Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

44. zk., 2024ko otsailaren 29a, osteguna

N.º 44, jueves 29 de febrero de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
1066
1066

2/2024 LEGEA, otsailaren 15ekoa, Haur eta Nerabeena.

LEY 2/2024, de 15 de febrero, de Infancia y Adolescencia.

Euskadiko herritar guztiei jakinarazten zaie Eusko Legebiltzarrak onartu egin duela Haur eta Nerabeen otsailaren 15eko 2/2024 Legea.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 2/2024, de 15 de febrero, de Infancia y Adolescencia.

ZIOEN AZALPENA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
I

Lege honen xede irmoa da urrats erabakigarria egitea euskal ordenamendu juridikoa haur eta nerabeei dagokienez aplikatu beharreko nazioarteko, Europako eta Estatuko esparrura egokitzeko. Esparru hori Nazio Batuen Batzar Nagusiak 1989ko azaroaren 20an onartutako Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioan oinarrituta eraikitzen da (aurrerantzean, Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioa), zeina Espainiak 1990eko urtarrilaren 26an sinatu zuen, eta zeinaren berreste-tresna 1990eko abenduaren 31ko 313. zenbakiko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, baita hautazko hiru protokoloetan oinarrituta ere.

La presente ley tiene como firme propósito dar un paso decisivo en la adecuación del ordenamiento jurídico vasco al marco internacional, europeo y estatal que resulta de aplicación en relación con la infancia y la adolescencia, y que se construye sobre la base de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 (en adelante, Convención sobre los Derechos del Niño), firmada por España el 26 de enero de 1990, y cuyo instrumento de ratificación fue publicado en el Boletín Oficial del Estado número 313, de 31 de diciembre de 1990, y sus tres protocolos facultativos.

Dudarik gabe, nazioarteko tratatu hori erreferentziazko arau gorena da estatuek, maila sozial edo juridikoan, haurren eta nerabeen eskubideak benetan egikaritzen direla bermatzeko legegintza-ekimenak edo administrazio-neurriak abian jartzen dituztenean.

Sin lugar a dudas, dicho tratado internacional es la norma suprema de referencia a la que atienden los distintos Estados cuando ponen en marcha, en el plano social o jurídico, iniciativas legislativas o medidas administrativas dirigidas a garantizar el ejercicio real de los derechos de la infancia y la adolescencia.

1945eko ekainaren 26an San Frantziskon sinatu zen Nazio Batuen Gutunean aldarrikaturiko printzipioak hartzen ditu oinarrizko premisa gisa hitzarmenak, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean eta Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioan jasotakoez gain. Nazio Batuen Batzar Nagusiak bi adierazpen horiek onetsi zituen 1948ko abenduaren 10ean eta 1989ko azaroaren 20an, hurrenez hurren. Eta, haiekin bat etorriz, aitortzen du pertsona adingabeak eskubideen titular diren subjektuak direla, eta ez soilik babesa merezi duten subjektuak. Beraz, beren ongizatea ziurtatzeko behar duten laguntza, babes eta zainketak multzo askoz zabalago baten barruan aitortzen zaizkien eskubideetako bat besterik ez dira.

La convención toma como premisa fundamental los principios proclamados en la Carta de Naciones Unidas, firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945, además de los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobadas ambas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y el 20 de noviembre de 1989, respectivamente. Y, en coherencia con ellos, reconoce a las personas menores de edad como sujetos titulares de derechos, y no solo como sujetos merecedores de protección, de tal forma que la debida asistencia, protección y cuidados que precisan para asegurar su bienestar es tan solo uno de los derechos que se les reconoce dentro de un conjunto mucho más amplio.

Ikuspegi horretatik abiatuta, pertsona adingabeak subjektu parte-hartzailetzat hartzen ditu, eta protagonismo handiagoa ematen die familiaren barruan ez ezik kide diren komunitatean ere betetzen duten eginkizunari dagokionez. Azken batean, gizartea eraikitzen aktiboki parte hartzeko legitimatuta dauden subjektu gisa aitortzen ditu, bereziki, eurei dagozkien gai guztietan parte hartzeari dagokionez, eta gai horien barruan sartzen dira titular diren eskubideei eragiten dieten politika publikoak.

Partiendo de esa perspectiva, concibe a las personas menores como sujetos participativos, y otorga un mayor protagonismo al papel que desempeñan no solo dentro de la propia familia, sino también en la comunidad de la que forman parte. En definitiva, les reconoce como sujetos legitimados para participar activamente en la construcción de la sociedad; especialmente, en lo que se refiere a su participación en todos los asuntos que les conciernen, dentro de los cuales encajan las políticas públicas que afectan a los derechos de los que son titulares.

Nazioarteko esparruaren barruan, kontuan hartzekoa da, era berean, Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazio Batuen Konbentzioa, 2006ko abenduaren 13koa, zeina Espainiak 2007ko martxoaren 30ean sinatu zuen, eta haren berreste-tresna 2008ko apirilaren 21eko 96. zenbakidun Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

Dentro del marco internacional, también cabe tomar en consideración la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, de 13 de diciembre de 2006, firmada por España el 30 de marzo de 2007 y cuyo instrumento de ratificación fue publicado en el Boletín Oficial del Estado número 96, de 21 de abril de 2008.

Testu horren helburua da desgaitasunen bat duten pertsona guztiek giza eskubide eta oinarrizko askatasun guztiak osotasunean eta berdintasunean izan ditzaten sustatzea, babestea eta ziurtatzea, bai eta pertsona horien berezko duintasunaren errespetua sustatzea ere. Asmo horrekin estu lotuta, konbentzioak aitortzen du, deklarazio-printzipioen artean, desgaitasuna duten haurrek oso-osoan baliatu behar dituztela giza eskubide eta oinarrizko askatasun guztiak, gainerako haurren baldintza berberetan; eta, jarraian, gogorarazten ditu Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioan alderdi ziren estatuek horren inguruan hartu zituzten betebeharrak.

Ese texto tiene como finalidad promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad inherente. En íntima conexión con dicho propósito, la convención reconoce, entre sus principios declarativos, que los niños y las niñas con discapacidad deben gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas; y, acto seguido, recuerda las obligaciones que a este respecto asumieron los Estados parte en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Horrekin bat etorriz, Konbentzioaren 7. artikuluak aldarrikatzen zuen alderdi ziren estatuek beharrezko neurri guztiak hartuko zituztela ziurtatzeko desgaitasuna duten haur guztiek oso-osoan baliatuko dituztela giza eskubide eta oinarrizko askatasun guztiak, gainerako haurren baldintza berberetan. Era berean, gaineratzen du desgaitasuna duten haurrekin zerikusia duten jarduera guztietan lehentasuna izango duela haurraren interes gorenaren babesak, eta alderdi diren estatuei exijitzen die desgaitasuna duten haurrei berma diezaietela euren iritzia askatasunez adierazteko eskubidea, eurengan eragina duten gai guztiei buruz; iritzi hori behar bezala hartuko da kontuan, haurraren adina eta heldutasuna aintzat hartuta, gainerako haurrekiko baldintza berberetan. Eskubide hori egikaritu ahal izateko euren desgaitasunaren eta adinaren araberako laguntza egokia jasotzeko eskubidea ere bermatu beharko zaie.

De acuerdo con ello, el artículo 7 de la convención proclama que los Estados parte tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. Asimismo, añade que, en todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior del niño o de la niña, y exige a los Estados parte que garanticen que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho.

Bestalde, gai horretarako duen interesagatik aipagarria den nazioarteko beste arau bat Haurren babesari eta nazioarteko adopzioaren arloko lankidetzari buruzko 1993ko maiatzaren 29ko Hagako Hitzarmena da, Espainiak 1995eko ekainaren 30ean berretsia, zeinaren berreste-tresna Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 1995eko abuztuaren 1ean, 182. zenbakian.

Por otro lado, otra norma internacional que resulta reseñable por su interés en la materia es el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, creado en La Haya el 29 de mayo de 1993, ratificado por España el 30 de junio de 1995 y cuyo instrumento de ratificación fue publicado en el Boletín Oficial del Estado número 182, de 1 de agosto de 1995.

Europako testuinguruan, oro har, Europako Kontseiluaren Giza Eskubideen Europako Hitzarmena aipatu behar da, Erroman 1950eko azaroaren 4an sinatua, zeina 1953ko irailaren 3az geroztik indarrean dagoen eta haurrei buruzko aipamen espezifikoak jasotzen dituen.

En el contexto europeo cabe aludir, con carácter general, al Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 y en vigor desde el 3 de septiembre de 1953, dentro del cual se contienen referencias específicas a los niños y las niñas.

Testu horretatik abiatuta, asko izan dira Europar Batasunaren barruan pertsona adingabeen oinarrizko eskubideak eraikitzeko eta garatzeko prozesuaren barruan onetsi diren tresnak, Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioa gidatzen duten printzipioak maila sozialean, juridikoan, hezkuntzakoan eta ekonomikoan txertatzen lagundu dutenak, aitortuak dituzten eskubideak errespetatzen direla bermatzeko mekanismoak ezartzeaz gain.

A partir de ese texto, muchos han sido los instrumentos que se han aprobado, en el seno de la Unión Europea, dentro del proceso de construcción y desarrollo de los derechos fundamentales de las personas menores de edad, y que han contribuido a incorporar en el plano social, jurídico, educativo y económico los principios que guían a la Convención sobre los Derechos del Niño, además de establecer distintos mecanismos encaminados a garantizar el respeto a los derechos que tienen reconocidos.

Zehazki, pertsona adingabeen eskubideen sustapenari eta babesari dagokionez, kontuan hartu beharreko erreferente nagusiak dira Haurren Eskubideak Baliatzeko Europako Hitzarmena, 1996ko urtarrilaren 25ekoa, zeina Espainiak 1997ko abenduaren 5ean sinatu zuen eta zeinaren berreste-tresna 2015eko otsailaren 21eko 45. zenbakidun Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, eta Haurrak sexu-esplotaziotik eta -abusuetatik babesteari buruzko Hitzarmena, 2007ko urriaren 25ekoa, zeina Espainiak 2009ko martxoaren 12an sinatu zuen eta zeinaren berreste-tresna 2010eko azaroaren 12ko 274. zenbakidun Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, biak ala biak Europako Kontseiluarenak; Ezkontzaren eta guraso-erantzukizunaren arloko ebazpenen eskumenari, aitorpenari eta betearazpenari eta adingabeak nazioartean osteari buruzko Kontseiluaren 2019ko ekainaren 25eko 2019/1111 (EB) Erregelamendua; eta Haurren Eskubideen Europako Gutuna, Europako Parlamentuak 1992ko uztailaren 8an onetsi zuena.

En concreto, circunscrito al ámbito de la promoción y protección de los derechos de las personas menores de edad, los principales referentes a tener en cuenta son los siguientes: el Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, de 25 de enero de 1996, firmado por España el 5 de diciembre 1997 y cuyo instrumento de ratificación fue publicado en el Boletín Oficial del Estado número 45, de 21 de febrero de 2015, y el Convenio relativo a la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual, de 25 de octubre de 2007, firmado por España el 12 de marzo de 2009 y cuyo instrumento de ratificación fue publicado en el Boletín Oficial del Estado número 274, de 12 de noviembre de 2010 –ambos del Consejo de Europa–; el Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores; y la Carta Europea de los Derechos del Niño, aprobada por el Parlamento Europeo el 8 de julio de 1992.

Era berean, bereziki aipatzekoa da Haurren Eskubideei buruzko Europar Batasunaren 2021eko martxoaren 24ko Estrategiaren (2021-2024) onarpena, bai eta Kontseiluaren (EB) 2021/1004 Gomendioa ere, 2021eko ekainaren 14koa, Haurren Europako Bermea ezartzen duena.

Asimismo, destaca de forma especial la aprobación de la Estrategia de la Unión Europea para los Derechos del Niño (2021-2024), de 24 de marzo de 2021, así como la Recomendación (UE) 2021/1004 del Consejo, de 14 de junio de 2021, por la que se establece la Garantía Infantil Europea.

II
II

Haurrei eta nerabeei buruzko nazioarteko eta Europako testuek eragina dute estatu mailan, eta zuzenean eragiten dute haren barne-legerian. Horrela, Estatuko legeek testu horiek aldarrikatzen dituzten arauetara egokitu behar dute beren edukia, eta aldarrikatzen dituzten printzipioak errespetatu behar dituzte, bai eta haiek betetzen direla bermatzeko behar diren neurriak ezarri ere.

Los distintos textos internacionales y europeos referidos a la infancia y la adolescencia tienen trascendencia a nivel estatal, e inciden de forma directa en su legislación interna. Así, las leyes estatales deben adecuar su contenido a las normas que promulgan dichos textos y respetar los principios que proclaman, además de establecer las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.

Horri dagokionez, Espainiako Konstituzioaren 10. artikuluak espresuki zehazten du Konstituzioak aitortzen dituen oinarrizko eskubideei eta askatasunei buruzko arauak interpretatuko direla Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren eta gai horien inguruan Espainiak berretsitako nazioarteko tratatuen eta akordioen arabera. Eta ordena politikoaren eta bake sozialaren oinarri gisa nabarmentzen ditu pertsonaren duintasuna, hari datxezkion eskubide bortxaezinak, nortasunaren garapen askea eta legearekiko eta gainerakoen eskubideekiko errespetua.

A este respecto, el artículo 10 de la Constitución española determina expresamente que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Y resalta la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás, como fundamento del orden político y de la paz social.

Ildo beretik, haurrak espresuki aipatzen dira Konstituzioaren testuan. Izan ere, 39.4 artikuluak ezartzen du haien eskubideak zaintzen dituzten nazioarteko akordioetan aurreikusitako babesa izango dutela; kalterik egin gabe artikulu horrek berak lehenengo apartatuan botere publikoei ezartzen dien betebeharrari, alegia, familiaren babes sozial, ekonomiko eta juridikoa ziurtatzeari.

En esta misma línea, los niños y las niñas cuentan con una mención expresa en el texto constitucional, cuyo artículo 39.4 establece que gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos, sin perjuicio de la obligación que el mismo artículo impone a los poderes públicos, en su apartado primero, de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia.

Azkenik, gehitu behar da Konstituzioaren 9.2 artikuluak botere publikoei esleitzen diela gizabanakoaren eta hura kide den taldeen askatasuna eta berdintasuna benetakoak eta eragingarriak izateko baldintzak sustatzeko betebeharra, askatasun eta berdintasun horien osotasuna eragozten edo zailtzen duten oztopoak kentzekoa, eta herritar guztiek bizitza politikoan nahiz ekonomia-, kultura- eta gizarte-bizitzan ere parte-hartzekoa.

Por último, cabe añadir que el artículo 9.2 de la Constitución atribuye a los poderes públicos el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social.

Testuinguru horretan, nabarmentzekoa da Estatuko ordenamendu juridikoaren barruan Kode Zibila eta Prozedura Zibilaren Legea partzialki aldatzen dituen Adingabearen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoa onetsi izana (aurrerantzean, Adingabearen Babes Juridikoari buruzko Lege Organikoa). Lege-testu horrek jasotzen ditu Espainiako Estatuak pertsona adingabeei aitortutako eskubideak defendatzeko bereganatuko dituen nazioarteko konpromisoak, eta adingabeen arloan Estatuko ordenamendu juridikoa berritzeko prozesua amaitzea dakar, bereziki Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioa berretsi ondoren hasi zena.

En este contexto, destaca la aprobación, dentro del ordenamiento jurídico estatal, de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor). Dicho cuerpo legislativo incorpora los compromisos internacionales asumidos por el Estado español en defensa de los derechos reconocidos a las personas menores de edad, y supone la culminación del proceso de renovación del ordenamiento jurídico estatal en materia de menores que se había iniciado, especialmente, a partir de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Aipatutako lege organikoa da, Kode Zibilean gai horretan bat datozen arauzko xedapenekin batera, pertsona adingabeen eskubideak arautzeko esparru nagusia, Estatu osoan babes eraginkorra eta uniformea bermatzen baitie. Eta, horrekin bat etorriz, adingabeen babesaren arloan dituzten garapen-eskumenak egikaritzean autonomia-erkidegoentzat erreferente gisa jardun behar duen oinarrizko legeria ezartzen du.

La citada ley orgánica, junto con las disposiciones normativas del Código Civil concordantes en la materia, constituye el principal marco regulador de los derechos de las personas menores de edad, a quienes garantiza una protección efectiva y uniforme en todo el territorio estatal. Y, en coherencia con ello, establece la legislación básica que debe actuar como referente para las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias de desarrollo en materia de protección de menores.

Adingabearen Babes Juridikoari buruzko Lege Organikoak ireki zuen bideak hurrengo urteetan adingabeen arretarekin eta babesarekin zerikusia duten beste lege batzuk onestearekin jarraitu du, hala nola Adingabeen erantzukizun penala arautzen duen urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoarekin eta Nazioarteko Adopzioari buruzko abenduaren 28ko 54/2007 Legearekin.

La senda abierta con la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, continuó con la aprobación, en los años posteriores, de otras leyes relacionadas con la atención y protección a las personas menores de edad, tales como la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

2015ean, Adingabearen Babes Juridikoari buruzko Lege Organikoa, Kode Zibila eta Nazioarteko Adopzioari buruzko Legea, beste lege-testu batzuen artean, sakon berrikusi eta uztailaren 22ko 8/2015 Lege Organikoa eta uztailaren 28ko 26/2015 Legea onetsi ziren, hain zuzen ere haurrak eta nerabeak babesteko sistema aldatzekoak biak.

En el año 2015, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, además del Código Civil y la Ley de Adopción Internacional, entre otros textos legales, fue objeto de una profunda revisión mediante la aprobación de dos textos legales, que se concretan en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, ambas de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia.

Aipatutako bi lege horiek egindako aldaketen bidez garatzen eta indartzen da pertsona adingabeak haren interes gorena lehentasunezkoa izateko duen eskubidea. Printzipio hori funtsezkoa da arlo honetan, eta Adingabearen Babes Juridikoari buruzko Lege Organikoan kontzeptu juridiko zehaztugabetzat hartzen zen. Horrek hainbat interpretazio eragin zituenez, kalte egiten zion galdagarria zen segurtasun juridikoari.

A través de los cambios introducidos por las dos leyes citadas se desarrolla y refuerza el derecho de la persona menor de edad a que su interés superior sea prioritario, principio fundamental en esta materia que en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor se contemplaba como un concepto jurídico indeterminado, lo que había dado lugar a diversas interpretaciones, perjudicando la debida seguridad jurídica que resultaba exigible.

Ildo beretik, pertsona adingabeen eskubide eta eginbehar jakin batzuk arautzea azpimarratu da eta, bereziki, pertsona adingabeak entzuna eta aditua izateko duen oinarrizko eskubidea, zeina xehetasun handiagoz garatu den.

En la misma línea, se incide en la regulación de determinados derechos y deberes de las personas menores de edad, y, de forma particular, en el derecho fundamental de la persona menor de edad a ser oída y escuchada, el cual se desarrolla más detalladamente.

Bestalde, administrazio-jarduketaren printzipio gidariak haur eta nerabeek Estatuan dituzten behar berrietara egokitu dira. Hala, printzipio gidari gisa sartzen da pertsona adingabeak indarkeria-mota ororen aurka babestea, bai eta botere publiko guztiek haurren edozein tratu txarren aurrean sentsibilizazio-, prebentzio-, laguntza- eta babes-jarduketak garatzeko duten betebeharra ere.

De otro lado, se adaptan los principios rectores de la actuación administrativa a las nuevas necesidades que presenta la infancia y la adolescencia en el Estado. Así, se introduce como principio rector el amparo de las personas menores de edad contra toda forma de violencia, así como la obligación de todos los poderes públicos de desarrollar actuaciones de sensibilización, prevención, asistencia y protección frente a cualquier forma de maltrato infantil.

Era berean, adingabe atzerritarren egoera jorratzen da, eta haurrak eta nerabeak babesteko sistemako erakundeen berrikuspen sakona egiten da, Estatu osoan babes eraginkorra eta uniformea bermatzeko pertsona adingabeek izan ditzaketen arrisku- eta desanparo-egoerekiko, eta haien administrazio-egoera edozein dela ere, atzerritarren kasuan.

Asimismo, se aborda la situación de las personas menores extranjeras, y se realiza una profunda revisión de las instituciones del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, con el objetivo final de garantizarles una protección efectiva y uniforme, en todo el territorio del Estado, ante las situaciones de riesgo y desamparo en las que puedan encontrarse las personas menores de edad, y con independencia de su situación administrativa, en el caso de las personas extranjeras.

Eta, berrikuntza garrantzitsu gisa, pertsona adingabeak jokabide-arazoak dituzten adingabeak babesteko zentro espezifikoetan sartzea arautzen da.

Y, como novedad importante, se regula el ingreso de las personas menores de edad en centros de protección específicos para menores con problemas de conducta.

Bestalde, Nazioarteko Adopzioari buruzko Legean sartu diren aldaketen artean bereziki aipatu beharreko kontua da nola bereizi diren gaiaren inguruko eskumenak Estatuko Administrazio Orokorraren eta autonomia-erkidegoen artean. Arlo honetan, Estatuko Administrazio Orokorraren eskumenen barruan sartu da, atzerriko politikari eragiten diola jotzen delako, zenbait herrialdetako adopzioen izapidetzea hasi, bertan behera utzi edo mugatzeko erabakia, baita nazioarteko adopzioetan bitartekari gisa aritzeko organismoak egiaztatzea ere. Azken eginkizun hori, legea onartu arte, autonomia-erkidegoen eskuetan egon da. Dena den, autonomia-erkidegoen eskumen gisa mantenduko da organismo egiaztatuen kontrol-, ikuskatze- eta jarraipen-lana egitea, erkidego horien lurraldearen barruko jarduerei dagokienez; baina, organismo egiaztatuak bitartekaritza-lana atzerrian egiten badu, kontrola eta jarraipena egiteko eskumena Estatuko Administrazio Orokorrarena izatea aurreikusten da.

Por otra parte, entre las modificaciones que se introducen en la Ley de Adopción Internacional tiene una especial relevancia el deslinde de las competencias en la materia que se establece entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. En este punto, se determinan como competencias de la Administración General del Estado, por entender que afecta a la política exterior, la decisión de iniciar, suspender o limitar la tramitación de adopciones con determinados países, así como la acreditación de los organismos para actuar como intermediarios en las adopciones internacionales, función esta última que, hasta entonces, había sido asumida por las comunidades autónomas. Y se mantiene la competencia autonómica para el control, inspección y seguimiento de los organismos acreditados en cuanto a sus actuaciones en su territorio, pero se prevé que la Administración General del Estado sea la competente para el control y seguimiento respecto a la intermediación que el organismo acreditado lleva a cabo en el extranjero.

Aldaketa hori eta geroago Nazioarteko Adopzioari buruzko Erregelamendua onartzen duen martxoaren 22ko 165/2019 Errege Dekretua indarrean jarri izana dira Konstituzio Auzitegiaren 2021eko otsailaren 18ko 36/2021 Epaiaren eragile zuzenak. Epai horrek Nazioarteko Adopzioari buruzko Erregelamenduaren zenbait xedapenen inguruan planteatutako eskumen-gatazka positiboa onartzen du zati batean, eta Nazioarteko Adopzioari buruzko Legearen zenbait xedapeni ere eragiten die. Eta, horren ondorioz, bai Estatuak, bai autonomia-erkidegoek nazioarteko adopzioaren inguruko arautzeetan eskumenei dagokienez jarraitu beharreko esparru juridikoa zehazten du.

Dicha modificación, y la posterior entrada en vigor del Real Decreto 165/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Adopción Internacional, son la causa directa de la Sentencia 36/2021, de 18 de febrero de 2021, del Tribunal Constitucional. La sentencia estima parcialmente el conflicto positivo de competencia planteado en relación con diversos preceptos del Reglamento de Adopción Internacional, y que alcanza también a diversos preceptos de la Ley de Adopción Internacional. Y, consecuentemente con ello, subraya el marco jurídico competencial al que deberán ceñirse tanto el Estado como las propias comunidades autónomas en sus regulaciones en materia de adopción internacional.

Oraintsuago, Haurrak eta Nerabeak Indarkeriatik Begiratzeko Babes Integralaren ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoa aldarrikatu izanak beste aurrerapauso garrantzitsu bat ekarri du pertsona adingabeen eskubideak babesteko, eta osatu egiten du arlo horretako Estatuko lege-esparrua. Lege horrek erantzuna ematen dio Haurren Eskubideen Batzordeak haurren kontrako indarkeriari buruzko lege integral bat onesteko beharraz behin eta berriz Espainiari egindako eskaerari. Lege integral horrek genero-indarkeriaren esparruan onetsitakoaren antzekoa izan behar zuen arau-irismenari dagokionez.

En fecha más reciente, la promulgación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, ha supuesto otro importante avance en la protección de los derechos de las personas menores de edad, que viene a completar el marco legislativo estatal en la materia. Esta ley da respuesta a la reiterada petición manifestada a España por el Comité de Derechos del Niño acerca de la necesidad de aprobar una ley integral sobre la violencia contra los niños y las niñas, que debía resultar análoga en su alcance normativo a la aprobada en el marco de la violencia de género.

Gauzak horrela, arestian aipatutako lege organikoaren abiapuntua pertsona adingabeek inolako indarkeria-motarik ez jasateko duten eskubidea da. Premisa horretatik, haurren eta nerabeen kontrako indarkeriari aurre egiten dio hurbilketa integral batetik, arrisku-faktoreen eta ondorioen dimentsio anitzeko izaerari erantzun zabala emanez; eta, horregatik, inflexio-puntu bat da pertsona adingabeen babesean eta arau nazionalek eta nazioartekoek aitortzen dizkieten eskubideen bermean.

Así las cosas, la ley orgánica antes aludida parte del derecho de las personas menores a no ser objeto de ninguna forma de violencia. Desde esa premisa, combate la violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una aproximación integral, en una respuesta extensa a la naturaleza multidimensional de sus factores de riesgo y consecuencias, y, por ello, que supone un punto de inflexión en la protección de las personas menores de edad y en la garantía de los derechos que les reconocen las normas nacionales e internacionales.

Puntu horretan, legeak funtsezko lehentasuna ematen die prebentzioari, sozializazioari eta hezkuntzari, bai pertsona adingabeen artean, bai familien eta gizarte zibilaren beraren artean. Eta, aldi berean, babeserako, detekzio goiztiarrerako, laguntzarako, urratutako eskubideak berrezartzeko eta biktima errekuperatzeko neurriak ezartzen ditu, biktimizazio sekundarioa saihesteko jardunbide egoki gisa identifikatutako arreta-eredu integraletan inspiratuak.

En este punto, la ley otorga una prioridad esencial a la prevención, la socialización y la educación, tanto entre las personas menores de edad como entre las familias y la propia sociedad civil. Y, a su vez, establece medidas de protección, detección precoz, asistencia, reintegración de derechos vulnerados y recuperación de la víctima, que encuentran su inspiración en los modelos integrales de atención identificados como buenas prácticas a la hora de evitar la victimización secundaria.

Nolanahi ere, legeak prebentzio- eta babes-eredu komun bat lortu nahi du Estatuko lurralde osoan, pertsona adingabeen eskubideen urraketei aurre egiteko, Estatuak eta autonomia-erkidegoek eskumen partekatua duten eremu materialetan, (besteak beste, hezkuntzan eta osasunean), bai eta autonomia-erkidegoei soilik esleitutako gaiei dagokienez ere (adibidez, gizarte-zerbitzuak). Eta, horregatik, haren garapenaren bermea eta eraginkortasuna ezin da bereizi autonomia-erkidegoen jarduketa eta elkarlan beharrezkotik, eskumenak banatzeko konstituzio- eta estatutu-sistemaren esparruan beren gain hartutako ahalmenak eta eginkizunak egikaritzean egiten duten jarduketa eta elkarlanetik.

En cualquier caso, la ley pretende un modelo de prevención y protección común en todo el territorio del Estado frente a la vulneración de derechos de las personas menores de edad, en ámbitos materiales sobre los que ostentan una competencia compartida el Estado y las comunidades autónomas (educación, sanidad...), e incluso respecto a materias atribuidas en exclusiva a las propias comunidades autónomas (por ejemplo, servicios sociales). Y, por ello, la garantía y efectividad de su desarrollo es indisociable de la necesaria actuación y colaboración de las comunidades autónomas en el ejercicio de las facultades y funciones asumidas en el marco del sistema constitucional y estatutario de distribución de competencias.

Horiez gain, kontuan izan behar da Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako Indarkeria Matxistarik gabe Bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretua. Izan ere, besteak beste, bertan jasotzen dira politika publiko guztietan genero-ikuspegia zeharka landu beharra eta emakumeen kontrako indarkeria matxistaren biktima diren pertsona adingabeei zuzendutako neurriak.

Además, deberá tenerse en cuenta el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres. Y es que, entre otras cuestiones, recoge la necesidad de abordar de forma transversal la perspectiva de género en todas las políticas públicas y medidas dirigidas a las personas menores víctimas de la violencia machista contra las mujeres.

III
III

Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legea onetsi arte, Autonomia Erkidegoko erakunde komunek alderdi espezifikoak arautzera mugatu zuten pertsona adingabeen arretaren eremuko legegintza-jarduera beren eskumeneko arloetan, hala nola hezkuntzan edo osasunean. Aitzitik, arrisku- edo desanparo-egoeran dauden pertsona adingabeak babestea eta arau-hausle adingabeei gizarte- eta hezkuntza-arloko arreta ematea gai horretan berariazko arau-garapenik ez zuten eremuak ziren, nahiz eta funtsezkoak izan bereziki zaurgarria den haur eta nerabeen kolektibo baten eskubideak sustatzeko eta babesteko.

Hasta la aprobación de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma habían limitado su actividad legislativa en el ámbito de la atención a las personas menores a la regulación de aspectos específicos en áreas de su competencia, tales como la educación o la salud. En contraposición, la protección a personas menores en situación de riesgo o de desamparo y la atención socioeducativa a personas infractoras menores de edad constituían ámbitos que carecían de un desarrollo normativo específico en la materia, a pesar de resultar fundamentales para la promoción y protección de los derechos de un colectivo de la población infantil y adolescente especialmente vulnerable.

Horregatik, lege-testu horrek garrantzi handiko mugarria lortu zuen: Euskal Autonomia Erkidegoari erreferentziazko esparru juridiko orokor bat ematea pertsona adingabeei arreta eta babesa emateko arloan, eta euskal ordenamendu juridikoan zegoen hutsune hori betetzea. Bereziki, autonomia-erkidegoetako, Estatuko edo nazioarteko beste arau batzuek pertsona adingabeen alde aitortzen zituzten oinarrizko eskubideen multzoa testu bakar batean biltzea lortu zuen eta, era berean, espresuki ezarri zituen Administrazioaren jarduketa gidatu behar zuten printzipioak eskubide horiek eraginkortasunez erabili daitezen sustatu eta defendatzeko. Gainera, aplikatu beharreko eskumen- eta erakunde-esparrua zehaztu zuen. Legeak, beraz, arloa kohesionatzen zuen tresna gisa jarduten zuen, eta horrek segurtasun juridikoa sendotzen laguntzen zuen.

Es por ello por lo que el citado texto legal consiguió el hito importantísimo de dotar a la Comunidad Autónoma del País Vasco de un marco jurídico global de referencia en materia de atención y protección a la infancia y la adolescencia, y llenar ese vacío existente en el ordenamiento jurídico vasco. En especial, logró reunir, en un único texto, el conjunto de derechos básicos que otros instrumentos normativos de carácter autonómico, estatal o internacional reconocían en favor de las personas menores, y, a su vez, estableció expresamente los principios que debían regir la actuación administrativa a fin de promover y defender el ejercicio efectivo de tales derechos. Además, definió el marco competencial e institucional que resultaba aplicable, de tal forma que la ley actuaba como un instrumento cohesionador de la materia, lo que contribuía a reforzar la seguridad jurídica.

Lege-testua onetsi zenetik hamazazpi urte baino gehiago igaro dira, eta, denbora horretan, pertsona adingabeen egoeran eragina duten aldaketa sozial, juridiko eta ekonomiko garrantzitsuak gertatu dira; bereziki, eskubideen titular, baina baita eginbehar eta erantzukizunen titular ere badiren subjektutzat jotzen dituen kontzepzioari dagokionez, eta XXI. mendeko bizitza demokratikoan parte-hartze aktiboa izateko exijentzia handiagoari dagokionez.

Durante los más de diecisiete años transcurridos desde la aprobación del texto legal se han producido importantes cambios sociales, jurídicos y económicos que inciden en la situación de las personas menores de edad y, de forma especial, en su concepción de sujetos titulares de derechos, pero también de deberes y responsabilidades, y en la mayor exigencia de una participación activa en la vida democrática del siglo XXI.

Aldaketa horiek guztiek, era berean, arau-aldaketa eta -berrikuntza garrantzitsuak eragin dituzte, eta legeria berri bat ekarri dute, Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko Legean islatzen ez zena. Errealitate berri horrek, nahitaez, haren edukia eta, modu partikularrean, babes juridikorako tresnak egokitzea eskatzen zuen. Tresna horiek birformulatu egin behar ziren, gizartean nagusi ziren egoera eta errealitate berrietara egokitzeko eta, azken batean, Konstituzioaren xedapenak eta nazioarteko arauak erabat betetzen direla ziurtatzeko.

Todos estos cambios han motivado, a su vez, importantes modificaciones e innovaciones normativas, que han dado lugar a un nuevo escenario legislativo que no tenía reflejo en la Ley de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia. Esta nueva realidad demandaba, necesariamente, una adecuación de su contenido, y, de forma particularizada, de sus instrumentos de protección jurídica, los cuales debían reformularse para adaptarlos a las nuevas circunstancia y realidad imperantes en la sociedad, y, en último término, asegurar el cumplimiento pleno de las previsiones constitucionales y de las normas de carácter internacional.

Ildo horretan, aurrera egin behar da berariazko sustapen- eta prebentzio-neurriak antolatzen, de facto benetako babes-tresna gisa jardungo dutenak, haurren eta nerabeen eskubideak bermatzeko nazioarteko estandarrekin bat etorriz, eta nazioarteko agertokiaren abangoardian jarriko direnak.

En este sentido, se debe avanzar en la articulación de medidas específicas de promoción y prevención, que actúen, de facto, como un verdadero instrumento de protección, en línea con los estándares internacionales de garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia, y que se sitúen a la vanguardia del escenario internacional.

Testuinguru horrekin bat etorriz, ezinbestekoa da Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legearen berrikuspen eta erreforma integrala egitea, lege hori ordeztuko duen lege-testu berri baten inguruan antolatua eta, Estatuko legeria berriaren arabera, erreferentziako esparru juridiko egonkor eta kalitatezko berri bat ezarriko duena pertsona adingabeei dagokienez. Eta, modu berean, beharrezkoa da araudi berri bat izatea, Estatuan nahiz autonomia-erkidegoetan dagoen arau-zatiketa amaitu eta segurtasun juridikoa sendotuko duena.

En coherencia con este contexto, resulta imprescindible una revisión y reforma integral de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, articulada en torno a un nuevo texto legal que la sustituya y que, de acuerdo con el nuevo escenario legislativo estatal, instaure un nuevo marco jurídico de referencia, estable y de calidad, en relación con las personas menores de edad. Y, en los mismos términos, es necesario contar con una nueva regulación que, terminando con la fragmentación normativa existente tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, refuerce la seguridad jurídica.

IV
IV

Haurren Eskubideen Batzordeak, Espainiarentzako Azken Oharrean, 2010eko azaroaren 3ko aldizkako 3 eta 4. txosten konbinatuetako 37. paragrafoan, haurren kontrako indarkeriari buruzko Nazio Batuen Azterlanaren (A/61/299) gomendioak aplikatzeko beharrezkoak diren neurri guztiak hartzea gomendatzen du, eta, bereziki, arreta berezia ematea prebentzioari, indarkeriazkoak ez diren balioak sustatzeari eta horri buruzko kontzientziazioari, errekuperatze- eta gizarteratze-zerbitzuak emateari eta haurren parte-hartzea ziurtatzeari buruzko gomendioei. Bestalde, haurrek inolako indarkeriarik ez jasateko duten eskubideari buruzko 2011ko 13. Ohar Orokorrarekin estu lotuta, eta Espainiarentzako Azken Oharraren bidez, 2018ko martxoaren 5eko aldizkako 5 eta 6. txosten konbinatuetako 22.a) paragrafoan, gomendatzen du haurren indarkeriaren aurkako babes integrala bermatuko duten eta maila guztietan aplikatuko diren legeen onespena bizkortzea.

El Comité de Derechos del Niño, en la Observación Final a España, en sus informes periódicos 3.º y 4.º combinados (3 de noviembre de 2010), en su párrafo 37, recomienda que se adopten todas las medidas necesarias para aplicar las recomendaciones del Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños (A/61/299) y, en particular, que se preste especial atención a las recomendaciones sobre priorizar la prevención, promover valores no violentos y concienciar al respecto, prestar servicios de recuperación y de integración social, y asegurar la participación de los niños. De otro lado, en estrecha relación con la Observación General número 13 (2011) sobre el derecho del niño y la niña a no ser objeto de ninguna forma de violencia, y a través de la Observación Final a España, en sus informes periódicos 5.º y 6.º combinados (5 de marzo de 2018), en su párrafo 22.a), se recomienda que se agilice la aprobación de leyes que garanticen la protección integral de los niños y las niñas contra la violencia y aseguren su aplicación a todos los niveles.

Haurren Eskubideen Batzordearen Ohar Orokorrek Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioaren eta haren hiru hautazko protokoloen eduki substantiboa lotzen dute, nazioarteko zuzenbideko esparru horretan, alderdi diren estatuetako pertsona adingabeei dagozkien hezkuntza-, osasun-, zuzenbide- eta gizarte-errealitateekin; aldiz, alderdi diren herrialdeei egiten zaizkien Azken Oharrak espezifikoak dira haientzat, herrialde horren egoera zehatzari eta une zehatz horri lotutako gomendioekin.

Las Observaciones Generales del Comité de Derechos del Niño se encargan de conectar el contenido sustantivo que deriva de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus tres protocolos facultativos con realidades educativas, sanitarias, jurídicas y sociales que atañen a las personas menores de los Estados parte en ese marco de derecho internacional, mientras que las Observaciones Finales a los países miembro son específicas para ellos, con recomendaciones vinculadas a la situación concreta de ese país y en ese momento concreto.

Nazioarteko joera orokorrarekin jarraituz, eta, bereziki, Haurren Eskubideen Batzordearen Ohar Orokorretatik eratorritako postulatuekin, Haur eta Nerabeen Lege honek izaera integrala du, eta gaiaren antolamendu oso eta sistematiko baten aldeko apustua egiten du. Hau da, testu artikulatu bakar batean arautzen eta garatzen ditu, abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bidez onetsitako Euskal Herriaren Autonomia Estatutuan Autonomia Erkidegoari esleitutako eskumenen barruan, haurrei eta nerabeei buruzko gai guztiak eta, batez ere, haien eskubideen egikaritzea ziurtatzera eta babestera bideratutakoak.

Siguiendo con la tendencia general apuntada a nivel internacional y, en particular, con los postulados que derivan de las Observaciones Generales del Comité de Derechos del Niño, la presente Ley de Infancia y Adolescencia reviste un carácter integral y apuesta por una ordenación completa y sistemática de la materia. Esto es, regula y desarrolla, en un único texto articulado, y dentro de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma por el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, todas las cuestiones referidas a la infancia y la adolescencia, y, fundamentalmente, aquellas destinadas a asegurar y proteger el ejercicio de sus derechos.

Horretarako, arau juridiko berean biltzen dira haurrei eta nerabeei buruzko Estatuko oinarrizko legeria, hainbat lege-testutan sakabanatua, eta lege sektorial autonomikoetan jasotako arauzko xedapenak (osasunaren, hezkuntzaren edo etxebizitzaren arlokoak, esate baterako), haur eta nerabeengan eragina zutenak eta, kasu askotan, zuzenean eragiten ziotenak haien eskubideak egikaritzeari.

A tal efecto, se aglutinan en una misma norma jurídica la legislación básica estatal sobre infancia y adolescencia, dispersa, a su vez, en distintos cuerpos legislativos, y las disposiciones normativas incluidas en leyes sectoriales autonómicas (en materia de sanidad, educación o vivienda, por ejemplo) que incidían sobre la población infantil y adolescente, y, en muchos casos, repercutían directamente en el ejercicio de sus derechos.

Oinarri horretatik abiatuta, Estatuko, Europar Batasuneko eta nazioarteko ordenamendu juridikoarekin koherentea den erreferentzia-esparrua ematen da, errazago ezagutu eta uler dadin. Eta, horren ondorioz, arauaren aplikazioak barne hartzen dituen euskal administrazio publikoen jarduna errazten da, eta araua betetzera behartuta dauden pertsona, eragile eta profesionalek erabakiak hartzeko modua argitzen, baina baita gizarte osoarena ere; bereziki, haurrena eta nerabeena.

Partiendo de ese presupuesto, se proporciona un marco de referencia coherente con el resto del ordenamiento jurídico (estatal, de la Unión Europea e internacional), que facilite su conocimiento y comprensión, y, consecuentemente con ello, facilite la actuación de las administraciones públicas vascas sobre las que recae la aplicación de la norma y clarifique la toma de decisiones de las personas, agentes y profesionales obligados a su cumplimiento, pero también de la propia sociedad en su conjunto; en especial, de la población infantil y adolescente.

Azken batean, gainditu egiten da haurrei eta nerabeei buruzko gai sentikor baten erregulazioan zegoen prekaritatea, elkarren artean beti koherenteak ez diren araubide juridiko desberdinak gainjartzeak eragindakoa, bai eta aplikatzekoak ziren arauen sakabanaketak eragindakoa ere, zeinak Konstituzioak bermatutako segurtasun juridikoaren printzipioaren kalterako jarduten baitzuen.

En última instancia, se supera la precariedad que existía en la regulación de una materia tan sensible como la referente a la infancia y la adolescencia, provocada por la superposición de distintos regímenes jurídicos no siempre coherentes entre sí, además de por la dispersión de las normas que resultaban de aplicación, y que actuaba en detrimento del principio constitucionalmente garantizado de seguridad jurídica.

Hala, araudi-zatiketak nahastea, zailtasunak edo zalantzak sortzen zituen araua egoera zehatzetan aplikatzeko, eta interpretazio eta erantzun desberdinak eragiten zituen gai beraren aurrean, arauzko xedapen jakin batzuk banaka eta modu esklusiboan edo beste lege-gorputz batzuetan txertatutako xedapen espezifikoekin lotuta kontuan hartzen ziren, horren arabera; inguruabar horiek guztiek zalantzak eta ziurtasun eta segurtasun juridikoko arazoak eragin dituzte.

Así, la fragmentación normativa únicamente contribuía a generar confusión, dificultades o dudas de aplicación de la norma en situaciones concretas, dando lugar a interpretaciones y respuestas diversas ante una misma cuestión, en función de si se tomaban en consideración determinadas disposiciones normativas de forma individual y exclusiva o puestas en relación con disposiciones específicas conexas, insertas en otros cuerpos legislativos; circunstancias todas estas que han ocasionado incertidumbre y problemas de certeza e inseguridad jurídica.

Premisa horietatik abiatuta, diziplina anitzekoa eta zeharkakoa den ikuspegi global batetik jorratzen da legearen edukia, prebentzio-ekintzari lehentasuna emanez, bereziki edozein indarkeria-motaren aurrean, eta haurren eta nerabeen parte-hartzea indartuz, ez bakarrik prozeduren esparruan, baita elkarlanean aritzeko beste lan-espazio batzuetan ere.

Desde esas premisas, el contenido de la ley se aborda desde un enfoque global, de carácter multidisciplinar y transversal, y primando la acción preventiva, en especial, frente a cualquier forma de violencia, y fortaleciendo la participación infantil y adolescente, no solo en el marco de los procedimientos, sino también en otros espacios de trabajo colaborativo.

Testuinguru horretan, lege honetan jasotako arauzko xedapenak ematea Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren 9. artikuluaren barruan kokatzen da, zeinak euskal herri-aginteei esleitzen baitizkie beren eskumenen esparruan herritarren oinarrizko eskubide eta betebeharrak behar bezala egikaritzen direla zaintzeko eta bermatzeko mandatua; bizi- eta lan-baldintzak hobetzeko politika bereziki bultzatzekoa; enplegua gehitzea eta ekonomiaren oreka sustatzeko neurri lagungarriak hartzekoa; gizakien eta gizataldeen askatasuna eta berdintasuna zinezko eta benetako izan daitezen baldintzak eragitera eta oztopoak desagerraraztera bideratutako neurri oro hartzekoa eta Euskadiko politika-, ekonomia-, kultura- eta gizarte-arloetako bizitzan herritar guztien partaidetza bideratzekoa.

En este contexto, el dictado de las disposiciones normativas contenidas en esta ley se enmarca dentro del artículo 9 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, que atribuye a los poderes públicos vascos el mandato de velar y garantizar, en el ámbito de su competencia, el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de la ciudadanía, impulsar particularmente una política tendente a la mejora de las condiciones de vida y trabajo, adoptar aquellas medidas que tiendan a fomentar el incremento del empleo y la estabilidad económica; adoptar aquellas medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales, y facilitar la participación de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas en la vida política, económica, cultural y social del País Vasco.

Eskumenei soilik dagokienez, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren 10. artikuluak definitzen duen esparruan kokatzen da legea, funtsean. Xedapen horrek gai-sorta zabal bati buruzko eskumen esklusiboa ematen dio autonomia-erkidegoari, eta, besteak beste, garrantzi berezia dute komunitatearen garapenak, emakumeen egoerak, eta haur, gazte eta adinekoen aldeko politikak (39. apartatua). Era berean, nabarmentzekoa da eskumen esklusiboa esleitzen diola gizarte-laguntzan (12. apartatua), ongintza- eta sorospen-izaerako fundazio eta elkarteen eremuan (13. apartatua) eta adingabekoen babes-kuradoretzako, espetxe-arloko eta gizarteratzeko erakunde eta etxeen antolaketa, araubide eta jardueran, arlo zibileko eta zigor- eta espetxe-arloetako legeria orokorrarekin bat (14. apartatua).

En el plano estrictamente competencial, la ley se sitúa, fundamentalmente, en el marco que define el artículo 10 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Dicho precepto otorga a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre un amplio abanico de materias, y, entre ellas, tiene una especial relevancia el «desarrollo comunitario, condición femenina y política infantil, juvenil y de la tercera edad» (apartado 39). Asimismo, destaca la competencia exclusiva que le atribuye en materia de «asistencia social» (apartado 12), «fundaciones y asociaciones de carácter benéfico asistencial» (apartado 13) y «organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria» (apartado 14).

Aurreko guztiei gehitu behar zaizkie 10. artikuluan zerrendatutako kultura (17. apartatua), kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa (28. apartatua, Autonomia Estatutuaren 10.27 artikuluan zehazten den moduan), etxebizitza (31. apartatua), eta kirola, aisia eta olgeta (36. apartatua).

A todas las anteriores se suman las siguientes materias relacionadas en el artículo 10: «cultura» (apartado 17); «defensa del consumidor y usuario» (apartado 28, y en los términos del artículo 10.27 del Estatuto de Autonomía); vivienda (apartado 31); y «deporte, ocio y esparcimiento» (apartado 36).

Ildo beretik, garrantzia du Autonomia Erkidegoak esleitua duela Euskadi osatzen duten herrialde historikoetako foru-zuzenbide zibil eta berezia, dela idatzia ala ohiturazkoa, gorde, aldatu nahiz garatzea, bai eta hura indarrean izango den lurralde-eremua finkatzeko eskumena ere, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren 10.5 artikuluan jasoa Konstituzioaren 149.8 artikuluari jarraikiz. Izan ere, eskumen-titulu hori oinarri izan da pertsona adingabeei aitortutako eskubideen eremuari eragiten dioten eta familia-zuzenbideari lotutako izaera zibila duten gaiak aztertzen dituzten erkidegoko hainbat sektore-lege emateko.

De otro lado, resulta trascendente la competencia atribuida a la Comunidad Autónoma para la «conservación, modificación y desarrollo del Derecho Civil Foral y especial, escrito o consuetudinario propio de los Territorios Históricos que integran el País Vasco y la fijación del ámbito territorial de su vigencia», al amparo del artículo 10.5 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, en relación con el artículo 149.8 de la Constitución, en la medida en que dicho título competencial ha servido de fundamento para el dictado de distintas leyes autonómicas sectoriales en las que se abordan cuestiones que influyen en la esfera de los derechos reconocidos a las personas menores de edad, y que revisten una naturaleza civil, vinculada con el derecho de familia.

Zehatzago esanda, Izatezko bikoteak arautzeko maiatzaren 7ko 2/2003 Legeak adingabeen harrera eta adopzioa aipatzen ditu, eta Gurasoen banantze edo haustura kasuetako familia harremanei buruzko ekainaren 30eko 7/2015 Legeak seme-alaba adingabeen zaintza eta jagoletzari buruzko prozeduretatik eratortzen diren familia-harremanak azpimarratzen ditu.

En particular, se trata de la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho, en la que se hace mención al acogimiento de menores y la adopción, y la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuesto de separación o ruptura de las personas progenitoras, que incide en las relaciones familiares derivadas de los procedimientos que versan sobre la guarda y custodia de los hijos y las hijas menores.

Azkenik, azpimarratu behar da lege hau autonomia-erkidegoko eskumen-tituluen ildoan dagoela hezkuntzaren, osasunaren, gizarte-hedabideen eta ingurumenaren arloan.

Por último, es preciso resaltar que la presente ley también se sitúa en la línea de los títulos competenciales autonómicos en materia de educación, sanidad, medios de comunicación social y medioambiente.

Horri guztiari gehitu behar zaio lege honek ez duela alde batera uzten gure autonomia-erkidegoaren egitura eta antolaketa juridiko-instituzional berezia. Aitorpen horretatik, Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta Lurralde Historikoetako Foru Organoen arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legean xedatutakoari jarraikiz, errespetatu egiten ditu lurralde historikoetako foru-organoek dituzten eskumenak, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde erkideetatik datozen arauak betearaztekoak, gizarte-laguntzaren, komunitatearen garapenaren, emakumeen egoeraren, haur, gazte eta adinekoen aldeko politikaren, eta aisialdia eta olgetaren esparrukoak, kalterik egin gabe erakunde erkideek arlo horietan egiten duten ekintza zuzenari.

A todo ello cabe añadir que esta ley no desconoce la peculiar estructura y organización jurídico-institucional de nuestra Comunidad Autónoma. Desde ese reconocimiento, respeta las competencias de ejecución de la normas emanadas de las instituciones comunes del País Vasco que ostentan los órganos forales de los territorios históricos, en materia de asistencia social; desarrollo comunitario; condición femenina; política infantil, juvenil y de la tercera edad; ocio y esparcimiento (sin perjuicio de la acción directa en estas materias por parte de las instituciones comunes), al amparo de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.

Modu berean, euskal udalerriek dituzten berezko eskumenak errespetatzen ditu, eta, ondorioz, baita eskumen horiek egikaritzearekin lotutako eginkizun edo ahalmen guztiak ere, udal-autonomia babesteko esleitzen zaizkienak Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen arabera.

En iguales términos, es respetuosa con las competencias propias que ostentan los municipios vascos y, en consecuencia con ello, con todo el haz de funciones o facultades referidas a su ejercicio que se les atribuye en salvaguarda de la autonomía municipal, en virtud de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

V
V

Deskribatutako aurrekariekin bat etorriz, haurrei eta nerabeei dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegorako erreferentziazko esparru juridiko berri bat onesten da lege honekin, zeina ez den soilik pertsona adingabeen babesean oinarritzen, baizik eta pertsona adingabeak garatzen diren bizitzaren eremu guztietan, izan esparru publikoan zein pribatuan (hezkuntza, osasuna, familia, gizartea, arlo judiziala, eta abar), haien eskubideak aitortzen, sustatzen, prebenitzen eta leheneratzen edo itzultzen aurrera egiten duen.

De acuerdo con los antecedentes descritos, con la presente ley se aprueba un nuevo marco jurídico de referencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco en lo que se refiere a la infancia y la adolescencia, que no está centrado únicamente en la protección de las personas menores de edad sino que avanza en el reconocimiento, la promoción, la prevención y la restauración o restitución de sus derechos en los distintos ámbitos de la vida, tanto de la esfera pública como de la privada, en los que se desarrollan (educativo, sanitario, familiar, social, judicial, etcétera).

Era berean, lege honek edozein indarkeria-portaeraren edo -formaren aurrean ere jarduten du, edozein dela ere hura gertatzen den ingurunea (familia, gizartea, hezkuntza, eta abar) edo indarkeria erabiltzen duen pertsona, eta alde batera utzita indarkeriazko ekintza noizbehinkakoa, ohikoa edo denboran zehar jarraitua den.

Asimismo, esta ley también actúa frente a cualquier comportamiento o forma de violencia, con independencia del entorno (familiar, social, educativo, etcétera) en el que se produzca, de la persona que la ejerza y de si el acto violento es esporádico, habitual o continuado en el tiempo.

Era berean, lege honek pertsona adingabeen eskubideak egituratzen ditu; haurrak eta nerabeak eremu material autonomo gisa aitortzen eta finkatzen ditu, zeharkakoa izanik funtsean; eta alderdi ugari ditu hainbat eskumen-eremurekin (gizarte-zerbitzuak, osasuna, hezkuntza, justizia, aisia eta denbora librea...) bereziki lotzen dutenak, eta nahitaez koordinatu behar da haiekin. Horren ildotik, haurrak eta nerabeak ez dira, inola ere, tradizioz harreman estua izan duten beste eskumen-eremu batzuen barnean bildutako arlotzat hartzen, hala nola gizarte-laguntzari dagokiona, zeinarekin pertsona adingabeei zuzendutako ekintza publikoa lotzeko joera baitago edota harekin identifikatzekoa.

Estamos, a su vez, ante una ley vertebradora de los derechos de las personas menores de edad, que reconoce y consagra la infancia y la adolescencia como un ámbito material autónomo, de carácter eminentemente transversal, y que presenta múltiples facetas que lo conectan, de forma especial, con diversos ámbitos competenciales (servicios sociales, salud, educación, justicia, ocio y tiempo libre...) con los que, necesariamente, debe coordinarse. En línea con ello, en ningún caso se concibe la infancia y la adolescencia como una materia subsumida dentro de otros ámbitos competenciales con los que tradicionalmente ha mantenido una íntima relación, como es el correspondiente a la asistencia social, con el que se tiende a conectar a la acción pública dirigida a las personas menores de edad, cuando no a identificarla con ella.

Beraz, haur eta nerabeen arloa berezko eremu materialtzat hartzen da, eta, horren barruan, haur eta nerabeei dagokien eta eragiten dieten hainbat gai sartzen dira haien eskubideak eraginkortasunez egikaritzean, hala nola arreta goiztiarra, nazioarteko adopzioa, babesgabetasun-egoeran dauden pertsona adingabeen babesa edo zigor-legearekin gatazkan dauden adingabeen gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzea.

Por tanto, la infancia y la adolescencia se conceptúa como un ámbito material propio, dentro del cual se incardinan distintas materias que afectan e inciden en la población infantil y adolescente en el ejercicio efectivo de sus derechos, como puede ser la atención temprana, la adopción internacional, la protección de menores en situación de desprotección o la intervención socioeducativa de menores en conflicto con la ley penal.

Lege honek, nazioarteko eta Europako estandar, postulatu eta printzipioekin bat etorriz, aurrera egiten du pertsona adingabeak eskubideen titular diren subjektu gisa, eta ez soilik babesa merezi duten subjektu gisa, aitortzeko bidean. Helburu hori lortzeko, filosofia bat hartzen du abiapuntu gisa; filosofia horrek dio haurrak eta nerabeak sozialki eta juridikoki babestea bermatzeko modurik onena dela haiek subjektu gisa duten autonomia sustatzea bizitzako lehenengo etapetatik hasita, haien eskubideak eraginkortasunez egikaritzeko eta baliatzeko beharrezkoak diren baldintzak ezartzea bultzatuz eta sustatuz; eta, modu berean, erabat eta harmonikoki ziurtatzea haien garapen fisikoa eta psikologikoa, barne harturik arlo emozional, kognitibo, sozial eta afektibo-sexuala.

Esta ley, en coherencia con los estándares, postulados y principios internacionales y europeos, avanza en el reconocimiento de las personas menores de edad como sujetos titulares de derechos, y no solo como sujetos merecedores de protección. Para la consecución de esa finalidad, parte de la filosofía de que la mejor forma de garantizar social y jurídicamente la protección a la infancia y la adolescencia es promover su autonomía como sujetos desde las primeras etapas de la vida, impulsando y fomentando el establecimiento de las condiciones necesarias para facilitar y garantizar el efectivo ejercicio y disfrute de sus derechos; y, en iguales términos, asegurar su desarrollo físico y psicológico (que incluye las áreas emocional, cognitiva, social y afectivo-sexual), de forma plena y armónica.

Lege honen xedea da araudia modu sistematiko, oso, koherente eta eguneratuan arautzea, oinarrizko printzipio gisa harturik pertsona adingabearen interes gorena gailentzea; integralitatea; haurtzaroaren zeharkakotasuna politika guztietan; gizarte osoaren, sektore pribatuaren eta botere publikoen erantzunkidetasun-eginbeharra, eta haur eta nerabeen parte-hartzea eta herritartasun aktiboa.

La presente ley tiene por objeto una regulación normativa sistemática, completa, coherente y actualizada, construida sobre los principios básicos de prevalencia del interés superior de la persona menor de edad; integralidad; transversalidad de la infancia en todas las políticas; deber de corresponsabilidad de la sociedad en su conjunto, del sector privado y de los propios poderes públicos; y participación infantil y adolescente, y ciudadanía activa.

Printzipio horiek kontuan hartuta, eta pertsona adingabeen eskubideak eraginkortasunez egikaritzen direla bermatzeko eta babesteko, lau esku-hartze ardatz nagusiren inguruan proiektatzen du edukia: sustapena; prebentzioa eta detekzioa; arreta eta babesa, eta adingabearen errekuperazio integrala; izan ere, hala, lortu nahi da bai kaltea erreparatzea, bai eta urratu diren eskubideak itzultzea ere. Jardun publikoa garatu beharko den arlo horiek guztiek, denak batuta, pertsona adingabeei eman beharreko arreta integrala eta sektore anitzekoa egituratzen dute, eta legearen izaera integrala berresten laguntzen dute.

Atendiendo a dichos principios, y con el horizonte de garantizar y proteger el ejercicio efectivo de los derechos de las personas menores, proyecta su contenido en torno a cuatro grandes ejes de intervención: la promoción; la prevención y detección; la atención y protección, y la recuperación integral de la persona menor de edad, a través de la cual se persigue no solo la reparación del daño, sino también la restitución de los derechos vulnerados. Todas estas áreas en las que deberá desenvolverse la actuación pública, sumadas en su conjunto, estructuran una atención integral y multisectorial a la infancia y la adolescencia, y contribuyen a reafirmar el carácter integral de la ley.

Horrekin estu lotuta, legeak nabarmentzen du beharrezkoa dela administrazio publiko guztiek jarrera jagolea izatea pertsona adingabeen garapen fisiko eta psikologiko egokia eta haien eskubideen benetako egikaritzea zaildu, haiei kalte egin edo haiek urra ditzaketen testuinguruen, egoeren edo jokabideen prebentzioan, edozein jatorri dutela ere, detekzio goiztiarra eginez, horiei aurrea hartu ahal izateko, eta horrelakorik gerta ez dadin, edo mugatzeko egoera horietatik erator daitezkeen ondorio negatiboak, haien larritasuna edo haien iraupena.

En estrecha relación con ello, la ley pone de relieve la necesidad de que todas las administraciones públicas vascas mantengan una actitud vigilante en la prevención de contextos, situaciones o conductas que pueden dificultar, perjudicar o vulnerar el adecuado desarrollo físico y psicológico de las personas menores de edad y el ejercicio real de sus derechos, con independencia de cuál sea su origen, y con el objetivo de poder anticiparse a ellos mediante la detección precoz, y así poder evitar su aparición o limitar las consecuencias negativas que deriven de dichas situaciones, su gravedad o su duración.

Era berean, lege honek ahalegin handia egiten du pertsona adingabeek parte hartzeko duten eskubidearen eduki substantiboa indartzeko, eta bere artikuluen zati handi bat bideratzen du neurriak gaitzera haien benetako parte-hartzea erraztu eta sustatzeko dagozkien bizitza publikoko gaietan eta, bereziki, beren eskubideei eragiten dieten politika publikoak diseinatu eta horien plangintza egiten.

Asimismo, esta ley realiza un importante esfuerzo para reforzar el contenido sustantivo del derecho de participación de las personas menores, y dedica una parte significativa de su articulado a habilitar medidas que faciliten y propicien su participación efectiva en relación con aquellos asuntos de la vida pública que les conciernen, y, en especial, en el diseño y la planificación de las políticas públicas que afecten a sus derechos.

Bestalde, Estatuko legegintzako agertoki berriak ematen duen aukera aprobetxatzen du haur eta nerabeen arloko eginkizunetan sakontzeko, eta argitzeko zer eginkizun dagokion euskal administrazio publiko bakoitzari, Autonomia Erkidegoan indarrean den eskumen-banaketaren arabera.

Por otro lado, aprovecha la oportunidad que proporciona el nuevo escenario legislativo estatal para ahondar y clarificar las funciones en materia de infancia y adolescencia entre las diferentes administraciones públicas vascas, de acuerdo con la distribución competencial imperante en la Comunidad Autónoma.

VI
VI

Aipatutako esparruan, legea hiru helbururekin sortu da:

En el marco expuesto, la ley nace con un triple objeto:

a) Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren edo dauden pertsona adingabe guztiei bermatzea ordenamendu juridikoak aitortzen dizkien eskubide eta askatasunak egikaritu ahal izatea.

a) Garantizar a todas las personas menores que residan o se encuentren en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco el ejercicio de los derechos y libertades que les reconoce el ordenamiento jurídico.

b) Erantzunkidetasun-eginbeharretik, ekintza publikoko sektore-eremu guztietan botere publikoek garatu behar dituzten ekintzak zehaztea, aurreko apartatuan ezarritako helburua lortzeko.

b) Determinar las acciones que, desde un deber de corresponsabilidad, deben desarrollar los poderes públicos en los diferentes ámbitos sectoriales de la acción pública, con el fin de alcanzar el objetivo establecido en el apartado precedente.

c) Jarduketa-printzipioak zehaztea eta sustapen-, prebentzio-, arreta- eta babes-jarduketa guztiei dagokien eskumen-esparrua ezartzea, baita koordinazio-, elkarlan- eta partaidetza-egiturak ere.

c) Definir los principios de actuación y establecer el marco competencial correspondiente al conjunto de las actuaciones de promoción, prevención, atención y protección, así como las estructuras de coordinación, colaboración y participación.

Helburu horiek lortzeko, 337 artikulu ditu guztira, atariko tituluan eta berariazko hamaika titulutan banatuak, eta, ondoren, hamazazpi xedapen gehigarri, bi xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta zazpi azken xedapen.

Y, para alcanzar esos objetivos, se compone de un total de 337 artículos, distribuidos en un título preliminar y once títulos específicos, seguidos de diecisiete disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.

Atariko tituluak bi kapitulu ditu, eta arauaren aplikazio zuzena gidatu behar duten xedapen orokorrak jasotzen ditu.

El título preliminar se compone de dos capítulos, e incluye las disposiciones de carácter general que tienen que guiar la correcta aplicación de la norma.

I. kapituluak legearen eremu objektiboa eta subjektiboa zehazten ditu, eta araudiak haur eta nerabeengan duen eragina aztertzea derrigorrezkoa dela ezartzen du. Horrez gainera, aurrekontu-lehentasunaren printzipioa ezartzen du batetik, eta, bestetik, pertsona adingabeen, haien familien, botere publikoen eta gizarte osoaren erantzunkidetasun-eginbeharra haurren eta nerabeen ongizatea bermatzera, haien eskubideak eraginkortasunez egikaritzera eta eginbeharrak eta erantzukizunak beren gain hartzera bideratutako jarduketetan.

El capítulo I concreta el ámbito objetivo y subjetivo de la ley, establece la obligatoriedad de realizar análisis del impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia, y consagra el principio de prioridad presupuestaria y el deber de corresponsabilidad de las personas menores, sus familias, los poderes públicos y la sociedad en su conjunto respecto de las actuaciones orientadas a garantizar el bienestar de la infancia y de la adolescencia, el ejercicio efectivo de sus derechos y la asunción de sus deberes y responsabilidades.

Araudiak haur eta nerabeengan duen eragina aztertzeari dagokionez, helburua da haurren eta nerabeen eskubideen ikuspegia txertatzea arauzko xedapen orokorretan. Horretarako, arauan proiektatutako jarduerak haurren eta nerabeen ongizatea eta haien eskubideen egikaritze eraginkorra sustatzeko, prebenitzeko zein haiei arreta eta babesa emateko helburu orokorrean ondorioak, positiboak edo negatiboak, izan ditzakeen aztertzeko eskatzen da.

En cuanto al análisis del impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia, se persigue con su realización incorporar en el conjunto de las disposiciones normativas de carácter general la perspectiva de derechos de la infancia y la adolescencia. A tal efecto, se exige analizar si la actividad proyectada en la norma puede tener repercusiones, positivas o adversas, en el objetivo global de promoción, prevención, atención y protección del bienestar de la infancia y la adolescencia y del ejercicio efectivo de sus derechos.

Aldi berean, egindako ebaluazioa indartzen da; izan ere, araugintza-ekimenaren organo sustatzaileari dagokion azterketa-eginbeharrarekin batera, Haurren eta Nerabeen Behatokiari esleitzen zaio hari buruzko txosten bat egiteko eginkizuna. Horrela, ebaluazioan lortutako emaitza edo ondorioak justifikatuta daudela eta egindako balorazioa ezarritako helburuetara egokitzen dela egiaztatu nahi da; eta, hala badagokio, hobekuntza-proposamenak egin, haur eta nerabeengan detektatu diren ondorioak ezabatzen, minimizatzen edo murrizten laguntzeko, sinergiak bilatuz eta haien eskubideak baliatzeko edo egikaritzeko garaian inpaktu negatiboak saihestuz.

Al mismo tiempo, se fortalece la evaluación realizada, puesto que, junto con el deber de análisis que recae en el órgano promotor de la iniciativa normativa, se atribuye al Observatorio de la Infancia y la Adolescencia la función de realizar un informe acerca de aquella. Con ello se persigue comprobar que el resultado o las conclusiones obtenidas en la evaluación estén justificadas y que la valoración realizada se adecua a los objetivos fijados; y, en su caso, realizar propuestas de mejora que ayuden o contribuyan a eliminar, minimizar o reducir las repercusiones en la infancia y la adolescencia que se hayan detectado, buscando sinergias y evitando impactos negativos en el disfrute o el ejercicio de sus derechos.

Bestalde, II. kapituluan, botere publikoek haurren eta nerabeen eremuan garatzen dituzten esku-hartzeak antolatzeko erabili behar diren jarduketa-ardatzak zerrendatzen ditu, eta, horrekin bat etorrita, sustapena, prebentzioa, arreta, indarkeriaren aurkako babesa eta babesgabetasun-egoeretarako babesaren kontzeptuak definitzen ditu.

Por su parte, el capítulo II enuncia los distintos ejes de actuación a través de los cuales deberán articularse el conjunto de intervenciones que desarrollen los poderes públicos en el ámbito de la infancia y la adolescencia; y, en concordancia con ello, define los conceptos de promoción, prevención, atención, protección contra la violencia y protección ante situaciones de desprotección.

I. tituluak bi kapitulu ditu. Hala, I. kapituluak zenbait xedapen orokor jasotzen ditu, haurrei eta nerabeei lotutako sustapen-, prebentzio-, arreta- eta babes-eskumenak erabiltzean euskal administrazio publikoek aintzat hartu behar dituzten printzipioen zerrenda zehatz eta xehatu bat ezartzeko, eta gizarte- eta merkataritza-ekimenarekiko elkarlana eta irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimenaren sustapena jasotzen ditu.

El título I se estructura en dos capítulos. Así, el capítulo I aborda una serie de disposiciones generales que se ocupan de establecer una relación detallada y exhaustiva de los principios a los que deberán sujetar su actuación las administraciones públicas vascas en el ejercicio de sus competencias en promoción, prevención, atención y protección a la infancia y la adolescencia, y contempla la colaboración con la iniciativa social y mercantil y el fomento de la iniciativa social sin ánimo de lucro.

Horrez gainera, II. kapituluak haur edo nerabe baten kontra sortutako indarkeria-egoerak eta pertsona adingabeen ustezko babesgabetasun-egoerak komunikatzeko eginbeharra ezartzen du; bai eta aurreko egoeretako bati lotutako datuen tratamendua eta jasotako informazioa isilean gorde beharra arautu ere.

En otro orden de cosas, el capítulo II aborda el deber de comunicación de las situaciones de violencia ejercidas sobre una persona menor y de las situaciones de desprotección en las que pueda encontrarse, y regula el tratamiento de los datos vinculados a alguna de las situaciones anteriores y el deber de reserva de la información que se recabe.

Indarkeria- edo babesgabetasun-egoerak komunikatzeari dagokionez, aipatzekoa da komunikatzeko eginbeharrak barne hartzen dituela horrelako egoera bat gertatzen ari den susmoak ere.

Respecto de la comunicación de las situaciones de violencia o desprotección, resulta reseñable que el deber de comunicación alcanza también a las posibles sospechas de que se esté produciendo una situación de esas características.

Era berean, gehitu behar da aurreikusten den komunikatzeko eginbeharra bikoitza dela. Horrela, komunikatzeko eginbehar generiko bat ezartzen da, herritar guztiei eska dakiekeena, gizarte osoa pertsona adingabeen babesaren partaide eta erantzunkide eginez; eta komunikatzeko eginbehar kualifikatu bat ezartzen du beren kargu, lanbide edo eginkizun, ofizio edo jarduera direla-eta pertsona adingabe baten kontrako indarkeria-egoera baten berri edo adingabe horren babesgabetasun-egoera posible baten berri duten pertsona edo kolektiboei berariaz eragiten diena. Nolanahi ere, aplikatu beharreko araubide juridikoa desberdina da kasu bakoitzean, eta, horrekin bat etorriz, komunikatzeko bi eginbehar horiek betetzeko kontuan hartu beharko diren parametroak konfiguratzen dira.

Asimismo, cabe añadir que el deber de comunicación que se contempla es dual. Así, se establece un deber de comunicación genérico, que resulta exigible a toda la ciudadanía, haciendo copartícipe y corresponsable de la protección de las personas menores de edad a toda la sociedad, y un deber de comunicación cualificado, que afecta específicamente a aquellas personas o colectivos que, por razón de su cargo, profesión o funciones, oficio o actividad, tengan conocimiento de una situación de violencia ejercida sobre una persona menor de edad o de una posible situación de desprotección de esta última. En todo caso, el régimen jurídico que resulta aplicable es diferente en cada caso, y en coherencia con ello se configuran los parámetros a los que deberá atenderse para dar cumplimento a ambos deberes de comunicación.

Modu berean, bereziki lantzen da pertsona adingabeek indarkeria- edo babesgabetasun-egoerak komunikatzea. Kasu horri dagokionez, administrazio publiko eskudunek mekanismo eskuragarri, egoki eta konfidentzialak, ahal dela elektronikoak, eskaintzeko betebeharra ezartzen da, egoera horiek komunikatu ahal izateko eta informazio egokia modu arin eta seguruan eman ahal izateko.

En iguales términos, se aborda de forma especial la comunicación de las situaciones de violencia o desprotección por parte de las personas menores. En relación con este supuesto, se establece la obligación de las administraciones públicas competentes de facilitar mecanismos accesibles, adecuados y confidenciales, preferiblemente electrónicos, que les permitan comunicar dichas situaciones y facilitar la información pertinente de forma ágil y segura.

II. tituluak bi kapitulu ditu, eta bertako artikulu gehienak pertsona adingabeen eskubideak arautzeko esparru orokorra ezartzeari buruzkoak dira. I. kapituluak, Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legeak irekitako bideari jarraituz, pertsona adingabe guztiek dituzten giza eskubideak biltzen ditu, inolako bereizketarik egin gabe.

El título II, integrado por dos capítulos, dedica la mayor parte de su articulado a establecer el marco general regulador de los derechos de las personas menores. El capítulo I, siguiendo con la senda abierta por la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, aglutina el conjunto de derechos humanos que asisten a toda persona menor de edad, sin distinción alguna.

Ezin da ukatu eskubide horiek dimentsio eta espazio propioa hartzen dutela haurtzaroan eta nerabezaroan, parte hartzeko eskubidearekin gertatzen den bezala. Eta, beste kasu batzuetan, askoz ere proiekzio handiagoa dute haurtzaroko eta nerabezaroko bizi-zikloaren etapetan edo, bereziki, pertsona adingabe baten garapenaren etapa edo aldi zehatzetan, osasunerako eskubidearekin gertatzen den bezala.

Es innegable que estos derechos adquieren una dimensión y un espacio propio en la infancia y adolescencia, como ocurre con el derecho de participación. Y, en otros casos, tienen una proyección mucho más intensa en las distintas etapas del ciclo vital que se dan dentro de la infancia y adolescencia, o, de forma particular, en etapas o periodos concretos del desarrollo de una persona menor de edad, como sucede con el derecho a la salud.

Era berean, ezin da alde batera utzi eskubide jakin batzuk pertsona adingabeei soilik aplikatzen zaizkiela, hala nola familiaren barruan hazteko eta familia-harremanak izateko eskubidea, edo hezkuntzarako eskubidea.

Asimismo, no se puede obviar que hay determinados derechos que se aplican, de manera exclusiva, a las personas menores de edad, como son el derecho a la crianza dentro de la propia familia y a las relaciones familiares, o el derecho a la educación.

Horregatik, nazioarteko, Europako eta Estatuko legerian oinarrituta, eskubide bakoitzaren eduki substantiboa zehazten da. Horretarako, modu garbi eta zehatzean ezartzen dira haiek definitzen dituzten elementu eta berezitasun espezifikoak, segurtasun juridiko handiagoa izateko eta ziurtasuna areagotzeko.

Por esa razón, sobre la base de la legislación internacional, europea y estatal, se detalla el contenido sustantivo de cada derecho. A tal efecto, se establecen, de forma cierta y precisa, los distintos elementos y las particularidades específicas que los definen, en aras de una mayor seguridad jurídica y de aumentar la certidumbre.

Eduki substantibo horrek osatzen du administrazio publikoa gidatu behar duen gutxieneko arau-multzoa, familian bertan eta gizartean eskubide bakoitzaren eduki substantiboa egokiro egikaritzen eta baliatzen dela ahalbidetu, ziurtatu eta babesteko bete behar diren baldintzak ezartzeko, bai eta haiek garatzen diren gainerako eremuetan ere.

Ese contenido sustantivo conforma el conjunto mínimo de normas por las que se deben guiar las administraciones públicas, de cara a establecer las condiciones necesarias destinadas a facilitar, asegurar y proteger su adecuado ejercicio y disfrute, tanto en el seno de la propia familia como en la sociedad, además de en los restantes ámbitos en los que se desarrollan.

Horren ondorioz, administrazio publikoek pertsona adingabeen eskura jarri behar dituzten mekanismoak aipatzen dira, haien eskubideak benetan egikaritzea eta defendatzea bermatzeko, diskriminaziorik gabe eta aukera-berdintasunean.

Consecuentemente con ello, se enuncian los distintos mecanismos que las administraciones públicas deben poner a disposición de las personas menores de edad con la finalidad de garantizar el ejercicio real y la defensa de sus derechos, sin discriminación y en condiciones de igualdad de oportunidades.

Pertsona adingabeek dituzten eskubideen multzoari dagokionez, arreta berezia merezi du pertsona adingabearen interes gorena gailentzeko eskubideak, zeina haurren eta nerabeen lehen eskubide gisa jasotzen den.

En relación con el conjunto de derechos que asisten a las personas menores de edad, merece una especial atención el derecho a la prevalencia del interés superior de la persona menor de edad, que se recoge como primer derecho de la infancia y la adolescencia.

Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioak 3. artikuluan aldarrikatzen duenez, «haurrei dagokienez, gizarte-ongizateko erakunde publiko nahiz pribatuek, auzitegiek, administrazio-agintariek edo legegintza-organoek hartzen dituzten neurri guztiek haurren interes gorena zaintzea izango dute lehendabiziko ardura». Eta Haurren Eskubideen Batzordeak, 14. Ohar Orokorrean (2013), haurrak bere interes gorena lehendabiziko ardura izan dadin duen eskubideari buruzkoan, «interes gorena» kontzeptuaren hiru dimentsioak azpimarratzen ditu. Batetik, eskubide substantiboa da, pertsona adingabeak bere interes gorenak ebaluatuak izateko eskubidea baitu hari eragiten dion neurri bat hartzen denean eta, beste interes batzuk badaude, horiek behar bezala haztatu beharko dira irtenbide bat bilatu ahal izateko. Bestetik, interpretaziozko izaera duen printzipio orokor bat da; beraz, xedapen juridiko bat modu batean baino gehiagotan interpreta badaiteke, pertsona adingabearen interesei egokien erantzuten dien interpretazioa aukeratu behar da. Baina, gainera, azkenik, printzipio hori prozedurazko arau bat da. Hiru dimentsio horietan, pertsona adingabearen interes gorenak helburu bera du: pertsona adingabearen eskubide guztiak erabat eta modu eraginkorrean errespetatzen direla ziurtatzea, bai eta haien garapen integrala ere.

La Convención sobre los Derechos del Niño proclama en su artículo 3 que «En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño». Y el Comité de Derechos del Niño, en la Observación General número 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, subraya la triple dimensión del concepto «interés superior»: por una parte, es un derecho sustantivo en el sentido de que la persona menor de edad tiene derecho a que, cuando se adopte una medida que le concierna, sus mejores intereses hayan sido evaluados y, en el caso de que haya otros intereses en presencia, se hayan ponderado a la hora de llegar a una solución. Por otra, es un principio general de carácter interpretativo, de manera que, si una disposición jurídica puede ser interpretada en más de una forma, se debe optar por la interpretación que mejor responda a los intereses de la persona menor de edad. Pero, además, en último lugar, este principio es una norma de procedimiento. En estas tres dimensiones, el interés superior de la persona menor de edad tiene una misma finalidad: asegurar el respeto completo y efectivo de todos los derechos de la persona menor de edad, así como su desarrollo integral.

Adingabearen Babes Juridikoari buruzko Lege Organikoaren 2. artikuluari beste idazkera bat eman zion Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzen duen uztailaren 22ko 8/2015 Lege Organikoak, organo legegileak modu unibertsalean aitortutako balioak eta onartutako irizpideak zedarritzeko. Irizpide eta balio horiek kontuan hartu behar ziren, eta zenbait elementu eta kasuan kasuko egoerak aintzat hartuta haztatu, bai eta hartutako erabakiaren motibazioan zehaztu ere, interes gorenaren printzipioaren aplikazioa eta zehaztapena egokia izan den ala ez aztertzeko helburuarekin.

La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, dotó de una nueva redacción al artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor con la finalidad de delimitar una serie de criterios aceptados y valores universalmente reconocidos por el órgano legislador que debían ser tenidos en cuenta y ponderados en función de diversos elementos y de las circunstancias del caso, y que deben explicitarse en la motivación de la decisión adoptada, a fin de conocer si ha sido correcta o no la aplicación del principio y determinación del interés superior.

Hori dela eta, kontuan hartuta arloa arautzeko funtsezko printzipio gidaria dela eta botere publikoen esku-hartze osoa inspiratu behar duela, lege honetan biltzen dira pertsona adingabearen interes gorena kasu partikular bakoitzean interpretatzen eta aplikatzen laguntzen duten gutxieneko irizpideak, arestian aipatutako 2. artikuluan definitzen direnak.

Es por ello por lo que, a la luz de que es el principio rector fundamental a partir del cual se tiene que regular la materia y que tiene que inspirar toda la intervención de los poderes públicos, se integran en esta ley los criterios mínimos que coadyuvan a la interpretación y aplicación, en cada caso particular, del interés superior de la persona menor de edad, y que se definen en el arriba citado artículo 2.

Baina, logika horri jarraikiz, eta berrikuntza gisa, lege-testu honetan pertsona adingabearen interes gorena gailentzeko eskubidea ere ezartzen da, eta erreferentziazko eskubide goren bihurtzen da; hau da, aldi berean egon daitekeen beste edozein eskubide edo interes legitimoren aurrean, pertsona adingabearen interes gorena gailendu beharko da beti.

Pero, atendiendo a esa misma lógica, y como novedad, también se consagra en este texto legal el derecho a la prevalencia del interés superior de la persona menor de edad, que se erige en el derecho supremo de referencia, en el sentido de que, frente a cualquier otro derecho o interés legítimo concurrente, deberá primar siempre, en último término, el interés superior de la persona menor de edad.

Bestalde, II. kapituluak, hedadura askoz ere txikiagokoa bera, pertsona adingabeen eginbeharrak arautzen sakontzen du, Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legeak jada jasotzen zituen xedapenen eta nazioarteko arauen ildotik.

Por su parte, el capítulo II, de extensión mucho más reducida, ahonda en la regulación de los deberes de las personas menores de edad, en línea con las disposiciones que ya incorporaba la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, y con las normas internacionales.

Horrela, pertsona adingabeak kontzientziatu nahi dira, bai eta gizartea bera ere, aitortzen zaizkien eskubideen titulartasuna eta egikaritza ez direla mugagabeak, eta muga eta erreserben mende egon daitezkeela gainerako pertsonen eskubideen errespetua edo ordena publikoaren eta segurtasunaren babesa bermatzeko. Gainera, erantzukizunak pixkanaka nork bere gain hartzearen garrantzia azpimarratu nahi da. Autonomia Erkidegoko lege-aurrekariarekin alderatuta, berrikuntza nagusia da eginbehar horiek, berariaz eta bereizita, familia-, hezkuntza- eta gizarte-eremuan sartzen eta zehazten direla.

Con ello, se persigue concienciar a las personas menores, pero también a la propia sociedad, de que la titularidad y el ejercicio de los derechos que se les reconoce no son ilimitados y pueden estar sujetos a limitaciones y reservas destinadas a garantizar el respeto de los derechos de las demás personas o la protección del orden público y la seguridad. Además, se pretende poner de manifiesto la importancia de trabajar en la asunción progresiva de responsabilidades. Su principal novedad con respecto al antecedente legislativo autonómico es que esos deberes se incardinan y detallan, de forma específica y separada, dentro del ámbito familiar, educativo y social.

III. tituluak hamabost kapitulu ditu eta, haien bidez, modu sistematiko, ordenatu eta zehatzean, haurren eta nerabeen ongizatea eta haien eskubideak egikaritzea sustatzen da, bai eta egikaritze horretatik erator litezkeen betebehar, muga eta murrizketak ere.

El título III se compone de quince capítulos, a través de los cuales aborda, de forma sistemática, ordenada y exhaustiva, la promoción del bienestar de la infancia y la adolescencia y del ejercicio de sus derechos, así como las obligaciones, limitaciones y restricciones que de dicho ejercicio puedan derivar.

Horretarako, pertsona adingabeei aitortutako eskubideen ezagutza, errespetua eta egikaritze eraginkorra eta haien eginbeharrak eta erantzukizunak beren gain hartzea bultzatzeko eta sustatzeko politika, estrategia eta jarduketen multzoa ezartzen du, baita gizartea eskubide eta eginbehar horien eta haur eta nerabeek dituzten beharren inguruan sentsibilizatzera bideratutakoak ere, eta egikaritze hori gauzatu ahal izateko eta pertsona adingabeek garapen osoa eta harmonikoa izan dezaten beharrezkoak eta egokiak diren baldintzak egon daitezen laguntzera bideratutakoak ere bai.

A tal efecto, establece el conjunto de políticas, estrategias y actuaciones orientadas a favorecer y fomentar el conocimiento, el respeto y el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos a las personas menores, así como la asunción de sus deberes y responsabilidades; a sensibilizar a la sociedad sobre tales derechos y deberes y sobre las necesidades de la población infantil y adolescente; así como a favorecer la existencia de las condiciones necesarias y adecuadas para que dicho ejercicio sea posible y para que las personas menores alcancen un desarrollo pleno y armónico.

Jasotzen diren sustapen-jarduketak oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak oro har egikaritzearekin lotuta daude, honako eskubide espezifikoago hauekin batera: familia-eremuan hazteko eta harremanak izateko eskubidea; bizi-baldintza duinak izateko eta gizarte-inklusiorako eskubidea; osasunerako eskubidea; hezkuntzarako eskubidea; kulturarako eskubidea; jarduera fisikorako eta kirolerako eskubidea; aisialdi hezigarrirako eskubidea; lan-eremuko eskubideak; ingurumen osasungarrirako eskubidea; ingurunerako eta mugikortasunerako eskubidea; informaziorako eskubidea; harremanaren, informazioaren eta komunikazioaren teknologietarako eskubidea eta kontsumoaren arloko eskubideak.

Las actuaciones de promoción que se recogen están vinculadas al ejercicio genérico de los derechos básicos y libertades públicas, además de los siguientes derechos más específicos: derecho a la crianza y a las relaciones en el ámbito familiar; derecho a condiciones de vida dignas y a la inclusión social; derecho a la salud; derecho a la educación; derecho a la cultura; derecho a la actividad física y al deporte; derecho al ocio educativo; derechos en el ámbito laboral; derecho a un medioambiente saludable; derecho al entorno y la movilidad; derecho a la información; derecho a las tecnologías de la relación, la información y la comunicación; y, los derechos en materia de consumo.

IV. titulua hiru kapitulutan antolatua dago eta haurren eta nerabeen osasun fisiko eta mentalerako, hezkuntza-garapenerako zein ongizate materialerako eta gizarte-inklusiorako kaltegarriak diren egoeren prebentzioa, detekzioa eta arreta lantzen ditu.

El título IV, estructurado en torno a tres capítulos, se dedica a la prevención, detección y atención de situaciones perjudiciales para la salud física y mental y para el desarrollo educativo, además de aquellas que afectan al bienestar material y la inclusión social de la infancia y la adolescencia.

Prebentzio-ekintzaren esparruan, oro har, haurren eta nerabeen populazio osoari dagokionez, jarduketa-eremu guztietatik eta sistema batzuek eta besteek egituratutako politika, estrategia eta ekintzen multzoa biltzen du, pertsona adingabeen garapen fisiko eta psikologiko egokia zaildu edo hari kalte egin diezaioketen testuinguru, egoera edo jokaerak saihesteko, eta, hasieratik hautemanez gero, haien larritasuna edo iraupena mugatzeko.

En el marco de la acción preventiva, contempla el conjunto de políticas, estrategias y actuaciones que se articulan, con carácter general, desde diferentes ámbitos de actuación, y por distintos sistemas, en relación con el conjunto de la población infantil y adolescente, para evitar la aparición de contextos, situaciones o conductas que pueden dificultar o perjudicar el adecuado desarrollo físico y psicológico, de las personas menores, y, en caso de observarse su inicio, limitar su gravedad o su duración.

Eta, prebentzio-ekintzarekin batera garatzen den arreta-mailaren barruan, euskal administrazio publikoek pertsona adingabeen eskubideak behar bezala egikaritzen direla bermatzeko, bai eta haien garapen integrala eta harmonikoa bermatzeko ere, egiten dituzten jarduketen multzoa finkatzen da, indarkeria- edo babesgabetasun-egoerei lotuta ez dauden egoera kaltegarriak gertatu direnean egindakoena, hala nola osasun-arreta, gaixotasun edo nahasmenduren bat diagnostikatu denean; eskolagabetzeko, absentismoko edo eskola-porroteko egoerak zuzentzera bideratutako hezkuntza-arreta; gizarte-zerbitzuen arreta, familian esku hartzeko neurriak hartzea beharrezkoa denean bizikidetzan laguntzeko beharra dagoelako eta gurasotasuna modu positiboan gauzatzeko, babesgabetasun-egoerarik izan gabe.

Y, dentro del nivel de atención que se desarrolla de forma consustancial a la acción preventiva, se establece el conjunto de actuaciones que desarrollan las administraciones públicas vascas para garantizar el adecuado ejercicio de los derechos de las personas menores, así como su desarrollo integral y armónico, cuando se han producido situaciones perjudiciales no asociadas a situaciones de violencia o de desprotección, tales como: la atención sanitaria cuando se ha diagnosticado una enfermedad o un trastorno; la atención educativa orientada a corregir situaciones de desescolarización, absentismo o fracaso escolar; la atención de los servicios sociales cuando es necesario adoptar medidas de intervención familiar en casos en los que se observa una necesidad de apoyo para la convivencia y para el ejercicio positivo de la parentalidad sin que la situación sea de desprotección.

I. kapituluak bost atal dauzka, eta osasun fisikoaren eta mentalaren arloa du ardatz. Ildo horretan, hainbat gaixotasun, nahasmendu edo arrisku prebenitu, detektatu eta artatzeko jarduketak definitzen dira.

El capítulo I, compuesto por cinco secciones, se centra en el área de la salud física y mental. En esta línea, define las actuaciones dirigidas a la prevención, detección y atención de distintas enfermedades, trastornos o riesgos.

1. atalak garapen-nahasmenduei edo haiek izateko arriskuari lotutako jarduketak zehazten ditu. Ezartzen den jarduketa-multzo anitzaren barruan, eta prebentzio-ekintza indartzeko, arreta berezia merezi dute arreta goiztiarreko esku-hartze integralak eta hogeita bost urtetik beherako emakume haurdunekin aurreikusten diren jarduketek, baldin eta ama izango denaren jokabidearekin edo inguruabar berezi eta zaurgarriekin lotuta dagoen jaio aurreko arrisku-egoera posible bat badago, eta horrek kontzebituaren garapen normalari edo osasunari eragin badiezaioke.

La sección 1.ª concreta las actuaciones vinculadas a trastornos del desarrollo o al riesgo de padecerlos. Dentro del variado conjunto de actuaciones que se establecen, y como refuerzo de la acción preventiva, merecen especial atención la intervención integral en atención temprana y las actuaciones que se contemplan con mujeres gestantes menores de veinticinco años de edad cuando concurra una situación de posible riesgo prenatal asociada a la conducta de la futura madre o a sus circunstancias particulares y factores de vulnerabilidad que puedan afectar al normal desarrollo o a la salud del concebido o de la concebida.

2. atalak sexu- eta ugalketa-osasunari eragiten dioten arriskuei buruzko jarduketak zehazten ditu.

La sección 2.ª detalla las actuaciones referidas a riesgos que afectan a la salud sexual y reproductiva.

3. atalak administrazio publikoek haur eta nerabeen obesitateari dagokionez garatu behar dituzten jarduketak definitzen ditu. Jarduketa horiek familia-ingurunean, eskola-ingurunean, osasun-ingurunean, komunitate-ingurunean eta sektore pribatuan aplikatu beharrekoak izango dira.

La sección 3.ª define las distintas actuaciones que deben desarrollar las administraciones públicas en relación con la obesidad infantil y adolescente, y que serán aplicables en el entorno familiar, en el entorno escolar, en el entorno sanitario, en el entorno comunitario y en el sector privado.

4. atalak osasun mentaleko nahasmenduak, jokabide arazotsuak eta mendekotasunak ditu ardatz. Pertsona adingabeen osasun mentalerako arreta ospitaleko unitate espezializatuetan, intentsitate handiko unitate anbulatorioetan (eguneko ospitaleetan) eta osasun mentaleko zentroetan emango da, eta guztiek haur eta nerabeen psikiatrian espezializatutako osasun-langileez hornituta egon beharko dute.

La sección 4.ª está centrada en los trastornos de salud mental, las conductas problemáticas y las adicciones. La atención a la salud mental de las personas menores se desarrollará en unidades especializadas hospitalarias, unidades ambulatorias de alta intensidad (hospitales de día) y centros de salud mental, dotadas todas ellas de personal sanitario especializado en psiquiatría infantojuvenil.

Testuinguru horretan, bereziki garrantzitsua da egoitza-unitate soziosanitarioak antolatzea espezifikoki osasun mentaleko nahasmenduak eta muga funtzional larriak aldi berean dituzten pertsona adingabeen beharrizanetara egokitutako gizarte- eta osasun-arloko arreta bermatzeko, gizarte- eta osasun-arreta aldiberekoa behar badute.

En este contexto, resulta especialmente relevante la articulación de unidades sociosanitarias residenciales específicamente destinadas a personas menores que presenten, al mismo tiempo, trastornos de salud mental y graves limitaciones funcionales que requieran de una atención social y sanitaria simultánea.

5. atalak istripuen prebentziorako eta arretarako neurriak ezartzen ditu.

La sección 5.ª establece las medidas de prevención y atención de accidentes.

II. kapituluak bi atal ditu, eta hezkuntza-garapenerako kaltegarriak diren egoerei lotutako prebentzio-, detekzio- eta arreta-jarduketak definitzen ditu. Horren arabera, 1. atalak eskolagabetzea eta eskola-absentismoa ditu ardatz, eta 2. atala eskola-porrotera mugatzen da.

El capítulo II, dividido en dos secciones, define las actuaciones de prevención, detección y atención vinculadas a las situaciones perjudiciales para el desarrollo educativo. De acuerdo con ello, la sección 1.ª está centrada en la desescolarización y el absentismo escolar, y la sección 2.ª se circunscribe al fracaso escolar.

III. kapitulua hiru ataletan antolatua dago, eta ongizate materialerako eta gizarte-inklusiorako kaltegarriak diren egoeretara mugatzen da. Testuinguru horretan, ezartzen ditu haur-pobreziako egoeren (1. atala), bizitegi-bazterketako arriskuko eta bizitegi-bazterketako egoeren (2. atala) eta gizarte-bazterketaren (3. atala) prebentziorako, detekziorako eta arretarako jarduketak.

El capítulo III, estructurado en tres secciones, se circunscribe a las situaciones perjudiciales para el bienestar material y la inclusión social. En este contexto, establece las actuaciones de prevención, detección y atención de las situaciones de pobreza infantil (sección 1.ª), de las situaciones de riesgo de exclusión residencial y de exclusión residencial (sección 2.ª), así como de la exclusión social (sección 3.ª).

