekanismoak ezartzea.

En el capítulo V se profundiza en las medidas contra la discriminación en el ámbito laboral, incluyendo la adopción de medidas de acción positiva y el fomento de la equidad y la no discriminación en el empleo, así como la inclusión de las realidades trans en el ámbito de la responsabilidad social empresarial. Se prevé, así mismo, el desarrollo reglamentario de un plan contra la discriminación en el ámbito laboral y el establecimiento de mecanismos contra el acoso laboral.

Bestalde, VI. kapituluan, hezkuntza-sisteman trans errealitatea artatzeko neurriak arautzen dira, barne hartuta eskola-eremuan trans errealitatea artatzeko protokolo bat, trans errealitateak hezkuntza-planetan eta -edukietan sartzea, eta prestakuntza- eta dibulgazio-ekintzak garatzea.

Por su parte, en el capítulo VI se regulan las medidas referentes al tratamiento de la realidad trans en el sistema educativo, incluyendo un protocolo de atención a la realidad trans en el ámbito escolar y la inclusión de las realidades trans en los planes y contenidos educativos, así como el desarrollo de acciones de formación y divulgación.

VII. kapituluan kulturaren, aisialdiaren eta kirolaren arloko neurriak arautzen dira, kultura inklusiboa sustatzearen ikuspegitik eta kirolean, aisialdian eta denbora librean ekitatez eta sexu-diskriminaziorik gabe parte hartzearen ikuspegitik.

El capítulo VII regula las medidas en el ámbito de la cultura, el ocio y el deporte, desde la perspectiva de la promoción de una cultura inclusiva y una participación en el deporte, el ocio y el tiempo libre en términos de equidad y sin discriminación sexual.

VIII. kapitulua segurtasunaren, justiziaren eta larrialdien arloko neurriei buruzkoa da. Besteak beste, alde batetik ezartzen da ezen, Eusko Jaurlaritzak, bere eskumenen esparruan, zaindu egin behar duela gorroto-delituen biktima diren pertsona transei arreta emateko beharrezko neurriak hartzen direla Ertzaintzan eta Euskal Autonomia Erkidegoko udaltzaingoetan, eta, bestetik, beharrezko neurriak hartu behar direla pertsona transen tratu eta egonaldi egokiak bermatzeko poliziaren egoitzetan, epaitegietan eta askatasunaz gabetzeko beste eremu batzuetan.

El capítulo VIII se dedica a las medidas en el ámbito de la seguridad, la justicia y las emergencias. Así, entre otras cuestiones, se establece por un lado la necesidad de que el Gobierno Vasco, en el ámbito de sus competencias, vele por la adopción en la Ertzaintza y las policías locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi de las medidas necesarias de atención a las personas trans víctimas de delitos de odio y, por otro lado, la adopción de las medidas pertinentes para garantizar un trato y una estancia adecuados de las personas trans en las dependencias policiales, judiciales y otros ámbitos de privación de libertad.

Azkenik, hiru xedapen gehigarri, xedapen indargabetzaile bat eta bi azken xedapen sartu dira. Xedapen gehigarriei dagokienez, lehenengo bietan ezartzen da, batetik, zer epe ematen zaion Gobernuari osasun-gida eratu behar duen batzordea abian jartzeko, eta, bestetik, noiz jarriko diren indarrean trans arloan lehen mailako arreta emateko zerbitzuak eta Transexualitatearen Arretarako Unitate Espezializatua. Azken xedapen gehigarria arau honen ebaluazioari eta berrikuspenari buruzkoa da, eta eskumen hori gizarte-politiken arloan eskuduna den Eusko Jaurlaritzako sailari dagokiola ezartzen da. Azkenik, azken xedapenetan gaitasuna ematen zaio Jaurlaritzari legea garatzeko, eta ezartzen da araua indarrean jarriko dela Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean.

Por último, se incluyen tres disposiciones adicionales, una derogatoria y dos finales. Respecto a las disposiciones adicionales, las dos primeras establecen, por un lado, el plazo dado al Gobierno para la puesta en funcionamiento de una comisión que ha de configurar la guía sanitaria, y, por otro, la entrada en vigor de los servicios de atención primaria en materia trans y la Unidad Especializada de Atención a la Transexualidad. La última disposición adicional hace referencia a la evaluación y revisión de la presente norma, radicando tal competencia en el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de políticas sociales. Por último, las disposiciones finales habilitan al Gobierno para llevar a cabo el desarrollo legislativo, y establecen la entrada en vigor de la norma al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Lege honen xedea da pertsona transei eta intersexualei bermatzea euskal administrazio publikoetatik arreta integrala eta hezkuntzako, osasuneko, arlo juridikoko eta bestelako beharrizanetara egokitua jasotzeko eskubidea, gainerako herritarrek jasotzen duten baldintza beretan, bai eta babesa ematea ere, beren askatasuna erabil dezaten, oro har, bizitza sozialeko eremuetan eta, bereziki, zerbitzu publikoetan.

El objeto de la presente ley es garantizar el derecho de las personas trans e intersexuales a recibir de las administraciones públicas vascas una atención integral y adecuada a sus necesidades educativas, sanitarias, jurídicas y de otra índole, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía, así como proteger, en general, el ejercicio de su libertad en los diferentes ámbitos de la vida social y, en particular, en los distintos servicios públicos.

Lege honen xedea izango da, halaber, pertsona horien pertzepzio sozial eta instituzionalean eragin negatiboa duten estereotipoak gainditzen laguntzea, eta neurri zehatzak ezartzea gizarte bidezkoagoa, askeagoa eta pertsona transen eta intersexualen tratu- eta aukera-berdintasunean eta aniztasuna balio erantsi gisa onartzean oinarritua lortzeko.

También será objeto de la presente ley contribuir a la superación de los estereotipos que afectan negativamente a la percepción social e institucional de estas personas y establecer medidas concretas para conseguir una sociedad más justa, libre y basada en la igualdad de trato y de oportunidades de las personas trans e intersexuales, así como en la aceptación de la diversidad como un valor añadido.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

Lege hau Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan benetan bizi diren eta, hurrengo artikuluan xedatutakoaren arabera, transexualak, transgeneroak edo intersexualak diren pertsona guztiei aplikatuko zaie.

Esta ley será de aplicación a todas las personas con residencia efectiva en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi que tengan la condición de transexuales, transgénero o intersexuales de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente.

Eusko Jaurlaritzak, Eusko Legebiltzarrak, foru-aldundiek eta udalek, bai eta erakunde horiei lotutako edo haien mendeko zuzenbide publikoko edo pribatuko edozein entitatek ere, legea betetzen dela bermatuko dute, eta legea betearazteko baldintzak sustatuko dituzte, bakoitzak bere eskumenen esparruan.

El Gobierno Vasco, el Parlamento Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos, así como cualquier entidad de derecho público o privado vinculada a estas instituciones o dependiente de ellas, garantizarán el cumplimiento de la ley y promoverán las condiciones para hacerla efectiva en el ámbito de sus respectivas competencias.

3. artikulua.– Pertsona transak eta intersexualak.

Artículo 3.– Personas trans e intersexuales.

Transexualitatearen nozioak adierazten du pertsona bati, jaiotzean, genitalen arabera suposatu zitzaion sexua ez datorrela bat pertsona horrek sentitzen duen eta berea dela badakien sexuarekin. Transexualitatea, beraz, pertsonak libreki adierazten duena entzunez baino ezin da ezagutu, eta, sexu-identitatea bezala, ezin da diagnostikatu. Ez da gaixotasun bat, nahasmendu bat edo anomalia bat, giza aniztasunaren parte baizik.

La noción de transexualidad hace referencia a la situación por la que el sexo que se le supuso al nacer a una persona, en atención a sus genitales, no coincide con el sexo que esa persona siente y sabe que es. La transexualidad, por lo tanto, solo puede conocerse a través de la escucha de lo que la persona libremente expresa y, al igual que la identidad sexual, no se puede diagnosticar. No es una enfermedad, un trastorno o una anomalía, sino que forma parte de la diversidad humana.

Trans, transexual eta transgenero terminoak sinonimo gisa erabil daitezke, edo ñabardura desberdinak izan ditzakete; ñabardura horiek, nolanahi ere, termino bat edo bestea beretzat erabiltzea erabakitzen duten pertsonek termino horiei buruz egiten duten definizioaren araberakoak dira. Termino horien definizioak asko eta askotarikoak izanik, nolanahi ere, jaiotzean beren genitalen arabera egindako gizon edo emakume kategorizazioa baztertzen duten pertsonei buruzkoak dira.

Los términos trans, transexual y transgénero pueden usarse como sinónimos o pueden tener diferentes matices que, en todo caso, dependen de la definición que de dichos términos hacen las personas que deciden usar para sí uno u otro término. Siendo muchas y variadas las definiciones que se dan de estos términos, en cualquier caso, se refieren a aquellas personas que rechazan la categorización como hombre o mujer que se les realizó al nacer en atención a sus genitales.

Horrenbestez, lege honen ondorioetarako, pertsona transexual edo pertsona transgenero izaera sexu- edo genero-identitatearen autodeterminazio askerako eskubideak zuzenduko du. Eskubide hori ezin izango da mugatu, murriztu, zaildu edo baztertu, eta arauak beti interpretatu eta aplikatu beharko dira eskubide hori askatasunez eta osorik baliatzearen alde.

En consecuencia, a los efectos de esta ley, la consideración de persona transexual o persona transgénero se regirá por el derecho a la libre autodeterminación de la identidad sexual o de género. Este derecho no podrá ser limitado, restringido, dificultado o excluido, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del libre y pleno ejercicio del mismo.

Pertsona transek lege honetan ezarritakoari heldu ahal izango diote diagnostiko edo txosten psikiatriko edo psikologikorik edo medikuntza-tratamendurik behar izan gabe, eta hori gauzatzeko baldintza bakarra izango da erregistroko aldaketa eskatu izana edo, horren ordez, administrazio-agiriak aldatzeko eskatu izana.

Las personas trans podrán acogerse a lo establecido por la presente ley sin necesidad de un diagnóstico o informe psiquiátrico o psicológico ni tratamiento médico, siendo requisito único para su ejercicio haber instado el cambio registral o, en su lugar, haber solicitado la modificación en la documentación administrativa.

Lege honen ondorioetarako, intersexualitatea da pertsona batzuen izaera zeinetan jaiotzatiko ezaugarri biologikoak, anatomikoak edo fisiologikoak, anatomia sexuala, ugalketa-organoak edo patroi kromosomikoa ez datozen bat gizartean gorputz maskulinoei edo femeninoei buruz ezarrita dauden nozioekin.

A efectos de esta ley, se entiende por intersexualidad la condición de aquellas personas nacidas con unas características biológicas, anatómicas o fisiológicas, una anatomía sexual, unos órganos reproductivos o un patrón cromosómico que no se corresponden con las nociones socialmente establecidas de los cuerpos masculinos o femeninos.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
TRANS ARLOKO POLITIKA PUBLIKO BATEN OINARRIAK
BASES PARA UNA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA TRANS

4. artikulua.– Euskal administrazio publikoen trataera.

Artículo 4.– Tratamiento de las administraciones públicas vascas.

1.– Euskal administrazio publikoek beren jardunean, parte hartzen duten kasu guztietan, aintzat hartuko dute pertsona bakoitza bere sexu- edo genero-identitatea kontuan hartuta tratatu behar dela, bere sentitzen duen sexuaren edo generoaren arabera.

1.– Las administraciones públicas vascas, en todos y cada uno de los casos en los que participen, obrarán teniendo en cuenta que las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad sexual o de género, la que se corresponde con su sexo o género sentido.

2.– Pertsona transexual adingabeek entzunak izateko eskubidea dute. Euskal administrazio publikoek bermatu egingo diete pertsona transexual adingabeei beren garapen integrala eta nortasunaren garapen askea sustatzeko beharrezko babesa eta arreta, jarduera eraginkorren bidez, beren familia- eta gizarte-integrazioa bermatzeko, Administrazioaren programa koordinatuen esparruan. Euskal administrazio publikoen esku-hartze orok adingabearen interes gorena kontuan hartzeko eta sufrimendu- eta babesgabetasun-egoerak saihesteko irizpide gidaria izan beharko du buru.

2.– Las personas transexuales menores de edad tienen derecho a ser escuchadas. Las administraciones públicas vascas garantizarán a las personas transexuales menores de edad la protección y la atención necesarias para promover el libre desarrollo de su personalidad y su desarrollo integral mediante actuaciones eficaces, con el fin de garantizar su integración familiar y social en el marco de programas coordinados de la Administración. Toda intervención de las administraciones públicas vascas deberá estar presidida por el criterio rector de atención al interés superior del menor y evitar situaciones de sufrimiento e indefensión.

3.– Adin nagusiko diren pertsona transek gainerako pertsonen prestazio sozial, sanitario eta soziosanitario berberak jasotzeko eskubidea dute, hau da, beren beharretara egokitutakoak. Pertsona transak adinekoak direnean, arreta soziosanitario integrala jasotzeko eskubidea izango dute, gainerakoek bezala, autonomia pertsonala eta zahartze aktiboa sustatzeko. Pertsona trans instituzionalizatuen kasuan, egoitza-zentroko edo erakundeko langileek edo gainerako egoiliarrek identifikatzen dituztenean, haien sexu- edo genero-identitatea errespetatu beharko da, espedientean jasotako izena eta sexua edozein direla ere. Era berean, haien sexu-identitatearen arabera sartuko dira sexua aintzat hartuta bereizita dauden gune eta instalazioetara, gainerako pertsonak bezala.

3.– Las personas trans mayores de edad tienen derecho a recibir las mismas prestaciones sociales, sanitarias y sociosanitarias que el resto de personas, es decir, las adecuadas a sus necesidades. Cuando las personas trans sean de edad avanzada, tendrán derecho, como las demás, a recibir una atención sociosanitaria integral para la promoción de su autonomía personal y de un envejecimiento activo. En el caso de personas trans institucionalizadas, al ser identificadas por el personal del centro residencial o institución o por el resto de residentes, se habrá de respetar su identidad sexual o de género con independencia del nombre y sexo reflejados en su expediente. Así mismo, accederán a los espacios e instalaciones que estén diferenciados en función del sexo según su identidad sexual, al igual que el resto de las personas.

5. artikulua.– Administrazio publikoetako langileen prestakuntza.

Artículo 5.– Formación del personal de las administraciones públicas.

Euskal administrazio publikoek sexu- eta genero-identitateari buruzko sentsibilizazio eta jardun egokiak bermatuko dituen prestakuntza emango diete lege honetan aipatutako eremu guztietan zerbitzuak ematen dituzten euskal administrazio publikoetako langileei.

Las administraciones públicas vascas impartirán formación que garantice la sensibilización adecuada y la correcta actuación sobre la identidad sexual y de género al personal de las mismas que presta servicios en todos los ámbitos referidos en esta ley.

6. artikulua.– Memoria.

Artículo 6.– Memoria.

Euskal administrazio publikoak pertsona transen eta trans mugimenduaren memoria berreskuratzeaz eta zabaltzeaz arduratuko dira. Horretarako, haiek oroitzeko egun bat ezarri ahal izango da, bai eta aitortza eta oroimenerako guneak sortu ere, toki-administrazioekin koordinatuta eta pertsona transen alde lan egiten duten elkarte eta erakundeekin elkarlanean.