Bereziki, gizarte-bazterketako egoerei dagokienez, zehazten da ezen, haurdun, bizitokirik gabe, bazterketa-arriskuan edo bazterketa-egoeran dauden haurren edo nerabeen kasuetan, haurrak eta nerabeak babesteko foru-aldundietako lurralde-zerbitzuei dagokiela esku-hartzea, bai ama, bai kontzebitua babesteko eta, esparru horretan, familia- edo egoitza-harrerako konponbide baterako irispidea izan beharko dutela.

En particular, respecto de las situaciones de exclusión social se concreta que, en los casos de niñas o adolescentes embarazadas, sin alojamiento, en riesgo de exclusión o en situación de exclusión, la intervención corresponderá a los servicios territoriales de protección a la infancia y la adolescencia de las diputaciones forales, tanto para la protección de la madre como del concebido o de la concebida, en cuyo marco deberá acceder a una solución de acogimiento familiar o residencial.

V. tituluak hiru kapitulu ditu, eta lege honetan definitutako haurren eta nerabeen kontrako indarkeria-egoeren prebentzioa, detekzioa eta babesa azpimarratzen ditu, eta koherentea da Haurrak eta Nerabeak Indarkeriatik Begiratzeko Babes Integralaren ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoak eremu horretan defendatzen duen prebentzio-, gizarteratze- eta hezkuntza-helburu hirukoitzarekin.

El título V, compuesto por tres capítulos, incide en la prevención, detección y protección frente a situaciones de violencia contra la infancia y la adolescencia definidas en esta ley, y es coherente con la triple finalidad de prevención, socialización y educación en este ámbito que defiende la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

I. kapituluak legearen berrikuntza garrantzitsuenetako bat jasotzen du: estrategia integrala ezartzea haurren eta nerabeen kontrako indarkeriari aurre egiteko.

El capítulo I recoge una de las novedades más importantes de la ley, como es la consagración de la estrategia integral contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia.

Estrategia hori erakunde artekoa eta sektore artekoa izan beharko da, eta haurren eta nerabeen kontrako indarkeriari aurre egin beharko dio alderdi guztietan, haien eskubideak eraginkortasunez egikaritzen direla bermatzeko eta, hala badagokio, urratutako eskubideak itzultzeko eskubidea bermatzeko.

Esta estrategia deberá tener carácter interinstitucional e intersectorial, y abordar la violencia contra la infancia y la adolescencia en todos sus aspectos, con el objetivo de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos y, en su caso, el derecho a la restitución de los derechos vulnerados.

Estrategia horrek, gutxienez, esparru hauetan eragingo du: familia; hezkuntza; osasuna; gizarte-zerbitzuak; arlo judiziala; arlo poliziala eta segurtasunekoa; harremanaren, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak, arreta berezia eskainiz Interneti eta sare sozialei; kultura, aisia eta denbora librea; eta jarduera fisikoa eta kirola.

La estrategia deberá incidir, como mínimo, en los siguientes ámbitos: ámbito familiar; ámbito educativo; ámbito sanitario; servicios sociales; ámbito judicial; ámbito policial y de seguridad; tecnologías de la relación, la información y la comunicación, con especial atención a Internet y las redes sociales; cultura, ocio y tiempo libre; y actividad física y deporte.

II. kapituluak pertsona adingabeei indarkeria-ekintzengatik oinarrizko eskubideak urratzen zaizkien egoerak prebenitzeko jarduketen multzoa garatzen du. Zehazki, aurreikusten diren jarduketek eragin berezia dute familia-, hezkuntza-, kirol- eta aisia-eremuan, bai eta harremanaren, informazioaren eta komunikazioaren teknologien eremuan ere.

El capítulo II desarrolla el conjunto de actuaciones que tienen por objeto prevenir aquellas situaciones en las que las personas menores vean vulnerados sus derechos básicos por actos de violencia. En concreto, las actuaciones que prevé tienen una especial incidencia en el ámbito familiar, educativo, del deporte y el ocio y de las tecnologías de la relación, la información y la comunicación.

Horien artean, nabarmentzekoa da ongizate eta babeserako koordinatzailearen figura arautzea, zeina pertsona adingabeak ikasketak egiten ari diren ikastetxeetan sortu behar baita; eta, era berean, babes-ordezkariaren figura arautzea, zeina nahitaez izan behar baitute pertsona adingabeekin gorputz-hezkuntzako, kiroleko edo aisialdiko jarduerak egiten dituzten entitate, zentro eta antolakunde publiko nahiz pribatuek.

Entre ellas destaca la regulación de la figura de la persona coordinadora de bienestar y protección, que debe crearse en los centros educativos, donde cursen estudios personas menores de edad; e, igualmente, de la figura de la persona delegada de protección, con la que deben contar obligatoriamente las entidades, los centros y las organizaciones, tanto públicas como privadas, que desarrollen habitualmente actividades de educación física, deportivas o de ocio con personas menores de edad.

III. kapitulua babes-jarduna ardatz duen esku-hartzera bideratua dago, eta, horretarako, detekzio goiztiarraren beharra azpimarratzen du. Premisa horretatik, pertsona adingabe bat edozein indarkeria-motaren biktima denean edo hura izateko arriskuan dagoenean, indarkeria hori edozein eremutan gertatzen dela ere (eskolan, komunitatean, kirolean, familian edo beste batean), euskal administrazio publikoek garatu beharreko politika, prozedura eta jarduketa guztiak antolatzen ditu.

El capítulo III está orientado a la intervención centrada en la acción protectora, e incide, para ello, en la necesidad de la detección precoz. Desde esa premisa, articula el conjunto de políticas, procedimientos y actuaciones que deben ejecutar las administraciones públicas vascas cuando una persona menor es víctima de cualquier forma de violencia o está en riesgo de serlo, independientemente del ámbito en el que se produzca la violencia, ya sea escolar, comunitario, deportivo, familiar u otro.

Ildo horretan, aurreikusten diren jarduketak osasunaren, hezkuntzaren, jarduera fisikoaren, kirolaren, gizarte-zerbitzuen zein poliziaren eremuan, eta eremu judizialean sartzen dira. Hala ere, haien guztien artean dimentsio berezia hartzen dute gizarte-zerbitzuen jarduketek, haurren eta nerabeen kontrako indarkeria-kasu posibleen informazioa biltzeko eta balorazioa egiteko duten eskumena kontuan hartuta. Horrekin bat etorriz, lanbide-jarduera gizarte-zerbitzuetan egiten duten funtzionarioei agintaritza-agente izaera esleitzen zaie, pertsona adingabeen babesaren arloan dituzten eginkizunak eraginkortasunez bete ahal izango dituztela bermatzeko, eta indarkeria-ekintzen edo gatazka handiko egoeren eraginpean egoteko aukera dutelako.

En esta línea, las actuaciones que se contemplan tienen encaje dentro del ámbito sanitario, educativo, de la actividad física y el deporte, servicios sociales, ámbito policial y ámbito judicial, si bien entre todas ellas adquieren una especial dimensión las actuaciones de los servicios sociales, atendiendo a su competencia para realizar la recogida de información y la valoración de los casos de posible violencia sobre la infancia y la adolescencia. En coherencia con ello, se le atribuye al personal funcionario que desarrolla su actividad profesional en los servicios sociales la condición de agente de la autoridad, para facilitarle y asegurarle poder desarrollar eficazmente sus funciones en materia de protección de menores, y ante la posibilidad de verse expuesto a actos de violencia o posibles situaciones de alta conflictividad.

Bestalde, arreta berezia merezi du indarkeriaren biktima diren pertsona adingabeei arreta integrala emateko eskubidea arautzeak, esku-hartze, laguntza, harrera eta suspertze fisikoko eta psikologikoko neurriak barne hartuko baititu. Horri dagokionez, nabarmentzekoak dira biktimizazio sekundarioa saihesteko ezartzen diren neurriak eta delituaren ondoriozko kalteen erreparazio material eta moral egokia lortzeko neurriak.

Por otra parte, merece especial consideración la regulación del derecho a una atención integral a las personas menores víctimas de violencia, que comprenderá medidas de intervención, apoyo, acogida y recuperación física y psicológica. En este sentido, destacan las medidas que se establecen con la finalidad de evitar la victimización secundaria, y las medidas dirigidas a obtener una adecuada reparación material y moral de los perjuicios derivados del delito.

VI. titulua bost kapituluk osatzen dute, eta legearen kapitulu zabalena da. Aurreko tituluaren ildo beretik, pertsona adingabeen babesgabetasunarekiko zaurgarritasun-egoeren eta babesgabetasun-egoeren (arriskukoak edo desanparokoak) prebentzioa, detekzioa eta babesa arautzen ditu, baita haien ondorioz urratutako eskubideak leheneratzea eta itzultzea ere.

El título VI está integrado por cinco capítulos y es el más extenso de la ley. En la misma línea seguida por el título precedente, regula la prevención, detección y protección ante situaciones de vulnerabilidad a la desprotección y de desprotección (ya sean de riesgo o de desamparo) de personas menores, y la recuperación y restitución de los derechos vulnerados a causa de aquellas, cuando proceda.

I. kapituluak haur eta nerabeen babesgabetasun-egoerak eta babesgabetasunarekiko zaurgarritasun-egoerak prebenitzeko, detektatzeko eta babesteko aplikatu beharreko esparru juridiko erkidea ezartzen du. Halaber, egoera horietako bakoitzaren irismena zehazten du.

El capítulo I establece el marco jurídico común aplicable a la prevención, detección y protección de las situaciones de desprotección de la infancia y la adolescencia y de vulnerabilidad a la desprotección. Igualmente, concreta el alcance de cada una de esas situaciones.

Horregatik, zenbait interpretazio eragin ditzakeen eta araua aplikatzerakoan segurtasun juridikoko arazoak sor ditzakeen kontzeptu juridiko zehaztugabe bat legean sartzea saihesteko asmoz, «babesgabetasunarekiko zaurgarritasuna» definitzen da autonomia-erkidegoko lege-esparruaren berrikuntza gisa.

Por ello, en aras de evitar dar cabida en la ley a un concepto jurídico indeterminado que ocasione interpretaciones diversas y genere problemas de inseguridad jurídica en la aplicación de la norma, se introduce como novedad en el marco legislativo autonómico una definición acerca de qué ha de entenderse por «vulnerabilidad a la desprotección».

Kontzeptu hori kasu jakin batzuetara mugatuta geratzen da. Kasu horietan, nahiz eta pertsona adingabearen premiei arreta egokia ematen zaiela ikusi, badira zailtasun pertsonal, familiar edo sozial batzuk egoera horrekiko zaurgarritasuna dakartenak, eta, ondorioz, etorkizunean babesgabetasuna agertu ahal izatea dakartenak.

Dicho concepto queda limitado a aquellos casos en los que, a pesar de observarse una atención adecuada a las necesidades de la persona menor, existen dificultades personales, familiares o sociales que implican vulnerabilidad a tal situación, por lo que en el futuro podría aparecer la desprotección.

II. kapituluak prebentzio-ekintza jorratzen du, eta pertsona adingabeek beren legezko ordezkariei edo haien zaintza duten pertsonei dagozkien hazkuntza-eginbeharrak ez betetzearen edo behar ez bezala betetzearen edo betetzea ezinezkoa izatearen ondorioz dituzten babesgabetasun-egoerak prebenitzeko jarduketen multzoa definitzen du.

El capítulo II aborda la acción preventiva, y define el conjunto de actuaciones destinadas a prevenir las situaciones de desprotección en las que se encuentran las personas menores a consecuencia del incumplimiento o del inadecuado o imposible cumplimiento de los deberes de crianza que recaen en sus representantes legales o personas que ostenten su guarda.

Babesa indartzeko asmoz, arreta berezia eskaintzen die babesgabetasunarekiko zaurgarritasun-egoera posibleen prebentzioari eta detekzioari. Era berean, sentsibilizazio- eta kontzientziazio-jarduketa ugari garatzen ditu, bai eta hazkuntza-eginkizunei laguntzeko neurriak ere, babesgabetasun-egoerak saihestera bideratuak. Azken horiek familia-testuinguru seguruak bultzatzen dituztenak dira, errespetu- eta maitasun-harremanetan oinarrituak, eta hazkuntza-eginkizunak betetzen laguntzen dutenak.

Con el espíritu de reforzar la protección, presta una especial atención a la prevención y detección de posibles situaciones de vulnerabilidad a la desprotección. Asimismo, desarrolla una variedad de actuaciones de sensibilización y concienciación y de medidas de apoyo a las funciones de crianza, orientadas a evitar la aparición de situaciones de desprotección. Estas últimas son aquellas que favorecen contextos familiares seguros, basados en relaciones de respeto y afecto, y las que facilitan el ejercicio de las funciones de crianza.

III. kapituluak sorospena emateko eginbehar orokorra eta babesgabetasun-egoeran berehalako arreta emateko betebeharra jasotzen ditu. Berezitasun gisa, azpimarratzekoa da foru-aldundiei esleitzen zaiela pertsona adingabe baten behin-behineko zaintza beren gain hartzeko ahalmena, berehalako arreta ematea errazteko.

El capítulo III recoge el deber general de auxilio y la obligatoriedad de prestar una atención inmediata en situación de desprotección. Como particularidad destaca la atribución a las diputaciones forales de la facultad de asumir la guarda provisional de una persona menor de edad, en aras de facilitar el ejercicio de la atención inmediata.

Era berean, udaletako gizarte-zerbitzuei komunikatutako babesgabetasun-egoera posibleen kasua hartzeko prozedura garatzen du, bai eta detektatutako egoeraren balorazioa ere.

Asimismo, desarrolla el procedimiento de recepción del caso de las posibles situaciones de desprotección que sean comunicadas a los servicios sociales municipales, así como la valoración de la situación detectada.

Ildo berean, administrazio-espedientearen erregulazioa gehitzen da, eta babes-prozedura baten esparruan izapidetu daitezkeen espedienteak zehaztu eta haien formatu elektronikoa eta espedientearen zaintza eta jagoletzarako eta hura osatzen duten dokumentu elektronikoak gordetzeko baldintzak zehazten ditu.

En esta misma línea, se incorpora la regulación del expediente administrativo, se detallan los diversos tipos de expedientes que pueden tramitarse en el marco de un procedimiento de protección, y se establece su formato electrónico y los requisitos para la guarda y custodia del expediente y para la conservación de los documentos electrónicos que lo integren.

IV. kapituluak dituen zortzi atalen bidez, euskal administrazio publikoek babesgabetasun-egoeren aurrean duten babes-jarduna arautzen da. Babes-jardunaren barruan sartzen dira adingabeak beren familia-eremuan daudenean, bai arrisku-egoeran, bai desanparo-egoeran, pertsona adingabeak babesteko sistemaren esparruan aplikatzen diren politika, prozedura eta jarduketa guztiak.

El capítulo IV, a través de un total de ocho secciones, regula la acción protectora de las administraciones públicas vascas ante situaciones de desprotección. Dentro de la acción protectora se engloban el conjunto de políticas, procedimientos y actuaciones que se aplican, en el marco del sistema de protección de las personas menores de edad, cuando estas últimas se encuentran en su ámbito familiar, bien en una situación de riesgo, bien en una situación de desamparo.

Diseinatutako babes-jarduna bat dator Adingabearen Babes Juridikoari buruzko Lege Organikoan jasotzen diren Estatuko oinarrizko xedapenekin, eta adingabeen babesari dagokionez administrazio publikoek dituzten jarduketa-printzipioak errespetatzen ditu. Alde horretatik, uztailaren 22ko 8/2015 Lege Organikoak eta uztailaren 28ko 26/2015 Legeak (biak haurrak eta nerabeak babesteko sistema aldatzekoak), Haurrak eta Nerabeak Indarkeriatik Begiratzeko Babes Integralaren ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organiko berriarekin batera, beren artikuluetan egindako aldaketak jasotzen ditu, eta arlo horretako Estatuko oinarrizko xedapenak garatzen ditu.

La acción protectora que se diseña está en consonancia con las disposiciones estatales básicas contenidas en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, y respeta los principios de actuación de las administraciones públicas en relación con la protección de menores. En este sentido, incorpora los cambios realizados en su articulado por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, ambas de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia, además de la reciente Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y desarrolla las disposiciones estatales básicas en la materia.

Arau-esparru horren barruan, 1. atalak arrisku-egoeraren definizioa ematen du, bai eta arrisku-egoera dagoela zehazteko adierazleen zerrenda bat ere, egoera horiek detektatzeko eta baloratzeko segurtasun juridikoa indartze aldera.

Dentro de ese marco normativo, la sección 1.ª incide en la definición de la situación de riesgo y establece un listado pormenorizado de indicadores que determinan su existencia, todo ello en aras de reforzar la seguridad jurídica en la detección y valoración de estas situaciones.

Testuinguru horretan, arrisku-egoeren aurrean udaletako gizarte-zerbitzuek eta haurrak eta nerabeak babesteko lurralde-zerbitzuek duten esku-hartzea jorratzen da, egoera horien larritasunaren balorazioaren arabera beren eskumenekoak diren egoeretan. Era berean, kasua lurralde-zerbitzuetara bideratzeari heltzen dio, eta, osagarri gisa, mekanismo bat diseinatzen da udaletako gizarte-zerbitzuen eta lurralde-zerbitzuen arteko babesgabetasun-egoeren balorazioan egon daitezkeen desadostasunak konpontzeko. Haiek ahalik eta azkarren eta arreta handienarekin konpondu behar dira, inplikatuen eskubideei eta, bereziki, pertsona adingabearen eskubideei kalterik ez egiteko.

En este contexto, se aborda la intervención ante las situaciones de riesgo desde los servicios sociales municipales y los servicios territoriales de protección a la infancia y la adolescencia, en aquellas situaciones en las que resulten competentes de acuerdo con la valoración de su gravedad. Asimismo, se aborda la derivación del caso a los servicios territoriales, y, complementariamente, se diseña un mecanismo dirigido a solucionar las discrepancias en la valoración de las situaciones de desprotección entre los servicios sociales municipales y los servicios territoriales, las cuales deben ser resueltas con la mayor celeridad y diligencia posible, para no perjudicar los derechos de las personas implicadas y, en especial, de la persona menor de edad.

Bestalde, arrisku-egoeretan familia-eremuko hezkuntzako eta esku-hartze sozialeko proiektua arautzen da, eta familiak proiektuaren diseinuan eta hura abian jartzeko orduan parte hartzeko eta laguntzeko duen eginbeharra ezartzen da.

En otro orden de cosas, se regula el contenido del proyecto de intervención social y educativo familiar en situaciones de riesgo, y se consagra el deber de participación y colaboración de la familia en el diseño y la puesta en marcha del proyecto.

Familiak laguntzeko duen eginbeharrarekin estu lotuta, lehen aldiz arautzen da Autonomia Erkidegoko lege-testu batean arrisku-egoeraren deklarazioa. Figura berri hori prebentzio-ekintzan kokatzen da, eta guraso-eginbeharrak egikaritzean portaera-aldaketa baten eragile sustatzaile gisa jarduteko filosofiarekin sortu da. Azken buruan, egoera ez larriagotzea lortu nahi da, ondoren desanparo-egoeraren deklarazioa eragin ez dezan, deklarazio horrek, berehala, pertsona adingabea bere familiatik eta bere ingurunetik banantzea ekarriko luke eta.

En estrecha relación con el deber de colaboración de la familia, se regula, por primera vez en un texto legal autonómico, la declaración de la situación de riesgo. Esta nueva figura se enmarca en la acción preventiva, y nace con la filosofía de actuar como agente promotor de un cambio de comportamiento en el ejercicio de los deberes parentales. Se persigue, en último término, evitar que la situación se agrave y derive en una ulterior declaración de la situación de desamparo, que traería como consecuencia inmediata la separación de la persona menor de su familia y de su entorno.

Euskal ordenamendu juridikoan gai horretara egiten den lehen hurbilketa Euskal Autonomia Erkidegoan haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko udal- eta lurralde-mailako gizarte-zerbitzuetan arrisku- eta desanparo-egoeren larritasuna balioesteko Balora tresnaren eguneratzean datza, zeina maiatzaren 9ko 152/2017 Dekretuaren bidez egin zen.

La primera aproximación a esta cuestión que se produce en el ordenamiento jurídico vasco se encuentra en la actualización del instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo en los servicios sociales municipales y territoriales de atención y protección a la infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco (Balora), realizada mediante el Decreto 152/2017, de 9 de mayo.

Kasu horretan, honako alderdi hauetara mugatzen zen arautzea: gurasoek, legezko ordezkariek edo harreragileek eta zaintzaileek haur eta nerabeei arreta eta babesa emateko zerbitzuekin elkarlan aktiborik ez zutela ondorioztatzea ahalbidetuko duten irizpideak ezartzea, elkarlan aktiborik eza arrisku-deklarazioa gaitzen zuen aldez aurreko premisa baitzen; udal- eta lurralde-mailako gizarte-zerbitzuek esku hartu beharreko kasuak zehaztea, egoeraren larritasun-mailari erreparatuz; eta kasu horietan jarraitu beharreko jarduketa-prozedura zehaztea, bereziki kasua gizarte-zerbitzuetara bideratzea, hala bazegokion, arrisku-egoeraren larritasun-maila areagotzearen edo gutxitzearen arabera.

En este caso, la regulación se limitaba a los siguientes aspectos: establecer los criterios que permitirán concluir la ausencia de colaboración activa del padre y de la madre, las representantes y los representantes legales o las personas acogedoras y guardadoras con los servicios de atención y protección a la infancia y adolescencia, que actuaba como presupuesto previo habilitante de la declaración de riesgo; determinar los supuestos en los que debían intervenir los servicios sociales municipales y los servicios territoriales, atendiendo al nivel de gravedad de la situación; y definir el procedimiento de actuación ante estos casos, con especial incidencia en la derivación del caso entre los distintos servicios sociales, según procediese, en función del aumento o disminución del nivel de gravedad de la situación de riesgo.

Premisa horietatik abiatuta, lege honek arrisku-deklarazioaren arautzean sakontzen du, eta nahitaezkoa da deklarazio hori jaio aurreko arrisku-egoeretan, ezartzen diren inguruabar jakin batzuk gertatzen direnean, eta betiere haurra jaio ondorengo aldirako. Eta, era berean, legez gaitzen du arrisku- eta desanparo-egoeren larritasuna baloratzeko tresna teknikoaren esparruan arrisku-deklarazioa eragiten duten kasu berriak zehazteko aukera.

Partiendo de esas premisas, esta ley profundiza en la regulación de la declaración de riesgo, y amplía la obligatoriedad de su adopción a situaciones asociadas al riesgo prenatal, cuando concurran determinadas circunstancias que se establecen, y siempre con posterioridad al nacimiento. Y, a su vez, habilita legalmente la posibilidad de contemplar nuevos supuestos determinantes de la declaración de riesgo en el marco del instrumento técnico para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo.

Horretarako, legezko gaikuntza hori egikaritzeak bete beharko duen irizpide bikoitza ezartzen du, zeina Eusko Jaurlaritzari dagokion, erregelamenduak egiteko ahalaren titularra den aldetik. Hau da, pertsona adingabearen ongizaterako edo haren nortasunaren erabateko garapenerako kaltegarriak diren edo pertsona adingabearen eskubideen egikaritzari eragiten dioten egoerak izan beharko dute. Era berean, tresna tekniko horrek lege hau erregelamendu bidez garatzeko arau-mailako izaera duela adierazten du.

Para ello, establece un doble criterio al que deberá sujetarse el ejercicio de esa habilitación legal, y que corresponde al Gobierno Vasco, como titular de la potestad reglamentaria. Esto es, deberá tratarse de situaciones que resulten perjudiciales para el bienestar o el pleno desarrollo de la personalidad de la persona menor de edad, o afecten al ejercicio de sus derechos. Asimismo, declara el carácter de rango normativo de desarrollo reglamentario de la presente ley que ostenta dicho instrumento técnico.

Azkenik, arrisku-deklarazioa errebokatzeko eta amaitzeko arrazoiak ezartzen dira.

Por último, se establecen las causas de revocación y cese de la declaración de riesgo.

2. atalak desanparo-egoeretan Administrazioak izan beharreko babes-jarduna arautzen du. Horretarako, desanparo-egoera definitzen du eta egoera hori zehazten duten inguruabarrak ezartzen ditu. Horren ildotik, administrazio-prozedura arautu baten diseinuan aurrera egiten du, haren faseak eta izapideak zehaztuta, desanparo-deklarazioa erabakitzen duen egintzara, lege-aginduz tutoretzaren ardura hartzera eta dagozkion babes-neurriak hartzera bideratuta. Osagarri gisa, presazko prozedura bat ezartzen da familian babesgabetasun-egoera larrien aurrekariak dauden edo haurraren osotasun fisiko edo psikikorako berehalako arrisku larriaren beste zantzu batzuk dauden kasuetarako.

La sección 2.ª regula la acción protectora de la Administración en situaciones de desamparo. A tal efecto, define la situación de desamparo y establece las circunstancias que la determinan. En línea con ello, avanza en el diseño de un procedimiento administrativo reglado, con definición de sus fases y trámites, conducente al acto por el que se acuerda la declaración de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la ley, así como las medidas de protección que correspondan. Complementariamente, se establece un procedimiento de urgencia para aquellos casos en los que existan antecedentes de situaciones graves de desprotección en la familia u otros indicios de peligro inminente y grave para la integridad física o psíquica del niño o de la niña.

3. atalak foru-aldundiek beren gain hartzen duten zaintzaren egikaritzea du ardatz, dela lege-aginduz tutoretza hartzeari datxekiona, dela pertsona adingabearen legezko ordezkariek berariaz eskatzearen, ebazpen judizial baten edo berehalako arreta emateko betebeharra betetzearen ondoriozkoa, eta behin-behineko izaera du.

La sección 3.ª se centra en el ejercicio de la guarda que asumen las diputaciones forales, ya sea inherente a la tutela por ministerio de la ley o consecuencia de la solicitud expresa de las personas que ostentan la representación legal de la persona menor de edad, de una resolución judicial o del cumplimiento de la obligación de prestar atención inmediata, y que reviste carácter provisional.

Aurreikusten diren zaintza-kasuen artean, nabarmentzekoa da, dakarren berrikuntzagatik, behin-behineko zaintza; zaintza hori norbere gain hartzeak ez du eskatzen aldez aurreko desanparo-deklaraziorik, ez eta pertsona adingabearen legezko ordezkarien eskaerarik ere.

Entre los distintos supuestos de guarda que se contemplan destaca, por su novedad, la guarda provisional, cuya asunción no exige una declaración previa de desamparo ni la solicitud de quienes ostentan la representación legal de la persona menor de edad.

Zaintza-modalitate hori presan oinarritzen da. Beraz, justifikatuta dago gizarte-zerbitzuek berehalako jarduketa bat egiteko betebeharra dutela, pertsona adingabeari oinarrizko premiak asetzeko behar den arreta emateko, hura identifikatzeko, haren inguruabarrak ikertzeko eta, hala badagokio, desanparo-egoera erreala egiaztatzeko behar diren eginbideak egiten diren bitartean.

Esta modalidad de guarda tiene su base en la urgencia. Por tanto, se justifica en la obligatoriedad para los servicios sociales de realizar una actuación inmediata, dirigida a procurar a la persona menor la atención necesaria para cubrir las necesidades básicas, entretanto tienen lugar las diligencias precisas para proceder a su identificación, investigar sus circunstancias y constatar, en su caso, la situación real de desamparo.

Nolanahi ere, salbuespenezko araubide horrek eskatzen du, nahitaez, eta eragindako pertsonen segurtasun juridikoa eta eskubideak bermatzeko, ahalik eta denbora-mugarik laburrenak ezartzea hura egikaritzeko, egoera horrek denboran sine die iraun ez dezan. Horrela, kasu horietarako, gehienez hiru hilabeteko epea ezartzen da desanparo-egoeraren deklarazioa egiteko eta, ondorioz, tutoretza edo babes-neurri egokia proposatzeko.

En todo caso, este régimen excepcional demanda, imperiosamente, y en garantía de la seguridad jurídica y de los derechos de las personas afectadas, establecer límites temporales lo más breves posible a su ejercicio, en aras de evitar que la situación perdure en el tiempo sine die. Así, para estos casos se establece un plazo máximo de tres meses para proceder a la declaración de la situación de desamparo y la consiguiente asunción de la tutela o la proposición de la medida de protección procedente.

4. atalak tutoretzari eta zaintzari buruzko xedapen komunak ezartzen ditu, eta haien bidez hainbat gai jorratzen dira. Haien artean nabarmenenak dira, besteak beste, harreran dauden pertsona adingabeen eskubideen eta eginbeharren estatutua ezartzea eta kasuari erreferentziazko profesional bat nahitaez esleitzea.

La sección 4.ª establece las disposiciones comunes a la tutela y a la guarda, a través de las cuales se aborda un amplio abanico de cuestiones, entre las que destacan el establecimiento de un estatuto de derechos y deberes de las personas menores de edad en acogimiento, y la obligatoriedad de asignar al caso una persona profesional de referencia.

Era berean, banakako babes-planari eta zaintza eskuordetzeari aplikatu beharreko araubide juridikoa ezartzen da, egonaldietarako, irteeretarako eta oporretarako, bai eta familia zabalarekin egiten diren egonaldietarako ere. Ildo beretik, senitartekoekiko eta hurbilekoekiko eta boluntarioekiko harremanak azpimarratzen dira.

Asimismo, se establece el régimen jurídico aplicable al plan individualizado de protección y a la delegación de guarda, bien para estancias, salidas y vacaciones, bien para estancias con familia extensa. En la misma línea, se incide en las relaciones con familiares y personas allegadas y con personas voluntarias.

Bestalde, bizikidetza-ingurune desberdinen arteko trantsizioa jorratzen da babes-neurriak edo zaintza egikaritzeko modua aldatzen direnerako, bai eta familian berriz integratzen direnerako eta familian berriz integratu ondorengo jarraipena egiteko ere. Azkenik, bizimodu independentea prestatzeko programak garatzen dira, hamasei urtetik gorako pertsona adingabeei zuzenduta.

En otro orden de cosas, se aborda la transición entre distintos entornos de convivencia cuando se producen variaciones de medidas de protección o de la forma de ejercicio de la guarda, así como la reintegración familiar y el seguimiento posterior a la reintegración familiar. Y, por último, se desarrollan los programas de preparación a la vida independiente dirigidos a personas menores a partir de dieciséis años.

5. atalak zenbait xedapen ezartzen ditu, babes-neurri baten mende dauden pertsona adingabeek lehentasunezko sarbidea izan dezaten osasun- eta hezkuntza-eremuetako zerbitzuetara.

La sección 5.ª establece una serie de disposiciones que regulan el acceso preferente de las personas menores sujetas a una medida de protección a servicios incluidos en el ámbito sanitario y educativo.

6, 7 eta 8. atalek familia- eta egoitza-harrera soilik dituzte ardatz. Bi babes-neurri horiek dira foru-aldundiek pertsona adingabeen gainean beren gain hartzen duten zaintzaren bi zutabeak, haiek familia-eremutik banantzen dituztenean hartutakoarenak. Hori horrela izanik ere, neurri horiek hartzerakoan, zaintza familia-ingurune egoki batean egikaritzea lehenetsi beharko da beti, eta familia-harrerako neurriari lehentasuna emango zaio egoitza-harrerakoaren aldean.

Las secciones 6.ª, 7.ª y 8.ª se centran, exclusivamente, en el acogimiento familiar y residencial. Ambas medidas de protección constituyen los dos pilares sobre los que se asienta el ejercicio de la guarda que asumen las diputaciones forales sobre las personas menores de edad cuando estas son separadas de su ámbito familiar. Sin perjuicio de ello, en su adopción deberá priorizarse siempre el ejercicio de la guarda en un entorno familiar adecuado, y prevalecerá la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial.

Neurri horiek euskal ordenamendu juridikoan sakontasunez jorratu dira, Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legearen erregelamendu bidezko garapenaren esparruan; bereziki, Euskal Autonomia Erkidegoan familia-harrera arautzen duen abenduaren 11ko 179/2018 Dekretuan, eta Gizarte babesik gabeko haur eta nerabeentzako egoitza harrerako baliabideak arautzen dituen uztailaren 8ko 131/2008 Dekretuan.

La regulación de dichas medidas ha sido abordada profundamente en el ordenamiento jurídico vasco, en el marco del desarrollo reglamentario de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia; en particular, en el Decreto 179/2018, de 11 de diciembre, por el que se regula el acogimiento familiar en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y en el Decreto 131/2008, de 8 de julio, regulador de los recursos de acogimiento residencial para la infancia y la adolescencia en situación de desprotección social.

Funtsean, lege honetan gai honi buruz jasotzen diren aurreikuspenak koherenteak dira bi arau-testu horien edukia inspiratzen duten espiritu, printzipio eta helburuekin, Estatuko lege-esparru berriarekin bateraezin bihurtu diren kontuetan izan ezik.

En esencia, las previsiones que se recogen en esta materia en esta ley son coherentes con el espíritu, los principios y los objetivos que inspiran el contenido de ambos textos normativos, salvo en aquellas cuestiones que han devenido incompatibles con el nuevo marco legislativo estatal.

Horrela, familia-harrerari dagokionez, familia-harrera espezializatua birformulatzen da, Adingabearen Babes Juridikoari buruzko Lege Organikoaren 20.1 artikuluan, Haurrak eta Nerabeak Indarkeriatik Begiratzeko Babes Integralaren ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoak egindako aldaketaren bidez. Aldaketa horren ondorio berehalakoena da modalitate hori besteren familiako harreran sartzea ahalbidetzen zuten elementuak aldatu direla, eta orain familia zabaletara ere hedatzen dela, Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzen duen uztailaren 28ko 26/2015 Legean aurrez ezarritako baldintza hori ezabatu egiten baita.

Así, en lo que afecta al acogimiento familiar, se reformula el acogimiento familiar especializado, a través de la modificación operada en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y que tiene como consecuencia más inmediata una variación en los elementos que permitían encajar esta modalidad dentro del acogimiento en familia ajena, extendiéndose ahora también a las familias extensas, al eliminarse ese condicionante que había establecido previamente la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Hala eta guztiz ere, sartzen den berrikuntzarik garrantzitsuena da araubide bikoitza ezartzen dela familia harreragile espezializatu izendatzen den pertsonari aplikatzeko, aurreikusten denaren arabera pertsona adingabeari eskaini beharko dion arduraldia kontuan hartuta. Arduraldi esklusiboko harreragile espezializatuaren figura sortzea da horren ondorio berehalakoena. Horrela, pertsona adingabearen premia eta inguruabar bereziek arduraldi esklusiboa eskatzen dutela zehazten den kasuetan, harreragile izendatutako pertsonak arduraldi horren araberako konpentsazioa jasoko du Gizarte Segurantzaren araubidearen esparruan.

Si bien, con todo ello, la novedad más importante que se introduce es la instauración de un doble régimen aplicable a la persona que sea designada acogedora familiar especializada, atendiendo a la dedicación que se presupone debe prestar a la persona menor de edad, y que tiene como consecuencia más inmediata el surgimiento de la figura de la persona acogedora especializada de dedicación exclusiva. De tal forma que, en los casos en los que se determine que las necesidades y circunstancias especiales de la persona menor de edad exigen una dedicación exclusiva, la persona designada como acogedora percibirá una compensación en atención a dicha dedicación, en el marco del régimen de Seguridad Social.

Bestalde, egoitza-harrerari dagokionez, berrikuntza garrantzitsuenak jokabide-arazoak dituzten pertsona adingabeak babesteko zentro espezifikoei buruz Adingabearen Babes Juridikoari buruzko Lege Organikoan egiten den arautzetik datoz, bai eta zentro horietan bizikidetza eta segurtasuna bermatzeko neurrietatik ere.

Por su parte, respecto del acogimiento residencial, las novedades más importantes devienen de la regulación estatal que se realiza en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de los centros de protección específicos para personas menores de edad con problemas de conducta, y de las medidas para garantizar la convivencia y la seguridad en ellos.

Aipatutakoarekin bat etorriz, nabarmentzekoa da 6. atalean familia-harreraren modalitate guztiak jorratzen direla, kontuan hartuz haien iraupena eta helburuak, bai eta pertsona adingabeak familia harreragilearekin duen lotura eta familia horren ezaugarriak ere.

En coherencia con lo anterior, en la sección 6.ª destaca el abordaje de las distintas modalidades de acogimiento familiar, atendiendo a su temporalidad y objetivos, así como a la vinculación de la persona menor de edad con la familia acogedora y a las características que presente dicha familia.

Eta, bestalde, 7. atalean, garrantzitsua da egoitza-harrerako programen tipologia arautzea. Programa horiek artatutako egoiliarren ezaugarri berezien eta berariazko premien arabera ezartzen eta definitzen dira.

Y, por otro lado, en la sección 7.ª resulta relevante la regulación de la tipología de programas de acogimiento residencial, los cuales se establecen y definen en función de las características particulares de la población residencial atendida y de sus necesidades específicas.

Esparru horretan, azpimarratu behar da zerrendatzen den programen tipologia tasatuaren barruan bereizten direla, batetik, jokabide-nahasmenduak dituzten pertsona adingabeentzako programa eta, bestetik, jokabide-arazoak dituzten adingabeentzako laguntza intentsiboko programa espezializatua, zeinak Adingabearen Babes Juridikoari buruzko Lege Organikoaren 25.1 artikuluan aipatzen diren.

En este marco, es preciso destacar la distinción que se realiza, dentro de la tipología tasada de programas que se relaciona, entre el programa para personas menores de edad con trastornos de conducta y el programa especializado de apoyo intensivo a las personas menores de edad con problemas de conducta referidas en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

Bereizketa horren helburua da autonomia-erkidego mailako lege-aurreikuspenak Estatuko lege-esparrura egokitzea; bereziki, Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzen duen uztailaren 22ko 8/2015 Lege Organikoak Adingabearen Babes Juridikoari buruzko Lege Organikoaren II. tituluan sartzen dituen IV. kapitulu berriko aurreikuspenetara (25. artikulutik 35. artikulura bitartekoak).

Esta distinción tiene como finalidad adecuar las previsiones legales autonómicas al marco legislativo estatal; en particular, a las previsiones del nuevo capítulo IV (comprensivo de los artículos 25 a 35) que introduce la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en el título II de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

Bi programa horiek bazeuden jada Gizarte babesik gabeko haur eta nerabeentzako egoitza harrerako baliabideak arautzen dituen uztailaren 8ko 131/2008 Dekretuan, 4.2.2 artikuluan aurreikusitako programa espezializatuen barruan, eta honako izendapen hauekin: jokabide-arazoak dituzten nerabeei arreta emateko programa espezializatua, eta jokabide-arazo larriak dituzten nerabeentzako laguntza intentsiboko programa espezializatua.

Ambos programas estaban ya presentes en el Decreto 131/2008, de 8 de julio, regulador de los recursos de acogimiento residencial para la infancia y la adolescencia en situación de desprotección social, dentro de los programas especializados previstos en su artículo 4.2.2, y bajo las siguientes denominaciones: programa especializado de atención a adolescentes con problemas de conducta y programa especializado de apoyo intensivo a adolescentes con graves problemas de conducta.

Era berean, bi programa horiek jokabide disruptiboak zituzten nerabeak zituzten helburu. Hala ere, lehen kasuan, oinarrizko programa orokorraren esparruan arreta ematea ezinezkoa egiten zuten jokabide bereziki disruptiboak ziren, eta, bigarren kasuan, behin eta berriz gertatzen ziren jokabide disruptiboei edo antisozialei egiten zitzaien erreferentzia, beren buruari edo hirugarrenei kalte edo galera larriak eragiteko arrisku nabarmena zekartenei, edo haien garapen integrala arrisku larrian jartzen zutenei, inola ere ez bazuten bideragarri egiten arreta aurreko programa espezializatuaren esparruan ematea.

Asimismo, ambos programas tenían como personas destinatarias a adolescentes que presentasen conductas disruptivas, si bien, en el primer caso, se trataba de conductas particularmente disruptivas que hacían inviable su atención en el marco del programa básico general, y, en el segundo caso, se hacía referencia a conductas reiteradas y gravemente disruptivas o antisociales que suponían un riesgo evidente de daños o perjuicios graves a sí mismas o a terceras personas, o que pusiesen en grave riesgo su desarrollo integral, y en ningún caso fuese viable su atención en el marco del programa especializado anterior.

Hori dela eta, Adingabearen Babes Juridikoari buruzko Lege Organikoan arautzen diren babeseko zentro espezifikoetan artatu behar diren nerabeei buruzko nahasmena saihestu behar denez, edo izan behar zituzten jokabide disruptiboen ezaugarri bereziei buruzko zalantzak sortzea ekiditeko, eta programa espezializatu bi horien hartzaile guztiei zentro horietan arreta eman behar zaiela pentsatzearen uste okerrera ez iristeko, egokitzat jotzen da programa horien izenak birformulatzea, goian adierazitako zentzuan.

Por ello, ante la necesidad de evitar la confusión acerca de los adolescentes y las adolescentes que deben ser atendidas en los centros de protección específicos que se regulan en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, o posibles dudas acerca de las características particulares de las conductas disruptivas que debían presentar, y llegar al equívoco de pensar que todas las personas destinatarias de ambos programas especializados deben ser atendidas en dicho centros, se considera conveniente reformular la denominación de dichos programas, en el sentido arriba apuntado.

Bestalde, nabarmentzekoa da babesgabetasun-egoeran dauden pertsona adingabeentzako egoitza-harrerako baliabideetan har daitezkeen heziketa-neurri zuzentzaileei aplikatu beharreko araubidea. Haurrak eta Nerabeak Indarkeriatik Begiratzeko Babes Integralaren ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoak osatu egiten du egoitza-harreran datzan babes-neurriaren berrikuspena, 2015ean egindakoa, berme handiagoak sartuz segurtasun-neurriak hartzeko orduan.

De otro lado, destaca el régimen aplicable a las medidas educativas correctoras que pueden ser adoptadas en los recursos de acogimiento residencial para personas menores en situación de desprotección. La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, viene a completar la revisión de la medida de acogimiento residencial que se realizó en el año 2015, con la introducción de mayores garantías en la adopción de las medidas de seguridad.

Horri dagokionez, Adingabearen Babes Juridikoari buruzko Lege Organikoan 21 ter artikulu berria sartu da, non esparru orokor bat ezartzen baita komuna izango dena haurrak eta nerabeak babesteko zentro guztientzat eta zentro horietan bizikidetza eta segurtasuna bermatzeko neurri guztientzat, eta euste fisikoko neurriak aplikatzea debekatzen da; hala ere, debeku horrek salbuespen oso mugatu batzuk onartzen ditu, jokabide-arazoak dituzten adingabeak babesteko zentroen kasu espezifikoan.

A este respeto, da entrada en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor a un nuevo artículo 21 ter, en el que se establece un marco general, común para todos los centros de protección a la infancia y la adolescencia y para el conjunto de las medidas destinadas a garantizar la convivencia y la seguridad en dichos centros, y se establece la prohibición de aplicar medidas de contención física, si bien esta prohibición admite excepciones, muy limitadas, en el caso específico de los centros de protección de menores con problemas de conducta.

Horrenbestez, heziketa-neurri zuzentzaileak aplikatzea eragiten duten kasuak ezartzen dira, eta haien ezaugarriak eta edukiak definitzen dira, haien helburua, aplikatu ahal izateko izan behar diren baldintzak eta aplikatzeko mugak.

Consecuentemente, se establecen los supuestos que dan lugar a la aplicación de medidas educativas correctoras, y se define su característica y contenidos, su finalidad, los términos en que deben ser aplicadas y los límites en su aplicación.

Azkenik, 8. atalak jokabide-arazoak dituzten adingabeak babesteko zentro espezifikoak arautzen ditu, Adingabearen Babes Juridikoari buruzko Lege Organikoak jasotakoak. Zentro horiek laguntza intentsiboko programa espezializatu baten barruan daudenak izango dira soil-soilik. Bereziki, honako hauei buruzko berariazko aurreikuspenak ezartzen dira: horrelako zentro batean sartzeko gaitzen duten baldintzak, zentroan barneratzea eta egonaldiaren iraupena, segurtasun-neurrien tipologia eta segurtasun- eta euste-neurriei aplikatu beharreko araubidea, bisiten eta irteera-baimenen araubidea, bai eta pertsona adingabearen komunikazioena ere.

Por último, la sección 8.ª desarrolla la regulación de los centros de protección específicos para menores con problemas de conducta que acoge la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y que serán, única y exclusivamente, aquellas que estén incluidas dentro de un programa especializado de apoyo intensivo. En especial, se establecen las previsiones específicamente referidas a las condiciones habilitantes del ingreso en un centro de estas características, la duración del ingreso y permanencia en el centro, la tipología de medidas de seguridad y el régimen aplicable a las medidas de seguridad y contención, y el régimen de visitas y permisos de salida, así como de comunicaciones de la persona menor de edad.

Euste fisikoko segurtasun-neurriekin lotuta, bakarrik onartzen da, salbuespen gisa, pertsona adingabearen eskumuturrak ekipamendu homologatuekin lotzea, baldin eta protokolo zorrotz baten pean egiten bada eta ezinezkoa bada beste bide batzuetatik saihestea bere bizitza, osotasun fisikoa edo hirugarrenena arrisku larrian jartzea. Era berean, euste-neurri horren eremu subjektibo hartzailea mugatzen da.

En relación con las medidas de seguridad consistentes en la contención física, se admite únicamente, y con carácter excepcional, la sujeción de las muñecas de la persona menor de edad con equipos homologados, siempre y cuando se realice bajo un estricto protocolo y no sea posible evitar por otros medios la puesta en grave riesgo de su vida o integridad física o la de terceras personas. Asimismo, se delimita el ámbito subjetivo destinatario de dicha medida de contención.

V. kapituluak, oso-osorik, adopzioko institutu juridikoa du ardatz, eta hiru atal bereizitan banatzen da.

El capítulo V está centrado, íntegramente, en el instituto jurídico de la adopción, que se aborda distribuido en tres secciones diferenciadas.

1. atalak adopzio nazionalaren esparru juridikoa jorratzen du. Aipagarria da, besteak beste, honako gai hauen arautzea: eremu subjektiboaren mugaketa, zeinak barne hartzen baititu adopta daitezkeen pertsona adingabeak zein adoptatzaile gisa beren burua eskain dezaketen pertsonak; adoptatzaile izateko egokitasuna eta adoptatzaileen hautaketa.

La sección 1.ª aborda el marco jurídico de la adopción nacional. Destaca la regulación, entre otras cuestiones, de las siguientes: la delimitación del ámbito subjetivo, que comprende tanto a las personas menores de edad que pueden ser adoptables como a las personas que pueden ofrecerse como adoptantes; la idoneidad para ser adoptante; y la selección de las personas adoptantes.

Gai horiek alde batera utzita, nabarmentzekoa da adopzio-helburuko zaintza eskuordetzea arautzea eta adopzio irekia, zeinak autonomia-erkidegoko legerian berriak diren.

Al margen de dichas cuestiones, destacan la regulación de la delegación de la guarda con fines de adopción, y la adopción abierta, que resultan novedosas en la legislación autonómica.

Lehenengo neurriak aukera ematen du foru-aldundiak dagokion adopzio-proposamena agintaritza judizialaren aurrean aurkeztu baino lehen pertsona adingabearen eta hura adoptatzeko egokitzat jo diren pertsonen arteko behin-behineko bizikidetza hasteko, adopzioari buruzko ebazpen judiziala eman arte. Horrela, saihestu egiten da pertsona adingabea babes-zentro batean edo beste familia batekin egon behar izatea denbora horretan. Nolanahi ere, neurri horren kautelazko izaera kontuan hartuta, haren iraupena eta egikaritzea denbora-mugen mende daude.

La primera de las medidas posibilita que, con anterioridad a que la diputación foral presente la correspondiente propuesta de adopción ante la autoridad judicial, pueda iniciarse la convivencia provisional entre la persona menor de edad y las personas consideradas idóneas para su adopción, hasta que se dicte la resolución judicial de adopción. De esta forma se evita que la persona menor de edad tenga que permanecer durante ese tiempo en un centro de protección o con otra familia. En todo caso, atendiendo al carácter cautelar de esta medida, su duración y ejercicio están sujetos a límites temporales.

Bestalde, adopzio irekiak aukera ematen du behin eratutakoan adoptatuaren eta haren jatorrizko familiako kideen arteko harremanei edo kontaktuei eusteko, bisita edo komunikazioen bidez, elkarren arteko lotura juridikoa azkendu bada ere. Ondorioz, horrekin zehazten dira adopzio ireki bat eratzea gaitzen duten inguruabarrak, haren irismena eta haren garapenaren baldintzak eta zehaztapenak.

Por su parte, la adopción abierta posibilita, tras su constitución, el mantenimiento de la relación o contactos, a través de visitas o de comunicaciones, entre la persona adoptada y miembros de su familia de origen, a pesar de que se haya extinguido el vínculo jurídico entre ellas. En consecuencia, con ello se determinan las circunstancias que habilitan la constitución de una adopción abierta, su alcance y las condiciones y términos de su desarrollo.

2. atalak nazioarteko adopzioa du ardatz. Ezartzen den arautzea Estatuaren eta autonomia-erkidegoen arteko eskumen-banaketaren esparruan kokatzen da, zeina Konstituzio Auzitegiaren 36/2021 Epaian, 2021eko otsailaren 18koan, zedarritzen baita.

La sección 2.ª se centra en la adopción internacional. La regulación que se establece se sitúa dentro del marco de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas que se deslinda en la reciente Sentencia 36/2021, de 18 de febrero de 2021, del Tribunal Constitucional.

Epaian ezartzen diren irizpideekin bat etorriz, eta berrikuntza nagusi gisa, Eusko Jaurlaritzak nazioarteko adopzioaren arloan aldebiko akordioak sinatzeko legitimazioa duen kasuak mugatzen dira, baita akordio horiek izan dezaketen irismena ere.

De acuerdo con los criterios que se establecen en la sentencia, y como novedad más importante, se delimitan aquellos supuestos en los que el Gobierno Vasco está legitimado para suscribir acuerdos bilaterales en materia de adopción internacional y el alcance que pueden tener dichos acuerdos.

Era berean, nazioarteko adopzioaren arloko bitartekaritza-jarduera eta nazioarteko adopzioko bitartekaritza-organismoak definitzen dira. Eta, ondoren, aipatutako organismo horien egiaztapena ez ezik, egiaztapena etetea edo kentzea gidatu behar duen gutxieneko esparru juridikoa ezartzen da, bai eta egiaztapenaren ondorio zuzena diren kontrol-, ikuskapen- eta jarraipen-eginkizunen betetzea ere, baina baita nazioarteko adopziorako eskaintzak izapidetzearenak ere.

Asimismo, se definen la actividad de intermediación en materia de adopción internacional y los organismos de intermediación en adopción internacional. Y, seguidamente, se establece el marco jurídico mínimo que debe guiar tanto la acreditación de los citados organismos como la suspensión o retirada de la acreditación, así como el ejercicio de las funciones de control, inspección y seguimiento que traen causa directa de la acreditación, pero también de la tramitación de los ofrecimientos para la adopción internacional.

3. atalak adopzio osteko faseari dagozkion aurreikuspenak jasotzen ditu; fase hori adopzio nazionalak zein nazioarteko adopzioak, biek, dute.

La sección 3.ª acoge las previsiones correspondientes a la fase posadoptiva, común a la adopción nacional e internacional.

Aurreikuspen horien helburua da, nabarmenki, adoptatzaileek beren burua adopziorako eskaintzen dutenean beren gain hartzen dituzten betebeharrak betetzeko duten nahitaezkotasuna indartzea, adopzioaren aurreko fasean nahiz adopzioaren osteko fasean. Ildo horretan, pertsona adingabea bere familia berrira egokitzearen eta familia horretan integratzearen balorazioa egiteko jarraipen-betebeharrak ez betetzeak dakartzan ondorio juridikoak adierazten dira, edo jatorrizko herrialdean eskumena duen atzerriko agintaritzak, ezarritako denboran eta moduan eta galdatutako aldizkakotasunarekin, jarraipen-txostenak jaso ahal izateko beharrezkoak diren beste betebehar ekonomiko edo material batzuk ez betetzeak dakartzanak.

Dichas previsiones se afanan de forma importante en reforzar la obligatoriedad de las personas adoptantes de dar cumplimento a las obligaciones que asumen cuando se ofrecen para la adopción, tanto en la fase preadoptiva como posadoptiva. En este sentido, se expresan las consecuencias jurídicas que derivan del incumplimiento de las obligaciones de seguimiento dirigidas a valorar la adaptación e integración de la persona menor de edad en su nueva familia, o de otras obligaciones, económicas o materiales, que resulten necesarias para que los informes de seguimiento puedan ser recibidos por la autoridad extranjera competente en el país de origen, en el tiempo y forma establecidos y con la periodicidad exigida.

Bestalde, adopzioaren ondorengo fasearen esparruan foru-aldundiek abian jarri beharko dituzten gutxieneko laguntza-jarduketak ezartzen dira. Jarduketa horien hartzaileak adoptatzaileak eta adoptatutako pertsona adingabeak izango dira.

De otro lado, se establecen las actuaciones de apoyo que, con carácter de mínimos, deberán poner en marcha las diputaciones forales en el marco de la fase posterior a la adopción, y cuyas destinatarias serán las personas adoptantes y las personas menores de edad adoptadas.

Azkenik, jatorri biologikoari buruzko datuak ezagutzeko eskubidea ezartzen da. Alde horretatik, eskubide hori eraginkortasunez egikaritzen dela bermatzeko beharrezkoak diren baldintzak ezartzen dira. Horretarako, foru-aldundiak behartuta daude interesdunei, beren zerbitzu espezializatuen bitartez, jatorri biologikoari buruzko datuak ezagutzeko eskubidea betetzeko behar dituzten aholkularitza eta laguntza ematera.

Por último, se consagra el derecho a conocer los datos sobre los orígenes biológicos. En este sentido, se establecen las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio efectivo de ese derecho. A tal efecto, las diputaciones forales están obligadas a prestar a las personas interesadas, a través de sus servicios especializados, el asesoramiento y la ayuda que precisen para hacer efectivo el derecho a conocer los datos sobre sus orígenes biológicos.

VII. titulua bost kapituluk osatzen dute, eta zigor-legearekin gatazkan dauden pertsona adingabeei eman beharreko gizarte- eta hezkuntza-arloko arretari buruzkoa da. Zentzu horretan, ezartzen diren xedapenak zigor-legea urratzen duten jokabideen prebentziora bideratuta daude, haurren eta nerabeen ongizatea sustatzeko ekintzaren esparruan kokatuta.

El título VII, compuesto por cinco capítulos, está dedicado a la atención socioeducativa a las personas menores de edad en conflicto con la ley penal. En este sentido, las previsiones que se establecen se orientan a la prevención de las conductas transgresoras de la ley penal, en el marco de la acción de promoción del bienestar de la infancia y la adolescencia.

Ikuspegi horretatik, I. kapituluak arautzen den gizarte- eta hezkuntza-arloko arretaren helburu izango diren pertsonak mugatzen ditu.

Desde esa perspectiva, el capítulo I delimita las personas destinatarias de la atención socioeducativa que se regula.

II. kapituluak prebentzio-ekintza azpimarratzen du, esku-hartzea gidatuko duten printzipioak ezartzen ditu, neurri judizialak betearazteko behar diren zerbitzuak antolatzen ditu, eta zigor-legearekin gatazkan dauden arau-hausle adingabeei gizarte- eta hezkuntza-arloko arreta eskaintzeko entitate laguntzaileak definitzen ditu.

El capítulo II incide en la acción preventiva, establece los principios que regirán la intervención, se ocupa de la organización de servicios necesarios para la ejecución de las medidas judiciales, y define las entidades colaboradoras de atención socioeducativa a personas menores de edad en conflicto con la ley penal.

III. kapituluak, adingabeen epaileek delitu-egitateak gauzatzearren erabaki ditzaketen barneratze- eta neurri-moten aniztasunetik abiatuta, aurrera egiten du aurreikusten dituzten neurrien betearazpena gidatu behar duten jarduketa-irizpideen garapenean, neurri horietako bakoitzak berekin dakarren eskubide-murrizketaren arabera, bai eta haien jarraipenean ere. Halaber, askatasunaz gabetzen duten neurriak betetzeko eta heziketa-taldeko bizikidetzarako heziketa-zentroetan aplika daitezkeen jagoletza- eta barne-segurtasuneko neurriak ezartzen ditu, bai eta neurri horiek gauzatzeko baldintzak ere.

El capítulo III, partiendo de la diversidad de tipos de internamiento y medidas que pueden acordar los jueces y las juezas de menores por la comisión de hechos delictivos, avanza en el desarrollo de los criterios de actuación que deben guiar la ejecución de las distintas medidas que contemplan, en función de la restricción de derechos que cada una de ellas conlleva, así como su seguimiento. Asimismo, establece las medidas de vigilancia y seguridad interior que pueden ser aplicadas en los centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad y de convivencias en grupo educativo, así como las condiciones para su ejercicio.

Neurri horiek bat datoz Adingabeen Erantzukizun Penala arautzen duen urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoaren 59. artikuluaren edukiarekin, Haurrak eta Nerabeak Indarkeriatik Begiratzeko Babes Integralaren ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoak berridazten duen moduan. Zentzu horretan, bakarrik onartu ahal izango da, salbuespenez, barneratze-neurria betetzen duen pertsona bati eskumuturrak ekipamendu homologatuekin lotzea baldin eta hori protokolo zorrotz baten pean egiten bada eta kalte gutxiagoko neurriak aplikatzea ezinezkoa bada. Eta espresuki debekatzen da pertsona bat ohe artikulatu bati edo objektu finko bati edo instalazioei edo objektu higigarriei ainguratutako objektu bati lotzean datzan euste mekanikoa.

Las medidas que se contemplan se adecuan al contenido del artículo 59 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en la redacción que le da a aquel la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. En este sentido, solo será admisible, con carácter excepcional, la sujeción de las muñecas de la persona que cumple medida de internamiento con equipos homologados, siempre y cuando se realice bajo un estricto protocolo y no sea posible aplicar medidas menos lesivas. Y se prohíbe expresamente la contención mecánica consistente en la sujeción de una persona a una cama articulada o a un objeto fijo o anclado a las instalaciones o a objetos muebles.

Amaitzeko, IV. kapituluak arautzen du barneratze-neurri judizialen mendeko pertsona adingabeei aplikatu beharko zaien diziplina-araubidea; eta V. kapituluak, berriz, jarduketa osagarriak betearazteko neurriak lantzen ditu.

Para finalizar, el capítulo IV regula el régimen disciplinario que resultará de aplicación a las personas menores de edad sujetas a medidas judiciales de internamiento, y el capítulo V se ocupa de las actuaciones complementarias a la ejecución de las medidas.

VIII. tituluak bi kapitulu ditu, eta erakundeen arteko lankidetza- eta koordinazio-organoak, kontsulta-organoak eta gizarte-partaidetzako organoak ezartzen ditu.

El título VIII, integrado por dos capítulos, establece los órganos de cooperación y coordinación interinstitucional y los órganos consultivos y de participación social.

I. kapituluan, erakunde arteko eta sektore arteko elkarlan-, lankidetza- eta koordinazio-ereduaren oinarrizko arauak eta jarduketa-printzipioak zehazten dira. Ikuspegi horretatik, Administrazioaren lankidetza- eta koordinazio-eginbeharra lege honetan ex novo sortzen den organo baten bidez egituratzen da, alegia, Haur eta Nerabeentzako Erakunde arteko eta Sektore arteko Organoaren bidez. Organo berri hori sortzeko beharra justifikatzeko arrazoia legearen abiapuntuko filosofiarekin berarekin lotuta dago. Filosofia horrek haur eta nerabeei dagokien eremu materiala berezko eskumen-espazio gisa defendatzea du ardatz, eta haurrei eta nerabeei dagokien eta eragiten dieten hainbat gai sartzen dira horren barruan, eta, hortaz, haien eskubideak eraginkortasunez egikaritzea ere bai. Horren arabera, Haur eta Nerabeentzako Erakunde arteko eta Sektore arteko Organoaren helburua zehazten da, eta organo horren osaera eta eginkizunak ezartzen dira.

El capítulo I define las normas básicas y los principios de actuación por los que se debe regir el modelo de colaboración, cooperación y coordinación interinstitucional e intersectorial. Desde esa perspectiva, el deber de cooperación y coordinación administrativa se estructura a través de un órgano que se crea ex novo en esta ley, el Órgano Interinstitucional e Intersectorial para la Infancia y la Adolescencia. La razón por la que se justifica la necesidad de crear este nuevo órgano entronca con la propia filosofía de la que parte la ley, y que se centra en la defensa del ámbito material correspondiente a la infancia y la adolescencia como un espacio competencial propio, dentro del cual se incardinan distintas materias que afectan e inciden en la población infantil y adolescente y, por tanto, en el ejercicio efectivo de sus derechos. De acuerdo con ello, se define la finalidad y se establecen la composición y funciones del Órgano Interinstitucional e Intersectorial para la Infancia y la Adolescencia.

Organo hori alde batera utzita, haurtzaroaren eta nerabezaroaren eremuan lurralde- eta toki-lankidetzarako teknikak antolatzeko aukera ere aurreikusten da.

Al margen de dicho órgano, se prevé también la posibilidad de articular técnicas de cooperación territorial y local en el ámbito de la infancia y la adolescencia.

II. kapituluak herritarrek haur eta nerabeen arloan sustapen-, prebentzio-, detekzio- eta arreta- eta babes-politika publikoetan parte hartzea indartzen du. Horretarako, Haur eta Nerabeentzako Euskal Kontseilua eratzen da, kontsulta-organo goren eta euskal administrazio publikoek eta haur- eta nerabe-arloan inplikatutako gizarte-eragileek parte hartzeko foro espezifiko modura.

El capítulo II refuerza la participación ciudadana en las políticas públicas de promoción, prevención, detección y atención y protección a la infancia y la adolescencia. Para ello, se constituye el Consejo Vasco para la Infancia y la Adolescencia como el máximo órgano de carácter consultivo y foro específico de participación de las administraciones públicas vascas y los agentes sociales implicados en materia de infancia y adolescencia.

Era berean, Haur eta Nerabeen Foroa sortzen da. Organo horrekin, eraginkor egiten da pertsona adingabeek duten eskubidea osasunaren, hezkuntzaren, kulturaren, kirolaren, segurtasunaren, justiziaren eta gizarte-zerbitzuen eremuetan eta, bereziki, beren eskubideak sustatzeari, prebenitzeari, detektatzeari eta babesteari berariaz lotutako planak, programak eta politikak lantzen, haiei jarraipena egiten eta haiek ebaluatzen parte hartzeko eta kolektiboki kontsultatuak eta entzunak izateko.

Asimismo, crea el Foro de la Infancia y la Adolescencia, con el cual se hace efectivo el derecho de las personas menores a participar y ser consultadas y escuchadas colectivamente en los asuntos que les conciernen, en los ámbitos de la salud, la educación, la cultura, el deporte, la seguridad, la justicia y los servicios sociales; y, de forma particular, en la elaboración, seguimiento y evaluación de planes, programas y políticas específicamente vinculadas a la promoción, prevención, detección y protección de sus derechos.

IX. tituluak bi kapitulu ditu, eta haur eta nerabeentzako arretaren eremua garatzea eta hobetzea ditu helburu.

El título IX se estructura en dos capítulos y tiene por objeto el desarrollo y la mejora en el ámbito de la atención a la infancia y la adolescencia.

Orain arte, ez dago haur eta nerabeei buruzko informazio orokor eta bateratua biltzen duen mekanismo zentralizaturik, informazio horrek proiektatzen den gaiei (hezkuntza, osasuna, gizarte-zerbitzuak, segurtasuna, eta abar) buruzko datuak ematen dituela; horrela, informazioa bere osotasunean ustiatuta eta interpretatuta, haur eta nerabeen errealitatea eta, bereziki, premiak modu trinko eta homogeneoan ezagutzea ahalbidetuko duela, lurraldeka, jardun-arloka edo esku-hartze sistemen arabera zatitu gabe.

Hasta el momento actual no existen mecanismos centralizados que recojan una información global y unificada en relación con la infancia y la adolescencia, que proporcione datos de las distintas materias en las que se proyecta (educación, sanidad, servicios sociales, seguridad, etcétera), de tal forma que, explotada e interpretada la información en su conjunto, permita un conocimiento compacto y homogéneo, no fraccionado por territorios, áreas de actuación o sistemas de intervención, de la realidad de la infancia y la adolescencia y, en especial, de sus necesidades.

Horregatik, titulu honetan jasotako erregulazioaren abiapuntua da uste osoa dagoela beharrezkoa dela tresna batzuk izatea haurren eta nerabeen errealitatea berariaz ezagutu ahal izateko, ahuleziak, mehatxuak, indarguneak eta aukerak hauteman ahal izateko eta, are garrantzitsuago, administrazio publikoei beren jardunean aurrea hartzeko aukera emateko.

Por ello, la regulación contenida en este título parte del convencimiento de que es necesario disponer de instrumentos que posibiliten aglutinar y preservar un conocimiento específico de la realidad de la infancia y la adolescencia, como premisa para poder detectar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades; y, aún más importante, posibilitar a las administraciones públicas anticiparse en su actuación.

Azken finean, ezagutza hori guztia izatea aldez aurreko urratsa da pertsona adingabeen bizi-baldintzak eta haien ongizatean duten eragina ezagutu ahal izateko, haiekin esku hartzeak dakartzan gabeziak eta zailtasunak detektatzeko, pertsona adingabeak artatzen dituzten zerbitzuen kudeaketaren kalitatea ebaluatzeko, bai eta arretaren eta babesaren arloko jardunbide egokiak identifikatzeko ere. Eta, horren ondorioz, haurren eta nerabeen premiak definitu ahal izango dira, eta premia horiei erantzuten nabarmen aurrera egin ahal izango da, haurren eta nerabeen ongizatea ahalbidetzen eta sustatzen duten irtenbide berritzaileak eta alternatiboak aurkitzeko planak, programak eta politikak abian jarriz, baita ikerketak ere, eta lege honek ezartzen dituen helburuak lortzeko bidean aurrera egin ahal izango da.

En suma, atesorar todo ese conocimiento es el paso previo para poder conocer las condiciones de vida de las personas menores de edad y la incidencia en su bienestar, detectar las carencias y dificultades asociadas a la intervención con ellas, evaluar la calidad de la gestión en los servicios que atienden a personas menores de edad, y también identificar buenas prácticas en la atención y protección; y, consecuentemente con ello, poder definir las necesidades de la infancia y la adolescencia, y avanzar considerablemente en la respuesta a estas necesidades, con la puesta en marcha de planes, programas y políticas e, incluso, investigaciones, dirigidos a encontrar soluciones innovadoras y alternativas que favorezcan y promuevan el bienestar de la infancia y la adolescencia, y avanzar en la consecución de los objetivos que marca esta ley.

Informazio hori edukitzea oso interesgarria da Haurren eta Nerabeen Behatokiarentzat, lege honek esleitzen dizkion eginkizunak askoz modu eraginkorragoan garatzea erraztu eta bermatuko bailioke.

Disponer de dicha información resulta de enorme interés para el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, en la medida en que le facilitaría y aseguraría el desarrollo de las funciones que le atribuye esta ley de una forma mucha más eficaz.

Aurrekoa oinarri hartuta, I. kapituluak berrikuntza garrantzitsu bat dakar estatistikaren ikuspegitik, Haur eta Nerabeei buruzko Informaziorako Euskal Sistema sortzea, hain zuzen ere.

Sobre la base de lo anterior, el capítulo I incorpora una novedad muy importante desde el plano estadístico, como es la creación del Sistema Vasco de Información sobre la Infancia y la Adolescencia.

Sistema horretan, pertsona adingabeen bizitzako esparruei buruzko datu agregatuak eta adierazleak jasoko dira: haien premiak, haien osasunerako kaltegarriak diren egoerak, hezkuntza-garapena, indarkeria-egoerak, babesgabetasun-egoerak, zigor-legearekiko gatazka-egoerak, eta haien premiei erantzuteko eta haiek babesteko hartutako neurriak. Beraz, zeharkako politikak planifikatzeko eta garatzeko funtsezko tresna da, eta sare eta gailu informatiko eta telematikoak egituratzea eskatuko du, adierazleak egiteko behar diren datuak etengabe iraultzeko eta etengabe eguneratzeko.

Este sistema incluirá datos agregados e indicadores sobre las diferentes esferas de la vida de las personas menores, sus necesidades, las situaciones perjudiciales para su salud, su desarrollo educativo, las situaciones de violencia, las situaciones de desprotección, las situaciones de conflicto con la ley penal, así como sobre las medidas adoptadas para responder a sus necesidades y para protegerlas. Por tanto, se configura como un instrumento esencial para la planificación y el desarrollo de políticas transversales y requerirá la articulación de las redes y dispositivos informáticos y telemáticos necesarios para el volcado permanente de los datos necesarios para la elaboración de los indicadores y su actualización permanente.

Horretarako, Haur eta Nerabeei buruzko Informaziorako Euskal Sistemaren edukia elikatu asmo da lehen mailako iturrietako informazioarekin, hau da, hezkuntzaren, osasunaren, gizarte-zerbitzuen edo segurtasunaren sistemako informazioarekin, bai eta beren jarduera haurren eta nerabeen eremuan garatzen duten entitateen informazioarekin ere.

A tales efectos, se pretende nutrir el contenido del Sistema Vasco de Información sobre la Infancia y la Adolescencia de información procedente de fuentes primarias, como son el sistema educativo, sanitario, de servicios sociales o de seguridad, así como las entidades que desarrollen su actividad en el ámbito de la infancia y la adolescencia.

Bestalde, kapitulu honek hainbat neurri ezartzen ditu pertsona adingabeei arreta ematen dieten zerbitzuetan arretaren kalitatea bermatzea ahalbidetzen dutenak lege honetan aurreikusitako jarduketa-eremu guztietan.

Por otro lado, este capítulo establece una batería de medidas que persiguen garantizar la calidad de la atención en los servicios que atienden a las personas menores en los diferentes ámbitos de actuación previstos en esta ley.

Bestalde, bereziki eragiten du titulu honetan bertan definitzen diren eta pertsona adingabeekin ohiko harremana izatea dakarten lanbide, ofizio eta jardueretan, irismenari buruzko zalantza posibleak saihesteko eta, aldi berean, segurtasun juridikoa indartzen laguntzeko.

En otro orden de cosas, incide de forma particular en las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, las cuales se definen en este mismo título, en aras de evitar posibles dudas en cuanto a su alcance y contribuir, al mismo tiempo, a reforzar la seguridad jurídica.

Halaber, urtero haurren eta nerabeen eskubideen arloko prestakuntza espezializatua, hasierakoa eta etengabea, sustatzeko eta bermatzeko agindua ematen zaie euskal administrazio publikoei, lanbide, ofizio eta jarduera horietan diharduten profesionalei zuzendua. Era berean, prestakuntza horren diseinua eta ezaugarriak gidatu behar dituzten elementuak arautzen ditu, profesionalen profila edo betetzen dituzten eginkizun zehatzak kontuan hartuta. Eta, bestetik, sartzeko funtsezko baldintza gisa ezartzen du sexu-askatasunaren eta sexu-ukigabetasunaren aurkako edozein deliturengatik epai irmo bidez kondenatua ez izatea.

Asimismo, se dirige a las administraciones públicas vascas el mandato de promover y garantizar, anualmente, una formación especializada, inicial y continua, en materia de derechos de la infancia y la adolescencia, destinada a las personas profesionales que ejerzan dichas profesiones, oficios y actividades. En iguales términos, regula los elementos que deben guiar el diseño de dicha formación y sus características, atendiendo al perfil de las personas profesionales o las funciones concretas que desempeñen. Y, de otro lado, establece como requisito esencial de acceso no haber sido condenadas por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales.

II. kapituluak garrantzi handiagoa ematen dio Haurren eta Nerabeen Behatokiari, azterketarako, ebaluaziorako, elkarlanerako eta aholkularitza teknikorako organo gisa eratutakoari, haren antolaketa funtzionala indartuz. Arreta berezia merezi du haren eginkizunak zabaldu izanak; haien artean, honako hauek nabarmentzen dira: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrean egiten diren arauzko xedapen orokorren txostenak egitea haur eta nerabeengan duten eraginaren ebaluazioari dagokionez, haurren eta nerabeen kontrako indarkeriari aurre egiteko estrategia integralaren betetze-mailari eta efikaziari buruzko ebaluazio-txostena egitea, edo Haur eta Nerabeei buruzko Informaziorako Euskal Sistema kudeatzea, bai eta hura eguneratzea eta mantentzea ere.

El capítulo II dota de una mayor relevancia al Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, configurado como órgano de estudio, evaluación, colaboración y asesoramiento técnico, a través de un refuerzo de su organización funcional. Merece especial atención la ampliación que se realiza de sus funciones, entre las que destacan las siguientes: informar las disposiciones normativas de carácter general que se elaboren en el seno de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación con la evaluación de impacto en la infancia y la adolescencia realizada sobre aquellas; elaborar el informe de evaluación sobre el grado de cumplimiento y la eficacia de la estrategia integral contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia; o gestionar el Sistema Vasco de Información sobre la Infancia y la Adolescencia, así como su actualización y mantenimiento.

X. tituluak haurren eta nerabeen eremu zehatz eta propioan aplikatu beharreko eskumen-araubideari eragiten dio. Eta, horretarako, gai honi dagokionez Eusko Jaurlaritzak, foru-aldundiek eta udalek dituzten ahalmen eta eginkizunen arautze zehatza eskaintzen du, bereziki sustapenaren, prebentzioaren, arretaren eta babesaren arloan dituztenena.

El título X incide en el régimen competencial que resulta de aplicación en el ámbito, específico y propio, de la infancia y la adolescencia. Y, para ello, ofrece una regulación completa de las distintas facultades y funciones que ostentan en relación con esta materia el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos; en especial, en relación con las actuaciones de promoción, prevención, atención y protección.

Eusko Jaurlaritzari dagozkion eskumenen kasu zehatzean, ekintza zuzenaren erregulazioa nabarmentzen da, eta haur eta nerabeentzako arretarekin zerikusia duten gaiak zehazten dira, zeinen gainean betearazte-eskumenak bere gain hartzen baititu.

Destaca, en el caso concreto de las competencias que corresponden al Gobierno Vasco, la regulación de la acción directa, y se detallan las cuestiones relacionadas con la atención a la infancia y la adolescencia sobre las cuales se asumen competencias de ejecución.

XI. tituluak hiru kapitulu ditu, eta zehapen-araubidea arautzen du. I. kapituluak subjektu erantzuleak definitzen ditu, eta zehatz-mehatz tipifikatzen ditu arau-hauste administratiboak. II. kapituluak zehapenak ezartzen ditu, eta zehapen horiek mailakatzeko eta aplikatzeko elementuak zehazten ditu, bai eta haien preskripzioa ere. Eta III. kapituluak zehapen-prozedura du ardatz.

El título XI, dividido en tres capítulos, articula el régimen sancionador. El capítulo I define a los sujetos responsables y tipifica exhaustivamente las infracciones administrativas. El capítulo II determina las sanciones, y concreta los elementos dirigidos a su graduación y aplicación, así como su prescripción. Y el capítulo III se centra en el procedimiento sancionador.

Xedapen gehigarriei dagokienez, haietako lehenengoak Eusko Jaurlaritzari agintzen dio egin ditzala planifikazio- eta koordinazio-lanak, Euskal Autonomia Erkidegoan sexu-indarkeriaren biktima izan diren haur eta nerabeei arreta integral eta espezializatua emateko zerbitzu bat abian jartzeko.

En cuanto a las disposiciones adicionales, la primera de ellas mandata al Gobierno Vasco la tarea de planificar y coordinar la creación y puesta en marcha en la Comunidad Autónoma del País Vasco de un servicio de atención integral y especializada de la población infantil y adolescente que haya sido víctima de violencia sexual.

Horrekin lortu nahi da zerbitzu hori sexu-indarkeriaren biktima diren pertsona adingabeentzat erreferentzia-gune izatea. Prozesu asistentzial eta judizialetan parte hartzen duten profesional guztiek zerbitzu horretara joan beharko dute, eta zerbitzu horretan ezarriko dira biktimentzat jarritako harrera-, laguntza-, babes- eta errekuperazio-neurri guztiak.

La finalidad que se persigue es que este servicio se configure como el lugar de referencia para las personas menores de edad víctimas de violencia sexual, al que se deberán desplazar el conjunto de profesionales intervinientes en los procesos asistenciales y judiciales, y en el que se implementarán el conjunto de las medidas de acogida, apoyo, protección y recuperación de las víctimas.

Hala, ez da egingo alferrikako jarduketarik, ez eta jarduketarik bikoiztuko edo errepikatuko ere. Eta, horrela, murriztu egingo dira kontaketa aldatzeko aukerak, zeren ez da behin eta berriro azaldu behar izango jasandako gertakarien testigantza, eta saihestu egingo da horrek ekar dezakeen kontrako efektua ere: biktimizazioa areagotzea.

Con ello se evitan actuaciones innecesarias, cuando no la duplicación o repetición de aquellas. Y, de esta forma, disminuyen las posibilidades de alterar el relato que pueden conllevar, en ocasiones, las reiteraciones en el testimonio de los hechos sufridos, con el efecto adverso de propiciar un incremento de la victimización.

Bigarren xedapen gehigarriak ezartzen du nahitaezkoa dela Euskal Autonomia Erkidegoan osasun mentaleko nahasmenduak dituzten pertsona adingabeei emandako arreta soziosanitarioari buruzko diagnostikoa egitea. Horren ondorioz, hura egitearekin lortu nahi diren oinarrizko helburuak zehazten ditu eta, gainera, haren edukia egituratzen du, bai eta hura egiteko gutxieneko jarduketa-irizpideak ere.

La disposición adicional segunda establece la obligatoriedad de elaborar un diagnóstico sobre la atención sociosanitaria a personas menores con trastornos de salud mental en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Consecuentemente con ello, define los objetivos básicos que se persiguen con su elaboración, además de estructurar su contenido y los criterios de actuación mínimos que deben guiar su elaboración.

Hirugarren xedapen gehigarriak lotu egiten ditu Haurren eta Nerabeen kontrako Indarkeriari aurre egiteko Euskal Estrategia 2022-2025 (Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak egina) eta lege honetan helburu bererako aurreikusten den estrategia integralari dagokionez egituratzen den araubide juridikoa.

La disposición adicional tercera vincula la Estrategia Vasca contra la Violencia hacia la Infancia y la Adolescencia 2022-2025, elaborada por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, con el régimen jurídico que se articula en esta ley con relación a la estrategia integral que se prevé para el mismo fin.

Laugarren xedapen gehigarriak Eusko Jaurlaritzari, foru-aldundiei eta udalei agintzen die ezen, batzorde misto baten esparruan, egin eta proposa ditzatela lege honen 142. artikuluan aipatzen diren jarduketa-protokolo sektorialak, haurren eta nerabeen kontrako indarkeriari aurre egitekoak. Haur eta Nerabeentzako Erakunde arteko eta Sektore arteko Organoak onetsi beharko ditu.

La disposición adicional cuarta dirige al Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos el mandato de elaborar y proponer, en el marco de una comisión mixta, los protocolos sectoriales de actuación frente a la violencia contra la infancia y la adolescencia referidos en el artículo 142 de esta ley, que deberán ser aprobados por el Órgano Interinstitucional e Intersectorial para la Infancia y la Adolescencia.

Bosgarren xedapen gehigarrian, Balora tresna delakoa eta hura ordeztuko duten ondorengo tresna teknikoak berrikusi eta eguneratzeko prozesuak bideratzeko bete behar diren jarraibideak daude zehaztuta.

La disposición adicional quinta concreta las pautas de actuación que deben guiar los procesos de revisión y actualización del comúnmente denominado instrumento Balora y de los posteriores instrumentos técnicos que lo sustituyan.

Seigarren xedapen gehigarriak gehieneko epe bat ezartzen du osasun- eta hezkuntza-administrazioek behar diren jarduketak egin ditzaten lege honen VI. tituluaren IV. kapituluaren 5. atalean bildu diren aurreikuspenak, babes-neurri bat duten pertsona adigabeei dagozkienak, guztiz eraginkorrak izan daitezen. Jarduketa horietan, neurri hauek sartzen dira, besteak beste: osasun-sareko sistema informatikoan adingabe horiek bereizgarri batekin identifika daitezen exijitzea, beren osasun fisikoa eta mentala berreskuratzeko beharrezkoak diren tratamendu farmakologiko guztiak dohainik jasotzea, eta lehentasuna izatea eskola-jangelako zerbitzu osagarrietan eta eskolaz kanpoko jardueretan, eta zerbitzu horiek doakoak izatea. Horrela, sendotu egin nahi da aipatu diren pertsona adingabeek zerbitzuetarako lehentasunezko irispidea izatea arautzen duten manuen birtualtasun juridikoa.

La disposición adicional sexta establece el plazo máximo en el que las administraciones sanitaria y educativa deberán realizar las actuaciones necesarias para otorgar una efectividad plena a las previsiones recogidas en la sección 5.ª del capítulo IV del título VI de esta ley en relación con las personas menores de edad sujetas a una medida de protección. Dichas actuaciones contemplan medidas tales como la exigencia de identificar a estas personas por un distintivo diferenciador en el sistema informático de la red sanitaria, la gratuidad de todos los tratamientos farmacológicos necesarios para el restablecimiento de su salud física y mental, o la prioridad y la gratuidad de los servicios complementarios de comedor escolar y actividades extraescolares. Se pretende, con ello, reforzar la virtualidad jurídica de los preceptos que regulan el acceso preferente a servicios personas menores mencionados.

Zazpigarren xedapen gehigarriak familia-erreferenterik gabeko pertsona adingabe migratzaileak beste autonomia-erkidego batzuetatik Euskal Autonomia Erkidegora lekualdatzeko eta gure autonomia-erkidegoaren eremuan lekualdatzeko araubide juridikoa ezartzen du.

La disposición adicional séptima articula el régimen jurídico aplicable al traslado de personas menores migrantes sin referentes familiares desde otras comunidades autónomas a la Comunidad Autónoma del País Vasco, y en el propio ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.

Zortzigarren xedapen gehigarriak foru-aldundiek pertsona adingabeei arreta eta babesa emateko hartu behar dituzten kautelazko neurriak ezartzen ditu, hots, krisi humanitario baten ondorioz beren herrialdetik guraso edo legezko tutoreen konpainiarik gabe alde egin duten pertsona adingabeei, baldin eta krisi humanitario horrek pertsona asko eta asko mugiarazi badu, Ukrainako gatazka belikoan gertatu zen moduan. Salbuespeneko kasu horietan, arreta emateko, beren gain hartuko dute behin-behineko zaintza. Era berean, lekualdatutako pertsona adingabeen arreta egoitza-harrerako baliabideen bidez eman edo luza ez dadin, aukera ematen da foru-aldundiek zaintza kautelaz delegatu ahal izan diezaieten familiei, baldin eta aldi baterako hartzeko prest agertu badira eta aurretik egiaztatzen badute gutxieneko baldintzak betetzen dituztela.

La disposición adicional octava señala las medidas cautelares que deben adoptar las diputaciones forales para asegurar la atención y protección de las personas menores de edad que hayan abandonado su país sin la compañía de sus personas progenitoras o tutores legales a causa de una crisis humanitaria que haya provocado un desplazamiento masivo de personas, como la que tuvo lugar por el conflicto bélico sufrido por Ucrania. En estos casos excepcionales, la atención se llevará a cabo mediante la asunción de la guarda provisional. Asimismo, con el propósito de evitar que la atención de las personas menores de edad desplazadas se lleve a cabo, o se prolongue, en recursos de acogimiento residencial, se establece la posibilidad de que las diputaciones forales puedan realizar una delegación cautelar de la guarda en familias que hayan mostrado su disposición para su acogimiento temporal, siempre y cuando acrediten previamente el cumplimento de unos requisitos mínimos.

Bederatzigarren xedapen gehigarriak baimena ematen du konponbide berritzaileak ekar ditzaketen ekimen esperimentalak garatzeko babesgabetasun-egoeran dauden pertsona adingabeak babesteko jardunaren esparruan, betiere konponbide horiek legean aurreikusitako kasu bakoitzerako ezarritako eskubide-mugaketak gainditzen ez badituzte.

La disposición adicional novena habilita, en el marco de la acción protectora de personas menores en situación de desprotección, el desarrollo de iniciativas de carácter experimental que puedan aportar soluciones innovadoras y no conlleven una limitación de derechos superior a la prevista en la ley.

Hamargarren xedapen gehigarriak adierazten du zeri esaten zaion «adingabeak babesteko entitate publiko», lege honetan hori aipatzen denean. Era berean, ezartzen du, segurtasun juridikoaren mesedetan, foru-aldundiei dagokiela pertsona adingabeen egoerari buruzko txostenak egitea, legeria sektorialak berariaz esleitzen badizkio aipatutako entitate publikoari.

La disposición adicional décima recoge la referencia a la utilización, en este texto legal, de la expresión «entidad pública de protección de menores», y añade, en aras de la debida seguridad jurídica, que corresponde a las diputaciones forales la emisión de los informes referidos a la situación de las personas menores de edad que la legislación sectorial atribuya, de forma específica, a la mencionada entidad pública.

Hamaikagarren xedapen gehigarriak ezartzen duenez, ulertu beharko da jokabide-arazo larriak dituzten nerabeentzako laguntza intentsiboko programa espezializatua ematen den egoitza-harrerako zentroei buruzko erreferentziak, Gizarte babesik gabeko haur eta nerabeentzako egoitza harrerako baliabideak arautzen dituen uztailaren 8ko 131/2008 Dekretuak jasotakoak, jokabide-arazoak dituzten pertsona adingabeak babesteko zentro espezifikoei buruzkoak direla, hots, lege honen VI. tituluaren IV. kapituluaren 8. atalean araututako zentroei buruzkoak.

La disposición adicional undécima establece que las referencias a los centros de acogimiento residencial en los que se presta el programa especializado de apoyo intensivo a adolescentes con graves problemas de conducta, contenidas en el Decreto 131/2008, de 8 de julio, regulador de los recursos de acogimiento residencial para la infancia y la adolescencia en situación de desprotección social, deberán entenderse realizadas a los centros de protección específicos de personas menores de edad con problemas de conducta regulados en la sección 8.ª del capítulo IV del título VI de esta ley.

Hamabigarren xedapen gehigarriak dio udalek Haur eta Nerabeentzako Erakunde arteko eta Sektore arteko Organoan eta Haur eta Nerabeentzako Euskal Kontseiluan izan behar duten ordezkaritza autonomia-erkidegoan ordezkaritza handiena duen eta Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde osoan ezarpen handiena duen toki-entitateen elkarteak izango duela.

La disposición adicional duodécima atribuye la representación de los ayuntamientos en el Órgano Interinstitucional e Intersectorial para la Infancia y la Adolescencia y en el Consejo Vasco para la Infancia y la Adolescencia a la asociación de entidades locales de ámbito autonómico más representativa y con mayor implantación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Hamahirugarren xedapen gehigarriak agindua ematen dio Eusko Jaurlaritzari Haur eta Nerabeei buruzko Informaziorako Euskal Sistema diseinatu, garatu, ezarri eta abiaraz dezan lege hau indarrean jarri eta bi urteko epean.

La disposición adicional decimotercera mandata al Gobierno Vasco para que, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, proceda al diseño, desarrollo, implementación y puesta en funcionamiento del Sistema Vasco de Información sobre la Infancia y la Adolescencia.

Hamalaugarren xedapen gehigarriak foru-aldundiei eta udalei egozten die Adingabeen Tutoretzen Indizean, Haurren eta Nerabeen kontrako Indarkeriari buruzko Gizarte Zerbitzuen Erregistro Bateratuan eta Haurren eta nerabeen aurkako indarkeriari buruzko informazioaren Erregistro Zentralean (hirurak ere Estatu mailakoak) jaso beharreko informazioa emateko eginbeharra.

La disposición adicional decimocuarta atribuye a las diputaciones forales y a los ayuntamientos el deber de suministrar la información que deba incorporarse, a nivel estatal, al Índice de Tutelas de Menores, al Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia y al Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia.

Hamabosgarren xedapen gehigarriak legearen ezarpenaren ebaluazioa egiteko konpromisoa jasotzen du.

La disposición adicional decimoquinta recoge el compromiso de realizar una evaluación de la implementación de la ley.

Hamaseigarren xedapen gehigarriak agintzen du ezen, gehienez ere lau urteko epean, Gizarte babesik gabeko haur eta nerabeentzako egoitza harrerako baliabideak arautzen dituen uztailaren 8ko 131/2008 Dekretua eguneratu behar dela.

La disposición adicional decimosexta mandata la actualización en el plazo máximo de cuatro años del Decreto 131/2008, de 8 de julio, regulador de los recursos de acogimiento residencial para la infancia y la adolescencia en situación de desprotección social.

Eta, azkenik, hamazazpigarren xedapen gehigarrian, lege honetan aurreikusitako tresnak baliozkotzeko irizpideak jasotzen dira.

Y, por último, la disposición adicional decimoséptima prevé los criterios de validación de los instrumentos técnicos previstos en esta ley.

Xedapen iragankorrek zehazten dute Euskal Autonomia Erkidegoko Nazioarteko Adopziorako Batzorde Teknikoak eta Haur eta Nerabeentzako Euskal Kontseiluak beren jardunean bete beharko duten araudia, aplikagarri zaien berariazko araudia onetsi arte.

Las disposiciones transitorias concretan la normativa a la que deberán sujetarse en su actuación la Comisión Técnica de Adopción Internacional de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Consejo Vasco para la Infancia y la Adolescencia, hasta que se apruebe la regulación específica que les resulte de aplicación.

Xedapen indargabetzaile bakarrak Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legea indargabetzen du, baita legean xedatutakoarekin kontraesanean dauden edo bertan xedatutakoaren aurka dauden maila bereko edo apalagoko arau guztiak ere.

La disposición derogatoria única deroga la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, además de todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la ley.

Azken xedapenei dagokienez, lehenengo, bigarren, hirugarren eta laugarrenak agindu bana ematen diote Eusko Jaurlaritzari kasu bakoitzean ezarritako epearen barruan hauek onets ditzan: haurren eta nerabeen gaineko eraginaren ebaluazioa egiteko arauak edo gidalerroak; pertsona adingabeentzako egoitza-unitate soziosanitarioak arautzeko araudia; Haur eta Nerabeentzako Erakunde arteko eta Sektore arteko Organoaren, Haur eta Nerabeentzako Euskal Kontseiluaren eta Haur eta Nerabeen Foroaren araubidea, eta Haurren eta Nerabeen Behatokiaren egituraren egokitzapena. Eta, horretarako, beharrezkoak diren aldaketak egingo dira lanpostuen zerrendan.

Por lo que a las disposiciones finales respecta, las disposiciones finales primera, segunda, tercera y cuarta dirigen al Gobierno Vasco sendos mandatos para aprobar, en el plazo concreto que se determine en cada caso, las normas o directrices para la realización de la evaluación de impacto en la infancia y la adolescencia; la regulación de las unidades sociosanitarias residenciales para personas menores; la reglamentación específica del Órgano Interinstitucional e Intersectorial para la Infancia y la Adolescencia, del Consejo Vasco para la Infancia y la Adolescencia y del Foro de la Infancia y la Adolescencia, y la adecuación de la estructura del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, para lo cual se deberán realizar las oportunas modificaciones de la relación de puestos de trabajo.

Azken xedapenetako bosgarrenak lege honetan aurreikusita ez dauden gaietan osagarri gisa aplikatu beharreko sektore-araudia zehazten du.

La disposición final quinta determina la normativa sectorial que resultará de aplicación supletoria en aquellas cuestiones no previstas en esta ley.

Azken xedapenetako seigarrenak baimena ematen dio Eusko Jaurlaritzari legean espresuki aurreikusitako erregelamenduzko xedapenak eman ditzan eta legea bete eta garatzeko beharrezkoak diren gainerako guztiak eman ditzan, eta haiek eraginkortasunez betearazi eta ezartzen direla bermatzeko beharrezkoak diren neurriak har ditzan, betiere bere eskumenen eremuan.

La disposición final sexta habilita al Gobierno Vasco para dictar las disposiciones reglamentarias expresamente previstas en la presente ley y cuantas otras sean necesarias para su cumplimiento y desarrollo, así como para acordar las medidas necesarias para garantizar su efectiva ejecución e implantación.

Azkenik, azken xedapenetako zazpigarrenak arautzen du noiz jarriko den indarrean legea.

Y, por último, la disposición final séptima regula la entrada en vigor de la ley.

ATARIKO TITULUA
TÍTULO PRELIMINAR
XEDEA, EREMUA ETA JARDUKETA-ARDATZAK
OBJETO, ÁMBITO Y EJES DE ACTUACIÓN
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDEA ETA EREMUA
OBJETO Y ÁMBITO

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Lege honen xedea da:

Es objeto de la presente ley:

a) Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren edo dauden pertsona adingabe guztiei bermatzea ordenamendu juridikoak aitortzen dizkien eskubide eta askatasunak eraginkortasunez egikaritu ahal izatea.

a) Garantizar a todas las personas menores que residan o se encuentren en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco el ejercicio efectivo de los derechos y libertades que les reconoce el ordenamiento jurídico.

b) Erantzunkidetasun-eginbeharretik, ekintza publikoaren sektore-eremu guztietan Euskal Autonomia Erkidegoko botere publikoek garatu behar dituzten ekintzak zehaztea, aurreko letran ezarritako helburua lortzeko.

b) Determinar las acciones que, desde un deber de corresponsabilidad, deben desarrollar los poderes públicos vascos en los diferentes ámbitos sectoriales de la acción pública con el fin de alcanzar el objetivo establecido en el apartado precedente.

c) Jarduketa-printzipioak zehaztea eta sustapen-, prebentzio-, arreta- eta babes-jarduketa guztiei dagokien eskumen-esparrua ezartzea, baita koordinazio-, elkarlan- eta partaidetza-egiturak ere.

c) Definir los principios de actuación y establecer el marco competencial correspondiente al conjunto de las actuaciones de promoción, prevención, atención y protección, así como las estructuras de coordinación, colaboración y participación.

2. artikulua.– Eremua.

Artículo 2.– Ámbito.

1.– Lege hau aplikagarri zaie Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren edo dauden pertsona adingabeei, beren nazionalitatea, jatorria eta administrazio-egoera edozein dela ere.

1.– La presente ley resulta aplicable a las personas menores de edad, con independencia de su nacionalidad, origen y situación administrativa, que residan o se encuentren en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Halaber, lege hau aplikagarri zaie, bertan adierazitako kasuetan eta espresuki aurreikusitako moduan, honako hauei:

2.– Asimismo, la presente ley será aplicable, en los supuestos y en los términos que expresamente se prevean en ella, a:

a) Kontzebituari, zeina jaiotakotzat hartuko baita Kode Zibilean esaten denari jarraituz, mesedegarri izango zaizkion ondorio guztietarako.

a) El concebido o la concebida, a quien se le tendrá por nacido o nacida conforme determina el Código Civil, para todos los efectos que le sean favorables.

b) Adin nagusikoei, lege honetan espresuki hala aurreikusten bada, edo adin-nagusitasunera iritsi aurretik babes-neurri administratibo edo judizialen bat ezarri bazaie.

b) Las personas mayores de edad, cuando así se prevea expresamente en esta ley o cuando antes de alcanzar la mayoría de edad hayan sido objeto de alguna de las medidas administrativas o judiciales de protección.

c) Atzerrian bizi diren edo dauden eta Espainiako nazionalitatea duten pertsona adingabeei, lekualdatu aurretik babes-neurri administratibo edo judizialen bat ezarri bazaie, foru-aldundiek haien tutoretza edo zaintza badute, edo aita, ama edo legezko ordezkariak Euskal Autonomia Erkidegoan bizi badira.

c) Las personas menores de edad con nacionalidad española que residan o se encuentren en el extranjero y que hayan sido objeto de alguna medida administrativa o judicial de protección previamente a su desplazamiento, cuando las diputaciones forales ostenten su tutela o guarda, o el padre, la madre o sus representantes legales residan en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

d) Emantzipatutako pertsona adingabeei.

d) Las personas menores emancipadas.

3.– Lege honi lotuta geratuko dira Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan jarduten duten pertsona fisiko eta juridiko publiko zein pribatuak, baldin eta, beren eskumenak baliatzean edo beren jarduerak garatzean, pertsona adingabeen eskubideak eraginkortasunez egikaritzeko bermean eragina duten politikak edo erabakiak hartzen badituzte, edo ohiko harremanak izaten badituzte pertsona horiekin.

3.– Quedarán sujetas a la presente ley las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que actúen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco y que, en el ejercicio de sus competencias o en el desarrollo de sus actividades, adopten políticas o decisiones o realicen intervenciones que incidan en la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas menores de edad, o se relacionen de forma habitual con estas.

3. artikulua.– Arauek haur eta nerabeengan duten eragina.

Artículo 3.– Impacto de las normas en la infancia y en la adolescencia.

1.– Arauzko xedapen orokorrak egiteko prozedura izapidetzean, eta xedapen horiek Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren ekainaren 30eko 6/2022 Legearen 3. artikuluan xedatutakoaren arabera hartuko direla kontuan hartuta, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak, proposamena sustatu duen administrazio-organoaren bitartez, ebaluatu egingo du zer eragin izan dezakeen proposamenak haur eta nerabeengan, aipatutako legearen 15.3.h) artikuluan aipatutako moduan.

1.– En el curso del procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general, consideradas estas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 6/2022, de 30 de junio, del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general, la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través del órgano administrativo que la promueva, evaluará el impacto potencial de la propuesta sobre la infancia y la adolescencia, en los términos mencionados en el artículo 15.3.h) de la citada ley.

2.– Horretarako, arau-eraginaren azterketaren memoriek, zeinek arauzko xedapenekin batera joan behar baitute, ebaluazio espezifiko bat jasoko dute arauak haur eta nerabeengan duen eraginari buruz, pertsona adingabearen interes gorenaren printzipioa betetzen den neurtu eta kontrastatu ahal izateko. Horretarako, haurren eta nerabeen eskubideen ikuspegia gogoan izanda, aztertuko du arauan aurreikusitako jarduerak ondorio positiboak edo negatiboak izan ditzakeen haurren eta nerabeen ongizatea sustatzeko, prebenitzeko, haiei arreta eta babesa emateko eta haien eskubideak eraginkortasunez egikaritzeko helburu orokorrean.

2.– A tal efecto, las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a las disposiciones normativas incluirán una evaluación específica del impacto de la normativa sobre la infancia y la adolescencia, que permita medir y contrastar el cumplimiento del principio del interés superior de la persona menor de edad. Para ello, desde una perspectiva de derechos de la infancia y la adolescencia, analizará si la actividad proyectada en la norma puede tener repercusiones, positivas o adversas, en el objetivo global de promoción, prevención, atención y protección del bienestar de la infancia y la adolescencia y del ejercicio efectivo de sus derechos.

3.– Eusko Jaurlaritzak, haur eta nerabeen arloan eskumena duen sailak proposatuta eta ezagutza akademikoa eta ebidentzia zientifikoa kontuan hartuta, onetsiko ditu haur eta nerabeen gaineko eraginaren ebaluazioa egiteko bete beharreko jarraibideak adieraziko dituzten arau edo gidalerroak eta, hala badagokio, eraginaren ebaluazio hori egiteko betebeharretik salbuetsita dauden arauak.

3.– El Gobierno Vasco, a propuesta del departamento competente en materia de infancia y adolescencia, y teniendo en cuenta el conocimiento académico y la evidencia científica, aprobará normas o directrices en las que se indiquen las pautas que se deberán seguir para la realización de la evaluación de impacto en la infancia y la adolescencia y, en su caso, las normas que quedan exentas de la necesidad de hacer dicha evaluación de impacto.

4.– Haurren eta Nerabeen Behatokiak txostenak egingo ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrean egiten diren arauzko xedapen orokorren proiektuei buruz, zentzu honetan:

4.– Los proyectos de disposiciones normativas de carácter general que se elaboren en el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma serán informados por el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, en el sentido siguiente:

a) Egiaztatuko da artikulu honen 1. apartatuan xedatzen dena eta aurreko apartatuan aipatzen diren arau edo jarraibideetan azaltzen dena zuzen aplikatzen den.

a) Verificar la correcta aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo y en las normas o directrices a las que alude el apartado anterior.

b) Eta, hala badagokio, hobekuntza-proposamenak egingo dira, dena delako eremu sektorialean hartzen diren erabakiek haurrengan eta nerabeengan dituzten ondorioak ezabatzen, minimizatzen edo murrizten laguntzeko, sinergiak bilatuz eta inpaktu negatiboak saihestuz haien eskubideak baliatzeko eta egikaritzeko garaian.

b) En su caso, si procede, realizar propuestas de mejora que ayuden o contribuyan a eliminar, minimizar o reducir las repercusiones que las decisiones adoptadas en el ámbito sectorial de que se trate puedan tener en la infancia y la adolescencia, buscando sinergias y evitando impactos negativos en el disfrute o el ejercicio de sus derechos.

5.– Foru-aldundiek eta udalek sustatutako arauzko xedapenen kasuan, haien organo eskudunen ardura izango da artikulu honetan finkatutakoa behar bezala aplikatzen dela bermatzea. Nolanahi ere, betebehar espezifiko hori autoantolatzeko dituzten eskumenen eremuan beteko dute, hargatik eragotzi gabe beren eskumenak baliatuz egiten dituzten antolaketa- eta funtzio-beharretara eta beren arauen ezaugarri diren berezitasun formal eta materialetara egokitzea.

5.– En el caso de las disposiciones normativas promovidas por las diputaciones forales y los ayuntamientos, serán sus órganos competentes los responsables de garantizar la correcta aplicación de lo establecido en el presente artículo. En todo caso, el cumplimento de esta obligación específica se realizará en el ámbito de sus competencias de autoorganización, y sin perjuicio de su adecuación a las necesidades organizativas y funcionales que realicen en el ejercicio de sus competencias y a las especificidades formales y materiales que caracterizan a sus propias normas.

4. artikulua.– Aurrekontu-lehentasuna.

Artículo 4.– Prioridad presupuestaria.

1.– Euskal administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, aurrekontu-lehentasunen artean izango dituzte lege honen xede diren haur eta nerabeekin lotutako sustapen-, prebentzio-, arreta- eta babes-jarduerak, Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioaren 4. artikulua aplikatuz.

1.– Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán entre sus prioridades presupuestarias las actividades relacionadas con la promoción, la prevención, la atención y la protección a la infancia y la adolescencia objeto de la presente ley, en aplicación del artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

2.– Euskal administrazio publikoek helburu horretarako jarritako aurrekontuek nahikoak izan beharko dute, denboran eutsi beharko zaie, eta argi eta garbi identifikatuta egon beharko dute. Horretarako, aurrekontuak diseinatu eta egiteko fasean, adierazle espezifikoak jaso beharko dira, eta ahalbidetuko dute benetan eta eraginkortasunez kontrolatzea haur eta nerabeekin lotutako sustapenean, prebentzioan, arretan eta babesean inbertitzen diren baliabide publikoak.

2.– Los presupuestos destinados a esta finalidad por las administraciones públicas vascas deberán ser suficientes y sostenidos en el tiempo, y estar claramente identificados. A tal efecto, deberán incluirse en la fase de diseño y realización de los presupuestos indicadores específicos que posibiliten un control cierto y efectivo de la inversión de recursos públicos en la promoción, la prevención, la atención y la protección a la infancia y la adolescencia.

3.– Euskal administrazio publikoek jarraipen-sistema bat ezarri beharko dute aurrekontuek haur eta nerabeentzat esleitzen dituzten baliabide ekonomikoak egokiro, efikaziaz eta efizientziaz erabili eta banatzen direla gainbegiratu eta ebaluatzeko, haien eskubideak benetan egikaritzen direla bermatze aldera, eta, bereziki, lege honetan aurreikusita dauden eta esleituak dituzten eginkizunak eta neurriak betetzeko.

3.– Las administraciones públicas vascas deberán establecer un sistema de seguimiento que permita supervisar y evaluar la adecuación, eficacia y equidad de los recursos económicos asignados a la infancia y la adolescencia en los presupuestos, así como de su distribución para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos, y, de forma particular, para el ejercicio de las funciones y la ejecución de las medidas previstas en la presente ley que tienen encomendadas.

5. artikulua.– Erantzunkidetasun-eginbeharra.

Artículo 5.– Deber de corresponsabilidad.

1.– Haurren eta nerabeen ongizatea bermatzera, haien eskubideak eraginkortasunez egikaritzera eta eginbeharrak eta erantzukizunak beren gain hartzera bideratutako sustapen-, prebentzio-, arreta- eta babes-jarduketak erantzunkidetasun-eginbeharraren barruan kokatzen dira, zeinak pertsona adingabeei eta haien familiei eragiten baitie, botere publikoei, euskal administrazio publikoei, sektore pribatuari, berezik hirugarren sektore sozialeko entitateei, bai eta gizarte osoari ere.

1.– Las actuaciones de promoción, prevención, atención y protección orientadas a garantizar el bienestar de la infancia y de la adolescencia, el ejercicio efectivo de sus derechos y la asunción de sus deberes y responsabilidades se enmarcan en un deber de corresponsabilidad que afecta a las propias personas menores, a sus familias, a los poderes públicos, a las administraciones públicas vascas, al sector privado, en especial, a las entidades del tercer sector social, y a la sociedad en su conjunto.

2.– Lege honen ondoreetarako, euskal administrazio publikoei egiten zaizkien aipamenek barnean hartzen dituzte, era berean, dagokion administrazio instituzionala eta haiei atxikita edo lotuta dauden gainerako entitate instrumentalak.

2.– A los efectos de esta ley, las referencias que se realizan en ella a las administraciones públicas vascas comprenden también a su respectiva administración institucional y las demás entidades instrumentales adscritas o vinculadas a ellas.

3.– Lege honen 13.e) artikuluan ezarrita dago politika guztietan ezarri behar dela haurtzaroaren zeharkakotasunaren printzipioa. Bada, horrekin bat etorriz, euskal administrazio publiko guztiek erantzunkidetasun-eginbeharretik jardun beharko dute, bakoitzak bere sektore-eremuan, beren gain hartuz lege honetan esleitzen zaizkien eskumen eta eginkizunak, haien politika, estrategia eta jarduketek modu artikulatuan egin dezaten bat sustapen, prebentzio, arreta eta babesari dagozkien esku-hartzeko arloetan. Horrela, bat eginez, arreta integrala eta sektore anitzekoa eratuko dute haur eta nerabeentzat.

3.– En coherencia con el principio de transversalidad de la infancia en todas las políticas, establecido en el artículo 13.e) de esta ley, todas las administraciones públicas vascas deberán actuar, en sus respectivos ámbitos sectoriales, desde ese deber de corresponsabilidad, asumiendo las competencias y las funciones que les son atribuidas en la presente ley, con el fin de que sus políticas, estrategias y actuaciones converjan de forma articulada en las áreas de intervención correspondientes a la promoción, prevención, atención y protección, de tal forma que, sumadas, estructuren una atención integral y multisectorial a la infancia y la adolescencia.

4.– Erantzunkidetasun-eginbehar horrek ahalik eta eraginkortasun handiena lortu beharko du zaurgarritasun handieneko egoera edo testuinguruetan dauden haur eta nerabeekin, batez ere prebentzio-neurriak hartzeari dagokionez, lege honen 9. artikuluan ezarritako moduan, eta, hala badagokio, baita indarkeriazko edo babesgabetasun-egoerei aurre egiteko babes-neurriak hartzeari dagokionez ere.

4.– Este deber de corresponsabilidad deberá alcanzar su máximo grado de eficacia en relación con las personas menores que se encuentren en situaciones o contextos de mayor vulnerabilidad; en particular, con vistas a la adopción de medidas de prevención, en los términos en que se establecen en el artículo 9 de esta ley, y, en su caso, de medidas de protección frente a situaciones de violencia o ante situaciones de desprotección.

5.– Artikulazio horren eraginkortasuna bermatzeko, erakunde eta sektore arteko elkarlan, lankidetza eta koordinaziorako bide formal eta arinak ezarriko dira, eta elkarlan eta kooperaziorako tresna teknikoak eta protokoloak ezarriko dira, lege honen VIII. tituluko I. kapituluan jasotako moduan.

5.– Con el fin de garantizar la eficacia de esta articulación, se establecerán cauces formales y ágiles de colaboración, cooperación y coordinación interinstitucional e intersectorial, y se implantarán instrumentos técnicos y protocolos de colaboración y cooperación, en los términos contemplados en el capítulo I del título VIII de esta ley.

6.– Aurreko apartatuan aipatutako elkarlan-, lankidetza- eta koordinazio-eginbeharra aplikatuko zaie, halaber, gizarte-ekimeneko edo merkataritza-ekimeneko entitate pribatuei, baldin eta esku hartzen badute haur eta nerabeei lotutako sustapen, prebentzio, arreta eta babesaren arloko politika publikoak ezartzen, zerbitzuak ematen edo neurriak aplikatzen.

6.– El deber de colaboración, cooperación y coordinación referido en el apartado anterior será también de aplicación a las entidades privadas, de iniciativa social o mercantil, que intervengan en la implementación de las políticas públicas, en la prestación de servicios o en la aplicación de medidas en materia de promoción, prevención, atención y protección de la infancia y la adolescencia.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
DEFINIZIOAK ETA JARDUKETA-ARDATZAK
DEFINICIONES Y EJES DE ACTUACIÓN

6. artikulua.– Kontzeptuak.

Artículo 6.– Conceptos.

1.– Lege honen eta lege hau garatzeko xedapenen ondoreetarako, kontzeptu hauek hartuko dira kontuan:

1.– A los efectos de la presente ley y de sus disposiciones de desarrollo, se atenderá a los siguientes conceptos:

a) Pertsona adingabeak: Pertsona adingabeak izango dira Kode Zibilak ezarritako adin-nagusitasunera iritsi ez direnak, baldin eta emantzipatuta ez badaude edo aplikatzekoa zaien legean ezarritakoaren ondorioz adin-nagusitasunera iritsi ez badira. Zigor-legearekin gatazkan dauden pertsonei buruzko xedapenen kasuan, adingabetasuna Zigor Kodeari buruzko azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoan ezarritakoa dela joko da; betiere, kalterik egin gabe lege honen 171.2 artikuluan ezarritakoari, pertsona baten adin-nagusitasuna segurtasunez ezarri ezin den kasuetan.

a) Personas menores de edad: Personas que tengan una edad inferior a la mayoría de edad establecida en el Código Civil, siempre que no hayan sido emancipadas o no hayan alcanzado la mayoría de edad en virtud de lo dispuesto en la ley personal que les sea aplicable. En el caso de las disposiciones relativas a personas en conflicto con la ley penal, la minoría de edad se entenderá referida a la establecida en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Todo ello deberá entenderse sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 171.2 de esta ley en relación con los casos en los que no sea posible establecer con seguridad la mayoría de edad de una persona.

b) Haurrak: Haurtzaroan dauden pertsonak, hau da, jaiotzetik hamabi urtera bitarteko bizitza-aldian daudenak.

b) Niños y niñas: Personas que se encuentren en la infancia, entendiendo por tal el período de vida comprendido entre el nacimiento y la edad de doce años.

c) Nerabeak: Nerabezaroan dauden pertsonak, hau da, hamahiru urtetik legeak ezarritako adin-nagusitasunera edo emantzipaziora bitarteko bizitza-aldian daudenak.

c) Adolescentes: Personas que se encuentren en la adolescencia, entendiendo por tal el período de vida comprendido entre la edad de trece años y la mayoría de edad establecida por ley o la emancipación.

d) Kontzebitua: Ernaldian dagoen gizakia, oraindik jaio gabea.

d) Concebido o concebida: Ser humano en proceso de gestación, todavía no nacido.

e) Legezko ordezkariak: Guraso-ahala, Kode Zibilaren 162. artikuluan ezarritakoaren arabera, tutoretza edo tutoretzari datxezkion ahalmenen egikaritza esleitua duten pertsonak.

e) Representantes legales: Personas que tengan atribuida la patria potestad en los términos del artículo 162 del Código Civil, la tutela o el ejercicio de facultades inherentes a la tutela.

2.– Lege honen esparruan, era berean erabiliko dira pertsona adingabeak zein haur eta nerabeak terminoak.

2.– En el marco de la presente ley, se aludirá indistintamente a personas menores de edad o a niños, niñas y adolescentes.

Halaber, lege honen ondoreetarako, artikuluetan gurasoei buruz egiten diren erreferentziak singularrean edo pluralean egindakotzat hartu beharko dira, gure gizartean batera existitzen diren askotariko familia-ereduak aintzat hartuta.

Asimismo, a los efectos de esta ley, las referencias contenidas en su articulado a las personas progenitoras se entenderán realizadas, indistintamente, en sentido singular o plural, atendiendo a los diversos modelos de familia que coexisten en nuestra sociedad.

3.– Era berean, eta lege honen ondoreetarako, artikuluetan aitari edo amari buruz egiten diren erreferentziak singularrean edo pluralean egindakotzat hartu beharko dira, eta kasu bakoitzean ikusi beharko da nor diren pertsona adingabearen gurasoak.

3.– En iguales términos, a los efectos de esta ley, las referencias contenidas en su articulado al padre o la madre se entenderán realizadas, indistintamente, en sentido singular o plural, de acuerdo con quienes sean, en cada caso concreto de que se trate, las personas progenitoras de la persona menor.

7. artikulua.– Jarduketa-ardatzak.

Artículo 7.– Ejes de actuación.

1.– Pertsona adingabeek beren eskubideak eraginkortasunez egikaritzen dituztela bermatzeko, euskal administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, honako jarduketa-ardatz hauen inguruan antolatu beharko dituzte esku-hartzeak:

1.– Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas menores, las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán articular sus intervenciones en torno a los siguientes ejes de actuación:

a) Haurren eta nerabeen ongizatea, beren eskubideak eraginkortasunez egikaritzea eta beren eginbeharrak beren gain hartzea sustatzea.

a) La promoción del bienestar de la infancia y la adolescencia, del ejercicio efectivo de sus derechos y de la asunción de sus deberes.

b) Pertsona adingabeen osasunerako, hezkuntza-garapenerako, ongizate materialerako eta gizarte-inklusiorako kaltegarriak diren egoerak prebenitzea, detektatzea eta haiei arreta ematea.

b) La prevención, detección y atención a situaciones perjudiciales para la salud, el desarrollo educativo, el bienestar material y la inclusión social de las personas menores.

c) Pertsona adingabeen kontrako indarkeria-egoerak prebenitzea, detektatzea, haietatik babestea, eta, hala badagokio, errekuperazio integrala lortzea.

c) La prevención, detección, protección y, en su caso, recuperación integral en situaciones de violencia contra personas menores.

d) Pertsona adingabeen babesgabetasunarekiko zaurgarritasun-egoerak eta babesgabetasun-egoerak prebenitzea, detektatzea eta haiek horietatik babestea, eta, hala badagokio, egoera horietan dauden haur eta nerabeen errekuperazio integrala lortzea.

d) La prevención, detección y protección en situaciones de vulnerabilidad a la desprotección y en situaciones de desprotección, y, en su caso, la recuperación integral de las personas menores en dichas situaciones.

e) Zigor-legearekin gatazkan dauden pertsona adingabeen gizarte- eta hezkuntza-arloko prebentzio eta arreta.

e) La prevención y la atención socioeducativa con personas menores en conflicto con la ley penal.

2.– Lege honen ondoreetarako, errekuperazio integrala da indarkeriako zein babesgabetasuneko egoera edo babesgabetasunarekiko zaurgarritasun-egoera baten ondorioz pertsona adingabeak jasan ahal izan duen kaltea erreparatzera edo hari urratu zaizkion eskubideak itzultzera bideratutako jarduketa multzoa.

2.– A los efectos de la presente ley, se entiende por recuperación integral el conjunto de las actuaciones dirigidas a la reparación del daño que haya podido sufrir la persona menor de edad o a la restitución de los derechos que le hayan sido vulnerados a causa de una situación de violencia, desprotección o vulnerabilidad a la desprotección.

8. artikulua.– Sustapena.

Artículo 8.– Promoción.

1.– Lege honen ondoreetarako, sustapentzat jotzen da honako helburu hauek lortzeko politika, estrategia eta jarduketa multzoa:

1.– A los efectos de la presente ley, se entiende por promoción el conjunto de políticas, estrategias y actuaciones orientadas a los siguientes fines:

a) Pertsona adingabeei aitortutako eskubideen ezagutza, errespetua eta egikaritze eraginkorra bultzatzea eta sustatzea, bai eta haien eginbeharrak eta erantzukizunak beren gain hartzea ere.

a) Favorecer y fomentar el conocimiento, el respeto y el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos a las personas menores, así como la asunción de sus deberes y responsabilidades.

b) Gizarte osoa sentsibilizatzea eskubide eta eginbehar horien eta haur eta nerabeen beharren inguruan.

b) Sensibilizar a la sociedad, en su conjunto, sobre tales derechos y deberes y sobre las necesidades de la población infantil y adolescente.

c) Pertsona adingabeei aitortutako eskubideak egikaritu ahal izateko beharrezkoak diren baldintza egokiak egon daitezen laguntzea, eta pertsona adingabeek garapen osoa eta harmonikoa lor dezaten.

c) Favorecer la existencia de las condiciones necesarias y adecuadas para que el ejercicio de los derechos reconocidos a las personas menores sea posible, y para que las personas menores alcancen un desarrollo pleno y armónico.

2.– Lege honen III. tituluan arautzen dira sustapen-jarduketak.

2.– Las actuaciones de promoción se regulan en el título III de esta ley.

9. artikulua.– Prebentzioa.

Artículo 9.– Prevención.

1.– Lege honen ondoreetarako, prebentziotzat joko da pertsona adingabeen garapen fisikoa eta psikologikoa zaildu edo kaltetu dezaketen testuinguruak, egoerak edo jokaerak saihesteko eta, hasieratik hautemanez gero, haien larritasuna edo iraupena mugatzeko jarduketa-eremu guztietan egituratutako politika, estrategia eta jarduketa multzoa. Nolanahi ere, garapen fisiko eta psikologikoak barnean hartzen ditu arlo emozionala, kognitiboa, soziala eta afektibo-sexuala.

1.– A los efectos de la presente ley, se entiende por prevención el conjunto de políticas, estrategias y actuaciones que se articulan en los diferentes ámbitos de actuación para evitar la aparición de contextos, situaciones o conductas que pueden dificultar o perjudicar el adecuado desarrollo físico y psicológico de las personas menores, y, en caso de observarse su inicio, limitar su gravedad o su duración. En todo caso, el desarrollo físico y psicológico incluye las áreas emocional, cognitiva, social y afectivo-sexual.

2.– Esparru horretan, haur eta nerabeei dagokienez, oro har, ekintza publikoaren eremuetatik garatzen den prebentzio-ekintzak sartzen dira, bai eta pertsona adingabeei indarkeria-ekintzengatik edo babesgabetasun-egoerengatik oinarrizko eskubideak urratzen zaizkien egoerak prebenitzeko garatutako prebentzio-ekintzak ere.

2.– En este marco se contemplan tanto la acción preventiva que, con carácter general, se desarrolla desde los diferentes ámbitos de la acción pública en relación con la población infantil y adolescente como la acción preventiva desarrollada para prevenir situaciones en las que las personas menores vean vulnerados sus derechos básicos por actos de violencia o por situaciones de desprotección.

3.– Prebentzio-ekintzekin lotuta, bi estrategia mota garatuko dira:

3.– En relación con la acción preventiva se desarrollarán dos tipos de estrategias:

a) Babes-faktoreak indartzeko estrategiak, lotura zuzena dutenak lege honen III. tituluan araututako haurren eta nerabeen ongizatea sustatzeko estrategiekin; esate baterako, osasun-egoera, bizi-baldintzak, autoestimua, erresilientzia, arazoak eta gatazkak konpontzeko gaitasuna edo estresa kudeatzeko trebetasunak hobetzera bideratutako jarduketak.

a) Estrategias orientadas a potenciar los factores de protección, muy directamente vinculadas a las estrategias de promoción del bienestar de la infancia y la adolescencia reguladas en el título III de esta ley, como, en particular, actuaciones orientadas a mejorar el estado de salud, las condiciones de vida, la autoestima, la resiliencia, la capacidad para la resolución de problemas y de conflictos o las habilidades para la gestión del estrés.

b) Arrisku-egoerak, -baldintzak eta -faktoreak, direla gizartekoak, ekonomikoak, instituzionalak, familiakoak zein pertsonalak, kontrolatu, arindu edo murrizteko estrategiak, hain zuzen ere saihestu egingo dutenak haurren eta nerabeen garapen osasuntsu, integral, oso eta harmonikoa zaildu eta oztopatu dezaketen, hots, haurren eta nerabeen ongizatearentzat kaltegarriak izan daitezkeen, mehatxuak, jokaerak, testuinguruak edo egoera negatiboak agertzea edo sortzea; eta, orobat, egoera horien hasiera hautemanez gero, beren larritasuna edo iraupena mugatzekoak.

b) Estrategias orientadas a controlar, mitigar o reducir circunstancias, condiciones y factores de riesgo, ya sean sociales, económicos, institucionales, familiares o personales, evitando así que aparezcan o surjan amenazas, conductas, contextos o situaciones negativas que puedan dificultar u obstaculizar el desarrollo sano, integral, pleno y armónico de las personas menores, es decir, potencialmente perjudiciales para su bienestar; y, en caso de observarse su inicio, limitar su gravedad o su duración en el tiempo.

4.– Prebentzio-ekintzaren eraginkortasuna bermatzeko, euskal administrazio publikoek tresna tekniko baliozkotuak hartuko dituzte lege honen IV, V, VI eta VII. tituluetan ezarritako jarduketa-eremu guztietan. Agertzea edo garatzea prebenitu nahi diren egoerei dagokienez, aipatutako tresna tekniko horiek arrisku-adierazleak identifikatzeko aukera emango dute, mota batekoak edo bestekoak, eta prebentzio-neurri espezifikoak aplikatzeko aukera emango dute jarraian adierazten diren pertsona hauei dagokienez:

4.– Con la finalidad de garantizar la eficacia de la acción preventiva, las administraciones públicas vascas adoptarán, en los diversos ámbitos de actuación que se establecen en los títulos IV, V, VI y VII de esta ley, instrumentos técnicos validados que, en relación con las diferentes situaciones cuya aparición o desarrollo se desea prevenir, permitan identificar indicadores de riesgo, de uno u otro tipo, que determinen la aplicación de medidas de prevención específicas respecto de las siguientes personas:

a) Haur eta nerabeen azpitaldeak, ezaugarri jakin batzuk izateagatik edo egoera jakin batzuetan egoteagatik adin bereko pertsonen batezbestekoak baino esposizio handiagoa dutenak identifikatutako arrisku-faktoreak izateko, eta, horregatik, zaurgarritasun-egoeran daudenak.

a) Subgrupos de la población infantil y adolescente que, por reunir determinadas características o encontrarse en determinadas circunstancias, presentan mayor exposición que la media de las personas de la misma edad a los factores de riesgo identificados y, por esa razón, se encuentran en situación de vulnerabilidad.

b) Identifikatutako arrisku-faktoreekiko zaurgarritasun handiena duten pertsona gisa jotzeko baldintza jakinen bat betetzen duten pertsona adingabeak.

b) Personas menores que presentan una condición determinada que las identifica individualmente como personas que presentan mayor vulnerabilidad a los factores de riesgo identificados.

5.– Prebentzio-jarduketak garatu beharko dira pertsona adingabeen ongizatean eta eskubideen egikaritze eraginkorrean eragina duten ekintza publikoaren sektore-eremuetatik, eta, besteak beste, barne hartuko dituzte, batetik, haien izaera dela-eta egoera kaltegarriak prebenitzera eta detektatzera bideratutako jarduketa-eremuari berezkoak zaizkion esku-hartzeak, eta, bestetik, egoera kaltegarriak direnak edo izan daitezkeenak prebenitzen eta detektatzen laguntzera bideratutako jarduketak, beren izaeragatik eremu horretakoak ez direnak edo soilik eremu horretakoak ez direnak, baldin eta eremu horretatik prebenitu edo detektatu badaitezke.

5.– Las actuaciones de prevención deberán desarrollarse desde los diferentes ámbitos sectoriales de la acción pública con incidencia en el bienestar y en el ejercicio efectivo de los derechos de las personas menores, e incluirán tanto intervenciones dirigidas a prevenir y detectar situaciones perjudiciales que, por su naturaleza, sean propias de su ámbito de actuación como actuaciones dirigidas a contribuir a la prevención y detección de situaciones perjudiciales o potencialmente perjudiciales que, aunque por su naturaleza no sean propias o exclusivas de dicho ámbito, sí sean susceptibles de prevención o de detección desde aquel.

6.– Prebentzio-jarduketak IV, V, VI eta VII. tituluetan arautzen dira egoera kaltegarri ezberdinetarako, eta kasu bakoitzaren prebentziora bideratuta daude.

6.– Las actuaciones de prevención se regulan en los títulos IV, V, VI y VII para los distintos tipos de situaciones perjudiciales a cuya prevención se orientan en cada caso.

10. artikulua.– Arreta.

Artículo 10.– Atención.

1.– Lege honen ondoreetarako, arretatzat joko da euskal administrazio publikoek pertsona adingabeen eskubideak behar bezala egikaritzen direla eta haien garapen integrala eta harmonikoa bermatzeko egiten duten politika, estrategia eta jarduketa multzoa, indarkeria- edo babesgabetasun-egoerei lotuta ez dauden egoera kaltegarriak gertatu direnean, hala nola:

1.– A los efectos de la presente ley, se entiende por atención el conjunto de políticas, estrategias y actuaciones que desarrollan las administraciones públicas vascas para garantizar el adecuado ejercicio de los derechos de las personas menores, así como su desarrollo integral y armónico, cuando se han producido situaciones perjudiciales no asociadas a situaciones de violencia o de desprotección, tales como:

a) Osasun-arreta, gaixotasun edo nahasmenduren bat diagnostikatu denean;

a) La atención sanitaria, cuando se ha diagnosticado una enfermedad o un trastorno.

b) Hezkuntza-arreta, eskolagabetzeko, absentismoko edo eskola-porroteko egoerak zuzentzera bideratuta;

b) La atención educativa orientada a corregir situaciones de desescolarización, absentismo o fracaso escolar.

c) Gizarte-zerbitzuen arreta, familian esku hartzeko neurriak hartzea beharrezkoa denean bizikidetzan laguntzeko beharra dagoelako eta gurasotasuna modu positiboan gauzatzeko, edota inguruabarrak kaltegarriak direnean haur eta nerabeen ongizate materialerako eta gizarte-inklusiorako.

c) La atención de los servicios sociales, cuando es necesario adoptar medidas de intervención familiar en casos en los que se observa una necesidad de apoyo para la convivencia y para el ejercicio positivo de la parentalidad, o cuando concurren circunstancias perjudiciales para el bienestar material y la inclusión social de la infancia y la adolescencia.

2.– Arreta emateko jarduketak, batez ere, IV. tituluan arautzen dira. Dena den, aurreikusitako esku-hartzeak V eta VI. tituluei ere aplikagarriak izango zaizkie, haurren eta nerabeen kontrako indarkeria-egoerei eta babesgabetasun-egoerei buruzkoak, pertsona adingabeei lotutako detekzioa, berehalako arreta, babesa edo errekuperazio integrala beharrezkoak badira.

2.– Las actuaciones de atención se regulan, principalmente, en el título IV. No obstante, las intervenciones previstas también serán aplicables a los títulos V y VI, referidos a las situaciones de violencia contra la infancia y a las situaciones de desprotección, cuando sean necesarias para la detección, atención inmediata, protección o recuperación integral de las personas menores.

11. artikulua.– Indarkeriaren aurkako babesa.

Artículo 11.– Protección contra la violencia.

1.– Pertsona adingabeen kontrako indarkeriaren aurkako babesa osatzen dute prebentziotik hasi eta haur edo nerabe bat edozein indarkeria-motaren biktima den edo hura izateko arriskuan dagoen kasura arte garatu behar diren euskal administrazio publikoen politika, prozedura eta jarduketa guztiek, indarkeria hori gertatzen den eremua edozein dela ere, dela eskolakoa, komunitate-mailakoa, kirolekoa, familiakoa edo bestelakoa. Gurasoek behar duten laguntza jasoko dute indarkeriaren aurkako babesaren arloan, ingurune seguruak sortuta indarkeria prebenitzea barne, beren gain hartuak dituzten guraso-erantzukizunak behar bezala bete ditzaten.

1.– La protección frente a la violencia contra las personas menores se conforma por el conjunto de políticas, procedimientos y actuaciones de las administraciones públicas vascas que deben desarrollarse desde la prevención hasta cuando una persona menor es víctima de cualquier forma de violencia o está en riesgo de serlo, independientemente del ámbito en el que se produzca la violencia, ya sea escolar, comunitario, deportivo, familiar u otro. Las personas progenitoras recibirán el apoyo necesario en materia de protección frente a la violencia, incluyendo la prevención de esta mediante la creación de entornos seguros, para desarrollar de forma adecuada las responsabilidades parentales que tengan asumidas.

2.– Lege honen ondoreetarako, indarkeriatzat joko da Espainiako Estatuak berretsitako nazioarteko itun eta hitzarmenen arabera heldu batek edo pertsona adingabe batek egindako ekintza, ez-egite edo zabarkeriazko tratu oro, baldin eta pertsona adingabeak beren eskubideez eta ongizateaz gabetzen baditu, eta, betiere, haien garapen fisiko, psikiko edo sozial ordenatua mehatxatzen edo oztopatzen badu, edonola eta edozeren bidez eginda ere, harremanaren, informazioaren eta komunikazioaren teknologien bidez egindakoa barne, bereziki indarkeria digitala, eta noizbehinka, eskuarki nahiz modu jarraituan, familia barruan nahiz kanpoan, gertatuta ere.

2.– A los efectos de la presente ley, se entiende por violencia, de conformidad con los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado español, toda acción, omisión o trato negligente, realizado por una persona adulta o por otra persona menor de edad, que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar y que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la relación, la información y la comunicación, especialmente la violencia digital, y del hecho de que sea ejercida de forma esporádica, habitual o continuada, o de si se produce dentro o fuera del ámbito familiar.

Edozein kasutan, indarkeriatzat joko dira tratu txar fisikoa edo psikologikoa; zigor fisikoak, umiliagarriak edo laidogarriak; arduragabekeria edo zabarkeriazko tratua; mehatxuak, irainak eta kalumniak; esplotazioa; sexu-indarkeria; sexu-erasoak eta -abusuak; ustelkeria; prostituzioa; sexu-esplotazioa, sexu-jazarpena, eskola-jazarpena eta ziberjazarpena; emakumeen genitalen mutilazioa; gizakien salerosketa, edozein helburutarako izanik ere; haur-ezkontza; haur-pornografia eta onartu edo eskatu gabe pornografia atzitzea; genero-indarkeria; emakumeen kontrako indarkeria matxista; gorroto-delituak; sexu-estortsioa; datu pribatuak jendaurrean zabaltzea, sexu-indarkeriako datuak barne; bai eta haien familia-eremuan indarkeriazko edozein portaera izatea ere.

En todo caso, se entenderá por violencia el maltrato físico o psicológico; los castigos físicos humillantes o denigrantes; el descuido o trato negligente; las amenazas, injurias y calumnias; la explotación; la violencia sexual; las agresiones y los abusos sexuales; la corrupción; la prostitución; la explotación sexual, el acoso sexual, el acoso escolar y el ciberacoso; la mutilación genital femenina; la trata de seres humanos con cualquier fin; el matrimonio infantil; la pornografía infantil y el acceso no consentido o solicitado a la pornografía; la violencia de género; la violencia machista contra las mujeres; los delitos de odio; la extorsión sexual; la difusión pública de datos privados, lo que comprende datos de violencia sexual, así como la presencia de cualquier comportamiento violento en su ámbito familiar.

3.– Sexu-indarkeriatzat jotzen da sexu-izaerako edozein ekintza onartu gabea, edo bizitza sexualaren garapen librea baldintzatzen duena edozein eremu publiko edo pribatutan, eremu digitala barne. Nolanahi ere, sexu-izaerako ekintzatzat jotzen dira Zigor Kodeari buruzko azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoaren II. liburuko VIII. tituluan jasotako delituak, hots, emakumeen mutilazio genitala, ezkontza behartuak, konnotazio sexualeko jazarpena eta sexu-ustiapenera bideratutako gizakien salerosketak.

3.– Se entiende por violencia sexual cualquier acto de naturaleza sexual no consentido o que condicione el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado, incluyendo el ámbito digital. En todo caso, se consideran actos de naturaleza sexual los delitos previstos en el título VIII del libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual.

12. artikulua.– Babesgabetasun-egoeretatik babestea.

Artículo 12.– Protección ante situaciones de desprotección.

1.– Pertsona adingabe batek izan dezakeen babesgabetasun-egoerak, lege honetan araututako moduan eta irismenarekin, barne hartzen ditu egoera hauek:

1.– La situación de desprotección en la que pueda encontrarse una persona menor de edad comprende, en los términos y con el alcance que se regulan en la presente ley:

a) Arrisku-egoera, kalifikatu den edozein mailatan, barnean harturik jaio aurreko arrisku-egoera posibleak.

a) La situación de riesgo, en cualquiera de los niveles en el que haya sido calificada, incluidas dentro de esta las posibles situaciones de riesgo prenatal.

b) Desanparo-egoera.

b) La situación de desamparo.

2.– Babesgabetasun-egoeretarako babesa osatzen dute pertsona adingabeen babes-sistemaren esparruan aplikatzen diren politika, prozedura eta jarduketen multzoak, baldin eta pertsona adingabeak arrisku-egoeran edo desanparo-egoeran badaude beren familia-eremuan, gurasoek, legezko ordezkariek edo harreragileek eta zaintzaileek dagozkien hazkuntza-eginbeharrak ez betetzearen, ezin betetzearen edo behar bezala ez betetzearen ondorioz, lege honen 176. eta 187. artikuluetan zehaztutako moduan.

2.– La protección ante situaciones de desprotección se conforma por el conjunto de políticas, procedimientos y actuaciones que se aplican, en el marco del sistema de protección de las personas menores de edad, cuando estas últimas se encuentran en su ámbito familiar, bien en una situación de riesgo, bien en una situación de desamparo, como consecuencia del incumplimiento o del imposible o inadecuado cumplimiento de los deberes de crianza que recaen en el padre y la madre, las representantes y los representantes legales, o las personas acogedoras y guardadoras, en los términos definidos en los artículos 176 y 187 de esta ley.

I. TITULUA
TÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
PRINTZIPIOAK
PRINCIPIOS

13. artikulua.– Jarduteko printzipioak.

Artículo 13.– Principios de actuación.

Euskal administrazio publikoek, haurrei eta nerabeei lotutako sustapen-, prebentzio-, arreta- eta babes-eskumenak erabiliz, honako printzipio hauetara egokituko dute beren jarduna, kalterik egin gabe lege honen beste titulu batzuetan eta inplikatutako beste arlo batzuetan indarrean dauden sektore-legeetan berariaz jasotzen diren beste printzipio batzuei:

En el ejercicio de sus competencias en promoción, prevención, atención y protección a la infancia y la adolescencia, las administraciones públicas vascas ajustarán su actuación a los siguientes principios, sin perjuicio de otros que, con carácter específico, se contemplen en otros títulos de esta ley y de los establecidos en las leyes sectoriales vigentes en los diversos ámbitos implicados:

a) Eskubideak bermatzeko printzipioa, jarduketen ardatz nagusi gisa. Horren arabera, jarduketa guztien erdigunean jarri behar dira pertsona adingabeak eskubideen subjektutzat aitortzea eta beren banakako eta taldeko eskubideak errespetatzea, sustatzea eta defendatzea, bai familia-ingurunean, bai gainerako bizitzako eta harremanetako testuinguruetan, baita erabiltzen dituzten zerbitzuen eta esku hartzen duten prozeduren esparruan ere.

a) Principio de garantía de derechos como eje central de las actuaciones, en virtud del cual el reconocimiento de las personas menores como sujetos de derechos, y el respeto, la promoción y la defensa de sus derechos individuales y colectivos deben situarse en el centro de todas las actuaciones y de todas las decisiones, tanto en el medio familiar y en los demás contextos de vida y relación como en el marco de los servicios a los que acceden y de los procedimientos en los que intervienen.

b) Irisgarritasuna bermatzeko printzipioa. Horren arabera, botere publikoek beharrezkoak diren neurriak ezarri behar dituzte bermatzeko desgaitasunak dituzten pertsona adingabeek irisgarritasun-baldintzak dituztela beren etxebizitzetan, baita erabilera publikoko edo jendearentzat zabalik dauden ingurune fisiko publiko guztietara iritsi ahal izateko ere, gainerako pertsonen baldintza beretan. Printzipio hori ezartzeak berekin dakar irispidea eragozten edo zailtzen duten oztopoak kentzea, beharrezkoak diren arrazoizko egokitzapenak eta doikuntzak egitea eta laguntza-tresna edo -produktuak eskura jartzea, haien mugikortasuna eta komunikazioa ahalbidetzeko eta errazteko, bereziki komunikaziorako zerbitzu osagarriak, hala nola sistema handigarri eta alternatiboak, braillea, irispide errazeko multimedia-gailuak, ahozko komunikaziorako eta zeinu-hizkuntzarako laguntza-sistemak, ukipenezko komunikazio-sistemak eta komunikazioa ahalbidetzen duten beste gailu batzuk.

b) Principio de garantía de accesibilidad, en virtud del cual los poderes públicos deben arbitrar las medidas que resulten necesarias para garantizar que las personas menores con discapacidad puedan disfrutar de condiciones de accesibilidad en su vivienda, así como acceder a todos los entornos físicos públicos, de uso público o abiertos al público, en condiciones de igualdad con las demás personas. La implementación de este principio conlleva la eliminación de las barreras que impidan o dificulten el acceso, la realización de las adaptaciones y los ajustes razonables que resulten precisos, y la puesta a disposición de los instrumentos o productos de apoyo que requieran para posibilitar y facilitar su movilidad y su comunicación; en particular, servicios auxiliares para la comunicación, como sistemas aumentativos y alternativos, braille, dispositivos multimedia de fácil acceso, sistemas de apoyos a la comunicación oral y lengua de signos, sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la comunicación.

c) Ekitate-printzipioa. Horren arabera, ekintza positiboko neurriei lotutako politika unibertsalak diseinatu eta ezarri behar dira, edozein arrazoi dela-eta desabantaila- edo zaurgarritasun-egoeran dauden pertsona adingabeei zuzenduak, aukera-berdintasuna bermatzera eta desberdintasunaren eta diskriminazioaren belaunaldien arteko zikloa haustera bideratuta daudenak. Hori egin ahal izateko, lege honetan garatzen diren politika guztiak ikuspegi intersekzional batekin diseinatu beharko dira.

c) Principio de equidad, en virtud del cual deben diseñarse e implementarse políticas universales asociadas a medidas de acción positiva, dirigidas a personas menores que se encuentren en situación de desventaja o de vulnerabilidad por cualquier causa, y orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades y a romper el ciclo intergeneracional de desigualdad y discriminación. Para ello, todas las políticas que se desarrollan en esta ley deberán estar diseñadas con un enfoque interseccional.

d) Komunitatearen kapital sozialaren garrantziaren printzipioa, sustapen, prebentzio, arreta eta babeserako eragile gisa. Horren arabera, hazkuntza eta hezkuntza erantzukizun kolektiboak dira, eta haietan modu aktiboan parte hartu behar dute, familiez eta hezkuntza-eragileez gain, komunitateko gizarte-eragile guztiek, pertsona adingabeek arrisku gutxiago jasaten baitituzte haiek zaintzeko komunitate-egitura babesleak badaude, familiak inguruan sendo ainguratuta badaude eta ingurune horiekin lotura badute, eta lurraldeko agente formal eta informalen sare zabal baten laguntza jasotzen badute beharrizanak dituztenean. Ikuspegi horretatik, halaber, arretaren ikuspegi komunitarioa hartu behar da, eta, ikuspegi horren arabera, zerbitzu publikoak deszentralizazio-irizpideen araberakoa ematea faboratuko da, haien izaerak horretarako aukera ematen badu.

d) Principio de relevancia del capital social de la comunidad como agente de promoción, prevención, atención y protección, en virtud del cual se considera que criar y educar es una responsabilidad colectiva, en la que deben involucrarse activamente, además de las familias y de los agentes educativos, el conjunto de los agentes sociales de la comunidad, y que las personas menores están expuestas a menos riesgos si existen estructuras comunitarias protectoras que velan por ellas, si sus familias están sólidamente ancladas en sus entornos y vinculadas con aquellos, y si reciben apoyo de una red amplia de agentes formales e informales del territorio cuando experimentan necesidades. Desde esta óptica, debe adoptarse, asimismo, un enfoque comunitario de la atención en virtud del cual se favorecerá que la prestación de los servicios públicos, cuando su naturaleza lo permita, responda a criterios de descentralización.

e) Haurtzaroaren zeharkakotasunaren printzipioa politika guztietan. Printzipio horri jarraituz, politika publiko guztietan haur eta nerabeen eskubideak sustatzeko ikuspegia sartu beharra dago, baita eskubide horiei kalte egin diezaieketen edo haiek urratu ditzaketen egoeren aurkako prebentzio-, arreta- eta babes-ikuspegia sartu beharra ere. Hortaz, politika horiek diseinatzean, haien plangintza egitean eta haiek ezartzean, era sistematikoan hartu behar dira kontuan hartutako erabakiek hainbat sektore-eremutan haurrengan eta nerabeengan izan ditzaketen ondorioak, sinergiak bilatzeko eta eragin negatiboak saihesteko. Horretarako, profesionalentzako formakuntzak prestatuko dira, legearen printzipioak bete eta modu eraginkorrean garatu ahal izateko.

e) Principio de transversalidad de la infancia en todas las políticas, en cuyo marco se propugna la incorporación, en todas las políticas públicas, de un enfoque de promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, y de prevención, atención y protección frente a situaciones susceptibles de perjudicar o vulnerar tales derechos, de tal forma que, en su diseño, planificación e implementación, se tomen en consideración, de forma sistemática, las repercusiones que las decisiones adoptadas en distintos ámbitos sectoriales pueden tener en la infancia y la adolescencia, a fin de buscar sinergias y evitar impactos negativos. Para poder llevarlo a cabo, se habilitarán formaciones para diferentes profesionales con el fin de cumplir los principios de la ley y poder desarrollarlos de manera eficaz.

f) Partaidetza eta herritartasun aktiboaren printzipioa. Horren arabera, aitortzen da pertsona adingabeek eragiten dieten arazoak ezagutzeko eta konponbideak aurkitzen laguntzeko beren adinaren eta heldutasunaren arabera duten gaitasuna; eta, hortaz, gizarte bidezkoago, solidarioagoa, jasangarriagoa eta demokratikoagoa eraikitzen aktiboki parte hartzekoa.

f) Principio de participación y ciudadanía activa, en virtud del cual se reconoce la capacidad que tienen las personas menores, en función de su edad y madurez, para conocer los problemas que les afectan y contribuir a encontrar soluciones; y, consecuentemente, participar activamente en la construcción de una sociedad más justa, solidaria, sostenible y democrática.

g) Belaunaldien arteko eta kulturen arteko ikuspegiaren printzipioa. Horren arabera, gizarte-oztopoak ezabatuz, batera ikastea eta elkar aberastea bultzatzen da, gizarte-kohesioa bermatzeko beharrezko balio gisa.

g) Principio de enfoque intergeneracional e intercultural, en virtud del cual se propicia, mediante la eliminación de las barreras sociales, el aprendizaje conjunto y el enriquecimiento mutuo como valores necesarios para garantizar la cohesión social.

h) Politiken izaera integralaren printzipioa. Horren arabera, administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, lege honetan ezartzen diren eskubideak erabat egikaritzen direla ziurtatu behar dute, zeharkako politika integralen bitartez.

h) Principio de integralidad de las políticas, en virtud del cual las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben asegurar el pleno ejercicio de los derechos que se establecen en la presente ley, a través de políticas integrales de carácter transversal.

i) Erakunde arteko eta sektore arteko plangintza-printzipioa. Horren arabera, ekintza publikoaren koherentzia bermatzeko eta aurreko letran aipatutako politiken izaera integrala eraginkortasunez ezartzeko, definitu beharko dira bete nahi diren helburuak, horretarako beharko diren baliabide ekonomikoak, helburu horien lorpen-maila baloratzeko kontuan hartu beharreko adierazle geografiko eta populazio- eta gizarte-adierazleak, bai eta zeharkakotasunaren eta diziplinartekotasunaren ikuspegitik horretarako hartu beharreko neurriak ere.

i) Principio de planificación interinstitucional e intersectorial, en virtud del cual, con el fin de garantizar la coherencia de la acción pública y la implementación efectiva del carácter integral de las políticas referido en la letra precedente, deben definirse los objetivos que se pretenden alcanzar; los recursos económicos estimados para ello; los indicadores geográficos, poblacionales y sociales a considerar en la valoración del grado de consecución de dichos objetivos y las medidas a arbitrar para ello desde un enfoque de transversalidad e interdisciplinariedad.

j) Efizientzia-printzipioa. Horren arabera, ahalegina egin beharko da sektore-eremu guztietan esku hartzen duten baliabide eskuragarriak, formalak edo informalak, publikoak nahiz pribatuak, hobeto antolatzeko eta modu integral eta arrazionalean baliatzeko, betiere beharrizanak asetzera eraginkortasunik handienarekin aplikatzen direla bermatze aldera.

j) Principio de eficiencia, en virtud del cual debe procurarse la mejor organización y el aprovechamiento integral y racional de los recursos disponibles, tanto formales o informales como públicos o privados, que intervienen en los diversos ámbitos sectoriales, con el fin de garantizar su aplicación más eficaz a la satisfacción de las necesidades.

k) Jakintza- eta ebaluazio-printzipioa. Horren arabera, gizarte-errealitatea eta haren bilakaera zorroztasunez ezagutu behar dira, haurrei eta nerabeei bideratutako politiken oinarria baitira, bai eta egindako inbertsio publikoa ere, aurrekontu-zuzkidurak kontrolatuz, lege honen 4. artikuluan adierazitako moduan. Halaber, aplikatutako politikak eta diseinatutako plangintzak ebaluatu egin behar dira, haien ezarpen-maila eta hartutako neurrien efizientzia-maila baloratzeko.

k) Principio de conocimiento y evaluación, en virtud del cual debe procurarse un conocimiento riguroso de la realidad social y de su evolución como base de las políticas orientadas a la infancia y la adolescencia, así como de la inversión pública realizada, mediante un control de las dotaciones presupuestarias, en los términos indicados en el artículo 4 de esta ley. Asimismo, deben evaluarse las políticas aplicadas y las planificaciones diseñadas, con el fin de valorar su nivel de implementación y el grado de eficiencia de las medidas adoptadas.

l) Etengabeko hobekuntzaren printzipioa. Horren arabera, etengabeko hobekuntza sustatu behar da pertsona adingabeengan eragina duten politiketan eta haien eskubideak sustatzeko eta haur eta nerabeei lotutako prebentziorako, detekziorako, arretarako eta babeserako garatutako jarduketen eta zerbitzuen kalitatean, haien osasunerako, hezkuntza-garapenerako, ingurumen-ongizaterako zein ongizate materialerako eta gizarte-inklusiorako kaltegarriak diren edo haien eskubideak urratzen dituzten indarkeria- eta babesgabetasun-egoeretan aplikatu beharrekoena, hain zuzen.

l) Principio de mejora continua, en virtud del cual debe fomentarse la mejora continua de las políticas que inciden en la infancia y la adolescencia y de la calidad de las actuaciones y de los servicios desarrollados para la promoción de sus derechos y para la prevención, la detección, la atención y la protección a personas menores ante situaciones perjudiciales para su salud, su desarrollo educativo, su bienestar material y ambiental y su inclusión social o ante situaciones de violencia y de desprotección que vulneran sus derechos.

m) Esku-hartzeen diziplinartekotasunaren printzipioa. Horren arabera, talde-lana sustatu behar da, eta hainbat diziplinatako profesionalen ekarpenak txertatu, arreta integrala izango dela bermatzeko.

m) Principio de multidisciplinariedad de las intervenciones, en virtud del cual debe promoverse el trabajo en equipo y la integración de las aportaciones de las personas profesionales de diversas disciplinas, con el fin de garantizar el carácter integral de la atención.

n) Profesionalen espezializazioaren printzipioa. Horren arabera, haurren eta nerabeen ongizatean eragina duten politikak eta plangintzak diseinatzen parte hartzen duten pertsonentzat eta beren lanbide-jardueraren esparruan pertsona adingabeekin ohiko harremana duten profesionalentzat haur eta nerabeen eskubideen eta ongizatearen arloko hasierako eta etengabeko prestakuntza espezializatua bermatu behar da.

n) Principio de especialización de las personas profesionales, en virtud del cual debe garantizarse una formación especializada, inicial y continua, en materia de derechos y bienestar de la infancia y de la adolescencia tanto a las personas que intervienen en el diseño de políticas y de planificaciones que tienen un impacto en el bienestar de la infancia y la adolescencia como a las personas profesionales que, en el marco de su actividad profesional, tienen relación habitual con personas menores.

o) Gurasotasun positiboa sustatzeko edo gurasotasuna modu positiboan gauzatzeko printzipioa. Horren arabera, neurriak hartu behar dira, sustatzeko gurasoen, legezko ordezkarien edo harreragile eta zaintzaileen portaerak oinarrian izan dezan pertsona adingabearen interes gorena, eta pertsona adingabea ingurune afektibo eta indarkeriarik gabekoan haz dadin, zeinak barne hartuko duen eskubide eta betebeharretan oinarritutako hezkuntza, bere gaitasunen garapena ahalbidetuko duen, aitortza eta orientazioa eskainiko dion eta maila guztietan erabateko garapena ahalbidetuko duen.

o) Principio de promoción de la parentalidad positiva o del ejercicio positivo de la parentalidad, en virtud del cual deben adoptarse medidas tendentes a promover un comportamiento del padre y la madre, las representantes y los representantes legales o las personas acogedoras y guardadoras fundamentado en el interés superior de la persona menor de edad y orientado a que la persona menor crezca en un entorno afectivo y sin violencia que incluya la educación en derechos y obligaciones, favorezca el desarrollo de sus capacidades, ofrezca reconocimiento y orientación, y permita su pleno desarrollo en todos los órdenes.

p) Jarduketak eta neurriak batez ere hezkuntzara bideratzeko printzipioa, jarduketa-eremu guztietan, pertsona adingabeen gaitasun pertsonalak eta ikasteko gaitasunak sustatzeko, eta, horrela, garapen integral eta harmonikoa, erabateko gizarte-inklusioa eta partaidetza aktiboa bultzatzeko.

p) Principio de orientación eminentemente educativa de las actuaciones y de las medidas, en todos los ámbitos de actuación, con vistas a promover las potencialidades personales de las personas menores y sus capacidades de aprendizaje, y favorecer así un desarrollo integral y armónico, la plena inclusión social y la participación activa.

q) Sustapen, prebentzio eta detekzio goiztiarraren lehentasun-printzipioa. Horren arabera, bultzatu egin behar dira haur eta nerabeen ongizatearen alde egiteko eta haien eskubideak eraginkortasunez egikaritzeko sustapen-jarduketak zein eskubide horiek eraginkortasunez egikaritzea mugatu, eragotzi edo kaltetu dezaketen egoerei, edo eskubideak urratzen dituztenei, aurre hartzeko ekintzak, eta, gertatuz gero, egoera horiek goiz detektatzekoak, bereziki pertsona adingabeak edozein indarkeria-motaren biktima izatea edo babesgabetasun-arriskuan edo -egoeran egotea.

q) Principio de prioridad a la promoción, la prevención y la detección precoz, en virtud del cual deben potenciarse actuaciones de promoción orientadas a favorecer el bienestar de la infancia y la adolescencia y el ejercicio efectivo de los derechos y acciones de prevención dirigidas a evitar que se produzcan situaciones que limiten, impidan o perjudiquen el ejercicio efectivo de los derechos o que los vulneren, y, en el caso de que se produzcan, a detectarlas precozmente; en particular, situaciones en las que las personas menores sean víctimas de cualquier forma de violencia o se encuentren en riesgo o en situación de desprotección.

r) Prozedura-bermearen printzipioa. Horren arabera, bermatu egin behar da pertsona adingabeei eragiten dieten erabakiak hartzeko prozedura arautuak erabiliko direla, ez-arbitrarioak, efikazak, arinak eta prozedura-ekonomiaren, bizkortasunaren eta gardentasunaren printzipioekin bat datozenak, pertsona adingabearen ezaugarri eta beharrizanei, haren inguruabarrei eta eskubideei egokituak; betiere, bikoizketak saihestuz eta, bereziki, birbiktimizazioa edo biktimizazio sekundarioa dakarten egoerak.

r) Principio de garantía procedimental, en virtud del cual debe garantizarse que la toma de decisiones que afecten a personas menores se realizará mediante procedimientos reglados, no arbitrarios, eficaces, ágiles y acordes con los principios de economía procedimental, celeridad y transparencia, adaptados a las características y necesidades de la persona menor de edad, a sus circunstancias y a sus derechos, evitando las duplicidades y, en particular, situaciones que conlleven la revictimización o victimización secundaria.

s) Informazioa egoki tratatzeko printzipioa. Horren arabera, bermatu egin behar da administrazio publikoek eta beren karguagatik, lanbideagatik, ogibideagatik edo jardueragatik informazio konfidentziala eskuratzen duten pertsonek eta gizarte-hedabideek informazioaren intimitatea eta konfidentzialtasuna errespetatzen dituztela, ematen duten informazioak inola ere ez diezaion kalte egin pertsona adingabeen ohorerako, duintasunerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako eskubideari.

s) Principio de tratamiento adecuado de la información, en virtud del cual debe garantizarse el respeto a la intimidad y a la confidencialidad de la información, tanto por parte de las administraciones públicas y de las personas que, por su cargo, profesión, oficio o actividad, accedan a información confidencial como por parte de los medios de comunicación social, con el fin de que la información que ofrezcan en ningún caso afecte al derecho de las personas menores al honor, a la dignidad, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

t) Genero-ikuspegiaren printzipioa. Horren arabera, administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, pertsona adingabeei zuzendutako politiketan eta ekintzetan sistematikoki kontuan izan beharko dituzte emakumeen eta gizonen egoerak, baldintzak, jomugak eta beharrizanak, maila guztietan eta haiek planifikatzeko, betearazteko eta ebaluatzeko fase guztietan.

t) Principio de perspectiva de género, en virtud del cual las administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán tener en cuenta, de forma sistemática, en las políticas y acciones dirigidas a las personas menores de edad, las diferentes situaciones, condiciones, objetivos y necesidades de mujeres y hombres, a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación.

14. artikulua.– Gizarte- eta merkataritza-ekimenarekiko elkarlana.

Artículo 14.– Colaboración con la iniciativa social y mercantil.

1.– Gizarte-ekimeneko zein merkataritzako entitate pribatuek ematen dituzten zerbitzuek, lege honetan jasotako arreta-eremu guztietan, kasuan kasuko sektoreko araudian aurreikusitako baimen-, erregistro-, homologazio- eta ikuskaritza-jarduketak bete beharko dituzte.

1.– Los servicios prestados por entidades privadas, ya sean de iniciativa social, ya sean de carácter mercantil, en los diferentes ámbitos de la atención contemplados en la presente ley quedarán sujetos a las actuaciones de autorización, registro, homologación e inspección que se contemplen en la normativa sectorial que corresponda en cada caso.

2.– Aurreko apartatuan xedatutakoa aplikagarria izango zaie bai egoitza-baliabideetan ematen diren zerbitzuei, bai baliabiderik behar ez dutenei ere.

2.– Lo dispuesto en el apartado anterior será aplicable tanto a los servicios que se presten en recursos residenciales como cuando no requieran de ellos para su prestación.

15. artikulua.– Irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimena sustatzea.

Artículo 15.– Fomento de la iniciativa social sin ánimo de lucro.

1.– Euskal administrazio publikoek lege honetan erantzukizun publikoko zerbitzutzat jotzen ez diren zerbitzuak ematea sustatu edo babestu ahal izango dute, baita beste jarduera batzuk diseinatzea eta egitea ere, baldin eta zerbitzu horiek jarduketa-eremu bakoitzeko plangintza estrategikoan jasotako jarraibide orokorretara egokitzen badira eta irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko entitateek garatzen badituzte, haien forma juridikoa edozein izanda ere.

1.– Las administraciones públicas vascas podrán fomentar o apoyar la prestación de servicios no contemplados en la presente ley como parte de los servicios de responsabilidad pública, así como el diseño y realización de otras actividades, cuando estos se adecuen a las orientaciones generales contempladas en la planificación estratégica de cada uno de los ámbitos de actuación, y sean desarrolladas por entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, independientemente de cuál sea su forma jurídica.

2.– Bereziki aintzat hartuko dira honako jarduera hauek:

2.– Serán objeto de especial consideración las siguientes actividades:

a) Laguntza edo arreta-zerbitzu berriak martxan jartzearekin lotuta dauden jarduera berritzaile eta esperimentalak.

a) Las actividades innovadoras y experimentales en relación con la puesta en marcha de nuevas ayudas o servicios de atención.

b) Elkarte-zerbitzuari laguntzeko eta herritarren partaidetza sustatzeko jarduerak; bereziki, pertsona adingabeen asoziazionismoa sustatzen dutenak.

b) Las actividades de apoyo al servicio asociativo y de promoción de la participación ciudadana, en particular mediante el fomento del asociacionismo de personas menores.

c) Zerbitzuen plangintza eta antolaketa eta profesionalen arretaren eta jardunbideen kalitatea hobetzera bideratutako ikerketa-, garapen- eta berrikuntza-jarduerak.

c) Las actividades de investigación, desarrollo e innovación orientadas a la mejora de la planificación y la organización de los servicios, de la calidad de la atención y de las prácticas profesionales.

3.– Sustapen-ekintzak dirulaguntzak emanez edo lankidetza-hitzarmenak eginez antolatu ahal izango dira, eta urte anitzekoak izan daitezke; dena den, bi kasu horietan dirulaguntzak ematearen arloan indarrean den legediak esaten duena bete beharko da.

3.– Las acciones de fomento podrán articularse mediante la concesión de subvenciones o el establecimiento de convenios de colaboración, que podrán tener carácter plurianual, de acuerdo en ambos casos a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de subvenciones que resulte de pertinente aplicación.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek, irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko entitateekin dituzten elkarlanerako akordioen esparruan, bakoitzak bere eskumen-eremuan, eta beren baimen-, ikuskaritza- eta homologazio-eginkizunak betez, zaindu beharko dute egokiak direla bai egindako esku-hartzeak, eta bai pertsona adingabeei arreta ematen dieten langileak, izan profesionalak zein boluntarioak.

4.– En el marco de sus acuerdos de colaboración con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, las administraciones públicas vascas velarán, en el ámbito de sus competencias y en el ejercicio de sus funciones de autorización, inspección y homologación, por la adecuación de las intervenciones desarrolladas y por la idoneidad del personal, profesional o voluntario, que intervenga en la atención a personas menores.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
KOMUNIKATZEKO EGINBEHARRA ETA INFORMAZIOA ISILEAN GORDETZEKO EGINBEHARRA
DEBER DE COMUNICACIÓN Y DEBER DE RESERVA

16. artikulua.– Herritarrek komunikatzeko duten eginbeharra.

Artículo 16.– Deber de comunicación de la ciudadanía.

1.– Pertsona adingabe baten kontra sortutako indarkeria-egoera posible baten zantzuak antzematen dituen edo horren susmoak dituen pertsona fisiko edo juridiko orok, edo, hala badagokio, pertsona adingabe bat babesgabetasun-egoera posible batean dagoela detektatzen duenak, berehala komunikatu beharko dio eskumena duen agintaritzari, hargatik eragotzi gabe behar duen berehalako sorospena ematea.

1.– Toda persona, física o jurídica, que advierta indicios o tenga sospechas de una posible situación de violencia ejercida sobre una persona menor o, en su caso, detecte una posible situación de desprotección de una persona menor de edad deberá comunicarlo, de forma inmediata, a la autoridad competente, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.

2.– Komunikatzeko betebehar hori ere badago, halaber, sare sozialetan edo Interneten haurren eta nerabeen kontrako indarkeria diren edukiak eskuragarri daudela hautemandakoan.

2.– Asimismo, esta obligación de comunicación existe cuando se advierta la existencia de contenidos disponibles en redes sociales o en Internet que constituyan una forma de violencia contra la infancia y la adolescencia.

3.– Egitateak delitu izan badaitezke, Ertzaintzari, Udaltzaingoari, Fiskaltzari edo agintaritza judizialari komunikatu beharko die, hargatik eragotzi gabe biktimari behar duen berehalako arreta ematea.

3.– Si los hechos pueden ser constitutivos de delito, deberá comunicarlo a la Ertzaintza o a la Policía local, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, sin perjuicio de prestar la atención inmediata que la víctima precise.

4.– Zehazki, detektatutako egitateek babesgabetasun-egoera posible bat dagoela adierazten badute, berehala komunikatu beharko die udaletako gizarte-zerbitzuei, kalterik egin gabe Fiskaltzari horren berri emateko aukerari.

4.– En particular, si los hechos detectados son indicativos de una posible situación de desprotección, deberá comunicarlo, de forma inmediata, a los servicios sociales municipales, sin perjuicio de la posibilidad de ponerlo también en conocimiento del Ministerio Fiscal.

5.– Edozein kasutan, jakiten bada pertsona adingabe bat eskolatu gabe dagoela edo justifikaziorik gabe eskolara ez dela joan ohi nahitaezko eskolaldian, Hezkuntza Administrazioari jakinarazi beharko dio, kalterik egin gabe gizarte-zerbitzuei horren berri emateko aukerari.

5.– En cualquier caso, cuando tenga conocimiento de que una persona menor de edad no está escolarizada o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación durante el período obligatorio, deberá comunicarlo a la Administración educativa, sin perjuicio de la posibilidad de ponerlo también en conocimiento de los servicios sociales.

17. artikulua.– Komunikatzeko eginbehar kualifikatua.

Artículo 17.– Deber de comunicación cualificado.

1.– Aurreko artikuluan ezarritako komunikatzeko eginbeharra bereziki eskatuko zaie pertsona hauei, baldin eta, beren kargua, lanbidea edo eginkizunak, ogibidea edo jarduera direla-eta pertsona adingabearen kontra sortutako indarkeria-egoera baten berri badute, edo pertsona adingabe horren babesgabetasun-egoera posible baten berri badute:

1.– El deber de comunicación previsto en el artículo anterior es especialmente exigible a las siguientes personas cuando, por razón de su cargo, profesión o funciones, oficio o actividad, tengan conocimiento de una situación de violencia ejercida sobre una persona menor de edad o de una posible situación de desprotección de esta última:

a) Agintariei eta enplegatu publikoei.

a) Las autoridades, así como las personas empleadas públicas.

b) Ertzaintzako eta Udaltzaingoko kideei.

b) El personal de la Ertzaintza y de la Policía local.

c) Gizarte-zerbitzuetako langileei; bereziki, haur eta nerabeei eragiten dieten indarkeria- eta babesgabetasun-egoerak prebenitzeko eta babesteko eremuan esku hartzen duten teknikariei.

c) El personal de los servicios sociales; en especial, el personal técnico que intervenga en el ámbito de la prevención y la protección de las situaciones de violencia y de desprotección que afecten a la infancia y la adolescencia.

d) Osasun-zerbitzu publiko eta pribatuetako osasun-langileei.

d) El personal sanitario de los servicios de salud, públicos y privados.

e) Ikastetxeetako irakasleei eta irakasle ez diren langileei; eta, bereziki, ongizate eta babeserako koordinatzaileari.

e) El personal, tanto docente como no docente, de los centros educativos, y, en especial, la persona coordinadora de bienestar y protección.

f) Babesgabetasun-egoeran dauden pertsona adingabeentzako egoitza-harrerako baliabideetan lan egiten duten pertsonei, eta zigor-legearekin gatazkan dauden pertsona adingabeentzako zentroetan lan egiten dutenei.

f) Las personas que trabajen en recursos de acogimiento residencial para personas menores de edad en situación de desprotección, y en centros destinados a las personas menores de edad en conflicto con la ley penal.

g) Pertsona adingabeak egon ohi diren edo aldi baterako dauden establezimendu publiko edo pribatuetan lan egiten duten pertsonei.

g) Las personas que trabajen en establecimientos, públicos o privados, en los que se encuentren, habitual o temporalmente, personas menores.

h) Pertsona adingabeak dituzten asiloa eta arreta humanitarioa emateko harrera-zentroetan lan egiten duten pertsonei.

h) Las personas que trabajen en centros de acogida de asilo y atención humanitaria en los que se encuentren personas menores.

i) Adingabeekin gorputz-hezkuntzako edo kiroleko jarduerak egiten dituzten zentro, entitate eta ekipamendu publiko zein pribatuetan lan egiten duten pertsonei.

i) Las personas que trabajen en los centros, las entidades y los equipamientos, públicos o privados, que desarrollen actividades de educación física o deportivas con personas menores de edad.

j) Adingabeekin aisia-jarduerak egiten dituzten zentro, entitate eta ekipamendu publiko zein pribatuetan lan egiten duten pertsonei.

j) Las personas que trabajen en los centros, las entidades y los equipamientos, públicos o privados, que desarrollen actividades de ocio con personas menores de edad.

k) Haurren eta nerabeen eremuan prebentzioarekin, arretarekin eta babesarekin zuzenean lotutako eginkizunak betetzen dituzten zerbitzu publiko eta pribatuetan lan egiten duten pertsonei.

k) Las personas que trabajen en servicios públicos y privados en los que se desarrollen funciones directamente vinculadas con la prevención, atención y protección en el ámbito de la infancia y la adolescencia.

2.– Aurreko apartatuan aipatzen diren pertsonek pertsona adingabearen kontrako indarkeria-egoera baten berri badute edo horren zantzuak badituzte, edo babesgabetasun-egoera posible batenak, berehala komunikatu beharko diete eskumena duten gizarte-zerbitzuei.

2.– Cuando las personas a las que se refiere el apartado anterior tengan conocimiento o adviertan indicios de la existencia de una posible situación de violencia ejercida contra una persona menor de edad o de una posible situación de desprotección, deberán comunicarlo de forma inmediata a los servicios sociales competentes.

3.– Halaber, indarkeria horren ondorioz haur edo nerabearen osotasuna, osasuna edo segurtasuna arriskuan egon badaiteke, berehala komunikatu beharko diote Ertzaintzari edo Udaltzaingoari, bai eta Fiskaltzari ere.

3.– Asimismo, cuando a causa de dicha violencia pueda resultar amenazada la integridad, la salud o la seguridad de la persona menor, deberán comunicarlo, de forma inmediata, a la Ertzaintza o a la Policía local, así como al Ministerio Fiscal.

4.– Era berean, Datuak Babesteko Euskal Agintaritzari komunikatu beharko dizkiote, berehala, pertsona adingabe bati buruzko edo haren eskubideei eragiten dieten datu pertsonalak babesteko araudiko arau-hauste posibleak.

4.– Igualmente, deberán comunicar, de forma inmediata, a la Agencia Vasca de Protección de Datos las posibles infracciones de la normativa sobre protección de datos personales de una persona menor de edad o que afecten a los derechos de esta.

5.– Edozein kasutan, osasun-langileek berehala ezagutaraziko dizkiote agintaritza judizialari, zuzenean edo Fiskaltzaren bitartez, pertsona adingabearen bizitza edo osotasun fisikoa edo psikikoa babesteko beharrezkoak diren tratamendu medikoei uko egin zaien egoerak. Aldi berean, eskumena duen foru-aldundiari jakinaraziko dizkiote egoera horiek, eta hark baloratuko du beharrezkoa den ala ez judizialki hartzen diren neurriez gain beste esku-hartze gehigarririk egitea.

5.– En todo caso, el personal sanitario pondrá inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, aquellas situaciones en las que haya una negativa a los tratamientos médicos necesarios para salvaguardar la vida o integridad física o psíquica de la persona menor. Y, simultáneamente, le notificará estas mismas situaciones a la diputación foral competente, que valorará si es necesaria una intervención adicional a las medidas que se adopten judicialmente.

6.– Haurdun dauden emakumeen kasuan, baloratzen bada haurtxoaren jaio ondorengo segurtasun-baldintza oinarrizkoak eta osasuna arrisku handian daudela, eta haurdunaldiko jokabideen ondorioz haurtxoak argi eta garbi arriskua badu gaixotasun edo anomalia fisiko, mental edo sentsorial larriak jasateko, zuzenean jakinaraziko zaio haurrak eta nerabeak babesteko eskumena duen foru-aldundiko lurralde-zerbitzuari, hargatik eragotzi gabe Fiskaltzari jakinaraztea.

6.– En los casos de mujeres gestantes en los que se valore que existe una situación de alto riesgo para la salud y las condiciones básicas de seguridad del bebé o de la bebé tras el nacimiento debido a los comportamientos durante el embarazo que lo colocan claramente en riesgo de enfermedades o anomalías físicas, mentales o sensoriales severas, la notificación se realizará, directamente, al servicio territorial de protección a la infancia y la adolescencia de la diputación foral competente, sin perjuicio de la notificación al Ministerio Fiscal.

7.– Edozein kasutan, artikulu honetako 1. apartatuan aipatzen diren pertsonek berehala eman beharko diote pertsona adingabeari behar duen arreta, eta eskura duten informazio guztia eta ahalik eta laguntzarik handiena eman beharko diete eskumena duten agintari edo organoei.

7.– En todo caso, las personas a las que se refiere el apartado 1 de este artículo deberán prestar a la persona menor la atención inmediata que precise, facilitar toda la información de que dispongan, así como prestar su máxima colaboración a las autoridades u órganos competentes.

8.– Arestian aipatutako ondoreetarako, eskumena duten administrazio publikoek mekanismo egokiak ezarriko dituzte indarkeria edo babesgabetasun-egoeraren baten biktima diren pertsona adingabeen kasuen susmoak jakinarazteko, eta esku hartu behar duten profesionalen artean informazioa trukatzeko.

8.– A los efectos anteriores, las administraciones públicas competentes establecerán mecanismos adecuados para la notificación de sospecha de casos de personas menores de edad que sean víctimas de violencia y de una situación de desprotección, y el intercambio de información entre las distintas personas profesionales que deban intervenir.

18. artikulua.– Funtzio publikoak betetzeko lege-betebeharrean oinarritutako datu-tratamendua.

Artículo 18.– Tratamiento de datos fundado en una obligación legal para el ejercicio de funciones públicas.

1.– Lege honen VI. tituluan jasotako xedapenak aplikatu eta betetzeko eta, bereziki, pertsona adingabeei dagokienez kontuan hartzen diren babes-neurriak hartzeko, eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, udalek eta foru-aldundiek, haur eta nerabeei arreta eta babesa emateko dituzten eskumenen eremuan, pertsona adingabearen egoera baloratzeko beharrezkoak diren informazio edo datuak eskatu ahal izango dituzte interesdunaren edo ukituaren eta, hala badagokio, aitaren eta amaren, legezko ordezkarien edo harreragile eta zaintzaileen adostasunik gabe, eta, horrekin bat etorriz, jasotako informazioa edo datuak bildu eta tratatzeari ekin ahal izango diote.

1.– Para la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el título VI de esta ley, y, en especial, para la adopción de las medidas de protección que se contemplan respecto de las personas menores de edad, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los ayuntamientos y las diputaciones forales, en el ámbito de sus competencias de atención y protección a la infancia y la adolescencia, podrán solicitar, sin el consentimiento de la persona interesada o afectada y, en su caso, del padre y de la madre, de las representantes y los representantes legales o de las personas acogedoras y guardadoras, la información o los datos que resulten necesarios para valorar la situación de la persona menor, y, en coherencia con ello, proceder a la recogida y al tratamiento de la información o de los datos recabados.

2.– Informazioa edo datuak pertsona adingabeari, gurasoei, legezko ordezkariei edo harreragile eta zaintzaileei buruzkoak izan daitezke; eta, nolanahi ere, modu fokalizatuan eskatu beharko dira, eta berariaz zehaztu beharko da eskatutako informazio mota eta haren izaera, bai eta hura eskatzeko helburuak ere. Orobat, emandako informazioak edo datuek egindako eskaerarekin bat etorri beharko dute, egokiak izan beharko dute, eta ez gehiegizkoak, eskatzen direneko xedeari dagokionez.

2.– La información o los datos podrán estar referidos tanto a la persona menor de edad como a sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras y guardadoras; y, en todo caso, deberán solicitarse de forma focalizada, especificándose, de forma expresa, el tipo y carácter de la información que se solicita y con qué finalidad. Y, de otro lado, la información o los datos que se faciliten deberán ser adecuados a la solicitud realizada, pertinentes y no excesivos en relación con la finalidad para la que se solicitan.

3.– Bereziki, eskatutako informazioa ematera behartuta egongo dira udaletako gizarte-zerbitzuetako, haurrak eta nerabeak babesteko foru-aldundietako lurralde-zerbitzuetako, osasun- eta hezkuntza-sistemetako, Ertzaintzako eta Udaltzaingoko profesionalak eta entitate pribatuetako profesionalak.

3.– En particular, estarán obligadas a facilitar la información solicitada las personas profesionales de los servicios sociales municipales, de los servicios territoriales de protección a la infancia y la adolescencia de las diputaciones forales, de los sistemas sanitario y educativo, de la Ertzaintza y la Policía local, y de las entidades privadas.

4.– Udaletako gizarte-zerbitzuek eta haurrak eta nerabeak babesteko lurralde-zerbitzuek lortutako informazioa edo datuak lege honetan ezarritako babes-neurriak hartzeko baino ezingo dira erabili; nolanahi ere, pertsona adingabearen interes gorena edukiko da kontuan, eta soilik komunikatu ahal izango zaizkie dagozkion ebazpenak hartu behar dituzten pertsona adingabeak babestearen arloko administrazio edo entitate publikoei, Fiskaltzari eta organo judizialei.

4.– La información o los datos recabados por los servicios sociales municipales y por los servicios territoriales de protección a la infancia y la adolescencia podrán utilizarse única y exclusivamente para la adopción de las medidas de protección establecidas en la presente ley, atendiendo en todo caso a la garantía del interés superior de la persona menor de edad, y solo podrán ser comunicados a las administraciones o entidades públicas de protección de menores que hayan de adoptar las resoluciones correspondientes, al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales.

5.– Halaber, bildutako informazioa edo datuak Fiskaltzari laga ahal izango zaizkio interesdunen adostasunik gabe, eta Fiskaltzak tratatu egingo ditu, indarrean dagoen ordenamendu juridikoak pertsona adingabeen eskubideak defendatzeko esleitzen dizkion eginkizunak betetzeko.

5.– Asimismo, la información o los datos recabados podrán ser cedidos, sin consentimiento de las personas interesadas, al Ministerio Fiscal, que los tratará para el ejercicio de las funciones que le atribuye el ordenamiento jurídico vigente para velar por la defensa de los derechos de las personas menores de edad.

19. artikulua.– Pertsona adingabeek komunikatzea.

Artículo 19.– Comunicación por parte de personas menores.

1.– Indarkeriaren biktima diren edo beste pertsona adingabe baten kontrako indarkeria-egoeraren baten lekuko diren pertsona adingabeek, baita babesgabetasun-egoeran daudela uste dutenek edo beste pertsona adingabe bat egoera horretan dagoela susmatzen dutenek ere, horren berri eman ahal izango diete udaletako zein lurraldeetako gizarte-zerbitzuei, Ertzaintzari edo Udaltzaingoari, bai eta Fiskaltzari ere, zuzenean, gurasoen edo zaintzaileen bitartez edo hautatzen duten beren konfiantzako beste pertsona baten bitartez, betiere ez bada ikusten hori beren interes gorenerako arrisku bat izan daitekeenik.

1.– Las personas menores que sean víctimas de violencia o que presencien alguna situación de violencia sobre otra persona menor de edad, así como las que consideren encontrarse en situación de desprotección o sospechen que otra persona menor de edad se encuentra en tal situación, podrán comunicarlo, personalmente o a través de las personas progenitoras o cuidadoras, o de otra persona de su confianza y elección, siempre que no se observe que puede ser un riesgo para su interés superior, a los servicios sociales, tanto municipales como territoriales, a la Ertzaintza o la Policía local, así como al Ministerio Fiscal.

2.– Komunikazio hori errazteko, Eusko Jaurlaritzak, gizarte-zerbitzuen arloan dituen eskumenak erabiliz, haurren eta nerabeen eskura jarriko du orientazio-, aholkularitza- eta informazio-zerbitzu telefoniko edo telematiko konfidentzial eta anonimo bat, baita informazio- eta salaketa-mekanismo edo -kanal seguru, konfidentzial, eraginkor, egokitu eta irisgarriak ere. Zerbitzu hori herritarrek haren berri izateko moduan publizitatu beharko da, eta koordinatu egin beharko da eskumena duten zerbitzu, sistema eta administrazio publiko eta erakundeekin, haurraren edo nerabearen babes eraginkorra bermatzeko behar diren baliabideak aktibatzeko.

2.– Con el fin de facilitar dicha comunicación, el Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de servicios sociales, pondrá a disposición de las personas menores un servicio de orientación, asesoramiento e información telefónico o telemático, confidencial y anónimo, así como mecanismos o canales de información y denuncia seguros, confidenciales, eficaces, adaptados y accesibles. Este servicio tendrá que publicitarse de forma que se dé a conocer a la ciudadanía y coordinarse con los distintos servicios, sistemas y administraciones públicas e instituciones que resulten competentes, a fin de que se activen los recursos necesarios para garantizar una protección efectiva de la persona menor.

3.– Lege honen 134. artikuluan aipatzen diren prebentzio-jarduketen esparruan, ikastetxeek beren ikasleei azalduko diete nola komunika ditzaketen eskolan, bai eskola-ordutegian, bai eskola amaitu ostean, edo eskolatik kanpo ikusi dituzten indarkeria-egoerak.

3.– Los centros educativos, en el marco de las actuaciones de prevención referidas en el artículo 134 de esta ley, informarán a su alumnado acerca de cómo pueden comunicar situaciones de violencia que observen en la escuela, ya sea dentro del horario escolar o finalizado este, o fuera de ella.

4.– Kirol-erakundeek eta aisialdi hezigarrirako eta denbora libreko erakundeek, lege honen 136. artikuluan aurreikusitako prebentzio-jarduketen esparruan, informazioa emango diete pertsona adingabeei ikusten dituzten indarkeria-egoerak nola komunika ditzaketen jakinarazteko.

4.– Las organizaciones deportivas y de ocio educativo y tiempo libre, en el marco de las actuaciones de prevención previstas en el artículo 136 de esta ley, informarán a las personas menores acerca de cómo pueden comunicar situaciones de violencia que observen.

5.– Pertsona adingabeen ohiko bizitoki diren establezimendu publiko edo pribatuek zentroan aplikatzen diren indarkeria-egoerak komunikatzeko prozedurei buruzko informazio guztia emango diete pertsona adingabeei bertara sartzen direnean, baita eremu horretako arduradunei buruzkoa ere. Informazio hori etengabe egongo da eguneratuta. Halaber, beharrezkoak diren neurriak hartu beharko dira pertsona adingabeek informazio hori edozein unetan libreki kontsultatu ahal izateko.

5.– Los establecimientos públicos o privados en los que habitualmente residan personas menores de edad les facilitarán en el momento de su ingreso toda la información referente a los procedimientos de comunicación de situaciones de violencia aplicados en el centro, así como de las personas responsables en este ámbito; dicha información se mantendrá permanentemente actualizada. Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias para asegurar que las personas menores puedan consultarla libremente en cualquier momento.

6.– Nolanahi ere, aurreko apartatuan azaldutakoa aplikatuko zaie barnetegi-araubideko plazak dituzten ikastetxeei, haurren eta nerabeen babesaren eremuko egoitza-harrerako zentroei, askatasunaz gabetzen duten neurriak betetzeko eta heziketa-taldeko bizikidetzarako heziketa-zentroei, edo pertsona adingabeei egoitza-arreta ematen dieten bestelako zentroei.

6.– En todo caso, la previsión recogida en el apartado anterior será aplicable a centros educativos que cuenten con plazas en régimen de internado, a centros de acogimiento residencial del ámbito de la protección a la infancia y la adolescencia y a centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad y de convivencias en grupo educativo, o a cualquier otro tipo de centro que ofrezca atención residencial a personas menores de edad.

20. artikulua.– Komunikazioen konfidentzialtasuna eta segurtasuna.

Artículo 20.– Confidencialidad y seguridad en las comunicaciones.

1.– Euskal administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, honako neurri hauek hartuko dituzte pertsona adingabeei eragiten dieten indarkeria- edo babesgabetasun-egoeren komunikazioetan konfidentzialtasuna, babesa eta segurtasuna bermatzeko:

1.– Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus competencias, adoptarán las siguientes medidas dirigidas a asegurar la confidencialidad, protección y seguridad en las comunicaciones de situaciones de violencia o desprotección que afecten a las personas menores de edad:

a) Mekanismo seguruak, eraginkorrak, egokituak eta irisgarriak ezarriko dituzte, eskumena duten agintariei pertsona adingabeen kontra egin diren edo haiei eragiten dieten indarkeria- edo babesgabetasun-egoeren berri eman dieten pertsonen konfidentzialtasuna bermatzeko.

a) Establecerán mecanismos seguros, eficaces, adaptados y accesibles para garantizar la confidencialidad de las personas que hayan puesto en conocimiento de las autoridades competentes situaciones de violencia o desprotección ejercida o que afecten a personas menores.

b) Informatzailea pertsona adingabea bada eta, zuzenean edo zeharka, bere buruari edo beste pertsona adingabe bati eragiten dion indarkeria- edo babesgabetasun-egoera baten berri ematen badu, konfidentzialtasuna bermatzeko mekanismoak lege honen 26.2 artikuluan ezarritako baldintzen arabera aplikatu beharko dira. Halaber, pertsona adingabeari aukera eman beharko diote berak aukeratuko duen bere konfiantzako pertsona batek lagunduta egoteko.

b) Cuando la persona informante sea menor de edad, e independientemente de que informe de una situación de violencia o desprotección que le afecte a ella misma, directa o indirectamente, o a otra persona menor de edad, los mecanismos para garantizar la confidencialidad deberán ajustarse a las condiciones establecidas en el artículo 26.2 de esta ley. Asimismo, deberán posibilitar a la persona menor de edad estar acompañada de una persona de su confianza que ella misma designe.

c) Agintarien, komunikatzeko eginbehar kualifikatuari lotutako profesionalen eta zerbitzu publikoen segurtasuna zainduko dute, bai eta, komunikatzeko eginbeharra egikarituz, eskumena duen agintaritzari pertsona adingabe baten kontrako indarkeria-egoera posible baten edo haren babesgabetasun-egoera baten berri eman dioten pertsona fisikoena ere. Zehazki, lanbidea edo betetzen dituzten eginkizunak tarteko pertsona adingabearekin harremanetan dauden pertsonen segurtasuna zainduko dute, bereziki gatazkatsuak diren administrazio-prozeduretan.

c) Velarán por la seguridad de las autoridades, de las personas profesionales vinculadas por el deber de comunicación cualificado y de los servicios públicos y personas físicas que, en el ejercicio de su deber de comunicación, hayan puesto en conocimiento de la autoridad competente una posible situación de violencia ejercida sobre una persona menor de edad, o de desprotección en la que esta se encuentre. En particular, velarán por la seguridad de aquellas que por su profesión o funciones estén en relación con la persona menor, en los procedimientos administrativos particularmente conflictivos.

2.– Pertsona adingabeak normalean egon ohi diren ikastetxe eta zentroek beharrezko neurri guztiak hartuko dituzte indarkeria-egoeraren baten berri ematen duten pertsona adingabeen segurtasuna eta babesa bermatzeko.

2.– Los centros educativos y los centros en los que habitualmente se encuentren personas menores de edad adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protección de las personas menores que comuniquen una situación de violencia.

3.– Ertzaintzak eta Udaltzaingoak salatzaileak babesteko behin-behineko neurri guztiak hartuko dituzte berehala, zeinak kasuan-kasuan egokiak eta neurrikoak izango diren.

3.– La Ertzaintza y la Policía local adoptarán, de forma inmediata, todas las medidas provisionales de protección de las personas denunciantes que resulten adecuadas y pertinentes en atención a las circunstancias del caso.

4.– Agintaritza judizialak, ofizioz edo alderdi batek eskatuta, babes-neurriak hartu ahal izango ditu, Auzi Kriminaletan Lekukoak eta Adituak Babesteari buruzko abenduaren 23ko 19/1994 Lege Organikoan aurreikusitakoak, pertsona adingabeen kontrako indarkeria-egoera baten salaketak ekar dezakeen arriskua kontuan hartuta.

4.– La autoridad judicial, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales, cuando lo estime necesario en atención al riesgo o peligro que derive de la formulación de denuncia de una situación de violencia contra personas menores.

21. artikulua.– Informazioa isilpean gordetzeko eginbeharra.

Artículo 21.– Deber de reserva.

1.– Euskal administrazio publikoek, entitate pribatuek eta haurren eta nerabeen kontrako indarkeriaren prebentzioan edo indarkeriaren biktima diren pertsona adingabeen detekzioan, esku-hartzean eta errekuperazioan esku hartzen duten profesionalek, baita arrisku- edo desanparo-egoeran dauden pertsona adingabeen inguruko prebentzioan, detekzioan eta babesean esku hartzen dutenek ere, beharrezkoak diren neurriak hartu beharko dituzte bermatzeko konfidentzialtasunez tratatzen dituztela beraiek duten informazioa eta informazio hori jasota duten fitxategi eta erregistroak, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan araututakoaren arabera, eta inola ere ez dute aukerarik izango haien datu pertsonalak zabaltzeko, ezta haiek identifikatzeko aukera ematen duen bestelako informaziorik ere zabaltzeko.

1.– Las administraciones públicas vascas, las entidades privadas, y las personas profesionales que intervengan en el ámbito de la prevención de la violencia contra la infancia y la adolescencia o en la detección, la intervención y la recuperación de las personas menores víctimas de violencia, así como en el ámbito de la prevención, la detección y la protección de personas menores en riesgo o situación de desamparo, deberán adoptar las medidas oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de la información con la que cuenten, así como de los ficheros y registros en los que conste dicha información, en los términos regulados en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, sin que, en ningún caso, puedan difundir datos personales de aquellas ni otras informaciones que permitan su identificación.

2.– Aurreko apartatuan araututako informazioa isilean gordetzeko eginbeharra aplikatuko zaie, bereziki, beren lanbide, ogibide edo eginkizun edo jarduerak direla-eta indarkeria-kasuren bat edo arrisku- edo desanparo-egoeraren bat egon daitekeela edo egiaztatu dela dakiten agintari eta pertsonei, edo aurreko apartatuan aipatutako informazioa eskura dezaketenei.

2.– El deber de reserva regulado en el apartado anterior se hace extensivo, en especial, a las autoridades y a las personas que, por su profesión, oficio o funciones o actividades que desarrollan, conozcan casos en que podría existir o se haya constatado un caso de violencia o una situación de riesgo o de desamparo, o tengan acceso a la información mencionada en el párrafo anterior.

3.– Gatazkarik egonez gero pertsona adingabearen interes gorenaren eta datu pertsonalen babesaren arloan ezarritako informazioaren konfidentzialtasun-eginbeharraren artean, pertsona adingabearen interes gorena gailenduko da.

3.– En aquellos casos en los que exista un conflicto entre el interés superior de la persona menor de edad y el deber de confidencialidad de la información establecido en materia de protección de datos personales, primará el interés superior de la persona menor de edad.

II. TITULUA
TÍTULO II
PERTSONA ADINGABEEN ESKUBIDEAK ETA EGINBEHARRAK
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS MENORES
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
PERTSONA ADINGABEEN ESKUBIDEAK
DERECHOS DE LAS PERSONAS MENORES
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

22. artikulua.– Pertsona adingabeen eskubideak aitortzeko tresna juridikoak.

Artículo 22.– Instrumentos jurídicos de reconocimiento de derechos de las personas menores.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren edo dauden pertsona adingabeak nazioarteko itunek aitortzen dituzten eskubide eta askatasunen titular dira, batez ere, Nazio Batuen Haurren eskubideei buruzko Konbentzioak eta Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazioarteko Konbentzioak aitortzen dituztenenak, Europako Kontseiluaren Haurren Eskubideak baliatzeko Europako Hitzarmenak eta Haurrak sexu-esplotazio eta -abusuetatik babesteko Hitzarmenak aitortzen dituztenenak, Europar Batasunaren Haurren Eskubideei buruzko Europako Gutunak aitortzen dituenenak, Espainiako Konstituzioak aitortzen dituenenak, Kode Zibila eta Prozedura Zibilaren Legea partzialki aldatzen dituen Adingabearen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoak aitortzen dituenenak, Haurrak eta Nerabeak Indarkeriatik Begiratzeko Babes Integralaren ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoak aitortzen dituenenak eta, oro har, ordenamendu juridikoak aitortzen dituenenak.