Las administraciones públicas vascas se ocuparán de recuperar y difundir la memoria de las personas y el movimiento trans. Para ello, se podrá establecer una fecha conmemorativa, así como crear espacios de reconocimiento y recuerdo, en coordinación con las administraciones locales y en colaboración con las asociaciones y organizaciones que trabajen por la defensa de las personas trans.

7. artikulua.– Transfobiaren aurkako neurriak.

Artículo 7.– Medidas contra la transfobia.

Euskal administrazio publikoek, pertsona transen eskubideen arloan lan egiten duten elkarteekin eta adingabe transexualen familien elkarteekin lehentasunezko lankidetza izanik:

Las administraciones públicas vascas, en colaboración preferente con las asociaciones que trabajen en el ámbito de los derechos de las personas trans, así como con las asociaciones de familias de menores transexuales:

a) Euskadin pertsona transak ikusarazten lagunduko dute, kanpainak eta ekintza positiboak babestuz eta eginez, sexu- edo genero-identitatearen arloan aniztasunaren balio positiboa sustatzeko, diskriminazio berezia jasaten duten biztanle-sektoreei erreparatuta batez ere.

a) Contribuirán a la visibilidad de las personas trans en Euskadi, respaldando y realizando campañas y acciones positivas, con el fin de promover el valor positivo de la diversidad en materia de identidad sexual o de género, con especial atención a sectores de población especialmente discriminados.

Kolektibo zaurgarrienak hartuko dira kontuan bereziki: nerabeak, haurrak, gazteak, hirugarren adineko pertsonak, dibertsitate funtzionala duten pertsonak, etorkinak, asilo- edo nazioarteko babes-eskatzaileak eta abar; eta pertsona horien trans izaeraren ondorioz haien bizitzaren edo ongizatearen aurka egin dezaketen egoerak prebenitzeko lan egingo da. Bereziki, neurri espezifikoak hartuko dira adingabeei, nerabeei eta gazteei, dibertsitate funtzionala duten pertsonei eta hirugarren adinekoei laguntza eta babesa emateko, haien sexu- edo genero-identitateagatik familia- edo bizikidetza-eremuan presioa edo tratu txar psikologikoa jasaten duten kasuetan.

Se tendrá especialmente en cuenta a aquellos colectivos más vulnerables: adolescentes, niños y niñas, jóvenes, personas de la tercera edad, personas con diversidad funcional, inmigrantes, solicitantes de asilo o protección internacional, etcétera; y se trabajará en la prevención de situaciones que puedan atentar contra la vida o el bienestar de estas personas por causas derivadas de su condición trans. En particular, se adoptarán medidas específicas de apoyo y protección en los supuestos de menores, adolescentes y jóvenes, personas con diversidad funcional y personas de la tercera edad sometidas a presión o maltrato psicológico en el ámbito familiar o convivencial a causa de su identidad sexual o de género.

b) Sistematikoki, politika proaktiboa diseinatu, ezarri eta ebaluatuko dute, pertsona transek behar dituzten laguntzei dagokienez. Politika horrek bideragarria izateko beharrezko tresna eta egiturak izango ditu, eta transbertsala izango da.

b) Diseñarán, implementarán y evaluarán, sistemáticamente, una política proactiva en relación con los apoyos necesitados por las personas trans. Dicha política estará dotada de los instrumentos y estructuras necesarias para hacerla viable, y tendrá carácter transversal.

c) Trebatzeko, sentsibilizatzeko eta beste helburu batzuetarako programak garatu eta ezarriko dituzte, sexu- edo genero-identitatearen ondorioz sortzen diren diskriminazio-jarrerei, aurreiritziei eta estereotipo nagusiei aurre egiteko, era horretara lagunduz pertsonek elkar ezagutu, elkarrekin harremana izan eta euren burua onets dezaten, bai eta autoestimua eta duintasuna sustatuz ere.

c) Desarrollarán e implementarán programas de capacitación, sensibilización u otros dirigidos a contrarrestar las actitudes discriminatorias, los prejuicios y los estereotipos dominantes por motivos de identidad sexual o de género, contribuyendo de esta manera a que las personas puedan descubrirse, relacionarse y valorarse positivamente, así como fomentando la autoestima y la dignidad.

d) Sentsibilizazio-kanpainak abiaraziko dituzte herritar guztientzat, sexu- edo genero-identitatearekin loturiko indarkeriaren azpian dauden aurreiritziak desagerrarazteko eta pertsona transen sexu- edo genero-identitatea errespeta dadin sustatzeko.

d) Emprenderán campañas de sensibilización dirigidas al público en general, a fin de combatir los prejuicios subyacentes a la violencia relacionada con la identidad sexual o de género y para promover el respeto de la identidad sexual o de género de las personas trans.

e) Pertsona adingabeei begira, sexu- edo genero-identitatea eta -aniztasuna errespetatzen duten informazio-materialen eta bestelakoen ekoizpena eta zabalkundea sustatuko dute. Bereziki, zainduko dute adingabeei zuzendutako mezuetan komunikabideek berdintasuna, elkartasuna, aniztasuna eta besteekiko errespetua sustatzen dituztela eta, era berean, saihesten dituztela pertsona transekiko indarkeria-irudiak, pertsonen arteko harremanetako esplotazio-irudiak edo tratu iraingarri edo sexista edo diskriminatzailea islatzen duten irudiak.

e) Incentivarán la producción y difusión de materiales informativos y de otro tipo, destinados a personas menores, que respeten la diversidad e identidad sexual o de género. En particular, velarán por que los medios de comunicación, en sus mensajes dirigidos a menores, promuevan los valores de igualdad, solidaridad, diversidad y respeto a los demás y que, así mismo, eviten imágenes de violencia, explotación en las relaciones interpersonales o que reflejen un trato degradante o sexista o un trato discriminatorio hacia las personas trans.

f) Ziurtatuko dute titulartasun publikoko nahiz pribatuko hedabideen ekoizpena eta antolamendua pluralista eta ez-baztertzailea izango dela, sexu- edo genero-identitatearekin zerikusia duten gaiei dagokienez.

f) Asegurarán que tanto la producción como la organización de los medios de comunicación de titularidad pública o privada sea pluralista y no discriminatoria en materia de identidad sexual o de género.

g) Pertsona transen eskubideak sustatu eta babesten dituzten elkarte, talde eta erakundeen aitortza eta akreditatzea babestuko dute.

g) Apoyarán el reconocimiento y la acreditación de asociaciones, colectivos y organizaciones que promueven y protegen los derechos de las personas trans.

h) Euskadiko unibertsitateetako esparru akademiko guztietan trans arloari buruzko prestakuntza, irakaskuntza eta ikerketa jasotzea eta sustatzea bultzatuko dute, eta lankidetza-hitzarmenak egingo dituzte honako xede hauekin:

h) Promoverán que las universidades en Euskadi incluyan y fomenten, en todos los ámbitos académicos, la formación, la docencia y la investigación en materia trans, estableciendo convenios de colaboración para:

1. Ikerketa eta sakontze teorikoa sustatzea, pertsona transen sexu- edo genero-identitatea ukatzen duten teoriak eta ideologiak zabal daitezen saihesteko.

1.º Impulsar la investigación y la profundización teórica, evitando la difusión de teorías e ideologías que niegan la identidad sexual o de género de las personas trans.

2. Pertsona transen errealitateari buruzko azterlan soziologikoak eta bestelakoak prestatzea.

2.º Elaborar estudios sociológicos y de otra índole sobre la realidad de las personas trans.

3. Pertsona transen prestakuntzarako eta enplegurako planak egiteko orientabidea eta laguntza ematea.

3.º Orientar y ayudar en los planes de formación y de empleo de las personas trans.

4. Prestakuntza-planak egitea osasun-arloko eta trans errealitateekin harremana duten beste ezagutza-arlo batzuetako profesionalentzat.

4.º Elaborar planes de formación para profesionales sanitarios y de otras ramas del conocimiento que entran en contacto con las realidades trans.

i) Gizartean parte hartzea eta jolas- eta kirol-arloan gehiago integratzea bultzatuko dute.

i) Promoverán la participación social y una mayor integración en el ámbito lúdico y deportivo.

j) Neurriak eta jarduerak bultzatuko dituzte ohiko bizilekutik kanporatuak izan diren edo tratu txarrak edo presio psikologikoa direla-eta handik beren borondatez alde egin duten pertsona transei laguntzeko. Pertsona, gainera, adingabea bada, gizarte-zerbitzuek beharrezko izapideak egingo dituzte agintaritza eskudunaren aurrean, adingabea hartzeko eta haren zaintza eta jagoletzari buruzko neurri egokiak hartzeko arduradunek adingabea abandonatzen dutenean edo hari tratu txarrak ematen dizkiotenean, eta haren sexu-identitatearekiko erabateko errespetua eta bizi-baldintza osoak bermatuko dituzte.

j) Impulsarán medidas y actuaciones de apoyo para personas trans que hayan sido expulsadas del domicilio habitual o se hayan marchado voluntariamente de este debido a situaciones de maltrato o presión psicológica. Si además la persona fuera menor de edad, los servicios sociales realizarán ante la autoridad competente los trámites necesarios para su acogimiento y la adopción de las medidas oportunas en relación con su guarda y custodia ante el supuesto de abandono o maltrato de la persona menor por sus responsables, garantizando el respeto absoluto a su identidad sexual y unas plenas condiciones de vida.

k) Enpleguari eta gizarte-zerbitzuei buruzko araudi espezifikoak horri buruz xedatzen duenari kalterik egin gabe, Eusko Jaurlaritzak jarduteko esparru-programa bat prestatuko du, gizartean zailtasunak dituzten edo baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsona transak gizarteratzeko eta haiei gizarte-arreta emateko.

k) Sin perjuicio de lo que disponga al respecto la normativa específica sobre empleo y servicios sociales, el Gobierno Vasco elaborará un programa marco de actuación para la inserción y atención social de las personas trans en situación de dificultad social o riesgo de exclusión.

l) Dibertsitate funtzionala duten pertsona transen eskubideak babesteko eta erabat errespetatzeko beharrezkoak diren neurriak hartuko dituzte. Dibertsitate funtzionala duten pertsonei arreta emateko zentro eta zerbitzuek, publikoek zein pribatuek, pertsona transek diskriminaziorik ez izateko duten eskubidearen errespetua benetakoa eta eraginkorra izan dadin zainduko dute. Gizarte-zerbitzuek aniztasunaren onarpena sustatuko dute beren zerbitzuen erabiltzaileen artean.

l) Adoptarán las medidas necesarias para la protección y el absoluto respeto de los derechos de las personas trans con diversidad funcional. Los centros y servicios de atención a personas con diversidad funcional, públicos o privados, velarán por que el respeto del derecho a la no discriminación de las personas trans sea real y efectivo. Los servicios sociales fomentarán la aceptación de la diversidad entre las personas usuarias de sus servicios.

m) Behar diren neurriak hartuko dituzte, adingabeentzako zentroetan, tutoretzapeko etxebizitzetan, desgaitasuna duten pertsonentzako arreta-zentroetan, hirugarren adinekoen egoitzetan edo pertsona bereziki zaurgarriak hartzen dituen beste edozein baliabidetan, pertsona transek sexuaren arabera bereizitako guneak edo ekipamenduak erabili ahal izan ditzaten beren sexua kontuan hartuta.

m) Adoptarán las medidas necesarias para que los espacios o equipamientos diferenciados en función del sexo, en los centros de menores, pisos tutelados, centros de atención a personas con discapacidad, residencias de la tercera edad o cualquier otro recurso que acoja a personas especialmente vulnerables, puedan utilizarse por las personas trans en atención a su sexo.

n) Babes berezia emango diete tradizioagatik edo kulturagatik sexu- edo genero-identitatea dela-eta diskriminazio-maila handiagoa izan dezaketen kolektiboetako pertsonei.

n) Prestarán especial protección a las personas pertenecientes a colectivos que por tradición o cultura pudieran contar con mayor nivel de discriminación por razón de identidad sexual o de género.

o) Bermatuko dute emakumezkoaren sexu-identitatea duen eta genero-indarkeriaren, sexu-erasoaren edo salerosketaren biktima den pertsona orok eskura izango dituela, berdintasun-baldintzetan, dauden laguntza-baliabideak, bere legezko dokumentazioan islatzen dena gorabehera.

o) Garantizarán que toda persona cuya identidad sexual sea la de mujer y sea víctima de la violencia de género, de agresión sexual o víctima de trata, tenga acceso, en condiciones de igualdad, a los recursos asistenciales existentes, independientemente de lo que refleje su documentación legal.

8. artikulua.– Aholkularitza- eta laguntza-zerbitzuak pertsona transentzat, haien familientzat eta hurbilekoentzat.

Artículo 8.– Servicios de asesoramiento y apoyo a las personas trans, sus familiares y personas allegadas.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoan, pertsona transek honako zerbitzu hauek izango dituzte:

1.– En la Comunidad Autónoma de Euskadi las personas trans tendrán acceso a:

a) Informazio-, orientazio- eta aholkularitza-zerbitzuak, legala barne, trans errealitateei, bai eta haien senideei eta hurbilekoei ere, beren trans izaerari berariaz lotutako laguntza-premiei dagokienez.

a) Servicios de información, orientación y asesoramiento, incluido el legal, a las realidades trans, así como a sus familiares y personas allegadas, en relación con necesidades de apoyo específicamente ligadas a su condición trans.

b) Kolektibo horren eskubideen defentsa sustatzeko eta gizartean, kulturan, lanean, hezkuntzan edo beste edozein arlotan jasaten duen diskriminazioaren aurka borrokatzeko zerbitzuak.

b) Servicios de promoción de la defensa de los derechos de este colectivo y de lucha contra la discriminación que padece en el ámbito social, cultural, laboral y educativo o de cualquier otra índole.

c) Arreta egokia jasotzea euskal administrazio publikoen aldetik, bai eta pertsona transei zuzendutako programak aipatu administrazioek diruz lagunduta gauzatzen dituzten entitate edo enpresen aldetik ere.

c) Recibir atención adecuada por parte de las administraciones públicas vascas, así como de aquellas entidades o empresas que desarrollen programas subvencionados por dichas administraciones, dirigidos a las personas trans.

2.– Erantzukizun publikoko zerbitzuen kudeaketari buruzko araudiaren esparruan, pertsona transen eta adingabe transexualen familien elkarteen lehentasunezko parte-hartzea sustatuko da zerbitzu horien kudeaketan, eta, hala badagokio, sexu- edo genero-identitatearen arloan jarduten duten erakundeena. Gizon eta emakume transek zerbitzu horien kudeaketan parte-hartze orekatua izatea sustatuko da.

2.– En el marco de la normativa relacionada con la gestión de servicios de responsabilidad pública, se promoverá en esta gestión la participación preferente de las asociaciones de personas trans y de las familias de menores transexuales, y en su caso de las organizaciones que trabajan en el ámbito de la identidad sexual o de género. En dicha gestión se promoverá así mismo una participación equilibrada de hombres y mujeres trans.

3.– Arreta berezia eskainiko zaio langileen prestakuntzari udal-laguntzaren eremuan; besteak beste, diskriminazio-, indarkeria- edo marjinazio-kasuak hautemateko lehen instantziako zerbitzuetan.

3.– Se prestará especial atención a la formación de las personas trabajadoras en los ámbitos de asistencia municipales, como servicios de primera instancia en la detección de casos de discriminación, violencia o marginación, entre otros.

9. artikulua.– Administrazio-agiriak.

Artículo 9.– Documentación administrativa.