1.– Las personas menores que residan o se encuentren en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco son titulares de los derechos y libertades que reconocen los tratados internacionales, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ambas de las Naciones Unidas), el Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños y el Convenio relativo a la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual (ambos del Consejo de Europa); la Carta Europea de los Derechos del Niño, de la Unión Europea; la Constitución española; la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil; la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y el ordenamiento jurídico en su conjunto.

2.– Lege hau eta lege hau garatzeko arauak ordenamendu horrekin bat etorriz interpretatuko dira.

2.– La presente ley y sus normas de desarrollo se interpretarán de conformidad con dicho ordenamiento.

3.– Lege honetan pertsona adingabeentzat aurreikusitako eskubide guztiak ulertu eta interpretatzeko muga bakarrak legez ezarritakoak izango dira, kontuan hartuta lege honen 25. artikuluan ezarrita dagoen berdintasunerako eta diskriminaziorik ez jasateko eskubidea eta 13. artikuluaren b) eta c) letretan ezarri diren irisgarritasuna bermatzeko printzipioa eta ekitate-printzipioa.

3.– Todos los derechos contemplados para las personas menores en la presente ley deberán entenderse e interpretarse sin más limitaciones que las establecidas legalmente, así como a la luz del derecho de igualdad y no discriminación establecido en el artículo 25 de esta ley y de los principios de garantía de accesibilidad y de equidad establecidos en las letras b) y c) del artículo 13 de esta misma ley.

23. artikulua.– Eskubideak egikaritu ahal izatea bermatzeko neurriak.

Artículo 23.– Medidas para garantizar el ejercicio de los derechos.

1.– Beren eskubideak eraginkortasunez egikaritzen direla eta egikaritze hori defendatzen dela bermatzeko, pertsona adingabeek eskubidea dute administrazio publikoetatik informazioa formatu eskuragarri eta ulergarrian jasotzeko, beren inguruabarretara egokituta, eta, hala dagokionean, eurek aukeratzen duten hizkuntza ofizialean, eta, orobat, beharrezkoa denean laguntza eta sorospen egokia jasotzeko. Horretarako, honako hauek egin ahal izango dituzte:

1.– Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, y su defensa, las personas menores tienen derecho, a su vez, a recibir de las administraciones públicas la información en formato accesible, comprensible y adaptado a sus circunstancias, y, en su caso, en la lengua oficial que elijan, además del apoyo y la asistencia adecuada cuando ello sea necesario. A tales efectos, podrán:

a) Kasu bakoitzean eskumena duten administrazio publikoen babesa eta tutoretza eskatzea.

a) Solicitar la protección y tutela de las administraciones públicas que resulten competentes en cada caso.

b) Haien ustez haien eskubideak urratzen dituzten egoeren berri ematea gizarte-zerbitzuei, Ertzaintzari edo Udaltzaingoari, Fiskaltzari edo agintaritza judizialari, dagozkion akzioak abiaraz daitezen.

b) Poner en conocimiento de los servicios sociales, la Ertzaintza o la Policía local, el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial las situaciones que consideren que atentan contra sus derechos, con la finalidad de que estos promuevan las acciones oportunas.

c) Arartekoari beren kexak aurkeztea.

c) Plantear sus quejas ante la institución del Ararteko.

d) Administrazio publikoei eskatzea beren eskubideak eraginkortasunez egikaritzeko beharrezkoak diren gizarte-baliabideak.

d) Solicitar de las administraciones públicas los recursos sociales que sean necesarios para el ejercicio efectivo de sus derechos.

e) Beren eskubide eta interesak babestu eta defendatzeko beharrezkoak diren akzio judizial eta administratiboei ekiteko lege-laguntza eskatzea, Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legean aurreikusitakoaren arabera.

e) Solicitar asistencia legal para emprender las acciones judiciales y administrativas necesarias, encaminadas a la protección y defensa de sus derechos e intereses, en los términos previstos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

f) Beren eskubide eta interesak defendatzaile judizial baten bidez defendatzeko eskatzea. Horretarako, interes-gatazka egon badaiteke pertsona adingabearen eta guraso-ahalaren, tutoretzaren edo zaintzaren titularren artean, edo pertsona adingabearen eta haren zaintza edo tutoretza duen pertsona adingabeak babesteko entitate publikoaren artean, adierazi beharko zaio defendatzaile judizial bat izateko eskubidea duela, indarrean dagoen legerian aurreikusitako moduan.

f) Solicitar la defensa de sus derechos e intereses a través de una persona defensora judicial. A tal efecto, en aquellos casos en los que pueda existir un conflicto de intereses entre la persona menor de edad y la persona o personas titulares de la patria potestad, la tutela o la guarda, o entre aquella y la entidad pública de protección de menores bajo cuya guarda o tutela se encuentre, deberá informársele de su derecho a contar con una persona defensora judicial en los términos previstos en la legislación vigente.

Nolanahi ere, pertsona adingabeak babesteko entitate publiko baten zaintzapean edo tutoretzapean dagoen pertsona adingabe batek entitate hori, haren zerbitzuko langileak edo entitatearen zerbitzu edo baliabideetan lanean ari diren pertsonak salatzen baditu haren kontra indarkeriaz jardun dutelako, joko da interes-gatazka dagoela pertsona adingabearen eta entitate publikoaren artean.

En todo caso, cuando una persona menor de edad que esté bajo la guarda o tutela de una entidad pública de protección de menores denuncie a esta, al personal a su servicio o a las personas que desempeñen sus funciones en los servicios o recursos de la entidad por el hecho de haber ejercido violencia contra ella, se entenderá que existe un conflicto de intereses entre la persona menor y la entidad pública.

g) Haurren Eskubideen Batzordeari banakako salaketak aurkeztea, Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioarekin eta hiru hautazko protokoloekin bat.

g) Presentar denuncias individuales ante el Comité de Derechos del Niño, en los términos contemplados en la Convención sobre los Derechos del Niño y sus tres protocolos facultativos.

2.– Pertsona adingabearen interes gorena kontuan hartuta, ebazpen, neurri edo erabaki bat har daitekeen edozein jurisdikzio-ordenako prozedura judizial edo prozedura administratibo orotan, pertsona adingabearen parte-hartzea bermatu beharko da, bai eta prozeduran entzuna eta aditua izateko eskubidea ere, legezko ordezkarien bidez, edo, hala badagokio, defendatzaile judizial baten bidez, haiekin interes-gatazka edo desadostasuna badago, eta Fiskaltzaren bidez, haren eskubideak eta interesak defendatzeko. Interes-gatazka dagoela joko da pertsona adingabearen iritzia hari buruz hartzen den neurriaren aurkakoa bada edo haren eskubideak murrizten badira.

2.– En todo procedimiento judicial, de cualquier orden jurisdiccional, o administrativo en el que pueda adoptarse una resolución, medida o decisión atendiendo al interés superior de la persona menor de edad, deberá garantizarse la participación de esta, así como su derecho a ser oída y escuchada en el procedimiento, a través de los representantes y las representantes legales, o, en su caso, de una persona defensora judicial si hay conflicto de interés o discrepancia con ellas, y del Ministerio Fiscal, en defensa de sus derechos e intereses. Se presumirá que existe un conflicto de interés cuando la opinión de la persona menor de edad sea contraria a la medida que se adopte sobre ella o suponga una restricción de sus derechos.

3.– Fiskaltzak pertsona adingabeen eskubideak defendatzeko jardungo du; betiere, bere araudi erregulatzailean ezarritakoaren arabera.

3.– El Ministerio Fiscal actuará en defensa de los derechos de las personas menores, de conformidad con lo dispuesto en su normativa reguladora.

4.– Berariaz, bermatu egingo da indarkeriaren biktima diren pertsona adingabeek doako laguntza juridikorako eskubidea dutela, haien egoera ekonomikoa edozein dela ere, Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legean ezarritakoaren arabera. Eskubide hori izango dute, halaber, haren kausadunek, biktima hiltzen bada, baldin eta egitateetan parte hartu ez badute.

4.– Con carácter específico, se garantizará el derecho a la asistencia jurídica gratuita de las personas menores víctimas de violencia, con independencia de su situación económica, en los términos previstos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. Este derecho asistirá también a sus causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no sean partícipes en los hechos.

24. artikulua.– Pertsona adingabearen interes gorena gailentzeko eskubidea.

Artículo 24.– Derecho a la prevalencia del interés superior de la persona menor de edad.

1.– Pertsona adingabe orok eskubidea du berari dagozkion akzio eta erabaki guztietan haren interes gorena baloratua eta funtsezkotzat hartua izan dadin, eremu publikoan zein pribatuan.

1.– Toda persona menor de edad tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado.

2.– Pertsona adingabeen interes gorenari emango zaio lehentasuna, egon daitekeen beste edozein interes legitimoren gainetik, pertsona adingabeei eragiten dieten legeak eta gainerako arauak egin eta aplikatzean, baita haien gurasoek, legezko ordezkariek, harreragile eta zaintzaileek, eta erakunde publiko zein pribatuek, auzitegiek edo organo legegileek hartzen dituzten neurrietan ere.

2.– En la elaboración y en la aplicación de las leyes y demás normas que afecten a las personas menores, así como en las medidas que adopten sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras y guardadoras, y las instituciones, públicas o privadas, los tribunales o los órganos legislativos, primará el interés superior de las personas menores de edad sobre cualquier otro interés legítimo que pueda concurrir.

3.– Hargatik eragotzi gabe aurreko apartatuan xedatutakoa, baldin eta beste edozein interes legitimo badago, lehentasuna eman beharko zaie pertsona adingabearen interes gorenari erantzunez tartean dauden gainerako interes legitimoak ere errespetatzen dituzten neurriei, eta, haiek bateragarri egitea ezinezkoa bada, pertsona adingabearen interes gorenaren alde hartutako erabaki eta neurriek baloratu beharko dituzte, kasu orotan, eraginpean egon daitezkeen beste pertsona batzuen oinarrizko eskubideak.

3.– Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en caso de que, efectivamente, concurra cualquier otro interés legítimo, deberán priorizarse las medidas que, respondiendo al interés superior de la persona menor de edad, respeten también los otros intereses legítimos presentes, y, si no es posible compatibilizarlos, las decisiones y medidas adoptadas en interés superior de la persona menor de edad deberán valorar, en todo caso, los derechos fundamentales de otras personas que puedan verse afectados.

4.– Pertsona adingabeen jarduteko gaitasunari dagozkion mugak modu murriztailean interpretatuko dira, eta pertsona adingabearen interes gorena hartuko da kontuan une oro.

4.– Las limitaciones a la capacidad de obrar de las personas menores de edad se interpretarán de forma restrictiva y, en todo caso, siempre en su interés superior.

5.– Kasu bakoitzean pertsona adingabearen interes gorena interpretatu eta aplikatzeko, honako irizpide orokor hauek hartuko dira kontuan, hargatik eragotzi gabe aplikagarria den legedi espezifiko edo sektorekoan zehazten direnak eta kasu bakoitzeko inguruabar zehatzen arabera egokitzat jo daitezkeen beste batzuk:

5.– A efectos de la interpretación y aplicación, en cada caso particular, del interés superior de la persona menor de edad, se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales, sin perjuicio de los establecidos en la legislación específica o sectorial aplicable, así como de aquellos otros que puedan estimarse adecuados atendiendo a las circunstancias concretas del caso:

a) Pertsona adingabeak bizitzeko, bizirauteko eta garatzeko duen eskubidea babestea, eta haren oinarrizko premia materialak asetzea, hala fisikoak nola hezkuntzakoak, emozionalak, kognitiboak, sozialak eta afektibo-sexualak.

a) La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo de la persona menor de edad y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales y educativas como físicas, emocionales, cognitivas, sociales y afectivo-sexuales.

b) Pertsona adingabearen nahiak, sentimenduak eta iritziak kontuan hartzea, baita haren interes gorena zehazteko prozesuan progresiboki parte hartzeko duen eskubidea ere, betiere pertsona adingabearen adina, heldutasuna, garapena eta bilakaera pertsonalaren arabera.

b) La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones de la persona menor de edad, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior.

c) Pertsona adingabearen bizitza eta garapena indarkeriarik gabeko familia-inguru egoki batean oinarrituta egotearen komenigarritasuna. Ahal izanez gero, pertsona adingabea jatorrizko familiarekin geratzea lehenetsiko da, eta ahalegina egingo da familiarekiko harremanak mantentzeko, ahal den neurrian, eta pertsona adingabearentzat positiboa bada; babes-neurri bat hartzea erabakitzen bada, familia-harrerari emango zaio lehentasuna, eta ez egoitza-harrerari; pertsona adingabea bere familia-nukleotik banandu bada, baloratu egingo dira pertsona adingabea hara bueltatzeko aukerak eta hori komeni ote den, horretarako kontuan hartuz babes-neurria hartu den momentutik familiak izan duen bilakaera; eta une oro pertsona adingabearen interesei eta premiei emango zaie lehentasuna, eta ez familiak dituenei.

c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tengan lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia. A tal efecto, se priorizará la permanencia en su familia de origen y se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para la persona menor de edad; en caso de acordarse una medida de protección, se priorizará el acogimiento familiar frente al residencial; y, cuando la persona menor de edad haya sido separada de su núcleo familiar, se valorarán las posibilidades y conveniencia de su retorno, teniendo en cuenta la evolución de la familia desde que se adoptó la medida protectora y primando siempre el interés y las necesidades de la persona menor de edad sobre los de la familia.

d) Pertsona adingabearen identitatea, kultura, erlijioa, sinesmenak, sexu-orientazioa eta -identitatea edo pertsona adingabearen hizkuntza babestea, eta hura ez diskriminatzea arrazoi horiengatik edo beste edozein baldintza pertsonal, familiar edo sozialengatik, desgaitasuna barne, lege honen 25. artikuluaren 1 eta 2. apartatuetan azaldutako moduan, haren nortasunaren garapen harmonikoa eta integrala bultzatzeko.

d) La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual o idioma de la persona menor de edad, así como la no discriminación de aquella por estas o cualesquiera otras condiciones personales, familiares o sociales, incluida la discapacidad, en los términos que se contemplan en los apartados 1 y 2 del artículo 25 de esta ley, al objeto de favorecer el desarrollo armónico e integral de su personalidad.

6.– Irizpide horiek haztatzean, elementu orokor hauek hartuko dira kontuan:

6.– Estos criterios se ponderarán teniendo en cuenta los siguientes elementos generales:

a) Pertsona adingabearen adina eta heldutasuna.

a) La edad y madurez de la persona menor de edad.

b) Pertsona adingabearen berdintasuna eta diskriminaziorik eza bermatzeko beharra, hura bereziki zaurgarria bada familia-ingururik ez izateagatik, tratu txarrak jasateagatik, emakume izateagatik, desgaitasun bat izateagatik, bere sexu-orientazio eta -identitateagatik, bere jatorriagatik, errefuxiatua izateagatik, asiloa edo babes subsidiarioa eskatzeagatik, gutxiengo etniko bateko kide izateagatik edo beste ezaugarri edo egoera esanguratsu batzuengatik.

b) La necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad, ya sea por la carencia de entorno familiar, por sufrir maltrato, por ser mujer, por tener una discapacidad, por su orientación e identidad sexual, por su origen, por su condición de persona refugiada o solicitante de asilo o protección subsidiaria, por su pertenencia a una minoría étnica o por cualquier otra característica o circunstancia relevante.

c) Denbora igarotzeak pertsona adingabearen garapenean sortzen dituen ondorio itzulezinak.

c) El irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo.

d) Pertsona adingabea modu eraginkorrean gizarteratu eta garatzea sustatzeko hartzen diren irtenbideen egonkortasuna mantentzeko beharra, baita edozein motatako egoera-aldaketa material edo emozionalek pertsona adingabearen nortasunean eta etorkizuneko garapenean eragin ditzaketen arriskuak minimizatzea ere.

d) La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la efectiva integración y desarrollo de la persona menor de edad en la sociedad, así como de minimizar los riesgos que cualquier cambio de situación material o emocional pueda ocasionar en su personalidad y desarrollo futuro.

e) Pertsona adingabeak behar bezala prestatzea heldutasunera igarotzeko eta independentea izateko, haien gaitasunen eta egoera pertsonalaren arabera.

e) La preparación del tránsito a la edad adulta e independiente, de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales.

f) Kasu bakoitzean egokitzat jotzen diren eta pertsona adingabeen eskubideak errespetatzen dituzten beste haztapen-elementu batzuk.

f) Aquellos otros elementos de ponderación que, en el supuesto concreto, sean considerados pertinentes y respeten los derechos de las personas menores de edad.

7.– Aurreko apartatuetan adierazitakoa gorabehera, pertsona adingabearen interes gorena aplikatu eta interpretatzeko, Nazio Batuen 2013ko Haurren Eskubideen Batzordearen 14. Ohar Orokorrak ezartzen dituen irizpide eta jarraibideak hartuko dira kontuan.

7.– No obstante lo señalado en los apartados precedentes, para la aplicación e interpretación del interés superior de la persona menor se atenderá a los criterios y directrices marcadas por la Observación General del Comité de Derechos del Niño n.º 14 de las Nacionales Unidas, de 2013.

8.– 6. apartatuan ezarritako elementuak batera baloratu beharko dira, premia- eta proportzionaltasun-printzipioak kontuan hartuta. Hala, pertsona adingabearen interes gorenaren alde hartzen diren erabaki eta neurriek ez dituzte murriztuko edo mugatuko babesten dituzten eskubideak baino gehiago.

8.– Los elementos establecidos en el apartado 6 deberán ser valorados conjuntamente, conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, de forma que las decisiones o las medidas que se adopten en el interés superior de la persona menor de edad no restrinjan o limiten más derechos que los que ampara.

25. artikulua.– Berdintasunerako eta diskriminaziorik ez jasateko eskubidea.

Artículo 25.– Derecho a la igualdad y no discriminación.

1.– Lege honetan ezarritako eskubideak berdinak dira pertsona adingabe guztientzat, inolako diskriminaziorik egin gabe faktore hauengatik: jaiotza; nazionalitatea; administrazio-egoera; arraza- edo etnia-jatorria; adina; sexua; sexu-orientazioa eta genero-identitatea, dela sentitua nahiz adierazia; desgaitasuna; gaixotasun fisikoa edo mentala; egoera fisiko, psikiko edo emozionala; kirol-maila; maila ekonomikoa; bizileku-ingurua, dela nekazaritza- edo hiri-ingurukoa; hizkuntza; kultura; erlijioa; sinesmena; iritzia; ideologia edo pertsona adingabeen edo haien familien beste edozein egoera edo inguruabar pertsonal edo sozial.

1.– Los derechos establecidos en la presente ley se reconocen a todas las personas menores de edad por igual, sin ningún tipo de discriminación por razón de nacimiento; nacionalidad; situación administrativa; origen racial o étnico; edad; sexo; orientación sexual e identidad de género, sentida o expresada; discapacidad; enfermedad física o mental; condición física, psíquica o emocional; nivel deportivo; nivel económico; entorno de residencia, ya sea este rural o urbano; lengua; cultura; religión; creencia; opinión; ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de las personas menores o de sus familias.

2.– Pertsona adingabeek aitortzen zaizkien eskubideak izango dituzte, legeek ezartzen dituztenak ez beste mugarik gabe, eta Euskal Autonomia Erkidegoko botere publikoek beharrezkoak diren baliabideak ezarri beharko dituzte eskubide horiek erabat errespetatu eta eraginkortasunez egikaritu daitezen, lege honen 13.c) artikuluan aurreikusi den ekitate-printzipioarekin bat etorrita hartuko diren ekintza positiboko neurriak barne.

2.– Las personas menores disfrutarán de los derechos que se les reconocen sin otras limitaciones que las fijadas por las leyes, y los poderes públicos vascos deberán establecer los medios necesarios para asegurar su completo respeto y ejercicio efectivo, incluidas las medidas de acción positiva que se arbitren de acuerdo con el principio de equidad previsto en el artículo 13.c) de esta ley.

3.– Aurreikuspen horiek, aldi berean, printzipio gidari bat dute oinarri, eta printzipio horren araberakoa izan beharko da Euskal Autonomia Erkidegoko botere publikoen jarduna pertsona adingabe guztiei dagokienez, bai eta euskal administrazio publikoena ere, haurrei eta nerabeei lotutako sustapen-, prebentzio-, arreta- eta babes-eskumenak egikaritzean.

3.– Las previsiones anteriores se erigen, a su vez, en un principio rector al que deberán sujetar su actuación los poderes públicos vascos en relación con todas las personas menores de edad, así como las administraciones públicas vascas en ejercicio de sus competencias en promoción, prevención, atención y protección a la infancia y la adolescencia.

26. artikulua.– Entzuna eta aditua izateko eskubidea.

Artículo 26.– Derecho a ser oída y escuchada.

1.– Pertsona adingabe orok eskubidea izango du entzuna izateko eta aditua izateko, berme guztiekin eta inolako diskriminaziorik ez mugarik jasan gabe, adina barne, eragiten dioten prozedura eta erabaki guztietan. Era berean, pertsona adingabeak eskubidea du haren iritziak behar bezala kontuan har daitezen, haren adin eta heldutasunari egokituta.

1.– Toda persona menor de edad tiene derecho a ser oída y escuchada, con todas las garantías y sin discriminación y límite alguno, incluida la edad, en todos los procedimientos y decisiones que le afecten. Igualmente, tiene derecho a que sean tenidas en cuenta debidamente sus opiniones, debiendo adaptarse a su edad y madurez.

2.– Prozedura judizialetan edo administrazio-prozeduretan, pertsona adingabearen agerraldi edo entzunaldiek lehentasuna izango dute, eta baldintza hauek betez egingo dira:

2.– En los procedimientos judiciales o administrativos, las comparecencias o audiencias de la persona menor de edad tendrán carácter preferente, y se realizarán con sometimiento a las siguientes condiciones:

a) Haren egoerari, ulermen-gaitasunari eta garapen ebolutiboari egokituta.

a) De forma adecuada a su situación, capacidad de entendimiento y desarrollo evolutivo.

b) Beharrezkoa izanez gero, profesional kualifikatu edo adituen laguntzaz.

b) Con la asistencia, si es necesario, de personas profesionales cualificadas o expertas.

c) Haren intimitatea zainduz.

c) Cuidando de preservar su intimidad.

d) Hizkera argi eta errazean, uler dezakeen eta harentzat erraz uler daitekeen hizkuntza batean.

d) Utilizando un lenguaje claro y sencillo, en un idioma que pueda entender y sea fácilmente comprensible para ella.

e) Formatu eskuragarrian eta pertsona adingabearen ezaugarri pertsonaletara egokituta.

e) En formato accesible y adaptado a sus circunstancias personales.

f) Galdetu zaionaren berri emanez, bai eta haren iritziaren ondorioen berri ere.

f) Informándole tanto de lo que se le pregunta como de las consecuencias de su opinión.

g) Aurreko guztia, prozeduraren berme guztiak errespetatuz.

g) Todo lo anterior, con pleno respeto a todas las garantías del procedimiento.

3.– Edozein indarkeria-motaren biktima diren pertsona adingabeei eragiten dieten prozeduretan bereziki, pertsona adingabeek eskubidea dute lekukotza emateko xede horietarako prestakuntza eta espezializazio egokia duten profesionalekin, metodologia eta espazio edo ingurune egokituen bidez. Nolanahi ere, bermatu beharko da zorroztasunez, tentuz eta errespetuz lortzen dela lekukotza, batez ere adin goiztiarreko biktimei entzutean.

3.– En particular, en los procedimientos que afecten a personas menores de edad víctimas de cualquier forma de violencia, estas tienen derecho a prestar testimonio con personas profesionales que dispongan de una adecuada preparación y especialización a tales fines, y en el marco de metodologías y espacios o entornos adaptados. En todo caso, deberá garantizarse que la obtención del testimonio sea realizada con rigor, tacto y respeto, en especial cuando se trate de la escucha a las víctimas en edad temprana.

4.– Euskal administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, bermatu egingo dute pertsona adingabeak, behar besteko heldutasuna badu, entzuna eta aditua izateko eskubidea egikaritzeko aukera izango duela, bere kabuz edo haren ordezkari izateko izendatzen denaren bitartez.

4.– Las administraciones públicas vascas, en sus respectivos ámbitos de competencia, garantizarán que la persona menor de edad, cuando tenga suficiente madurez, pueda ejercitar el derecho a ser oída y escuchada por sí misma o a través de quien se designe para que la represente.

5.– Prozedura egokitzeko, profesional espezializatuek baloratu beharko dute pertsona adingabearen heldutasuna, kontuan hartuta haren garapen ebolutiboa eta aztertu beharreko gaia ulertu eta ebaluatzeko duen gaitasuna. Nolanahi ere, haren interes gorenaren aurkakoa denean soilik murriztu ahal izango da pertsona adingabeak entzuna izateko duen eskubidea, eta, horrelakoetan, gainera, arrazoitu egin beharko da.

5.– Con el fin de adaptar el procedimiento, la madurez habrá de valorarse por personas profesionales especializadas, teniendo en cuenta tanto el desarrollo evolutivo de la persona menor como su capacidad para comprender y evaluar el asunto concreto a tratar. En cualquier caso, la única restricción posible del derecho a ser escuchada de la persona menor será cuando sea contraria a su interés superior, que, además, deberán motivarse.

6.– Komunikatzeko gaitasunari eragiten dion desgaitasunen bat duten pertsona adingabeen kasuan, haien iritzia behar bezala adieraz eta uler daitekeela bermatzeko, irispidea izango dute lege honen 13.b) artikuluan adierazitako laguntza-tresna edo -produktuetara edo komunikazio-sistema handigarri eta alternatiboetara. Era berean, hizkuntza hitz egin ez edo ulertu ezin duen pertsona adingabeak eskubide hori bere kabuz egikaritu ahal izango duela bermatzeko, interpreteen laguntza izango du, hala badagokio.

6.– En el caso de las personas menores con una discapacidad que afecte a su capacidad de comunicación, deberá articularse su acceso a los instrumentos o productos de apoyo o a los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación indicados en el artículo 13.b) de esta ley, para garantizar que su opinión puede ser expresada y entendida adecuadamente. Asimismo, para garantizar que la persona menor de edad que no pueda expresarse o entender el idioma pueda ejercitar este derecho por sí misma, será asistida, en su caso, por intérpretes.

7.– Artikulu honetan azaldutako eskubidearen egikaritzea pertsona adingabearen interes gorenaren aurkakoa bada bakarrik mugatu ahal izango da, arrazoituta. Horretarako:

7.– El ejercicio del derecho contemplado en este artículo únicamente podrá restringirse, de manera motivada, cuando sea contrario al interés superior de la persona menor de edad. A tal efecto:

a) Baldin eta, administrazio-bidean edo auzibidean, pertsona adingabearen agerraldia edo entzunaldia ukatzen bada, izan agerraldia zuzenean edo hura ordezkatzen duen pertsonaren bitartez, erabaki horren arrazoiketan islatu egin beharko dira, labur-labur, erabaki horren oinarri diren inguruabar eta egitate guztiak, eta ez da nahikoa izango aipamen edo erreferentzia orokorrak egitea.

a) Siempre que, en vía administrativa o judicial, se deniegue la comparecencia o audiencia de la persona menor, directamente o por medio de la persona que la represente, en la motivación de dicha decisión deberán quedar reflejadas, de forma sucinta, todas las circunstancias y hechos que fundamenten esta decisión, y no bastarán consideraciones o referencias generales.

b) Pertsona adingabearen interes gorena arrazoi gisa hartuta entzuna eta aditua izateko eskubidea ukatzen duten ebazpenak jakinarazi egin beharko zaizkie Fiskaltzari, pertsona adingabeari berari eta, hala badagokio, haren legezko ordezkariari, eta berariaz adierazi beharko da zer errekurtso dauden erabaki horren aurka.

b) Las resoluciones que denieguen el ejercicio de este derecho a ser oída y escuchada motivadas en el interés superior de la persona menor de edad deberán ser comunicadas al Ministerio Fiscal, a la propia persona menor de edad y, en su caso, a su representante legal, indicando explícitamente los recursos existentes contra tal decisión.

c) Funtsari buruzko ebazpenetan, pertsona adingabeari egindako entzunaldiaren emaitza jaso beharko da, hala badagokio, baita haren balorazioa ere.

c) En las resoluciones sobre el fondo habrá de hacerse constar, en su caso, el resultado de la audiencia a la persona menor de edad, así como su valoración.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
PERTSONA ADINGABEEN ESKUBIDEAK
DERECHOS DE LAS PERSONAS MENORES

27. artikulua.– Oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak.

Artículo 27.– Derechos básicos y libertades públicas.

Pertsona adingabeek eskubide eta askatasun publiko hauek izango dituzte:

Las personas menores disfrutarán de los siguientes derechos y libertades públicas:

a) Bizitzeko, osotasun fisiko eta psikikoa izateko eta tratu ona jasotzeko eskubidea; horrek berekin dakar pertsona adingabeek babestuak sentitzen diren ingurune seguru batean bizitzeko aukera izatea, non ez duten inolako beldurrik edo indarkeriarik edo utzikeriarik jasango.

a) Derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y al buen trato, que conlleva que las personas menores puedan vivir en un entorno seguro en el que se sientan protegidas, en el que no sientan miedo ni sufran ningún tipo o forma de violencia o de desatención.

Lege honen ondoreetarako, tratu ontzat joko da guraso edo zaintzaileen edo pertsona adingabearen familia-eremuan dauden pertsonen ekintza oro, eta hezkuntza-, osasun-, kirol- zein aisia-eremuko, gizarte-zerbitzuen eremuko, segurtasun-indar eta -kidegoen eremuko, eremu judizialeko eta Justizia Administrazioaren eremuko ekintza oro eta, oro har, herritarren ekintza oro, baldin eta, ordenamendu juridikoak pertsona adingabeei aitortzen dizkien eskubideak errespetatuta, aktiboki sustatzen badituzte elkarrekiko errespetuaren, gizakiaren duintasunaren, bizikidetza demokratikoaren, gatazkak modu baketsuan konpontzearen, legearen babes berdinaren, aukera-berdintasunaren eta haur eta nerabeen diskriminazio-debekuaren printzipioak. Gainera, tratu onak barnean hartuko ditu haurrek parte hartzeko duten eskubidea eta haurrek beren gaitasunak ahalik eta gehien garatzeko duten eskubidea.

A los efectos de la presente ley, se entiende por buen trato toda acción de las personas progenitoras o cuidadoras, o que se encuentren en el ámbito familiar de la persona menor, así como las que se lleven a cabo en el entorno educativo, sanitario, deportivo, de ocio, de servicios sociales, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, del ámbito judicial y de la Administración de Justicia, así como de la propia ciudadanía, en su conjunto, que, respetando los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico a las personas menores, promueva activamente los principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democrática, solución pacífica de conflictos, derecho a igual protección de la ley, igualdad de oportunidades y prohibición de discriminación de las personas menores. Además, el buen trato incluirá el derecho a la participación infantil y el derecho a desarrollar sus capacidades al máximo.

Eta, bereziki, tratu ontzat joko da pertsona adingabeei behar duten laguntza, zaintza eta babesa ematera bideratutako portaera, haien oinarrizko premia fisikoak, emozionalak, kognitiboak, sozialak eta afektibo-sexualak asetzen eta gaitasunak garatzen laguntzen duena, aukerak sustatuz eta emanez haien autonomia eta norberaren buruarekiko eta gaitasunekiko konfiantza progresiboki areagotzeko. Horretarako, afektua, laguntza, komunikazioa, konpainia, eguneroko bizitzako inplikazioa, elkarrekiko errespetua, gatazken konponbide baketsua, eredu egokiak, orientazioa eta gainbegiratzea emango zaizkie.

De forma especial, se entiende por buen trato el comportamiento dirigido a proveer a las personas menores la asistencia, los cuidados y la protección necesarios, y que contribuye a la satisfacción de sus necesidades básicas (físicas, emocionales, cognitivas, sociales y afectivo-sexuales) y al desarrollo de sus capacidades, fomentando y proporcionándoles oportunidades para aumentar progresivamente su autonomía y la confianza en sí mismas y en sus competencias; todo ello, a través del afecto, el apoyo, la comunicación, el acompañamiento, la implicación en su vida cotidiana, el respeto mutuo y la solución pacífica de conflictos, la provisión de modelos adecuados, la orientación y la supervisión.

b) Ohorerako, duintasunerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako eskubidea, zeina zabaltzen baita familia-egoitzaren bortxaezintasunera eta komunikazioen sekretura. Barne hartzen du, halaber, datu pertsonalak indarrean dagoen legerian xedatutakoarekin bat tratatzeko eskubidea.

b) Derecho al honor, a la dignidad, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que se extiende a la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, y al secreto de las comunicaciones. Incluye asimismo el derecho al tratamiento de los datos de carácter personal de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.

c) Identitaterako eskubidea. Horren arabera, pertsona adingabeek eskubidea dute beren identitate pertsonala eta generokoa izateko, beren sexu-orientazioa adierazteko, izena eta nazionalitatea izateko, eta jaiotzen diren unetik bertatik erregistratuak izateko. Halaber, beren jatorri genetikoa eta jatorrizko filiazioa ezagutzeko eskubidea dute, kalterik egin gabe indarrean dagoen ordenamendu juridikoan horri buruz jasotzen diren salbuespenei.

c) Derecho a la identidad, en virtud del cual las personas menores tienen derecho a su identidad personal y de género y a expresar su orientación sexual, a tener un nombre y una nacionalidad y a ser registradas desde el mismo momento de su nacimiento. Asimismo, tienen derecho a conocer su origen genético y su filiación de origen, sin perjuicio de las excepciones que se contemplen en el ordenamiento jurídico vigente al respecto.

Eskubide hori eraginkortasunez egikaritu ahal izateko, eskubidea dute administrazio publiko eskudunei beren identitatea egiaztatzeko aukera emango dien dokumentazioa eskatzeko. Eta aipatutako administrazio publikoek beharrezkoak diren jarduketak egin beharko dituzte dokumentazio hori emateko.

Para su ejercicio efectivo, tienen derecho a solicitar a las administraciones públicas competentes la documentación que les permita acreditar su identidad. Y las administraciones públicas citadas deberán realizar las actuaciones pertinentes para proporcionarles dicha documentación.

Horrez gain, eskubidea izango dute beren sexu-orientazioa eta genero-identitatea, sentitua nahiz adierazia, bizi-ingurune guztietan errespeta dezaten, baita beharrezko babesa eta laguntza jasotzeko ere, arrazoi horiengatik diskriminazioa edo indarkeria jasaten badute.

Asimismo, tendrán derecho a que su orientación sexual e identidad de género, sentida o expresada, sea respetada en todos los entornos de su vida, así como a recibir el apoyo y asistencia precisos cuando sean víctimas de discriminación o violencia por tales motivos.

d) Pentsamendu-, kontzientzia- eta erlijio-askatasunerako eskubidea. Eskubide hori egikaritzeko muga bakarrak izango dira legeak agindutakoak eta gainerako pertsonen oinarrizko eskubide eta askatasunen errespetua.

d) Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, sin más limitaciones para su ejercicio que las que prescribe la ley y el respeto a los derechos y libertades fundamentales de las demás personas.

e) Adierazpen-askatasunerako eskubidea, Konstituzioan ezarritakoaren arabera, betiere pertsona adingabearen beraren intimitatea eta irudiaren babesa mugatzat jota. Eskubide horrek barne hartzen ditu iritziak argitaratu eta zabaltzea, hedabideen edizioa eta ekoizpena eta administrazio publikoek horretarako ematen dituzten laguntzak eskuratu ahal izatea. Barne hartuko ditu, halaber, sorkuntza literarioa, artistikoa, zientifikoa eta teknikoa, baita sorkuntzak dakartzan eskubideak aitortzea eta esleitzea ere.

e) Derecho a la libertad de expresión en los términos constitucionalmente previstos, con el límite de la protección de la intimidad y la imagen de la propia persona menor de edad. Este derecho abarca la publicación y difusión de sus opiniones, la edición y producción de medios de difusión y el acceso a las ayudas que las administraciones públicas establezcan con ese fin. Asimismo, comprende la creación literaria, artística, científica y técnica, así como el reconocimiento y la atribución de los derechos derivados del hecho de la creación.

Eskubide hori egikaritzeko, legeak murrizketak ezarri ahal izango ditu, gainerako pertsonen eskubideak errespetatzen direla bermatzeko edo segurtasuna, osasuna, morala edo ordena publikoa babesteko.

El ejercicio de este derecho podrá estar sujeto a las restricciones que prevea la ley para garantizar el respeto de los derechos de las demás personas o la protección de la seguridad, salud, moral u orden público.

f) Elkartzeko eskubidea. Eskubide horrek, bereziki, barne hartzen ditu alderdi politikoetako eta sindikatuetako gazte-elkarteetako eta -antolakundeetako kide izateko eskubidea, eta haurren eta gazteen elkarteak sustatzeko eta haiek legearen arabera inskribatzeko eskubidea, elkarte horietako zuzendaritza-organoetako kide izatea barne.

f) Derecho de asociación, que, en especial, comprende: el derecho a formar parte de asociaciones y de organizaciones juveniles de los partidos políticos y sindicatos y el derecho a promover asociaciones infantiles y juveniles e inscribirlas de conformidad con la ley, con la posibilidad de formar parte de los órganos directivos de estas asociaciones.

Pertsona adingabe bat ere ezin da edozein eratako entitate edo elkarte batean sartzera edo haietako bateko kide izatera behartu, ezta haietan izatezko edo eskubidezko kide gisa egotera ere, bere borondatearen aurka. Pertsona adingabe bat edo haren gurasoak elkarte bateko kide izateak pertsona adingabearen garapen integrala eragozten badu edo garapen horri kalte egiten badio, edozein interesdunek, pertsona fisiko edo juridikok edo entitate publikok Fiskaltzara jo ahal izango du beharrezkotzat jotzen dituen babes-neurri juridikoak bultza ditzan.

Ninguna persona menor de edad podrá ser obligada a pertenecer o a ingresar en una entidad o asociación de cualquier naturaleza, ni a permanecer como miembro de hecho o de derecho de la misma, contra su voluntad. Cuando la pertenencia de una persona menor o de las personas progenitoras a una asociación impida o perjudique el desarrollo integral de la persona menor, cualquier interesado o interesada, persona física o jurídica, o entidad pública podrá dirigirse al Ministerio Fiscal para que promueva las medidas jurídicas de protección que estime necesarias.

g) Biltzeko eskubidea. Horren arabera, pertsona adingabeek eskubidea dute jendaurreko batzarretan eta manifestazio baketsuetan parte hartzeko, betiere horietarako deialdia legeak ezarritako eskakizunak betez egin bada; eta, orobat, eskubidea dute batzar eta manifestazioak sustatu eta haietara dei egiteko, betiere haien guraso, legezko ordezkari, harreragile edo zaintzaileen adostasun espresua badute.

g) Derecho de reunión, en virtud del cual las personas menores tienen derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, siempre que hayan sido convocadas en los términos establecidos por la ley, así como a promoverlas y convocarlas con el consentimiento expreso de sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras o guardadoras.

Berariaz, hezkuntza-eremuan, ikasleek Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan biltzeko eskubidea dute, Hezkuntzarako Eskubidea arautzen duen uztailaren 3ko 8/1985 Lege Organikoaren arabera, eskubidearen egikaritzea irakaskuntza-zentroen antolakuntza- eta funtzionamendu-arauetan arautu den moduan.

Con carácter específico, en el ámbito educativo, las estudiantes y los estudiantes tienen derecho de reunión en los centros docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo con la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, en la forma en que su ejercicio se regule en las normas de organización y funcionamiento de los centros de enseñanza.

28. artikulua.– Parte hartzeko eskubidea.

Artículo 28.– Derecho a la participación.

1.– Pertsona adingabeek parte hartzeko eskubidea dute, hau da, familiaren zein hurbileko harreman-guneen bizitzan eta beren inguruneko gizarte-, kultura-, arte-, kirol-, jolas- eta politika-bizitzan bete-betean parte hartzeko aukera. Eskubide horren barruan dago herritartasun aktiboan pixkanaka sartzea ere, adinaren eta garapen ebolutiboaren arabera.

1.– Las personas menores tienen derecho a la participación, entendiendo por ello la posibilidad de participar plenamente tanto en la vida de la familia y de sus núcleos relacionales más cercanos como en la vida social, cultural, artística, deportiva, recreativa y política de su entorno. Este derecho también comprende la incorporación progresiva a la ciudadanía activa, en función de su edad y desarrollo evolutivo.

2.– Parte hartzeko eskubidea benetan egikaritzen dela bermatzeko, pertsona adingabeek, lege honen 26. artikuluan ezarritako moduan entzunak eta adituak izateko eskubidea izateaz gain, eskubidea izango dute gizartean eta beren eskubide eta eginbeharretan eragina duten politika publikoetan parte hartzeko, zuzenean eta modu aktiboan, parte hartzeko berariazko bideen esparruan banakako eta taldeko bizi-baldintzak, kide diren komunitatekoak edo haiei eragiten dien beste edozein konturen ingurukoak eraikitzen eta hobetzen parte hartu ahal izateko.

2.– Para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho a la participación, las personas menores, además de gozar del derecho a ser oídas y escuchadas en los términos establecidos en el artículo 26 de esta ley, gozarán del derecho a participar, directa y activamente, en la sociedad y en las políticas públicas que incidan en sus derechos y deberes, en el marco de cauces de participación específicos que les posibiliten tomar parte en la construcción y mejora de sus condiciones de vida individuales y colectivas, de la comunidad de la que forman parte o de cualquier otra cuestión que les afecte.

3.– Zehazki, pertsona adingabeek eskubidea izango dute:

3.– En particular, las personas menores de edad tendrán derecho a participar:

a) Haur eta Nerabeentzako Euskal Kontseiluan parte hartzeko, lege honen 306. artikuluan aurreikusitako moduan, parte hartzeko eta kontsultarako administrazio-organoa den aldetik eta berariaz haurren eta nerabeen eremu materialean eragina duten gaiez arduratzen den aldetik.

a) En el Consejo Vasco para la Infancia y la Adolescencia, en los términos previstos en el artículo 306 de esta ley, en cuanto órgano administrativo de participación y de consulta dedicado, con carácter específico, a las cuestiones que inciden en el ámbito material de la infancia y la adolescencia.

b) Haur eta Nerabeen Foroan parte hartzeko, lege honen 307. artikuluaren arabera autonomia-mailan aurreikusia.

b) En el Foro de la Infancia y la Adolescencia, previsto a nivel autonómico en los términos del artículo 307 de esta ley.

c) Partaidetzarako bide egonkorrak sustatzeko ekintza zehatzen esparruan udalek edo lurraldeek bultzatzen dituzten tresna, espazio, egitura, mekanismo edo prozesuen bitartez.

c) A través de los dispositivos, espacios, estructuras, mecanismos o procesos propios que, en el marco de las acciones concretas de promoción de cauces estables de participación, se impulsen a nivel municipal o territorial.

29. artikulua.– Hazkuntzarako, bizikidetzarako eta familia-harremanetarako eskubidea.

Artículo 29.– Derecho a la crianza, a la convivencia y a las relaciones familiares.

1.– Pertsona adingabeek eskubidea dute hazkuntza, arreta eta zainketa jasotzeko, baita beren garapen pertsonal oso eta harmonikoa bermatzera bideratutako prestakuntza integralerako ere, eta eginkizun horietarako lehen eta oinarrizko erantzukizuna izango dute beren guraso, legezko ordezkari, harreragile edo zaintzaileek, indarrean dagoen legerian ezarritako moduan.

1.– Las personas menores tienen derecho a la crianza, la atención y el cuidado, así como a una formación integral orientada a garantizar su desarrollo personal pleno y armónico, y la responsabilidad primera y básica para dichas funciones recaerá en sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras o guardadoras, en los términos establecidos en la legislación vigente.

2.– Euskal administrazio publikoek zainduko dute lege honetan jasotako neurriak familia-mota guztiei aplikatuko zaizkiela, haien zailtasunak edo laguntza-premiak edozein direla ere, eta behar diren egokitzapenak egingo dituzte, familia horiek neurriok gainerako familien baldintza berberetan baliatu ahal izatea eragozten duten oztopoak kentzeko.

2.– Las administraciones públicas vascas velarán por que se garantice que las medidas contempladas en la presente ley sean de aplicación a todo tipo de familias, independientemente de sus dificultades o necesidades de apoyo, y articularán las adaptaciones necesarias para la remoción de los obstáculos que impidan que dichas familias puedan acceder a estas medidas en igualdad de condiciones con el resto de las familias.

3.– Berariaz, pertsona adingabeek eskubidea dute, halaber:

3.– Con carácter específico, las personas menores tienen derecho, a su vez:

a) Aitak eta amak berdin parte har dezaten haien interesei eragiten dieten erabakiak hartzen, ebazpen judizialetan ezarritako mugekin, eta gurasokidetasuna sustatu eta babestu beharko da seme-alaben arretan, hazkuntzan, zainketan eta hezkuntzan.

a) A que su padre y su madre participen por igual en la toma de decisiones que afecten a sus intereses, con los límites establecidos en las resoluciones judiciales, y deberá promoverse y protegerse la coparentalidad en la atención, la crianza, el cuidado y la educación de los hijos y las hijas.

b) Beren gurasoekin bizitzeko, salbu eta indarrean dagoen ordenamendu juridikoan xedatutakoaren arabera banantzea beharrezkoa bada.

b) A convivir con su padre y su madre, salvo en aquellos casos en los que la separación resulte necesaria de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico vigente.

4.– Ondorio horiek lortzeko, gurasoei dagokie, guraso-ahala egikaritzean, pertsona adingabearen ohiko bizilekua erabakitzeko ahalmena, pertsona adingabearen zaintzari edo jagoletzari dagokionez hartu den neurria edozein dela ere. Ohiko bizilekua guraso bien baimenarekin edo, halakorik ezean, baimen judizialarekin bakarrik aldatu ahal izango da, baldin eta guraso-ahala etetea edo kentzea edo ahalmen hori gurasoetako bati esklusiboki esleitzea erabaki ez bada.

4.– A los efectos anteriores, corresponde al padre y a la madre, en el marco del ejercicio de la patria potestad, y con independencia de la medida que se haya adoptado en relación con su guarda o custodia, la facultad de decidir el lugar de residencia habitual de la persona menor de edad, que solo podrá ser modificado con el consentimiento de ambas personas o, en su defecto, por autorización judicial, salvo en el caso de que se haya acordado la suspensión o privación de la patria potestad o la atribución exclusiva de dicha facultad a una de ellas.

5.– Pertsona adingabea aitarengandik, amarengandik edo biengandik bananduta badago, lotura afektiboa gorde eta garatzeko eta aitak eta amak hazkuntzaren berezko eginkizunetako batzuk bete ahal izateko harreman nahikoa izateko eskubidea du, salbu eta pertsona adingabearen interes gorenak kontrakoa gomendatzen badu. Harremanetarako eskubide horrek barne hartzen du bisitarako, komunikaziorako eta egonaldirako eskubidea.

5.– En los casos en que la persona menor esté separada de su padre, de su madre o de ambos, tiene derecho a mantener una relación suficiente para preservar y desarrollar un vínculo afectivo y para que su padre y su madre puedan ejercer algunas de las funciones propias de la crianza, salvo que el interés superior de la persona menor de edad aconseje lo contrario. Este derecho de relación comprende el derecho de visita, comunicación y estancia.

6.– Aitaren eta amaren eta seme-alaben arteko harremanetarako eskubideak berdin babesten du ohiko bizilekua atzerrian duen pertsona adingabea, baldin eta haren aita, ama edo biak Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean bizi badira edo bertan badaude.

6.– El derecho de relación entre el padre y la madre y sus hijos o hijas ampara, igualmente, a la persona menor que resida habitualmente en el extranjero, cuando su padre, su madre o ambos residan o se encuentren en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

7.– Agintaritza judizialak, zuzenean edo Fiskaltzaren bitartez, edo, hala badagokio, eskumena duen foru-aldundiak, pertsona adingabeak babes-neurriren bat badu, harremanetarako eskubidea errespetatzeko eta ziurtatzeko neurri egokiak hartu beharko ditu, finkatu den bisita-, harreman- eta komunikazio-araubidearen esparruan.

7.– La autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, o, en su caso, la diputación foral competente, si la persona menor de edad está sujeta a alguna medida de protección, deberá adoptar las medidas adecuadas para respetar y asegurar el derecho de relación, en el marco del régimen de visitas, comunicación o estancia que se haya adoptado.

8.– Edonola ere, ezartzen diren neurri zehatzek, aplikagarri den ordenamendu juridikoak ezarritako mugen barruan, proportzionaltasun-printzipioaren araberakoak izan beharko dute, eta aintzat hartu beharko dira gertatzen diren inguruabarrak, bi alderdien eskubideak eta pertsona adingabearen interes gorena bermatzeko beharra.

8.– En cualquier caso, las medidas concretas que se establezcan, dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico que resulte de aplicación, deberán ser conformes al principio de proporcionalidad, debiendo ponderarse las circunstancias concurrentes, los derechos de ambas partes y la necesidad de garantizar el interés superior de la persona menor de edad.

9.– Edonola ere, pertsona adingabeak eskubidea du bere gainerako aurrekoekin, neba-arrebekin, lotura bakarrekoak nahiz bikoitzekoak izan, eta hurbileko beste pertsona batzuekin harremana izateko, betiere haren interes gorenaren aurkakoa ez bada, eta ebazpen judizialetan ezarritako mugen barruan.

9.– En todo caso, la persona menor tiene derecho a relacionarse con el resto de sus ascendientes, sus hermanos y hermanas, sean de único o de doble vínculo, y otras personas allegadas, siempre que no sea contrario a su interés superior, y con los límites establecidos en las resoluciones judiciales.

10.– Pertsona adingabea babes-neurri gisa bere familiarengandik banandu bada, eskubidea izango du horretan eskumena duten administrazio publikoek familia berriz elkartzeko aukera balora dezaten, horretarako egoki diren inguruabarrak gertatuz gero.

10.– En los casos en los que la persona menor sea separada de su familia en el marco de una medida de protección, tiene derecho a que las administraciones públicas competentes valoren la posibilidad de reunificación familiar si se dan las circunstancias favorables para ello.

30. artikulua.– Amatasunari buruz erabakitzeko eskubidea.

Artículo 30.– Derecho a decidir sobre la maternidad.

1.– Pertsona adingabeek eskubidea dute amatasunari buruz erabakitzeko, beren adinaren eta heldutasunaren arabera, eta indarrean dagoen berariazko legeriarekin bat etorriz.

1.– Las personas menores de edad tienen derecho a decidir sobre su maternidad, en función de su edad y madurez, y de acuerdo con la legislación específica vigente.

2.– Eskubide hori egikaritzea bermatu ahal izateko, haurdunaldia borondatez eteteko osasun-prestazioa jaso ahal izango dute, gai horri buruzko berariazko legerian ezarritako epeetan eta bertako betekizunekin.

2.– Con el fin de garantizar el ejercicio de este derecho, podrán acceder a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los plazos y con los requisitos establecidos en la legislación específica sobre la materia.

31. artikulua.– Ongizate materialaren oinarrizko mailarako eta gizarte-inklusiorako eskubidea.

Artículo 31.– Derecho a un nivel básico de bienestar material y a la inclusión social.

1.– Pertsona adingabeek eskubidea dute beren oinarrizko beharrak asetzeko behar duten ongizate materialaren maila izateko. Eskubide horren barruan sartzen da oinarrizko energia-hornidurak dituen, irisgarria den eta, hala badagokio, pertsona adingabeak duen desgaitasunera behar bezala egokitua dagoen etxebizitza duin batean hazteko eskubidea. Hazkuntza-erantzukizuna betetzean, gurasoek, legezko ordezkariek, harreragileek edo zaintzaileek bermatu egin behar dituzte, ahal duten neurrian, pertsona adingabeen garapen integralerako beharrezkoak diren bizi-baldintzak.

1.– Las personas menores tienen derecho a gozar del nivel de bienestar material necesario para la cobertura de sus necesidades básicas. Este derecho incluye el derecho a crecer en una vivienda digna, dotada de los suministros energéticos básicos, que sea accesible y debidamente adaptada, en su caso, a la discapacidad que padezcan. En el ejercicio de su responsabilidad de crianza, el padre y la madre, las representantes y los representantes legales o las personas acogedoras o guardadoras deben garantizar, en la medida de sus posibilidades, las condiciones de vida necesarias para el desarrollo integral de las personas menores.

2.– Halaber, gizarte-inklusio integralerako eskubidea dute; kontuan izan behar da gizarte-inklusioa kausa anitzekoa dela, eta zuzenean lotuta dagoela lehendik dauden gizarte-babeseko sistemetan sartzeko aukerarekin, herritar gisa dagozkien eskubide eta eginbeharrez baliatzeko beharrezko informazioa erabiltzeko gaitasunarekin eta harremanak izateko eta beren komunitatean modu aktibo eta betean parte hartzeko eta inplikatzeko duten gaitasun pertsonal eta sozialekin.

2.– Asimismo, tienen derecho a la inclusión social integral; debe entenderse que la inclusión social es multicausal, y está directamente vinculada a la posibilidad de acceder a los sistemas de protección social existentes, a la capacidad para utilizar la información precisa para acceder a los derechos y deberes que como ciudadanas les corresponden y a sus capacidades personales y sociales para relacionarse y para participar e implicarse de forma activa y plena en su comunidad.

32. artikulua.– Osasunerako eskubidea.

Artículo 32.– Derecho a la salud.

1.– Pertsona adingabeek eskubidea dute ahalik eta osasun fisiko eta mentalik onenaz gozatzeko.

1.– Las personas menores tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental.

2.– Helburu horrekin, osasun-sustapenerako eskubidea dute, eta, horren esparruan, elikadura osasungarri, orekatu, oso eta behar bestekoa izateko eskubidea, jarduera fisikoa ingurumen garbi, berdegunedun eta ez kutsatu batean egiteko eskubidea, bai eta jolas librerako eta atsedenerako ere, haien garapen ebolutiboaren arabera.

2.– Con esa finalidad, tienen derecho a la promoción de la salud y, en su marco, a acceder a una alimentación sana, equilibrada y completa en cantidad suficiente; a la actividad física en un entorno limpio, verde y no contaminado; al juego y al descanso, de acuerdo con su desarrollo evolutivo.

3.– Horrez gain, prebentzio- eta osasun-arreta integrala jasotzeko eskubidea dute, eta, horretarako, Euskadiko Osasun Sistemako osasun-prestazioen eta zerbitzu-zorroaren katalogoan jasotako osasun-prestazioak eta -zerbitzuak jasotzekoa, bai anbulatorioan, bai ospitalean, haur eta gazteen osasun mentaleko zerbitzuak barne.

3.– Asimismo, tienen derecho a la prevención y a la atención sanitaria integral, y a acceder para ello a las prestaciones y los servicios de salud incluidos en el catálogo de prestaciones sanitarias y cartera de servicios del sistema sanitario de Euskadi, ya sean de carácter ambulatorio u hospitalario, incluidos los servicios de salud mental infantojuvenil.

4.– Oro har, pertsona adingabeek, paziente gisa, Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-sisteman pazienteei aitortutako eskubide berak izango dituzte, eta, bereziki, honako hauek:

4.– Con carácter general, las personas menores, en su calidad de pacientes, disfrutarán de los mismos derechos reconocidos a las personas pacientes en el sistema sanitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y, en particular, de los siguientes:

a) Jaioberriak amaren ondoan egoteko eskubidea, salbuespeneko egoeretan izan ezik.

a) A permanecer, en el caso de las personas recién nacidas, junto a su madre, salvo circunstancias excepcionales.

b) Jaiotzen direnean behar bezala identifikatuak izateko eskubidea, identifikazio hori bermatuko duten bitarteko egokien bidez.

b) A su correcta identificación en el momento de su nacimiento mediante los instrumentos que, a tal efecto, garanticen este derecho.

c) Osasun-agintaritzak proposatutako txertoen egutegian jasotako gaixotasun infekzioso eta kutsakorren aurka immunizatuak izateko eskubidea, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dauden beste prebentzio-programetan sartzekoa ere.

c) A ser inmunizadas contra las enfermedades infectocontagiosas contempladas en el calendario de vacunas propuesto por la autoridad sanitaria, así como a su inclusión en aquellos otros programas de prevención vigentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

d) Sortzetiko gaixotasunak eta urritasun psikiko eta fisikoak goiz detektatzeko eta tratatzeko eskubidea, arreta goiztiarreko esku-hartze integralaren esparruan, betiere indarrean dagoen lege-esparruak, etikak, teknologiak eta dauden baliabideek osasun-sistemari ezartzen dizkioten mugekin.

d) A la detección y al tratamiento precoz, en el marco de la intervención integral en atención temprana, de enfermedades congénitas, y también de deficiencias psíquicas y físicas, únicamente con los límites que el marco legal vigente, la ética, la tecnología y los recursos existentes impongan al sistema sanitario.

e) Behar dituzten zainketak jasotzeko segurtasuna izateko eskubidea, zainketa aringarriak barne, baita justiziaren esku-hartzea beharrezkoa bada ere, baldin eta haien gurasoek, legezko ordezkariek edo harreragile edo zaintzaileek zainketa horiek ukatzen badituzte erlijio-, kultura- edo beste edozein arrazoirengatik, edo beharrizanari aurre egiteko beharrezko pausoak emateko moduan ez badaude.

e) A la seguridad de recibir los cuidados que necesitan, incluidos los cuidados paliativos, incluso en el caso de que sea necesaria la intervención de la justicia si sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras o guardadoras se los niegan por razones religiosas, culturales o cualesquiera otras, o no estén en condiciones de dar los pasos oportunos para hacer frente a la necesidad.

f) Tratamendu anbulatorioa indartzeko eskubidea, ospitaleratzea saiheste aldera.

f) A que se potencie su tratamiento ambulatorio a fin de evitar su hospitalización.

g) Beren historia kliniko eta sozialaren, halakorik egonez gero, konfidentzialtasuna edo beren egoera sozioekonomikoari eta familia-egoerari buruzko beste edozein datu babesteko eskubidea, indarrean dagoen ordenamendu juridikoan aurreikusitakoaren arabera, eta hargatik eragotzi gabe lege honen 17. artikuluan aurreikusitako komunikatzeko eginbehar kualifikatua eta erakunde arteko lankidetzarena, eta 18. artikuluan aurreikusitako eginkizun publikoak betetzeko legezko betebeharrean oinarritutako datu-tratamendua komunikatzeko eginbeharra.

g) A la protección de la confidencialidad de su historia clínica y de su historia social, si la hay, o de cualquier otro dato relativo a su situación socioeconómica y familiar, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico vigente, y sin perjuicio del deber de comunicación cualificado y de colaboración institucional previsto en el artículo 17 de esta ley, así como del deber de comunicación para el tratamiento de datos fundado en una obligación legal para el ejercicio de funciones públicas, contemplado en su artículo 18.

h) Babes-neurriren bat baldin badute, historia klinikoa bereziki babesteko eskubidea, eta bermatuko da tutoretza edo tutoretzari edo, hala badagokio, zaintzari datxezkion ahalmenak bere gain hartu dituenari edo esleituak dituenari bakarrik helaraziko zaiola informazioa, eta arreta berezia jarriko da haien legezko ordezkariek hura eskuratzea baimenduta ez duten kasuetan.

h) A la especial protección del historial clínico, en el caso de que estén sujetas a alguna medida de protección, y se garantizará que la información se traslade, única y exclusivamente, a quien haya asumido o tenga atribuida su tutela o el ejercicio de facultades inherentes a la tutela o, en su caso, la guarda, con especial cautela en aquellos casos en los que sus representantes legales no tengan permitido el acceso a dicho historial clínico.

i) Beren osasun-egoerari buruzko informazioa jasotzeko eskubidea eta, hala badagokio, eman behar zaien tratamendu medikoari buruzkoa, betiere haien adina, heldutasuna eta egoera psikologiko eta afektiboa kontuan hartuta, eta, ahal den neurrian, dagokion informazioa hobekien ulertzen duten hizkuntzan jasotzeko eskubidea.

i) A ser informadas de su estado de salud y, en su caso, del tratamiento médico a que deben someterse, atendiendo a su edad, madurez y estado psicológico y afectivo, y, en lo posible, a recibir la información pertinente en la lengua con la que se encuentren más familiarizadas.

j) Adostasuna emateko edo ukatzeko eskubidea, Pazientearen autonomia eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrak arautzen dituen azaroaren 14ko 41/2002 Oinarrizko Legearen 9. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, eta, adostasun hori haien legezko ordezkariek eman behar dutenean, beren iritzia entzunarazteko eskubidea, lege honen 26. artikuluan ezarritako moduan.

j) A otorgar o denegar su consentimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y a que, cuando deban prestar ese consentimiento sus representantes legales, su opinión sea escuchada en los términos establecidos en el artículo 26 de esta ley.

k) Haien osotasuna eta osasun fisikoa edo mentala arriskuan jar ditzaketen esperimentu zientifikorik edo medikurik haiekin ez egiteko eskubidea.

k) A no ser sometidas a experimentos, de carácter científico o médico, que puedan poner en peligro su integridad y su salud física o mental.

l) Osasunari buruzko informazioa jasotzeko eskubidea, oro har, osasun-hezkuntzako kanpaina orokor edo espezifikoen esparruan, baita osasun-hezkuntzako programa berezien esparruan ere.

l) A recibir información sobre la salud en general, en el marco de campañas generales o específicas de educación para la salud, así como de programas específicos de educación para la salud.

m) Tratu gizalegezkoa, ulerbera eta haien intimitatearekiko begirunezkoa jasotzeko eskubidea.

m) A ser tratadas con educación, comprensión y respeto a su intimidad.

n) Osasun-zerbitzuetan aplikatzekoa den araudian jasotako beste eskubide guztiak; bereziki, Euskadiko Osasun Sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duen uztailaren 21eko 147/2015 Dekretuan jasotakoak.

n) A cuantos otros derechos se contemplen en la normativa de aplicación en los servicios de salud; en particular, en el Decreto 147/2015, de 21 de julio, por el que se aprueba la Declaración sobre Derechos y Deberes de las personas en el sistema sanitario de Euskadi.

5.– Hala badagokio, pertsona adingabe guztien historia klinikoak honako inguruabar hauek adierazi beharko ditu, hargatik eragotzi gabe aplikatu behar den legeria sanitarioan gai honen inguruan ezartzen diren berezitasunak:

5.– La historia clínica de toda persona menor de edad deberá especificar, cuando proceda, las siguientes circunstancias, sin perjuicio de las particularidades que sobre esta cuestión se establezcan en la legislación sanitaria que resulte de aplicación:

a) Haurraren arreta goiztiarra. Zehaztu beharko dira osasun-sistemak arreta goiztiarraren testuinguruan egiten dituen esku-hartzeak. Horretarako, barnean sartuko dira garapen-nahasmenduak prebenitzeko egindako jarduketak edo, hala badagokio, haiek jasateko arriskua goiz detektatzeko egindakoak, bai eta garapen-nahasmenduen arretarekin lotutako jarduketak edo haiek jasateko arriskuarekin zuzenean lotutakoak ere.

a) La atención temprana del niño o la niña. Deberán detallarse las diferentes intervenciones que, en el contexto de la atención temprana, se realicen desde el sistema sanitario. A tal efecto, se incluirán tanto las actuaciones que se desarrollan para la prevención o, en su caso, la detección precoz de los trastornos del desarrollo o del riesgo de padecerlos como las actuaciones directamente relacionadas con la atención de los trastornos del desarrollo o del riesgo de padecerlos.

b) Osasun-arreta pertsona adingabearen kontrako indarkeriaren ondorio izatea.

b) El hecho de que la atención sanitaria sea consecuencia de violencia ejercida contra la persona menor.

6.– Pertsona adingabeari gaixotasunen bat detektatzeko edo tratamendu bat aplikatzeko probak egin behar zaizkionean, proba edo tratamendu horien gaineko informazioa jasotzeko eskubidea dute legezko ordezkariek eta harreragile edo zaintzaileek.

6.– Las representantes y los representantes legales y las personas acogedoras o guardadoras tienen derecho a ser informadas de las pruebas de detección o de tratamiento que se considere oportuno llevar a cabo en relación con la persona menor.

7.– Legezko ordezkariek erabakitzen badute pertsona adingabeari buruzko jarduketa, esku-hartze edo jarduera kliniko edo kirurgikoren bat egin behar dela, eta erabaki hori pertsona adingabearen bizitza edo osasunerako onurarik handienaren kontrakoa bada, agintaritza judizialari jakinarazi beharko zaio, zuzenean edo Fiskaltzaren bidez, dagokion ebazpena har dezan, salbu eta, urgentziazko arrazoiengatik, baimen judiziala lortu ezin bada. Kasu horretan, osasun-langileek behar diren neurriak hartuko dituzte pazientearen bizitza edo osasuna babesteko, betiere eginbeharra betetzeko eta beharrizan-egoeraren kausek babestuta, Pazientearen autonomia eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrak arautzen dituen azaroaren 14ko 41/2002 Oinarrizko Legearen 9.6 artikuluan xedatutakoari jarraituz.

7.– Las decisiones que adopten las representantes y los representantes legales para la realización de actuaciones, intervenciones o prácticas clínicas o quirúrgicas respecto de la persona menor que sean contrarias al mayor beneficio para su vida o salud deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución correspondiente, salvo que, por razones de urgencia, no sea posible recabar la autorización judicial, en cuyo caso el personal sanitario adoptará las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o salud del paciente o de la paciente, amparado por las causas de justificación de cumplimiento de un deber y de estado de necesidad, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9.6 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

33. artikulua.– Hezkuntzarako eskubidea.

Artículo 33.– Derecho a la educación.

1.– Pertsona adingabeek eskubidea dute hezkuntza integrala izateko, beren gaitasunak eta identitate pertsonala erabat garatzea sustatuko duena, baita 2023ko abenduaren 21eko 17/2023 Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzaren Legean jasotako hezkuntza-helburuak lortzeko eskubidea ere.

1.– Las personas menores tienen derecho a una educación integral que promueva el pleno desarrollo de sus capacidades y de su identidad personal, así como a la consecución de los objetivos educativos recogidos en la Ley 17/2023, de 21 de diciembre, de Educación de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Modu berean, eta egoera administratibo edo soziala edozein dela ere, eskubidea dute berehala eskolatzeko bizilekuz aldatu badira edo egoera familiarra, pertsonala edo soziala aldatzearen ondorioz hezkuntza-sisteman berandu sartzen badira.

2.– En los mismos términos, y con independencia de su situación administrativa o social, tienen derecho a la escolarización inmediata en los supuestos de incorporación tardía al sistema educativo derivada de un cambio de residencia o de una modificación de sus circunstancias familiares, personales o sociales.

3.– Halaber, hezkuntza inklusiboaren esparruan, oinarrizko irakaskuntza jasotzeko eskubidea dute, hau da, Haur Hezkuntzaz, Lehen Hezkuntzaz eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaz osatutakoa, hezkuntzaren arloan indarrean dagoen legeriak ezarritako eran. Hari jarraituz, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta eginbeharrei buruzko araudian jasotako eskubideen titularrak dira.

3.– Asimismo, tienen derecho a recibir, en el marco de una educación inclusiva, la enseñanza básica, que comprende la Educación Infantil, la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria, en los términos establecidos en la legislación vigente en materia educativa. En su marco, son titulares de los derechos contenidos en la normativa sobre derechos y deberes de los alumnos y las alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4.– Hezkuntza-laguntzako premia espezifikoak dituzten pertsona adingabeek eskubidea dute derrigorrezko hezkuntza eta derrigorrezkoa ez den hezkuntza gainerako ikasleen baldintza berberetan jasotzeko, arreta goiztiarreko esku-hartze integralaren esparruan, haien garapen akademiko, pertsonal eta sozial handiena indartzeko, lege honen 25. artikuluan ezarritako berdintasunerako eta diskriminaziorik ezerako eskubidearekin bat etorriz, bai eta lege honen 13. artikuluaren b) eta c) letretan aurreikusitako irisgarritasuna bermatzeko printzipioa eta ekitate-printzipioarekin ere.

4.– Las personas menores con necesidades específicas de apoyo educativo tienen derecho a acceder a la educación obligatoria y no obligatoria en las mismas condiciones que el resto del alumnado, en el marco de la intervención integral en atención temprana, para potenciar su máximo desarrollo académico, personal y social, en coherencia con el derecho a la igualdad y no discriminación establecido en el artículo 25 de esta ley, así como con los principios de garantía de accesibilidad y de equidad previstos en las letras b) y c) del artículo 13 de la misma ley.

5.– Nerabeek eskubidea dute, derrigorrezko hezkuntza amaitu ondoren, ahalik eta gehien bultza dadin haiek hezkuntza-sisteman jarraitzea, pertsonen prestakuntza eta garapenarekin jarraitzeko aukera izanik, etorkizunean laneratzeko aukera hobeak izan ditzaten, besteak beste.

5.– Las personas adolescentes tienen derecho a que, una vez finalizada la educación obligatoria, se potencie al máximo la permanencia en el sistema educativo, a fin de que pueda continuar la formación y el desarrollo de las personas, y puedan así optar a mejores opciones de inserción laboral en el futuro, entre otros aspectos.

34. artikulua.– Kulturarako eskubidea.

Artículo 34.– Derecho a la cultura.

1.– Pertsona adingabeek kultura-prestakuntza integrala jasotzeko eskubidea dute, aukera emango diena beren gaitasun intelektual eta artistikoa eta esku-trebetasunak eta trebetasun fisikoak garatzeko, baita beren jatorrizko kultura ezagutzeko eta garatzeko eta beren kultura-aukerak errespetatuak izateko ere, beren familiaren kultura edozein dela ere.

1.– Las personas menores tienen derecho a recibir una formación cultural integral, que les permita desarrollar su capacidad intelectual y artística y sus habilidades manuales y físicas, así como a conocer y desarrollar su cultura de origen y a que se respeten sus opciones culturales, independientemente de cuál sea su cultura familiar.

2.– Halaber, komunitatearen kultura- eta arte-bizitzaz bete-betean gozatzeko eskubidea dute.

2.– Tienen asimismo derecho a disfrutar plenamente de la vida cultural y artística de la comunidad.

35. artikulua.– Jolaserako eta aisialdirako eskubidea.

Artículo 35.– Derecho al juego y al ocio.

1.– Pertsona adingabeek atsedenerako, jolaserako eta aisialdirako eskubidea dute, aisialdi hezigarria barne, ingurune irisgarri, seguru, osasungarri eta inklusiboetan hezteko, osorik garatzeko eta sozializatzeko funtsezko elementu gisa.

1.– Las personas menores tienen derecho al descanso, al juego y al ocio, incluido el ocio educativo, como elementos esenciales para su educación, su desarrollo pleno y su socialización, en entornos accesibles, seguros, saludables e inclusivos.

2.– Lege honen ondoreetarako, aisialdi hezigarritzat hartzen da garapen integralari laguntzen dioten aisialdiko jardueren multzoa; jarduera horiek pertsona adingabeak parte hartzeko ohituretan, ingurumena errespetatzeko ohituretan edo konpromiso, elkartasun eta gizarte-inklusiorako balioetan heziko dituzte, eta pertsona adingabeei berdinen arteko harremanak eta gizarte-gaitasuneko trebetasunez jabetzen lagunduko diete.

2.– A los efectos de la presente ley, se entiende por ocio educativo el conjunto de actividades de tiempo libre que contribuyen al desarrollo integral; que educan en hábitos de participación, en el respeto al medio ambiente, o en valores de compromiso, solidaridad e inclusión social, y que favorecen las relaciones entre iguales y la adquisición de habilidades de competencia social.

36. artikulua.– Jarduera fisikorako eta kirolerako eskubidea.

Artículo 36.– Derecho a la actividad física y al deporte.

1.– Pertsona adingabeek kirolak eta bestelako jarduera fisikoak egiteko eskubidea dute, ingurune irisgarri, seguru, osasungarri eta inklusiboan. Jardun horiek oinarrizko ohituratzat joko dira osasunerako, bizi-kalitatearen hobekuntzarako, ongizate pertsonal eta sozialerako, prestakuntzarako eta garapen integralerako. Era berean, saihestu egin behar da jarduera horietan jarrera lehiakorra lehenbiziko baliotzat sustatzea.

1.– Las personas menores tienen derecho a practicar deportes y otras actividades físicas en un entorno accesible, seguro, saludable e inclusivo. Estas prácticas se entienden como un hábito esencial para la salud, la mejora de la calidad de vida, el bienestar personal y social, la formación y el desarrollo integral. Asimismo, deberá evitarse el fomento de la actitud competitiva como valor primordial en el ejercicio de estas actividades.

2.– Lehiaketa-kiroletan parte hartu nahi duten ala ez beren borondatez erabakitzeko eskubidea dute. Entrenamendu-metodo eta -planek errespetatu egin beharko dituzte haien gaitasun pertsonalak, hezkuntza-beharrak eta gizarte- eta familia-beharrak.

2.– Tienen derecho a decidir voluntariamente si desean o no participar en deportes de competición. Los métodos y planes de entrenamiento deberán respetar sus capacidades personales, sus necesidades educativas y sus necesidades sociales y familiares.

3.– Euskadiko Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren martxoaren 30eko 2/2023 Legeak jasotzen duen moduan, kiroltzat joko da jarduera fisiko oro, baldin eta helburu badu, parte-hartze antolatuaren edo bestelakoaren bidez, osasuna sustatzea, forma fisikoa eta psikikoa adieraztea edo hobetzea, gizarte-harremanak garatzea edo maila guztietako lehiaketetan emaitzak lortzea. Horren harira, legeak berak dakartzan ildoak garatu beharko dira. Bertan azaltzen diren kirolari adingabeen eskubideak babesteari dagokion atalak adierazten duen moduan, kirolaria atxikitzeko eskubidea, nahitaezko luzapen-eskubidea eta antzekoak ezingo dira erabili kirolariak 18 urte bete arte, euskal lehiaketa ofizialetarako lizentzia federatuei dagokienez.

3.– Tal y como recoge la Ley 2/2023, de 30 de marzo, de la Actividad Física y del Deporte del País Vasco, se entenderá por deporte todo tipo de actividades físicas que, mediante una participación, organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la promoción de la salud, la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de todos los niveles. En este sentido, se deberán desarrollar las líneas que establece la propia ley. Tal y como se indica en el apartado relativo a la protección de los derechos de las deportistas y los deportistas menores de edad, hasta los 18 años no se podrán ejercer derechos de retención, de prórroga forzosa o similares en relación con las licencias federativas para las competiciones oficiales vascas.

37. artikulua.– Ingurumen osasungarrirako eskubidea.

Artículo 37.– Derecho a un medioambiente saludable.

Pertsona adingabeek eskubidea dute ingurumen osasungarrian bizitzeko eta ingurumen horren garapena iraunkorra izan dadin; eskubidea dute, orobat, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena ezagutzeko eta hartaz gozatzeko eta naturarekin harreman jarraitua izateko.

Las personas menores tienen derecho a vivir en un medioambiente saludable y al desarrollo sostenible de este, así como a conocer y disfrutar del medio natural de la Comunidad Autónoma del País Vasco y a tener un contacto continuado con la naturaleza.

38. artikulua.– Ingurune segururako eskubidea.

Artículo 38.– Derecho a un entorno seguro.

1.– Pertsona adingabeek eskubidea dute beren bizitzako eremu guztietan haur guztientzat seguruak, tratu onekoak eta inklusiboak diren inguruneetan bizitzeko eta garatzeko.

1.– Las personas menores tienen derecho a vivir y desarrollarse en entornos seguros, de buen trato e inclusivos para toda la infancia en todos los ámbitos de su vida.

2.– Ingurune segurua da haurren eskubideak errespetatzen dituena eta giro fisiko, psikologiko eta sozial babeslea sustatzen duena, ingurune digitala barne.

2.– Se entenderá como entorno seguro aquel que respete los derechos de la infancia y promueva un ambiente protector físico, psicológico y social, incluido el entorno digital.

3.– Era berean, hirietako gune seguruak, egokiak eta haien beharretara egokituak sortzea sustatuko da, zeinetan bermatuko baita beren hiri-ingurunean mugitzeko, gozatzeko eta sozialki garatzeko, beren herria ezagutzeko eta, bereziki, haurrentzat eta nerabeentzat berariaz bideratutako ekipamenduetarako guneez gozatzeko duten eskubidea.

3.– Igualmente, se promoverá la creación de espacios urbanos seguros, adecuados y adaptados a sus necesidades donde se garantice su derecho a moverse, a disfrutar y a desarrollarse socialmente en su propio entorno urbano, a conocer su localidad y a disfrutar en particular de las zonas destinadas a equipamientos destinados específicamente a la población infantil y adolescente.

39. artikulua.– Lan-inguruneko eskubideak.

Artículo 39.– Derechos en el medio laboral.

1.– Pertsona adingabeek lan egin ahal izango dute lan-araudian espresuki ezartzen diren kasuetan; betiere, horretarako eskatzen diren lege-betekizunak betetzen badira eta lege-araudian ezartzen diren baldintzetan; hargatik eragotzi gabe nerabeek duten eskubidea ahalik eta gehien bultzatzeko derrigorrezko hezkuntzaren ondoko hezkuntza.

1.– Sin perjuicio del derecho de las personas adolescentes a que se potencie al máximo la educación posobligatoria, las personas menores de edad podrán trabajar en los supuestos que expresamente se establezcan en la normativa laboral, siempre y cuando concurran los requisitos legales exigidos para ello, y bajo las condiciones que se establezcan en ella.

2.– Lan-jardueraren esparruan, pertsona adingabeek lan-araudiak espezifikoki aitortzen dizkien eskubideak izango dituzte. Era berean, errespetatu beharko dira araudi horretan ezarritako debekuak eta mugak, batez ere, lan-motari, lanaldi-motari, aparteko orduei eta asteko atsedenaldiari dagozkionak.

2.– En el marco de su actividad laboral, las personas menores de edad disfrutarán de los derechos que específicamente les reconozca la normativa laboral. Asimismo, deberán respetarse las prohibiciones y limitaciones establecidas en dicha normativa; en particular, en relación con el tipo de trabajo, la jornada laboral, las horas extraordinarias y el descanso semanal.

40. artikulua.– Kontsumitzaile- eta erabiltzaile-eskubideak.

Artículo 40.– Derechos como personas consumidoras y usuarias.

Premia, interes eta ezaugarri propioak dituzten kontsumitzaile diren aldetik, pertsona adingabeek eskubidea dute:

Las personas menores, como colectivo de personas consumidoras con necesidades, intereses y características propias, tienen derecho:

a) Euskal administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, babes dakizkien kontsumo-harremanetan dituzten eskubide eta interesak, kontuan hartuz zer premia dituzten beren garapen-prozesuan.

a) A que las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus competencias, protejan de forma especial sus derechos e intereses en las relaciones de consumo, teniendo en cuenta las necesidades propias de su proceso de desarrollo.

b) Haur eta nerabeen kontsumora bereziki bideratutako ondasun eta zerbitzuek haien garapen oso eta harmonikoa sustatzeko; horretarako, kontsumo arduratsu baten aldeko sustapen-, prebentzio- eta defentsa-neurri espezifikoak izango dituzte eskuragarri.

b) A que los bienes y servicios destinados particularmente a su consumo promuevan su desarrollo pleno y armónico; para ello, podrán acceder a medidas específicas de promoción, prevención, protección y defensa de un consumo responsable.

41. artikulua.– Informaziorako eskubidea eta harremanaren, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzeko eskubidea.

Artículo 41.– Derecho a la información y al uso de las tecnologías de la relación, la información y la comunicación.

1.– Oro har, pertsona adingabeek eskubidea dute:

1.– Las personas menores tienen derecho, con carácter general:

a) Informazioa bilatzeko, jasotzeko eta erabiltzeko nork bere adinaren eta heldutasunaren arabera.

a) A buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su edad y madurez.

b) Eskura jartzen zaien informazioa plurala eta egiazkoa izan dadin, eta Konstituzioko eskubide, askatasun eta printzipioekiko errespetuzkoa.

b) A que la información puesta a su disposición sea plural, veraz y respetuosa con los derechos, libertades y principios constitucionales.

2.– Eremu digitalean, eskubidea dute Internet, sare sozialak eta, oro har, harremanaren, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzeko, haien garapen ebolutiboaren arabera egokituta.

2.– En el ámbito digital, tienen derecho al uso de Internet, de las redes sociales y, en general, de las tecnologías de la relación, la información y la comunicación, de una manera adecuada a su desarrollo evolutivo.

3.– Halaber, alfabetatze digital eta mediatikorako eskubidea dute, modu seguruan eta erantzukizunez jokatu ahal izan dezaten, eta tresnak eta ezagutzak izan ditzaten aurreko apartatuan aipatutako teknologia digitalak, bideojokoak barne, erabiltzetik eratorritako edo haiei lotutako arrisku-egoerak identifikatu ahal izateko.

3.– Asimismo, tienen derecho a acceder a una alfabetización digital y mediática que les permita actuar en línea con seguridad y responsabilidad, y que les dote de herramientas y conocimientos susceptibles de capacitarles para identificar situaciones de riesgo derivadas o asociadas al uso de las tecnologías digitales mencionadas en el apartado anterior, incluidos los videojuegos.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
PERTSONA ADINGABEEN EGINBEHARRAK
DEBERES DE LAS PERSONAS MENORES

42. artikulua.– Pertsona adingabeen eginbeharrak.

Artículo 42.– Deberes de las personas menores.

Legeria zibilak pertsona adingabeei guraso, legezko ordezkari, harreragile edo zaintzaileei lotuta ezartzen dizkien betebeharrez gain, eta beren adinaren eta heldutasunaren arabera, beren gain hartu eta bete behar dituzte familia-bizitzaren, eskola-bizitzaren eta gizarte-bizitzaren eremu guztietan aitortzen zaizkien eskubideen titulartasunak eta eskubideak egikaritzeak berekin dakartzan eginbeharrak, betebeharrak eta erantzukizunak, edo haien ondoriozkoak, eta, haiek betetzean, errespetatu egin beharko da gainerakoek beren eskubideak egikaritzea eta bete-betean haiez gozatzea, hori mugatu eta eragotzi gabe.

Además de las obligaciones que la legislación civil impone a las personas menores hacia sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras o guardadoras, y de acuerdo con su edad y madurez, deben asumir y cumplir los deberes, obligaciones y responsabilidades inherentes o consecuentes de la titularidad y el ejercicio de los derechos que les son reconocidos en todos los ámbitos de la vida familiar, escolar y social, de tal modo que dicho cumplimiento respete, sin limitarlo ni impedirlo, el ejercicio y el pleno disfrute de los derechos de las demás personas.

43. artikulua.– Familia-eremuko eginbeharrak.

Artículo 43.– Deberes relativos al ámbito familiar.

1.– Pertsona adingabeek familia-bizitzan parte hartu behar dute, beren gurasoak, legezko ordezkariak, harreragile edo zaintzaileak, neba-arrebak eta gainerako senitartekoak errespetatuz.

1.– Las personas menores deben participar en la vida familiar respetando a sus personas progenitoras, representantes legales, personas acogedoras o guardadoras, hermanos y hermanas, así como al resto de sus familiares.

2.– Halaber, etxea zaintzen eta etxeko lanak egiten parte hartu behar dute, eta horretan erantzunkideak izan behar dute, beren adinaren, autonomia pertsonalaren eta gaitasun-mailaren arabera, haien sexua edozein dela ere.

2.– Asimismo, deben participar y corresponsabilizarse en el cuidado del hogar y en la realización de las tareas domésticas de acuerdo con su edad y con su nivel de autonomía personal y capacidad, y con independencia de su sexo.

44. artikulua.– Eskola-eremuko eginbeharrak.

Artículo 44.– Deberes relativos al ámbito escolar.

1.– Pertsona adingabeek errespetatu egin behar dituzte ikastetxeetako bizikidetza-arauak, eta parte hartu behar dute arauok sortzen; era berean, lagundu behar dute ikastetxeko instalazioak zaintzen, ikastetxera joan behar dute, ahalegindu behar dute derrigorrezko irakaskuntza-etapa guztietan ikasten, prestakuntza-jardueretan parte hartu behar dute, jarrera positiboa izan behar dute hezkuntza-prozesu osoan zehar ikasteko, eta gainerako ikaskideen hezkuntza-eskubidea errespetatu behar dute.

1.– Las personas menores deben participar en la elaboración y respetar las normas de convivencia de los centros educativos, contribuir a cuidar sus instalaciones, asistir al centro escolar, esforzarse por aprender durante las diferentes etapas educativas, participar en las actividades formativas y tener una actitud positiva de aprendizaje durante todo el proceso educativo, respetando el derecho a la educación del resto de sus compañeros y compañeras.

2.– Orobat, ikaskideak errespetatu behar dituzte, bai eta ikastetxeetako irakasleak eta irakasle ez diren langileak ere. Horretarako, haien kontzientzia-askatasuna errespetatuko dute, bizikidetzaren alde egingo dute, gatazka-egoerak saihestuko dituzte, sor daitezkeenak modu baketsuan konponduko dituzte, eta beren ikaskideei kalte egiten dietenak arbuiatu egingo dituzte; bereziki, eskola-jazarpenaren edozein formarekin lotuak, ziberjazarpena barne.

2.– Asimismo, deben respetar al profesorado y al personal no docente de los centros educativos, así como al resto de sus compañeros y compañeras. A tal fin, respetarán su libertad de conciencia, favorecerán la convivencia, evitarán situaciones de conflicto, resolverán pacíficamente las que se puedan producir y rechazarán aquellas que dañen a sus compañeros y compañeras, en particular las relacionadas con el acoso escolar en cualquiera de sus formas, incluyendo el ciberacoso.

3.– Hezkuntza Administrazioak ezarritako curriculumaren garapenaren bitartez, ziurtatuko da pertsona adingabeak egokiro eta nahikoa ezagutzen dituztela herritar gisa dituzten eskubide eta betebeharrak, horien artean direla harremanaren, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzearekin lotutakoak.

3.– A través del desarrollo del currículo establecido por la Administración educativa, se asegurará que las personas menores tengan un conocimiento adecuado y suficiente de sus derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas, incluyendo entre estos los relacionados con la utilización de las tecnologías de la relación, la información y la comunicación.

45. artikulua.– Gizarte-eremuko eginbeharrak.

Artículo 45.– Deberes relativos al ámbito social.

1.– Pertsona adingabeek beraiekin harremanak dituzten pertsonak eta beren ingurunea errespetatu behar dituzte.

1.– Las personas menores deben respetar a las personas con las que se relacionan y el entorno en el que se desenvuelven.

2.– Gizarte-eginbeharrek honako hauek hartzen dituzte barne, zehazki:

2.– Los deberes sociales incluyen, en particular:

a) Pertsona adingabeekin harremanak dituzten pertsona guztien duintasuna, osotasuna eta intimitatea errespetatzea, edozein dela ere haien adina, nazionalitatea, arraza- edo etnia-jatorria, erlijioa, sexua, sexu-orientazioa, desgaitasuna, ezaugarri fisikoak edo sozialak, gizarte-talde jakin bateko kide izatea edo beste edozein egoera pertsonal edo sozial.

a) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todas las personas con la que se relacionen, independientemente de su edad, nacionalidad, origen racial o étnico, religión, sexo, orientación sexual, discapacidad, características físicas o sociales o pertenencia a determinados grupos sociales, o cualquier otra circunstancia personal o social.

b) Aplikagarri zaizkien legeak eta arauak errespetatzea, baita beste pertsonen oinarrizko eskubide eta askatasunak ere, eta jarrera arduratsua eta eraikitzailea izatea gizartean.

b) Respetar las leyes y normas que les sean aplicables y los derechos y libertades fundamentales de las otras personas, así como asumir una actitud responsable y constructiva en la sociedad.

c) Baliabide, instalazio eta ekipamendu publiko eta pribatuak, hiri-altzariak eta beren jarduera gauzatzeko baliatzen duten beste edozein zaintzea eta ondo erabiltzea.

c) Conservar y hacer un buen uso de los recursos e instalaciones y equipamientos públicos y privados, mobiliario urbano y cualesquiera otros en los que desarrollen su actividad.

d) Ingurumena, fauna eta flora errespetatzea eta ezagutzea, eta haiek kontserbatzen elkarlanean jardutea, garapen jasangarriaren ikuspegitik.

d) Respetar y conocer el medioambiente, la fauna y la flora, y colaborar en su conservación desde un enfoque de desarrollo sostenible.

e) Pertsonen pribatutasun digitala errespetatzea, eta Internet, sare sozialak eta, oro har, harremanaren, informazioaren eta komunikazioaren teknologia guztiak modu seguru eta arduratsuan erabiltzea.

e) Respetar la privacidad digital de las personas y hacer un uso seguro y responsable de Internet, de las redes sociales y, en general, de todas las tecnologías de la relación, la información y la comunicación.

III. TITULUA
TÍTULO III
HAURREN ETA NERABEEN ONGIZATEA ETA HAIEN ESKUBIDEEN EGIKARITZEA SUSTATZEA
PROMOCIÓN DEL BIENESTAR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA Y DEL EJERCICIO DE SUS DERECHOS
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

46. artikulua.– Haurren eta nerabeen ongizatea sustatzeko eginbeharra.

Artículo 46.– Deber de promoción del bienestar de la infancia y la adolescencia.

1.– Gurasoek, legezko ordezkariek eta harreragile edo zaintzaileek errespetatu eta sustatu egingo dute seme-alaba adingabeek edo haien ardurapeko eta zaintzapeko pertsona adingabeek lege honen II. tituluan jasota dauden eskubideak egikaritzea. Era berean, sustatuko dute azken horiek beren eginbehar eta ardurak beren gain har ditzaten.

1.– El padre y la madre, las representantes y los representantes legales y las personas acogedoras o guardadoras respetarán y promoverán el ejercicio por parte de los hijos y las hijas menores de edad o personas menores de edad a su cargo y cuidado de los derechos contemplados en el título II de esta ley. Asimismo, promoverán la asunción por parte de estas últimas de sus deberes y responsabilidades.

2.– Euskal administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, beren gain hartuko dute haurren eta nerabeen ongizatea eta haiek beren eskubideak egikaritzea errespetatzeko eta sustatzeko eginbeharra, eta, helburu horrekin, neurriak hartuko dituzte, eskubide horiek eraginkortasunez egikaritzeko beharrezkoak diren baldintzak betetzen direla bermatzeko.

2.– Las administraciones públicas vascas, en sus respectivos ámbitos de competencia, asumirán su deber de respeto y promoción del bienestar de la infancia y la adolescencia y del ejercicio de sus derechos, y, con esa finalidad, adoptarán medidas dirigidas a garantizar la existencia de las condiciones necesarias para hacer posible el ejercicio efectivo de tales derechos.

3.– Bereziki, informazioa, sentsibilizazioa eta kontzientziazioa helburu duten dibulgazio-jarduketak garatuko dituzte euskal administrazio publikoek. Jarduketa horiek gizarte osoari zuzendu ahal izango zaizkio, edo biztanleria-talde jakin bati, eta, bereziki, pertsona adingabeei, haien guraso, legezko ordezkari edo harreragile zein zaintzaileei eta haurrei eta nerabeei arreta ematearekin zuzenean lotutako jarduera duten profesionalei. Oro har, honako alderdi hauei lotutakoak izango dira dibulgazio-jarduketak:

3.– En particular, las administraciones públicas vascas desarrollarán actuaciones de divulgación con fines de información, sensibilización y concienciación, que podrán dirigirse a la sociedad en su conjunto u orientarse a un grupo concreto de la población, y, en particular, a las propias personas menores; a sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras o guardadoras; y a las personas profesionales cuya actividad esté directamente relacionada con la atención a la infancia y la adolescencia. Con carácter general, las actuaciones de divulgación estarán relacionadas con las siguientes cuestiones:

a) Pertsona adingabeak eskubideen subjektu direla aitortzea.

a) El reconocimiento de las personas menores como sujetos de derechos.

b) Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioak ezarritako eskubideak eta Euskal Autonomia Erkidegoan duten aplikazio-maila.

b) Los derechos establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y su nivel de aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Pertsona adingabeen eginbehar eta erantzukizunak ezagutzea, eta horiek betetzeak duen garrantzia haien garapen osorako, gizarteratzeko eta herritar aktibo izaterantz pixkanaka aurrera egiteko.

c) El conocimiento de los deberes y responsabilidades de las personas menores y la importancia de su cumplimiento para su desarrollo pleno, su integración social y su avance progresivo hacia la ciudadanía activa.

d) Pertsona adingabeak garatzen diren eremu guztietan haiei tratu ona ematearen kultura, haien garapen integral eta harmonikorako eta gainerako pertsonekiko gaur egun duten eta etorkizunean izango duten errespetu-gaitasunerako funtsezko baldintza gisa.

d) La cultura del buen trato a las personas menores en todos los ámbitos en los que se desarrollan, como condición esencial de su desarrollo integral y armónico y de su propia capacidad de respeto, actual y futura, hacia las demás personas.

e) Haur eta nerabeengan eta familiengan egindako inbertsioa orainari zein etorkizunari bideratutako gizarte-inbertsio produktibo, bidezko eta errentagarritzat jo beharra.

e) La necesidad de considerar la inversión en la infancia y la adolescencia y en las familias como una inversión social productiva, justa y rentable, orientada tanto hacia el presente como hacia el futuro.

f) Gurasotasun positiboak pertsona adingabeen ongizatean duen eragina.

f) El impacto de la parentalidad positiva en el bienestar de las personas menores.

g) Erantzunkidetasunezko kontziliazioak hazkuntzan duen garrantzia, bereziki nabarmenduta gizonek hazkuntza- eta zainketa-lanetan parte hartzea, erreferentzia-eredu berriak sortzeko eta zainketen funtzio sozialari balioa emateko.

g) La importancia de la conciliación corresponsable en la crianza, con particular acento en la participación de los hombres en las labores de crianza y cuidado, con el fin de generar nuevos modelos de referencia y poner en valor la función social de los cuidados.

h) Pertsona, familia, euskal administrazio publiko eta gizarte-eragile guztien erantzunkidetasuna, haurren eta nerabeen ongizatea bermatzeko.

h) La corresponsabilidad de todas las personas, las familias, las administraciones públicas vascas y el conjunto de los agentes sociales en garantizar el bienestar de la infancia y la adolescencia.

4.– Titulu honetan araututako sustapen-jarduketek pertsona adingabe guztien ongizatera bideratuta egon beharko dute, muga bakarrak legez ezarritakoak izanik; gainera, errespetatu egin beharko dira lege honen 25. artikuluan ezarrita dagoen berdintasunerako eta diskriminaziorik ez jasateko eskubidea eta 13. artikuluaren b) eta c) letretan aurreikusi diren irisgarritasuna bermatzeko printzipioa eta ekitate-printzipioa.

4.– Las actuaciones de promoción reguladas en este título deberán dirigirse a favorecer el bienestar de todas las personas menores, sin más limitaciones que las contempladas legalmente, y respetando el derecho de igualdad y no discriminación establecido en el artículo 25 de esta ley y los principios de garantía de accesibilidad y de equidad establecidos en las letras b) y c) del artículo 13 de la misma ley.

5.– Sustapen-jarduketak ondorengo tituluetan jasotako prebentzio-jarduketekin batera aplikatu ahal izango dira.

5.– Las actuaciones de promoción podrán aplicarse junto con las actuaciones de prevención contempladas en títulos subsiguientes.

47. artikulua.– Erakunde arteko eta sektore anitzeko elkarlana.

Artículo 47.– Colaboración interinstitucional y multisectorial.

1.– Haurren eta nerabeen ongizatea sustatzeko eskumena duten euskal administrazio publikoek elkarlanean jardungo dute eginkizun horiek betetzeko orduan, betiere bermatu ahal izateko jarduketen izaera integrala, eraginkortasuna eta koherentzia, jarduketa horiek helburu komun baterantz bideratzen direla eta baliabide guztiak ahalik ondoena aprobetxatzen direla.

1.– Las administraciones públicas vascas competentes en materia de promoción del bienestar de la infancia y la adolescencia colaborarán entre sí en el ejercicio de dichas funciones, con el fin de garantizar la integralidad, la eficacia y la coherencia de las actuaciones, su orientación hacia una finalidad común y el mejor aprovechamiento del conjunto de los recursos.

2.– Elkarlan horrek, erakunde artekoaz gain, sektore anitzekoa ere izan beharko du, eta, ondorioz, administrazio batzuetan eta besteetan haurren eta nerabeen ongizateari eragiten dioten gaietan eskumena duten sailak inplikatu beharko ditu.

2.– Esta colaboración, además de darse a nivel interinstitucional, deberá tener dimensión multisectorial y, en consecuencia, implicar en las distintas administraciones a los diversos departamentos competentes en materias que afecten al bienestar de la infancia y la adolescencia.

3.– Oro har, erakunde arteko eta sektore anitzeko elkarlan-harremanak honako formula hauetakoren baten bidez gauzatu ahal izango dira:

3.– Con carácter general, las relaciones de colaboración interinstitucional y multisectorial podrán hacerse efectivas a través de alguna de las siguientes fórmulas:

a) Lan-guneak edo -taldeak sortuta. Horiek modu iraunkorrean edo aldi baterako eratu ahal izango dira, gai koiunturalak lantzeko, edo aztertu beharreko gaien izaerak edo garrantziak hala eskatzen badu.

a) La creación de espacios o grupos de trabajo, los cuales podrán constituirse con carácter permanente o con carácter temporal para tratar cuestiones coyunturales o cuando la naturaleza o la importancia de los asuntos a tratar así lo requieran.

b) Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean aurreikusitako elkarlanerako tekniketatik edozein erabilita.

b) Cualquiera de las técnicas de colaboración previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

4.– Aurrekoari kalterik egin gabe, eta ekintza publikoa ahalik eta eraginkorrena izan dadin, sustapen-jarduketak emaitza onenak berma daitezkeen eremuan edo eremuetan egitea sustatu beharko da, edozein dela ere sustatzen duten eskubide espezifikoaren izaera, betiere izaera hori kontuan hartuta, zuzenean eskuduna denaren lankidetza aktiboa izanik.

4.– Sin perjuicio de lo anterior, y con el fin de maximizar la eficacia de la acción pública, deberá favorecerse que las actuaciones de promoción, con independencia de la naturaleza del derecho específico que promuevan, se desarrollen en el ámbito o en los ámbitos susceptibles de garantizar los mejores resultados, si bien con la colaboración activa del que, atendiendo a dicha naturaleza, sea el directamente competente.

5.– Ikastetxea da jakintzaren transmisio egituraturako gunerik aproposena eta egokien hornitu eta antolatuta dagoena, eta, hortaz, hori da gunerik egokienetako bat pertsona adingabeak diziplina akademikoez bestelako gai eta errealitateekiko sentsibilizatzeko. Horretarako, hezkuntzaren arloan eskumena duen saila aktiboki arituko da elkarlanean gainerako jarduketa-eremuekin sentsibilizazio-kanpainak egiteko eta beste eremu horiei dagozkien hezkuntza-programak emateko, lege honen 69. artikuluan adierazitako moduan, eta azken horiek aktiboki parte hartu beharko dute ekintza horiek diseinatzen eta ematen.

5.– Los centros educativos conforman el espacio más idóneo y más adecuadamente dotado y organizado para la transmisión estructurada de conocimiento, y, en consecuencia, se considera que constituyen uno de los espacios más apropiados para la sensibilización de las personas menores en cuestiones y realidades distintas de las propias de las disciplinas académicas. A tal fin, el departamento competente en materia de educación prestará activamente su colaboración a los demás ámbitos de actuación para el desarrollo de campañas de sensibilización y para la impartición de programas educativos en materias propias de esos otros ámbitos, en los términos indicados en el artículo 69 de esta ley, y estos últimos deberán participar activamente en el diseño y en la impartición de dichas acciones.

6.– Halaber, Eusko Jaurlaritza, familia- eta hezkuntza-politikaren arloan eskumena duten sailen bitartez, udalekin elkarlanean arituko da ikastetxeetan, eskola-ordutegitik kanpo eta oporraldietan aisialdi hezigarriko programak garatu ahal izateko, aldi horietan gurasoen lana eta familia bateragarri egiten laguntzeko.

6.– Asimismo, el Gobierno Vasco, a través de los departamentos competentes en materia de política familiar y de educación, colaborará con los ayuntamientos para que puedan desarrollarse programas de ocio educativo en los centros educativos, fuera del horario escolar y en periodos vacacionales, al objeto de favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de padres y madres durante esos periodos.

7.– Jarduera fisikoaren, kirolaren, kulturaren eta aisialdi hezigarriaren eremuetan eskumena duten euskal administrazio publikoak elkarlanean arituko dira beste jarduketa-eremu batzuekin, eta jarduera horietarako ekipamenduak eta jarduera horietan parte hartzen duten profesionalen bitartekaritza jarriko dituzte eskura, sentsibilizazio-kanpainak garatzeko eta eremu horiei dagozkien gaietan hezkuntza- edo prestakuntza-programak emateko.

7.– Las administraciones públicas vascas competentes en los ámbitos de la actividad física y el deporte, la cultura y el ocio educativo colaborarán con otros ámbitos de actuación, poniendo a disposición los equipamientos dedicados a esas actividades y la intermediación de las personas profesionales que intervienen en ellas, para el desarrollo de campañas de sensibilización y para la impartición de programas educativos o formativos en materias propias de estos ámbitos.

48. artikulua.– Haur eta nerabeen arloan inplikatutako gizarte-eragileekiko elkarlana.

Artículo 48.– Colaboración con los agentes sociales implicados en materia de infancia y adolescencia.

1.– Lege honen 46.3 artikuluan aipatutako informaziora, sentsibilizaziora eta kontzientziaziora bideratutako dibulgazio-jarduketak haurrei eta nerabeei zuzendutako jarduketak egin ohi dituzten gizarte-ekimeneko entitateen edo inplikatutako beste eragile batzuen elkarlanarekin gauzatuko dira, baita gizarte-hedabideen laguntzaz ere, modalitate guztietan.

1.– Las actuaciones de divulgación que se establecen en el artículo 46.3 de esta ley, dirigidas a la información, la sensibilización y la concienciación, se llevarán a cabo contando con la colaboración de las entidades de iniciativa social u otros agentes implicados que desarrollan habitualmente actividades dirigidas a la infancia y la adolescencia, así como con la colaboración de los medios de comunicación social en todas sus modalidades.

2.– Euskal administrazio publikoen eta gizarte-ekimeneko entitateen edo inplikatutako beste eragile batzuen arteko lankidetza-akordio edo -harremanak administrazio-hitzarmenen bidez egituratuko dira, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak ezarritako moduan, edo dirulaguntza-arloan indarrean den eta aplikatu behar den legerian aurreikusten diren lankidetza-hitzarmenen bidez.

2.– Los acuerdos o las relaciones de colaboración entre las administraciones públicas vascas y las entidades de iniciativa social u otros agentes implicados se articularán a través de convenios administrativos, en los términos establecidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o mediante los convenios de colaboración previstos en la legislación vigente en materia de subvenciones que resulte de pertinente aplicación.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
OINARRIZKO ESKUBIDEAK ETA ASKATASUN PUBLIKOAK SUSTATZEKO JARDUKETAK
ACTUACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS BÁSICOS Y LIBERTADES PÚBLICAS

49. artikulua.– Bizitzeko, osotasun fisiko eta psikikoa izateko eta tratu ona jasotzeko eskubidea sustatzeko jarduketak.

Artículo 49.– Actuaciones para la promoción del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y al buen trato.

1.– Euskal administrazio publikoek sustatu egingo dute pertsona adingabeek beren nortasuna eta osotasun fisiko zein mentala garatzen diren bizitzako eremu guztietan tratu ona jasotzeko duten eskubidea.

1.– Las administraciones públicas vascas promoverán el derecho de las personas menores al buen trato en los distintos ámbitos de la vida en que se desarrolla su personalidad, a su integridad física y mental y a la vida.

2.– Aurreko helburua lortzeko, euskal administrazio publikoek pertsona adingabeak, haien gurasoak, legezko ordezkariak, harreragile edo zaintzaileak eta gizarte osoa informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko dibulgazio-jarduketak garatuko dituzte. Jarduketa horiek gai hauei buruzkoak izango dira:

2.– Para alcanzar la finalidad anterior, las administraciones públicas vascas desarrollarán actuaciones de divulgación dirigidas a informar, sensibilizar y concienciar a las propias personas menores, a sus personas progenitoras, representantes legales y personas acogedoras o guardadoras, así como a la sociedad en su conjunto, acerca de las siguientes cuestiones:

a) Indarkeria edo tratu txarra diren ekintza- eta ez-egite formak, edozein testuingurutan gauzatuta ere, dela familiakoa, eskolakoa, gizartekoa edo erakundekoa, genero-indarkeria barne.

a) Las diversas formas de acción y omisión que constituyen violencia o maltrato, independientemente del contexto en el que se ejerza (familiar, escolar, social o institucional), incluida la violencia de género.

b) Tratu txarrek biktima diren pertsona adingabeen garapen pertsonalean eta sozialean duten eragina.

b) El impacto que el maltrato tiene en el desarrollo personal y social de las personas menores que son sus víctimas.

c) Beren osotasun fisiko edo psikikoaren edo bizitzaren aurkako ekintzen biktima diren pertsona adingabeen kopurua.

c) El número de personas menores víctimas de actos que atentan contra su integridad física o psíquica o contra su vida.

d) Gizarte-erantzukizuna jokabide horien prebentzioan, detekzioan eta babesean, bai eta jokabide horiek zehatzean ere.

d) La responsabilidad social en la prevención, la detección y la protección, y también en la sanción de estas conductas.

3.– Aurreko apartatuan ezarri diren dibulgazio-jarduketak espezifikoki jar dezakete arreta bizitzeko, osotasun fisiko eta psikikoa izateko eta tratu ona jasotzeko eskubidean, edo haurren eta nerabeen eskubideei buruzko dibulgazio-ekintza orokorretan integratu ahal izango dira.

3.– Las actuaciones de divulgación previstas en el apartado anterior podrán centrarse, específicamente, en el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y al buen trato, o integrarse en acciones generales de divulgación sobre los derechos de la infancia y la adolescencia.

4.– Bereziki, helburu hauek lortzeko kanpainak egingo dira:

4.– Con carácter particular, realizarán campañas orientadas a los siguientes fines:

a) Herritarrak informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzea, batetik, bizitzeko, osotasun fisiko eta psikikoa izateko eta tratu ona jasotzeko eskubideari buruz eta, bestetik, eskubide hori sustatu eta babesteko guraso, legezko ordezkari, harreragile eta zaintzaileek, entitate eta erakunde publikoek, gizarteak eta, bereziki, gertuen dagoen komunitateak beren gain hartu behar duten eginbeharrari buruz.

a) Informar, sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y al buen trato, así como sobre el deber de promoverlo y protegerlo que deben asumir el padre y la madre, las representantes y los representantes legales, las personas acogedoras y guardadoras, las entidades e instituciones públicas y la sociedad en general; en especial, la comunidad más cercana.

b) Informatzea zer ondore positibo dakartzan tratu onak pertsona adingabeen garapen pertsonalean, haien bizi-ibilbidean eta gizarte justu eta errespetuzko bat eraikitzeko gaur egun eta etorkizunean egiten duten ekarpenean, ohiko harreman-jarraibideetan tratu ona ematearen kultura bultzatuz, bai gurasotasun positiboaren esparruan, bai hezkuntza- eta prestakuntza-ekintzaren esparruan, oro har.

b) Informar sobre los efectos positivos del buen trato en el desarrollo personal de las personas menores, en su itinerario vital y en su contribución, presente y futura, a la construcción de una sociedad justa y respetuosa, promoviendo la cultura del buen trato en las pautas relacionales habituales, tanto en el marco del ejercicio positivo de la parentalidad como en el de la acción educativa y formativa, considerada en su globalidad.

50. artikulua.– Ohorerako, duintasunerako, intimitaterako eta norberaren irudirako eskubidea sustatzeko jarduketak.

Artículo 50.– Actuaciones para la promoción del derecho al honor, a la dignidad, a la intimidad y a la propia imagen.

1.– Euskal administrazio publikoek pertsona adingabeek beren ohorerako, duintasunerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako duten eskubidea sustatuko dute, eta, xede horrekin, dibulgazio-kanpainak egingo dituzte pertsona adingabeak, haien gurasoak, legezko ordezkariak, harreragileak eta zaintzaileak, eta gizarte osoa informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko. Horretarako, eskubide hori sustatzeko berariazko jarduketak antolatuko dituzte, edo haurren eta nerabeen eskubideei buruzko dibulgazio-ekintza orokorretan sartuko dituzte.

1.– Las administraciones públicas vascas promoverán el derecho de las personas menores a su honor, a la dignidad, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y, con esa finalidad, desarrollarán campañas de divulgación orientadas a informar, sensibilizar y concienciar a las propias personas menores, a sus personas progenitoras, representantes legales y personas acogedoras y guardadoras, así como a la sociedad en su conjunto, articulando al efecto actuaciones específicas de promoción de este derecho o incluyéndolo en las acciones generales de divulgación sobre los derechos de la infancia y la adolescencia.

2.– Dibulgazio-jarduketa horien esparruan, pertsona adingabeek beren datu pertsonalak babesteko duten eskubidea jorratu beharko da, baita legeak ezarritako arauen eta bermeen edukia ere haiei buruzko informazio pertsonala eta familiakoa gaizki edo bereizi gabe erabiltzeari lotutako arriskuei dagokienez.

2.– En el marco de estas actuaciones de divulgación, deberá abordarse el derecho de las personas menores a la protección de sus datos personales, así como el contenido de las normas y las garantías establecidas por la ley en relación con los riesgos asociados a un mal uso o un uso indiscriminado de la información personal y familiar que les concierne.

3.– Eskubide hori eraginkortasunez egikaritzen dela bermatzeko, muga hauek aplikatuko dira:

3.– Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de este derecho, se aplicarán las siguientes limitaciones:

a) Pertsona adingabeen informazioa zabaldu edo haien irudiak edo izenak erabili ahal izango dira hedabideetan, sare sozialak edo harremanaren, informazioaren eta komunikazioaren teknologiekin zerikusia duen beste edozein bitartekoak barne, baldin eta horrek ez badakar haien intimitatean, ohorean edo ospean bidegabe sartzea. Nolanahi ere, aldez aurretik pertsona adingabearen adostasun espresua eduki beharko da datuak lagatzeko edo tratatzeko, baldin eta, datu pertsonalak babesteko araudiaren arabera, adostasun hori bere kabuz eman badezake. Bestela, legezko ordezkariek erabakiko dute adostasuna eman ala ez, eta, adostasuna eman aurretik, pertsona adingabearen iritzia entzun beharko dute. Nolanahi ere, pertsona adingabeak defendatzaile judiziala izateko eskubidea izango du, baldin eta legez ordezkatzen dutenekin interes-gatazka bat sortzen bada.

a) Solo se podrá difundir información o utilizar imágenes o nombres de personas menores en los medios de comunicación, incluidas las redes sociales o cualquier otro medio vinculado a las tecnologías de la relación, la información y la comunicación, cuando no conlleve una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación. En todo caso, deberá contarse previamente con el consentimiento expreso de la persona menor de edad para su cesión o tratamiento, siempre que, de acuerdo con la normativa sobre protección de datos de carácter personal, pueda otorgarlo por sí misma. En caso contrario, serán sus representantes legales quienes decidan sobre el otorgamiento del consentimiento, y, antes de concederlo, deberán escuchar la opinión de la persona menor de edad, y ello sin perjuicio del derecho de esta última a contar con un defensor judicial en caso de que se produzca un conflicto de intereses con quienes la representen legalmente.

b) Inola ere ezingo da informaziorik zabaldu eta ezingo dira irudiak edo izenak erabili, baldin eta haren intimitatean, ohorean edo ospean bidegabe sartzea badakarte, edo haren interesen aurkakoak badira, ezta pertsona adingabearen beraren edo haren gurasoen, legezko ordezkarien edo harreragileen eta zaintzaileen adostasuna jasota badago ere. Debeku horrek barnean hartzen ditu delitu baten biktima izan diren pertsona adingabeak eta, bereziki, indarkeriaren edo tratu txarren, sexu-abusu edo -erasoen edo beste edozein esperientzia traumatikoren biktima izan direnak.

b) En ningún caso se podrá difundir información ni utilizar imágenes o nombres que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sean contrarios a sus intereses, incluso si consta el consentimiento de la propia persona menor de edad o de sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras y guardadoras. Esta prohibición se extiende a aquellos casos de personas menores que hayan sido víctimas de un delito, y, especialmente, a quienes hayan sido víctimas de violencia o maltrato, de abuso o agresión sexual o de cualquier otra experiencia traumática.

c) Inola ere ezingo da eskatu pertsona adingabe baten daturik, familia-taldeko beste pertsona batzuei buruzko informazioa edo talde beraren ezaugarriei buruzko informazioa lortzeko aukera ematen badute; esate baterako, gurasoen, legezko ordezkarien edo harreragileen eta zaintzaileen lanbide-jarduerari buruzko datuak, informazio ekonomikoa, datu soziologikoak edo beste edozein, datu horien titularren baimenik gabe. Salbuetsita daude gurasoen, legezko ordezkarien, harreragileen eta zaintzaileen identitateari eta helbideari buruzko datuak, dagokion baimena lortzeko helburuarekin soilik.

c) En ningún caso se podrán solicitar datos de una persona menor de edad que permitan obtener información sobre otras personas del grupo familiar o sobre las características del mismo grupo, tales como datos relativos a la actividad profesional de sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras y guardadoras; información económica; datos sociológicos o cualesquiera otros sin el consentimiento de quienes sean titulares de estos datos. Se exceptúan los datos de identidad y dirección de sus personas progenitoras, representantes legales y personas acogedoras y guardadoras, con la única finalidad de obtener la autorización que corresponda.

4.– Eusko Jaurlaritzak bermatuko du gizarte-hedabide guztiek pertsona adingabeen kontra egindako indarkeria-ekintzei eta babesgabetasun-egoerei buruzko albisteak behar bezala tratatzen dituztela, eta ematen den informazioak ez duela inola ere eraginik izan biktimek ohorerako, intimitaterako eta norberaren irudirako duten eskubidean. Horretarako, kasu horietan halako egoerak saihesteko prebentzio-zerbitzu edo -baliabideak ere aipa daitezen sustatuko du, baita detekzio-mekanismoak eta dauden babes-baliabideak ere.

4.– El Gobierno Vasco velará por garantizar que todos los medios de comunicación social ofrezcan un tratamiento adecuado de las noticias sobre actos de violencia ejercida contra personas menores, así como sobre situaciones de desprotección, de forma que la información que se ofrezca en ningún caso afecte al derecho de las víctimas al honor, a la intimidad y a la propia imagen. A tal efecto, promoverá que, en tales supuestos, se haga también referencia a los servicios o recursos de prevención existentes para la prevención de tales situaciones, así como los mecanismos de detección y los medios de protección existentes.

5.– Ondore horietarako, gizarte-hedabideen eta publizitate-agentzien esku jarriko du estilo-liburu bat, informazioa tratatzerakoan pertsona adingabeek ohorerako, duintasunerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako duten eskubidea babesten laguntzeko. Era berean, informazioa tratatzeko orduan, arreta berezia jarriko da eskubide horiek babes daitezen harreman afektiboen eremuan, eta horiek tratu onean oinarrituak eta genero-indarkeriarik gabekoak izatea sustatuko da.

5.– A los efectos anteriores, pondrá a disposición de los medios de comunicación social y de las agencias de publicidad un manual de estilo para favorecer, en el tratamiento de la información, la protección del derecho de las personas menores al honor, a la dignidad, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Asimismo, se prestará especial atención, en el tratamiento de la información, a la protección de los derechos citados en el ámbito de las relaciones afectivas, y se promoverá que estén basadas en el buen trato y que no haya violencia de género.

51. artikulua.– Identitaterako eskubidea sustatzeko jarduketak.

Artículo 51.– Actuaciones para la promoción del derecho a la identidad.

1.– Euskal administrazio publikoek pertsona adingabeek identitate pertsonala, eta sexu- zein genero-identitatea, sentitua nahiz adierazia, izateko duten eskubidea eraginkortasunez egikaritu ahal izan dezaten sustatuko dute, lege honen 27.c) artikuluan eta indarrean dagoen transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko legean ezarritako moduan.

1.– Las administraciones públicas vascas promoverán el ejercicio efectivo del derecho de las personas menores a la identidad personal, sexual y de género, sentida y expresada, en los términos contemplados en el artículo 27.c) de esta ley y en la vigente ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.

Bereziki, eta modu berean, pertsona adingabe transexualen sexu-identitate sentitua adierazteko eta hura aitortua izateko eskubidea sustatuko da, baita haien sexu-identitateari buruzko tratamendu medikoak jasotzeko eskubidea ere, hala eskatzen badute eta Osasun Administrazioak onetsi baditu.

En especial, y en los mismos términos, se promoverá el derecho a la expresión y al reconocimiento de la identidad sexual sentida de las personas menores transexuales, así como su derecho a recibir los tratamientos médicos relativos a su identidad sexual, siempre que los soliciten y que estén aprobados por la Administración sanitaria.

2.– Aurreko ondoreetarako, eta oro har, dibulgazio-kanpainak egingo dituzte pertsona adingabeak, haien gurasoak, legezko ordezkariak, harreragileak eta zaintzaileak, eta gizarte osoa informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko. Horretarako, eskubide hori sustatzeko berariazko ekintzak antolatuko dituzte, edo haurren eta nerabeen eskubideei buruzko dibulgazio-ekintza orokorretan sartuko dituzte.

2.– A los efectos anteriores, y con carácter general, desarrollarán campañas de divulgación orientadas a informar, sensibilizar y concienciar a las propias personas menores, a sus personas progenitoras, representantes legales y personas acogedoras y guardadoras, así como a la sociedad en su conjunto, articulando para ello acciones específicas para la promoción de este derecho o incluyéndolo en las acciones generales de divulgación sobre los derechos de la infancia y la adolescencia.

3.– Zehazki, honako betebehar hauek bete daitezen zainduko dute euskal administrazio publikoek:

3.– En particular, las administraciones públicas vascas velarán por el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Medikuak ama nor den zehaztea jaiotzaren mediku-agirian.

a) La identificación de la madre en el parte médico de nacimiento.

b) Osasun-zentro publiko eta pribatuetan jaioberriak identifikatzea eta dagokien administrazio-erregistroan inskribatzea.

b) La identificación de las niñas y niños recién nacidos en los centros sanitarios públicos y privados y su inscripción en el registro administrativo correspondiente.

c) Amaren filiazioa Erregistro Zibilean inskribatzea. Administrazio publikoak behar diren jarduketak egin beharko ditu inskripzio hori egiteko, haur baten jaiotza Erregistro Zibilean inskribatzeko betebeharra duenak hala egiten ez badu.

c) La inscripción de la filiación materna en el Registro Civil. La Administración pública deberá practicar las actuaciones oportunas para realizar tal inscripción cuando quien tenga la obligación de inscribir el nacimiento de una niña o de un niño en el Registro Civil no lo hiciera.

d) Pertsona adingabeak bere identitatea egiaztatzea ahalbidetzen duen dokumentazioa izapidetzea eta ematea.

d) La tramitación y entrega de la documentación que permita a la persona menor acreditar su identidad.

e) Adoptatuei erraztasunak ematea beren jatorri biologikoari buruz edozein administrazio publikok duen informazioa eskuratzeko. Horretarako, foru-aldundiek, adopzioaren arloan dituzten eskumenak erabiliz, pertsona adingabearen jatorriari buruz duten informazioa gordetzen dela bermatuko dute, batez ere gurasoen identitateari buruzko informazioa eta pertsona adingabearen eta familiaren historia medikoari buruzkoa, eta gutxienez berrogeita hamar urtez gorde beharko da adopzioa behin betiko bihurtu ondoren.

e) La facilitación del acceso de las personas adoptadas a la información de la que disponga cualquier administración pública sobre su origen biológico. A tal efecto, las diputaciones forales, en el ejercicio de sus competencias en materia de adopción, asegurarán la conservación de la información de que dispongan relativa a los orígenes de la persona menor de edad, en particular la información respecto a la identidad de sus personas progenitoras, así como la historia médica de la persona menor y de su familia, que deberá conservarse durante al menos 50 años con posterioridad al momento en que la adopción se haya hecho definitiva.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean dauden atzerritar adingabeek eskubidea eta betebeharra dute beren identitatea egiaztatzen duten agiriak, jatorriko edo etorri diren herrialdeko agintari eskudunek emanak, gordetzeko, bai eta Autonomia Erkidegoan duten egoera egiaztatzen duten agiriak gordetzeko ere. Era berean, agiri horiek kendu ez dakizkien eskubidea dute, legeak aurreikusitako kasuetan eta ezarritako betekizunak beteta izan ezik.

4.– Las personas extranjeras menores de edad que se encuentren en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco tienen el derecho y la obligación de conservar la documentación expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia que acredite su identidad, y la que acredite su situación en la Comunidad Autónoma, así como a no ser privadas de su documentación, salvo en los supuestos y con los requisitos previstos en la ley.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publiko baten tutoretzapean dagoen pertsona adingabe atzerritar batek bere identitatea egiaztatzen duen agiririk ez badu, eskubidea du administrazio horrek agiri hori lortzeko egin ditzakeen jarduketa guztiak egin ditzan, Espainiako eta, zein den jakinez gero, jatorriko herrialdeko ordenamendu juridikoarekin bat etorriz. Estatuko Administrazio Orokorrean dagokion tutoretza-ziurtagiria aurkeztu ondoren, azken horrek ahalik eta lasterren eman beharko dizkio haren egoera egiaztatzen duen dokumentazioa eta bizileku-baimena, betiere bere familiarekin edo jatorrizko herrialdera bueltatzea ezinezkoa dela egiaztatu ondoren, eta atzerritartasunaren eta immigrazioaren arloan indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera.

5.– Cuando una persona menor extranjera bajo la tutela de una administración pública vasca no disponga de documento acreditativo de su identidad, tiene derecho a que esta lleve a cabo todas las actuaciones que pueda realizar conducentes a su obtención, de acuerdo con el ordenamiento jurídico español y de su país de origen si se conociese, ante la Administración General del Estado, previa presentación del correspondiente certificado de tutela, quien deberá facilitarle, a la mayor celeridad, la documentación acreditativa de su situación y la autorización de residencia, una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen, y según lo dispuesto en la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración.

52. artikulua.– Pentsamendu-, kontzientzia- eta erlijio-askatasunerako eskubidea sustatzeko jarduketak.

Artículo 52.– Actuaciones para la promoción del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

1.– Oro har, euskal administrazio publikoek egoki iritzitako neurri guztiak hartuko dituzte pentsamendu-, kontzientzia- eta erlijio-askatasunerako eskubidea eraginkortasunez egikaritzea sustatzeko, lege honen 27.d) artikuluan jasota dagoen moduan; eta, helburu horrekin, dibulgazio-kanpainak egingo dituzte pertsona adingabeak, haien gurasoak, legezko ordezkariak, harreragileak eta zaintzaileak, eta gizarte osoa informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko. Horretarako, eskubide hori sustatzeko berariazko ekintzak antolatuko dituzte, edo haurren eta nerabeen eskubideei buruzko dibulgazio-ekintza orokorretan sartuko dituzte.

1.– Con carácter general, las administraciones públicas vascas adoptarán cuantas medidas consideren oportunas para promover el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión contemplado en el artículo 27.d) de esta ley, y, con esa finalidad, desarrollarán campañas de divulgación orientadas a informar, sensibilizar y concienciar a las propias personas menores, a sus personas progenitoras, representantes legales y personas acogedoras y guardadoras, así como a la sociedad en su conjunto, articulando al efecto acciones específicas para la promoción de este derecho o incluyéndolo en las acciones generales de divulgación sobre los derechos de la infancia y la adolescencia.

2.– Helburu horrekin, bereziki zainduko dute hezkuntza-esparruan eta pertsona adingabeek egiten dituzten kultura-, aisia- eta kirol-jardueren esparruan honako jarduketa hauek sustatzea:

2.– Con esta finalidad, velarán, en particular, por promover en el marco educativo y en el marco de las actividades culturales, de ocio y deportivas que desarrollan las personas menores las siguientes actuaciones:

a) Tolerantzia-, berdintasun- eta elkartasun-balioak transmititzea kulturartekotasunaren eta aniztasunaren errespetuaren ikuspegitik.

a) La transmisión de valores de tolerancia, igualdad y solidaridad desde un enfoque de interculturalidad y de respeto a la diversidad.

b) Kultura, politika, historia, etika edo erlijioari buruzko edozein gairen gaineko informazio askotarikoa eta egiazkoa helaraztea.

b) La transmisión de una información plural y veraz sobre cualquier materia cultural, política, histórica, ética o religiosa.

c) Hausnartzen irakastea nork bere ideiak garatzeko, besteen iritziak ulertu eta entzuteko eta pentsamendu kritiko eta autokritikoa izaten ikasteko.

c) La enseñanza de la reflexión para el desarrollo de las propias ideas, el entendimiento y escucha de las opiniones de los demás y el aprendizaje del pensamiento crítico y autocrítico.

53. artikulua.– Adierazpen-askatasunerako eta sorkuntza intelektual eta artistikorako eskubidea sustatzeko jarduketak.

Artículo 53.– Actuaciones para la promoción del derecho a la libertad de expresión y a la creación intelectual y artística.

1.– Oro har, euskal administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, sustatu egingo dute pertsona adingabeek lege honen 27.e) artikuluan jasotako adierazpen-askatasunerako eskubidea eraginkortasunez egikaritzea, eta, helburu horrekin, dibulgazio-kanpainak egingo dituzte pertsona adingabeak, haien gurasoak, legezko ordezkariak, harreragileak eta zaintzaileak, eta gizarte osoa informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko. Horretarako, eskubide hori sustatzeko berariazko ekintzak antolatuko dituzte, edo haurren eta nerabeen eskubideei buruzko dibulgazio-ekintza orokorretan sartuko dituzte.

1.– Con carácter general, las administraciones públicas vascas, en sus respectivos ámbitos de competencia, promoverán el ejercicio efectivo por las personas menores de su derecho a la libertad de expresión contemplado en el artículo 27.e) de esta ley, y, con esa finalidad, desarrollarán campañas de divulgación orientadas a informar, sensibilizar y concienciar a las propias personas menores, a sus personas progenitoras, representantes legales y personas acogedoras y guardadoras, así como a la sociedad en su conjunto, articulando al efecto acciones específicas para la promoción de este derecho o incluyéndolo en las acciones generales de divulgación sobre los derechos de la infancia y la adolescencia.

2.– Bereziki, helburu horrekin, jarduketa hauek garatuko dituzte:

2.– En particular, con esa finalidad, desarrollarán las siguientes actuaciones:

a) Haien pentsamendu, ideia eta iritziak adierazteko, hedatzeko eta argitaratzeko bideak errazteko ekintzak sustatu eta bultzatuko dituzte.

a) Promoverán y apoyarán acciones destinadas a facilitar los cauces de expresión, difusión y publicación de sus pensamientos, ideas y opiniones.

b) Pertsona adingabeen interesa sustatuko dute literatura- eta arte-sorkuntzaren alde, eta kultura- eta arte-zentroetan interes hori piztera berariaz bideratutako jarduerak bultzatuko dituzte.

b) Promoverán su interés por la creación literaria y artística, apoyando actividades específicamente dirigidas a despertar dicho interés en centros culturales y artísticos.

c) Titulu honetako VII eta IX. kapituluetan jasotako kultura eta aisialdi hezigarria sustatzeko jarduketen esparruan sormen-jardueretarako sarbidea sustatuko dute.

c) Fomentarán su acceso a actividades creativas en el marco de sus actuaciones de promoción de la cultura y del ocio educativo, contempladas en los capítulos VII y IX de este título.

54. artikulua.– Parte hartzeko, elkartzeko eta biltzeko eskubidea sustatzeko jarduketak.

Artículo 54.– Actuaciones para la promoción del derecho a la participación, asociación y reunión.

1.– Oro har, euskal administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, eta pertsona adingabeen elkartzeko, biltzeko eta parte hartzeko eskubideak eraginkortasunez egikaritu ahal izan daitezen, hauek sustatuko dituzte:

1.– Con carácter general, las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus respectivas competencias, y con el fin de favorecer el ejercicio efectivo de los derechos de asociación, reunión y participación de las personas menores, promoverán:

a) Pertsona adingabeek gizartean parte hartzea errazten duten elkarte eta antolakundeak eratzea, bai eta jendaurreko batzarrak eta manifestazio baketsuak deitu eta haietan parte hartzeko duten eskubidea ere.

a) La constitución de asociaciones y organizaciones que favorezcan su participación en la sociedad, así como su derecho a convocar y tomar parte en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas.

b) Pertsona adingabeen parte-hartze eraginkorra, haien garapen pertsonal, sozial eta demokratikoaren elementu gisa.

b) La participación efectiva de las personas menores, como elemento de su desarrollo personal, social y democrático.

2.– Aurreko helburua lortzeko, dibulgazio-kanpainak egingo dituzte pertsona adingabeak, haien gurasoak, legezko ordezkariak, harreragileak eta zaintzaileak, eta gizarte osoa informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko. Horretarako, eskubide horiek sustatzeko berariazko ekintzak antolatuko dituzte, edo haurren eta nerabeen eskubideei buruzko dibulgazio-ekintza orokorretan sartuko dituzte.

2.– Para alcanzar la finalidad anterior, desarrollarán campañas de divulgación orientadas a informar, sensibilizar y concienciar a las propias personas menores, a sus personas progenitoras, representantes legales y personas acogedoras y guardadoras, así como a la sociedad en su conjunto, articulando al efecto acciones específicas para la promoción de estos derechos o incluyéndolos en las acciones generales de divulgación sobre los derechos de la infancia y la adolescencia.

3.– Berariaz, euskal administrazio publikoek pertsona adingabeei kolektibo gisa eta zuzenean entzun dakien ahalbidetuko dute, eragiten dieten gai eta erabakietan. Eta, horretarako, prozedurak sortuko dituzte eta parte hartzeko bideak jarriko dituzte, irisgarriak, fisiko edo birtualak, beren inguruneko gizarte-, politika-, kultura- eta arte-bizitzan erantzukizunez esku hartzea ahalbidetzeko, iritziak emanez eta hobetzeko proposamenak edo iradokizunak eginez.

3.– Con carácter específico, las administraciones públicas vascas facilitarán que las personas menores sean escuchadas, como colectivo, y de forma directa, en los asuntos y las decisiones que les afecten. Y, para ello, crearán procedimientos y habilitarán cauces de participación, físicos o virtuales, accesibles, que faciliten la intervención responsable en la vida social, política, cultural y artística de su entorno mediante la expresión de sus opiniones y la realización de propuestas de mejora o sugerencias.

4.– Parte hartzeko antolatzen diren bideek irizpide hauek bete beharko dituzte:

4.– Los cauces de participación que se articulen deberán cumplir los siguientes criterios:

a) Xedeari eta helburuei dagozkienak izatea.

a) Ser pertinentes a la finalidad y a los objetivos que persigan.

b) Informatiboak eta informatuak izatea.

b) Ser informativos e informados.

c) Haietan parte hartzea borondatezkoa izatea.

c) Ser de participación voluntaria.

d) Errespetuzkoak izatea, parte hartzen duten pertsona adingabeen gaitasunera eta haien ahalmenen bilakaerara egokituak.

d) Ser respetuosos, adaptados a la capacidad de las personas menores participantes y a la evolución de sus facultades.

e) Inklusiboak izatea eta edozein diskriminazio mota saihestea.

e) Ser inclusivos, y evitar cualquier tipo de discriminación.

f) Prestakuntzan oinarrituta egotea, edozein arriskurekiko eta haren ondorioekiko kontuz ibiltzea, eta lortutako emaitzaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko erantzukizuna hartzea. Horretarako, ekintza eta politika publikoetan parte hartzearen emaitzak behar bezala itzultzen direla bermatuko duten mekanismoak aurreikusi beharko dira.

f) Estar apoyados en la formación, con precaución ante cualquier riesgo y sus consecuencias, y con responsabilidad respecto al seguimiento y evaluación del resultado alcanzado. A tal efecto, deberán preverse mecanismos que aseguren una correcta devolución de los resultados de la participación en la acción y en las políticas públicas.

5.– Artikulu honen 3. apartatuan aurreikusitako ondoreetarako, jarduketa hauek garatuko dituzte euskal administrazio publikoek:

5.– A los efectos previstos en el apartado 3 de este artículo, las administraciones públicas vascas desarrollarán las siguientes actuaciones:

a) Nork bere lurraldeko jardun-eremuan sustatuko dute kontsultarako eta zuzeneko partaidetzarako tresnak, espazioak, egiturak, mekanismoak edo prozesuak eratzea, pertsona adingabeei eta haiek kide diren gizarte-antolakundeei erreserbatuak eta erakunde-ordezkaritzarik gabe, parte-hartze hori eraginkortasunez eta zuzenean ahalbidetzeko, bai zuzenean bai zeharka eragiten dieten gai guztietan, lege honen 28. artikuluan araututako moduan.

a) Promoverán, en sus respectivos ámbitos territoriales de actuación, la constitución de dispositivos, espacios, estructuras, mecanismos o procesos consultivos y de participación directa, reservados a las personas menores y a las organizaciones sociales en las que se integren, y sin representación institucional, para facilitar dicha participación, de forma efectiva y directa, en todos aquellos asuntos que les afecten, directa o indirectamente, en los términos regulados en el artículo 28 de esta ley.

b) Bermatuko dute Haur eta Nerabeen Foroak eskubidea izango duela haurren eta nerabeen arloko proposamenak Eusko Legebiltzarrean azaltzeko, baita haurren eta nerabeen arloko ongizatearekin eta eskubideekin lotutako gaiekin zerikusia duten lege-aurreproiektu guztien inguruan Legebiltzarrari aholku emateko eta harengandik informazioa jasotzeko eskubidea ere.

b) Garantizarán que el Foro de la Infancia y la Adolescencia tenga derecho a exponer, ante el Parlamento Vasco, sus propuestas en materia de infancia y adolescencia y a ser consultado e informado por dicho Parlamento de todos los anteproyectos de ley que afecten o regulen materias concernientes al bienestar y los derechos de la infancia y la adolescencia.

c) Bermatuko dute pertsona adingabeek partaidetza eraginkorra izango dutela ezar daitezkeen jarduketa-eremu sektorialetako berezko izaera orokorreko organo aholku-emaile eta partaidetza mistokoetan duten ordezkaritzaren bidez, eta, bereziki, lege honen 307. artikuluan aurreikusten den Haur eta Nerabeen Foroaren bidez.

c) Garantizarán la participación efectiva de las personas menores mediante su representación en ellos, en los órganos consultivos y en los de participación mixta, de carácter general, propios de los diferentes ámbitos sectoriales de actuación, que se puedan implementar; y, en particular, a través del Foro de la Infancia y la Adolescencia previsto en el artículo 307 de esta ley.

d) Pertsona adingabeei zuzendutako kontsulta- eta partaidetza-prozesuak antolatuko dituzte, haien eskubide eta eginbeharrak egikaritzeari zuzenean eragiten dioten politika publikoen diseinuan parte har dezaten.

d) Organizarán procesos de consulta y participación dirigidos a las personas menores para que tomen parte en el diseño de las políticas públicas que afecten directamente al ejercicio de sus derechos y deberes.

e) Kontzientziazio-programa eta -jarduerak diseinatu eta ezarriko dituzte, familia-bizitzan, komunitatean eta eskoletan pertsona adingabeek edozein adinetan modu esanguratsuan parte har dezaten sustatzeko. Programa eta jarduera horiek ahalduntzean oinarrituta egon beharko dute.

e) Diseñarán e implementarán programas y actividades de concienciación, dirigidos a promover la participación significativa de las personas menores, a cualquier edad, en la vida de la familia, en la comunidad y en las escuelas, y que habrán de estar basados en el empoderamiento.

f) Ikerketak egingo dituzte pertsona adingabeentzat diren garrantzirik handiena duten gaiak ezagutzeko, bai eta haien bizitzari eta haien nortasuna garatzeko askatasunari eragiten dieten familia-erabakiei dagokienez haien iritziak zer neurritan entzuten diren ere, beren ohiko bizitzan eta garapenean, eskolan eta komunitatean dituzten partaidetza-bideetan.

f) Emprenderán investigaciones para conocer las cuestiones de mayor importancia para las personas menores, así como la medida en que son escuchadas sus opiniones en relación con las decisiones familiares que afectan a su vida y al libre desarrollo de su personalidad, en los cauces de participación de que disponen en su entorno de vida y desarrollo habitual, a nivel escolar y comunitario.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
FAMILIA-EREMUAN HAZTEKO ETA HARREMANAK IZATEKO ESKUBIDEA SUSTATZEKO JARDUKETAK
ACTUACIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA CRIANZA Y A LAS RELACIONES EN EL ÁMBITO FAMILIAR

55. artikulua.– Familiei hazkuntza-eginbeharrak betetzen laguntzea.

Artículo 55.– Apoyos a las familias en el ejercicio de sus deberes de crianza.

1.– Euskal administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, jarduketa hauek garatuko dituzte:

1.– Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán las siguientes actuaciones:

a) Zainduko dute gurasoek, legezko ordezkariek eta harreragile eta zaintzaileek beren ardurapean dituzten pertsona adingabeen gaineko arreta, hazkuntza, zainketa eta hezkuntzako eginbeharrak beren gain hartzen eta behar bezala garatzen dituztela.

a) Velarán por que el padre y la madre, las representantes y los representantes legales y las personas acogedoras y guardadoras asuman y desarrollen adecuadamente sus deberes de atención, crianza, cuidado y educación sobre las personas menores a su cargo.

b) Zainduko dute arestian aipatutako pertsonek horretarako aukera eta informazio- eta prestakuntza-bitarteko egokiak izango dituztela eta pertsona adingabearen ongizatea bermatzen eta haren garapena sustatzen lagun dezaketen eremuetako zerbitzuak, prestazioak eta laguntzak eskuratuko dituztela.

b) Velarán por que las personas anteriores dispongan de las oportunidades y de los medios de información y formación adecuados, y accedan a los servicios, prestaciones y ayudas existentes en los distintos ámbitos susceptibles de garantizar el bienestar y contribuir al desarrollo de la persona menor.

c) Kontziliazio erantzunkideko neurriak bultzatuko dituzte, kontziliaziorako eta hazkuntzan eta, oro har, zaintzan laguntzeko prestazioak eta zerbitzuak indartuz, bizikidetza-eremuan dauden askotariko kontziliazio- eta zaintza-egoerak kontuan hartuta.

c) Impulsarán medidas de conciliación corresponsable, reforzando las prestaciones y servicios para la conciliación y apoyo a la crianza y, en general, al cuidado, contemplando la diversidad de situaciones de conciliación y cuidado en el ámbito convivencial.

2.– Haurdun dauden pertsona adingabeen kasuan, eta amatasunari buruz erabakitzeko duten eskubidea egikaritu dezaketela bermatzeko, lege honen 30. artikuluan ezarritakoaren arabera, honako hauek jaso ahal izango dituzte:

2.– En el caso de las personas menores embarazadas, y con el fin de garantizar el ejercicio de su derecho a decidir sobre su maternidad, según lo establecido en el artículo 30 de esta ley, podrán:

a) Behar duten eta haurdunaldia ondo garatzen laguntzen duen osasun-arreta eta adin goiztiarreko haurdunaldiei lotutako arriskuei buruzko informazioa, bai eta haurdunaldia borondatez eteteko osasun-prestazioa ere, gai horri buruzko legerian ezarritako epeetan eta bertako betekizunekin.

a) Acceder a la atención sanitaria que requieran y que favorezca un buen desarrollo del embarazo, a la información sobre los riesgos asociados a embarazos en edades tempranas, así como a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los plazos y con los requisitos establecidos en la legislación específica sobre la materia.

b) Artikulu honetako 1. apartatuan xedatutakoa aplikatuz legozkiekeen laguntza-zerbitzuak eta laguntzak.

b) Acceder a los servicios de apoyo y a las ayudas que puedan corresponderles, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.

56. artikulua.– Gurasotasun positiboa sustatzea.

Artículo 56.– Promoción del ejercicio positivo de la parentalidad.

1.– Eusko Jaurlaritzak, haur eta nerabeen arloan eta funtzio publikoaren arloan eskumena duten sailen bitartez, gurasotasun positiboa sustatzeko jarduketak garatuko ditu eta, bereziki, honako hauek:

1.– El Gobierno Vasco, a través de los departamentos competentes en materia de infancia y adolescencia y de función pública, desarrollará actuaciones de promoción de la parentalidad positiva, y, en particular, las siguientes:

a) Gizartea informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko dibulgazio-jarduketak, gurasotasuna modu positiboan gauzatzeari eta horrek pertsona adingabeen hazkuntzan eta garapen pertsonalean duen eragin onuragarriari buruzkoak. Jarduketa horiek, oro har, gizarte osora bideratu ahal izango dira, edo kolektibo jakin batzuei zuzendutako berariazko ekintza gisa artikula daitezke.

a) Actuaciones de divulgación, orientadas a informar, sensibilizar y concienciar a la sociedad en relación con el ejercicio positivo de la parentalidad y de su impacto beneficioso en la crianza y en el desarrollo personal de las personas menores. Estas actuaciones podrán dirigirse, con carácter general, al conjunto de la sociedad, o articularse como acciones específicas dirigidas a colectivos concretos.

b) Hazkuntzarako guraso-trebetasunak eskuratzea errazteko programak ezartzeko eta haiek ezartzea sustatzeko jarduketak, tratu ona ematearen kulturan eta lotura afektiboaren eta atxikimendu seguruaren sorreran eta finkapenean oinarritutakoak; eta, bereziki, guraso, legezko ordezkari eta harreragile edo zaintzaileek balio eta gaitasun emozionalak eskuratzeko prestakuntza sustatuko du, baita pertsona adingabeen kasuan ere, haien etapa ebolutiboarekin bat etorriz.

b) Actuaciones de implantación y de fomento para la implantación de programas dirigidos a facilitar la adquisición de habilidades parentales para la crianza, basadas en la cultura del buen trato y en la creación y el afianzamiento del vínculo afectivo y el apego seguro; y, en especial, fomento de la formación para la adquisición de valores y competencias emocionales, tanto en el padre y la madre, las representantes y los representantes legales y las personas acogedoras o guardadoras como en las personas menores, de acuerdo con la etapa evolutiva de aquellas.

c) Familia barruko gatazkak modu baketsuan negoziatzeko eta konpontzeko trebetasunak eskuratzea errazteko prestakuntza-programak ezartzeko eta haiek ezartzea sustatzeko jarduketak, pertsona adingabeen hazkunde eta garapena indarkeriarik gabeko ingurune afektibo batean izatea ahalbidetzeko.

c) Actuaciones de implantación y de fomento para la implantación de programas formativos dirigidos a facilitar la adquisición de habilidades para la negociación y resolución pacífica de conflictos intrafamiliares, con el objeto último de favorecer el crecimiento y desarrollo de las personas menores en un entorno afectivo y sin violencia.

d) Ikasleen gurasoen elkarteek gurasotasun positiboaren inguruko sentsibilizazioan duten inplikazioa eta elkarlana sustatzeko jarduketak.

d) Actuaciones orientadas a promover la implicación y la colaboración de las asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas en la función de sensibilización en parentalidad positiva.

2.– Aurreko ondoreetarako, Eusko Jaurlaritzak gainerako administrazio publikoen eta hirugarren sektore sozialeko entitateen laguntza baliatu ahal izango du.

2.– A los efectos anteriores, el Gobierno Vasco podrá contar con la colaboración del resto de las administraciones públicas y de las entidades del tercer sector social.

3.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak arreta emango die, haurdunaldian zein erditu ondoren, familiei eta, bereziki, haurdun dagoen emakumeari, fetua behar bezala garatzen laguntzen duten jokabide arduratsuak hartuz jaio aurreko tratu ona ematearen kultura sustatzea barne.

3.– Osakidetza-Servicio vasco de salud prestará, tanto durante el embarazo como con posterioridad al alumbramiento, una atención a las familias y, en particular, a la mujer embarazada, que incluya la promoción de la cultura del buen trato prenatal mediante la adopción de conductas responsables que favorezcan el adecuado desarrollo del feto.

4.– Euskal administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, gurasotasuna modu positiboan gauzatzeari buruzko eduki espezifikoak jasoko dituzte seme-alaba adingabeak dituzten familiekin ohiko harremana duten zerbitzuetan jarduten duten profesionalen prestakuntza-programetan.

4.– Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus respectivas competencias, incorporarán contenidos específicos sobre el ejercicio positivo de la parentalidad en los programas de formación de las personas profesionales que desarrollan su actividad en servicios que conllevan un contacto habitual con familias con hijos e hijas menores de edad.

57. artikulua.– Gurasokidetasuna eta familia eta lana bateragarri egitea sustatzea.

Artículo 57.– Promoción de la coparentalidad y de la conciliación de la vida familiar y laboral.

1.– Eusko Jaurlaritzak, familia-politikan eskumena duen sailaren bitartez, neurriak hartuko ditu gurasoek, legezko ordezkariek eta harreragile eta zaintzaileek beren ardurapean dituzten pertsona adingabeei hazteko behar duten denbora eskaini ahal izan diezaieten, gizarte-antolaketa erantzunkidea sustatuz. Neurri hauek hartuko ditu, bereziki:

1.– El Gobierno Vasco, a través del departamento competente en política familiar, adoptará medidas orientadas a facilitar que el padre y la madre, las representantes y los representantes legales y las personas acogedoras y guardadoras puedan dedicar a las personas menores a su cargo el tiempo necesario para su crianza, fomentando una organización social corresponsable, y, en particular, las siguientes:

a) Dibulgazio-kanpainak egingo ditu gurasoak, legezko ordezkariak, harreragileak edo zaintzaileak, enpresak eta gizarte osoa informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko gurasokidetasunak eta familia eta lana bateragarri egiteak pertsona adingabeen garapen oso eta harmonikoan duten eragin positiboari buruz eta, bereziki, helburu horrekin euskal administrazio publikoek antolatutako neurriei buruz.

a) Desarrollará campañas de divulgación orientadas a informar, sensibilizar y concienciar a las personas progenitoras, representantes legales y personas acogedoras o guardadoras, a las empresas, así como a la sociedad en su conjunto, acerca del impacto positivo de la coparentalidad y de la conciliación de la vida familiar y laboral en el desarrollo pleno y armónico de las personas menores, y, en especial, informará acerca de las medidas articuladas por las administraciones públicas vascas con esa finalidad.

b) Familia eta lana bateragarri egitea ahalbidetzeko eta errazteko neurriak hartuko ditu, hazkuntza- eta zainketa-erantzukizunei arreta egokia emateko, baita gizonek eta emakumeek erantzukizun horiek berdintasunez betetzeko ere; eta, bereziki, bizitza pertsonala, familia eta lana bateragarri egiteko dirulaguntzak emango ditu seme-alabei bizitzako lehen urteetan arreta emateko, haien diseinu eta muntagatik eszedentziako edo lanaldi-murrizketetako egoeretara jotzea errazteko.

b) Arbitrará medidas orientadas a posibilitar y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral con el fin de facilitar una atención adecuada a las responsabilidades de crianza y cuidado, así como el ejercicio igualitario de hombres y mujeres de dichas responsabilidades, y, en especial, arbitrará ayudas económicas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral para la atención de hijas e hijos en sus primeros años de vida, susceptibles, por su diseño y cuantía, de contribuir a favorecer el recurso a situaciones de excedencia o de reducción de jornada.

c) Aitak hazkuntzan erantzunkidetasuna eta inplikazio aktiboa izatera bideratutako programak egin eta sustatuko ditu.

c) Desarrollará y fomentará la implantación de programas dirigidos al desarrollo de la corresponsabilidad e implicación activa del padre en la crianza.

d) Enpresa-munduan familia eta lana bateragarri egitearen eta hazkuntzako erantzunkidetasunaren kultura sustatuko du. Horretarako, enpresetan genero-berdintasuneko eta familia eta lana bateragarri egiteko planak egiteko sentsibilizazio-, aholkularitza- eta laguntza-ekintzak egingo ditu eta, bereziki, hitzarmen kolektiboetan familia eta lana bateragarri egiten laguntzeko neurriak ezartzeko, batez ere ordutegiak eta lan-baldintza malguak antolatzeari dagokionez, behar bezala erantzun ahal izateko seme-alabak haztearen eta zaintzearen ondoriozko erantzukizunei.

d) Promoverá en el mundo empresarial la cultura de la conciliación familiar y de la corresponsabilidad en la crianza. A tal efecto, desarrollará acciones específicamente dirigidas a la sensibilización, el asesoramiento y el apoyo a la elaboración y puesta en marcha de planes de conciliación e igualdad de género en las empresas y, en especial, a la inclusión de medidas de apoyo a la conciliación familiar en los convenios colectivos, particularmente en relación con la articulación de horarios y condiciones de trabajo flexibles que permitan atender adecuadamente las responsabilidades derivadas de la crianza y el cuidado de los hijos e hijas.

2.– Euskal administrazio publikoek, beren kontratazio-organoen bidez, klausula sozialak sartuko dituzte lehentasuna emateko, kontratazio publikoko prozeduretan, familia, lana eta bizitza pertsonala bateragarri egiteko eta bateragarri egite hori langileen artean sustatzeko konpromisoa egiaztatzen duten enpresei.

2.– Las administraciones públicas vascas, desde sus órganos de contratación, introducirán cláusulas sociales dirigidas a dar prioridad, en los procedimientos de contratación pública, a las empresas que acrediten su compromiso con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y el fomento de esta entre sus trabajadores y trabajadoras.

Nolanahi ere, aipatutako klausula sozialak sartzeko ezinbestekoa izango da klausula horiek lotura zuzena izatea kontratuaren xede den prestazioarekin, eta berariaz eta behar bezala justifikatu beharko da inguruabar hori kontratazio-espedientean.

En todo caso, será requisito para la inclusión de las cláusulas sociales mencionadas que estas guarden una relación directa con la prestación objeto del contrato, y deberá justificarse dicha circunstancia en el expediente de contratación, de forma expresa y adecuada.

3.– Lege honen 75.1 eta 80.1 artikuluetan ezarritakoaren arabera, ikastetxeek udalentzat guneak jarriko dituzte eskuragarri eskolaz kanpoko ordutegietan eta oporraldietan aisialdi hezigarriko zerbitzuak eta programak antola ditzaten, familiei beren familia- eta lan-bizitza bateragarri egiten laguntzeko. Horretarako, udalek eta ikastetxeek elkarrekin parte hartuko dute zerbitzu eta programa horiek diseinatzen eta egituratzen.

3.– De acuerdo con lo establecido en los artículos 75.1 y 80.1 de esta ley, los centros educativos pondrán a disposición de los ayuntamientos espacios para que articulen, en horarios extraescolares y en periodos vacacionales, servicios y programas de ocio educativo orientados a facilitar a las familias la conciliación de su vida familiar y profesional. A tal efecto, los ayuntamientos y los centros educativos participarán conjuntamente en el diseño y la articulación de los referidos servicios y programas.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
BIZI-BALDINTZA DUINAK IZATEKO ETA GIZARTE-INKLUSIORAKO ESKUBIDEA SUSTATZEKO JARDUKETAK
ACTUACIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL DERECHO A DISPONER DE CONDICIONES DE VIDA DIGNAS Y A LA INCLUSIÓN SOCIAL

58. artikulua.– Ongizate materialaren oinarrizko maila sustatzeko neurriak.

Artículo 58.– Medidas orientadas a promover un nivel básico de bienestar material.

1.– Eusko Jaurlaritzak, kasu bakoitzean eskumena duten sailen bitartez, neurri egokiak hartuko ditu gurasoek, legezko ordezkariek eta harreragileek eta zaintzaileek gutxieneko diru-baliabideak eskuratu ahal izan ditzaten beren seme-alaba adingabeei edo haien ardurapean dauden pertsona adingabeei garapen integral egokia izateko behar duten ongizate materialaren oinarrizko maila bermatzeko. Bereziki, neurri hauek hartuko ditu:

1.– El Gobierno Vasco, a través de los departamentos competentes en cada caso, adoptará las medidas pertinentes para que el padre y la madre, las representantes y los representantes legales y las personas acogedoras y guardadoras puedan acceder a un nivel mínimo de recursos económicos que les permita garantizar a sus hijos e hijas menores de edad, o a las personas menores a su cargo, el nivel básico de bienestar material que necesitan para un desarrollo integral adecuado. En particular, adoptará las siguientes medidas:

a) Gizarte osoa informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko dibulgazio-kanpainak egingo ditu pertsona adingabe guztiei ongizate materialaren oinarrizko maila bermatzeko beharrari buruz; kanpaina horiek helburu horrekin garatutako neurriei buruzko informazioa ematera bideratuta egongo dira.

a) Desarrollará campañas de divulgación orientadas a informar, sensibilizar y concienciar al conjunto de la sociedad acerca de la necesidad de garantizar un nivel básico de bienestar material a todas las personas menores, y orientadas, asimismo, a informar acerca de las medidas desarrolladas con esa finalidad.

b) Laneratzea eta lan-baldintza duinak lortzea sustatuko duten enplegu- eta lan-politikak diseinatu eta ezarriko ditu, baita ongizate materialaren oinarrizko maila bermatzeko adinako soldata sustatuko dutenak ere.

b) Diseñará e implementará políticas de empleo y de trabajo que promuevan la inserción laboral y la obtención de condiciones dignas de trabajo y de salario suficiente para garantizar la cobertura del nivel básico de bienestar material.

c) Laguntza ekonomikoak ezarriko ditu, beren ardurapean pertsona adingabeak dituzten familiei laguntzeko politikaren esparruan, aplikatu beharreko sektore-legerian eta haren garapen-araudian zehazten den moduan.

c) Implementará ayudas económicas, en el marco de su política de apoyo a las familias con personas menores a su cargo, en los términos que se determinen en la legislación sectorial que resulte de aplicación y en su normativa de desarrollo.

d) Laguntza ekonomikoak ezarriko ditu familia eta lana bateragarri egiten laguntzeko.

d) Establecerá ayudas económicas dirigidas a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.

e) Hazkuntzarako eta zainketarako 55.1 artikuluan jasotzen diren guraso-trebetasunak eskuratzea erraztera bideratutako programen esparruan, etxeko ekonomia ondo kudeatzeko jarraibideak ikastea sustatuko du, oinarrizko ongizate-maila posible egiten laguntzeko.

e) Promoverá, en el marco de los programas dirigidos a facilitar la adquisición de habilidades parentales para la crianza y el cuidado, contemplados en el artículo 55.1, el aprendizaje de pautas para una buena gestión de la economía doméstica que contribuya a hacer posible un nivel básico de bienestar.

2.– Foru-aldundiek neurri fiskalak ezarriko dituzte beren ardurapean seme-alaba adingabeak dituzten familientzat.

2.– Las diputaciones forales dispondrán medidas fiscales que beneficien a las familias con hijos e hijas menores de edad a su cargo.

3.– Euskal administrazio publikoek seme-alabak dituzten familia guztiei gutxieneko baliabide ekonomikoak bermatzeko eta haurren pobrezia prebenitzeko jarduketetan sakonduko dute. Ildo horretan, ebaluazio- eta progresio-ikuspegia duten prestazio ekonomikoak bermatuko dituzte.

3.– Las administraciones públicas vascas profundizarán en actuaciones con el fin de garantizar unos recursos económicos mínimos a todas las familias con hijos e hijas y prevenir la pobreza infantil. En este sentido, garantizarán prestaciones económicas con una perspectiva de evaluación y progresión.

59. artikulua.– Etxebizitza duinerako irispidea izatea sustatzeko neurriak.

Artículo 59.– Medidas orientadas a promover el acceso a una vivienda digna.

1.– Eusko Jaurlaritzak, etxebizitzaren arloan eskumena duen sailaren bitartez, dibulgazio-kanpainak egingo ditu gizarte osoa informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko pertsona adingabe guztiek etxebizitza duina izatea bermatzeko beharrari buruz; kanpaina horiek euskal administrazio publikoek helburu horrekin garatzen dituzten neurrien berri ematera bideratuta egongo dira.

1.– El Gobierno Vasco, a través del departamento competente en materia de vivienda, desarrollará campañas de divulgación orientadas a informar, sensibilizar y concienciar al conjunto de la sociedad acerca de la necesidad de garantizar que todas las personas menores puedan acceder a una vivienda digna, y orientadas, asimismo, a informar acerca de las medidas desarrolladas por las administraciones públicas vascas con esa finalidad.

2.– Eusko Jaurlaritzak eta udalek, etxebizitzaren arloan dituzten eskumenak egikarituz, neurri egokiak sustatuko dituzte etxebizitza duin baterako eskubidea bete dadin, etxebizitza duina Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legearen 1. artikuluan ezarritakoaren arabera ulertuta. Helburu horrekin, neurri horiek bideratu beharko dira, gutxienez, jende-pilaketak eta irisgarritasun falta eta pobrezia energetikoa saihestera, eta etxebizitza bizigarria, segurua eta osasungarria dela bermatzera, azken helburua izango baita pobrezia ez transmititzea belaunaldi batetik bestera.

2.– El Gobierno Vasco y los ayuntamientos, en el ejercicio de sus respectivas competencias en materia de vivienda, promoverán las medidas oportunas para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, considerada esta en los términos establecidos en el artículo 1 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda. Con esa finalidad, dichas medidas deberán orientarse, como mínimo, a evitar el hacinamiento, la falta de accesibilidad y la pobreza energética, así como a garantizar la habitabilidad, la seguridad y la salubridad de la vivienda, con el objetivo último de contribuir a la erradicación de la transmisión intergeneracional de la pobreza.

3.– Eusko Jaurlaritzak eta udalek babes publikoko etxebizitza-politika bat sustatuko dute, seme-alaba adingabeak dituzten familiei etxebizitzarako irispidea ahalbidetzeko.

3.– El Gobierno Vasco y los ayuntamientos promoverán el desarrollo de una política de vivienda de protección pública que facilite el acceso a la vivienda a las familias con hijos e hijas menores a su cargo.

60. artikulua.– Gizarte-inklusioa sustatzeko neurriak.

Artículo 60.– Medidas orientadas a promover la inclusión social.

1.– Euskal administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, pertsona adingabeen gizarte-inklusioa bultzatuko dute, eskubideak egikaritzean aukera-berdintasuna bermatuz; bereziki, osasun, hezkuntza, etxebizitza, energia-hornidura, nutrizio, gizarte-zerbitzu, kultura, jarduera fisiko, kirol eta aisiarako sarbideari dagokionez.

1.– Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán la inclusión social de las personas menores, garantizando la igualdad de oportunidades en el ejercicio de los derechos y, en especial, en el acceso a la sanidad, la educación, la vivienda, el suministro energético, la nutrición, los servicios sociales, la cultura, la actividad física, el deporte y el ocio.

2.– Aurreko helburua lortzeko, euskal administrazio publikoek jarduketa hauek garatuko dituzte:

2.– Para alcanzar la finalidad anterior, las administraciones públicas vascas desarrollarán las siguientes actuaciones:

a) Dibulgazio-kanpainak egingo dituzte gizarte osoa informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko pertsona adingabe guztien gizarte-inklusioa bermatzeko baldintza egokienak sustatzeko beharrari buruz, baita inklusio horrek, bai haientzat, bai gizarte osoarentzat, orain eta etorkizunean duen eragin positiboari buruz ere. Dibulgazio-kanpaina horien xedea izango da, halaber, administrazio publikoek helburu horrekin garatzen dituzten neurrien berri ematea.

a) Desarrollarán campañas de divulgación orientadas a informar, sensibilizar y concienciar al conjunto de la sociedad acerca de la necesidad de promover las condiciones más favorables para garantizar la inclusión social de todas las personas menores y acerca del impacto positivo que dicha inclusión tiene, tanto para ellas mismas como para la sociedad en su conjunto, y tanto en la actualidad como en el futuro. Estas campañas de divulgación se orientarán, asimismo, a informar acerca de las medidas desarrolladas por las administraciones públicas con esa finalidad.

b) Prestazioak eta zerbitzuak sustatuko dituzte pertsona adingabe guztiek, bereziki zaurgarritasun-egoeran daudenek, lege honetan jasotako eskubide guztiak eskueran izatea bermatzeko.

b) Fomentarán aquellas prestaciones y servicios que garanticen a todas las personas menores el acceso a todos los derechos contenidos en esta ley, en especial a las que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

c) Komunitatearen eremuan gizarte-partaidetza aktiboa eta auzoko eta komunitateko sare aktiboak sortzea sustatuko dute, tokiko komunitateko kide-sentimendua faboratu eta kultura-, aisia- eta kirol-jardueren, laguntza-ekintzen eta autolaguntza-taldeen antolaketan modu aktiboan inplikatzeko aukera emango dutenak, komunitateko kide guztien gizarte-inklusioa errazteko aukera emanez.

c) Promoverán la participación social activa en el ámbito comunitario y la creación de redes vecinales y comunitarias activas, que favorezcan un sentimiento de pertenencia a la comunidad local y una implicación activa en la organización de actividades culturales, de ocio y deportivas, de acciones de apoyo y de grupos de autoayuda, susceptibles de favorecer la inclusión social de todos los componentes de la comunidad.

d) Sentsibilizazio- eta partaidetza-jarduketak bultzatuko dituzte komunitate-mailan, bereziki aniztasunaren baitako berdintasuna eta diskriminaziorik eza sustatzera eta defendatzera bideratutakoak, lege honen 25. artikuluan ezarritako moduan.

d) Impulsarán actuaciones de sensibilización y participación a nivel comunitario, específicamente orientadas a promover y defender la igualdad en la diversidad y la no discriminación, en los términos que se contemplan en el artículo 25 de esta ley.

e) Euskal Hezkuntza Sistema osatzen duten eta funts publikoekin sostengatzen diren ikastetxeetan, bultzatuko da oporraldietan aisialdirako eta denbora librerako programak garatzea, aldi horietan gurasoen lana eta familia bateragarri egiten laguntzeko.

e) Impulsarán el desarrollo, en los centros sostenidos con fondos públicos que integran el Sistema Educativo Vasco, de programas de ocio y tiempo libre durante los periodos vacacionales, al objeto de favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de padres y madres durante esos periodos.

3.– Euskal administrazio publikoek, bereziki, desgaitasunen bat duen haur edo nerabe bakoitzaren gaitasunak ahalik eta gehien garatzea eta haiek ahal den autonomia pertsonalik handiena izatea sustatuko dute, bai eta pertsona adingabe horien gizarte-inklusioa ere. Horretarako, honako hauek egin beharko dituzte:

3.– En particular, las administraciones públicas vascas promoverán el mayor grado posible de autonomía personal y el máximo desarrollo de las capacidades de cada persona menor con discapacidad, y fomentarán su inclusión social. Y, a tal efecto, deberán:

a) Komunitate-, kultura-, aisia- edo kirol-jarduerak sustatu, hain zuzen ere integrazio-printzipioarekin bat datozenak eta haur eta nerabeen arteko harremanak eta babesa sustatzen dituztenak pertsona adingabeen artean, haiek desgaitasunen bat izan ala ez.

a) Fomentar actividades comunitarias, culturales, de ocio o deportivas, coherentes con el principio de integración y que promuevan la relación y el apoyo entre personas menores con y sin discapacidad.

b) Laguntza-tresna edo -produktuen irisgarritasunaren, ingurunerako egokitzapenaren eta horniduraren baldintzak bermatu, lege honen 13.b) artikuluan adierazitako moduan.

b) Garantizar las condiciones de accesibilidad, adaptación del medio y dotación de instrumentos o productos de apoyo en los términos referidos en el artículo 13.b) de esta ley.

4.– Halaber, gutxiengo kulturaletako pertsona adingabeen errespetu eta inklusio integrala sustatuko dute, eta, horretarako, honako hauek egin beharko dituzte:

4.– Asimismo, fomentarán el respeto y la inclusión integral de las personas menores pertenecientes a minorías culturales, y, para ello, deberán:

a) Aniztasunaren aberastasunaren eta beste kultura batzuen balioekiko begirunearen inguruan gizartea sentsibilizatzeaz arduratu, bizikidetza demokratikoaren eta giza eskubideen errespetuaren esparruan.

a) Velar por la sensibilización social acerca de la riqueza de la diversidad y la consideración de los valores de otras culturas, en el marco de la convivencia democrática y el respeto de los derechos humanos.

b) Gutxiengo kulturaletako pertsona adingabeei gizarte-, hizkuntza- eta kultura-inklusioa ahalbidetzen duten baliabide publikoak eskuratzen lagundu, betiere beren kultura-identitatea errespetatuz.

b) Favorecer el acceso de las personas menores pertenecientes a minorías culturales a los recursos públicos que faciliten su inclusión social, lingüística y cultural, respetando su propia identidad cultural.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
OSASUNERAKO ESKUBIDEA SUSTATZEKO JARDUKETAK
ACTUACIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD

61. artikulua.– Osasunerako eskubidea sustatzeko jarduketa-printzipioak.

Artículo 61.– Principios de actuación para la promoción del derecho a la salud.

1.– Osasun Administrazioak gaixo dauden pertsona adingabeei beren beharretara hoberen egokitutako osasun-laguntza emango die, eta, horretarako, osasun-zerbitzu anbulatorioetan eta ospitale-zerbitzuetan arreta jasotzeko eskubidea bermatuko die, baita haur eta gazteen osasun mentaleko zerbitzuetan ere, lege honen 32.3 artikuluan adierazitakoaren arabera.

1.– La Administración sanitaria ofrecerá a las personas menores enfermas la atención sanitaria mejor adaptada a sus necesidades, y, para ello, garantizará su derecho a ser atendidas en los servicios de salud, de carácter ambulatorio y hospitalario, incluidos los servicios de salud mental infantojuvenil, en los términos referidos en el artículo 32.3 de esta ley.

2.– Osasun-politiken plangintzaren esparruan, haur eta nerabeen beharrei erantzuteko beharrezkoak diren baliabide guztiak jarriko dira osasun-zentroentzat eskuragarri, hala osasun-zentro anbulatorioentzat nola ospitale-zerbitzuentzat, osasun fisiko eta mentala prebenitzeko eta arreta egokia emateko.

2.– En el marco de la planificación de las políticas sanitarias, se dotará a los centros de salud, de atención tanto ambulatoria como hospitalaria, de los recursos necesarios para responder a las necesidades de la población infantil y adolescente, con vistas a la prevención y a la atención a su salud física y mental.

3.– Halaber, beharrezkoak diren bitartekoak jarriko ditu pertsona adingabeen tratamendu anbulatorioa bultzatzeko, eta ahal den neurrian haiek ospitaleratzea saihesteko. Horretarako, osasun-zentro anbulatorioetan toki egokiak prestatuko dira pertsona adingabeen beharrak asetzeko eta, eskuragarri dagoen lekuaren eta dauden bestelako aukeren arabera, haien jolasteko beharra ere asetzeko, segurtasun-araudiari jarraituz. Nolanahi ere, irisgarritasunaren arloan indarrean dagoen araudia betetzen dela zaindu beharko da.

3.– Asimismo, arbitrará los medios necesarios para que se potencie el tratamiento ambulatorio de personas menores, para evitar, en lo posible, su hospitalización. Los centros de salud ambulatorios dispondrán, a tales efectos, de locales adecuados que respondan a las necesidades de las personas menores y, en función del espacio disponible y de otras posibilidades existentes, también a las de juego, acordes a la normativa de seguridad. En todo caso, deberá velarse, asimismo, por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad.

4.– Ospitaleratzea nahitaezkoa bada, egonaldia ahal bezain laburra izango da. Ospitale-zerbitzuek, publikoek nahiz pribatuek, ospitaleratutako pertsona adingabeei, 32. artikuluan jasotako eskubideez gain, honako eskubide hauek bermatuko dizkiete:

4.– Si la hospitalización es indispensable, el período de hospitalización deberá ser lo más breve posible. Los servicios hospitalarios, sean públicos o privados, garantizarán a las personas menores hospitalizadas, además de los derechos contemplados en el artículo 32, los siguientes derechos:

a) Ematen zaien tratamendu mediko osoari buruzko eta tratamendu horrek izan ditzakeen ondorio positiboei buruzko informazioa jasotzeko eskubidea; betiere haien adina, heldutasuna eta garapen ebolutiboa kontuan izanda, bai eta egoera afektibo zein psikologikoa ere.

a) Recibir información sobre el conjunto del tratamiento médico al que se las somete y las perspectivas positivas que este ofrece; dicha información deberá adaptarse a su edad, madurez y desarrollo evolutivo, así como a su estado afectivo y psicológico.

b) Banaka eta, ahal den neurrian, beti profesionalen talde berak artatuak izateko eskubidea, bai harrerako unean, bai jarraipenean.

b) Ser atendidas, tanto en la recepción como en el seguimiento, de manera individual y, en lo posible, siempre por el mismo equipo de profesionales.

c) Ospitalean dauden bitartean gurasoetako, legezko ordezkarietako, harreragile edo zaintzaileetako, edo zainketa-eginkizunak eskuordetuak dituen pertsonetako baten konpainia ahal bezainbeste denboraz izateko eskubidea, baldin eta horrek tratamendu egokiak aplikatzea eragozten edo oztopatzen ez badu.

c) Estar acompañadas el máximo tiempo posible, durante su permanencia en el hospital, de una persona progenitora u otra persona representante legal, de una de las personas acogedoras o guardadoras, o de una persona en quien se deleguen funciones de cuidado, salvo que ello pueda perjudicar u obstaculizar la aplicación de los tratamientos oportunos.

d) Tentsio-uneetan beren gurasoekin, legezko ordezkariekin, harreragileekin edo zaintzaileekin, edo zainketa-eginkizunak eskuordetuak dituen pertsonarekin harremanetan jartzeko eskubidea; horretarako, bitarteko egokiak izango dituzte.

d) Contactar con sus personas progenitoras, con sus representantes legales, con las personas acogedoras o guardadoras, o con la persona en quien se deleguen funciones de cuidado, en momentos de tensión, para lo cual dispondrán de los medios adecuados.

e) Ospitaleratu behar dituztenean, ahal dela, beste pertsona adingabe batzuen ondoan jar ditzaten eskubidea, eta ez helduen ondoan.

e) Ser hospitalizadas junto a otras personas menores, con el fin de evitar en todo lo posible su hospitalización entre personas adultas.

f) Zainketaren, hezkuntzaren eta jolasaren arloan dituzten beharrak asetzeko lokal egokiak izateko eskubidea, irisgarritasunaren eta segurtasunaren arloan indarrean dagoen araudiarekin bat etorriz.

f) Disponer de locales adecuados que respondan a sus necesidades en materia de cuidados, de educación y de juego, de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y de seguridad.

g) Ospitalean dauden bitartean, eskolako ikasketak egiten jarraitzeko eskubidea, eta hezkuntzako agintariek haien eskura jartzen dituzten irakasleez eta ikasmaterialez baliatzekoa.

g) Proseguir su formación escolar durante su permanencia en el hospital, accediendo a las enseñanzas del profesorado y del material didáctico que las autoridades escolares pongan a su disposición.

h) Ospitalean dauden bitartean, haien adinerako egokiak diren jostailu, liburu eta ikus-entzunezko baliabideak izateko eskubidea, ahal den guztietan eta haien interes gorenerako egokia bada.

h) Disponer durante su permanencia en el hospital de juguetes, libros y medios audiovisuales adecuados a su edad, siempre que sea posible y resulte adecuado a su interés superior.

i) Zainketa egokiak jasotzeko eskubidea, zainketa aringarriak barne, horretarako agintaritza judizialak esku hartu behar badu ere, dela gurasoek, legezko ordezkariek edo harreragile edo zaintzaileek ukatu egin dutelako haren bizitza edo osotasun fisiko edo psikikoa babesteko beharrezko tratamendu medikoetarako baimena, erlijioagatik, kulturagatik edo beste arrazoi batzuengatik, dela gurasoek beharrizan horri erantzuteko aukerarik ez dutelako; halakoetan beti gailenduko dira adingabearen bizitzeko eskubidea eta osotasun fisikorako eskubidea. Kasu horietan, lege honen VI. tituluan ezarritakoaren arabera jardungo da.

i) Recibir los cuidados precisos, incluidos los cuidados paliativos, aun cuando para ello sea necesaria la intervención de la autoridad judicial, en los casos en que sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras o guardadoras se nieguen, por razones religiosas, culturales o cualesquiera otras, a prestar el consentimiento respecto de los tratamientos médicos necesarios para salvaguardar su vida o integridad física o psíquica, o no estén en condiciones de dar los pasos oportunos para hacer frente a la necesidad; en todos los casos deberá prevalecer el derecho a la vida y a la integridad física de la persona menor de edad. En tales supuestos se actuará conforme a lo establecido en el título VI de esta ley.

5.– Osasun Administrazioak prebentzio-politikak indartuko ditu, bizi-ohitura osasungarrien sustapenean eragiteko etorkizunean gaixotasunak saiheste aldera; horretarako, programak diseinatuko ditu haur, nerabe eta gazteen artean gaixotasun ez-kutsakorrak prebenitzeko eta kontrolatzeko, bai eta haurren obesitatea eta sare sozialak gaizki erabiltzearen arriskuak prebenitzeko jarduketak ere.

5.– La Administración sanitaria reforzará las políticas de prevención, con el fin de incidir en la promoción de hábitos de vida saludable para evitar futuras enfermedades, diseñando programas de prevención y control de las enfermedades no trasmisibles en la población infantil, adolescente y juvenil, y actuaciones para prevenir la obesidad infantil, así como los riesgos del mal uso de las redes sociales.

62. artikulua.– Informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko jarduketak.

Artículo 62.– Actuaciones en materia de información y documentación clínica.

1.– Eusko Jaurlaritzak, osasunaren arloan eskumena duen sailaren bitartez, bermatu egingo ditu pertsona adingabeen osasuna babesteko eskubidearen arauketatik eratorritako eskubide eta eginbehar instrumental eta osagarriak, guztiz errespetatuz haien nortasuna, giza duintasuna eta intimitatea osasun-zerbitzuekin dituzten harremanetan.

1.– El Gobierno Vasco, a través del departamento competente en materia de salud, garantizará los derechos y deberes de carácter instrumental y complementario que se deriven de la regulación legal del derecho a la protección de la salud de las personas menores, con el máximo respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad en sus relaciones con los servicios sanitarios.

2.– Zehazki, jarduketa hauek garatuko ditu:

2.– En particular, desarrollará las siguientes actuaciones:

a) Bermatu egingo du pertsona adingabearen historia klinikoaren eta haren historia sozialaren, halakorik egonez gero, edo haren egoera sozioekonomikoari eta familia-egoerari buruzko beste edozein daturen konfidentzialtasuna, indarrean dagoen ordenamendu juridikoan aurreikusitakoaren arabera, eta hargatik eragotzi gabe lege honen 17. artikuluan aurreikusitako komunikatzeko eginbehar kualifikatua eta 18. artikuluan ezarritako informazioa emateko betebeharra.

a) Garantizará la protección de la confidencialidad de su historia clínica y de su historia social, si la hay, o de cualquier otro dato relativo a su situación socioeconómica y familiar, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico vigente, y sin perjuicio del deber de comunicación cualificado previsto en el artículo 17 de esta ley y de la obligación de facilitar información establecida en el artículo 18 de la misma ley.

b) Baimena emateari edo ukatzeari buruzko arau-aurreikuspenen eta eskubide hori baliatzeko mugen berri emango du, Pazientearen autonomia eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrak arautzen dituen azaroaren 14ko 41/2002 Oinarrizko Legean ezarritakoaren arabera.

b) Informará de las previsiones normativas en relación con el otorgamiento o la denegación de consentimiento, y de las limitaciones al ejercicio del mencionado derecho, de acuerdo con lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

c) Beren osasun-egoerari buruzko informazioa emango die, baita ematen ari zaien tratamendu medikuari buruzkoa ere, kontuan hartuta haien adina, heldutasuna eta egoera psikologiko eta afektiboa, bai eta, ahal dela, informazioa jasotzeko nahi edo adierazi duten hizkuntza ere.

c) Informará a las personas menores de su estado de salud y, en su caso, del tratamiento médico al que sean sometidas, atendiendo a su edad, madurez y estado psicológico y afectivo, quienes, en lo posible, recibirán la información pertinente en la lengua que deseen o que manifiesten.

d) Beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu pertsona adingabearen osasun-egoerari buruzko informazioa jasotzeko haren gurasoek, legezko ordezkariek edo harreragile edo zaintzaileek duten eskubidea betetzeko; kalterik egin gabe pertsona adingabeek intimitaterako duten eskubideari, haien adin, egoera afektibo eta garapen intelektualaren arabera.

d) Adoptará las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento al derecho de sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras o guardadoras a ser informadas del estado de salud de la persona menor, sin perjuicio del derecho fundamental de estas últimas a su intimidad en función de su edad, estado afectivo y desarrollo intelectual.

63. artikulua.– Sentsibilizazioa eta kontzientziazioa.

Artículo 63.– Sensibilización y concienciación.

1.– Pertsona adingabeek ahalik eta osasun fisiko eta mentalik onenaz gozatzeko duten eskubidea bultzatzeko, Eusko Jaurlaritzak, osasunaren arloan dituen eskumenen eremuan, dibulgazio-jarduketa orokorrak sustatuko ditu pertsona adingabeen osasun ona sustatzeak duen garrantziari buruz gizarte osoa informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko, bereziki azpimarratuz osasuna ez dela gaixotasunik edo nahasmendurik eza bakarrik, baita ongizate fisiko eta mentala ere.

1.– Con el fin de favorecer el derecho de las personas menores a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, el Gobierno Vasco, en el ámbito de sus competencias en materia de salud, promoverá actuaciones de divulgación, de carácter general, orientadas a informar, sensibilizar y concienciar al conjunto de la sociedad acerca de la importancia de promover la buena salud de las personas menores, incidiendo, en particular, en el hecho de que la salud no es solo ausencia de enfermedades o de trastornos, sino también bienestar físico y mental.

2.– Dibulgazio-kanpaina horien esparruan, elikadura osasungarriaren eta nutrizio egokiaren onurak azpimarratuko dira, baita pertsona adingabeen garapen eta osasun fisiko eta mentalerako jarduera fisikoak, jolasak eta atsedenaldiak dituzten onurak ere.

2.– En el marco de estas campañas de divulgación, se incidirá en los beneficios de una alimentación saludable y de una nutrición adecuada, así como en los beneficios de la actividad física, del juego y del descanso para el desarrollo y la salud física y mental de las personas menores.

3.– Bereziki, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan:

3.– En particular, las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus respectivas competencias:

a) Bermatu egingo dute osasun, hezkuntza, gizarte-zerbitzu, kultura, kirol eta aisiako eremuetan pertsona adingabeei zuzendutako zerbitzuetan aplikatzen diren elikadura-jarraibideek bete egiten dituztela nutrizio osasungarriaren arloan Euskal Autonomia Erkidegoko agintaritzak ezarritako irizpideak.

a) Garantizarán que las pautas de alimentación aplicadas en los servicios dirigidos a personas menores en el ámbito de la salud, la educación, los servicios sociales, la cultura, el deporte y el ocio cumplen con los criterios marcados por la autoridad vasca en materia de nutrición saludable.

b) Zaindu egingo dute menuek, askotarikoak izan arren, aniztasunean berdinak izatea bermatzen dutela eta premia medikoei eta erlijio- edo kultura-ohiturei erantzuteko aukera emango duten alternatibak eskaintzen direla.

b) Velarán por que los menús garanticen la igualdad en la diversidad y se adapten, ofreciendo alternativas que permitan responder a necesidades de orden médico o a usos religiosos o culturales.

4.– Aurreko apartatuan aipatutako zerbitzuek jarduera fisikoak eta kirol-jarduerak ere sartuko dituzte beren programazioan, titulu honetako VIII. kapituluan adierazitako moduan.

4.– Los servicios referidos en el apartado anterior incluirán en su programación actividades físicas y deportivas, en los términos indicados en el capítulo VIII de este título.

64. artikulua.– Haurren osasun-kartilla eta osasun-txartel indibiduala.

Artículo 64.– Cartilla de salud infantil y tarjeta individual sanitaria.

1.– Jaio ondoren, haurraren osasun-kartilla igorriko da. Txartel horretan osasun-prebentziorako eta osasuna babesteko garrantzitsutzat jotzen diren ekintza nagusiak azalduko dira.

1.– Tras el nacimiento, se expenderá una cartilla de salud infantil que contemple las principales acciones de prevención sanitaria y de protección de la salud que se consideren pertinentes.

2.– Beste autonomia-erkidego batetik edo beste herrialde batetik datozen pertsona adingabeen kasuan, haurtzaroko osasun-kartilla emango da Euskal Autonomia Erkidegoan duten egoitzaren arabera dagokien osasun-zentroko pediatrarekin edo familiako medikuarekin, kasuan-kasuan, egindako lehen kontsultan.

2.– En el caso de las personas menores que procedan de otra comunidad autónoma o de otro país, la cartilla de salud infantil se entregará durante la primera consulta con el pediatra o la pediatra del centro de salud o con el médico o la médica de familia, según los casos, que corresponda a su domicilio en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren kargurako osasun-laguntzarako eskubidea aitortua duten pertsona adingabeek beren osasun-txartel indibiduala izango dute. Modu berean, foru-aldundien tutoretzapean dauden adingabe guztiek izango dute beren osasun-txartel indibiduala, haien jatorria edozein dela ere.

3.– Las personas menores con reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria a cargo de Osakidetza-Servicio vasco de salud dispondrán de su propia tarjeta individual sanitaria. En los mismos términos, dispondrán de su propia tarjeta individual sanitaria todas las personas menores de edad tuteladas por las diputaciones forales, con independencia de su origen.

65. artikulua.– Osasuna sustatzeko hezkuntza-programak.

Artículo 65.– Programas educativos para la promoción de la salud.

1.– Eusko Jaurlaritzak, osasun- eta hezkuntza-sistemen sailen arteko elkarlanaren esparruan, osasun-hezkuntzako programak diseinatu eta emango ditu ikastetxeetan, adingabeen adin desberdinetara egokituak. Programa horietan, lege honen IV. tituluko I. kapituluan aipatutako gaixotasunen eta nahasmenduen prebentzioari buruzko edukiez gain, osasuna sustatzera bideratutako edukiak ere jasoko dira.

1.– El Gobierno Vasco, en el marco de la colaboración interdepartamental entre los sistemas de salud y educativo, diseñará e impartirá en los centros educativos programas de educación para la salud adaptados a las diferentes edades de las personas menores de edad, que incluirán, además de los contenidos de prevención de enfermedades y trastornos referidos en el capítulo I del título IV de esta ley, contenidos orientados a la promoción de la salud.

2.– 1. apartatuan adierazitako osasun-hezkuntzako programek ardaztzat hartu ahal izango dute garrantzitsutzat jotzen den edozein gai, haurren eta nerabeen ohituren bilakaera kontuan hartuta. Nolanahi ere, edukiak egituratu beharko dira osasun fisikoan eta mentalean elikadura osasungarriak, jarduera fisikoak eta afektu-harremanen orekak dituzten onurez informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko; betiere, indarrean den osasun-planean xedatutakoaren arabera, edo kontuan izanik osasun-agintaritzak erabaki edo identifikatzen dituen premiak.

2.– Los programas de educación para la salud indicados en el apartado 1 podrán centrarse en cualquier materia que se considere relevante a la vista de la evolución de los hábitos de la población infantil y adolescente. En todo caso, deberán articularse contenidos que informen, sensibilicen y conciencien de los beneficios que una alimentación saludable, la actividad física y el equilibrio en las relaciones afectivas tienen en la salud física y mental, de acuerdo con lo dispuesto en el plan de salud vigente o con las necesidades que la autoridad sanitaria competente determine o identifique.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
HEZKUNTZARAKO ESKUBIDEA SUSTATZEKO JARDUKETAK
ACTUACIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

66. artikulua.– Hezkuntzaren esparruko jarduketa-printzipioak.

Artículo 66.– Principios de actuación en el marco educativo.

1.– Pertsona adingabeen hezkuntzarako eskubidea sustatzeko, Eusko Jaurlaritzak, hezkuntzaren arloan eskumena duen sailaren bitartez, honako printzipio hauetara egokituko ditu bere jarduketak:

1.– Con el fin de promover el derecho a la educación de las personas menores, el Gobierno Vasco, a través del departamento competente en materia de educación, ajustará sus actuaciones a los siguientes principios:

a) Pertsona adingabeen hezkuntza-prozesua haien egoera ebolutibora egokitzea.

a) Adaptar el proceso educativo de las personas menores a su situación evolutiva.

b) Ikastetxeetako hezkuntza-proiektuetan alderdi pedagogiko eta antolakuntzakoak sartzea progresiboki, ikastetxearen funtzionamendua antolatzeko haurren eta nerabeen eskubideak eraginkortasunez egikaritzea sustatzearen inguruan eta haien eginbeharrak betetzearen eta haien erantzukizunak beren gain hartzearen inguruan.

b) Incorporar de forma progresiva en el proyecto educativo del centro aspectos pedagógicos y organizativos que articulen el funcionamiento del centro en torno a la promoción del ejercicio efectivo de los derechos de la infancia y de la adolescencia y al cumplimiento de los deberes y la asunción de sus responsabilidades.

c) Ikastetxeetan aukera-berdintasuna errespetatzea eta sustatzea, pertsona adingabe guztiei hezkuntza-aukera berdinak eskainiz. Horretarako, diskriminazio positiboko ekintzak antolatuko ditu, inklusiboak, hezkuntza-prozesuari laguntzen diotenak eta eskola-porrotaren arriskuari aurrea hartzen diotenak, batez ere, desabantaila ekonomiko, sozial, kultural edo pertsonalak dituztenentzat. Halaber, hezkuntza-laguntzako berariazko premiak dituzten ikasleen irakaskuntza egokitzeko beharrezkoak diren baliabide materialak, antolakuntzakoak eta profesionalak antolatu beharko ditu, laguntza horiek eskolatzearen hasieratik indibidualizatzea errazteko asmoz arreta goiztiarraren esparruan, osasun-zerbitzuekin eta gizarte-zerbitzuekin koordinatuta.

c) Respetar y promover la igualdad de oportunidades en los centros educativos, y ofrecer las mismas oportunidades educativas a todas las personas menores. A tal efecto, arbitrará acciones de discriminación positiva, de carácter inclusivo, que apoyen el proceso educativo y prevengan el riesgo de fracaso escolar, en favor de quienes presenten desventajas económicas, sociales, culturales o personales. Asimismo, deberá articular los medios materiales, organizativos y profesionales necesarios para adecuar la enseñanza al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, en aras de propiciar la individualización de los apoyos desde el inicio de la escolaridad en el marco de la atención temprana, en coordinación con los servicios de salud y con los servicios sociales.

d) Pertsona adingabeek, hezkuntza-komunitateko kide diren heinean, beren hezkuntza-prozesuan eta ikasleen elkarteetan parte har dezaten sustatzea, eta ikasleen ekimen, iradokizun, gomendio edo kexa mota guztiak jaso eta bideratzeko mekanismoak eta komunikazio-kanalak prestatzea.

d) Promover la participación de las personas menores, en la medida en que son miembros de la comunidad educativa, en su proceso educativo y en las asociaciones de estudiantes, y habilitar los mecanismos y los canales de comunicación que recojan y canalicen cualquier tipo de iniciativa, sugerencia, recomendación o queja del alumnado.

e) Gurasoek, legezko ordezkariek eta harreragile edo zaintzaileek beren ardurapeko pertsona adingabeen eskola-hezkuntzaren jarraipena egiteko eta bertan parte hartzeko duten eskubidea errespetatzea eta sustatzea, hezkuntza-araudiak ezartzen duen moduan.

e) Respetar y promover, en los términos que establece la normativa educativa, el derecho de las personas progenitoras, representantes legales y personas acogedoras o guardadoras al seguimiento y a la participación en la educación escolar de las personas menores a su cargo.

f) Hartu beharreko jarraibide, neurri eta pautak onartzea, ikastetxeak ingurune seguruak izan daitezen.

f) Aprobar las instrucciones, medidas y pautas necesarias para el establecimiento de los centros educativos como entornos seguros.