1.– Euskal administrazio publikoek, beren eskumenen esparruan, behar diren neurri guztiak hartu beharko dituzte administrazio-agiriak, lege honetan jasotako arlo guztietan, pertsona transen sexu- eta genero-identitatearekin bat etor daitezen.

1.– Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus competencias, deberán adoptar todas las medidas necesarias para que la documentación administrativa, en todas las áreas contempladas en la presente ley, sea adecuada a la identidad sexual y de género de las personas trans.

Era berean, zerbitzu eta prestazio publikoak eskuratzeko bidean, bermatu beharko da pertsona transak beren sexu- edo genero-identitatearen arabera izendatu eta tratatu ahal izango direla.

Así mismo, deberá garantizarse, en el acceso a los servicios y prestaciones públicas, que las personas trans puedan ser nombradas y tratadas de acuerdo con su identidad sexual o de género.

2.– Euskal administrazio publikoek, edozein prozeduratan, lege honen onuradunen datuen konfidentzialtasuna errespetatzen dela zaindu behar dute.

2.– Las administraciones públicas vascas deben velar, en cualquiera de sus procedimientos, por el respeto a la confidencialidad de los datos de las personas beneficiarias de la presente ley.

3.– Erregelamendu bidez ezarriko da pertsona transek, Estatuko Administrazioaren mendeko agiriak aldatzen ez diren bitartean, administrazio-agiri egokiak izateko aukera, prozesu horretan integrazio hobea lortzeko, sufrimendu- edo diskriminazio-egoerak saihestuz.

3.– Se establecerá reglamentariamente la posibilidad de que las personas trans cuenten, mientras no se modifique la documentación dependiente de la Administración estatal, con documentación administrativa adecuada, al objeto de favorecer una mejor integración durante dicho proceso, evitando situaciones de sufrimiento o discriminación.

Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren etorkin transen kasuan, aurreko paragrafoan aipatutako administrazio-agiriak indarrean daudela ulertuko da jatorrizko herrialdean erregistro-aldaketa egiteko aukera izan arte. Asilo edo nazioarteko babesaren eskatzaileen kasuan, jatorrizko herrialdeko agiriekin egon litezkeen arazoak gehitu beharko zaizkio erregelamendu bidez garatuko den administrazio-agiri egokiak jasotzeko eskubideari, besteak beste koordinazioan sakonduz eta behar espezifikoak identifikatuz.

Para las personas trans inmigradas con residencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi, la documentación administrativa referida en el párrafo anterior se entenderá vigente hasta el momento en que puedan proceder al cambio registral en el país de origen. En el caso de las personas solicitantes de asilo o protección internacional, se deberán añadir los problemas que pudiera haber con la documentación del país de origen al derecho a recibir la documentación administrativa adecuada que se desarrollará reglamentariamente, entre otras cuestiones profundizando en la coordinación e identificando necesidades específicas.

4.– Aurreko paragrafoan aipatutako agiriak ematen direnean, eta, zehazki, pertsona transak bere sentitzen duen sexua islatzen duen nortasun-agiri nazionala ematen denean, Administrazioaren artxibo, datu-base eta gainerako fitxategietan pertsonaren lehengo identifikazioa edo haren trans errealitatea ezagutarazten duen edozein datu eguneratzeko beharrezko administrazio-tresnak baliatuko dituzte, era koordinatuan, Eusko Jaurlaritzak, foru-aldundiek, toki-administrazioek eta Euskal Autonomia Erkidegoko beste edozein erakunde publikok; ezabatuko ez diren erreferentzia bakarrak izango dira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak arreta ematen dion pertsona horren historial medikorako beharrezkoak direnak.

4.– Como consecuencia de la expedición de la documentación citada en el apartado anterior, y en todo caso a partir de la expedición del documento nacional de identidad que refleje el sexo sentido por la persona trans, el Gobierno Vasco, las diputaciones forales, las administraciones locales y cualesquiera otros entes públicos propios de la Comunidad Autónoma de Euskadi habilitarán los mecanismos administrativos oportunos y coordinados para actualizar en los archivos, bases de datos y demás ficheros pertenecientes a la Administración toda referencia a la identificación anterior de la persona o a cualquier dato que haga conocer su realidad trans, con excepción de las referencias necesarias en el historial médico confidencial de la persona a cargo de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

5.– Eusko Jaurlaritzak erakunde pribatuen edo Estatuko fitxategietan behar diren aldaketak egiteko behar den aholkularitza emango du.

5.– El Gobierno Vasco facilitará el asesoramiento necesario para realizar los cambios oportunos en ficheros de organismos privados o de carácter estatal.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
PERTSONA TRANSEN ETA INTERSEXUALEN OSASUN-ARRETA
ATENCIÓN SANITARIA DE LAS PERSONAS TRANS E INTERSEXUALES

10. artikulua.– Osasun fisiko eta mentalerako eskubidea babestea.

Artículo 10.– Protección del derecho a la salud física y mental.

1.– Pertsona orok du osasun fisiko eta mental ahalik eta onena izateko eskubidea, sexu- edo genero-identitatea dela-eta inolako diskriminaziorik egin gabe.

1.– Todas las personas tienen derecho al más alto nivel de disfrute de la salud física y mental, sin discriminación alguna por razón de identidad sexual o de género.

2.– Euskal osasun-sistema publikoak eta finantzaketa publikoarekin itundutako osasun-zerbitzua eskaintzen duten enpresek edo entitateek kontuan izan behar dituzte pertsona transen beharrizan espezifikoak, osasun-arreta berdintasun-baldintza objektiboetan jasotzeko eskubidea bermatze aldera.

2.– El sistema sanitario público vasco, así como aquellas empresas o entidades que ofrecen un servicio sanitario concertado con financiación pública, deben tener en cuenta las necesidades específicas de las personas trans, con la finalidad de garantizarles el derecho a recibir la atención sanitaria en condiciones objetivas de igualdad.

11. artikulua.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren bitartez emandako laguntza.

Artículo 11.– Asistencia a través de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

1.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak bermatuko du osasun-politikak pertsona transak errespetatzen dituela eta ez duela pertsona horien errealitatea patologia gisa tratatzen, ez zuzenean ez zeharka. Sustapen-, prebentzio- eta arreta-zerbitzu eta -programa espezifikoak ere jasoko ditu, haiei eta haien familia eta bikotekideei aukera emateko beren beharrizan partikularrak aitortu eta kontuan hartuko dituen osasun-arreta osoa eta eraginkorra izateko eskubidea baliatzeko.

1.– Osakidetza-Servicio vasco de salud garantizará que la política sanitaria sea respetuosa hacia las personas trans y no trate directa o indirectamente la realidad de estas personas como una patología. También incorporará servicios y programas específicos de promoción, prevención y atención que permitan a estas, así como a sus familias y parejas, disfrutar del derecho a una atención sanitaria plena y eficaz que reconozca y tenga en cuenta sus necesidades particulares.

2.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak, osasun publikoaren prestazioen esparruan, lege honetan garatutako zerbitzuak, tratamendu hormonalak eta ebakuntza kirurgikoak emango ditu.

2.– Osakidetza-Servicio vasco de salud proporcionará, en el marco de las prestaciones de la sanidad pública, los servicios, los tratamientos hormonales y las intervenciones quirúrgicas desarrollados en la presente ley.

3.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren barruan, transexualitatearen arloan espezializatutako unitate bat egongo da, zehazten diren mediku- eta erizaintza-arretako profesionalek osatua.

3.– Existirá una unidad especializada en materia de transexualidad dentro de Osakidetza-Servicio vasco de salud, integrada por el personal profesional de la atención médica y de enfermería que se determine.

4.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak, odola, hezur-muina, ehunak eta organoak ematearen esparruan, pertsona transen eskubide eta betebeharren berdintasuna bermatuko du, eta oinarri zientifiko frogatua duten izaera medikoko bazterketa-irizpideak soilik hartuko ditu aintzat.

4.– Osakidetza-Servicio vasco de salud garantizará, en el ámbito de la donación de sangre, médula ósea, tejidos y órganos, la igualdad de derechos y obligaciones de las personas trans, atendiendo únicamente a los criterios de exclusión de carácter médico que tengan demostrado fundamento científico.

5.– Osasun-arloan eskuduna den sailak osasun-erakunde publiko eta pribatuen zentroen artean sustatuko du osasun-praktika edo terapia psikologiko zilegi eta errespetuzkoak ezartzea, eta inola ere ez abertsiboak, sexu-identitateari dagokionez.

5.– El departamento competente en materia de salud promoverá entre los distintos centros de las instituciones sanitarias públicas y privadas el establecimiento de prácticas sanitarias o terapias psicológicas lícitas y respetuosas, y en ningún caso aversivas, en lo relativo a la identidad sexual.

12. artikulua.– Osasun-gida.

Artículo 12.– Guía sanitaria.

1.– Erregelamendu bidez ezarriko da pertsona transen arretarako osasun-gida bat. Gida hori pertsona transen elkarteekin eta adingabe transexualen familien elkarteekin lankidetzan prestatu eta eguneratuko da lehentasunez, eta pertsona transek eskura dituzten zerbitzu, jarduketa eta tratamendu mediko eta kirurgiko guztiak jaso beharko ditu, lege honetan xedatutakoaren arabera.

1.– Se establecerá, reglamentariamente, una guía sanitaria para la atención de las personas trans. Esta guía, que se elaborará y actualizará en colaboración preferente con las asociaciones de personas trans y las asociaciones de familias de menores transexuales, deberá contener todos los servicios, actuaciones y tratamientos médicos y quirúrgicos a disposición de las personas trans sobre la base de lo dispuesto en la presente ley.

2.– Aipatutako osasun-gidak honako ildo hauek jaso beharko ditu gutxienez:

2.– La referida guía sanitaria deberá contener como mínimo las siguientes pautas:

a) Pertsona transexualei aitortuko zaie eskubidea dutela beren berariazko beharrizan eta helburuetarako egokienak diren tratamenduak jasotzeko, bai eta beren garapen pertsonala erraztuko duen osasun-arloko arreta integrala jasotzeko ere.

a) Se reconocerá el derecho de la persona transexual a acceder a los tratamientos más acordes a sus necesidades y aspiraciones específicas, recibiendo una adecuada atención integral de salud que facilite el camino de su desarrollo personal.

b) Pertsona transexualek bermatuta izango dute eragiten dieten tratamenduen formulazioan parte hartzeko eskubidea, betiere haien autonomia aitortzetik abiatuta, sexu- edo genero-identitateagatiko diskriminaziorik gabe eta errespetu osoz.

b) Se garantizará el derecho de la persona transexual a participar en la formulación de los tratamientos que le afecten, desde el reconocimiento de su autonomía, sin discriminación basada en su identidad sexual o de género y respetándola plenamente.

c) Bermatuko da terapia hormonalak, ebakuntza kirurgikoak eta gainerako prozedura osagarriak une egokian eta erabiltzailearen premiei erantzunez emango direla.

c) Se garantizará que las terapias hormonales, las intervenciones quirúrgicas y los demás procedimientos complementarios sean procurados en el momento oportuno y atendiendo las necesidades de la persona usuaria.

3.– Pertsona transexualen osasun-arreta, direla pertsona helduak zein adingabeak, direla nazionalak nahiz migratzaileak, eta dela arreta publikoa zein pribatua, askatasunez adierazitako sexu-identitatea aitortua izateko eskubideak arautuko du. Pertsonak bere garapen fisiko, mental eta sozialean lagungarri zaion osasun-arreta modu osasuntsu eta osoan jaso ahal izan beharko du, batez ere pubertaroaren etapan, pertsona adingabeen kasuan. Eskubide hori ezin izango da mugatu, murriztu, zaildu edo baztertu, eta arauak beti interpretatu eta aplikatu beharko dira eskubide hori askatasunez eta osorik baliatzearen alde.

3.– La atención a la salud de las personas transexuales, sean adultas o menores, sean nacionales o migrantes, y sea esta pública o privada, se regirá por el derecho al reconocimiento de la identidad sexual libremente expresada. La persona deberá poder recibir la atención sanitaria que le sea de ayuda en su desarrollo físico, mental y social de manera saludable y plena, especialmente en la etapa de la pubertad en el caso de las personas menores. Este derecho no podrá ser limitado, restringido, dificultado o excluido, y las normas deberán interpretarse y aplicarse siempre a favor del libre y pleno ejercicio de este.

4.– Osasun-arreta ikuspegi despatologizatzailean oinarrituko da, hau da, trans bizipena ez dela gaixotasun, nahasmendu edo anomalia bat, baizik eta gizakien sexu-aniztasunaren parte. Osasun-arloko profesionalek pertsona transak bere sexu-identitatea garatzeko behar duen laguntza emango dute.

4.– La atención sanitaria se basará en una visión despatologizadora, es decir, en la consideración de que la vivencia trans no es una enfermedad, un trastorno o una anomalía, sino que forma parte de la diversidad sexual humana. Los profesionales y las profesionales de la salud realizarán el acompañamiento que la persona trans necesite en el desarrollo de su identidad sexual.

5.– Pertsona transen osasun-arretarako, Euskadiko osasun-sistemako pertsona guztiei arreta emateko juridikoki ezarritako gehieneko itxaronaldiak errespetatuko dira, kasu bakoitzean arretaren premia edo tratamenduen geroraezintasuna kontuan hartuta.

5.– Se respetarán, para la atención sanitaria de las personas trans, los tiempos de espera máximos establecidos jurídicamente para la atención a todas las personas del sistema sanitario de Euskadi, teniendo en cuenta en cada caso la urgencia de la atención o la indemorabilidad de los tratamientos.

6.– Hormona-tratamendua edo tratamendu plastiko-kirurgikoak aldez aurretik egin izana ezin izango da baldintza gisa jarri bestelako tratamendu osagarriak jasotzeko.

6.– No se podrá condicionar el derecho a recibir otros tratamientos complementarios a la realización previa del tratamiento hormonal o de los tratamientos plástico-quirúrgicos.

13. artikulua.– Pertsona transen eskubideak.

Artículo 13.– Derechos de las personas trans.

Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 10. artikuluan jasotako eskubideen titularrak dira pertsona transak, bai eta hura garatzeko araudian jasotako eskubideena ere. Bereziki, ondoko eskubide hauek dituzte ospitale eta erietxe publiko zein pribatuetan:

Las personas trans son titulares de los derechos recogidos en el artículo 10 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, así como de los derechos recogidos en su normativa de desarrollo. En particular tienen derecho, en hospitales y centros sanitarios, públicos o privados:

a) Beren sexu- edo genero-identitatearen araberako tratua jasotzea; identitate horri dagozkion geletan edo zentroetan ingresatuak izatea, sexuaren araberako areto desberdinak badaude, eta, azken batean, beren sexu- edo genero-identitateari dagokion tratua jasotzea.

a) A ser tratadas conforme a su identidad sexual o de género, a ser ingresadas en salas o centros correspondientes a dicha identidad cuando existan diferentes dependencias por razón de sexo, y, en definitiva, a recibir el trato que corresponde a su verdadera identidad sexual o de género.

b) Esperientzia nahikoa duten profesionalen arreta jasotzea, nola tratamenduari dagokion espezialitate zehatzean hala transexualitatearen arloan oro har.

b) A ser atendidas por personal profesional con experiencia suficiente, tanto en la especialidad concreta en que se enmarque el tratamiento como en el ámbito de la transexualidad en general.

c) Eragiten dieten tratamenduen inguruan informazioa jasotzea eta kontsultatuak izatea.

c) A ser informadas y consultadas de los tratamientos que les afecten.

d) Zalantzarik badute, bigarren iritzi bat eskatzea beste mediku bati, tratamendua edo ebakuntza kirurgikoa egin aurretik, une bakoitzean indarrean dagoen bigarren iritzirako eskubidearen erregulazioa kontuan hartuta.

d) A solicitar, en caso de duda, una segunda opinión a otro miembro del personal médico, antes de acceder a tratamientos o intervenciones quirúrgicas, atendiendo a la regulación del derecho a una segunda opinión vigente en cada momento.

e) Hurbileko arreta jasotzea, behar ez diren joan-etorriak eta gastuak jasan gabe, bai eta tratamendurako arreta espezializatuko dagozkion zentroetara borondatez bideratzeko eskatzea ere.

e) A ser atendidas en proximidad sin sufrir desplazamientos y gastos innecesarios, así como a solicitar la derivación voluntaria a los centros de atención especializada pertinentes para su tratamiento.

f) Pribatutasuna izatea kontsulta eta elkarrizketa guztietan, eta konfidentzialtasuna bere datu pertsonal administratibo eta kliniko guztien tratamenduan. Horretarako, bermatuko da osasun-laguntzarako identifikazio-agiriak emango direla pertsonak bere sexu-identitatearen araberako izen hautatuarekin.

f) A la privacidad en todas las consultas y conversaciones, así como a la confidencialidad en el tratamiento de todos sus datos personales administrativos y clínicos. A este respecto, se garantizará la expedición de la documentación de identificación para la asistencia sanitaria con el nombre elegido por la persona según su identidad sexual.

g) Osasun-historialean ordura arteko tratamenduari buruz jasotako informazio guztia idatziz jasotzea, beste herrialde batera joanez gero tratamenduari jarraipena ematea errazteko.

g) A recibir por escrito toda la información recogida en su historial de salud relativa al tratamiento que haya seguido hasta el momento, al objeto de facilitar su continuidad en caso de desplazarse a otro país.

h) Lege honetan bermatutako tratamendu edo esku-hartzeren bat Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak egin ezin badu, pertsona transexualek eskubidea izango dute tratamendu horietarako zerbitzua eskaintzen duten eta kalitate-estandar egokiak eskaintzen dituzten ospitale publiko edo pribatuetara bideratuak izateko.

h) Si algún tratamiento o intervención garantizados en la presente ley no pudieran llevarse a cabo por Osakidetza-Servicio vasco de salud, las personas transexuales tendrán derecho a ser derivadas para dichos tratamientos a hospitales públicos o privados que oferten el servicio y ofrezcan los estándares de calidad adecuados.

14. artikulua.– Trans arloko osasun-prestazioak.

Artículo 14.– Prestaciones sanitarias en materia trans.

1.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak, bere eskumenen barruan, betiere bere zerbitzu-zorroan sartuko ditu eta pertsona transei emango dizkie honako zerbitzu, baliabide material eta jarduketa mediko hauek:

1.– Dentro de sus competencias, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud incluirá, en todo caso, en su cartera de servicios y prestará a las personas trans los siguientes servicios, medios materiales y actuaciones médicas:

a) Tratamendu hormonaletarako irispidea, jarraitutasuna bermatuta.

a) El acceso a los tratamientos hormonales asegurando su continuidad.

b) Toraxa maskulinizatzeko eta bularrak handitzeko ebakuntza kirurgikoak, baita genitalak berreraikitzeko edota gonadak erauzteko ebakuntza kirurgikoak ere.

b) Las intervenciones quirúrgicas de masculinización de tórax y aumento de pecho, así como las intervenciones quirúrgicas de reconstrucción genital o las de extirpación gonadal.

c) Tiroplastiako ebakuntzak, hala behar duten emakume transexualentzat.

c) Las intervenciones de tiroplastia para las mujeres transexuales que la requieran.

d) Ezaugarri sexualak aldatzeko ebakuntza kirurgikoak ezin izango dira inoiz ebakuntza estetiko gisa sailkatu.

d) Las intervenciones quirúrgicas destinadas a modificar las características sexuales en ningún momento podrán ser clasificadas como intervenciones estéticas.

e) Zakil eta barrabiletako protesi kirurgikoak edo ez-kirurgikoak, horiek gabe jaio diren gizonentzat, Eusko Jaurlaritzan osasun-arloko eskumena duen sailak Material Ortoprotesikoaren Katalogo Orokorrean sartuko dituenak.

e) Las prótesis quirúrgicas o no quirúrgicas de pene y testículos para aquellos hombres que hubieran nacido sin ellos, que el departamento competente en materia de salud del Gobierno Vasco incluirá en el Catálogo General de Material Ortoprotésico.

f) Kamiseta konpresoreak, bularrak garatu dituzten gizonentzat.

f) Las camisetas compresoras para aquellos hombres que hubieren desarrollado las mamas.

g) Bularretako protesiak, bularrak garatu ez dituzten emakumeentzat.

g) Las prótesis de senos para aquellas mujeres que no los hubieren desarrollado.

h) Ahotsaren tonua eta tinbrea modulatzen ikasteko arreta foniatrikoa.

h) La atención foniátrica para aprender a modular el tono y el timbre de la voz.

i) Laguntza psikologiko edo psikiatriko egokia, erabiltzaileak edo senideek hala eskatzen badute. Laguntza hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko gainerako erabiltzaileentzat aurreikusitako bera izango da, eta osasun-laguntza espezializatua emateko ez da baldintza izango aldez aurretik azterketa psikologikoa edo psikiatrikoa egitea. Arreta hori pertsona trans horren senide eta gertukoentzat ere izango da.

i) El acompañamiento psicológico o psiquiátrico adecuado si la persona usuaria o familiares lo solicitan, siendo este acompañamiento el común previsto para el resto de personas usuarias de Osakidetza-Servicio vasco de salud, sin que quepa condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada a que previamente deba someterse a examen psicológico o psiquiátrico alguno. Dicha atención será extensible a familiares y personas allegadas de la persona trans en cuestión.

j) Interesdunak eskatuta, txosten medikoak egitea, interesdunak egoki iritzitako ondorioetarako.

j) Emitir informes médicos a petición de la persona interesada, a los efectos que esta estime oportunos.

k) Aldizkako jarraipen eta laguntza mediko egokiak, erabiltzaile bakoitzaren egoera pertsonalera egokituak.

k) Seguimiento y acompañamiento médico adecuados con carácter periódico, adaptados a la situación personal de cada persona usuaria.

Emateko modu desberdinak dituzten tratamendu medikoak gauzatzeko, lehentasuna emango zaio beti eskatzailearentzat egokiena den formatuari.

Los tratamientos médicos que tengan diferentes tipos de administración se realizarán siempre priorizando el formato de administración más adecuado para la persona solicitante.

Berariaz debekatuta dago terapia abertsiboak erabiltzea, bai eta pertsona transaren nortasuna edo borondatea deuseztatzeko saiakera den beste edozein prozedura erabiltzea ere; orobat dago debekatuta beste edozein irain edo tratu diskriminatzaile, umiliagarri edo duintasun pertsonalaren aurkako ere.

Se prohíbe expresamente el uso de terapias aversivas y de cualquier otro procedimiento que suponga un intento de anulación de la personalidad o voluntad de la persona trans, así como cualquier otra vejación o trato discriminatorio, humillante o que atente contra su dignidad personal.

2.– Pertsona transexual adingabeek, gainera, eskubide hauek izango dituzte:

2.– Las personas menores transexuales, además, tendrán derecho a:

a) Pubertaroaren hasieran hormonak blokeatzeko tratamendua jasotzea, nahi ez diren bigarren mailako sexu-ezaugarriak garatzea saihesteko. Egoera hori zehazteko, datu objektiboak erabiliko dira, hala nola neurtzea estradiol- eta testosterona-maila, gonaden heldutasuna edo hazkunde-abiadura.

a) Recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, situación que se determinará utilizando datos objetivos como la medición del nivel de estradiol y testosterona, la velocidad de crecimiento o la madurez de las gónadas, para evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados.

b) Tratamendu hormonal gurutzatua, nahi diren bigarren mailako sexu-ezaugarriak garatzen laguntzeko, pubertaroko une egokian, haien gorputz-garapena beren adineko pertsonenarekin bat etor dadin.

b) Tratamiento hormonal cruzado a fin de propiciar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios deseados, en el momento adecuado de la pubertad para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad.

3.– Artikulu honetan eskaintzen diren zerbitzuak ezagutza zientifikoaren aurrerapenera egokituta eguneratuko dira, eta osasun-arloan eskumena duen saila arduratuko da zerbitzu horiek eguneratzeaz.

3.– Los servicios ofertados en este artículo se actualizarán adaptándose al avance del conocimiento científico, y será el departamento competente en materia de salud el responsable de su actualización.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak bermatuko du badaudela zerbitzu eta tratamendu horietara bideratzeko bide egokiak, azkarrak eta eraginkorrak, pertsona transexual bakoitzaren eskaerak eta beharrak zehaztu ahal izateko.

Osakidetza-Servicio vasco de salud garantizará la existencia de vías de derivación adecuadas, rápidas y eficaces a dichos servicios y tratamientos, para poder concretar las demandas y necesidades de cada persona transexual.

15. artikulua.– Trans arloan lehen mailako arreta emateko zerbitzuak.

Artículo 15.– Servicios de atención primaria en materia trans.

Lehen mailako arretako sarearen barruan, pertsona transen osasunaren arreta- eta sustapen-zerbitzuak ezarriko dira, trans errealitatearekin lotutako osasun-premiei arreta emateko prozesu osoaren hurbileko jarraipena bermatzeko. Gutxienez trans arloan lehen mailako arreta emateko zerbitzu bat ezarriko da lurralde historiko bakoitzean.

Se establecerán, dentro de la red de atención primaria, servicios de atención y de promoción de la salud de las personas trans, que garanticen el seguimiento en cercanía de todo el proceso de atención a las necesidades sanitarias asociadas a la realidad trans. Se establecerá al menos un servicio de atención primaria en materia trans en cada territorio histórico.

Erregelamendu bidez garatuko dira edo osasun-gidan sartuko dira lehen mailako arretako unitate horien funtzio guztiak, baita horien osaera ere. Garapen horren helburua izango da pertsona transei lege honetan ezarritako zerbitzu, tratamendu eta jarduketa mediko guztiak ematea, konplexutasun edo espezializazio handikoak izateagatik unitate espezializatuak eman behar dituenak izan ezik.

Se desarrollarán reglamentariamente o se incluirán en la guía sanitaria todas las funciones de estas unidades de atención primaria, al igual que su composición. Dicho desarrollo tendrá como objetivo facilitar a las personas trans todos los servicios, tratamientos y actuaciones médicas establecidas en la presente ley, salvo los que por su mayor complejidad o especialización deban ser proporcionados por la unidad especializada.

16. artikulua.– Transexualitatearen Arretarako Unitate Espezializatua.

Artículo 16.– Unidad Especializada de Atención a la Transexualidad.

Erreferentziako eta esku-hartzeko unitatea izango da espezializazio edo konplexutasun nabarmenagatik trans arloan lehen mailako arreta emateko zerbitzuek eman ezin dituzten zerbitzu edo tratamendu aurreratuetan, bereziki prozedura kirurgiko espezifikoei dagokien guztian.

Será la unidad de referencia y de intervención en aquellos servicios o tratamientos avanzados que por su evidente especialización o complejidad no puedan ser proporcionados por los servicios de atención primaria en materia trans, en especial todo lo referido a procedimientos quirúrgicos específicos.

a) Transexualitateari lehen mailako arreta emateko zerbitzuek edo Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko lehen mailako arretako edozein medikuk bideratu ahal izango dute unitate honetara.

a) La derivación a esta unidad podrá ser proporcionada por los servicios de atención primaria a la transexualidad o por cualquier facultativo de atención primaria de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

b) Transexualitatearen Arretarako Unitate Espezializatuaren funtzio guztiak erregelamendu bidez garatuko dira edo osasun-gidan sartuko dira, baita haren osaera ere. Garapen horren helburua izango da pertsona transexualei lege honetan ezarritako zerbitzu, esku-hartze, tratamendu eta jarduketa mediko guztiak ematea.

b) Se desarrollarán reglamentariamente o se incluirán en la guía sanitaria todas las funciones de la Unidad Especializada de Atención a la Transexualidad, al igual que su composición. Dicho desarrollo tendrá como objetivo proporcionar a las personas transexuales todos los servicios, intervenciones, tratamientos y actuaciones médicas establecidas en la presente ley.

17. artikulua.– Osasun-arreta pertsona transexualen osasun genitalaren esparruan.

Artículo 17.– Atención sanitaria en el ámbito de la salud genital de las personas transexuales.

Osasun-arloko profesionalek, sexologoek eta pertsona transexualen eta haien familien elkarteetako ordezkariek batera parte hartuta, osasun-gidan protokolo ginekologiko espezifiko bat garatuko da bulba duten gizonentzat, eta protokolo urologiko espezifiko bat prostata duten emakumeentzat.

Con la participación conjunta de profesionales del ámbito de la salud y de la sexología, y de representantes de asociaciones de personas transexuales y sus familias, se desarrollará en la guía sanitaria un protocolo ginecológico específico para hombres con vulva, y un protocolo urológico específico para mujeres con próstata.

18. artikulua.– Genitalen aldaketa eta mutilazioa debekatzea, bai eta pertsona intersexualengan kaltegarriak diren beste prozedura mediko batzuk ere.

Artículo 18.– Prohibición de la mutilación y modificación genital, así como de otros procedimientos médicos perjudiciales en las personas intersexuales.

1.– Bermatu egingo da ezaugarri intersexualak dituzten pertsona guztien –adingabe zein helduen– gorputz-osotasuna.

1.– Se garantizará la integridad corporal de todas las personas, menores o adultas, con características intersexuales.

2.– Debekatuta dago, oro har, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezarrita dauden eremu pribatuko osasun-zerbitzu guztietan, medikoki beharrezkoa ez den genitalen aldaketa edo kirurgia estetiko oro egitea, bai eta beste edozein prozedura mediko kaltegarri ere, bai pertsona helduei dagokienez, bai jaioberriei dagokienez, pertsonaren sexu-identitatea edo genero-identitatea zein den identifikatzen ez denean.

2.– Se prohíbe, con carácter general, en Osakidetza-Servicio vasco de salud y en todos los servicios sanitarios de ámbito privado implantados en la Comunidad Autónoma de Euskadi, toda modificación genital o cirugía estética no necesaria médicamente, así como cualquier otro procedimiento médico lesivo, tanto para las personas adultas como para las recién nacidas, cuando no se identifique cuál es la identidad sexual o de género de la persona.

3.– Baimendutako salbuespen bakarra izango da pertsonen bizitza edo osasunerako benetako arriskua saihesteko ezinbestekoak diren esku-hartzeak, arrazoi egiaztagarri, frogagarri eta klinikoki justifikatuengatik saihetsezinak direnean.

3.– La única excepción permitida serán las intervenciones indispensables para evitar un riesgo real para la vida o la salud de las personas, cuando sean inevitables por razones verificables, demostrables y clínicamente justificadas.

4.– Adingabe intersexualen genitalen aldaketaren eta bestelako prozedura medikoen protokoloak eta praktikak Bioetika Batzordearen irizpide eta gomendioetara egokituko dira, haurrak eta nerabeak babesteko legedi orokorraren aurreikuspenen esparruan, eta, zehazki, Haur eta Nerabeen otsailaren 15eko 2/2024 Legearen esparruan.