2.– Halaber, ikastetxeetako hezkuntza- eta curriculum-proiektuetan gai hauek sartuko direla bermatuko du:

2.– Asimismo, garantizará la inclusión en los proyectos educativos y curriculares de los centros educativos de los siguientes aspectos:

a) Indarrean dagoen ordenamendu juridikoan jasotako oinarrizko printzipio, eskubide eta askatasunekin bat datozen balioak sustatzea eta defendatzea; bereziki, tolerantzia, elkartasuna, ekitatea eta diskriminaziorik eza errespetatzea, lege honen 25. artikuluan araututako moduan, herritartasun arduratsuari, gizabideari eta bakearen kulturari oinarri emanez.

a) La promoción y defensa de valores acordes con los principios, derechos y libertades fundamentales recogidos en el ordenamiento jurídico vigente, en particular el respeto a la tolerancia, la solidaridad, la equidad y la no discriminación en los términos que se contemplan en el artículo 25 de esta ley, que fundamenten el ejercicio responsable de la ciudadanía, el civismo y la cultura de la paz.

b) Genero-berdintasunaren eta harreman afektibo-sexuala eta sexu-orientazioa adierazteko moduen errespetuaren printzipioan oinarritutako jarrera ez-sexistak eskuratzea.

b) La adquisición de actitudes no sexistas basadas en el principio de igualdad de género y de respeto a las diversas formas de relación afectivo-sexual y de expresión de la orientación sexual.

c) Euskal Autonomia Erkidegoaren gizarte- eta kultura-errealitate askotarikoa ezagutzea, eta, batik bat, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzaren abenduaren 21eko 17/2023 Legearen 66. artikuluan adierazitako hizkuntza-helburuak lortzea.

c) El conocimiento de la realidad social y cultural de la Comunidad Autónoma del País Vasco en su pluralidad, garantizando, en particular, la consecución de los objetivos lingüísticos recogidos en el artículo 66 de la Ley 17/2023, de 21 de diciembre, de Educación, de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

d) Gertuko kultura-ingurunea ezagutzea, eta beste kultura-eremu batzuen aurrean jarrera irekia edukitzea, kulturartekotasunaren ikuspegitik.

d) El conocimiento del entorno cultural más próximo y la apertura a otros ámbitos culturales, desde un enfoque de interculturalidad.

e) Ingurumen naturala errespetatzea, garapen jasangarriaren oinarrien gainean, gertuko natura-eremuetara irisgarritasun jarraia ahalbidetuz.

e) El respeto al medioambiente natural, sobre las bases del desarrollo sostenible, facilitando la accesibilidad continua a los espacios naturales próximos.

3.– Haur-hezkuntzak garapen ebolutiboan duen garrantzia frogatuta dagoenez, aukera-berdintasunaren, ekitatearen eta gizarte-justiziaren ikuspegitik, Hezkuntza Administrazioak zero urtetik aurrerako eskolatzea bermatuko du, hezkuntzaren arloan indarrean dagoen legeriak ezarritako eran.

3.– Dada la probada importancia de la educación infantil en el desarrollo evolutivo, desde una óptica de igualdad de oportunidades, equidad y justicia social, la Administración educativa garantizará la escolarización a partir de los cero años, en los términos establecidos en la legislación vigente en materia educativa.

67. artikulua.– Sentsibilizazioa eta kontzientziazioa.

Artículo 67.– Sensibilización y concienciación.

Eusko Jaurlaritzak, hezkuntzaren arloan eskumena duen sailaren bitartez, dibulgazio-kanpainak antolatuko ditu, pertsona adingabeek hezkuntzarako duten eskubideari eta eskolatzea etapa jakin batzuetan nahitaezkoa izateari buruz herritarrak informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko, hezkuntzak garapen integral eta harmonikoan duen eragin positiboa azpimarratuz, bereziki txiki-txikitatik hasten bada.

El Gobierno Vasco, a través del departamento competente en materia de educación, organizará campañas de divulgación con el fin de informar, sensibilizar y concienciar a la población en relación con el derecho de las personas menores a la educación y en relación con la obligatoriedad de la escolarización en determinadas etapas, incidiendo en el impacto positivo que la educación tiene en su desarrollo integral y armónico, en particular si se inicia en edades muy tempranas.

68. artikulua.– Ikastetxeen sarea eta hezkuntzarako irispidea.

Artículo 68.– Red de centros educativos y acceso a la educación.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sistema osatzen duten eta funts publikoz sostengatzen diren ikastetxeek, Lanbide Heziketakoak salbuetsita, behar beste plaza eduki beharko dituzte pertsona adingabeei irakaskuntzaren ziklo guztietan behar duten hezkuntza-arreta emateko.

1.– Los centros sostenidos con fondos públicos que integran el Sistema Educativo Vasco, a excepción de los centros educativos de Formación Profesional, deberán disponer de un número suficiente de plazas para prestar la atención educativa que las personas menores precisen en los distintos ciclos de enseñanza.

2.– Ikastetxeek indarrean dagoen ordenamendu juridikoak ezarritako betekizunak beteko dituzte eskola-postuen kopuruari, irakasleen titulazio akademikoari, ikasle eta irakasleen kopuru-erlazioari eta irakaskuntza- eta kirol-instalazioei dagokienez, eta arreta berezia jarriko diote segurtasun- eta irisgarritasun-arauak betetzeari.

2.– Los centros educativos reunirán los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico vigente en relación con el número de puestos escolares, la titulación académica del profesorado, la relación numérica alumno-profesor y las instalaciones docentes y deportivas, con particular atención al cumplimiento de las normas en materia de seguridad y accesibilidad.

3.– Hezkuntza Administrazioak baldintza horiek betetzen direla zainduko du, baimentze- eta ikuskatze-eginkizunen esparruan.

3.– La Administración educativa velará por el cumplimiento de estos requisitos en el marco de sus funciones de autorización y de inspección.

4.– Derrigorrezko eskolatze-etapetan hezkuntzarako eskubidea betez, Hezkuntza Administrazioak:

4.– En cumplimiento del derecho a la educación durante las etapas de escolarización obligatoria, la Administración educativa:

a) Behar adina plaza izango ditu Euskal Hezkuntza Sistema osatzen duten funts publikoekin sostengatutako ikastetxeetan, derrigorrezko etapan hezkuntza-arreta emateko.

a) Contará con un número suficiente de plazas en los centros sostenidos con fondos públicos que integran el Sistema Educativo Vasco para prestar la atención educativa durante la etapa obligatoria.

b) Hartu beharreko neurri guztiak hartuko ditu pertsona adingabeak berehala eskolatzen direla bermatzeko, baldin eta hezkuntza-sisteman berandu sartu behar badira bizilekuz aldatu direlako edo inguruabar familiar, pertsonal edo sozialak aldatu zaizkielako.

b) Adoptará las medidas necesarias para garantizar la escolarización inmediata de las personas menores que por razones derivadas de un cambio de residencia o de una modificación de sus circunstancias familiares, personales o sociales deban incorporarse tardíamente al sistema educativo.

c) Behar diren neurriak hartuko ditu pertsona adingabeek hezkuntzarako sarbidea izan dezaten, baldin eta ezin badute eskuarki eta modu jarraituan beren ikastetxera joan etxean edo osasun-zentro batean ospitaleratuta daudelako edo terapia- eta hezkuntza-programa batean sartu direlako, Europako Parlamentuak 1986ko maiatzaren 13an onetsi zuen Ospitaleratutako Haurren Eskubideei buruzko Europako Gutunean aurreikusitakoa betetze aldera.

c) Adoptará las medidas necesarias para garantizar el acceso a la educación de las personas menores que, por razones de hospitalización domiciliaria o en un centro sanitario o de inclusión en un programa terapéutico-educativo, no puedan asistir de manera habitual y continuada a su centro escolar, en aplicación de lo previsto en la Carta Europea de los Derechos de los Niños Hospitalizados, aprobada por Resolución del Parlamento Europeo de 13 de mayo de 1986.

d) Behar diren neurriak hartuko ditu hezkuntzarako irispidea izan dezaten babes-neurrien esparruan egoitza-harrerako zentroetan bizi diren edo familia-harreran dauden pertsona adingabeek. Haien beharrei hoberen egokitutako eskola-testuinguruan eskolatzea ahalbidetu beharko da, ahal dela ohiko hezkuntza-ingurunean, salbu eta adingabearen interes gorenaren aurkakoa bada.

d) Adoptará las medidas necesarias para garantizar el acceso a la educación de las personas menores que, en el marco de las medidas de protección, residan en centros de acogimiento residencial o se encuentren en acogimiento familiar. Deberá facilitarse la escolarización en el contexto escolar más adecuado a sus necesidades, preferentemente en el medio educativo ordinario, salvo que sea contrario al interés superior de la persona menor de edad.

e) Behar diren neurriak hartuko ditu, hezkuntzarako irispidea bermatzeko neurri judizial baten ondorioz askatasunaz gabetzen duten neurriak betetzeko eta heziketa-taldeko bizikidetzarako heziketa-zentroetan dauden nerabeei, eta haien beharretara ondoen egokitzen den eskola-testuinguruan eskolatuko direla bermatu beharko da.

e) Adoptará las medidas necesarias para garantizar el acceso a la educación de las personas adolescentes que, en el marco de una medida judicial, residan en centros educativos de medidas privativas de libertad y de convivencias en grupo educativo, y deberá garantizarse su escolarización en el contexto escolar más adecuado a sus necesidades.

5.– Eskolatzea etapa goiztiarrenetan has dadin laguntzeko, lege honen 66.3 artikuluan agindutakoarekin bat, Hezkuntza Administrazioak behar adina plaza izango ditu funts publikoz sostengatutako Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sistema osatzen duten ikastetxeetan, hiru eta sei urte bitarteko tartean haurren eskolaldian hezkuntza-arreta emateko.

5.– Con el fin de favorecer en todo lo posible el inicio de la escolaridad en las etapas más tempranas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66.3 de esta ley, la Administración educativa contará con un número suficiente de plazas en los centros sostenidos con fondos públicos que integran el Sistema Educativo Vasco para prestar la atención educativa durante la escolarización infantil en el tramo de tres a seis años.

6.– Halaber, gainerako administrazioekin eta gizarte-eragileekin elkarlanean, Hezkuntza Administrazioak bermatuko du plaza publiko nahikoa sortzen direla haurrak zero urtetik aurrera eskolatzeko.

6.– Asimismo, en colaboración con las distintas administraciones y los agentes sociales, la Administración educativa garantizará la creación de plazas públicas suficientes destinadas a la escolarización a partir de los cero años.

7.– Ikasleak derrigorrezko hezkuntzaren etapan onartzeko prozesuetan ezin izango da, inola ere, lege honen 25.1 artikuluan adierazitako arrazoi pertsonal edo sozialetan oinarritutako irizpide diskriminatzailerik ezarri. Halaber, ikasleak onartzea edo ez onartzea ezingo da sarrera-proba edo -azterketen emaitzaren mendean egon.

7.– En los procesos de admisión del alumnado en la etapa de educación obligatoria no podrán establecerse en ningún caso criterios discriminatorios basados en ninguna razón personal o social de las señaladas en el artículo 25.1 de esta ley. Asimismo, no podrá condicionarse la admisión al resultado de pruebas o exámenes de ingreso.

8.– Aurrekoa ulertu beharko da kalterik egin gabe indarkeriaren biktima diren edo desanparo-egoeran dauden pertsona adingabeei sarbidea errazteko aplika daitezkeen ekintza positiboko irizpideei, lege honen V. eta VI. tituluetan aurreikusitako moduan.

8.– Lo anterior deberá entenderse sin perjuicio de los criterios de acción positiva que puedan aplicarse para facilitar el acceso de personas menores víctimas de violencia o en situación de desamparo en los términos previstos en los títulos V y VI de esta ley.

69. artikulua.– Haurren eta nerabeen ongizatea sustatzeko hezkuntza-programak.

Artículo 69.– Programas educativos para la promoción del bienestar de la infancia y la adolescencia.

1.– Eusko Jaurlaritzak, hezkuntzaren arloan eskumena duen sailaren bitartez, beste sail batzuekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako administrazio publikoekin elkarlanean eta bakoitzak bere eskumen-eremuan diharduela, neurriak hartuko ditu bermatzeko eskola-esparruan informazio- eta hezkuntza-programak emango direla pertsona adingabeen garapen osorako eta harmonikorako onuragarriak diren jokabideak eta bizimoduak sustatzeko.

1.– El Gobierno Vasco, a través del departamento competente en materia de educación, adoptará, en colaboración con otros departamentos y en colaboración también con el resto de las administraciones públicas vascas en el ámbito de sus respectivas competencias, medidas para garantizar, en el marco escolar, la impartición de programas informativos y educativos orientados a promover pautas de conducta y formas de vida beneficiosas para el desarrollo pleno y armónico de las personas menores.

2.– Haien eraginkortasuna ahalik eta handiena izan dadin, artikulu honetan aipatutako sustapen-edukiak prebentzio-edukiekin batera eskaini ahal izango dira, lege honen IV. tituluan adierazitako moduan.

2.– Con el fin de maximizar su eficacia, los contenidos de promoción referidos en este artículo podrán ofrecerse, conjuntamente, con contenidos de carácter preventivo, en los términos señalados en el título IV de esta ley.

3.– 1. apartatuan aipatutako programen esparruan landutako gaiek erantzun egingo diete haur eta nerabeengan ikusitako beharren eta jokabideen bilakaerari, bai eta gizartearen eta ingurunearen errealitatearen bilakaerari ere.

3.– Las materias tratadas en el marco de programas indicados en el apartado 1 responderán a la evolución de las necesidades y de las conductas que se observen en la población infantil y adolescente, así como a la evolución de la realidad social y ambiental.

4.– Aurreko apartatuan aipatutako hezkuntza-programa guztiak hizkera argi eta errazean emango zaizkie pertsona adingabeei, uler dezaketen hizkuntza batean, haientzako modu ulerterrazean, hartzaileen adin, ulermen-gaitasun eta garapen ebolutiboari bereziki egokituta, eta, bereziki, haien irisgarritasuna bermatuz, lege honen 13.b) artikuluan adierazitako moduan.

4.– Todos los programas educativos referidos en el apartado anterior se ofrecerán a las personas menores en un lenguaje claro y sencillo, en un idioma que puedan entender y sea fácilmente comprensible para ellas, adaptado de forma específica a la edad, capacidad de entendimiento y desarrollo evolutivo de las personas destinatarias, y con atención especial a garantizar su accesibilidad en los términos señalados en el artículo 13.b) de esta ley.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
KULTURARAKO ESKUBIDEA SUSTATZEKO JARDUKETAK
ACTUACIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA CULTURA

70. artikulua.– Jarduteko printzipioak.

Artículo 70.– Principios de actuación.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek, kulturaren arloan dituzten eskumenen eremuan, pertsona adingabeak hazten ari diren inguruneko kultura-baldintzak egokiak direla zainduko dute, haien nortasuna erabat garatzeko eta hezkuntza-, kultura- eta gizarte-integrazio osoa bultzatzeko.

1.– Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus competencias en materia de cultura, velarán por la idoneidad de las condiciones culturales en que crecen las personas menores, con objeto de favorecer el pleno desarrollo de su personalidad y su plena integración educativa, cultural y social.

2.– Aurreko apartatuan aurreikusitako helburua lortzeko, printzipio hauen arabera jardungo dute:

2.– Para alcanzar la finalidad prevista en el apartado anterior, ajustarán su actuación a los siguientes principios:

a) Zainduko dute pertsona adingabeek kultura-informazio plurala eta egiazkoa eskura dezaten.

a) Velarán por el acceso de las personas menores a una información cultural que sea plural y veraz.

b) Haurrak kultura- eta sorkuntza-jardueren publiko estrategikotzat har daitezen bultzatuko dute.

b) Impulsarán la consideración de la infancia como público estratégico de las actividades culturales y creativas.

c) Kultura-jarduerak pertsona adingabeen egoera ebolutibora egokituko dituzte.

c) Adaptarán las actividades culturales a la situación evolutiva de las personas menores.

d) Pertsona adingabe guztiei kultura-aukera berdinak eskainiko dizkiete, eta horretarako diskriminazio positiboko ekintza inklusiboak abiaraziko dituzte, batez ere, desabantaila ekonomiko, sozial, kultural edo pertsonalak dituztenentzat.

d) Ofrecerán las mismas oportunidades culturales a todas las personas menores, arbitrando para ello acciones de discriminación positiva, de carácter inclusivo, en favor de quienes presenten desventajas económicas, sociales, culturales o personales.

3.– Era berean, 1. apartatuan aipatu diren administrazio publikoek alderdi hauek sartuko dituzte kultura-jardueretan eta horien esparruan ezartzen diren pertsonen arteko harremanetan:

3.– Asimismo, las administraciones públicas mencionadas en el apartado 1 incluirán en las actividades culturales, así como en las relaciones interpersonales que se establecen en su marco, los siguientes aspectos:

a) Indarrean dagoen ordenamendu juridikoan jasotako oinarrizko printzipio, eskubide eta askatasunekin bat datozen balioak sustatzea eta defendatzea; bereziki, tolerantzia, elkartasuna eta diskriminaziorik eza errespetatzea, herritartasun arduratsuari, gizabideari eta bakearen kulturari oinarri emanez.

a) La promoción y defensa de valores acordes con los principios, derechos y libertades fundamentales recogidos en el ordenamiento jurídico vigente, en particular el respeto a la tolerancia, la solidaridad y la no discriminación, que fundamenten el ejercicio responsable de la ciudadanía, el civismo y la cultura de la paz.

b) Genero-berdintasunaren printzipioan oinarritutako jarrera ez-sexistak eskuratzea.

b) La adquisición de actitudes no sexistas basadas en el principio de igualdad de género.

c) Harreman afektibo-sexuala eta sexu-orientazioa adierazteko moduak errespetatzea.

c) El respeto a las diversas formas de relación afectivo-sexual y de expresión de la orientación sexual.

d) Euskal Autonomia Erkidegoaren gizarte- eta kultura-errealitate askotarikoa ezagutzea, eta, batik bat, Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialak ikasten direla bermatzea.

d) El conocimiento de la realidad social y cultural de la Comunidad Autónoma del País Vasco en su pluralidad, garantizando en particular el aprendizaje de los idiomas oficiales de dicha comunidad.

e) Gertuko kultura-ingurunea ezagutzea, eta beste kultura-eremu batzuen aurrean jarrera irekia edukitzea, kulturartekotasunaren ikuspegitik.

e) El conocimiento del entorno cultural más próximo y la apertura a otros ámbitos culturales, desde un enfoque de interculturalidad.

f) Ingurumen naturala errespetatzea, garapen jasangarriaren oinarrien gainean.

f) El respeto al medioambiente natural sobre las bases de un desarrollo sostenible.

71. artikulua.– Sentsibilizazioa eta kontzientziazioa.

Artículo 71.– Sensibilización y concienciación.

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek, kulturaren arloan dituzten eskumenak egikarituz, dibulgazio-jarduerak egingo dituzte, herritarrak informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko pertsona adingabeek kulturarako duten eskubideari buruz eta horrek haien garapen oso eta harmonikoan duen eragin positiboari buruz.

Las administraciones públicas vascas, en el ejercicio de sus respectivas competencias en materia de cultura, desarrollarán actividades de divulgación con el fin de informar, sensibilizar y concienciar a la población en relación con el derecho de las personas menores a la cultura y con su impacto positivo en su desarrollo pleno y armónico.

72. artikulua.– Kultura-ondasun eta -bitartekoetarako irispidea.

Artículo 72.– Acceso a bienes y medios culturales.

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, pertsona adingabeek Euskal Autonomia Erkidegoko historia-, kultura- eta arte-ondarea osatzen duten ondasunetara irispidea izatea sustatuko dute. Zehazki:

Las administraciones públicas vascas, en sus respectivos ámbitos de competencia, promoverán el acceso de las personas menores a los bienes que integran el patrimonio histórico, cultural y artístico de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En particular:

a) Bermatuko dute badaudela pertsona adingabeek beren gaitasun zein trebetasun intelektual eta artistikoak eta eskulanetarakoak garatu ahal izateko kulturaren arloko politikak, baliabideak eta bitartekoak.

a) Garantizarán la existencia de políticas, recursos y medios culturales en los que las personas menores puedan desarrollar sus capacidades y habilidades intelectuales, artísticas y manuales.

b) Pertsona adingabeei bermatuko diete irispidea izango dutela, berdintasunez eta irisgarritasunez, Euskal Autonomia Erkidegoaren kultura-ondasunetara, eta haietan parte hartu ahal izango dutela ere bai, haien balioen, historiaren eta ohituren ezagutza errazteko.

b) Garantizarán el acceso, en condiciones de igualdad y de accesibilidad, de las personas menores a los bienes culturales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como su participación en ellos, favoreciendo el conocimiento de sus valores, de su historia y de sus tradiciones.

c) Pertsona adingabeentzako kultura- eta arte-ekimenak eta -adierazpenak antolatu edo sustatuko dituzte, kulturarekiko interesa pizten laguntzeko eta kultura- eta arte-bizitzan modu aktiboan parte har dezaten errazteko, kultura-aniztasunaren eta kulturartekotasunaren ikuspegitik.

c) Organizarán o fomentarán la organización de iniciativas y manifestaciones culturales y artísticas, dirigidas a personas menores, que contribuyan a despertar su interés por la cultura y faciliten su participación activa en la vida cultural y artística, desde un enfoque de diversidad cultural e interculturalidad.

d) Sustatuko dute pertsona adingabeek kultura-hedabideetarako irispidea izatea, bereziki informazio-, dokumentazio-, liburutegi-, museo-, zinema- eta antzerki-zerbitzuetara eta gainerako kultura- eta arte-zerbitzuetara. Horretarako, museoek eta gainerako kultura-zentro publikoek adinen araberako programa egokiak garatu beharko dituzte, eta pertsona adingabeei beren funtsez eta beren kultura- eta arte-proposamenez gozatzeko erraztasunak emango dizkiete, eta haien parte-hartzea sustatu.

d) Promoverán el acceso de las personas menores a los medios de difusión cultural; en particular, a los servicios de información, documentación, biblioteca, museos, cine, teatro y demás servicios culturales y artísticos. Los museos y demás instituciones y centros culturales públicos deberán desarrollar programas adecuados para las diferentes edades y facilitar a personas menores el disfrute de sus fondos y el acceso a sus propuestas culturales y artísticas, promoviendo su participación.

e) Harremanaren, informazioaren eta komunikazioaren teknologien bidez eskura daitekeen kultura-eskaintzari buruz sentsibilizazio egokia lortzeko ekintzak sustatuko dituzte, eta, bereziki, jabetza intelektualaren eskubideak errespetatzeari dagokionez.

e) Promoverán acciones orientadas a una sensibilización adecuada acerca de la oferta cultural accesible a través de las tecnologías de la relación, la información y la comunicación, y, en particular, en relación con el respeto a los derechos de propiedad intelectual.

VIII. KAPITULUA
CAPÍTULO VIII
JARDUERA FISIKORAKO ETA KIROLERAKO ESKUBIDEA SUSTATZEKO JARDUKETAK
ACTUACIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y AL DEPORTE

73. artikulua.– Jarduteko printzipioak.

Artículo 73.– Principios de actuación.

Pertsona adingabeen garapen integrala sustatzeko asmoz, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek, jarduera fisikoa eta kirola sustatzeko dituzten eskumenen eremuan, printzipio hauetara egokitu beharko dute beren jarduketa:

Con el fin de promover un desarrollo integral de las personas menores, las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de promoción de la actividad física y el deporte, ajustarán su actuación a los siguientes principios:

a) Jarduera fisikoen eta kirol-jardueren heziketa-edukia indartzea, pertsona adingabeentzako jarduera fisiko eta kiroleko plan eta programetan jarduteko printzipio gisa hartuz elkarrekiko errespetua, elkartasuna, ekitatea, tratu ona, indarkeriarik eza, eta genero-berdintasuna kirol-jardunean, betiere hezkuntza integralari laguntzeko eta ohitura osasungarriak eta balio demokratikoak sustatzeko.

a) Reforzar el contenido educativo de las actividades físicas y deportivas, adoptando como principios de actuación en los planes y programas de actividad física y deporte destinados a las personas menores el respeto mutuo, la solidaridad, la equidad, el buen trato y la no violencia, y la igualdad de género en la práctica deportiva, para contribuir a la educación integral y promover los hábitos saludables y los valores democráticos.

b) Pertsona adingabe guztiek aukera berak dituztela bermatzeaz arduratzea, bai kirol-jarduera fisikoa egiteko, bai kirol-gaitasunak eta -ohiturak garatzeko; horretarako, ekintzak antolatuko dituzte kirolarekin lotutako genero-desberdintasun eta -estereotipoak desagerrarazteko.

b) Velar por garantizar las mismas oportunidades para la práctica de la actividad física y deportiva a todas las personas menores, y para el desarrollo de sus capacidades y hábitos deportivos, arbitrando para ello acciones dirigidas a eliminar las desigualdades y los estereotipos de género asociados al deporte.

c) Pertsona adingabeek kirola egitea hezkuntza arautuarekin, jolasarekin, aisiarekin eta familia-bizitzarekin bateragarria dela zaintzea.

c) Velar por la conciliación de la práctica del deporte con la educación reglada, el juego y el ocio y la vida familiar de las personas menores.

d) Sei urte izan arte jarduerak jolasaren bidez egingo direla bermatzea, adingabeen adinera egokitutako jarduerak barne hartuz, kirol-teknika espezifikorik eta lehiaketaren edo sailkapenen ondoriozko kirol-emaitzetara bideratutako lehiaketa-jarduerarik gabe. Adin horietan, jolas mota libre aktiboei emango zaie lehentasuna, aisialdi egituratuegia eta sedentarismoa saihesteko.

d) Garantizar que, hasta los seis años de edad, las actividades se lleven a cabo a través del juego, incluyendo actividades adaptadas a la edad de los menores y las menores, no incluyendo técnicas deportivas específicas ni actividades de competición que conduzcan a resultados deportivos derivados de la competición o clasificaciones. En estas edades se promoverá el acceso prioritario a formas de juego libre activo que eviten un tiempo de ocio excesivamente estructurado y el sedentarismo.

e) Jarduera fisikoa edo jarduera fisikoaren debekua zigor gisa erabil ez dadin zaintzea, bai eskolan, bai komunitatean, bai eta denbora libreko edo aisialdi hezigarriko zentro guztietan ere.

e) Velar por que no se utilice la actividad física o la prohibición de actividad física como castigo, ni en el ámbito escolar ni en el comunitario ni en ningún centro de tiempo libre u ocio educativo.

74. artikulua.– Sentsibilizazioa eta kontzientziazioa.

Artículo 74.– Sensibilización y concienciación.

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek, jarduera fisikoaren eta kirolaren arloan dituzten eskumenak egikarituz, eta Eusko Jaurlaritzan arlo horretan eta osasunaren arloan eskumenak dituzten sailekin elkarlanean eta haiekin koordinatuta, jarduketa hauek garatuko dituzte:

Las administraciones públicas vascas, en el ejercicio de sus respectivas competencias en materia de actividad física y deporte, en colaboración y coordinación con los departamentos del Gobierno Vasco competentes en dicha materia y en materia de salud, desarrollarán las siguientes actuaciones:

a) Dibulgazio-jarduerak herritarrak informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko pertsona adingabeek jarduera fisikorako eta kirolerako duten eskubideari buruz, baita horrek haien ongizatean eta garapen fisikoan nahiz mentalean duen eragin positiboari buruz ere.

a) Actividades de divulgación con el fin de informar, sensibilizar y concienciar a la población en relación con el derecho de las personas menores a la actividad física y al deporte, y acerca de su impacto positivo en su bienestar y desarrollo, tanto físico como mental.

b) Haur eta nerabeen jarduera fisikoa eta kirola sustatzeko jarduerak, bai eskolan, bai komunitatean, kirol-teknikari kualifikatuek zuzenduta eta programatuta.

b) Actividades de fomento de la actividad física y deportiva de la población infantil y adolescente, en el ámbito tanto escolar como comunitario, dirigidas y programadas por personal técnico deportivo cualificado.

75. artikulua.– Jarduera fisikorako eta kirolerako irispidea.

Artículo 75.– Acceso a la actividad física y al deporte.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek, jarduera fisikoaren eta kirolaren arloan eta hezkuntzaren arloan dituzten eskumenak egikarituz, eskola-ordutegian jarduera fisikoko denbora luza dadin sustatu beharko dute, sedentarismoa saihesteko. Horretarako, helburu hauek lortzeko neurriak hartuko dituzte:

1.– Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de actividad física y deporte y en materia de educación, deberán promover el incremento del tiempo de actividad física en horario escolar, en aras de evitar el sedentarismo. A tal efecto, adoptarán medidas orientadas a los siguientes fines:

a) Eskola-bideak sortzea bultzatzea, bai eta joan-etorriak modu aktiboan egitea sustatzeko ekimenak ere, ikasleak kalean segurtasunez eta autonomiaz ibil daitezen eta espazio publikoaren erabilera eta gozamena berreskura dezaten; betiere, haien osasuna eta autonomia hobetzeko eta jarduera fisikoak osasunean duen garrantziari eta onurei buruzko kontzientziazio-maila txiki-txikitatik handitzeko helburuarekin.

a) Impulsar la creación de caminos escolares, así como iniciativas para la promoción del desplazamiento activo, dirigidos a que el alumnado pueda moverse con seguridad y autonomía por las calles y recupere el uso y disfrute del espacio público, con el objetivo final de mejorar su salud y autonomía, y de aumentar el grado de concienciación, desde edades tempranas, sobre la importancia y los beneficios de la actividad física en la salud.

b) Ikastetxeetan kirol-instalazio egoki eta irisgarriak daudela bermatzea, eta eskola-jardunaldian zehar jarduera fisikoak eta kirolekoak egitea; bestalde eskola-ordutegitik kanpoko kirol-jarduerak egiteko eskola-instalazio publikoen erabilera soziala ahalbidetuko da, betiere erabilera egokia izango dela bermatzen bada eta irakaskuntzako ekipamendu gisa duten eginkizun nagusia oztopatzen ez badute.

b) Garantizar la existencia en los centros educativos de instalaciones deportivas adecuadas y accesibles, y desarrollar actividades físico-deportivas durante la jornada escolar, facilitándose el uso social de las instalaciones escolares públicas para la práctica de actividades deportivas fuera del horario lectivo, siempre que existan garantías de una utilización adecuada y no interfiera en su función principal como equipamiento docente.

2.– Aurreko apartatuan aipatutako administrazio publikoek, halaber, jarduketa hauek ere garatuko dituzte:

2.– Asimismo, las administraciones públicas mencionadas en el apartado anterior desarrollarán las siguientes actuaciones:

a) Hirigintza-plangintza orokorraren esparruan, pertsona adingabeen jarduera fisikorako eta kirolerako sarbide libreko espazioen sorrera eta espazio horietarako sarbide segurua aurreikustea, erabilera horietarako lehendik dauden espazioak aprobetxatuz.

a) Prever, en el marco de la planificación urbanística general, la creación de espacios de acceso libre para la actividad física y el deporte de las personas menores y el acceso seguro a estos espacios, aprovechando los espacios existentes para estos usos.

b) Kirol-eskaintza nahikoa eta egokia bermatzea haur eta nerabeen beharretarako, kontuan izanik haien adina, generoa, desgaitasun-tipologia edo sarbidea baldintzatzen duten beste ezaugarri pertsonal batzuk. Horretarako, ekintza positiboko konpentsazio-neurriak hartuko dituzte desgaitasunak dituzten pertsona adingabeen alde, edota arrazoi ekonomiko, sozial edo kulturalengatik zaurgarritasun sozialeko egoeran daudenen alde; eta, orobat, emakumeen kirola bultzatzeko neurriak, diziplina eta kategoria guztietan.

b) Garantizar una oferta deportiva suficiente y adecuada a las necesidades de la población infantil y adolescente en función de la edad, el género, la tipología de discapacidad u otras características personales que condicionen su acceso. A tal efecto, arbitrarán medidas compensatorias de acción positiva en favor de las personas menores con discapacidad o que se encuentren en situación de vulnerabilidad social por razones económicas, sociales o culturales, así como dirigidas a favorecer el deporte femenino en todas las disciplinas y categorías.

c) Landa-eremuetan kirolaren dinamizazioa sustatzea, landa-eremuetan kirol-ekipamenduak eraiki edo egokitu daitezen bultzatuz.

c) Fomentar la dinamización deportiva en las zonas rurales, impulsando la construcción o acondicionamiento de equipamientos deportivos en áreas rurales.

d) Haurren eta nerabeen asoziazionismoa sustatzea kirol-jardueren eremuan.

d) Promover el desarrollo del asociacionismo infantil y juvenil en el ámbito de las actividades deportivas.

e) Emakumeen kirola bultzatzea eta sustatzea kategoria guztietan eta eskolako, eskolaz kanpoko eta aisialdiko espazio guztietan, berdintasunean eta diskriminaziorik gabe.

e) Favorecer y fomentar el deporte femenino en todas las categorías y en todos los espacios escolares y extraescolares y de ocio, en términos de igualdad y no discriminación.

76. artikulua.– Lehiaketa-kirola.

Artículo 76.– Deporte de competición.

Jarduera fisikoaren eta kirolaren arloan eskumenak dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek eta kirol-elkarte eta -federazioek:

Las administraciones públicas vascas competentes en materia de actividad física y deporte, así como las asociaciones y federaciones deportivas:

a) Zainduko dute pertsona adingabeek lehiaketa-kiroletan parte hartu nahi duten ala ez beren borondatez erabakitzeko duten eskubidea errespetatuko dela.

a) Velarán por que se respete el derecho de las personas menores a decidir voluntariamente si desean o no participar en deportes de competición.

b) Bermatuko dute entrenamendu-metodoek eta -planek, lehiaketa-kirolaren kasuan, pertsona adingabeen gaitasun pertsonalak errespetatuko dituztela, baita haien hezkuntza-beharrizanak eta beharrizan sozial, familiar eta harremanetakoak ere.

b) Garantizarán que los métodos y planes de entrenamiento, en el caso del deporte de competición, respeten las capacidades personales de las personas menores, así como sus necesidades educativas y sus necesidades sociales, familiares y relacionales.

77. artikulua.– Jarduera fisikoa eta kirola sustatzeko hezkuntza-programak.

Artículo 77.– Programas educativos para la promoción de la actividad física y el deporte.

Eusko Jaurlaritzak, jarduera fisikoaren eta kirolaren arloan eskumena duen sailaren bitartez, hezkuntzaren eta osasunaren arloan eskumena duten sailekin koordinatu beharko du ikastetxeetan jarduera fisikoa eta kirola sustatzeko programak emateko, hain zuzen ere pertsona adingabeak informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko jarduera horiek beren ongizate, garapen pertsonal eta osasun fisiko eta mentalean dituzten onurei buruz.

El Gobierno Vasco, a través del departamento competente en materia de actividad física y deporte, deberá coordinarse con los departamentos competentes en materia de educación y salud, con el fin de impartir en los centros educativos programas de promoción de la actividad física y el deporte, dirigidos a informar, sensibilizar y concienciar a las personas menores acerca de los beneficios que dichas actividades tienen en su bienestar, en su desarrollo personal y en su salud física y mental.

IX. KAPITULUA
CAPÍTULO IX
AISIALDI HEZIGARRIKO JARDUERAK SUSTATZEKO JARDUKETAK
ACTUACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO EDUCATIVO

78. artikulua.– Jarduteko printzipioak.

Artículo 78.– Principios de actuación.

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek, aisialdi hezigarriko jarduerak sustatzeko dituzten eskumenak egikarituz, printzipio hauen arabera jardungo dute:

Las administraciones públicas vascas, en el ejercicio de sus respectivas competencias en materia de promoción de las actividades de ocio educativo, ajustarán su actuación a los siguientes principios:

a) Aisia-jardueren heziketa-edukia indartuko dute, zeinen oinarria baita elkarrekiko errespetua, elkartasuna, ekitatea, tratu ona, indarkeriarik eza eta jasangarritasuna.

a) Reforzar el contenido educativo de las actividades de ocio, basadas en el respeto mutuo, la solidaridad, la equidad, el buen trato, la no violencia y la sostenibilidad.

b) Jarduera horietan genero-berdintasuna sustatuko dute, pertsona adingabeen heziketa integrala eta errespetuzko ohiturak eta balio demokratikoak eskuratu ditzaten laguntze aldera.

b) Promover la igualdad de género en la práctica de estas actividades, con el fin de contribuir a la educación integral de las personas menores y a la adquisición de hábitos respetuosos y valores democráticos.

c) Arduratuko dira bermatzeaz pertsona adingabe guztiek aukera berak dituztela jolaseko eta aisialdi hezigarriko jarduerak gauzatzeko eta nork bere gaitasun eta aisia-ohiturak garatzeko; horretarako, ekintzak antolatuko dituzte aisialdiarekin lotutako genero-desberdintasunak eta -estereotipoak desagerrarazteko.

c) Velar por garantizar a todas las personas menores las mismas oportunidades de practicar actividades de juego y de ocio educativo y de desarrollar sus capacidades y hábitos de ocio, arbitrando para ello acciones dirigidas a eliminar las desigualdades y los estereotipos de género asociados al ocio.

d) Pertsona adingabeek aisialdi hezigarriko jarduerak egitea hezkuntza arautuarekin eta familia-bizitzarekin bateragarria dela zaintzea.

d) Velar por la conciliación de las actividades de ocio educativo con la educación reglada y la vida familiar de las personas menores.

79. artikulua.– Sentsibilizazioa eta kontzientziazioa.

Artículo 79.– Sensibilización y concienciación.

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek, kultura-, hezkuntza- eta aisialdi-arloan dituzten eskumenak egikarituz, dibulgazio-jarduerak egingo dituzte, herritarrak informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko pertsona adingabeek aisialdirako eta, bereziki, aisialdi hezigarrirako duten eskubideari buruz, baita era horretako jarduerak egin ahal izateko denborak eta espazioak bermatzeko beharrari buruz ere.

Las administraciones públicas vascas, en el ejercicio de sus competencias en materia de cultura, educación y ocio, desarrollarán actividades de divulgación con el fin de informar, sensibilizar y concienciar a la población en relación con el derecho de las personas menores al ocio, y en particular al ocio educativo, y con la necesidad de garantizar tiempos y espacios para que puedan desarrollar este tipo de actividades.

80. artikulua.– Aisialdi hezigarriko jardueretarako irispidea.

Artículo 80.– Acceso a las actividades de ocio educativo.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, jarduketa hauek garatuko dituzte:

1.– Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán las siguientes actuaciones:

a) Dibertsioaren, aisialdi hezigarriaren eta denbora librearen erabilera-modu osasungarri eta askotarikoen aukera sustatzea.

a) Promover la adopción de formas saludables y diversificadas de diversión y de ocio educativo y de uso del tiempo libre.

b) Jolasteko eta aisialdi hezigarria izateko aukera berak ematea haur eta nerabe guztiei. Horretarako, ekintza positiboko konpentsazio-neurriak hartuko dituzte desgaitasunak dituzten pertsona adingabeen alde, edota arrazoi ekonomiko, sozial edo kulturalengatik zaurgarritasun sozialeko egoeran daudenen alde.

b) Ofrecer las mismas oportunidades de juego y ocio educativo a toda la población infantil y adolescente. A tal efecto, arbitrarán medidas compensatorias de acción positiva en favor de las personas menores con discapacidad o que se encuentren en situación de vulnerabilidad social por razones económicas, sociales o culturales.

c) Teknologia digitalen eta horiek aisialdi hezigarrirako dituzten aplikazioen erabilera segurua eta arduratsua sustatzea.

c) Promover el uso seguro y responsable de las tecnologías digitales y sus diversas aplicaciones al ocio educativo.

d) Haurrei eta nerabeei zuzendutako zerbitzu eta ekipamendu ludikoak sortzea sustatzea.

d) Fomentar la creación de servicios y equipamientos lúdicos dirigidos a la población infantil y adolescente.

e) Auzoetan eta udalerrietan aisialdi hezigarriko jardueren antolaketa sustatzea, bai erakunde publikoetatik, bai auzo- eta elkarte-ekimenak bultzatuz, pertsona adingabeek eskaintza egonkorra, erregularra, askotarikoa eta hurbilekoa izan dezaten.

e) Fomentar la organización de actividades de ocio educativo en barrios y municipios, bien desde las instituciones públicas, bien apoyando iniciativas vecinales o asociativas, de manera que las personas menores dispongan de una oferta estable, regular, variada y cercana.

f) Jolas- eta aisialdi hezigarriko jardueretan parte hartzea sustatzea, bai eskola-ingurunean, bai komunitate-ingurunean.

f) Promover la participación en actividades de juego y ocio educativo, tanto en el medio escolar como en el entorno comunitario.

g) Haurren eta nerabeen asoziazionismoa sustatzea aisialdi hezigarriaren eta aisialdiko jardueren eremuan.

g) Promover el desarrollo del asociacionismo infantil y juvenil en el ámbito del ocio educativo y de las actividades recreativas.

h) Eskola-instalazio publikoen erabilera soziala erraztea, eskola-ordutegitik kanpo pertsona adingabeentzako aisialdi hezigarriko jarduerak egiteko, betiere erabilera egokia izango dela bermatzen bada eta irakaskuntzako ekipamendu gisa duten eginkizun nagusia oztopatzen ez badute.

h) Facilitar el uso social de las instalaciones escolares públicas para la realización de actividades de ocio educativo destinadas a las personas menores fuera del horario lectivo, siempre que existan garantías de una utilización adecuada y no interfiera en su función principal como equipamiento docente.

i) Ikastetxe publikoetan oporraldietan aisialdi hezigarriko eta denbora libreko programak egin daitezen bultzatzea, aldi horretan gurasoen lana eta familia bateragarri egiten laguntzeko.

i) Impulsar el desarrollo en los centros educativos públicos de programas de ocio educativo y tiempo libre durante los periodos vacacionales, al objeto de favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de padres y madres durante ese periodo.

j) Pertsona adingabeak sar daitezkeen jolasgune publikoetan egiten diren jardueren ezaugarriak arautzea, bai eta jolasgune horiek zaintzeko dagozkion neurriak ere.

j) Reglamentar las características de las actividades que se llevan a cabo en las zonas recreativas públicas a las que tienen acceso las personas menores, así como las medidas de vigilancia que correspondan.

2.– Halaber, desgaitasunen bat duten pertsona adingabeenganako errespetua sustatuko dute; etapa ebolutibo bakoitzeko garapen fisiko, psikiko eta sozialean lagunduko dute; eta saihestu egingo dituzte edozein diskriminazio mota, jarrera matxistak edo indarkeriazko eta gorrotozko jarrerak bultzatzen dituzten elementu, mezu edo estereotipoak.

2.– Asimismo, fomentarán el respeto hacia las personas menores con discapacidad; ayudarán al desarrollo físico, psíquico y social de cada etapa evolutiva, y evitarán los elementos, mensajes o estereotipos que propicien cualquier tipo de discriminación, actitudes machistas o actitudes violentas y de odio.

3.– Haur eta nerabeentzako jolas, jostailu eta bideojokoak pertsona adingabeen beharrizanei egokitu beharko zaizkie, eta adinaren araberako psikomotrizitatearen garapenerako lagungarri izan behar dute, indarrean dagoen araudian galdatutako segurtasun- eta irisgarritasun-baldintzak aintzat hartuta.

3.– Los juegos, juguetes y videojuegos destinados a la población infantil y adolescente deberán adaptarse a las necesidades de las personas menores y ayudar al desarrollo psicomotor en función de su edad, respetando las condiciones de seguridad y accesibilidad exigidas por la normativa vigente.

X. KAPITULUA
CAPÍTULO X
LAN-EREMUKO ESKUBIDEAK SUSTATZEKO JARDUKETAK
ACTUACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS EN EL ÁMBITO LABORAL

81. artikulua.– Sentsibilizazioa eta kontzientziazioa.

Artículo 81.– Sensibilización y concienciación.

Eusko Jaurlaritzak, lan-arloan dituen eskumenak egikarituz, enpresa-mundura zuzendutako dibulgazio-kanpainen bidez, lan-araudian pertsona adingabeei berariaz aitortutako eskubideak errespeta daitezen sustatuko du, eta enpresak sentsibilizatuko ditu beharrezkoak diren segurtasun- eta babes-neurri guztiak hartu eta eraginkortasunez aplikatzeko beharren inguruan. Dagozkion ikuskapen-neurriak eta, hala badagokio, zehapen-neurriak hartuko ditu.

El Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de trabajo, promoverá mediante campañas divulgativas dirigidas al mundo empresarial el respeto de los derechos específicamente reconocidos a las personas menores de edad en la normativa laboral, sensibilizará a las empresas en relación con la necesidad de adoptar y garantizar la aplicación efectiva de todas las medidas de seguridad y protección necesarias, y adoptará las medidas de inspección y, en su caso, de sanción correspondientes.

82. artikulua.– Lan-eremuko eskubideak sustatzea.

Artículo 82.– Promoción de derechos en el ámbito laboral.

1.– Eusko Jaurlaritzak, hezkuntzaren arloan dituen eskumenak egikarituz, derrigorrezko hezkuntzaren ondoko hezkuntza bultzatuko du, hamasei urtetik gorako nerabeei prestakuntza eta trebakuntza hobea emateko, gero laneratzen laguntze aldera.

1.– El Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de educación, potenciará la educación posobligatoria con el fin de favorecer una mejor formación y capacitación de las personas adolescentes mayores de dieciséis años, al objeto de facilitar su posterior inserción laboral.

2.– Eusko Jaurlaritzak, lan-arloan dituen eskumenak egikarituz, sustatu eta kontrolatu egingo du lantokietan legez ezarritako berariazko neurriak eraginkortasunez aplikatzen direla, lan-eremuan adingabeek dituzten berariazko eskubideak errespetatzen direla bermatze aldera.

2.– El Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de trabajo, promoverá y controlará la aplicación efectiva en los lugares de trabajo de las medidas específicas establecidas legalmente, con el fin de garantizar el respeto de los derechos específicos de las personas menores de edad en relación con el ámbito laboral.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, jarduketa hauek garatuko dituzte:

3.– Las administraciones públicas vascas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, desarrollarán las siguientes actuaciones:

a) Lehen lan-esperientzia izatea ahalbidetuko diete lan-esperientzia gutxi edo batere esperientziarik ez duten adingabeei.

a) Facilitar primeras experiencias laborales a personas menores de edad con escasa o nula experiencia laboral previa.

b) Kontratazio-prozeduretan, gizarte-erantzukizuneko klausulak sartuko dituzte hamasei urte baino gehiago dituzten pertsonak laneratzea sustatzeko, baldin eta horiek ez badute ikasten segitu nahi. Horretarako, prestakuntza dualeko programak eskainiko zaizkie, lan-jarduera ordainduarekin batera prestakuntza- edo lanbide-ibilbide espezifiko bat egiteko, eta ofizioan jarduteko.

b) Incorporar en los procedimientos de contratación cláusulas de responsabilidad social, para fomentar la inserción laboral de las personas mayores de dieciséis años que no desean proseguir con sus estudios, mediante programas de formación dual que les ofrezcan un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida con un itinerario formativo u ocupacional específico para el desempeño de un oficio.

Nolanahi ere, aipatutako klausulak sartzeko, ezinbestekoa izango da klausula horiek lotura zuzena izatea kontratuaren xede den prestazioarekin. Inguruabar hori berariaz eta behar bezala justifikatu beharko da kontratazio-espedientean.

En todo caso, será requisito para la inclusión de las mencionadas cláusulas que estas guarden una relación directa con la prestación objeto del contrato. Dicha circunstancia deberá justificarse en el expediente de contratación, de forma expresa y adecuada.

c) Dirulaguntzen arau erregulatzaileetan, dirulaguntzak emateko balorazio-irizpideei dagokienez, gizarte-erantzukizuneko klausulak sartuko dituzte, aurreko letran aurreikusitako helburu berarekin, baldin eta haien aplikazioa eraginkorra bada dirulaguntzaren izaera edo xedea kontuan hartuta.

c) Incluir en las normas reguladoras de las subvenciones, en relación con los criterios de valoración para su concesión, cláusulas de responsabilidad social con la misma finalidad prevista en la letra precedente, siempre y cuando su aplicación resulte efectiva atendiendo a la naturaleza u objeto de la subvención.

XI. KAPITULUA
CAPÍTULO XI
INGURUMEN OSASUNGARRIA IZATEKO ESKUBIDEA SUSTATZEKO JARDUKETAK
ACTUACIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL DERECHO A UN MEDIOAMBIENTE SALUDABLE

83. artikulua.– Sentsibilizazioa eta kontzientziazioa.

Artículo 83.– Sensibilización y concienciación.

Eusko Jaurlaritzak, ingurumenaren eta ekologiaren arloan dituen eskumenak egikarituz, dibulgazio-jarduketak egingo ditu herritar guztiak eta, bereziki, haur eta nerabe guztiak informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko pertsona adingabeek ingurumen osasungarria izateko duten eskubideaz eta gizarte osoaren eta erakunde zein entitate publiko eta pribatu guztiek hura errespetatzeko, sustatzeko eta babesteko duten eginbeharraz.

El Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de medioambiente y ecología, desarrollará actuaciones de divulgación con el fin de informar, sensibilizar y concienciar al conjunto de la población, y a la población infantil y adolescente en particular, del derecho de las personas menores a disfrutar de un medioambiente saludable y del deber de toda la sociedad, y de todas las instituciones y entidades públicas y privadas de respetarlo, promoverlo y protegerlo.

84. artikulua.– Ingurumenerako eskubidea sustatzeko jarduketak.

Artículo 84.– Actuaciones para la promoción del derecho al medioambiente.

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek sustapen-jarduketak garatuko dituzte honako helburu hauek lortzeko:

Las administraciones públicas vascas desarrollarán actuaciones de promoción orientadas a los siguientes fines:

a) Ingurumena behar bezala babestu, zaindu eta hobetzea garapen jasangarriaren ikuspegitik.

a) Proteger adecuadamente el medioambiente, conservarlo y mejorarlo, desde un enfoque de desarrollo sostenible.

b) Pertsona adingabeen artean naturarekiko errespetua eta hura ezagutzea sustatzea, eta, bereziki, helburu horrekin, natura- eta landa-ingurunearen dibertsitatea ezagutzeko programatutako bisitak eta ibilbideak antolatzea.

b) Favorecer el respeto y el conocimiento de la naturaleza entre las personas menores y, en particular, organizar, con esa finalidad, visitas y rutas programadas para conocer la diversidad del entorno natural y rural.

c) Prestakuntza-programa parte-hartzaileak diseinatu eta ezartzea, hondakinen minimizazioari, birziklapenari eta tratamenduari buruz, baliabide naturalen erabilera arduratsu eta jasangarriari buruz, energia-eraginkortasunari buruz eta ingurumena zaintzeko kontsumo arduratsuko ohitura positiboak hartzeari buruz.

c) Diseñar e implementar programas de formación participativos sobre la minimización, reciclaje y tratamiento de residuos, el uso responsable y sostenible de los recursos naturales, la eficiencia energética y la adquisición de hábitos positivos de consumo responsable para la conservación del medioambiente.

d) Dibulgazio-kanpainak garatzea, oro har gizartea eta, bereziki, pertsona adingabeak informatzeko, kontzientziatzeko eta inplikatzeko klima-aldaketaren aurkako borrokan.

d) Desarrollar campañas de divulgación con el fin de informar, sensibilizar e implicar al conjunto de la sociedad en general, y a las personas menores en particular, en la lucha contra el cambio climático.

XII. KAPITULUA
CAPÍTULO XII
INGURUNE SEGURURAKO ETA MUGIKORTASUNERAKO ESKUBIDEA SUSTATZEKO JARDUKETAK
ACTUACIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL DERECHO AL ENTORNO SEGURO Y LA MOVILIDAD

85. artikulua.– Sentsibilizazioa eta kontzientziazioa.

Artículo 85.– Sensibilización y concienciación.

Udalek, hirigintzaren eta hiri-ingurumenaren arloan dituzten eskumenak egikarituz, dibulgazio-jarduketak egingo dituzte herritar guztiak eta, bereziki, pertsona adingabe guztiak informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko ingurune osasungarri eta segurua, atsegina eta irisgarria izateko duten eskubideaz, eta gizarte osoak ingurune hori sustatzeko, errespetatzeko eta babesteko duen eginbeharraz.

Los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias en materia urbanística y de medioambiente urbano, desarrollarán actuaciones de divulgación con el fin de informar, sensibilizar y concienciar al conjunto de la población, y a la población infantil y adolescente en particular, del derecho de las personas menores a disfrutar de un entorno saludable y seguro, amigable y accesible, y del deber de toda la sociedad de promoverlo, respetarlo y protegerlo.

86. artikulua.– Ingurunerako eskubidea sustatzeko jarduketak.

Artículo 86.– Actuaciones para la promoción del derecho al entorno.

Udalek, hirigintzaren, bide-azpiegituren eta hiri-ingurumenaren arloan dituzten eskumenak egikarituz, helburu hauek lortzeko sustapen-jarduketak garatuko dituzte:

Los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias en materia urbanística, de infraestructuras viarias y de medioambiente urbano, desarrollarán acciones de promoción orientadas a los siguientes fines:

a) Hirietako guneak sortu eta planifikatzean pertsona adingabeek dituzten berariazko premiak eta haien interes gorena kontuan hartzea, haur eta nerabeekiko hiri-ingurune inklusiboa eta atsegina lortzeko.

a) Tomar en consideración las necesidades específicas y el interés superior de las personas menores en la concepción y planificación de los espacios urbanos, con el fin de conseguir un entorno urbano inclusivo y amable con la infancia y la adolescencia.

b) Kutsadura atmosferiko, elektromagnetiko eta akustikoaren maila baxuak bermatzea; bereziki, hezkuntza- eta osasun-inguruneetan.

b) Asegurar bajos niveles de contaminación atmosférica, electromagnética y acústica; en especial, en entornos educativos y sanitarios.

c) Hirigintza-planetan, neurriak hartzea, haurrek eta nerabeek beren ingurunearen diseinuan eta garapenean dituzten beharrizanak eta interesak kontuan hartzera bideratutakoak, baita pertsona adingabeen erabilerarako eta ekipamenduetarako lurzorua erreserbatzea ere.

c) Incorporar a los planes urbanísticos medidas orientadas a tener en cuenta las necesidades e intereses de las personas menores en el diseño de su entorno y en su desarrollo, así como la reserva de suelo destinado a usos y equipamientos para la infancia y la adolescencia.

d) Pertsona adingabeek irispidea duten jolasgune publikoak leku egokietan kokatzea, eta, betiere, edozein elementu arriskutsutatik urrun edo babestuta. Jolasgune horiek osasungarritasun-egoeran egon behar dute, eta ingurune irisgarri eta seguruan, ingurumen-kutsadura atmosferiko, akustiko edo elektromagnetikoaren iturrietatik eta osasun eta osotasun fisikorako eraikuntza edo elementu kaltegarri edo arriskutsuetatik urrun.

d) Situar las zonas recreativas públicas a las que tienen acceso las personas menores en lugares idóneos y, en todo caso, alejados o protegidos de cualquier elemento peligroso. Estas zonas deberán gozar de condiciones de salubridad y encontrarse en un entorno accesible y seguro, alejadas de fuentes de contaminación ambiental atmosférica, acústica o electromagnética, y de construcciones o elementos nocivos o peligrosos para su salud e integridad física.

e) Jolasgune publikoak eratzea segurtasun-neurri egokiak bermatzeko moduan; horiek, ahal dela, pertsona adingabeak jagotea erraztuko dute, adinaren araberako taldeetan banatzeko aukera emango dute, eta lau urtetik beherako haurrentzat bakarrik izango diren guneak izango dituzte.

e) Configurar las zonas recreativas públicas de forma que garanticen las medidas de seguridad adecuadas y, en lo posible, faciliten el control de las personas menores, y permitan, además, la separación por grupos de edad, con espacios reservados exclusivamente para niños y niñas de edad inferior a cuatro años.

f) Ikastetxeen edo pertsona adingabeentzako beste zentro edo gune batzuen inguruetarako sarbideen arrisku-kudeaketa bermatzea, ahal den guztietan oinezkoentzako gune bihurtzea sustatuz eta ondo argiztatutako ibilbideak sustatuz, haurrak eta nerabeak etxetik eskolara modu autonomoan joan ahal izateko.

f) Garantizar la gestión del riesgo en el acceso a los lugares circundantes de los centros educativos o de otros centros o espacios de uso infantil o adolescente, promoviendo, siempre que sea posible, su peatonalización y promoviendo el trazado de itinerarios, bien iluminados, que permitan los desplazamientos de las personas menores de sus domicilios a la escuela de manera autónoma.

g) Pertsona adingabeei bide-segurtasunaren eta hiriko mugikortasun jasangarriaren arloko heziketa emango zaiela bermatzea.

g) Garantizar la educación de las personas menores en materia de seguridad vial y de movilidad urbana sostenible.

h) Bermatzea ezabatu egingo direla oztopo arkitektoniko edo hirigintzakoak eta hiri-altzarietakoak, horiek muga badira adingabeek ingurunean parte har dezaten eta inguruneaz goza dezaten, eta, bereziki, oztopa badezakete desgaitasunen bat duten adingabeek ingurunean parte hartzea eta inguruneaz gozatzea; betiere, Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legeak zehazten duen moduan.

h) Garantizar la eliminación de barreras arquitectónicas o urbanísticas y del mobiliario urbano que puedan limitar la participación en el entorno y su disfrute a las personas menores de edad, y, en especial, a aquellas que tengan una discapacidad, en los términos señalados en la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad.

i) Pertsonen zirkulazio askerako guneak zabaltzea, gune publikoaz gozatzea errazteko, eta, hala, kalea jolaserako, harremanetarako, sozializaziorako eta garapen komunitariorako gune gisa errekuperatzeko aukera ematea.

i) Ampliar los espacios para la libre circulación de personas, con el fin de favorecer el disfrute del espacio público, posibilitando así la recuperación de la calle como espacio de juego, de relación y de socialización, y de desarrollo comunitario.

87. artikulua.– Hiri-mugikortasunari buruzko jarduketak.

Artículo 87.– Actuaciones en relación con la movilidad urbana.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek, hiri barruko eta hiriarteko mugikortasun-politikak diseinatzean, kontuan hartuko dituzte adingabeen ikuspuntua, berariazko premiak eta interes gorena, eta adingabeek garraio publikoak erabiltzea erraztuko dute.

1.– Las administraciones públicas vascas diseñarán las políticas de movilidad urbana e interurbana teniendo en cuenta la perspectiva, las necesidades específicas y el interés superior de las personas menores de edad, y les facilitarán a estas el uso de los transportes públicos.

2.– Bereziki, diseinatuko diren hiri barruko eta hiriarteko mugikortasun-politikek mugikortasun segurua bermatu beharko dute, ondoko neurri hauetan oinarrituta:

2.– En particular, las políticas de movilidad urbana e interurbana que se diseñen deberán asegurar una movilidad segura, basada en las siguientes medidas:

a) Oinezkoei eta txirrindulariei bereziki bideratutako azpiegiturak zabaldu eta hobetzea.

a) Ampliar y mejorar las infraestructuras especialmente destinadas a peatones y ciclistas.

b) Eskola-bideak antolatzea, bai eta joan-etorriak modu aktiboan egitea sustatzeko ekimenak ere, pertsona adingabeak kalean segurtasunez eta autonomiaz ibil daitezen eta espazio publikoaren erabilera eta gozamena berreskura dezaten; betiere, haien osasuna eta autonomia hobetzeko eta jarduera fisikoak osasunean duen garrantziari eta onurei buruzko kontzientziazio-maila txiki-txikitatik handitzeko helburuarekin.

b) Articular caminos escolares, así como iniciativas para la promoción del desplazamiento activo, dirigidos a que las personas menores puedan moverse con seguridad y autonomía por las calles y recuperen el uso y disfrute del espacio público, con el objetivo final de mejorar su salud y autonomía, y de aumentar el grado de concienciación, desde edades tempranas, sobre la importancia de la actividad física beneficiosa para la salud.

3.– Halaber, artikulu honetan aipatzen diren politiken xedea helburu hauek lortzea izango da:

3.– Asimismo, las políticas a las que se alude en este artículo deberán estar orientadas a los siguientes fines:

a) Pertsona adingabeen artean mugikortasun jasangarria sustatzea, hezkuntza-programen bidez.

a) Fomentar la movilidad sostenible entre personas menores a través de programas educativos.

b) Bermatzea ezabatu egingo direla arkitekturako, hirigintzako eta hiri-altzarietako oztopoak, eragozpen edo muga izan badaitezke desgaitasunen bat duten pertsona adingabeen mugikortasunerako, Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legeak zehaztutako moduan.

b) Garantizar la eliminación de barreras arquitectónicas o urbanísticas y del mobiliario urbano que puedan limitar la movilidad de las personas menores con discapacidad, en los términos señalados en la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad.

XIII. KAPITULUA
CAPÍTULO XIII
INFORMAZIORAKO ESKUBIDEA SUSTATZEKO JARDUKETAK
ACTUACIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN

88. artikulua.– Sentsibilizazioa eta kontzientziazioa.

Artículo 88.– Sensibilización y concienciación.

Botere publikoek dibulgazio-jarduketak egingo dituzte herritar guztiak eta, bereziki, pertsona adingabeak informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko haur eta nerabeek informazio egiazkoa, plurala, haien adinari egokitua eta haien eskubideak urratzen ez dituena eskuratzeko eskubideaz; bai eta gizarte osoak eskubide hori sustatzeko, errespetatzeko eta babesteko duen eginbeharrari buruz ere.

Los poderes públicos desarrollarán actuaciones de divulgación con el fin de informar, sensibilizar y concienciar al conjunto de la población, y a la población infantil y adolescente en particular, del derecho de las personas menores a acceder a una información que sea veraz y plural, adaptada a la edad, y que no vulnere sus derechos, y del deber de toda la sociedad de promoverlo, respetarlo y protegerlo.

89. artikulua.– Informaziorako eskubidea sustatzeko jarduketak.

Artículo 89.– Actuaciones de promoción del derecho a la información.

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, jarduketa hauek garatuko dituzte:

Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán las siguientes actuaciones:

a) Gizarte-hedabideek haur eta nerabeentzat interesgarria den informazio plurala eta egiazkoa zabal dezaten sustatzea, eta pertsona adingabeei zuzenduta dauden eta haien parte-hartzea ahalbidetuko duten argitalpenak edita ditzaten eta telebista-programak diseina ditzaten sustatzea. Edonola ere, eduki horiek aintzat hartu beharko dituzte oinarrizko eskubideak eta askatasunak errespetatzeko balioak, eta, herritarrei Haurren eskubideei buruzko Konbentzioaren berri eman beharko diete, baita haren inguruan sentsibilizatu ere.

a) Promover que los medios de comunicación social divulguen información que sea plural y veraz y de interés para las personas menores, editen publicaciones y diseñen espacios televisivos que estén dirigidos a la población infantil y adolescente y en los que se favorezca su participación. En todo caso, estos contenidos deberán adoptar los valores de respeto a los derechos y libertades fundamentales, y difundir la Convención sobre los Derechos del Niño y sensibilizar a la población sobre ella.

b) Pertsona adingabeek informazio-, dokumentazio- zein liburutegi-zerbitzu eta gainerako kultura-zerbitzuetarako sarbidea izan dezaten ahalbidetzea, eta, horretarako, sentsibilizazio egokia egitea Interneteko aisia eta kulturako legezko eskaintzari buruz, baita jabetza intelektualeko eskubideen babesari buruz ere.

b) Facilitar el acceso de las personas menores a los servicios de información, documentación, bibliotecas y demás servicios culturales, incluyendo una adecuada sensibilización acerca de la oferta legal de ocio y cultura en Internet, así como acerca de la protección de los derechos de propiedad intelectual.

c) Hedabideek adingabeei zuzendutako mezuetan berdintasunaren, elkartasunaren, errespetuaren eta aniztasunaren balioak susta ditzaten zaintzea, eta haurrei eta nerabeei aitortutako eskubideak urratzea ekar ez dezaten edo eskubide horien aurkakoak izan ez daitezen zaintzea.

c) Velar por que los medios de comunicación, en sus mensajes dirigidos a personas menores de edad, promuevan los valores de igualdad, solidaridad, respeto y diversidad y no conlleven una vulneración de los derechos reconocidos a la infancia y la adolescencia o resulten contrarios a aquellos.

d) Hedabideen artean, aurreko letran aipatutako balioen sustapena babesteko jokabide-kodeak sortzea eta betetzen direla gainbegiratzea bultzatzea, eta adingabeentzat kaltegarriak diren irudi eta eduki digitaletarako irispidea mugatzeko neurriak hartzea.

d) Impulsar, entre los medios de comunicación, la generación y supervisión del cumplimiento de códigos de conducta destinados a salvaguardar la promoción de los valores referidos en la letra precedente, adoptando medidas que limiten el acceso a imágenes y contenidos digitales lesivos para las personas menores de edad.

e) Sustatzea desgaitasunen bat duten pertsona adingabeek erabat gozatzea ikus-entzunezko komunikazioaz, eta jardunbide egokiak erabiltzea, haiek diskriminaziorik ez ondorio negatiborik jasan ez dezaten. Horretarako, irisgarritasuna bermatu beharko zaie desgaitasunen bat duten pertsona adingabeei, material eta zerbitzu horien arrazoizko egokitzapenak eginez, teknologikoak barne.

e) Promover el disfrute pleno de la comunicación audiovisual para las personas menores con discapacidad y el uso de buenas prácticas que evite cualquier discriminación o repercusión negativa hacia aquellas. A tal fin, deberá garantizarse la accesibilidad, con los ajustes razonables precisos de dichos materiales y servicios, incluidos los de tipo tecnológico, para las personas menores con discapacidad.

f) Pertsona adingabeei euskarazko hedabideek sortzen dituzten edukietarako irispidea erraztea.

f) Facilitar el acceso de las personas menores a los contenidos generados por los medios de comunicación en euskera.

g) Informaziorako irispidea erraztea, erraz irakurtzeko formatuan eta desgaitasuna duten pertsona adingabeei espezifikoki zuzendutako beste tresna batzuk erabiliz, hala nola sistema handigarri eta alternatiboak, braillea edo ahozko komunikazioari laguntzeko sistemak eta zeinu-hizkuntza.

g) Facilitar el acceso a la información en formato de lectura fácil y mediante la utilización de otros instrumentos específicamente dirigidos a las personas menores con discapacidad, tales como sistemas aumentativos y alternativos, braille o sistemas de apoyo a la comunicación oral y lengua de signos.

90. artikulua.– Hedabideei ezarritako betebeharrak.

Artículo 90.– Obligaciones impuestas a los medios de comunicación.

Gizarte-hedabide guztiek, hala prentsa idatzian, telebista-bitartekoetan, irratian nola bitarteko telematikoetan, erantzunkidetasun-eginbeharrean oinarrituta, irizpide hauen arabera egin beharko dituzte jarduketak:

Todos los medios de comunicación social, ya sean en la prensa escrita o en medios televisivos, radiofónicos o telemáticos, desde el deber de corresponsabilidad, deberán ajustar su actuación a los siguientes criterios:

a) Haur eta nerabeei bereziki zuzendutako programa eta edukietan, lege honetan eta gainerako ordenamendu juridikoan haiei aitortutako eskubideak errespetatzea, eta haien hezkuntza, aisialdi, entretenimendu eta garapen integralari laguntzea, giza eskubideekin, aniztasunarekiko errespetuarekin, tolerantziarekin eta printzipio demokratikoekin zerikusia duten balioak indartuz.

a) Respetar, en aquellos programas y contenidos dirigidos especialmente a la infancia y la adolescencia, los derechos que tienen reconocidos en la presente ley y en el resto del ordenamiento jurídico, y contribuir a su educación, ocio y entretenimiento y desarrollo integral, potenciando los valores relacionados con los derechos humanos, el respeto a la diversidad, la tolerancia y los principios democráticos.

b) Pertsona adingabeei zuzentzen dizkieten mezuek haurren eta nerabeen eskubideak susta ditzaten zaintzea, inola ere haien aurkakoak izan gabe eta, zehazki, elementu diskriminatzaileak, estereotipatuak, sexistak, arrazistak, xenofoboak, pornografikoak edo bortitzak izan gabe.

b) Velar por que los mensajes que dirigen a las personas menores promuevan los derechos de la infancia y la adolescencia, sin que en ningún caso puedan ser contrarios a aquellos y, concretamente, sin que contengan elementos discriminatorios, estereotipados, sexistas, racistas, xenófobos, pornográficos o violentos.

c) Pertsona adingabeei zuzentzen dizkieten mezuek berdintasunaren, elkartasunaren, aniztasunaren eta pertsonekiko errespetuaren balioak susta ditzaten zaintzea.

c) Velar por que los mensajes que dirigen a las personas menores promuevan los valores de igualdad, solidaridad, diversidad y respeto a las personas.

d) Pertsona adingabeen izena, izenaren siglak, irudia edo beste edozein datu ez zabaltzea, baldin eta haur eta nerabe horiek identifikatzea ahalbidetzen badute edo haien bizitza pribatuari buruzko edozein egitate zabaltzen badute eta, hala, haien babesa arriskuan jartzen badute edo haien ohoreari, intimitateari edo irudiari eragiten badiote. Betiere, debekatuta dago haien izenak, irudiak edo datuak zabaltzea, baldin eta auzi penaletan biktima, lekuko, salatu, ikertu, auzipetu edo akusatu gisa azaltzen badira.

d) No difundir el nombre ni las siglas del nombre, la imagen o cualquier otro dato correspondientes a personas menores que permitan su identificación o que divulguen cualquier hecho relativo a su vida privada que ponga en riesgo su protección o afecte a su honor, intimidad o imagen. En todo caso, quedará prohibida la difusión de sus nombres, imágenes o datos que permitan su identificación cuando aparezcan como víctimas, testigos, denunciadas, investigadas, procesadas o acusadas en causas penales.

91. artikulua.– Telebista- eta irrati-hedabideei ezarritako betebeharrak.

Artículo 91.– Obligaciones impuestas a los medios de comunicación televisivos y radiofónicos.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko berezko telebista-kanalen emanaldiek, bai eta beste telebista-zerbitzu batzuen emanaldiek ere, baldin eta zerbitzu horiei baimena ematea Autonomia Erkidegoko Administrazioari badagokio, honako betekizun hauek bete beharko dituzte:

1.– Las emisiones de los canales propios de televisión de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de los servicios de televisión cuyo título habilitante corresponde otorgar a la Administración autonómica deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Haur eta nerabeentzako berariazko edukiak sartzea, haien eskubideak sustatzeko, haien prestakuntza osatzeko eta garapen intelektuala, afektiboa eta soziala estimulatzeko.

a) Incluir contenidos específicos para el público infantil y adolescente que fomente sus derechos, complemente su formación y estimule su desarrollo intelectual, afectivo y social.

b) Pertsona adingabeentzako programak ematean, haurren eta nerabeen ohituretara egokitutako ordutegia errespetatzea. Horretarako, haurren audientziako edo babes indartuko ordu-tartetzat hartuko dira goizeko zazpietatik bederatzietara eta arratsaldeko bostetatik zortzietara bitartekoak, lanegunetan, eta goizeko bederatzietatik eguerdiko hamabietara bitartekoa larunbat, igande eta estatu-mailako eta autonomia-erkidegoko jaiegunetan; tarte horietan hamahiru urtetik beherakoentzat gomendatutako edukiak jarri beharko dira.

b) Respetar un horario adecuado a los hábitos practicados por las personas menores para la emisión de programas infantiles y adolescentes. A tal efecto, se consideran franjas horarias de audiencia infantil o de protección reforzada en las que se tienen que incluir contenidos calificados como recomendados a menores de hasta trece años las siguientes: entre las siete y las nueve horas y entre las diecisiete y las veinte horas en días laborales, y entre las nueve y las doce horas en el caso de sábados, domingos y días festivos de ámbito estatal y autonómico.

Era berean, adinaren araberako sailkapenak adierazten badu programa bat ez dela gomendagarria hemezortzi urtetik beherakoentzat, programa hori gaueko hamarretatik goizeko seietara bitartean emango da soilik.

Asimismo, los programas calificados como no recomendados para menores de dieciocho años solo podrán emitirse entre las veintidós y las seis horas.

c) Ezingo da eman funsgabeko indarkeriako edo pornografiako eszena edo mezurik duen programa edo ikus-entzunezko edukirik.

c) No podrán emitir programas o contenidos audiovisuales que incluyan escenas o mensajes de violencia gratuita o pornografía.

d) Aurreko letran xedatutakoari kalterik egin gabe, pertsona adingabeen garapenari kalte egin diezaioketen edukiak emateko, edukiok Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko uztailaren 7ko 13/2022 Lege Orokorraren 9.2 artikuluan aurreikusten den autoerregulazio-kodearen parte izan beharko dute, eta guraso-kontrolerako mekanismoak edo kodetze digitaleko sistemak eman beharko dituzte. Nolanahi ere, era horretako edukitzat jotzen dira indarkeriazko edukia dutenak; harreman pertsonalak esplotatzen dituztenak; tratu apalesgarria azaltzen dutenak; delitu-jarduerak bultzatzen dituztenak; indarkeria, gorrotoa edo solidaritaterik eza bultzatzen dutenak; lege honen 25. artikuluan aipatutako arrazoietatik edozein dela-eta diskriminazioa sustatzen dutenak, edo animalien kontrako tratu txarrak dakartzatenak.

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra precedente, la emisión de contenidos susceptibles de perjudicar el desarrollo de las personas menores exigirá formar parte del código de autorregulación previsto en el artículo 9.2 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, y proporcionar mecanismos de control parental o sistemas de codificación digital. En todo caso, se considera que forman parte de dichos contenidos aquellos que tengan un contenido violento o de explotación en las relaciones personales; reflejen un trato degradante; inciten a actividades delictivas; fomenten la violencia, el odio, la insolidaridad o la discriminación por cualquier razón de las que se contemplan en el artículo 25 de esta ley, o impliquen maltrato animal.

e) Zerbitzuaren erabiltzaileei informazio nahikoa eta zalantzarik gabekoa ematea adingabeen garapen fisiko, mental edo moralerako kaltegarriak izan daitezkeen ikus-entzunezko programa eta edukiei buruz. Horretarako, edukia deskribatzeko sistema bat erabiliko da, ohar akustikoak, ikur bisualak edo beste baliabide tekniko batzuk erabiliko dituena edukiaren izaera deskribatzeko, aurreko letran aipatutako autoerregulazio-akordioaren arabera.

e) Facilitar a las personas usuarias del servicio información suficiente e inequívoca acerca de la naturaleza potencialmente perjudicial para el desarrollo físico, mental o moral de las personas menores de edad de los programas y contenidos audiovisuales, mediante la utilización de un sistema de descripción del contenido, advertencia acústica, símbolo visual o cualquier otro medio técnico que describa la naturaleza del contenido, de conformidad con el acuerdo de autorregulación mencionado en la letra precedente.

f) Guraso-kontrolerako mekanismoak edo kodetze digitaleko sistema eraginkorrak ezartzea, eguneragarriak eta erabilerrazak, eta desgaitasunen bat duten pertsona adingabeentzako beharrezko doikuntza teknologikoak izango dituztenak, horrela gurasoei eduki kaltegarriak kontrolatu eta blokeatzeko aukera ematen baitzaie, adingabeek aukerarik izan ez dezaten edukiotara iristeko haiei zuzentzen ez bazaizkie.

f) Establecer mecanismos de control parental o sistemas de codificación digital eficaces, actualizables y fáciles de utilizar, y que incluyan los ajustes de tipo tecnológico que sean precisos para las personas menores con discapacidad, que permitan el control parental por medio del bloqueo de los contenidos perjudiciales, de manera que las personas menores de edad no puedan acceder a los contenidos que no se dirijan a ellas.

2.– Ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzua programa-katalogo baten bidez egiten bada, zerbitzu-emaileek honako betebehar hauek izango dituzte adingabeak eduki kaltegarrietatik babesteko:

2.– Cuando se lleve a cabo el servicio de comunicación audiovisual mediante un catálogo de programas, las entidades prestadoras del servicio tienen las siguientes obligaciones para la protección de las personas menores de edad del contenido perjudicial:

a) Katalogo bereizietan sartzea pertsona adingabeen garapen fisiko, mental edo moralari kalte larria egin diezaioketen programa eta edukiak, eta, betiere, funsgabeko indarkeriako edo pornografiako eszenak dituztenak.

a) Incluir en catálogos separados los programas y contenidos que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de las personas menores de edad, y, en todo caso, aquellos que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita.

b) Guraso-kontrolerako mekanismoak edo kodetze digitaleko sistema eraginkorrak ezartzea, aurreko apartatuko f) letran adierazitako moduan.

b) Establecer mecanismos de control parental o sistemas de codificación digital eficaces, en el sentido expuesto en la letra f) del apartado anterior.

3.– Telebista-emanaldietan bete beharreko baldintza horiek, artikulu honen 1. apartatuan aipatutakoak, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenekoak diren irrati-kanal eta -zerbitzuen bidezko emanaldietan ere bete beharko dira.

3.– Las condiciones de emisión contempladas en el apartado 1 de este artículo se aplicarán igualmente a los canales y servicios de emisión radiofónica competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4.– Hedabideek haur eta gazteei zuzendutako elikadura osasungarrirako ohiturei buruzko eduki informatiboak sartuko dituzte, haurren obesitatea saihesteko.

4.– Los medios de comunicación introducirán contenidos informativos sobre hábitos de alimentación saludable dirigidos a la población infantojuvenil con el fin de evitar la obesidad infantil.

92. artikulua.– Pertsona adingabeei zuzendutako publizitatea.

Artículo 92.– Publicidad dirigida a personas menores.

1.– Oro har, edozein gizarte-hedabide mota erabiliz pertsona adingabeei zuzendutako eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean jendarteratutako publizitateak mezuak helburu dituen hartzaileen adinera eta heldutasunera egokituta egon behar du. Horretarako, produktuen irudiak, prestazioak eta erabilera zuzena era ulergarrian erakutsiko dira, eta, horretarako, hizkera garbi eta erraza erabiliko da.

1.– Con carácter general, la publicidad dirigida a las personas menores mediante el empleo de cualquier tipo o medio de comunicación social que se divulgue en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberá estar adaptada a la edad y madurez de la audiencia a la que se dirige el mensaje. A tal efecto, las representaciones, las prestaciones y la correcta utilización de un producto deberán mostrarse de forma que sean comprensibles, utilizando para ello un lenguaje claro y sencillo.

2.– Pertsona adingabeei zuzendutako publizitatea errealitatera egokitu beharko da, eta ez du kontsumoa bultzatuko. Horretarako:

2.– La publicidad dirigida a las personas menores deberá ajustarse a la realidad y no incitar al consumo. A tal efecto:

a) Objektuen irudiek errealitatea islatu beharko dute formatuari, mugimenduei eta gainerako ezaugarriei dagokienez.

a) Las representaciones de objetos deberán reflejar la realidad en cuanto al formato, los movimientos y el resto de las características.

b) Iragarkiek ezingo dituzte pertsona adingabeak zuzenean produktu bat edo zerbitzu bat erostera bultzatu haien esperientziarik ezaz edo sinesberatasunaz baliatuta; orobat, ezingo dituzte haien gurasoak, tutoreak edo zaintzaileak, edo beste hirugarrenen bat limurtzera bultzatu, haiek eros ditzaten.

b) Los anuncios no deberán incitar directamente a las personas menores a que adquieran un producto o un servicio explotando su inexperiencia o su credulidad, ni a que persuadan a los padres y las madres, personas tutoras o guardadoras o a terceras personas para su adquisición.

c) Publizitatean ez da erabiliko espektatiba lortezinak sortzen dituen edo haurrek fantasia eta errealitatea bereizteko orduan duten sineskortasuna esplotatzen duen fantasia-elementurik, hala nola animazioak edo marrazki bizidunak, ezta indarkeriaren irudikapenik edo aurkezpen agresibo edo hipersexualizaturik ere.

c) Deberá evitarse la utilización publicitaria de elementos de fantasía, tales como animaciones o dibujos animados, que creen expectativas inalcanzables o exploten la ingenuidad del público infantil a la hora de distinguir entre fantasía y realidad, así como la utilización de representaciones de violencia o presentaciones agresivas o hipersexualizadas.

3.– Publizitatea egiatia eta ez-engainagarria izango da. Bereziki, iragarkiek:

3.– Deberá tratarse de publicidad veraz y no engañosa. En particular, los anuncios:

a) Iragarritako objektuaren prezioa adierazi beharko dute, indarrean dagoen legeriaren arabera.

a) Deberán indicar el precio del objeto anunciado de acuerdo con la legislación vigente.

b) Ezingo dute promestu ondasunak edo zerbitzuak emango direla, baldin eta haiek eskuratzeko esplizituak ez diren baldintzak bete behar badira.

b) No deberán formular promesas de entrega de bienes o servicios que impliquen el cumplimiento de condiciones no explícitas.

c) Ezingo dute inola ere esplotatu pertsona adingabeek beren gurasoengan, tutoreengan edo zaintzaileengan, edo irakasleengan edo erreferentziazko beste heldu batzuengan duten konfiantza berezia.

c) No deberán explotar, en ningún caso, la especial confianza de las personas menores en su padre y su madre, en las personas tutoras o guardadoras, en el profesorado u en otras personas adultas de referencia.

d) Ez dute eragingo produktuaren ezaugarriei buruzko nahasmenik, ezta produktua erabiltzeak edo kontsumitzeak dakartzan onurei buruzkorik ere, bereziki indarra, estatusa, ospea, hazkundea, trebetasuna, adimena, edertasuna eta antzeko beste batzuk eskuratzeari buruzkorik.

d) No inducirán a error acerca de las características del producto ni sobre los beneficios derivados de su uso o consumo, en particular la adquisición de fortaleza, estatus, popularidad, crecimiento, habilidad, inteligencia, belleza y otros de similar tenor.

4.– Era berean, publizitateak informatiboa izan beharko du, ez-kaltegarria eta ez-arriskutsua, eta bizitza osasungarriko ohiturekin bateragarria. Horretarako, iragarkiek ezingo dituzte honako hauek egin:

4.– Asimismo, deberá tratarse de publicidad informativa, no perjudicial ni peligrosa, y compatible con hábitos de vida saludable. A tal efecto, los anuncios no deberán:

a) Osasunerako kaltegarriak diren kontsumo, jokabide edo jardueretara bultzatu, hala nola janari lasterrak edo edari energetikoak.

a) Incitar a consumos, conductas o actividades perjudiciales para la salud, como comidas rápidas o bebidas energéticas.

b) Bereizketak edo diskriminazioak egin iragarritako objektuaren kontsumoaren arabera. Bereziki, ezingo da iradoki ezen haurrek, produktu bat kontsumitzen badute, onarpen handiagoa izango dutela beren gizarte- edo hezkuntza-ingurunean, edo, produktua erosten edo kontsumitzen ez badute, baztertu egingo dituztela.

b) Establecer diferencias o discriminaciones por razón del consumo del objeto anunciado; en especial, que se sugiera que el consumo de un producto producirá una mayor aceptación del público infantil en su entorno social o educativo, o que su no adquisición o consumo provocará rechazo.

c) Pertsona adingabeengan helduei dagozkien itxaropenak sortu; adibidez, ekonomia-arrakastarekin zerikusia dutenak.

c) Generar en las personas menores expectativas propias del mundo adulto, como son las relacionadas con el éxito económico.

d) Gorputzaren kultua eta autoirudiaren arbuioa sustatu eta arrazoi estetikoak edo irudizkoak direla-eta diskriminatu, eta, horretarako, argaltzeko produktuak, ebakuntza kirurgikoak edo estetika-tratamenduak txertatu, irudi fisikoagatiko arbuio sozialera edo pisu- edo estetika-faktoreengatiko arrakastara jotzen dutenak, publizitate sexista barne.

d) Promover el culto al cuerpo y el rechazo a la autoimagen ni la discriminación por motivos estéticos o de imagen, con la inserción de productos para adelgazar, intervenciones quirúrgicas o tratamientos de estética que recurran al rechazo social por la imagen física o al éxito por factores de peso o estética, incluida la publicidad sexista.

5.– Aurreko apartatuetan azaldutako aurreikuspenei kalterik egin gabe, artikulu honetan aipatzen den pertsona adingabeei zuzendutako publizitateak honako irizpide hauek bete beharko ditu, haur eta nerabeen eskubideak behar bezala sustatzeko:

5.– Sin perjuicio de las previsiones contenidas en los apartados precedentes, la publicidad dirigida a las personas menores a la que se alude en el presente artículo deberá ajustarse a los siguientes criterios, en orden a promover adecuadamente los derechos de la infancia y la adolescencia:

a) Tolerantzia-, bizikidetza-, elkartasun- eta bake-balioak sustatuko dira, kanpo utzita indarkeria, pornografia edo harreman pertsonaletako esplotazioa erakusten duen eduki oro, baita tratu apalesgarria islatzen duen, delitu-jarduerak egitera bultzatzen duen edo adingabeen garapenerako kaltegarria izan daitekeen beste edozein eduki aurkezten duen eduki oro ere.

a) Se promoverán los valores de tolerancia, convivencia, solidaridad y paz, y se deberá excluir cualquier tipo de contenido violento, pornográfico o de explotación en las relaciones personales, que refleje un trato degradante, que incite a actividades delictivas, o que presente cualquier otro contenido susceptible de resultar perjudicial para el desarrollo de las personas menores de edad.

b) Adingabea bereziki babesteko ordutegietan, ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzuak ematen dituztenek egiten duten publizitateak ezin izango du eduki pertsona adingabeei kalte moral edo fisikoa ekar diezaiekeen merkataritza-komunikaziorik.

b) En los horarios de especial protección a la persona menor de edad, la publicidad que emitan las entidades prestadoras de servicios de comunicación audiovisual no podrá contener comunicaciones comerciales que puedan perjudicar moral o físicamente a las personas menores de edad.

c) Pertsona adingabeak edari alkoholdunen eta tabako-produktuen publizitatetik babestuta egongo dira, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legean ezarritako moduan.

c) Las personas menores estarán protegidas respecto de la publicidad de bebidas alcohólicas y de productos de tabaco, en los términos establecidos en la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias.

d) Pertsona adingabeak babestuta egongo dira ausazko jokoei buruzko publizitatetik, Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legean eta Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legean ezarritako moduan. Bereziki, kirol-jardueretara bideratutako instalazio eta guneetan ausazko jokoei buruzko publizitatea agertzea ekidin beharko da.

d) Las personas menores estarán protegidas respecto de la publicidad relativa a juegos de azar en los términos establecidos en la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y en la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias. En particular, deberá evitarse la publicidad relativa a juegos de azar en instalaciones y espacios dedicados a actividades deportivas.

6.– Berariaz, pertsona adingabeei zuzendutako publizitateak berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren balioak sustatu beharko ditu. Horretarako, iragarkiek:

6.– Con carácter específico, la publicidad dirigida a las personas menores deberá promover los valores de igualdad y no discriminación. A tal efecto, los anuncios:

a) Aniztasunarekiko irudi doitua eta positiboa zabalduko dute.

a) Difundirán una imagen ajustada y positiva hacia la diversidad.

b) Pertsona guztien arteko berdintasuna islatuko dute, eta ezingo dute edukirik aurkeztu lege honen 25. artikuluan aipatutako arrazoietatik edozein dela-eta gehiagotasun-, gutxiagotasun- edo diskriminazio-ideiak zabaltzeko.

b) Reflejarán la igualdad entre todas las personas, sin que puedan presentar contenidos que difundan ideas de superioridad o inferioridad o de discriminación por cualquier razón de las que se contemplan en el artículo 25 de esta ley.

7.– Hedabideek haurrei zuzendutako edari energetikoen publizitatea saihestuko dute, kontsumo osasungarria sustatzeko helburuarekin.

7.– Los medios de comunicación evitarán la publicidad de bebidas energéticas dirigida al público infantil, con el objeto de fomentar un consumo saludable.

93. artikulua.– Pertsona adingabeei zuzendutako publizitatearen debekuak.

Artículo 93.– Prohibiciones a la publicidad dirigida a las personas menores.

1.– Debekatuta dago zeharkako publizitatea, bereizi gabea edo estalia egitea pertsona adingabeei zuzendutako programak ematen diren bitartean.

1.– Queda prohibida la publicidad indirecta, no diferenciada o encubierta durante la emisión de programas dirigidos a personas menores de edad.

2.– Halaber, debekatuta egongo dira nortasuna garatzeko kaltegarria izan daitekeen edukia duten publizitate mota guztiak:

2.– Asimismo, estarán prohibidas todas las formas de publicidad cuyo contenido sea susceptible de resultar perjudicial para el desarrollo de la personalidad:

a) Joko-lokaletan edo ikuskizun publikoetan eta aisialdiko jardueretan.

a) En locales de juego o espectáculos públicos y actividades recreativas.

b) Euskal Autonomia Erkidegoan zabaldu eta, batez ere, pertsona adingabeentzat diren argitalpenetan.

b) En publicaciones principalmente dirigidas a personas menores distribuidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Pertsona adingabeen babes bereziko ordu-tarteetan telebistaz edo irratiz emandako publizitatean.

c) En la publicidad emitida por televisión o radio durante las franjas horarias de especial protección de las personas menores.

d) Beste edozein telekomunikazio- edo telematika-bitartekoren bidez emandako publizitatean, pertsona adingabeentzat sarbidea irekita daukaten zerbitzuetan.

d) En la publicidad emitida por cualquier otro medio de telecomunicación o de telemática en servicios cuyo acceso esté abierto a las personas menores.

94. artikulua.– Pertsona adingabeak protagonista dituen publizitatea.

Artículo 94.– Publicidad protagonizada por personas menores.

1.– Pertsona adingabeak protagonista dituen eta Euskal Autonomia Erkidegoan hedatzen den publizitateak betekizun hauek bete beharko ditu:

1.– La publicidad protagonizada por personas menores y divulgada en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Haurren eta nerabeen eskubideei egokitutako irudia aurkeztu beharko du.

a) Deberá presentar una imagen ajustada a los derechos de la infancia y la adolescencia.

b) Oro har, aniztasunarekiko irudi doitua eta positiboa aurkeztu beharko du, eta, bereziki, gizarte- eta ekonomia-aniztasunarekiko, erlijio- aniztasunarekiko, sexu-aniztasunarekiko, genero- eta sexu-orientazioko aniztasunarekiko eta desgaitasun-tipologia ezberdinekiko.

b) Deberá presentar una imagen ajustada y positiva hacia la diversidad, en general, y, en particular, hacia la diversidad socioeconómica, religiosa, sexual, de género y de orientación sexual, y a las distintas tipologías de discapacidad.

c) Ezin izango ditu pertsona adingabeak erakutsi egoera arriskutsuetan edo haien osotasunaren aurka egiten duten egoeretan, ezta sexu- edo indarkeriazko jarduera edo jarreretan ere.

c) No podrá presentar a las personas menores en situaciones peligrosas o que atenten contra su integridad ni en actividades o actitudes de contenido sexual o violento.

d) Ezingo da kontsumo konpultsiboa bultzatzen duen mezurik transmititu.

d) No deberá transmitir mensajes que inciten al consumo compulsivo.

2.– Debekatuta dago pertsona adingabeak erabiltzea edari alkoholdunak, tabakoa, edari energetikoak, janari lasterra edo pertsona adingabeentzat debekatuta dauden jarduerak iragartzeko, bai eta indarkeriazko jarduera edo jarrerak, pornografia, harreman pertsonaletako esplotazioa edo indarkeria erakusten duten jarrera edo tratu apalesgarria islatzen dutenak, delitu-jarduerak egitera bultzatzen dutenak edo lege honen 25. artikuluan aipatutako arrazoietatik edozein dela-eta elkartasunik eza edo diskriminazioa sustatzen dutenak iragartzeko ere.

2.– Queda prohibida la utilización de las personas menores para el anuncio de bebidas alcohólicas, de tabaco, de bebidas energéticas, de comida rápida, de actividades prohibidas a las personas menores, de actividades o actitudes violentas, de actividades con contenido pornográfico, de explotación o violencia en las relaciones personales, o que reflejen un trato degradante, inciten a actividades delictivas o fomenten la insolidaridad o la discriminación por cualquier razón en los términos que se contemplan en el artículo 25 de esta ley.

XIV. KAPITULUA
CAPÍTULO XIV
HARREMANAREN, INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN TEKNOLOGIETARAKO ESKUBIDEA SUSTATZEKO JARDUKETAK
ACTUACIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL DERECHO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA RELACIÓN, LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

95. artikulua.– Sentsibilizazioa eta kontzientziazioa.

Artículo 95.– Sensibilización y concienciación.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, dibulgazio-jarduketak egingo dituzte herritar guztiak eta, bereziki, pertsona adingabe guztiak informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko harremanaren, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak segurtasunez eta arduraz erabiltzeko duten eskubideaz.

1.– Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán actuaciones de divulgación con el fin de informar, sensibilizar y concienciar al conjunto de la población y, en particular, a la población infantil y adolescente del derecho de las personas menores a acceder a un uso seguro y responsable de las tecnologías de la relación, la información y la comunicación.

2.– Bereziki, kontzientziazio- eta hezkuntza-kanpaina espezifikoak egin beharko dituzte helburu hauek lortzeko:

2.– En particular, deberán desarrollar campañas específicas de concienciación y educación orientadas a la consecución de los siguientes fines:

a) Bereziki Interneten eta sare sozialen eta, oro har, harremanaren, informazioaren eta komunikazioaren teknologien erabilera segurua eta arduratsua sustatzea, ematen dituzten aukerak aprobetxatzearen eta erabilera positiboaren ikuspegitik.

a) Promover un uso seguro y responsable de Internet y las redes sociales, en particular, y de las tecnologías de la relación, la información y la comunicación, en general, desde un enfoque de aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen y el uso positivo.

b) Ohartaraztea erabilera okerretik erator daitezkeen arriskuez, indarkeriako hainbat egoera sor baitaitezke, hala nola ziberjazarpena eta, bereziki, pertsona adingabeen kontrako indarkeriazko fenomenoak; esaterako, groominga, genero-ziberrindarkeria edo sextinga, bai eta indarkeriazkoak, pornografikoak edo desegokiak izan daitezkeen edukietara sartzeagatik eta haur eta nerabeek pornografia kontsumitzeagatik sor daitezkeen arriskuez ere.

b) Alertar sobre los riesgos derivados de un uso inadecuado que pueda generar distintas situaciones de violencia, como el ciberacoso y, en especial, los fenómenos de violencia sexual contra las personas menores, tales como el grooming, la ciberviolencia de género o el sexting, así como sobre el acceso a contenido potencialmente violento, pornográfico o inadecuado y el consumo de pornografía entre la población infantil y adolescente.

c) Ezagutzera ematea Interneteko edo gizarte-sareetako eduki ez-zilegien berri emateko dauden salaketa-kanalak.

c) Dar a conocer los canales de denuncia de la existencia de contenidos ilícitos disponibles en redes sociales o en Internet.