4.– Los protocolos y las prácticas de modificación genital y otros procedimientos médicos en menores intersexuales se adecuarán a los criterios y recomendaciones del Comité de Bioética, en el marco de las previsiones de la legislación general de protección de la infancia y adolescencia y, en concreto, de la Ley 2/2024, de 15 de febrero, de Infancia y Adolescencia.

5.– Oro har, sexu- edo genero-identitatea esleitzearekin zerikusia duten erabaki guztiak, bizia arriskuan izateagatik ezinbestekotzat jotzen direnak izan ezik, atzeratu egingo dira, eragindako pertsonak zuzenean kontzienteki hartu ahal izan arte eta horiei buruz zuzeneko adostasuna eman ahal izan arte.

5.– Con carácter general, todas las decisiones relacionadas con la asignación de la identidad sexual o de género, salvo las que se consideren imprescindibles por riesgo vital, se pospondrán hasta que la persona afectada pueda tomar directamente dichas decisiones de forma consciente y dar su consentimiento directo.

6.– Erreparazioa eta laguntza emango zaie genitalen aldaketa edo mutilazioaren biktimei, baldin eta horren ondorioz kalte fisiko edo psikologiko bat gertatu bada, eta ikertu egingo dira Euskal Autonomia Erkidegoan iraganean pertsona adingabe edo heldu intersexualei egindako aipatu tratamendu medikoen gorabeherak.

6.– Se prestará reparación y asistencia a las víctimas de mutilación o modificación genital, cuando como consecuencia de esta se haya producido un daño físico o psicológico, y se analizarán las circunstancias de los citados tratamientos médicos realizados en el pasado a personas menores o adultas intersexuales en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

19. artikulua.– Adingabe transexualen arreta.

Artículo 19.– Atención de menores transexuales.

1.– Eusko Jaurlaritzak pertsona transexual adingabeei beren nortasunaren garapen askea eta beren garapen integrala sustatzeko beharrezko babesa eta arreta bermatuko die, jarduera eraginkorren bidez, haien familia- eta gizarte-integrazioa bermatzeko, Administrazioaren programa koordinatuen esparruan.

1.– El Gobierno Vasco garantizará a las personas transexuales menores de edad la protección y la atención necesarias para promover el libre desarrollo de su personalidad y su desarrollo integral mediante actuaciones eficaces, con el fin de garantizar su integración familiar y social en el marco de programas coordinados de la Administración.

2.– Pertsona transexual adingabeek eskubide osoa dute beren egoerari buruzko zerbitzu eta tratamendu mediko egokiak jasotzeko, batez ere terapia hormonala. Ematen zaien osasun-arreta, adingabeak diren aldetik, honako lege hauetan xedatutakoaren arabera emango da: 2/2024 Legea, otsailaren 15ekoa, Haur eta Nerabeena, eta 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomia eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubideak eta betebeharrak arautzen dituena.

2.– Las personas transexuales menores de edad tienen pleno derecho a recibir los oportunos servicios y tratamientos médicos relativos a su situación, especialmente la terapia hormonal. La atención sanitaria que se les preste, en cuanto que menores, se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2024, de 15 de febrero, de Infancia y Adolescencia, y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

3.– Pertsona transexual adingabeek eskubidea dute entzunak izateko eta erabakiak hartzen parte hartzeko, beren sexu-identitateari buruz aplikatzen zaien neurri orori dagokionez.

3.– Las personas transexuales menores de edad tienen derecho a ser escuchadas y a participar en la toma de decisiones en relación con toda medida que se les aplique en aquello referente a su identidad sexual.

4.– Euskal Osasun Administrazioaren esku-hartze oro adingabearen interes gorenari arreta emateko irizpidearen arabera arautuko da, eta haren helburua izango da nortasunaren garapen askea bermatzea haren sexu-identitatearen arabera, eta sufrimendu- eta babesgabetasun-egoerak saihestea.

4.– Toda intervención de la Administración sanitaria vasca se regirá por el criterio de atención al interés superior del menor y dirigida a garantizar el libre desarrollo de la personalidad conforme a su identidad sexual y a evitar situaciones de sufrimiento e indefensión.

5.– Adingabeen Fiskaltzak eta euskal erakunde publikoek adingabeen babesaren arloan dituzten eskumenei kalterik egin gabe, lege honetan, pertsona transexual adingabeen babesa haien legezko ordezkarien bitartez gauzatuko da, edo, indarrean dagoen araudiaren arabera, adingabeak babesteko gizarte-zerbitzuen bidez, legezko ordezkariek edo tutoreek sexu-identitatea ukatzeagatik sufrimendu- eta babesgabetasun-egoerak daudela ikusten denean.

5.– Sin perjuicio de las competencias de la Fiscalía de Menores y las de las instituciones públicas vascas en materia de protección de menores, el amparo de las personas transexuales menores de edad en la presente ley se producirá por mediación de sus representantes legales, o, de acuerdo con la normativa existente, a través de los servicios sociales de protección de menores, cuando se aprecie la existencia de situaciones de sufrimiento e indefensión por negación de su identidad sexual por parte de sus representantes legales o tutores.

20. artikulua.– Pertsona transen ugalketa-eskubideak.

Artículo 20.– Derechos reproductivos de las personas trans.

1.– Laguntza bidezko ugalketako teknikak erabiltzeko aukera bermatuko zaie hala nahi duten eta haurdun gelditzeko gaitasuna duten pertsona guztiei, edozein dela ere haien sexu-identitatea, bai eta pertsona transen bikotekideei ere.

1.– Se garantizará el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las personas con capacidad de gestar que así lo deseen, independientemente de su identidad sexual, así como a las parejas de las personas trans.

2.– Trans pertsonei gonada-ehuna eta ugalketa-zelulak izozteko aukera eskainiko zaie, etorkizunean berreskuratzeko, betiere klinikoki bideragarria bada, kontuan izan gabe trans pertsonak lehendik hasia zuen edo ez edozein tratamendu hormonal.

2.– Se les ofrecerá a las personas trans la posibilidad de congelar tejido gonadal y células reproductivas para su futura recuperación, siempre que clínicamente sea viable, independientemente de si la persona trans había iniciado previamente o no cualquier tipo de tratamiento hormonal.

21. artikulua.– Estatistikak eta datuen tratamendua.

Artículo 21.– Estadísticas y tratamiento de datos.

1.– Pertsona transexualen osasun-arloko arretaren jarraipenean sartuko da, halaber, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak estatistikak sortzea egiten diren tratamenduen, terapien eta ebakuntzen emaitzei buruz. Estatistika horietan zehaztuko dira erabilitako teknikak, izandako arazoak eta erreklamazioak, bai eta asistentziaren kalitatearen balorazioa ere.

1.– El seguimiento de la atención sanitaria de las personas transexuales incluirá la creación de estadísticas a través de Osakidetza-Servicio vasco de salud sobre los resultados de los diferentes tratamientos, terapias e intervenciones que se lleven a cabo, con detalle de las técnicas empleadas y las complicaciones y reclamaciones surgidas, así como de la evaluación de la calidad asistencial.

2.– Aurreko datuak estatistika-helburuetarako biltzean, konfidentzialtasun-, gardentasun-, espezialitate- eta proportzionaltasun-printzipioak beteko dira. Estatistikako konfidentzialtasunak erabiltzaileen datu pertsonalak inola ere ez zabaltzera behartzen ditu euskal administrazio publikoak.

2.– La recogida de los datos anteriores con fines estadísticos se ajustará a los principios de confidencialidad, transparencia, especialidad y proporcionalidad. La confidencialidad estadística obliga a las administraciones públicas vascas a no difundir en ningún caso los datos personales de las personas usuarias.

22. artikulua.– Profesionalen prestakuntza.

Artículo 22.– Formación de profesionales.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Osasun Administrazioak neurri egokiak ezarriko ditu, lankidetza estuan dagozkion profesionalen elkarteekin, Euskadiko unibertsitateekin eta pertsona transen eta beren familien elkarteekin, profesionalek trans arloari buruzko prestakuntza espezifikoa jasotzeko duten eskubidea bermatzeko, bai eta pertsona transek gai horretan esperientzia nahikoa eta frogatua duten profesionalen arreta jasotzeko duten eskubidea bermatzeko ere.

1.– La Administración sanitaria de la Comunidad Autónoma de Euskadi establecerá las medidas adecuadas, en estrecha colaboración con las sociedades profesionales correspondientes, con las universidades en Euskadi y con las asociaciones de personas trans y sus familias, para asegurar el derecho del personal profesional a recibir formación específica en materia trans, así como el derecho de las personas trans a ser atendidas por personal profesional con experiencia suficiente y demostrada en la materia.

2.– Osasun-arloan eskumena duen sailak bermatuko du osasun-langileek transexualitateari buruzko prestakuntza egokia, jarraitua eta eguneratua izatea. Bereziki garrantzitsua da trans arloan lehen mailako arreta emateko zerbitzuak eta transexualitatearen arretarako unitate espezializatuak osatzen dituzten profesionalen berariazko prestakuntza sexologikoa. Era berean, pediatriako profesionalen prestakuntza sustatuko da, egoera lehenbailehen identifikatzeko eta haurtzaroan transexualitateari behar bezala lagun egiteko.

2.– El departamento competente en materia de salud garantizará que el personal sanitario cuente con formación adecuada, continua y actualizada sobre transexualidad. Especialmente importante resulta la formación sexológica específica de las personas profesionales que conformen tanto los servicios de atención primaria en materia trans como las unidades especializadas de atención a la transexualidad. Así mismo, se promoverá la formación de las profesionales y los profesionales de pediatría para una pronta identificación de la situación y para un acompañamiento adecuado de la transexualidad en la infancia.

3.– Sustatuko da azterlanak egitea eta trans arloko osasun-politika espezifikoak ikertzea eta garatzea, lankidetza estuan kasuan kasuko profesionalen elkarteekin, pertsona transen elkarteekin eta adingabe transexualen familien elkarteekin, eta Euskadiko unibertsitateekin.

3.– Se promoverá la realización de estudios y la investigación y el desarrollo de políticas sanitarias específicas en materia trans en estrecha colaboración con las sociedades profesionales correspondientes, con las asociaciones de personas trans y de familias de menores transexuales y con las universidades en Euskadi.

23. artikulua.– Baimena.

Artículo 23.– Consentimiento.

Kapitulu honetan aurreikusitako tratamenduetarako, baimen aldez aurretik informatua beharko da, lege-gaitasuna duen pertsona batek emana edo, ordezkari bidezko baimena izanez gero, indarrean dagoen legerian horretarako aurreikusitakoaren arabera.

Para los tratamientos previstos en este capítulo se requerirá el consentimiento previamente informado, emitido por persona con capacidad legal o, en el caso de consentimiento por representación, en los términos previstos en la legislación vigente a tal efecto.

Pertsona adingabeei dagokienez:

En relación con las personas menores de edad:

a) Indarrean dagoen araudian aurreikusitakoaren arabera, pertsona adingabeak berak emango du baimena, adingabe emantzipatuen edo 16 urtetik gorakoen kasuan.

a) De conformidad con lo previsto en la normativa vigente, será la propia persona menor quien otorgue el consentimiento, cuando se trate de personas menores emancipadas o mayores de 16 años.

b) Pertsona adingabea ez bada gai intelektualki eta emozionalki tratamendu horien irismena ulertzeko edo 16 urtetik beherakoa bada, adingabearen legezko ordezkariak emango du baimena, adingabearen iritzia entzun ondoren, Adingabearen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren 9. artikuluan xedatutakoaren arabera.

b) Si la persona menor no es capaz intelectual y emocionalmente de comprender el alcance de dichos tratamientos o es menor de 16 años, el consentimiento lo dará quien sea representante legal de la persona menor, después de haber escuchado su opinión, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

c) Gurasoek edo tutoreek uko egiten badiote transexualitatearekin lotutako tratamenduak baimentzeari edo prebentzioz garapen hormonalaren inhibizio-tratamendua ezartzeari, eta egiaztatzen bada horrek pertsona transexual adingabeari kalte edo sufrimendu larria eragin diezaiokeela, gizarte-zerbitzuak ohartaraziko dira, baina hori ez da eragozpen izango agintaritza judizialaren aurrean salaketa jartzeko, beharrezkoa joko balitz. Betiere adingabearen interes gorenaren irizpidea hartuko da kontuan beste edozein interes legitimoren aurrean, Adingabearen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoan eta, bereziki, haren 2. eta 11.2.l) artikuluetan aurreikusitakoaren arabera.

c) La negativa de madres, padres o personas que ejerzan la tutoría a autorizar tratamientos relacionados con la transexualidad o a que se establezca preventivamente un tratamiento de inhibición del desarrollo hormonal, cuando conste que puede causar un grave perjuicio o sufrimiento a la persona transexual menor de edad, será advertida a los servicios sociales, sin que ello obste para que, llegado el caso, sea denunciada ante la autoridad judicial. En todo caso se atenderá al criterio del interés superior del menor frente a cualquier otro interés legítimo, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y en particular en sus artículos 2 y 11.2.l).

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
FAMILIA-ARLOKO NEURRIAK
MEDIDAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR

24. artikulua.– Familia-aniztasuna babestea.

Artículo 24.– Protección de la diversidad familiar.

1.– Lege honek babes juridikoa ematen du pertsona bat edo biak trans diren izatezko edo zuzenbidezko elkartzeekiko edozein diskriminazio motaren aurrean.

1.– La presente ley otorga protección jurídica frente a cualquier tipo de discriminación con respecto a uniones, de hecho o de derecho, en las que una o ambas personas sean trans.

2.– Pertsona trans bat edo gehiago dituen familia batean bizi diren haur guztien errespetua eta babesa sustatuko da.

2.– Se fomentará el respeto y la protección de todos los niños y todas las niñas que vivan en el seno de una familia en la que haya una o más personas trans.

25. artikulua.– Adopzioa eta familia-harrera.

Artículo 25.– Adopción y acogimiento familiar.

1.– Indarreko araudiarekin bat etorriz, bermatuko da, adopzio eta familia-harrerako prozesuetan egokitasuna baloratzean, sexu-identitateagatiko diskriminaziorik ez egotea.

1.– Se garantizará, de conformidad con la normativa vigente, que, en la valoración de la idoneidad en los procesos de adopción y acogimiento familiar, no exista discriminación por motivo de identidad sexual.

2.– Familia-harreran dauden adingabe transexualen edo transgeneroen kasuan, haien sexu- edo genero-identitatea errespetatuko dela bermatuko da, familia naturalak edo harrera-familiak hala eskatuta, edo gizarte-zerbitzuek, aurrekoetako batek identitate hori errespetatzen ez badu.

2.– En el supuesto de una persona menor transexual o transgénero en acogimiento familiar, se garantizará que sea respetada su identidad sexual o de género, ya sea a instancia de la familia natural o de la familia de acogida, o de los servicios sociales en caso de que alguna de las anteriores no respete dicha identidad.

26. artikulua.– Familia barruko indarkeria.

Artículo 26.– Violencia en el ámbito familiar.

1.– Sexu- edo genero-identitatea ez onartzeak eragindako indarkeria familia-indarkeria gisa aitortuko da, eta laguntzeko eta babesteko neurriak hartuko dira familia-esparruan edozein kideren sexu- edo genero-identitateagatik gauzatzen den edozein indarkeria motaren aurka. Guraso-ahala edo tutoretza esleituta duten pertsonek adingabearen sexu- edo genero-identitatea errespetatzeari uko egitea arrisku-egoeratzat hartuko da, eta gizarte-zerbitzuen esku-hartzea ezarriko da, Haur eta Nerabeen otsailaren 15eko 2/2024 Legean aurreikusitako ondorioetarako, salbu eta, inguruabarrak direla-eta, indarkeria edo tratu txar psikiko gisa kalifikatzen bada; kasu horretan, astungarri gisa agertuko da.

1.– La violencia motivada por la falta de aceptación de la identidad sexual o de género se reconocerá como violencia familiar, y se adoptarán medidas de apoyo y protección frente a cualquier forma de violencia que se ejerza en el ámbito familiar por causa de la identidad sexual o de género de cualquiera de sus miembros. La negativa a respetar la identidad sexual o de género de un menor por parte de las personas que tengan atribuida su patria potestad o tutela será considerada situación de riesgo, y se establecerá la intervención de los servicios sociales, a los efectos previstos en la Ley 2/2024, de 15 de febrero, de Infancia y Adolescencia, salvo que, por las circunstancias que concurran, sea calificada como violencia o maltrato psíquico, en cuyo caso figurará como agravante.

2.– Neurriak hartuko dira bikotekideetako bat edo biak pertsona transak diren bikoteetan indarkeriaren biktimei arreta eta laguntza emateko, jazarpena jasan duen pertsonak jazarlearen aurrean babesa izan dezan, eta, horrela, biktimaren independentzia fisikoa eta ekonomikoa erraztuko da.

2.– Se adoptarán medidas de atención y ayuda a víctimas de la violencia en parejas en las que uno o ambos miembros sean personas trans, que garanticen la protección de la persona acosada frente a la persona acosadora, facilitando con ello la independencia física y económica de la víctima.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
LAN-ARLOAN EZ DISKRIMINATZEA
DE LA NO DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL

27. artikulua.– Lan-arloan ez diskriminatzearen printzipioa.

Artículo 27.– Principio de no discriminación en el ámbito laboral.

Euskal administrazio publikoek, haiei atxikitako organismo publikoek eta haien mendeko entitateek ziurtatuko dute langileen kontratazioan eta sustapen-politiketan ez dela diskriminaziorik egingo sexu- edo genero-identitatea dela-eta.

Las administraciones públicas vascas, los organismos públicos a ellas adscritos y las entidades de ellas dependientes se asegurarán, en la contratación de personal y en las políticas de promoción, de no discriminar por motivos de identidad sexual o de género.

28. artikulua.– Ekintza positiboko neurriak enpleguaren arloan.

Artículo 28.– Medidas de acción positiva en el empleo.

Euskal administrazio publikoek ekintza positiboko plan eta neurri egokiak prestatu eta aplikatuko dituzte, jada indarrean dauden enplegagarritasun-mekanismoak erabilita, pertsona transen kontratazioa eta enplegua sustatzeko.

Las administraciones públicas vascas elaborarán y aplicarán planes y medidas de acción positiva adecuadas, dentro de los mecanismos de empleabilidad ya existentes, para favorecer la contratación y el empleo de personas trans.

29. artikulua.– Enpleguaren arloan ekitatea eta diskriminaziorik eza sustatzeko politikak.

Artículo 29.– Políticas de fomento de la equidad y la no discriminación en el empleo.

1.– Ezin izango da inor diskriminatu bere sexu- edo genero-identitatean oinarrituta lan-merkatura sartzean.

1.– Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación alguna por su identidad sexual o de género en el acceso al mercado de trabajo.

2.– Ezin izango zaio inori inolako diskriminaziorik egin bere sexu- edo genero-identitateagatik lan-arloan, ez nagusien edo lankideen aldetik, ez tratamenduari, ordainsariari edo lanbide-kategoriari dagokionez ere.

2.– Ninguna persona podrá ser objeto de ningún tipo de discriminación por su identidad sexual o de género en el ámbito laboral, ya sea por parte de sus superiores o compañeros y compañeras, ya sea referida al tratamiento, remuneración o categoría profesional.

3.– Inola ere ezingo dira ukatu, sexu- edo genero-identitateagatik, laneratzeko edo ahalduntzeko laguntzak, dirulaguntzak edo prestazioak.

3.– En ningún caso podrán denegarse, por motivos de identidad sexual o de género, ayudas, subvenciones o prestaciones dirigidas a la inserción laboral o al empoderamiento.

30. artikulua.– Trans errealitateak enpresaren gizarte-erantzukizunean.

Artículo 30.– Las realidades trans en la responsabilidad social empresarial.

1.– Enpresaren gizarte-erantzukizuneko Eusko Jaurlaritzaren estrategiak ekitatea eta sexu- eta genero-identitateagatiko diskriminaziorik eza sustatzeko neurriak jasoko ditu.

1.– La estrategia de responsabilidad social empresarial del Gobierno Vasco incluirá medidas destinadas a promover la equidad y la no discriminación por razón de identidad sexual y de género.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, gizarte-gaietan eskumena duen sailaren bidez, jakitera emango ditu pertsona transen inklusioaren arloan eta sexu- edo genero-identitateagatiko diskriminaziorik eza eta ekitatea sustatu eta bermatzearen arloan enpresek egindako jardunbide egokiak.

2.– La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi divulgará, a través del departamento competente en asuntos sociales, las buenas prácticas realizadas por las empresas en materia de inclusión de personas trans y de promoción y garantía de equidad y no discriminación por razón de identidad sexual o de género.

31. artikulua.– Lan-arloko diskriminazioaren aurkako plana.

Artículo 31.– Plan contra la discriminación en el ámbito laboral.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan lanaren eta funtzio publikoaren arloan eskumena duten sailek erregelamendu bidez garatuko dute lan-arlo publiko zein pribatuko diskriminazioaren aurkako plan bat, ekitatezko eta diskriminaziorik ez izateko neurriak jasoko dituena, bai eta pertsona transen eskubideen zabalkunderako eta horiei buruzko informazioa emateko neurriak ere. Orobat jaso ahal izango dira klausula-proposamenak, lan-hitzarmenak negoziatzen, egiten eta onartzen parte hartzen duten eragileek kontuan hartu beharrekoak. Plan hori egiteko, pertsona transen elkarteek eta sindikatu- eta enpresa-erakunde esanguratsuenek parte hartuko dute.

Los departamentos competentes en materia de trabajo y función pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi desarrollarán reglamentariamente un plan contra la discriminación en el ámbito laboral, público y privado, que contemple medidas de equidad y no discriminación, así como medidas de difusión e información de los derechos de las personas trans. Podrán contemplarse, así mismo, propuestas de cláusulas a tener en cuenta por los diversos agentes que participan en la negociación, elaboración y aprobación de los convenios laborales. Para la elaboración de dicho plan se contará con la participación de las asociaciones de personas trans, así como con las organizaciones sindicales y empresariales más significativas.

32. artikulua.– Laneko jazarpena.

Artículo 32.– Acoso laboral.

Eusko Jaurlaritzak laneko jazarpena eta sexu- edo genero-identitateagatiko diskriminazioa detektatzeko eta kasu horietan esku hartzeko mekanismoak ezarriko ditu. Lantokietan jokabide horiek prebenitzeko, eta, hala badagokio, zuzentzeko eta ezabatzeko neurriak ezarriko dira.

El Gobierno Vasco establecerá mecanismos para la detección e intervención en casos de acoso laboral y discriminación por razón de identidad sexual o de género. Se establecerán medidas para prevenir y, en su caso, corregir y eliminar estas conductas en los centros de trabajo.

Era berean, lan-ikuskaritzako eta lan-arriskuen prebentzioko arduradunei prestakuntza espezifikoa ematea sustatuko du, sektore publikoan zein pribatuan, pertsona transek jasan ditzaketen diskriminazioekin lotutako edukietan eta sexu- edo genero-identitateari buruzko aniztasunaren ezagutzan.

Asimismo promoverá la formación específica del personal responsable de la inspección de trabajo y de la prevención de riesgos laborales, tanto en el sector público como en el privado, en contenidos relacionados con las discriminaciones que pueden sufrir las personas trans y en el conocimiento de la diversidad en lo relativo a la identidad sexual o de género.

Ulertuko da sexu- edo genero-identitateagatiko lan-jazarpena jasota dagoela sexu-jazarpenari eta/edo generoagatiko jazarpenari aurre egiteko enpresen eta Administrazio publikoaren jardute-protokoloetan.

El acoso laboral por identidad sexual o de género se entenderá incluido en los protocolos de actuación ante el acoso sexual y/o por razón de género en las empresas y en la Administración pública.

33. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko langileak.

Artículo 33.– Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Eusko Jaurlaritzak honako hauek bermatuko ditu:

El Gobierno Vasco garantizará que:

1.– Erregistroan aldaketa egitera heldu ez diren pertsona transen pribatutasuna mantentzeko, langileei buruzko zerrenda publikoak ikusgai jartzen direnean, izen hautatua jasoko da, eta saihestu egingo da izen hori ohi ez bezala agertzea, betiere pertsonen sexu- edo genero-identitatea errespetatuz.

1.– Con el objetivo de mantener la privacidad de las personas trans que no hayan accedido al cambio registral, en la exposición de listas públicas referentes al personal se hará constar el nombre elegido, evitando que dicho nombre aparezca de forma distinta a la que se muestra habitualmente, y respetando en todo momento la identidad sexual o de género de las personas.

2.– Arreta, babesa eta laguntza emango zaie, bere jardun-eremuan, sexu- edo genero-identitateagatik diskriminazioa jasan lezaketen Administrazioko eta haren mendeko organismoetako enplegatu publiko guztiei.

2.– Se prestará atención, protección y ayuda, en su ámbito de actuación, a todo el personal empleado público de la Administración y sus organismos dependientes que pudieran ser objeto de discriminación por su identidad sexual o de género.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
TRANS ERREALITATEEN TRATAMENDUA HEZKUNTZA-SISTEMAN
TRATAMIENTO DE LAS REALIDADES TRANS EN EL SISTEMA EDUCATIVO

34. artikulua.– Trans errealitateen tratamendua oinarrizko hezkuntzan.

Artículo 34.– Tratamiento de las realidades trans en la educación básica.

Eusko Jaurlaritzak bermatuko du hezkuntzako metodo, curriculum eta baliabideek laguntzen dutela sexu- edo genero-identitateen aniztasuna areago ulertzen eta errespetatzen, ikasleek eta haien guraso eta senitartekoek ildo horretan izan ditzaketen behar bereziak kontuan izanda.

El Gobierno Vasco asegurará que los métodos, currículos y recursos educativos sirvan para aumentar la comprensión y el respeto a la diversidad en relación con la identidad sexual o de género, incluyendo las necesidades particulares del alumnado y las de sus progenitores y familiares en este sentido.

35. artikulua.– Hezkuntza-arloko jarduketak.

Artículo 35.– Actuaciones en el ámbito educativo.

1.– Eusko Jaurlaritzak zainduko du hezkuntza-sistema errespetuzko gunea izatea, sexu- edo genero-identitateagatiko presio, eraso edo diskriminaziorik gabekoa, eta printzipio horiek eraginkorrak izateko neurriak garatuko ditu, inplikatutako eragileekin lankidetzan. Gainera, pertsona transen intimitaterako eskubidea errespetatu eta errespetaraziko du une oro.

1.– El Gobierno Vasco velará por que el sistema educativo sea un espacio respetuoso, libre de toda presión, agresión o discriminación por motivos de identidad sexual o de género, y desarrollará medidas para la efectividad de estos principios en colaboración con los distintos agentes implicados. Además, respetará y hará respetar en todo momento el derecho a la intimidad de las personas trans.

2.– Edozein eratako diskriminazioak gainditu ahal izateko, zuzendaritza-taldeak bermatuko du ikastetxeko bizitza, funtzionamendua eta bizikidetza antolatzen duten dokumentu guztiek aipamena egiten dieten pertsonen sexu- edo genero-identitatea errespetatzen dutela.

2.– Para permitir la superación de todo tipo de discriminación, el equipo directivo garantizará que todos los documentos que organizan la vida, el funcionamiento y la convivencia del centro sean respetuosos con la identidad sexual o de género de las personas a las que hagan referencia.

3.– Zuzendaritza-taldeak arreta eta babesa bermatuko die ikastetxeko instalazioetan edo hezkuntza-ingurune fisikoan edo birtualean diskriminatuak izan litezkeen hezkuntza-komunitateko pertsona transei.

3.– El equipo directivo garantizará la atención y el apoyo a aquellas personas trans pertenecientes a la comunidad educativa que pudieran ser objeto de discriminación en las instalaciones del centro o en el entorno educativo, físico o virtual.

Jarduketa horrek ikastetxearen esku dauden estrategia pedagogiko eta psikopedagogiko guztiak barne hartuko ditu, eta bizikidetza-planean eta hezkuntza-proiektuan diskriminaziorik ez izatera bideratutako ekintzak txertatuko ditu, bai eta prebentzioko eta esku hartzeko neurriak ere, egon daitezkeen eskubide-urraketako edo indarkeriako kasuei erantzuteko, dela indarkeria fisikoa, dela ahozkoa edo dela beste edozein eratakoa (sare sozialak, mezuak eta abar).

La mencionada actuación, que incluirá todas las estrategias pedagógicas y psicopedagógicas al alcance del centro, incorporará al plan de convivencia y al proyecto educativo acciones encaminadas a la no discriminación, así como medidas preventivas y de intervención que den respuesta a posibles casos de vulneración de derechos o violencia, ya sea esta física, verbal o de cualquier otra forma (redes sociales, mensajes, etcétera).

Antolamendu- eta funtzionamendu-erregelamenduak, eta, hala badagokio, barne-araubideko erregelamenduak, arautuko du bizikidetzarako desegokiak edo larriki kaltegarriak edo bizikidetzaren aurkakoak diren jokabide horien katalogazioa, bai eta kasu bakoitzean abiarazi beharreko diziplina-neurriak ere, eskola-komunitateko kideen eskubideak eta eginbeharrak arautzen dituen araudiarekin bat etorriz.

El reglamento de organización y funcionamiento, y, en su caso, el reglamento de régimen interno, regulará la catalogación de estas conductas inadecuadas, contrarias o gravemente perjudiciales a la convivencia y las medidas disciplinarias a emprender en cada caso, de acuerdo con la normativa reguladora de los derechos y deberes de los diferentes miembros de la comunidad escolar.

4.– Hezkuntza-arloko eskumena duen sailak bultzatuko du hezkuntza-orientazioko eta orientazio psikopedagogikoko taldeek sexu-identitateari, genero-adierazpenari eta sexu- eta familia-aniztasunari buruzko prestakuntza egokia izatea, behar duten ikasleei eta familiei laguntza psikopedagogikoa eman ahal izateko.

4.– El departamento competente en materia de educación impulsará que los equipos de orientación educativa y psicopedagógica tengan una formación adecuada sobre identidad sexual, expresión de género y diversidad sexual y familiar para poder dar apoyo psicopedagógico al alumnado y a las familias que lo necesiten.

5.– Hezkidetza da Euskal Hezkuntza Sistemaren ardatzetako bat. Ikasle guztiek dute hezkidetzan oinarrituriko hezkuntza jasotzeko eskubidea, hots, genero-estereotiporik gabeko didaktikan oinarrituriko hezkuntza jasotzekoa, bai eta sexu-genero sistemaz hausnarketa kritikoa egiteko eskubidea ere. Horren baitan, zeharkakotasunez landuko dira hezkuntza afektiboa eta sexuala. Hori horrela, Euskal Hezkuntza Sistemako ikastetxeek hezkidetza-proiektuak izango dituzte.