3.– Kanpaina horiek modu irisgarrian egingo dira, adin-tarteen arabera bereizita, adingabe guztiek kanpaina horien berri izateko aukera izan dezaten, pertsona adingabeen ikuspegia eta iritziak txertatuta.

3.– Estas campañas se realizarán de modo accesible, diferenciando por tramos de edad, de manera que se garantice el acceso a aquellas a todas las personas menores de edad, incorporando la perspectiva y opiniones de las propias personas menores.

96. artikulua.– Harremanaren, informazioaren eta komunikazioaren teknologietarako eskubidea sustatzeko jarduketak.

Artículo 96.– Actuaciones de promoción del derecho a las tecnologías de la relación, la información y la comunicación.

1.– Eusko Jaurlaritzak, hezkuntzaren arloan eskumena duen sailaren bitartez, alfabetatze digital eta mediatikoa sartuko du eskola-curriculumean, etapa ebolutibo bakoitzera egokituta, eta kontuan izanik desgaitasunen bat duten pertsona adingabeen hezkuntza-laguntzako premia espezifikoak, adingabeek ikas dezaten linean errespetuz, segurtasunez eta erantzukizunez jarduten.

1.– El Gobierno Vasco, a través de su departamento competente en materia de educación, incluirá en el currículo escolar la alfabetización digital y mediática, de forma adaptada a cada etapa evolutiva, así como a las necesidades específicas de apoyo educativo de las personas menores con discapacidad, con el fin de que las personas menores de edad aprendan a actuar en línea con respeto, seguridad y responsabilidad.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, jarduketa hauek garatuko dituzte:

2.– Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán las siguientes actuaciones:

a) Familiei laguntzeko neurriak hartzea, gurasoen rola indartzeko eta babesteko beren legezko betebeharrak betetzea ahalbidetzen duten gaitasunak eta trebetasunak garatuz, eta, bereziki, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 84.1 artikuluan ezarritakoak garatuz.

a) Arbitrar medidas de acompañamiento a las familias, para reforzar y apoyar el rol de las personas progenitoras a través del desarrollo de competencias y habilidades que favorezcan el cumplimiento de sus obligaciones legales y, en particular, las establecidas en el artículo 84.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

b) Hiri- edo landa-eremuetan irispidea ekitate-baldintzetan sustatzea.

b) Promover el acceso en condiciones de equidad en ámbitos urbanos o rurales.

c) Harremanaren, informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien eremuan, bideojokoen arloa barne, diharduten enpresen gizarte-erantzukizuna sustatzea, Interneten haurrak eta nerabeak babesteko arloan, eta, sektore pribatuarekin elkarlanean, aplikazio eta zerbitzu digitalen hasieran eta garapenean haurren eta nerabeen babesa kontuan hartzea sustatzea.

c) Incentivar la responsabilidad social de las empresas que desarrollan sus actividades en el ámbito de las nuevas tecnologías de la relación, la información y la comunicación, incluidos los videojuegos, en materia de protección de la infancia y la adolescencia en Internet, y fomentar, en colaboración con el sector privado, que el inicio y desarrollo de aplicaciones y servicios digitales tenga en cuenta la protección a la infancia y la adolescencia.

d) Nazioarteko ekimenetan parte hartzea, harremanaren, informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrietako programak eta, bereziki, bideojokoak baimendu, etiketatu eta kontrolatzeko irizpide komunak ezartzeko.

d) Participar en iniciativas internacionales tendentes al establecimiento de criterios comunes de autorización, de etiquetado y de control de los programas de nuevas tecnologías de la relación, la información y la comunicación, y, en particular, de los videojuegos.

XV. KAPITULUA
CAPÍTULO XV
KONTSUMOAREN ARLOKO ESKUBIDEAK SUSTATZEKO JARDUKETAK
ACTUACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS EN MATERIA DE CONSUMO

97. artikulua.– Sentsibilizazioa eta kontzientziazioa.

Artículo 97.– Sensibilización y concienciación.

Eusko Jaurlaritzak, kontsumoaren arloan dituen eskumenak egikarituz, dibulgazio-jarduketak egingo ditu herritar guztiak eta, bereziki, pertsona adingabeak informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko kontsumo arduratsu, jasangarri, kritiko eta etikoa izateko duten eskubideaz.

El Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de consumo, desarrollará actuaciones de divulgación con el fin de informar, sensibilizar y concienciar al conjunto de la población y, en particular, a la población infantil y adolescente del derecho de las personas menores a acceder a un consumo responsable, sostenible, crítico y ético.

98. artikulua.– Kontsumitzaile-eskubidea sustatzeko jarduketak.

Artículo 98.– Actuaciones de promoción del derecho como personas consumidoras.

1.– Eusko Jaurlaritzak, kontsumoaren arloan eskumena duen sailaren bidez, zaindu egingo du pertsona adingabeek berariazko beharrizan eta ezaugarriak dituzten kontsumitzaile gisa dituzten eskubide eta interesak errespetatu eta sustatu egiten direla, eta defentsa eta babes berezia dutela.

1.– El Gobierno Vasco, a través del departamento competente en materia de consumo, velará por que los derechos e intereses de las personas menores, como colectivo de consumidoras con necesidades y características específicas, sean respetados y promovidos, y gocen de defensa y protección especiales.

2.– Aurreko apartatuan aurreikusitako ondoreetarako, jarduketa hauek garatuko ditu:

2.– A los efectos previstos en el apartado anterior, desarrollará las siguientes actuaciones:

a) Irisgarritasunaren, segurtasunaren eta publizitatearen arloko araudi aplikagarria zorrotz betetzen dela gainbegiratuko du, eta abusuzko praktiketatik defendatuko ditu; horretarako, kontsumitzaile-antolakundeetan era aktiboan parte hartuko du.

a) Supervisará el estricto cumplimiento de la normativa aplicable en materia de accesibilidad, seguridad y publicidad, y las defenderá de las prácticas abusivas, para lo que se contará con la participación activa de organizaciones de personas consumidoras.

b) Kontsumoaren arloan harremanaren, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak behar bezala erabiltzen lagunduko du.

b) Contribuirá a hacer un buen uso de las tecnologías de la relación, la información y la comunicación en materia de consumo.

c) Pertsona adingabeei orientazioa eta laguntza emango die kontsumitzaile eta erabiltzaile gisa dituzten eskubideak egikari ditzaten, eta haien eskubideak urratzen dituzten jokabideen aurrean salaketa-, kexa- eta erreklamazio-prozeduretarako sarbidea erraztuko die bai haiei, bai haien guraso, legezko ordezkari, harreragile edo zaintzaileei.

c) Prestará orientación y apoyo a las personas menores en el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras y usuarias, y les facilitará el acceso, tanto a ellas mismas como a sus personas progenitoras, representantes legales o las personas acogedoras o guardadoras, a los procedimientos de denuncia, queja y reclamación ante conductas que atenten contra sus derechos.

d) Kontsumo arduratsurako hezkuntza sustatuko du, kontsumo-ohitura osasungarriak bultzatzeko.

d) Promoverá la educación para el consumo responsable con la finalidad de fomentar hábitos de consumo saludables.

99. artikulua.– Argitalpenei lotutako mugak.

Artículo 99.– Limitaciones en relación con las publicaciones.

1.– Debekatuta dago pertsona adingabeei haien nortasunaren garapenerako kaltegarri izan daitezkeen argitalpenak saltzea, eta, betiere, indarkeria, pornografia edo harreman pertsonaletako esplotazioa erakusten duten edukia daukatenak, balio sexistak edo estereotipatuak sustatzen dituztenak edo emakumeen kontrako indarkeria-adierazpenak banalizatzen dituztenak, tratu apalesgarria islatzen dutenak, delitu-jarduerak egitera bultzatzen dutenak, lege honen 25. artikuluan aipatutako arrazoietatik edozein dela-eta elkartasunik eza edo diskriminazioa sustatzen dutenak, edo adingabeen garapenerako kaltegarria izan daitekeen beste edozein eduki dutenak.

1.– Se prohíbe la venta a personas menores de publicaciones cuyo contenido sea susceptible de resultar perjudicial para el desarrollo de su personalidad y, en todo caso, de aquellas que tengan un contenido violento, pornográfico o de explotación en las relaciones personales, fomenten valores sexistas o estereotipados o banalicen cualquier manifestación de violencia contra las mujeres, reflejen un trato degradante, inciten a actividades delictivas o fomenten la insolidaridad o la discriminación por cualquier razón en los términos que se contemplan en el artículo 25 de esta ley, o tengan cualquier otro contenido susceptible de resultar perjudicial para su desarrollo.

2.– Debekatuta dago pertsona adingabeei, zuzenean nahiz zeharka, goiko apartatuan aipatutakoak bezalako argitalpenak eskaintzea, edo horiek haientzat erakusgai jartzea, haur eta nerabeek libreki hartu ahal izateko moduan.

2.– Se prohíbe el ofrecimiento, de forma directa o indirecta, a personas menores, o la exposición de manera que queden libremente a su alcance, del tipo de publicaciones mencionado en el apartado anterior.

3.– Debekatuta dago argitalpenetan pertsona adingabeei dagozkien izenak, irudiak edo beste datu batzuk hedatzea, lege honen 50 eta 90. artikuluetan ezarritako moduan, Adingabearen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoari jarraituz, eta Ohorerako, Norberaren eta Familiaren Intimitaterako eta Norberaren Irudirako Eskubidearen Babes Zibilari buruzko maiatzaren 5eko 1/1982 Lege Organikoan xedatutako moduan.

3.– Se prohíbe la difusión en las publicaciones de nombres, imágenes u otros datos correspondientes a personas menores, en los términos establecidos en los artículos 50 y 90 de esta ley, en aplicación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

4.– Debekatuta daude, orobat, indarrean dagoen ordenamendu juridikoan argitalpenei buruz berariaz debekatuta dauden gainerako jarduerak.

4.– Se prohíben cuantas otras actividades referidas a publicaciones se encuentren expresamente prohibidas en el ordenamiento jurídico vigente.

100. artikulua.– Ikus-entzunezko materialari lotutako mugak.

Artículo 100.– Limitaciones en relación con el material audiovisual.

1.– Debekatuta dago pertsona adingabeei haien garapenari kalte egin diezaioketen bideoak, bideojokoak edo ikus-entzunezko edozein material saltzea eta alokatzea, eta, betiere, indarkeria, pornografia edo harreman pertsonaletako esplotazioa erakusten duten edukia daukatenak, balio sexistak edo estereotipatuak sustatzen dituztenak edo emakumeen kontrako indarkeria-adierazpenak banalizatzen dituztenak, tratu apalesgarria islatzen dutenak, delitu-jarduerak egitera bultzatzen dutenak, lege honen 25. artikuluan aipatutako arrazoietatik edozein dela-eta elkartasunik eza edo diskriminazioa sustatzen dutenak, edo haien garapenerako kaltegarria izan daitekeen beste edozein eduki dutenak.

1.– Se prohíbe la venta y el alquiler a personas menores de vídeos, videojuegos o cualquier material audiovisual susceptible de perjudicar su desarrollo, y, en todo caso, de aquellos que tengan un contenido violento, pornográfico o de explotación en las relaciones personales, fomenten valores sexistas o estereotipados o banalicen cualquier manifestación de violencia contra las mujeres, reflejen un trato degradante, inciten a actividades delictivas o fomenten la insolidaridad o la discriminación por cualquier razón en los términos que se contemplan en el artículo 25 de esta ley, o tengan cualquier otro contenido susceptible de resultar perjudicial para su desarrollo.

2.– Debekatuta dago aurreko apartatuan aipatutako ikus-entzunezko materiala proiektatzea pertsona adingabeak sartzea baimenduta dagoen lokal eta ikuskizunetan, eta, oro har, material hori pertsona adingabeen artean hedatzea, edozein bitartekoren bidez.

2.– Se prohíbe la proyección del tipo de material audiovisual referido en el apartado anterior en locales o espectáculos a los que está permitida la asistencia de personas menores y, en general, su difusión, por cualquier medio, entre personas menores.

3.– Debekatuta daude, orobat, indarrean dagoen ordenamendu juridikoan berariaz debekatuta dauden ikus-entzunezko materialen inguruko beste jarduera guztiak.

3.– Se prohíben cuantas otras actividades referidas a material audiovisual se encuentren expresamente prohibidas en el ordenamiento jurídico vigente.

101. artikulua.– Substantziei lotutako mugak.

Artículo 101.– Limitaciones en relación con sustancias.

1.– Pertsona adingabeek kontsumitu edo erabiltzeko merkaturatzen diren produktuek honako betekizun hauek bete beharko dituzte:

1.– Para ser comercializados para su uso o consumo por parte de las personas menores, los productos deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Ez edukitzea substantzia kaltegarririk, indarrean den legerian aurreikusten den bezala.

a) No contener sustancias perjudiciales en los términos previstos en la legislación vigente.

b) Erraz ikusteko moduan ematea produktuaren osaera, ezaugarri zein erabilerari buruzko informazioa, eta aditzera ematea zein adin-tartetako pertsona adingabeentzat diren.

b) Facilitar, de forma visible, información sobre su composición, características y uso, así como indicar la franja de edad de las personas menores a quienes van destinados.

c) Neurri horien egokitasuna bermatzeko behar diren segurtasun-neurriak betetzea, bai xede duten erabilerarako, bai erabilera desegokiaren ondorioz sor daitezkeen ondorio kaltegarriak saihesteko.

c) Cumplir las medidas de seguridad suficientes para garantizar su idoneidad, tanto para el uso al que están destinados como, incluso, para evitar las consecuencias nocivas que se puedan derivar de su uso inadecuado.

2.– Herritar guztiei zuzendutako produktuak merkaturatzeko baldintzak arautzeko, neurri hauek ezarriko dira:

2.– Se aplicarán las siguientes medidas reguladoras de las condiciones de comercialización de productos destinados a la población general:

a) Farmazia-produktuei buruzko araudia betetzen dela zaintzea. Espezifikoki, sendagaiak egin eta aurkeztea istripuak zentzuz prebenitzea bermatzeko moduan, batez ere haur eta nerabeei dagokienez eta, bereziki, haien gaitasun intelektualari eragiten dion desgaitasunen bat dutenei dagokienez.

a) Velar por el cumplimiento de la normativa sobre productos farmacéuticos. Con carácter específico, velar por que los medicamentos se elaboren y presenten de forma que garanticen la prevención razonable de accidentes; en especial, en relación con la infancia y la adolescencia, y, en particular, con quienes tengan una discapacidad que afecte a su capacidad intelectual.

b) Detergenteak eta, oro har, garbiketarako produktuak istripuak zentzuz prebenitzeko moduan aurkeztuko direla zaintzea, eta, batez ere, irekitzea eragozteko segurtasun-sistemak edukiko dituztela eta ez dela kolore eta zapore bereziki erakargarririk erabiliko.

b) Velar por que los detergentes y, en general, los productos de limpieza se presenten de forma que garanticen la prevención razonable de accidentes y, en particular, cuenten con cierres de seguridad resistentes a la apertura y eviten los colores y sabores especialmente atractivos.

3.– Pertsona adingabeei produktu jakin batzuk saltzea edo hornitzea debekatzeko honako neurri hauek ezarriko dira:

3.– Se aplicarán las siguientes medidas de prohibición de la venta o suministro de determinados productos a personas menores:

a) Edari alkoholdunak, tabakoa edo haien produktuak hemezortzi urtetik beherako pertsonei saldu edo hornitzeko debekua, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legean ezarritako moduan.

a) Prohibición de vender o suministrar bebidas alcohólicas, tabaco o sus productos a personas menores de dieciocho años, en los términos contemplados en la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias.

b) Pertsona adingabeei artikulu honetan adierazitakoez bestelako produkturen bat saltzeko edo emateko debekua, baldin eta produktu horrek mendekotasun fisikoa edo psikikoa eragin badezake edo bizitza arriskuan jar badezake, nahiz eta erabilera desegokiaren ondorioz izan, edo, oro har, osasunari edo nortasunaren garapen askeari kalte egin badiezaiekete, bereziki produktu toxiko eta leherkorrak.

b) Prohibición de vender o suministrar a las personas menores cualquier producto distinto de los indicados en el presente artículo que pueda causar dependencia física o psíquica o poner en peligro la vida, aunque sea por un uso inadecuado, o, en general, que pueda producir efectos que perjudiquen la salud o el libre desarrollo de la personalidad; en particular, los productos tóxicos y explosivos.

102. artikulua.– Zerbitzuetarako irispiderako mugak.

Artículo 102.– Limitaciones en el acceso a servicios.

1.– Euskal administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, neurriak hartuko dituzte pertsona adingabeei zerbitzu jakin batzuetarako irispidea mugatzeko, hurrengo apartatuetan ezartzen den moduan.

1.– Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas para limitar el acceso de las personas menores a determinados servicios, en los términos que se establecen en los apartados siguientes.

2.– Pertsona adingabeak joko-establezimendu eta -lokaletara sartzeko, Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legean eta hura garatzeko araudian xedatutakoa bete beharko da. Bereziki, pertsona adingabeentzat debekatuta dago:

2.– Las personas menores accederán a los establecimientos y locales de juego conforme a lo previsto en la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y su normativa de desarrollo. En particular, las personas menores tienen prohibido:

a) Dirua edo balio ekonomikoa duten gauzak jokatzen diren zori, apustu eta ausazko jokoetan parte hartzea, orobat diru-saria ematen duten jolas-makinak erabiltzea eta apustuetan parte hartzea, Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legeak ezarritako moduan.

a) Practicar juegos de suerte, envite o azar en los que se arriesgan cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables, utilizar máquinas recreativas con premio y participar en apuestas, en los términos establecidos en la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Beren nortasunaren garapenerako kaltegarria izan daitekeen edukia duten jolas-makinak erabiltzea eta, betiere, indarkeria, pornografia edo harreman pertsonaletan esplotazioa erakusten duen edukia daukatenak, tratu apalesgarria islatzen dutenak, delitu-jarduerak egitera bultzatzen dutenak, lege honen 25. artikuluan aipatutako arrazoietatik edozein dela-eta elkartasunik eza edo diskriminazioa sustatzen dutenak, edo haien garapenerako kaltegarria izan daitekeen beste edozein eduki dutenak.

b) Utilizar las máquinas recreativas cuyo contenido sea susceptible de resultar perjudicial para el desarrollo de su personalidad y, en todo caso, aquellas que tengan un contenido violento, pornográfico o de explotación en las relaciones personales, reflejen un trato degradante, inciten a actividades delictivas o fomenten la insolidaridad o la discriminación por cualquier razón en los términos que se contemplan en el artículo 25 de esta ley, o tengan cualquier otro contenido susceptible de resultar perjudicial para su desarrollo.

3.– Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legean ezarritakoaren arabera, pertsona adingabeak ezin izango dira establezimenduetan sartu edo egon, baldin eta adingabeentzat desegokitzat jotako jarduerarik egiten edo erakusten bada establezimenduotan, edo adingabeentzat material edo informazio desegokia zabaltzen bada edozein bitartekoren bidez.

3.– De conformidad con lo previsto en la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, queda prohibida la entrada y permanencia de las personas menores de edad en establecimientos donde se efectúen, exhiban o realicen actividades calificadas como no aptas para ellas, o se acceda, por cualquier tipo de medio, a material o información no apta para dichas personas.

4.– Joko eta apustuekin zerikusirik duten jarduerak egiten diren establezimendu eta lokalek jokoaren arloan indarrean dagoen legeriak ezarritako gutxieneko distantzia zaindu beharko dute Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetatik, baita hizkuntza-eskoletatik eta arte- eta kirol-irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxeetatik ere.

4.– Los establecimientos y locales en los que se realicen actividades relativas al juego y las apuestas deberán guardar, respecto de cualquier centro educativo en el que se impartan enseñanzas regladas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria y las enseñanzas de idiomas, las enseñanzas artísticas y las deportivas, la distancia mínima fijada en la legislación vigente en materia de juego.

5.– Hamasei urtetik beherako pertsona adingabeek hoteletan edo antzeko funtzioak dituzten beste establezimendu batzuetan ostatu hartzea eskatzen dutenean, gurasoen, legezko ordezkarien edo harreragileen edo zaintzaileen laguntzarik edo berariazko baimenik gabe, establezimenduaren arduradunak horren berri eman beharko die azken horiei edo, halakorik ezean, polizia-agintaritzari, haiek aurki ditzaten.

5.– Cuando las personas menores de edad inferior a dieciséis años soliciten alojamiento en hoteles u otros establecimientos de similares funciones sin el acompañamiento o consentimiento expreso de sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras o guardadoras, la persona responsable de dichos establecimientos deberá ponerlo en conocimiento de estas últimas o, en su defecto, de la autoridad policial, a los efectos de su localización.

IV. TITULUA
TÍTULO IV
HAUR ETA NERABEEN OSASUNERAKO, HEZKUNTZARAKO, ONGIZATE MATERIALERAKO ETA GIZARTE-INKLUSIORAKO KALTEGARRIAK DIREN EGOEREN PREBENTZIOA, DETEKZIOA ETA ARRETA
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE SITUACIONES PERJUDICIALES PARA LA SALUD, LA EDUCACIÓN, EL BIENESTAR MATERIAL Y LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

103. artikulua.– Prebenitu, detektatu eta arreta emateko eginbeharra.

Artículo 103.– Deber de prevención, detección y atención.

1.– Euskal administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, prebentzio-, detekzio- eta arreta-ekintzak egin beharko dituzte, osasunaren, hezkuntzaren, ongizate materialaren eta gizarte-inklusioaren eremuan, pertsona adingabeek beren garapen oso eta harmonikorako kaltegarriak diren egoerak jasan ez ditzaten, eta, horrelakorik gertatuz gero, goiz esku hartu beharko dute haien beharrei erantzuteko egokienak diren arreta-moduekin:

1.– Las administraciones públicas vascas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán desarrollar, en el ámbito de la salud, de la educación, del bienestar material y de la inclusión social, acciones de prevención, detección y atención orientadas a evitar que las personas menores sufran situaciones perjudiciales para su desarrollo pleno y armónico, y, en caso de producirse, intervenir precozmente con las formas de atención más idóneas para responder a sus necesidades:

a) Osasunerako kaltegarriak diren egoeren prebentzioa, detekzioa eta arreta, zeinen artean egongo baitira, besteak beste, gaixotasunak, garapenaren nahasmenduak, sexu- eta ugalketa-osasuneko arazoak, obesitatea, osasun mentaleko nahasmenduak, elikadura-jokabidearen nahasmenduak barne, mendekotasunak eta istripuak.

a) Prevención, detección y atención de situaciones perjudiciales para la salud, tales como: enfermedades, trastornos del desarrollo, problemas en la salud sexual y reproductiva, obesidad, trastornos de salud mental, incluidos los trastornos de la conducta alimentaria, adicciones y accidentes.

b) Hezkuntza-garapenerako kaltegarriak diren egoeren prebentzioa, detekzioa eta arreta, zeinen artean egongo baitira, besteak beste, eskolagabetzea, eskola-absentismo eta -porrota.

b) Prevención, detección y atención a situaciones perjudiciales para el desarrollo educativo, tales como: desescolarización, absentismo y fracaso escolar.

c) Ongizate materialerako eta gizarte-inklusiorako kaltegarriak diren egoeren prebentzioa, detekzioa eta arreta, zeinen artean egongo baitira, besteak beste, pobrezia, bizitegi-bazterketa eta gizarte-bazterketa.

c) Prevención, detección y atención a situaciones perjudiciales para el bienestar material y la inclusión social, tales como: pobreza, exclusión residencial y exclusión social.

2.– Aurreko apartatuan aipatutako egoerak ez dira berez babesgabetasun-egoerak, baina, kasu jakin batzuetan, indarkeria-egoera, babesgabetasun-arriskuko egoera edo babesgabetasun-egoera baten adierazgarri izan daitezke, kasu jakin bakoitzaren larritasunaren edo inguruabarren arabera. Kasu horietan, hurrenez hurren, lege honen V eta VI. tituluetako xedapenak aplikatu beharko dira.

2.– Las situaciones indicadas en el apartado anterior no constituyen por sí mismas situaciones de desprotección, si bien, en determinados casos, pueden ser indicativas, en función de la gravedad o de las circunstancias concurrentes en cada supuesto particular, de una situación de violencia o de una situación de riesgo de desprotección o de una situación de desprotección. En tales casos deberán aplicarse, respectivamente, las disposiciones contenidas en los títulos V y VI de esta ley.

3.– Titulu honetan jasotako ekintzak eta, bereziki, babes-faktoreak sustatzea xede duten prebentzio-ekintzak III. tituluan eremu bakoitzerako araututako sustapen-ekintzekin batera aplikatu ahal izango dira, jarduketen koherentzia bermatzeko eta baliabide publikoak hobeto aprobetxatzeko.

3.– Las acciones contempladas en este título y, en particular, las acciones de prevención dirigidas a la promoción de factores de protección podrán aplicarse conjuntamente con las acciones de promoción reguladas en el título III para los distintos ámbitos, con el fin de garantizar la coherencia de las actuaciones y el mejor aprovechamiento de los recursos públicos.

4.– Prebentzio-ekintzaren eraginkortasuna bermatzeko, euskal administrazio publikoek, titulu honetan arautzen diren jarduketa-eremuetan, lege honen 9. artikuluan ezarritakoaren araberako tresna tekniko baliozkotuak hartu beharko dituzte.

4.– Con la finalidad de garantizar la eficacia de la acción preventiva, las administraciones públicas vascas deberán adoptar, en los diferentes ámbitos de actuación regulados en este título, instrumentos técnicos validados en los términos que se establecen en el artículo 9 de esta ley.

I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
OSASUN FISIKO ETA MENTALERAKO KALTEGARRIAK DIREN EGOEREN PREBENTZIOA, DETEKZIOA ETA ARRETA
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE SITUACIONES PERJUDICIALES PARA LA SALUD FÍSICA Y MENTAL

104. artikulua.– Gaixotasun eta nahasmenduen prebentzioa eta detekzioa.

Artículo 104.– Prevención y detección de enfermedades y trastornos.

1.– Eusko Jaurlaritzak, osasunaren arloan dituen eskumenak egikarituz, eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak, III. tituluan jasotako osasunaren sustapenerako jarduketekin batera, haur eta nerabeen gaixotasunak, gaixotasun arraroak barne, prebenitzera eta, hala badagokio, goiz detektatzera bideratutako jarduketak antolatuko dituzte, bai eta osasunerako arrisku-faktoreekiko esposizioa murriztera eta babes-faktoreak indartzera bideratutakoak ere.

1.– El Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de salud, y Osakidetza-Servicio vasco de salud articularán, junto con las actuaciones orientadas a la promoción de la salud contempladas en el título III, las actuaciones orientadas a prevenir las enfermedades en la población infantil y adolescente, incluidas las enfermedades raras, y, en su caso, a detectarlas precozmente, a disminuir la exposición a factores de riesgo para la salud y a potenciar los factores de protección.

2.– Zehazki, aldian aldiko osasun-kontrolak bermatuko dira, baita osasun-agintaritzak proposatutako txertoen egutegian jasotako gaixotasun infekzioso eta kutsakorren kontrako immunizazioa ere, betiere osasun-agintaritzak ezarritako irizpideekin bat etorriz.

2.– En particular, se garantizarán controles periódicos de salud, así como la inmunización contra las enfermedades infectocontagiosas contempladas en el calendario de vacunas propuesto por la autoridad sanitaria, de acuerdo con los criterios establecidos por esta.

3.– Halaber, Eusko Jaurlaritzak, ingurumen- eta ekologia-arloan dituen eskumenak egikarituz, arlo horretan eskumenak dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko beste administrazio publiko batzuekin elkarlanean, ingurumenaren kalitatea bilatuko du, ura, elikagaiak, airea eta lurzoruarekin lotutako ingurumen-arriskuak kontrolatuz eta horien jarraipena eginez, elikagaien eta edarien segurtasun-bermeak hobetuz eta ingurumenarekiko esposizioen biomonitorizazioa garatuz.

3.– Asimismo, el Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de medioambiente y ecología, en colaboración con otras administraciones públicas vascas competentes en esta materia, procurará la calidad del entorno ambiental mediante el control y seguimiento de los riesgos ambientales –agua, alimentos, aire y suelo–, mejorando las garantías de seguridad de los alimentos y bebidas, y desarrollando la biomonitorización a exposiciones ambientales.

1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
GARAPEN-NAHASMENDUEN PREBENTZIOA, DETEKZIOA ETA ARRETA
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN A TRASTORNOS DEL DESARROLLO

105. artikulua.– Garapen-nahasmenduen prebentzioa eta detekzioa.

Artículo 105.– Prevención y detección de trastornos del desarrollo.

1.– Eusko Jaurlaritzak, gizarte-, osasun- eta hezkuntza-zerbitzuen arloan dituen eskumenak egikarituz, eta foru-aldundiek, gizarte-zerbitzuen arloan eskumena duten sailen bitartez, behar diren jarduketak egingo dituzte garapen-nahasmenduak edo kalte horiek jasateko arriskua prebenitzeko edo, hala badagokio, goiz detektatzeko, arreta goiztiarreko esku-hartze integralaren esparruan, hau da, zero urtetik sei urtera bitarteko haurrei, haien familiei eta inguruneari zuzendutako jarduketa guztiak biltzen dituen esparruan, diziplinarteko osasun-, hezkuntza- eta gizarte-ikuspuntutik.

1.– El Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de servicios sociales, salud y educación, y las diputaciones forales, a través de sus departamentos competentes en materia de servicios sociales, desarrollarán las actuaciones necesarias para la prevención o, en su caso, la detección precoz de los trastornos del desarrollo o del riesgo de padecerlos, en el marco de la intervención integral en atención temprana, que agrupa el conjunto de las actuaciones dirigidas a la población infantil de cero a seis años, a sus familias y al entorno, desde una perspectiva interdisciplinar sanitaria, educativa y social.

2.– Zehazki, jarduketa hauek garatuko dituzte:

2.– En particular, desarrollarán las siguientes actuaciones:

a) Haurdun dauden pertsona adingabeei arreta eta jarraipen intentsiboa egitea arrisku-egoerak detektatzeko eta etorkizuneko gurasoei informazioa, laguntza eta orientazioa emateko eginkizunak betetzen dituzten profesionalen bidez, hots, lehen mailako arretako zein obstetriziako profesionalen eta emaginen bidez. Kasuaren inguruabarren argitan egokitzat jotzen bada, arrisku biologiko, psikologiko edo sozial handiko haurdunaldien arretan espezializatutako zerbitzuetara bideratu edo haiekin koordinatuko dira, eta zerbitzu horietatik emango dira haurdunari eta kontzebituari ahalik eta arreta onena ematea bermatzeko beharrezkoak diren laguntza sanitario, sozial eta psikologikoak.

a) Atención y seguimiento intensivo de personas menores embarazadas por parte de las diferentes personas profesionales –atención primaria, obstetricia y matronas– que desarrollen las funciones de detección de situaciones de riesgo y de información, apoyo y orientación a las futuras madres y padres. Cuando a la vista de las circunstancias del caso se considere oportuno, se procederá a la derivación o coordinación con servicios especializados en atención a embarazos de alto riesgo biológico, psicológico o social, desde los cuales se aportarán las ayudas sanitarias, sociales y psicológicas que resulten necesarias para garantizar la mejor atención de la embarazada y del concebido o de la concebida.

b) Amari eta haurtxoari jaio aurreko, jaiotza inguruko eta jaio ostean eman beharreko laguntzari buruzko prozesu guztiak integratzea, eskura dagoen ebidentziarik onenean oinarritutako praktika klinikoko gidekin bat etorriz.

b) Integración de todos los procesos relativos a la asistencia prenatal, perinatal y posnatal al bebé o a la bebé y a la madre, acorde a las guías de práctica clínica basadas en la mejor evidencia disponible.

c) Sortzetiko gaixotasunen prebentzioa eta detekzio goiztiarra, baita urritasun psikiko eta fisikoena ere, indarrean dagoen lege-esparruak, etikak, teknologiak eta lehendik dauden baliabideek osasun-sistemari ezartzen dizkioten mugekin soilik, eta, bereziki, jaio aurretik eta jaio berritan sortzetiko gaixotasunak bahetzearen bidez, haurren gorreria goiz detektatzea barne.

c) Prevención y detección precoz de enfermedades congénitas, así como de deficiencias psíquicas y físicas, únicamente con los límites que el marco legal vigente, la ética, la tecnología y los recursos existentes impongan al sistema sanitario, en particular mediante el cribado prenatal y cribado neonatal de enfermedades congénitas, incluida la detección precoz de la sordera infantil.

d) Arrisku biologiko, psikologiko edo sozialeko baldintzak dituzten haurren jarraipena egitea, horiek haurren garapenaren lehen urteetan izateak adierazpen berantiarragoa izango duten hainbat arazo izateko arriskua areagotzen baitute.

d) Seguimiento de los niños y las niñas con condiciones de riesgo biológico, psicológico o social, cuya presencia incrementa el riesgo de problemas diversos que tendrán una expresión más tardía durante los primeros años del desarrollo infantil.

e) Gurasoek, legezko ordezkariek eta harreragile edo zaintzaileek gurasotasun positiboko ikastaro eta tailerretan edo tratu oneko programa espezifikoetan parte hartzea erraztera bideratutako jarduketak.

e) Actuaciones orientadas a facilitar la participación del padre o de la madre, de las representantes y los representantes legales y de las personas acogedoras o guardadoras en cursos y talleres de parentalidad positiva o en programas específicos de buen trato.

3.– Aurreko apartatuan xedatutakoari kalterik egin gabe, haurduna hogeita bost urtetik beherakoa bada, eta ama izango denaren jokabidea edo haren inguruabar berezi eta zaurgarriak direla-eta kontzebituaren garapen normalean edo osasunean eragina izan dezakeen jaio aurreko arrisku-egoera posible bat badago, gero kontzebituaren arrisku- edo desanparo-egoeraren deklaraziorik ez egoteko edo, azken batean, jaio ondoren hori gertatzea saihesteko, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak, haurdunaldian zein jaiotzaren ondoren, arreta berezia eskainiko die amari eta haurtxoari, eta, hala badagokio, haien familiari. Arreta espezializatua etxez etxekoa izan daiteke, beharrezkoa dela baloratuz gero.

3.– Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando la gestante sea menor de veinticinco años de edad y concurra una situación de posible riesgo prenatal asociada a la conducta de la futura madre o a sus circunstancias particulares y de vulnerabilidad que pueda afectar al normal desarrollo o a la salud del concebido o de la concebida, con la finalidad de prevenir y, en último término, evitar una eventual declaración de situación de riesgo o desamparo del concebido o de la concebida una vez haya nacido, Osakidetza-Servicio vasco de salud prestará, tanto durante el embarazo como con posterioridad al nacimiento, una atención especial a la madre y a su bebé, y, en su caso, a su familia. La atención especializada podrá ser domiciliaria en el caso de que se valore necesaria.

4.– Nolanahi ere, osasun-langileek emango dute arreta hori, eta barne hartuko ditu honako alderdi hauetan jardunbide egokiak edo hobekuntzak bermatzeko edo gehitzeko esku-hartzeak:

4.– En todo caso, la atención será prestada por personal sanitario, e incluirá intervenciones centradas en garantizar o incorporar buenas prácticas o mejoras en los siguientes aspectos:

a) Osasuna eta arriskuen prebentzioa sustatzea; eta bertan sartzen dira haurra jaio aurretik amaren osasuna hobeto zaintzeko jokabideak; ohitura osasungarriak elikaduran, jarduera fisikoan, atsedenaldian edo osasun emozionalean; eta tabakoaren, alkoholaren eta bestelako substantzien kontsumoa saihestea edo, hala badagokio, murriztea.

a) Promoción de la salud y prevención de riesgos, que incluye conductas de un mejor cuidado de la salud materna prenatal, hábitos saludables –en la alimentación, en el ejercicio de la actividad física, en el descanso o en la salud emocional– y evitación o, en su caso, reducción del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias.

b) Amaren eta kontzebituaren arteko atxikimendu-lotura egokia sortzen laguntzea.

b) Establecimiento de un adecuado vínculo de apego entre la madre y el concebido o la concebida.

c) Haurraren osasuna eta garapena hobetzea, gurasoei laguntza emanez zainketa trebea, ardurazkoa eta sentikorra eskaintzeko: amaren/aitaren eta haurren arteko interakzioa.

c) Mejora de la salud y el desarrollo del niño o de la niña, ayudando a los padres y las madres a proporcionarle un cuidado competente, responsable y sensible: interacción materno/paterno-infantil.

d) Amen bizi-garapen goiztiarra.

d) Desarrollo vital temprano de las madres.

5.– Aurrekoari kalterik egin gabe, artikulu honen 3. apartatuan aipatzen den arreta espezializatua emango da eskumena duten gizarte-zerbitzuekin koordinatuta. Gainera, beharrezkoa bada, ama izango denaren jokabidea edo inguruabar berezi edo zaurgarriak direla-eta jaio aurreko arriskua dagoela iritziz gero, babes-neurriak hartuko dira lege honen VI. tituluan aurreikusitako moduan.

5.– Sin perjuicio de lo anterior, la atención especializada a la que se alude en el apartado 3 de este artículo se prestará en coordinación con los servicios sociales competentes. Y, en caso necesario, por considerarse que existe riesgo prenatal asociado a la conducta o a las circunstancias particulares o de vulnerabilidad de la futura madre, se adoptarán medidas de protección en los términos contemplados en el título VI de esta ley.

106. artikulua.– Arreta goiztiarra.

Artículo 106.– Atención temprana.

1.– Aurreko artikuluan aipatutako administrazio publikoek, beren eskumenen eremu materialean, behar diren jarduketak egingo dituzte garapen-nahasmenduei edo horiek jasateko arriskuari aurre egiteko, arreta goiztiarreko esku-hartze integralaren esparruan. Esku-hartze horretan, psikomotrizitate, psikoterapia, fisioterapia, logopedia, gizarte-lan, psikopedagogia, psikologia, lanbide-terapia, gizarte-hezkuntza eta hezkuntza-laguntzako esku-hartzeak sartu ahal izango dira, baita oztopo fisikoak eta sozialak gainditzeko laguntzak ere, haur bakoitzaren ingurune naturala kontuan hartuta.

1.– Las administraciones públicas indicadas en el artículo anterior, en el ámbito material de sus competencias, desarrollarán las actuaciones necesarias para la atención de los trastornos del desarrollo o del riesgo de padecerlos, en el marco de la intervención integral en atención temprana, que podrá incluir las intervenciones de psicomotricidad, psicoterapia, fisioterapia, logopedia, trabajo social, psicopedagogía, psicología, terapia ocupacional y educación social, así como apoyos educativos y apoyos dirigidos a la superación de barreras físicas y sociales, teniendo en cuenta el entorno natural de cada niño o niña.

2.– Esku-hartze horiek oro har eta sektoreen artean egingo dituzte, haurraren arreta-premien balorazioa egin ondoren, erregelamendu bidez ezarritakoari jarraituz, eta doakoak izango dira zerotik sei urtera arteko haurrentzat.

2.– Dichas intervenciones se prestarán, con carácter global e intersectorial, y previa valoración de las necesidades de atención del niño o la niña, en los términos que se establezcan reglamentariamente, y serán de carácter gratuito para niños y niñas de cero a seis años.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
SEXU- ETA UGALKETA-OSASUNAREN ARLOKO PREBENTZIOA, DETEKZIOA ETA ARRETA
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

107. artikulua.– Sexu- eta ugalketa-osasunaren arloko prebentzioa eta detekzioa.

Artículo 107.– Prevención y detección en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.

1.– Eusko Jaurlaritzak, osasunaren eta hezkuntzaren arloan dituen eskumenak egikarituz, sexu- eta ugalketa-osasunarekin zerikusia duten arriskuak prebenitzeko neurriak garatuko ditu.

1.– El Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de salud y de educación, desarrollará medidas de prevención de riesgos relacionados con la salud sexual y reproductiva.

2.– Zehazki, neurri horiek helburu hauek betetzera bideratuko dira:

2.– En particular, dichas medidas se orientarán a la consecución de los siguientes fines:

a) Nahi gabeko haurdunaldiak prebenitzea, antisorgailuetarako irisgarritasuna hobetzera bideratutako neurriak hartuta.

a) La prevención de embarazos no deseados, adoptándose medidas orientadas a mejorar la accesibilidad a la anticoncepción.

b) Oso adin goiztiarreko haurdunaldiak prebenitzea, osasunerako dakarten arriskua dela-eta.

b) La prevención de embarazos a edades muy tempranas, dado el riesgo para la salud que conllevan.

c) Sexu-transmisiozko gaixotasunak prebenitzea.

c) La prevención de infecciones de transmisión sexual.

d) Fetuaren garapenerako arriskuen prebentzioa haurdunaldi osoan zehar eta jaio aurreko fasean, jaiotza ingurukoan eta jaio ostekoan.

d) La prevención de riesgos para el desarrollo del feto durante toda la gestación y en la fase prenatal, perinatal y posnatal.

108. artikulua.– Sexu- eta ugalketa-osasunaren arloko arreta.

Artículo 108.– Atención en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.

Eusko Jaurlaritzak, osasunaren arloan eskumena duen sailaren bitartez, eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak, bakoitzak bere eskumen-eremuan, eta sexu- eta ugalketa-osasunaren arloan prebentzio-, detekzio- eta arreta-jarduketak egitea errazteko helburuarekin, gazteen arreta bereizteko ahalegina egingo dute, batez ere emakumeena; betiere, kontuan izanik haien premia espezifikoak eta inguruabar familiar, pertsonal eta sozialak.

El Gobierno Vasco, a través del departamento competente en materia de salud, y Osakidetza-Servicio vasco de salud, cada uno de ellos en el ámbito de sus competencias, y con el fin de favorecer las actuaciones preventivas, de detección y de atención en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, procurarán singularizar la atención de las personas jóvenes, especialmente de las mujeres, de acuerdo con sus necesidades específicas y con sus circunstancias familiares, personales y sociales particulares.

3. ATALA
SECCIÓN 3.ª
OBESITATEAREN PREBENTZIOA, DETEKZIOA ETA ARRETA
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE LA OBESIDAD

109. artikulua.– Obesitatearen prebentzioa eta detekzioa.

Artículo 109.– Prevención y detección de la obesidad.

1.– Euskal administrazio publikoek, osasunaren, hezkuntzaren eta jarduera fisikoaren eta kirolaren arloan dituzten eskumenak egikarituz eta gai horietan eskumena duten gainerako administrazio publikoekin elkarlanean, familia-, eskola-, osasun- zein komunitate-ingurunean eta sektore pribatuan aplika daitezkeen neurriak garatuko dituzte haur eta nerabeen obesitatea eta gehiegizko pisua prebenitzeko.

1.– Las administraciones públicas vascas, en el ejercicio de sus respectivas competencias en materia de salud, educación y actividad física y deporte, en colaboración con las demás administraciones públicas competentes en estas materias, desarrollarán medidas de prevención de la obesidad y el sobrepeso infantil y adolescente aplicables en el entorno familiar, en el entorno escolar, en el entorno sanitario, en el entorno comunitario y en el sector privado.

2.– Zehazki, euskal administrazio publikoek neurri hauek hartuko dituzte:

2.– En particular, las administraciones públicas vascas adoptarán las siguientes medidas:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko haur eta nerabeen eta familien nutrizio-profila eta jarduera fisikoaren profila monitorizatzea, profil bakoitzaren arabera jarduteko gomendio zehatzak emateko.

a) Monitorización del perfil nutricional y de actividad física de la población infantil y adolescente y de las familias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el fin de proporcionar recomendaciones concretas de actuación en función de cada perfil.

b) Pertsona adingabeei, familiei, eskolei eta komunitateko eragileei zuzendutako dibulgazio-kanpainak eta jarduketa-gidak, gizartea informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko pertsona adingabeen garapenean obesitateak dituen ondorio negatiboen inguruan.

b) Campañas de divulgación y guías de actuación destinadas a las personas menores, a las familias, a las escuelas y a los agentes comunitarios, con el fin de informar, sensibilizar y concienciar a la sociedad acerca de las consecuencias negativas de la obesidad en el desarrollo de las personas menores de edad.

c) Pertsona adingabeen jarduera fisikorik eza murrizteko neurriak. Horretarako, jarduera fisikora bideratzeko zerbitzuetan haur eta nerabeei arreta berezia eskaintzeko zerbitzuak garatuko dituzte, eta, bereziki, jarduera fisikoa familian egitea eskatzen duten jarduerak sustatuko dituzte.

c) Medidas orientadas a la disminución de los niveles de inactividad física de las personas menores, desarrollando al efecto servicios que permitan una atención específica a la infancia y la adolescencia en los servicios de orientación a la actividad física, y, en particular, promoviendo actividades que requieran la práctica de actividad física en familia.

d) Behar bereziak edo zaurgarritasun handiagoa duten taldeak identifikatzea, eta berariazko jarduketak diseinatu eta aplikatzea.

d) Identificación de grupos con necesidades especiales o mayor vulnerabilidad, y diseño y aplicación de actuaciones específicas.

e) Haurren obesitatea prebenitzeko neurriak hartzea; bereziki, jarduera fisikoa egiteko guneak hobetzeko aukerak identifikatzea xede dutenak.

e) Incorporación de medidas de prevención de la obesidad infantil, y, en especial, de aquellas que tengan por objeto la identificación de oportunidades de mejora de los espacios para la práctica de actividad física.

f) Eskola-ingurunean jarduera fisikoa areagotzeko neurriak: eskolako patioak jolaserako eta jarduera fisikorako gune bihurtzea, oinarri fisikoko jokoak sustatzea jolas-orduetan eta lehiarik gabeko jardueren eskaintza handitzea.

f) Medidas orientadas a aumentar la actividad física en el entorno escolar: transformación de patios escolares en espacios de juego y actividad física, promoción de juegos de base física en los recreos y ampliación de la oferta de actividades no competitivas.

g) Osasun-arloko profesionalak sentsibilizatu, prestatu eta ahalduntzea, obesitatea eta gehiegizko pisua prebenitu, detektatu eta tratatzeko duten zeregina indartzeko.

g) Sensibilización, formación y empoderamiento de las personas profesionales de la salud para reforzar su papel en la prevención, detección y tratamiento de la obesidad y el sobrepeso.

h) Tresna bateratuak ezartzea, pertsona adingabeetan gorputz-masaren indizean onargarriak ez diren desbideratzeak modu objektiboan identifikatzeko, eta jarduteko jarraibideak, prebentzio-tresnak, detekzio-tresnak eta garapen-etapa bakoitzean laguntzeko tresnak eskaintzeko.

h) Adopción de instrumentos unificados que permitan identificar de manera objetiva las desviaciones no aceptables del índice de masa corporal en personas menores y faciliten pautas de actuación y herramientas para la prevención, la detección y el acompañamiento en sus distintas etapas de desarrollo.

i) Erakundeen arteko akordioak sustatzea, elikagaigintza eta ostalaritzarekin elkarlanean, elikagai prestatuen azukreak, gantz aseak eta gatza murrizteko, arreta berezia jarrita haurrei zuzenduta dauden eta OMEk egindako Europako Eskualdearen nutrizio-profilean jasotakoaren arabera sodio, azukre, gantz ase eta gantz-azido ase ugari duten elikagai eta edarietan.

i) Impulso de acuerdos interinstitucionales, en colaboración con la industria alimentaria y hostelera, para la reducción de azúcares, grasas saturadas y sal en alimentos preparados, con especial atención a alimentos y bebidas dirigidos al público infantil con alto contenido en sodio, azúcares, grasas y ácidos grasos saturados, contemplados en el perfil nutricional de la Región Europea de la OMS.

j) Hedabideekin akordioak sustatzea, nutrizio-balio txikiko eta balio energetiko handiko janarien eta edarien publizitateari dagokionez, arreta berezia jarrita haurrei zuzenduta dauden eta OMEk egindako Europako Eskualdearen nutrizio-profilean jasotakoaren arabera sodio, azukre, gantz ase eta gantz-azido ase ugari duten elikagai eta edarietan.

j) Impulso de acuerdos con los medios de comunicación en relación con la publicidad de alimentos y bebidas de bajo valor nutritivo y de alto valor energético, con especial atención a alimentos y bebidas dirigidos al público infantil con alto contenido en sodio, azúcares, grasas y ácidos grasos saturados, contemplados en el perfil nutricional de la Región Europea de la OMS.

k) Pertsona adingabeei zuzendutako elikagaien etiketak eta nutrizio-osaera zaintzeko neurriak, nutrizio-informazio egiazkoa, argia eta ulergarria ematen dutela eta nahasteko moduko jardunbideak saihesten dituztela ziurtatzeko.

k) Medidas orientadas a la vigilancia de etiquetados y composición nutricional de los alimentos dirigidos a personas menores, para asegurar que trasladan información nutricional veraz de manera fiel, clara y entendible, y que evitan prácticas que induzcan a error.

l) Xedapenak ematea, haur eta nerabeei zuzendutako menuetan eta ekitaldietan elikagai eta edari ez-osasungarriak eta prozesatuak kentzeko.

l) Adopción de disposiciones orientadas a eliminar los alimentos y bebidas insanos y procesados de los menús y en los eventos dirigidos a la infancia y la adolescencia.

3.– Aurreko apartatuan adierazitako neurri guztiak Eusko Jaurlaritzan osasunaren arloan eskumena duen sailak onetsitako Euskadin Haurren Obesitatea Prebenitzeko Estrategiaren esparruan egituratuko dira.

3.– El conjunto de medidas indicado en el apartado anterior se articulará en el marco de la Estrategia de Prevención de la Obesidad Infantil en Euskadi, aprobada por el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de salud.

110. artikulua.– Obesitatearen arreta.

Artículo 110.– Atención a la obesidad.

1.– Eusko Jaurlaritzak, osasunaren arloan eskumena duen sailaren bitartez, eta Euskadiko Osasun Planarekin bat etorriz, obesitatea duten pertsona adingabeentzako esku-hartzeak garatuko ditu, ikuspegi integratzailea, sektore anitzekoa eta diziplina anitzekoa izanda eta arrisku-faktore guztiak aintzat hartuta.

1.– El Gobierno Vasco, a través del departamento competente en materia de salud, y de acuerdo con el Plan de Salud de Euskadi, desarrollará intervenciones para personas menores que presenten obesidad, desde un enfoque integrador, multisectorial y multidisciplinar, centrado en todos los factores de riesgo.

2.– Esku-hartze horiek diziplina anitzeko beste era bateko jarduketekin konbinatu ahal izango dira. Halaber, beharrezkoa bada, laguntza indibidual psikologikoa, nutrizionala edo bestelakoa jaso ahal izango dute.

2.– Estas intervenciones se podrán combinar con actuaciones de distinto orden multidisciplinar. Asimismo, podrán incluir, en caso necesario, asistencia individual de orden psicológica, nutricional o de otro tipo.

4. ATALA
SECCIÓN 4.ª
OSASUN MENTALEKO NAHASMENDUEN, JOKABIDE ARAZOTSUEN ETA MENDEKOTASUNEN PREBENTZIOA, DETEKZIOA ETA ARRETA
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN A TRASTORNOS DE SALUD MENTAL, CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS Y ADICCIONES

111. artikulua.– Prebentzioa eta detekzioa.

Artículo 111.– Prevención y detección.

1.– Eusko Jaurlaritzak, osasunaren eta hezkuntzaren arloan dituen eskumenak egikarituz, behar diren neurriak hartuko ditu nahasmendu mentalak, jokabide-nahasmenduak eta adikzio-nahasmenduak prebenitu eta detektatzeko. Era berean, neurri egokiak hartuko ditu nahasmendu mentalak dituzten pertsona adingabeen estigmatizazioa prebenitzeko.

1.– El Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de salud y de educación, adoptará las medidas pertinentes para prevenir y detectar trastornos mentales, trastornos de conductas y trastornos de adicciones. Asimismo, adoptará medidas oportunas a fin de prevenir la estigmatización de personas menores con trastornos mentales.

2.– Foru-aldundiek eta udalek, gizarte-zerbitzuen arloan dituzten eskumenak egikarituz, jokabide-nahasmendu izateko arriskua duten edo hura dakarten jokabideak prebenitzen eta detektatzen parte hartuko dute, dagokion hezkuntza- edo prestakuntza-zentroarekin eta dagokion osasun mentaleko zentroarekin koordinatuta.

2.– Las diputaciones forales y los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias en materia de servicios sociales, participarán en la prevención y la detección de conductas que sean o presenten el riesgo de ser trastornos de conductas, en coordinación, en su caso, con el centro educativo o de formación y con el centro de salud mental que corresponda.

3.– Orobat, jokabide mendekotasun-sortzaileen nahasmenduak prebenitzeko eta detektatzeko neurriak hartuko dituzte, gai horri buruzko foru- eta toki-planetan aurreikusitako moduan.

3.– Asimismo, adoptarán las medidas de prevención y detección de trastornos de conductas adictivas en los términos en que estén previstas en los correspondientes planes forales y locales en esta materia.

4.– Euskal administrazio publikoek dibulgazio-kanpainak egingo dituzte haurren eta nerabeen osasun mentala zaintzearen garrantziaz gizartea informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko; garrantzi berezia emango zaio osasun mentalerako arrisku-faktoreak saihesteari, haur eta nerabeei, familiei, eskolei, eragile komunitarioei eta, oro har, gizarteari zuzendutako zabalkunde-kanpainen eta giden bidez.

4.– Las administraciones públicas vascas realizarán campañas de divulgación con el fin de informar, sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la importancia de cuidar la salud mental de personas menores; se hará hincapié en evitar factores de riesgo para la salud mental, mediante campañas de divulgación y guías destinadas a personas menores, a las familias, a las escuelas y a los agentes comunitarios, así como a la sociedad en general.

5.– Eusko Jaurlaritzak nahasmendu mentalei lotutako estigma soziala desagerrarazteko estrategia bat egingo du gizarte-diskriminazioaren aurka borrokatzeko, eta, bereziki, osasun mentaleko arazoak dituzten haur eta nerabeen diskriminazioaren aurka, erakunde-maila bakoitzerako ekintza zehatzak baliatuta.

5.– El Gobierno Vasco realizará una estrategia de erradicación del estigma social asociado a los trastornos mentales para luchar contra la discriminación social y, en particular, la discriminación de personas menores con problemas de salud mental, con acciones concretas para cada nivel institucional.

112. artikulua.– Prebentzio- eta detekzio-neurriak.

Artículo 112.– Medidas de prevención y detección.

1.– Aurreko artikuluan xedatutakoa betez, Eusko Jaurlaritzak, bere eskumenak egikarituz, helburu hauek lortzera bideratutako neurriak hartuko ditu:

1.– En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, el Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias, adoptará medidas orientadas a la consecución de los siguientes fines:

a) Nahasmendu mentalen prebentzioa osasun publikoko lehentasuntzat hartzea.

a) Reconocer la prevención de los trastornos mentales como una prioridad de salud pública.

b) Estresa, antsietatea eta depresioa prebenitzea, bereziki talde zaurgarrienen kasuan.

b) Prevenir el estrés, la ansiedad y la depresión, en particular en el caso de los grupos más vulnerables.

c) Nahasmendu kronikoak edo iragankorrak dituztelako zaurgarritasun-egoeran dauden pertsonen guraso-gaitasunak indartzea.

c) Reforzar las competencias parentales de personas en situación de vulnerabilidad debido a la presencia de trastornos crónicos o transitorios.

d) Familiek, pertsona adingabeak barne, gatazkak modu baketsuan konpontzeko gaitasunak eskuratzea, beren gurasoak, legezko ordezkariak eta harreragile edo zaintzaileak heziketa emozionalean trebatuz, baita jokabidearen maneiuan eta etorkizunean portaera antisozialak prebenitzeko estrategietan ere.

d) Adquirir por parte de las familias, incluidas las personas menores, habilidades para la resolución pacífica de conflictos, formando en educación emocional a sus personas progenitoras, representantes legales y personas acogedoras o guardadoras, así como en manejo conductual y en estrategias de prevención de futuros comportamientos antisociales.

e) Eskola-curriculumean mendekotasunekin zerikusia duten gaiak garatzea.

e) Desarrollar en el currículo escolar los temas relacionados con las adicciones.

f) Pertsona adingabeen elikadura-jokabidearen nahasmenduak prebenitzea.

f) Prevenir los trastornos de la conducta alimentaria de personas menores.

g) Jokabide disruptibo edo disozial errepikakorrak dituzten edo gizarte-arauak eta hirugarrenen eskubideak urratzen dituzten pertsona adingabeen jokabide-nahasmenduak prebenitzea.

g) Prevenir los trastornos conductuales de personas menores que presenten conductas disruptivas o disociales recurrentes o transgresoras de las normas sociales y de los derechos de terceras personas.

h) Pertsona adingabeen jokabide autolitikoak, autolesioak eta suizidioa prebenitzea, Euskadin Suizidioa Prebenitzeko Estrategiaren esparruan.

h) Prevenir las conductas autolíticas, las autolesiones y el suicidio de personas menores, en el marco de la Estrategia de Prevención del Suicidio de Euskadi.

i) Pertsona adingabeen osasun mentaleko esku-hartzeak sistematizatzea, haien efikazia aztertze aldera.

i) Sistematizar las intervenciones sobre salud mental en personas menores, con el objeto de analizar su eficacia.

j) Nahasmendu mentalak dituzten pertsona adingabeen diskriminazioa eta estigmatizazioa prebenitzea.

j) Prevenir la discriminación y estigmatización de personas menores con trastornos mentales.

2.– Foru-aldundiek, beren eskumenak egikarituz, helburu hauek lortzera bideratutako neurriak hartuko dituzte:

2.– Las diputaciones forales, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán medidas orientadas a la consecución de los siguientes fines:

a) Arrisku larrian edo desanparo-egoeran dauden pertsona adingabeetan jokabide arazotsuak eta mendekotasunak prebenitzea.

a) Prevenir el desarrollo de conductas problemáticas y de adicciones en las personas menores en situación de riesgo grave o de desamparo.

b) Arrisku larrian edo desanparo-egoeran dauden pertsona adingabeetan nahasmendu mentalak agertzea edo areagotzea prebenitzea.

b) Prevenir la aparición o la agravación de trastornos mentales en personas menores en situación de riesgo grave o de desamparo.

3.– Udalek, beren eskumenak egikarituz, helburu hauek lortzera bideratutako neurriak hartuko dituzte:

3.– Los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán medidas orientadas a la consecución de los siguientes fines:

a) Harremanen eta gizarte-partaidetzaren sare komunitarioak indartzea.

a) Fortalecer las redes comunitarias de relación y participación social.

b) Pertsona adingabeek jokabide arazotsuak edo mendekotasunak eragin ditzaketen jokabide eta ohitura desegokiak har ditzaten prebenitzea, batez ere arlo sozioekonomiko behartsuetan, gizarte-bazterketako arrisku handia dutenetan, erreferentzia-eredu positiboak sortuz.

b) Prevenir la adquisición de conductas y hábitos inadecuados que puedan derivar en conductas problemáticas o en adicciones, en particular en áreas socioeconómicamente desfavorecidas con alto riesgo de exclusión social, creando modelos de referencia positivos.

c) Zaurgarritasun-egoeran edo -arriskuan dauden pertsona adingabeek jokabide edo ohitura desegokiak har ditzaten prebenitzea, horiek jokabide arazotsuak edo mendekotasunak eragin baditzakete.

c) Prevenir la adquisición por parte de personas menores en situación de vulnerabilidad o en situación de riesgo de conductas y hábitos inadecuados que puedan derivar en conductas problemáticas o en adicciones.

4.– Berariaz, Eusko Jaurlaritza, foru-aldundiak eta udalak, bakoitza bere eskumen-eremuan, elkarlanean arituko dira, eta beren jarduketak koordinatuko dituzte mendekotasunak prebenitzeko, helburu hauek lortzeko ekintzen bidez:

4.– Con carácter específico, el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, colaborarán y coordinarán sus actuaciones para la prevención de las adicciones mediante acciones orientadas a la consecución de los siguientes fines:

a) Haurrak eta nerabeak informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzea ondoko hauek dakartzaten arriskuei buruz: adikzioa sor dezaketen substantzien kontsumoa, alkohola eta tabakoa barne; jokabide-adikzio bihur daitezkeen portaera neurrigabeak, bereziki, ausazko jokoak eta apustuak; teknologia digitalen erabilera, Internet, sare sozialak, bideojokoak, telefono mugikorrak, edo erosketa konpultsiboa.

a) Información, sensibilización y concienciación de la población infantil y adolescente sobre los riesgos asociados a los consumos de sustancias con capacidad adictiva, incluidos el alcohol y el tabaco, y a las conductas excesivas susceptibles de originar adicciones comportamentales; en particular, juegos de azar y apuestas, uso de las tecnologías digitales –Internet, redes sociales, videojuegos, dispositivos móviles– o compra compulsiva.

b) Denbora librea erabiltzeko eredu alternatiboak sustatzea, substantzien kontsumoaren, jokabide adikzio-eragileen eta jokabide-adikzioak sor ditzaketen beste arrisku edo portaera neurrigabeen aurrean aukera alternatiboak eskaintzeko, bereziki gazte eta nerabeen artean.

b) Fomento de modelos del uso del tiempo libre alternativos al consumo de sustancias, comportamientos adictivos y otras conductas de riesgo y excesivas susceptibles de generar adicciones comportamentales, fundamentalmente entre jóvenes y adolescentes.

c) Harremanaren, informazioaren eta komunikazioaren teknologien erabilera txarrarekin edo gehiegizko erabilerarekin lotutako arriskuak prebenitzeko ekimenak garatzea.

c) Desarrollo de iniciativas orientadas a prevenir los riesgos asociados al mal uso o al uso excesivo de las tecnologías de la relación, la información y la comunicación.

d) Joko arduratsuaren inguruan hezteko neurriak eta programak indartzea, joko- eta ostalaritza-establezimenduekin elkarlanean.

d) Reforzamiento de las medidas y programas para educar en el juego responsable, en colaboración con los establecimientos de juego y con los establecimientos de hostelería.

5.– Halaber, aurreko administrazio publikoek informazio-bitartekoekin eta hedabideekin elkarlanean jardungo dute, bereziki titulartasun publikokoekin, mendekotasunen eremuan prebentzio-neurriak hartzeko, honako helburu hauek lortze aldera:

5.– Asimismo, las administraciones públicas anteriores colaborarán con los medios de información y comunicación, especialmente con los de titularidad pública, para la adopción de medidas de carácter preventivo en el ámbito de las adicciones, orientadas a la consecución de los siguientes fines:

a) Mendekotasunei buruzko informazio egokia eta egiazkoa emango dela bermatzea.

a) Garantizar la difusión de una información adecuada y veraz sobre las adicciones.

b) Prebentziozko kanpainak eta mezuak zabaltzea.

b) Difundir campañas y mensajes de carácter preventivo.

c) Mendekotasun-eredu bihur daitezkeen kontsumo edo jokabide neurrigabeen gaineko irudi positibo edo erakargarriak eratzearen kontra borrokatzea, bereziki ausazko jokoen eta teknologia digitalen eta haien aplikazio berrien kasuan.

c) Luchar contra la formación de imágenes positivas o atractivas en relación con determinados consumos o conductas excesivas susceptibles de adoptar un patrón adictivo, especialmente los juegos de azar y las tecnologías digitales y sus nuevas aplicaciones.

113. artikulua.– Osasun mentaleko nahasmenduak dituzten pertsona adingabeen osasun-arreta.

Artículo 113.– Atención sanitaria a personas menores con trastornos de salud mental.

1.– Eusko Jaurlaritzak, osasunaren arloan eskumena duen sailaren bitartez, pertsona adingabeen osasun mentaleko beharrei tratamendu eta arreta integrala emateko programak garatuko ditu, osasun-sare publikotik.

1.– El Gobierno Vasco, a través del departamento competente en materia de salud, desarrollará programas dirigidos al tratamiento y la atención integral de las necesidades en salud mental de las personas menores, desde la red sanitaria pública.

2.– Oro har, programa horiek nahasmendu mentalen diagnostikoa egin zaien pertsona adingabeentzat izango dira, eta, bereziki, honako ezaugarri hauetakoren bat edo batzuk dituzten pertsona adingabeen berariazko arreta-premiak kontuan hartu beharko dituzte:

2.– Con carácter general, dichos programas estarán orientados a las personas menores en las que se haya determinado un diagnóstico de trastorno mental; y, en particular, deberán considerar las necesidades específicas de atención de las personas menores que presenten una o varias de las siguientes características:

a) Desgaitasun intelektual baten ondoriozko desgaitasuna; saihestu egin beharko da desgaitasun horrek sintoma psikiatrikoak ezkutatzea.

a) Discapacidad derivada de una discapacidad intelectual; deberá evitarse que los síntomas psiquiátricos queden eclipsados por dicha discapacidad.

b) Elikadura-jokabidearen nahasmenduak.

b) Trastornos de la conducta alimentaria.

c) Jokabide-nahasmenduak edo nortasun-patologia, nortasun-nahasmenduen garapena prebenitzeko.

c) Trastornos de conducta o patología de la personalidad, con el fin de prevenir el desarrollo de trastornos de la personalidad.

d) Adikzioa sor dezaketen substantzien kontsumoa edo horiekiko mendekotasun-arazoak izatea, alkohola eta tabakoa barne, edo jokabide-adikzioko ereduak eragin ditzaketen substantziena, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legeak aurreikusitako moduan.

d) Consumo o problemas de adicción a sustancias con capacidad adictiva, incluidos el alcohol y el tabaco, o que desarrollan patrones de adicción comportamental, en los términos previstos en la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias.

e) Edozein eratako indarkeria-motaren biktima-aurrekariak izatea, familia-, eskola-, osasun-, gizarte- edo erakunde-bizitzan edo beste edozein eremutan.

e) Antecedentes como víctimas de cualquier forma de violencia en cualquier ámbito de su vida familiar, escolar, sanitaria, social o institucional o cualquier otro.

f) Jokabide autolitikoak eta autolesiokoak.

f) Conductas autolíticas o de autolesión.

g) Norbere buruaz beste egiteko arriskua.

g) Riesgo de suicidio.

3.– Pertsona adingabeen osasun mentalerako arreta, haien premia espezifikoen arabera, ospitaleko unitate espezializatuetan, intentsitate handiko unitate anbulatorioetan, hots, eguneko ospitaleetan, eta osasun mentaleko zentroetan eman beharko da, eta horiek guztiek haur eta nerabeen psikologian eta psikiatrian espezializatutako osasun-langileez hornituta egon beharko dute. Halaber, osasun mentaleko arazoak dituzten helduen ekipamenduetatik bereizita eta bananduta egongo dira.

3.– La atención a la salud mental de personas menores deberá desarrollarse, en función de las necesidades específicas que precisen, en unidades especializadas hospitalarias, unidades ambulatorias de alta intensidad (hospitales de día) y centros de salud mental, dotadas todas ellas de personal sanitario especializado en psicología y psiquiatría infantojuvenil, y que deberán constituir equipamientos diferenciados y separados de los dedicados a personas adultas con problemas de salud mental.

114. artikulua.– Arreta soziosanitario.

Artículo 114.– Atención sociosanitaria.

1.– Osasunaren eta gizarte-zerbitzuen arloan eskumenak dituzten euskal administrazio publikoak koordinatu egin beharko dira osasun mentaleko nahasmenduak eta aldi berean muga funtzional larriak dituzten pertsona adingabeen beharrizanetara egokitutako arreta soziosanitarioa bermatzeko, gizarte- eta osasun-arreta aldiberekoa, koordinatua eta egonkorra behar badute, arretaren jarraitutasunaren printzipioarekin bat etorriz.

1.– Las administraciones públicas vascas competentes en materia de salud y de servicios sociales deberán coordinarse para garantizar la atención sociosanitaria adaptada a las necesidades de las personas menores que presenten, al mismo tiempo, trastornos de salud mental y graves limitaciones funcionales que requieran de una atención social y sanitaria simultánea, coordinada y estable, ajustada al principio de continuidad de la atención.

2.– Lege honen 5. artikuluan ezarritako erantzunkidetasun-eginbeharraren esparruan, Hezkuntza Administrazioa ere elkarlanean arituko da, hala badagokio.

2.– En el marco del deber de corresponsabilidad establecido en el artículo 5 de esta ley, se contará, asimismo, cuando resulte pertinente, con la colaboración de la Administración educativa.

3.– Oro har, eta Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 46. artikuluan jasotako aurreikuspenekin bat etorriz, arreta mota horren barruan bereziki artatuak izan daitezkeen kolektiboen artean daude honako ezaugarri hauetakoren bat duten pertsona adingabeak:

3.– Con carácter general, y en coherencia con las previsiones del artículo 46 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, entre los colectivos particularmente susceptibles de ser atendidos en el marco de este tipo de atención se encuentran las personas menores que presenten alguna de las siguientes características:

a) Desgaitasunen bat duten pertsona adingabeek aldi berean nahasmendu mental bat izatea. Desgaitasun intelektuala dutenei dagokienez, saihestu egin behar da tasun horrekin lotutako ezkutatze-efektua, edozein adierazpen psikologiko edo psikiatriko desgaitasunari egozteko arriskua eragin baitezake, beste kausa posible batzuk kontuan hartu gabe.

a) La presencia concurrente de un trastorno mental en personas menores con discapacidad. Deberá evitarse, en el caso de quienes presenten discapacidad intelectual, el efecto eclipsador que puede asociarse a dicha condición, que conlleva el riesgo de atribuir a la discapacidad cualquier manifestación de carácter psicológico o psiquiátrico, sin considerar otras causas posibles.

b) Jokabide-adikzioko ereduak garatzen dituzten substantzien kontsumo arazotsuak, gehiegikeriak edo haiekiko mendekotasuna dituzten pertsona adingabeek aldi berean nahasmendu mental bat izatea, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legean aurreikusitako moduan.

b) La presencia concurrente de un trastorno mental en personas menores con consumos problemáticos, abusos o dependencia de sustancias que desarrollan patrones de adicción comportamental, en los términos previstos en la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias.

c) Pertsona adingabearen nahasmendu psikiatrikoak, diagnostikoak, pronostikoak eta klinikak zehaztuta larritasun handiko eredu jarraitua eratzen dutenak, eta epe ertainean, familian eta komunitatean normalizatzea eragozten dutenak.

c) Trastornos psiquiátricos de la persona menor, que configuran un patrón de gravedad elevado y mantenido, determinado por el diagnóstico, el pronóstico y la clínica, e impiden, a medio plazo, su normalización en el medio familiar y comunitario.

4.– Aurreko ondoreetarako, pertsona adingabeentzako egoitza-unitate soziosanitarioak antolatuko dira, zeinak lurralde historikoetako gizarte-zerbitzuen sarean integratuko diren, eta izaera mistoko profesional espezializatuz hornituta egongo dira:

4.– A los efectos anteriores, se articularán unidades sociosanitarias residenciales para personas menores, que se integrarán en la red de servicios sociales de los territorios históricos y que estarán dotadas de equipos de profesionales especializados de carácter mixto:

a) Esku-hartze sozialeko profesionalak, zeinak gizarte-zerbitzuen arloan eskumena duten foru-aldundietako sailek hornitu beharko dituzten.

a) Profesionales de intervención social, cuya provisión corresponderá a los departamentos de las diputaciones forales competentes en materia de servicios sociales.

b) Haur eta gazteen psikiatrian espezializatutako osasun-langileak, zeinak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak hornitu beharko dituen.

b) Personal sanitario especializado en psiquiatría infantojuvenil, cuya provisión corresponderá a Osakidetza-Servicio vasco de salud.

5.– Unitate horiek bertan artatuko diren pertsonen adinaren eta egoera afektibo eta psikologikoaren arabera bereizitako ekipamenduak izan beharko dituzte, eta dituzten berariazko laguntza- eta arreta-premietara egokituak.

5.– Dichas unidades deberán disponer de equipamientos diferenciados en función de la edad de las personas atendidas, así como del estado afectivo y psicológico, y adaptados a las necesidades específicas de apoyo y atención que presenten.

6.– Nolanahi ere, unitate horietan artatzen diren pertsona adingabeen egoera gutxienez sei hilabetez behin berraztertu beharko da; hargatik eragotzi gabe berraztertze hori sarriago egiteko aukera, kasuan kasuko inguruabar zehatzek hala gomendatzen badute.

6.– En todo caso, la situación de las personas menores que sean atendidas en estas unidades deberá ser revisada, al menos, cada seis meses, sin perjuicio de la posibilidad de realizar la revisión con una periodicidad inferior cuando así lo aconsejen las circunstancias concretas del caso.

7.– Eusko Jaurlaritzak, haur eta nerabeen arloan eta osasun-arloan eskumena duten sailen bitartez, zeinek elkarrekin jardungo baitute, erregelamendu bidez zehaztuko ditu egoitza-unitate soziosanitarioen tipologia, egitura eta bete beharreko betekizun tekniko materialak, bai eta eginkizunei eta langileei buruzkoak ere, aurreikusitako unitate bakoitzean artatutako pertsona adingabeek behar dituzten hezkuntza- eta terapia-beharrizan bereziak kontuan hartuta, eta aurreko apartatuan xedatutakoari kalterik egin gabe.

7.– El Gobierno Vasco, a través de los departamentos competentes en materia de infancia y adolescencia y en materia de salud, que actuarán de forma conjunta, determinará reglamentariamente la tipología, la estructura y los requisitos técnicos materiales, funcionales y de personal que deben reunir las unidades sociosanitarias residenciales, sobre la base de las especiales necesidades educativas o terapéuticas que precisen las personas menores que sean atendidas en cada una de las unidades previstas, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior.

8.– Era berean, aurreko apartatuan aipatu den erregelamendu-garapenean ezarriko dira baliabide horien hartzaile diren pertsona adingabeek bete behar dituzten ezaugarri, baldintza eta betekizunak, eta berariaz aipatuko dira bai erabiltzaileen, bai unitate horietako profesionalen eskubide eta betebeharrak.

8.– Igualmente, el desarrollo reglamentario al que se alude en el apartado anterior establecerá las características, las condiciones y los requisitos que deben reunir las personas menores destinatarias de estos recursos para poder acceder a ellas, y contendrá una referencia expresa a los derechos y obligaciones, tanto de las personas usuarias como de las personas profesionales de estas unidades.

115. artikulua.– Arreta terapeutiko-hezigarria.

Artículo 115.– Atención terapéutico-educativa.

1.– Eusko Jaurlaritzak, osasunaren eta hezkuntzaren arloan dituen eskumenak egikarituz, arreta terapeutiko-hezigarria bermatuko du, osasun mentaleko nahasmenduak dituzten eta aldi berean hezkuntza- eta pedagogia-arreta edo arreta psikiatrikoa behar duten pertsona adingabeen beharrizanetara egokitua.

1.– El Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de salud y de educación, garantizará la atención terapéutico-educativa adaptada a las necesidades de las personas menores que presenten trastornos de salud mental y que requieran simultáneamente una atención educativo-pedagógica o psiquiátrica.

2.– Halaber, lege honen 5. artikuluan ezarritako erantzunkidetasun-eginbeharraren esparruan, gizarte-zerbitzuetan eskumena duten administrazioak ere elkarlanean arituko dira, hala badagokio.

2.– En el marco del deber de corresponsabilidad establecido en el artículo 5 de esta ley, se contará, asimismo, cuando resulte pertinente, con la colaboración de las administraciones competentes en servicios sociales.

3.– Bereziki, langile espezializatuz hornitutako osaera mistoko unitate terapeutiko-hezigarriak antolatuko dira, zeinek Hezkuntza Administrazioaren mendeko hezitzaileak eta haur eta gazteen psikiatrian espezializatutako Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren mendeko osasun-langileak izango dituzten.

3.– En particular, se articularán unidades terapéutico-educativas dotadas de personal especializado de composición mixta: personal educativo, dependiente de la Administración educativa, y personal sanitario especializado en psiquiatría infantojuvenil, dependiente de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

4.– Unitate horiek arreta integraleko baliabideak osatuko dituzte, diziplinartekoak eta espezializatuak, hezkuntza- eta osasun-arloan erantzuna emateko osasun mentaleko nahasmendu larrien ondorioz hezkuntza-laguntzako berariazko premiak dituzten ikasleei, haien ohiko ingurunean eskura dauden neurri eta laguntza orokorrak eta espezifikoak haientzat ez badira ez nahikoak, ez egokiak.

4.– Estas unidades constituirán centros de recursos de atención integral, interdisciplinaria y especializada para dar respuesta educativa y sanitaria al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de trastornos graves de salud mental para quien las medidas y los apoyos generales y específicos disponibles en su entorno ordinario no son ni suficientes ni adecuados.

5.– Gainera, esku-hartze terapeutiko-hezigarriko programak ezarriko dira, jokabide arazotsuak, disruptiboak edo disozialak dituzten pertsona adingabeei zuzenduak, dagozkion lankidetza-hitzarmenen esparruan.

5.– Asimismo, se implementarán programas de intervención terapéutico-educativos dirigidos a las personas menores que presenten conductas problemáticas, disruptivas o disociales, en el marco de los oportunos convenios de colaboración.

5. ATALA
SECCIÓN 5.ª
ISTRIPUEN PREBENTZIOA ETA ARRETA
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES

116. artikulua.– Istripuen prebentzioa.

Artículo 116.– Prevención de accidentes.

Euskal administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, helburu hauek lortzera bideratutako neurriak hartuko dituzte:

Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas orientadas a la consecución de los siguientes fines:

a) Trafikoko gertakari, ezbehar edo kausengatik haur eta nerabeek istripuak izatea prebenitzea eta horiek murriztea, sektore anitzetan esku hartzeko neurrien esparruan.

a) Prevenir y reducir la accidentalidad infantil y adolescente por incidentes, eventos o causas de tráfico, y ello en el marco de medidas de intervención multisectorial.

b) Etxeko istripuak prebenitzea eta murriztea, adingabeko seme-alabak dituzten familiei eta pertsona adingabeei zuzendutako prebentzio-kanpainen bidez, oinarrizko ezagutzak izan ditzaten erorikoak, zauriak, intoxikazioak, erredurak, deskarga elektrikoak edo familiaren etxean gerta daitezkeen beste istripu batzuk saihesteko.

b) Prevenir y reducir los accidentes domésticos, mediante campañas de prevención dirigidas a las familias con hijos e hijas menores de edad y a las propias personas menores, con el fin de dotarles de conocimientos básicos, susceptibles de contribuir a evitar caídas, heridas, intoxicaciones, quemaduras, descargas eléctricas u otros accidentes en el hogar familiar.

c) Jarduera fisikoak, kirol-jarduerak edo aisia-jarduerak egiten diren bitartean gerta daitezkeen istripuak prebenitzea eta horiek murriztea.

c) Prevenir y reducir los accidentes durante la práctica de actividades físicas o deportivas o durante la realización de actividades de ocio.

d) Lan-ingurunean nerabeen istripuak prebenitzea eta murriztea, enpresei zuzendutako sentsibilizazio- eta kontzientziazio-kanpainen bidez, prebentzio-neurriak eta babes-ekipamendu egokiak daudela bermatzeko beharrari eta prebentzio- eta babes-neurri horien erabilera eraginkorra zaintzeko beharrari lotutakoen bitartez, hain zuzen.

d) Prevenir y reducir los accidentes de adolescentes en el medio laboral, mediante campañas de sensibilización y concienciación dirigidas a las empresas en relación con la necesidad de garantizar la existencia de las medidas de prevención y del equipamiento de protección adecuado y con la necesidad de velar por el uso efectivo de esas medidas de prevención y protección.

Horrez gain, berariaz langile adingabeei zuzendutako kanpainak antolatu beharko dira, prebentzio-neurriak eta dagokion babes-ekipamendua modu eraginkorrean erabiltzearen garrantziaz sentsibilizatu eta kontzientziatzeko.

Asimismo, deberán organizarse campañas dirigidas específicamente a las personas trabajadoras menores de edad con el fin de sensibilizarles y concienciarles de la importancia de hacer un uso efectivo de las medidas de prevención y del equipamiento de protección correspondiente.

e) Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren ikuskizun publikoetan eta jolas- eta kirol-jardueretan istripuak prebenitzea eta murriztea. Helburu horrekin, aisialdiko jarduerak eta ikuskizun publikoak egiten diren zentro guztietan, istripuak eragozteko eta erabiltzaileentzako arriskuak saihesteko behar bezala prestatutako langileak eduki behar dituzte, eta kasuan-kasuan autobabeserako nahitaezkoak diren neurriak eduki behar dituzte ezarrita, apirilaren 27ko 1/2017 Legegintzako Dekretuak onartu zuen Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bateginean ezarritakoaren arabera.

e) Prevenir y reducir los accidentes en los espectáculos públicos y actividades recreativas y deportivas de pública concurrencia que se desarrollen en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Con esta finalidad, todos los centros en los que se desarrollen actividades de ocio y espectáculos públicos deberán contar con personal debidamente preparado para prevenir accidentes y evitar cualquier posible riesgo a las personas usuarias, y deberán tener establecidas las medidas de autoprotección obligatorias para cada caso, conforme a lo señalado en el texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril.

117. artikulua.– Osasun-arreta istripuetan.

Artículo 117.– Atención sanitaria en caso de accidentes.

Eusko Jaurlaritzak, osasunaren arloan dituen eskumenak egikarituz, oinarrizko ezagutzak eskuratzea sustatuko du, herritarrek oro har, pertsona adingabeek, gurasoek, legezko ordezkariek, harreragile eta zaintzaileek, eta hezkuntza-, kirol- eta aisialdi-zentroetan jarduten duten profesionalek istripuetan lehen sorospenak ematen jakin dezaten.

El Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de salud, promoverá la adquisición de conocimientos básicos para la prestación de primeros auxilios en caso de accidente por parte de la población en general, de las personas menores, del padre y de la madre, de las representantes y los representantes legales, de las personas acogedoras y guardadoras, así como de las personas profesionales que desarrollan su actividad en centros educativos, deportivos y de ocio.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
HEZKUNTZA-GARAPENERAKO KALTEGARRIAK DIREN EGOEREN PREBENTZIOA, DETEKZIOA ETA ARRETA
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE SITUACIONES PERJUDICIALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
ESKOLAGABETZEAREN ETA ESKOLA-ABSENTISMOAREN PREBENTZIOA, DETEKZIOA ETA ARRETA
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN A LA DESESCOLARIZACIÓN Y AL ABSENTISMO ESCOLAR

118. artikulua.– Eskolagabetzearen eta eskola-absentismoaren prebentzioa eta detekzioa.

Artículo 118.– Prevención y detección de la desescolarización y del absentismo escolar.

1.– Eusko Jaurlaritzak, hezkuntzaren arloan eskumena duen sailaren bitartez, udalekin elkarlanean, dibulgaziozko prebentzio-neurriak hartuko ditu, eskolatutako pertsona adingabeak dituzten familiei urtero honako alderdi hauei buruzko informazioa helarazteko:

1.– El Gobierno Vasco, a través del departamento competente en materia de educación, en colaboración con los ayuntamientos desarrollará medidas preventivas de divulgación, orientadas a difundir e informar anualmente a las familias con personas menores escolarizadas acerca de los siguientes aspectos:

a) Eskolatzeak garapen integralerako dituen abantailak eta eskolatze ezaren ondorio negatiboak;

a) Las ventajas de la escolarización para el desarrollo integral y las consecuencias negativas asociadas a la no escolarización.

b) Eskolatzea nahitaezkoa den adinak;

b) Las edades en las que dicha escolarización es obligatoria.

c) Eskolatzeari eusteko duten erantzukizuna;

c) La responsabilidad que tienen en el mantenimiento de la escolarización.

d) Eskolara joateko nahitaezkotasuna eta familiei eskola-absentismoa saihesten laguntzeko dauden laguntzak.

d) La obligatoriedad de la asistencia a clase y los apoyos existentes para ayudar a las familias a evitar el absentismo escolar.

2.– Halaber, ahal den neurrian, eskolatzea etapa goiztiarrenetan has dadin laguntzeko neurriak garatuko ditu. Ondore horretarako, neurri horiek honako helburu hauek izango dituzte:

2.– Asimismo, desarrollará medidas preventivas orientadas a favorecer, en todo lo posible, el inicio de la escolaridad en las etapas más tempranas. A tal efecto, dichas medidas perseguirán los siguientes objetivos:

a) Hiru eta sei urte bitarteko haurren eskolatzea bermatzeko eta zero urtetik aurrerako eskolatzea ezartzeko neurrien harira, ezarpen-prozesuan lehentasuna ematea maila sozioekonomiko apalena duten guneei eta, oro har, hezkuntza-laguntzako premia espezifikoak dituzten ikasleei.

a) En el marco de las medidas dirigidas a garantizar la escolarización infantil en el tramo de tres a seis años y a implantar la escolarización a partir de los cero años, en el proceso de implantación, dar prioridad a las zonas de menor nivel socioeconómico y, en general, al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

b) Haur Hezkuntzako ikastetxe pribatuetan matrikula ordaintzetik salbuesteko neurriak aplikatzea ondorio anitzeko errentaren adierazle publikoa (IPREM) baino errenta txikiagoak dituzten familietan.

b) Aplicar medidas de exención del pago de la matrícula en los centros de educación infantil de titularidad privada para familias con rentas anuales inferiores al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).

3.– Bereziki, antolakuntzako neurriak eta neurri instrumentalak hartuko ditu derrigorrezko hezkuntzaren etapan eskolagabetzea prebenitzeko. Neurri horiek erakundeen arteko eta sektoreen arteko elkarlanaren eta koordinazioaren esparruan hartuko dira. Horrek esan nahi du ikastetxeek, udaletako gizarte-zerbitzuek, Udaltzaingoak eta, hala badagokio, Fiskaltzak, inplikazio zuzena izan beharko dutela. Ondore horretarako, neurri horiek honako helburu hauek izango dituzte:

3.– En particular, desarrollará medidas de tipo organizativo e instrumental, orientadas a prevenir la desescolarización en la etapa de enseñanza obligatoria. Estas medidas se adoptarán en el marco de la colaboración y coordinación interinstitucional e intersectorial, lo que conllevará la implicación directa de los centros educativos, los servicios sociales municipales, la Policía local y, en su caso, el Ministerio Fiscal. A tal efecto, dichas medidas perseguirán los siguientes objetivos:

a) Ikastetxe-proiektuen barruan absentismoa prebenitzeko eta detektatzeko programen diseinua eta ezarpena bultzatzea.

a) Potenciar el diseño y la implementación de programas de prevención y detección del absentismo dentro de los proyectos de centro.

b) Eskolagabetzea eta absentismoa detektatzeko eta egoera horietan jarduteko mekanismoak eta bideak zehaztuko dituen protokolo bat garatzea eta aplikatzea.

b) Desarrollar y aplicar un protocolo que determine los mecanismos y cauces a seguir para la detección de la desescolarización y del absentismo, y para actuar en tales situaciones.

4.– Berariaz, eskola-absentismoa prebenitzeko neurriak hartuko ditu, haur eta nerabeen azpitalde hauentzat:

4.– Con carácter específico, adoptará medidas orientadas a prevenir el absentismo escolar, dirigidas a los siguientes subgrupos de la población infantil y adolescente:

a) Eskola-absentismoa izateko batezbestekoa baino arrisku handiagoa duten pertsona adingabeak. Bereziki, lehentasunezko hezkuntza-guneetan bizi diren pertsona adingabeak edo eskolara joatea sustatzen ez duten kultur-ohitura edo -jarraibideak dituzten komunitateetan integratuta dauden haur eta nerabeak izango dira ardatz.

a) Personas menores que muestran mayor riesgo que la media de presentar absentismo escolar. En particular, se centrarán en personas menores residentes en zonas educativas prioritarias o integradas en comunidades con costumbres o pautas culturales que no fomentan la asistencia a la escuela.

b) Beren egoera indibidualagatik eskola-absentismoa izateko arrisku handia duten pertsona adingabeak.

b) Personas menores que, por su situación individual, presentan un alto riesgo de desarrollar pautas de absentismo escolar.

5.– Nolanahi ere, derrigorrezko irakaskuntzaren etapan pertsona adingabe bat eskolatu gabe dagoela edo ikastetxera normalean eta justifikaziorik gabe joaten ez dela jakiten duen edozein pertsonak edo agintarik horren berri eman beharko die eskumena duten agintari publikoei, behar diren neurriak har ditzaten.

5.– En todo caso, cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que una persona menor no está escolarizada o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación durante la etapa de enseñanza obligatoria deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes, que adoptarán las medidas necesarias.

119. artikulua.– Eskolagabetzeko eta eskola-absentismoko egoeretara bideratutako jarduketak.

Artículo 119.– Actuaciones orientadas a situaciones de desescolarización y absentismo escolar.

1.– Derrigorrezko irakaskuntzaren etapan eskolagabetze-egoera edo eskola-absentismoko egoera bat detektatu ondoren, Hezkuntza Administrazioak egoera horren kausak zehazteko neurriak hartuko ditu eta, horien arabera, pertsona adingabea eskolaratzeko edo haren absentismoa amaitzeko beharrezkotzat jotzen diren neurriak hartuko ditu:

1.– Detectada una situación de desescolarización en la etapa de enseñanza obligatoria, o de absentismo escolar, la Administración educativa adoptará las medidas para determinar las causas de dicha situación y, en función de ellas, adoptar las medidas que se estimen necesarias para que la persona menor sea escolarizada o para que cese su absentismo:

a) Hezkuntza-laguntzako neurriak, bai eskola-eremuan hezkuntza-laguntza osagarriko programen bidez, bai familia-eremuan.

a) Medidas de apoyo educativo, tanto en el ámbito escolar mediante programas de apoyo educativo complementario como en el ámbito familiar.

b) Familiari laguntzeko neurriak, kausa bizikidetza-arazoekin lotuta dagoela uste bada.

b) Medidas de apoyo a la familia, cuando se estime que la causa se relaciona con problemas convivenciales.

c) Eskola-ingurunean esku hartzeko neurriak, kausa jazarpen-egoera bat dela uste bada.

c) Medidas de intervención en el medio escolar, cuando se estime que la causa se origina en una situación de acoso.

d) Egokiak izan daitezkeen laguntza psikologikorako banakako neurriak, eskolagabetzea edo eskola-absentismoa zailtasun emozionalen edo sozializazio-arazoen ondorioa bada.

d) Medidas individuales de apoyo psicológico que puedan resultar idóneas cuando la desescolarización o el absentismo escolar se derive de dificultades emocionales o de socialización.

2.– Hezkuntza Administrazioak, erakundeen arteko eta sektoreen arteko elkarlanaren eta koordinazioaren esparruan, udaletako gizarte-zerbitzuen parte-hartzea eduki ahal izango du kasu bakoitzean hartu diren neurrien jarraipena egin eta zaintzeko.

2.– La Administración educativa, en el marco de la colaboración y coordinación interinstitucional e intersectorial, podrá contar con la participación de los servicios sociales municipales en el seguimiento y la vigilancia de las medidas que se hayan adoptado en cada caso.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
ESKOLA-PORROTAREN PREBENTZIOA, DETEKZIOA ETA ARRETA
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN AL FRACASO ESCOLAR

120. artikulua.– Eskola-porrotaren prebentzioa eta detekzioa.

Artículo 120.– Prevención y detección del fracaso escolar.

1.– Eskola-porrota prebenitzeko, Eusko Jaurlaritzak, hezkuntzaren arloan eskumena duen sailaren bitartez, hezkuntza-laguntzako berariazko premiei eta, bereziki, ikasteko zailtasun handienak dituzten ikasleei behar bezala erantzutea ahalbidetuko duten neurriak hartuko ditu. Neurri horiek bideratu beharko dira hezkuntzaren arloan eskumena duen sailak aniztasunari erantzuteko arauz ezarritako programak garatzera.

1.– Con el fin de prevenir el fracaso escolar, el Gobierno Vasco, a través del departamento competente en materia de educación, adoptará medidas que permitan responder adecuadamente a las necesidades específicas de apoyo educativo y, en particular, al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje. Estas medidas deberán estar encaminadas al desarrollo de programas de respuesta a la diversidad establecidos normativamente por el departamento competente en materia de educación.

2.– Halaber, Lanbide Heziketarako irispidea sustatuko du, eta, horretarako, Oinarrizko Lanbide Heziketako eta Erdi Mailako Lanbide Heziketako eredu bat diseinatuko du erantzun bat emateko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatua lortu ez duten hamabost eta hamazazpi urte bitarteko ikasleen premiei edo hezkuntza-laguntzako berariazko premiei. Nolanahi ere, curriculum-egokitzapenak ez du eraginik izango oinarrizko lanbide-konpetentziekin lotutako helburuetan, zeinak beharrezkoak baitira tituluak gaitzen duen konpetentzia orokorra lortzeko.

2.– Asimismo, fomentará el acceso a la Formación Profesional mediante el diseño de un modelo de Formación Profesional Básica y de Grado Medio que dé respuesta a las necesidades del alumnado de entre quince y diecisiete años que no haya conseguido el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o con necesidades específicas de apoyo educativo, sin que en ningún caso la adaptación curricular pueda afectar a objetivos relacionados con competencias profesionales básicas para el logro de la competencia general para la que capacita el título.

3.– Eskola-porrota gertatzeko arriskua dagoela detektatzen bada, zehaztu egin beharko da, ikusitako zantzuetan oinarrituta, egoera hori unekoa edo ohikoa den, egoera horren benetako kausa edo kausak, direla pertsonalak, familiakoak, eskolakoak edo beste mota batekoak, aztertu ahal izateko.

3.– En aquellos casos en los que se detecte que existe un riesgo de fracaso escolar, deberá determinarse si, basándose en los indicios observados, se trata de una situación circunstancial o habitual, con el fin de analizar la causa o las causas reales que motivan dicha situación, ya sean personales, familiares o escolares o de otro tipo.

121. artikulua.– Eskola-porroteko egoeran dauden pertsona adingabeentzako laguntzak.

Artículo 121.– Apoyos a personas menores en situación de fracaso escolar.

Eskola-porrota gertatzen bada, eta hori eragin duten arrazoien arabera, esku hartzeko neurririk egokienak hartu beharko dira, honako hauen artean:

En los casos de fracaso escolar, y en función de las causas que lo motiven, deberán adoptarse las medidas de intervención que se estimen más adecuadas de entre las siguientes:

a) Hezkuntza-laguntzako neurriak, bai eskola-eremuan hezkuntza-laguntza osagarriko programen bidez, bai familia-eremuan.

a) Medidas de apoyo educativo, tanto en el ámbito escolar mediante programas de apoyo educativo complementario como en el ámbito familiar.

b) Familiari laguntzeko neurriak, eskola-porrota bizikidetza-arazoekin lotzen bada.

b) Medidas de apoyo a la familia, cuando el fracaso escolar se relacione con problemas convivenciales.

c) Eskola-ingurunean esku hartzeko neurriak, porrot-egoera jazarpen-egoera baten ondoriozkoa bada.

c) Medidas de intervención en el medio escolar, cuando la situación de fracaso se origine en una situación de acoso.

d) Egokiak izan daitezkeen laguntza psikologikorako banakako neurriak, eskola-porrota zailtasun emozionalen edo sozializazio-arazoen ondorioa bada.

d) Medidas individuales de apoyo psicológico que puedan resultar idóneas cuando el fracaso escolar se derive de dificultades emocionales o de socialización.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ONGIZATE MATERIALERAKO ETA GIZARTE-INKLUSIORAKO KALTEGARRIAK DIREN EGOEREN PREBENTZIOA, DETEKZIOA ETA ARRETA
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE SITUACIONES PERJUDICIALES PARA EL BIENESTAR MATERIAL Y LA INCLUSIÓN SOCIAL
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
POBREZIA-EGOEREN PREBENTZIOA, DETEKZIOA ETA ARRETA
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN A SITUACIONES DE POBREZA

122. artikulua.– Haur-pobreziako egoeren prebentzioa eta detekzioa.

Artículo 122.– Prevención y detección de situaciones de pobreza infantil.

1.– Botere publikoek haurren eta nerabeen pobrezia prebenitzera bideratutako neurriak hartuko dituzte estrategia integralen bidez. Estrategia horiek, segurtasun materiala bermatzeaz gain, eragina izango dute pertsona adingabearen familia-bizitzaren baldintza sozioekonomikoetan, pobreziaren egiturazko kausei konponbidea emate aldera. Hori guztia egingo da Familiei Laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legeak bere 6. artikuluan eta, orobat, ondoren garatutako Familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzko uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuan eta Familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistema erregulatzen duen dekretua aldatzeko martxoaren 17ko 32/2015 Dekretuan xedatutakoarekin bat.

1.– Los poderes públicos adoptarán medidas orientadas a prevenir la pobreza en la infancia y la adolescencia, mediante estrategias integrales que, además de garantizar su seguridad material, incidan sobre los condicionantes socioeconómicos de su vida familiar, con el objetivo de dar solución a las causas estructurales de la pobreza. Esto se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias, así como con lo dispuesto en los decretos 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familia, y 32/2015, de 17 de marzo, de modificación del Decreto sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familia, posteriormente desarrollados.

Halaber, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistema arautzen duten printzipioei jarraituz, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemak lagundu egin beharko du pobreziak haurrengan eta nerabeengan duen eragina prebenitzen eta arintzen.

Asimismo, de acuerdo con los principios que rigen el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social, el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social deberá contribuir a prevenir y paliar la incidencia de la pobreza en la infancia y la adolescencia.

Ildo horretan, haurren eta nerabeen pobrezia-egoerak prebenitzea xede izanda, bateragarriak izango dira segurtasun materiala bermatzera eta familia-bizitzaren baldintza sozioekonomikoak duintzera bideratutako neurri eta prestazioak.

En este sentido, con el fin de prevenir las situaciones de pobreza de personas menores, las medidas y prestaciones destinadas a garantizar la seguridad material y a dignificar las condiciones socioeconómicas de la vida familiar serán compatibles.

2.– Berariaz, lege honen III. tituluko IV. kapituluan jasotako ongizate materiala sustatzeko neurriez gain, helburu hauek lortzera bideratutako jarduketak egingo dira:

2.– Con carácter específico, además de las medidas orientadas a la promoción del bienestar material contempladas en el capítulo IV del título III de esta ley, se desarrollarán actuaciones orientadas a la consecución de los siguientes fines:

a) Neurriak antolatzea beren ardurapean seme-alaba adingabeak dituzten pertsonak laneratzen laguntzeko, ekintza positiboko irizpideak ezarriz, betiere lehenetsiz, batetik, beren ardurapean pertsona adingabedun familia-unitateak dituzten pertsonak laneratzea, baldin eta iraupen luzeko langabezian edo enplegu-intentsitate baxuko egoeran badaude, eta, bestetik, sektore ekonomiko feminizatuenetako lan-baldintzak hobetzea.

a) Articular medidas orientadas a facilitar la inserción laboral de personas con hijos e hijas menores a su cargo, estableciendo criterios de acción positiva que prioricen bien la inclusión laboral de personas a cargo de unidades familiares con personas menores que se encuentren en situación de desempleo de larga duración o con baja intensidad de empleo, bien la mejora de las condiciones laborales en los sectores económicos más feminizados.

b) Etxeko ekonomia modu egokian kudeatzeko prestakuntza-programak antolatzea, eta programa horietan beren ezaugarri edo inguruabarrak direla-eta premia handieneko egoeran edo egoera bereziki zaurgarrian egon daitezkeen familia-unitateen parte hartzea bultzatu eta sustatzea, lege honen 103.4 artikuluan ezarritako moduan.

b) Articular programas de formación para la gestión adecuada de la economía doméstica, favoreciendo y promoviendo el acceso a ellos de las unidades familiares que por sus características o circunstancias puedan encontrarse en situación de mayor necesidad o de especial vulnerabilidad, en los términos establecidos en el artículo 103.4 de esta ley.

c) Familia-ekonomian eragin handia izan dezaketen pobrezia edo osasun fisiko eta mentalerako ohitura kaltegarriak, hala nola substantzien mendekotasunak edo ausazko jokoak, prebenitzera bideratutako dibulgazio-kanpainak antolatzea.

c) Articular campañas divulgativas orientadas a la prevención de la pobreza o de hábitos perjudiciales para la salud física y mental susceptibles de tener un fuerte impacto en la economía familiar, como las adicciones a sustancias o las conductas adictivas como los juegos de azar.

123. artikulua.– Prestazio eta laguntza ekonomikoak.

Artículo 123.– Prestaciones y ayudas económicas.

1.– Inklusiorako eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren prestazio eta laguntza ekonomikoen zenbatekoak zehaztean, pertsona adingabeak aintzat hartuko dira hura arautzen duen berariazko legerian ezarritako baldintzei jarraikiz.

1.– Las personas menores serán consideradas en la determinación de las cuantías de las prestaciones y ayudas económicas del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión en los términos contemplados en la legislación específica que lo regula.

2.– Aipatutako prestazio eta laguntza ekonomikoak kudeatzeko ardura duten euskal administrazio publikoek behar diren mekanismoak hartuko dituzte ahalik eta azkarren eta pertsona adingabeen interes gorena zainduz erantzuteko beren ardurapean pertsona adingabeak dituzten familien eskaerei, baldin eta dagoeneko pobrezia-egoeran badaude, eta, orobat, beren ezaugarri edo inguruabarrak direla-eta, lege honen 103.4 artikuluan ezarritako moduan, premia handieneko egoeran edo egoera bereziki zaurgarrian egon daitezkeen familien eskaerei.

2.– Las administraciones públicas vascas competentes para la gestión de las mencionadas prestaciones y ayudas económicas adoptarán mecanismos que permitan responder conforme a los principios de celeridad y de interés superior de la persona menor de edad a las solicitudes procedentes de familias con personas menores a su cargo que ya se encuentren en situación de pobreza, y de familias que, por sus características o circunstancias, puedan encontrarse en situación de mayor necesidad o de especial vulnerabilidad, en los términos establecidos en el artículo 103.4 de esta ley.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
BIZITEGI-BAZTERKETAKO EGOEREN PREBENTZIOA, DETEKZIOA ETA ARRETA
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN A SITUACIONES DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL

124. artikulua.– Bizitegi-bazterketako arriskuaren eta bizitegi-bazterketako egoeren prebentzioa eta detekzioa.

Artículo 124.– Prevención y detección de riesgo y de situaciones de exclusión residencial.

1.– Pertsona adingabeei eragiten dieten bizitokirik gabeko egoerak saihesteko, Eusko Jaurlaritzak, etxebizitzaren arloan eskumena duen sailaren bitartez, baita udalek ere, arlo horretan dituzten eskumenak egikarituz, etxebizitzaren funtzio soziala sustatuko dute, babes publikoko etxebizitza-politika garatuz etxebizitzarako eskubidea eraginkortasunez egikaritzea ahalbidetzeko.

1.– Con el fin de evitar situaciones de carencia de alojamiento que afecten a personas menores, el Gobierno Vasco, a través del departamento competente en materia de vivienda, así como los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias en la misma materia, promoverán la función social de la vivienda mediante el desarrollo de una política de vivienda de protección pública que facilite el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda.

2.– Berariaz, eta betiere Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legean eta arlo horretan espezifikoki aplikatu behar den gainerako araudian ezarritako moduan, helburu hauek lortzera bideratutako neurriak hartuko dituzte:

2.– Con carácter específico, y siempre en los términos establecidos en la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, así como en el resto de la normativa en la materia que resulte de aplicación específica, adoptarán medidas orientadas a la consecución de los siguientes fines:

a) Etxebizitzarako irispidea erraztea beren ardurapean pertsona adingabeak dituzten eta etxebizitza-premia duten familia-unitateei.

a) Facilitar el acceso preferente a la vivienda de las unidades familiares con personas menores a su cargo con necesidad de vivienda.

b) Neurriak hartzea, etxebizitza sozialei buruzko politiken esparruan, lehentasunezko irispideko kolektiboen artean sartzeko beren ardurapean pertsona adingabeak dituzten familiak, baldin eta haien ezaugarri edo inguruabarrak direla-eta premia handieneko egoeran edo egoera bereziki zaurgarrian egon badaitezke, lege honen 103.4 artikuluan ezarritako moduan.

b) Adoptar medidas, en el marco de las políticas de vivienda social, que incluyan entre los colectivos de acceso preferente a las familias con personas menores a su cargo que, por sus características o circunstancias, puedan encontrarse en situación de mayor necesidad o de especial vulnerabilidad, en los términos establecidos en el artículo 103.4 de esta ley.

c) Modu subsidiarioan, etxebizitza baterako irispidea izateko prestazio ekonomiko bat bermatzea, etxebizitza bat eskura jartzea ezinezkoa bada.

c) Garantizar, con carácter subsidiario, una prestación económica para el acceso a una vivienda cuando no sea posible la puesta a disposición de una vivienda.

125. artikulua.– Bizitegi-bazterketako arriskuan edo egoeran dauden pertsona adingabeentzako arreta.

Artículo 125.– Atención a personas menores en riesgo o situación de exclusión residencial.

1.– Ohiko etxebizitzan gizarte-larrialdiko egoera bat eragin duen ezbehar baten ondorioz bizitokirik ez duten familien ardurapean dauden pertsona adingabeek aukera izango dute Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren araudian ezarritako ostatu-baliabideetan edo beste edozein bizitoki alternatibotan sartzeko, egonaldi labur baterako, larrialdi-egoeraren balorazio profesionala jaso eta gero, baldin eta ez badute beste aukerarik, ez propiorik, ezta familia-ingurunekorik ere.

1.– Las personas menores a cargo de familias que carezcan de alojamiento debido a un siniestro en su vivienda habitual y que haya ocasionado una situación de urgencia social podrán acceder, para una estancia de corta duración, y siempre que no dispongan de otras posibilidades, ya sean propias o en su entorno familiar, a los recursos de alojamiento establecidos en la normativa reguladora del Sistema Vasco de Servicios Sociales o a cualquier otro alojamiento alternativo, tras la valoración profesional de la situación de urgencia.

2.– Bizitokirik eza emakumearen kontra, seme-alaben kontra edo bien kontra gauzatutako genero-indarkeriazko egoera baten ondorio bada, eta biktima horietakoren bat babesa behar duen pertsona bat den kontuan hartuta, emakumearen ardurapean dauden pertsona adingabeak harekin sartuko dira etxeko tratu txarren biktima diren emakumeentzako lurralde-mailako berehalako harrera-zerbitzura, aurrez egoitza zuen udalerriaren arabera dagokionera, edo kasuan kasuko udaletako gizarte-zerbitzuek eskainitako emakume biktimentzako harrera-etxebizitzetara.

2.– En aquellos casos en los que la carencia de alojamiento sea debida a una situación de violencia de género ejercida sobre la mujer, sobre los hijos o las hijas, o sobre ambos, y en función de si alguna de las víctimas es una persona necesitada de protección, las personas menores a cargo de la mujer accederán con ella al servicio de acogida inmediata para mujeres víctimas de maltrato doméstico de nivel territorial que corresponda, en función del municipio en el que tuviera anteriormente su domicilio, o a los pisos de acogida para mujeres víctimas provistos por los servicios sociales municipales que correspondan, respectivamente.

3.– Bizitokirik eza gizarte-bazterketako arriskuari lotuta dagoen kasuetan, familia udal-sareko bizitoki-zerbitzura sartu ahal izango da, baldin eta udaletako gizarte-zerbitzuek horretarako preskripzio teknikoa eman badute. Kasuaren balorazio profesionala egin ondoren gizarte-bazterketako arrisku-egoerak babesgabetasun-arriskua edo babesgabetasun-egoera ekar dezakeela uste bada, lege honen VI. tituluan aurreikusitakoa bete beharko da.

3.– En los casos en los que la carencia de alojamiento esté vinculada a una situación de riesgo de exclusión social, la familia podrá acceder, siempre que exista prescripción técnica de los servicios sociales municipales en ese sentido, a un servicio de alojamiento de la red municipal. Si tras la valoración profesional del caso se estima que la situación de riesgo de exclusión social puede llevar asociada una situación de riesgo de desprotección o una situación de desprotección, se estará a lo previsto en el título VI de esta ley.

4.– Beren ardurapean seme-alabak dituzten familiak direnean, eta bizitokirik eza aurreko ahaideen gizarte-bazterketako egoera bati lotuta badago, iritziko zaio gizarte-bazterketako egoerak berekin dakarrela pertsona adingabeen arrisku-egoera, lege honen 177.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, eta, horretarako, lege honen VI. tituluan aurreikusitakoa bete beharko da.

4.– Cuando se trate de familias con hijos o hijas a cargo en las que la carencia de alojamiento esté vinculada a una situación de exclusión social de las personas ascendientes, se estimará que la situación de exclusión social lleva asociada una situación de riesgo de las personas menores de edad afectadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 177.3 de esta ley, y, a tal efecto, se estará a lo previsto en el título VI de la misma ley.

Kasu horietan, esku-hartzea arrakastatsua izan dadin, arrisku-egoeran esku hartzeko onartzen den familia-eremuko hezkuntzako eta esku-hartze sozialeko proiektuaren edukian jaso eta baloratu beharko dira familien beharrei babes espezifiko bat eskainiko dieten alternatibak, bizitoki-baliabideei buruzkoak barne, zeinak jasotzen baitira Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren araudi erregulatzailean.

En estos casos, con el fin de posibilitar el éxito de la intervención, en el contenido del proyecto de intervención social y educativo familiar en situaciones de riesgo que se apruebe se deberán contemplar y valorar las distintas alternativas que ofrezcan una cobertura específica a las necesidades de las familias, incluidas las referidas a los recursos de alojamiento recogidos en la normativa reguladora del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

5.– Aurreko apartatuan aurreikusitako ondoreetarako, eta Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legearen 23.5 artikuluan xedatutakoaren esparruan, udalek dagozkion hitzarmenak egin ahal izango dituzte Eusko Jaurlaritzarekin, aipatutako egoeran dauden pertsona adingabeentzat zuzkidura-bizitokien sare bat eratze aldera.

5.– A los efectos previstos en el apartado anterior, y en el marco de lo dispuesto en el artículo 23.5 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, los ayuntamientos podrán establecer con el Gobierno Vasco los convenios oportunos a los efectos de la conformación de una red de alojamientos dotacionales con destino a las personas menores que se encuentren en la situación mencionada.

6.– Pertsona adingabea haurdun badago, bizitokirik gabe, bazterketa-arriskuan edo bazterketa-egoeran, haurrak eta nerabeak babesteko foru-aldundietako lurralde-zerbitzuek esku hartu beharko dute bai ama eta bai kontzebitua babesteko; esparru horretan, familia- edo egoitza-harrerako konponbide baterako irispidea izan beharko du, emantzipatuta egon ala ez, lege honen VI. tituluan aurreikusitakoaren esparruan.

6.– En caso de tratarse de una persona menor embarazada, sin alojamiento, en riesgo de exclusión o en situación de exclusión, la intervención corresponderá a los servicios territoriales de protección a la infancia y la adolescencia de las diputaciones forales, para la protección tanto de la madre como del concebido o de la concebida, en cuyo marco deberá acceder a una solución de acogimiento familiar o residencial, según el marco de lo previsto en el título VI de esta ley, sin perjuicio de que esté emancipada.

3. ATALA
SECCIÓN 3.ª
GIZARTE-BAZTERKETAREN PREBENTZIOA, DETEKZIOA ETA ARRETA
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN A LA EXCLUSIÓN SOCIAL

126. artikulua.– Gizarte-bazterketaren prebentzioa eta detekzioa.

Artículo 126.– Prevención y detección de la exclusión social.

1.– Egoera horretan deklaratutako pertsonen ardurapean egoteagatik pertsona adingabeei bereziki eragiten dieten gizarte-bazterketako egoerak saihesteko, euskal administrazio publikoek, gizarte-zerbitzuen arloan dituzten eskumenak egikarituz, neurriak hartuko dituzte egoera horiek prebenitzeko eta goiz detektatzeko.

1.– Con el fin de evitar situaciones de exclusión social que afecten, de forma particularizada, a personas menores por el hecho de estar a cargo de personas declaradas en esa situación, las administraciones públicas vascas, en el ejercicio de sus competencias en materia de servicios sociales, adoptarán medidas orientadas a prevenirlas y a detectarlas precozmente.

2.– Neurri horiek, ahal dela, toki-mailan antolatu beharko dira, bai komunitate-ingurunean, bai familia-ingurunean, eta helburu hauek lortzera bideratuko dira:

2.– Estas medidas deberán articularse, preferentemente, a nivel local, tanto en el ámbito comunitario como en el medio familiar, y estarán orientadas a la consecución de los siguientes fines:

a) Familien gizarte-isolamenduari eta diskriminazioari lotutako ondorio negatibo kolektibo zein indibidualei buruz herritarrak sentsibilizatu eta kontzientziatzea.

a) Sensibilizar y concienciar a la población acerca de las consecuencias negativas, tanto colectivas como individuales, asociadas al aislamiento social de las familias y a la discriminación.

b) Gizarte-zerbitzuen existentziaren berri eta haien funtzionamenduaz informazioa ematea, hizkera argi eta errazez idatzitako informazio-orriak zabalduz, pertsona adingabeentzat nahiz haien familientzat ulerterrazak izango direnak.

b) Informar acerca de la existencia y el funcionamiento de los servicios sociales mediante folletos divulgativos redactados en un lenguaje claro y sencillo, de forma que resulten de fácil comprensión para las familias y para las propias personas menores.

c) Kultura-, kirol- eta aisialdi-baliabideetarako eta haurren arreta-zerbitzuetarako lehentasunezko irispidea erraztea gizarte-bazterketako arriskuaren adierazleak dituzten pertsona adingabeei, eskolaz kanpoko ordutegietan eta oporraldietan.

c) Facilitar el acceso preferente de las personas menores que presentan indicadores de riesgo de exclusión social a los recursos culturales, deportivos y de ocio y a los servicios de atención infantil, en horario extraescolar y en periodos vacacionales.

d) Kirol-entitateak sentsibilizatzea eta babestea, gizarte- eta ekonomia-desabantailako egoeran dauden pertsona adingabeek kirolerako irispidea izan dezaten eta kirola egin dezaten errazteko, eta irizpideak ezartzea kirol-jarduerarako irispidea errazten duten entitateen aldeko dirulaguntzen ildoetan.

d) Sensibilizar y apoyar a las entidades deportivas para que favorezcan el acceso y la práctica deportiva de personas menores de edad en situación de desventaja social y económica, y establecer criterios en las líneas de subvenciones que beneficien a las entidades que favorezcan su acceso a la práctica deportiva.

e) Aurretiazko lan-esperientzia gutxi duten edo batere ez duten pertsona adingabeei lehen lan-esperientziak erraztea; esparru horretan, ekintza positiboko neurriak hartuko dira, sarbiderako lehentasuna emanez haurrak eta nerabeak babesteko sistemaren esparruan edo legearekin gatazkan dauden adingabeen gizarte- eta hezkuntza-arreta emateko sistemaren esparruan Administrazioaren tutoretzapean daudenei. Aurrekoa hala izanik ere, bete beharko da nerabeak derrigorrezko hezkuntzaren ondoko hezkuntzan aritzea ahalik eta gehien bultza dadin duten eskubidea.

e) Facilitar primeras experiencias laborales a personas menores de edad con escasa o nula experiencia laboral previa, aplicando, en este marco, medidas de acción positiva que otorguen prioridad en el acceso a quienes se encuentran bajo la tutela de la Administración en el marco del sistema de protección a la infancia y la adolescencia o del sistema de atención socioeducativa de personas menores de edad en conflicto con la ley. Lo anterior deberá entenderse sin perjuicio del derecho de las personas adolescentes a que se potencie al máximo la educación posobligatoria.

f) Kontratazio-prozeduretan gizarte-erantzukizuneko klausulak sartzea, aurreko letran aipatu diren nerabeen laneratzea sustatzeko. Nolanahi ere, aipatutako klausulak sartzeko ezinbestekoa izango da klausula horiek lotura zuzena izatea kontratuaren xede den prestazioarekin, eta berariaz eta behar bezala justifikatu beharko da inguruabar hori kontratazio-espedientean.

f) Incorporar cláusulas de responsabilidad social para fomentar la inserción laboral de las personas adolescentes referidas en la letra precedente en los procedimientos de contratación. En todo caso, será requisito para la inclusión de las mencionadas cláusulas que estas guarden una relación directa con la prestación objeto del contrato, y deberá justificarse dicha circunstancia en el expediente de contratación, de forma expresa y adecuada.

g) Dirulaguntzak emateko balorazio-irizpideei dagokienez, dirulaguntzen arau erregulatzaileetan gizarte-erantzukizuneko klausulak sartzea, aurreko letran aurreikusitako helburu berarekin, baldin eta haien aplikazioa eraginkorra bada dirulaguntzaren izaera edo xedea kontuan hartuta.

g) Incluir en las normas reguladoras de las subvenciones, en relación con los criterios de valoración para su concesión, cláusulas de responsabilidad social con la misma finalidad prevista en la letra precedente, siempre y cuando su aplicación resulte efectiva atendiendo a la naturaleza u objeto de la subvención.

h) Gizarte-bazterketa prebenitzeko programa integralak garatzea desberdintasunak eta gizarte-gatazkako egoerak biltzen diren lurralde-eremuetan. Programa horiek eskolatzeari eta prestakuntza-jarraitutasunari, kaleko lanari, aisialdiari, prestakuntzari eta gizarteratze eta laneratzeari laguntzeko aparteko neurriak jaso beharko dituzte, bai eta gizarte- eta hezkuntza-neurri intentsiboak ere, hala nola eguneko zentroak.

h) Desarrollar programas integrales de prevención de la exclusión social en áreas territoriales en las que se concentren desigualdades y situaciones de conflicto social. Dichos programas deberán incorporar medidas extraordinarias de apoyo a la escolarización y a la continuidad formativa, trabajo de calle, tiempo libre, acompañamiento a la formación y la inserción sociolaboral, y medidas socioeducativas intensivas como centros de día.

127. artikulua.– Gizarte-bazterketako arriskuan edo egoeran dauden pertsonen ardurapeko pertsona adingabeen arreta.

Artículo 127.– Atención a personas menores a cargo de personas en riesgo o en situación de exclusión social.

1.– Euskal administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, behar diren neurriak hartu beharko dituzte gizarte-bazterketako arriskuan edo gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonen ardurapean dauden pertsona adingabeen inklusioa lortzeko, eta sektore anitzeko eta diziplinarteko ikuspegitik jardun beharko dute.

1.– Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán adoptar las medidas necesarias para procurar la inclusión de las personas menores a cargo de personas que se encuentren en riesgo de exclusión social o en situación de exclusión social, y deberán actuar desde una perspectiva multisectorial e interdisciplinar.

2.– Helburu horrekin, gizarte-zerbitzuek, lehen mailako arretan zein bigarren mailako arretan, gizarte- eta hezkuntza-arloan eta arlo psikosozialean esku hartzeko zerbitzuak antolatuko dituzte. Bereziki, hauek izango dira zerbitzu horiek:

2.– Con esa finalidad, los servicios sociales, en su nivel tanto de atención primaria como de atención secundaria, arbitrarán servicios de intervención socioeducativa y psicosocial. En particular, estos servicios consistirán en los siguientes:

a) Etxeko hezkuntza eta familiako oinarrizko esku-hartzea, familiaren egoitzan emandakoak.

a) Educación doméstica e intervención familiar básica, prestadas en el domicilio familiar.

b) Kaleko hezkuntza eta gizarte- eta kultura-bitartekaritza, komunitate-ingurunean eskainiak.

b) Educación de calle e intermediación sociocultural, prestadas en el entorno comunitario.

3.– Aurreko apartatuan aipatutako zerbitzuek ezaugarri hauek izango dituzte:

3.– Los servicios mencionados en el apartado anterior tendrán las siguientes características:

a) Gizarte- eta hezkuntza-arloan eta arlo psikosozialean laguntzeko harreman-prestazioak eskainiko dituzte, banakakoak, familiakoak edo taldekoak.

a) Estarán conformados por un conjunto de prestaciones relacionales de apoyo socioeducativo o psicosocial, de carácter individual, familiar o grupal.

b) Helburu izango dute pertsonek gaitasun pertsonalak, familiakoak edo taldekoak eskura eta gara ditzaten, hots, jarrera, gaitasun, ezagutza, irizpide, jarraibide zein trebetasunak, eta, horrela, modu autonomoan moldatzen, gizarte-inklusioa lortzen eta familia- eta komunitate-ingurunean bizikidetza egokia izaten laguntzeko, eta desegokiak diren ohitura, jokabide, pertzepzio, sentimendu eta jarrerak beste egokiago batzuekin ordezteko.

b) Estarán dirigidos a que las personas adquieran y desarrollen capacidades –actitudes, aptitudes, conocimientos, criterios, pautas, habilidades– personales, familiares o grupales que favorezcan su desenvolvimiento autónomo, su inclusión social y la adecuada convivencia en el medio familiar y comunitario, y a que sustituyan hábitos, conductas, percepciones, sentimientos y actitudes que resulten inadecuados por otros más adaptados.

4.– Eusko Jaurlaritzak, hezkuntzaren arloan eskumena duen sailaren bitartez, neurriak hartuko ditu gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsona adingabeen gizarte-inklusioa errazteko, eta, horretarako:

4.– El Gobierno Vasco, a través del departamento competente en materia de educación, arbitrará medidas que coadyuven a la inclusión social de las personas menores en situación de exclusión social, y, a tal efecto:

a) Eskolagabetzerik badago, erraztu egingo du ikasturtean eskolaratzea, ikasturtearen hasierako egunetan ez bada ere.

a) En caso de desescolarización, facilitará su incorporación al curso escolar, independientemente de que se produzca en fechas que no coincidan con su inicio.

b) Laguntza espezifikoak ezarriko ditu haien hezkuntza-beharrizanei erantzuteko.

b) Arbitrará apoyos específicos para responder a sus necesidades educativas.

c) Eskola-jantokietarako doako sarbidea ahalbidetuko du.

c) Facilitará el acceso gratuito a los comedores escolares.

d) Ikastetxeetan egiten diren eskolaz kanpoko jardueretarako sarbidea ahalbidetuko du.

d) Facilitará el acceso a las actividades extraescolares que se desarrollen en los centros educativos.

5.– Eusko Jaurlaritzak, osasunaren arloan eskumena duen sailaren bitartez, berariazko neurriak hartuko ditu gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsona adingabeei laguntzeko, egoera horrek haien osasun fisiko eta mentalean eragin dezakeen narriadurari erantzun terapeutikoa emate aldera.

5.– El Gobierno Vasco, a través del departamento competente en materia de salud, arbitrará medidas específicas de apoyo a las personas menores en situación de exclusión social, dirigidas a ofrecer una respuesta terapéutica al deterioro que dicha situación haya podido ocasionar en su salud física y mental.

V. TITULUA
TÍTULO V
HAURREN ETA NERABEEN KONTRAKO INDARKERIA-EGOEREN PREBENTZIOA, DETEKZIOA ETA BABESA
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

128. artikulua.– Haurren eta nerabeen kontrako indarkeriari aurre egiteko estrategia integrala.

Artículo 128.– Estrategia integral contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia.

1.– Eusko Jaurlaritzak, pertsona adingabeek bizitzeko, osotasun fisiko eta psikikoa izateko eta tratu ona jasotzeko duten eskubidea sustatzeko, babesteko eta defendatzeko duen eginbeharra egikarituz, haurren eta nerabeen kontrako indarkeriari helduko dion estrategia integrala egin, onartu eta ezartzea bultzatuko du, erakunde artekoa eta sektore artekoa, haurren eta nerabeen kontrako indarkeriari helduko diona alderdi guztietan, hain zuzen ere haien eskubideak eraginkortasunez egikaritzea ziurtatzeko, eta, hala badagokio, urratutako eskubideak leheneratzeko eskubidea bermatzeko helburuarekin.

1.– El Gobierno Vasco, en el ejercicio de su deber de promoción, protección y defensa del derecho de las personas menores a la vida, a la integridad física y psíquica y al buen trato, impulsará la elaboración, aprobación e implementación de una estrategia integral, de carácter interinstitucional e intersectorial, que aborde la violencia contra la infancia y la adolescencia en todos sus aspectos, con el objetivo de asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos y, en su caso, garantizar el derecho a la restitución de los derechos vulnerados.

2.– Estrategia horrek eragingo du, gutxienez, familia eta afektu-arloan; hezkuntzan; osasunean; gizarte-zerbitzuetan, bereziki haurrak eta nerabeak babesteko sisteman; arlo judizial, polizial eta segurtasunekoan; harremanaren, informazioaren eta komunikazioaren teknologietan, arreta berezia eskainiz Interneti eta sare sozialei; kulturan; aisian; denbora librean; jarduera fisikoan; kirolean eta hezkuntza afektibo-sexualean.

2.– La estrategia deberá incidir, como mínimo, en los siguientes ámbitos: familiar y afectivo; educativo; sanitario; de los servicios sociales, en particular, el sistema de protección a la infancia y la adolescencia; judicial; policial y de seguridad; de las tecnologías de la relación, la información y la comunicación, con especial atención a Internet y las redes sociales; de la cultura, ocio y tiempo libre; de la actividad física y deporte, y de la educación afectivo-sexual.

3.– Artikulu honen 1. apartatuan aipatzen den helburua erdiesteko, estrategiak barne hartu beharko ditu esku hartzeko tresnak eta jarduketen eraginkortasuna bermatzen duten elkarlanerako eta koordinaziorako mekanismoak, bai prebentzio-ekintzaren esparruan, bai biktimen detekzio, babes eta suspertze edo errehabilitazio fisiko eta psikologikoaren esparruan ere.

3.– Para alcanzar el objetivo previsto en el apartado 1 de este artículo, la estrategia deberá contemplar dispositivos de intervención y mecanismos de colaboración y coordinación garantes de la eficacia de las actuaciones, tanto en el marco de la acción preventiva como en el marco de la detección, la protección y la recuperación o rehabilitación física y psicológica de las víctimas.

4.– Estrategia hori prestatzeko bultzada Eusko Jaurlaritzan haur eta nerabeen arloan eskumena duen sailari egokituko zaio, eta Eusko Jaurlaritzari dagokio estrategia hori onestea.

4.– El impulso para la elaboración de dicha estrategia corresponderá al departamento competente en materia de infancia y adolescencia del Gobierno Vasco, y su aprobación se atribuye al Gobierno Vasco.

5.– Nolanahi ere, estrategia prestatzeko prozesuan nahitaez parte hartu beharko dute Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako administrazio publikoek eta, bereziki, udaletako gizarte-zerbitzuek eta haurrak eta nerabeak babesteko foru-aldundietako lurralde-zerbitzuek. Halaber, beren jarduera haurren eta nerabeen eremuan garatzen duten hirugarren sektore sozialeko entitateek ere parte hartuko dute, eta, bereziki, jarduera pertsona adingabeekin garatzen dutenek.

5.– En todo caso, en el proceso de elaboración de la estrategia deberán participar, necesariamente, el resto de las administraciones públicas vascas y, en particular, los servicios sociales municipales y los servicios territoriales de protección a la infancia y la adolescencia de las diputaciones forales; asimismo, contará con la participación de entidades del tercer sector social que desarrollen su actuación en el ámbito de la infancia y la adolescencia y, de forma especial, de las personas menores.

6.– Haurren eta Nerabeen Behatokiak urtero ebaluazio-txosten bat egingo du haurren eta nerabeen kontrako indarkeriari aurre egiteko estrategia integral horren betetze-mailari eta efikaziari buruz. Txosten hori egitean, irizpide hauek bete beharko dira gutxienez:

6.– El Observatorio de la Infancia y la Adolescencia elaborará anualmente un informe de evaluación acerca del grado de cumplimiento y la eficacia de esta estrategia integral contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia. La elaboración del informe se sujetará, como mínimo, a los siguientes criterios:

a) Datuak jasoko dira sexua eta adina desagregatuta.

a) Contendrá datos desagregados por sexo y edad.

b) Gertatu diren indarkeria-kasuen estatistika-analisia jaso beharko da, indarkeria-kasua gertatu den eremua, gauzatutako indarkeria-mota eta bereziki zaurgarria den kolektiboa bereizita.

b) Incluirá un análisis estadístico de los casos de violencia que se hayan producido, diferenciando el ámbito en el que han tenido lugar, el tipo de violencia ejercida, así como los colectivos en situación de especial vulnerabilidad que se han visto afectados.

7.– Txosten horren emaitzak jendaurrean jarriko dira, oro har ezagutu dadin, eta kasuan kasuko politika publikoak egiteko kontuan hartu beharko dira.

7.– Los resultados de dicho informe se harán públicos, para general conocimiento, y deberán ser tenidos en cuenta para la elaboración de las políticas públicas correspondientes.

129. artikulua.– Babesgabetasun-egoera izan daitezkeen indarkeria-egoerak.

Artículo 129.– Situaciones de violencia susceptibles de constituir una situación de desprotección.

1.– Indarkeria-egoerak familia-eremuan gertatzen badira, eskumena duten gizarte-zerbitzuek baloratuko dute, VI. tituluan ezarritakoaren arabera, pertsona adingabea arrisku- edo desanparo-egoeran dagoen, edo, aitzitik, ez dagoen babesgabetasunik gurasoetako batek, legezko ordezkari batek edo harreragile edo zaintzaileetako batek behar diren neurriak hartu dituelako indarkeria erabili duenak berriz ere hori egin ez dezan, betiere eskumena duten gizarte-zerbitzuek uste badute neurri horiek nahikoak direla pertsona adingabearen osotasun fisikoa eta psikikoa bermatzeko.

1.– En los casos en los que las situaciones de violencia se produzcan en el ámbito familiar, los servicios sociales competentes valorarán, en los términos previstos en el título VI, si la persona menor se encuentra en situación de riesgo o de desamparo o si, por el contrario, no se encuentra desprotegida porque el padre o la madre, una representante o un representante legal o una de las personas acogedoras o guardadoras han adoptado las medidas necesarias para impedir que quien haya ejercido la violencia pueda volver a hacerlo, siempre que los servicios sociales competentes consideren que dichas medidas son suficientes para garantizar la integridad física y psíquica de la persona menor.

2.– Orobat, indarkeria familia-eremutik kanpo gertatzen bada, zehaztu beharko da, VI. tituluan aurreikusitako moduan, legezko ordezkariek egoera hori toleratzen duten edo onartzen duten. Hala joko da baldin eta, gertatzen ari dela jakin ondoren, hura amaitzeko behar diren neurriak hartu ez badituzte edo egoera gerarazteko esku hartzen ari diren zerbitzu eta profesionalei era aktiboan lagundu ez badiete. Horrelakoetan, baloratu egin beharko da pertsona adingabea babesgabetasun-egoeran dagoen ala ez.

2.– Asimismo, en aquellos casos en los que la violencia tenga lugar fuera del ámbito familiar, deberá determinarse, en los términos previstos en el título VI, si las representantes o los representantes legales toleran o consienten dicha situación. Se considerará que es así cuando, una vez que hayan tenido conocimiento de que estaba produciéndose, no hayan adoptado las medidas necesarias para su cese o no hayan colaborado activamente con los servicios y profesionales que intervenían para que cesaran. En tales supuestos, deberá valorarse si la persona menor se encuentra en situación de desprotección.

130. artikulua.– Indarkeriarik gabeko familia-ingurune egokian egoteko lehentasun-printzipioa.

Artículo 130.– Principio de prioridad a la permanencia en el entorno familiar adecuado y libre de violencia.

1.– Indarkeria familia-eremuan gertatzen bada, eta pertsona adingabearen interes gorenerako komeni bada, indarkeriarik gabeko familia-ingurune egoki batean egoteko eta erasotzailearengandik urruntzeko aukera ematen duten babes-neurri administratibo edo judizialak lehenetsi beharko dira.

1.– En aquellos casos en los que la violencia se produzca en el ámbito familiar, y siempre que convenga al interés superior de la persona menor de edad, deberán priorizarse las medidas de protección administrativas o judiciales que permitan su permanencia en un entorno familiar adecuado y libre de violencia, así como el alejamiento de la persona agresora.

2.– Helburu horrekin, legitimatutako pertsonek edo foru-aldundiek hala eskatuta, Kode Zibilaren 158. artikuluan aurreikusitako neurrietatik beharrezkoak direnak hartu ahal izango ditu agintaritza judizialak.

2.– Con esta finalidad, la autoridad judicial podrá adoptar, a instancia de las personas legitimadas o de las diputaciones forales, las medidas que sean necesarias de entre las previstas en el artículo 158 del Código Civil.

3.– Berariaz, pertsona adingabeak genero-indarkeriaren biktima baten guraso-ahalaren, tutoretzaren edo zaintzaren mendean badaude, euskal administrazio publikoen jarduketak bideratuko dira haurra edo nerabea harekin gelditzea ziurtatzeko behar den laguntza bermatzera, edozein dela ere haurraren edo nerabearen adina, baita hura babestera, hari arreta espezializatua ematera eta birgaitzera ere. Hala eta guztiz ere, pertsona adingabea ez da geldituko genero-indarkeriaren biktima izan den pertsonetako batekin baldin eta ez bada komenigarria pertsona adingabearen interes gorenerako, eta, kasu horretan, behar bezala arrazoitu beharko da inguruabar hori.

3.– Con carácter específico, cuando las personas menores se encuentren bajo la patria potestad, la tutela o la guarda de una víctima de violencia de género, las actuaciones de las administraciones públicas vascas estarán encaminadas a garantizar el apoyo necesario para procurar su permanencia, independientemente de su edad, con esta última, así como su protección, atención especializada y rehabilitación. No obstante, la persona menor de edad no permanecerá con cualquiera de esas personas que haya sido víctima de violencia de género cuando no sea conveniente para su interés superior, en cuyo caso deberá motivarse debidamente dicha circunstancia.

4.– Nolanahi ere, euskal administrazio publikoen jarduketak modu integralean egin behar dira, eta, aldi berean, kontuan hartu behar da pertsona adingabea eta ama osatzea, biak genero-indarkeriaren biktima diren neurrian. Horretarako, eskumena duten gizarte-zerbitzuek honako hauek ziurtatuko dituzte:

4.– En todo caso, las actuaciones de las administraciones públicas vascas deben producirse de una forma integral, contemplando conjuntamente la recuperación de la persona menor de edad y de la madre, atendiendo a la consideración de víctimas de violencia de género de ambas. A tal efecto, los servicios sociales competentes asegurarán:

a) Genero-indarkeriako egoerak detektatzea eta haiei erantzun espezifikoa ematea.

a) La detección y la respuesta específica a las situaciones de violencia de género.

b) Genero-indarkeriaren biktima diren pertsona adingabeak arreta espezializatuko zerbitzuetara bideratzea eta haiekin koordinatzea.

b) La derivación y la coordinación con los servicios de atención especializada a personas menores de edad víctimas de violencia de género.

c) Osasun-, polizia-, hezkuntza-, justizia- eta berdintasun-arloko agintariek genero-indarkeriaren arloan ezarritako protokoloetan xedatutako jarduketa-jarraibideak eta neurriak betetzea.

c) El cumplimento de las pautas de actuación y medidas establecidas en los protocolos que en materia de violencia de género tengan establecidos las autoridades sanitarias, policiales, educativas, judiciales y de igualdad.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
HAURREN ETA NERABEEN KONTRAKO INDARKERIAREN PREBENTZIOA
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

131. artikulua.– Haurren eta nerabeen kontrako indarkeria prebenitzeko jarduketa orokorrak.

Artículo 131.– Actuaciones generales de prevención de la violencia contra la infancia y la adolescencia.

1.– Euskal administrazio publikoek haurren eta nerabeen kontrako indarkeriaren zeharkako prebentzio-eginkizuna beteko dute, lege honen III. tituluan jasotako haurren eta nerabeen ongizatea eta haien eskubideen egikaritzea sustatzeko jarduketen bidez, eta IV. tituluan jasotako haien osasunerako, hezkuntza-garapenerako, oinarrizko ongizate materialerako eta gizarte-inklusiorako kaltegarriak diren egoerak prebenitzeko jarduketen bidez; izan ere, ekintza horiek pertsona adingabeen eskubideak errespetatzen, babesten eta defendatzen dituzten ingurune seguruak izatea errazten dute.

1.– Las administraciones públicas vascas ejercerán una función preventiva indirecta de la violencia contra la infancia y la adolescencia mediante las actuaciones de promoción del bienestar de la infancia y la adolescencia y del ejercicio de sus derechos, contempladas en el título III de esta ley, y las actuaciones de prevención de situaciones perjudiciales para su salud, su desarrollo educativo y su bienestar material básico y su inclusión social, contempladas en su título IV, en la medida en que estas acciones favorecen la existencia de entornos seguros de respeto, protección y defensa de los derechos de las personas menores.

2.– Aurreko jarduketez gain, euskal administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, haurren eta nerabeen kontrako indarkeria prebenitzeko ekintzak egin beharko dituzte, dibulgazio-kanpainak antolatuz, herritarrak, oro har, eta familiak eta pertsona adingabeak bereziki informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko azken horiek bizitzeko, osotasun fisiko eta psikikoa izateko eta tratu ona jasotzeko duten eskubideaz, eta edozein gizartek egoera horiek prebenitzeko eta biktimak berehala eta bete-betean babesteko duen erantzukizun moralaz, halakoak gertatzen direnean.

2.– Además de las actuaciones anteriores, las administraciones pública vascas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán desarrollar acciones directamente orientadas a la prevención de la violencia contra la infancia y la adolescencia mediante la organización de campañas de divulgación dirigidas a informar, sensibilizar y concienciar a la población en general, y a las familias y a las personas menores en particular, del derecho de estas últimas a la vida, a la integridad física y psíquica y al buen trato, y de la responsabilidad moral de cualquier sociedad en la prevención de esas situaciones y en la protección inmediata e integral de las víctimas cuando se producen.

3.– Dibulgazio-ekintza horiek haurren eta nerabeen eskubideak sustatzera bideratutako ekintza orokorragoetan edo indarkeria-egoerak prebenitzera berariaz bideratutako ekintzetan integratu ahal izango dira.

3.– Estas acciones de divulgación podrán integrarse en acciones de carácter más general orientadas a la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia o en acciones específicamente orientadas a la prevención de situaciones de violencia.

4.– Prebentzio-ekintzaren eraginkortasuna bermatze aldera, euskal administrazio publikoek, titulu honetan arautzen diren jarduketa-eremuetan, lege honen 9. artikuluan ezarritakoaren araberako tresna tekniko baliozkotuak hartu beharko dituzte.

4.– Con la finalidad de garantizar la eficacia de la acción preventiva, las administraciones públicas vascas deberán adoptar, en los diferentes ámbitos de actuación regulados en este título, instrumentos técnicos validados en los términos que se establecen en el artículo 9 de esta ley.

132. artikulua.– Familia-ingurunean indarkeria prebenitzeko jarduketak.

Artículo 132.– Actuaciones de prevención de la violencia en el medio familiar.

1.– Familia-eremuko indarkeria prebenitzera bideratutako jarduketen xedea da errespetuan eta afektu-harremanetan oinarritutako familia-testuinguru seguruak sortzea erraztea. Bereziki, helburu hauek izango dituzte:

1.– Las actuaciones dirigidas a prevenir la violencia en el ámbito familiar se orientan a favorecer contextos familiares seguros, basados en relaciones de respeto y afecto. En particular, perseguirán los siguientes objetivos:

a) Familia-nukleoan bizikidetza-harreman onak sortzea eta indartzea, bai amaren eta aitaren artean, bai gurasoen eta seme-alaben artean, bai neba-arreben artean, lege honen 55. eta 56. artikuluetan jasotako moduan.

a) Generar y fortalecer buenas relaciones convivenciales en el núcleo familiar, tanto entre la madre y el padre como entre estos y sus hijos e hijas, o entre los hermanos y las hermanas, en los términos contemplados en los artículos 55 y 56 de esta ley.

b) Familiei laguntzea lege honen 57. artikuluan jasotako familia eta lana bateragarri egiteari eta gurasokidetasunari laguntzeko neurriak hartuz, eta lege honen 58, 59 eta 60. artikuluetan jasotako ongizate materialaren oinarrizko maila eta gizarte-inklusioa bermatzera bideratutako neurriak hartuz.

b) Prestar apoyo a las familias mediante la puesta en marcha de las medidas de apoyo a la conciliación familiar y a la coparentalidad contempladas en el artículo 57 de esta ley, y de las medidas orientadas a garantizar un nivel básico de bienestar material y de inclusión social, contempladas en los artículos 58, 59 y 60 de esta ley.

c) Gatazkak modu baketsuan konpontzeko trebetasunak eskuratzea ahalbidetzea, gurasoak heziketa emozionalean trebatuz, baita jokabidea maneiatzen eta etorkizunean portaera antisozialak prebenitzeko estrategietan ere, zeinek oinarritzat hartzen baitituzte emozioak eta portaera erasokorrak identifikatu, kontrolatu eta kudeatzeko lanak.

c) Facilitar la adquisición de habilidades para la resolución pacífica de conflictos, formando en educación emocional a las personas progenitoras, así como en manejo conductual y en estrategias de prevención de futuros comportamientos antisociales, basadas en la identificación, el control y la gestión de las emociones y el comportamiento agresivo.

2.– Aurreko apartatuan aipatutako laguntza-mekanismoak ekintza positiboko neurrien bidez indartu beharko dira, beren ezaugarri edo inguruabarrak direla-eta premia handieneko egoeran edo egoera bereziki zaurgarrian dauden familien kasuan, lege honen 131.4 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

2.– Los dispositivos de apoyo referidos en el apartado anterior deberán reforzarse mediante medidas de acción positiva en el caso de familias que, por sus características o por sus circunstancias, se encuentren en situación de mayor necesidad o de especial vulnerabilidad, atendiendo a lo previsto en el artículo 131.4 de esta ley.

3.– Gainera, eta kasuan kasuko laguntza motaren arabera, ekintza positiboko neurriak izan daitezke laguntza-zerbitzuetarako lehentasunezko irispidea erraztea, intentsitate handiagoko laguntzetarako irispidea erraztea, laguntza ekonomiko edo zerga-onura jakin batzuk eskuratzea erraztea, edo dirulaguntzen zenbatekoa handitzea.

3.– Asimismo, y en función del tipo de apoyo del que se trate, las medidas de acción positiva podrán consistir en favorecer el acceso preferente a los servicios de apoyo, en acceder a apoyos de mayor intensidad, en facilitar el acceso a determinadas ayudas económicas o beneficios fiscales, o en articular incrementos en la cuantía de las ayudas económicas.

133. artikulua.– Familia-unitatea hausten denean indarkeria prebenitzeko jarduketak.

Artículo 133.– Actuaciones de prevención de la violencia en casos de ruptura de la unidad familiar.

1.– Familia-gatazka edo -krisia gertatuz gero, aitaren eta amaren, legezko ordezkarien edo harreragile edo zaintzaileen bizikidetza hausten bada, familiarekin esku hartzen ari diren gizarte-zerbitzuek laguntza emateko berariazko jarduketak egingo dituzte, pertsona adingabeen interes gorena babesten dela bermatzeko eta haiengan ondorio kaltegarriak saihesteko.

1.– En los casos de conflicto o crisis familiar en los que se produzca la ruptura de la convivencia del padre y de la madre, de las personas representantes legales o de las personas acogedoras o guardadoras, los servicios sociales que estén interviniendo con la familia realizarán actuaciones específicas de acompañamiento, con el fin de garantizar la protección del interés superior de las personas menores de edad y evitar consecuencias perjudiciales para ellas.

2.– Aurreko apartatuan xedatutakoa gorabehera, aipatutako gizarte-zerbitzuek egokitzat jotzen dituzten prebentzio-jarduketak egin ahal izango dituzte, eta, hala badagokio, familia-bitartekaritzako zerbitzura edo beste baliabide edo zerbitzu espezializatu batzuetara bideratzea barne; bereziki, familia-bitartekaritzako zerbitzuek agintzen dituzten terapia-zerbitzuetara, eta legezko arduradunei, harreragileei edo zaintzaileei laguntza profesional espezializatua ematera haustura-prozesuak irauten duen bitartean eta guraso-erantzukizunak betetzeko. Nolanahi ere, familia-bitartekaritza ez da bideragarria izango pertsona adingabearen kontrako arrisku-egoera bat edo indarkeria badago, eta, horrelakoetan, berehalako neurri eraginkorrak hartu beharko dira pertsona adingabearen osasuna eta segurtasuna bermatzeko.

2.– Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que los mencionados servicios sociales puedan desarrollar las actuaciones de prevención que consideren oportunas, incluida, en su caso, la orientación hacia el servicio de mediación familiar, así como hacia otros recursos o servicios especializados; en particular, hacia los servicios de terapia que prescriban los servicios de mediación familiar y hacia un acompañamiento profesional especializado a las responsables y los responsables legales, personas acogedoras o guardadoras, durante el proceso de ruptura y para el ejercicio de sus responsabilidades parentales. En cualquier caso, la mediación familiar no será viable si existe una situación de riesgo o violencia hacia la persona menor, y deberán adoptarse medidas efectivas e inmediatas que garanticen la salud y seguridad de la persona menor de edad.

3.– Familia-bitartekaritzara jotzea sustatzeko, Eusko Jaurlaritzak, zerbitzu horiek eskaintzeko dituen eskumenak egikarituz, honako jarduketa hauek egingo ditu:

3.– Con el fin de promover el recurso a la mediación familiar, el Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias de provisión de dichos servicios, desarrollará las siguientes actuaciones:

a) Familia-bitartekaritza sustatzea, zabaltzea, publiko egitea eta haren berri ematea.

a) Promoción, difusión, publicidad e información de la mediación familiar.

b) Neurriak hartzea irispidea errazteko familia-bitartekaritzako prozesuen esparruan ezarritako familia-terapiako programetara, zeinak familia-bitartekaritzako zerbitzu publiko estrajudizialaren bidez egiten baitira.

b) Adopción de medidas para facilitar el acceso a los programas de terapia familiar prescritos en el marco de los procesos de mediación familiar, llevados a cabo por el servicio público de mediación familiar extrajudicial.

134. artikulua.– Eskola-eremuan indarkeria prebenitzeko jarduketak.

Artículo 134.– Actuaciones de prevención de la violencia en el ámbito escolar.

1.– Ikastetxe guztiek eskola-indarkeria prebenitzeko jarduketak egingo dituzte, eta, bereziki, honako hauek:

1.– Todos los centros educativos desarrollarán actuaciones orientadas a la prevención de la violencia escolar, y, en particular, las siguientes:

a) Bizikidetza-plan bat egingo dute, non ezarriko baita ikastetxeko langileei, ikasleei eta hezkuntza-komunitate osoari zuzendutako jardueren programazioa gatazkak modu baketsuan konpontzeko trebetasunak eskuratzeko.

a) Elaborarán un plan de convivencia que establezca la programación de actividades dirigidas al personal del centro, el alumnado y la comunidad educativa en su conjunto para la adquisición de habilidades para la resolución pacífica de conflictos.

Halaber, plan horren barruan azaldu beharko dira irakasle-taldeen, ikasleen legezko ordezkarien edo, hala badagokio, harreragile edo zaintzaileen eta ikasleen artean adostutako jokabide-kodeak, eskola-jazarpena gertatzen denean edo ikastetxeko bizikidetzan eragina duen beste edozein egoeratan jarraitu beharrekoak, kontuan hartu gabe egoera horiek ikastetxean bertan gertatzen diren edo bertatik kanpo hasten diren edo jarraitzen duten, edo harremanaren, informazioaren eta komunikazioaren teknologien bidez gertatzen diren.

Asimismo, este plan deberá incluir los códigos de conducta consensuados entre los equipos docentes, las representantes y los representantes legales de los alumnos y las alumnas o, en su caso, las personas acogedoras o guardadoras y el alumnado ante situaciones de acoso escolar o ante cualquier otra situación que afecte a la convivencia en el centro educativo, con independencia de si estas se producen en el propio centro educativo o si se producen o continúan fuera de aquel, o tienen lugar a través de las tecnologías de la relación, la información y la comunicación.

b) Pertsona adingabeen eskubideak aitortzea eta babestea sustatuko duten hezkuntza-neurriak hartzea eta horien jarraipena egitea bultzatuko dute.

b) Impulsarán la adopción y el seguimiento de medidas educativas que fomenten el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas menores.

c) Errespetua sustatuko dute desgaitasunen bat duten ikasleekiko edo egoera bereziki zaurgarria dakarren beste edozein inguruabar dutenekiko.

c) Fomentarán el respeto al alumnado con discapacidad o cualquier otra circunstancia que determine su situación de especial vulnerabilidad.

d) Gatazkak modu baketsuan konpontzeko metodo alternatiboak erabiltzea sustatuko dute.

d) Fomentarán la utilización de métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos.

e) Indarkeria prebenitzeko eta halako egoeretan dauden pertsona adingabeak detektatzeko eta haur eta nerabe horiek babesteko prestakuntza-planak sustatuko dituzte, baita tratu onaren kultura sustatzeko jarduerak ere, ikastetxeetako langileentzat, tutore-lanetan dihardutenak lehenetsita, bai eta legezko ordezkari eta harreragile edo zaintzaileentzat ere, ikasleen gurasoen elkarteekin koordinatuta.

e) Promoverán planes de formación sobre prevención de la violencia y sobre detección y protección de las personas menores en tales situaciones, así como actividades dirigidas a promover la cultura del buen trato, dirigidos al personal que trabaja en los centros, priorizando a quienes ejercen labores de tutoría, así como a las representantes y los representantes legales y las personas acogedoras o guardadoras, en coordinación con las asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas.

f) Ikasleak trebatzeko planak sustatuko dituzte, eta lehentasuna emango diote ikasleek gaitasun eta tresna jakin batzuk eskuratzeari gai izan daitezen, batetik, indarkeria-egoerak detektatzeko eta haiei erantzuteko eta, bestetik, indarkeria eragiten duten indarkeriazko edo delituzko jokabide-ereduak ikastea nagusitzen den prozesuei aurre egiteko, horiek agertzen diren eremu guztietan, baita indarkeria hori gertatzen denean haiei tratamendua eta laguntza emateari ere.

f) Promoverán planes de capacitación del alumnado, priorizando la adquisición por este de habilidades y herramientas que le permitan detectar y responder a situaciones de violencia, así como hacer frente a los procesos en los que prime el aprendizaje de modelos de conductas violentas o de conductas delictivas que conducen a la violencia en cualquier ámbito en el que se manifiesten, así como para el tratamiento y asistencia de aquellas en los casos en que esta llegue a producirse.

g) Ikastetxeko langileei informazioa emango diete edozein indarkeria-motaren prebentzio- eta babes-protokoloari buruz, eta protokolo hori behar bezala aplikatzeko prestatuko dituzte langileak.

g) Informarán al personal del centro sobre el protocolo en materia de prevención y protección de cualquier forma de violencia, y lo formarán para su correcta aplicación.

2.– Hezkuntza Administrazioak udaletako zein lurraldeetako gizarte-zerbitzuen laguntza izango du aurreko apartatuko e) eta f) letretan aipatutako prestakuntza- eta trebakuntza-planen edukiak prestatu eta emateko, baldin eta plan horiek zerikusia badute tratu txarrak, abusua, jazarpena, esplotazioa, gizakien salerosketa edo babesgabetasuna prebenitzearekin, detektatzearekin eta egoera horietan jardutearekin.

2.– La Administración educativa contará con la colaboración de los servicios sociales, tanto municipales como territoriales, para la preparación y la impartición de los contenidos de los planes de formación y capacitación citados en las letras e) y f) del apartado anterior cuando estén relacionados con la prevención, la detección y la actuación en situaciones de maltrato, abuso, acoso, explotación, trata o desprotección.

Nolanahi ere, prestakuntza- eta trebakuntza-planetan genero- eta adin-faktoreak barne hartzen dituen prebentzio-tratamendua jasoko da.

En todo caso, los planes de formación y capacitación incluirán un tratamiento preventivo que incorpore las dimensiones de género y de edad.

3.– Eusko Jaurlaritzak, hezkuntzaren arloan eskumena duen sailaren bitartez, eta ikastetxeetako zuzendaritzaren arduradunek edo titularrek langile-kontratazioaren segurtasuna gainbegiratuko dute, bai eta egiaztatuko ere lege honen 314. artikuluan aipatzen diren betekizunak betetzen eta egiaztatu dituztela irakasleek, langile laguntzaileek edota ikastetxean, ordainduta edo ordainik jaso gabe, lan egin ohi duten edo bertan elkarlanean aritzen diren bestelako profesionalek.

3.– El Gobierno Vasco, a través del departamento competente en materia de educación, y las personas responsables de la dirección o titulares de los centros educativos supervisarán la seguridad en la contratación de personal y verificarán el cumplimento y la acreditación de los requisitos referidos en el artículo 314 de esta ley, tanto del personal docente como del personal auxiliar u otras personas profesionales que trabajan o colaboran habitualmente en el centro escolar de forma retribuida o no.

135. artikulua.– Ongizate eta babeserako koordinatzailea.

Artículo 135.– Persona coordinadora de bienestar y protección.

1.– Aurreko artikuluan aurreikusitako jarduketen garapena bultzatzeko, pertsona adingabeak ikasketak egiten ari diren ikastetxe guztiek ikasleen ongizatea eta babesa zaintzeko egiten diren ekintza eta jarduketak koordinatzeko arduradun bat izendatuko dute. Pertsona horrek ikastetxeko zuzendariak edo titularrak gainbegiratuta jardungo du.

1.– Con el fin de impulsar el desarrollo de las actuaciones previstas en el artículo anterior, todos los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad nombrarán a una persona encargada de la coordinación de las acciones y actuaciones que se desarrollen para velar por el bienestar y la protección del alumnado. Esta persona actuará bajo la supervisión de quien ejerza la dirección o de quien ostente la titularidad del centro.

2.– Eusko Jaurlaritzak, hezkuntzaren arloan eskumena duen sailaren bitartez, ongizate eta babeserako koordinatzaileak bete beharreko betekizunak eta eginkizunak ezarriko ditu, eta zehaztuko egingo du, halaber, eginkizun horiek ikastetxean lehendik dauden langileek edo langile berriek bete behar dituzten.

2.– El Gobierno Vasco, a través del departamento competente en materia de educación, establecerá los requisitos que deberá reunir y las funciones que deberá desempeñar la persona coordinadora de bienestar y protección, y, asimismo, determinará si estas funciones han de ser desempeñadas por el personal ya existente en el centro educativo o por nuevo personal.

3.– Nolanahi ere, ongizate eta babeserako koordinatzaileari esleitutako eginkizunak honako hauek izango dira, gutxienez:

3.– En todo caso, las funciones encomendadas a la persona coordinadora de bienestar y protección serán, como mínimo, las siguientes:

a) Pertsona adingabeen inguruko prebentzioari, detekzio goiztiarrari eta babesari buruzko prestakuntza-planak sustatzea, bai ikastetxeetan lan egiten duten langileentzat, bai ikasleentzat. Lehentasuna emango zaie tutore-lanetan diharduten ikastetxeko langileei zuzendutako prestakuntza-planei, baita ikasleei indarkeria-egoerak detektatzeko eta haiei erantzuteko trebetasunak eskuratzera bideratutakoei ere.

a) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de las personas menores, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros como al alumnado. Se priorizarán los planes de formación dirigidos al personal del centro que ejerce labores de tutoría, así como aquellos dirigidos al alumnado y destinados a la adquisición por este de habilidades para detectar y responder a situaciones de violencia.

Halaber, ikasleen gurasoen elkarteekin koordinatuta, prestakuntza hori sustatu beharko du gurasoen artean edo, hala badagokio, tutoreen artean edo tutoretza-, harreragile- edo zaintzaile-ahalmenak dituzten pertsonen artean.

Asimismo, en coordinación con las asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas, deberá promover dicha formación entre los padres y las madres o, en su caso, las personas tutoras o con facultades tutelares, acogedoras o guardadoras.

b) Gizarte-zerbitzu eskudunek esku hartu behar duteneko kasuak koordinatzea, hezkuntza-administrazioek onetsitako protokoloekin bat etorriz, eta, beharrezkoa dela baloratuz gero, kasuan kasuko agintariei informazioa ematea, hargatik eragotzi gabe legeak aurreikusitako kasuetan komunikatzeko duten eginbeharra.

b) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones educativas, los casos que requieran de la intervención de los servicios sociales competentes, e informar a las autoridades correspondientes, si se valora necesario, y sin perjuicio del deber de comunicación en los casos legalmente previstos.

c) Ikasleen aurrean, ikastetxeko langileen aurrean eta, oro har, hezkuntza-komunitatearen aurrean identifikatzea ikastetxean bertan edo inguruan detektatutako indarkeria-kasuekin zerikusia duten komunikazioetarako erreferentzia gisa, baita egin beharreko jarduketak eta hartu beharreko neurriak koordinatzeko ere.

c) Identificarse ante el alumnado, ante el personal del centro educativo y, en general, ante la comunidad educativa como referente principal para las comunicaciones relacionadas con posibles casos de violencia detectados en el propio centro o en su entorno, y para la coordinación de las actuaciones a desarrollar y de las medidas a adoptar.

d) Pertsona adingabeentzat ahalik eta ongizaterik handiena ziurtatzeko neurriak sustatzea, baita haiei tratu ona ematearen kultura ere.

d) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para las personas menores, así como la cultura del buen trato a aquellas.

e) Ikastetxeko langileen eta ikasleen artean gatazkak modu baketsuan konpontzeko metodo alternatiboak erabiltzea sustatzea.

e) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos.

f) Ikastetxeko langileei informazioa ematea edozein indarkeria-motaren aurreko prebentzio- eta babes-protokoloei buruz, protokoloak ikastetxeari aplikatzekoak badira.

f) Informar al personal del centro educativo sobre los protocolos en materia de prevención y protección de cualquier forma de violencia existente que le resultan de aplicación al centro.

g) Desgaitasunen bat edo zaurgarritasun handiagoa duten ikasleekiko errespetua sustatzea.

g) Fomentar el respeto al alumnado con discapacidad o cualquier otra circunstancia de especial o mayor vulnerabilidad.

h) Lege honen 134.1.a) artikuluan aipatzen den bizikidetza-plana ikastetxeko zuzendaritzarekin koordinatzea.

h) Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia al que se refiere el artículo 134.1.a) de esta ley.

i) Pertsona adingabeen datu pertsonalak era ez-zilegian tratatzea ekar dezaketen egoeretan, ikastetxeak Datuak Babesteko Euskal Agintaritzari berehala komunikatzea sustatzea.

i) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos de carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a la Agencia Vasca de Protección de Datos.

j) Ikastetxean elikadura osasungarria eta elikagarria izan dadin sustatzea, pertsona adingabeei dieta orekatua egitea ahalbidetuz, eta, bereziki, zaurgarritasun berezian edo handiagoan daudenei.

j) Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentación saludable y nutritiva que permita llevar una dieta equilibrada a las personas menores, y, en especial, a quienes presenten circunstancias de especial o mayor vulnerabilidad.

4.– Bereziki, lege honen 170.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, pertsona adingabe baten bizitza, osotasun, osasun edo segurtasunerako arrisku larria eta berehalakoaren zantzuak badaude, ongizate eta babeserako koordinatzailea arduratuko da Ertzaintzari edo Udaltzaingoari, bai eta Fiskaltzari ere, egoeraren berri emateaz, eta, hala badagokio, pertsona adingabea ikastetxean atxikitzeaz, eskumena duen agintaritzak pertsona adingabearen ardura hartu arte edo hartu beharreko neurria ezarri arte.

4.– En particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170.3 de esta ley, cuando existan indicios de peligro inminente y grave para la vida, la integridad, la salud o la seguridad de una persona menor, la persona coordinadora de bienestar y protección será la responsable de comunicar la situación a la Ertzaintza o a la Policía local, así como al Ministerio Fiscal, y, en su caso, de retener a la persona menor de edad en el centro educativo hasta que la autoridad competente se haga cargo de ella o determine la medida a adoptar.

136. artikulua.– Jarduera fisikoaren, kirolaren eta aisialdi hezigarriaren eremuan indarkeria prebenitzeko jarduketak.

Artículo 136.– Actuaciones de prevención de la violencia en el ámbito de la actividad física y el deporte y del ocio educativo.

1.– Eusko Jaurlaritzak eta foru-aldundiek, batera, jarduera fisikoaren, kirolaren eta aisialdi hezigarriaren arloan eskumena duten sailen bitartez, jarduketa-protokoloak prestatu eta onetsiko dituzte. Protokolo horietan, jarduera fisikoaren, kirolaren eta aisialdi hezigarriaren eremuan ingurune segurua eraikitzeko behar diren jarduketak jaso beharko dituzte, eremu horietan gerta daitezkeen haurren eta nerabeen kontrako indarkeria-egoerak prebenitzeko, goiz detektatzeko eta esku hartzeko jarraitu beharrekoak.

1.– El Gobierno Vasco y las diputaciones forales, conjuntamente, a través de sus departamentos competentes en materia de actividad física y deporte y de ocio educativo, elaborarán y aprobarán protocolos de actuación que deberán recoger las actuaciones necesarias para construir un entorno seguro en el ámbito de la actividad física y el deporte y del ocio educativo, y que deben seguirse para la prevención, detección precoz e intervención frente a las posibles situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia que se produzcan en dichos ámbitos.

2.– Protokolo horiek prestatzean, nahitaez parte hartu beharko dute gorputz-hezkuntzaren, kirolaren eta aisialdi hezigarriaren eremuan pertsona adingabeekin aritzen diren entitate, ikastetxe eta antolakundeek.

2.– En la elaboración de dichos protocolos deberán contar, necesariamente, con la participación de las entidades, los centros y las organizaciones que desarrollen su actividad en el ámbito de la educación física, el deporte y el ocio educativo con personas menores de edad.

3.– Onesten diren protokoloak dagokienaren arabera aplikatu beharko dira, eta eragiten dienari dagokionez, beren jarduketa-eremu zehatza kontuan hartuta, pertsona adingabeekin gorputz-hezkuntzako, kiroleko eta aisialdi hezigarriko ohiko nahiz noizbehinkako jarduerak egiten dituzten entitate guztietan eta zentro eta ekipamendu guztietan, izan publiko zein pribatuak.

3.– Los protocolos que se aprueben deberán ser aplicados, según corresponda, y en lo que les afecte, atendiendo a su ámbito concreto de actuación, en todas las entidades y todos los centros y equipamientos, tanto públicos como privados, que realicen actividades de educación física, deportivas y de ocio educativo con personas menores de edad, ya sea con carácter habitual u ocasional.

137. artikulua.– Gorputz-hezkuntzako jarduerak eta kirol- edo aisia-jarduerak egiteko entitate, zentro eta antolakundeak.

Artículo 137.– Entidades, centros y organizaciones para la práctica de actividades de educación física y deportivas o de ocio.

Normalean pertsona adingabeekin gorputz-hezkuntzako, kiroleko edo aisialdiko jarduerak egiten dituzten entitate, zentro eta antolakunde publiko nahiz pribatuek beren ohiko funtzionamenduan sartu beharko dituzte haurren eta nerabeen kontrako indarkeria prebenitzeko honako jarduketa hauek:

Todas las entidades, los centros y las organizaciones, tanto públicas como privadas, que desarrollen habitualmente actividades de educación física, deportivas o de ocio con personas menores de edad deberán integrar en su funcionamiento ordinario las siguientes actuaciones de prevención de la violencia contra la infancia y la adolescencia:

a) Euskal administrazio publikoek jarduera fisikoaren eta kirolaren eta aisialdi hezigarriaren eremuan hartutako eta aurreko artikuluan aipatutako jarduketa-protokoloak aplikatzea.

a) Aplicar los protocolos de actuación a los que se refiere el artículo anterior que adopten las administraciones públicas vascas en el ámbito de la actividad física y el deporte y del ocio educativo.

b) Langileei edozein indarkeria-mota prebenitzeko eta babesteko aplikatu beharreko protokoloen berri ematea.

b) Informar al personal de los protocolos en materia de prevención y protección de cualquier forma de violencia que deben aplicarse.

c) Monitorizazio-sistema bat ezartzea, aurreko apartatuan aipatutako pertsona adingabeen babesari lotutako protokoloak betetzen direla ziurtatzeko.

c) Implantar un sistema de monitorización para asegurar el cumplimiento de los protocolos a los que se alude en la letra precedente, en relación con la protección de las personas menores de edad.

d) Pertsona adingabeen eskubideak eta eginbeharrak sustatu eta errespetatzeko kultura bultzatzea, inolako diskriminaziorik gabe, desgaitasunen bat duten pertsonekiko eta beste edozein inguruabar pertsonal, familiar edo sozialengatik egoera bereziki zaurgarrian daudenekiko errespetua barneratuz.

d) Fomentar una cultura de promoción y respeto de los derechos y deberes de las personas menores, sin discriminación alguna, inculcando el respeto a las personas con discapacidad y a quienes, por cualquier otra circunstancia personal, familiar o social, puedan encontrarse en situación de especial vulnerabilidad.

e) Neurriak hartzea kirola, jarduera fisikoa eta aisialdia ez daitezen diskriminazio-egoera bihurtu genero-identitateagatik edo sexu-orientazioagatik, eta pertsona adingabeekin nahiz haien familiekin eta profesionalekin lan egitea, irainak eta adierazpen apalesgarriak eta diskriminatzaileak erabiltzeari uko egin diezaioten.

e) Adoptar medidas para que la práctica del deporte, de la actividad física y del ocio no sea un escenario de discriminación por identidad de género u orientación sexual, y trabajar con las propias personas menores, así como con sus familias y las personas profesionales, en el rechazo al uso de insultos y expresiones degradantes y discriminatorias.

f) Neurriak hartzea ikusleek edo beste eragile batzuek partida eta lehiaketetan jokabide desegokiak izatea saihesteko.

f) Adoptar medidas para evitar conductas inadecuadas por parte del público o de otros agentes durante los partidos y las competiciones.

g) Gatazkak modu baketsuan konpontzeko metodo alternatiboak erabiltzea sustatzea.

g) Fomentar la utilización de métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos.

h) Pertsona adingabeen parte-hartze aktiboa sustatzea haien prestakuntzaren eta garapen integralaren alderdi guztietan.

h) Fomentar la participación activa de las personas menores en todos los aspectos de su formación y desarrollo integral.

i) Kirol-erakundeen eta gurasoen edo, hala badagokio, tutoreen edo tutoretza-, harreragile- edo zaintzaile-ahalmenak dituztenen arteko harremanak eta komunikazioa sustatu eta indartzea.

i) Fomentar y reforzar las relaciones y la comunicación entre las organizaciones deportivas y los padres y las madres o, en su caso, las personas tutoras o con facultades tutelares, acogedoras o guardadoras.

j) Indarkeria prebenitzeko planak garatzea, baita halako egoeretan dauden pertsona adingabeak detektatzeko eta babesteko prestakuntza-planak ere.

j) Desarrollar planes de formación sobre prevención de la violencia, así como sobre detección y protección de las personas menores en tales situaciones.

138. artikulua.– Babes-ordezkaria.

Artículo 138.– Delegado o delegada de protección.

1.– Aurreko artikuluan aurreikusitako jarduerak garatzeko, bertan aipatutako entitate, zentro eta antolakundeek babes-ordezkariaren figura izendatu beharko dute, eta pertsona adingabeek harengana jo ahal izango dute beren ezinegonak eta kezkak azaltzeko edo hari aditzera emateko zer indarkeria-egoera jasan, ikusi edo ezagutu duten.

1.– Con el fin de impulsar el desarrollo de las actuaciones previstas en el artículo anterior, las entidades, los centros y las organizaciones en él citadas deberán designar la figura de la persona delegada de protección, a la que las personas menores podrán acudir para expresar sus inquietudes y preocupaciones o poner en su conocimiento alguna situación de violencia que hayan padecido, presenciado o de la que hayan tenido noticia.

2.– Nolanahi ere, babes-ordezkariari, gutxienez, honako eginkizun hauek esleituko zaizkio:

2.– En todo caso, las funciones encomendadas a la persona delegada de protección serán, como mínimo, las siguientes:

a) Bere burua erreferente nagusi modura identifikatzea langile, pertsona adingabe edo gurasoen aurrean edo, hala badagokio, tutore edo tutoretza-, harreragile- edo zaintzaile-ahalmenak dituztenen aurrean, hari komunika dakizkion entitate, zentro edo antolakundean edo haren ingurunean haurren eta nerabeen kontra detektatzen diren indarkeria-kasuak, eta garatu beharreko jarduketak eta hartu beharreko neurriak koordina ditzan.

a) Identificarse ante el personal, las personas menores de edad y los padres y las madres o, en su caso, las personas tutoras o con facultades tutelares, acogedoras o guardadoras como referente principal para las comunicaciones relacionadas con posibles casos de violencia sobre la infancia o la adolescencia detectados en la propia entidad, centro u organización o en su entorno, y para la coordinación de las actuaciones a desarrollar y de las medidas a adoptar.

b) Langileei jakinaraztea eta zabaltzea edozein indarkeria-mota prebenitzeko eta indarkeria horietatik babesteko dauden protokoloak, betiere protokolo horiek entitatean, zentroan edo antolakundean aplikatzekoak badira.

b) Difundir e informar al personal sobre los protocolos en materia de prevención y protección de cualquier forma de violencia existente que le resultan de aplicación a la entidad, centro u organización.

c) Protokolo horiek betetzen direla ziurtatzea, eta, bereziki, haurren edo nerabeen kontrako indarkeria-egoeraren bat detektatzen bada, dagozkion komunikazioei ekitea.

c) Asegurar el cumplimiento de los protocolos anteriores, y, en particular, iniciar las comunicaciones pertinentes en los casos en los que se haya detectado una situación de violencia sobre la infancia o la adolescencia.

d) Euskal administrazio publikoek onetsitako protokoloekin bat etorriz, gizarte-zerbitzu eskudunek esku hartu behar duten kasuak koordinatzea eta, beharrezkoa dela baloratuz gero, kasuan kasuko agintariei informazioa ematea, kalterik egin gabe legeak aurreikusitako kasuetan komunikatzeko eginbeharrari.

d) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones públicas vascas, los casos que requieran de la intervención de los servicios sociales competentes, e informar a las autoridades correspondientes, si se valora necesario, y sin perjuicio del deber de comunicación en los casos legalmente previstos.

e) Pertsona adingabeen datu pertsonalak era ez-zilegian tratatzea ekar dezaketen egoeretan, Datuak Babesteko Euskal Agintaritzari berehala komunikatzea sustatzea.

e) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos de carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata a la Agencia Vasca de Protección de Datos.

f) Pertsona adingabeen inguruko prebentzioari, detekzio goiztiarrari eta babesari buruzko prestakuntza-planak sustatzea pertsona adingabeentzat eta gurasoentzat edo, hala badagokio, tutoreentzat edo tutoretza-, harreragile- edo zaintzaile-ahalmenak dituztenentzat. Lehentasuna emango zaio indarkeria-egoerak detektatzeko eta haiei erantzuteko trebetasunak eskuratzerako prestakuntzari.

f) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de las personas menores, dirigidos al personal, a las personas menores de edad y a los padres y las madres o, en su caso, a las personas tutoras o con facultades tutelares, acogedoras o guardadoras. Se priorizará la formación destinada a la adquisición de habilidades que ayuden a detectar y responder a situaciones de violencia.

g) Pertsona adingabeentzat ahalik eta ongizaterik handiena ziurtatzeko neurriak sustatzea, baita haiei tratu ona ematearen kultura ere.

g) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para las personas menores, así como la cultura del buen trato para con ellas.

h) Langile eta pertsona adingabeen artean gatazkak modu baketsuan konpontzeko metodo alternatiboen erabilera sustatzea.

h) Fomentar entre el personal y las personas menores de edad la utilización de métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos.

i) Kirol inklusiboa, oro har, sustatzea, bai eta, orobat, desgaitasunen bat edo zaurgarritasun berezi edo handiago bat duten pertsona adingabeekiko errespetua.

i) Fomentar el deporte inclusivo, en general, y el respeto a las personas menores de edad con discapacidad o cualquier otra circunstancia de especial o mayor vulnerabilidad.

j) Segurtasuna gainbegiratzea langileak, profesionalak zein boluntarioak, kontratatzen direnean, eta lege honen 314. artikuluan aipatzen diren betekizunak bete eta egiaztatzen diren ziurtatzea.

j) Supervisar la seguridad en la contratación de personal, profesional y voluntario, y verificar el cumplimento y la acreditación de los requisitos referidos en el artículo 314 de esta ley.

139. artikulua.– Harremanaren, informazioaren eta komunikazioaren teknologien bidez eragindako indarkeria prebenitzeko jarduketak.

Artículo 139.– Actuaciones de prevención de la violencia mediante las tecnologías de la relación, la información y la comunicación.

1.– Oro har, Eusko Jaurlaritzak dibulgazio-kanpainak egingo ditu, gizartea informatu, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko harremanaren, informazioaren eta komunikazioaren teknologiek eta, bereziki, Internetek eta sare sozialek pertsona adingabeentzat dituzten aukerez eta arriskuez. Horretarako, ziberjazarpenari buruzko kontzientziazio-programak garatu eta haren aurkako babes-mekanismoak antolatu beharko ditu.

1.– Con carácter general, el Gobierno Vasco desarrollará campañas de divulgación dirigidas a informar, sensibilizar y concienciar a la sociedad de las posibilidades y los peligros que las tecnologías de la relación, la información y la comunicación y, en especial, Internet y las redes sociales presentan para las personas menores, y deberá desarrollar programas de concienciación sobre el ciberacoso y articular mecanismos de protección contra este.

2.– Orobat, gurasoen, legezko ordezkarien eta harreragile eta zaintzaileen alfabetatze digitalerako programak antolatuko ditu, bereziki segurtasun digitaleko eta guraso-kontroleko neurriak aplikatzeko trebatzera bideratuta.

2.– Asimismo, articulará programas dirigidos a la alfabetización digital de las personas progenitoras, las representantes y los representantes legales y las personas acogedoras y guardadoras, y, en particular, orientados a capacitarlos para la aplicación de medidas de seguridad digital y de control parental.

3.– Hezkuntza Administrazioak derrigorrezko eta berariazko edukiak txertatuko ditu ikasleak segurtasun digitalaren arloan trebatzeko. Eduki horien bidez, bermatu egingo da pertsona adingabeak gizarte digitalean oso-osorik txertatuko direla eta bitarteko digitalak erabiltzen ikasiko dutela modu seguru eta errespetuzko batean, giza duintasunaren, Konstituzioaren balioen eta oinarrizko eskubideen aldetik eta, bereziki, norberaren eta familiaren intimitaterako errespetu eta bermearen aldetik eta datu pertsonalen babesaren aldetik, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 83. artikuluan aurreikusitakoari jarraituz.

3.– La Administración educativa incorporará contenidos obligatorios y específicos para la capacitación del alumnado en materia de seguridad digital, de tal forma que garanticen la plena inserción de las personas menores en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales, conforme a lo previsto en el artículo 83 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Prestakuntza hori eduki-bloketan nahiz zeharka txertatuko da, eta prestakuntza-etapa guztietan txertatu beharko da, Lehen Hezkuntzako etapatik hasita, Interneten erabilera egokia.

Dicha formación se incluirá tanto en los bloques de contenidos como con carácter transversal, y deberá implantarse dentro de todas las etapas formativas, desde la etapa de Educación Primaria, el uso adecuado de Internet.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
HAURREN ETA NERABEEN KONTRAKO INDARKERIA-EGOEREN DETEKZIOA ETA ESKU-HARTZEA
DETECCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

140. artikulua.– Arreta integrala jasotzeko eskubidea eta zerbitzuetarako lehentasunezko irispidea izateko eskubidea.

Artículo 140.– Derecho a una atención integral y acceso preferente a servicios.

1.– Euskal administrazio publikoek arreta integrala emango diete indarkeriaren biktima diren pertsona adingabeei, eta bertan jasoko dira jarduketa-eremu bakoitzerako kapitulu honetan aurreikusitako esku-hartze, laguntza, harrera eta suspertze fisiko eta psikologikoko neurri egokiak, hargatik eragotzi gabe indarkeria familia-ingurunean gertatu den kasuetarako berariaz jasotako babes-neurriak, indarkeria horrek arrisku- edo desanparo-egoera eragiten badu lege honek VI. tituluan zehaztutako moduan.

1.– Las administraciones públicas vascas proporcionarán a las personas menores víctimas de violencia una atención integral, que comprenderá las medidas de intervención, apoyo, acogida y recuperación física y psicológica que resulten pertinentes de entre las previstas en este capítulo, para cada ámbito de actuación, y sin perjuicio de las medidas de protección específicamente contempladas para los casos en los que la violencia se haya ejercido en el medio familiar, cuando dicha violencia genere una situación de riesgo o de desamparo en los términos definidos en el título VI esta ley.

2.– Besteak beste, arreta integralak, pertsona adingabearen interes gorena bermatze aldera, honako neurri hauek hartuko ditu barne, bereziki:

2.– Entre otros aspectos, la atención integral, en aras de asegurar el interés superior de la persona menor de edad, comprenderá especialmente las siguientes medidas:

a) Biktimei informazioa eta laguntza psikosoziala, soziala eta hezkuntzakoa ematea.

a) Información y acompañamiento psicosocial, social y educativo a las víctimas.

b) Salaketen edo erreklamazioen jarraipena egitea.

b) Seguimiento de las denuncias o reclamaciones.

c) Biktimarentzako eta, hala badagokio, familia-unitatearentzako arreta terapeutiko sanitarioa, psikiatrikoa eta psikologikoa.

c) Atención terapéutica de carácter sanitario, psiquiátrico y psicológico para la víctima y, en su caso, la unidad familiar.

d) Prestakuntzako laguntza, batez ere berdintasun, elkartasun eta dibertsitateari dagokienez.

d) Apoyo formativo, especialmente en materia de igualdad, solidaridad y diversidad.

e) Familiei informazioa eta laguntza ematea, eta, beharrezkoa bada eta objektiboki haien beharrean oinarrituta badago, familia-unitatearen jarraipen psikosoziala, soziala eta hezkuntzakoa egitea.

e) Información y apoyo a las familias y, si es necesario y esté objetivamente fundada su necesidad, seguimiento psicosocial, social y educativo de la unidad familiar.

f) Sare eta zerbitzu publikoetarako irispidea erraztea.

f) Facilitación de acceso a redes y servicios públicos.

g) Prestakuntzarako eta laneratzeko babesa.

g) Apoyo a la educación e inserción laboral.

h) Esku hartu behar den prozedura judizialetan laguntzea eta aholku ematea, beharrezkoa izanez gero.

h) Acompañamiento y asesoramiento en los procedimientos judiciales en los que deba intervenir, si es necesario.

i) Neurri horiek guztiek ikuspegi inklusibo eta irisgarritasunekoa izan beharko dute, pertsona adingabe guztiak salbuespenik gabe artatu ahal izateko.

i) Todas estas medidas deberán tener un enfoque inclusivo y accesible para que puedan atender a todas las personas menores sin excepción.

3.– Euskal administrazio publikoek inplikatutako eragile guztien arteko koordinaziorako beharrezkoak diren neurriak hartu beharko dituzte, kasu bakoitzean esku hartu behar duten pertsona adingabeen biktimizazio sekundarioa saihesteko, eta ahaleginduko dira indarkeriaren biktima diren pertsona adingabeei arreta eman dakien pertsona adingabeari egokitutako ingurune lagunkoia duten guneetan.

3.– Las administraciones públicas vascas deberán adoptar las medidas de coordinación necesarias entre todos los agentes implicados, con el objetivo de evitar la victimización secundaria de las personas menores con las que, en cada caso, deban intervenir, y procurarán que la atención a las personas menores víctimas de violencia se realice en espacios que cuenten con un entorno amigable adaptado a la persona menor.

4.– Aurreikusitako arreta integralaren esparruan, osasun- eta hezkuntza-arloko zerbitzu eta prestazioetarako lehentasuna bermatu beharko da, lege honen 223. eta 224. artikuluetan ezarritako moduan, horiek aplikagarri diren heinean.

4.– En el marco de la atención integral prevista, deberá garantizarse el acceso preferente a los servicios y prestaciones en el ámbito sanitario y educativo, en los términos establecidos en los artículos 223 y 224 de esta ley, en cuanto resulten aplicables.

5.– Lehentasunezko irispidea izateko, ezinbestekoa izango da indarkeriaren biktima-izaera aurretiaz frogatzea, arauz ezarritako edozein bide erabilita, eta, betiere, honako hauetako baten bidez:

5.– El acceso preferente quedará condicionado a la acreditación previa de la condición de víctima de violencia, basándose en cualquier medio establecido normativamente y, en todo caso, mediante alguno de los siguientes:

a) Indarrean dagoen kondena-epaia, indarkeria fisikoa, psikikoa, sexuala edo beste edozein motatakoa diren egitateengatik.

a) La sentencia condenatoria por hechos constitutivos de violencia física o psíquica, de carácter sexual o de cualquier otro orden, que se encuentre en vigor.

b) Edozein jurisdikzio-ordenak emandako epaia, pertsona adingabe batek indarkeria fisikoa, psikikoa, sexuala edo beste edozein motatakoa jasan duela frogatutako egitate gisa egiaztatzen duena.

b) La sentencia de cualquier orden jurisdiccional que acredite, como hecho probado, que una persona menor ha sufrido violencia física o psíquica, de carácter sexual o de cualquier otro orden.

c) Auzitegi- edo mediku-txostena, pertsona adingabe baten kontrako indarkeria fisiko, psikiko edo sexualaren zantzuak eta adierazleak daudela egiaztatzen duena.

c) El informe forense o médico que constate la existencia de indicios e indicadores de violencia física o psíquica o de carácter sexual contra una persona menor.

d) Fiskaltzaren txostena, pertsona adingabeak indarkeria fisiko, psikiko edo sexuala jasan duen zantzuak daudela adierazten duena.

d) El informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la persona menor ha sufrido violencia física, psíquica o de carácter sexual.

e) Udaleko edo lurraldeko gizarte-zerbitzuen txosten sozial edo psikosoziala, pertsona adingabea indarkeria fisiko, psikiko edo sexualaren biktima izan den adierazleak daudela egiaztatzen duena.

e) El informe social o psicosocial de los servicios sociales, municipales o territoriales que acredite la existencia de indicadores de que la persona menor ha sido víctima de violencia física, psíquica o de carácter sexual.

f) Genero-indarkeriaren biktimei harrera egiteko eta arreta emateko ardura duten udal- edo lurralde-zerbitzuen txostena, pertsona adingabea indarkeria fisiko, psikiko edo sexualaren biktima izan dela egiaztatzen duena.

f) El informe de los servicios, municipales o territoriales, responsables de la acogida y atención a víctimas de violencia de género en el que se acredite, a su vez, que la persona menor ha sido víctima de violencia física, psíquica o de carácter sexual.

g) Indarkeriaren biktima diren pertsona adingabeei aitortutako eskubide eta baliabideak eskuratzea arautzen duten sektoreko arau-xedapenetan aurreikusitako beste edozein titulu.

g) Cualquier otro título previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a derechos y recursos reconocidos a las personas menores víctimas de violencia.

141. artikulua.– Detekzio goiztiarra.

Artículo 141.– Detección precoz.

1.– Lege honen 16 eta 17. artikuluetan zerrendatzen diren pertsonetakoren batek pertsona adingabe baten kontrako indarkeria-egoera posible bat gertatu dela edo hura babesgabetasun-egoera posible batean dagoela jakiten badu, edo horren zantzurik antzematen badu, berehala komunikatu beharko die eskumena duten gizarte-zerbitzuei.

1.– Cuando alguna de las personas que se relacionan en los artículos 16 y 17 de esta ley tenga conocimiento o advierta indicios de la existencia de una posible situación de violencia ejercida contra una persona menor de edad o de una posible situación de desprotección, deberá comunicarlo, de forma inmediata, a los servicios sociales competentes.

2.– Halaber, indarkeria horren ondorioz haur edo nerabearen osasuna edo segurtasuna arriskuan egon badaiteke, berehala komunikatu beharko dio Ertzaintzari edo Udaltzaingoari, bai eta Fiskaltzari ere.

2.– En los mismos términos, cuando a causa de dicha violencia pueda resultar amenazada la salud o la seguridad de la persona menor, deberá comunicarlo, de forma inmediata, a la Ertzaintza o a la Policía local, así como al Ministerio Fiscal.

3.– Aurrekoari kalterik egin gabe, lege honen 17. artikuluan zerrendatzen den pertsonaren batek pertsona adingabe baten kontrako indarkeria-egoeraren bat goiz detektatzen badu, berehala horren berri eman beharko die haren gurasoei, edo, hala badagokio, haren legezko ordezkariei edo tutoretza-, zaintza- edo harrera-eginkizunak betetzen dituzten pertsonei, non eta zantzurik ez dagoen indarkeria hori pertsona horietako batek egikaritu, ahalbidetu edo baimendu duela.

3.– Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en los que alguna de las personas que se relacionan en el artículo 17 de esta ley detecte precozmente alguna situación de violencia sobre una persona menor de edad, de forma inmediata deberá ponerla en conocimiento de su padre o madre, o, en su caso, de sus representantes legales o de las personas que ejerzan las funciones de tutela, guarda o acogimiento, salvo que existan indicios de que la mencionada violencia haya sido ejercida, posibilitada o consentida por alguna de dichas personas.

142. artikulua.– Haurren eta nerabeen kontrako indarkeriari aurre egiteko sektoreko jarduketa-protokoloak.

Artículo 142.– Protocolos sectoriales de actuación frente a la violencia contra la infancia y la adolescencia.

1.– Aurreko artikuluan aipatzen diren eginbeharrak behar bezala bete ahal izango direla bermatzeko, euskal administrazio publikoek, bakoitzak bere eskumenak egikarituz, sektoreko jarduketa-protokoloak onetsiko dituzte haurren eta nerabeen kontrako indarkeriari aurre egiteko, honako mekanismo hauek ezartzera bideratuak:

1.– Con la finalidad de garantizar que los deberes a los que se alude en el artículo anterior puedan realizarse de forma adecuada, las administraciones públicas vascas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, aprobarán protocolos sectoriales de actuación frente a la violencia contra la infancia y la adolescencia, dirigidos a establecer los siguientes mecanismos:

a) Eskumena duten gizarte-zerbitzuei indarkeria- edo babesgabetasun-egoera bat dagoela edo horren susmoa dutela jakinarazteko prozedura espezifikoak.

a) Procedimientos específicos para la comunicación de la existencia o sospecha de una situación de violencia o desprotección a los servicios sociales competentes.

b) Jarduketa-eremu guztietako profesionalak koordinatzeko sistemak, informazioa benetan eta eraginkortasunez trukatzen dela ziurtatzeko.

b) Sistemas de coordinación de las personas profesionales de los distintos ámbitos de actuación, que aseguren un intercambio efectivo y eficaz de la información.

2.– Aipatutako sektore-protokoloek jorratu eta jaso beharko dituzte, halaber, arrisku-faktoreen identifikazioa, pertsona adingabeen kontrako indarkeriaren prebentzioa eta detekzio goiztiarra, baita biktimen laguntza eta birgaikuntza egokirako hartu beharreko neurriak ere.

2.– Los citados protocolos sectoriales deberán abordar e incluir en su contenido, asimismo, las siguientes cuestiones: la identificación de factores de riesgo, la prevención y detección precoz de la violencia contra las personas menores, así como las medidas a adoptar para la adecuada asistencia y rehabilitación de las víctimas.

3.– Edonola ere, sektore-protokoloak onetsiko dira osasun, hezkuntza, jarduera fisiko, kirol, aisialdi hezigarri, gizarte-zerbitzu, segurtasun eta justiziaren eremuetan, eta eremu horietan jarduten duten profesionalen prestakuntza bermatu beharko da dagokion protokoloa aplikatzeari dagokionez. Protokolo horiek erakundeen artekoak izango dira partekatutako eskumenen eremuetan.

3.– En todo caso, se aprobarán protocolos sectoriales en los ámbitos de salud, educación, actividad física y deporte, ocio educativo, servicios sociales, seguridad y justicia, y se deberá garantizar la formación de las personas profesionales que ejercen su actividad en esos ámbitos en la aplicación del protocolo correspondiente. Estos protocolos serán de carácter interinstitucional en los ámbitos de competencia compartida.

4.– Onesten diren protokoloak kasuan kasuko jarduketa-sektorean parte hartzen duten zentro eta zerbitzu publiko nahiz pribatu guztiek aplikatu beharko dituzte. Orobat, egin beharreko jarduketen berezitasunak kontuan hartu beharko dituzte indarkeriaren biktima desgaitasuna duen pertsona bat bada.

4.– Los protocolos que se aprueben deberán ser aplicados por todos los centros y servicios, públicos o privados que intervengan en el sector de actuación del que se trate. Asimismo, deberán tener en cuenta las especificidades de las actuaciones a desarrollar cuando la víctima de violencia sea una persona con discapacidad.