5.– La coeducación es uno de los ejes del Sistema Educativo Vasco. Todo el alumnado tiene derecho a recibir una educación basada en la coeducación, es decir, basada en una didáctica sin estereotipos de género, así como a una reflexión crítica sobre el sistema sexo-género. En este marco, se trabajará de forma transversal la educación afectiva y sexual. Así, los centros del Sistema Educativo Vasco contarán con proyectos de coeducación.

36. artikulua.– Eskola-eremuan trans errealitateak aintzat hartzeko protokoloa.

Artículo 36.– Protocolo de atención a las realidades trans en el ámbito escolar.

1.– Hezkuntza-arloan eskumena duen sailak, ikastetxeetako zuzendaritzekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoekin batera, oinarrizko helburu izango du pertsona transei beren errealizazio pertsonala eta soziala ahalbidetuko dien hezkuntza bermatzea. Horretarako, beharrezkoak diren araugintzako, administrazioko eta bestelako neurri guztiak hartuko dituzte bidezko tratua bermatzeko, sexu- edo genero-identitateagatiko diskriminaziorik gabe, hezkuntza-sistemarekin harremana duen edozein pertsonari, besteak beste, ikasleei, irakasleei eta beste langileei.

1.– El departamento competente en materia de educación, junto con la dirección de los centros educativos y las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, tendrán como objetivo básico garantizar una educación que permita a las personas trans su realización personal y social. A tal fin, adoptarán todas las medidas normativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar el trato equitativo de cualquier persona que tenga relación con el sistema educativo, incluyendo, entre otros, a estudiantes, docentes y personal no docente, sin discriminación por motivos de identidad sexual o de género.

2.– Hezkuntza-arloan eskumena duen sailak gizarte-bazterkeria eta indarkeria mota guztien aurkako babes egokia bermatuko die ikasle, irakasle eta beste langile transei, eskola-eremuan jazarpena eta zirikatzea barne. Horretarako, jarduteko protokolo bat txertatuko da ikastetxeko bizikidetza-planaren esparruan, sexu- edo genero-identitateagatiko aurreiritziak eta diskriminazioa dakarten jarrera eta portaera transfobikoen aurrean, edo errealitate hori lehendik dauden gai erlazionatuen protokoloen barruan sartuko da.

2.– El departamento competente en materia de educación garantizará a estudiantes, docentes y personal no docente trans protección adecuada contra todas las formas de exclusión social y violencia, incluyendo el acoso y el hostigamiento dentro del ámbito escolar. Con este fin, se incluirá en el marco del plan de convivencia del centro un protocolo de actuación ante actitudes y comportamientos transfóbicos que impliquen prejuicios y discriminación por razón de identidad sexual o de género, o se incorporará esta realidad dentro de los protocolos de temas relacionados ya existentes.

3.– Hezkuntzaren, osasunaren eta gizarte-zerbitzuen arloen arteko koordinazioa ahalbidetuko da, diskriminazio-egoerak edo ikasle, irakasle eta beste langile transen sexu- edo genero-identitatearen kontrako eraso diren egoerak azkar hautematen direla eta esku hartzen dela bermatzeko.

3.– Se posibilitará la coordinación entre las áreas de educación, sanidad y servicios sociales, con el objetivo de garantizar una rápida detección y actuación ante situaciones discriminatorias o que atenten contra la identidad sexual o de género de estudiantes, docentes y personal no docente trans.

4.– Pertsona transak dauden ikastetxeetan, hango hezkuntza-komunitateari prestakuntza eta aholkularitza emateko eskumena duen sailak prestakuntza eta aholkularitza egokiak erraztuko ditu, hezkuntza-komunitate osoari zuzendutako prestakuntza-plan integral baten bidez. Plan horretan, irakasleak eta administrazioko eta zerbitzuetako langileak, gurasoen komunitatea eta ikasleak sartuko dira.

4.– En los centros donde haya personas trans, el departamento competente en materia de formación y asesoramiento a la comunidad educativa de los centros facilitará la formación y el asesoramiento adecuados mediante un plan integral de formación dirigido a toda la comunidad educativa, incluyendo al profesorado y al personal administrativo y de servicios, a la comunidad de madres y padres y al alumnado.

Prestakuntza- eta aholkularitza-lan hori profesionalek emango dute, haur eta gazteen transexualitatearen errealitateei buruzko ezagutza espezifikoa izanik, pertsona transen eta adingabe transexualen familien elkarteekin lankidetzan.

Esta labor de formación y asesoramiento será proporcionada por profesionales con conocimiento específico de la realidad de la transexualidad en la infancia y juventud, en colaboración con las asociaciones de personas trans y de familias de menores transexuales.

Eskola-eremuko lanketa hori osasun- eta gizarte-arloetatik egiten ari diren gainerako laguntza-jarduketekin koordinatuko da; eremu horietako guztietako profesionalek lankidetzan jardun ahal izango dute eta elkarri lagundu ahal izango diote beren jarduketetan, betiere pertsona transen intimitatea errespetatuz eta jarduketa horietan erabilitako datuak babesteko baimen-baldintzak betez.

Este abordaje en el ámbito escolar se coordinará con el resto de actuaciones de acompañamiento que se estén realizando desde los ámbitos sanitario y social; los profesionales de todos estos ámbitos podrán colaborar entre sí y proporcionarse apoyo mutuo en sus actuaciones, respetando siempre la intimidad de la persona trans y cumpliendo con los requisitos de consentimiento en cuanto a la protección de los datos manejados en dichas actuaciones.

Bereziki, ikastetxeentzako protokoloaren barruan, ikasle transei eta haien familiei laguntzeko neurri egokiak hartuko dira, helburu hauekin:

En particular, dentro del protocolo para los centros educativos en el acompañamiento al alumnado trans y a sus familias, se tomarán las medidas oportunas con el fin de:

a) Sexu- eta genero-identitatearekiko errespetua bermatzea, bai eta identitate hori ikusarazi ala ez erabakitzeko eskubidea ere. Pertsona transak bere agirietan agertzen denaz bestelako izen bat erabiltzea erabakitzen badu, ikastetxean egiten diren irakaskuntzako eta eskolaz kanpoko jarduera guztietan izen hori erabiltzeko eskubidea errespetatuko da, eta ikastetxeko irakasleek eta administrazio eta zerbitzuetako langileek nahiz gainerako ikasleek izen hori erabili beharko dute.

a) Garantizar el respeto a la identidad sexual y de género, así como el derecho a decidir si visibilizarlo o no. En el caso en que la persona trans haya decidido usar un nombre diferente al que aparece en su documentación, se respetará su derecho a utilizar dicho nombre en todas las actividades docentes y extraescolares que se realicen en el centro, y tanto el profesorado y personal de administración y servicios del centro como el resto del alumnado deberá usar ese nombre.

Egokitu egingo dira jendaurreko administrazio-agiriak eta ikasleei, irakasleei eta ikastetxeko gainerako langileei zuzendutakoak; barne harturik, besteak beste, klase-zerrendak, kalifikazioen informazio-buletina, ikasle-txartela, tutoretzen ordutegiak edo hauteskunde sindikaletarako hauteskunde-erroldak. Agiri horietan izen hautatua agertuko da, eta saihestu egingo da izen hori ikastetxeko gainerako ikasle, irakasle edo langileen izenak agertzen diren moduaz bestela agertzea. Era berean, ikasleen, irakasleen eta ikastetxeko gainerako langileen izen hautatua eta sexu- edo genero-identitatea jasoko dira Eusko Jaurlaritzan hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren eskola-informazioa kudeatzeko datu-baseetan eta sistema informatikoan.

Se adecuará la documentación administrativa de exposición pública y la que pueda dirigirse al alumnado, profesorado y resto de personal del centro educativo, incluyendo, entre otros, listas de clase, boletín informativo de calificaciones, carnet de estudiante, horarios de tutorías o censos electorales para elecciones sindicales, haciendo figurar en dicha documentación el nombre elegido, y evitando que dicho nombre aparezca de forma distinta a la del resto de los nombres de dicho alumnado, profesorado o personal del centro educativo. Así mismo, se hará constar el nombre elegido y la identidad sexual o de género del alumnado, profesorado y demás personal del centro en las bases de datos y el sistema informático del departamento competente en materia de educación del Gobierno Vasco para la gestión de la información escolar.

Erregistroko agiriak zuzendutakoan, titulazioa emateko izapideak izen eta sexu horrekin bat etorriz egingo dira, historia akademikoan jasotako izena eta sexua edozein direla ere.

Cuando la documentación registral haya sido rectificada, se tramitará la expedición de la titulación de forma concordante a ese nombre y sexo, independientemente del nombre y sexo que consten en el historial académico.

b) Ikasle, irakasle eta beste langile transen irudi fisikoa errespetatzea eta errespetaraztea, bai eta janzkeraren hautu askea ere. Zentroan derrigorrezkoa bada sexuen arabera bereizitako uniforme bat janztea, adierazitako sexu- edo genero-identitatearekin bat datorrena janzteko eskubidea aitortuko da.

b) Respetar y hacer respetar la imagen física de estudiantes, docentes y personal no docente trans, así como la libre elección de su indumentaria. Si en el centro existe la obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el derecho a vestir el que corresponda con la identidad sexual o de género manifestada.

c) Ikasle, irakasle eta beste langile transei beren sexuari dagozkion instalazioetarako sarbidea eta erabilera bermatuko zaie, baldin eta ikastetxean sexuaren arabera bereizitako instalazioak badaude, hala nola komunak eta aldagelak.

c) Garantizar al alumnado, profesorado y personal trans el acceso y uso de las instalaciones correspondientes a su sexo en el caso de que, en el centro, existan instalaciones segregadas por sexo, como los aseos y los vestuarios.

d) Sexuaren arabera bereizitako jarduerak eginez gero, pertsona bakoitzaren sexu-identitatea errespetatuko da.

d) Respetar la identidad sexual de cada persona en el caso de realizarse actividades diferenciadas por sexo.

e) Neurri horiek hartzeko ez da inolako txostenik erakutsi beharko.

e) La adopción de estas medidas en ningún caso estará condicionada a la presentación de ningún tipo de informe.

f) Une oro errespetatu eta errespetaraziko da pertsona transen intimitaterako eskubidea, azpiegiturek intimitate hori ahalbidetzen duten elementuak izan ditzaten erraztuz.

f) Respetar y hacer respetar en todo momento el derecho a la intimidad de las personas trans, facilitando que las infraestructuras incluyan elementos que permitan esa intimidad.

g) Zuzendaritzak, emantzipatu gabeko pertsona adingabearen legezko ordezkariren bat aurreko neurriak hartzearen aurka badago, dagokion oinarrizko gizarte-zerbitzuari jakinaraziko dio adingabe transexualaren edota transgeneroaren kasuari heltzeko planteamenduan dagoen desadostasun hori, eta, nolanahi ere, adingabearen interes gorena gailenduko da beste edozein interes legitimoren aurrean, Adingabearen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

g) La dirección, en caso de que alguno de los representantes legales de la persona menor no emancipada se oponga a la adopción de las medidas anteriores, procederá a poner en conocimiento del servicio social de base correspondiente la no coincidencia en el planteamiento de abordaje del caso de la persona menor transexual o transgénero, haciendo prevalecer en cualquier caso el interés superior del menor frente a cualquier otro interés legítimo, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

h) Laguntza psikopedagogikoa bermatuko da, hezkuntza-orientazioko eta orientazio psikopedagogikoko lantaldeen aholkularitzarekin, hala behar den egoeretan.

h) Se garantizará el apoyo psicopedagógico, con asesoramiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, en aquellas situaciones que lo requieran.

i) Hezkuntza-planaren esparruan, hezkuntza-arloan eskumena duen sailak eta ikastetxeek hausnarketa bultzatuko dute espazioen bereizketaz, gune mistoak sortzeko aukerez, janzkeraz eta eragina izan dezaketen gainerako elementuez, pertsona ez-bitarren eskubideak errespetatuko direla bermatzeko.

i) En el marco del plan de educación, el departamento competente en materia de educación y los centros educativos impulsarán una reflexión sobre segregación de espacios, posibilidades de creación de espacios mixtos, indumentarias y demás elementos que puedan afectar, para garantizar el respeto de los derechos de las personas no binarias.

37. artikulua.– Hezkuntzako planak eta edukiak.

Artículo 37.– Planes y contenidos educativos.

1.– Hezkuntza Administrazioak sexu-identitatea edota genero-identitatea hezkuntza-eremu guztietan errespetatua izan dadin zaindu behar du, eta hezkuntza-metodologiak, -curriculumek eta -baliabideek sexu- edo genero-identitateen aniztasunarekiko ulermena eta errespetua areagotzeko balio dutela bermatuko du.

1.– La Administración educativa debe velar por que la identidad sexual o de género sea respetada en los distintos ámbitos educativos, y asegurará que la metodología, los currículos y los recursos educativos sirvan para aumentar la comprensión y el respeto a la diversidad en relación con la identidad sexual o de género.

Ikastetxe bakoitzean nahitaezkoa izango da bizikidetza-plan bat, zeinak orientatuko baititu harrera-protokoloak, tutoretza-ekintzako planak, hezkuntza-orientazioko planak eta hezkidetza-proiektuak. Horien baitan, sexu- edo genero-identitatean oinarrituta pertsonen errespetuaren eta diskriminaziorik ezaren kultura sustatzeko hainbat jarduketa garatuko dira ikasturte bakoitzean.

Será preceptivo en cada centro un plan de convivencia que oriente los protocolos de acogida, los planes de acción tutorial y de orientación educativa y los proyectos de coeducación, que desarrollarán, a lo largo de cada curso escolar, acciones de fomento de la cultura del respeto y la no discriminación de las personas, basadas en la identidad sexual o de género.

Beharrezko neurriak hartuko dira, sexu- edo genero-identitatean oinarrituta, errekonozimendurik eza, diskriminazioa edo indarkeria fisikoa edo psikologikoa dakarten hezkuntza-edukiak eraldatzeko, eta, horrela, inklusiorako eta aniztasunerako eskola bat bermatuko da, bai irakaskuntza publikoan, bai pribatuan. Erabilitako hezkuntza-materialaren edukiek, edozein formatutan, eta erabiltzen den hizkuntzak sexu- edo genero-identitaterako eskubidea errespetatzea eta babestea sustatuko dute.

Se adoptarán las medidas necesarias, basadas en la identidad sexual o de género, para transformar los contenidos educativos que impliquen no reconocimiento, discriminación o violencia física o psicológica, garantizando así una escuela para la inclusión y la diversidad, tanto en el ámbito de la enseñanza pública como en la privada. Los contenidos del material educativo empleado, en cualquier formato, y el lenguaje que se utilice promoverán el respeto y la protección del derecho a la identidad sexual o de género.

2.– Orientazioarekin eta tutoretzarekin lotutako hezkuntza-edukien barruan, bermatu egingo da euskal ikasleek pertsona transen kolektiboarekiko bizikidetza-, errespetu- eta ekitate-balioak sustatuko dituen prestakuntza jasotzea, familia-eredu desberdinetarako hurbilpen bat ematen duena eta sexu-identitatearen ondoriozko errealitate desberdinak azaltzen dituena.

2.– Dentro de los contenidos educativos vinculados a la orientación y tutoría, se garantizará que el alumnado vasco reciba una formación que promueva los valores de convivencia, respeto y equidad hacia el colectivo de personas trans, incluya una aproximación hacia los distintos modelos de familia y explique las distintas realidades que se derivan de la identidad sexual.

3.– Berdintasuna, aniztasuna eta askatasuna printzipiotzat izango dituzte Euskal Hezkuntza Zerbitzua osatzen duten ikastetxe guztiek, eta esplizituki landuko dira curriculumean zein zeharkakotasunez. Ildo horretan, pertsona transen eta trans mugimenduaren oroimenerako espazio bat eskainiko da.

3.– La igualdad, la diversidad y la libertad serán principios para todos los centros que conforman el Servicio Vasco de Educación, y serán tratados de forma explícita tanto en el currículo como de forma transversal. En este sentido, se ofrecerá un espacio para la memoria de las personas y del movimiento trans.

38. artikulua.– Prestakuntza- eta dibulgazio-ekintzak.

Artículo 38.– Acciones de formación y divulgación.

1.– Irakasleen eta ikastetxeetan lan egiten duten gainerako langileen prestakuntzan trans errealitatea sartzen dela bermatuko da, sexu- eta genero-aniztasuneko egitate gisa ulertzeko, eta hura detektatzeko, ez estigmatizatzeko eta laguntzeko tresnak ahalbidetuz.

1.– Se garantizará que, en la formación al personal docente y no docente que trabaje en los centros educativos, se incluya la realidad trans, para comprenderla como un hecho de diversidad sexual y de género, y posibilitando herramientas para su detección, no estigmatización y acompañamiento.

2.– Hezkuntza-arloan eskuduna den sailak pertsona transen errealitatea txertatuko du Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleen prestakuntzako zeharkako edukietan, bidezkoa den gaietan. Irakaskuntza-maila guztietan eta beste prestakuntza-eremu batzuetan dauden informazio-, dibulgazio- eta prestakuntza-edukiak berrikusiko ditu, eta, horretarako, entzunaldia emango die trans elkarteei eta adingabe transexualen familiei.

2.– El departamento competente en materia de educación incorporará la realidad de las personas trans en los contenidos transversales de formación del alumnado de la Comunidad Autónoma de Euskadi en aquellas materias en que sea procedente. Revisará los contenidos de información, divulgación y formación que ya existan en los distintos niveles de enseñanza y en otros ámbitos formativos, para lo que dará audiencia a las asociaciones de personas trans y familias de menores transexuales.

39. artikulua.– Unibertsitate-hezkuntza.

Artículo 39.– Educación universitaria.

1.– Euskadiko unibertsitateek pertsona transen eskubideak bermatu beharko dituzte, eta, horretarako, edozein ikastetxek dituen neurri berberak ezarri beharko dituzte, hezkuntza-arloari buruzko aurreko artikuluetan zehazten den bezala.

1.– Las universidades en Euskadi deberán garantizar los derechos de las personas trans estableciendo las mismas medidas que cualquier centro educativo, tal como se detalla en los artículos anteriores relativos al ámbito educativo.

2.– Helburu horrekin, pertsona transen elkarteekin lankidetzan, sexu- edo genero-identitateagatik ez baztertzeko protokoloa egingo da.

2.– Con esta finalidad, en colaboración con las asociaciones de personas trans se elaborará un protocolo de no discriminación por razón de identidad sexual o de género.

3.– Euskadiko unibertsitateek beren gradu eta masterretako ikasketa-planetan eduki espezifikoak eta egokiak sartuko dituzte, trans errealitateari heltzeko behar den prestakuntza bermatzeko. Prestakuntza hori gradu edo master bakoitzaren beharren arabera aplikatuko da.

3.– Las universidades en Euskadi introducirán en los planes de estudio de sus grados y másteres contenidos específicos y adecuados que garanticen la formación necesaria para abordar la realidad trans. Esta formación será aplicada según las necesidades de cada grado o máster.

VII. KAPITULUA
CAPITULO VII
KULTURAREN, AISIALDIAREN ETA KIROLAREN ARLOKO NEURRIAK
MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA, EL OCIO Y EL DEPORTE

40. artikulua.– Kultura inklusiboa sustatzea.

Artículo 40.– Promoción de una cultura inclusiva.

Eusko Jaurlaritzaren titulartasuneko liburutegi guztiek funts bibliografiko bat izan beharko dute trans arloko gaiei buruz. Funts bibliografiko hori herritar guztien eskura egongo da, eta horren jarraipena eta eguneratzea egingo da.

Todas las bibliotecas de titularidad del Gobierno Vasco deberán contar con un fondo bibliográfico de temática trans. Este fondo bibliográfico será accesible a toda la ciudadanía y sobre él se realizarán el seguimiento y la actualización pertinentes.

Txartel edo identifikazio-agiri bat behar duten liburutegi eta kultura-zentro publiko guztietan, agiri horrek pertsona transen izena eta sexua jasoko ditu, Erregistro Zibilean horiek zuzendu dituzten ala ez kontuan hartu gabe.

En todas las bibliotecas y centros culturales públicos que requieran un carnet o documento identificativo, este reflejará el nombre y el sexo de las personas trans, independientemente de que los hayan rectificado o no en el Registro Civil.

41. artikulua.– Kirola, aisialdia eta denbora librea.

Artículo 41.– Deporte, ocio y tiempo libre.

1.– Eusko Jaurlaritzak sustatu eta zaindu egingo du kirol-jardueran, jarduera fisikoan eta aisialdiko eta denbora libreko jardueretan parte hartzea ekitatez egin dadin, sexu-identitateagatiko diskriminaziorik gabe. Euskal administrazio publikoek antolatzen dituzten kirol-ekitaldi eta -lehiaketetan, pertsona transexualak kontuan hartuko dira beren sexu-identitatea aintzat hartuta ondorio guztietarako. Jarduera horietan identifikazio-agiri edo karnet bat behar izanez gero, edozein kirol-federazioren txartela barne, berdin jokatuko da.

1.– El Gobierno Vasco promoverá y velará por que la participación en la práctica deportiva y de la actividad física, y en actividades de ocio y tiempo libre, se realice en términos de equidad, sin discriminación por motivos de identidad sexual. En los eventos y competiciones deportivas que organicen las administraciones públicas vascas se considerará a las personas transexuales que participen atendiendo a su identidad sexual a todos los efectos. Si fuera necesario un documento o carnet identificativo en dichas actividades, incluido el carnet de cualquier federación deportiva, se procederá del mismo modo.

2.– Kirol-, kultura- eta aisialdi-jarduerak kudeatzen edo ematen dituzten profesionalek parte-hartzaile transexualaren izen hautatua erabiliko dute. Jarduera guztietan izen hori erabiltzeko eskubidea errespetatuko da. Parte hartzen duten pertsona transen irudia errespetatu eta errespetaraziko da. Sexuaren arabera bereizitako jarduerak egiten badira, sexu-identitatea hartuko da kontuan. Kirol-, kultura- eta aisialdi-jarduerak sexuaren arabera bereizita egiteko instalazioak badaude, hala nola komunak eta aldagelak, beren sexuari dagozkion instalazioetarako sarbidea eta erabilera bermatuko zaie parte-hartzaile transexualei.

2.– Los profesionales y las profesionales que gestionen o impartan las actividades deportivas, culturales, de ocio y tiempo libre se dirigirán a las personas participantes transexuales por su nombre elegido. Se respetará su derecho a utilizar dicho nombre en todas las actividades. Se respetará y se hará respetar la imagen de las personas trans participantes. Si se realizan actividades diferenciadas por sexo, se tendrá en cuenta la identidad sexual. Si hay instalaciones donde se lleven a cabo actividades deportivas, culturales y de ocio y tiempo libre segregadas por sexo, como los aseos y los vestuarios, se garantizará a las personas participantes transexuales el acceso y uso de las instalaciones correspondientes a su sexo.

3.– Neurriak hartuko dira aisialdiko eta denbora libreko eta kirol-didaktikako profesionalen prestakuntza egokia bermatzeko, trans errealitatea eta kolektiboaren errespetua eta babesa txertatuz sexu- edo genero-identitateagatiko edozein diskriminazioren aurrean. Horretarako, kirolaren eta aisialdi eta denbora librearen kudeaketaren eta gazteriaren arloan ordezkaritza duten entitate publiko edo pribatuekin beharrezko harremana ezarriko da.

3.– Se adoptarán medidas que garanticen una formación adecuada de los profesionales y las profesionales de didáctica deportiva, de ocio y tiempo libre, que incorpore la realidad trans y el respeto y la protección del colectivo frente a cualquier discriminación por identidad sexual o de género. Para ello se establecerá el contacto necesario con las entidades públicas o privadas representativas en el ámbito de la gestión del deporte, ocio y tiempo libre y juventud.

4.– Kirol inklusiboa eta segregaziorik gabea sustatuko da, eta Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren kirol-ekitaldietan adierazpen transfobiko oro desagerraraziko da.

4.– Se promoverá un deporte inclusivo y no segregado, erradicando toda forma de manifestación transfóbica en los eventos deportivos realizados en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

VIII. KAPITULUA
CAPÍTULO VIII
SEGURTASUNAREN, JUSTIZIAREN ETA LARRIALDIEN ARLOKO NEURRIAK
MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LAS EMERGENCIAS

42. artikulua.– Justizia eta ordena publikoa.

Artículo 42.– Justicia y orden público.

1.– Eusko Jaurlaritzak, bere eskumenen esparruan, gorroto-delituen biktima diren pertsona transei laguntzeko beharrezko neurriak hartzen direla zainduko du Ertzaintzan eta Euskal Autonomia Erkidegoko udaltzaingoetan.

1.– El Gobierno Vasco, en el ámbito de sus competencias, velará por la adopción en la Ertzaintza y policías locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi de las medidas necesarias de atención a las personas trans víctimas de delitos de odio.

2.– Eusko Jaurlaritzak, bere eskumenen esparruan, interesdun gisa jardungo du zigor-arloko zenbait auzitan, baldin eta, duten garrantzi handiagatik, eta bereziki gorroto-delituen arloan, justifikatuta badago pertsona transen interes kolektiboak eta interesak defendatzeko pertsonatzea.

2.– El Gobierno Vasco, en el ámbito de sus competencias, actuará como interesado en causas penales que, por su especial relevancia, y especialmente en materia de delitos de odio, justifiquen su personación en la defensa de los intereses colectivos y de los intereses de las personas trans.

3.– Pertsona transek polizia-bulegoetan, bulego judizialetan eta askatasunaz gabetzeko beste esparru batzuetan tratu eta egonaldi egokia izango dutela bermatzeko neurri egokiak ezarriko dira, bai eta pertsonaren sexu-identitatea errespetatzen duten identifikazio- eta miaketa-arauak ezartzea ere.

3.– Se establecerán las medidas pertinentes para garantizar un trato y una estancia adecuada de las personas trans en las dependencias policiales, judiciales y otros ámbitos de privación de libertad, así como normas de identificación y cacheo respetuosas con la identidad sexual de la persona.

4.– Eusko Jaurlaritzak aukera eta erraztasunak emango dizkie atxilotu eta preso transei, bai polizia-agintaritzaren aldetik, bai espetxe-agintaritzaren aldetik, jarraitzen ari diren edozein tratamendu mediko edo hormonal jarraitzeko, bai eta tratamendu horri ekiteko ere, hala eskatzen badute.

4.– El Gobierno Vasco permitirá y facilitará a las personas detenidas e internas trans, tanto por parte de la autoridad policial como por parte de la autoridad penitenciaria, la continuidad de cualquier tratamiento médico u hormonal que estén siguiendo, así como empezarlo, si así lo solicitasen.

5.– Bermatu egingo da sexu-identitateari buruzko aniztasuna eta pertsona transen babeserako araudi zibila, administratiboa eta penala lantzen direla segurtasun- eta justizia-langileen hasierako eta etengabeko prestakuntzan, hala nola udaltzaingoetan, Ertzaintzan, Justizia Administrazioko pertsonalean eta espetxe-pertsonalean, besteak beste.

5.– Se garantizará que en la formación inicial y continuada del personal de seguridad y justicia, como policías locales, Ertzaintza, personal de la Administración de Justicia y personal penitenciario, entre otros, se trate la diversidad en lo relativo a la identidad sexual, así como la normativa civil, administrativa y penal protectora de las personas trans.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Osasun-gida.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Guía sanitaria.

Gehienez ere sei hilabeteko epean, adituen batzorde bat jarriko da abian, pertsona transen elkarteekin eta adingabe transexualen familiekin lankidetzan, pertsona transen arretarako osasun-gida eratzeko, lege honen 12. artikuluan xedatzen den moduan.

En el plazo máximo de seis meses se pondrá en funcionamiento una comisión de personas expertas que, en colaboración con las asociaciones de personas trans y de familias de menores transexuales, configurarán la guía sanitaria para la atención de las personas trans, tal y como dispone el artículo 12 de esta ley.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Trans arloan lehen mailako arreta emateko zerbitzuak eta Transexualitatearen Arretarako Unitate Espezializatua.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Servicios de atención primaria en materia trans y Unidad Especializada de Atención a la Transexualidad.

Lege hau indarrean sartu eta gehienez ere sei hilabeteko epean jarriko dira abian, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren barruan, trans arloan lehen mailako arreta emateko zerbitzuak eta Transexualitatearen Arretarako Unitate Espezializatua, lege honen 15. eta 16. artikuluetan zehazten den bezala.

En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley se pondrán en funcionamiento los servicios de atención primaria en materia trans y la Unidad Especializada de Atención a la Transexualidad dentro de Osakidetza-Servicio vasco de salud, tal y como determinan los artículos 15 y 16 de esta ley.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Legearen ebaluazioa eta berrikuspena.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Evaluación y revisión de la ley.

Eusko Jaurlaritzan gizarte-politikez arduratzen den sailak aldian behin ebaluatuko du lege honen betetzea, garapena eta aplikazioa eta, hala badagokio, berrikustearen egokitasuna. Ebaluazio horren maiztasuna eta metodologia lege-garapen bidez ezarriko dira.

El departamento del Gobierno Vasco responsable de políticas sociales evaluará de forma periódica el cumplimiento, desarrollo y aplicación de la presente ley y, en su caso, de la oportunidad de su revisión. La periodicidad y metodología de dicha evaluación será objeto de desarrollo legislativo.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen dira 14/2012 Legea, ekainaren 28koa, transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzkoa; eta 9/2019 Legea, ekainaren 27koa, transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko ekainaren 28ko 14/2012 Legea aldatzekoa, bai eta lege honen aurka doan maila bereko edo beheragoko beste edozein arau ere.

Se derogan la Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales; la Ley 9/2019, de 27 de junio, de modificación de la Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, así como cualquier otra norma de igual o inferior rango que se oponga a la presente ley.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Erregelamendu bidezko garapena.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Desarrollo reglamentario.

Eusko Jaurlaritzari ahalmena ematen zaio lege hau aplikatzeko eta garatzeko beharrezkoak diren erregelamendu-mailako xedapen guztiak eman ditzan.

Se habilita al Gobierno Vasco para dictar cuantas disposiciones reglamentarias exijan la aplicación y desarrollo de esta ley.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.

Vitoria-Gasteiz, 2024ko otsailaren 21a.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Vitoria-Gasteiz, a 21 de febrero de 2024.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental